Právo a majetek, ochrana spotřebitele. Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo a majetek, ochrana spotřebitele. www.pravodoskol.cz. Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží."

Transkript

1 Právo a majetek, ochrana spotřebitele Spravedlnost je pevná a trvalá vůle přiznávat každému, co mu právem náleží. (Domitius Ulpianus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího programu pro občanskou kompetenci absolventů. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

2 stav ke dni Obsah Úvod 3 Vlastnictví 3 VZNIK VLASTNICTVÍ 3 PRÁVA A POVINNOSTI 3 OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV 4 OCHRANA VLASTNICKÝCH PRÁV 4 Spoluvlastnictví 5 PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ 5 SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ 6 Dědictví 7 DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI 7 DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA 7 DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI I ZE ZÁKONA 8 DĚDICKÉ ŘÍZENÍ 8 Závazky 8 SMLUVNÍ ZÁVAZKY 9 ODPOVĚDNOST ZA VADY REKLAMACE 10 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 11 BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ 12 Ochrana spotřebitele 12 SPOTŘEBITEL 12 PRODEJCE (DODAVATEL) 12 ZVLÁŠTNÍ DRUHY SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV 13 Přílohy EKOZNAČKY NA VÝROBCÍCH V ČR KUPNÍ SMLOUVA ŽALOBA ZÁPŮRČÍ 15

3 Úvod Každý z nás během života vstupuje do majetkoprávních vztahů. Projděme si tedy stručně přehled majetkoprávních vztahů a seznamme se s našimi právy, povinnostmi a možnostmi jak tyto vztahy ovlivňovat. Základní úprava majetkoprávních vztahů a ochrany spotřebitele je obsažena hlavně v těchto zákonech: - Občanský zákoník (40/1964 Sb. - dále OZ) - Obchodní zákoník (513/1991 Sb. - dále ObchZ) - úprava především pro podnikatele - Občanský soudní řád (99/1963 Sb. - dále OSŘ) - úprava řízení před soudy + výkon rozhodnutí - Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb. - dále ZOS) Vlastnictví VZNIK VLASTNICTVÍ Vlastnictví vzniká především na základě některé ze smluv o převodu vlastnictví (např. kupní smlouvou, darovací smlouvou apod.).takovou smlouvu uzavíráme třeba při nákupu v samoobsluze nebo při darování květiny přítelkyni. Existují však i další důvody vzniku vlastnictví. Jedním z nich je vytvoření věci (např. vyrobení skříňky, vypěstování mrkve nebo namalování obrazu). Podobné vytvoření věci je přírůstek věci (např. mláďata zvířat, úroky z vkladů apod.) Dalším způsobem je vydržení. Pokud se v dobré víře domníváme, že jsme majiteli nějaké věci či nemovitosti, stáváme se po 3 letech nepřetržité držby věci u movitých věcí a po 10 letech u nemovitosti jejími skutečnými majiteli. Oprávněnými držiteli jsme, pokud máme nad věcí faktickou moc a přitom věříme, že nám věc patří. Právě tato tzv. dobrá víra je důležitou podmínkou vydržení. Proto nemůže věc vydržet zloděj (ten ví, že věc ukradl), ale třeba ani člověk, který má věc dlouhodobě zapůjčenou od svého známého (ví, že si věc půjčil a není jeho), (viz 134 OZ). Často dochází k záměně pojmů vlastnictví, držba a detence, proto bude dobré si rozdíl mezi těmito pojmy vysvětlit. Držba je faktickým ovládáním věci a jedním z vlastnických práv (nikoli povinností). Na rozdíl od detence však držitel nakládá s věcí jako s vlastní. Zpravidla tak splývá osoba držitele s osobou vlastníka. Pokud je držitelem někdo jiný než vlastník, tak mohou nastat dva případy. Buď je držitel v dobré víře (např. neví, že věc není jeho) nebo v dobré víře není (např. věc ukradl). Detence naopak znamená pouhé faktické působení na věc s tím, že dotyčný respektuje fakt, že věc není jeho (např. si věc vypůjčil). Vlastnictví dále může vzniknout rozhodnutím státního orgánu, především soudu (např. rozdělení podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů). V souvislosti s nabýváním vlastnictví je nutné se zmínit o nalezených věcech. Nestaneme se majiteli předmětu, který najdeme. Věc musíme odevzdat skutečnému vlastníku nebo na obecním úřadě v místě, kde k nálezu došlo. Máme však právo od majitele vyžadovat 10 % nálezného. To by nám měl vyplatit buď vlastník věci nebo stát, který se stane vlastníkem věci v případě, že se o věc do 1 roku nikdo nepřihlásí, (viz 135 OZ). V závažnějších případech by mohlo být zatajení nálezu i trestným činem, v méně závažných pak přestupkem. PRÁVA A POVINNOSTI 1. Vlastník může s věcí nakládat v zákonných mezích podle svého uvážení. Vlastník má právo věc držet - tzn. mít ji ve své faktické moci (např. v ruce, ve skříni, v kapse apod.), dále právo věc užívat - (např. jezdit v autě, nosit šaty, sníst jídlo), právo požívat plody věci - (např. brát jablka ze stromu, úroky z vkladů v bance) a právo s věcí nakládat - (např. věc prodat, darovat, zahodit, zničit) (viz 123 OZ). 3

4 2. Všichni ostatní mají povinnost nezasahovat vlastníkovi do výkonu jeho práv. OMEZENÍ VLASTNICKÝCH PRÁV Omezením vlastnických práv se rozumí, že naše vlastnická práva končí tam, kde začínají práva druhého. Jedním z těchto omezení jsou tzv. sousedská práva (obtěžování kouřem, hlukem, zápachem, nutnost umožnit vstup na svůj pozemek z důvodu údržby a oprav sousedního pozemku apod.), (viz 127 OZ). Naše vlastnická práva jsou také omezena veřejným zájmem. Náš majetek může být vyvlastněn ve veřejném zájmu, avšak vždy pouze na základě zákona a za náhradu! (Např. vyvlastnění pozemku kvůli stavbě dálnice). Musíme taktéž strpět, užití své věci ve stavu nouze nebo v naléhavém veřejném zájmu (např. užití žebříku k záchraně osob z hořícího domu), (viz 128 OZ). Další možností omezení vlastnického práva je vznik tzv. věcných břemen. Věcná břemena jsou určitá omezení spojená s vlastnictvím nemovitosti. Mohou vzniknout buď přímo ze zákona, případně rozhodnutím soudu, právním úkonem samotného vlastníka (např. smlouvou nebo závětí) nebo i vydržením. Ten, kdo má právo užívat věc (pozemek, stavbu, byt apod.) na základě věcného břemena, by se měl přiměřeně finančně podílet na jejím zachování a opravách, (viz 151n-151p OZ). Vlastnické právo může být omezeno i právem zástavním. Pokud dáme věc do zástavy, tak slouží jako zajištění našeho dluhu. Jestliže není dluh splněn, tak může náš věřitel použít k jeho zaplacení zástavu. Zároveň věřitel může po celou dobu trvání zástavního práva věc, pokud mu byla odevzdána, držet (mít ji u sebe). Dalším omezením může být právo zadržovací. Jde o právo našeho věřitele, který má u sebe naši věc, aby si věc ponechal, dokud nezaplatíme již splatný dluh. Na rozdíl od zástavního práva nezáleží na tom, jestli jsme tuto konkrétní věc určili jako předmět zástavy. Věřitel tak může například zadržet věc, kterou jsme mu půjčili. Nemůže se ale jednat například o věc, kterou nám věřitel svévolně sebral, (viz OZ). V neposlední řadě je vlastnické právo omezováno i řadou zákonných předpisů, jako jsou např. předpisy o ochraně památek (např. pokud je náš dům památkově chráněn, nemůžeme na domě dělat úpravy, které by nám památkáři nepovolili), o ochraně životního prostředí (např. povinnosti pečovat o les ve vlastnictví), o regulaci nájemného z bytů aj. OCHRANA VLASTNICKÝCH PRÁV Občanský zákoník nabízí několik možností jak se bránit proti neoprávněnému zásahu do vlastnického práva. 1. Správní ochrana: Především máme právo obrátit se na příslušný orgán státní správy (většinou se jedná o obecní úřad). Ten má právo zásah do práv zakázat nebo uložit, aby byl obnoven pokojný stav. Jedná se vlastně o obnovení stavu před zásahem. Obecní úřad přitom nezkoumá právní stránku věci. Pokojný stav tak klidně může být stav protiprávní. Hlavním významem tohoto zásahu správního orgánu je zabránit konfrontacím a udržet pokojný stav do doby než o věci rozhodne soud. Pokud například soused pouští slepice na mnou užívaný pozemek, může mu obecní úřad přikázat, aby toho zanechal, čímž bude znovu nastolen pokojný stav. Obecní úřad přitom neprozkoumává sousedovo tvrzení, že pozemek je vlastně jeho. To by měl řešit až soud. Ochrany obecního úřadu se tedy dostane mně, ačkoli třeba užívám pozemek protiprávně, (viz 5 OZ). 2. Svépomoc: Stát se obecně snaží svépomoc co nejvíce omezit, přesto ji lze užít při dodržení 4 důležitých pravidel. Především musí jít o bezprostřední ohrožení práv neoprávněným zásahem, dále musí být užití svépomoci přiměřené povaze 4

5 útoku a může se k ní uchýlit pouze ten, jehož práva jsou ohrožena, případně jeho zmocněnec nebo zákonný zástupce, (viz 6 OZ). Představte si vašeho souseda, jak trhá hrušky na vašem stromě. Jistě jde o bezprostřední ohrožení (soused je na stromě) vašich práv neoprávněným zásahem (strom a hrušky jsou vaše). Vy ho nemůžete setřást ze stromu tak, že by se pádem zabil. To by se jednalo o nepřiměřenou svépomoc. Můžete ale například počkat, až sleze ze stromu a sebrat mu košík s natrhanými hruškami. 3. Soud: Poslední a nejdůležitější možností ochrany proti porušování našich vlastnických práv je možnost obrátit se na soud. Soud se musí vždy naším podáním zabývat a nějakým způsobem věc rozhodnout. U soudu se můžeme domáhat především vydání věci na tom, kdo věc neoprávněně zadržuje. U nemovitostí se nedomáháme vydání, ale vyklizení nemovitosti. Druhou důležitou žalobou, kterou můžeme použít, je tzv. zápůrčí žaloba, kterou se domáháme u soudu toho, aby soud nařídil žalovanému, aby zanechal neoprávněného zásahu do našich práv, (viz 4 a 126 OZ). Spoluvlastnictví Občanský zákoník upravuje dvě formy spoluvlastnictví, tedy situace, kdy je na místě vlastníka více osob najednou. Jednak je to podílové spoluvlastnictví v OZ a jednak společné jmění manželů v OZ. PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ Pro podílové spoluvlastnictví platí to, co bylo řečeno výše o vlastnictví. To platí jak pro způsoby vzniku spoluvlastnictví, možnosti omezení vlastnického práva nebo způsoby jeho ochrany. Ve vztahu ke třetím osobám, tedy těm, kdo nejsou spoluvlastníky věci, jsou spoluvlastníci oprávněni a povinni jednat solidárně. To například znamená, že pokud jsme spoluvlastníky nějaké nemovitosti, můžeme si soudem vynutit její vyklizení každý sám za sebe a nemusíme žalobu podávat s ostatními spoluvlastníky. A naopak když vázne na věci nějaký dluh a věřitel nás (jakožto jednoho ze spoluvlastníků) vyzve k tomu, abychom ho zaplatili, tak musíme zaplatit celý dluh a až poté žádat proplacení příslušné části na ostatních spoluvlastnících. V podstatě se tedy ke třetím osobám chováme jako jediní vlastníci věci! Jsou tu nicméně i jistá specifika daná tím, že na místě vlastníka je zde více osob - spoluvlastníků. Tato specifika se projevují především ve vztazích mezi spoluvlastníky. 1. Spoluvlastnický podíl: Samotný název podílové spoluvlastnictví napovídá, že důležitým pojmem je zde spoluvlastnický podíl. Ten určuje právní postavení jednotlivých spoluvlastníků. To se odráží například v tom, jak si budeme rozdělovat užitky z věci (např. nájemné), jak budou placeny náklady na věc (např. opravy), ale i jak bude případně rozdělen zisk při prodeji věci (např. nemovitosti, automobilu, obrazu aj.). Podíl určuje i sílu hlasu jednotlivých spoluvlastníků při rozhodování o hospodaření se společnou věcí. Platí, že rozhoduje většina hlasů (např. dvoutřetinový spoluvlastník přehlasuje třetinového). Pokud si jsou hlasy rovny (např. dva poloviční spoluvlastníci se nemohou dohodnout), rozhodne soud na návrh kteréhokoli ze spoluvlastníků. Možnost přehlasování nicméně neplatí vždy. V případě, kdy se rozhoduje o podstatné změně společné věci (např. zbourání našeho domu apod.), můžeme se i přesto, že jsme přehlasováni (tedy máme menšinový podíl), obrátit na soud s žádostí o ochranu svých práv. 2. Předkupní právo: Jako spoluvlastníci máme právo prodat svůj spoluvlastnický podíl. Protože ale panuje zájem na tom, aby jednu věc vlastnilo co nejméně spoluvlastníků, tak zde zákon dává ostatním spolumajitelům tzv. předkupní právo. To znamená, že 5

6 pokud chceme svůj podíl prodat, tak ho musíme nejprve nabídnout svým spolumajitelům k odkoupení. Předkupní právo se neuplatní pouze v případě, kdy bychom převáděli podíl na osobu blízkou (především rodinní příslušníci), (viz 140 a 116 OZ). 3. Zrušení spoluvlastnictví: Zrušit spoluvlastnictví lze v zásadě dvěma způsoby. Především se mohou spoluvlastníci dohodnout. Záleží pouze na spoluvlastnících, co bude obsahem dohody. Pokud jste například třetinovým spoluvlastníkem domu, tak to neznamená, že jste vlastníkem nějaké určité třetiny (např. jednoho bytu), ale vždy pouze spoluvlastníkem celého domu, tedy vlastníkem ideální třetiny! Tuto situaci lze řešit právě tím, že se dohodnete s ostatními spoluvlastníky (a sepíšete o tom smlouvu), že každý z vás bude nadále vlastníkem jednoho určitého bytu. Pokud se spoluvlastníci nedohodnou, tak spoluvlastnictví zruší soud na návrh jednoho ze spoluvlastníků. Soud také rozhodne o vypořádání. Pokud věc nejde rozdělit, tak rozhodne buď o přidělení věci jednomu ze spoluvlastníků za přiměřenou náhradu nebo o jejím prodeji. Výtěžek pak rozdělí poměrně podle podílů, (viz OZ). Toto řešení je často nevýhodné (byť někdy nevyhnutelné), protože cena, za kterou soud nařídí prodej, je často nižší než cena, které by se mohlo podařit docílit spoluvlastníkům. Navíc musí spoluvlastníci platit soudní poplatky a náklady na advokáty. Na soudním vypořádání tak nakonec většinou prodělají všechny strany. To je dobré mít v podobných situacích na paměti a upřednostňovat vzájemnou dohodu. SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ Společné jmění manželů (dále SJM) je soubor majetku, který manželé nabyli za trvání manželství. Vzniká uzavřením sňatku (respektive nabytím nějakého majetku po jeho uzavření) a trvá po celou dobu trvání manželství. Do SJM nepatří pouze věci, ale i dluhy. U dluhů v SJM jsou ale i výjimky, které mají ochránit rodinu před riskantními spekulacemi či dluhy jednoho z manželů. 1. Věci vyjmuté ze SJM: Ne vždy si můžeme nárokovat majetek našeho manžela/ky. Některé věci jsou ze zákona vyjmuty ze SJM a zůstávají v osobním vlastnictví každého z manželů. Do SJM tak nepatří majetek nabytý některým z manželů před uzavřením manželství. Dále jde o majetek získaný dědictvím, darem nebo o majetek pořízený za majetek náležející do výlučného vlastnictví jednoho z manželů. V neposlední řadě do SJM nepatří ani věci, které slouží osobní potřebě (např. oblečení apod.) Manželé společně ručí pouze za dluhy na majetku, který je součástí SJM. Dluhy nepatří do SJM pokud přesáhly míru přiměřenou rozsahu majetku manželů a jeden z manželů s tímto zadlužením nesouhlasil. Přiměřenost je třeba posuzovat individuálně. Jestliže v rodině miliardářů je normální, že manželka na výletě v Paříži nakoupí na úvěr šperky za statisíce, tak v průměrné rodině toto normální nebude a bude třeba souhlasu obou manželů. I v případě, že dluhy našeho manžela nepatří do SJM, tak může věřitel uspokojit svoji pohledávku z celého SJM, tedy i z našeho podílu (pojem je v uvozovkách, protože SJM se nedělí na žádné podíly). My sice potom máme právo po manželovi požadovat náhradu za majetek, o nějž se zmenšilo SJM kvůli placení jeho dluhů, ale v případě, že manžel nemá žádný majetek, tak se náhrady domůžeme jen stěží. SJM můžeme taktéž omezit smlouvou, kterou můžeme uzavřít ještě před vstupem do manželství (tzv. předmanželská smlouva) nebo během trvání manželství. V této smlouvě můžeme omezit okruh věcí v SJM až na obvyklé vybavení domácnosti. Vedle zúžení okruhu věcí patřících do SJM lze jejich 6

7 okruh i rozšířit. Kvůli uzavření této smlouvy je třeba navštívit notáře, který o tom provede notářský zápis. Poslední možností jak upravit rozsah SJM je rozhodnutí soudu. Soud může SJM zúžit na návrh jednoho z manželů. Především se jedná o případy, kdy jeden z manželů podniká a neomezeně ručí za závazky svého podniku nebo v jiných závažných případech (např. když manžel bude peníze ze SJM soustavně každý večer prohrávat v kasinu). 2. Hospodaření se SJM: Obvyklou správu majetku patřícího do SJM můžeme provádět každý samostatně (např. nákup v samoobsluze, zaplacení opravy auta apod.). Pokud se daný úkon vymyká obvyklé správě, pak je třeba souhlasu obou manželů (např. koupě domu, auta apod.). 3. Zánik a vypořádání SJM: Po zániku manželství je nutné, abychom si majetek patřící do SJM rozdělili. V případě, kdy se nemůžeme dohodnout, rozhodne o rozdělení soud. To se netýká pouze rozvodu, ale i případu, kdy jeden z manželů zemře (tehdy pochopitelně k dohodě ani dojít nemůže). Část SJM připadající na zemřelého totiž nepřechází automaticky na jeho manžela nebo manželku, ale stává se předmětem dědického řízení (viz dále). Při soudním vypořádání SJM se vychází z toho, že podíly obou manželů jsou stejné. Zároveň se ale má při vypořádání přihlédnout podle zákona k tomu, jak se kdo z manželů zasloužil o nabytí a udržení společného jmění, jak se každý z manželů staral o rodinu, zvláště o nezletilé děti, a jak pečoval o domácnost. Péče o děti a starost o domácnost je zde postavena na roveň výdělečné činnosti druhého manžela. V konečném důsledku se při uplatnění těchto zásad nemusí dostat oběma manželům stejný podíl na majetku. K tomu může dojít zejména tehdy, kdy jeden z manželů zanedbával starost o rodinu, nebo když manželé nežili již delší dobu spolu. Dědictví S dědictvím se setká během života každý z nás. Dědictví je rozděleno mezi dědice na základě závěti, kterou po sobě zůstavitel (ten, kdo zemřel a zanechal po sobě dědictví) zanechal. V případě, že závěť chybí, tak se dědici určí na základě pravidel uvedených v zákoně. DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI Závěť můžeme sepsat buď vlastní rukou, případně jiným způsobem (např. na počítači, rukou jiného člověka), vlastnoručně ji podepsat a nechat ji potvrdit dvěma svědky, kteří svými podpisy na závěti dosvědčí, že se skutečně jedná o vůli zůstavitele. Nejužívanějším způsobem sepsání závěti je forma notářského zápisu. Závěť sepsaná u notáře je uložena v Centrální evidenci závětí vedené notářskou komorou. Po zůstavitelově smrti soud zjišťuje, jestli je jeho závěť uložena v tomto rejstříku, takže by se nemělo stát, že se na její existenci vůbec nepřijde, což hrozí u obou ostatních způsobů sepsání. V závěti zůstavitel ustanoví, kdo bude dědicem a co z majetku zdědí (může uvést buď jednotlivé věci, soubory věcí nebo celkový podíl na majetku). Pokud do závěti napíšeme nějaké podmínky (např. že dědic zdědí majetek pouze v případě, že se ožení apod.), tak tyto podmínky nemají žádné právní následky. Postupuje se tedy tak, jako bychom je do závěti vůbec nenapsali. Zcela nezbytnou součástí závěti sepsané v jakékoli formě je uvedení dne, měsíce a roku, kdy byla sepsána. To je nezbytné z důvodu, že můžeme sepsat i několik různých závětí a pak platí, že pozdější závěť ruší starší závěť, (viz OZ). DĚDĚNÍ ZE ZÁKONA V případě, že zůstavitel po sobě nezanechal žádnou závěť, dědí se ze zákona. Při dědění ze zákona se uplatňuje poměrně složitý systém dělení dědictví podle dědických skupin. V první skupině dědí stejným dílem 7

8 zůstavitelovy děti a manžel/manželka. Pokud například jedno z dětí už nežije, tak se dědictví dále dělí mezi děti tohoto zemřelého dítěte atd. V případě, že zůstavitel žádné děti neměl nebo pokud nejsou jeho dědici (např. zůstavitel je vydědil nebo se dopustili trestného činu proti zůstaviteli a ten jim to neodpustil), tak v druhé skupině dědí manžel a zároveň s ním zůstavitelovi rodiče a dále osoba, která žila nejméně rok se zůstavitelem ve společné domácnosti. U této dědické skupiny platí vedle všeobecného pravidla, že všichni dědí stejným dílem, zároveň i pravidlo, že manžel dědí minimálně polovinu celého dědictví. Pokud po sobě tedy zůstavitel zanechal například manželku a dva rodiče, tak manželka zdědí polovinu dědictví a každý z rodičů jednu čtvrtinu. V případě, že nedědí manžel ani žádný z rodičů zůstavitele, tak dědí ve třetí skupině jeho sourozenci a opět osoba, která žila se zůstavitelem ve společné domácnosti. Zde podobně jako u první skupiny platí, že pokud nedědí některý ze zůstavitelových sourozenců, tak nastupují na jeho místo jeho děti. Na rozdíl od první skupiny to ale už nejsou jejich vnuci, pravnuci atd. Pokud se ani ve třetí skupině nenajde dědic, tak dědí ve čtvrté skupině stejným dílem zůstavitelovi prarodiče a jejich děti (tedy strýcové a tety zůstavitele), (viz a OZ). DĚDĚNÍ ZE ZÁVĚTI I ZE ZÁKONA Vedle dědění čistě ze závěti a čistě ze zákona může dojít i ke kombinaci obou těchto postupů. Děje se tak kvůli institutu tzv. neopomenutelných dědiců. Neopomenutelnými dědici jsou děti zůstavitele. Pokud je dítě nezletilé, musí vždy dostat svůj zákonný podíl, i když je celý majetek odkázán někomu jinému. Pokud je dědic zletilý, dostane alespoň polovinu zákonného podílu. Pokud máme velký zájem na tom, aby konkrétní osoba po nás nedědila, můžeme neopomenutelného dědice v závěti vydědit. Vydědit lze ale pouze pokud nám tato osoba neposkytla pomoc v nemoci a stáří, trvale o nás neprojevovala opravdový zájem, pokud minimálně rok pobývala ve vězení za úmyslný trestný čin, nebo pokud vedla trvale nezřízený život. Vyděděný pak nedostane z dědictví nic. U sepsání listiny o vydědění platí stejné podmínky jako u sepsání závěti. Vydědit lze ale i v případě, kdy žádná závěť neexistuje a bude se dědit podle zákona. V tomto případě stačí, že existuje listina o vydědění, (viz a OZ). DĚDICKÉ ŘÍZENÍ Dědické řízení provádí po úmrtí osoby soud. Ten nejprve obdrží od matričního úřadu úmrtní list o tom, že osoba zemřela. Soud zjistí, jestli je v Centrální evidenci závětí uložena závěť. Zároveň pověří notáře (jakožto soudního komisaře), který poté provádí úkony nutné k vyřízení dědictví. V případě dědictví ze závěti kontaktuje notář přímo uvedené dědice. V případě dědictví ze zákona notář jako prvního kontaktuje potenciálního dědice (většinou toho, kdo vypravil pohřeb). Poté zjišťuje, kdo by mohl být dále dědicem. Tyto osoby pak vyrozumí o jejich dědickém právu a o možnosti dědictví odmítnout ve lhůtě 1 měsíce. Zároveň notář zjišťuje, co všechno patřilo do majetku zůstavitele, případně určí správce dědictví, který má o věci patřící do dědictví pečovat po dobu dědického řízení. V této fázi může soud dědické řízení zastavit pokud dědici dědictví odmítnou nebo pokud má majetek v dědictví nepatrnou hodnotu. Řízení o dědictví ukončí soud, který buď potvrdí dědictví jedinému dědici, nebo potvrdí, že dědictví připadlo státu (v případě, že se dědic nenašel), případně schválí dohodu o vypořádání dědictví uzavřenou mezi dědici. V případě, kdy se dědici nedohodnou na rozdělení dědictví, potvrdí soud nabytí dědictví podle dědických podílů do podílového spoluvlastnictví. Dědici musí z dědictví zaplatit dědickou daň a odměnu notáři, (viz 175a-175zd OSŘ, OZ). 8

9 Závazky Jestliže v případě vlastnických vztahů odpovídala právům vlastníka povinnost všech ostatních osob nerušit výkon jeho práv, tak u závazkových vztahů odpovídá právu jedné osoby (věřitele) vždy povinnost jiné, ale tentokrát konkrétní osoby nebo osob (dlužníka). Často je věřitel zároveň dlužníkem a naopak. Vlastnictví: Právu vlastníka automobilu odpovídá povinnost všech ostatních, aby jeho automobil neužívali, neukradli, nepočmárali atd. Závazkový vztah: Právu zákazníka v opravně obuvi, aby byly jeho boty opraveny, odpovídá povinnost opravny boty opravit a právu opravny na zaplacení opravy odpovídá povinnost zákazníka opravu zaplatit. Závazky mohou vznikat především z právních úkonů (hlavně ze smluv), z protiprávních úkonů (např. odpovědnost za škodu, nesplácení půjčky) a z bezdůvodného obohacení. SMLUVNÍ ZÁVAZKY Každý z nás uzavírá každý den řadu závazkových smluv, aniž by si to třeba i uvědomoval. Takovým uzavřením smlouvy je každý nákup v obchodě, odnesení obleku do čistírny nebo rozbalování dárků pod vánočním stromkem. Ústředním pojmem smluvního závazkového práva je smlouva. Jde o dvoustranný (nebo vícestranný) právní úkon, k jehož vzniku je třeba souhlasného projevu vůle smluvních stran. Pro obsah smluv platí maximální volnost. Občanský zákoník upravuje několik smluvních typů. Při užití některého z těchto smluvních typů je možno ve smlouvě pouze označit danou smlouvu příslušným názvem a tato smlouva se následně řídí příslušnou zákonnou úpravou, aniž by bylo nutné vše podrobně vypisovat ve smlouvě. Vedle těchto smluv lze ale uzavírat i smlouvy, které zákoník neuvádí, případně smlouvy, v nichž jsou použity prvky z několika smluvních typů! Lze rovněž dohodnout, že smlouva se bude řídit smluvními typy uvedenými v Obchodním zákoníku a to i tehdy, kdy smluvní strany nejsou podnikateli. Nejdůležitějšími smluvními typy jsou: 1. Kupní smlouva - prodávající - povinnost odevzdat předmět koupě - kupující - povinnost zaplatit kupní cenu Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy je ujednání o ceně a přesné vymezení předmětu koupě. Ze smlouvy musí být rovněž zřejmé, že má dojít k převodu vlastnictví. Kupní smlouva může být uzavřena ústně i písemně. V případě, kdy je předmětem koupě nemovitost, musí být smlouva písemná. Kupní smlouva může obsahovat řadu vedlejších ustanovení. Občanský zákoník se výslovně zmiňuje o předkupním právu a právu zpětné koupě, kdy si prodávající vymíní, že mu kupující nabídne věc k odkupu v případě, že ji bude chtít zpět koupit, (viz OZ). 2. Smlouva o dílo - zhotovitel - povinnost provést pro objednatele dílo (zhotovit, opravit nebo upravit věc) - objednatel - povinnost zaplatit dohodnutou cenu Podstatnou náležitostí smlouvy je vymezení předmětu smlouvy, tedy díla, které má být zhotoveno a ujednání o ceně. Cena nemusí být určena přesně, stačí, když bude přesně určen způsob jejího výpočtu. Cenu lze stanovit také odhadem. V tomto případě se pak toleruje navýšení ceny o %. Podmínkou ovšem je, že zhotovitel oznámí navýšení ceny bez odkladu objednateli a ten může od smlouvy odstoupit, (viz OZ). 3. Darovací smlouva - dárce - povinnost odevzdat darovanou věc - obdarovaný - povinnost tuto věc přijmout Podstatnou náležitostí je přesné označení darovaného předmětu a projev vůle dárce jej darovat. Darovací 9

10 smlouva může být uzavřena ústně i písemně. V případě, kdy je darována nemovitost, musí mít smlouva písemnou formu. Obecně platí, že dárce nemůže žádat vrácení daru. Pouze v případě, kdy by se obdarovaný choval k dárci hrubě a urážlivě, mohl by dárce podle zákona žádat navrácení daru, na který by se hledělo jako na bezdůvodné obohacení (viz dále), tedy tak, jako by nikdy žádná darovací smlouva neexistovala, (viz OZ). 4. Nájemní smlouva - pronajímatel - povinnost přenechat dočasně a za úplatu věc nájemci k tomu, aby ji užíval - nájemce - povinnost platit nájemné a užívat věc způsobem uvedeným ve smlouvě Předmětem této smlouvy jsou věci určené individuálně. Zvláštním druhem nájemních smluv jsou smlouvy o nájmu bytu, (viz OZ). 5. Smlouva o půjčce - věřitel - povinnost ponechat dlužníkovi dočasně k užívání druhově určené věci - dlužník - povinnost vrátit věci po uplynutí smluvené doby věřiteli, povinnost zaplatit úroky z peněžní půjčky nebo vrátit větší množství u nepeněžitých půjček. Na rozdíl od nájemní smlouvy jsou zde předmětem závazkového vztahu věci určené druhově, tedy věci zaměnitelné. Typickým příkladem těchto věcí jsou peníze. U nich nezáleží, zda dlužník vrátí zrovna tu konkrétní bankovku, ale, že vrátí stejnou nominální hodnotu, (viz OZ). ODPOVĚDNOST ZA VADY - REKLAMACE Úpravu reklamace neboli uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb obsahuje především Občanský zákoník v ustanoveních o kupní smlouvě a smlouvě o dílo. Odpovědnost za vady zboží nebo služeb má vždy prodejce, i když řada prodejců se pokouší odradit kupujícího od reklamace tvrzením, že je to výrobce nebo dovozce zboží. Reklamaci vad zboží nebo služeb lze uplatnit pouze v záruční době. Ta je stanovena Občanským zákoníkem ( 620, 646,654 OZ) na: měsíců u spotřebního zboží, 2. 6 měsíců u zhotovení věcí na zakázku, 3. 3 měsíce u opravy či úpravy věci 4. 3 roky u staveb a nejméně 18 měsíců u stavebních prací, 5. rozdílné doby jsou pak stanoveny pro potravinářské zboží (8 dní), krmiva (3 týdny) a živá zvířata (6 týdnů). U potravin se často setkáváte s označením Spotřebujte do nebo Minimální trvanlivost do. První označení můžeme najít na výrobcích, které se rychle kazí (např. mléčné výrobky atd.). Potraviny s prošlou dobou použitelnosti se považují za zdravotně závadné a nesmí se v žádném případě prodávat. Potraviny s prošlou minimální trvanlivostí lze prodávat pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou jako prošlé označeny. Označení minimální trvanlivosti nemá, na rozdíl od označení Spotřebujte do, vliv na běh záruční doby, takže, i když si např. koupíte kompot den před datem konce minimální trvanlivosti, tak u něj platí osmidenní záruka. Prodejce nám může dobrovolně poskytnout delší záruční dobu, ale nikoli kratší! Reklamovat nemůžeme vady způsobené obvyklým užíváním, u použitých věcí vady odpovídající míře používání a u věcí zlevněných vadu pro kterou byly zlevněny, (viz 619 OZ). Prodávající je povinen poskytnout nám řádné informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údajů, kde lze reklamaci uplatnit. Reklamaci uplatňujeme u prodávajícího, případně v místě uvedeném na záručním listě nebo v jiné prodejně téhož provozovatele se stejným sortimentem. Prodávající musí reklamaci i s opravou vyřídit do 30 dnů od jejího podání. V případě, že byla reklamace odmítnuta a my si myslíme, že neoprávněně, máme možnost nechat si vypracovat soudním znalcem odborný posudek a obrátit se na soud, (viz 625 OZ a 19 ZOS). 10

11 Co lze v rámci reklamace požadovat? ( 622 a 648 OZ) 1. Odstranitelná vada - odstranění vady - pokud se stejná vada objevila nejméně 3x po sobě, tak platí, že jde o neodstranitelnou vadu 2. Neodstranitelná vada - vrácení peněz, výměna věci, přiměřená sleva (podle volby kupujícího) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU Odpovědnost za škodu je druhotná povinnost, která nastoupí v případě, když dojde k porušení primární povinnosti. Tato primární povinnost může mít smluvní charakter (např. v čistírně oděvů dojde ke zničení obleků) nebo mimosmluvní charakter (např. porušení povinnosti dodržovat dopravní předpisy a způsobení dopravní nehody). Předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu jsou celkem 4. Prvním je vznik škody (např. poškozený oblek v čistírně), druhým porušení právní povinnosti (např. povinnost čistírny zajistit, aby oblek nebyl poškozen), dále je to příčinná souvislost mezi prvním a druhým (např. škoda vznikla kvůli tomu, že zaměstnanci čistírny dali omylem do pračky žíravinu místo pracího prostředku). Posledním prvkem je zavinění. Zavinění můžeme dělit na úmyslné a nedbalostní. Jedná se tedy o vztah vůle toho, kdo škodu způsobil, ke způsobené škodě. Zavinění se ovšem vyžaduje pouze u tzv. subjektivní odpovědnosti (odpovědnost za způsobení škody). Hlavně u některých zvláštních druhů odpovědnosti se zavinění nevyžaduje (jedná se pak o tzv. objektivní odpovědnost odpovědnost za vzniklou škodu bez ohledu na zavinění viz. kapitola o zvláštních druzích odpovědnosti za škodu). Vedle těchto předpokladů vzniku škody existují však i okolnosti, které vylučují protiprávnost a tedy i povinnost nahradit škodu. Je to například nutná obrana, která ale musí být přiměřená (např. zastřelení sousedova psa, který Vás napadl), dále krajní nouze (např. použití sousedova žebříku k vynesení osoby z hořícího domu), svolení poškozeného nebo plnění povinnosti (např. policejní zákrok). Škodu můžeme rozdělit na skutečnou škodu a na ušlý zisk. Vedle materiální škody lze požadovat i náhradu nemateriálních škod (např. bolestné, ztížené společenské uplatnění apod.). Obecně platí, že škoda má být hrazena v plné výši. Hradí se většinou v penězích. Při určení výše škody se vychází z ceny v době poškození. Pokud škodu způsobili zaměstnanci při podnikatelské činnosti zaměstnavatele, tak za tuto škodu odpovídá podnikatel (např. za zničený oblek neodpovídají zaměstnanci čistírny, ale její provozovatel - ten pak může žádat náhradu škody podle pracovněprávních předpisů od svých zaměstnanců). Zvláštní případy odpovědnosti za škodu: Na rozdíl od obecné odpovědnosti je zde většinou uplatňována tzv. objektivní odpovědnost, tedy odpovědnost bez ohledu na zavinění. Často se lze setkat například s odpovědností za škodu na vnesených nebo odložených věcech. Jedná se o odpovědnost provozovatele ubytovacích služeb nebo služeb, které jsou obvykle spojeny s odkládáním věcí (např. restaurace, plovárny apod.). Provozovatel těchto zařízení nám odpovídá za poškození nebo ztrátu těchto věcí bez ohledu na své zavinění (škodu způsobil třeba někdo úplně jiný). Podmínkou je, že jsme věci odložili v místě k tomu určenému (např. na věšáku apod.). Škodu musíme uplatnit (nejlépe písemně) u provozovatele takového zařízení nejpozději do 15 dnů od doby, kdy se poškozený o způsobené škodě dozvěděl. Pokud tuto lhůtu zmeškáme, tak naše právo zanikne a nemůžeme se ho domáhat ani u soudu. Dalším případem zvláštní odpovědnosti je odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků. Aby šlo uplatnit objektivní odpovědnost, tak musí mít škoda svůj původ v provozu. Proto bude provozovatel autobusové dopravy povinen zaplatit škodu způsobenou cestujícím při dopravní nehodě, ale nemá například povinnost uhradit zavazadlo, které během jízdy někdo odcizil. Dalším případem je odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání (např. nezletilí, duševně nemocní). Společně 11

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů

Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů Předmětem vypořádání společného jmění manželů, které bylo zúženo smlouvou uzavřenou jejími účastníky ve smyslu ustanovení 143a odst. 1 obč. zák.,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské právo - vlastnictví, duševní vlastnictví III/2 VY_32_INOVACE_192 3 Název školy Registrační

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Relativní (závazková) majetková práva se uplatňují v závazkových vztazích, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby.

Relativní (závazková) majetková práva se uplatňují v závazkových vztazích, v nichž určitá osoba je oprávněna žádat splnění povinnosti od jiné osoby. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I I M a j e t k o v á p r á v a Z á k l a d n í p o j m y a r o z l i š e n í Podle občanského zákoníku jsou majetková práva rozdělena na absolutní a relativní podle jejich

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Občanské právo Datum vytvoření 16. 8. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Držba,

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní následky smrti smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost. REKLAMAČNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen zboží ) zakoupené v internetovém obchodě společnosti UNI HOBBY, a.s. Kde se v tomto reklamačním

Více

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO

MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO CPr_2 Civilní právo 2 MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Společné jmění manželů to, co manželům náleží, má

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_05_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA I_P1-2 Číslo projektu:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 REKLAMAČNÍ ŘÁD Danuše Kylarová nám. Osvobození 24 78901 ZÁBŘEH IČ: 47821019 DIČ: CZ5454290545 PLATNÝ OD 01.01.2007 Pro zabezpečení jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací v prodejnách

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení.

Kupní smlouva na byt. Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku. Děkujeme za pochopení. Kupní smlouva na byt 0. SMLUVNÍ STRANY Jméno (doplňte), r. č. (doplňte), bytem v (doplňte), (dále jen Prodávající ) Upozornění: Tato smlouva bude brzy aktualizována na základě novely Občanského zákoníku.

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA OBČANSKÉ PRÁVO DEFINICE OBČANSKÉHO PRÁVA Občanské právo (hmotné) je právní odvětví právního řádu, které upravuje majetkové vztahy fyzických osob mezi sebou, popřípadě majetkové

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Omezení vlastnických práv

Omezení vlastnických práv Omezení vlastnických práv Katastr nemovitostí aktuálně Praha 15. června 2016 Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální Omezení vlastnického práva Omezení vlastnického práva je upraveno v rámci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D R E K L A M A Č N Í Ř Á D Tento reklamační řád platí pro nákup v obchodě společnosti MACHALA a.s. Reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost

Více

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouvu se zřízením zástavního práva dle 2079 a násl., 1312 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem Královéhradeckého kraje IČ: 70889546, DIČ: CZ70889546 Hospodaření se svěřeným

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 2011

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA II_P1-2 Číslo projektu:

Více

II. 2.2 Výše uvedený pozemek je situován mezi chodníkem a pozemkem ve vlastnictví města Břeclav a tvoří městskou zeleň. III.

II. 2.2 Výše uvedený pozemek je situován mezi chodníkem a pozemkem ve vlastnictví města Břeclav a tvoří městskou zeleň. III. v v Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle zastoupena JUDr. Pavlem Šolcem, vedoucí majetkoprávního oddělení IČ: 65993390, DIČ:

Více

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí

Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí Kupní smlouva o prodeji a koupi nemovitých věcí uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními 2079 a násl. (zejména 2128 a násl) zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen také NOZ ), ve znění

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM)

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ (SJM) společné jmění manželů (SJM) vzniká jen mezi manžely a jedná se o jmění jako souhrn veškerých aktiv (majetek, věci, pohledávky, práva a penězi ocenitelné hodnoty) a pasiv (dluhy

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Právní prostředky ochrany operátora při užívání cizí nemovitosti Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti 104 odst. 1 a 2 ZoEK: operátor je oprávněn zřizovat

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

(1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. REKLAMACE REKLAMACE PODLE SOZ 626 (1) Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. (2) Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav

Zásady. pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem města Břeclav Schváleny Zastupitelstvem města Břeclavi na 29. zasedání dne 3. 9. 2014, usnesením č. Z/29/14/6.9, účinné od 1. 10. 2014. OBSAH Část I. ČI. I Úvod

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zaměřeno na rodinné právo Kalmusová Lucie Langmajerová Tereza Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině Schváleno (vydáno): 04. 12. 1963 Účinnost od: 01. 04. 1964 Zrušeno:

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva

Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva Smluvní strany: Smlouva o budoucí smlouvě o úplatném převodu vlastnictví k nemovitostem s dohodou o zřízení předkupního a zástavního práva TJ Lokomotiva Česká Lípa, IČ: 43560106 se sídlem Mánesova 1580,

Více

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem...,

Varianta -územní samosprávný celek... (přesné znění názvu územně samosprávného celku), se sídlem..., 3779/BVY/2016-BVYM Č.j.: UZSVM/BVY/3709/2016-BVYM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 za kterou právně jedná Mgr. Ivo Popelka,

Více

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky

Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky Výběrové řízení na prodej nemovitostí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů Dohoda o vypořádání společného jmění manželů Účastníci dohody Bořek Musil nar. 12. července 1969 bytem Kladno, Švýcarská 2434 (dále jen "manžel") a Dagmar Musilová nar. 2. července 1969 bytem Kladno, Dánská

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. SMLOUVA Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět: Občanská

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Občanské právo Datum vytvoření 14. 8. 2013 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód 4. ročník čtyřletého gymnázia a 8. ročník osmiletého gymnázia Dědické

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor

SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Jakub Cibulka VY_62_INOVACE_FGB_06 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor Daně převodové

Více

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016)

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016) Absolutní majetková práva II. Dědické právo Základní pojmy právní (podzim 2016) Dědické právo - definice = souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého na jeho právní nástupce (dědice)

Více