Svaz účetních partner odborných institucí i účetních odborníků napříč republikou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svaz účetních partner odborných institucí i účetních odborníků napříč republikou"

Transkript

1 Svaz účetních partner odborných institucí i účetních odborníků napříč republikou Svaz účetních si v průběhu dlouhých čtyřiceti pěti let své existence vybudoval své stabilní místo, a to jak silný partner účetních odborníků v celé zemi, tak významným způsobem spolupracuje i s ostatními profesními komorami, akademickou obcí a státní správou. Ve vztahu k výkonným účetním je samozřejmě nezastupitelná práce organizační jednotek v regionech či v rámci profesní komory certifikovaných účetních. Je to ale i celorepubliková působnost Svazu, která se vůči všem členům z účetní praxe projevuje zejména produkty, jež Svaz účetních na vysoké odborné úrovni vytváří. Nahlédnu-li maličko do historie, v období, kdy se rozvinula výpočetní technika a účetní softwary přestaly být jen doménou velkých firem, měly podstatný význam výstavy softwaru pro účetnictví SFAMEX a řízení pořádané od roku 1994 po řadu následujících let. Ročně se tak potenciálním uživatelům představilo více jak osmdesát softwarových produktů, na čtyřicet různých typů odborných služeb a poradenství v oblasti ekonomiky a účetnictví, včetně bohaté nabídky odborných knih a časopisů. V řadě podniků tak účetní využívají software, který jejich zaměstnavatel, ať už to je živnostník, menší či velká společnost, vybral právě na výstavě pořádané Svazem účetních. Co je ale pro účetní stále aktuální? Beze sporu jde o časopis vydávaný Svazem účetních Metodické aktuality. Periodikum, které svým čtenářům nabízí názory, stanoviska, poznatky, komentáře, návody a manuály předních odborníků z oblasti účetnictví, daní, zdravotního a sociálního pojištění, obchodního práva a dalších navazujících disciplín. Najdete zde ale i vývoj stanovisek a poznatků v oblasti novely zákona o účetnictví, praktické aplikace účetních metod a stanovených postupů účtování, výstupy z jednání

2 metodických rad Svazu účetních, jakož i výstupy z jednání s ministerstvem financí. Náš časopis vychází desetkrát ročně v nákladu více jak tři tisíce výtisků. Každé číslo je tematicky zaměřeno. Tradičně tak čtenáři nacházejí čísla věnovaná dani z přidané hodnoty, daním z příjmů, zdravotnímu či sociálnímu pojištění, ale i povinnostem praktickým jako je archivace a skartace účetních dokumentů a koncem roku samozřejmě nechybí podpora účetní závěrce. Protože časopis dělá čest svému jménu a je tedy opravdu aktuální, již několik čísel se nyní věnuje rekodifikaci soukromého práva a jejímu odrazu v účetních a daňových předpisech. Naši předplatitelé určitě uvítají i servis odpovědí na dotazy, které jsou samostatným blokem každého čísla. Jako velkou výhodu a garanci kvalifikované odpovědi nabízíme skutečnost, že odpovědí se nezabývá jen jeden odborník, ale navíc i metodická rada, která v rámci Svazu účetních na celorepublikové úrovni funguje. Odpověď je tak vydiskutovaná z několika úhlů pohledu a optimální jak z hlediska účetního, tak souvisejících daní. Stále je oblíbená tištěná verze časopisu, a to ve formátu do kabelky. Ale doba pokročila a Svaz účetních se profiluje jako organizace moderní. Díky neúnavné práci kanceláře jsou Metodické aktuality od nového roku vydávány na serveru Publero v elektronické podobě. Oblíbený časopis tak mohou kolegové účetní sledovat i na svých počítačích, tabletech či chytrých telefonech. I zde se mohou stát předplatiteli časopisu, a to dokonce se slevou oproti verzi tištěné. Oslovujeme tím, tedy i mladší generaci. Přesto však nejde o pomůcku pro začátečníky, nýbrž o časopis, který po úvodní velmi kvalitně a srozumitelně zpracované odborné části pomáhá řešit řadu složitějších a obtížných problémů, které s sebou praxe přináší. Stěžejním produktem pro účetní odbornou veřejnost je pak softwarový produkt Účetní poradce. Poradenský modulární systém, který obsahuje vždy aktuální soubor legislativy, výkladů a metodiky souvisejících s podnikáním, účetnictvím a daněmi. Je určen pro všechny podnikatele, ekonomy, účetní, daňové poradce, auditory a další ekonomické pracovníky v podnikové sféře. Tento produkt vstoupil již do dvacátého roku své existence a využívá jej více než 9000 spokojených uživatelů, mezi které patří např. Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, Coca-cola HBC Česká republika, s.r.o., PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.. Produkt funguje ve stavebnicové struktuře a obsahuje všechny moderní prvky informačního systému jako je fulltextové vyhledávání či aktualizace z internetu. Pro konzervativnější uživatele je ale produkt schopen stále pracovat v systému pravidelných aktualizací na pevném médiu. Vývoj jde ale vpřed, proto již existuje i plně internetová verze.

3 Produkt umožnuje stavebnicové řešení základní soubor legislativy tak mohou účetní a finanční odborníci dle svého zaměření rozšiřovat o moduly kapitálového trhu, smluv o zamezení dvojího zdanění, majetku s významným souborem předpisů upravujících vlastnictví, vztahy k nemovitostem, klasifikaci produkce apod. Modul mezinárodní regulace účetnictví a daní ocení společnosti s přeshraničními vazbami, kterých je čím dál tím více. Najdete zde praktické aplikace, koncepční rámce, ale i srovnání mezinárodních systémů i směrnice Evropské unie. Nejmladším modulem Účetního poradce je systematicky tříděná účetní a daňová judikatura. V ní najdeme právními větami vybavená rozhodnutí českých soudů v těchto závažných oblastech našeho právního řádu. Je doplňována též vybranými rozhodnutími Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva ve Strasbourgu ve věcech účetnictví a daní, která vycházejí z postulátů hájící přirozená lidská práva. Důležité je vnímat, že ač obsahuje soubor legislativy jedná se o software nikoli právní, ale speciálně účetní. Informace jsou dotaženy do účetních a daňových souvislostí. Najdeme tu monotematické manuály, časté jsou velmi srozumitelné formy výkladu formou otázek a odpovědí. Autorsky stojí za celým produktem Svaz účetních a jeho metodická sekce, čímž se zvyšuje garance kvality poskytovaných informací. Oblíbená se stala rovněž i již tradiční setkání uživatelů tohoto produktu, která každoročně probíhají v Praze a Brně. Jejich součástí je stručné představení novinek produktu a zejména přínosný odborný program. Setkání však má i svůj významný společenský rozměr. Snahou Svazu účetních samozřejmě je, aby se členská základna rozšiřovala, a to zejména o mladé odborníky. Proto je důležitým pilířem i spolupráce s akademickou obcí i středními školami. Zdokonalování výuky ekonomických předmětů a účetních disciplín má Svaz účetních přímo ve stanovách Dlouhodobě je řada představitelů Svazu i jeho orgánů profesory či docenty v oboru účetnictví. Pominout ovšem nelze ani práci řady členů Svazu, kteří jako pedagogové působí přímo v první linii a šíří osvětu o významu účetnictví pro hospodářskou praxi. Dlouhodobě je partnerem Svazu účetních zejména Vysoká škola ekonomická v Praze. A právě ta v nedávné minulosti vtáhla do hry právě ty nejmladší zájemce o naši účetní profesi středoškoláky. Katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze spolu s Erou/Poštovní spořitelnou a ve spolupráci s Komorou certifikovaných účetních pořádá, již pomalu tradiční "Era účetní olympiádu" pro studenty středních odborných škol. Cílem této akce je umožnit studentům účetnictví na středních školách otestovat si úroveň vlastních znalostí v porovnání se studenty ostatních odborných škol, získat praktické zkušenosti při řešení náročných účetních problémů a též se seznámit s odlišnou formou požadavků na způsob práce studentů, kteří zvažují po ukončení střední školy

4 pokračování ve studiu na vysoké škole. Současně by měla olympiáda pomoci pedagogům při výuce účetnictví a při výměně zkušeností s kolegy z jiných středních škol. Spolupráce se již rozvíjí i s ministerstvem školství, kde se stal Svaz účetních jedním z garantů pro právě vytvářenou Soustavu kvalifikací. Věříme, že tím byl udělán důležitý krok k tomu, aby se spolupráce s tímto důležitým ministerstvem nadále prohlubovala. Nejdůležitějším partnerem v rámci státní správy však samozřejmě zůstává ministerstvo financí. Je to totiž právě ono, které je v naší zemi regulátorem profese. Vzájemné vazby jsou opravdu partnerské. Svaz účetních je, byť neexistuje ze zákona, ale jako zájmové sdružení, dlouhodobě připomínkovým místem při utváření účetní a daňové legislativy. S novým vedením příslušných odborů na ministerstvu financí se navíc zájem o setkávání se a získávání podnětů od odborné veřejnosti ještě prohloubil. Zástupci ministerstva při přípravě nové účetní legislativy navštěvují odborná zasedání Metodické rady Svazu účetních a podněty účetní veřejnosti, jejímž jsme silným reprezentantem, vítají. Konečně lze však dodat, že je Svaz účetních vůči věcně příslušnému ministerstvu financí určitou protiváhou, a to prostřednictvím práce v Národní účetní radě. Jedná se o sdružení právnických osob, jež tvoří vysoce profesní organizace, které s účetnictvím v naší zemi přímo souvisejí Vysokou školou ekonomickou, reprezentovanou Fakultou financí a účetnictví, Komorou auditorů České republiky, Komorou daňových poradců České republiky a právě Svazem účetních. Zpravidla se jednání za každou zmíněnou organizaci účastní tři zástupci. Jsme hrdí a velice si vážíme, že v rámci profesních organizací, kde se účetnictví projevuje jako základní stavební kámen, panuje tvůrčí a konstruktivní spolupráce. Vnímáme, že vedle naší profesní organizace zabývající se čistě účetnictvím, má své samostatné místo jak audit, tak poradenství v oblasti daní. Prostupnost profesí navíc znamená, že jednotlivé organizace se často i personálně prolínají. Nakonec to byl Svaz účetních, který prvotně sdružil kromě účetních i auditory a daňové poradce. Jako samostatné profesní komory se KA ČR a KDP ČR zákonem ustanovili až mnohem v později. Tento stav v novodobé historii logicky vyústil v myšlenku sjednotit proces připomínkování účetních a daňových zákonů a vytvořit společnou platformu, která sjednotí myšlenky dílčích připomínkových míst v silný a jednotný názor profese jako celku. Na základě právě těchto úvah vznikla 18. ledna 1999 Národní účetní rada, jako zájmové sdružení právnických osob. Sama si ve svých stanovách vymezila jako nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Kromě stěžejního cíle spolupracovat při tvorbě účetních předpisů, metodických postupů a českých účetních standardů, si klade za cíl i integraci profesí do mezinárodního prostředí, mezinárodních institucí a mezinárodní spolupráce obecně. Výše v textu jsem již zmínila spolupráci s ministerstvem financí. Ačkoli ministerstvo není formálně členem, může se

5 jednání NÚR jeden jeho pověřený zástupce zúčastnit, nahlížet do všech podkladových materiálů i hlasovat. Znovu se tak potvrzuje důležité partnerství nejen napříč institucemi ale i se státní správou. Každá z institucí, které Národní účetní radu tvoří, vyvíjí vlastní metodickou činnost. Se vznikem Národní účetní rady se navíc objevila možnost tuto individuální metodickou činnost povýšit na vyšší úroveň opřenou o neformální autoritu všech jejích členů. Tak se postupně od odpovědí na individuální a konkrétní dotazy rodila myšlenka Interpretací Národní účetní rady. Jejich cílem je formulovat odborně optimální postup použití zákona o účetnictví, který povede k věrnému a poctivému zobrazení skutečnosti v účetních závěrkách společností. Nedisponují však a nevytváří žádný systém vymáhání Interpretací a Interpretace neobsahují žádná sankční ustanovení či ustanovení o jejich uplatňování od určitého data apod. Mohlo by se tedy zdát, že jsou pouze odborným názorem. Za dobu své existence si však vydobyly pevné místo v účetní, daňové a auditorské praxi. Jsou používány jako odborný názor v argumentaci a rozhodování účetních, auditorů, znalců, soudů a daňové správy. Stávají se předmětem profesního vzdělávání, osnov výuky účetnictví na školách a představují inspiraci a náměty pro tvorbu právních předpisů v oblasti účetnictví a daní. Příkladem posledně zmíněného je například novela Vyhlášky č. 500/2002 Sb., k zákonu o účetnictví pro účetní jednotky, které nejsou podnikateli, do níž se, byť s několikaletým odstupem dostal obsah Interpretace věnující se opravám chyb minulých účetních období prostřednictvím účtů hospodářského výsledku minulých let a nikoli účtů nákladových a výnosových skupin. Profesní veřejnost se nyní může se všemi dosud vydanými Interpretacemi seznámit v publikaci Interpretace Národní účetní rada, v níž je i zajímavě NÚR představena a stručně se v ní lze seznámit i s profily jednotlivých členských organizací. Kniha vyšla v závěru minulého roku a její křest proběhl v jednom ze sálů Poslanecké Sněmovny. Druhá komora zákonodárného sboru, tedy Senát, hostila na jaře tohoto roku výroční zasedání Národní účetní rady pořádané u příležitosti patnáctého výročí založení. Vzhledem k tomu, že předsednictví jednotlivých organizací rotuje pravidelně po šesti měsících, je nám ctí, že právě toto slavnostní zasedání mohla vést právě prezidentka Svazu účetních Ing. Jana Pilátová. Závěrem lze shrnout, že práce Svazu účetních, jakožto celku na celorepublikové úrovni je zaměřena na účetní veřejnost v jejím nejširším slova smyslu. Zabezpečuje informační servis jak pro účetní, kteří působí v každodenní výkonné praxi, tak napříč institucemi až po zastřešující státní správu. Příště se již budeme ale věnovat práci Svazu účetních v regionech.

6

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ

KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ NÁRODNÍ AKADEMIE REGIONÁLNÍHO MANAGEMENTU, o.s. KONCEPČNÍ PŘÍPRAVA ROZVOJE OBCÍ PUBLIKACE PRO PŘEDSTAVITELE OBECNÍCH SAMOSPRÁV LISTOPAD 2011 Obsah 1. Úvod, východiska, situace v České republice...2 2.

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více