2.4. Zákon o rezervách Zákon o DPH 36

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36"

Transkript

1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek Třída 1 Zásoby Třída 2 Krátkodobý finanční majetek Třída 3 Zúčtovací vztahy Daně NOVINKY ROKU Zákon o správě daní a poplatků Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů Zákon o rezervách Pojistné na sociální zabezpečení Daň z nemovitostí Zákon o DPH 36 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, Blatná Tel , fax , PROFEX AM, spol. s r.o., 2009, vyšlo 8. října 2009

2 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 Ing. Ivana Mašková, MAKO AUDIT s.r.o., DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Neexistence vnitropodnikových směrnic, drobný dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč, úroky z investičních úvěrů, leasing, odpisový plán. Úroky z investičních úvěrů nelze kompenzovat. Účetní jednotka účtovala nákladové úroky na MD účtu 562 a dotace PGRLF k těmto úrokům na DAL 562. Tento způsob účtování se nyzývá kompenzace, která je u účtu 562 zakázána. Dotace k úrokům patří do výnosů na účet 662 nebo 668 do patra finančního výsledku hospodaření. Odpisový plán účetních odpisů neodpovídá reálné životnosti nebo neexistuje. V současné době je daňové odpisování majetku podstatně rychlejší než jeho skutečná životnost. Nastavením reálných účetních odpisů je možno zlepšit účetní výsledek hospodaření. Podmínkou je sestavit reálný odpisový plán (stanovit životnost jednotlivých skupin majetku, lze i jednotlivých inventárních čísel majetku). Účetní odpisy se nepřerušují!!! Nedostatky v inventurách zaevidovaný zpravidla zcela odepsaný majetek neexistuje, inventury se provádí formálně. Kontrola programů v roce zda verze odpovídá legislativě OS 1a) zanikla, mělo se přetřídit do odpisové skupiny 2. Pokud máte ještě odpisovou skupinu 1a), je potřeba přeinstalovat verzi programu. Opravy majetku, který není ve vlastnictví. Běžné opravy, které se provádí proto, aby majetek zůstal v takovém stavu, ve kterém byl předán do nájmu, jsou bezproblémové. Rozsáhlejší opravy a technická zhodnocení by měla být se souhlasem vlastníka a se smluvním ujednáním jak budou vypořádány v případě ukončení nájemní smlouvy. Vhodným způsobem mohou být vzájemné faktury-pronajímatel fakturuje nájemné, nájemce fakturuje provedené úpravy nad rámec běžných oprav, následně se započítává. Technické zhodnocení, které má při ukončení nájemní smlouvy zůstatkovou cenu a z účetnictví se vyřazuje na 541/02x. Náklad lze daňově uplatnit jen do výše přijatých výnosů. Likvidace stavby do pořizovací ceny stavby nové- pokud je demolována stará stavba v souvislosti s pořízením stavby nové, zůstatková cena stavby a demoliční náklady, mzdové náklady jsou nákladem na pořízení investice- účtované na účtu 042. Nedostatečná inventura 042 provádí se dokladová inventura každoročně karta účtu příslušné 042 s odkazem na doklad, kde je patrné o jaký investiční náklad se jedná. (Jednotlivé investiční akce je možno v programech, které to umožňují sledovat na zakázky nebo samostatná AE pro každou akci) Placené zálohy na majetek se účtují do skupiny účtů na účet 052, neúčtujte na 314 nebo 042. Kontrola vztahu účtů úbytky majetku prodejem - kontrola fakturace Kontrolou stavu bylo zjištěno, že v průběhu roku byl prodáván níže uvedený dlouhodobý hmotný majetek. Obraty účtů 02x a 541 v hlavní knize účetnictví souhlasí na úbytky v evidenci majetku. Sestava prodaného majetku DP Inv.č. Název Uc.poriz.cena Daň.vst.c ÚZC DZC Zařazeno Vyřazeno Faktur VLEK PS08.06 xxxxxxx /02/86 12/03/ VLEK PS10.08 xxxxxxx /08/86 12/03/

3 Veškerý prodaný majetek je vyfakturován, byla prověřena níže uvedená karta účtu 641. SUAU DOKLAD FAKTURA DATUM SUAU-s DAL Popis účetního případu ,-- vlek traktorový xxxxxx ,-- vlek traktorový xxxxxx TRZBY Z PROD.HMOT.INVEST.MAJ , Opravné položky k dočasně poškozenému majetku. V roce 2008 vznikla opravitelná škoda na pojištěném dlouhodobém majetku. Pořizovací cena je ,- Kč, ZC je ,- Kč. Předpoklad pojistného plnění je ,- Kč. Oprava nemohla být provedena v roce 2008, bude provedena později. U poškozeného majetku se neúčtuje žádná škoda, vyřazení, ani částečné vyřazení. V rámci inventury se rozhodne o vytvoření účetní opravné položky k dočasně poškozenému majetku (ve výši předpokládaného pojistného plnění, maximálně však do výše zůstatkové ceny). Opravnými položkami se vyjadřuje dočasné znehodnocení opravitelného majetku, pokud se oprava neprovede ve stejném období kdy k poškození došlo. Výnos z pojistného plnění se účtuje vždy do toho roku ve kterém k poškození došlo. Popis operace Účet Kč Poznámka Dohadná položka na pojistné plnění 388/68, Daňový výnos. Jestliže pojistná událost vznikla v roce 2008, výnos patří do roku 2008 i když se bude opravovat v roce Tvorba účetní opravné položky k dlouhodobému majetku 58,54/ Podle inventury, max. do výše ZC. Účet 092 sníží netto aktiva Rok 2009 Přijaté pojistné plnění 221/ Na účtu 388 je zůstatek 40 tis. Zúčtování dohadné položky 5xx/ Daňový náklad Provedení opravy 511/ Daňový náklad Rozpuštění opravné položky 092/5xx Nedaňový výnos ř.112 DP Škody na dlouhodobém majetku Škoda opravitelná není škodou, účtuje se až o opravě jako daňově uznatelný náklad na účtu 511. Pokud přijímáte nějaké plnění, patří do stejného patra provozního výsledku hospodaření na účet 648. Škoda neopravitelná vede k vyřazení majetku z účetní evidence. Neopravitelné škody na vlastním majetku, kdy je majetek v důsledku této škody vyřazen, jsou daňově účinným nákladem pouze do výše náhrady. Např. zaměstnanec nabourá auto, které je majetkem firmy tak, že jej nelze vůbec opravit a půjde do šrotu. Daňová zůstatková cena takto vyřazeného auta je daňově účinným nákladem jen do výše zúčtované náhrady od zaměstnance nebo pojišťovny. O škodě se účtuje na účtu 582 (významné částky) nebo na účtu 549. Náklad musíte rozdělit na daňovou část do výše přijatých náhrad a nedaňovou část - zůstatková cena nad výši přijatých náhrad. Řeší 25 odst.1, písm.n a 25 odst.2 ZDP. Přijaté náhrady účtujte do stejného patra mimořádného výsledku náklad je ve skupině 58, výnos se účtuje do skupiny 68, náklad je na 549, výnos je na 648. Škoda ze živelních pohrom a škoda způsobená podle potvrzení policie neznámým pachatelem zúčtovaná na účtu 549,582 je daňově účinným nákladem. Případná úhrada této škody (většinou pojišťovnou) je daňovým výnosem na účtu 648, 688. Řeší 24 odst.2 písm.l a 24 odst.10 ZDP.Totéž platí o neopravitelné škodě způsobené živelní pohromou na stavbách i v případě, že na místě stavby postavíme stavbu novou. Zůstatková cena stavby demolované nevstupuje v tomto výjimečném případě do pořizovací ceny stavby nové, ale je daňovým nákladem na účtu 549,

4 Škody na nepojištěném majetku opravitelné V roce 2008 vznikla opravitelná škoda na nepojištěném automobilu, který měl pořizovací cenu ,- Kč, zůstatkovou ,- Kč. Oprava byla provedena v roce 2008 za ,- Kč. Popis operace Účet Kč Poznámka Faktura za opravu 511/ Daňový náklad Případný předpis škůdci 378/648? Daňový výnos Škody na nepojištěném majetku neopravitelné V roce 2008 vznikla neopravitelná škoda na nepojištěném automobilu, který měl pořizovací cenu ,- Kč, zůstatkovou ,- Kč. Automobil měla pronajatý dceřiná společnost, kde zaměstnanec této společnosti škodu způsobil. Popis operace u vlastníka Účet Kč Poznámka Doúčtování oprávek rok ,/082 Vyřazení havarovaného auta z evidence majetku 2008 Předpis náhrady škody dceřiné společnosti 2008 V roce 2009 byl vrak prodán jiné právnické osobě Popis operace u nájemce / Náklad je daňově uznatelný do výše výnosů, které firma získá 378/648, U spojených osob je možno doporučit znalecký posudek o výši škody, i když není povinný. Výnosy jsou 300, daňový náklad na účtu škod bude 300, 100 bude nedaňový. 378/ Pokud by bylo prodáno ještě v roce 2008, zvýšil by se výnos o 40, takže daňových nákladů by bylo 340. Vyfakturovaná náhrada škody ,58/ Náklad je daňově uznatelný. Škoda způsobená na cizím majetku v souvislosti s podnikáním je daňový náklad. Předpis náhrady škody zaměstnanci /688? Daňový výnos Odkup staveb po pronájmu 24/5a) zákona o daních z příjmů Účetní jednotka si pronajala od spojené právnické osoby stavbu v OS 5. Stavbu užívala cca 10 let, v roce 2009 ji bude odkupovat.. Sjednaná cena je ve výši znaleckého posudku ,- Kč. Pořizovací cena stavby u pronajímatele byla ,- Kč, pronajímatel ji nakoupil v roce 1994 a uplatňoval zrychlené odpisy. Zůstatková cena po zrychlených odpisech je ,- Kč. Nakupující účetní jednotka musí provést test na daňovou uznatelnost nákladů proúčtovaných v minulých letech na účtu 518-nájemné. Porovnává se zůstatková cena po ROVNOMĚRNÝCH odpisech s kupní cenou..nájemné zůstává v nákladech za předpokladu, že kupní cena nebude nižší než ZC po rovnoměrných odpisech. Rok Pořizovací cena u Sazba Sazba Daňový odpis pronajímatele 1.rok další r % 2 % , , , , , Zůstatková cena daňová

5 2000 3, , , , , , , , , Polovina ročního Celkem Aby nevznikly daňové problémy, je potřeba tuto stavbu nakoupit nejméně za ,- Kč. V případě, že by byla kupní cena sjednána např. na 3 mil. Kč, nájemné zaúčtované na účtu 518 (v kontrolovatelných letech) by bylo z nákladů vyloučeno, doměřeno a penalizováno. Stát se tím snaží dosáhnout toho, aby náklady na pořízení majetku (účet 042) nebyly maskovány nájemným v nákladech na účtu 518 s následnou nízkou kupní cenou, která se odpisuje mnoho let. Přehled pohybu odpisových sazeb rovnoměrných odpisů podle jednotlivých odpisových skupin Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,2 28, ,2 13,4 12, ,4 6,9 6, ,4 3,4 3, Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,2 28, ,2 13,4 12, ,4 6,9 6, ,4 3,4 3, ,25 2,25 Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,2 28, ,5 18,3 16, ,3 8,7 8, ,15 5,15 5, ,4 3,4 3,4 Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,2 28, ,5 18,3 16, ,3 8,7 8, ,15 5,15 5, ,4 3,4 3, ,02 2,02 2,0 Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,0 40,0 33,3 1a 4 14,2 28, ,0 22,25 20, ,5 10,5 10, ,15 5,15 5, ,4 3,4 3, ,02 2,02 2,0-4 -

6 Od dosud Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,0 40,0 33, ,0 22,25 20, ,5 10,5 10, ,15 5,15 5, ,4 3,4 3, ,02 2,02 2,0 PROFEX 2/2009 Nákup auta se zálohou na úvěr méně obvyklá situace- rok 2009 V dubnu 2009 byla poskytnuta záloha na nákup osobního auta ve výši ,- Kč. V červnu 2009 byl dodán automobil za celkovou cenu ,- Kč základ daně Kč, DPH Kč, zaplacená záloha 50000, zbývá uhradit ,- Kč. Na tuto částku je poskytnut úvěr se zpracovaným splátkovým kalendářem, který obsahuje položky: splátka jistiny +úrok+pojištění. 1) Úhrada zálohy / Pokud se jedná o zálohu mělo by se účtovat na 05x, nikoliv na 314 nebo ) Daňový doklad na zaplacenou zálohu, ) Faktura za pořízení auta, celková cena včetně DPH je Kč, základ daně Kč. 343/ Základ daně Kč zůstane na účtu 052 až do nákupu auta 042/ ) DPH na vstupu 343/ ) Snížení DPH -343/ Dobropis na zálohu 3) Vyúčtování zálohy 321/ ) Poplatek za přihlášení auta 042/ ) Zařazení auta na / Po přihlášení 6) Úhrada faktury úvěrem 321/461 6) Jednotlivé splátky úvěru Případně 461/221 celá částka, 562/461 úroky a 548/461 pojištění 461/ / /221 Jistina Úrok Pojištění POZEMKY Nedostatečná analytická evidence. Při nákupu pozemků veďte analytickou evidenci tak, abyste byli schopni při prodeji tohoto pozemku nebo jeho části správně určit výši ceny úbytku při účtování 541/031. Náklad na účtu 541 je daňově uznatelný do výše dosažených tržeb na účtu 641. Každý prodej se hodnotí samostatně. Nájemní smlouvy nesouhlasí na proúčtované náklady na 518. Vedlejší náklady spojené s pořízením patří do ceny pozemku. Směna pozemku mezi účetní jednotkou A a B - bez doplatku Každá účetní jednotka zaúčtuje úbytek pozemku jako prodej na účtu 541/031 v částce účetní pořizovací ceny z účtu 031. Namísto svého pozemku získá nový směněný v částce znaleckého ocenění přijímané nemovitosti (vyhlášková cena) 042/641. Po podání žádosti o vklad práva do KN se zaúčtuje zařazení 031/042. Pozoru u směny pozemků je nutné daňové vyhodnocení účtů 541/641 daňový náklad do výše výnosů. Testuje se za každý prodej samostatně. A na tis. Kč, znal.posudek 65 tis. Kč. Vyřazení pozemku A z evidence v účetní ceně 60. B na tis. Kč, znal. Posudek 64 tis. Kč 541/ Účtuje se v takové částce jaká na 031 u příslušného parcelního čísla je. Správnost částky je nutno v případě potřeby prokázat

7 Příjem pozemku B ve výši vyhláškové ceny (posudku). Účtuje se přes 042, podle razítka právní účinky vkladu na 031. Vyřazení pozemku B z evidence v účetní ceně 92. Příjem pozemku A ve výši vyhláškové ceny, přes 042 Daň z převodu nemovitostí bude placena z částky 140 (každá účetní jednotka 1/2) 042/ / Až do zaúčtování na 031 se vedlejší náklady spojené s pořízením zahrnují do ceny pozemku-právní služby, poplatky KN. 541/ Účtuje se v takové částce jaká na 031 u příslušného parcelního čísla je. 042/ / Vyhláškové ocenění nabývaného pozemku. Náklad na 541 je daňově uznatelný pouze do výše výnosů na 641, 5 tis, nákladů na 541 je daňově neuznatelných. Hodnotí se jednotlivě, každý prodávaný pozemek zvlášť. V současné době FÚ požadují jedno daňové přiznání na celou částku od jednoho poplatníka a následně se účetní jednotky mezi sebou vypořádají Směna pozemků mezi účetní jednotkou A a B s doplatkem Pozemek firmy A (v účetnictví 90 tis. Kč) ocenění 100 tis. Kč, pozemek firmy B (v účetnictví 92 tis. Kč) ocenění 140 tis. Kč. Doplatek bude platit A ve výši 40 tis. Kč. Vyřazení pozemku A z evidence v účetní ceně 90. Příjem pozemku B ve výši vyhláškové ceny (posudku). Účtuje se přes 042, podle razítka právní účinky vkladu na 031. Nebo: 031/ a 641/ Vyřazení pozemku B z evidence v účetní ceně 92. Příjem pozemku A ve výši vyhláškové ceny, přes 042 Příjem doplatku Daň z převodu nemovitostí bude placena z částky / Účtuje se v takové částce jaká na 031 u příslušného parcelního čísla je. 042/ / / Cena tohoto pozemku se skládá z částky doplatku 40 tis. Kč tis. Kč výnosů na 641, aby celková cena na 031 dosáhla vyhláškového ocenění nabývaného pozemku. 541/ Účtuje se v takové částce jaká na 031 u příslušného parcelního čísla je. 042/ / / Vyhláškové ocenění nabývaného pozemku. V současné době FÚ požadují jedno daňové přiznání na celou částku od jednoho poplatníka a následně se účetní jednotky mezi sebou vypořádají Dlouhodobý finanční majetek účty 061,2,3, 252 Analytická evidence 06x se vede podle jednotlivých emitentů a v rámci jednotlivých emitentů podle jmenovitých hodnot. (Podle firem a podle jmenovitých hodnot). Pořízení se účtuje v pořizovací ceně, tj. cena kupní + vedlejší náklady spojené s pořízením. Pokud se nakupují např. akcie stejné jmenovité hodnoty od jednoho emitenta za různé ceny je potřeba rozhodnout, zda se bude účtovat o úbytcích v průměrné ceně nebo metodou FIFO. O metodě by mělo být rozhodnuto vnitropodnikovou směrnicí. Účetní jednotky neprovádí závěrkové přecenění ani u velmi znehodnocených podílů (akcií). Pozor - účet 252 se nepřeceňuje. Přijaté dividendy (podíly na zisku) jsou pro účetní jednotku vždy nedaňovým výnosem. Povinnost zdanit má poskytovatel dividendy, kde je buď osvobozeno - podmínkou je vlastnictví alespoň 10% podílů, nebo je zdaněno 15% srážkovou daní. Prodej vlastních akcií zaměstnancům není zdaněn daní ze závislé činnosti (část ceny dotována z fondů, vlastní akcie se nakupují na základě rozhodnutí valné hromady již s účelem prodat je zaměstnancům za sníženou cenu)

8 Závěrkové přecenění Akciová společnost má ve svém účetnictví účet odbyt s.r.o. v pořizovací ceně 200 tis. Kč. Společnost je zapsána , základní vklad je splacen. Podle předložené rozvahy s.r.o. je stav vlastního kapitálu k tis. Kč. Účetní jednotka používá pro závěrkové přecenění metodu pořizovací ceny a případné opravné položky. V rámci auditu byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 94 tis.kč na účtech 57x9/09x IKS peněžní trh cenné papíry kolektivního investování.tyto cenné papíry podléhají závěrkovému přeceňování podle 27 zákona o účetnictví-přecenění na reálnou cenu. Jedná se o cenné papíry určené k obchodování, jejichž závěrkové přecenění se účtuje výsledkově ČÚS č.8, bod Jedná se o ks zaknihovaných podílových listů v pořizovací ceně Kč. Podle stavového výpisu k je reálná cena těchto CP ,62 Kč. V rámci auditu bylo přecenění provedeno 56x/ akcie XXX. V předchozích letech byly vykoupeny akcie od menšinového vlastníka v ceně určené znaleckým posudkem. Nákup byl zaúčtován na účet O výši kupní ceny byl veden soudní spor, který byl v roce 2009 ukončen s povinností doplatit kupní cenu podle soudem přijatého nového znaleckého posudku. Doplatek kupní ceny a případné právní služby vstoupí do pořizovací ceny na účet Úrok z prodlení stanovený soudem bude zaúčtován na účet 544 a po úhradě bude daňově uznatelným nákladem. Podíly na zisku Účetní jednotka je příjemcem podílů na zisku od XX a.s. Podíly na zisku přijímané od této společnosti jsou zdaněny srážkovou daní v XX a.s. pro příjemce představují již zdaněný výnos, který se vylučuje ze zdanění v řádku 120 daňového přiznání. Doporučuji přijaté zdaněné výnosy účtovat na účtu přijaté dividendy (nedaňový-již zdaněný, případně osvobozený- výnos), který se v daňovém přiznání uvádí do řádku 120 jako odpočitatelná položka. Řádné DP roku 2008 se podávalo v termínu V rámci dokončení auditu v květnu 2009 (rok 2008 byl uzavřen a nebylo možno se do něj vrátit) bylo zjištěno, že přijaté dividendy byly zahrnuty do základu daně (nebyly odpočítány v řádku 120 daňového přiznání). Proto byla daňová povinnost v daňovém přiznání, které ještě nebylo podáno, přepočítána a snížena z původní částky Kč na částku Kč. Rozdíl je Kč. V prosinci 2008 bylo zaúčtováno 5919/ Kč. Mělo být zaúčtováno o Kč méně. Oprava byla provedena v květnu 2009 zaúčtováním 341/ Kč- snížení daňového závazku, který se bude platit k Možnost účtovat opravy minulých let na účty vlastního kapitálu je upravena vnitropodnikovou směrnicí s využití Interpretace č.11 Národní účetní rady, Opravu je možno rovněž provést zaúčtováním 341/5919. Z důvodu účtování oprav minulých let prostřednictvím účtů vlastního kapitálu doporučuji doplnit vnitropodnikové směrnice (se souhlasem jednatelů) o směrnici OPRAVY CHYB minulých účetních období, kde bude napsáno, že opravy chyb minulých účetních období budou prováděny na vrub nebo ve prospěch účtů vlastního kapitálu 428,429. Dodatečné DP na stejnou chybu v roce 2007 V roce 2009 byla zjištěna stejná chyba (přijaté dividendy v základu daně). Účetní jednotka má právo podat dodatečné daňové přiznání. Celé dodatečné DP bude zpracováno stejně jako řádné, jen v řádku 120 budou nově odpočitatelné položky z přijatých dividend. Z tohoto důvodu vyjde nová nižší daňová povinnost.. Na zadní straně DP v oddílu IV. Dodatečné daňové přiznání se v řádku 1 napíše daňová povinnost původní z řádného přiznání 2007, v řádku 2 nově zjištěná částka daně a v řádku 3 snížení částky daně. Toto snížení částky daně bude zaúčtováno jako pohledávka na MD 341/428(5919). OBECNÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATY PODÍLŮ NA ZISKU Je možno přiznávat a vyplácet kdykoliv, ale vždy na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada rozhoduje o přiznání částky hrubého podílu (před zdaněním). Je potřeba vědět, zda bude povinnost odvést srážkovou daň. Rozhodnutí valné hromady musí být v souladu s 178 obchodního zákoníku, kde je stanoveno za jakých podmínek je možno podíly vyplácet. Rozhodujícím ukazatelem je výše vlastního kapitálu z posledního uzavřeného roku. Pokud účetní jednotka rozhodne o výplatě podílů například v září 2009, vlastní kapitál ze kterého se při výpočtech vychází je v rozvaze k

9 Částka, kterou je možno rozdělit je hodnota vlastního kapitálu snížená o základní kapitál (účty 411 a 419) a dále snížená o hodnotu zákonného rezervního fondu a částku povinné dotace tomuto rezervnímu fondu, pokud již není nadotován do výše stanovené obchodním zákoníkem nebo stanovami. Podíly na zisku přiznané fyzickým osobám jsou vždy zdaněny 15% srážkovou daní Podíly na zisku přiznané právnickým osobám se při zdanění řídí 19/1ze) a 19/3) ZDP. Pokud je účast alespoň 10%, podíly vyplácené dceřinou společností jsou od srážkové daně osvobozeny. Při účasti menší než 10% se zdaňuje 15% srážkovou daní. Prodej vlastních akcií zaměstnancům Podmínky prodeje vlastních akcií zaměstnancům jsou stanoveny v 158 obchodního zákoníku. Zaměstnanci mohou nabývat akcie za zvýhodněných podmínek část kupní ceny může pokrýt společnost z vlastních zdrojů. Valná hromada rozhoduje o nákupu vlastních akcií pro tento účel (prodej zaměstnancům za zvýhodněných podmínek s určením zdrojů ze kterých bude část prodejní ceny akcií pokryta). Vlastní akcie JH Kč je nakoupena za 2000 Kč Prodej zaměstnancům vyřazení akcií z evidence v kupní ceně z účtu / / Předpis pohledávky 378/ Úhrada části pohledávky od zaměstnanců 221/ Úhrada části pohledávky z volných zdrojů 428/ Tato část je nepeněžní příjem zaměstnanců a zdaňuje se daní ze závislé činnosti ZÁSOBY Neexistence vnitropodnikových směrnic pro účtování zásob, zvířat. Neexistence směrnice pro tvorbu účetních opravných položek k zásobám (ležákům). Do ocenění nejsou zahrnuty vedlejší náklady, neprovádí se aktivace vlastních výkonů. Neexistence účetních opravných položek u bezobrátkových zásob. Není zaúčtován inventární stav zásob (aktivace skladu) u varianty B, vše je ve spotřebě. Při způsobu účtování variantou B se nevede skladová evidence. Poskytnuté zálohy na zásoby se správně účtují na účet 15x, nikoliv na 314. Účetní opr. položky k zásobám, závěrkové reálné ocenění na tržní hodnotu Vnitropodniková směrnice pro tvorbu účetních OP k zásobám je stanovena ve výši 80% z hodnoty zásob 24 měsíců bez obratu. Byla vytvořena sestava bezobrátkových zásob (zásoby 24 měsíců bez obratu), celková částka těchto zásob činí ,98 Kč. SUAU Bezobrátkové Zásoby , , , , , ,70-8 -

10 , , ,98 80% = Kč Ve výši 80% z této částky mají být vytvořeny účetní opravné položky, které mají tvořit částku Kč. K počátku roku byly opravné položky k zásobám na skladě ve výši Kč. Výše opravných položek byla v roce 2008 snížena zápisem / ve výši ,- Kč. Zůstatek opravných položek ke konci roku činí ,- Kč. Výši vytvořených opravných položek (80%) odpovídá vnitropodnikové směrnici. Manka a škody na zásobách a jejich zaúčtování Škoda je většinou zjištěna jindy než při inventarizaci a znáte u ní i den, příčinu a konkrétní položku, u které ke škodě došlo. Vznik škody vede k zaúčtování vyřazení poškozených zásob z účetní evidence. Jedná-li se o škodu běžného charakteru spojenou s provozem, účtuje se na účtu 549. Pokud se jedná o škodu mimořádnou ve významných položkách, ke které dochází naprosto výjimečně účtuje se na účtu 582. U manka jste zjistili, že něco chybí, ale nevíte kdy a proč k této ztrátě došlo (např. při inventarizaci v maloobchodě zjistíte, že chybí zboží za Kč). Technologické ztráty a ztratné v maloobchodních prodejnách jsou považovány při splnění určitých předpokladů za přirozené úbytky zásob. Účtují se jako spotřeba. Škoda ze živelních pohrom a škoda způsobená podle potvrzení policie neznámým pachatelem zúčtovaná na účtu 549 nebo 582 je daňově účinným nákladem. Všechny ostatní škody a manka jsou daňově účinným nákladem pouze do výše případné náhrady.. Pokud způsobíte škodu na cizím majetku, většinou se s majitelem vyrovnáte prostřednictvím náhrady škody. O náhradě škody účtujete na účtu 548, 588/379(221). Účetní jednotky používají pro méně běžné události různé druhy pohybu, je potřeba zkontrolovat zaúčtování a daňovou účinnost vzniklých škod. DP Datum Sklad Položka Název Cena/MJ Množství Celk.cena NAFTA Dokladem s DP 77 bylo účtováno o odcizené naftě. Bylo předloženo potvrzení od Policie ČR o oznámení škody odcizením 300 l z nádrží traktorů. Dosud není k dispozici protokol o odložení šetření z důvodu nezjištění pachatele. Po obdržení protokolu se bude jednat o daňový náklad na účtu Pokud by byl pachatel chycen, bude škoda daňově účinná pouze do výše přijatých náhrad. Pokud potvrzení od policie nebude, jedná se o náklad nedaňový na DP Datum Sklad Položka Název Cena/MJ Množství Celk.cena Výk SLAMA B. O SLÁMA BAL.ŘEPKA Dne došlo ke škodě na uskladněné slámě v důsledku požáru. Byl předložen protokol od Policie ČR o odložení šetření z důvodu nezjištění pachatele. Účetní případ je zaúčtován správně na účet ve výši ,- Kč jako daňový náklad. Dne došlo k požáru řepkové slámy. Není doloženo protokolem od policie o odložení šetření z důvodu nezjištění pachatele. Škoda je proúčtována správně na účtu jako nedaňový náklad ve výši Kč. Manko v normě se účtuje jako spotřeba Na účtu je proúčtován úbytek triticale, který vznikl přečištěním osiva. Doloženo protokolem o čištění osiva. Odpovídá vnitropdnikové směrnici přirozených úbytků, zaúčtováno správně.. DP Datum Sklad Položka Název Cena/MJ Množství Celk.cena TRITICALE LAMBERTO

11 Výrobky poskytnuté na reprezentaci, nutno odvést DPH z částky Kč DP Datum Sklad Položka Název Cena/MJ Množství Celk.cena JABLKA KONZUMNI SVESTKY JABLKA KONZUMNI Kontrola rabatů Zboží nevykazuje zůstatek na skladě, protože se jedná o maso z porážky, které je týž den prodáno. Zboží je aktivováno ve výši zůstatkových cen mladých zvířat předaných na porážku na účtu Výdej zvířat na porážku 614/124 - Aktivace masa na zboží 132/621 - Prodej zboží 504/132 - Tržba za zboží 311/604 Sumář předání zvířat na porážku a aktivace zboží Má dáti Dal DP 56 mladá zvířata prodej z vlastní porážky Obrat účtu ,29 Obrat účtu ,31 Prodej je realizován se ztrátou. Chyba účtování Byly předloženy inventurní soupisy, inventarizace proběhla k Inventurní manko u zbož ív maloobchodě bylo proúčtováno na vrub účtu ve výši 7549,12 Kč. Opraveno v rámci auditu přeúčtováním na účet V účtové třídě 6 se účtuje na DAL (výjimka účty 613,614.), pokud jsou obraty na MD, zkontrolujte správnost zaúčtování. Neexistence vnitropodnikové směrnice přirozených úbytků Na účtu byly proúčtovány technologické ztráty na výrobcích z pekárny ve výši 7311 Kč. Doloženo provozním deníkem se záznamem těchto ztrát. Doplňte vnitropodnikovou směrnici norem přirozených úbytků o výrobky z pekárny. DP SK.POLOŽKA NÁZEV POLOŽKY CENA/MJ MNOŽSTVÍ POŘIZ.HODNOTA OBDOBÍ DOKLAD CHLEBA 19,52 321, , VEKA 10,00 20, , HREBEN 4,86 60, , SVYCARKA 5,52 18,000 99, DALAMANEK 3,62 10,000 36, BAGETA 4,67 10,000 46, CHLEBA VICEZRNNY 18,57 20, , ,18 Zvířata účet 026, 124 Počínaje rokem 2008 se zvířata základního stáda (nyní dospělá zvířata) účetně a daňově chovají stejně jako ostatní movitý majetek na účtu 022. Na účet 026 se povinně účtuje jestliže pořizovací cena překročí 40 tis. Kč. Jestliže je pod 40 tis. Kč mohou zvířata základního stáda zůstat v zásobách na účtu 124. Neodpisují se, při vyřazení (prodej, úhyn) je celá pořizovací cena (ZC) nákladem na účtu 614. Způsob účtování se řídí vnitropodnikovou směrnicí

12 Vnitropodnikovou směrnicí je možno stanovit, které kategorie dospělých zvířat (základní stádo) s pořizovací cenou do 40 tis. Kč, budou účtovány (zůstanou) na účtu 026. Tyto kategorie se budou odpisovat účetním odpisem, který je v tomto případě uznán za daňový náklad podle 24/2v. Daňové odpisy u dospělých zvířat do 40 tis. Kč neexistují(nejsou stanoveny ZDP), řídí se účetnictvím. Zvířata zařazená do konce roku 2007 se odpisují původním režimem v odpisové skupině 1,2. Problematika se týká zvířat zařazených do kategorie dospělých (základní stádo) v roce 2008 a později, kde je nutno zajistit aby ÚO byl reálný, aby byla stanovena reálná životnost dospělých zvířat. Rovněž je možno ponechat dospělá zvířata v pořizovací ceně do 40 tisíc včetně v zásobách na účtu 124. V roce 2008 byla zvířata základního stáda v naprosté většině účetních jednotek ponechána na účtu 026. V praxi byla stanovena životnost 3 nebo 4 roky (dojnice, prasnice) Příklad kontroly zařazení, účtování a odpisování zvířat: Pro účetní odpisy je zpracován odpisový plán na 4 roky. Za dospělá zvířata je podle vnitropodnikové směrnice považována kategorie zvířat dojnice. Kusy pořízené do roku 2005 jsou odpisovány lineárně, v letech 2006 a 2007 zvýšeným zrychleným odpisem. Pro kusy pořízené v roce 2008 je účetní odpis převzat do daní, ÚO=DO. Kusy se vstupní cenou nad Kč nebyly pořízeny KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Běžný účet se zůstatkem v minusu (kontokorent) se v rozvaze vykazuje v krátkodobých úvěrech. Uživatelé ZEIS pokud je kontokorentní účet na , (osmička na čtvrtém místě) načte se do rozvahy správně ZÚČTOVACÍ VZTAHY Neudržované saldokonto Odsouhlasení saldokontních účtů na příslušný účet hlavní knihy účetnictví = shoda SÚ a AÚ. Neexistence vnitropodnikové směrnice pro tvorbu účetních opravných položek - nejsou tvořeny účetní opravné položky k pohledávkám, které jsou delší dobu po splatnosti. Výši opravných položek řídí vnitropodniková směrnice. Při částečných úhradách pohledávek se neruší opravné položky (zejména daňové). Neprovádí se kontrola ukončení konkursu- Jsou zde 2 rejstříky. Rejstřík úpadců (konkurs byl prohlášen dle původního zákona o konkursu) a Insolvenční rejstřík (konkurs byl prohlášen podle insolvenčního zákona- nejdříve v roce 2008) Chybné účtování zálohových faktur v závěrce. Na účtu je evidována záloha na zásoby ve výši ,- Kč, která nebyla uhrazena (přijatá fa , účtováno /321080). Tím byla v rozvaze navýšena aktiva i pasiva na ř.38 a ř.103 o tis.kč. Nehrazené zálohy takto zaúčtované je potřeba k závěrkovému dni odúčtovat. Chybné účtování prodeje pohledávek (jen účty 3 třídy), správně se účtuje přes náklady a výnosy. 546/ / Náklad je daňový do výše dosažených tržeb. Chybné ocenění nákupu pohledávky za 50 tis. Kč +právní služby 2000 Kč. Pořizovací cena pohledávky je cena včetně vedlejších nákladů 378/ ,00 kupní cena pohledávky 378/ ,00 právní služby KONKURS V minulých obdobích byla vystavena faktura na 4 mil Kč 311/601,343. Na dlužníka byl v roce 2005 prohlášen konkurs, účetní jednotka včas přihlásila svoji pohledávku a vytvořila 100% daňovou opravnou položku. V roce 2008 obdržela první rozvrhové usnesení, kterým jí bylo přiznáno 445 tis. Kč. V roce 2009 přišlo druhé rozvrhové usnesení, kde byla částka zvýšena na 447 tis. Kč. V dubnu 2009 bylo 447 tis. Kč uhrazeno

13 Rok 2005 vystavení faktury 311/601, Kč Rok 2006 tvorba OP 558/ Kč Daňová OP Účetní jednotka zaúčtovala: Rok 2008 rozvrhové usnesení / Kč Odpis pohledávky daňově-chyba v částce 391/ Kč Rozpuštění OP daňově, správně Rok 2009 rozvrhové usnesení 2. Nebylo účtováno nic Rok 2009 úhrada 221/ Kč Náklady a výnosy, které k sobě patří mají být zaúčtovány v jednom účetním období, v tomto případě v roce Správné účtování: Rok únor-rozvrhové usnesení / Kč Odpis pohledávky daňově Na účtu 311 zůstává hodnota přiznané částky Kč, která má být uhrazena Rozpuštění OP zákon o rezervách 8/2 391/ Kč Ve stejném měsíci jako odpis pohledávky. Náklad na 546 i výnos na 558 DAL jsou ve stejném roce. Rok leden- rozvrhové usnesení / Kč Oprava výše pohledávky podle 2. Rozvrhového usnesení je správně v roce 2009, kdy se o tom účetní jednotka dozvěděla. Rok 2009 březen- úhrada 221/ Kč Rozvahové účtování bez ovlivnění výsledku hospodaření. Závazky test na 23, odst.3, písm.a bod 12 ZDP ) Co se nedodaňuje: závazky úpadců, závazky o které se vede soudní spor závazky z úvěrů, půjček, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu závazky, které se účtovaly na vrub nákladů a daňová účinnost je závislá na úhradě závazky, které se účtovaly na vrub nedaňových nákladů závazky z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (transformační závazky) Polhůtní (36 měsíců) závazky, neuhrazené k Z jejich titulu byl uplatněn daňový náklad. SUAU FAKTURA SPLATNOST PŘEDPIS ÚHRADA ZBÝVÁ ,00 0, ,00 právní konzultace , , ,00 sklizen kukuřice , , ,00 nákup nafty ,00 0, ,00 nájem pozemků ,00 Výše uvedené závazky jsou více než 36 měsíců po splatnosti a budou připočitatelnou položkou v daňovém přiznání za rok Po úhradě budou odpočitatelnou položkou. V případě odpisu závazků do výnosů /6.. (668) se bude jednat o nedaňový výnos. (Výnos již zdaněný v daňovém přiznání roku 2008). Transformační závazky: závazky vzniklé podle transformačního zákona (pohledávky oprávněných osob) jsou zpravidla zaúčtovány na dlouhodobých závazcích účtu 479. Tyto závazky měly prodlouženou promlčecí lhůtu do roku 2009, nejdříve však k datu konání druhé valné transformační hromady, která schvalovala výši majetkových podílů jed

14 notlivých osob. Promlčecí lhůta končí dnem kdy byla oprávněná osoba seznámena s výší své pohledávky (datum podpisů podílových listů). Týká se to těch závazků, které nejsou upraveny jinými smlouvami. V současné době byly vyvíjeny snahy lhůtu prodloužit o další 3 roky, prozatím nemám informace, že by k tomuto dalšímu prodloužení došlo. V rámci transformační problematiky se rovněž mohou vyskytnout nesrovnalosti při výpočtu vypořádacích podílů. Příklad: stanovy družstva určují výpočet na základě vlastního kapitálu ze schválené závěrky roku předcházejícího roku ve kterém členství skončilo. Od vlastního kapitálu se odečte nedělitelný fond a rezervní fond. Základ pro výpočet se násobí podílem členského vkladu končícího člena : součtem vkladů všech členů. Jedná se běžnou úpravu výpočtu vypořádacího podílu. Členská schůze, která schvaluje závěrku (závěrka = rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), fakticky schvaluje (bere na vědomí) stav účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Dalším krokem, který však už není případem roku 2008, je schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření. Rozvaha 2008 Vlastní kapitál (součástí je zisk 2008-účet ) Nedělitelný fond Rezervní fond Základ pro výpočet VP je ve kterých se rozděluje i stav účtu 431 Členská schůze schválila závěrku v březnu 2009, rovněž schválila rozdělení tis. Kč zisku na příděl do nedělitelného fondu a rezervního fondu. V březnu 2009 bylo zaúčtováno 431/ tis. Kč a 431/ tis. Kč V dubnu 2009 vystoupil člen s nárokem na vypořádací podíl, který byl vypočítán takto: Postup účetní jednotky: Správný postup: Vlastní kapitál vlastní kapitál NF zvýšený o dotaci nedělitelný fond ze zisku roku rezervní fond Rezervní fond zvýšený o dotaci ze zisku Základ pro výpočet Všechny částky potřebné pro výpočet se berou z rozvahy 12/2008, pokud je potřeba čerpat položky z hlavní knihy je to hlavní kniha ze které se sestavovala rozvaha, tedy z období 12/2008. Nedělitelný a rezervní fond jsou před dotací ze zisku roku Daně Daň z přidané hodnoty účet 343 nebyly zjištěny žádné chyby Zůstatek účtu souhlasí na podané přiznání za: 11/08 odpočet Kč 12/08 odpočet Kč celkem Kč = MD 343 Silniční daň účet a nebyly zjištěny žádné chyby Podle daňového přiznání k silniční dani činí daňová povinnost za rok Kč a je proúčtována na účtu Na zálohách bylo zaplaceno , přeplatek silniční daně činí 5760 Kč a souhlasí se zůstatkem účtu MD. Silniční daň je daňově uznatelným nákladem při zaúčtování, není vázána na úhradu. Výsledek daňového přiznání podávaného k se zaúčtuje do roku 2008 jako doúčtování nebo storno nákladů proti účtu

15 Daň z nemovitosti účet a nebyly zjištěny žádné chyby Kontrolou daňového přiznání k dani z nemovitostí FÚ XY bylo ověřeno, že daňová povinnost činí Kč, je v plné výši uhrazena. Zaúčtovaná částka na účtu je daňově účinným nákladem. Účet má nulový zůstatek. Vzhledem k tomu, že náklady na tuto daň jsou uznatelné až po úhradě, vzniká u neplatících firem problém se sledováním daňové uznatelnosti účtu 532. Naprosto nezbytná je pomocná evidence úhrad od data kdy účetní jednotka přestala platit v termínu. Úhrady, které byly provedeny v roce 2008 jsou daňově uznatelné v roce 2008 ať je placeno jakékoliv období. Daňová povinnost roku 2008 je zaúčtována předpisem ve výši, která patří do roku Daň z převodu nemovitostí účet a Podle zákona o dani z převodu nemovitostí je poplatníkem strana prodávající. Strana kupující je ručitelem. V některých případech je však poplatníkem daně z převodu nabyvatel, (kupující strana). Jedná se o situace vyjmenované v 8/1 b) zákona o dani z převodu.(konkurs, dražba..) Kontrola nákladů se provádí na podaná daňová přiznání. Lhůta pro podání a placení daně je 3 měsíce od 1. Následujícího měsíce od data vklad práva zapsán do katastru nemovitostí. Chyby se vyskytly v případě nákupu z konkursu, kdy účetní jednotka nevěděla, že má podat DP a zaplatit daň z převodu Daň spotřební účet 345xxx a DAL 501- nebyly zjištěny žádné chyby Zůstatek rozvahového účtu spotřební daně se kontroluje na daňové přiznání ke spotřební dani. Z tohoto daňového přiznání vychází nárok na vratku spotřební daně. Nárok je na MD účtu 345 a účtuje se jako snížení spotřeby příslušného nákladového účtu 501. Daň z příjmů právnických osob-účet 341 V řádku 10 DP se uvádí výsledek hospodaření bez účtové skupiny 59. Kontrola daňového přiznání zaplacené zálohy: Účetní jednotka podává daňové přiznání k Za rok 2006 vznikla pololetní zálohová povinnost 40% ve výši Kč, úhrada byla provedena v termínu Za rok 2007 vznikla čtvrtletní zálohová povinnost ve výši Kč splatné k 15.9., a k a k Úhrady v roce 2008 byly provedeny v termínu. Na DP 2008 se započítají zálohy = Kč Ověření zda nebylo v roce 2008 podáno dodatečné DP Podle informace účetní jednotky nebylo podáno žádné dodatečné DP Kontrola daňového přiznání za rok 2008 Kontrolou daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2008 bylo zjištěno, vznikla daňová povinnost ve výši Kč. Daňová povinnost je zaúčtovaná na účtu /341. Uplatněné zálohy v oddílu V daňového přiznání souhlasí na zůstatek zaplacených záloh v účetnictví. Zůstatek účtu 341 MD souhlasí na přeplatek daně ve výši Kč. Ze vzniklé daňové povinnosti (22500) nebude účetní jednotka platit zálohy. O přeplatek je možno písemně požádat (až po ). Poznámka: Kontrola uplatnění daňové ztráty v DP za rok 2009 je možno uplatnit ztrátu z roku Starší ztráty propadají. Na ztráty z roku 2002 a 2003 platí 7 letá lhůta, na ztráty z roku 2004 a mladší platí 5 letá lhůta. (Možnost přerušení daňového odpisování a uplatnění ztrát). V roce 2009 bude možno naposledy uplatnit ztrátu z roku 2002 a Kontrolní období 3+0 Judikát Ústavního soudu na délku kontrolního období ze dne Nejvyšší správní soud ze dne 4.2. a se přiklonil k Ústavnímu soudu, kontrolní je období 3+0. Příklad: daňové přiznání za rok 2006 se podávalo Dosud vžitá praxe dovolovala kontrolovat po 3 roky od roku ve kterém je přiznání podáno, tj. ještě v roce

16 Po rozhodnutí Ústavního soudu se postupuje tak, že se počítá rok za který se podává přiznání +3, což je v našem příkladu = Kontrola roku 2006 musí být zahájena do konce roku Pozor! 3 leté období se týká jen podniků, které nevykazují ztráty. Pokud je v některém roce vykázána ztráta, kontrolní období se prodlužuje podle 38r/2 zákona o daních z příjmů. Kontrola odpočtu podle 34/10 vypořádané majetkové podíly Nárok z roku 34/10 40/25 Poznámka 1993 až % Přenositelná částka až do DP % 100 % Pokud nebylo využito 100% podle 40/25 nárok zaniká. Pokud nebylo využito 50% podle 34/10 nárok je přenositelný až do roku % Pokud nebylo využito nárok zaniká % Pokud nebylo využito nárok zaniká % Zrušeno Pokud nebylo využito nárok zaniká % Naposledy je možno uplatnit v DP 2009 nevyužité zaniká Odčitatelnou položku je možno uplatnit při vypořádávání pohledávek nečlenů (479100) a pohledávek členů v případě, že část majetkového podílu byla v souladu se stanovami zaúčtována na závazky (479200). Odčitatelnou položku nelze využít při vypořádávání nároků za vypořádací podíly v případě ukončeného členství (411/479201). Kontrola uplatněných darů Podle karty účtu 5439 minimální hodnota daru 2000, zbývající částky prověřit zda splňují požadavky 20/8 ZDPkomu a na jaký účel. Z darů nepeněžních se odvádí DPH. Všechny dary se připočítají v řádku 40 DP a dále mohou být uplatněny v řádku 260. Účetní jednotka poskytla dary, které jsou zaúčtovány nedaňově na účtu Byly prověřeny darovací smlouvy. Obdarovaný Částka Účel Uplatnění v DP 1. Mateřská školka 1 000,- dětský den lze uplatnit od 2 tis. NE 2. Sbor dobrovolných hasičů 5 000,- vzdělávání (knižní publikace) ANO 3. Jezdecký klub 3 000,- rozvoj tělovýchovy ANO 4. Obec C 3 000,- kulturní a vzdělávací účely ANO 5. A K 5 000,- ples nesplňuje podmínky účel NE Potvrzení o převzetí peněžitého daru určeného na financování činnosti občanského sdružení xxxxx Příjemce: Občanské sdružení AAA, IČ , Riegrova xxx, Blatná Dárce: BBB s.r.o., IČO XXXXXX, Riegrova xxx, Blatná Účel: Peněžitý dar je poskytnut na rozvoj tělovýchovy a sportu (pořádání slavnostního průvodu a vystoupení) Datum: Dne byl proveden bankovní převod na účet číslo /0600. Částka: 2.000,-- Kč Dne: Podpis příjemce: Podpis dárce:

17 Žádost o stanovení záloh jinak V daňovém přiznání za rok 2008 bylo dosaženo vysokého daňového základu, daňové povinnosti a záloh, z důvodu operací, které se nebudou opakovat v dalších letech. U fyzických osob se v roce 2008 dodaňovaly pohledávky a zásoby, které při přechodu z daňové evidence na účetnictví mohly být rozloženy do více let. U právnických osob zvyšovaly výnosy například jednorázové ziskové prodeje nemovitostí. V těchto případech mají účetní jednotky možnost požádat o stanovení záloh jinak. Věc: Žádost o stanovení záloh na daň z příjmů fyzických osob na zdaňovací období 2009 jinak Za rok 2008 činila moje daňová povinnost u daně z příjmů fyzických osob xxxxx. Z této povinnosti byly vypočítány čtvrtletní zálohy na zdaňovací období 2009 ve výši Kč. V rámci daňového přiznání za rok 2008 byly zdaněny dle 23/14 zákona o daních z příjmů, veškeré pohledávky v částce Kč. Jedná se o pohledávky jejichž zdanění bylo možno rozložit až do roku Tento jednorázový příjem se nebude v roce 2009 opakovat. Z tohoto důvodu žádám o snížení záloh o částku odpovídající 15% příjmu z dodaněných pohledávek, což znamená snížení záloh o Kč na částku Kč. Nové, jinak stanovené zálohy na zdaňovací období 2009 činí Kč a jsou splatné v níže uvedených termínech: K K K K Kč Kč Kč Kč Pozor: žádost o povolení splátek daně. Pokud je povoleno, FÚ počítá úrok, tento úrok není daňovým nákladem a je značně vysoký!!! Kontrola správnosti zaúčtování dotací, ČÚS č. 017, bod 3.7. Dotace- účtování přes zaúčtování rozhodnutí o poskytnutí dotace 378/346 - použití dotace na stanovený účel 346/648 dotace na úhradu provozních nákladů - úhrada dotace 221/ /668 dotace na úhradu nákladových úroků 346/ 042 dotace na pořízení dl. majetku Povinnost vrátit dotaci nebo její část (závazek) se účtuje na vrub daňově uznatelných nákladů na účtu 548 v roce a měsíci, kdy bylo o vrácení dotace rozhodnuto (výměr). Kontrola správnosti výše výnosů z poskytnutých dotací Dotace 2008 Jednotka Sazba Kč-účet SAPS 1165, , ,61 Plodiny na orné 1165, , ,47 Přežvýkavci 760,6 1669, ,64 LFA Oa 313, , ,63 LFA Ob 2587,35 0,00 LFA Ha 4321,425 0,00 LFA Hb 3688,35 0,00 Pojištění plodin z roku 2007 rozdíl dohadné položky a úhrady ,60 Pojištění plodin , , Pojištění zvířat , ,

18 IBR vakcinace ,00 IBR odběry krve 13 0,00 Udrž.gen.pot.zv.-KU , ,80 Udrž.gen.pot.zv.-berani 0,00 Nákazový fond Kadávery , ,00 Nákazový fond Kadávery , ,00 Nákazový fond Kadávery , ,00 AEO zatravnění ,00 PROFEX 2/2009 AEO meziplodiny , , AEO louky 312, ,00 AEO pastva ,00 Brambory na škrob , ,70 Brambory na škrob Luckeby Amylex ,74 Podpora ozdrav.sadby brambor C1 7, ,00 Podpora ozdrav.sadby brambor C2 9, ,00 CELKEM ,00 Celková částka dotací ve výši tis. Kč je proúčtována ve výnosech roku 2008 na účtech 6487xx. Neuhrazené dotace jsou zaúčtovány na účtu 388, jedná se o dotace na AEO a pojištění. Časové rozlišení a dohadné položky sk. Účtů 38 Nejčastější chyby záměny účtů aktiv a pasiv, z čehož plynou zůstatky účtů na obrácených stranách a chybné načtení do rozvahy. Časové rozlišení účty 381 až je znám účel, doba, částka. Nejsou-li známé všechny 3 jedná se o dohadné položky. ČR 381 náklady příštích období, 382 komplexní náklady příštích období, 385 příjmy příštích období jsou rozvahové aktivní- účty mají zůstatek na MD. Rozvaha oddíl aktiva - D časové rozlišení. 381/221 zaplatí se v roce 2009, ale náklady nebo jejich část se uplatní až v příštích letech 5../ /66x výnos se zaúčtuje v roce 2009, ale peníze přijdou až v dalších letech 221/385 ČR 383 výdaje příštích období a 384 výnosy příštích období jsou rozvahové pasivní, zůstatky na DAL. Rozvaha Pasíva C časové rozlišení. 501/383 náklad se zaúčtuje v roce 2009, ale peníze se vydají až v dalších letech 383/ /384 peníze jsou přijaty v roce 2009, ale výnos patří do dalších let 384/6xx Na účty 381 až 385 je možno využít vnitropodnikové směrnice pro časové nerozlišování drobných, nevýznamných opakujících se položek, jejichž nerozlišení nezkreslí významně VH. Tuto směrnici nelze použít na nájemné, které patří do více let a leasing. Účty 388 a 389 dohadné položky zpravidla není známa částka. DP 388 dohadné účty aktivní mají zůstatek na MD a v rozvaze se načítají do oddílu Aktiv C III krátkodobé pohledávky, kde mají samostatný řádek. Účtují se sem odhadnuté částky výnosů, které patří do roku 2009, ale peníze přijdou až v dalších obdobích a v jiné částce. 388/ tis. Kč dohadná položka na pojistné plnění rok / tis. Kč skutečné pojistné plnění v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2010 Pokud by pojistné plnění bylo např. 520 tis bude zaúčtováno 221/ tis. Kč skutečné pojistné plnění v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce

19 DP 389 dohadné účty pasivní mají zůstatek na DAL a v rozvaze se načítají do oddílu Pasiv B III krátkodobé závazky, kde mají samostatný řádek. Účtují se sem odhadnuté částky nákladů, které patří do roku 2009, ale jejich skutečná výše bude známá až v roce Elektřina, voda. 502/ tis. Kč dohadný odběr roku / tis. Kč vyúčtování roku 2009, které přijde až v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2010 Pokud by skutečný odběr byl např. 520 tis bude zaúčtováno 389/ tis. Kč vyúčtování roku 2009, které přijde až v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2010 Na účty 388 a 389 se nevytváří vnitropodniková směrnice, výše dohadů má být doložena a zdůvodněna. Nepodhodnocovat výnosy a nenadhodnocovat náklady, nezapomenout zaúčtovat provize, slevy, které se váží k příslušnému roku. Chyby v časovém rozlišení Nedodržení směrnice pro časové rozlišení (někdy se rozlišuje, někdy ne). Chybné časové rozlišení leasingu tam kde jsou nerovnoměrné splátkové kalendáře, změny leasingových smluv snížení a prodloužení splátek, postoupení smluv. Příklady časového rozlišení nákladů: V září roku 2008 si účetní jednotka pronajala skladovací prostory a zaplatila nájem do konce roku Celková částka zaplaceného nájmu je 320 tis. Kč, celková doba nájmu 40 měsíců. Na jeden měsíc připadne 320:40=8 tis. Kč nájmu. - úhrada nájmu 381/ podíl roku / (8x3) - podíl roku / (8x12) V listopadu 2008 bylo nakoupeno zařízení jídelny a noclehárny v celkové částce 520 tis. Kč. Jednotlivé předměty nedosáhly částky 40 tis. Kč a netvořily soubor majetku (jednalo se o stolky, židle, nádobí ). Vnitropodniková směrnice určuje způsob účtování do nákladů na účet 501, zákon o účetnictví přikazuje významné částky časově rozlišovat. Celková částka bude rozlišena na 52 měsíců, na jeden měsíc připadne 10 tis. Kč nákladů. - úhrada faktury 381/ podíl nákladů / podíl nákladů / Vlastní kapitál a rezervy Účet Stav účtu 411 odpovídá v družstvu součtu členských vkladů členů, kteří jsou členy k plus členské vklady členů zamřelých, kde dosud neskončilo dědické řízení. U s.r.o. a akciových společností odpovídá částce zapsané v obchodním rejstříku. Dosud nezapsané navýšení základního kapitálu o kterém již rozhodla valná hromada je zaúčtováno na účtu 419. Po zápisu v OR se přeúčtuje na účet 411. Provádí se dokladová inventura u družstev na soupis členů a jejich vkladů, u a.s. a s.r.o. na výpis z obchodního rejstříku. Chyby pouze u družstev stav účtu 411 nesouhlasí na skutečné vklady, ukončená členství se neúčtují, analytická evidence je neudržovaná. Účet 413 Příplatek k vlastnímu kapitálu je jednou z možností snížení závazků, které má společnost vůči společníkům. Jsou to například závazky z půjček, které společníci poskytli do společnosti. Tyto závazky se započítají s pohledávkou, která vznikne na základě rozhodnutí valné hromady o příplatku k vlastnímu kapitálu. O rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. rozhodnutí VH o příplatku k vlastnímu kapitálu 355/413 zápočet pohledávky za společníkem se závazkem z evidované půjčky 479/

20 ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI O SOUHLASU S POSKYTNUTÍM PŘÍPLATKU NA VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI SPOLEČNÍKEM A O ZÁPOČTU POHLEDÁVEK Společnost se sídlem, identifikační číslo (dále jen společnost ) rozhodla na valné hromadě konané dne v souladu s ustanovením 121 odst. 2 Obchodního zákoníku o dobrovolném příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu společnosti takto: (i) (ii) (iii) (iv) Valná hromada společnosti souhlasí s dobrovolným poskytnutím příplatku na vytvoření vlastního kapitálu společnosti společníkem, bytem, r.č /0000, a to jeho peněžitým plněním ve výši Kč. O tuto částku se zvýší vlastní kapitál společnosti. Poskytnutí příplatku nebude mít vliv na výši vkladu společníka ani na výši základního kapitálu společnosti. Společníku vzniká tímto rozhodnutím vůči společnosti závazek poskytnout nabídnutý příspěvek do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady. Společník má vůči Společnosti pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne , na základě které poskytl společnosti částku Kč. Společnost je zavázána tuto půjčku splatit společníkovi do Valná hromada schvaluje započtení své pohledávky vůči společníku na splacení příplatku na vytvoření vlastního kapitálu schváleného v bodu (i) tohoto rozhodnutí proti pohledávce tohoto společníka vůči společnosti na splacení půjčky uvedené v bodu (iii). K zápočtu dojde samostatnou písemnou dohodou společnosti a společníka V Blatné dne Společníci společnosti. podpis:. Podpis: DOHODA O ZÁPOČTU Uzavřená mezi obchodní společností se sídlem, identifikační číslo jednající, jednatelem společnosti (dále jen společnost ) a panem, nar , bytem, společníkem společnosti. (dále jen společník ) v tomto znění : 1. Společnost rozhodla na valné hromadě konané dne v souladu s ustanovením 121 odst. 2 Obchodního zákoníku o dobrovolném příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu společnosti peněžitým plněním ve výši 000 Kč. O tuto částku byl zvýšen vlastní kapitál společnosti. Částka byla společníkem poskytnuta dne Společník má vůči Společnosti pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne , na základě které poskytl společnosti částku 000 Kč. Společnost je zavázána tuto půjčku splatit společníkovi do Účastníci touto dohodou vzájemně započítávají své pohledávky specifikované v čl. 1. a 2. této dohody. Podpisem této dohody vzájemné započtené závazky bezezbytku zanikají. 4. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého účastníka. V Blatné dne jednatel společnosti podpis společník společnosti podpis

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1.

1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. 1. Úvod do problematiky účtování v cizích měnách 2. Přepočet cizí měny na měnu českou a kursové rozdíly 2.1 Kursové rozdíly 1. příklad - Co je kursovým rozdílem při částečné platbě 2. příklad - Co je směnou

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. ČERVENCI 2015 Výkaz o finanční situaci k 31. červenci 2015 Stav k Stav k 31. červenci 2015 31. prosinci 2014 (neauditováno) (neauditováno) AKTIVA () AKTIVA CELKEM 13 234

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více