Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014"

Transkript

1 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím Vážená paní Pirná, dovoluji si Vám zaslat na základě Vaší objednávky ze dne vyjádření ve věci posouzení nájemních smluv uzavřených mezi Městem Odolena Voda jako pronajímatelem a nájemci bytů nacházejících se v objektu střešní nástavby Kpt. Jaroše , Odolena Voda a právních nároků těchto nájemců plynoucí z uzavřených nájemních smluv. Město Odolena Voda je vlastníkem domu čp. 268 na pozemku parc. č. 324/1, domu čp. 269 na pozemku parc. č. 324/2, domu čp. 270 na pozemku parc. č. 324/3, vše k.ú. Odolena Voda, ul. Kpt. Jaroše v obci Odolena Voda. V roce 1998 bylo v rámci předmětného objektu bytového domu vybudováno 12 mezonetových bytů, a to převážně z finančních prostředků budoucích nájemců bytů, dále z vlastních prostředků města a stání dotace. V této souvislosti jsem od Vás obdržel zejména následující listiny: - Smlouvu o půjčce na stavbu nového bytu půdní nástavbou a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a budoucím nájemcem bytu ze dne a dodatek k této smlouvě ze dne Smlouvu o nájmu bytu ze dne uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a nájemcem bytu nacházejícího se v objektu shora uvedené střešní nástavby - Smlouvu o nájmu bytu s účinností od uzavřenou mezi Městem Odolena Voda a nájemcem bytu nacházejícího se v objektu shora uvedené střešní nástavby - reklamace, připomínky a žádosti nájemců bytů v předmětném objektu na odstranění vad (hluková, tepelná izolace, zatékání do bytů apod.), příp. slevu z nákladů za služby spojených s užíváním bytu adresovaných Městu Odolena Voda z r

2 - Nástavbu Kpt. Jaroše čp informace, návrh řešení ze dne (informace k nástavbě Kpt. Jaroše vypracované Městem Odolena Voda) a Přehled událostí, vypracovaných posudků, vyjádření a průběh stavu ve věci výstavby střešní nástavby Kpt. Jaroše a jejích následných oprav - Stavební průzkum a statický výpočet, část 1. z března 2014 a část 2. z dubna K jednotlivým smlouvám uzavřeným Městem Odolena Voda (dále také i jako Město ) s nájemci mezonetových bytů konstatuji níže uvedené skutečnosti. 1) Smlouva o půjčce na stavbu nového bytu půdní nástavbou a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě nájemní (dále jen smlouva o půjčce ) Smlouvou o půjčce se nájemce (v předmětné smlouvě označen jako budoucí nájemce bytu ) zavázal zejména: - poskytnout Městu půjčku ve sjednané výši a ve sjednaném termínu, když podmínkou poskytnutí této půjčky bylo účelové využití půjčené částky, a to na stavbu nového bytu včetně dalších nezbytných úprav bytového domu (zateplení, oprava střechy, opláštění domu), - poskytnout předmětnou půjčku bezúročně, - uzavřít do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby s Městem smlouvu o nájmu nového bytu za podmínek uvedených v předmětné smlouvě o půjčce. Město se na druhé straně zavázalo zejména: - použít půjčku výlučně v souladu se sjednaným účelem, tj. dle čl. II. smlouvy za účelem postavení nového bytu, opravy střechy na domě, jeho opláštění, k zateplení a provedení nezbytných úprav v souladu s projektem, - při porušení povinností dle čl. II., tj. povinnosti použít půjčenou částku výlučně v souladu s výše specifikovaným účelem, vrátit půjčenou částku nájemci do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy, - zabezpečit včasné zahájení, průběh a dokončení výstavby předmětné půdní nástavby a v této souvislosti informovat nájemce o případných změnách a jiných důležitých skutečnostech týkajících se výstavby, 2

3 - uzavřít do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o kolaudaci stavby s nájemcem smlouvu o nájmu nového bytu za podmínek uvedených v předmětné smlouvě o půjčce, - splácet půjčku ve formě zápočtu na nájemné za nový byt užívaný nájemcem, - přednostně nabídnout nový byt ke koupi nájemci, příp. jeho právnímu nástupci, pokud bude Město v budoucnu prodávat byty v předmětném domě do osobního vlastnictví, a to za zůstatkovou cenu nebo cenu odpovídající zůstatkové ceně dle platných právních předpisů. Smluvní strany v předmětné smlouvě o půjčce dále určily obsah budoucí nájemní smlouvy, když sjednaly předmět a účel nájmu, způsob výpočtu a úhrady nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu, jakož i další práva a povinnosti smluvních stran. Předmětná smlouva o půjčce obsahuje veškeré podstatné náležitosti, které občanský zákoník platný v době jejího uzavření na platnost smlouvy o půjčce vyžadoval. Nad rámec zákonné úpravy byl pak smluvními stranami sjednán způsob použití prostředků získaných na základě smlouvy o půjčce, když v zásadě platí, že z hlediska platnosti smlouvy o půjčce není právně významné, jakým způsobem dlužník získané prostředky použije, neboť dlužník se stává vlastníkem poskytnutých peněz. V daném případě však byl záměr dalšího použití finančních prostředků smluvními stranami závazně určen (tzv. účelová půjčka). S ohledem na tuto skutečnost je pro posouzení platnosti předmětné smlouvy o půjčky rozhodné, jakým způsobem byly prostředky poskytnuté nájemcem jako věřitelem použity. S ohledem na podklady, které mám k dispozici, lze konstatovat, že Město jako dlužník použilo veškeré finanční prostředky získané smlouvou o půjčce na postavení nového bytu, opravy střechy na domě, jeho opláštění, k zateplení a provedení nezbytných úprav, nicméně součástí vymezení účelu půjčky byla rovněž skutečnost, aby tak bylo učiněno v souladu s projektem. S ohledem na pozdější zjištění v souvislosti s prováděním stavby společností TIM Praha a.s. však nelze zcela jednoznačně konstatovat, že podmínka provedení předmětné stavby v souladu s projektem vypracovaným Ing. arch. Cerhou, byla splněna. Vzhledem ke skutečnosti, že Město použilo veškeré prostředky půjčené nájemcem na postavení nového bytu včetně nezbytných stavebních úprav a pověřilo stavební firmu provedením stavby dle schválené projektové dokumentace a také s ohledem na skutečnost, že nájemce nevyužil své právo odstoupit od smlouvy (čl. II. smlouvy o půjčce) v případě, budouli prostředky poskytnuté nájemcem použity v rozporu se sjednaným účelem, je možné 3

4 považovat smlouvu o půjčce za platnou, i když stavebník nepostupoval plně v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Pokud by nájemce shledával jednání Města při provádění stavby za jednání v rozporu s účelem smlouvy, mohl uplatnit své právo od uzavřené smlouvy o půjčce odstoupit, když by v takovém případě vznikla Městu povinnost vrátit půjčenou částku do 30 dnů od doručení písemného odstoupení nájemci. Z písemné smlouvy o půjčce a následném jednání smluvních stran lze tedy dovodit, že smlouva o půjčce je platným právním úkonem, když obě smluvní strany dosud řádně plní své povinnosti z této smlouvy vyplývající. Město má dle dostupných informací v současnosti vůči nájemci, resp. nájemcům, dluh odpovídající částce ,- Kč. V návaznosti na splatnost zbývající dlužné částky uvádím, že smlouva o půjčce výslovně neřeší situaci, když dojde k ukončení nájemního vztahu mezi Městem a nájemcem před splacením celé dlužné částky z jiného důvodu než: - výpovědí ze strany Města z důvodů uvedených v 711 odst. 1 písm. c), d) v té době platného občanského zákoníku (jednání nájemce v rozporu s dobrými mravy v domě nebo hrubé porušování povinností nájemce vyplývajících z nájmu bytu), v takovém případě se Město zavazuje vrátit dosud nezapočtenou částku z poskytnuté půjčky do 30 dnů po uvolnění předmětného bytu sníženou o smluvní pokutu, - výpovědí ze strany nájemce z jakéhokoliv důvodu, když v takovém případě určí tento nového nájemce, jenž vstoupí do práv a povinnosti nájemce původního, v takovém případě se zbytek půjčky bude i nadále započítávat na nájemné za užívání bytu v předmětném bytovém domě. Ze samotného institutu půjčky však vyplývá, že pokud dojde k ukončení nájemního vztahu před splacením celé dlužné částky, Město již nebude splácet zbylou část půjčky formou zápočtu nájemného za užívání bytu, vznikne Městu povinnost vrátit nájemci zbylou část dluhu - půjčky (v hotovosti), a to na základě požádání nájemce. Nevrátí-li Město tuto částku ve stanovené lhůtě, má nájemce nárok požadovat vedle jistiny také úrok z prodlení coby příslušenství pohledávky. 2) Smlouva o nájmu bytu (dále jen smlouva o nájmu bytu) V návaznosti na závazek smluvních stran uvedený v čl. IV. smlouvy o půjčce, uzavřeli účastníci po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí smlouvu o nájmu bytu. Podstatné náležitosti vlastní nájemní smlouvy byly účastníky sjednány již v uzavřené smlouvě o půjčce, další podmínky nájemného vztahu byly pak blíže specifikovány v samotné smlouvě o nájmu bytu. 4

5 Z předložené smlouvy o nájmu bytu vyplývá, že se jedná o platný právní úkon, neboť předmětná smlouva mezi Městem jako pronajímatelem a nájemcem byla učiněna v písemné formě a obsahuje veškeré zákonem požadované náležitosti: - označení bytu a jeho příslušenství (odkazem na evidenční list), - rozsah užívání předmětu nájmu, tj. užívání určeného bytu v celém rozsahu včetně označeného sklepa, a to za účelem bydlení, - způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu (v souladu s vyhláškou č. 176/1993 Sb. a odkazem na evidenční list), a rovněž další náležitosti sjednané smluvními stranami ve smlouvě o půjčce, zejména: - určení délky doby trvání nájmu na dobu neurčitou, - způsob úhrady nájemného zápočtem na půjčku poskytnutou nájemcem Městu, a to až do doby úplného splacení půjčky ve výši uvedené v čl. V., následně bude nájemce hradit nájemné obvyklým způsobem, tj. hradit nájemné a úhradu za služby spojené s užíváním bytu prostřednictvím sdruženého inkasa plateb nebo na účet Města jako pronajímatele, - způsob úhrady za služby spojené s užíváním předmětného bytu nájemce bude hradit předmětné služby zvlášť, tyto platby tedy nejsou předmětem zápočtu na půjčku, - právo nájemce určit dalšího nájemce předmětného bytu, když uvedenému právu odpovídá povinnost Města takto určeného nájemce respektovat, uvedené neplatí v případě ukončení nájemného vztahu výpovědí danou pronajímatelem a to nejen z důvodů sjednaných ve smlouvě o půjčce ( 711 odst. 1 písm. c) a d), ale nad rámec těchto důvodů také v případě výpovědi z důvodů uvedených v 711 odst. 1 e), h) a g) v té době platného občanského zákoníku (tj. má-li nájemce dva nebo více bytů, neužívá-li nájemce byt bez vážných důvodů), - povinnost Města nabídnout předmětný byt přednostně ke koupi nájemci, příp. jeho právnímu nástupci, bude-li Město v budoucnu prodávat byty v předmětném domě do osobního vlastnictví, když kupní cena bude odpovídat zůstatkové ceně. Smlouva o nájmu neupravuje blíže práva a povinnosti z nájmu bytu svědčící nájemci a pronajímateli, stanovuje pouze základní povinnosti nájemce spojené s užíváním bytu jako např. povinnost dodržovat dobré mravy v domě, platit řádně a včas plnění spojená s nájmem bytu či plnit ostatní povinnosti nájemců dle obecně závazných právních předpisů (čl. VIII.). 5

6 Předmětná smlouva o nájmu neupravuje vůbec zánik nájmu bytu, zejména pak délku výpovědní lhůty, když se v takovém případě vztahuje na zánik nájmu bytu příslušná ustanovení občanského zákoníku. Od nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž v přechodných a závěrečných ustanovení stanoví, že právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se v zásadě řídí dosavadními právními předpisy. Uvedená zásada se však nevztahuje na nájem, neboť dle ustanovení 3074 odst. 1 občanského zákoníku, nájem se řídí novým občanským zákoníkem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Z uvedeného vyplývá, že se práva a povinnosti vztahující se ke skončení nájmu, když předmětný nájemný vztah založený smlouvou o nájmu stále trvá, posuzují dle nové právní úpravy. S ohledem na shora uvedenou skutečnost tedy konstatuji, že Město má jako pronajímatel právo vypovědět nájem na dobu neurčitou nově i bez přivolení soudu a za určitých podmínek i bez výpovědní doby. V souladu s 2288 odst. 1 písm. má Město právo vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době zejména: - porušuje-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu - byl-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestní čin za podmínek uvedených v 2288 odst. 1 písm. b) - má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo - je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti konstatuji, že Město je dle uzavřené smlouvy o nájmu a v souladu s platnými právními předpisy oprávněno vypovědět předmětný nájem bytu, když výpovědní lhůta činí v takovém případě 3 měsíce. Důvodem výpovědi může být nezpůsobilost předmětu nájmu k řádnému užívání, potřeba kompletní a dlouhotrvající rekonstrukce daného bytového objektu, jež vylučuje užívání bytu v době probíhající rekonstrukce apod. 6

7 V souvislosti s ukončením nájemného vztahu následně dojde k vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran, když má v takovém případě nájemce právo: - na slevu z nájemného nájemce má právo na přiměřenou slevu z nájemného v případě, že pronajímatel i přes upozornění neodstraní závadu v bytě nebo domě, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání, uvedené platí i v případě, že se probíhajícími stavebními úpravami podstatně nebo po delší dobu zhorší podmínky užívání bytu nebo domu. Na základě podkladů, které mám k dispozici, nelze vyloučit, že ze strany Města jako pronajímatele došlo k porušení zákonem uložené povinnosti udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k řádnému užívání (v smlouvě o nájmu definovanou v čl. VII., resp. čl. IV. smlouvy o nájmu bytu z roku 2011). V daném případě byly splněny podmínky, které zákon pro poskytnutí slevy z nájemného stanovuje, tj. ze strany nájemce, resp. nájemců došlo k upozornění na nedostatky resp. závady v bytě nebo domě, tyto závady podstatně nebo po delší dobu zhoršily jejich užívání, a Město jako pronajímatel tyto závady neodstranil. Právo na slevu z nájemného však není pronajímatel povinen poskytnout, neuplatní-li nájemce toto své právo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců od odstranění závad. Pokud tedy nájemce uplatní své právo na slevu z nájemného ve stanovené lhůtě (nikoliv pouze slevu z plnění spojených s užíváním bytu, např. několika nájemci již uplatněnou slevu na dodávku tepla ), je pronajímatel povinen slevu z nájemného poskytnout, a to v přiměřené výši, když se otázka přiměřenosti posuzuje vždy s ohledem na konkrétní podmínky případu. S ohledem na skutečnost, že veškeré závady nebyly odstraněny dále konstatuji, že lhůta pro uplatnění práva na slevu z nájemného ještě neuplynula, neboť konec této lhůty je vázán na odstranění závad (právo na slevu z nájemného vzniklo přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tudíž se posuzuje dle občanského zákoníku platného do ). - na náhradu odůvodněných nákladů vynaložených na odstranění poškození nebo vady v bytě, oznámil-li nájemce toto poškození nebo vadu pronajímateli a tento ji v přiměřené době poté, co mu nájemce tuto skutečnost oznámil, poškození nebo vadu neodstranil, případně náhradu škody tím způsobenou. - vrácení dlužné částky ze smlouvy o půjčce po skončení nájemního vztahu nájemce již není povinen platit nájemné za užívání předmětného bytu, Město tedy již nebude splácet zbylou část půjčky formou zápočtu nájemného. Nájemce je jako věřitel oprávněn požadovat vrácení zbylé části dluhu, když tomuto právu 7

8 věřitele odpovídá povinnost dlužníka zbylou část dluhu na požádání uhradit, případně také příslušenství této pohledávky, bude-li Město v prodlení se splácením dlužné částky. V návaznosti na shora uvedené skutečnosti uvádím, že z uzavřené smlouvy o půjčce a smlouvy o nájmu nevyplývají nájemci žádné další finanční nároky, které může vůči Městu uplatnit (úroky nebo smluvní pokuta). Město má v daném případě několik možností jak v daném případě postupovat, a to zejména s ohledem na finanční možnosti a stav předmětného bytového domu. 1) POKRAČOVAT V NÁJMU BYTU i) a provádět nutné stavební úpravy a rekonstrukci na předmětném bytovém domě a odstraňovat poškození a vady bytu a bytového domu za současného užívání bytu nájemcem, v daném případě je Město povinno poskytnout nájemci slevu z nájmu, uplatní-li nájemce právo na slevu z nájemného, ii) provádět rozsáhlejší stavební úpravy a rekonstrukci na předmětném bytovém domě a odstraňovat poškození a vady bytu a bytového domu za současného vyklizení bytu nájemcem do odstranění vad. Město má v takovém případě povinnost uhradit nájemci přiměřenou náhradu účelně vynaložených nákladů, které nájemci v souvislosti s dočasným vyklizením bytu vzniknou (náklady na ubytování, uskladnění věcí, stěhování) a zaplatit nájemci na tyto náklady přiměřenou náhradu. 2) SKONČIT NÁJEM bytu dohodou nebo výpovědí ze strany Města v souladu s 2288 odst. 1 písm. c), příp. d) v tříměsíční výpovědní lhůtě, Městu zůstane zachována povinnost uhradit dlužnou částku ze smlouvy o půjčce odpovídající ,- Kč, v případě uplatnění práva na slevu z nájemného uhradit nájemci zpětně přiměřenou slevu za zhoršené podmínky užívání bytu v důsledku poškození nebo vady bytu nebo bytového domu, případně náhradu účelně vynaložených prostředků, pokud byly nájemci tyto vynaloženy na odstranění vad a poškození bytu, a v této souvislosti následně: i) rozdělit bytový dům na bytové jednotky a nově vzniklé bytové jednotky nabídnout nájemcům ke koupi, když se při stanovení výše kupní ceny zohlední stav bytu a bytového domu zjištěný na základě znaleckého posudku, ii) prodat bytový dům jako celek právnické osobě, která bude založená nájemci předmětných bytů, 8

9 iii) provést nezbytnou rekonstrukci bytů a bytového domu a následně uzavřít nové nájemní smlouvy, když lze s původními nájemci smluvně zabezpečit přednostní právo nájmu, např. uzavřením smlouvu o smlouvě budoucí. Závěrem tedy konstatuji, že předmětná věc má tedy samozřejmě aspekty nejenom právní (výše naznačené), ale i aspekty politické, neboť je zapotřebí řešit veškeré otázky ve vazbě na občany Města, resp. i k jejich prospěchu. Z pohledu Města může být způsob řešení věci tak, že bude pokračováno v nájmu, ekonomicky zatěžující, když naopak řešení věci tak, že by skončil nájem a předmětný dům by byl rozdělen na jednotky a ty nabídnuty nájemcům, resp. celý dům nabídnut nájemcům (právnické osobě založené nájemci), by mohlo být výhodné pro dotčené osoby. Z pohledu nájemců předmětných bytů by kupní cena za prodej mohla být relativně velmi nízká, proti této částce by se započítala povinnost Města vrátit nezapočtenou část půjčky a následné opravy či úpravy by byly zcela v režii nájemců. Z mého pohledu se tedy nejrozumnějším postupem zdá rozdělit bytový dům na jednotky, ty nabídnout stávajícím nájemcům (ve stavu jak stojí a leží) s tím, že pokud by některý nájemce neměl zájem na odkoupení, mohlo by dojít v jeho případě ke skončení nájmu a vypořádání půjčky. S rozdělením domu na jednotky a se všemi úkony s tím spojenými jsem samozřejmě připraven Městu pomoci. Podávám Vám toto vyjádření a jsem v úctě Mgr. Ivan Chytil advokát 9

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna

o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna VYHLÁŠKA č. 5/1996 o budování bytových a nebytových jednotek v půdních prostorách v domech v majetku města Brna ------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo města

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Město Čáslav, IČ: 00236021 se sídlem Čáslav-Staré Město, nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1 jednající starostou města Ing. Jaromírem Strnadem (dále jen pronajímatel) a 2. Velkoobchod ORION spol. s r.o.,

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 Nájem a pacht Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Smlouva o nájmu - podstatné náležitosti - pronajímatel se zavazuje

Více

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,..,

Nájemní smlouva. ..., r.č. / IČ., trvale bytem/sídlem.,.., Nájemní smlouva., r.č. / IČ:, trvale bytem/sídlem,, jednající bankovní spojení: vedený u.., var.symbol:, tel: email:. dále jen pronajímatel a., r.č. / IČ, trvale bytem/sídlem,, jednající. bankovní spojení:

Více

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ )

Garáž v areálu Biskupcova 21/18 PODNÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) PODNÁJEMNÍ SMLOUVA mezi uzavřená podle 2215 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také OZ ) společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 IČO:

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání uzavřená dle ustanovení 2302 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Pronajímatel: městská část Praha 12 (dále jen občanský zákoník ) Článek

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule

MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE. I. Preambule MĚSTO LOVOSICE ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK A PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ Z MAJETKU MĚSTA LOVOSICE I. Preambule Prodej bytových jednotek a prostor sloužících k podnikání ve vlastnictví města Lovosice

Více

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu

Nájemní smlouva. II. Nájemné a úhrada za plnění spojená s užíváním bytu uzavřena mezi smluvními stranami paní Evou Dolejšovou, r.č. 765212/2599 Nájemní smlouva bytem Anglická 621/6, 460 10 Liberec 3 /dále jen pronajímateé/ a paní /dále jen nájemce/ Smluvní strany shodně prohlašují,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smluvní strany: Smlouva o nájmu bytu 1. a Město Osek IČ DIČ sídlem telefon e-mail Zastoupené finnou IČ DIČ ( dále jen pronajímatel") 266 558 CZ00266588 v Oseku, Zahradní 246, PSČ 417 05 417 837 202 osek

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku:

Nájemní smlouva. kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: Nájemní smlouva kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku: ve smyslu ust. 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění: 1. Město Rotava, IČ: 00259551, se sídlem Rotava,

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI SMLOUVA O NÁJMU MOVITÉ VĚCI podle 2201 občanského zákoníku 89/2012 Sb. I. SMLUVNÍ STRANY Pronajímatel: Občanské sdružení Ramus Volyňská 1189/1 Praha 10, 100 00 IČ 22830065 a nájemce, uvedený v části 2

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. května 2013 Ročník: první Předmět

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1. Město Česká Lípa Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání Se sídlem nám. T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa IČ: 00260428, DIČ:CZ00260428 Zastoupené na základě Mandátní smlouvy č. B 06-3831/2008

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva

Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva Příloha č. 6 usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 26. listopadu 2009 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e: Kupní smlouva a smlouva o zřízení zástavního práva uzavřená mezi

Více

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa

Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Dům s pečovatelskou službou, Ústecká 2855, Česká Lípa Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

116/1990 Sb. ZÁKON. Vymezení pojmu. zrušen. Vznik nájmu. zrušen. Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č. 302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č.

Více

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

Smlouva o nájmu budovy k rekreaci. (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) Smlouva o nájmu budovy k rekreaci Pronajímatel poskytovatel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma) (bydliště, nebo sídlo) (předmět podnikání) (IČO) Nájemce spotřebitel (jméno a příjmení, nebo název/obchodní

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího

nebo manželé xy.., RČ, a.zy.., RČ.., oba trvale bytem na straně druhé jako budoucí kupující I. Prohlášení budoucího prodávajícího Obec Břehy, IČ: 00273392, se sídlem Břehy, Bahníkova 8, 535 01 Přelouč, zastoupená Ing. Petrem Morávkem starostou obce na straně jedné jako budoucí prodávající a pan, paní, RČ, trvale bytem.. nebo manželé

Více

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem.

Tento zákon byl s účinností od zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Tento zákon byl s účinností od 1.1.2014 zrušen a nahrazen novým občanským zákoníkem. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění k 31.12.2013: 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 43/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 41 ze dne 15.01.2014 Vzorová darovací smlouva pro poskytování darů z rozpočtu městské části Praha 3 a z účelových peněžních fondů

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ]

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] SMLOUVA O ZAJIŠŤOVACÍM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MOVITÝM VĚCEM Č. [ ] obchodní společnost BONDSTER Marketplace s.r.o., IČ: 03114147, se sídlem U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8 Libeň, zapsána

Více

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu Smlouva o nájmu bytu Smluvní strany (dále jen "pronajímatel") a (dále jen "nájemce") uzavírají tuto smlouvu o nájmu bytu dle 2235 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "tato smlouva"):

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Evidenční číslo: Kupní smlouva dle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany RPG Byty, s.r.o. Ostrava Moravská Ostrava, Gregorova 2582/3, PSČ 701

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY Z Á S A D Y pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-159-021-14 ze dne 27.5.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti mezi městskou částí Praha 12 a společností Linkin Invest

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna občanského zákoníku. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné pro všechny Smlouvy o poskytování odborné, organizační a technické pomoci při čerpání dotací z fondů EU. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi

Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Smlouva o nájmu bytu uzavřená mezi Městem Slaný se sídlem ve Slaném, Velvarská 136 IČ : 00234877 zastoupeným Ing. Josefem Rabasem (dále jen pronajímatel) a panem, paní, manžely: r.č. dosud bytem: (dále

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

smlouvu o nájmu souboru movitých věci (dle ust až 2234 a 2316 až 2320 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ)

smlouvu o nájmu souboru movitých věci (dle ust až 2234 a 2316 až 2320 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 1. MAS Podchlumí, z.s. IČ: 270 15 947 se sídlem Holovousy 39, 508 01 Hořice zastoupená Mgr. Janou Němečkovou, předsedkyní spolku číslo účtu: 1091869389/0800

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují

kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují 132/2011 Sb. ZÁKON ze dne 3. května 2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

N á j e m n í s m l o u v a

N á j e m n í s m l o u v a Na základě pokynu odboru správy majetku (OSM) Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8 čj. MCP8 074986/2016 N á j e m n í s m l o u v a PRONAJÍMATEL: Městská část Praha 8 se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Daniel Tomíček, se sídlem: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava-město, ustanovený pravomocným Usnesením č.j. KSOS 13 INS 3044/2012-A-5 ze dne 07.03.2012, insolvenčním

Více

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov

Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov Rozdělovník: Výtisk č. Městský úřad Uničov Masarykovo nám. č. 1, 783 91 Uničov Zásady Z / 03 /2014 Pravidla prodeje bytových domů a jednotek z majetku města Útvar Převzal Datum Výtisk č. 1 STA 11 ŽPR 2

Více

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu

Nájemní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy. Článek II. Účel nájmu Nájemní smlouva (uzavřená podle Občanského zákoníku) Pronajímatel:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:..., jiné údaje:... (dále jen jako "pronajímatel") Nájemce:..., nar.:..., bydliště:..., občanství:...,

Více

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice. ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Město Strakonice ZÁSADY PRODEJE BYTŮ ve vlastnictví města Strakonice Schváleno Městským zastupitelstvem dne 9.5.2001 (čl. III. bod 1, IV. a VI c) schválen ZM dne 16.6.2004) (čl. III. bod 1 a čl. VII. schválen

Více

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků Město Bochov, IČ 00254444, DIČ CZ 00254444,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne č.j.: 1064/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 14.12.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 2799/9 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998,

M ě s t o B r n o. V Y H L Á Š K A č. 15/1998, M ě s t o B r n o V Y H L Á Š K A č. 15/1998, Úplné znění vyhlášky města Brna č. 3/1996 o pravidlech prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne Smlouva o poskytování právních služeb MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-001-007-14 ze dne 1.12.2014 Smlouva o poskytování právních služeb Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o poskytování právních služeb mezi městskou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti

1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky Poskytovatele (dále jen Obchodní podmínky ) společnosti firma: Radek Maňák, IČ: 88663418, DIČ: neplátce

Více