Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014"

Transkript

1 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím Vážená paní Pirná, dovoluji si Vám zaslat na základě Vaší objednávky ze dne vyjádření ve věci posouzení nájemních smluv uzavřených mezi Městem Odolena Voda jako pronajímatelem a nájemci bytů nacházejících se v objektu střešní nástavby Kpt. Jaroše , Odolena Voda a právních nároků těchto nájemců plynoucí z uzavřených nájemních smluv. Město Odolena Voda je vlastníkem domu čp. 268 na pozemku parc. č. 324/1, domu čp. 269 na pozemku parc. č. 324/2, domu čp. 270 na pozemku parc. č. 324/3, vše k.ú. Odolena Voda, ul. Kpt. Jaroše v obci Odolena Voda. V roce 1998 bylo v rámci předmětného objektu bytového domu vybudováno 12 mezonetových bytů, a to převážně z finančních prostředků budoucích nájemců bytů, dále z vlastních prostředků města a stání dotace. V této souvislosti jsem od Vás obdržel zejména následující listiny: - Smlouvu o půjčce na stavbu nového bytu půdní nástavbou a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a budoucím nájemcem bytu ze dne a dodatek k této smlouvě ze dne Smlouvu o nájmu bytu ze dne uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a nájemcem bytu nacházejícího se v objektu shora uvedené střešní nástavby - Smlouvu o nájmu bytu s účinností od uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a nájemcem bytu nacházejícího se v objektu shora uvedené střešní nástavby - reklamace, připomínky a žádosti nájemců bytů v předmětném objektu na odstranění vad (hluková, tepelná izolace, zatékání do bytů apod.), příp. slevu z nákladů za služby spojených s užíváním bytu adresovaných Městu Odolena Voda z r

2 - Nástavbu Kpt. Jaroše čp informace, návrh řešení ze dne (informace k nástavbě Kpt. Jaroše vypracované Městem Odolena Voda) a Přehled událostí, vypracovaných posudků, vyjádření a průběh stavu ve věci výstavby střešní nástavby Kpt. Jaroše a jejích následných oprav - Stavební průzkum a statický výpočet, část 1. z března 2014 a část 2. z dubna K jednotlivým smlouvám uzavřeným Městem Odolena Voda (dále také i jako Město ) s nájemci mezonetových bytů konstatuji níže uvedené skutečnosti. 1) Smlouva o půjčce na stavbu nového bytu půdní nástavbou a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní (dále jen smlouva o půjčce ) Smlouvou o půjčce se nájemce (v předmětné smlouvě označen jako budoucí nájemce bytu ) zavázal zejména: - poskytnout Městu půjčku ve sjednané výši a ve sjednaném termínu, když podmínkou poskytnutí této půjčky bylo účelové využití půjčené částky, a to na stavbu nového bytu včetně dalších nezbytných úprav bytového domu (zateplení, oprava střechy, opláštění domu), - poskytnout předmětnou půjčku bezúročně, - uzavřít do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby s Městem smlouvu o nájmu nového bytu za podmínek uvedených v předmětné smlouvě o půjčce. Město se na druhé straně zavázalo zejména: - použít půjčku výlučně v souladu se sjednaným účelem, tj. dle čl. II. smlouvy za účelem postavení nového bytu, opravy střechy na domě, jeho opláštění, k zateplení a provedení nezbytných úprav v souladu s projektem, - při porušení povinností dle čl. II., tj. povinnosti použít půjčenou částku výlučně v souladu s výše specifikovaným účelem, vrátit půjčenou částku nájemci do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy, - zabezpečit včasné zahájení, průběh a dokončení výstavby předmětné půdní nástavby a v této souvislosti informovat nájemce o případných změnách a jiných důležitých skutečnostech týkajících se výstavby, 2

3 - uzavřít do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby s nájemcem smlouvu o nájmu nového bytu za podmínek uvedených v předmětné smlouvě o půjčce, - splácet půjčku ve formě zápočtu na nájemné za nový byt užívaný nájemcem, - přednostně nabídnout nový byt ke koupi nájemci, příp. jeho právnímu nástupci, pokud bude Město v budoucnu prodávat byty v předmětném domě do osobního vlastnictví, a to za zůstatkovou cenu nebo cenu odpovídající zůstatkové ceně dle platných právních předpisů. Smluvní strany v předmětné smlouvě o půjčce dále určily obsah budoucí nájemní smlouvy, když sjednaly předmět a účel nájmu, způsob výpočtu a úhrady nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran. Předmětná smlouva o půjčce obsahuje veškeré podstatné náležitosti, které občanský zákoník platný v době jejího uzavření na platnost smlouvy o půjčce vyžadoval. Nad rámec zákonné úpravy byl pak smluvními stranami sjednán způsob použití prostředků získaných na základě smlouvy o půjčce, když v zásadě platí, že z hlediska platnosti smlouvy o půjčce není právně významné, jakým způsobem dlužník získané prostředky použije, neboť dlužník se stává vlastníkem poskytnutých peněz. V daném případě však byl záměr dalšího použití finančních prostředků smluvními stranami závazně určen (tzv. účelová půjčka). S ohledem na tuto skutečnost je pro posouzení platnosti předmětné smlouvy o půjčky rozhodné, jakým způsobem byly prostředky poskytnuté nájemcem jako věřitelem použity. S ohledem na podklady, které mám k dispozici, lze konstatovat, že Město jako dlužník použilo veškeré finanční prostředky získané smlouvou o půjčce na postavení nového bytu, opravy střechy na domě, jeho opláštění, k zateplení a provedení nezbytných úprav, nicméně součástí vymezení účelu půjčky byla rovněž skutečnost, aby tak bylo učiněno v souladu s projektem. S ohledem na pozdější zjištění v souvislosti s prováděním stavby společností TIM Praha a.s. však nelze zcela jednoznačně konstatovat, že podmínka provedení předmětné stavby v souladu s projektem vypracovaným Ing. arch. Cerhou, byla splněna. Vzhledem ke skutečnosti, že Město použilo veškeré prostředky půjčené nájemcem na postavení nového bytu včetně nezbytných stavebních úprav a pověřilo stavební firmu provedením stavby dle schválené projektové dokumentace a také s ohledem na skutečnost, že nájemce nevyužil své právo odstoupit od smlouvy (čl. II. smlouvy o půjčce) v případě, budouli prostředky poskytnuté nájemcem použity v rozporu se sjednaným účelem, je možné 3

4 považovat smlouvu o půjčce za platnou, i když stavebník nepostupoval plně v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Pokud by nájemce shledával jednání Města při provádění stavby za jednání v rozporu s účelem smlouvy, mohl uplatnit své právo od uzavřené smlouvy o půjčce odstoupit, když by v takovém případě vznikla Městu povinnost vrátit půjčenou částku do 30 dnů od doručení písemného odstoupení nájemci. Z písemné smlouvy o půjčce a následném jednání smluvních stran lze tedy dovodit, že smlouva o půjčce je platným právním úkonem, když obě smluvní strany dosud řádně plní své povinnosti z této smlouvy vyplývající. Město má dle dostupných informací v současnosti vůči nájemci, resp. nájemcům, dluh odpovídající částce ,- Kč. V návaznosti na splatnost zbývající dlužné částky uvádím, že smlouva o půjčce výslovně neřeší situaci, když dojde k ukončení nájemního vztahu mezi Městem a nájemcem před splacením celé dlužné částky z jiného důvodu než: - výpovědí ze strany Města z důvodů uvedených v 711 odst. 1 písm. c), d) v té době platného občanského zákoníku (jednání nájemce v rozporu s dobrými mravy v domě nebo hrubé porušování povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu), v takovém případě se Město zavazuje vrátit dosud nezapočtenou částku z poskytnuté půjčky do 30 dnů po uvolnění předmětného bytu sníženou o smluvní pokutu, - výpovědí ze strany nájemce z jakéhokoliv důvodu, když v takovém případě určí tento nového nájemce, jenž vstoupí do práv a povinnosti nájemce původního, v takovém případě se zbytek půjčky bude i nadále započítávat na nájemné za užívání bytu v předmětném bytovém domě. Ze samotného institutu půjčky však vyplývá, že pokud dojde k ukončení nájemního vztahu před splacením celé dlužné částky, Město již nebude splácet zbylou část půjčky formou zápočtu nájemného za užívání bytu, vznikne Městu povinnost vrátit nájemci zbylou část dluhu - půjčky (v hotovosti), a to na základě požádání nájemce. Nevrátí-li Město tuto částku ve stanovené lhůtě, má nájemce nárok požadovat vedle jistiny také úrok z prodlení coby příslušenství pohledávky. 2) Smlouva o nájmu bytu (dále jen smlouva o nájmu bytu) V návaznosti na závazek smluvních stran uvedený v čl. IV. smlouvy o půjčce, uzavřeli účastníci po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smlouvu o nájmu bytu. Podstatné náležitosti vlastní nájemní smlouvy byly účastníky sjednány již v uzavřené smlouvě o půjčce, další podmínky nájemného vztahu byly pak blíže specifikovány v samotné smlouvě o nájmu bytu. 4

5 Z předložené smlouvy o nájmu bytu vyplývá, že se jedná o platný právní úkon, neboť předmětná smlouva mezi Městem jako pronajímatelem a nájemcem byla učiněna v písemné formě a obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti: - označení bytu a jeho příslušenství (odkazem na evidenční list), - rozsah užívání předmětu nájmu, tj. užívání určeného bytu v celém rozsahu včetně označeného sklepa, a to za účelem bydlení, - způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (v souladu s vyhláškou č. 176/1993 Sb. a odkazem na evidenční list), a rovněž další náležitosti sjednané smluvními stranami ve smlouvě o půjčce, zejména: - určení délky doby trvání nájmu na dobu neurčitou, - způsob úhrady nájemného zápočtem na půjčku poskytnutou nájemcem Městu, a to až do doby úplného splacení půjčky ve výši uvedené v čl. V., následně bude nájemce hradit nájemné obvyklým způsobem, tj. hradit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu prostřednictvím sdruženého inkasa plateb nebo na účet Města jako pronajímatele, - způsob úhrady za služby spojené s užíváním předmětného bytu nájemce bude hradit předmětné služby zvlášť, tyto platby tedy nejsou předmětem zápočtu na půjčku, - právo nájemce určit dalšího nájemce předmětného bytu, když uvedenému právu odpovídá povinnost Města takto určeného nájemce respektovat, uvedené neplatí v případě ukončení nájemného vztahu výpovědí danou pronajímatelem a to nejen z důvodů sjednaných ve smlouvě o půjčce ( 711 odst. 1 písm. c) a d), ale nad rámec těchto důvodů také v případě výpovědi z důvodů uvedených v 711 odst. 1 e), h) a g) v té době platného občanského zákoníku (tj. má-li nájemce dva nebo více bytů, neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů), - povinnost Města nabídnout předmětný byt přednostně ke koupi nájemci, příp. jeho právnímu nástupci, bude-li Město v budoucnu prodávat byty v předmětném domě do osobního vlastnictví, když kupní cena bude odpovídat zůstatkové ceně. Smlouva o nájmu neupravuje blíže práva a povinnosti z nájmu bytu svědčící nájemci a pronajímateli, stanovuje pouze základní povinnosti nájemce spojené s užíváním bytu jako např. povinnost dodržovat dobré mravy v domě, platit řádně a včas plnění spojená s nájmem bytu či plnit ostatní povinnosti nájemců dle obecně závazných právních předpisů (čl. VIII.). 5

6 Předmětná smlouva o nájmu neupravuje vůbec zánik nájmu bytu, zejména pak délku výpovědní lhůty, když se v takovém případě vztahuje na zánik nájmu bytu příslušná ustanovení občanského zákoníku. Od nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž v přechodných a závěrečných ustanovení stanoví, že právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se v zásadě řídí dosavadními právními předpisy. Uvedená zásada se však nevztahuje na nájem, neboť dle ustanovení 3074 odst. 1 občanského zákoníku, nájem se řídí novým občanským zákoníkem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Z uvedeného vyplývá, že se práva a povinnosti vztahující se ke skončení nájmu, když předmětný nájemný vztah založený smlouvou o nájmu stále trvá, posuzují dle nové právní úpravy. S ohledem na shora uvedenou skutečnost tedy konstatuji, že Město má jako pronajímatel právo vypovědět nájem na dobu neurčitou nově i bez přivolení soudu a za určitých podmínek i bez výpovědní doby. V souladu s 2288 odst. 1 písm. má Město právo vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době zejména: - porušuje-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu - byl-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestní čin za podmínek uvedených v 2288 odst. 1 písm. b) - má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo - je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti konstatuji, že Město je dle uzavřené smlouvy o nájmu a v souladu s platnými právními předpisy oprávněno vypovědět předmětný nájem bytu, když výpovědní lhůta činí v takovém případě 3 měsíce. Důvodem výpovědi může být nezpůsobilost předmětu nájmu k řádnému užívání, potřeba kompletní a dlouhotrvající rekonstrukce daného bytového objektu, jež vylučuje užívání bytu v době probíhající rekonstrukce apod. 6

7 V souvislosti s ukončením nájemného vztahu následně dojde k vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran, když má v takovém případě nájemce právo: - na slevu z nájemného nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného v případě, že pronajímatel i přes upozornění neodstraní závadu v bytě nebo domě, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání, uvedené platí i v případě, že se probíhajícími stavebními úpravami podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Na základě podkladů, které mám k dispozici, nelze vyloučit, že ze strany Města jako pronajímatele došlo k porušení zákonem uložené povinnosti udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání (v smlouvě o nájmu definovanou v čl. VII., resp. čl. IV. smlouvy o nájmu bytu z roku 2011). V daném případě byly splněny podmínky, které zákon pro poskytnutí slevy z nájemného stanovuje, tj. ze strany nájemce, resp. nájemců došlo k upozornění na nedostatky resp. závady v bytě nebo domě, tyto závady podstatně nebo po delší dobu zhoršily jejich užívání, a Město jako pronajímatel tyto závady neodstranil. Právo na slevu z nájemného však není pronajímatel povinen poskytnout, neuplatní-li nájemce toto své právo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od odstranění závad. Pokud tedy nájemce uplatní své právo na slevu z nájemného ve stanovené lhůtě (nikoliv pouze slevu z plnění spojených s užíváním bytu, např. několika nájemci již uplatněnou slevu na dodávku tepla ), je pronajímatel povinen slevu z nájemného poskytnout, a to v přiměřené výši, když se otázka přiměřenosti posuzuje vždy s ohledem na konkrétní podmínky případu. S ohledem na skutečnost, že veškeré závady nebyly odstraněny dále konstatuji, že lhůta pro uplatnění práva na slevu z nájemného ještě neuplynula, neboť konec této lhůty je vázán na odstranění závad (právo na slevu z nájemného vzniklo přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tudíž se posuzuje dle občanského zákoníku platného do ). - na náhradu odůvodněných nákladů vynaložených na odstranění poškození nebo vady v bytě, oznámil-li nájemce toto poškození nebo vadu pronajímateli a tento ji v přiměřené době poté, co mu nájemce tuto skutečnost oznámil, poškození nebo vadu neodstranil, případně náhradu škody tím způsobenou. - vrácení dlužné částky ze smlouvy o půjčce po skončení nájemního vztahu nájemce již není povinen platit nájemné za užívání předmětného bytu, Město tedy již nebude splácet zbylou část půjčky formou zápočtu nájemného. Nájemce je jako věřitel oprávněn požadovat vrácení zbylé části dluhu, když tomuto právu 7

8 věřitele odpovídá povinnost dlužníka zbylou část dluhu na požádání uhradit, případně také příslušenství této pohledávky, bude-li Město v prodlení se splácením dlužné částky. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti uvádím, že z uzavřené smlouvy o půjčce a smlouvy o nájmu nevyplývají nájemci žádné další finanční nároky, které může vůči Městu uplatnit (úroky nebo smluvní pokuta). Město má v daném případě několik možností jak v daném případě postupovat, a to zejména s ohledem na finanční možnosti a stav předmětného bytového domu. 1) POKRAČOVAT V NÁJMU BYTU i) a provádět nutné stavební úpravy a rekonstrukci na předmětném bytovém domě a odstraňovat poškození a vady bytu a bytového domu za současného užívání bytu nájemcem, v daném případě je Město povinno poskytnout nájemci slevu z nájmu, uplatní-li nájemce právo na slevu z nájemného, ii) provádět rozsáhlejší stavební úpravy a rekonstrukci na předmětném bytovém domě a odstraňovat poškození a vady bytu a bytového domu za současného vyklizení bytu nájemcem do odstranění vad. Město má v takovém případě povinnost uhradit nájemci přiměřenou náhradu účelně vynaložených nákladů, které nájemci v souvislosti s dočasným vyklizením bytu vzniknou (náklady na ubytování, uskladnění věcí, stěhování) a zaplatit nájemci na tyto náklady přiměřenou náhradu. 2) SKONČIT NÁJEM bytu dohodou nebo výpovědí ze strany Města v souladu s 2288 odst. 1 písm. c), příp. d) v tříměsíční výpovědní lhůtě, Městu zůstane zachována povinnost uhradit dlužnou částku ze smlouvy o půjčce odpovídající ,- Kč, v případě uplatnění práva na slevu z nájemného uhradit nájemci zpětně přiměřenou slevu za zhoršené podmínky užívání bytu v důsledku poškození nebo vady bytu nebo bytového domu, případně náhradu účelně vynaložených prostředků, pokud byly nájemci tyto vynaloženy na odstranění vad a poškození bytu, a v této souvislosti následně: i) rozdělit bytový dům na bytové jednotky a nově vzniklé bytové jednotky nabídnout nájemcům ke koupi, když se při stanovení výše kupní ceny zohlední stav bytu a bytového domu zjištěný na základě znaleckého posudku, ii) prodat bytový dům jako celek právnické osobě, která bude založená nájemci předmětných bytů, 8

9 iii) provést nezbytnou rekonstrukci bytů a bytového domu a následně uzavřít nové nájemní smlouvy, když lze s původními nájemci smluvně zabezpečit přednostní právo nájmu, např. uzavřením smlouvu o smlouvě budoucí. Závěrem tedy konstatuji, že předmětná věc má tedy samozřejmě aspekty nejenom právní (výše naznačené), ale i aspekty politické, neboť je zapotřebí řešit veškeré otázky ve vazbě na občany Města, resp. i k jejich prospěchu. Z pohledu Města může být způsob řešení věci tak, že bude pokračováno v nájmu, ekonomicky zatěžující, když naopak řešení věci tak, že by skončil nájem a předmětný dům by byl rozdělen na jednotky a ty nabídnuty nájemcům, resp. celý dům nabídnut nájemcům (právnické osobě založené nájemci), by mohlo být výhodné pro dotčené osoby. Z pohledu nájemců předmětných bytů by kupní cena za prodej mohla být relativně velmi nízká, proti této částce by se započítala povinnost Města vrátit nezapočtenou část půjčky a následné opravy či úpravy by byly zcela v režii nájemců. Z mého pohledu se tedy nejrozumnějším postupem zdá rozdělit bytový dům na jednotky, ty nabídnout stávajícím nájemcům (ve stavu jak stojí a leží) s tím, že pokud by některý nájemce neměl zájem na odkoupení, mohlo by dojít v jeho případě ke skončení nájmu a vypořádání půjčky. S rozdělením domu na jednotky a se všemi úkony s tím spojenými jsem samozřejmě připraven Městu pomoci. Podávám Vám toto vyjádření a jsem v úctě Mgr. Ivan Chytil advokát 9

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013)

Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) Všeobecné obchodní podmínky pronajímatele (platnost od 1.1.2013) I. Úvodní ustanovení Smlouvu o nájmu dopravního prostředku (dále jen Smlouvu) sjednávají smluvní strany standardně na předtištěném formuláři

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Smlouva o postupně spláceném úvěru

Smlouva o postupně spláceném úvěru Smlouva o postupně spláceném úvěru Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ]

Smlouva o kontokorentním úvěru č. [ ] Smlouva o kontokorentním úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 66 ze dne 13.9.2011 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 156 ze dne 10.9.2012 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2 ve znění schváleném usnesením

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce]

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem dopravních prostředků společnosti [ jméno prodejce] (platnost od 15.5.2015) I. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky společnosti [ ], IČ: [ ] se sídlem [ ] (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů

NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení Občanského zákoníku a platných právních předpisů mezi Pronajímatelem: jméno: bytem: r. č.: e-mail: mobil: v zastoupení na základě plné moci ze dne... (dále jen pronajímatel)

Více

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou:

VZOROVÝ DOKUMENT. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU Č.. 01...//2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: Emporo czech company s.r.o. Sídlo: Tábor, Erbenova 2978, PSČ

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule

PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM. Preambule PRINCIPY PRODEJE NEMOVITÝCH VĚCÍ V MAJETKU HL. M. PRAHY, SVĚŘENÉM MČ PRAHA 7, OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM Preambule Zastupitelstvo Městské části Praha 7 svým usnesením č. 0012/14-Z ze dne 17.02.2014 tímto vydává

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

O B C H O D N Í P O D M Í N K Y O B C H O D N Í P O D M Í N K Y užívání portálu AUKROCITY.CZ I. Úvodní ustanovení 1.1. Provozovatelem internetových stránek www.aukrocity.cz je společnost Allegro Group s.r.o., IČ: 276 84 555, se sídlem

Více

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel

Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel Pronajímatel: RASTOLA s.r.o, IČ 01511190, Místem podnikání Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 Obchodní podmínky nájmu užitkových vozidel 1. Předmět úpravy 1. Na základě Smlouvy o nájmu dopravního prostředku

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB [Zadejte text.] SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB Smluvní strany: Advokátní kancelář : Ladislav Kolačkovský, advokát Sídlo : Panská 6 110 00 Praha 1 IČ : 71468781 Evidenční č. ČAK : 12093 (dále jen

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více