Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012"

Transkript

1 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 17. října 2012

2 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob 3. Odpovědnost ovládající osoby 4. Trestní odpovědnost fyzických osob 5. Trestní odpovědnost právnických osob 6. Zajišťovací instrumenty

3 I. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů

4 Předpoklady vzniku odpovědnosti 194 odst. 5 obch.zák.: Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. nelze aplikovat odpovědnost za škodu dle občanského zákoníku předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu dle 373 an. obch.zák.: porušení povinnosti statutárního orgánu, vznik škody skutečná škoda x ušlý zisk, příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a vznikem škody obch.zák.: Nenahrazuje se škoda, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku závazkového vztahu povinná strana jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídala nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době povinná strana znala nebo měla znát při obvyklé péči. poruší-li povinnost více členů statutárního orgánu, odpovídají za škodu solidárně.

5 Předpoklady vzniku odpovědnosti 29 Odo 1118/2006 vázanost škody na účel společnosti Při rozhodování o tom, zda v důsledku uzavření smlouvy vznikla společnosti škoda nelze vystačit pouze s mechanickým porovnáním částky, kterou společnost na základě uzavřené smlouvy plnila, a hodnoty plnění, jež z této smlouvy získala. Je nutno vzít v úvahu též účelnost a reálný ekonomický přínos takto nabytých hodnot pro společnost vzhledem k jejímu předmětu podnikání (činnosti), jejím potřebám a majetkovým poměrům. Nepřinesl-li posuzovaný úkon společnosti přínos, který by se adekvátně (alespoň nepřímo) odrazil v účelu, pro který byla společnost založena (zpravidla v ekonomické výkonnosti jejího podniku, je-li tímto účelem podnikání), není možné bez dalšího uvažovat o tom, že se majetek společnosti nezmenšil a že jí tudíž nevznikla škoda. Náklady vynaložené na nehospodárnou a z hlediska účelu, pro který byla společnost založena, zcela nadbytečnou majetkovou hodnotu, kterou není možné dál zpeněžit (např. zbytečně přijaté služby, užívací právo, právo nájmu atd.), anebo kterou lze zpeněžit pouze se ztrátou, je nutno považovat za škodu se všemi důsledky z toho plynoucími.

6 Povinnost řídit se zájmy společnosti 567 odst. 2 obch.zák.: Činnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat... v souladu s jeho zájmy, které mandatář zná nebo musí znát. Zahrnuje následující povinnosti: podřídit své zájmy zájmům společnosti, které musí znát, nikoliv jen zájmy některých akcionářů, povinnost informovat společnost, že může mít na určité operaci osobní zájem, zákaz mít z jednání společnosti skrytý prospěch, zákaz uchopení podnikatelské příležitosti, zákaz zneužití vnitřních informací. Teorie shareholder value (USA, GB) = zájem společnosti je růst hodnoty podniku, trvale vysoký kurs akcií, zájem společnosti je ztotožněn se zájmy akcionářů, dává jasná kritéria pro rozhodování statutárního orgánu. Teorie stakeholder value (EU) = zájem společnosti je dán kromě zájmu akcionářů i zájmy 3. osob, jako státu, zaměstnanců, dodavatelů, věřitelů, koncernu, přičemž tyto zájmy musí být sladěny, jen tak lze dosáhnout trvale rentabilního podnikání společnosti; teorie neposkytuje jasná kritéria rozhodování statutárního orgánu.

7 Zákaz konkurence Člen představenstva/jednatel nesmí: podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů, zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. Zakladatelské dokumenty a rozhodnutí valné hromady mohou rozsah zákazu konkurence rozšířit.

8 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře Péče řádného hospodáře = péče, s jakou by hospodář, který je vybaven potřebnými znalostmi a dovednostmi a chová se odpovědně a svědomitě, pečoval o svůj vlastní majetek. Péče řádného hospodáře zahrnuje následující povinnosti: jednat svědomitě, obezřetně, odborná péče při řízení společnosti, nemusí být odborník na ostatní oblasti, povinnost rozpoznat, co je statutární orgán schopen posoudit/vykonat sám, není-li statutární orgán odborníkem, je povinen si zajistit odborné posouzení, povinnost seznamovat se s novými poznatky v oboru řízení společností, nedostatek znalostí nebo nedostatek času k jejich uplatnění není omluvitelný, může delegovat pravomoci osobám u nichž je záruka, že budou jednat s péčí řádného hospodáře, musí zajistit jejich kontrolu.

9 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře Usnesení Nejvyššího soudu ze dne , sp.zn. 8 Tdo 124/2005 nedostatečná kontrola při delegaci povinnost statutárního orgánu působit s péčí řádného hospodáře spočívá též v provádění kontroly, zda osoba, kterou statutárních orgán pověřil provedením stavebních prací postupuje na základě stavebního povolení, projektové dokumentace a s náležitým zajištěním stavby oprávněnou osobou. V daném případě statutární orgán bez oprávnění k provádění stavebních prací bez zevrubné prohlídky objektu, bez projektové dokumentace provedl prostřednictvím svých podřízených rozsáhlé stavební úpravy, při kterých došlo k zásahům do nosné konstrukce, což mělo za následek zřícení části střechy a tří stropů budovy. 32 Cdo 1419/2004 prodej podniku bez souhlasu valné hromady Pokud tedy představenstvo uzavřelo smlouvu o převodu části podniku bez rozhodnutí valné hromady, má takový postup důsledky ve vnitřních vztazích společnosti. Představenstvo porušilo svou povinnost postupovat při zařizování záležitostí společnosti s náležitou péčí ( 194 odst. 5 ObchZ, ve znění zákona č. 142/1996 Sb.) a v úvahu přichází povinnost členů představenstva k náhradě škody způsobené tímto postupem, popř. mohou být jeho členové odvoláni z funkce, na jeho jednatelskou působnost ve vnějších vztazích však porušení vnitřní dělby rozhodovacích působností nemá žádný.

10 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře 29 Cdo 1162/99 zajištění odborného činnosti kvalifikovanou osobou V tomto rozhodnutí uzavřel a obšírně argumentoval, že jednatel se zprostí odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností uvedených v ustanovení 135 obch. zák., jestliže prokáže, že zajistil vedení předepsané evidence a účetnictví v potřebném rozsahu kvalifikovanou osobou, které vytvoří pro výkon činnosti potřebné podmínky (poskytne potřebnou součinnost). 29 Odo 70/2005 povinnost odborného a zdůvodněného posouzení delegace Považoval-li odvolací soud za naplnění povinnosti žalovaných postupovat s náležitou péčí při zařizování záležitostí družstva to, že dali na doporučení ředitele družstva Ing. Jíry, který měl jejich důvěru a který pro ně (vzhledem k funkci, kterou zastával) představoval dostatečnou záruku, že záležitost byla kvalifikovaně posouzena, je jeho právní posouzení věci nesprávné. Akceptace takového právního závěru by totiž v podstatě znamenala vyloučení odpovědnosti členů představenstva družstva za škodu způsobenou družstvu pouze na základě jejich subjektivního názoru na důvěryhodnost a kvalifikovanost předsedy družstva.

11 Zákaz vnitřního obchodování (selftrading) Vztahuje se na smlouvy mezi společností a spřízněnými osobami: Skupina A - člen představenstva/jednatel, dozorčí rady, prokurista, osoba oprávněná jednat jménem společnosti, osoby jim blízké, osoby jejímž jménem výše uvedení mohou rovněž jednat, Skupina B zakladatel, společník, osoba ovládající, osoba ovládaná, jiný člen koncernu, osoba jednající se společností ve shodě. Skupina A (smlouva o úvěru/půjčce, bezplatný převod majetku; nevztahuje se na poskytnutí úvěru/půjčky/zajištění/ručení ovládající osobou ovládané osobě) - s předchozím souhlasem valné hromady a za obvyklých podmínek. Skupina A a B (úplatný převod majetku za protihodnotu ve výši alespoň 1/10 základního kapitálu, poskytnutí ručení) jen za cenu dle znaleckého posudku znalce jmenovaného soudem, pokud převod do 3 let od vzniku společnosti se souhlasem valné hromady; nevztahuje se na převod v rámci běžného obchodního styku. Bezúplatný převod majetku na společníka, smlouva o zajištění závazků s předchozím souhlasem valné hromady.

12 Další základní povinnosti statutárního orgánu Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty. Povinnost účastnit se valné hromady 29 Cdo 3009/2007

13 Vnitřní působnost statutárního orgánu dle obch.zák. Obchodní vedení = rozhodování o vnitřních záležitostech společnosti, patří sem: vedení účetnictví, rozhodování o koncepci podnikatelské činnosti, stanovení způsobů její realizace, rozhodování o pracovních metodách, rozhodování o vnitřní organizaci. R 80/2005 Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu: Obchodním vedením společnosti ve smyslu ustanovení 134 obch.zák. je řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech. Právní úkon, kterým se realizuje rozhodnutí o obchodním vedení společnosti, jež má více jednatelů, je jednáním jménem společnosti 191 odst. 1 obch.zák.: Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou tímto zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 194 odst. 4 obch.zák.: Nestanoví-li tento zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.

14 Zavinění Objektivní odpovědnost za škodu = statutární orgán odpovídá společnosti za škodu, i když ji nezavinil. Okolnost vylučující odpovědnost ( 374 obch.zák.) = překážka, která: nastala nezávisle na vůli statutárního orgánu, brání ve splnění povinnosti, nelze rozumně předpokládat, že by ji statutární orgán nebo její následky odvrátil nebo překonal, nelze rozumně předpokládat, že by ji statutární orgán v době vzniku povinnosti předvídal, nevznikla v době prodlení statutárního orgánu s porušením povinnosti, nevznikla z hospodářský poměrů statutárního orgánu, jen po dobu trvání překážky.

15 Zákonná omezení a vyloučení odpovědnosti za škodu poškozený způsobí nebo se podílí na vzniku škody, nebo neposkytne součinnost k zabránění vzniku škody ( 376 obch.zák.) statutární orgán jednal podle pokynu valné hromady uděleného v souladu s právními předpisy a zakladatelskými listinami ( 194 odst. 4 obch.zák.) orgán společnosti odepřel udělit statutárnímu orgánu souhlas: souhlas společníků/valné hromady k dispozici s podnikem ( 67a obch.zák), souhlas společníků/valné hromady k přeměně společnosti, souhlas dozorčí rady k dispozici s majetkem v hodnotě přes 1/3 vlastního kapitálu ( 193 odst. 2 obch.zák.), souhlas valné hromady k transakcím se spřízněnými osobami ( 196a obch.zák). Nárok na náhradu škody se promlčuje obch.zák.: U práva na náhradu škody běží promlčecí doba ode dne, kdy se poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě; končí však nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti.

16 Smluvní omezení a vyloučení odpovědnosti za škodu 194 odst. 5 obch.zák.: Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. nelze se vzdát nároku na náhradu škody, před porušením povinnosti, z něhož může škoda vzniknout lze se vzdát nároku na náhradu již vzniklé škody slib odškodnění an. obch.zák.: Slibem odškodnění se zavazuje slibující, že nahradí příjemci slibu škodu, jež mu vznikne z určitého jeho jednání, o něž ho slibující žádá a k němuž není příjemce slibu povinen. Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu D&O Entlastung dle německého práva zpravidla na řádné valné hromadě, má různé podoby od prohlášení o řádném plnění povinností, do vzdání se nároku na náhradu škody Omezení odpovědnosti v americkém právu: nejméně 30 států (včetně Delaware) umožňuje omezit/vyloučit odpovědnost, neuplatní se při porušení vybraných povinností (např. povinnost loajality) povinnost společnosti odškodnit ředitele, pokud byli v řízení o náhradu škody úspěšní

17 Břemeno tvrzení a důkazní břemeno žaloba vůči statutárnímu orgánu na splnění povinnosti dle 80 písm. b) o.s.ř. Povinnost tvrzení v žalobě o náhradu škody: označit statutární orgán/člena statutárního orgánu, označit porušení povinnosti, škodu a příčinnou souvislost. Důkazní povinnost poškozeného: prokázat, že určitá osoba je statutárním orgánem, prokázat vznik škody a příčinné souvislosti mezi škodou a tvrzeným porušení povinnosti. Důkazní povinnost statutárního orgánu: obrácené důkazní břemeno odst. 5 obch.zák.: Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. zápis z jednání představenstva ost. 2 obch.zák.: V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

18 Uplatnění nároku na náhradu škody ze strany věřitelů společnosti 29 Odo 1310/2005: společnost nemůže uplatnit nárok na náhradu škody vůči členům představenstva, dokud ji 3. osobě nenahradila společnost se může domáhat zaplacení nároku 3. osoby na náhradu škody vůči členu představenstva z titulu ručení 29 Odo 1111/2006: věřitel se může na jednateli s.r.o. (úpadci) domáhat úhrady pohledávky vůči úpadci, nedosáhla-li uspokojení pohledávky v konkurzu 29 Cdo 3180/2008, 29 Cdo 3663/2008: společníci společnosti s ručením omezeným nemají proti jednateli společnosti nárok na náhradu újmy vzniklé na jejich obchodních podílech v důsledku škody na majetku společnosti, způsobené jednáním statutárního orgánu, neboť odstranění této újmy se mohou domoci tím, že jménem společnosti uplatní (její) nárok na náhradu škody podle 131a obch. zák. 7 Tdo 474/2002 jednatel přeprodal věc s výhradou vlastnictví, prodávající má přímý nárok na náhradu škody vůči jednateli

19 Přístupy k úpravě zproštění se odpovědnosti Respektuje se, že řídící orgán činí rozhodnutí na základě nejistých okolností, které se nemusí naplnit. USA - pravidlo podnikatelského rozhodnutí (Business Judgement Rule) = ředitel neporušil svou povinnost (duty of care) i když vznikla škoda, pokud prokáže, že: na dané věci nemá osobní zájem (disinterested judgement) zajistil si potřebné údaje v rozsahu obvyklém vzhledem k okolnostem (informed judgement) rozhodnutí bylo podle jeho racionálně zdůvodnitelného nejlepšího přesvědčení ku prospěchu společnosti (rational belief and good faith) SRN - 93 Aktiengesetz statutární orgán neodpovídá za vzniklou škodu, pokud mohl při svém rozhodování bez hrubé nedbalosti a na základě přiměřených informací předpokládat, že jedná ve prospěch společnosti. ČR statutární orgán neodpovídá za realizaci podnikatelského rizika.

20 Ručení za závazky společnosti obch.zák. posiluje postavení věřitelů společnosti předpoklady vzniku ručení statutárního orgánu za závazky společnosti ( 194 odst. 5 obch.zák.): statutární orgán odpovídá společnosti za škodu, statutární orgán škodu nenahradil, společnost je v platební neschopnosti nebo zastavila platby. rozsah ručení je omezeno odpovědností statutárního orgánu k náhradě škody nemusí být souvislost mezi odpovědností statutárního orgánu a pohledávkou věřitele žaloba vůči statutárnímu orgánu na splnění povinnosti dle 80 písm. b) o.s.ř.

21 II. Odpovědnost a ručení ostatních osob

22 Odpovědnost faktických vedoucích 66 odst. 6 obch.zák.: Ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů o odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. 66c obch.zák.: Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti úmyslně přiměje osobu, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího orgánu, prokuristou nebo jiným zmocněncem společnosti, jednat ke škodě společnosti nebo společníků, ručí za splnění povinnosti k náhradě škody, jež vznikla v souvislosti s takovým jednáním.

23 Povinnosti vedoucích zaměstnanců Povinnosti vedoucích zaměstnanců podle 301 a 302 zákoníku práce: řízení a kontrola práce podřízených zaměstnanců, povinnost hodnotit pracovní výkonnost a pracovní výsledky podřízených zaměstnanců, povinnost co nejefektivněji organizovat práci, povinnost vytvářet příznivé pracovní podmínky, povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, povinnost zabezpečovat odměňování zaměstnanců, povinnost vytvářet podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců, povinnost zabezpečování dodržování právních a vnitřních předpisů, povinnost zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele, povinnost řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

24 Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Principy odpovědnosti zaměstnance za škodu zaměstnavatele: subjektivní odpovědnost zavinění, důkazní břemeno nese zaměstnavatel, 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku u nedbalostní škody, celá škoda u úmyslné škody. 66 odst. 6 obch.zák.: Ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů o odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů a členů statutárních orgánů se vztahuje i na vedoucí zaměstnance. Může u nich vznikat trestní odpovědnost jako u statutárního orgánu.

25 Odpovědnost vedoucích zaměstnanců Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 5 Tdo 1510/200 k 255 trest.zák.: Vinným byl uznám pachatel, který spravoval majetek svého zaměstnavatele a nerespektoval ústní pokyn svých nadřízených, čímž způsobil zaměstnavateli škod. Trestného činu se dopustil tím, že ačkoli byl dle nařízení vedení společnosti oprávněn dané společnosti prodávat zboží pouze za hotové peníze, z důvodu její předešlé platební morálky prodal dané společnosti zboží na fakturu v hodnotě Kč.

26 Odpovědnost členů dozorčí rady 197 obch.zák.: Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 200 odst. 3 obch.zák.: Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení 194 odst. 2, 4 až 7 a odt. 4 obch.zák.: Jestliže zákon nebo stanovy vyžadují k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za škodu takto vzniklou odpovídají společně a nerozdílně ti členové dozorčí rady, kteří při rozhodování o jednáních uvedených v první větě nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dá dozorčí rada souhlas k jednáním uvedeným v první větě, za škodu vzniklou z takového jednání odpovídají společně a nerozdílně členové představenstva i dozorčí rady, kteří při rozhodování o tom, zda se má jednání uskutečnit, nevykonávali funkci s péčí řádného hospodáře.

27 III. Odpovědnost ovládající osoby

28 Základní pojmy koncernového práva Jednotné řízení = jednotné řízení některé či některých základních oblastí podnikání (zejména financování) Řídící osoba = vykonává jednotné řízení Řízená osoba = je předmětem jednotného řízení Smluvní koncern = vztah společností, mezi nimiž byla uzavřena ovládací smlouva Ovládací smlouva = 190b obch.zák.: Ovládací smlouvou se zavazuje jedna smluvní strana (řízená osoba) podrobit se jednotnému řízení jiné osobě (řídící osoba). Faktický koncern = vztah společností umožňující jednotné řízení, který je založen jinou skutečností, zejména pak faktickým ovládáním

29 Rozšíření působnosti statutárního orgánu řídící osoby ve faktickém koncernu Řídící osoba může udělovat pokyny statutárnímu orgánu řízené osoby při splnění následujících podmínek: jedná s péčí řádného hospodáře, a to z hlediska řídící osoby s péčí řádného hospodáře posoudí z hlediska řízené osoby, zda z realizace pokynu může řízené osobě vzniknout újma S péčí řádného hospodáře musí zvolit takovou podobu pokynu, při které vznikne řízené osobě co nejmenší újma, pokud z pokynu může vzniknout řízené osobě újma, musí řídící osoba uhradit řízené osobě újmu nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, nebo řídící osoba ve stejné lhůtě musí uzavřít smlouvu o tom, v jaké přiměřené lhůtě a jak bude touto osobou tato újma uhrazena.

30 Omezení působnosti statutárního orgánu řízené osoby ve faktickém koncernu Statutární orgán řízené osoby může provést pokyn řídící osoby při splnění následujících podmínek: statutární orgán musí nejprve posoudit s péčí řádného hospodáře z hlediska řízené osoby, zda z pokynu může řízené osobě vzniknout újma, a informovat o tom řídící osobu pokud z pokynu nemůže vzniknout společnosti újma, může statutární orgán pokyn splnit, pokud ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období zpracuje písemnou zprávu o vztazích mezi společností a ostatními propojenými osobami (zpráva o vztazích mezi propojenými osobami), ve které tento výhodný pokyn uvede pokud z pokynu může vzniknout újma, může statutární orgán pokyn splnit, pokud: řídící osoba uhradí újmu nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, nebo řídící osoba ve stejné lhůtě uzavře smlouvu o tom, v jaké přiměřené lhůtě a jak bude touto osobou tato újma uhrazena, statutární orgán řízené osoby ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami tento nevýhodný pokyn uvede včetně informace o způsobu nahrazení újmy, při plnění pokynu musí postupovat statutární orgán řízené osoby s péčí řádného hospodáře, z hlediska řízené osoby.

31 Odpovědnost ve faktickém koncernu Odpovědnost řídící osoby: povinnost nahradit škodu řízené osobě, pokud újma nebyla nahrazena řízené osobě výše uvedeným způsobem, povinnost nahradit škodu společníkům řízené osoby, pokud újma nebyla nahrazena výše uvedeným způsobem, odpovědnost nevzniká, pokud řídící osoba jedná s péčí řádného hospodáře z pohledu řízené osoby. Odpovědnost statutárního orgánu řídící osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky, ručí za závazek řídící osoby k náhradě škody. Odpovědnost statutárního orgánu řízené osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky, ručí za závazek řídící osoby k náhradě škody, pokud neuvedl nevýhodný pokyn ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, nebo nebyla-li újma uhrazena, nebo uzavřena smlouva o její úhradě.

32 Odpovědnost ve faktickém koncernu Odpovědnost řídící osoby: povinnost nahradit škodu řízené osobě, pokud újma nebyla nahrazena řízené osobě výše uvedeným způsobem, povinnost nahradit škodu společníkům řízené osoby, pokud újma nebyla nahrazena výše uvedeným způsobem, odpovědnost nevzniká, pokud řídící osoba jedná s péčí řádného hospodáře z pohledu řízené osoby. Odpovědnost statutárního orgánu řídící osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky, ručí za závazek řídící osoby k náhradě škody. Odpovědnost statutárního orgánu řízené osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky, ručí za závazek řídící osoby k náhradě škody, pokud neuvedl nevýhodný pokyn ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami, nebo nebyla-li újma uhrazena, nebo uzavřena smlouva o její úhradě.

33 Omezení působnosti statutárního orgánu ve smluvním koncernu 190b odst. 2 obch.zák.: Řídící osoba je oprávněna udílet statutárnímu orgánu řízené osoby pokyny, a to i takové, které mohou být pro řízenou osobu i nevýhodné, jestliže jsou v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern. Statutární orgán řídící osoby je oprávněn udělit pokyn řízené osobě pokud: jedná s péčí řádného hospodáře z hlediska koncernu, s péčí řádného hospodáře posoudí, zda splnění pokynu může způsobit řízené osobě újmu, pokud z pokynu může vzniknout řízené osobě újma, tak s péčí řádného hospodáře zvolí takovou formu pokynu, ze kterého vznikne řízené osobě nejmenší újma. Statutární orgán řízené osoby je povinen splnit pokyn řídící osoby pokud: s péčí řádného hospodáře dospěje k závěru, že splnění pokynu řídící osoby je v zájmu koncernu, pokud z pokynu může vzniknout řízené osobě újma, informuje o tom statutární orgán řídící osoby, při plnění pokynu řídící osoby postupuje s péčí řádného hospodáře, a to z hlediska řízené osoby.

34 Odpovědnost ve smluvním koncernu Odpovědnost řídící osoby: pokud hospodaření řízené osoby skončí ztrátou, je řídící osoba povinna tuto ztrátu uhradit, pokud nemůže být uhrazena z rezervního fondu nebo jiných disponibilních zdrojů řízené osoby, ručí za povinnost statutárního orgánu řídící osoby k náhradě škody řízené osobě a jejím věřitelům, pokud tito nejednali s péčí řádného hospodáře. Odpovědnost statutárního orgánu řídící osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky. Odpovědnost statutárního orgánu řízené osoby: neodpovídá za škodu, pokud dodržela výše uvedené podmínky.

35 Typové případy pokynů v koncernu pokyny uzavírat smlouvy či přijmout nevýhodná opatření převodní ceny servisní smlouvy - vykazování manažerské/licenční poplatky obvyklost maticové organizační struktury odpovědnost statutárního orgánu řízené osoby, možnost udělovat pokynů zaměstnancům řízené osoby, jednání jménem řízené osoby ukončení/přesun výroby

36 IV. Trestní odpovědnost fyzických osob

37 Zásada individuální trestní odpovědnosti 40/2009 Sb., trestní zákoník, nahradil od roku 2010 trestní zákon č. 140/1961 Sb. societas delinquere non potest za právnickou osobu trestně odpovídá ten, kdo jejím jménem jednal a naplnil tímto jednáním znaky uvedené v trestním zákoně trestní odpovědnost členů kolektivních orgánů právnických osob subsidiarita trestní represe promlčení trestního stíhání

38 Zavinění nullum crimen sine culpa formy zavinění: úmysl přímý úmysl nepřímý nedbalost vědomá nedbalost nevědomá rozlišování hrubé a lehké nedbalost zpřísnění trestní represe: 221 TZ Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu,.. 255a STZ Kdo z vědomé nedbalosti jinému způsobí značnou škodu tím, že poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku,...

39 Procesní stránka Procesní postavení poškozeného = ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil může podat trestní oznámení je procesní stranou může navrhovat důkazy, nahlížet do spisu,vyjadřuje se k věci, klade otázky, může podat opravný prostředek adhézní řízení = Poškozený je oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Návrh je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování. zajištění majetku - je-li důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno, lze nárok až do pravděpodobné výše škody nebo nemajetkové újmy nebo až do pravděpodobného rozsahu bezdůvodného obohacení zajistit na majetku obviněného.

40 Trestné činy proti majetku 209 TZ Podvod: Objektivní stránka trestného činu: pachatel uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti způsobí škodu na cizím majetku nikoliv nepatrnou ,- Kč Subjektivní stránka úmysl Trestní sazba: sazba 0 2 roky, škoda od Kč do Kč sazba 1 rok 5 let, škoda od Kč do 5 mil. Kč sazba 2 léta až 8 let, škoda nad 5 mil. Kč sazba 5 až 10 let 211 TZ úvěrový podvod

41 Trestné činy proti majetku 220, 221 TZ - Porušení povinnosti při správě cizího majetku: Objektivní stránka trestného činu: Majetek = veškerá aktiva společnosti, bez ohledu na to, zda se o nich účtuje Cizí = patří zcela nebo zčásti někomu jinému než statutárnímu orgánu, majetek obchodní společnosti Povinnost opatrovat nebo spravovat = zahrnuje i povinnost péče řádného hospodáře 194 odst. 4 obch.zák. Škoda nikoliv malá = Kč a více u úmyslného činu, Kč a více u nedbalosti Subjektivní stránka úmysl, hrubá nedbalost Trestní sazba: úmyslný trestný čin - základní sazba 0 2 roky, škoda od Kč do 5 mil. Kč sazba 6 měsíců 5 let, škoda nad 5 mil. Kč sazba 2 léta až 8 let nedbalostní trestný čin - základní sazba 0 6 měsíců, škoda nad 5 mil. Kč sazba 0 3 roky

42 Trestné činy proti majetku Soudní rozhledy 117/2000 souhlas valné hromady, informační povinnost V případě, rozhodne-li nejvyšší orgán právnické osoby nebo její kolektivní statutární orgán o prodeji majetku této právnické osoby se znalostí všech významných okolností za cenu, která se tvoří dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a není nijak regulovaná, nelze fyzické osobě jako členu statutárního orgánu, která byla vázána rozhodnutím uvedených orgánů a prodej za takovou cenu skutečně realizovala, klást za vinu, že nedosáhla ceny příznivější. To neplatí, byl-li člen statutárního orgánu zavázán rozhodnutím příslušného orgánu právnické osoby k tomu, aby dosáhl, co nejvyšší kupní ceny, nebo jestliže člen statutárního orgánu neupozornil příslušný orgán právnické osoby na možnost dosáhnout podstatně příznivější ceny, resp. tuto příznivější cenu v uzavřené smlouvě nedosáhl, ač to bylo možné, a tím si počínal nehospodárně ve vztahu ke spravovanému majetku. Soudní rozhledy 95/2004 neobezřetné poskytování úvěru Jestliže obviněný ve funkci generálního ředitele banky rozhodl o poskytnutí úvěru za okolností, které nenasvědčovali možnostem dlužníka úvěr splatit (došlo k opakovanému poskytnutí mnohamiliónových úvěrů stejnému dlužníkovi, v krátkém časovém úseku, bez náležitého zajištění návratnosti finančních prostředků, přičemž byl i výrazně překročen limit čisté úvěrové angažovanosti stanovený tomuto dlužníkovi), pak takovým jednáním porušil svou zákonnou povinnost spravovat cizí majetek vyplývající z ustanovení 194 odst. 5 obch.zák.

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 18. září 2014

Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 18. září 2014 Alternativní vymáhání pohledávek předlužených a nesolventních firem Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 18. září 2014 Obsah 1. Odpovědnost a ručení statutárních orgánů 2. Odpovědnost a ručení ostatních osob

Více

Odpovědnost top managementu

Odpovědnost top managementu Odpovědnost top managementu Mgr. Ing. Marek Švehlík Mgr. Jiří Černý 16. prosince 2015 Obsah prezentace 1. Povinnost péče řádného hospodáře a loajalita 2. Povinnost mlčenlivosti statutárního orgánu 3. Základní

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

Řízení rizika trestní odpovědnosti firmy za činnost zaměstnanců

Řízení rizika trestní odpovědnosti firmy za činnost zaměstnanců Řízení rizika trestní odpovědnosti firmy za činnost zaměstnanců Mgr. Markéta Pašková, LL.M. a JUDr. Pavel Marc, LL.M. Café Louvre, Národní 22, Praha 1 19. dubna 2012 Úvod Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

Postavení věřitele při likvidaci podniku. 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát

Postavení věřitele při likvidaci podniku. 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát Postavení věřitele při likvidaci podniku 7. června 2012 Mgr.Ing. Marek Švehlík, advokát Zrušení společnosti v. zánik společnosti ukončení provozování podniku zrušení a zánik společnosti mohou, ale nemusí

Více

Úplné znění. Trestní zákoník HLAVA IX TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Úplné znění. Trestní zákoník HLAVA IX TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI Úplné znění Trestní zákoník HLAVA IX TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace 309

Více

Postavení věřitelů v trestním řízení. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013

Postavení věřitelů v trestním řízení. Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013 Postavení věřitelů v trestním řízení Mgr. Ing. Marek Švehlík, partner 15. května 2013 Obsah 1. Procesní postavení věřitele v trestním řízení 2. Zajišťovací instrumenty v trestním řízení 3. Uplatnění nároků

Více

Úplné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn. 168 Obchodování s lidmi

Úplné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn. 168 Obchodování s lidmi V. Úplné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn 168 Obchodování s lidmi (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě,

Více

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož

CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích. André Vojtek Ondřej Ambrož CFO=Centrum Funkční Odpovědnosti? Aneb co pro vás znamená zákon o obchodních korporacích André Vojtek Ondřej Ambrož Proč je toto téma relevantní? Rekodifikace a její důvody První rok aplikace Praktické

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ z hlediska závažnosti přečiny zločiny zvlášť závažné zločiny horní hranice trestní sazby maximálně 5 let odnětí svobody maximálně 10 let odnětí svobody nad 10 let

Více

Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/ PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/ PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 7110 Sbírka zákonů č. 455 / 2016 Částka 183 455 ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán

Více

Právo a podnikání 1/2012

Právo a podnikání 1/2012 Právo a podnikání 1/2012 Téma: Trestní odpovědnost právnických osob OBSAH: Základní informace Kde se vzala trestní odpovědnost právnických osob v ČR? Podmínky trestní odpovědnosti Jaké tresty hrozí Závěry

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 348 10. funkční období 348 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 886 ze 7. volebního

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzavřená dle 59 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) níže uvedeného

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 20. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G podpůrný

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupena: členem představenstva panem

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 105/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 105/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 105/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery,

Více

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 1 Úvod... 1 2 Kontroverzní téma... 2 3 Zákon mění základní zásady českého trestního práva... 2 4 Systematika zákona... 3 5 Definiční znaky právnické osoby...

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU

Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Inovace výuky práva ve studijních oborech Finance a Finanční podnikání na ESF MU Společnost s ručením omezeným Jednatelé, dozorčí rada, společníci e-mail: jsedova econ.muni.cz Brno 2011 1 Společnost s

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 1) Společnost: AGRO BYSTŘICE a.s. se sídlem: č.p. 10, 507 23 Bystřice IČO: 25282409 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1740

Více

Jednatelé a dozorčí rada

Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé a dozorčí rada Jednatelé 194 (1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. 195 (1) Jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Orgány obchodní korporace (1) Nejvyšší orgán obchodní korporace Kontrolní orgán obchodní korporace

Více

Odpovědnost statutárního zástupce společnosti za způsobení úpadku JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce

Odpovědnost statutárního zástupce společnosti za způsobení úpadku JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce Odpovědnost statutárního zástupce společnosti za způsobení úpadku JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce Jako insolvenční správce se s úpadkem společnosti, k němuž došlo poté, co na základě rozhodnutí

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA 18. BŘEZNA 2013 PHILIP MORRIS ČR A.S. A MARTIN HLAVÁČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA

Více

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim leden 2012

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim leden 2012 Bulletin BBH Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim leden 2012 Hlavní prvky nového režimu: zavedení trestní odpovědnosti právnických osob za jednání a rozhodování jejich vlastníků

Více

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Obchodný zákonník do 31.12.2013 upravoval tzv. německý model hlavní akcionáři jsou zastoupení v dozorčí radě a ne v představenstvu dozorčí rada řídí představenstvo, které je

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Právní odpovědnost CFO v souvislosti s funkcí

Právní odpovědnost CFO v souvislosti s funkcí Právní odpovědnost CFO v souvislosti s funkcí Jan Spáčil 3. října 2012 1 2012 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář / Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s. Obsah Odpovědnost obchodněprávní Odpovědnost pracovněprávní

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost Veřejná obchodní společnost (verze 2012) (2005 ) 2012 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.net Právní a majetková charakteristika Právní úprava - 76 a násl. ObZ Právnická osoba, plná právní subjektivita

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) ČEZ, a. s. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady (bez nároku na odměnu) mezi ČEZ, a. s. a titul, jméno a příjmení 1 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČEZ, a. s., společnost se sídlem v Praze 4, Duhová

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) I. ÚDAJE K POSOUZENÍ DŮVĚRYHODNOSTÍ PRÁVNICKÉ OSOBY 1. Základní údaje Obchodní firma nebo název Identifikační číslo osoby Adresa sídla ve tvaru obec,

Více

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 červen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Okamžik účinků výpovědi z nájmu bytu Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2734/2012 Nejvyšší soud ČR se zabýval

Více

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014

www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Červen 2014 www.pwclegal.cz Důsledky porušení pravidel pro převodní ceny pro manažery firem Hrozby pro statutární orgán/manažery Nesprávné nastavení převodních cen Úroky, penále, pokuty, náklady řízení Náhrada škody

Více

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014)

ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) ZAKLADATELSKÁ LISTINA ( úplné znění ze dne..2014) Městské služby Písek s.r.o. upravená dle ustanovení 132 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen ZOK ) Společník: I.část Město Písek,

Více

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Oddíl první. Obecná ustanovení. Stát odpovídá za škodu, kterou způsobily. a) státní orgány, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon č. 82/1998 Sb., ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.

Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva. SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE - předseda Stavební bytové družstvo Přerov, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Kratochvílova ul. č. 128/41, IČ 00053236, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v

Více

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY 23. BŘEZNA 2012 PHILIP MORRIS ČR A.S. A PETR BUBENÍČEK SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 2 4. ODMĚNA

Více

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 doručeno datovou schránkou V Praze dne 13. února 2013 Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr. Martin Kameník adresa

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o.

Zakladatelská listina. o založení společnosti s ručením omezeným. Lesy města Písku s.r.o. Zakladatelská listina o založení společnosti s ručením omezeným Lesy města Písku s.r.o. upravená dle ustanovení 146 a následujících zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Smlouva

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Strana 4378 Sbírka zákonů č. 351 / 2011 351 ZÁKON ze dne 27. října 2011, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA DOZORČÍ RADY uzavřená v souladu s ustanovením 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen ZOK ) mezi společností Výstaviště České

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy :

N Á V R H. takto : Předmět smlouvy : N Á V R H Smlouva o výkonu funkce člena představenstva družstva uzpůsobená zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle 777 odst. 3 tohoto zákona

Více

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28. 04. 2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12. 05. 2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Vodárenská správa Písek s.r.o. NÁVRH

Více

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu

181/2011 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna trestního řádu 181/2011 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějích předpisů, a některé dalí zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva firmy Zemědělské zásobování Plzeň a.s. Smluvní strany Zemědělské zásobování Plzeň a.s. K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov IČ 497 88 221 zaps. v obchodním rejstříku

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) Doklady k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) I. ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 1. Fyzická osoba Jméno nebo jména Původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Další údaje k opatření

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Obchodní společnosti I.

Obchodní společnosti I. Obchodní společnosti I. Charakteristika OS dělení OS Zákaz zneužití hlasů majetkové poměry OS založení a vznik zákaz konkurence práva a povinnosti orgánů a jejích členů zrušení a zánik os Charakteristika

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Smlouva o výkonu funkce jednatele

Smlouva o výkonu funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele uzavřená mezi společností VUSTE-APIS, s.r.o a Ing. Josefem Vančurou podle 59 a násl. zákona c.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

Více