Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne od hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 13. 12. 2006 od 18.00 hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice"

Transkript

1 Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne od hod v zasedací místnosti TJ Sokol Sedlec-Prčice Přítomni: dle prezenční listiny všech 15 zastupitelů Připomínky k zápisu z minulého ustavujícího zasedání: bez připomínek Ověřovatelé zápisu: Pavel Král, MUDr. Vladimíra Podzimková Hlasování: 13 pro, 2 se zdrželi Schválení programu: viz pozvánka Program byl doplněn o jeden bod - jednání o smlouvě o bezúplatném převodu majetku a služeb ze Sdružení obcí Čertovo Břemeno na Město Sedlec-Prčice. Hlasování o navrženém programu: 15 pro 1. Seznámení se zákonem o ochraně osobních údajů Informace o povinnostech zastupitelů při výkonu jejich funkce při dodržování zákona o ochraně osobních údajů přednesl Ing.Vojtěch Hlaváček. Po seznámení byla zahájena diskuze na praktických příkladech a podmínkách dodržení tohoto zákona co je v rámci zákona a co je nad rámec zákona. Zastupitelům byl předán text tohoto zákona. Zastupitelé informace a právní důsledky vyplývající z tohoto zákona vzali na vědomí příloha č Rozpočet na rok 2007 vyvěšen (příloha č. 2) Zastupitelé projednávali jednotlivé položky rozpočtu jak v příjmové tak i ve výdajové části formou diskuze. Byly vzneseny tři pozměňovací návrhy na předložený navrhovaný rozpočet na rok ) A. Podzimek - zvýšit příspěvek na sportovní činnost o ,-Kč 2) A. Podzimek - na opravu kostela sv. Vavřince v Prčici vložit ,-Kč (odkaz na dopis administrátora Mgr. Františka Masaříka) s tím, že bude snížena rezerva o ,-Kč - 3) J. Slabý navrhl - částku na opravu kostela v Prčici ve výši ,-Kč Hlasování o podaných návrzích: Návrh č. 1 = 7 pro 7 se zdrželi 1 proti Návrh č. 2 = 11 pro 4 se zdrželi 0 proti (o návrhu č. 3 se tedy už nehlasovalo) Schválen byl v rozpočtu na r.2007 příspěvek na opravu kostela Sv. Vavřince v Prčici ve výši ,-Kč. Hlasování o celkovém rozpočtu (včetně schválené úpravy ,-Kč): 15 pro 3. Desátá úprava rozpočtu 2006 Informace k desáté úpravě rozpočtu 2006 podala starostka. V příjmech se jedná o úpravu v hodnotě mínus ,- Kč a ve výdajové části mínus ,- Kč viz příloha č. 3. Zastupitelé diskutovali o jednotlivých úpravách rozpočtu a byla podána námitka, proč je úprava rozpočtu předkládána až na zasedání. Starostka informovala přítomné, že je nutné zpracovat co možná nejčerstvější finanční údaje a v pozvánkách je vždy uvedeno, kdy budou nezbytné úpravy k dispozici pro zastupitele. Hlasování o desáté úpravě rozpočtu 2006: 9 pro 6 se zdrželo 0 proti 4. Inventarizace majetku města + vyřazení nepoužitelného majetku Informace o provedené inventarizaci majetku města podala tajemnice. Návrh likvidační komise na vyřazení nepoužitelného majetku je v oboru 022 v částce ,-Kč, v oboru 028 v částce ,- Kč a OTE v částce ,-Kč- (příloha č. 4). Hlasování o navrženém odpisu uvedeného majetku: 14 pro 1 se zdržel 0 proti Dále byly podány stručné informace o pořízeném a zařazeném novém majetku do evidence k Ing.V. Hlaváček podal námitku k evidenci pozemků a doporučil MěÚ přehlednější evidenci. Dále navrhl, aby zastupitelstvo tuto inventarizaci vzalo na vědomí a do konce ledna byly MěÚ 1

2 předloženy jím požadované podklady o provedené inventarizaci pozemků. Celkově o provedené inventarizaci nebylo dále rozhodováno. 5. Odměňování neuvolněných členů zastupitelstev Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce se řídí zákonem o obcích a nařízením vlády, které je zpravidla pozměňováno vždy počátkem roku. Rada zastupitelům navrhla, aby výše odměn zůstala v dosavadní výši viz usnesení zastupitelstva č. 4/2003. Toto usnesení bylo v souladu s právními předpisy projednáváno viz usnesení zastupitelstva č. 1/2005, 2/2006. Nebyly vzneseny žádné námitky. Hlasování: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 6. Doplnění člena finančního výboru Počet členů výborů musí být dle zákona o obcích vždy lichý. Předseda finančního výboru J. Slabý navrhl za pátého člena finančního výboru p. Pavla Jandu, který funkci přijal. Hlasování: 14 pro 1 se zdržel 0 proti 7. Přijetí nemovitého daru - části pozemku par. č. 641/1 v k.ú. Divišovice, o výměře 37 m2 V souvislosti s přeložením obecní cesty (příloha č. 5) parc.č. 952/2 v k.ú. Divišovice a směnou dotčených pozemků dle usnesení zastupitelstva č. 2 ze dne a na základě vyhotoveného geometrického plánu daruje vlastník pozemku parc.č. 641/1 v k.ú. Divišovice městu část tohoto pozemku o výměře 37 m2. Z řad zastupitelů byl vznesen dotaz zda na uvedené části pozemku nevisí ekologická zátěž. Bylo sděleno, že žádná ekologická zátěž na dotčené části pozemku nebyla zaznamenána. Hlasování o přijetí daru: 15 pro 8. Místní poplatek ze psů Na doporučení finančního výboru rada navrhla zastupitelstvu snížit poplatek za druhého a každého dalšího psa na sazbu jaká je u prvního psa tzn.: a) Sedlec a Prčici v rodinných domech 100,- Kč b) - - v bytových domech 250,- Kč c) ostatní části obce rodinné domy 80,- Kč d) - - bytové domy 150,- Kč e) členy mysliveckého sdružení (bez zkoušek) 80,- Kč f) samoty 50,- Kč Z řad zastupitelů byl vznesen ještě druhý návrh: - poplatek za druhé a dalšího psa navýšit o 50 % z poplatku za prvního psa Hlasování o prvním návrhu (finančního výboru): 15 pro Zastupitelstvo tímto schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů: poplatek za prvního a každého další psa bude ve stejné výši. 9. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Na doporučení finančního výboru rada navrhla zastupitelstvu navýšení tohoto poplatku - dospělí zvýšení poplatku o 20,- Kč, tj. na 470,-Kč a za děti zvýšení poplatku o 50,-Kč, tj. na 250,-Kč. Informace ohledně problematiky odpadů, nakládání s nimi, jejich následné třídění a náklady s tím vznikající pro obce podala přítomným M. Jeřábková. Dále podala zastupitelstvu druhý návrh na navýšení tohoto poplatku - 500,- Kč za dospělou osobu a 300,-Kč za dítě. Zastupitelé pak diskutovali o podmínkách smlouvy uzavřené na odvoz a ukládání odpadů na skládku ve Voticích, o možnostech přestoupení k jiné firmě a o informovanosti občanů o nutnosti třídit odpad. V diskuzi byla zmíněna i problematika vymáhání tohoto poplatku od neplatičů. Hlasování o prvním návrhu: 9 pro, 4 se zdrželi, 2 proti (o druhém návrhu se nehlasovalo) První návrh byl schválen a zastupitelstvo tím schválilo novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 2

3 komunálních odpadů. Ostatní ustanovení uvedená v původní obecně závazné vyhlášce zůstala beze změn. 10. Problematika vypořádání plynofikace regionu Votice Jedná se o nahrazení původních několika smluv o půjčce finančních prostředků na plynofikaci od Středoč. plynárenské v jednu shrnující smlouvu o půjčce, která bude výhodnější pro tento region (pro výši úroků z půjček). Dále je nutné schválit doplněk ke stávající zástavní smlouvě, v němž budou zohledněny dosavadní úroky z půjčených částek. Nová, shrnující smlouva o půjčce finančních prostředků na plynofikaci celému Regionu Votice (včetně úroků) zní na částku ,75 Kč a stejnou celkovou částku vykazuje i dodatek č. 1 k původní zástavní smlouvě. Se společností RWE, do které se Středočeská plynárenská včleňuje, jedná za Region Votice Jiří Slavík výkonný ředitel Regionu (bývalý starosta Votic). Dále se jednalo o plné moci dané Sdružení obcí Regionu Votice k podpisu smluv. Informace k celé této problematice podávala starostka, A. Podzimek a V. Hlaváček. V. Hlaváček navrhl včlenit do smlouvy i nějaké povinnosti plynoucí pro plynárenskou společnost a také s ní jednat o předání části Měšetice, která není ve smlouvě. Diskuse byla také o tom, že Sedlec-Prčice nemá aktivovaných povinných 50% přípojek a je kryta ostatními členy sdružení. Hlasování o pověření Regionu Votice a Jiřího Slavíka dále jednat s plynárenskou společností a pak podepsat souhrnnou smlouvu o půjčce peněz a dodatek k zástavní smlouvě: 15 pro 11. Přistoupení města Sedlec-Prčice do společenství Místní Akční Skupiny Krajina Srdce se sídlem v Mladé Vožici Informace o společenství přednesla starostka jejím předsedou je starosta města Mladá Vožice, jedná se o sdružení obcí s více jak obyvateli, neplatí se zde zatím žádné členské poplatky,ostatní členové Sdružení obcí Čertovo Břemeno již schválili přidružení se k této skupině. Samo sdružení má zájem své řady rozšiřovat, vzniká tím větší šance a lepší možnosti získávat peníze z evropských fondů. Rada zastupitelstvu navrhla do společenství vstoupit. Hlasování o přistoupení města Sedlec-Prčice do společenství Místní Akční Skupiny Krajina Srdce: 12 pro 3 se zdrželi 0 proti 12. Smlouva o bezúplatném převodu majetku a služeb od Společenství obcí Čertovo břemeno Informace poskytla starostka na základě podkladů od pečovatele-poradce p. Sedláčka. Jedná se o majetek pořízený z neinvestiční dotace projektu Zelené stezky pro děti v rámci Programu obnovy venkova 2006 se zaměřením na děti a mladistvé, jehož účastníkem bylo i město Sedlec-Prčice. Celková hodnota přejímajícího majetku činí ,-Kč. Převod majetku v uvedené hodnotě byl schválen valnou hromadou Společenství obcí Čertovo břemeno dne viz příloha č. 6. Hlasování: 13 pro 1 se zdržel 1 proti 13. Různé a diskuse Zastupitelé i přítomní diskutovali o nevhodném umístění některých dopravních značek, o návrhu finančního výboru vypínat veřejné osvětlení v nočních hodinách, o formě třídění odpadů, o budoucnosti LDN v Prčici. Z této diskuse nevzešlo žádné usnesení. Dále diskutovali také o vyhl. č. 513/2006 Sb., v které je oficiálně stanoveno, že město Sedlec-Prčice spadá pod okres Příbram ( úřad 3. stupně v Sedlčanech). Ant. Podzimek podal návrh na dvě následující usnesení v této věci: Zastupitelstvo Města Sedlec-Prčice nesouhlasí s převedením Sedlce-Prčice do okresu Příbram a ukládá starostce RNDr. M. Kovalové a zastupiteli A. Podzimkovi, aby neprodleně zahájili jednání, jejichž cílem by mělo být, aby město Sedlec-Prčice při tom, že zůstane pod působností Městského úřadu Sedlčany (úřadu s rozšířenou působností 3. stupně), ve všech dalších pravomocích setrvalo pod institucemi v okrese Benešov. Hlasování o návrhu: 14 pro 1 se zdržel 0 proti K návrhu starostka sdělila, že už v této věci jedná s Katastrálním úřadem, Krajskou hygienickou správou a Hasičským záchranným sborem, kde se setkala se vstřícným přístupem k této záležitosti. To jsou také instituce, se kterými občané nejvíc přijdou do styku. 3

4 Pro případ, že tato varianta nebude realizovatelná, ukládá městské zastupitelstvo starostce RNDr. M. Kovalové a zastupiteli A. Podzimkovi neprodleně zahájit jednání o přechodu Sedlce- Prčice pod působnost městského úřadu s rozšířenou působností Votice. Hlasování: 10 pro 4 se zdrželi 1 proti Diskuze pokračovala o možnosti zavedení tzv. informačního a rezervačního systému (který 3 roky bude dotovat kraj) a o jeho instalaci na informační centrum v Prčici s tím, že jej bude mít na starosti pracovnice infocentra. Ant. Podzimek informoval o výhodách tohoto systému, který starostka odmítla a řekl, že na takový krok nemá starostka právo a rozhodnout musí zastupitelstvo, zároveň vyslovil přesvědčení, že na obsluhu systému v počáteční fázi stačí stávající pracovnice IC. Starostka naopak poukazovala na nutnost zajistit pro tento systém pracovníka navíc a na s tím spojené zvýšené finanční náklady IC. Ant. Podzimek podal návrh na hlasování o tom, aby město Sedlec-Prčice bylo garantem rezervačního a informačního systému a tento systém nechalo instalovat na městském infocentru v Prčici. Hlasování: 7 pro 7 se zdrželo 1 proti - Návrh tímto nebyl schválen. Dále zastupitel Pavel Janda vznesl požadavek, aby Rada města, ve spolupráci s finačním výborem do příštího zasedání zastupitelstva, prověřila veškerá tvrzení obsažená v článku pana Slabého uvedeného v Našem domově těsně před volbami. Výsledek požaduje oznámit na příštím zasedání zastupitelstva a v případě závažných odlišností, případně lží, uveřejnit o tom zprávu v časopise Náš domov. O tomto návrhu zastupitelé hlasovali. Hlasování: 12 pro 1 se zdržel 1 proti Dále ověřit zda za článek, který byl jednoznačně volební kampaní, bylo řádně zaplaceno jako za ostatní agitační materiály. Na to ihned odpověděla starostka, že podle jejího názoru bylo zaplaceno vzápětí, jak noviny s článkem vyšly, a to ještě dřív, než za některé ostatní volební agitace. Na závěr Ing. V. Hlaváček popřál všem přítomným krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok a vzápětí tak učinila i starostka. Zasedání ukončeno v 22:50 Zapsala: Jana Typtová USNESENÍ č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne Zastupitelstvo města Sedlec-Prčice po projednání Schválilo: - navržený rozpočet na rok 2007, který byl řádně vyvěšen, s jedinou úpravou: ,-Kč na opravu kostela sv. Vavřince v Prčici s tím, že o tuto částku bude ponížena rezerva - desátou úpravu rozpočtu 2006 v příjmové části ve výši ,- Kč a ve výdajové části ,- Kč - vyřazení nepoužitelného majetku je v oboru 022 v částce ,-Kč, v oboru 028 v částce ,- Kč a OTE v částce ,-Kč - aby odměňování neuvolněných členů zastupitelstva zůstalo stejné dle usnesení zastupitelstva č. 2/2006 ze dne pátého člena finančního výboru - Pavla Jandu - přijetí nemovitého daru - části pozemku par. č. 641/1 v k.ú. Divišovice, o výměře 37 m2 - novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů - novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - přistoupení Města Sedlec-Prčice do společenství Místní Akční Skupiny Krajina se sídlem v Mladé Vožici - smlouvu o bezúplatném převodu majetku a služeb od Sdružení obcí Čertovo břemeno 4

5 v celkové hodnotě ,-Kč Pověřilo: - Sdružení obcí Region Votice a jeho ředitele Jiřího Slavíka k dojednání souhrnné smlouvy o půjčce finančních prostředků od Středočeské plynárenské společnosti a dodatku č. 1 k zástavní smlouvě s touto společností Vzalo na vědomí: - informace o ochraně osobních údajů a o právních důsledcích vyplývajících z tohoto zákona - provedení inventarizace k majetku města Sedlec-Prčice Uložilo: - starostce RNDr. M. Kovalové a zastupiteli A. Podzimkovi, aby neprodleně zahájili jednání, jejichž cílem by mělo být, při setrvání města Sedlec-Prčice pod působností úřadu 3. stupně - Městského úřadu Sedlčany, setrvání ostatních úřadů v okrese Benešov. Pro případ, že tato varianta nebude realizovatelná, ukládá městské zastupitelstvo starostce RNDr. M. Kovalové a zastupiteli A. Podzimkovi neprodleně zahájit jednání o přechodu Sedlce-Prčice pod působnost úřadu 3.stupně Votice, tj. pod okres Benešov - Radě města ve spolupráci s finančním výborem do příštího zasedání zastupitelstva prověřit veškerá tvrzení obsažená v článku p. Slabého uvedeného v Našem domově těsně před volbami. Výsledek oznámit na příštím zasedání zastupitelstva a v případě závažných odlišností, případně lží uveřejnit o tom zprávu v časopise Náš domov Neschválilo: - návrh, aby město Sedlec-Prčice bylo garantem rezervačního a informačního systému a nechalo instalovat tento systém na městské infocentrum v Prčici 5

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice.

ZÁPIS. z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice. konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice. ZÁPIS z 20. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 05.09.2013 v 19:00 h v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 10 členů ZM dle prezenční listiny Martin Černý Jiří

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014

Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Zápis z 32. zasedání ZM konaného dne 28. 5. 2014 Pan starosta přivítal přítomné a zahájil 32. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Program jednání byl zahájen v 16:13 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Přítomni: Omluveni: za ÚMČ: Zahájení: Ukončení: pp. Venturová, Lehovcová, Archalousová, Ritt, Kolek, Fajfr p. Hrubá p. Novotný 17.00

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více