Školní řád. Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád. Základní škola a mateřská škola Hello s.r.o."

Transkript

1 Školní řád I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců II. Provoz a vnitřní režim školy III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a prevence patologických jevů IV. Ochrana majetku a zacházení s ním V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci mají právo: 1. na vzdělávání a školské služby, podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, 2. na svobodný projev a vyjádření svých názorů ve všech záležitostech při dodržení pravidel společenského jednání ve styku s dospělými formou rozhovoru, prostřednictvím školní samosprávy, dopisem do Schránky důvěry a být vyslyšen, 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat, 4. na informace, které podporují jeho rozvoj a poradenskou činnost školy, 5. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 6. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, 7. výběru - volitelných předmětů, - zájmových útvarů, - jazyků, 8. využít - pohybu k regeneraci svých sil o přestávkách - v atriu dle vnitřního režimu školy, - sociálního zázemí školy, - školní jídelny, hřiště, tělocvičny, školní družiny, klubu a internetu, 9. zapojit se - do reprezentace školy a účasti na veřejných vystoupeních - do akcí školy, 10. integrace - žáci se speciálními a vývojovými poruchami učení a chování, - žáci se sociálním znevýhodněním, - žáci se zdravotním postižením mají právo na zvláštní péči, - žáci jiných národností, 11. právo - na ochranu před tělesným nebo duševním násilím, - na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem narkotiky a psychotropními látkami, - v případě potřeby se souhlasem vyučujícího odejít na WC nebo se napít i během vyučování, - na poskytnutí pedagogické pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má osobní problémy, Žáci jsou povinni: 1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 2. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, 3. plnit pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, - zúčastnit se výuky podle rozvrhu, - na vyučování přicházet včas, - mít připraveny pomůcky na hodinu, - mít připravenu žákovskou knížku (deníček) na dopolední i odpolední vyučování, na

2 vyžádání pedagogického pracovníka je předložit, - respektovat pokyny všech vyučujících, vychovatelek školní družiny a ostatních zaměstnanců školy, - odkládat obuv a svrchní oděv včetně pokrývek hlavy v šatně, ve škole používat přezůvky, - všechny své věci mít označeny jménem a příjmením, - dodržovat pořádek a čistotu ve škole i okolí školy, - chránit majetek školy. 4. dodržovat pravidla slušného chování. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinnost stanovených zákonem, č. 561/2004 Sb., školským zákonem, 5. ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je na žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování a to neprodleně, 6. ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je žák svědkem situace, během které je na jiného žáka vykonáván nátlak ze strany spolužáků nebo dalších osob účastných na vyučování a to neprodleně, Žákům je zakázáno: - ponižování a tělesné ubližování, - používat hrubých a vulgárních slov, - vyšlapávání trávy mimo chodníky, - v zimním období platí zákaz koulování a vytváření klouzaček ve vnějších prostorách školy - vstupovat na školní hřiště mimo vyučování, - používat mobilní telefony, přehrávače a příslušenství v době vyučování, za jejich ztrátu či poškození při nedodržování pokynů nenese škola zodpovědnost, - pořizovat fotografie, video a audiozáznamy žáků, pedagogických a ostatních zaměstnanců školy bez jejich svolení porušení tohoto pokynu bude považováno za velmi hrubé porušení školního řádu, - používat a manipulovat s elektrickými zásuvkami, - zacházení s otevřeným ohněm, - nošení a používání nebezpečných předmětů, zbraní a předmětů, které se jako zbraně dají použít, výbušnin, pyrotechnických výrobků a jiných obdobných předmětů ohrožujících život a zdraví dalších osob, zejména osob mladších 18 let, - konzumace omamných a psychotropních látek, alkoholu, tabákových výrobků a jiných zdraví nebezpečných jedů, prekurzorů a chemikálií v prostorách školy a v době školního vyučování nebo na školních akcích, - přinášení omamných a psychotropních látek, alkoholu a jiných zdraví nebezpečných jedů, prekurzorů a chemikálií do školy nebo do jiných prostor, kde probíhá školní vyučování, jakož i na školní akce, - vstupu do školy pod vlivem jakýchkoliv návykových látek, které ovlivňují rozpoznávací schopnosti a snižují sebeovládání (veškeré omamné a psychotropní látky, alkohol, chemikálie, barbituráty a další). Právo zákonných zástupců: 1. na informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o úrovni školních výsledků - průběžně prostřednictvím žákovské knížky, - při třídních schůzkách nebo konzultacích - osobním jednáním s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní, pedagogickým pracovníkem (mimo jejich vyučovací hodiny) - rodiče jsou seznámeni s potřebou školy užívat osobní data dětí za účelem zpracování pedagogické dokumentace. Souhlas se zpracováním dat potvrzují svým podpisem, - rodiče jsou seznámeni s potřebou školy užívat práce dětí, fotografie ze školních akcí k

3 prezentaci a propagaci školy (nástěnky, webové stránky, školní časopis, tisk), - účastnit se akcí pro rodiče a děti. 2. vyjadřovat se k práci školy formou - zápisů na třídních schůzkách, - konzultací s vedením školy a vyučujícími, - dotazníků, - dopisní schránky či u. Zákonní zástupci žáků jsou povinni ( 22 zákona č. 561/2004 Sb.) 1. Zajistit, aby žák docházel řádně do školy. 2. Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. 3. Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 4. Dokládat důvody nepřítomnosti žáka v souladu se školním řádem v žákovské knížce. 5. Oznamovat škole údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 6. Osobně žáka přihlásit do školy či odhlásit ze školy (tiskopis školy). 7. Pravidelně sledovat informace školy (ŽK, deníček), věnovat pozornost průběhu vzdělávání a bezpečnosti dětí. II. Provoz a vnitřní režim školy 1. První vyučovací hodina začíná v 9:00 hod. Výjimečně možno zařadit 0. vyučovací hodinu od 8:00 hod. Školní budova se pro žáky otevírá v 7:40 hod. 2. Před odpoledním vyučováním je umožněn žákům vstup do školy 15 minut před začátkem výuky. 3. Provoz školní družiny je zajištěn od 7:15 do 17:00 hod. Nástup do ranní školní družiny končí v 8:30 hod. 4. Provoz školní jídelny začíná v 11:45 hod. a končí v 14:15 hod. 5. Vyučování se řídí rozvrhem hodin a týdenním plánem práce. 6. Organizace vyučování: 0. hod. 8:00 8:45 1. hod. 9:00 9:45 2. hod. 10:05 10:50 3. hod. 11:00 11:45 4. hod. 11:55 12:40 5. hod. 12:50 13:35 6. hod. 13: (je určena pro oběd ve školní jídelně) 7. hod. 14:15 15:00 7. Vyučování v blocích (VV, PČ,volitelné předměty): Při vyučování v blocích přihlíží učitel k charakteru činnosti a k základním fyziologickým potřebám žáků (pitný režim, dostatečné větrání, hygiena, WC, ) 8. Provoz v odborných pracovnách, tělocvičně, školní družině, školní jídelně se řídí řády jednotlivých pracovišť. 9. Před vyučováním, o přestávkách a ve školní jídelně je vykonáván nad žáky pedagogický dozor. 10. Žáci, kteří se nestravují ve školní jídelně, opouštějí školu ihned po vyučování., žáci, kteří obědvají ve školní jídelně, odcházejí ihned po obědě z budovy školní jídelny. 11. Mezi dopolední a odpolední výukou mohou žáci pobývat ve školní budově, pokud jsou ve školní družině. V ostatních případech jsou žáci povinni opustit vnitřní prostory školy.

4 12. Dojíždějící žáci mohou za nepříznivých klimatických podmínek počkat na odpolední vyučován ve vstupních prostorách školní družiny. 13. Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo ze závažných rodinných důvodů. Důvod nepřítomnosti musí být do školy oznámen nejpozději do 3 dnů ústně nebo písemně rodičem. Písemnou omluvenku na omluveném listu v žákovské knížce předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy, nejpozději do 3 dnů. Uvolnění z jedné vyučovací hodiny poskytuje v odůvodněných případech vyučující, na 1 den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Písemná žádost o toto uvolnění je s vyjádřením třídního učitele směrována k řediteli školy vždy předem. 14. Uvolnění žáka během vyučování je možné jen za doprovodu rodiče nebo odpovědného zástupce, který doloží oprávnění podepsané zákonným zástupcem žáka ze školy převzít 15. Službu na vrátnici vykonávají správní zaměstnanci nepřetržitě od 7:00 do 15:00 hod. Návštěvy jsou povinny se písemně zaregistrovat (uvedou své jméno a příjmení a jméno osoby, kterou jdou navštívit). Služba na vrátnici zajišťuje také přepojování telefonních hovorů na jednotlivá pracoviště. Telefonní číslo do školy: , mobil: Přímá telefonní linka do školní jídelny: , Učitelé jsou přítomni ve škole minimálně jeden den v týdnu do 16:30, kdy je mohou rodiče po domluvě navštívit. 17. K písemným informacím v ročníku slouží žákovská knížka. 18. Vyvolávat učitele z vyučování je nepřípustné. V mimořádných případech jen se svolením vedení školy a se zajištěním dozoru nad žáky. 19. Mimořádné informace podávají učitelé před a po vyučování, o přestávkách jen mimořádně, ne při dozoru, vždy však po předchozí domluvě s rodiči. 20. Žáci školy jsou pojištěni proti ztrátám a úrazům. Pojištění se nevztahuje na cenné věci, které nesouvisejí s výukou. Režim školy 1. Před vyučováním - Před vyučováním čekají žáci před budovou. Vchod do budovy zůstává volný. - Škola se otevírá pro žáky v 7:40 hodin. Žáci odcházejí ukázněně do šaten. - Žáci se přezují do zdravotně vhodných přezůvek, obuv a oděv včetně pokrývek hlavy odloží v šatně a odcházejí do tříd. Dbají pokynů dozoru, zbytečně se v šatnách nezdržují. - Začíná-li žákům vyučování jinou než první hodinu, vcházejí do budovy se zazvoněním na přestávku. - Šatnáři uzamykají šatny 5 minut před zahájením vyučování, klíče nechávají na vrátnici. - V době vyučování je povolen vstup do šatny jen se svolením učitele a v doprovodu šatnáře. 2. Při vyučování - Při vyučování se žáci chovají ukázněně. - Každý žák má určené místo. Změnit je může jen se souhlasem třídního učitele nebo dle pokynů vyučujícího. - Žáci, kteří se opozdí, se řádně omluví. - Při zapomenutí úkolu nebo pomůcky se žák omluví na začátku hodiny. - Při příchodu do třídy zaujme žák své místo a připraví se na vyučování. - Předměty nesouvisející s výukou a drahé věci do školy nenosí. Škola nemá odpovědnost za ztrátu nebo poškození těchto předmětů. Je přísně zakázáno používat mobilní telefon v době výuky, musí být vypnutý. Mobilní telefon musí mít žák bezpečně uschován u sebe. Před

5 hodinami tělesné výchovy, praktických činností. apod., kdy nemůže mít žák mobilní telefon bezpečně u sebe, uloží již o přestávce mobilní telefon na vrátnici. Za tímto účelem je třeba mobilní telefon viditelně označit jménem. Stejně tak je možno uložit mobilní telefon do úschovy na vrátnici již od rána. Jinak musí mít žák mobilní telefon stále u sebe a nese zodpovědnost za případnou ztrátu, zcizení či poškození. - Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do pěti minut po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy v ředitelně nebo kanceláři školy. - Žáci nevstupují do sborovny, kabinetů a ředitelny bez vyzvání zaměstnance školy. - Třídní knihu přenáší během vyučování určený žák. - V době mimo vyučování se žáci nesmějí zdržovat ve školní budově bez pedagogického dozoru. - Přestávky jsou vyhrazeny k odpočinku a přípravě potřeb pro další vyučovací hodinu. Je Povolen volný pohyb žáků /za účelem nákupu ve školním bufetu, přechodu do školní jídelny na svačinu, přechodu do atria /, ostatní žáci tráví přestávku na poschodích svých tříd a využívají relaxační prostory. Je zakázáno hlasité přehrávání zvukových nahrávek z mobilního telefonu. - O přestávce je žákům zakázáno přecházet z poschodí do poschodí, zdržovat se v blízkosti výtahu a na schodišti. Žákům je zakázáno používat zadní schodiště I. stupně. 3. Při odchodu ze školy - Po skončení vyučování každý žák uvede své místo do náležitého pořádku (týká se celé učebny zodpovídá odvádějící učitel). - Dle pokynů vyučujícího se žáci řadí a odcházejí v přezůvkách společně s učitelem do šatny. V šatně se zdržují po dobu nezbytně nutnou, přezují se, obléknou a odcházejí z budovy. - Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště - Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování a dobrého občanského soužití tak, aby nepoškozoval dobré jméno školy. 4. Školní jídelna - ŠJ navštěvují pouze strávníci. - Do jídelny se ze šaten přechází ve venkovní obuvi hlavním vchodem. - Po příchodu ke školní jídelně si žák odloží aktovku a svrchní oděv do skříňky, kterou si uzamkne svým zámkem. Nepřezouvá se. Vstupuje bez pokrývky hlavy. - Do jídelny vstupuje ukázněně a zařadí se před výdajové okénko. - Je zakázáno používat ve školní jídelně mobilní telefon z důvodu zdržování provozu a zvyšování hlučnosti v jídelně. 5. Zdvořilostní návyky - Žák zdraví všechny dospělé osoby v budově hlasitě a zřetelně dobrý den. Ve třídě zdraví povstáním při zahájení i ukončení každé vyučovací hodiny. Žáci oslovují zaměstnance např. paní učitelko, pane učiteli - Žák respektuje pokyny všech vyučujících, vychovatelek ŠD a ostatních zaměstnanců školy. - Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov, jsou ohleduplní k mladším spolužákům. - Nejsou přípustné intimní projevy náklonnosti mezi žáky 6. Žákovské služby - Klid a pořádek ve třídě pomáhá zajišťovat třídní žákovská samospráva: - Předseda třídy zastupuje třídu navenek při různých jednáních, vede ostatní spolužáky k plnění povinností. Nenastoupí-li vyučující do 5 minut po zvonění do vyučování, hlásí nepřítomnost řediteli nebo na sekretariátě. - Šatnář dbá, aby žáci ukládali své věci řádně na místo. Při prvním zvonění provede kontrolu šatny a uzamkne ji. Během vyučování doprovází každého žáka, který odchází se svolením učitele, do šatny.

6 - Služba ve třídě utírá tabuli, udržuje v pořádku čisticí potřeby na tabuli a křídy, dbá na pořádek ve třídě. Na závěr vyučování překontroluje stav pořádku ve třídě. - Další služby /květiny, nástěnky apod./ určuje třídní učitel podle potřeby třídy. - Péče o třídní knihu zodpovědný žák zajišťuje přenášení třídní knihy při přesunech. 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a prevence patologických jevů 1. Pro zajištění bezpečnosti a úrazové prevence - Dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. - Používat zdravotně vhodné přezůvky. - V TV a PČ odložit na určené místo veškeré ozdobné a jiné předměty, např. náramky, náušnice náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky, piercing aj. 2. Ohlásit - Každý úraz ihned třídnímu učiteli nebo některému zaměstnanci školy. - Každé poškození nebo závadu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo panu školníkovi. - Ztrátu osobní věci okamžitě vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Nalezené věci se odevzdávají vyučujícímu, do kanceláře školy nebo na vrátnici. 3. Zásady hygieny a bezpečnosti - Vlastní nápoje nosí v nerozbitných lahvích. - V případě nutnosti se mohou napít v průběhu hodiny. - Otužování provádí častým větráním dle pokynů vyučujících. - Toalety jsou vybaveny podle hygienické normy. - Žáci dodržují pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu - Žákům je zakázáno ponižování, tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování zdraví žáků. Všichni žáci jsou povinni své zdraví a zdraví spolužáků chránit. - Do školy žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrožovat mravní výchovu žáků, zdraví a způsobit úraz (např. piercing). - Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a manipulovat s nimi. - Školní chodby nejsou určeny ke sportování ani míčovým hrám. Žáci se nemohou pohybovat po škole bez přezůvek. - Stolní tenis nesmí hrát žáci bez přezůvek, se svačinou v ruce nebo žáci neukáznění. - Každý úraz musí žáci ihned ohlásit třídnímu učiteli, dozírajícímu učiteli nebo některému zaměstnanci školy. - Při přesunu žáků mimo svou třídu, kdy věci žáků v ní zůstávají, zabezpečí třídu uzamknutím vyučující nebo zástupce třídy. - Při přesunu do jiné učebny si bere žák II. stupně aktovku s sebou. - Do šaten u tělocvičny odcházejí žáci 5 min. před začátkem hodiny, do ostatních učeben 2 min. před začátkem hodiny. - V letním období se o přestávkách využívá atrium školy - platí stejná pravidla pořádku a bezpečnosti. - Při provozu ŠD, dílen, speciálních učeben a tělocvičen platí provozní řády, které schvaluje ředitelství školy. - V zimním období je zakázáno tvoření klouzaček a koulování před školou. 4. K prevenci patologických jevů - Žák má možnost řešit své problémy s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence, vedením školy, s každým pedagogickým zaměstnancem. - Ohlásit každé podezření na ubližování spolužákům. - Upozornit na problémy také prostřednictvím žákovského parlamentu.

7 - Účastnit se preventivních besed, programů, dotazníkových šetření a anket. - Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. - Distribuce a šíření omamných a psychotropních látek je v ČR zakázána, škola je povinna takový trestný čin překazit a oznámit věc policejnímu orgánu. 5. Dozor nad žáky - O zdraví žáků, o zdravé prostředí a odstraňování škodlivin ze školního prostředí v rámci možností školy i ostatní podmínky vývoje školní mládeže pečují třídní učitelé i ostatní pedagogičtí pracovníci a vychovatelky. Rovněž dbají na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami. - Pro organizaci a výkon dozoru platí vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a metodický pokyn 37014/ k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Pro prevenci patologických jevů je vypracován minimální preventivní program. - V případě spáchání protiprávního jednání (krádeže, projevy školního násilí, přestupky, trestné činy) splní škola neprodleně ohlašovací povinnosti směrem k orgánům sociálněprávní ochrany dětí, orgánům činným v trestním řízení, dalším orgánům obce a zákonným zástupcům nezletilého dítěte. 2. Ochrana majetku a zacházení s ním - Platí přísný zákaz manipulovat se školním zařízením včetně oken a žaluzií, pokud není přítomen vyučující a nedá k těmto úkonům příkaz. Platí pro všechny prostory školy-učebny, chodby, WC atd. O přestávkách je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým vybavením místnosti. - Žák odpovídá za pořádek a čistotu na svém místě, udržuje v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení třídy a školy, a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. - Žák je povinen udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení školy a třídy a dále ty, které mu byly svěřeny do osobního užívání. Za škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude požadována po zákonném zástupci odpovídající náhrada. Školní řád byl projednán a schválen na pracovní poradě dne Platnost : od Účinnost : od V Ostravě, dne 30. srpna 2012 Mgr. Alena Tůmová ředitelka školy

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Základní škola Hello vydává na základě zákona 561/2004 Sb. a ve znění novely č. 472/2011, vyhlášky 48/2005 Sb. ve znění novely 256/2012 a Metodického doporučení č. j. 21291/2010-28 k primární prevenci

Více

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy

V n i t ř n í ř á d. Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě. Docházka do školy V n i t ř n í ř á d Základní školy a Mateřské školy ve Velké Lhotě Docházka do školy 1. Vyučování probíhá podle rozvrhu, který byl schválen ředitelem školy. 2. Začátek dopoledního vyučování a délku přestávek

Více

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Řád školní družiny

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Řád školní družiny Řád školní družiny Obsah 1. Provozní doba školní družiny 2. Umístění oddělení školní družiny 3. Podmínky docházky 4. Pitný režim 5. Styk s rodiči nebo zákonnými zástupci 6. Nevyzvednutí dítěte ze školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ŠKOLNÍ ŘÁD (na základě zákona 561/ 2004 Sb. a ve znění novely č. 472/2011, Vyhlášky 48/ 2005 Sb. ve znění novely 256/2012, Metodického doporučení č. j. 21291/2010-28 k primární prevenci rizikového chování

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola Stříbro, Mánesova 485, příspěvková organizace Školní řád V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb. par. 30, o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice OBSAH: ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáka 2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 3. Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami 4. Vnitřní režim školy 5. Zákonní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy)

ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Vnitřní předpis č.: 11/2017 ŠKOLNÍ ŘÁD (řád základní školy) Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO FULNEK, ČESKÁ 339, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE A POKYNY ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje:

Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915. Školní řád. Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: 1 Základní škola, Ostrava Poruba, Dětská 915 Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 561/2004 (školský zákon) upravuje: podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich

Více

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5

Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne. č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační znak: A-5 Školní řád byl projednán na pedagogické radě Školní řád schválila školská rada dne Mgr. Petra Židková ředitelka školy Mgr. Eva Bečvaříková zástupce školské rady č.j. ZŠ/ŘŠ spisový znak: 3.1.1. skartační

Více

Školní řád. 1. Docházka do školy

Školní řád. 1. Docházka do školy Školní řád Zákon č. 561/2004 Sb. 21, 22, 30 ve znění pozdějších předpisů Základní škola Žamberk, 28. října 581, se sídlem ul. 28. října 581, Žamberk 564 01 1. Docházka do školy 1. Žáci jsou povinni účastnit

Více

Školní řád. 1. Docházka do školy

Školní řád. 1. Docházka do školy Školní řád Zákon č. 561/2004 Sb. 21, 22, 30 ve znění pozdějších předpisů Základní škola Žamberk, 28. října 581, se sídlem ul. 28. října 581, Žamberk 564 01 1. Docházka do školy 1. Žáci jsou povinni účastnit

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce II. Organizace výchovně vzdělávací práce III. Režim školy pro žáky IV. Prevence zneužívání návykových látek V. Hodnocení žáků (příloha) I. USTANOVENÍ

Více

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Hlučín Rovniny, okres Opava ŠKOLNÍ ŘÁD Projednáno pedagogickou radou 29.8.2011 Platnost od 1.9.2011 čj.: HL-ROV/422/2011 A. Práva žáků Žák má právo: Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu.

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Ustanovení pro rodiče a žáky 1.1 Práva žáků Žáci mají právo: 1. Na vzdělávání, výchovu, účast ve výuce podle rozvrhu a na školské služby dle zákona 561/2004 Sb. 2. Na informace o průběhu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní část 2006/2007 1928

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní část 2006/2007 1928 Základní část 2006/2007 1928 Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem školní řád - Č. j.: 117/2006 Účinnost od: 6.4.2006 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5 Počet listů: 5 Počet

Více

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Školní řád. I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Školní řád Ředitelka školy vydává školní řád, který podle 30 zákona 624/2006 Sb. (školský zákon) I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Více

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD

- str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD - str. 1 - ŠKOLNÍ ŘÁD Student se dobrovolným rozhodnutím ke studiu na SUPŠ sv. Anežky České zavazuje řádně docházet do školy, řádně se vzdělávat, dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Mgr. Renata Štěpánová Schválil: Mgr. Renata Štěpánová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 31.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní část

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní část Základní část 1928 Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace školní řád - Č.j.: 679/2012 Platnost od 3.9. 2012 Spisový znak: 1.2. Skartační znak: A5 Počet listů: Počet příloh: 2 Seznámení s dokumentem:

Více

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád

Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Školní řád projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012 projednán a schválen školskou radou dne 10. 10. 2012 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004

Více

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků

Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Školní řád ZŠ a MŠ Malá Skála a/ Práva žáků Žák má právo: 1.Na vzdělávání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na odpočinek a volný čas. 3. Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují

Více

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ.

2. Do ŠD mohou docházet žáci z tř., kteří jsou zařazeni do oddělení pro 2. stupeň ZŠ. ZŠ a MŠ KAMÝK nad VLTAVOU, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY a) Přihlašování a odhlašování účastníka 1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. 5. tř., kteří jsou zařazeni

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní řád Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2012 Obsah: A. Práva žáků a zákonných zástupců dětí... 3 B. Povinnosti žáků...

Více

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Š K O L N Í Ř Á D A - Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců Žáci jsou povinni: plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a Školním řádem, dodržovat

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAHA 5 HLUBOČEPY V REMÍZKU 7/919

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAHA 5 HLUBOČEPY V REMÍZKU 7/919 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY PRAHA 5 HLUBOČEPY V REMÍZKU 7/919 ŠKOLNÍ ŘÁD Č. J. 166/10 PLATÍ OD 1. 9. 2013 Školní řád Tento školní řád

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Úvod Pravidla vzájemných vztahů I. Práva žáků II. Povinnosti žáků III. Práva rodičů I. Povinnosti rodičů IV. Vnitřní režim školy Závěr Úvod Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel ,

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace tel , Školní řád Základní škola Jungmannovy sady Mělník, příspěvková organizace I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků a. Práva žáka b. Práva zákonných zástupců žáků c. Povinnosti žáka d. Povinnosti

Více

Školní řád školní rok 2016/2017

Školní řád školní rok 2016/2017 Školní řád školní rok 2016/2017 Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lomnice, okres Bruntál, příspěvkové organizace vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád

Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24. Školní řád Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24 Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní část

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní část Základní část 1928 Základní škola Chabařovice, příspěvková organizace školní řád - Č.j.: 679/2012 Platnost od 1.9. 2016 Spisový znak: 1.2. Skartační znak: A5 Počet listů: Počet příloh: 2 Seznámení s dokumentem:

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva a povinnosti žáků Čl. 1 Práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 KRHANICE Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD , KRHANICE 149,

ŠKOLNÍ ŘÁD , KRHANICE 149, ŠKOLNÍ ŘÁD, KRHANICE 149, 257 42 V Krhanicích dne 29.8.2011 úprava provedena ke dni 3.9.2012 úprava provedena ke dni 1.9.2013 Základní škola Krhanice vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh Řád školní družiny Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery, kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za výsledky tohoto procesu. I. Práva a povinnosti žáků

Více

Školní řád a vnitřní řád školy

Školní řád a vnitřní řád školy Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przecz z Polskim Językiem Nauczania,

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 Činnost školní družiny 1. Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, společenské, kulturní, sportovní

Více

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice.

Příloha číslo 1 - Školní řád Základní školy, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice. Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Školní řád 1 Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracovala: Mgr. Jana Rychlíková Dne ruší školní řád ze dne 1.3.2006 Schválil

Více

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice

Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Školní řád Základní školy Praha-Petrovice Označení dokumentu, číslo jednací: ŠŘ01/2708/2014, počet stran: 6 Zpracoval a schválil: Mgr. Petr Zeman, ředitel školy Platnost a účinnost dokumentu ode dne: 27.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠMŠ 59/2011 Na základě ustanovení 30,odst.1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD

ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZAHRNUJÍCÍ VNITŘNÍ ŘÁD ŠD Vypracovala : Myslikovjanová Ivana, vedoucí vychovatelka Schválil : Mgr. Skýpalová Monika, statutární zástupce Pedagogická rada schválila dne : 29. 8. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov. Školní řád Základní škola a Mateřská škola, Dolní Olešnice, okres Trutnov V souladu se zněním ustanovení 30. zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz.

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz. Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499 886 128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29

Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Vnitřní řád školní družiny MZŠ a MŠ Brno, Zemědělská 29 Brno říjen 2014 I. Úvod Vnitřní řád Školní družiny vydává ředitel školy a vztahuje se na všechny, účastníky zájmového vzdělávání, jejich zákonné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Část 1 práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců a provoz školy A/ Základní práva žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Každý žák má právo svobodně vyslovit svůj názor, své přesvědčení, uvést svou národnost a náboženskou příslušnost. Nesmí být diskriminován, zesměšňován, šikanován, nebo

Více

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz. Školní řád Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, 312 00 Plzeň tel. 377 183 311, fax: 377 183 310, e-mail: gop@pilsedu.cz Školní řád Úvod Ke studiu na Gymnáziu Luďka Pika v Plzni se rozhodl každý žák školy svobodně

Více

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Součástí školního řádu jsou Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) Byl projednán na pedagogické radě dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190, Police nad Metují, ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190, Police nad Metují, ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod, Na Babí 190, Police nad Metují, 549 54 ŠKOLNÍ ŘÁD Tento školní řád je vydán na základě 30 zákona č. 561/2005 Sb. O předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. čl. 1 Práva a povinnosti žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. čl. 1 Práva a povinnosti žáků KŘESŤANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ELIJÁŠ IČ: 71340904, Baarova 360, 140 00 Praha 4 Michle, + 420 731 265 499 e-mail: reditel@zselijas.cz, web: www.elijas.cz ŠKOLNÍ ŘÁD čl. 1 Práva a povinnosti

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

Š K O L N Í Ř Á D. Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 A. Obecná ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zněním ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní škola Řenče,okres Plzeň-jih TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní řád

Základní škola Řenče,okres Plzeň-jih TVOŘIVÁ ŠKOLA. Školní řád Základní škola Řenče,okres Plzeň-jih TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní řád Na základě ustanovení 30 odst.1 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010

Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD. Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Základní škola a mateřská škola Potůčky ŠKOLNÍ ŘÁD Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 08.2010 Platnost: 01. 09. 2010 2 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Základní škola a Mateřská škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Školní řád Článek 1 Obecná ustanovení 1.1. Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN VNITŘNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN VNITŘNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN VNITŘNÍ ŘÁD Obsah: Úvodní ustanovení... 3 Hlavní zásady organizace výuky... 4 Teoretické vyučování... 4 Praktické vyučování...

Více

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace. Školní řád Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Školní řád Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školy 2011/2012

Vnitřní řád školy 2011/2012 Vnitřní řád školy 2011/2012 I. Práva studentů Student má právo: 1. Na vzdělání a účast ve výuce podle rozvrhu. 2. Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností. 3. Na přiměřený

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Ohnišov Vnitřní řád školní družiny Práva a povinnosti žáků, vzájemné vztahy se zaměstnanci školy Žák má právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických

Více

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy

Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Základní škola Osík, okres Svitavy ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Eva Hrdonková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 468 45 Velké Hamry

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 468 45 Velké Hamry Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 468 45 Velké Hamry ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Klenčí pod Čerchovem 207 ŠKOLNÍ ŘÁD

Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Klenčí pod Čerchovem 207 ŠKOLNÍ ŘÁD Masarykova základní škola a mateřská škola Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Klenčí pod Čerchovem 207 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost ode dne: 1.9.2015 Změny jsou prováděny formou číslovaných

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. 1. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance, žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce).

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. 1. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance, žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce). ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu se zněním ustanovení 30, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vydává ředitel Základní školy Strakonice, ul.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 779 00 Olomouc, IČO 495 88 095, tel./fax: 585 222 689, e-mail: info@zcsol.cz, www.zcsol.cz Vnitřní řád školní družiny Školní družina (ŠD) je školské

Více

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky ŠKOLNÍ ŘÁD 1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole Každý žák

Více

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině

1. Práva a povinnosti žáků ve školní družině Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: HRS III/ /2015 Skartační znak: S 10 Vypracovaly:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Simona Poláková, ředitelka školy Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.:ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská rada schválila dne: 28. 1. 2013 Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres Plzeň-sever I. OBECNÁ USTANOVENÍ Ředitel školy vydává podle 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace

Školní řád. Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace Školní řád Základní škola Horní Moštěnice okres Přerov příspěvková organizace O b s a h Článek Obsah článku Strana I. Preambule 2 II. Práva a povinnosti žáka základní školy. 3 III. Práva a povinnosti zákonných

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Mateřská škola a Základní škola Nový Kostel, okres Cheb tel. 354 599 840 E mail: zs.nk@tiscali.cz Vnitřní řád školní družiny Projednán na pedagogické radě dne 1. 9. 2015 Libuše Návarová ředitelka školy

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY:

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGY ŠKOLY: Š K O L N Í Ř Á D Mateřské školy a Základní školy při Nemocnici, Žatec, o.p.s., Husova 2796, součást Základní školy a Mateřské školy, Žatec, Jižní 2777, okres Louny V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád pro žáky

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád pro žáky ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Školní řád pro žáky Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Vypracovala Mgr.

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. 1. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance, žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce).

ŠKOLNÍ ŘÁD. Článek I. 1. Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance, žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce). ŠKOLNÍ ŘÁD V souladu se zněním ustanovení 30, zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitel Základní školy Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882, tento školní řád.

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola s rozšířeným vyučováním cizích jazyků, Teplice, Metelkovo náměstí 968 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S 02/2012 Vypracoval: Mgr. Michal Chalupný, ředitel školy Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Práva

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919 Č.j. 734/16

ŠKOLNÍ ŘÁD Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919 Č.j. 734/16 ŠKOLNÍ ŘÁD Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II při PedF UK, Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919 Č.j. 734/16 Datum schválení školskou radou: 6. 9. 2016 Účinnost od 7. 9. 2016 Obsah A. Školní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE

ŠKOLNÍ ŘÁD. Práva žáků a jejich zákonných zástupců. Č.j.: 230/2009/RE ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 230/2009/RE Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vydávám po projednání v pedagogické

Více