Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne 12. 12. 2006"

Transkript

1 Zápis č. 08/2006 z řádného zasedání zastupitelstva obce Únětice, dne Přítomni: Pavlína Freislebenová, Lucie Krzáková, Jan Liška, Josef Šafus, Robert Štěrba, Jiří Tichý, Vladimír Vytiska Omluveni: - Zapsal: Z. Třískala Schůze se dále zúčastnilo 14 hostů V úvodu starosta konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Poté pan starosta seznámil přítomné s navrženým programem jednání OZ: 1. Úvod a kontrola zápisu z minulého jednání 2. Volba ověřovatelů zápisu 3. Volba návrhové komise 4. Odpady - ceník Návrh smlouvy o půjčce 120 tis. Kč od města Roztoky 6. Návrh smlouvy o veřejnoprávní přestupkové komisi 7. Rozpočet svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy 8. Změna rozpočtové skladby školky 9. Výstavba u vodárny (80/1) a doplnění smlouvy o spolupráci s investorem stavby. 10. Zprávy z výborů a komisí 11. Změna územního plánu (číslo 5) 12. Různé Navrhovaný program byl jednomyslně přijat. 01/08 Pan starosta krátce informoval o plnění úkolů vyplývajících z minulého zasedání. Zastupitelé souhlasí se zněním zápisu z minulého jednání. 02/08 Ověřovateli zápisu byli navrženi a hlasováním zvoleni ověřovatelé zápisu J. Liška, J. Tichý. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 2 03/08 Byla zvolena návrhová komise ve složení R. Štěrba, L. Krzáková PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 2 04/08 Pan starosta nastínil důvody zastupitelstva, proč došlo ke zdražení služeb: zvýšení DPH a fakt, že v loňském roce nedošlo ke zdražení. Poté přečetl návrh cen a předpokládaných příjmů a výdajů. Ztráta bude uhrazena z rozpočtu obce. Dále navrhl, aby byl měsíční svoz zrušen. Zůstane zachován pouze pro občany nad 65 let samostatně žijící (případně invalidní spoluobčany, nebo občany v mimořádně tíživé sociální situaci). Tento svoz bude provozován za zvýhodněný tarif 300 Kč na základě schválené žádosti. Tato žádost musí být předložena do konce ledna Pan místostarosta Liška komentoval předběžné kalkulace nákladů a upozornil na jejich relativitu, protože například počet svozů kontejnerů může výrazně změnit dosavadní propočty a nelze to nijak zohlednit. Pan starosta upozornil na několik popelnic 240l, které se objevily v obci. Tyto popelnice nejsou obsaženy v nabídce služeb odpadového Strana 1 (celkem 5)

2 hospodářství obce. Na dotaz paní Vašátkové pan starosta doplnil, že se jedná skutečně o ceny s DPH a pouze pro fyzické osoby. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 05/08 Pan starosta vysvětlil důvody půjčky. Paní Krzáková nesouhlasí s dalším zadlužováním obce. Pan starosta zopakoval, že investice spojené s rekonstrukcí školky byly skutečně mimořádné a výrazně zatížily rozpočet obce. Opatření je přijato kvůli splácení půjček, které je nutné do konce roku zaplatit a získané finance nám pomohou udržet si manipulační prostor. Paní Krzáková žádá pana starostu, aby obec našla jiné řešení, než další půjčky. A nesouhlasí s dotacemi na splácení úroků z úvěru. Pan starosta upozornil, že pokud bychom o tyto dotace nežádali, tak si budeme muset zaplatit úroky z úvěrů zcela sami. Pan místostarosta zdůraznil, že podmínky, za kterých nám město Roztoky poskytuje peníze, jsou pro naši obec výhodné a peníze budou použity k zaplacení položek rozpočtu, na které z důvodu opravy školky nezbyly peníze. Dle slov pana Lišky je půjčka skutečně nutností. Pan Štěrba při své řeči zdůraznil vyrovnané hospodaření obce, a pokud se v budoucnu ukáže, že půjčka byla zbytečná, pak jí lze městu Roztoky splatit již začátkem roku. Návrhem pana starosty je půjčku přijmout, a pokud se do únorového zasedání neukáže její potřebnost, pak bude vrácena. Další byl návrh paní Krzákové žádnou půjčku si nebrat. Hlasování o druhém návrhu PRO: 3 PROTI: 4 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 Hlasování o prvním návrhu pana starosty: PRO: 4 PROTI: 3 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 06/08 Obec platí 2 500,- Kč ročně za tuto službu. Pan starosta navrhuje uzavřít veřejnoprávní smlouvu i na příští rok, neboť z organizačních důvodů nemáme tuto komisi v obci zřízenu. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 07/08 Rozpočet DSO byl přednesen panem starostou s upozorněním, že může ještě v průběhu roku dojít ke změnám ve výši členských příspěvků. PRO:7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 08/08 Paní ředitelka mateřské školky žádá o úpravu rozpočtu školky přesunem částky ,- Kč tak, aby bylo možné uhradit dohodu o provedení práce uzavřenou se zastupující pí. učitelkou. PRO:7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 0 09/08 Výstavba u vodárny. Pan starosta nastínil situaci kolem výstavby a nespokojenost se stavem komunikací v okolí stavby, za které odpovídá investor stavby. Připomíná stanovisko minulého zastupitelstva, které požadovalo vymezení a dodržování pravidel v průběhu stavby a zajištění záruk, že bude včas vybudována dohodnutá infrastruktura. S tím souvisí i časový horizont prodeje obecních pozemků investorovi. Vystoupil pan Ševcovic, který potvrdil, že vyzval investora výstavby, aby uvedl stavbu do stavu, který bude v souladu se stavebním povolením. Zajištění stavby a úprava komunikací by měla být provedena do Dále hovořil o jednání kolem úpravy stávající smlouvy o spolupráci s investorem. Za stavební komisi tlumočil důraz na získání záruk od investora stavby. 10/08 Zprávy z výborů zahájil pan Šafus se zprávou o práci finančního výboru. Jednalo se o první seznámení členů s tvorbou rozpočtu. Paní Krzáková informovala o práci kontrolního výboru, Strana 2 (celkem 5)

3 která by konkrétní výsledky mohla mít k dispozici přibližně v únoru. Pí. Freislebenová upozornila na určité problémy v práci výboru a komunikaci mezi jeho členy. Člen KV pan Kočiš upozornil, že bude zapotřebí nejprve schválit jednací řád a požádal zastupitelstvo o hlasování o důvěře, zdali je stále členem KV. Pan Štěrba požádal výbory, aby se spojily se starostou a společně dojednali vymezení mantinelů. Dále podotkl, že všichni členové výborů a komisí jsou, stejně tak jako doposud byli, právoplatnými členy. Rozsáhlou navazující diskusi ukončil pan Štěrba a požádal zastupitelstvo, aby pozastavilo činnost kontrolního výboru do doby schválení jednacího řádu kontrolního výboru. PRO:4 PROTI: 0 ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ: 3 KoŠIK ústy paní Freislebenové tlumočil své závěry. Na téma Úlet se komise vyjádřila v tomto smyslu: Občasník Úlet vycházel nezávisle na obci. Iniciativa vyšla z řad členů Spolku pro obnovu únětické kultury. Byl pouze podpořen výrobou kopií na obecním úřadě. Zastupitelstvu nepřísluší nařizovat Spolku obsah či periodicitu Úletu. Paní Freislebenová vyčíslila spoluúčast obce na vydávání Úletu ve výši 1430,- Kč na jedno vydání. Za tuto cenu navrhuje vložení listu s informacemi z obecního úřadu do Úletu a souhlasí se spolufinancováním stejnou formou i nadále. Pan starosta požádal kulturní komisi, aby zhodnotila a zvážila současné a budoucí využití obecních budov ke kulturním účelům a navrhla případné změny. Za stavební komisi žádá pan Ševcovic rekapitulaci UP a zjištění stavu současného. Stavební komise připravuje leták Jak na to co má občan dělat, když chce něco rekonstruovat, stavět etc. Dále požadují vytvoření základního plánu obce s čísly popisnými a vyvěšení na viditelném místě, resp. jen žádá obec o peníze na tisk či zajištění financování tisku. Mezi současné úkoly SK patří sledování prací na kruhovém objezdu na křižovatce Horoměřická, kde probíhá silná průmyslová výstavba, a v kooperaci s tamními investory by ráda prosadila kruhový objezd. V budoucnu se bude stavební komise zabývat stížnostmi ze strany občanů a navrhovat řešení k jejich spokojenosti. 11/08 ZUP č. 5. Úvodní slovo dostal pan architekt Myška. Nastínil současný stav, postup jednání na krajském úřadě a vyjádřil své přesvědčení, že všechny připomínky ke zpracovanému konceptu lze vysvětlit a případně do dokumentace zapracovat. Pan Krzák se domnívá, že koncept změny není v souladu se zadáním a že je obec jako pořizovatel v prodlení. Pan Ševcovic hovořil o svých zkušenostech z připravované aplikace nového stavebního zákona a vyjádřil připravenost stavební komise projednat vše s investory i se zpracovatelem a navrhnout další postup, který by byl v souladu jak se zájmem obce, tak investorů. Pan Čonka upozornil přítomné, že on, jako investor, má zájem dokumentaci dokončit s panem architektem Myškou co nejdříve a je ochoten smlouvu o participaci na nákladech řízení o změně územního plánu dodržet. Sdělil přítomným, že investuje i v okolních obcích a že o přínosu spolupráce mezi investorem a obcí a příspěvků investora na zpracování dokumentace a vyvolané investice není pochyb. Pan Štěrba požádal přítomné, aby poznámky a připomínky předali panu starostovi. Bylo navrženo, aby další diskuse o pokračování řízení o Změně ÚPD proběhla ihned na počátku ledna za účasti investorů. Strana 3 (celkem 5)

4 12/08 Paní Krzáková informovala přítomné o obsahu konference, které se zúčastnila. Pan starosta doplnil paní Krzákovou, že možností, kde žádat peníze, je více a je zapotřebí správně volit, kde žádat, protože podmínky, především výše povinné finanční spoluúčasti, jsou různé. Paní Freislebenová požádala obecní úřad, aby zajistil odstranění cedulí, které souvisely s bývalou objížďkou do Černého Vola. A vystavení faktur příslušným nájemcům dle vyhlášky o místních poplatcích. USNESENÍ z jednání zastupitelstva konaného dne od hod bod 4) Odpady ceník 2007 Zastupitelstvo odsouhlasilo zvýšení nákladů o 30% dle přiloženého ceníku (příloha č. 1). Dále odsouhlasilo kompenzaci sociálně slabším občanům důchodci nad 65 let, případně invalidně samostatně bydlící cena pro tyto občany 300,- Kč/rok. Dále byla odsouhlasena možnost platby na smlouvu pololetně. bod 5) Zastupitelstvo odsouhlasilo smlouvu o půjčce od města Roztoky na částku ,- Kč s tím, že na zasedání ZO v únoru 2007 posoudí, zda je možné půjčku vrátit, či je nutné ji využít. (příloha č. 2) bod 6) Zastupitelstvo odsouhlasilo podepsání Veřejnoprávní smlouvy o přestupkové komisi mezi obcí Únětice a městem Roztoky (příloha č. 3) bod 7) Zastupitelstvo odsouhlasilo Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy na rok 2007 (příloha č. 4) bod 8) Zastupitelstvo odsouhlasilo žádost paní ředitelky Demelové o převod finančních prostředků na zaplacení dohody o činnosti (příloha č. 5) bod 9) Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci p. Ševcovice o jednání s investorem stavby na pozemcích u vodárny (80/1) další jednání proběhne v lednu 2007 ve stavební komisi Strana 4 (celkem 5)

5 bod 10) Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zahájení práce výborů a komisí. FV na lednovém zasedání ZO předloží první návrh rozpočtu na r KV zastupitelstvo odsouhlasilo pozastavení činnosti do schválení jednacího řádu v lednu 2007 Dále vzalo na vědomí zprávu ze stavební a kulturní komise (příloha č. 6 a 7) Komise životního prostředí se zatím nesešla. bod 11) Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu arch. Myšky o stavu Změny ÚPD č. 5 dále zprávu předsedy stavební komise p. Ševcovice Stavební komise projedná ÚPD č. 5 na svém jednání v první polovině ledna 2007 a přizve k tomuto jednání investory (Družstvo Stavebník a p.čonka) a arch. Myšku V Úněticích, dne Zapisovatel : Zdeněk Třískala Vladimír Vytiska, starosta Ověřovatelé : Jan Liška. Jiří Tichý. Strana 5 (celkem 5)

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 10.11.2010 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce 3. Volba

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007

Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Z á p i s z 5. zasedání ZMČ Praha - Šeberov konaného dne 19. 3. 2007 Přítomni: Omluveni: za ÚMČ: Zahájení: Ukončení: pp. Venturová, Lehovcová, Archalousová, Ritt, Kolek, Fajfr p. Hrubá p. Novotný 17.00

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek,

Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013. starosta - Josef Hloužek, Zápis číslo 27/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 13.11.2013 Přítomni: Nepřítomni: starosta - Josef Hloužek, členové - Pavel Nezhyba, Ing. Eva Dudová, od 18:40 Ing. arch. Zuzana

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 28.1.2015 od 17:00 hodin Místo konání: OÚ Rušinov Přítomni: Pešek Vlastimil, Čapek Libor, Vidourek Milan, Gerstner Zdeněk, Vodičková

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více