Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014"

Transkript

1 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím Vážená paní Pirná, dovoluji si Vám zaslat na základě Vaší objednávky ze dne vyjádření ve věci posouzení nájemních smluv uzavřených mezi Městem Odolena Voda jako pronajímatelem a nájemci bytů nacházejících se v objektu střešní nástavby Kpt. Jaroše , Odolena Voda a právních nároků těchto nájemců plynoucí z uzavřených nájemních smluv. Město Odolena Voda je vlastníkem domu čp. 268 na pozemku parc. č. 324/1, domu čp. 269 na pozemku parc. č. 324/2, domu čp. 270 na pozemku parc. č. 324/3, vše k.ú. Odolena Voda, ul. Kpt. Jaroše v obci Odolena Voda. V roce 1998 bylo v rámci předmětného objektu bytového domu vybudováno 12 mezonetových bytů, a to převážně z finančních prostředků budoucích nájemců bytů, dále z vlastních prostředků města a stání dotace. V této souvislosti jsem od Vás obdržel zejména následující listiny: - Smlouvu o půjčce na stavbu nového bytu půdní nástavbou a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a budoucím nájemcem bytu ze dne a dodatek k této smlouvě ze dne Smlouvu o nájmu bytu ze dne uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a nájemcem bytu nacházejícího se v objektu shora uvedené střešní nástavby - Smlouvu o nájmu bytu s účinností od uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a nájemcem bytu nacházejícího se v objektu shora uvedené střešní nástavby - reklamace, připomínky a žádosti nájemců bytů v předmětném objektu na odstranění vad (hluková, tepelná izolace, zatékání do bytů apod.), příp. slevu z nákladů za služby spojených s užíváním bytu adresovaných Městu Odolena Voda z r

2 - Nástavbu Kpt. Jaroše čp informace, návrh řešení ze dne (informace k nástavbě Kpt. Jaroše vypracované Městem Odolena Voda) a Přehled událostí, vypracovaných posudků, vyjádření a průběh stavu ve věci výstavby střešní nástavby Kpt. Jaroše a jejích následných oprav - Stavební průzkum a statický výpočet, část 1. z března 2014 a část 2. z dubna K jednotlivým smlouvám uzavřeným Městem Odolena Voda (dále také i jako Město ) s nájemci mezonetových bytů konstatuji níže uvedené skutečnosti. 1) Smlouva o půjčce na stavbu nového bytu půdní nástavbou a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní (dále jen smlouva o půjčce ) Smlouvou o půjčce se nájemce (v předmětné smlouvě označen jako budoucí nájemce bytu ) zavázal zejména: - poskytnout Městu půjčku ve sjednané výši a ve sjednaném termínu, když podmínkou poskytnutí této půjčky bylo účelové využití půjčené částky, a to na stavbu nového bytu včetně dalších nezbytných úprav bytového domu (zateplení, oprava střechy, opláštění domu), - poskytnout předmětnou půjčku bezúročně, - uzavřít do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby s Městem smlouvu o nájmu nového bytu za podmínek uvedených v předmětné smlouvě o půjčce. Město se na druhé straně zavázalo zejména: - použít půjčku výlučně v souladu se sjednaným účelem, tj. dle čl. II. smlouvy za účelem postavení nového bytu, opravy střechy na domě, jeho opláštění, k zateplení a provedení nezbytných úprav v souladu s projektem, - při porušení povinností dle čl. II., tj. povinnosti použít půjčenou částku výlučně v souladu s výše specifikovaným účelem, vrátit půjčenou částku nájemci do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy, - zabezpečit včasné zahájení, průběh a dokončení výstavby předmětné půdní nástavby a v této souvislosti informovat nájemce o případných změnách a jiných důležitých skutečnostech týkajících se výstavby, 2

3 - uzavřít do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby s nájemcem smlouvu o nájmu nového bytu za podmínek uvedených v předmětné smlouvě o půjčce, - splácet půjčku ve formě zápočtu na nájemné za nový byt užívaný nájemcem, - přednostně nabídnout nový byt ke koupi nájemci, příp. jeho právnímu nástupci, pokud bude Město v budoucnu prodávat byty v předmětném domě do osobního vlastnictví, a to za zůstatkovou cenu nebo cenu odpovídající zůstatkové ceně dle platných právních předpisů. Smluvní strany v předmětné smlouvě o půjčce dále určily obsah budoucí nájemní smlouvy, když sjednaly předmět a účel nájmu, způsob výpočtu a úhrady nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran. Předmětná smlouva o půjčce obsahuje veškeré podstatné náležitosti, které občanský zákoník platný v době jejího uzavření na platnost smlouvy o půjčce vyžadoval. Nad rámec zákonné úpravy byl pak smluvními stranami sjednán způsob použití prostředků získaných na základě smlouvy o půjčce, když v zásadě platí, že z hlediska platnosti smlouvy o půjčce není právně významné, jakým způsobem dlužník získané prostředky použije, neboť dlužník se stává vlastníkem poskytnutých peněz. V daném případě však byl záměr dalšího použití finančních prostředků smluvními stranami závazně určen (tzv. účelová půjčka). S ohledem na tuto skutečnost je pro posouzení platnosti předmětné smlouvy o půjčky rozhodné, jakým způsobem byly prostředky poskytnuté nájemcem jako věřitelem použity. S ohledem na podklady, které mám k dispozici, lze konstatovat, že Město jako dlužník použilo veškeré finanční prostředky získané smlouvou o půjčce na postavení nového bytu, opravy střechy na domě, jeho opláštění, k zateplení a provedení nezbytných úprav, nicméně součástí vymezení účelu půjčky byla rovněž skutečnost, aby tak bylo učiněno v souladu s projektem. S ohledem na pozdější zjištění v souvislosti s prováděním stavby společností TIM Praha a.s. však nelze zcela jednoznačně konstatovat, že podmínka provedení předmětné stavby v souladu s projektem vypracovaným Ing. arch. Cerhou, byla splněna. Vzhledem ke skutečnosti, že Město použilo veškeré prostředky půjčené nájemcem na postavení nového bytu včetně nezbytných stavebních úprav a pověřilo stavební firmu provedením stavby dle schválené projektové dokumentace a také s ohledem na skutečnost, že nájemce nevyužil své právo odstoupit od smlouvy (čl. II. smlouvy o půjčce) v případě, budouli prostředky poskytnuté nájemcem použity v rozporu se sjednaným účelem, je možné 3

4 považovat smlouvu o půjčce za platnou, i když stavebník nepostupoval plně v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Pokud by nájemce shledával jednání Města při provádění stavby za jednání v rozporu s účelem smlouvy, mohl uplatnit své právo od uzavřené smlouvy o půjčce odstoupit, když by v takovém případě vznikla Městu povinnost vrátit půjčenou částku do 30 dnů od doručení písemného odstoupení nájemci. Z písemné smlouvy o půjčce a následném jednání smluvních stran lze tedy dovodit, že smlouva o půjčce je platným právním úkonem, když obě smluvní strany dosud řádně plní své povinnosti z této smlouvy vyplývající. Město má dle dostupných informací v současnosti vůči nájemci, resp. nájemcům, dluh odpovídající částce ,- Kč. V návaznosti na splatnost zbývající dlužné částky uvádím, že smlouva o půjčce výslovně neřeší situaci, když dojde k ukončení nájemního vztahu mezi Městem a nájemcem před splacením celé dlužné částky z jiného důvodu než: - výpovědí ze strany Města z důvodů uvedených v 711 odst. 1 písm. c), d) v té době platného občanského zákoníku (jednání nájemce v rozporu s dobrými mravy v domě nebo hrubé porušování povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu), v takovém případě se Město zavazuje vrátit dosud nezapočtenou částku z poskytnuté půjčky do 30 dnů po uvolnění předmětného bytu sníženou o smluvní pokutu, - výpovědí ze strany nájemce z jakéhokoliv důvodu, když v takovém případě určí tento nového nájemce, jenž vstoupí do práv a povinnosti nájemce původního, v takovém případě se zbytek půjčky bude i nadále započítávat na nájemné za užívání bytu v předmětném bytovém domě. Ze samotného institutu půjčky však vyplývá, že pokud dojde k ukončení nájemního vztahu před splacením celé dlužné částky, Město již nebude splácet zbylou část půjčky formou zápočtu nájemného za užívání bytu, vznikne Městu povinnost vrátit nájemci zbylou část dluhu - půjčky (v hotovosti), a to na základě požádání nájemce. Nevrátí-li Město tuto částku ve stanovené lhůtě, má nájemce nárok požadovat vedle jistiny také úrok z prodlení coby příslušenství pohledávky. 2) Smlouva o nájmu bytu (dále jen smlouva o nájmu bytu) V návaznosti na závazek smluvních stran uvedený v čl. IV. smlouvy o půjčce, uzavřeli účastníci po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smlouvu o nájmu bytu. Podstatné náležitosti vlastní nájemní smlouvy byly účastníky sjednány již v uzavřené smlouvě o půjčce, další podmínky nájemného vztahu byly pak blíže specifikovány v samotné smlouvě o nájmu bytu. 4

5 Z předložené smlouvy o nájmu bytu vyplývá, že se jedná o platný právní úkon, neboť předmětná smlouva mezi Městem jako pronajímatelem a nájemcem byla učiněna v písemné formě a obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti: - označení bytu a jeho příslušenství (odkazem na evidenční list), - rozsah užívání předmětu nájmu, tj. užívání určeného bytu v celém rozsahu včetně označeného sklepa, a to za účelem bydlení, - způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (v souladu s vyhláškou č. 176/1993 Sb. a odkazem na evidenční list), a rovněž další náležitosti sjednané smluvními stranami ve smlouvě o půjčce, zejména: - určení délky doby trvání nájmu na dobu neurčitou, - způsob úhrady nájemného zápočtem na půjčku poskytnutou nájemcem Městu, a to až do doby úplného splacení půjčky ve výši uvedené v čl. V., následně bude nájemce hradit nájemné obvyklým způsobem, tj. hradit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu prostřednictvím sdruženého inkasa plateb nebo na účet Města jako pronajímatele, - způsob úhrady za služby spojené s užíváním předmětného bytu nájemce bude hradit předmětné služby zvlášť, tyto platby tedy nejsou předmětem zápočtu na půjčku, - právo nájemce určit dalšího nájemce předmětného bytu, když uvedenému právu odpovídá povinnost Města takto určeného nájemce respektovat, uvedené neplatí v případě ukončení nájemného vztahu výpovědí danou pronajímatelem a to nejen z důvodů sjednaných ve smlouvě o půjčce ( 711 odst. 1 písm. c) a d), ale nad rámec těchto důvodů také v případě výpovědi z důvodů uvedených v 711 odst. 1 e), h) a g) v té době platného občanského zákoníku (tj. má-li nájemce dva nebo více bytů, neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů), - povinnost Města nabídnout předmětný byt přednostně ke koupi nájemci, příp. jeho právnímu nástupci, bude-li Město v budoucnu prodávat byty v předmětném domě do osobního vlastnictví, když kupní cena bude odpovídat zůstatkové ceně. Smlouva o nájmu neupravuje blíže práva a povinnosti z nájmu bytu svědčící nájemci a pronajímateli, stanovuje pouze základní povinnosti nájemce spojené s užíváním bytu jako např. povinnost dodržovat dobré mravy v domě, platit řádně a včas plnění spojená s nájmem bytu či plnit ostatní povinnosti nájemců dle obecně závazných právních předpisů (čl. VIII.). 5

6 Předmětná smlouva o nájmu neupravuje vůbec zánik nájmu bytu, zejména pak délku výpovědní lhůty, když se v takovém případě vztahuje na zánik nájmu bytu příslušná ustanovení občanského zákoníku. Od nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž v přechodných a závěrečných ustanovení stanoví, že právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se v zásadě řídí dosavadními právními předpisy. Uvedená zásada se však nevztahuje na nájem, neboť dle ustanovení 3074 odst. 1 občanského zákoníku, nájem se řídí novým občanským zákoníkem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Z uvedeného vyplývá, že se práva a povinnosti vztahující se ke skončení nájmu, když předmětný nájemný vztah založený smlouvou o nájmu stále trvá, posuzují dle nové právní úpravy. S ohledem na shora uvedenou skutečnost tedy konstatuji, že Město má jako pronajímatel právo vypovědět nájem na dobu neurčitou nově i bez přivolení soudu a za určitých podmínek i bez výpovědní doby. V souladu s 2288 odst. 1 písm. má Město právo vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době zejména: - porušuje-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu - byl-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestní čin za podmínek uvedených v 2288 odst. 1 písm. b) - má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo - je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti konstatuji, že Město je dle uzavřené smlouvy o nájmu a v souladu s platnými právními předpisy oprávněno vypovědět předmětný nájem bytu, když výpovědní lhůta činí v takovém případě 3 měsíce. Důvodem výpovědi může být nezpůsobilost předmětu nájmu k řádnému užívání, potřeba kompletní a dlouhotrvající rekonstrukce daného bytového objektu, jež vylučuje užívání bytu v době probíhající rekonstrukce apod. 6

7 V souvislosti s ukončením nájemného vztahu následně dojde k vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran, když má v takovém případě nájemce právo: - na slevu z nájemného nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného v případě, že pronajímatel i přes upozornění neodstraní závadu v bytě nebo domě, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání, uvedené platí i v případě, že se probíhajícími stavebními úpravami podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Na základě podkladů, které mám k dispozici, nelze vyloučit, že ze strany Města jako pronajímatele došlo k porušení zákonem uložené povinnosti udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání (v smlouvě o nájmu definovanou v čl. VII., resp. čl. IV. smlouvy o nájmu bytu z roku 2011). V daném případě byly splněny podmínky, které zákon pro poskytnutí slevy z nájemného stanovuje, tj. ze strany nájemce, resp. nájemců došlo k upozornění na nedostatky resp. závady v bytě nebo domě, tyto závady podstatně nebo po delší dobu zhoršily jejich užívání, a Město jako pronajímatel tyto závady neodstranil. Právo na slevu z nájemného však není pronajímatel povinen poskytnout, neuplatní-li nájemce toto své právo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od odstranění závad. Pokud tedy nájemce uplatní své právo na slevu z nájemného ve stanovené lhůtě (nikoliv pouze slevu z plnění spojených s užíváním bytu, např. několika nájemci již uplatněnou slevu na dodávku tepla ), je pronajímatel povinen slevu z nájemného poskytnout, a to v přiměřené výši, když se otázka přiměřenosti posuzuje vždy s ohledem na konkrétní podmínky případu. S ohledem na skutečnost, že veškeré závady nebyly odstraněny dále konstatuji, že lhůta pro uplatnění práva na slevu z nájemného ještě neuplynula, neboť konec této lhůty je vázán na odstranění závad (právo na slevu z nájemného vzniklo přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tudíž se posuzuje dle občanského zákoníku platného do ). - na náhradu odůvodněných nákladů vynaložených na odstranění poškození nebo vady v bytě, oznámil-li nájemce toto poškození nebo vadu pronajímateli a tento ji v přiměřené době poté, co mu nájemce tuto skutečnost oznámil, poškození nebo vadu neodstranil, případně náhradu škody tím způsobenou. - vrácení dlužné částky ze smlouvy o půjčce po skončení nájemního vztahu nájemce již není povinen platit nájemné za užívání předmětného bytu, Město tedy již nebude splácet zbylou část půjčky formou zápočtu nájemného. Nájemce je jako věřitel oprávněn požadovat vrácení zbylé části dluhu, když tomuto právu 7

8 věřitele odpovídá povinnost dlužníka zbylou část dluhu na požádání uhradit, případně také příslušenství této pohledávky, bude-li Město v prodlení se splácením dlužné částky. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti uvádím, že z uzavřené smlouvy o půjčce a smlouvy o nájmu nevyplývají nájemci žádné další finanční nároky, které může vůči Městu uplatnit (úroky nebo smluvní pokuta). Město má v daném případě několik možností jak v daném případě postupovat, a to zejména s ohledem na finanční možnosti a stav předmětného bytového domu. 1) POKRAČOVAT V NÁJMU BYTU i) a provádět nutné stavební úpravy a rekonstrukci na předmětném bytovém domě a odstraňovat poškození a vady bytu a bytového domu za současného užívání bytu nájemcem, v daném případě je Město povinno poskytnout nájemci slevu z nájmu, uplatní-li nájemce právo na slevu z nájemného, ii) provádět rozsáhlejší stavební úpravy a rekonstrukci na předmětném bytovém domě a odstraňovat poškození a vady bytu a bytového domu za současného vyklizení bytu nájemcem do odstranění vad. Město má v takovém případě povinnost uhradit nájemci přiměřenou náhradu účelně vynaložených nákladů, které nájemci v souvislosti s dočasným vyklizením bytu vzniknou (náklady na ubytování, uskladnění věcí, stěhování) a zaplatit nájemci na tyto náklady přiměřenou náhradu. 2) SKONČIT NÁJEM bytu dohodou nebo výpovědí ze strany Města v souladu s 2288 odst. 1 písm. c), příp. d) v tříměsíční výpovědní lhůtě, Městu zůstane zachována povinnost uhradit dlužnou částku ze smlouvy o půjčce odpovídající ,- Kč, v případě uplatnění práva na slevu z nájemného uhradit nájemci zpětně přiměřenou slevu za zhoršené podmínky užívání bytu v důsledku poškození nebo vady bytu nebo bytového domu, případně náhradu účelně vynaložených prostředků, pokud byly nájemci tyto vynaloženy na odstranění vad a poškození bytu, a v této souvislosti následně: i) rozdělit bytový dům na bytové jednotky a nově vzniklé bytové jednotky nabídnout nájemcům ke koupi, když se při stanovení výše kupní ceny zohlední stav bytu a bytového domu zjištěný na základě znaleckého posudku, ii) prodat bytový dům jako celek právnické osobě, která bude založená nájemci předmětných bytů, 8

9 iii) provést nezbytnou rekonstrukci bytů a bytového domu a následně uzavřít nové nájemní smlouvy, když lze s původními nájemci smluvně zabezpečit přednostní právo nájmu, např. uzavřením smlouvu o smlouvě budoucí. Závěrem tedy konstatuji, že předmětná věc má tedy samozřejmě aspekty nejenom právní (výše naznačené), ale i aspekty politické, neboť je zapotřebí řešit veškeré otázky ve vazbě na občany Města, resp. i k jejich prospěchu. Z pohledu Města může být způsob řešení věci tak, že bude pokračováno v nájmu, ekonomicky zatěžující, když naopak řešení věci tak, že by skončil nájem a předmětný dům by byl rozdělen na jednotky a ty nabídnuty nájemcům, resp. celý dům nabídnut nájemcům (právnické osobě založené nájemci), by mohlo být výhodné pro dotčené osoby. Z pohledu nájemců předmětných bytů by kupní cena za prodej mohla být relativně velmi nízká, proti této částce by se započítala povinnost Města vrátit nezapočtenou část půjčky a následné opravy či úpravy by byly zcela v režii nájemců. Z mého pohledu se tedy nejrozumnějším postupem zdá rozdělit bytový dům na jednotky, ty nabídnout stávajícím nájemcům (ve stavu jak stojí a leží) s tím, že pokud by některý nájemce neměl zájem na odkoupení, mohlo by dojít v jeho případě ke skončení nájmu a vypořádání půjčky. S rozdělením domu na jednotky a se všemi úkony s tím spojenými jsem samozřejmě připraven Městu pomoci. Podávám Vám toto vyjádření a jsem v úctě Mgr. Ivan Chytil advokát 9

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009

Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 Všeobecné podmínky poskytování služby LiveNet s platností a účinností od 1.1.2009 1) Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem úpravy jsou podmínky poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě LiveNet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla )

Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Pravidla převodu některých nemovitostí z majetku statutárního města Olomouce (dále jen Pravidla ) Zastupitelstvo města Olomouce na svém zasedání dne 23. 9. 2003 schválilo tato Pravidla: ČÁST PRVNÍ Čl.

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. čl. 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO čl. 1 Smluvní strany Objednatel: Společenství pro dům č. p. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Společenství zapsáno v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze oddíl S, vložka

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému 22.10.2014 Jana Zelinková OBSAH PREZENTACE 1. Úvod 2.

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková

ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. JUDr. Irena Duffková ZÁKON 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Irena Duffková APLIKACE ZÁKONA 116/1990 Sb. Nebytové prostory jsou místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U Příloha č. 3 usnesení RMČ č. 577 ze dne 21.7.2010 Městská část Praha 3 se sídlem : Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 IČ : 00063517 DIČ : CZ 00063517 jednající Milenou Kozumplíkovou, starostkou městské

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu

Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Obchodní podmínky Svoz Bioodpadu Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) platí bez výjimky na poskytování služby Svoz Bioodpadu společností Pražské služby a.s. (dále jen Poskytovatel ) Objednateli. Pokud

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice

Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích rekonstrukce pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice SMLOUVA O DÍLO (uzavřená dle. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) číslo smlouvy objednatele: 201305 číslo smlouvy zhotovitele:. na Dodávku a montáž regálového systému pro Depozitář Krajské

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Návrh smlouvy: Rámcová kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany: Objednatel: Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum

Více

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího Obec Břehy, IČ: 00273392, se sídlem Břehy, Bahníkova 8, 535 01 Přelouč, zastoupená Ing. Petrem Morávkem starostou obce na straně jedné jako budoucí prodávající a pan, paní, RČ, trvale bytem.. nebo manželé

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1148 ze dne 16. 8. 2011 Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy Článek I. Pravidla pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G

*UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G *UOHSX0044J9G* UOHSX0044J9G Číslo jednací: Vyřizuje/linka/fax: V Brně dne: ÚOHS-P900/2011/VZ-4823/2012/940/PZa Mgr. Zatloukal/kl. 360/fax 115 11.4.2012 Výsledek šetření podnětu Úřad pro ochranu hospodářské

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Městem Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská 136 IČ : 00234877 zastoupeným Ing. Josefem Rabasem (dále jen pronajímatel) a panem, paní, manžely: r.č. dosud bytem: (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů PODNÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 719 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany představované nájemcem Jméno: Rodné číslo: Bydliště:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění S M LO UVA O D Í LO podle 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění 1. jméno, sídlo: Oblastní charita Most, P. Jilemnkcého 2457, 424 01 Most IČ: 70828920 zastoupení: Mgr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více