Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace"

Transkript

1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný majetek 4 Dlouhodobý finanční majetek 11 Zásoby 11 Zvířata 11 Krátkodobý finanční majetek 12 Zúčtovací vztahy 12 Daň z přidané hodnoty 13 Silniční daň 13 Daň z nemovitostí, z převodu nemovitostí, spotřební a z příjmu právnických osob 14 Dotace 16 Časové rozlišení a dohadné položky ŠVARC SYSTÉM, NELEGÁLNÍ A ZÁVISLÁ PRÁCE 3. DAŇ Z PŘÍJMU 4. ZÁKON O DPH Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, Blatná Tel , fax , PROFEX AM, spol. s r.o., 2012, vyšlo 8. listopadu 2012

2 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Ing. Jiří Pavel, daňový poradce, auditor Inventarizace Častou chybou hlavně u neauditovaných účetních jednotek je neprovádění inventarizací, případně jsou inventarizovány pouze některé účty nebo není účtováno o inventurních rozdílech. Povinnost inventarizací vyplývá přímo z 29 zákona o účetnictví: (1) Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o snížení hodnoty majetku. Inventarizaci účetní jednotky provádějí k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou ("periodická inventarizace"). V případech uvedených v odstavci 2 účetní jednotky mohou provádět inventarizaci i v průběhu účetního období ("průběžná inventarizace"). (2) Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. (3) Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení. NOVELA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ 239/2012 Sb. - novela zákona o účetnictví nabyla účinnosti Kromě změn zaměřených na jednotky veřejné správy a legislativně technické úpravy je věnována větší pozornost pravidlům inventury, které se věnuje 30 zákona. Nově jsou do tohoto paragrafu přidány odstavce upravující: způsob provádění fyzické inventury ( 30/1,2), způsob stanovení skutečného stavu k rozvahovému dni, pokud inventarizace proběhla v jiný než rozvahový den ( 30/3,4), zahájení inventarizace nejdříve 4 měsíce před a 2 měsíce po rozvahovém dni ( 30/6), náležitosti inventurního soupisu ( 30/6). 30 odstavce 1 a 2: (1) Účetní jednotky zjišťují při inventarizaci skutečné stavy majetku a závazků a zaznamenávají je v inventurních soupisech. Tyto stavy zjišťují a) fyzickou inventurou u majetku, u kterého lze vizuálně zjistit jeho existenci, nebo b) dokladovou inventurou u závazků a majetku, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv, jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů. (2) Účetní jednotky při inventarizaci postupují tak, že provádějí jednu nebo více inventur a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví

3 Upřesnilo se, že dokladové inventury se týkají pouze skutečností, u kterých v rámci inventarizace nelze použít metodu vizuálního zjišťování jejich fyzické existence, a to s ohledem na jejich podstatu. Dokladové inventury se použijí nejen v případě pohledávek, závazků, jiných aktiv a jiných pasiv, ale i v případě určitého druhu majetku, který z hlediska své podstaty nenaplňuje kritéria pro provedení fyzické inventury např. nehmotný majetek ve formě ocenitelných práv, software apod. Upřesňuje se vztah mezi inventarizací a inventurami. Počet inventur v rámci inventarizace není omezen, a to bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou nebo dokladovou inventuru. Zohledňují se reálné možnosti a potřeby účetních jednotek pro provádění inventur. 30 odst.3 a 4: Účetní jednotky mohou při fyzické inventuře zjišťovat skutečný stav majetku počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby, případně mohou využívat účetní záznamy, které prokazují jeho existenci. Při periodické inventarizaci mohou účetní jednotky při zjišťování skutečného stavu stanovit den, ke kterému skutečný stav zjišťují a který předchází rozvahovému dni (dále jen rozhodný den ), a mohou dokončit zjišťování skutečného stavu podle účetních záznamů, které prokazují přírůstky a úbytky majetku a závazků, které nastaly mezi tímto dnem a rozvahovým dnem. Upřesnilo se, že v rámci fyzické inventury lze využívat určité způsoby, které jsou v praxi běžné, jako je počítání, vážení, apod. Tento postup se týká pouze určitého druhu majetku, a proto nemůže být jediným způsobem pro zjišťování skutečného stavu. Proto se při zjišťování skutečného stavu umožňuje také využití odpovídajících účetních záznamů. Může se jednat také o účetní záznamy, které vznikají v průběhu inventarizace. Např. v oblasti majetku, který při inventarizaci užívá jiná osoba, se může jednat o odpovídající prohlášení osoby, která tento majetek užívá. V případě určitého druhu majetku, jako jsou například nemovitosti, jsou využitelné při fyzické inventuře údaje uvedené v určitých evidencích, jako je např. katastr nemovitostí. Tyto údaje mohou být významné pro zjišťování skutečného stavu. Důvodem pro stanovení rozhodného dne byla potřeba stanovit okamžik, od jakého se vychází při inventurách z přírůstků a úbytků jednotlivých částí předmětu inventarizace. Podle znění zákona musí být rozhodný den stanoven před rozvahovým dnem. Dále byla rozšířena možnost, aby i v případě dokladových inventur bylo možné ukončit tyto inventury i po rozvahovém dni. Tímto jsou zohledněny potřeby a možnosti účetních jednotek při dokladové inventuře. 30 odst. 6: Účetní jednotky při periodické inventarizaci a) mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem, b) ukončí inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni. Do platilo: Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období. Prodloužení doby ukončení inventur zohledňuje potřeby a možnosti účetní jednotky (dříve 4+1). 30 odst. 7: Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) skutečnosti podle odstavce 1, a to tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky též jednoznačně určit, b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury, c) způsob zjišťování skutečných stavů, d) ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, e) ocenění majetku a závazků při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila, f) okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, - 2 -

4 g) rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila, h) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. Do platilo: Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) skutečnosti podle odstavce 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit, b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, c) způsob zjišťování skutečných stavů, d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle 26 odst. 3, e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. Je vypuštěn požadavek, aby jednotlivé inventurní soupisy obsahovaly podpisový záznam osoby odpovídající za provedení inventarizace. Inventurní soupisy se týkají jednotlivých inventur, a proto je stanoveno, že jsou na inventurních soupisech připojovány podpisové záznamy osob odpovědných za provedení jednotlivých inventur. Jsou rozdílně stanoveny dny, ke kterým se provádí ocenění předmětu inventarizace při periodické a průběžné inventarizaci s ohledem na jejich specifika. Také je zohledněna možnost stanovení rozhodného dne. V této souvislosti jsou dále doplněny náležitosti inventurního soupisu o okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, a případně o rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila. Odkaz na ustanovení 26 odst. 3 zákona byl vypuštěn jako nadbytečný (odkaz na rezervy, opravné položky a odpisy). Inventarizační rozdíly (ČÚS 007) Za inventarizační rozdíl se považují výlučně případy, kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví (manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem, skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví (přebytek) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem. Mankem nejsou technologické a technické ztráty vznikající například rozprachem, vyschnutím v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob. Inventarizační rozdíly se účtují MD 54x (56x) nebo DAL 64x (66x) s výjimkou a) chybějících cenných papírů; pokud ze zvláštního právního předpisu vyplývá, že je nutno zahájit umořovací řízení, pak jsou tyto cenné papíry vedeny na odděleném analytickém účtu Cenné papíry v umořovacím řízení, b) manka a přebytku odpisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě, že se jedná o manka, zůstatková cena majetku se MD 54x - Jiné provozní náklady a DAL příslušných účtů účtových skupin 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku; majetek se vyřadí, v případě, že se jedná o přebytek, zaúčtuje se inventarizační rozdíl MD 01x - Dlouhodobý nehmotný majetek nebo 02x - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a DAL 07x - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo 08x -Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. c) manka a přebytku neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku v případě, že se jedná o manko, vyřazovaný majetek se zaúčtuje MD 54x - Jiné provozní náklady a DAL 03x - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, v případě, že se jedná o přebytek, zaúčtuje se inventarizační rozdíl na MD 03x - Dlouhodobý majetek neodpisovaný a DAL 41x - Základní kapitál a kapitálové fondy

5 d) přebytku nakoupených zásob, pokud se má oprávněně za to, že k němu došlo chybným účtováním při jejich vyskladnění; účtuje se DAL 50x - Spotřebované nákupy; e) přebytků u zásob vlastní výroby včetně zvířat, které se účtují na příslušné účty změny stavu vnitropodnikových zásob. ZÁSOBY Pokud se účtuje o zásobách způsobem A : U nakoupených zásob se inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob zaúčtují na MD 50x -Spotřebované nákupy, jde-li o ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob, na MD 54x - Jiné provozní náklady v případě manka u přebytků zásob DAL 64x - Jiné provozní výnosy, popřípadě na stranu DAL příslušných účtů účtové skupiny 50 - Spotřebované nákupy. U zásob vlastní výroby se inventarizační rozdíly a ztráty zaúčtují na MD 61x - Změny stavu zásob vlastní činnosti, jde-li o ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob, na MD 54x - Jiné provozní náklady v případě mank u přebytků zásob DAL 61x - Změny stavu zásob vlastní činnosti. Pokud se účtuje o zásobách způsobem B U nakoupených zásob se inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob zaúčtují inventarizační rozdíly v případě, že se jedná o manka, se zaúčtují MD 54x - Jiné provozní náklady a DAL příslušného účtu zásob, přebytky zásob se zaúčtují DAL 64x - Jiné provozní výnosy, popřípadě DAL 50 a MD příslušného účtu zásob. U zásob vlastní výroby se inventarizační rozdíly a ztráty zaúčtují manka se zaúčtují na MD 54x - Jiné provozní náklady, přebytky zásob DAL 61x - Změny stavu zásob vlastní činnosti. Manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat pouze tehdy, jedná-li se o manka a přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob. Převyšuje-li po tomto vyrovnání částka mank částku přebytků, je třeba rozdíl posuzovat jako výsledné manko; převyšuje-li částka přebytků částku mank, posuzuje se rozdíl jako výsledný přebytek (jedná se o výjimku ze zákazu vzájemného zúčtování podle 58 odst. 1 písm. c) vyhlášky 500/2002 Sb.). Pohledávka za odpovědnou osobou z titulu náhrady manka se zaúčtuje souvztažně ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 64 - Jiné provozní výnosy. Dlouhodobý hmotný majetek Neexistence vnitropodnikových směrnic, drobný majetek, úroky z úvěrů, ODPISOVÝ PLÁN ÚČETNÍCH ODPISŮ NEODPOVÍDÁ REÁLNÉ ŽIVOTNOSTI NEBO VŮBEC NEEXISTUJE Nedostatky v inventurách je evidovaný zpravidla zcela odepsaný majetek, který ve skutečnosti již neexistuje, neprovádějí se inventury, zejména u drobného majetku OPRAVY MAJETKU, KTERÝ NENÍ VE VLASTNICTVÍ, BĚŽNÉ OPRAVY X TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ, ŠKODY NA CIZÍM MAJETKU, NEOPRAVITELNÉ - 4 -

6 ŠKODY NA VLASTNÍM MAJETKU (NAD VÝŠI PŘIJATÉ NÁHRADY NEDAŇOVÉ) X OPRAVITELNÉ ŠKODY NA VLASTNÍM MAJETKU (DOHADNÉ POLOŽKY NA POJISTNÁ PLNĚNÍ). Nedostatečná inventura 042 dokladová-karta účtu příslušné 042- odkaz na doklad Zálohy na nakupovaný majetek se účtují na 314 nebo 042 místo do sk. 05 KONTROLA VZTAHU ÚČTŮ ODKUP STAVEB A POZEMKŮ PO PRONÁJMU 24/5) Kontrola vztahu účtů Při prodeji neodepsaného majetku musí být účtováno o výnosu na účtu 641 a současně musí být účtováno o vyřazení majetku zůstatková cena se účtuje na účet 541. Pokud je majetek odepsán, náklad na účtu 541 není žádný. Nejčastější chybou je, že je účtováno o tržbě, ale majetek se zapomene vyřadit. Pokud není majetek účetně zcela odepsán, je chyba i v hospodářském výsledku. Pokud není odepsán ani daňově, je chyba v základu daně. Obrat účtu 02x DAL musí odpovídat pořizovacím cenám veškerého vyřazeného majetku (prodej i likvidace, případně jiný typ vyřazení). Příklad: Prodán nákladní automobil, PC Kč, ZCÚč Kč, ZCDaň Kč, tržba bez DPH Kč. Musí být účtováno: 311/ dosažená tržba / DPH na výstupu D/ daňová ZC (v případě programu ZEIS) N/ dorovnání na ÚZC ( 551 = ÚZC) 082/ vyřazení majetku Škody na dlouhodobém majetku Nejčastějšími chybami je porušování časové a věcné souvislosti náklady se objevují v jiném účetním období než výnosy. Další chybou objevující se v praxi je, že se vůbec neúčtuje o pojistné události. OPRAVITELNÉ ŠKODY Opravitelná škoda není škodou ve smyslu daňových zákonů, nedochází k vyřazení majetku. Obecně platí, že náklad na opravu je daňově uznatelný. Opravitelná škoda na nepojištěném majetku. Oprava je provedena v roce poškození V září došlo k havárii nepojištěného automobilu. Bylo rozhodnuto, že automobil bude opraven - vznikla opravitelná škoda na nepojištěném automobilu. Oprava byla provedena říjnu za Kč bez DPH. Účtování: Říjen 511/ Kč faktura za opravu 343/ Kč (378/648)??? Kč případný předpis náhrady škody osobě zodpovědné za škodu ( škůdci ) Oprava je provedena v roce následujícím po poškození, škoda je předepsána k náhradě v roce jejího vzniku V prosinci 2011 došlo k havárii nepojištěného automobilu. Bylo rozhodnuto, že automobil bude opraven - vznikla opravitelná škoda na nepojištěném automobilu. ZC automobilu je Kč

7 Oprava byla provedena únoru 2012 za Kč bez DPH. Škoda byla částečně předepsána k úhradě zaměstnanci již v roce 2011(alkohol ) Účtování: 2011 Prosinec 378/ Kč předpis náhrady škody 559/ Kč odhad znehodnocení automobilu 24/2zc)ZDP => lze uznat za daňový náklad do výše přijaté náhrady ( daňový náklad, nedaňově) 2012 Únor 511/ Kč faktura za opravu 343/ Kč 092/ Kč zrušení OP ( daňově, nedaňově) - Na základě posouzení výše škody (došlo k dočasnému znehodnocení majetku) nebo v rámci inventury se rozhodne o vytvoření opravné položky k dlouhodobému majetku. Opravná položka se vytváří ve výši předpokládané hodnoty opravy, maximálně však do výše zůstatkové ceny (hodnota majetku nemůže být záporná). - Opravnými položkami se k rozvahovému dni vyjadřuje dočasné znehodnocení opravitelného majetku, pokud se oprava neprovede ve stejném období, kdy k poškození došlo. - Pokud je opravná položka (náklad) krytá výnosem z titulu přijaté náhrady škody, lze ji podle ustanovení 24 odst.2 písm.zc) ZDP považovat za daňový náklad do výše přijaté náhrady. Opravitelná škoda na pojištěném majetku Oprava je provedena v roce poškození, pojistné plnění vyplaceno ve stejném roce. V září došlo k havárii pojištěného automobilu. Bylo rozhodnuto, že automobil bude opraven - vznikla opravitelná škoda na pojištěném automobilu. Oprava byla provedena říjnu za Kč bez DPH. V listopadu 2011 byla škodní událost projednána pojišťovnou, uznán nárok na pojistné plnění a bylo rozhodnuto o jeho výši. Pojistné plnění ve výši Kč bylo uhrazeno v prosinci. Účtování: (září??559/092)? Kč odhad znehodnocení automobilu většinou se o opravné položce neúčtuje, protože k rozvahovému dni je automobil opraven. Pokud by opraven nebyl, účtovalo by se k rozvahovému dni. Účtování v průběhu roku mohou použít účetní jednotky, které přísně sledují měsíční výsledky hospodaření. Říjen 511/ Kč faktura za opravu 343/ Kč Listopad 378/ Kč nárok na pojistné plnění Prosinec 221/ Kč výplata pojistného plnění Oprava je provedena v roce poškození, škodu zavinil řidič jiného vozidla - pojistné plnění z povinného ručení je vyplaceno ve stejném roce na účet dodavatele opravy. V září došlo k havárii automobilu. Viníkem nehody je řidič jiného vozidla. S pojišťovnou je dohodnuto, že pojistné plnění uhradí přímo autoservisu. Oprava byla provedena říjnu za Kč bez DPH. V listopadu pojišťovna oznámila, že pojistné plnění ve výši Kč bylo zasláno na účet autoopravny. Účtování: Říjen 511/ Kč faktura za opravu je nutné 343/ Kč účtovat o celé faktuře, nikoliv jen o DPH!!! Listopad 378/ Kč nárok na pojistné plnění

8 321/ Kč zápočet platby na účet dodavatele 321/ Kč doplatek dodavateli CHYBY: V praxi je někdy účtováno pouze o té části faktury za opravu, kterou je povinen objednatel opravy uhradit dodavateli opravy. Někdy se dokonce zjistí, že došlo ke škodě, majetek je opraven, ale faktura za opravu v účetnictví chybí. K této chybě dojde buď tak, že autoopravna přijme peníze od pojišťovny, ale fakturu nevystaví nebo ji sice vystaví, ale než zjistí, že není uhrazena celá, uplyne nějaký čas a mezitím proběhne účetní závěrka. Oprava je provedena v roce poškození, pojistné plnění přiznáno v roce poškození, vyplaceno v roce následujícím. V říjnu 2011 došlo k havárii pojištěného automobilu. Bylo rozhodnuto, že automobil bude opraven - vznikla opravitelná škoda na pojištěném automobilu. Oprava byla provedena listopadu za Kč bez DPH. V prosinci 2011 byla škodní událost projednána pojišťovnou, uznán nárok na pojistné plnění a bylo rozhodnuto o jeho výši. Pojistné plnění ve výši Kč bylo uhrazeno v lednu Účtování: 2011 Listopad 511/ Kč 343/ Kč Prosinec 378/ Kč 2012 Leden faktura za opravu nárok na pojistné plnění (lze účtovat i 385/648) 221/ Kč výplata pojistného plnění Oprava je provedena v roce poškození, pojistné plnění přiznáno a vyplaceno v roce následujícím. K datu závěrky lze oprávněně předpokládat, že pojišťovna plnění přizná (k datu uzavírání účetních knih je již pojišťovnou přiznáno). V listopadu 2011 došlo k havárii pojištěného automobilu. Bylo rozhodnuto, že automobil bude opraven - vznikla opravitelná škoda na pojištěném automobilu. Oprava byla provedena prosinci za Kč bez DPH. V lednu 2012 byla škodní událost projednána pojišťovnou, uznán nárok na pojistné plnění a bylo rozhodnuto o jeho výši. Pojistné plnění ve výši Kč bylo uhrazeno v únoru Účtování: 2011 Prosinec 511/ Kč faktura za opravu 343/ Kč 388/ Kč dohadná položka na pojistné plnění (pokud známe přesnou částku, lze účtovat 385/648) 2012 Leden Únor 378/ Kč nárok na pojistné plnění 221/ Kč výplata pojistného plnění Oprava je provedena v roce poškození, pojistné plnění je přiznáno a vyplaceno až po podání daňového přiznání v roce následujícím. K datu závěrky nelze oprávněně předpokládat, že pojišťovna plnění přizná (k datu uzavírání účetních knih není pojišťovnou přiznáno a není přiznáno ani k ). Pojistné plnění je pojišťovnou přiznáno až po vleklých sporech

9 V listopadu 2011 došlo k havárii pojištěného automobilu. Bylo rozhodnuto, že automobil bude opraven - vznikla opravitelná škoda na pojištěném automobilu. Oprava byla provedena prosinci za Kč bez DPH. V lednu 2012 byla škodní událost projednána pojišťovnou a nebyl uznán nárok na pojistné plnění. Po vleklých sporech přiznala pojišťovna plnění až v srpnu 2012 ve výši Kč. Pojistné plnění ve výši Kč bylo uhrazeno v září Účtování: 2011 Prosinec 511/ Kč 343/ Kč faktura za opravu 2012 Srpen 378/ Kč nárok na pojistné plnění Září 221/ Kč výplata pojistného plnění V takovýchto případech není zcela výjimečně nutno účtovat o dohadné položce na pojistné plnění. Tento postup je potvrzen i rozhodnutím NSS 2 Afs 101/2008: Finanční úřad dodatečně vyměřil daň z příjmů právnických osob. Daň doměřil na základě výsledků daňové kontroly, při níž bylo zjištěno, že žalobce v rozporu s 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů účtoval o nákladech vynaložených v souvislosti s odstraňováním havárie, nikoliv však o očekávané náhradě škody od pojišťovny, ač bylo nepochybné, že povinnost plnění z pojistné smlouvy byla již v tomto zdaňovacím období dána. Shrnutí rozhodnutí soudu:: Za situace, kdy ke dni účetní závěrky není jistota nejen o výši pojistného plnění, ale ani o tom, zda havárie je skutečně pojistnou událostí, nelze účtovat o předpokládaném výnosu pojistného jako o dohadné položce aktivní. Nepostačuje pouze existence pojistné smlouvy, nýbrž by muselo být také zřejmé, že se na havárii vztahuje, tedy že škodní událost je událostí pojistnou. K naplnění podmínek účtování očekávaného pojistného plnění na dohadné účty aktivní nepostačí pojistná smlouva a neodmítnutí plnění pojišťovnou. Pojišťovna před skončením šetření Policie ČR a šetření vlastního neměla podklady ani pro příslib plnění ani pro jeho odmítnutí. Neodmítnutí plnění není žádným projevem vůle, o který by mohl stěžovatel opřít postup při účtování. Oprava je provedena v roce následujícím po roce poškození, pojistné plnění je přiznáno a vyplaceno v roce poškození. K datu závěrky je nutné vytvořit opravnou položku. V říjnu 2011 došlo k havárii pojištěného automobilu. Bylo rozhodnuto, že automobil bude opraven - vznikla opravitelná škoda na pojištěném automobilu. Účetní ZC automobilu je Kč. Oprava nebyla do konce roku 2011 dokončena, byla ukončena v únoru 2012 za částku Kč bez DPH. V listopadu 2011 byla škodní událost projednána pojišťovnou, uznán nárok na pojistné plnění a bylo dohodnuto, že plnění bude provedeno rozpočtem (nebude se čekat na dokončení opravy). Na návrh pojišťovny byla dohodnuta výše plnění Kč. Pojistné plnění bylo uhrazeno v prosinci Účtování: 2011 Říjen 559/ Kč odhad znehodnocení automobilu většinou se o opravné položce neúčtuje k datu vzniku škody, je možné zaúčtovat až k na základě provedené inventarizace. 24/2zc)ZDP => lze uznat za daňový náklad Listopad 378/ Kč nárok na pojistné plnění Prosinec 221/ Kč výplata pojistného plnění 2012 Únor 511/ Kč faktura za opravu 343/ Kč 092/ Kč zrušení opravné položky (daňově) - 8 -

10 - U poškozeného majetku určeného k opravě se neúčtuje o žádné škodě, vyřazení, ani částečném vyřazení. - Na základě posouzení výše škody (došlo k dočasnému znehodnocení majetku) nebo v rámci inventury se rozhodne o vytvoření opravné položky k dlouhodobému majetku. Opravná položka se vytváří ve výši předpokládané hodnoty opravy, maximálně však do výše zůstatkové ceny (hodnota majetku nemůže být záporná). Opravnými položkami se k rozvahovému dni vyjadřuje dočasné znehodnocení opravitelného majetku, pokud se oprava neprovede ve stejném období, kdy k poškození došlo. Pokud je opravná položka (náklad) krytá výnosem z titulu pojistného plnění, lze ji podle ustanovení 24 odst.2 písm.zc) ZDP považovat za daňový náklad (v podstatě nahrazuje náklad vynaložený na opravu). - Pojistné plnění se účtuje do toho roku, ve kterém pojišťovna přizná nárok na pojistné plnění NEOPRAVITELNÉ ŠKODY Neopravitelná škoda na nepojištěném majetku, která vede k vyřazení z účetnictví V září došlo k havárii nepojištěného automobilu. Bylo rozhodnuto, že automobil nebude opravován - vznikla neopravitelná škoda. PC cena , ZCÚč Kč, ZCDaň Kč. Účtování: 549 N/ daňová ZC => nedaňový náklad (není náhrada škody) 549 N/ ZEIS dorovnání na ÚZC ( 551 = ÚZC) 082/ vyřazení majetku Neopravitelná škoda na pojištěném majetku, která vede k vyřazení z účetnictví V září došlo k havárii pojištěného automobilu. Bylo rozhodnuto, že automobil nebude opravován - vznikla neopravitelná škoda. PC cena , ZCÚč Kč, ZCDaň Kč. Přijatá náhrada od pojišťovny Kč. Účtování: 549 D/ daňová ZC => daňový náklad do výše přijaté náhrady škody 549 N/ ZEIS dorovnání na ÚZC ( 551 = ÚZC) Vždy nedaňový náklad! 082/ vyřazení majetku 378/ náhrada škody Odkoupení najatého dlouhodobého odpisovaného majetku Účetní jednotka užívá od na základě smlouvy o finančním leasingu traktor. Poměrná část nákladů účtovaná měsíčně jako nájemné na účet 518 byla Kč. K se dohodla s leasingovou společností, že smlouvu ukončí a traktor odkoupí. ZC daňová (stanovená podle 24/5a ZDP = po rovnoměrných odpisech) ke dni prodeje byla u leasingové společnosti Kč. Protože společnost platila velké splátky, kupní cena byla stanovena Kč. Tímto postupem došlo k porušení podmínky 24/5a a účetní jednotka musí vyloučit nájemné zaúčtované v roce 2012 do nákladů ( Kč) vyloučit na ř.40 daňového přiznání a o nájemné zahrnuté do daňových nákladů v roce 2011 zvýšit základ daně v ř.30 ( Kč). O nájemné, které nebylo uznáno jako daňový náklad, si může zvýšit vstupní cenu pro daňové odpisování ( = Kč) podle 29/1a

11 Nájemné by mohlo zůstat daňově uznatelné za předpokladu, že kupní cena nebude nižší než ZC po rovnoměrných odpisech. V našem případě je ZC po rovnoměrných odpisech Kč a kupní cena Kč. Kupující nedodržel podmínky dané ZDP a uplatněné nájemné v minulých letech musí dodanit v roce, kdy k porušení podmínek došlo ( 23/3a3), tedy v řádném daňovém přiznání za rok Nákup najatých pozemků v roce 2012 Nájemce má uzavřenu od roku 2006 nájemní smlouvu na 1 ha pozemku a platí nájemné z 1 ha ve výši 800 Kč ročně. V roce 2012 odkoupí tento 1 ha pozemku za cenu 5 Kč/m2, vyhlášková cena je 4,50 Kč/m2. Provede se test nákladů podle 24/5b) ZDP. Nájemné v předchozích letech bude daňově uznatelné jen tehdy, když kupní cena pozemku nebude nižší než cena zjištěná podle zákona o oceňování (vyhlášková cena). Účetní jednotka podmínky neporušila. Náklady jsou uznatelné. V roce 2012 odkoupí tento 1 ha pozemku za 4 Kč/m2, vyhlášková cena je 4,50 Kč/m2. Provede se test nákladů podle 24/5b) ZDP. Účetní jednotka podmínky porušila, v daňovém přiznání za rok 2012 bude připočitatelnou položkou v ř.30 částka ve výši nájmů uplatněných v daňových nákladech od do ( 23/3a3 + čl.ii přechodné ustanovení bod 5 zákona č.346/2010 Sb.) => 800 x 4 = Kč. (v ř.40 se případně vyloučí z daňových nákladů ještě nájem zaúčtovaný do nákladů roku 2012). Poznámka: Pokud účetní jednotka vykázala v letech 2006 a 2007 daňové ztráty, musí řešit individuálně. Směna nemovitostí - pozemků (i staveb) bez doplatku Účetní jednotky, které směňují pozemky, účtují úbytek jako prodej 541/031v částce pořizovací ceny pozemku (stav 031). Účetní jednotky, které směňují budovy nebo stavby, účtují úbytek jako prodej 541/081 ve výši zůstatkové ceny a následně 081/021 v částce pořizovací ceny. Namísto své nemovitosti získá každý z nich novou směněnou nemovitost oceněnou ve výši znaleckého ocenění (vyhláškové ceně) 042/641. Ke dni podání žádosti o vklad práva do KN se zaúčtuje zařazení 031/042. Pozor: U směny pozemků je nutné daňově vyhodnotit částku zaúčtovanou na účet 541 podle dosaženého výnosu na účtu 641. Daňovým nákladem je pouze do výše výnosů. Hodnotí se zvlášť za každý pozemek. Většinou u jednoho z účastníků směny je část nákladu nedaňová (ten který o směnu více stál, má někdy pořizovací cenu zcizeného pozemku vyšší než je odhad nabytého pozemku). Směna pozemků s doplatkem A vlastní pozemek (v účetnictví na 031 je v poř ceně 90 tis. Kč) ocenění k datu směny podle vyhlášky 100 tis. Kč, B vlastní pozemek B (v účetnictví na 031 je 92 tis. Kč) ocenění podle vyhlášky 140 tis. Kč. Účetní jednotky si pozemky směňují. Doplatek bude platit A ve výši dohodnutých 40 tis. Kč. A vyřazuje pozemek z evidence v pořizovací ceně 90. Účtuje se ve výši pořizovací 541/ ceny (částka na 031 připadající na příslušné parcelní číslo). A přijímá pozemek B oceněný ve výši vyhláškové ceny 140. Účtuje se k datu právních účinků vkladu. A pořídila pozemek v ocenění 140, z toho 40 doplatku je na 321, zbytek 100 je ve výnosech = 140 tis. Kč. 042/ / / B vyřazuje pozemek z evidence v účetní ceně 92. Účtuje se v takové částce jaká 541/ je na 031 u příslušného parcelního čísla. B přijímá pozemek od A ve výši vyhláškové ceny, přes /

12 Vydání pozemku Pozemkovým fondem na postoupené pohledávky Účetní jednotka odkoupila od oprávněné osoby pohledávku za Kč. Na tuto pohledávku jí byl vydán pozemkovým fondem pozemek (ocenění Kč). Pořizovací cenou tohoto pozemku je částka, za kterou byla pohledávka nakoupena. Nákup pohledávky od oprávněné osoby 378/ Úhrada za pohledávku 321/ Vydání pozemku PF 042/ Případné vedlejší náklady (právní služby) 042/321??? Dlouhodobý finanční majetek účty 061,2,3 Neexistence vnitropodnikových směrnic pro způsob ocenění 06x úbytků v průběhu roku a v ocenění k rozvahovému dni. Neprovádí se závěrkové přecenění Analytická evidence 06x (podle jednotlivých emitentů a jmenovitých hodnot) Do ocenění nejsou v případě nákupu zahrnuty vedlejší náklady Vlastní akcie jsou drženy déle než povoluje obchodní zákoník CHYBNÉ ZDANĚNÍ PŘIJATÝCH DIVIDEND- VŽDY JE TO NEDAŇOVÝ VÝNOS (JE JEDNO ZDA SE JEDNÁ O PŘÍJEM OSVOBOZENÝ NEBO ZDANĚNÝ SRÁŽKOVOU DANÍ). Zásoby Formálně prováděné nebo vůbec neprováděné inventarizace Nezaúčtování inventurních rozdílů Chybí směrnice pro technologické ztráty a ztratné v maloobchodech (do normy) Neexistence vnitropodnikových směrnic pro účtování zásob, zvířat Neexistence směrnice pro tvorbu opravných položek Do ocenění nejsou zahrnuty vedlejší náklady, neprovádí se aktivace vlastních výkonů Neexistence OP u bezobrátkových zásob NENÍ ZAÚČTOVÁN INVENTÁRNÍ STAV ZÁSOB (AKTIVACE SKLADU) U VARIANTY B, VŠE JE VE SPOTŘEBĚ. B nevede skladovou evidenci Problematika správného ocenění produkce ve vlastních nákladech Zvířata účet 026, 124 Od roku 2008 se zvířata základního stáda (nyní dospělá zvířata) účetně a daňově chovají stejně jako ostatní dlouhodobý hmotný majetek. Na účet 026 se musí účtovat, pouze pokud pořizovací cena překročí 40 tis. Kč. Jestliže nepřekročí 40 tis. Kč, může se o dospělých zvířatech účtovat (stanoví vnitropodniková směrnice. jako o zásobách - zůstanou v zásobách na účtu 124. Neodpisují se, při vyřazení (prodej, úhyn) je celá pořizovací cena (ZC) nákladem na účtu 614. Jako o drobném dlouhodobém majetku v tomto případě se účetní odpisy uznávají za daňový náklad. Zvířata zařazená do konce roku 2007 se odpisují původním režimem v odpisové skupině 1,2. Většina těchto zvířat je již odepsána nebo vyřazena. Chyby: Chybí směrnice pro účtování dospělých zvířat do Kč

13 Nejčastější chybou je, že zvířat do se zařadí na účet 026, ale v systému se nastaví odpisování chybně a účetní a daňové odpisy jsou různé. Protože se jedná o drobný hmotný majetek, musí se postupovat podle 24/2v a ÚO = DO. Chybně oceněné přírůstky a příchovky. Zvířata vlastního odchovu (příchovky) se oceňují vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou v případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady (ČÚS 015, bod 3.7). Krátkodobý finanční majetek Běžný účet se zůstatkem v minusu (kontokorent, revolving) se v rozvaze musí vykazovat v krátkodobých úvěrech. V programu Finance ZEIS se pro kontokorenty standardně používají účty 2218xx. Zůstatky devizových účtů a valutových pokladen se v závěrce musí ocenit závěrkovým kursem ČNB Vlastní akcie nákup 252/321 v pořizovací ceně prodej 561/252, 378/661 daňový test nákladů do výše dosažených tržeb nedodržení lhůty dané obchodním zákoníkem ( 161a) Zúčtovací vztahy Neudržované saldokonto. Není prováděno odsouhlasení významných závazků a pohledávek (konfirmace) s obchodními partnery. Odsouhlasení zůstatků saldokonta na HK účetnictví = shoda SÚ a AÚ. Pohledávky Neexistence vnitropodnikové směrnice pro tvorbu účetních opravných položek Nejsou tvořeny účetní opravné položky k pohledávkám Jsou chybně tvořeny daňové opravné položky Při částečných úhradách pohledávek se neruší opravné položky (zejména daňové) Neprovádí se kontrola ukončení konkursu Rejstřík úpadců Insolvenční rejstřík Chybné účtování prodeje pohledávek (jen účty 3 třídy) 546/ / Náklad je daňový do výše dosažených tržeb zvýšený o vytvořenou zákonnou opravnou položku O nákupu pohledávek je chybně účtováno přes účty 546/646 Chybné ocenění nákupu pohledávky za 50 tis. Kč + právní služby 2000 Kč. Pořizovací cena pohledávky je cena včetně vedlejších nákladů. 378/ ,00 kupní cena pohledávky 378/ ,00 právní služby Neuhrazené zálohové faktury v závěrce Příklad: Na účtu 150 je evidována záloha na zásoby ve výši Kč, která nebyla uhrazena (přijatá zálohová faktura je zaúčtována

14 Závazky /321). Tím byla v rozvaze navýšena aktiva i pasiva na ř.38 a ř.103 o tis.kč. Obdobně platí i pro zálohy na 05x nebo 314, Takto zaúčtované nehrazené zálohy mají být stornovány v roční závěrce. Závazky zaniklé je povinnost účtovat Zánik: úhradou 321/221 zápočtem 321/311, zánikem firmy 321/668 D písemnou dohodou 321/668 D s výjimkou transformačních 321/668 N. Závazky promlčené-možnost účtovat (věrné účetnictví) Dobrovolný odpis závazků z rozvahy (z účtů 321,479 ) a jejich přesun do podrozvahy je daňovým výnosem s výjimkou závazků, pro které je zpracována interpretace. Interpretace č. I15 dobrovolný odpis účtu 364 z rozvahy a přesun do podrozvahy promlčené nedoručitelné dividendy 364/42x. Nutno zpracovat vnitropodnikovou směrnici. Interpretace č.i19 dobrovolný odpis účtů 479 z rozvahy a jejich přesun do podrozvahy zúčtování promlčených transformačních závazků, které vznikly rozdělením vlastního kapitálu /422, /422, /422. Nutno zpracovat vnitropodnikovou směrnici. Závazky 36 měsíců po splatnosti (povinnost dodanit) test na 23, odst.3, písm.a bod 12 ZDP ) - k PŘÍKLAD: SUAU SPLATNOST PŘEDPIS ÚHRADA ZBÝVÁ DODANIT? ,00 0, ,00 právní konzultace , , ,00 sklizen kukuřice , , ,00 půjčka ,00 0, ,00 nájem pozemků Daně Daň z přidané hodnoty Zůstatek účtu neodpovídá ani po kompenzaci o částky odložené DPH na vstupu neuhrazeným daňovým přiznáním. Neprovedené vyrovnání odpočtu klasickým koeficientem, případně poměrovým koeficientem (osvobozená plnění bez nároku na odpočet na výstupu, soukromé používání vozidel) Chyby při nárokování odpočtu daně na vstupu většinou předčasně uplatněný nárok Uplatněný nárok na daň na vstupu u vstupů, které souvisejí s pronájmem bytů zaměstnancům Silniční daň Silniční daň je daňově uznatelným nákladem při zaúčtování, není vázána na úhradu. Částka v přiznání musí souhlasit na zůstatek účtu 531. Na silniční dani se často vyskytují přeplatky z předchozích let, o kterých se účetní jednotka dozví, až když požádá o výpis z účtu daňového dlužníka. Tyto přeplatky chybí v účetnictví doúčtování na 345/648, 668.

15 Zapomene se při vyúčtování daně na přeplatek z minulých let a daň se hradí zbytečně vysoká Daň z nemovitosti Do účetních nákladů musí být účtováno vždy v roce, za který je daň vyměřena (účtuje se předpisem. Pokud není daň uhrazena do , je nutno se s tím vyrovnat v daňovém přiznání. Vzhledem k tomu, že náklady na tuto daň jsou uznatelné až po úhradě, vzniká u neplatících firem problém se sledováním daňové uznatelnosti účtu 532. Naprosto nezbytná je pomocná evidence úhrad od data, kdy účetní jednotka přestala platit v termínu. Úhrady, které byly provedeny v roce 2012, jsou daňově uznatelné v roce 2012 ať je placena daň za jakékoliv období. Daň z převodu nemovitostí Podle zákona o dani z převodu nemovitostí je poplatníkem strana prodávající. Strana kupující je ručitelem. V některých případech je však poplatníkem daně z převodu nabyvatel, (kupující strana). Jedná se o situace vyjmenované v 8/1 b) zákona o dani z převodu. Placení daně z převodu kupující stranou - povinnost vyplývá ze zákona: Konkurs a dražba kupující strana je poplatníkem, daň je daňově účinným nákladem Příjem nemovitosti na likvidační zůstatek Kontrola nákladů se provádí na podaná daňová přiznání a úhradu. Lhůta pro podání a placení daně je do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy je vklad práva zapsán do katastru nemovitostí. Pokud kupující strana není poplatníkem, je ručitelem za úhradu. Uplyne-li lhůta pro zaplacení a poplatník nezaplatí, na výzvu správce daně platí ručitel. Úhrada je daňovým nákladem, ale ručitel může vymáhat tuto daň na původním poplatníkovi. Daň spotřební Zůstatek rozvahového účtu spotřební daně (v drtivé většině případů se jedná o zelenou naftu ) se kontroluje na daňové přiznání ke spotřební dani. Z tohoto daňového přiznání vychází nárok na vratku spotřební daně. Nárok je na MD účtu 345 a účtuje se jako snížení spotřeby příslušného nákladového účtu 501. Daň z příjmů právnických osob-účet 341 V řádku 10 DP se uvádí výsledek hospodaření bez účtové skupiny 59. Kontrola zaplacených záloh: Zálohy se platí: Čtvrtletně pokud daňová povinnost překročila Kč. Platí se ve výši 25% z částky daně uvedené na ř.360 DP zaokrouhleno na celé 100 Kč nahoru. Termíny 15.3., 15.6., 15.9., Pololetně pokud daňová povinnost překročila ale nepřesáhla Kč. Platí se ve výši 40% z částky daně uvedené na ř.360 DP zaokrouhleno na celé 100 Kč nahoru. Termíny a Nejčastější chybou je opomenutí povinnosti uhradit zálohu a chybně zaokrouhlená částka zálohy (není zaokrouhleno na 100 Kč nahoru). Občas je o záloze účtováno na jiný účet než

16 V daňovém přiznání se započítávají zálohy uhrazené ve zdaňovacím období (většinou kalendářní rok, eventuálně hospodářský rok). Pokud byly zálohy uhrazeny pozdě, započítávají se, pouze pokud byly uhrazeny do termínu pro podání DP. Nově se výše záloh stanovuje vždy ode dne podání daňového přiznání. Zůstatek účtu 341 by ve většině případů měl souhlasit na ř.4 V.oddílu DP (placení daně). Nesouhlasí v případě podání dodatečného přiznání či doměrku daně pokud nebylo k rozvahovému dni uhrazeno. Příklad: Kontrola daňového přiznání za rok 2011 Kontrolou daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011 bylo zjištěno, že vznikla daňová povinnost ve výši Kč. Daňová povinnost je zaúčtovaná na účtech /341. Z této daňové povinnosti nevznikla povinnost platit zálohy až do podání DP za rok 2012, tj. do Uplatněné zálohy v oddílu V daňového přiznání souhlasí na zůstatek zaplacených záloh v účetnictví. Zůstatek účtu 341 MD souhlasí na přeplatek daně ve výši Kč. Účetní jednotka může o přeplatek písemně požádat (až po ). Kontrola uplatnění daňové ztráty v DP za rok 2011 bylo možno uplatnit ztrátu z roku 2006 a mladší. Na ztráty z roku 2004 a mladší platí 5 letá lhůta pro uplatnění. V DP za rok 2011 bylo možné uplatnit již jen 5 leté ztráty. Kontrolní období: 3 roky od rozvahového dne (datum, ke kterému se sestavuje závěrka) + počet měsíců do zákonného termínu pro podání DP za předpokladu, že nebyla vyměřena daňová ztráta (u ztráty se prodlužuje o 5 roků = doba, po kterou lze ztrátu uplatnit). DP za nebo ) DP za nebo ) DP za nebo ) DP za nebo ) Kontrola uplatněných darů Minimální hodnota daru, aby mohl být uplatněn je 2000 Kč. Je nutno prověřit, zda obdarovaný subjekt a účel daru splňují požadavky 20/8 ZDP. Z darů nepeněžních se odvádí DPH. Všechny dary nejdříve vyloučí jako nedaňový náklad v řádku 40 DP a dále mohou být odečteny od základu daně v řádku 260. Celkem lze odečíst nejvýše dary ve výši 5 % ze základu daně sníženého podle 34 (ř.250 DP). V případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. Nejčastější chybou je, že účel daru nesplňuje podmínky 20/8. Účely daru jsou samostatně stanoveny pro obdarované právnické osoby a samostatně pro obdarované fyzické osoby. Při kontrole je nutné číst správný řádek zákona. Příklad: Účetní jednotka poskytla dary, které jsou zaúčtovány nedaňově na účtu Byly prověřeny darovací smlouvy. Obdarovaný Částka Účel Uplatnění v DP 1. Mateřská školka 1 000,- dětský den - lze uplatnit od 2 tis. NE

17 2. Sbor dobrovolných hasičů 5 000,- požární ochrana ANO 3. Jezdecký klub 3 000,- tělovýchova a sport ANO 4. Obec 3 000,- kultura ANO 5. 4.A SPŠ 5 000,- maturitní večírek- nesplňuje podmínky NE Doměrky daní DAŇ DOMĚREK PENÁLE Daň z příjmů / / DPH 538,548/ / Daň silniční 531/ / Daň z nemovitostí 532/345, D náklad úhradou / Daň z převodu nem. 532/345, D náklad úhradou / Daň spotřební 501/345, / Dotace účet 346 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 378/346 Použití dotace 346/648, 042 Úhrada 221/378 Metodika účtování o dotacích byla zveřejněna v Interpretaci NÚR č. I14. Bod 9. Interpretace: a) Dotace se vykazuje zejména tak, aby byl dodržen akruální princip jejího vykázání. Úkolem této zásady je zabezpečit věcnou a časovou souměřitelnost nákladů a výnosů týkajících se dané dotace tak, aby nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření vykázáním nákladu v jiném období, než ve kterém by byla vykázána dotace tohoto nákladu. Podmínkou pro dodržení této zásady ale je, že o dotaci nemůže být účtováno dříve, než je splněna podmínka v bodu b); b) Pro vykázání dotace není důležité, kdy byla finančně vypořádána, ale rozhodující je okamžik, v kterém se proces jejího schvalování dostane do takové fáze, kdy je její poskytnutí nepochybné. V současné době je v připomínkovém řízení návrh interpretací č. I43 a I46, které řeší následné získání a následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek. Je navrhováno, aby při účtování byla vazba na datum uzavření účetních knih. Zatím platí, že pokud nemáme k rozvahovému dni rozhodnutí o dotaci na pořízení dlouhodobého majetku, odpisujeme z ceny nesnížené o dotaci Provedení kontroly dotací: Důkladně lze zkontrolovat vyčíslením jednotlivých dotačních titulů do tabulky a porovnat s účetním stavem (obraty jednotlivých účtů): Tabulka dotací Dotace 2011 Jednotka Sazba SAPS 1001, , ,70 TOP-UP Platba na dojené krávy , , ,10 TOP-UP Přežvýkavci , ,60 LFA Ha 336, , ,20 Pojištění plodin 0, , ,90 Pojištění zvířat 0, , ,10 Udrž.gen.pot.zv.-KU , ,00 Nákazový fond - Kadávery , ,00 Kadávery (doh.pol. 2010) ,00 8.F.) Prev.opatř.na zoonózy , ,

18 8.F.) Prev.opatř.na zoonózy (doh.pol.) , ,00 Péče o krajinu AEO zatravnění orné 10/1c 4, , , ,16 AEO meziplodiny 79/ , , , ,96 Dotace úroků , , , ,00 Konto (karta) účtu 648 SUAU-r OBDOBÍ DOKLAD DATUM SUAU-s DAL Popis účetního případu ,20 dotace LFA, ,70 Dotace SAPS, ,60 Dotace platba na přežvýkavce, ,96 Dotace meziplodiny, ,16 Dotace zatravnění, ,00 dotace nákaz.fond-kadávery 1-9, ,00 dotace nákaz.fond-kadávery 1-9, ,00 dotace nákaz.fond-kadávery 1-9, ,00 dotace nákaz.fond-kadávery 1-9, ,00 dotace nákaz.fond-kadávery 1-9, ,90 dotace pojištění, ,10 dotace pojištění, ,00 Dotace KU skotu, ,10 Dotace dojnice, ,23 dotace nákazový fond - zoonózy, ,77 dotace nákazový fond - zoonózy, ,23 dotace zoonózy dohadná pol., ,77 dotace zoonózy dohadná pol., , Časové rozlišení a dohadné položky skupina účtů 38 Nejčastější chyby záměny účtů aktiv a pasiv, z toho plynou chybné zůstatky účtů na obrácených stranách a chybné načtení minusových položek do rozvahy nepoužití časového rozlišení v případech, kdy je to nutné Zaúčtování přesné částky podle faktury za elektřinu, vodu, plyn. Účtováno na 389, správně má být na 383 Účtování záloh na energie přímo do spotřeby. Tímto způsobem je nahrazováno účtování o dohadných položkách. Při tomto způsobu účetní jednotka riskuje, že správce daně napadne náklad, protože nebude prokázáno účtování na základě kvalifikovaného odhadu. Na kterých účtech účtujeme: Časové rozlišení účty 381 až je znám účel, doba, částka. Nejsou-li známé všechny 3 veličiny (přesná částka nebo čas), účtuje se o dohadných položkách účty 388, Není-li jistota, že k předpokládané události skutečně dojde: účtuje se o rezervě (v případě předpokládaného nákladu např. soudní spor o náhradu škody na straně škůdce) neúčtuje se vůbec (v případě předpokládaného výnosu např. předpokládané pojistné plnění, u kterého není zřejmé, že je skutečně předmětem pojistné smlouvy) Časové rozlišení účty 381 až 385 Účty rozvahové aktivní. Mají zůstatek na MD. Rozvaha: oddíl aktiva - D časové rozlišení.

19 381 náklady příštích období 382 komplexní náklady příštích období 385 příjmy příštích období 381/221 zaplatí se v roce 2012, ale náklady nebo jejich část se uplatní až v příštích letech 5../381. Např. leasing, nájemné hrazené dopředu. 385/66x výnos se zaúčtuje v roce 2012, ale peníze přijdou až v dalších letech 221/385. Méně používané, většinou se účtuje o pohledávce Účty rozvahové pasivní. Mají zůstatky na DAL. Rozvaha: Pasíva C časové rozlišení. 383 výdaje příštích období 384 výnosy příštích období 501/ /383 náklad se zaúčtuje v roce 2012, ale peníze se vydají až v dalších letech 383/221. Méně používané, většinou se účtuje o závazku. 221/384 peníze jsou přijaty v roce 2012, ale výnos patří do dalších let 384/6xx (nájemné přijaté dopředu). Je možno využít vnitropodnikové směrnice pro časové nerozlišování drobných, nevýznamných opakujících se položek, jejichž nerozlišení nezkreslí významně VH a které by se časově rozlišovaly jen mezi dvěma účetními obdobími. Tuto směrnici nelze použít na náklady, které se rozlišují více let, leasing, nájemné, spotřeby energií a nákladů na technický rozvoj, přípravu a záběh výroby. Dohadné položky - účty 388 a 389 zpravidla není známa částka. účet 388 dohadné účty aktivní mají zůstatek na MD a v rozvaze se načítají do oddílu Aktiv C III krátkodobé pohledávky, kde mají samostatný řádek. Účtují se sem kvalifikovaně odhadnuté částky výnosů, které patří do roku 2012, ale peníze přijdou až v dalších obdobích. 388/ tis. Kč dohadná položka na pojistné plnění rok 2012 na základě příslibu pojišťovny 221/ tis. Kč skutečné pojistné plnění v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2013 Pokud by skutečně přiznané pojistné plnění bylo např. 520 tis bude zaúčtováno v roce 2013: 221/ tis. Kč skutečné pojistné plnění v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2013 účet 389 dohadné účty pasivní mají zůstatek na DAL a v rozvaze se načítají do oddílu Pasiv B III krátkodobé závazky, kde mají samostatný řádek. Účtují se sem odhadnuté částky nákladů, které patří do roku 2012, ale jejich skutečná výše bude známá až v roce Nejčastěji se účtuje o energiích (elektřina, voda, plyn). 502/ tis. Kč odohad odběru roku / tis. Kč vyúčtování roku 2012, které přijde až v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2013 Pokud by skutečný odběr byl např. 520 tis bude zaúčtováno 389/ tis. Kč vyúčtování roku 2009, které přijde až v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2010 K účtům 388 a 389 se nevytváří vnitropodniková směrnice, výše odhadů má být kvalifikovaně doložena a zdůvodněna. Nepodhodnocovat výnosy a nenadhodnocovat náklady, nezapomenout zaúčtovat provize, slevy, skonta, které se váží k příslušnému roku

20 Účet 451 Rezervy řádná dokladová inventura, inventurní soupis jednotlivých rezerv k odsouhlasení účtů 451, 552. rozpočet dostatečně podrobný podle jednotlivých oprav a inventárních čísel, nemůže to být rozpočet na technické zhodnocení karty rezerv podle jednotlivých rezerv s vazbou na konkrétní inventární číslo majetku vedené v analytické evidenci pokud budete provádět více oprav na jednom majetku, je lépe vytvořit rezervu na každou opravu zvlášť v případě neuskutečnění, opoždění některé z oprav se s rezervami snáze účtuje z daňového hlediska 7 zákona č. 593/1992 o rezervách Pozor na změnu v zákoně o rezervách od roku 2011: Nebudou-li peněžní prostředky v plné výši rezervy převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává. (do konce roku 2010 platilo až v následujícím zdaňovacím období ) Příklad: 2011: 552/ Tvorba rezervy 2012: 552/ Tvorba rezervy Do nejsou uloženy peníze na samostatný účet. Pokud účetní jednotka nemá k datu podání přiznání uzavřené účetní knihy, zaúčtuje rozpuštění celé vytvořené rezervy 451/ Kč a zvýší se jí základ daně. Pokud účetní jednotka již má k datu podání přiznání uzavřené účetní knihy, musí vyloučit tvorbu rezervy v roce 2012 na ř.40 a o rezervu vytvořenou v roce 2011 musí zvýšit základ daně na ř.20. Základ daně tedy musí zvýšit celkem o 2 mil. Kč. Rezervu účetně rozpustí v roce 2013 a vyloučí v daňovém přiznání na ř ŠVARC SYSTÉM, NELEGÁLNÍ A ZÁVISLÁ PRÁCE Dne nabyla účinnosti novela č.367/2011 Sb. zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Novela zcela jednoznačně posunula tzv. švarcsystém za hranici zákona jako nelegální práci a zpřísnila i postih za jeho používání. S účinností od byla upravena ještě novelou 1/2012. S touto novelou souvisí i novela č.365/2011 Sb., kterou byl novelizován zákoník práce - přesně vymezila pojem závislá práce. Kontrolou dodržování zákazu výkonu nelegální práce je pověřen Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a podřízené Oblastní inspektoráty práce, které pokrývají ve většině případů oblast dvou krajů. Významně se zvýšily sankce za nelegální práci: pokuta až do Kč za umožnění výkonu nelegální práce, minimálně však Kč pro objednatele práce a pokuta až Kč pro fyzickou osobu za výkon nelegální práce. Historie švarcsystému

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Informace o výsledcích kontrol dle ustanovení 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300

7. Příjemka na v loňském roce vyfakturovaný materiál 120 000 112 119 8. FAP za nákup stroje 270 000 51 300 321 300 Op. Tet Částka MD D 1. Otevření účtů aktiv a pasiv 21 200 000 21 200 000 2. FAP za materiál dodaný v minulém období 300 000 57 000 357 000 3. FAP za nákup materiálu v zahraničí 20 000 GBP @ 29,70 AÚ 710

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme

Fyzické a právnické osoby, které se podílejí 20 a více % na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech: nemáme PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2015 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více