Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn"

Transkript

1 Uživatelské pojetí manažerského informačního systému a jeho struktura z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení (včetně tzv. segmentových informací) Eva Holínská SVŠES, s. r. o. v Praze 1. Úvod Předložený příspěvek stručně vymezuje určité pojmy (někdy v literatuře schované za nejednoznačnou formulaci, kdy lze podstatu spíše "vytušit" než se ji dočíst). Zejména jde o vymezení pojmu manažerský informační systém (což je výraz v současné době spojený výhradně s typem software), a to uživatelským způsobem, s respektováním odlišných informačních potřeb externích a interních uživatelů a s respektováním odlišných informačních potřeb pro celopodnikové a vnitropodnikové řízení a o určení odlišných požadavků na manažerský informační systém na různých stupních podnikové řídící hierarchie. Navazujícím problémem by jistě bylo promítnutí základních uživatelských a obsahových hledisek do těch složek manažerského informačního systému, které jsou určeny pro primárně hodnotové řízení (účetnictví, kalkulace, rozpočty). 2. Pojetí manažerského informačního systému Uživatelské pojetí manažerského informačního systému je v příspěvku založeno na určitým způsobem vymezených výchozích pojmech - podnik, systém, informace (byť se jedná o termíny velmi frekventované, jejich interpretace v odborné i neodborné terminologii není vždy shodná s tím, jak jsou pojmy autorkou příspěvku, v souladu s uvedenou literaturou chápány). Manažerský informační systém je v příspěvku pojímán jako variantní složka informačního systému podniku. Informačním systémem se zde rozumí instrumentální systém, který je primárně koncipován podnikem (byť je ovlivněn i z vnějšího prostředí), je primárně využíván podnikem (byť je určen i pro externí uživatele), zobrazuje podnik v jeho celostnosti a vztahy k okolí i jeho vnitřní struktury a vazby. Obsahem manažerského informačního systému jsou informace o naturální i hodnotové reprodukci podniku, určené výhradně pro tzv. interní (vnitřní) uživatele, pro celopodnikové a vnitropodnikové řízení. Manažerský informační systém by měl mít určité specifické vlastnosti, zejména uživatelskou adekvátnost, variantnost, flexibilitu, pružnost a proměnlivost v přiměřených proporcích a předpokládá se jeho založení na využití výpočetní techniky. Využití výpočetní techniky při zajištění manažerského informačního systému přináší nejen výhody, ale i některé problémy. Zdá se, že v praxi rozvoj technických prostředků výrazně předstihl obsahovou formulaci rozhodovacích problémů a požadavků na informace. Tento stav vyvolává potřebu, aby manažerský informační systém zahrnoval i formulaci rozhodovacích problémů řídících pracovníků, neboť technický potenciál je ovlivněn či omezen řídícím subjektem a jeho schopnostmi, ale i hrozbu, že může dojít k možnosti technického pokrytí i obsahově chybných

2 rozhodovacích akcí, např. k využití dat, která počítač nabízí, bez zvážení, zda jsou vhodná pro řešení určité rozhodovací úlohy. Jasnému vymezení manažerského informačního systému, v tomto uživatelském pojetí, přispívá i konfrontace s pojmy blízkými, zejména: pojetí manažerského informačního systému z hlediska informačních a komunikačních technologií (ICT) v rámci tzv. aplikační architektury informačního systému, pohled na kombinaci účetnictví a ICT v rámci tzv. účetních informačních systémů (AIS). 3. Struktura manažerského informačního systému z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení Základní struktura manažerského informačního systému vychází z odlišení informací o podniku jako celku a jeho vztazích navenek, tedy pro řízení podniku jako celku, a o dění uvnitř podniku, v mnoha podrobnějších průřezech, zejména pro vnitropodnikové řízení. Členění informací manažerského informačního systému na podnikové a vnitropodnikové vychází z odlišných vlastností podniku jako celku a vnitropodnikových útvarů jako prvků struktury podniku, stejně jako vyplývá z přirozené odlišnosti celopodnikového a vnitropodnikového řízení. Pro řízení podniku jako celku je typické, že podnik si stanoví své celopodnikové úkoly a cíle jejichž počet je spíše malý (byť jde o multivariabilitu), zaměřuje se primárně na řízení efektivnosti, na řízení v delším časovém úseku, využívá především metodu řízení podle cílů a zejména globální veličiny pro primárně hodnotové řízení (s ohledem na přímý vztah k tržnímu prostředí). Manažerský informační systém pro celopodnikové řízení tedy obsahuje informace pro řízení podniku jako celostního systému a pro řízení jeho vztahu k vnějšímu prostředí. Předmětem řízení (a obsahem této části manažerského informačního systému) jsou tedy zejména hodnotové vztahy a kritériem pro hodnocení úspěšnosti podnikového řízení v tomto směru jsou parametry efektivnosti. Cílem podnikového řízení je dosahování celopodnikových cílů, se speciálním zaměřením na dominantní cíl. Základními informačními nástroji manažerského informačního systému pro podnikové řízení jsou zejména finanční plány a rozpočty, informační výsledky rozhodovacích úloh (krátkodobých, dlouhodobých a cenových), kalkulace pro výrobkové rozhodování a cenovou tvorbu, manažerské podnikové účetnictví a finanční analýza. Pro vnitropodnikové řízení je charakteristické, že vnitropodnikové úkoly a cíle jsou stanoveny v systémově složité vnitropodnikové struktuře, je jich velké množství a jsou podřízeny podnikovým úkolům a cílům, že zaměření řízení vnitropodnikových útvarů je primárně na řízení hospodárnosti, a to v kratších časových úsecích (v reálném čase) a s využitím podrobných informací, že se využívá přednostně metod řízení podle

3 výsledků, úkolů a rozdílů, že je zřejmá priorita řízení naturální stránky reprodukčního procesu, na což navazuje řízení hodnototvorných a zhodnocovacích procesů. Vnitropodnikové řízení je tedy zaměřeno na ovládání aktivity prvků struktury podnikového systému, na ovládání jejich vzájemných vztahů i vztahů k podniku jako celku1. Vnitropodnikové řízení je zaměřeno na zajišťování cílů a úkolů vnitropodnikových útvarů, které jsou odvozeny od úkolů a cílů podniku, a na přínos vnitropodnikových útvarů formou hospodárnosti. Vnitropodnikové řízení je typické individuálním řešením, které jen obtížně umožňuje využít unifikovaná pravidla. Tato skutečnost určuje konkrétní podobu informačního systému pro vnitropodnikové řízení, který je originální v každém podniku. Kritériem racionálnosti manažerského informačního systému pro vnitropodnikové řízení je zejména vzájemné skloubení všech metod a nástrojů vnitropodnikového řízení, a to s ohledem na postavení vnitropodnikových útvarů, na prostor pro jejich aktivitu, míru kázně a iniciativy. Základními informačními nástroji vnitropodnikového řízení jsou zejména vnitropodnikové plánování, nástroje operativní regulace, rozpočty vnitropodnikových útvarů, účetnictví o vnitropodnikové struktuře a jejích vazbách a kalkulace výkonů pro řízení hospodárnosti. Mezi vnitřním prostředím a podnikem jako celkem vzniká společné rozhraní, jehož problémy by měly být řešeny systémově, transformací (nejen rozpisem a součtem) informací a hodnotových veličin z úrovně podniku do vnitropodnikových úrovní a naopak. Manažerský informační systém by měl informačně pokrýt různorodé informační požadavky řídících pracovníků na různé hierarchické úrovni, odlišné zejména pro: 1. řídící pracovníky na vrcholové úrovni podnikového systému pro řešení převážně (ale nejen) strategických úloh, 2. řídící pracovníky na vrcholové úrovni (obvykle větších) vnitropodnikových útvarů typu subsystému plnících převážně komplex rozpoznaných vymezených řídících funkcí, 3. řídící pracovníky na úrovni vedení vnitropodnikových útvarů typu prvku systému plnících převážně velmi specifickou funkci. Obsah manažerského informačního systému je určen požadavky na informace, které tito řídící pracovníci ke své řídicí činnosti potřebují. Měl by odpovídat systému (subsystému) řízení na jednotlivých úrovních, který se liší v určitých směrech, jako např. v charakteru prostředí (vnější proměnlivé, vnitřní relativní stabilita), způsobu formulování cílů (aktivní formulace cílů, podřízenost celopodnikovým cílům), charakteru a časovému dosahu rozhodnutí (dlouhodobé, v reálném čase), vlivu změn (tržní parametry, pružné řešení denních problémů), a zejména v prioritě řízení hodnotové či naturální stránky reprodukčního procesu. Podnik jako celek, pohybující se v tržním prostředí, charakterizují hodnotové veličiny, a to zejména globální, úhrnné, kondenzované. Podmíněnost dosažení tržních cílů jako zisk, růst tržní ceny apod. je dána užitkem prodávaných výkonů pro partnery 1 Řízení zaměřené na ovládání aktivity relativně samostatných subsystémů podnikového systému má určité odlišnosti, v řadě aspektů se blíží řízení podniku jako celku.

4 na trhu (zákazníky, odběratele). Vnitřní prostředí podniku (a směrem k výkonným útvarům je to čím dál zřetelnější) charakterizují primárně veličiny naturální (ty jsou jednoznačně základní), doprovázené veličinami hodnotovými, které odrážejí průběh hodnototvorného a zhodnocovacího procesu ve vnitropodnikovém prostoru. Využití hodnotových měřítek pro řízení vnitropodnikových útvarů z hlediska hodnotového průběhu reprodukčního procesu je založeno na míře pravomoci a odpovědnosti za hodnotové veličiny a projevuje se v typu odpovědnostního střediska a z toho odvozených konkrétních použitých hodnotových veličinách - náklady, výnosy, zisk, a další (což současně bezprostředně souvisí s typem vnitropodnikové "ceny"). 3.1 Manažerský informační systém pro vrcholové řízení podniku Vrcholové řízení podniku se zaměřuje zejména na dlouhodobý rozvoj podniku, na strategické rozhodovací úlohy týkající se činnosti, investičního vybavení podniku, finanční optimalizace, a to vše při respektování konečných představ vlastníků podniku. Současně však vrcholové vedení sleduje i taktický horizont spočívající v hledání konkrétních cest naplnění strategických záměrů, stejně jako sleduje dění v reálném čase. Řídící pracovníci na vrcholové úrovni řeší primárně rozhodovací úlohy dlouhodobého charakteru (tj. s dlouhodobými důsledky provedených rozhodnutí). V rozhodování převažují úlohy strategického řízení, založené na vědeckotechnických informacích, na odhadech budoucího vývoje ekonomiky různých zemí a chování potenciálních zákazníků. Informační zabezpečení rozhodovacích úloh v oblasti strategického řízení je velmi nesnadné. Subsystém manažerského informačního systému pro strategické řízení má zajistit originální informace pro originální rozhodovací úlohy. Je to nejhůře algoritmizovatelná činnost jejíž informační pokrytí je mimořádně obtížné, nestandardní a informační systém obsahuje spíše banku metod a postupů řešení než přímo použitelnou databázi dat. Data je potřeba do informačního systému doplnit aktuálně, třeba i z mimopodnikových informačních zdrojů. Řízení na vrcholové úrovni podniku požaduje především souhrnné hodnotové (především účetní) informace, a to jak pro strategické řízení, tak i pro řízení v reálném čase. Vrcholoví řídící pracovníci musí svůj čas rozdělit mezi dlouhodobé (strategické) řízení, sledování taktického horizontu několika let až po běžné řízení v parametrech intervalu kratšího než 1 rok. Subsystém manažerského informačního systému pro vrcholové vedení pro řízení v delším časovém horizontu (1-5 let) by měl obsahovat zejména globální hodnotové informace o vývoji podniku jako celku (samozřejmě založené na věcně vymezeném výrobním programu, jen ten totiž zajistí požadované hodnotové efekty), ale i informace pro koncepční řízení kooperace mezi relativně samostatnými vnitřními organizačními celky (typu divize, závod). Toto řízení se zaměřuje zejména na to, aby vnitropodnikové celky dosahováním žádoucích výsledků přispívaly k zajištění nadřazených cílů podniku jako celku. Subsystém manažerského informačního systému pro vrcholové vedení pro řízení v reálném čase by měl obsahovat především souhrnné hodnotové informace o

5 reálném průběhu hospodářské činnosti podniku, jako jsou zejména zisk a odvozené veličiny, finančně majetkové informace a informace o finančních tocích. Zejména v případě, že se situace nevyvíjí podle předpokladů, požaduje vrcholové vedení i další zpravidla hodnotové informace různé podrobnosti. 3.2 Manažerský informační systém pro vrcholové řízení vnitřních organizačních celků - útvarů typu subsystém Vrcholové řízení vnitřních organizačních celků, které mají povahu vnitropodnikového útvaru typu subsystém, je naplněno komplexem řídících funkcí, které jsou na dané úrovni rozpoznány a vymezeny. Charakter řízení těchto útvarů je, zdá se, často více podobný řízení podniku jako celku, než vnitropodnikovému řízení. Tyto vnitřní organizační celky mají obvykle užší napojení na proměnlivé tržní prostředí, které často určuje efektivnost činnosti tohoto celku. Přesto cíle těchto vnitropodnikových útvarů jsou primárně odvozeny od cílů podniku jako celku a musí je svou činností, svými výsledky naplňovat. Stanovení cílů a hodnocení úspěšnosti těchto vnitropodnikových útvarů typu subsystém se vyznačuje dlouhodobostí, která se konkrétně projevuje zejména zaměřením na delší časový horizont (delší než 1 rok) a na globálnější, častěji hodnotové, charakteristiky. Výchozí podmínkou určitého způsobu řízení na této úrovni je rozpoznání přirozeného rozložení pravomoci a odpovědnosti, resp. míra přenechání pravomoci a odpovědnosti z úrovně podniku nižším úrovním řízení zejména útvarům považovaným za samostatné subsystémy, zpravidla označovaným jako divize. Za větší vnitropodnikové celky (útvary s relativně uzavřeným reprodukčním procesem) se většinou zjišťují primárně hodnotové výsledky. Tyto útvary jsou vybaveny značnou pravomocí a odpovědností zejména v oblasti volby sortimentu, objemu výkonů a způsobu jejich provádění. Útvary mnohdy nejsou izolovány od vlivů vnějšího prostředí a působí v tržních podmínkách. Právě možnost prodeje finálních výkonů na trhu často vyvolává dojem, že jde o samostatný ekonomický subjekt. Přitom nelze opomenout, že (v souladu se systémovými charakteristikami podniku) je ekonomickým systémem operujícím na trhu a vstupujícím reálně do tržních vztahů pouze podnik jako celek. Z vlastnosti podniku - celostnosti, kdy celek je víc než prostý součet částí (synergický efekt) - vyplývá, že reálný zisk podniku nemůže být tvořen jako součet zisků jednotlivých divizí, neboť i vnitropodnikový útvar typu subsystém (divize) přináší synergický efekt pro podnik jako celek. Relace pravomoci a kázně je vhodné v konkrétním individuálním případě rozpoznat a poté využívat. Vnitřní celky, útvary typu subsystém, jsou obvykle hodnotově řízená odpovědnostní střediska typu investiční, rentabilitní, ziskové. Vstupními veličinami jsou náklady, aktiva (peníze, zásoby, investice), výstupními veličinami jsou výnosy (výkony x cena nebo výkony x vnitropodniková cena na úrovni nákladů se zakalkulovaným ziskem), výslednými veličinami jsou zisk (výnosy - náklady), rentabilita (zásoby/zisk, investice/zisk), peněžní toky, likvidita, apod..řízení vnitropodnikových útvarů typu subsystém je založeno na tom, že se věří, že pravomoc projevit vlastní iniciativu a podnikavost má údajně silné motivační účinky. Zřejmě však není stejná pozornost věnována rizikům přílišné samostatnosti

6 velkých vnitropodnikových celků, která spočívají jednak v decentralizaci činností, které mohly racionálněji fungovat centrálně, jednak v podcenění důležitosti celopodnikových výsledků při snaze o dosahování co nejlepších výsledků vlastních. Přesto, že je poskytnutí rozsáhlé pravomoci těmto vnitropodnikovým celkům považováno za moderní (nebo módní) především pro svoji údajnou motivační účinnost (nejde však naopak o zbavení se odpovědnosti?), v každém podniku je primární potřebou rozpoznat individuální relace pravomoci a kázně a od toho odvodit optimální způsob řízení. Stále je významná řada podniků, které soustředí maximum pravomoci a odpovědnosti na vrcholovém vedení podniku a řídí činnost celého podniku z jednoho centra. Zřejmě i s ohledem na konkrétní podmínky a soulad s rozpoznaným individuálním přirozeným rozložením pravomoci a kázně, jsou tyto podniky často úspěšné. Manažerský informační systém pro řízení segmentů Součástí manažerského informačního systému pro řízení útvarů typu subsystém i ve vazbě na vrcholové řízení podniku jsou často i informace o segmentech. Tradiční organizační strukturu podniku, podobu systému řízení, obsah a strukturu informačního systému (včetně manažerského podnikového a vnitropodnikového účetnictví) zejména po linii výkonů a po linii odpovědnosti je vhodné účelně doplnit (v dimenzi řízení větších vnitropodnikových celků a v dlouhodobějším horizontu) i o linii segmentů. Obecně lze říci, že segmentem je významná složka podniku (nejen útvar, ale např. i činnost či odběratelská skupina), která je náchylná ke specifickým rizikům a výnosnosti odlišným od rizik a výnosností jiných složek podniku. Při tomto manažerském přístupu lze tyto složky, které jsou základem řízení a za které jsou poskytovány interní informace označit jako provozní segmenty. Jde zejména o informace podle oborů činnosti podniku (skupin podobných výrobků a služeb) a podle území (kde jsou umístěna aktiva a pracovní síly anebo kde jsou trhy a odběratelé), a to především z hlediska řízení perspektivy jejich rozvoje, řízení rizik a výnosnosti. Základní požadované informace o segmentech zpravidla jsou: výnosy segmentu, zejména z prodeje externím odběratelům, ale i výnosy segmentu z transakcí s jinými segmenty (uvedené odděleně); výsledky segmentu, popř. i čistý zisk nebo ztráta segmentu, jiné veličiny rentability segmentu, hrubá marže z výnosů, zisk nebo ztráta z běžné činnosti (buď před nebo po zdanění) a čistý zisk nebo ztráta; celková výše aktiv segmentu; závazky segmentu; celková výše nákladů segmentu, jak k nabytí dlouhodobých aktiv období (nemovitosti, stroje a zařízení, vybavení a nehmotná aktiva, a to jako kapitálový výdaj, ne cash), na opotřebení a odpisy aktiv, ostatní nepeněžní náklady informace o druhu a výši mimořádně významných položek výnosů a nákladů segmentu.

7 Pro doplnění informovanosti vrcholového vedení podniku je obvykle vhodné, aby byly zveřejněny i další skutečnosti, zejména např.: vymezení (významných) segmentů a jejich případné změny (označení typu výrobků a služeb, resp. územního segmentu), základny pro rozvrhování výnosů a nákladů případné změny, na segmenty a jejich princip stanovení mezisegmentových cen (způsob oceňování mezisegmentových transakcí) a jejich případné změny, specifická interní účetní pravidla, jejich případné změny (pokud možno včetně finančního dopadu této změny). Vymezení segmentů a zejména poskytování informací o nich je odvozeno od vnitřní organizační struktury podniku a ovlivňuje vnitřní (manažerský) informační systém. Právě organizační struktura a interní (manažerský) informační systém zpravidla odrážejí reálné odlišnosti rizik a výnosností jednotlivých složek podniku. Výkazy o hospodaření jednotlivých segmentů poskytují informace: pro zhodnocení minulého vývoje, pro alokaci zdrojů do budoucnosti. Znalost rozsahu jednotlivých segmentů je pro manažery důležitá, umožňuje uvažovat o vlivu změn v požadavcích zákazníků, změn v cenách vstupů nebo jiných faktorů výroby a o vývoji alternativních výrobků a procesů v určitém oborovém segmentu, resp. určit vliv změn v ekonomickém a politickém uspořádání na rizika a míru výnosnosti určitého územního segmentu. Uživateli takových segmentových informací budou především vrcholové vedení podniku a vlastníci (většinoví nebo výhradní), kteří vykonávající při řízení podniku své vlastnické funkce. Takové vlastníky lze považovat za interní uživatele, pokud skutečně rozhodují zejména o vrcholovém managementu a o strategii vývoje podniku. Segmentové informace rozhodně nebudou určeny pro řídící pracovníky na nižších úrovních řízení, i když sběr prvotních dat bude prováděn na základní účetní úrovni. Při segmentovém vykazování pro interní uživatele zůstávají dva zásadní problémy. Prvním problémem je přiřazování položek nákladů, výnosů, aktiv a závazků jednotlivým segmentům, a to buď přímo (pokud to je možné), anebo rozvrhem společných položek, existuje-li pro něj racionální základ (byť má manažerský informační systém pro řešení tohoto problému různé - více či méně účinné - metody). Druhým problémem je ocenění mezisegmentových předání (zejména pro určení interních - mezisegmentových - výnosů a nákladů), tj. stanovení mezisegmentových cen. I toto je problém v podniku běžně řešený jako určení tzv. vnitropodnikových cen. Segmentové informace mohou být v praxi přímo výstupem z "účetního" programu, nebo mohou být na základě účetní evidence zpracovány pomocí tabulkového programu (např. MS Excel).

8 3.3 Manažerský informační systém pro vnitropodnikové řízení útvarů typu prvek systému Vnitropodnikové řízení směřuje k udržení racionálního chování složité vnitropodnikové struktury, zejména zajištění funkcí a fungování jednotlivých prvků a zajištění prostorových a časových vazeb mezi nimi. Kritériem racionality vnitropodnikového řízení je zajištění optimální hospodárnosti při zajišťování cílů podniku. Vnitropodnikové řízení má určité specifické znaky, které ho odlišují od řízení na jiných úrovních a určují informační potřeby této úrovně. Vnitropodnikové řízení se zaměřuje především na hospodárnost, a to nejen na její výpočet, ale hlavně na její konkrétní prosazování. Hospodárnost jako kritérium racionality uskutečňování vnitropodnikových výkonů se zajišťuje (zejména ve výrobním podniku) ve dvou časově a funkčně oddělených oblastech: 1) v předvýrobní oblasti, kde se rozhoduje o výši předem stanovených nákladů - stanovených jako úkol, 2) v bezprostřední výrobní oblasti, kde se rozhoduje o míře splnění zadaných úkolů. Úsilí o prosazování hospodárnosti (jako souměření skutečné výše nákladů s výši předem stanovenou) je zajišťováno metodou vnitropodnikového řízení pomocí výjimek. Ačkoli základem vnitropodnikového řízení je řízení naturální stránky reprodukčního procesu, jsou pro řízení činnosti prvků podnikové struktury využívány i hodnotové veličiny. Na úrovni prvků podnikové struktury zpravidla půjde o hodnotově řízená odpovědnostní střediska typu nákladové či výdajové. Subsystémy manažerského informačního systému pro řízení v reálném čase se budou lišit podle uživatele příslušných informací. I když nejrozsáhlejší část bude rozhodně určena pro potřeby vnitropodnikového řízení, část informací bude určena i pro řízení vnitropodnikových útvarů typu subsystém (např. divize) i pro řízení podniku jako celku. 4. Závěr Manažerský informační systém i v uživatelském pojetí předpokládá technické řešení využívající výpočetní techniku (ve smyslu HW, SW a datová základna). Mezi pozitivní vlivy výpočetní techniky na manažerský informační systém lze zahrnout zejména analýzu a racionalizaci stávajícího systému řízení při příležitosti zavádění nové výpočetní techniky (ale pozor na prosté přizpůsobení stávajícího systému nové výpočetní technice) a schopnost výpočetní techniky zpracovat vstupní data z mnoha hledisek a nabídnout uživateli široké spektrum výstupů. Výpočetní technika však přináší pro manažerský informační systém i určitá rizika, např. zakonzervování stávajícího stavu informačního systému výpočetní technikou (přizpůsobení v intervalech obměny výpočetní techniky), zahlcení řídících pracovníků množstvím dat (v nichž se obtížně hledají informace), bezpečnostní rizika spojená s výpočetní technikou (viry, technická bezpečnost, průnik zvenčí do systému, bezpečný přenos dat atd.). Rovněž skutečnost, že manažerský informační systém je pro každý podnik individuální a závisí na měnících se potřebách manažerů tohoto podniku je principiálně v rozporu s typovým řešením jež je výpočetní technice blízké.

9 Výpočetní technika má nezastupitelný význam pro algoritmizovatelné (standardní) úlohy pro rychlost výpočtu i předkládání informací (dat), bezchybnost (při správném naprogramování), on-line dotaz - odpověď. Avšak pro úlohy nealgoritmizovatelné (tvůrčí) je to mnohem obtížnější a výpočetní technika má spíše omezené možnosti. Kritickým problémem rozhodování o volbě způsobu technického řešení i o parametrech výpočetní techniky využitelné pro manažerský informační systém je praktická nemožnost racionálně určit, spočítat, dobu ekonomické návratnosti či úsporu nákladů dosaženou zavedením tohoto řešení. Častá frekvence pojmu manažerský informační systém a jeho obvyklé interpretace z pohledu informačních a komunikačních technologií vyvolává naléhavou potřebu jej vymezit primárně z pozice uživatele. Rovněž historie účetnictví se sice odvíjí už od Starého Říma, ale současná realita podnikohospodářské praxe přináší, nejen v podmínkách ČR, nové jevy a s nimi nové informační potřeby. Abstrakt Manažerský informační systém je pojem často používaný v souvislosti s IS/IT. Méně atraktivní, ale o to závažnější je jeho vymezení obsahové (uživatelské). Manažerský informační systém z tohoto zorného úhlu je částí informačního systému podniku, a to tou částí, které je určena pro řídící pracovníky podniku na různých úrovních podnikové hierarchie. Obsah manažerského informačního systému a struktura jeho informací jsou určeny primárně požadavky řídících pracovníků, vyžadujících specifické informace pro řešení svých rozhodovacích úloh. Nejsou určeny pro externí uživatele, pouze pro uživatele tzv. interní. Praktické řešení manažerského informačního systému se neobejde bez výpočetní techniky. Ta však je jen technickým prostředkem, jehož schopnost je třeba vždy racionálně posoudit bez přehnaných přecenění tak častých u tvůrců příslušného software. Jejich přesvědčení o výjimečné genialitě jejich SW často přeskočí i na odpovědné pracovníky software užívajících podniků, kteří si pak např. nevšimnou, že manažerské informace jsou založeny na oficiálními předpisy modifikovaném finančním účetnictví. Informace požadované řídícími pracovníky na různých úrovních podnikové řídící hierarchie (určující náplň manažerského informačního systému) jsou různorodé a závisí na charakteru rozhodovacích úloh. Lze vidět odlišné požadavky na informace pro řídící pracovníky na vrcholové úrovni podnikového systému pro řešení převážně (ale nejen) strategických úloh, pro řídící pracovníky na vrcholové úrovni (obvykle větších) vnitropodnikových útvarů typu subsystému plnících převážně komplex rozpoznaných vymezených řídících funkcí, pro řídící pracovníky na úrovni vedení vnitropodnikových útvarů typu prvku systému plnících převážně velmi specifickou funkci.

10 Použitá literatura [1] časopisy Účetnictví, Účetnictví v praxi, CHIP, Vesmír a další (r ) [2] HOLÍNSKÁ, E. SVOBODA, S.: Informační systém pro vnitropodnikové řízení (Vybrané pasáže). Praha : VŠE, 2003 [3] HOLÍNSKÁ, E. SVOBODA, S.: Teze k přednáškám ke kurzu Informační systém podniku. Praha : VŠE, 2003 [4] KRÁL, B.: Manažerské účetnictví. Praha : Management Press, 2002 [5] Mezinárodní účetní standardy. Praha : HZ Praha, 2004, HOLÍNSKÁ, E.: Vykazování podle segmentů [6] SVOBODA, S.: K pojetí manažerského informačního systému, cyklus Manažerské účetnictví - XV., časopis Účetnictví 2/2001 (vlastní publikace nejsou uvedeny) Ing. Eva Holínská, CSc., SVŠES, s. r. o. v Praze

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Podnikatelský proces a jeho zobrazení v

Více

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305)

NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ (MU_305) NÁKLADOVÉ (MU_305) 1 Ing. Jaroslav Wagner, PhD. Katedra manažerského účetnictví Místnost: 285 NB KH: Pondělí 15,00 17,00 hod. E-mail: wagner@vse.cz Telefon: 224 095 162 Mobil: 601 233 470 WWW: nb.vse.cz/~wagner

Více

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace Obsah Předmluva Úvod Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace xi xiii xiii xiv 1 Manažerské účetnictví a manažerské informace 1 1.1 Management a manažerské ekonomické informace 1 1.1.1 Účetnictví

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Vykazování informací o segmentech Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /Základy účetnictví vyučující: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Více

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen

Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Kalkulace vlastních nákladů jako podklad pro tvorbu cen Prezentace pro školení Svazu školkařů České republiky ve Skalském Dvoře dne 15. 1. 2013 Ing. Jana Poláčková, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Ing. Radana Hojná, Ph.D. radana.hojna@tul.cz H838 7. p. budova H Konzultační hodiny: PO 9.00 10.00 ÚT 10.00 11.00 Podmínky na zápočet a zkoušku Zápočet: docházka absence max. 2x 2

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 4 Podnik jako hospodářský systém Podnik

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová

Ing. Alena Šafrová Drášilová Organizování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_ZMAN Organizace ace spontánní umělé zaměstnanecké zájmové princip vstupu do organizace psychologická psaná smlouva maximalizace užitku alokace zdrojů v organizaci

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ

EVA, CFROI. Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ EVA, CFROI Lenka ZAHRADNÍČKOVÁ lenkazah@kpm.zcu.cz 9. 4. 2015 Pojmová mapa Výkonnost VBM EVA Náklady kapitálu CFROI Náklady CK Náklady VK Komplexní stavebnicová metoda CAPM Dividendový model INFA WACC

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ NÁSTROJE A METODY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ NÁSTROJE A METODY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ NÁSTROJE A METODY Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Manažerské účetnictví Nástroje a metody JANA FIBÍROVÁ LIBUŠE ŠOLJAKOVÁ JAROSLAV WAGNER PETR PETERA 2., aktualizované

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA I 1. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti podnikové ekonomiky, které jsou nutným předpokladem pro výkon řídících pracovníků podniku. Navazuje

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ÚČETNÍ SYSTÉMY 1 Metodický list č. 1 Zakončení předmětu: zápočet Vítáme Vás v kursu Účetní systémy 1 a přejeme Vám hodně radosti a uspokojení ze získávání

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Lucie Hlináková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ FOTR Jiří SOUČEK Ivan PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR A INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ Obsah Předmluva... 9 1. Příprava a realizace investičních projektů... 11 1.1 Investiční rozhodování ve firmě... 13 1.2 Klasifikace investičních

Více

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze

Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Členění nákladů v účetnictví Bohuslava Knapová VŠE v Praze Náklady představují jednu ze základních ekonomických kategorií, která by měla být obsahově správně vnímána, využívána v různých aspektech podnikatelského

Více

Rozhodovací procesy 2

Rozhodovací procesy 2 Rozhodovací procesy 2 Základní pojmy a struktura rozhodování Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 II rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více