Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Puchinger Autor: Monika Kokrdová Olomouc 2008

2 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Akademický rok: 2007/2008 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE Katedra:...Romanistiky... Příjmení, jméno:...kokrdová, Monika... Osobní číslo studenta:...f Studijní obor:...francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii... Zadané téma 1 : Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Název práce v angličtině 2 : Long-term corporeal and intangible property in the accounting according to the Czech accounting standards for businessemen and to the IFRS. 1 Předpokládaný název práce, česky nebo v jazyce, v němž bude práce napsaná. Vyplňuje se tiskacím písmem. Případné drobné změny na titulní straně práce při jejím odevzdání (včetně psaní velkých a malých písmen či jiných typografických atypičností) budou ve STAGu opraveny dodatečně. Při zásadní změně názvu tématu musí posluchač podat nové zadání BDP se všemi náležitostmi. 2 Anglický překlad předpokládaného názvu práce.

3

4 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS vypracovala samostatně pod odborným dohledem Ing. Zdeňka Puchingera a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci dne... Podpis...

5 Poděkování za odbornou pomoc a připomínky při zpracování bakalářské práce patří především vedoucímu práce Ing. Zdeňku Puchingerovi.

6 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PODLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek POŘÍZENÍ A OCENĚNÍ ODPISY VYKAZOVÁNÍ Evidence v účetnictví Rozvaha Výkaz zisku a ztráty DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK Z DAŇOVÉHO POHLEDU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POŘÍZENÍ A OCEŇOVÁNÍ ODPISY VYKAZOVÁNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARD IFRS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POŘÍZENÍ A OCENĚNÍ ODPISY VYKAZOVÁNÍ ROZDÍLY MEZI ČESKÝMI PŘEDPISY A IFRS PŘÍKLADY PŘÍKLADY ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY NA DATECH REÁLNÝCH PODNIKŮ Podnik č Podnik č

7 ZÁVĚR RÉSUMÉ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH ANOTACE SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

8 Úvod Vstupem do Evropské unie přijala Česká republika nejrůznější druhy zákonů, vyhlášek a nařízení, aby se co nejvíce sjednotila s ostatními členskými státy. V některých případech to pro naši republiku představuje velké až radikální změny, ale většinou se jedná jen o doplnění či pozměnění již existujících ustanovení. Změny se samozřejmě nevyhnuly ani oblasti účetnictví, která se koneckonců neustále měnila (a mění) i bez vlivů Evropské unie. Zatímco v České republice se účetní jednotky dosud řídily Zákonem o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., Českými účetními standardy pro podnikatele, Směrnicí Ministerstva financí, Zákonem o dani z příjmu, Zákonem o DPH, musí se některé z nich od 1. května 2004 řídit Mezinárodními standardy IFRS ( = International Financial Reporting Standards). Konkrétně to platí pro společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry registrovanými na území Evropské unie a v České republice, tzn. na regulovaném trhu cenných papírů, tedy na Burze a na oficiálním trhu RMS systému (= akciová společnost, organizátor trhu s cennými papíry). Ostatní jednotky si mohou zvolit, zda sestaví účetní závěrku podle IFRS nebo podle českých účetních standardů. Ale ačkoli se přechod na IFRS momentálně dotýká jen omezeného počtu společností, v budoucnu lze předpokládat, že proces sjednocování účetnictví na bázi IFRS zasáhne všechny účetní jednotky. Z tohoto důvodu některé podniky dobrovolně přechází na IFRS již nyní, aby měly více času na zavedení veškerých změn a aby byly čitelnější pro zahraniční odběratele, dodavatele či investory. Nicméně tyto jednotky jsou stále povinny vycházet při výpočtu daňového základu z výsledku hospodaření podle českých účetních předpisů. Já jsem se ve své bakalářské práci zaměřila na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve sféře podnikové. Srovnávám, jak se podle českých a následně mezinárodních standardů tento majetek pořizuje, oceňuje, odpisuje a následně vykazuje. IFRS se snaží, aby účetní vykazování a účetní závěrka byly co nejvíce vypovídající a čitelné. Třebaže česká účetní legislativa již prošla řadou změn, je stále ještě hodně ovlivňována zákonem o dani z příjmů. Snahou o jeho co nejpřesnější dodržení bývá opomíjena podstata účetního vykazování. Ve své práci jsem se snažila upozornit na rozdíly mezi těmito dvěma typy účetních standardů a popsat tyto rozdíly na konkrétních příkladech. - 7-

9 1. Vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle českých účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je spolu s finančním majetkem součástí stálých aktiv podniku. Stálá aktiva představují pro podnik investici na delší časové období. Vymezení dlouhodobého majetku je v podstatě totožné v účetních i daňových předpisech a shodné pro všechny typy organizací (podnikatelské subjekty, banky, pojišťovny atd.). Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se zabývá Český účetní standard pro podnikatele číslo 013, který musí být v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. Je určen pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví a vymezuje základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 1.1 Obsahové vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill a povolenky na emise a preferenční limity. Výši ocenění si účetní jednotka stanoví sama, ale vzhledem k limitům definovaných zákonem o daních z příjmů, kde minimální vstupní cena pro dlouhodobý nehmotný majetek je Kč, volí jednotky též tuto hranici pro zjednodušení evidence a odpisování. Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje zákon definuje jako výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do jejího vzniku - soudní a právní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkovatelské a poradenské služby, nájemné. Ale nejsou jimi výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci a výdaje související s přeměnou společnosti (nebo družstva). - 8-

10 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Jsou to výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv a jsou nabyty od jiných osob nebo vytvořeny vlastní činností se záměrem obchodování s nimi. Software Software spadá do nehmotného majetku, pokud byl nakoupen samostatně nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nesmí se jednat o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware. Ocenitelná práva Ocenitelnými právy se rozumí výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné další výsledky duševní tvůrčí činnosti, pokud byla vytvořena vlastní činností pro následné obchodování a nebo pořízena od jiných osob. Goodwill Goodwill představuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí a vkladem. Jiný dlouhodobý majetek Tato kategorie obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek nevykazovaný v ostatních položkách dlouhodobého nehmotného majetku, zejména povolenky na emise a preferenční limity. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Sem patří pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování, než je uveden do stavu způsobilého k užívání. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Do této skupiny zařadíme krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní - 9-

11 jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí Dlouhodobý hmotný majetek Do dlouhodobého hmotného majetku řadíme samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pozemky, stavby, dospělá zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Výši ocenění si stejně jako u majetku nehmotného stanovuje účetní jednotka sama. Jednotky tedy volí hranici Kč podle zákona o dani z příjmů. Pozemky Tato skupina obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, pokud ovšem nejsou zbožím (např. u realitních kanceláří). Stavby Objekty tohoto charakteru jsou hmotným majetkem vždy bez ohledu na cenu a dobu použitelnosti. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií (bez ohledu na jejich stavebnětechnické provedení, použitý materiál, účel využití a dobu trvání). Musí to být nadzemní stavba navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Do kategorie stavby řadíme: stavby včetně budov provozní důlní díla a stavby pod povrchem, vodní díla otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť byty a nebytové prostory vymezené jako samostatné jednotky podle zvláštního právního předpisu technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Do této kategorie řadíme též dočasné stavby a stavby typu zařízení staveniště. Avšak sem nesmí být zahrnuty stavby a budovy sloužící k prodeji (příkladem jsou subjekty mající v předmětu podnikání nákup a prodej nemovitostí)

12 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Aby o movitých věcech a souborech movitých věcí mohlo být účtováno jako o dlouhodobém hmotném majetku, musí současně splňovat dvě podmínky. Musí mít provozně-technickou funkci delší než jeden rok a jejich pořizovací cena musí být větší než limit, který si účetní jednotka stanovila ve svých směrnicích (obvykle Kč). Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce "Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" zejména kvůli nižší pořizovací ceně než je zvolený limit nebo nedosahující naopak minimální dobu použitelnosti, se považují za tzv. drobný hmotný majetek, se kterým účetní jednotka nakládá jako se zásobami. To ovšem neplatí v situaci, kdy je sice majetek pořízen za cenu nižší než Kč, ale kdy je nutno provést opravy pro jeho zprovoznění. I když se nejedná o technické zhodnocení, o tuto částku bude navýšena pořizovací cena, a tak se jednoduše tento majetek může stát odpisovaným dlouhodobým hmotným majetkem. Je také potřeba dbát na to, aby do této skupiny nebyly zahrnuty zásoby, které by mohly splňovat všechny podmínky definice, avšak tyto slouží k prodeji v nezměněném stavu jako zboží nebo jsou dále instalovány do výrobků. Uveďme si zde několik příkladů. Například u nábytku jakožto vybavení interiéru, jehož celková cena přesahuje limit (tedy Kč), lze jeho samostatně přemístitelné a zaměnitelné kusy bez narušení celistvosti souboru zařadit do nákladů. V opačném případě je soubor jako celek zařazen do hmotného majetku a odepisován. Tato kategorie se dále člení na zabudované samostatné movité věci a na soubory movitých věcí. Za samostatně movité věci se považují také výrobní zařízení nebo zařízení a předměty sloužící k provozování služeb a jiné předměty a zařízení, které se stavbou netvoří jeden celek (např. telefonní ústředna, kotelna, nákladní výtah nikoli osobní, ten je součástí budovy či stavby). Zákon jednoznačně stanoví, že nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Taková zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení celkové dodávky stavebního díla (např. rozvody energií, vody apod.). Toto ustanovení neplatí, jedná-li se např. o pevně zabudovaný soustruh ve výrobní hale

13 Samostatné movité věci můžeme i sdružovat do souborů, který potom vystupuje jako samostatný druh hmotného majetku (se samostatným technicko-ekonomickým určením a se vstupní cenou vyšší než Kč). Tímto souborem se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku, která se obvykle skládá z několika předmětů vzájemně propojených nebo se doplňujících, přičemž jednotlivé části souboru nemusí dosahovat limitované vstupní ceny (např. počítačová síť vzájemné propojení několika počítačů). Pěstitelské celky trvalých porostů Kategorie pěstitelské celky trvalých porostů zahrnuje pěstitelské celky bez ohledu na výši vstupní ceny a s dobou použitelnosti nad jeden rok. Obsahuje tedy: ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí Posuzování, zda porosty splňují tyto podmínky, se provádí již při zakládání porostů. Ale odpisování lze zahájit až v okamžiku, kdy z porostů začne plynout užitek, který se navíc projeví v příjmech podnikatelského subjektu. Dospělá zvířata a jejich skupiny Skupina obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Bez ohledu na výši ocenění do něj zařadíme: ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy, popřípadě jejich soubory V praxi si tento syntetický účet většinou účetní jednotka označí konkrétním názvem. Patří sem také technické zhodnocení, které nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu (cena zjištěná rozdílem mezi cenou majetku a celkovou výší odpisů) hmotného majetku. Toto zhodnocení je - 12-

14 zpravidla provedené na pronajatém majetku nebo na majetku, který nesplňuje podmínky zařazení do hmotného majetku. Další podskupinou jiného hmotného majetku jsou výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, zde je podmínkou aby se nejednalo o výdaje zvyšující vstupní či zůstatkovou cenu. Důležité je též stanovit dobu využitelnosti ložiska nerostných surovin, neboť doba odpisování zde vychází z plánované předpokládané doby využitelnosti díla. V případě pořizování hmotného majetku formou finančního pronájmu s následnou koupí tohoto majetku vzniká samostatná kategorie výdaje související s leasingem. Jsou to výdaje hrazené nájemcem, které podle zvláštních předpisů tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu Kč. Podnikatelský subjekt musí tedy při každém finančním pronájmu zkoumat, zda mu nevzniká jiný hmotný majetek. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Stejně jako u nehmotného majetku, sem patří pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Tato kategorie obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Je to kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti (s výjimkou změny právní formy) a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté závazky

15 1.2 Pořízení a ocenění Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek může být pořízen několika způsoby: koupí vlastní činností bezúplatně formou finančního pronájmu s následnou koupí Účetní jednotky oceňují majetek k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje. Toto ocenění jsou povinny zaznamenat v účetních knihách. Způsob ocenění souvisí s druhem pořízení majetku. Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují: hmotný majetek nabytý úplatně je oceňován pořizovací cenou (s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností) nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností se ocení vlastními náklady nehmotný majetek (s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností) je též oceněn pořizovací cenou příchovky zvířat jsou oceňovány vlastními náklady majetek v případech bezúplatného nabytí a v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, je oceněn reprodukční pořizovací cenou Pořizovací cenu můžeme charakterizovat jako cenu pořízení navýšenou o výdaje spojené s pořízením. Takovými výdaji mohou být doprava, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, poradenské služby, zprostředkování, terénní úpravy, náklady na uvedení předmětu do užívání, licence, patenty a jiná práva využita při pořizování majetku, nikoli však pro budoucí provoz. Pořizovací cenou bude např. oceněn majetek pořízený koupí nebo vložením do podnikání. Pořizovací cena může být navýšena o technické zhodnocení, popř. snížena o dotace na pořízení majetku a na úhradu úroků. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku pokud převýšily u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu - 14-

16 ve zdaňovacím období částku Kč, u nehmotného majetku částku Kč. Pokud technické zhodnocení u jednotlivého majetku nepřesáhne uvedený limit, je zahrnuto do nákladů. Součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku není technická rekultivace a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, kterou by byl majetek oceněn v době, kdy se o něm účtuje. Na její stanovení postačí znalecký posudek. Majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou při darování, vkladu majetku do obchodní společnosti nebo družstva (pokud ocenění nestanoví společenská smlouva či zakladatelská listina) nebo při novém zjištění majetku při inventarizaci inventarizační přebytek. Vlastní náklady obsahují veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru. Vstupní cenou u majetku získaného převodem práva k zajištění nesplacené pohledávky (pokud majetek zůstane ve vlastnictví věřitele) je hodnota této pohledávky. 1.3 Odpisy Dlouhodobý majetek nelze při pořízení zaúčtovat rovnou do nákladů. Majetek se v průběhu užívání opotřebovává a jeho hodnota se snižuje postupně. Toto snížení hodnoty je vyjádřeno nepřímo pomocí odpisů. Majetek odpisovat jsou oprávněné účetní jednotky, které: mají k majetku vlastnické či jiné právo k jeho užívání hospodaří s majetkem státu nebo územních samosprávních celků mají uzavřenou smlouvu o výpůjčce jsou uživateli majetku a provedou na něm technické zhodnocení Odpisy majetku členíme na odpisy účetní (podle zákona o účetnictví) a na odpisy daňové (podle zákona o dani z příjmu). Daňové odpisy jsou předmětem druhé kapitoly

17 Účetní odpisy Odpisy nazýváme částku vyjadřující opotřebení majetku za jedno účetní období. Součet odpisů za celou dobu užívání majetku představují oprávky. Jestliže odečteme oprávky od pořizovací ceny majetku, získáme jeho zůstatkovou cenu. Účetní jednotka si sama stanoví odpisy na základě odpisového plánu v souladu s fyzickým a morálním opotřebením majetku. Určí tedy dobu, po kterou bude majetek odpisovat a následně na základě této doby použitelnosti stanoví měsíční odpisovanou částku. Doba odpisování není nijak pevně stanovena, ale musí být delší než jeden rok vzhledem k tomu, že minimální doba použitelnosti dlouhodobého majetku je jeden rok. Výši odpisované částky si účetní jednotka stanoví z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo z hlediska výkonu, vypočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny majetku. Zvolený způsob odpisování nelze v průběhu životnosti majetku měnit, lze však přehodnotit např. délku odpisování. Účetní jednotka by neměla odpisování přerušit nebo popřípadě se rozhodnout majetek neodepisovat. Odpisy (s výjimkou goodwillu a odpisů, které vyjadřují postupné umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku) se účtují na vrub účtové skupiny 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů v provozní oblasti a ve prospěch skupin 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Nově pořízený majetek jednotka začne odpisovat následující měsíc po uvedení majetku do provozu. Některý majetek však odpisovat nelze, jedná se zejména o: pozemky (nedochází k opotřebování a trvalému snížení hodnoty) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání najatý či jinak obdobně užívaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pokud k tomu nemá účetní jednotka oprávnění Další omezení se týká zřizovacích výdajů, které je nutno odepsat nejpozději do pěti let od vzniku společnosti. Stejně tak odpisování goodwillu je limitováno na pět let rovnoměrného odepisování a to jak pro kladný, tak i záporný goodwill. Zvláštní úpravě podléhá také oceňovací rozdíl k nabytému majetku, ten se odepisuje rovnoměrně 15 let

18 1.4 Vykazování Evidence v účetnictví K zachycení pořízení dlouhodobého majetku slouží účtová skupina 04 (resp. účty 041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku). Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován na účtech skupiny 01, dlouhodobý hmotný majetek na účtech skupin 02 a 03. Pro nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek použijeme účtovou skupiny 04 a pro poskytnuté zálohy na tento majetek skupinu 05. Podrobněji: 011 Zřizovací výdaje 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Goodwill 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 026 Dospělá zvířata a jejich skupiny 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Umělecká díla a sbírky Rozvaha Dlouhodobý majetek se vykazuje v rozvaze na straně aktiv. Rozvaha je výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho krytí (pasiva) k určitému datu. Strana aktiv ve výkazu Rozvaha je rozdělena do čtyř sloupců brutto, korekce, netto za běžné období a netto minulého účetního období. Strana pasiv je členěna na stav v běžném a v minulém účetním období. V prvním sloupci na straně aktiv, tedy brutto, se uvádí hodnota aktiv neupravená o oprávky a opravné položky. Ve sloupci korekce se objeví výše těchto oprávek a opravných položek vztahujících se - 17-

19 k jednotlivým položkám majetku. Ve sloupci netto se uvádí rozdíl mezi hodnotou brutto a hodnotou korekce. Ve výkazu rozvaha je dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vykázán na řádcích 3 až 22. Dlouhodobý nehmotný majetek je na řádcích čtyři až dvanáct rozčleněn na zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, jiný dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý majetek a poskytnuté zálohy na tento majetek. Od řádku třináct až dvacet dva je rozdělen dlouhodobý hmotný majetek na pozemky, stavby, samostatné movité věci a jejich soubory, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na tento majetek a oceňovací rozdíl k nabytému majetku Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o nákladech a výnosech, rozdíl mezi nimi je hospodářský výsledek. Při sestavování výkazu zisku a ztráty se jednotka může rozhodnout, zda bude tento výkaz sestavovat v druhovém či účelovém členění. Co se týče dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, ve výkazu zisku a ztráty se objeví tržby z prodeje dlouhodobého majetku, odpisy dlouhodobého majetku, náklady vzniklé při prodeji majetku (zůstatková cena dlouhodobého majetku) a odložená daň (ta vznikne rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy). 2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z daňového pohledu 2.1. Obsahové vymezení Většina položek je totožných s obsahovým vymezením v první kapitole, proto zde zmiňuji pouze ty rozdílné

20 Movité věci V případě movitých věcí se limit vstupní ceny Kč hodnotí u plátců DPH (daň z přidané hodnoty) podle ceny snížené o DPH, lze li tento odpočet uplatnit (nelze např. u osobního automobilu). Pro neplátce DPH je tato daň součástí pořizovací ceny. Od je zrušen limit vstupní ceny pro osobní automobily kategorie M 1 a stejně tak i byl zrušen limit výše nákladů u finančního pronájmu s následnou koupí u stejné kategorie. U souboru movitých věcí se poplatník může zcela dobrovolně rozhodnout, zda bude evidovat předměty samostatně nebo v souboru. Slučovat jednotlivé předměty do souboru přináší výhodu v okamžiku, kdy hlavní článek tohoto souboru spadá do nižší odpisové skupiny, neboť potom se ostatní předměty budou zařazovat podle něj. Základní stádo a tažná zvířata Podle zákona o dani z příjmu je základní stádo a tažná zvířata vždy dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti. Je však třeba se při definování opírat o účetní předpisy. Goodwill Goodwill je podle zákona o dani z příjmů z dlouhodobého nehmotného majetku vyloučen, neboť za nehmotný majetek se pro účely tohoto zákona a pro stanovení základu daně nepovažuje kladný ani záporný rozdíl mezi oceněním podniku či jeho částí. 2.2 Pořízení a oceňování Pro daňové účely se dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oceňuje vstupní nebo zůstatkovou cenou, přičemž definice obou pojmů zůstává stejná jako v předchozích kapitolách. Podnikatel, který není plátcem DPH, zahrne DPH do pořizovací ceny majetku. Pokud by však byl plátcem DPH a uplatní nárok na jeho odpočet, nesmí jej zahrnout do pořizovací ceny. Jestliže podnikatel zahrne do svého majetku majetek darovaný či zděděný, od jehož nabytí už uplynulo více jak pět let, použije pro jeho ocenění cenu stanovenou pro účely daně dědické a darovací. Tato cena bude zvýšena o náklady na opravy a technické zhodnocení. Pokud ale od nabytí takového majetku neuplynulo ještě pět let, podnikatel použije reprodukční pořizovací cenu

21 2.3 Odpisy Dlouhodobý majetek slouží k podnikání obvykle dlouhou dobu, proto se výdaje na jeho pořízení nezahrnují do daňových výdajů jednorázově, ale postupně prostřednictvím odpisů. Daňové odpisy se tedy neuplatňují do účetních nákladů, jsou upraveny zákonem o dani z příjmů a ovlivňují základ pro výpočet daně až v daňovém přiznání. Obecně platí, že daňově lze odpisovat pouze majetek sloužící k podnikatelské činnosti, což musí jednotka v případě pochybností prokázat. Daňové odpisy u dlouhodobého hmotného majetku Zákon o dani z příjmů také vymezuje, který hmotný majetek lze odepisovat. Jedná se o: samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, mající samostatné technickoekonomické určení, vstupní cenu vyšší než Kč a provozně technické funkce delší než jeden rok; budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem (viz. Zákon o vlastnictví bytů); některé stavby (např. mimo provozních důlních děl) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (viz. vymezení) - odpisování pěstitelských celků trvalých porostů se zahájí v okamžiku, kdy z porostů začne plynout užitek, který se projeví v příjmech podnikatelského subjektu dospělá zvířata a jejich skupiny (resp. základní stádo a tažná zvířata) jiný majetek, kterým se rozumí: technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšují vstupní a zůstatkovou cenu hmotného majetku, dále také technické rekultivace (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak) a výdaje hrazené nájemcem, které podle zákona o účetnictví tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí majetku (v úhrnu se sjednanou kupní cenou převýší u movitého majetku Kč)

22 Naopak některý hmotný majetek je z odpisování vyloučen: bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší Kč; pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří; hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení; umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné fondy;; movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů; inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů; hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění závazku převodem práva, a to po dobu zajištění tohoto závazku a za předpokladu, že jej po tuto dobu bude odpisovat původní vlastník, uzavře-li s věřitelem smlouvu o výpůjčce; hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno. Daňové odpisy u dlouhodobého nehmotného majetku Zákon o dani z příjmů vymezuje i dlouhodobý nehmotný majetek, který lze odpisovat. Jsou jím zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, pokud byl nabyt úplatně, vkladem společníka (popř. tichého společníka nebo člena družstva), přeměnou, darováním nebo zděděním. Nebo byl li vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním. Jeho vstupní cena musí být vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. U některých položek dlouhodobého nehmotného majetku je doba odpisování limitována na: 18 měsíců u audiovizuálních děl 36 měsíců rovnoměrně pro software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 60 měsíců rovnoměrně u zřizovacích výdajů 72 měsíců pro ostatní majetek. Technické zhodnocení se zařadí do odpisové skupiny podle majetku, na kterém je provedeno

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí...

SEZNAM AUTORŮ... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI... 12 ÚVOD...15. 1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí... SEZNAM AUTORŮ..................................................... 3 ZKRATKY A ÚPLNÉ NÁZVY PŘEDPISŮ POUŽITÝCH V PUBLIKACI............ 12 ÚVOD...............................................................15

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Dlouhodobý hmotný majetek (pořizování, oceňování, odpisy)

Dlouhodobý hmotný majetek (pořizování, oceňování, odpisy) SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Dlouhodobý hmotný majetek (pořizování, oceňování,

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více