Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014"

Transkript

1 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím Vážená paní Pirná, dovoluji si Vám zaslat na základě Vaší objednávky ze dne vyjádření ve věci posouzení nájemních smluv uzavřených mezi Městem Odolena Voda jako pronajímatelem a nájemci bytů nacházejících se v objektu střešní nástavby Kpt. Jaroše , Odolena Voda a právních nároků těchto nájemců plynoucí z uzavřených nájemních smluv. Město Odolena Voda je vlastníkem domu čp. 268 na pozemku parc. č. 324/1, domu čp. 269 na pozemku parc. č. 324/2, domu čp. 270 na pozemku parc. č. 324/3, vše k.ú. Odolena Voda, ul. Kpt. Jaroše v obci Odolena Voda. V roce 1998 bylo v rámci předmětného objektu bytového domu vybudováno 12 mezonetových bytů, a to převážně z finančních prostředků budoucích nájemců bytů, dále z vlastních prostředků města a stání dotace. V této souvislosti jsem od Vás obdržel zejména následující listiny: - Smlouvu o půjčce na stavbu nového bytu půdní nástavbou a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a budoucím nájemcem bytu ze dne a dodatek k této smlouvě ze dne Smlouvu o nájmu bytu ze dne uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a nájemcem bytu nacházejícího se v objektu shora uvedené střešní nástavby - Smlouvu o nájmu bytu s účinností od uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a nájemcem bytu nacházejícího se v objektu shora uvedené střešní nástavby - reklamace, připomínky a žádosti nájemců bytů v předmětném objektu na odstranění vad (hluková, tepelná izolace, zatékání do bytů apod.), příp. slevu z nákladů za služby spojených s užíváním bytu adresovaných Městu Odolena Voda z r

2 - Nástavbu Kpt. Jaroše čp informace, návrh řešení ze dne (informace k nástavbě Kpt. Jaroše vypracované Městem Odolena Voda) a Přehled událostí, vypracovaných posudků, vyjádření a průběh stavu ve věci výstavby střešní nástavby Kpt. Jaroše a jejích následných oprav - Stavební průzkum a statický výpočet, část 1. z března 2014 a část 2. z dubna K jednotlivým smlouvám uzavřeným Městem Odolena Voda (dále také i jako Město ) s nájemci mezonetových bytů konstatuji níže uvedené skutečnosti. 1) Smlouva o půjčce na stavbu nového bytu půdní nástavbou a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní (dále jen smlouva o půjčce ) Smlouvou o půjčce se nájemce (v předmětné smlouvě označen jako budoucí nájemce bytu ) zavázal zejména: - poskytnout Městu půjčku ve sjednané výši a ve sjednaném termínu, když podmínkou poskytnutí této půjčky bylo účelové využití půjčené částky, a to na stavbu nového bytu včetně dalších nezbytných úprav bytového domu (zateplení, oprava střechy, opláštění domu), - poskytnout předmětnou půjčku bezúročně, - uzavřít do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby s Městem smlouvu o nájmu nového bytu za podmínek uvedených v předmětné smlouvě o půjčce. Město se na druhé straně zavázalo zejména: - použít půjčku výlučně v souladu se sjednaným účelem, tj. dle čl. II. smlouvy za účelem postavení nového bytu, opravy střechy na domě, jeho opláštění, k zateplení a provedení nezbytných úprav v souladu s projektem, - při porušení povinností dle čl. II., tj. povinnosti použít půjčenou částku výlučně v souladu s výše specifikovaným účelem, vrátit půjčenou částku nájemci do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy, - zabezpečit včasné zahájení, průběh a dokončení výstavby předmětné půdní nástavby a v této souvislosti informovat nájemce o případných změnách a jiných důležitých skutečnostech týkajících se výstavby, 2

3 - uzavřít do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby s nájemcem smlouvu o nájmu nového bytu za podmínek uvedených v předmětné smlouvě o půjčce, - splácet půjčku ve formě zápočtu na nájemné za nový byt užívaný nájemcem, - přednostně nabídnout nový byt ke koupi nájemci, příp. jeho právnímu nástupci, pokud bude Město v budoucnu prodávat byty v předmětném domě do osobního vlastnictví, a to za zůstatkovou cenu nebo cenu odpovídající zůstatkové ceně dle platných právních předpisů. Smluvní strany v předmětné smlouvě o půjčce dále určily obsah budoucí nájemní smlouvy, když sjednaly předmět a účel nájmu, způsob výpočtu a úhrady nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran. Předmětná smlouva o půjčce obsahuje veškeré podstatné náležitosti, které občanský zákoník platný v době jejího uzavření na platnost smlouvy o půjčce vyžadoval. Nad rámec zákonné úpravy byl pak smluvními stranami sjednán způsob použití prostředků získaných na základě smlouvy o půjčce, když v zásadě platí, že z hlediska platnosti smlouvy o půjčce není právně významné, jakým způsobem dlužník získané prostředky použije, neboť dlužník se stává vlastníkem poskytnutých peněz. V daném případě však byl záměr dalšího použití finančních prostředků smluvními stranami závazně určen (tzv. účelová půjčka). S ohledem na tuto skutečnost je pro posouzení platnosti předmětné smlouvy o půjčky rozhodné, jakým způsobem byly prostředky poskytnuté nájemcem jako věřitelem použity. S ohledem na podklady, které mám k dispozici, lze konstatovat, že Město jako dlužník použilo veškeré finanční prostředky získané smlouvou o půjčce na postavení nového bytu, opravy střechy na domě, jeho opláštění, k zateplení a provedení nezbytných úprav, nicméně součástí vymezení účelu půjčky byla rovněž skutečnost, aby tak bylo učiněno v souladu s projektem. S ohledem na pozdější zjištění v souvislosti s prováděním stavby společností TIM Praha a.s. však nelze zcela jednoznačně konstatovat, že podmínka provedení předmětné stavby v souladu s projektem vypracovaným Ing. arch. Cerhou, byla splněna. Vzhledem ke skutečnosti, že Město použilo veškeré prostředky půjčené nájemcem na postavení nového bytu včetně nezbytných stavebních úprav a pověřilo stavební firmu provedením stavby dle schválené projektové dokumentace a také s ohledem na skutečnost, že nájemce nevyužil své právo odstoupit od smlouvy (čl. II. smlouvy o půjčce) v případě, budouli prostředky poskytnuté nájemcem použity v rozporu se sjednaným účelem, je možné 3

4 považovat smlouvu o půjčce za platnou, i když stavebník nepostupoval plně v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Pokud by nájemce shledával jednání Města při provádění stavby za jednání v rozporu s účelem smlouvy, mohl uplatnit své právo od uzavřené smlouvy o půjčce odstoupit, když by v takovém případě vznikla Městu povinnost vrátit půjčenou částku do 30 dnů od doručení písemného odstoupení nájemci. Z písemné smlouvy o půjčce a následném jednání smluvních stran lze tedy dovodit, že smlouva o půjčce je platným právním úkonem, když obě smluvní strany dosud řádně plní své povinnosti z této smlouvy vyplývající. Město má dle dostupných informací v současnosti vůči nájemci, resp. nájemcům, dluh odpovídající částce ,- Kč. V návaznosti na splatnost zbývající dlužné částky uvádím, že smlouva o půjčce výslovně neřeší situaci, když dojde k ukončení nájemního vztahu mezi Městem a nájemcem před splacením celé dlužné částky z jiného důvodu než: - výpovědí ze strany Města z důvodů uvedených v 711 odst. 1 písm. c), d) v té době platného občanského zákoníku (jednání nájemce v rozporu s dobrými mravy v domě nebo hrubé porušování povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu), v takovém případě se Město zavazuje vrátit dosud nezapočtenou částku z poskytnuté půjčky do 30 dnů po uvolnění předmětného bytu sníženou o smluvní pokutu, - výpovědí ze strany nájemce z jakéhokoliv důvodu, když v takovém případě určí tento nového nájemce, jenž vstoupí do práv a povinnosti nájemce původního, v takovém případě se zbytek půjčky bude i nadále započítávat na nájemné za užívání bytu v předmětném bytovém domě. Ze samotného institutu půjčky však vyplývá, že pokud dojde k ukončení nájemního vztahu před splacením celé dlužné částky, Město již nebude splácet zbylou část půjčky formou zápočtu nájemného za užívání bytu, vznikne Městu povinnost vrátit nájemci zbylou část dluhu - půjčky (v hotovosti), a to na základě požádání nájemce. Nevrátí-li Město tuto částku ve stanovené lhůtě, má nájemce nárok požadovat vedle jistiny také úrok z prodlení coby příslušenství pohledávky. 2) Smlouva o nájmu bytu (dále jen smlouva o nájmu bytu) V návaznosti na závazek smluvních stran uvedený v čl. IV. smlouvy o půjčce, uzavřeli účastníci po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smlouvu o nájmu bytu. Podstatné náležitosti vlastní nájemní smlouvy byly účastníky sjednány již v uzavřené smlouvě o půjčce, další podmínky nájemného vztahu byly pak blíže specifikovány v samotné smlouvě o nájmu bytu. 4

5 Z předložené smlouvy o nájmu bytu vyplývá, že se jedná o platný právní úkon, neboť předmětná smlouva mezi Městem jako pronajímatelem a nájemcem byla učiněna v písemné formě a obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti: - označení bytu a jeho příslušenství (odkazem na evidenční list), - rozsah užívání předmětu nájmu, tj. užívání určeného bytu v celém rozsahu včetně označeného sklepa, a to za účelem bydlení, - způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (v souladu s vyhláškou č. 176/1993 Sb. a odkazem na evidenční list), a rovněž další náležitosti sjednané smluvními stranami ve smlouvě o půjčce, zejména: - určení délky doby trvání nájmu na dobu neurčitou, - způsob úhrady nájemného zápočtem na půjčku poskytnutou nájemcem Městu, a to až do doby úplného splacení půjčky ve výši uvedené v čl. V., následně bude nájemce hradit nájemné obvyklým způsobem, tj. hradit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu prostřednictvím sdruženého inkasa plateb nebo na účet Města jako pronajímatele, - způsob úhrady za služby spojené s užíváním předmětného bytu nájemce bude hradit předmětné služby zvlášť, tyto platby tedy nejsou předmětem zápočtu na půjčku, - právo nájemce určit dalšího nájemce předmětného bytu, když uvedenému právu odpovídá povinnost Města takto určeného nájemce respektovat, uvedené neplatí v případě ukončení nájemného vztahu výpovědí danou pronajímatelem a to nejen z důvodů sjednaných ve smlouvě o půjčce ( 711 odst. 1 písm. c) a d), ale nad rámec těchto důvodů také v případě výpovědi z důvodů uvedených v 711 odst. 1 e), h) a g) v té době platného občanského zákoníku (tj. má-li nájemce dva nebo více bytů, neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů), - povinnost Města nabídnout předmětný byt přednostně ke koupi nájemci, příp. jeho právnímu nástupci, bude-li Město v budoucnu prodávat byty v předmětném domě do osobního vlastnictví, když kupní cena bude odpovídat zůstatkové ceně. Smlouva o nájmu neupravuje blíže práva a povinnosti z nájmu bytu svědčící nájemci a pronajímateli, stanovuje pouze základní povinnosti nájemce spojené s užíváním bytu jako např. povinnost dodržovat dobré mravy v domě, platit řádně a včas plnění spojená s nájmem bytu či plnit ostatní povinnosti nájemců dle obecně závazných právních předpisů (čl. VIII.). 5

6 Předmětná smlouva o nájmu neupravuje vůbec zánik nájmu bytu, zejména pak délku výpovědní lhůty, když se v takovém případě vztahuje na zánik nájmu bytu příslušná ustanovení občanského zákoníku. Od nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž v přechodných a závěrečných ustanovení stanoví, že právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se v zásadě řídí dosavadními právními předpisy. Uvedená zásada se však nevztahuje na nájem, neboť dle ustanovení 3074 odst. 1 občanského zákoníku, nájem se řídí novým občanským zákoníkem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Z uvedeného vyplývá, že se práva a povinnosti vztahující se ke skončení nájmu, když předmětný nájemný vztah založený smlouvou o nájmu stále trvá, posuzují dle nové právní úpravy. S ohledem na shora uvedenou skutečnost tedy konstatuji, že Město má jako pronajímatel právo vypovědět nájem na dobu neurčitou nově i bez přivolení soudu a za určitých podmínek i bez výpovědní doby. V souladu s 2288 odst. 1 písm. má Město právo vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době zejména: - porušuje-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu - byl-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestní čin za podmínek uvedených v 2288 odst. 1 písm. b) - má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo - je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti konstatuji, že Město je dle uzavřené smlouvy o nájmu a v souladu s platnými právními předpisy oprávněno vypovědět předmětný nájem bytu, když výpovědní lhůta činí v takovém případě 3 měsíce. Důvodem výpovědi může být nezpůsobilost předmětu nájmu k řádnému užívání, potřeba kompletní a dlouhotrvající rekonstrukce daného bytového objektu, jež vylučuje užívání bytu v době probíhající rekonstrukce apod. 6

7 V souvislosti s ukončením nájemného vztahu následně dojde k vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran, když má v takovém případě nájemce právo: - na slevu z nájemného nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného v případě, že pronajímatel i přes upozornění neodstraní závadu v bytě nebo domě, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání, uvedené platí i v případě, že se probíhajícími stavebními úpravami podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Na základě podkladů, které mám k dispozici, nelze vyloučit, že ze strany Města jako pronajímatele došlo k porušení zákonem uložené povinnosti udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání (v smlouvě o nájmu definovanou v čl. VII., resp. čl. IV. smlouvy o nájmu bytu z roku 2011). V daném případě byly splněny podmínky, které zákon pro poskytnutí slevy z nájemného stanovuje, tj. ze strany nájemce, resp. nájemců došlo k upozornění na nedostatky resp. závady v bytě nebo domě, tyto závady podstatně nebo po delší dobu zhoršily jejich užívání, a Město jako pronajímatel tyto závady neodstranil. Právo na slevu z nájemného však není pronajímatel povinen poskytnout, neuplatní-li nájemce toto své právo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od odstranění závad. Pokud tedy nájemce uplatní své právo na slevu z nájemného ve stanovené lhůtě (nikoliv pouze slevu z plnění spojených s užíváním bytu, např. několika nájemci již uplatněnou slevu na dodávku tepla ), je pronajímatel povinen slevu z nájemného poskytnout, a to v přiměřené výši, když se otázka přiměřenosti posuzuje vždy s ohledem na konkrétní podmínky případu. S ohledem na skutečnost, že veškeré závady nebyly odstraněny dále konstatuji, že lhůta pro uplatnění práva na slevu z nájemného ještě neuplynula, neboť konec této lhůty je vázán na odstranění závad (právo na slevu z nájemného vzniklo přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tudíž se posuzuje dle občanského zákoníku platného do ). - na náhradu odůvodněných nákladů vynaložených na odstranění poškození nebo vady v bytě, oznámil-li nájemce toto poškození nebo vadu pronajímateli a tento ji v přiměřené době poté, co mu nájemce tuto skutečnost oznámil, poškození nebo vadu neodstranil, případně náhradu škody tím způsobenou. - vrácení dlužné částky ze smlouvy o půjčce po skončení nájemního vztahu nájemce již není povinen platit nájemné za užívání předmětného bytu, Město tedy již nebude splácet zbylou část půjčky formou zápočtu nájemného. Nájemce je jako věřitel oprávněn požadovat vrácení zbylé části dluhu, když tomuto právu 7

8 věřitele odpovídá povinnost dlužníka zbylou část dluhu na požádání uhradit, případně také příslušenství této pohledávky, bude-li Město v prodlení se splácením dlužné částky. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti uvádím, že z uzavřené smlouvy o půjčce a smlouvy o nájmu nevyplývají nájemci žádné další finanční nároky, které může vůči Městu uplatnit (úroky nebo smluvní pokuta). Město má v daném případě několik možností jak v daném případě postupovat, a to zejména s ohledem na finanční možnosti a stav předmětného bytového domu. 1) POKRAČOVAT V NÁJMU BYTU i) a provádět nutné stavební úpravy a rekonstrukci na předmětném bytovém domě a odstraňovat poškození a vady bytu a bytového domu za současného užívání bytu nájemcem, v daném případě je Město povinno poskytnout nájemci slevu z nájmu, uplatní-li nájemce právo na slevu z nájemného, ii) provádět rozsáhlejší stavební úpravy a rekonstrukci na předmětném bytovém domě a odstraňovat poškození a vady bytu a bytového domu za současného vyklizení bytu nájemcem do odstranění vad. Město má v takovém případě povinnost uhradit nájemci přiměřenou náhradu účelně vynaložených nákladů, které nájemci v souvislosti s dočasným vyklizením bytu vzniknou (náklady na ubytování, uskladnění věcí, stěhování) a zaplatit nájemci na tyto náklady přiměřenou náhradu. 2) SKONČIT NÁJEM bytu dohodou nebo výpovědí ze strany Města v souladu s 2288 odst. 1 písm. c), příp. d) v tříměsíční výpovědní lhůtě, Městu zůstane zachována povinnost uhradit dlužnou částku ze smlouvy o půjčce odpovídající ,- Kč, v případě uplatnění práva na slevu z nájemného uhradit nájemci zpětně přiměřenou slevu za zhoršené podmínky užívání bytu v důsledku poškození nebo vady bytu nebo bytového domu, případně náhradu účelně vynaložených prostředků, pokud byly nájemci tyto vynaloženy na odstranění vad a poškození bytu, a v této souvislosti následně: i) rozdělit bytový dům na bytové jednotky a nově vzniklé bytové jednotky nabídnout nájemcům ke koupi, když se při stanovení výše kupní ceny zohlední stav bytu a bytového domu zjištěný na základě znaleckého posudku, ii) prodat bytový dům jako celek právnické osobě, která bude založená nájemci předmětných bytů, 8

9 iii) provést nezbytnou rekonstrukci bytů a bytového domu a následně uzavřít nové nájemní smlouvy, když lze s původními nájemci smluvně zabezpečit přednostní právo nájmu, např. uzavřením smlouvu o smlouvě budoucí. Závěrem tedy konstatuji, že předmětná věc má tedy samozřejmě aspekty nejenom právní (výše naznačené), ale i aspekty politické, neboť je zapotřebí řešit veškeré otázky ve vazbě na občany Města, resp. i k jejich prospěchu. Z pohledu Města může být způsob řešení věci tak, že bude pokračováno v nájmu, ekonomicky zatěžující, když naopak řešení věci tak, že by skončil nájem a předmětný dům by byl rozdělen na jednotky a ty nabídnuty nájemcům, resp. celý dům nabídnut nájemcům (právnické osobě založené nájemci), by mohlo být výhodné pro dotčené osoby. Z pohledu nájemců předmětných bytů by kupní cena za prodej mohla být relativně velmi nízká, proti této částce by se započítala povinnost Města vrátit nezapočtenou část půjčky a následné opravy či úpravy by byly zcela v režii nájemců. Z mého pohledu se tedy nejrozumnějším postupem zdá rozdělit bytový dům na jednotky, ty nabídnout stávajícím nájemcům (ve stavu jak stojí a leží) s tím, že pokud by některý nájemce neměl zájem na odkoupení, mohlo by dojít v jeho případě ke skončení nájmu a vypořádání půjčky. S rozdělením domu na jednotky a se všemi úkony s tím spojenými jsem samozřejmě připraven Městu pomoci. Podávám Vám toto vyjádření a jsem v úctě Mgr. Ivan Chytil advokát 9

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

I. Úvodní ustanovení. II. Definice pojmů VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ I. Úvodní ustanovení 1) Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky poskytování služeb elektronických komunikací poskytovaných společností Mikenopa a.s. a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytování

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SKYLAB SPOL. S R.O. vyplývající z novely zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích (novela č. 214/2013 Sb.

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3. Práva a povinnosti smluvních stran Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 8. 2. 2014. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod

Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod stanovené pro vodovody a kanalizace provozované Vodohospodářskou společností Vrchlice- Maleč, a.s. jako vlastníkem a provozovatelem ve smyslu ustanovení

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více