Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012"

Transkript

1 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

2 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob 3. Odpovědnost ovládající osoby 4. Trestní odpovědnost fyzických osob 5. Trestní odpovědnost právnických osob 6. Zajišťovací instrumenty

3 I. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů

4 Předpoklady vzniku odpovědnosti 194 odst. 5 obch.zák.: Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. nelze aplikovat odpovědnost za škodu dle občanského zákoníku předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu dle 373 an. obch.zák.: porušení povinnosti statutárního orgánu, vznik škody skutečná škoda x ušlý zisk, příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody obch.zák.: Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči. poruší-li povinnost více členů statutárního orgánu, odpovídají za škodu solidárně.

5 Předpoklady vzniku odpovědnosti 29 Odo 1118/2006 vázanost škody na účel společnosti Při rozhodování o tom, zda v důsledku uzavření smlouvy vznikla společnosti škoda nelze vystačit pouze s mechanickým porovnáním částky, kterou společnost na základě uzavřené smlouvy plnila, a hodnoty plnění, jež z této smlouvy získala. Je nutno vzít v úvahu též účelnost a reálný ekonomický přínos takto nabytých hodnot pro společnost vzhledem k jejímu předmětu podnikání (činnosti), jejím potřebám a majetkovým poměrům. Nepřinesl-li posuzovaný úkon společnosti přínos, který by se adekvátně (alespoň nepřímo) odrazil v účelu, pro který byla společnost založena (zpravidla v ekonomické výkonnosti jejího podniku, je-li tímto účelem podnikání), není možné bez dalšího uvažovat o tom, že se majetek společnosti nezmenšil a že jí tudíž nevznikla škoda. Náklady vynaložené na nehospodárnou a z hlediska účelu, pro který byla společnost založena, zcela nadbytečnou majetkovou hodnotu, kterou není možné dál zpeněžit (např. zbytečně přijaté služby, užívací právo, právo nájmu atd.), anebo kterou lze zpeněžit pouze se ztrátou, je nutno považovat za škodu se všemi důsledky z toho plynoucími.

6 Povinnost řídit se zájmy společnosti 567 odst. 2 obch.zák.: Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat... v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát. Zahrnuje následující povinnosti: podřídit své zájmy zájmům společnosti, které musí znát, nikoliv jen zájmy některých akcionářů, povinnost informovat společnost, že může mít na určité operaci osobní zájem, zákaz mít z jednání společnosti skrytý prospěch, zákaz uchopení podnikatelské příležitosti, zákaz zneužití vnitřních informací. Teorie shareholder value (USA, GB) = zájem společnosti je růst hodnoty podniku, trvale vysoký kurs akcií, zájem společnosti je ztotožněn se zájmy akcionářů, dává jasná kritéria pro rozhodování statutárního orgánu. Teorie stakeholder value (EU) = zájem společnosti je dán kromě zájmu akcionářů i zájmy 3. osob, jako státu, zaměstnanců, dodavatelů, věřitelů, koncernu, přičemž tyto zájmy musí být sladěny, jen tak lze dosáhnout trvale rentabilního podnikání společnosti; teorie neposkytuje jasná kritéria rozhodování statutárního orgánu.

7 Zákaz konkurence Člen představenstva/jednatel nesmí: podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. Zakladatelské dokumenty a rozhodnutí valné hromady mohou rozsah zákazu konkurence rozšířit.

8 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře Péče řádného hospodáře = péče, s jakou by hospodář, který je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi a chová se odpovědně a svědomitě, pečoval o svůj vlastní majetek. Péče řádného hospodáře zahrnuje následující povinnosti: jednat svědomitě, obezřetně, odborná péče při řízení společnosti, nemusí být odborník na ostatní oblasti, povinnost rozpoznat, co je statutární orgán schopen posoudit/vykonat sám, není-li statutární orgán odborníkem, je povinen si zajistit odborné posouzení, povinnost seznamovat se s novými poznatky v oboru řízení společností, nedostatek znalostí nebo nedostatek času k jejich uplatnění není omluvitelný, může delegovat pravomoci osobám u nichž je záruka, že budou jednat s péčí řádného hospodáře, musí zajistit jejich kontrolu.

9 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp.zn. 8 Tdo 124/2005 nedostatečná kontrola při delegaci povinnost statutárního orgánu působit s péčí řádného hospodáře spočívá též v provádění kontroly, zda osoba, kterou statutárních orgán pověřil provedením stavebních prací postupuje na základě stavebního povolení, projektové dokumentace a s náležitým zajištěním stavby oprávněnou osobou. V daném případě statutární orgán bez oprávnění k provádění stavebních prací bez zevrubné prohlídky objektu, bez projektové dokumentace provedl prostřednictvím svých podřízených rozsáhlé stavební úpravy, při kterých došlo k zásahům do nosné konstrukce, což mělo za následek zřícení části střechy a tří stropů budovy. 32 Cdo 1419/2004 prodej podniku bez souhlasu valné hromady Pokud tedy představenstvo uzavřelo smlouvu o převodu části podniku bez rozhodnutí valné hromady, má takový postup důsledky ve vnitřních vztazích společnosti. Představenstvo porušilo svou povinnost postupovat při zařizování záležitostí společnosti s náležitou péčí ( 194 odst. 5 ObchZ, ve znění zákona č. 142/1996 Sb.) a v úvahu přichází povinnost členů představenstva k náhradě škody způsobené tímto postupem, popř. mohou být jeho členové odvoláni z funkce, na jeho jednatelskou působnost ve vnějších vztazích však porušení vnitřní dělby rozhodovacích působností nemá žádný.

10 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře 29 Cdo 1162/99 zajištění odborného činnosti kvalifikovanou osobou V tomto rozhodnutí uzavřel a obšírně argumentoval, že jednatel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností uvedených v ustanovení 135 obch. zák., jestliže prokáže, že zajistil vedení předepsané evidence a účetnictví v potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které vytvoří pro výkon činnosti potřebné podmínky (poskytne potřebnou součinnost). 29 Odo 70/2005 povinnost odborného a zdůvodněného posouzení delegace Považoval-li odvolací soud za naplnění povinnosti žalovaných postupovat s náležitou péčí při zařizování záležitostí družstva to, že dali na doporučení ředitele družstva Ing. Jíry, který měl jejich důvěru a který pro ně (vzhledem k funkci, kterou zastával) představoval dostatečnou záruku, že záležitost byla kvalifikovaně posouzena, je jeho právní posouzení věci nesprávné. Akceptace takového právního závěru by totiž v podstatě znamenala vyloučení odpovědnosti členů představenstva družstva za škodu způsobenou družstvu pouze na základě jejich subjektivního názoru na důvěryhodnost a kvalifikovanost předsedy družstva.

11 Zákaz vnitřního obchodování (selftrading) Vztahuje se na smlouvy mezi společností a spřízněnými osobami: Skupina A - člen představenstva/jednatel, dozorčí rady, prokurista, osoba oprávněná jednat jménem společnosti, osoby jim blízké, osoby jejímž jménem výše uvedení mohou rovněž jednat, Skupina B zakladatel, společník, osoba ovládající, osoba ovládaná, jiný člen koncernu, osoba jednající se společností ve shodě. Skupina A (smlouva o úvěru/půjčce, bezplatný převod majetku; nevztahuje se na poskytnutí úvěru/půjčky/zajištění/ručení ovládající osobou ovládané osobě) - s předchozím souhlasem valné hromady a za obvyklých podmínek. Skupina A a B (úplatný převod majetku za protihodnotu ve výši alespoň 1/10 základního kapitálu, poskytnutí ručení) jen za cenu dle znaleckého posudku znalce jmenovaného soudem, pokud převod do 3 let od vzniku společnosti se souhlasem valné hromady; nevztahuje se na převod v rámci běžného obchodního styku. Bezúplatný převod majetku na společníka, smlouva o zajištění závazků s předchozím souhlasem valné hromady.

12 Další základní povinnosti statutárního orgánu Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty. Povinnost účastnit se valné hromady 29 Cdo 3009/2007

13 Vnitřní působnost statutárního orgánu dle obch.zák. Obchodní vedení = rozhodování o vnitřních záležitostech společnosti, patří sem: vedení účetnictví, rozhodování o koncepci podnikatelské činnosti, stanovení způsobů její realizace, rozhodování o pracovních metodách, rozhodování o vnitřní organizaci. R 80/2005 Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu: Obchodním vedením společnosti ve smyslu ustanovení 134 obch.zák. je řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech. Právní úkon, kterým se realizuje rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, jež má více jednatelů, je jednáním jménem společnosti 191 odst. 1 obch.zák.: Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 194 odst. 4 obch.zák.: Nestanoví-li tento zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.

14 Zavinění Objektivní odpovědnost za škodu = statutární orgán odpovídá společnosti za škodu, i když ji nezavinil. Okolnost vylučující odpovědnost ( 374 obch.zák.) = překážka, která: nastala nezávisle na vůli statutárního orgánu, brání ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by ji statutární orgán nebo její následky odvrátil nebo překonal, nelze rozumně předpokládat, že by ji statutární orgán v době vzniku povinnosti předvídal, nevznikla v době prodlení statutárního orgánu s porušením povinnosti, nevznikla z hospodářský poměrů statutárního orgánu, jen po dobu trvání překážky.

15 Zákonná omezení a vyloučení odpovědnosti za škodu poškozený způsobí nebo se podílí na vzniku škody, nebo neposkytne součinnost k zabránění vzniku škody ( 376 obch.zák.) statutární orgán jednal podle pokynu valné hromady uděleného v souladu s právními předpisy a zakladatelskými listinami ( 194 odst. 4 obch.zák.) orgán společnosti odepřel udělit statutárnímu orgánu souhlas: souhlas společníků/valné hromady k dispozici s podnikem ( 67a obch.zák), souhlas společníků/valné hromady k přeměně společnosti, souhlas dozorčí rady k dispozici s majetkem v hodnotě přes 1/3 vlastního kapitálu ( 193 odst. 2 obch.zák.), souhlas valné hromady k transakcím se spřízněnými osobami ( 196a obch.zák). Nárok na náhradu škody se promlčuje obch.zák.: U práva na náhradu škody běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě; končí však nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

16 Smluvní omezení a vyloučení odpovědnosti za škodu 194 odst. 5 obch.zák.: Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. nelze se vzdát nároku na náhradu škody, před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout lze se vzdát nároku na náhradu již vzniklé škody slib odškodnění an. obch.zák.: Slibem odškodnění se zavazuje slibující, že nahradí příjemci slibu škodu, jež mu vznikne z určitého jeho jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu povinen. Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu D&O Entlastung dle německého práva zpravidla na řádné valné hromadě, má různé podoby od prohlášení o řádném plnění povinností, do vzdání se nároku na náhradu škody Omezení odpovědnosti v americkém právu: nejméně 30 států (včetně Delaware) umožňuje omezit/vyloučit odpovědnost, neuplatní se při porušení vybraných povinností (např. povinnost loajality) povinnost společnosti odškodnit ředitele, pokud byli v řízení o náhradu škody úspěšní

17 Břemeno tvrzení a důkazní břemeno žaloba vůči statutárnímu orgánu na splnění povinnosti dle 80 písm. b) o.s.ř. Povinnost tvrzení v žalobě o náhradu škody: označit statutární orgán/člena statutárního orgánu, označit porušení povinnosti, škodu a příčinnou souvislost. Důkazní povinnost poškozeného: prokázat, že určitá osoba je statutárním orgánem, prokázat vznik škody a příčinné souvislosti mezi škodou a tvrzeným porušení povinnosti. Důkazní povinnost statutárního orgánu: obrácené důkazní břemeno odst. 5 obch.zák.: Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. zápis z jednání představenstva ost. 2 obch.zák.: V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

18 Uplatnění nároku na náhradu škody ze strany věřitelů společnosti 29 Odo 1310/2005: společnost nemůže uplatnit nárok na náhradu škody vůči členům představenstva, dokud ji 3. osobě nenahradila společnost se může domáhat zaplacení nároku 3. osoby na náhradu škody vůči členu představenstva z titulu ručení 29 Odo 1111/2006: věřitel se může na jednateli s.r.o. (úpadci) domáhat úhrady pohledávky vůči úpadci, nedosáhla-li uspokojení pohledávky v konkurzu 29 Cdo 3180/2008, 29 Cdo 3663/2008: společníci společnosti s ručením omezeným nemají proti jednateli společnosti nárok na náhradu újmy vzniklé na jejich obchodních podílech v důsledku škody na majetku společnosti, způsobené jednáním statutárního orgánu, neboť odstranění této újmy se mohou domoci tím, že jménem společnosti uplatní (její) nárok na náhradu škody podle 131a obch. zák. 7 Tdo 474/2002 jednatel přeprodal věc s výhradou vlastnictví, prodávající má přímý nárok na náhradu škody vůči jednateli

19 Přístupy k úpravě zproštění se odpovědnosti Respektuje se, že řídící orgán činí rozhodnutí na základě nejistých okolností, které se nemusí naplnit. USA - pravidlo podnikatelského rozhodnutí (Business Judgement Rule) = ředitel neporušil svou povinnost (duty of care) i když vznikla škoda, pokud prokáže, že: na dané věci nemá osobní zájem (disinterested judgement) zajistil si potřebné údaje v rozsahu obvyklém vzhledem k okolnostem (informed judgement) rozhodnutí bylo podle jeho racionálně zdůvodnitelného nejlepšího přesvědčení ku prospěchu společnosti (rational belief and good faith) SRN - 93 Aktiengesetz statutární orgán neodpovídá za vzniklou škodu, pokud mohl při svém rozhodování bez hrubé nedbalosti a na základě přiměřených informací předpokládat, že jedná ve prospěch společnosti. ČR statutární orgán neodpovídá za realizaci podnikatelského rizika.

20 Ručení za závazky společnosti obch.zák. posiluje postavení věřitelů společnosti předpoklady vzniku ručení statutárního orgánu za závazky společnosti ( 194 odst. 5 obch.zák.): statutární orgán odpovídá společnosti za škodu, statutární orgán škodu nenahradil, společnost je v platební neschopnosti nebo zastavila platby. rozsah ručení je omezeno odpovědností statutárního orgánu k náhradě škody nemusí být souvislost mezi odpovědností statutárního orgánu a pohledávkou věřitele žaloba vůči statutárnímu orgánu na splnění povinnosti dle 80 písm. b) o.s.ř.

21 II. Odpovědnost a ručení ostatních osob

22 Odpovědnost faktických vedoucích 66 odst. 6 obch.zák.: Ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů o odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. 66c obch.zák.: Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti úmyslně přiměje osobu, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu, prokuristou nebo jiným zmocněncem společnosti, jednat ke škodě společnosti nebo společníků, ručí za splnění povinnosti k náhradě škody, jež vznikla v souvislosti s takovým jednáním.

23 Povinnosti vedoucích zaměstnanců Povinnosti vedoucích zaměstnanců podle 301 a 302 zákoníku práce: řízení a kontrola práce podřízených zaměstnanců, povinnost hodnotit pracovní výkonnost a pracovní výsledky podřízených zaměstnanců, povinnost co nejefektivněji organizovat práci, povinnost vytvářet příznivé pracovní podmínky, povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, povinnost zabezpečovat odměňování zaměstnanců, povinnost vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, povinnost zabezpečování dodržování právních a vnitřních předpisů, povinnost zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele, povinnost řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

24 Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Principy odpovědnosti zaměstnance za škodu zaměstnavatele: subjektivní odpovědnost zavinění, důkazní břemeno nese zaměstnavatel, 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku u nedbalostní škody, celá škoda u úmyslné škody. 66 odst. 6 obch.zák.: Ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů o odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů a členů statutárních orgánů se vztahuje i na vedoucí zaměstnance. Může u nich vznikat trestní odpovědnost jako u statutárního orgánu.

25 Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1510/200 k 255 trest.zák.: Vinným byl uznám pachatel, který spravoval majetek svého zaměstnavatele a nerespektoval ústní pokyn svých nadřízených, čímž způsobil zaměstnavateli škod. Trestného činu se dopustil tím, že ačkoli byl dle nařízení vedení společnosti oprávněn dané společnosti prodávat zboží pouze za hotové peníze, z důvodu její předešlé platební morálky prodal dané společnosti zboží na fakturu v hodnotě Kč.

26 Odpovědnost členů dozorčí rady 197 obch.zák.: Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 200 odst. 3 obch.zák.: Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení 194 odst. 2, 4 až 7 a odt. 4 obch.zák.: Jestliže zákon nebo stanovy vyžadují k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří při rozhodování o jednáních uvedených v první větě nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dá dozorčí rada souhlas k jednáním uvedeným v první větě, za škodu vzniklou z takového jednání odpovídají společně a nerozdílně členové představenstva i dozorčí rady, kteří při rozhodování o tom, zda se má jednání uskutečnit, nevykonávali funkci s péčí řádného hospodáře.

27 III. Odpovědnost ovládající osoby

28 Základní pojmy koncernového práva Jednotné řízení = jednotné řízení některé či některých základních oblastí podnikání (zejména financování) Řídící osoba = vykonává jednotné řízení Řízená osoba = je předmětem jednotného řízení Smluvní koncern = vztah společností, mezi nimiž byla uzavřena ovládací smlouva Ovládací smlouva = 190b obch.zák.: Ovládací smlouvou se zavazuje jedna smluvní strana (řízená osoba) podrobit se jednotnému řízení jiné osobě (řídící osoba). Faktický koncern = vztah společností umožňující jednotné řízení, který je založen jinou skutečností, zejména pak faktickým ovládáním

29 Rozšíření působnosti statutárního orgánu řídící osoby ve faktickém koncernu Řídící osoba může udělovat pokyny statutárnímu orgánu řízené osoby při splnění následujících podmínek: jedná s péčí řádného hospodáře, a to z hlediska řídící osoby s péčí řádného hospodáře posoudí z hlediska řízené osoby, zda z realizace pokynu může řízené osobě vzniknout újma S péčí řádného hospodáře musí zvolit takovou podobu pokynu, při které vznikne řízené osobě co nejmenší újma, pokud z pokynu může vzniknout řízené osobě újma, musí řídící osoba uhradit řízené osobě újmu nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, nebo řídící osoba ve stejné lhůtě musí uzavřít smlouvu o tom, v jaké přiměřené lhůtě a jak bude touto osobou tato újma uhrazena.

30 Omezení působnosti statutárního orgánu řízené osoby ve faktickém koncernu Statutární orgán řízené osoby může provést pokyn řídící osoby při splnění následujících podmínek: statutární orgán musí nejprve posoudit s péčí řádného hospodáře z hlediska řízené osoby, zda z pokynu může řízené osobě vzniknout újma, a informovat o tom řídící osobu pokud z pokynu nemůže vzniknout společnosti újma, může statutární orgán pokyn splnit, pokud ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracuje písemnou zprávu o vztazích mezi společností a ostatními propojenými osobami (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami), ve které tento výhodný pokyn uvede pokud z pokynu může vzniknout újma, může statutární orgán pokyn splnit, pokud: řídící osoba uhradí újmu nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, nebo řídící osoba ve stejné lhůtě uzavře smlouvu o tom, v jaké přiměřené lhůtě a jak bude touto osobou tato újma uhrazena, statutární orgán řízené osoby ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami tento nevýhodný pokyn uvede včetně informace o způsobu nahrazení újmy, při plnění pokynu musí postupovat statutární orgán řízené osoby s péčí řádného hospodáře, z hlediska řízené osoby.

31 Odpovědnost ve faktickém koncernu Odpovědnost řídící osoby: povinnost nahradit škodu řízené osobě, pokud újma nebyla nahrazena řízené osobě výše uvedeným způsobem, povinnost nahradit škodu společníkům řízené osoby, pokud újma nebyla nahrazena výše uvedeným způsobem, odpovědnost nevzniká, pokud řídící osoba jedná s péčí řádného hospodáře z pohledu řízené osoby. Odpovědnost statutárního orgánu řídící osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky, ručí za závazek řídící osoby k náhradě škody. Odpovědnost statutárního orgánu řízené osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky, ručí za závazek řídící osoby k náhradě škody, pokud neuvedl nevýhodný pokyn ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, nebo nebyla-li újma uhrazena, nebo uzavřena smlouva o její úhradě.

32 Odpovědnost ve faktickém koncernu Odpovědnost řídící osoby: povinnost nahradit škodu řízené osobě, pokud újma nebyla nahrazena řízené osobě výše uvedeným způsobem, povinnost nahradit škodu společníkům řízené osoby, pokud újma nebyla nahrazena výše uvedeným způsobem, odpovědnost nevzniká, pokud řídící osoba jedná s péčí řádného hospodáře z pohledu řízené osoby. Odpovědnost statutárního orgánu řídící osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky, ručí za závazek řídící osoby k náhradě škody. Odpovědnost statutárního orgánu řízené osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky, ručí za závazek řídící osoby k náhradě škody, pokud neuvedl nevýhodný pokyn ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, nebo nebyla-li újma uhrazena, nebo uzavřena smlouva o její úhradě.

33 Omezení působnosti statutárního orgánu ve smluvním koncernu 190b odst. 2 obch.zák.: Řídící osoba je oprávněna udílet statutárnímu orgánu řízené osoby pokyny, a to i takové, které mohou být pro řízenou osobu i nevýhodné, jestliže jsou v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern. Statutární orgán řídící osoby je oprávněn udělit pokyn řízené osobě pokud: jedná s péčí řádného hospodáře z hlediska koncernu, s péčí řádného hospodáře posoudí, zda splnění pokynu může způsobit řízené osobě újmu, pokud z pokynu může vzniknout řízené osobě újma, tak s péčí řádného hospodáře zvolí takovou formu pokynu, ze kterého vznikne řízené osobě nejmenší újma. Statutární orgán řízené osoby je povinen splnit pokyn řídící osoby pokud: s péčí řádného hospodáře dospěje k závěru, že splnění pokynu řídící osoby je v zájmu koncernu, pokud z pokynu může vzniknout řízené osobě újma, informuje o tom statutární orgán řídící osoby, při plnění pokynu řídící osoby postupuje s péčí řádného hospodáře, a to z hlediska řízené osoby.

34 Odpovědnost ve smluvním koncernu Odpovědnost řídící osoby: pokud hospodaření řízené osoby skončí ztrátou, je řídící osoba povinna tuto ztrátu uhradit, pokud nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo jiných disponibilních zdrojů řízené osoby, ručí za povinnost statutárního orgánu řídící osoby k náhradě škody řízené osobě a jejím věřitelům, pokud tito nejednali s péčí řádného hospodáře. Odpovědnost statutárního orgánu řídící osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky. Odpovědnost statutárního orgánu řízené osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky.

35 Typové případy pokynů v koncernu pokyny uzavírat smlouvy či přijmout nevýhodná opatření převodní ceny servisní smlouvy - vykazování manažerské/licenční poplatky obvyklost maticové organizační struktury odpovědnost statutárního orgánu řízené osoby, možnost udělovat pokynů zaměstnancům řízené osoby, jednání jménem řízené osoby ukončení/přesun výroby

36 IV. Trestní odpovědnost fyzických osob

37 Zásada individuální trestní odpovědnosti 40/2009 Sb., trestní zákoník, nahradil od roku 2010 trestní zákon č. 140/1961 Sb. societas delinquere non potest za právnickou osobu trestně odpovídá ten, kdo jejím jménem jednal a naplnil tímto jednáním znaky uvedené v trestním zákoně trestní odpovědnost členů kolektivních orgánů právnických osob subsidiarita trestní represe promlčení trestního stíhání

38 Zavinění nullum crimen sine culpa formy zavinění: úmysl přímý úmysl nepřímý nedbalost vědomá nedbalost nevědomá rozlišování hrubé a lehké nedbalost zpřísnění trestní represe: 221 TZ Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu,.. 255a STZ Kdo z vědomé nedbalosti jinému způsobí značnou škodu tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku,...

39 Procesní stránka Procesní postavení poškozeného = ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil může podat trestní oznámení je procesní stranou může navrhovat důkazy, nahlížet do spisu,vyjadřuje se k věci, klade otázky, může podat opravný prostředek adhézní řízení = Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. zajištění majetku - je-li důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno, lze nárok až do pravděpodobné výše škody nebo nemajetkové újmy nebo až do pravděpodobného rozsahu bezdůvodného obohacení zajistit na majetku obviněného.

40 Trestné činy proti majetku 209 TZ Podvod: Objektivní stránka trestného činu: pachatel uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti způsobí škodu na cizím majetku nikoliv nepatrnou ,- Kč Subjektivní stránka úmysl Trestní sazba: sazba 0 2 roky, škoda od Kč do Kč sazba 1 rok 5 let, škoda od Kč do 5 mil. Kč sazba 2 léta až 8 let, škoda nad 5 mil. Kč sazba 5 až 10 let 211 TZ úvěrový podvod

41 Trestné činy proti majetku 220, 221 TZ - Porušení povinnosti při správě cizího majetku: Objektivní stránka trestného činu: Majetek = veškerá aktiva společnosti, bez ohledu na to, zda se o nich účtuje Cizí = patří zcela nebo zčásti někomu jinému než statutárnímu orgánu, majetek obchodní společnosti Povinnost opatrovat nebo spravovat = zahrnuje i povinnost péče řádného hospodáře 194 odst. 4 obch.zák. Škoda nikoliv malá = Kč a více u úmyslného činu, Kč a více u nedbalosti Subjektivní stránka úmysl, hrubá nedbalost Trestní sazba: úmyslný trestný čin - základní sazba 0 2 roky, škoda od Kč do 5 mil. Kč sazba 6 měsíců 5 let, škoda nad 5 mil. Kč sazba 2 léta až 8 let nedbalostní trestný čin - základní sazba 0 6 měsíců, škoda nad 5 mil. Kč sazba 0 3 roky

42 Trestné činy proti majetku Soudní rozhledy 117/2000 souhlas valné hromady, informační povinnost V případě, rozhodne-li nejvyšší orgán právnické osoby nebo její kolektivní statutární orgán o prodeji majetku této právnické osoby se znalostí všech významných okolností za cenu, která se tvoří dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a není nijak regulovaná, nelze fyzické osobě jako členu statutárního orgánu, která byla vázána rozhodnutím uvedených orgánů a prodej za takovou cenu skutečně realizovala, klást za vinu, že nedosáhla ceny příznivější. To neplatí, byl-li člen statutárního orgánu zavázán rozhodnutím příslušného orgánu právnické osoby k tomu, aby dosáhl, co nejvyšší kupní ceny, nebo jestliže člen statutárního orgánu neupozornil příslušný orgán právnické osoby na možnost dosáhnout podstatně příznivější ceny, resp. tuto příznivější cenu v uzavřené smlouvě nedosáhl, ač to bylo možné, a tím si počínal nehospodárně ve vztahu ke spravovanému majetku. Soudní rozhledy 95/2004 neobezřetné poskytování úvěru Jestliže obviněný ve funkci generálního ředitele banky rozhodl o poskytnutí úvěru za okolností, které nenasvědčovali možnostem dlužníka úvěr splatit (došlo k opakovanému poskytnutí mnohamiliónových úvěrů stejnému dlužníkovi, v krátkém časovém úseku, bez náležitého zajištění návratnosti finančních prostředků, přičemž byl i výrazně překročen limit čisté úvěrové angažovanosti stanovený tomuto dlužníkovi), pak takovým jednáním porušil svou zákonnou povinnost spravovat cizí majetek vyplývající z ustanovení 194 odst. 5 obch.zák.

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s..

Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Stanovy akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s.. Obsah Stanov: Článek 1: Založení akciové Společnosti... 4 Článek 2: Firma a sídlo Společnosti... 4 Článek 3: Trvání Společnosti... 4 Článek 4:

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014

STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 STANOVY Akciové společnosti Nupharo Holding, a.s. Úplné znění ke dni 3.června, 2014 1 FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNI HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti: Nupharo Holding, a.s. ( Holdingová

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více