Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský"

Transkript

1 I. Při hodnocení trvání nároku na příspěvek na živobytí je orgán pomoci v hmotné nouzi povinen postupovat v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob. II. III. IV. Pokud má orgán pomoci v hmotné nouzi za prokázané, že příjemce dávky žije sám v azylovém domě pro muže, a přesto vyzývá příjemce dávky k doložení rozsudku soudu o svěření dítěte do péče matky, je takový postup příliš formalistický, neboť okruh společně posuzovaných osob může být určen například prostřednictvím sociálního šetření. Jestliže je příjemce příspěvku na živobytí osobou invalidní ve III. stupni, je vyžadování prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění nad rámec zákona o pomoci v hmotné nouzi, neboť u osob invalidních ve III. stupni není možné snížit částku živobytí v důsledku neplnění vyživovací povinnosti. V případě, že má orgán pomoci v hmotné nouzi pochybnost o době platnosti doloženého posudku o invaliditě, může pro účely posouzení dalšího trvání nároku na příspěvek na živobytí uplatnit podnět k provedení kontrolní lékařské prohlídky či kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení. Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Vážená paní ředitelko, V Brně dne 8. dubna 2013 Sp. zn.: 5729/2012/VOP/AV Vaše čj.: MPSV-UP/31469/13/AA dovoluji si Vás seznámit s výsledky šetření, jež jsem vedl ve věci podnětu pana M.D. (dále také stěžovatel ), který se na mě obrátil v záležitosti odnětí příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení ke dni V rámci šetření jsem se obeznámil s Vaším vyjádřením a poskytnutou spisovou dokumentací. Dovolte mi, abych v krátkosti shrnul skutkový stav věci. 1. Skutková zjištění v rámci šetření Rozhodnutím Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu, kontaktního pracoviště Praha 9, ze dne , čj.: MPSV-UP/ /12/HMN, byl stěžovateli odejmut příspěvek na živobytí od , neboť nedoložil na výzvu úřadu ze dne platný rozsudek soudu o svěření dítěte do péče a o stanovení vyživovací povinnosti, prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění (s uvedením dluhu na výživném), rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznané invaliditě. Stěžovatel se vzdal práva na odvolání, v důsledku čehož bylo následné odvolání rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí,

2 odborem odvolání a správních činností nepojistných dávek, ze dne , čj.: MPSV-UM/12419/12/9S-HMP, zamítnuto. Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek, neshledalo důvody pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení či pro vydání nového rozhodnutí. Rozhodnutím Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu, kontaktního pracoviště Praha 9, ze dne , čj.: MPSV-UP/ /12/HMN, byl stěžovateli odejmut doplatek na bydlení od vzhledem k tomu, že nedoložil na základě výzvy ze dne platný rozsudek soudu o svěření dítěte do péče a o stanovení vyživovací povinnosti, prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění (s uvedením dluhu na výživném), rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznané invaliditě. Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru odvolání a správních činností nepojistných dávek, ze dne , čj.: MPSV- UM/12594/12/9S-HMP, bylo zrušeno v rámci zkráceného přezkumného řízení rozhodnutí Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu, ze dne , čj.: MPSV-UP/ /12/HMN, kterým byl stěžovateli odejmut s účinností od doplatek na bydlení. Věc byla vrácena Úřadu práce ČR, krajské pobočce pro hl. m. Prahu, k novému projednání a rozhodnutí. Důvodem zrušení byl nesprávný postupu úřadu spočívající v tom, že v řízení o odnětí doplatku na bydlení úřad nevydal výzvu k doložení podkladů (výzva byla vydána pouze v řízení o příspěvku na živobytí). Z odůvodnění rozhodnutí dále plyne, že důvodem odnětí doplatku na bydlení nemohl být v daném případě ani zánik nároku na příspěvek na živobytí (stěžovateli byl doplatek na bydlení přiznán v souladu s ustanovením 33 odst. 5 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů). Z odůvodnění rozhodnutí je dále zřejmé, že úřadu byla prokázána skutečnost, že je stěžovatel osobou invalidní ve III. stupni. Potvrzení o plnění případné vyživovací povinnosti tak nebylo rozhodnou skutečností pro nárok na dávku. Jedinou skutečností, která nebyla úřadu osvědčena, je skutečnost, zda má stěžovatel svěřeno do péče nezletilé nezaopatřené dítě (děti), či nikoliv (za účelem stanovení okruhu společně posuzovaných osob). Za období od září do listopadu 2012 byla stěžovateli přiznána opakovaně na základě jeho žádostí každý měsíc mimořádná okamžitá pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví ve výši 2.020,- Kč a na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (na úhradu nákladů na bydlení). Od prosince 2012 byly stěžovateli přiznány opět opakované dávky pomoci v hmotné nouzi, přestože nedoložil rozsudek soudu o svěření dítěte do péče. Do prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění klient uvedl základní údaje dcery, na kterou má stanoveno výživné, s tím, že další požadované údaje mu nejsou známy. Předmětem mého šetření byl postup Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu, kontaktního pracoviště Praha 9 (dále také KoP Praha 9 ), při odejmutí příspěvku na živobytí, neboť rozhodnutí o odejmutí doplatku na bydlení bylo ve zkráceném přezkumném řízení zrušeno. 2

3 2. Právní hodnocení Náležitosti žádosti o příspěvek na živobytí upravuje ustanovení 72 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pomoci v hmotné nouzi ). V žádosti o příspěvek na živobytí je žadatel povinen vyplnit údaje o tom, kdo je společně posuzovanou osobou. Formulář žádosti o příspěvek na živobytí obsahuje poučení, aby žadatel uvedl všechny osoby, které s žadatelem společně užívají byt (skutečný pobyt) na adrese, kterou uvedl žadatel na tiskopise. Manžela či manželku a nezletilé nezaopatřené děti žadatele a ostatních společně posuzovaných osob má dle poučení žadatel uvést i tehdy, jestliže s ním společně byt neužívají. Zjištění okruhu společně posuzovaných osob je nezbytným předpokladem pro hodnocení vzniku nároku na příspěvek na živobytí. Dle ustanovení 2 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi se pro účely posuzování stavu hmotné nouze hodnotí příjmy a sociální a majetkové poměry žadatele o dávky spolu s příjmy a sociálními a majetkovými poměry dalších tzv. společně posuzovaných osob. Zákon o pomoci v hmotné nouzi odkazuje na zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o životním a existenčním minimu ), který okruh společně posuzovaných osob vymezuje, pokud zákon o pomoci v hmotné nouzi nestanoví jinak. Dle ustanovení 4 zákona o životním a existenčním minimu se společně posuzují rodiče a nezletilé nezaopatřené děti 1, v tomto případě zákon nehovoří o splnění podmínky společného užívání bytu. Stejně tak není splnění podmínky společného užívání bytu předpokladem pro společné posuzování v případě manželů, ti jsou společně posuzováni bez ohledu na to, zda společně užívají byt (s určitými výjimkami). V případě zletilých dětí a nezletilých zaopatřených dětí zákon podmínku společného užívání bytu těchto dětí a rodičů proto, aby tvořili okruh společně posuzovaných osob, vyžaduje. V ustanovení 4 odst. 3 a odst. 5 zákon o životním a existenčním minimu pamatuje na situace, kdy spolu rodiče a nezletilé nezaopatřené děti fakticky nežijí. Jestliže bylo nezletilé nezaopatřené dítě svěřeno do péče jednoho z rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (zpravidla soudu), neposuzuje se společně s druhým rodičem, nestanoví-li tento zákon jinak. Společně s nezaopatřeným dítětem se posuzuje vždy rodič, který prohlašuje pro účely zvláštního právního předpisu (zákon o životním a existenčním minimu odkazuje například na zákon o daních z příjmu), že spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Zákon o pomoci v hmotné nouzi k okruhu společně posuzovaných osob dále uvádí možnost vyloučení určité osoby z okruhu na žádost za předpokladu, že žadatel prokáže, že tato osoba s ním neužívá byt a společně s ním se nepodílí na úhradě nákladů společných potřeb (tuto skutečnost je třeba prokázat, nestačí pouhé 1 Taková právní úprava je logická, neboť příspěvkem na živobytí se v systému hmotné nouze řeší případný nedostatek prostředků k zajištění výživy a základních osobních potřeb: určení okruhu společně posuzovaných osob pak musí respektovat především právní vazby těchto osob ve smyslu existence vzájemné vyživovací povinnosti, takovou vyživovací povinnost mají rodiče vůči nezletilým nezaopatřeným dětem. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , čj.: 6 Ads 98/ Dostupný na 3

4 písemné prohlášení žadatele o dávku). Pokud nastane situace, že osobu lze posuzovat v rámci dvou či více okruhů společně posuzovaných osob, orgán pomoci v hmotné nouzi na základě své správní úvahy určí, do kterého okruhu osoba patří, a to podle skutečného soužití osob. Dle zákona o pomoci v hmotné nouzi se tak nemusí manželé a rodiče a jejich nezletilé nezaopatřené děti posuzovat vždy automaticky společně. Pokud například otec dětí, který je současně manžel, od rodiny odejde a skutečně s ní nežije, měl by být posuzován samostatně, přestože dosud nedošlo k rozvodu a k určení povinnosti výchovy a výživy k nezletilým nezaopatřeným dětem. Mělo by tak být zdůrazněno faktické soužití osob vzhledem k tomu, že příspěvek na živobytí je dávkou, která slouží k zajištění základní výživy a základních osobních potřeb. Za účelem určení okruhu společně posuzovaných osob je jednou z možností orgánu pomoci v hmotné nouzi vyžadovat rozsudek soudu o rozvodu (ten by však neměl být vyžadován, pokud je možné údaj o rozvodu zjistit například z občanského průkazu), případně rozsudek soudu o svěření dítěte do péče a o stanovení vyživovací povinnosti. Tyto doklady však nejsou vždy nezbytné. Zákon o pomoci v hmotné nouzi je mezi obligatorní náležitosti žádosti o příspěvek na živobytí neuvádí. V případě vyživovací povinnosti ustanovení 72 odst. 3 písm. e) zákona o pomoci v hmotné nouzi zmiňuje pouze doložení prohlášení o plnění soudem stanovené vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti, případně o výši dluhu na výživném. Prohlášení o plnění vyživovací povinnosti pak není relevantní skutečností pro osoby invalidní ve třetím stupni, neboť u těchto nedochází ke snížení částky živobytí v důsledku neplnění vyživovací povinnosti v souladu s ustanovením 24 odst. 1 písm. d) zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tento údaj tak není třeba zjišťovat u osob invalidních ve třetím stupni (a dalších osob vymezených ustanovením 24 odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi). K žádosti o příspěvek na živobytí musí být dle ustanovení 72 odst. 3 dále přiložen doklad o výši příjmu, doklad o výši nákladů na bydlení, doporučení odborného lékaře o nutnosti dietního stravování (nemusí být přiloženo vždy, jen pokud má osoba předepsáno dietní stravování a má zájem o zvýšení dávky v důsledku dietního stravování), prohlášení o plnění soudem stanovené vyživovací povinnosti vůči nezletilému dítěti, případně o výši dluhu na výživném (nemusí být přiloženo vždy viz výše). Jiné náležitosti žádosti zákon o pomoci v hmotné nouzi nestanoví. V souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob 2 zákon o pomoci v hmotné nouzi v 72 odst. 6 stanoví, že lze-li některé z náležitostí žádosti o příspěvek na živobytí ověřit z rozhodnutí příslušných orgánů nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení potvrzení. Zákon o pomoci v hmotné nouzi odkazuje například na posuzování zdravotního stavu okresní správou sociálního zabezpečení dle ustanovení 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Citované ustanovení pak přímo dává Úřadu práce ČR možnost dát podnět okresní správě sociálního zabezpečení k provedení kontrolní lékařské prohlídky, jde-li o prokázání trvání invalidity třetího stupně pro účely řízení o dávce pomoci v hmotné nouzi a již uplynula platnost 2 ustanovení 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 4

5 posudku; v těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat orgán pomoci v hmotné nouzi o výsledku posouzení. Provedením šetření jsem dospěl k závěru, že Úřad práce ČR, krajská pobočka pro hl. m. Prahu, kontaktní pracoviště Praha 9, vyžadoval podklady od stěžovatele za účelem posouzení dalšího trvání nároku na příspěvek na živobytí nad rámec zákona o pomoci v hmotné nouzi. Postupoval tak v rozporu s právními předpisy. Dávku nebylo možné odejmout, pokud stěžovatel tyto údaje nedoložil. Dokládání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznané invaliditě Ve spisové dokumentaci je obsažen posudek o invaliditě ze dne , z něhož vyplývá, že posuzovaný je invalidní ve třetím stupni (je na invalidním vozíku). Na posudku není vyznačeno omezení doby jeho platnosti. Z protokolu o jednání ze dne , obsaženého ve spisové dokumentaci, vyplývá, že pracovnice KoP Praha 9 telefonicky ověřovala u České správy sociálního zabezpečení situaci klienta. Pracovnice České správy sociálního zabezpečení sdělila, že stěžovatel podal v květnu 2012 námitku proti rozhodnutí o invaliditě a má se dostavit k dalšímu jednání. Následně (již poté, co bylo vydáno rozhodnutí o odejmutí příspěvku na živobytí) kontaktovala pracovnice KoP Praha 9 písemně Okresní správu sociálního zabezpečení Kladno dopisem ze dne Požádala o sdělení, zda zdravotní stav stěžovatele odpovídá invaliditě III. stupně. Dopisem ze dne byla vyrozuměna, že stěžovatel byl uznán invalidním ve třetím stupni invalidity od Žádost o důchod mu byla zamítnuta pro nesplnění podmínky pojištěné doby. Při kontrolní lékařské prohlídce dne byl nadále uznán invalidním ve třetím stupni invalidity a platnost posudku je do Dotaz na Českou správu sociálního zabezpečení mohla pracovnice KoP Praha 9 učinit již dříve, v souladu s výše zmíněným ustanovením 72 odst. 6 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Úřad práce ČR měl dát rovněž podnět k provedení kontrolní lékařské prohlídky, v souladu s ustanovením 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, nikoliv vyžadovat nový posudek o invaliditě od klienta. Dokládání platného rozsudku soudu o svěření dítěte do péče a určení výživného V žádosti o příspěvek na živobytí ze dne , která je obsažena v kopii spisové dokumentace, stěžovatel uvedl, že je rozvedený. Neuvedl žádné společně posuzované osoby. V předmětné době stěžovatel bydlel v Azylovém domě Skloněná, který je určen pouze pro muže. Není tak možné, aby s ním fakticky žily rovněž nezletilé nezaopatřené děti. Dne provedla pracovnice KoP Praha 9 v Azylovém domě Skloněná místní šetření, při kterém stěžovatele nezastihla. Mluvila však s vrátným, 5

6 který jí potvrdil, že zde stěžovatel žije. Dotazem si pracovnice mohla ověřit, zda stěžovatel žije sám. Dne , před stěhováním klienta do Azylového domu Skloněná, bylo provedeno sociální šetření pracovnicí KoP Praha 8 v předchozím bydlišti žadatele, v budově Armády spásy. Bylo zjištěno, že bydlí sám. Vyžadování rozsudku soudu o svěření dítěte do péče matky a určení výživného v daném případě považuji za příliš formalistické. Okruh společně posuzovaných osob mohl být určen také jinak, v návaznosti na provedené sociální šetření. Úřad práce ČR měl v daném případě přihlédnout k sociální situaci klienta a k jeho zdravotnímu postižení. Předložení rozsudku soudu o svěření dítěte do péče nebylo, dle mého názoru, v daném případě nezbytné. Zákon o pomoci v hmotné nouzi na několika místech zdůrazňuje faktické soužití osob (úřad může vyloučit osobu z okruhu společně posuzovaných osob na základě prokázání skutečnosti, že osoby spolu neužívají byt a nevedou společnou domácnost; v případě, že lze osobu posuzovat v rámci dvou či více okruhů společně posuzovaných osob, orgán pomoci v hmotné nouzi na základě své správní úvahy určí, do kterého okruhu osoba patří, a to podle skutečného soužití osob). Vzhledem k tomu, že orgán pomoci v hmotné nouzi měl za prokázané, že klient žije sám (v azylovém domě určeném pouze pro muže), měl vést úvahu, že případné nezletilé nezaopatřené děti žijí s druhým rodičem, a byly by tak s ním společně posuzovány pro účely hmotné nouze. Dokládání prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění S ohledem na to, že jde o klienta invalidního ve III. stupni (platnost invalidity III. stupně si mohl orgán pomoci v hmotné nouzi v rámci vlastní činnosti ověřit), nemohlo KoP Praha 9 vyžadovat prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění. Přestože toto prohlášení zákon o pomoci v hmotné nouzi zmiňuje explicitně jako náležitost žádosti o příspěvek na živobytí, nelze je vždy bez dalšího požadovat. Požadavek na předložení tohoto prohlášení je neoprávněný, pokud je osoba invalidní ve III. stupni. V takovém případě nemůže dojít ke snížení částky živobytí v souladu s ustanovením 24 odst. 1 písm. d) zákona o pomoci v hmotné nouzi. Prohlášení o plnění vyživovací povinnosti tak není relevantní skutečností. Vyžadování doložení této skutečnosti není v souladu se zásadou co nejmenšího zatěžování dotčených osob (zásada proporcionality či procesní ekonomie vyjádřená v ustanovení 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů). Dokládání rozsudku o rozvodu Z protokolu o ústním jednání ze dne je dále zřejmé, že po klientovi byl vyžadován rovněž doklad o rozvodu. Takový údaj si mohl orgán pomoci v hmotné nouzi ověřit například z občanského průkazu klienta. Předložená spisová dokumentace vykazuje navíc nedostatky. Předmětná výzva k doložení chybějících dokladů ze dne , čj.: MPSV- UP/ /12/HMN, není ve spisu, jehož kopie mi byla předložena, obsažena. Nově již nejsou výše uvedené doklady po klientovi požadovány a opakované dávky jsou vypláceny. 6

7 Na základě výše uvedeného jsem shledal v postupu Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu, kontaktního pracoviště Praha 9, pochybení. Pochybení jsem shledal rovněž v postupu Ministerstva práce a sociálních věcí, odboru odvolání a správních činností nepojistných sociálních dávek, které neshledalo v daném případě důvody pro zahájení přezkumného řízení. V souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejném ochránci práv ), si Vás dovoluji požádat o poskytnutí vyjádření k této věci. Vzhledem k tomu, že jsem shledal pochybení rovněž v postupu Ministerstva práce a sociálních věcí, obracím se s žádostí o poskytnutí vyjádření a s výzvou k přijetí opatření k nápravě (provedení přezkumného řízení) na ministryni práce a sociálních věcí. Požadované vyjádření mi, prosím, zašlete v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv do 30 dnů od doručení tohoto dopisu. Děkuji Vám za spolupráci v této věci. S pozdravem JUDr. Pavel V a r v a ř o v s k ý v. r. (dopis je opatřen elektronickým podpisem) Vážená paní Ing. Blanka Havlík ředitelka Úřad práce ČR, krajská pobočka pro hl. m. Prahu Domažlická 1139/ Praha 3 Ochránce následně obdržel vyjádření ministryně práce a sociálních věcí, z něhož vyplývá, že v přezkumném řízení bylo zrušeno rozhodnutí Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hl. m. Prahu, č. j.: MPSV-UP/ /12/HMN, ze dne , o odnětí příspěvku na živobytí stěžovateli od Údolní Brno tel: (+420) , fax: (+420)

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský I. Pokud si o dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) žádá občanka ČR, jejíž manžel je cizinec občan 3. státu (mimo Evropskou unii), který je v ČR hlášen k přechodnému

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů

Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Řízení o vybraných dávkách vyplácených z nepojistných systémů Mgr. Pavel Matějíček Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv seřaďte na časové ose možný průběh řízení o dávce, tedy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 83/2007-98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 2. prosince 2011 Sp. zn.: 5383/2010/VOP/EHŠ Závěrečné stanovisko ve věci podnětu paní V.P. A Na základě podání paní V.P. (dále také stěžovatelka ), bylo ve smyslu ustanovení 14 zákona č. 349/1999

Více

Zpráva o šetření. ve věci paní J.H.

Zpráva o šetření. ve věci paní J.H. Zaměstnanci úřadu práce jsou povinni převzít i neúplnou žádost o sociální dávku a nad rámec obecné poučovací povinnosti poskytnout osobě, která se na úřad práce dostaví, základní sociální poradenství vedoucí

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M.

Zpráva o šetření. ve věci pana D.M. I. Je právem, nikoliv povinností nezaopatřeného dítěte pokračujícího ve studiu setrvat do 26 let dobrovolně v dětském domově i po nabytí zletilosti a ukončení ústavní výchovy. Úřad práce při hodnocení

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 91/2011-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 76/2013-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 11/2003-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření V Brně dne 9. června 2014 Sp. zn.: 5727/2013/VOP/LDF Zpráva o šetření ve věci pana L.G. ml. A - Předmět šetření Na ochránce se obrátil pan L.G. st. v zastoupení svého syna L.G. ml. se stížností na postup

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 115/2006 Sb. ze dne 26. ledna 2006 o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 261/2007 Sb., 362/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 41/2009

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 63/2010-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Ans 6/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 105/2013-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu, složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jana Vyklického a JUDr. Jaroslava

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 48/2002 40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 81/2014-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyň Daniely Zemanové a Naděždy Řehákové v právní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1026/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1026/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1026/0 Návrh poslanců Ivany Řápkové, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 74/2010-123 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 79/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 22/2013-30 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Příspěvek na péči Sociální pomoc pro klienta v zařízení

Příspěvek na péči Sociální pomoc pro klienta v zařízení Příspěvek na péči Sociální pomoc pro klienta v zařízení Mgr. Jiří Hrubý Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Jednotlivé kroky v řízení o příspěvku na péči seřaďte podle časové

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 4. dubna 2013 Sp. zn.: 4110/2012/VOP/JBE Závěrečné stanovisko ve věci dotací z programu Zelená úsporám A - Závěry šetření Dne 16. 10. 2012 jsem vydala zprávu o šetření, které zahájil veřejný

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu V Brně dne 24.9.2010 Sp. zn. 1527/2010/VOP/JB Zpráva o šetření ve věci podnětu J. V. A - Obsah podnětu dne 8. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil pan J. V., který si stěžoval na postup Úřadu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 36/2009-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006

Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Toto rozhodnutí bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č.j. 2R 86/05 ze dne 20.2.2006,které nabylo právní moci dne 23.2.2006 Č.j.: VZ/S 145/05-152/4300/05-AB V Brně dne 30. září 2005 Úřad pro ochranu

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 27/2008-67 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Azs 415/2004-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015

Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj. sestěhování ) podle usnesení RHMP č. 504 ze dne 17. 3. 2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor evidence, správy a využití majetku PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného bytu - více menších bytů za jeden větší (tj.

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 62/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 103/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:,, 1.9.2012 Směrnice

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2014, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 62/2007-123 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Při řízení ve věcech důchodového pojištění je základním důkazem listinný doklad. Po obsahové stránce by měla obstát jakákoliv blíže nekonkretizovaná listina, jež by mohla věrohodným způsobem prokázat tvrzené

Více

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB

7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB 7. STÍŽNOSTI NA KVALITU SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB Článek I. Základní ustanovení 1.1. Tato směrnice upravuje způsob přijímání a vyřizování podnětů, připomínek a stížností ke kvalitě služeb

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 72/2011-115 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 82/2005-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem

Článek III Zápisy do členské evidence vkladem P r a c o v n í s p o l ečnost nástavkových včelařů CZ, o.s. S MĚRNICE PRO VEDENÍ ČLENSKÉ EVIDENCE Článek I Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice o vedení členské evidence se zřizuje v souladu s ustanovením

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 27. května 2011 Sp. zn.: 3912/2010/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci nástavby objektu sociálních služeb č. p. na ul. H., Praha 9 A - Obsah podnětu Dne 26. 7. 2010 obdržel

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Změny v sociální potřebnosti

Změny v sociální potřebnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Výňatek z komentáře č. 3/2003 Změny v sociální potřebnosti Dnem 1. ledna 2004 nabyla účinnosti novela zákona o sociální potřebnosti, zákon

Více

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3

PRAVIDLA... 1 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT PRAVIDEL... 3 1.2 POJMY... 3 2 VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO BYTU SPO... 3 3 ŽÁDOST O BYT SPO... 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Žamberka sociálně potřebným občanům Číslo dokumentu: OS3202 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 21.02.2008 Účinnost od : 01.03.2008 Platnost do: Zpracoval:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 103/2012-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

Rozhodující pro přiznání dávek je výše příjmů, nákladů na bydlení a forma bydlení.

Rozhodující pro přiznání dávek je výše příjmů, nákladů na bydlení a forma bydlení. Dávky na bydlení 1. Existují sociální dávky, které slouží na úhradu nákladů na bydlení? Ano. K částečnému krytí nákladů na bydlení slouží dávka státní sociální podpory příspěvek na bydlení, a dále dávka

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 *UOHSX003K90C* UOHSX003K90C ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S79/2011/VZ-7122/2011/540/VKu V Brně dne 13. května 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ust.

Více