2.4. Zákon o rezervách Zákon o DPH 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36"

Transkript

1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek Třída 1 Zásoby Třída 2 Krátkodobý finanční majetek Třída 3 Zúčtovací vztahy Daně NOVINKY ROKU Zákon o správě daní a poplatků Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů Zákon o rezervách Pojistné na sociální zabezpečení Daň z nemovitostí Zákon o DPH 36 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, Blatná Tel , fax , PROFEX AM, spol. s r.o., 2009, vyšlo 8. října 2009

2 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 Ing. Ivana Mašková, MAKO AUDIT s.r.o., DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Neexistence vnitropodnikových směrnic, drobný dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč, úroky z investičních úvěrů, leasing, odpisový plán. Úroky z investičních úvěrů nelze kompenzovat. Účetní jednotka účtovala nákladové úroky na MD účtu 562 a dotace PGRLF k těmto úrokům na DAL 562. Tento způsob účtování se nyzývá kompenzace, která je u účtu 562 zakázána. Dotace k úrokům patří do výnosů na účet 662 nebo 668 do patra finančního výsledku hospodaření. Odpisový plán účetních odpisů neodpovídá reálné životnosti nebo neexistuje. V současné době je daňové odpisování majetku podstatně rychlejší než jeho skutečná životnost. Nastavením reálných účetních odpisů je možno zlepšit účetní výsledek hospodaření. Podmínkou je sestavit reálný odpisový plán (stanovit životnost jednotlivých skupin majetku, lze i jednotlivých inventárních čísel majetku). Účetní odpisy se nepřerušují!!! Nedostatky v inventurách zaevidovaný zpravidla zcela odepsaný majetek neexistuje, inventury se provádí formálně. Kontrola programů v roce zda verze odpovídá legislativě OS 1a) zanikla, mělo se přetřídit do odpisové skupiny 2. Pokud máte ještě odpisovou skupinu 1a), je potřeba přeinstalovat verzi programu. Opravy majetku, který není ve vlastnictví. Běžné opravy, které se provádí proto, aby majetek zůstal v takovém stavu, ve kterém byl předán do nájmu, jsou bezproblémové. Rozsáhlejší opravy a technická zhodnocení by měla být se souhlasem vlastníka a se smluvním ujednáním jak budou vypořádány v případě ukončení nájemní smlouvy. Vhodným způsobem mohou být vzájemné faktury-pronajímatel fakturuje nájemné, nájemce fakturuje provedené úpravy nad rámec běžných oprav, následně se započítává. Technické zhodnocení, které má při ukončení nájemní smlouvy zůstatkovou cenu a z účetnictví se vyřazuje na 541/02x. Náklad lze daňově uplatnit jen do výše přijatých výnosů. Likvidace stavby do pořizovací ceny stavby nové- pokud je demolována stará stavba v souvislosti s pořízením stavby nové, zůstatková cena stavby a demoliční náklady, mzdové náklady jsou nákladem na pořízení investice- účtované na účtu 042. Nedostatečná inventura 042 provádí se dokladová inventura každoročně karta účtu příslušné 042 s odkazem na doklad, kde je patrné o jaký investiční náklad se jedná. (Jednotlivé investiční akce je možno v programech, které to umožňují sledovat na zakázky nebo samostatná AE pro každou akci) Placené zálohy na majetek se účtují do skupiny účtů na účet 052, neúčtujte na 314 nebo 042. Kontrola vztahu účtů úbytky majetku prodejem - kontrola fakturace Kontrolou stavu bylo zjištěno, že v průběhu roku byl prodáván níže uvedený dlouhodobý hmotný majetek. Obraty účtů 02x a 541 v hlavní knize účetnictví souhlasí na úbytky v evidenci majetku. Sestava prodaného majetku DP Inv.č. Název Uc.poriz.cena Daň.vst.c ÚZC DZC Zařazeno Vyřazeno Faktur VLEK PS08.06 xxxxxxx /02/86 12/03/ VLEK PS10.08 xxxxxxx /08/86 12/03/

3 Veškerý prodaný majetek je vyfakturován, byla prověřena níže uvedená karta účtu 641. SUAU DOKLAD FAKTURA DATUM SUAU-s DAL Popis účetního případu ,-- vlek traktorový xxxxxx ,-- vlek traktorový xxxxxx TRZBY Z PROD.HMOT.INVEST.MAJ , Opravné položky k dočasně poškozenému majetku. V roce 2008 vznikla opravitelná škoda na pojištěném dlouhodobém majetku. Pořizovací cena je ,- Kč, ZC je ,- Kč. Předpoklad pojistného plnění je ,- Kč. Oprava nemohla být provedena v roce 2008, bude provedena později. U poškozeného majetku se neúčtuje žádná škoda, vyřazení, ani částečné vyřazení. V rámci inventury se rozhodne o vytvoření účetní opravné položky k dočasně poškozenému majetku (ve výši předpokládaného pojistného plnění, maximálně však do výše zůstatkové ceny). Opravnými položkami se vyjadřuje dočasné znehodnocení opravitelného majetku, pokud se oprava neprovede ve stejném období kdy k poškození došlo. Výnos z pojistného plnění se účtuje vždy do toho roku ve kterém k poškození došlo. Popis operace Účet Kč Poznámka Dohadná položka na pojistné plnění 388/68, Daňový výnos. Jestliže pojistná událost vznikla v roce 2008, výnos patří do roku 2008 i když se bude opravovat v roce Tvorba účetní opravné položky k dlouhodobému majetku 58,54/ Podle inventury, max. do výše ZC. Účet 092 sníží netto aktiva Rok 2009 Přijaté pojistné plnění 221/ Na účtu 388 je zůstatek 40 tis. Zúčtování dohadné položky 5xx/ Daňový náklad Provedení opravy 511/ Daňový náklad Rozpuštění opravné položky 092/5xx Nedaňový výnos ř.112 DP Škody na dlouhodobém majetku Škoda opravitelná není škodou, účtuje se až o opravě jako daňově uznatelný náklad na účtu 511. Pokud přijímáte nějaké plnění, patří do stejného patra provozního výsledku hospodaření na účet 648. Škoda neopravitelná vede k vyřazení majetku z účetní evidence. Neopravitelné škody na vlastním majetku, kdy je majetek v důsledku této škody vyřazen, jsou daňově účinným nákladem pouze do výše náhrady. Např. zaměstnanec nabourá auto, které je majetkem firmy tak, že jej nelze vůbec opravit a půjde do šrotu. Daňová zůstatková cena takto vyřazeného auta je daňově účinným nákladem jen do výše zúčtované náhrady od zaměstnance nebo pojišťovny. O škodě se účtuje na účtu 582 (významné částky) nebo na účtu 549. Náklad musíte rozdělit na daňovou část do výše přijatých náhrad a nedaňovou část - zůstatková cena nad výši přijatých náhrad. Řeší 25 odst.1, písm.n a 25 odst.2 ZDP. Přijaté náhrady účtujte do stejného patra mimořádného výsledku náklad je ve skupině 58, výnos se účtuje do skupiny 68, náklad je na 549, výnos je na 648. Škoda ze živelních pohrom a škoda způsobená podle potvrzení policie neznámým pachatelem zúčtovaná na účtu 549,582 je daňově účinným nákladem. Případná úhrada této škody (většinou pojišťovnou) je daňovým výnosem na účtu 648, 688. Řeší 24 odst.2 písm.l a 24 odst.10 ZDP.Totéž platí o neopravitelné škodě způsobené živelní pohromou na stavbách i v případě, že na místě stavby postavíme stavbu novou. Zůstatková cena stavby demolované nevstupuje v tomto výjimečném případě do pořizovací ceny stavby nové, ale je daňovým nákladem na účtu 549,

4 Škody na nepojištěném majetku opravitelné V roce 2008 vznikla opravitelná škoda na nepojištěném automobilu, který měl pořizovací cenu ,- Kč, zůstatkovou ,- Kč. Oprava byla provedena v roce 2008 za ,- Kč. Popis operace Účet Kč Poznámka Faktura za opravu 511/ Daňový náklad Případný předpis škůdci 378/648? Daňový výnos Škody na nepojištěném majetku neopravitelné V roce 2008 vznikla neopravitelná škoda na nepojištěném automobilu, který měl pořizovací cenu ,- Kč, zůstatkovou ,- Kč. Automobil měla pronajatý dceřiná společnost, kde zaměstnanec této společnosti škodu způsobil. Popis operace u vlastníka Účet Kč Poznámka Doúčtování oprávek rok ,/082 Vyřazení havarovaného auta z evidence majetku 2008 Předpis náhrady škody dceřiné společnosti 2008 V roce 2009 byl vrak prodán jiné právnické osobě Popis operace u nájemce / Náklad je daňově uznatelný do výše výnosů, které firma získá 378/648, U spojených osob je možno doporučit znalecký posudek o výši škody, i když není povinný. Výnosy jsou 300, daňový náklad na účtu škod bude 300, 100 bude nedaňový. 378/ Pokud by bylo prodáno ještě v roce 2008, zvýšil by se výnos o 40, takže daňových nákladů by bylo 340. Vyfakturovaná náhrada škody ,58/ Náklad je daňově uznatelný. Škoda způsobená na cizím majetku v souvislosti s podnikáním je daňový náklad. Předpis náhrady škody zaměstnanci /688? Daňový výnos Odkup staveb po pronájmu 24/5a) zákona o daních z příjmů Účetní jednotka si pronajala od spojené právnické osoby stavbu v OS 5. Stavbu užívala cca 10 let, v roce 2009 ji bude odkupovat.. Sjednaná cena je ve výši znaleckého posudku ,- Kč. Pořizovací cena stavby u pronajímatele byla ,- Kč, pronajímatel ji nakoupil v roce 1994 a uplatňoval zrychlené odpisy. Zůstatková cena po zrychlených odpisech je ,- Kč. Nakupující účetní jednotka musí provést test na daňovou uznatelnost nákladů proúčtovaných v minulých letech na účtu 518-nájemné. Porovnává se zůstatková cena po ROVNOMĚRNÝCH odpisech s kupní cenou..nájemné zůstává v nákladech za předpokladu, že kupní cena nebude nižší než ZC po rovnoměrných odpisech. Rok Pořizovací cena u Sazba Sazba Daňový odpis pronajímatele 1.rok další r % 2 % , , , , , Zůstatková cena daňová

5 2000 3, , , , , , , , , Polovina ročního Celkem Aby nevznikly daňové problémy, je potřeba tuto stavbu nakoupit nejméně za ,- Kč. V případě, že by byla kupní cena sjednána např. na 3 mil. Kč, nájemné zaúčtované na účtu 518 (v kontrolovatelných letech) by bylo z nákladů vyloučeno, doměřeno a penalizováno. Stát se tím snaží dosáhnout toho, aby náklady na pořízení majetku (účet 042) nebyly maskovány nájemným v nákladech na účtu 518 s následnou nízkou kupní cenou, která se odpisuje mnoho let. Přehled pohybu odpisových sazeb rovnoměrných odpisů podle jednotlivých odpisových skupin Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,2 28, ,2 13,4 12, ,4 6,9 6, ,4 3,4 3, Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,2 28, ,2 13,4 12, ,4 6,9 6, ,4 3,4 3, ,25 2,25 Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,2 28, ,5 18,3 16, ,3 8,7 8, ,15 5,15 5, ,4 3,4 3,4 Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,2 28, ,5 18,3 16, ,3 8,7 8, ,15 5,15 5, ,4 3,4 3, ,02 2,02 2,0 Od do Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,0 40,0 33,3 1a 4 14,2 28, ,0 22,25 20, ,5 10,5 10, ,15 5,15 5, ,4 3,4 3, ,02 2,02 2,0-4 -

6 Od dosud Odpisová sk. Roky odpisu První rok % Další roky % Zvýšená cena ,0 40,0 33, ,0 22,25 20, ,5 10,5 10, ,15 5,15 5, ,4 3,4 3, ,02 2,02 2,0 PROFEX 2/2009 Nákup auta se zálohou na úvěr méně obvyklá situace- rok 2009 V dubnu 2009 byla poskytnuta záloha na nákup osobního auta ve výši ,- Kč. V červnu 2009 byl dodán automobil za celkovou cenu ,- Kč základ daně Kč, DPH Kč, zaplacená záloha 50000, zbývá uhradit ,- Kč. Na tuto částku je poskytnut úvěr se zpracovaným splátkovým kalendářem, který obsahuje položky: splátka jistiny +úrok+pojištění. 1) Úhrada zálohy / Pokud se jedná o zálohu mělo by se účtovat na 05x, nikoliv na 314 nebo ) Daňový doklad na zaplacenou zálohu, ) Faktura za pořízení auta, celková cena včetně DPH je Kč, základ daně Kč. 343/ Základ daně Kč zůstane na účtu 052 až do nákupu auta 042/ ) DPH na vstupu 343/ ) Snížení DPH -343/ Dobropis na zálohu 3) Vyúčtování zálohy 321/ ) Poplatek za přihlášení auta 042/ ) Zařazení auta na / Po přihlášení 6) Úhrada faktury úvěrem 321/461 6) Jednotlivé splátky úvěru Případně 461/221 celá částka, 562/461 úroky a 548/461 pojištění 461/ / /221 Jistina Úrok Pojištění POZEMKY Nedostatečná analytická evidence. Při nákupu pozemků veďte analytickou evidenci tak, abyste byli schopni při prodeji tohoto pozemku nebo jeho části správně určit výši ceny úbytku při účtování 541/031. Náklad na účtu 541 je daňově uznatelný do výše dosažených tržeb na účtu 641. Každý prodej se hodnotí samostatně. Nájemní smlouvy nesouhlasí na proúčtované náklady na 518. Vedlejší náklady spojené s pořízením patří do ceny pozemku. Směna pozemku mezi účetní jednotkou A a B - bez doplatku Každá účetní jednotka zaúčtuje úbytek pozemku jako prodej na účtu 541/031 v částce účetní pořizovací ceny z účtu 031. Namísto svého pozemku získá nový směněný v částce znaleckého ocenění přijímané nemovitosti (vyhlášková cena) 042/641. Po podání žádosti o vklad práva do KN se zaúčtuje zařazení 031/042. Pozoru u směny pozemků je nutné daňové vyhodnocení účtů 541/641 daňový náklad do výše výnosů. Testuje se za každý prodej samostatně. A na tis. Kč, znal.posudek 65 tis. Kč. Vyřazení pozemku A z evidence v účetní ceně 60. B na tis. Kč, znal. Posudek 64 tis. Kč 541/ Účtuje se v takové částce jaká na 031 u příslušného parcelního čísla je. Správnost částky je nutno v případě potřeby prokázat

7 Příjem pozemku B ve výši vyhláškové ceny (posudku). Účtuje se přes 042, podle razítka právní účinky vkladu na 031. Vyřazení pozemku B z evidence v účetní ceně 92. Příjem pozemku A ve výši vyhláškové ceny, přes 042 Daň z převodu nemovitostí bude placena z částky 140 (každá účetní jednotka 1/2) 042/ / Až do zaúčtování na 031 se vedlejší náklady spojené s pořízením zahrnují do ceny pozemku-právní služby, poplatky KN. 541/ Účtuje se v takové částce jaká na 031 u příslušného parcelního čísla je. 042/ / Vyhláškové ocenění nabývaného pozemku. Náklad na 541 je daňově uznatelný pouze do výše výnosů na 641, 5 tis, nákladů na 541 je daňově neuznatelných. Hodnotí se jednotlivě, každý prodávaný pozemek zvlášť. V současné době FÚ požadují jedno daňové přiznání na celou částku od jednoho poplatníka a následně se účetní jednotky mezi sebou vypořádají Směna pozemků mezi účetní jednotkou A a B s doplatkem Pozemek firmy A (v účetnictví 90 tis. Kč) ocenění 100 tis. Kč, pozemek firmy B (v účetnictví 92 tis. Kč) ocenění 140 tis. Kč. Doplatek bude platit A ve výši 40 tis. Kč. Vyřazení pozemku A z evidence v účetní ceně 90. Příjem pozemku B ve výši vyhláškové ceny (posudku). Účtuje se přes 042, podle razítka právní účinky vkladu na 031. Nebo: 031/ a 641/ Vyřazení pozemku B z evidence v účetní ceně 92. Příjem pozemku A ve výši vyhláškové ceny, přes 042 Příjem doplatku Daň z převodu nemovitostí bude placena z částky / Účtuje se v takové částce jaká na 031 u příslušného parcelního čísla je. 042/ / / Cena tohoto pozemku se skládá z částky doplatku 40 tis. Kč tis. Kč výnosů na 641, aby celková cena na 031 dosáhla vyhláškového ocenění nabývaného pozemku. 541/ Účtuje se v takové částce jaká na 031 u příslušného parcelního čísla je. 042/ / / Vyhláškové ocenění nabývaného pozemku. V současné době FÚ požadují jedno daňové přiznání na celou částku od jednoho poplatníka a následně se účetní jednotky mezi sebou vypořádají Dlouhodobý finanční majetek účty 061,2,3, 252 Analytická evidence 06x se vede podle jednotlivých emitentů a v rámci jednotlivých emitentů podle jmenovitých hodnot. (Podle firem a podle jmenovitých hodnot). Pořízení se účtuje v pořizovací ceně, tj. cena kupní + vedlejší náklady spojené s pořízením. Pokud se nakupují např. akcie stejné jmenovité hodnoty od jednoho emitenta za různé ceny je potřeba rozhodnout, zda se bude účtovat o úbytcích v průměrné ceně nebo metodou FIFO. O metodě by mělo být rozhodnuto vnitropodnikovou směrnicí. Účetní jednotky neprovádí závěrkové přecenění ani u velmi znehodnocených podílů (akcií). Pozor - účet 252 se nepřeceňuje. Přijaté dividendy (podíly na zisku) jsou pro účetní jednotku vždy nedaňovým výnosem. Povinnost zdanit má poskytovatel dividendy, kde je buď osvobozeno - podmínkou je vlastnictví alespoň 10% podílů, nebo je zdaněno 15% srážkovou daní. Prodej vlastních akcií zaměstnancům není zdaněn daní ze závislé činnosti (část ceny dotována z fondů, vlastní akcie se nakupují na základě rozhodnutí valné hromady již s účelem prodat je zaměstnancům za sníženou cenu)

8 Závěrkové přecenění Akciová společnost má ve svém účetnictví účet odbyt s.r.o. v pořizovací ceně 200 tis. Kč. Společnost je zapsána , základní vklad je splacen. Podle předložené rozvahy s.r.o. je stav vlastního kapitálu k tis. Kč. Účetní jednotka používá pro závěrkové přecenění metodu pořizovací ceny a případné opravné položky. V rámci auditu byla vytvořena účetní opravná položka ve výši 94 tis.kč na účtech 57x9/09x IKS peněžní trh cenné papíry kolektivního investování.tyto cenné papíry podléhají závěrkovému přeceňování podle 27 zákona o účetnictví-přecenění na reálnou cenu. Jedná se o cenné papíry určené k obchodování, jejichž závěrkové přecenění se účtuje výsledkově ČÚS č.8, bod Jedná se o ks zaknihovaných podílových listů v pořizovací ceně Kč. Podle stavového výpisu k je reálná cena těchto CP ,62 Kč. V rámci auditu bylo přecenění provedeno 56x/ akcie XXX. V předchozích letech byly vykoupeny akcie od menšinového vlastníka v ceně určené znaleckým posudkem. Nákup byl zaúčtován na účet O výši kupní ceny byl veden soudní spor, který byl v roce 2009 ukončen s povinností doplatit kupní cenu podle soudem přijatého nového znaleckého posudku. Doplatek kupní ceny a případné právní služby vstoupí do pořizovací ceny na účet Úrok z prodlení stanovený soudem bude zaúčtován na účet 544 a po úhradě bude daňově uznatelným nákladem. Podíly na zisku Účetní jednotka je příjemcem podílů na zisku od XX a.s. Podíly na zisku přijímané od této společnosti jsou zdaněny srážkovou daní v XX a.s. pro příjemce představují již zdaněný výnos, který se vylučuje ze zdanění v řádku 120 daňového přiznání. Doporučuji přijaté zdaněné výnosy účtovat na účtu přijaté dividendy (nedaňový-již zdaněný, případně osvobozený- výnos), který se v daňovém přiznání uvádí do řádku 120 jako odpočitatelná položka. Řádné DP roku 2008 se podávalo v termínu V rámci dokončení auditu v květnu 2009 (rok 2008 byl uzavřen a nebylo možno se do něj vrátit) bylo zjištěno, že přijaté dividendy byly zahrnuty do základu daně (nebyly odpočítány v řádku 120 daňového přiznání). Proto byla daňová povinnost v daňovém přiznání, které ještě nebylo podáno, přepočítána a snížena z původní částky Kč na částku Kč. Rozdíl je Kč. V prosinci 2008 bylo zaúčtováno 5919/ Kč. Mělo být zaúčtováno o Kč méně. Oprava byla provedena v květnu 2009 zaúčtováním 341/ Kč- snížení daňového závazku, který se bude platit k Možnost účtovat opravy minulých let na účty vlastního kapitálu je upravena vnitropodnikovou směrnicí s využití Interpretace č.11 Národní účetní rady, Opravu je možno rovněž provést zaúčtováním 341/5919. Z důvodu účtování oprav minulých let prostřednictvím účtů vlastního kapitálu doporučuji doplnit vnitropodnikové směrnice (se souhlasem jednatelů) o směrnici OPRAVY CHYB minulých účetních období, kde bude napsáno, že opravy chyb minulých účetních období budou prováděny na vrub nebo ve prospěch účtů vlastního kapitálu 428,429. Dodatečné DP na stejnou chybu v roce 2007 V roce 2009 byla zjištěna stejná chyba (přijaté dividendy v základu daně). Účetní jednotka má právo podat dodatečné daňové přiznání. Celé dodatečné DP bude zpracováno stejně jako řádné, jen v řádku 120 budou nově odpočitatelné položky z přijatých dividend. Z tohoto důvodu vyjde nová nižší daňová povinnost.. Na zadní straně DP v oddílu IV. Dodatečné daňové přiznání se v řádku 1 napíše daňová povinnost původní z řádného přiznání 2007, v řádku 2 nově zjištěná částka daně a v řádku 3 snížení částky daně. Toto snížení částky daně bude zaúčtováno jako pohledávka na MD 341/428(5919). OBECNÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATY PODÍLŮ NA ZISKU Je možno přiznávat a vyplácet kdykoliv, ale vždy na základě rozhodnutí valné hromady. Valná hromada rozhoduje o přiznání částky hrubého podílu (před zdaněním). Je potřeba vědět, zda bude povinnost odvést srážkovou daň. Rozhodnutí valné hromady musí být v souladu s 178 obchodního zákoníku, kde je stanoveno za jakých podmínek je možno podíly vyplácet. Rozhodujícím ukazatelem je výše vlastního kapitálu z posledního uzavřeného roku. Pokud účetní jednotka rozhodne o výplatě podílů například v září 2009, vlastní kapitál ze kterého se při výpočtech vychází je v rozvaze k

9 Částka, kterou je možno rozdělit je hodnota vlastního kapitálu snížená o základní kapitál (účty 411 a 419) a dále snížená o hodnotu zákonného rezervního fondu a částku povinné dotace tomuto rezervnímu fondu, pokud již není nadotován do výše stanovené obchodním zákoníkem nebo stanovami. Podíly na zisku přiznané fyzickým osobám jsou vždy zdaněny 15% srážkovou daní Podíly na zisku přiznané právnickým osobám se při zdanění řídí 19/1ze) a 19/3) ZDP. Pokud je účast alespoň 10%, podíly vyplácené dceřinou společností jsou od srážkové daně osvobozeny. Při účasti menší než 10% se zdaňuje 15% srážkovou daní. Prodej vlastních akcií zaměstnancům Podmínky prodeje vlastních akcií zaměstnancům jsou stanoveny v 158 obchodního zákoníku. Zaměstnanci mohou nabývat akcie za zvýhodněných podmínek část kupní ceny může pokrýt společnost z vlastních zdrojů. Valná hromada rozhoduje o nákupu vlastních akcií pro tento účel (prodej zaměstnancům za zvýhodněných podmínek s určením zdrojů ze kterých bude část prodejní ceny akcií pokryta). Vlastní akcie JH Kč je nakoupena za 2000 Kč Prodej zaměstnancům vyřazení akcií z evidence v kupní ceně z účtu / / Předpis pohledávky 378/ Úhrada části pohledávky od zaměstnanců 221/ Úhrada části pohledávky z volných zdrojů 428/ Tato část je nepeněžní příjem zaměstnanců a zdaňuje se daní ze závislé činnosti ZÁSOBY Neexistence vnitropodnikových směrnic pro účtování zásob, zvířat. Neexistence směrnice pro tvorbu účetních opravných položek k zásobám (ležákům). Do ocenění nejsou zahrnuty vedlejší náklady, neprovádí se aktivace vlastních výkonů. Neexistence účetních opravných položek u bezobrátkových zásob. Není zaúčtován inventární stav zásob (aktivace skladu) u varianty B, vše je ve spotřebě. Při způsobu účtování variantou B se nevede skladová evidence. Poskytnuté zálohy na zásoby se správně účtují na účet 15x, nikoliv na 314. Účetní opr. položky k zásobám, závěrkové reálné ocenění na tržní hodnotu Vnitropodniková směrnice pro tvorbu účetních OP k zásobám je stanovena ve výši 80% z hodnoty zásob 24 měsíců bez obratu. Byla vytvořena sestava bezobrátkových zásob (zásoby 24 měsíců bez obratu), celková částka těchto zásob činí ,98 Kč. SUAU Bezobrátkové Zásoby , , , , , ,70-8 -

10 , , ,98 80% = Kč Ve výši 80% z této částky mají být vytvořeny účetní opravné položky, které mají tvořit částku Kč. K počátku roku byly opravné položky k zásobám na skladě ve výši Kč. Výše opravných položek byla v roce 2008 snížena zápisem / ve výši ,- Kč. Zůstatek opravných položek ke konci roku činí ,- Kč. Výši vytvořených opravných položek (80%) odpovídá vnitropodnikové směrnici. Manka a škody na zásobách a jejich zaúčtování Škoda je většinou zjištěna jindy než při inventarizaci a znáte u ní i den, příčinu a konkrétní položku, u které ke škodě došlo. Vznik škody vede k zaúčtování vyřazení poškozených zásob z účetní evidence. Jedná-li se o škodu běžného charakteru spojenou s provozem, účtuje se na účtu 549. Pokud se jedná o škodu mimořádnou ve významných položkách, ke které dochází naprosto výjimečně účtuje se na účtu 582. U manka jste zjistili, že něco chybí, ale nevíte kdy a proč k této ztrátě došlo (např. při inventarizaci v maloobchodě zjistíte, že chybí zboží za Kč). Technologické ztráty a ztratné v maloobchodních prodejnách jsou považovány při splnění určitých předpokladů za přirozené úbytky zásob. Účtují se jako spotřeba. Škoda ze živelních pohrom a škoda způsobená podle potvrzení policie neznámým pachatelem zúčtovaná na účtu 549 nebo 582 je daňově účinným nákladem. Všechny ostatní škody a manka jsou daňově účinným nákladem pouze do výše případné náhrady.. Pokud způsobíte škodu na cizím majetku, většinou se s majitelem vyrovnáte prostřednictvím náhrady škody. O náhradě škody účtujete na účtu 548, 588/379(221). Účetní jednotky používají pro méně běžné události různé druhy pohybu, je potřeba zkontrolovat zaúčtování a daňovou účinnost vzniklých škod. DP Datum Sklad Položka Název Cena/MJ Množství Celk.cena NAFTA Dokladem s DP 77 bylo účtováno o odcizené naftě. Bylo předloženo potvrzení od Policie ČR o oznámení škody odcizením 300 l z nádrží traktorů. Dosud není k dispozici protokol o odložení šetření z důvodu nezjištění pachatele. Po obdržení protokolu se bude jednat o daňový náklad na účtu Pokud by byl pachatel chycen, bude škoda daňově účinná pouze do výše přijatých náhrad. Pokud potvrzení od policie nebude, jedná se o náklad nedaňový na DP Datum Sklad Položka Název Cena/MJ Množství Celk.cena Výk SLAMA B. O SLÁMA BAL.ŘEPKA Dne došlo ke škodě na uskladněné slámě v důsledku požáru. Byl předložen protokol od Policie ČR o odložení šetření z důvodu nezjištění pachatele. Účetní případ je zaúčtován správně na účet ve výši ,- Kč jako daňový náklad. Dne došlo k požáru řepkové slámy. Není doloženo protokolem od policie o odložení šetření z důvodu nezjištění pachatele. Škoda je proúčtována správně na účtu jako nedaňový náklad ve výši Kč. Manko v normě se účtuje jako spotřeba Na účtu je proúčtován úbytek triticale, který vznikl přečištěním osiva. Doloženo protokolem o čištění osiva. Odpovídá vnitropdnikové směrnici přirozených úbytků, zaúčtováno správně.. DP Datum Sklad Položka Název Cena/MJ Množství Celk.cena TRITICALE LAMBERTO

11 Výrobky poskytnuté na reprezentaci, nutno odvést DPH z částky Kč DP Datum Sklad Položka Název Cena/MJ Množství Celk.cena JABLKA KONZUMNI SVESTKY JABLKA KONZUMNI Kontrola rabatů Zboží nevykazuje zůstatek na skladě, protože se jedná o maso z porážky, které je týž den prodáno. Zboží je aktivováno ve výši zůstatkových cen mladých zvířat předaných na porážku na účtu Výdej zvířat na porážku 614/124 - Aktivace masa na zboží 132/621 - Prodej zboží 504/132 - Tržba za zboží 311/604 Sumář předání zvířat na porážku a aktivace zboží Má dáti Dal DP 56 mladá zvířata prodej z vlastní porážky Obrat účtu ,29 Obrat účtu ,31 Prodej je realizován se ztrátou. Chyba účtování Byly předloženy inventurní soupisy, inventarizace proběhla k Inventurní manko u zbož ív maloobchodě bylo proúčtováno na vrub účtu ve výši 7549,12 Kč. Opraveno v rámci auditu přeúčtováním na účet V účtové třídě 6 se účtuje na DAL (výjimka účty 613,614.), pokud jsou obraty na MD, zkontrolujte správnost zaúčtování. Neexistence vnitropodnikové směrnice přirozených úbytků Na účtu byly proúčtovány technologické ztráty na výrobcích z pekárny ve výši 7311 Kč. Doloženo provozním deníkem se záznamem těchto ztrát. Doplňte vnitropodnikovou směrnici norem přirozených úbytků o výrobky z pekárny. DP SK.POLOŽKA NÁZEV POLOŽKY CENA/MJ MNOŽSTVÍ POŘIZ.HODNOTA OBDOBÍ DOKLAD CHLEBA 19,52 321, , VEKA 10,00 20, , HREBEN 4,86 60, , SVYCARKA 5,52 18,000 99, DALAMANEK 3,62 10,000 36, BAGETA 4,67 10,000 46, CHLEBA VICEZRNNY 18,57 20, , ,18 Zvířata účet 026, 124 Počínaje rokem 2008 se zvířata základního stáda (nyní dospělá zvířata) účetně a daňově chovají stejně jako ostatní movitý majetek na účtu 022. Na účet 026 se povinně účtuje jestliže pořizovací cena překročí 40 tis. Kč. Jestliže je pod 40 tis. Kč mohou zvířata základního stáda zůstat v zásobách na účtu 124. Neodpisují se, při vyřazení (prodej, úhyn) je celá pořizovací cena (ZC) nákladem na účtu 614. Způsob účtování se řídí vnitropodnikovou směrnicí

12 Vnitropodnikovou směrnicí je možno stanovit, které kategorie dospělých zvířat (základní stádo) s pořizovací cenou do 40 tis. Kč, budou účtovány (zůstanou) na účtu 026. Tyto kategorie se budou odpisovat účetním odpisem, který je v tomto případě uznán za daňový náklad podle 24/2v. Daňové odpisy u dospělých zvířat do 40 tis. Kč neexistují(nejsou stanoveny ZDP), řídí se účetnictvím. Zvířata zařazená do konce roku 2007 se odpisují původním režimem v odpisové skupině 1,2. Problematika se týká zvířat zařazených do kategorie dospělých (základní stádo) v roce 2008 a později, kde je nutno zajistit aby ÚO byl reálný, aby byla stanovena reálná životnost dospělých zvířat. Rovněž je možno ponechat dospělá zvířata v pořizovací ceně do 40 tisíc včetně v zásobách na účtu 124. V roce 2008 byla zvířata základního stáda v naprosté většině účetních jednotek ponechána na účtu 026. V praxi byla stanovena životnost 3 nebo 4 roky (dojnice, prasnice) Příklad kontroly zařazení, účtování a odpisování zvířat: Pro účetní odpisy je zpracován odpisový plán na 4 roky. Za dospělá zvířata je podle vnitropodnikové směrnice považována kategorie zvířat dojnice. Kusy pořízené do roku 2005 jsou odpisovány lineárně, v letech 2006 a 2007 zvýšeným zrychleným odpisem. Pro kusy pořízené v roce 2008 je účetní odpis převzat do daní, ÚO=DO. Kusy se vstupní cenou nad Kč nebyly pořízeny KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Běžný účet se zůstatkem v minusu (kontokorent) se v rozvaze vykazuje v krátkodobých úvěrech. Uživatelé ZEIS pokud je kontokorentní účet na , (osmička na čtvrtém místě) načte se do rozvahy správně ZÚČTOVACÍ VZTAHY Neudržované saldokonto Odsouhlasení saldokontních účtů na příslušný účet hlavní knihy účetnictví = shoda SÚ a AÚ. Neexistence vnitropodnikové směrnice pro tvorbu účetních opravných položek - nejsou tvořeny účetní opravné položky k pohledávkám, které jsou delší dobu po splatnosti. Výši opravných položek řídí vnitropodniková směrnice. Při částečných úhradách pohledávek se neruší opravné položky (zejména daňové). Neprovádí se kontrola ukončení konkursu- Jsou zde 2 rejstříky. Rejstřík úpadců (konkurs byl prohlášen dle původního zákona o konkursu) a Insolvenční rejstřík (konkurs byl prohlášen podle insolvenčního zákona- nejdříve v roce 2008) Chybné účtování zálohových faktur v závěrce. Na účtu je evidována záloha na zásoby ve výši ,- Kč, která nebyla uhrazena (přijatá fa , účtováno /321080). Tím byla v rozvaze navýšena aktiva i pasiva na ř.38 a ř.103 o tis.kč. Nehrazené zálohy takto zaúčtované je potřeba k závěrkovému dni odúčtovat. Chybné účtování prodeje pohledávek (jen účty 3 třídy), správně se účtuje přes náklady a výnosy. 546/ / Náklad je daňový do výše dosažených tržeb. Chybné ocenění nákupu pohledávky za 50 tis. Kč +právní služby 2000 Kč. Pořizovací cena pohledávky je cena včetně vedlejších nákladů 378/ ,00 kupní cena pohledávky 378/ ,00 právní služby KONKURS V minulých obdobích byla vystavena faktura na 4 mil Kč 311/601,343. Na dlužníka byl v roce 2005 prohlášen konkurs, účetní jednotka včas přihlásila svoji pohledávku a vytvořila 100% daňovou opravnou položku. V roce 2008 obdržela první rozvrhové usnesení, kterým jí bylo přiznáno 445 tis. Kč. V roce 2009 přišlo druhé rozvrhové usnesení, kde byla částka zvýšena na 447 tis. Kč. V dubnu 2009 bylo 447 tis. Kč uhrazeno

13 Rok 2005 vystavení faktury 311/601, Kč Rok 2006 tvorba OP 558/ Kč Daňová OP Účetní jednotka zaúčtovala: Rok 2008 rozvrhové usnesení / Kč Odpis pohledávky daňově-chyba v částce 391/ Kč Rozpuštění OP daňově, správně Rok 2009 rozvrhové usnesení 2. Nebylo účtováno nic Rok 2009 úhrada 221/ Kč Náklady a výnosy, které k sobě patří mají být zaúčtovány v jednom účetním období, v tomto případě v roce Správné účtování: Rok únor-rozvrhové usnesení / Kč Odpis pohledávky daňově Na účtu 311 zůstává hodnota přiznané částky Kč, která má být uhrazena Rozpuštění OP zákon o rezervách 8/2 391/ Kč Ve stejném měsíci jako odpis pohledávky. Náklad na 546 i výnos na 558 DAL jsou ve stejném roce. Rok leden- rozvrhové usnesení / Kč Oprava výše pohledávky podle 2. Rozvrhového usnesení je správně v roce 2009, kdy se o tom účetní jednotka dozvěděla. Rok 2009 březen- úhrada 221/ Kč Rozvahové účtování bez ovlivnění výsledku hospodaření. Závazky test na 23, odst.3, písm.a bod 12 ZDP ) Co se nedodaňuje: závazky úpadců, závazky o které se vede soudní spor závazky z úvěrů, půjček, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu závazky, které se účtovaly na vrub nákladů a daňová účinnost je závislá na úhradě závazky, které se účtovaly na vrub nedaňových nákladů závazky z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj (transformační závazky) Polhůtní (36 měsíců) závazky, neuhrazené k Z jejich titulu byl uplatněn daňový náklad. SUAU FAKTURA SPLATNOST PŘEDPIS ÚHRADA ZBÝVÁ ,00 0, ,00 právní konzultace , , ,00 sklizen kukuřice , , ,00 nákup nafty ,00 0, ,00 nájem pozemků ,00 Výše uvedené závazky jsou více než 36 měsíců po splatnosti a budou připočitatelnou položkou v daňovém přiznání za rok Po úhradě budou odpočitatelnou položkou. V případě odpisu závazků do výnosů /6.. (668) se bude jednat o nedaňový výnos. (Výnos již zdaněný v daňovém přiznání roku 2008). Transformační závazky: závazky vzniklé podle transformačního zákona (pohledávky oprávněných osob) jsou zpravidla zaúčtovány na dlouhodobých závazcích účtu 479. Tyto závazky měly prodlouženou promlčecí lhůtu do roku 2009, nejdříve však k datu konání druhé valné transformační hromady, která schvalovala výši majetkových podílů jed

14 notlivých osob. Promlčecí lhůta končí dnem kdy byla oprávněná osoba seznámena s výší své pohledávky (datum podpisů podílových listů). Týká se to těch závazků, které nejsou upraveny jinými smlouvami. V současné době byly vyvíjeny snahy lhůtu prodloužit o další 3 roky, prozatím nemám informace, že by k tomuto dalšímu prodloužení došlo. V rámci transformační problematiky se rovněž mohou vyskytnout nesrovnalosti při výpočtu vypořádacích podílů. Příklad: stanovy družstva určují výpočet na základě vlastního kapitálu ze schválené závěrky roku předcházejícího roku ve kterém členství skončilo. Od vlastního kapitálu se odečte nedělitelný fond a rezervní fond. Základ pro výpočet se násobí podílem členského vkladu končícího člena : součtem vkladů všech členů. Jedná se běžnou úpravu výpočtu vypořádacího podílu. Členská schůze, která schvaluje závěrku (závěrka = rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), fakticky schvaluje (bere na vědomí) stav účtu 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Dalším krokem, který však už není případem roku 2008, je schválení návrhu na rozdělení výsledku hospodaření. Rozvaha 2008 Vlastní kapitál (součástí je zisk 2008-účet ) Nedělitelný fond Rezervní fond Základ pro výpočet VP je ve kterých se rozděluje i stav účtu 431 Členská schůze schválila závěrku v březnu 2009, rovněž schválila rozdělení tis. Kč zisku na příděl do nedělitelného fondu a rezervního fondu. V březnu 2009 bylo zaúčtováno 431/ tis. Kč a 431/ tis. Kč V dubnu 2009 vystoupil člen s nárokem na vypořádací podíl, který byl vypočítán takto: Postup účetní jednotky: Správný postup: Vlastní kapitál vlastní kapitál NF zvýšený o dotaci nedělitelný fond ze zisku roku rezervní fond Rezervní fond zvýšený o dotaci ze zisku Základ pro výpočet Všechny částky potřebné pro výpočet se berou z rozvahy 12/2008, pokud je potřeba čerpat položky z hlavní knihy je to hlavní kniha ze které se sestavovala rozvaha, tedy z období 12/2008. Nedělitelný a rezervní fond jsou před dotací ze zisku roku Daně Daň z přidané hodnoty účet 343 nebyly zjištěny žádné chyby Zůstatek účtu souhlasí na podané přiznání za: 11/08 odpočet Kč 12/08 odpočet Kč celkem Kč = MD 343 Silniční daň účet a nebyly zjištěny žádné chyby Podle daňového přiznání k silniční dani činí daňová povinnost za rok Kč a je proúčtována na účtu Na zálohách bylo zaplaceno , přeplatek silniční daně činí 5760 Kč a souhlasí se zůstatkem účtu MD. Silniční daň je daňově uznatelným nákladem při zaúčtování, není vázána na úhradu. Výsledek daňového přiznání podávaného k se zaúčtuje do roku 2008 jako doúčtování nebo storno nákladů proti účtu

15 Daň z nemovitosti účet a nebyly zjištěny žádné chyby Kontrolou daňového přiznání k dani z nemovitostí FÚ XY bylo ověřeno, že daňová povinnost činí Kč, je v plné výši uhrazena. Zaúčtovaná částka na účtu je daňově účinným nákladem. Účet má nulový zůstatek. Vzhledem k tomu, že náklady na tuto daň jsou uznatelné až po úhradě, vzniká u neplatících firem problém se sledováním daňové uznatelnosti účtu 532. Naprosto nezbytná je pomocná evidence úhrad od data kdy účetní jednotka přestala platit v termínu. Úhrady, které byly provedeny v roce 2008 jsou daňově uznatelné v roce 2008 ať je placeno jakékoliv období. Daňová povinnost roku 2008 je zaúčtována předpisem ve výši, která patří do roku Daň z převodu nemovitostí účet a Podle zákona o dani z převodu nemovitostí je poplatníkem strana prodávající. Strana kupující je ručitelem. V některých případech je však poplatníkem daně z převodu nabyvatel, (kupující strana). Jedná se o situace vyjmenované v 8/1 b) zákona o dani z převodu.(konkurs, dražba..) Kontrola nákladů se provádí na podaná daňová přiznání. Lhůta pro podání a placení daně je 3 měsíce od 1. Následujícího měsíce od data vklad práva zapsán do katastru nemovitostí. Chyby se vyskytly v případě nákupu z konkursu, kdy účetní jednotka nevěděla, že má podat DP a zaplatit daň z převodu Daň spotřební účet 345xxx a DAL 501- nebyly zjištěny žádné chyby Zůstatek rozvahového účtu spotřební daně se kontroluje na daňové přiznání ke spotřební dani. Z tohoto daňového přiznání vychází nárok na vratku spotřební daně. Nárok je na MD účtu 345 a účtuje se jako snížení spotřeby příslušného nákladového účtu 501. Daň z příjmů právnických osob-účet 341 V řádku 10 DP se uvádí výsledek hospodaření bez účtové skupiny 59. Kontrola daňového přiznání zaplacené zálohy: Účetní jednotka podává daňové přiznání k Za rok 2006 vznikla pololetní zálohová povinnost 40% ve výši Kč, úhrada byla provedena v termínu Za rok 2007 vznikla čtvrtletní zálohová povinnost ve výši Kč splatné k 15.9., a k a k Úhrady v roce 2008 byly provedeny v termínu. Na DP 2008 se započítají zálohy = Kč Ověření zda nebylo v roce 2008 podáno dodatečné DP Podle informace účetní jednotky nebylo podáno žádné dodatečné DP Kontrola daňového přiznání za rok 2008 Kontrolou daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2008 bylo zjištěno, vznikla daňová povinnost ve výši Kč. Daňová povinnost je zaúčtovaná na účtu /341. Uplatněné zálohy v oddílu V daňového přiznání souhlasí na zůstatek zaplacených záloh v účetnictví. Zůstatek účtu 341 MD souhlasí na přeplatek daně ve výši Kč. Ze vzniklé daňové povinnosti (22500) nebude účetní jednotka platit zálohy. O přeplatek je možno písemně požádat (až po ). Poznámka: Kontrola uplatnění daňové ztráty v DP za rok 2009 je možno uplatnit ztrátu z roku Starší ztráty propadají. Na ztráty z roku 2002 a 2003 platí 7 letá lhůta, na ztráty z roku 2004 a mladší platí 5 letá lhůta. (Možnost přerušení daňového odpisování a uplatnění ztrát). V roce 2009 bude možno naposledy uplatnit ztrátu z roku 2002 a Kontrolní období 3+0 Judikát Ústavního soudu na délku kontrolního období ze dne Nejvyšší správní soud ze dne 4.2. a se přiklonil k Ústavnímu soudu, kontrolní je období 3+0. Příklad: daňové přiznání za rok 2006 se podávalo Dosud vžitá praxe dovolovala kontrolovat po 3 roky od roku ve kterém je přiznání podáno, tj. ještě v roce

16 Po rozhodnutí Ústavního soudu se postupuje tak, že se počítá rok za který se podává přiznání +3, což je v našem příkladu = Kontrola roku 2006 musí být zahájena do konce roku Pozor! 3 leté období se týká jen podniků, které nevykazují ztráty. Pokud je v některém roce vykázána ztráta, kontrolní období se prodlužuje podle 38r/2 zákona o daních z příjmů. Kontrola odpočtu podle 34/10 vypořádané majetkové podíly Nárok z roku 34/10 40/25 Poznámka 1993 až % Přenositelná částka až do DP % 100 % Pokud nebylo využito 100% podle 40/25 nárok zaniká. Pokud nebylo využito 50% podle 34/10 nárok je přenositelný až do roku % Pokud nebylo využito nárok zaniká % Pokud nebylo využito nárok zaniká % Zrušeno Pokud nebylo využito nárok zaniká % Naposledy je možno uplatnit v DP 2009 nevyužité zaniká Odčitatelnou položku je možno uplatnit při vypořádávání pohledávek nečlenů (479100) a pohledávek členů v případě, že část majetkového podílu byla v souladu se stanovami zaúčtována na závazky (479200). Odčitatelnou položku nelze využít při vypořádávání nároků za vypořádací podíly v případě ukončeného členství (411/479201). Kontrola uplatněných darů Podle karty účtu 5439 minimální hodnota daru 2000, zbývající částky prověřit zda splňují požadavky 20/8 ZDPkomu a na jaký účel. Z darů nepeněžních se odvádí DPH. Všechny dary se připočítají v řádku 40 DP a dále mohou být uplatněny v řádku 260. Účetní jednotka poskytla dary, které jsou zaúčtovány nedaňově na účtu Byly prověřeny darovací smlouvy. Obdarovaný Částka Účel Uplatnění v DP 1. Mateřská školka 1 000,- dětský den lze uplatnit od 2 tis. NE 2. Sbor dobrovolných hasičů 5 000,- vzdělávání (knižní publikace) ANO 3. Jezdecký klub 3 000,- rozvoj tělovýchovy ANO 4. Obec C 3 000,- kulturní a vzdělávací účely ANO 5. A K 5 000,- ples nesplňuje podmínky účel NE Potvrzení o převzetí peněžitého daru určeného na financování činnosti občanského sdružení xxxxx Příjemce: Občanské sdružení AAA, IČ , Riegrova xxx, Blatná Dárce: BBB s.r.o., IČO XXXXXX, Riegrova xxx, Blatná Účel: Peněžitý dar je poskytnut na rozvoj tělovýchovy a sportu (pořádání slavnostního průvodu a vystoupení) Datum: Dne byl proveden bankovní převod na účet číslo /0600. Částka: 2.000,-- Kč Dne: Podpis příjemce: Podpis dárce:

17 Žádost o stanovení záloh jinak V daňovém přiznání za rok 2008 bylo dosaženo vysokého daňového základu, daňové povinnosti a záloh, z důvodu operací, které se nebudou opakovat v dalších letech. U fyzických osob se v roce 2008 dodaňovaly pohledávky a zásoby, které při přechodu z daňové evidence na účetnictví mohly být rozloženy do více let. U právnických osob zvyšovaly výnosy například jednorázové ziskové prodeje nemovitostí. V těchto případech mají účetní jednotky možnost požádat o stanovení záloh jinak. Věc: Žádost o stanovení záloh na daň z příjmů fyzických osob na zdaňovací období 2009 jinak Za rok 2008 činila moje daňová povinnost u daně z příjmů fyzických osob xxxxx. Z této povinnosti byly vypočítány čtvrtletní zálohy na zdaňovací období 2009 ve výši Kč. V rámci daňového přiznání za rok 2008 byly zdaněny dle 23/14 zákona o daních z příjmů, veškeré pohledávky v částce Kč. Jedná se o pohledávky jejichž zdanění bylo možno rozložit až do roku Tento jednorázový příjem se nebude v roce 2009 opakovat. Z tohoto důvodu žádám o snížení záloh o částku odpovídající 15% příjmu z dodaněných pohledávek, což znamená snížení záloh o Kč na částku Kč. Nové, jinak stanovené zálohy na zdaňovací období 2009 činí Kč a jsou splatné v níže uvedených termínech: K K K K Kč Kč Kč Kč Pozor: žádost o povolení splátek daně. Pokud je povoleno, FÚ počítá úrok, tento úrok není daňovým nákladem a je značně vysoký!!! Kontrola správnosti zaúčtování dotací, ČÚS č. 017, bod 3.7. Dotace- účtování přes zaúčtování rozhodnutí o poskytnutí dotace 378/346 - použití dotace na stanovený účel 346/648 dotace na úhradu provozních nákladů - úhrada dotace 221/ /668 dotace na úhradu nákladových úroků 346/ 042 dotace na pořízení dl. majetku Povinnost vrátit dotaci nebo její část (závazek) se účtuje na vrub daňově uznatelných nákladů na účtu 548 v roce a měsíci, kdy bylo o vrácení dotace rozhodnuto (výměr). Kontrola správnosti výše výnosů z poskytnutých dotací Dotace 2008 Jednotka Sazba Kč-účet SAPS 1165, , ,61 Plodiny na orné 1165, , ,47 Přežvýkavci 760,6 1669, ,64 LFA Oa 313, , ,63 LFA Ob 2587,35 0,00 LFA Ha 4321,425 0,00 LFA Hb 3688,35 0,00 Pojištění plodin z roku 2007 rozdíl dohadné položky a úhrady ,60 Pojištění plodin , , Pojištění zvířat , ,

18 IBR vakcinace ,00 IBR odběry krve 13 0,00 Udrž.gen.pot.zv.-KU , ,80 Udrž.gen.pot.zv.-berani 0,00 Nákazový fond Kadávery , ,00 Nákazový fond Kadávery , ,00 Nákazový fond Kadávery , ,00 AEO zatravnění ,00 PROFEX 2/2009 AEO meziplodiny , , AEO louky 312, ,00 AEO pastva ,00 Brambory na škrob , ,70 Brambory na škrob Luckeby Amylex ,74 Podpora ozdrav.sadby brambor C1 7, ,00 Podpora ozdrav.sadby brambor C2 9, ,00 CELKEM ,00 Celková částka dotací ve výši tis. Kč je proúčtována ve výnosech roku 2008 na účtech 6487xx. Neuhrazené dotace jsou zaúčtovány na účtu 388, jedná se o dotace na AEO a pojištění. Časové rozlišení a dohadné položky sk. Účtů 38 Nejčastější chyby záměny účtů aktiv a pasiv, z čehož plynou zůstatky účtů na obrácených stranách a chybné načtení do rozvahy. Časové rozlišení účty 381 až je znám účel, doba, částka. Nejsou-li známé všechny 3 jedná se o dohadné položky. ČR 381 náklady příštích období, 382 komplexní náklady příštích období, 385 příjmy příštích období jsou rozvahové aktivní- účty mají zůstatek na MD. Rozvaha oddíl aktiva - D časové rozlišení. 381/221 zaplatí se v roce 2009, ale náklady nebo jejich část se uplatní až v příštích letech 5../ /66x výnos se zaúčtuje v roce 2009, ale peníze přijdou až v dalších letech 221/385 ČR 383 výdaje příštích období a 384 výnosy příštích období jsou rozvahové pasivní, zůstatky na DAL. Rozvaha Pasíva C časové rozlišení. 501/383 náklad se zaúčtuje v roce 2009, ale peníze se vydají až v dalších letech 383/ /384 peníze jsou přijaty v roce 2009, ale výnos patří do dalších let 384/6xx Na účty 381 až 385 je možno využít vnitropodnikové směrnice pro časové nerozlišování drobných, nevýznamných opakujících se položek, jejichž nerozlišení nezkreslí významně VH. Tuto směrnici nelze použít na nájemné, které patří do více let a leasing. Účty 388 a 389 dohadné položky zpravidla není známa částka. DP 388 dohadné účty aktivní mají zůstatek na MD a v rozvaze se načítají do oddílu Aktiv C III krátkodobé pohledávky, kde mají samostatný řádek. Účtují se sem odhadnuté částky výnosů, které patří do roku 2009, ale peníze přijdou až v dalších obdobích a v jiné částce. 388/ tis. Kč dohadná položka na pojistné plnění rok / tis. Kč skutečné pojistné plnění v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2010 Pokud by pojistné plnění bylo např. 520 tis bude zaúčtováno 221/ tis. Kč skutečné pojistné plnění v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce

19 DP 389 dohadné účty pasivní mají zůstatek na DAL a v rozvaze se načítají do oddílu Pasiv B III krátkodobé závazky, kde mají samostatný řádek. Účtují se sem odhadnuté částky nákladů, které patří do roku 2009, ale jejich skutečná výše bude známá až v roce Elektřina, voda. 502/ tis. Kč dohadný odběr roku / tis. Kč vyúčtování roku 2009, které přijde až v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2010 Pokud by skutečný odběr byl např. 520 tis bude zaúčtováno 389/ tis. Kč vyúčtování roku 2009, které přijde až v roce / tis. Kč vyúčtování rozdílu dohadné položky v roce 2010 Na účty 388 a 389 se nevytváří vnitropodniková směrnice, výše dohadů má být doložena a zdůvodněna. Nepodhodnocovat výnosy a nenadhodnocovat náklady, nezapomenout zaúčtovat provize, slevy, které se váží k příslušnému roku. Chyby v časovém rozlišení Nedodržení směrnice pro časové rozlišení (někdy se rozlišuje, někdy ne). Chybné časové rozlišení leasingu tam kde jsou nerovnoměrné splátkové kalendáře, změny leasingových smluv snížení a prodloužení splátek, postoupení smluv. Příklady časového rozlišení nákladů: V září roku 2008 si účetní jednotka pronajala skladovací prostory a zaplatila nájem do konce roku Celková částka zaplaceného nájmu je 320 tis. Kč, celková doba nájmu 40 měsíců. Na jeden měsíc připadne 320:40=8 tis. Kč nájmu. - úhrada nájmu 381/ podíl roku / (8x3) - podíl roku / (8x12) V listopadu 2008 bylo nakoupeno zařízení jídelny a noclehárny v celkové částce 520 tis. Kč. Jednotlivé předměty nedosáhly částky 40 tis. Kč a netvořily soubor majetku (jednalo se o stolky, židle, nádobí ). Vnitropodniková směrnice určuje způsob účtování do nákladů na účet 501, zákon o účetnictví přikazuje významné částky časově rozlišovat. Celková částka bude rozlišena na 52 měsíců, na jeden měsíc připadne 10 tis. Kč nákladů. - úhrada faktury 381/ podíl nákladů / podíl nákladů / Vlastní kapitál a rezervy Účet Stav účtu 411 odpovídá v družstvu součtu členských vkladů členů, kteří jsou členy k plus členské vklady členů zamřelých, kde dosud neskončilo dědické řízení. U s.r.o. a akciových společností odpovídá částce zapsané v obchodním rejstříku. Dosud nezapsané navýšení základního kapitálu o kterém již rozhodla valná hromada je zaúčtováno na účtu 419. Po zápisu v OR se přeúčtuje na účet 411. Provádí se dokladová inventura u družstev na soupis členů a jejich vkladů, u a.s. a s.r.o. na výpis z obchodního rejstříku. Chyby pouze u družstev stav účtu 411 nesouhlasí na skutečné vklady, ukončená členství se neúčtují, analytická evidence je neudržovaná. Účet 413 Příplatek k vlastnímu kapitálu je jednou z možností snížení závazků, které má společnost vůči společníkům. Jsou to například závazky z půjček, které společníci poskytli do společnosti. Tyto závazky se započítají s pohledávkou, která vznikne na základě rozhodnutí valné hromady o příplatku k vlastnímu kapitálu. O rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis. rozhodnutí VH o příplatku k vlastnímu kapitálu 355/413 zápočet pohledávky za společníkem se závazkem z evidované půjčky 479/

20 ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI O SOUHLASU S POSKYTNUTÍM PŘÍPLATKU NA VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI SPOLEČNÍKEM A O ZÁPOČTU POHLEDÁVEK Společnost se sídlem, identifikační číslo (dále jen společnost ) rozhodla na valné hromadě konané dne v souladu s ustanovením 121 odst. 2 Obchodního zákoníku o dobrovolném příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu společnosti takto: (i) (ii) (iii) (iv) Valná hromada společnosti souhlasí s dobrovolným poskytnutím příplatku na vytvoření vlastního kapitálu společnosti společníkem, bytem, r.č /0000, a to jeho peněžitým plněním ve výši Kč. O tuto částku se zvýší vlastní kapitál společnosti. Poskytnutí příplatku nebude mít vliv na výši vkladu společníka ani na výši základního kapitálu společnosti. Společníku vzniká tímto rozhodnutím vůči společnosti závazek poskytnout nabídnutý příspěvek do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady. Společník má vůči Společnosti pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne , na základě které poskytl společnosti částku Kč. Společnost je zavázána tuto půjčku splatit společníkovi do Valná hromada schvaluje započtení své pohledávky vůči společníku na splacení příplatku na vytvoření vlastního kapitálu schváleného v bodu (i) tohoto rozhodnutí proti pohledávce tohoto společníka vůči společnosti na splacení půjčky uvedené v bodu (iii). K zápočtu dojde samostatnou písemnou dohodou společnosti a společníka V Blatné dne Společníci společnosti. podpis:. Podpis: DOHODA O ZÁPOČTU Uzavřená mezi obchodní společností se sídlem, identifikační číslo jednající, jednatelem společnosti (dále jen společnost ) a panem, nar , bytem, společníkem společnosti. (dále jen společník ) v tomto znění : 1. Společnost rozhodla na valné hromadě konané dne v souladu s ustanovením 121 odst. 2 Obchodního zákoníku o dobrovolném příplatku společníka na vytvoření vlastního kapitálu společnosti peněžitým plněním ve výši 000 Kč. O tuto částku byl zvýšen vlastní kapitál společnosti. Částka byla společníkem poskytnuta dne Společník má vůči Společnosti pohledávku ze smlouvy o půjčce ze dne , na základě které poskytl společnosti částku 000 Kč. Společnost je zavázána tuto půjčku splatit společníkovi do Účastníci touto dohodou vzájemně započítávají své pohledávky specifikované v čl. 1. a 2. této dohody. Podpisem této dohody vzájemné započtené závazky bezezbytku zanikají. 4. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každého účastníka. V Blatné dne jednatel společnosti podpis společník společnosti podpis

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30

2.2 Použití kursů ČNB... 28 3. příklad Výňatek z účetního předpisu firmy Naše, s.r.o... 30 Obsah Editorial..................................................... 9 Předmluva autora............................................ 10 Poznámky k zapisování příkladů................................ 11

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň...

Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Účetní závěrka 2011 souvislý příklad - Daňový portál profesionálů a daň... Stránka č. 1 z 22 Publikováno: 28.11.2011 Typ: výklady Zdroj: Účetnictví v praxi 2011/12 Ing. Jiří Strouhal, Ph. D., VŠE Praha,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2006 Přílohy : 1. Obecné informace 2. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více