Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Puchinger Autor: Monika Kokrdová Olomouc 2008

2 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Akademický rok: 2007/2008 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE Katedra:...Romanistiky... Příjmení, jméno:...kokrdová, Monika... Osobní číslo studenta:...f Studijní obor:...francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii... Zadané téma 1 : Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Název práce v angličtině 2 : Long-term corporeal and intangible property in the accounting according to the Czech accounting standards for businessemen and to the IFRS. 1 Předpokládaný název práce, česky nebo v jazyce, v němž bude práce napsaná. Vyplňuje se tiskacím písmem. Případné drobné změny na titulní straně práce při jejím odevzdání (včetně psaní velkých a malých písmen či jiných typografických atypičností) budou ve STAGu opraveny dodatečně. Při zásadní změně názvu tématu musí posluchač podat nové zadání BDP se všemi náležitostmi. 2 Anglický překlad předpokládaného názvu práce.

3

4 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS vypracovala samostatně pod odborným dohledem Ing. Zdeňka Puchingera a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci dne... Podpis...

5 Poděkování za odbornou pomoc a připomínky při zpracování bakalářské práce patří především vedoucímu práce Ing. Zdeňku Puchingerovi.

6 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PODLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek POŘÍZENÍ A OCENĚNÍ ODPISY VYKAZOVÁNÍ Evidence v účetnictví Rozvaha Výkaz zisku a ztráty DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK Z DAŇOVÉHO POHLEDU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POŘÍZENÍ A OCEŇOVÁNÍ ODPISY VYKAZOVÁNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARD IFRS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POŘÍZENÍ A OCENĚNÍ ODPISY VYKAZOVÁNÍ ROZDÍLY MEZI ČESKÝMI PŘEDPISY A IFRS PŘÍKLADY PŘÍKLADY ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY NA DATECH REÁLNÝCH PODNIKŮ Podnik č Podnik č

7 ZÁVĚR RÉSUMÉ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH ANOTACE SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

8 Úvod Vstupem do Evropské unie přijala Česká republika nejrůznější druhy zákonů, vyhlášek a nařízení, aby se co nejvíce sjednotila s ostatními členskými státy. V některých případech to pro naši republiku představuje velké až radikální změny, ale většinou se jedná jen o doplnění či pozměnění již existujících ustanovení. Změny se samozřejmě nevyhnuly ani oblasti účetnictví, která se koneckonců neustále měnila (a mění) i bez vlivů Evropské unie. Zatímco v České republice se účetní jednotky dosud řídily Zákonem o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., Českými účetními standardy pro podnikatele, Směrnicí Ministerstva financí, Zákonem o dani z příjmu, Zákonem o DPH, musí se některé z nich od 1. května 2004 řídit Mezinárodními standardy IFRS ( = International Financial Reporting Standards). Konkrétně to platí pro společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry registrovanými na území Evropské unie a v České republice, tzn. na regulovaném trhu cenných papírů, tedy na Burze a na oficiálním trhu RMS systému (= akciová společnost, organizátor trhu s cennými papíry). Ostatní jednotky si mohou zvolit, zda sestaví účetní závěrku podle IFRS nebo podle českých účetních standardů. Ale ačkoli se přechod na IFRS momentálně dotýká jen omezeného počtu společností, v budoucnu lze předpokládat, že proces sjednocování účetnictví na bázi IFRS zasáhne všechny účetní jednotky. Z tohoto důvodu některé podniky dobrovolně přechází na IFRS již nyní, aby měly více času na zavedení veškerých změn a aby byly čitelnější pro zahraniční odběratele, dodavatele či investory. Nicméně tyto jednotky jsou stále povinny vycházet při výpočtu daňového základu z výsledku hospodaření podle českých účetních předpisů. Já jsem se ve své bakalářské práci zaměřila na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve sféře podnikové. Srovnávám, jak se podle českých a následně mezinárodních standardů tento majetek pořizuje, oceňuje, odpisuje a následně vykazuje. IFRS se snaží, aby účetní vykazování a účetní závěrka byly co nejvíce vypovídající a čitelné. Třebaže česká účetní legislativa již prošla řadou změn, je stále ještě hodně ovlivňována zákonem o dani z příjmů. Snahou o jeho co nejpřesnější dodržení bývá opomíjena podstata účetního vykazování. Ve své práci jsem se snažila upozornit na rozdíly mezi těmito dvěma typy účetních standardů a popsat tyto rozdíly na konkrétních příkladech. - 7-

9 1. Vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle českých účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je spolu s finančním majetkem součástí stálých aktiv podniku. Stálá aktiva představují pro podnik investici na delší časové období. Vymezení dlouhodobého majetku je v podstatě totožné v účetních i daňových předpisech a shodné pro všechny typy organizací (podnikatelské subjekty, banky, pojišťovny atd.). Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se zabývá Český účetní standard pro podnikatele číslo 013, který musí být v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. Je určen pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví a vymezuje základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 1.1 Obsahové vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill a povolenky na emise a preferenční limity. Výši ocenění si účetní jednotka stanoví sama, ale vzhledem k limitům definovaných zákonem o daních z příjmů, kde minimální vstupní cena pro dlouhodobý nehmotný majetek je Kč, volí jednotky též tuto hranici pro zjednodušení evidence a odpisování. Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje zákon definuje jako výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do jejího vzniku - soudní a právní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkovatelské a poradenské služby, nájemné. Ale nejsou jimi výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci a výdaje související s přeměnou společnosti (nebo družstva). - 8-

10 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Jsou to výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv a jsou nabyty od jiných osob nebo vytvořeny vlastní činností se záměrem obchodování s nimi. Software Software spadá do nehmotného majetku, pokud byl nakoupen samostatně nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nesmí se jednat o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware. Ocenitelná práva Ocenitelnými právy se rozumí výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné další výsledky duševní tvůrčí činnosti, pokud byla vytvořena vlastní činností pro následné obchodování a nebo pořízena od jiných osob. Goodwill Goodwill představuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí a vkladem. Jiný dlouhodobý majetek Tato kategorie obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek nevykazovaný v ostatních položkách dlouhodobého nehmotného majetku, zejména povolenky na emise a preferenční limity. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Sem patří pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování, než je uveden do stavu způsobilého k užívání. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Do této skupiny zařadíme krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní - 9-

11 jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí Dlouhodobý hmotný majetek Do dlouhodobého hmotného majetku řadíme samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pozemky, stavby, dospělá zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Výši ocenění si stejně jako u majetku nehmotného stanovuje účetní jednotka sama. Jednotky tedy volí hranici Kč podle zákona o dani z příjmů. Pozemky Tato skupina obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, pokud ovšem nejsou zbožím (např. u realitních kanceláří). Stavby Objekty tohoto charakteru jsou hmotným majetkem vždy bez ohledu na cenu a dobu použitelnosti. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií (bez ohledu na jejich stavebnětechnické provedení, použitý materiál, účel využití a dobu trvání). Musí to být nadzemní stavba navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Do kategorie stavby řadíme: stavby včetně budov provozní důlní díla a stavby pod povrchem, vodní díla otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť byty a nebytové prostory vymezené jako samostatné jednotky podle zvláštního právního předpisu technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Do této kategorie řadíme též dočasné stavby a stavby typu zařízení staveniště. Avšak sem nesmí být zahrnuty stavby a budovy sloužící k prodeji (příkladem jsou subjekty mající v předmětu podnikání nákup a prodej nemovitostí)

12 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Aby o movitých věcech a souborech movitých věcí mohlo být účtováno jako o dlouhodobém hmotném majetku, musí současně splňovat dvě podmínky. Musí mít provozně-technickou funkci delší než jeden rok a jejich pořizovací cena musí být větší než limit, který si účetní jednotka stanovila ve svých směrnicích (obvykle Kč). Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce "Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" zejména kvůli nižší pořizovací ceně než je zvolený limit nebo nedosahující naopak minimální dobu použitelnosti, se považují za tzv. drobný hmotný majetek, se kterým účetní jednotka nakládá jako se zásobami. To ovšem neplatí v situaci, kdy je sice majetek pořízen za cenu nižší než Kč, ale kdy je nutno provést opravy pro jeho zprovoznění. I když se nejedná o technické zhodnocení, o tuto částku bude navýšena pořizovací cena, a tak se jednoduše tento majetek může stát odpisovaným dlouhodobým hmotným majetkem. Je také potřeba dbát na to, aby do této skupiny nebyly zahrnuty zásoby, které by mohly splňovat všechny podmínky definice, avšak tyto slouží k prodeji v nezměněném stavu jako zboží nebo jsou dále instalovány do výrobků. Uveďme si zde několik příkladů. Například u nábytku jakožto vybavení interiéru, jehož celková cena přesahuje limit (tedy Kč), lze jeho samostatně přemístitelné a zaměnitelné kusy bez narušení celistvosti souboru zařadit do nákladů. V opačném případě je soubor jako celek zařazen do hmotného majetku a odepisován. Tato kategorie se dále člení na zabudované samostatné movité věci a na soubory movitých věcí. Za samostatně movité věci se považují také výrobní zařízení nebo zařízení a předměty sloužící k provozování služeb a jiné předměty a zařízení, které se stavbou netvoří jeden celek (např. telefonní ústředna, kotelna, nákladní výtah nikoli osobní, ten je součástí budovy či stavby). Zákon jednoznačně stanoví, že nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Taková zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení celkové dodávky stavebního díla (např. rozvody energií, vody apod.). Toto ustanovení neplatí, jedná-li se např. o pevně zabudovaný soustruh ve výrobní hale

13 Samostatné movité věci můžeme i sdružovat do souborů, který potom vystupuje jako samostatný druh hmotného majetku (se samostatným technicko-ekonomickým určením a se vstupní cenou vyšší než Kč). Tímto souborem se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku, která se obvykle skládá z několika předmětů vzájemně propojených nebo se doplňujících, přičemž jednotlivé části souboru nemusí dosahovat limitované vstupní ceny (např. počítačová síť vzájemné propojení několika počítačů). Pěstitelské celky trvalých porostů Kategorie pěstitelské celky trvalých porostů zahrnuje pěstitelské celky bez ohledu na výši vstupní ceny a s dobou použitelnosti nad jeden rok. Obsahuje tedy: ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí Posuzování, zda porosty splňují tyto podmínky, se provádí již při zakládání porostů. Ale odpisování lze zahájit až v okamžiku, kdy z porostů začne plynout užitek, který se navíc projeví v příjmech podnikatelského subjektu. Dospělá zvířata a jejich skupiny Skupina obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Bez ohledu na výši ocenění do něj zařadíme: ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy, popřípadě jejich soubory V praxi si tento syntetický účet většinou účetní jednotka označí konkrétním názvem. Patří sem také technické zhodnocení, které nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu (cena zjištěná rozdílem mezi cenou majetku a celkovou výší odpisů) hmotného majetku. Toto zhodnocení je - 12-

14 zpravidla provedené na pronajatém majetku nebo na majetku, který nesplňuje podmínky zařazení do hmotného majetku. Další podskupinou jiného hmotného majetku jsou výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, zde je podmínkou aby se nejednalo o výdaje zvyšující vstupní či zůstatkovou cenu. Důležité je též stanovit dobu využitelnosti ložiska nerostných surovin, neboť doba odpisování zde vychází z plánované předpokládané doby využitelnosti díla. V případě pořizování hmotného majetku formou finančního pronájmu s následnou koupí tohoto majetku vzniká samostatná kategorie výdaje související s leasingem. Jsou to výdaje hrazené nájemcem, které podle zvláštních předpisů tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu Kč. Podnikatelský subjekt musí tedy při každém finančním pronájmu zkoumat, zda mu nevzniká jiný hmotný majetek. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Stejně jako u nehmotného majetku, sem patří pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Tato kategorie obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Je to kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti (s výjimkou změny právní formy) a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté závazky

15 1.2 Pořízení a ocenění Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek může být pořízen několika způsoby: koupí vlastní činností bezúplatně formou finančního pronájmu s následnou koupí Účetní jednotky oceňují majetek k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje. Toto ocenění jsou povinny zaznamenat v účetních knihách. Způsob ocenění souvisí s druhem pořízení majetku. Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují: hmotný majetek nabytý úplatně je oceňován pořizovací cenou (s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností) nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností se ocení vlastními náklady nehmotný majetek (s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností) je též oceněn pořizovací cenou příchovky zvířat jsou oceňovány vlastními náklady majetek v případech bezúplatného nabytí a v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, je oceněn reprodukční pořizovací cenou Pořizovací cenu můžeme charakterizovat jako cenu pořízení navýšenou o výdaje spojené s pořízením. Takovými výdaji mohou být doprava, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, poradenské služby, zprostředkování, terénní úpravy, náklady na uvedení předmětu do užívání, licence, patenty a jiná práva využita při pořizování majetku, nikoli však pro budoucí provoz. Pořizovací cenou bude např. oceněn majetek pořízený koupí nebo vložením do podnikání. Pořizovací cena může být navýšena o technické zhodnocení, popř. snížena o dotace na pořízení majetku a na úhradu úroků. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku pokud převýšily u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu - 14-

16 ve zdaňovacím období částku Kč, u nehmotného majetku částku Kč. Pokud technické zhodnocení u jednotlivého majetku nepřesáhne uvedený limit, je zahrnuto do nákladů. Součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku není technická rekultivace a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, kterou by byl majetek oceněn v době, kdy se o něm účtuje. Na její stanovení postačí znalecký posudek. Majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou při darování, vkladu majetku do obchodní společnosti nebo družstva (pokud ocenění nestanoví společenská smlouva či zakladatelská listina) nebo při novém zjištění majetku při inventarizaci inventarizační přebytek. Vlastní náklady obsahují veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru. Vstupní cenou u majetku získaného převodem práva k zajištění nesplacené pohledávky (pokud majetek zůstane ve vlastnictví věřitele) je hodnota této pohledávky. 1.3 Odpisy Dlouhodobý majetek nelze při pořízení zaúčtovat rovnou do nákladů. Majetek se v průběhu užívání opotřebovává a jeho hodnota se snižuje postupně. Toto snížení hodnoty je vyjádřeno nepřímo pomocí odpisů. Majetek odpisovat jsou oprávněné účetní jednotky, které: mají k majetku vlastnické či jiné právo k jeho užívání hospodaří s majetkem státu nebo územních samosprávních celků mají uzavřenou smlouvu o výpůjčce jsou uživateli majetku a provedou na něm technické zhodnocení Odpisy majetku členíme na odpisy účetní (podle zákona o účetnictví) a na odpisy daňové (podle zákona o dani z příjmu). Daňové odpisy jsou předmětem druhé kapitoly

17 Účetní odpisy Odpisy nazýváme částku vyjadřující opotřebení majetku za jedno účetní období. Součet odpisů za celou dobu užívání majetku představují oprávky. Jestliže odečteme oprávky od pořizovací ceny majetku, získáme jeho zůstatkovou cenu. Účetní jednotka si sama stanoví odpisy na základě odpisového plánu v souladu s fyzickým a morálním opotřebením majetku. Určí tedy dobu, po kterou bude majetek odpisovat a následně na základě této doby použitelnosti stanoví měsíční odpisovanou částku. Doba odpisování není nijak pevně stanovena, ale musí být delší než jeden rok vzhledem k tomu, že minimální doba použitelnosti dlouhodobého majetku je jeden rok. Výši odpisované částky si účetní jednotka stanoví z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo z hlediska výkonu, vypočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny majetku. Zvolený způsob odpisování nelze v průběhu životnosti majetku měnit, lze však přehodnotit např. délku odpisování. Účetní jednotka by neměla odpisování přerušit nebo popřípadě se rozhodnout majetek neodepisovat. Odpisy (s výjimkou goodwillu a odpisů, které vyjadřují postupné umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku) se účtují na vrub účtové skupiny 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů v provozní oblasti a ve prospěch skupin 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Nově pořízený majetek jednotka začne odpisovat následující měsíc po uvedení majetku do provozu. Některý majetek však odpisovat nelze, jedná se zejména o: pozemky (nedochází k opotřebování a trvalému snížení hodnoty) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání najatý či jinak obdobně užívaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pokud k tomu nemá účetní jednotka oprávnění Další omezení se týká zřizovacích výdajů, které je nutno odepsat nejpozději do pěti let od vzniku společnosti. Stejně tak odpisování goodwillu je limitováno na pět let rovnoměrného odepisování a to jak pro kladný, tak i záporný goodwill. Zvláštní úpravě podléhá také oceňovací rozdíl k nabytému majetku, ten se odepisuje rovnoměrně 15 let

18 1.4 Vykazování Evidence v účetnictví K zachycení pořízení dlouhodobého majetku slouží účtová skupina 04 (resp. účty 041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku). Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován na účtech skupiny 01, dlouhodobý hmotný majetek na účtech skupin 02 a 03. Pro nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek použijeme účtovou skupiny 04 a pro poskytnuté zálohy na tento majetek skupinu 05. Podrobněji: 011 Zřizovací výdaje 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Goodwill 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 026 Dospělá zvířata a jejich skupiny 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Umělecká díla a sbírky Rozvaha Dlouhodobý majetek se vykazuje v rozvaze na straně aktiv. Rozvaha je výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho krytí (pasiva) k určitému datu. Strana aktiv ve výkazu Rozvaha je rozdělena do čtyř sloupců brutto, korekce, netto za běžné období a netto minulého účetního období. Strana pasiv je členěna na stav v běžném a v minulém účetním období. V prvním sloupci na straně aktiv, tedy brutto, se uvádí hodnota aktiv neupravená o oprávky a opravné položky. Ve sloupci korekce se objeví výše těchto oprávek a opravných položek vztahujících se - 17-

19 k jednotlivým položkám majetku. Ve sloupci netto se uvádí rozdíl mezi hodnotou brutto a hodnotou korekce. Ve výkazu rozvaha je dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vykázán na řádcích 3 až 22. Dlouhodobý nehmotný majetek je na řádcích čtyři až dvanáct rozčleněn na zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, jiný dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý majetek a poskytnuté zálohy na tento majetek. Od řádku třináct až dvacet dva je rozdělen dlouhodobý hmotný majetek na pozemky, stavby, samostatné movité věci a jejich soubory, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na tento majetek a oceňovací rozdíl k nabytému majetku Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o nákladech a výnosech, rozdíl mezi nimi je hospodářský výsledek. Při sestavování výkazu zisku a ztráty se jednotka může rozhodnout, zda bude tento výkaz sestavovat v druhovém či účelovém členění. Co se týče dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, ve výkazu zisku a ztráty se objeví tržby z prodeje dlouhodobého majetku, odpisy dlouhodobého majetku, náklady vzniklé při prodeji majetku (zůstatková cena dlouhodobého majetku) a odložená daň (ta vznikne rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy). 2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z daňového pohledu 2.1. Obsahové vymezení Většina položek je totožných s obsahovým vymezením v první kapitole, proto zde zmiňuji pouze ty rozdílné

20 Movité věci V případě movitých věcí se limit vstupní ceny Kč hodnotí u plátců DPH (daň z přidané hodnoty) podle ceny snížené o DPH, lze li tento odpočet uplatnit (nelze např. u osobního automobilu). Pro neplátce DPH je tato daň součástí pořizovací ceny. Od je zrušen limit vstupní ceny pro osobní automobily kategorie M 1 a stejně tak i byl zrušen limit výše nákladů u finančního pronájmu s následnou koupí u stejné kategorie. U souboru movitých věcí se poplatník může zcela dobrovolně rozhodnout, zda bude evidovat předměty samostatně nebo v souboru. Slučovat jednotlivé předměty do souboru přináší výhodu v okamžiku, kdy hlavní článek tohoto souboru spadá do nižší odpisové skupiny, neboť potom se ostatní předměty budou zařazovat podle něj. Základní stádo a tažná zvířata Podle zákona o dani z příjmu je základní stádo a tažná zvířata vždy dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti. Je však třeba se při definování opírat o účetní předpisy. Goodwill Goodwill je podle zákona o dani z příjmů z dlouhodobého nehmotného majetku vyloučen, neboť za nehmotný majetek se pro účely tohoto zákona a pro stanovení základu daně nepovažuje kladný ani záporný rozdíl mezi oceněním podniku či jeho částí. 2.2 Pořízení a oceňování Pro daňové účely se dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oceňuje vstupní nebo zůstatkovou cenou, přičemž definice obou pojmů zůstává stejná jako v předchozích kapitolách. Podnikatel, který není plátcem DPH, zahrne DPH do pořizovací ceny majetku. Pokud by však byl plátcem DPH a uplatní nárok na jeho odpočet, nesmí jej zahrnout do pořizovací ceny. Jestliže podnikatel zahrne do svého majetku majetek darovaný či zděděný, od jehož nabytí už uplynulo více jak pět let, použije pro jeho ocenění cenu stanovenou pro účely daně dědické a darovací. Tato cena bude zvýšena o náklady na opravy a technické zhodnocení. Pokud ale od nabytí takového majetku neuplynulo ještě pět let, podnikatel použije reprodukční pořizovací cenu

21 2.3 Odpisy Dlouhodobý majetek slouží k podnikání obvykle dlouhou dobu, proto se výdaje na jeho pořízení nezahrnují do daňových výdajů jednorázově, ale postupně prostřednictvím odpisů. Daňové odpisy se tedy neuplatňují do účetních nákladů, jsou upraveny zákonem o dani z příjmů a ovlivňují základ pro výpočet daně až v daňovém přiznání. Obecně platí, že daňově lze odpisovat pouze majetek sloužící k podnikatelské činnosti, což musí jednotka v případě pochybností prokázat. Daňové odpisy u dlouhodobého hmotného majetku Zákon o dani z příjmů také vymezuje, který hmotný majetek lze odepisovat. Jedná se o: samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, mající samostatné technickoekonomické určení, vstupní cenu vyšší než Kč a provozně technické funkce delší než jeden rok; budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem (viz. Zákon o vlastnictví bytů); některé stavby (např. mimo provozních důlních děl) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (viz. vymezení) - odpisování pěstitelských celků trvalých porostů se zahájí v okamžiku, kdy z porostů začne plynout užitek, který se projeví v příjmech podnikatelského subjektu dospělá zvířata a jejich skupiny (resp. základní stádo a tažná zvířata) jiný majetek, kterým se rozumí: technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšují vstupní a zůstatkovou cenu hmotného majetku, dále také technické rekultivace (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak) a výdaje hrazené nájemcem, které podle zákona o účetnictví tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí majetku (v úhrnu se sjednanou kupní cenou převýší u movitého majetku Kč)

22 Naopak některý hmotný majetek je z odpisování vyloučen: bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší Kč; pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří; hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení; umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné fondy;; movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů; inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů; hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění závazku převodem práva, a to po dobu zajištění tohoto závazku a za předpokladu, že jej po tuto dobu bude odpisovat původní vlastník, uzavře-li s věřitelem smlouvu o výpůjčce; hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno. Daňové odpisy u dlouhodobého nehmotného majetku Zákon o dani z příjmů vymezuje i dlouhodobý nehmotný majetek, který lze odpisovat. Jsou jím zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, pokud byl nabyt úplatně, vkladem společníka (popř. tichého společníka nebo člena družstva), přeměnou, darováním nebo zděděním. Nebo byl li vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním. Jeho vstupní cena musí být vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. U některých položek dlouhodobého nehmotného majetku je doba odpisování limitována na: 18 měsíců u audiovizuálních děl 36 měsíců rovnoměrně pro software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 60 měsíců rovnoměrně u zřizovacích výdajů 72 měsíců pro ostatní majetek. Technické zhodnocení se zařadí do odpisové skupiny podle majetku, na kterém je provedeno

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňové odpisování majetku. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Pojmy, technické zhodnocení, modernizace a rekonstrukce majetku. 2. Hmotný majetek. 3. Hmotný majetek vyloučený z. 4. Nehmotný majetek. 5. Osoba odpisovatele

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 20/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 20/2017 Název: Odpisový plán Univerzity Karlovy K provedení: čl. 33 Pravidel hospodaření Univerzity Karlovy, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006

Odpisy. Michal Radvan. Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Odpisy Michal Radvan Za využití přednášky JUDr. Mrkývky na téma Odpisy, FP III, podzim 2006 Typy odpisů Účetní evidence amortizace majetku Daňové postupné uplatňování pořizovacích nákladů hmotného a nehmotného

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

410/2009 Sb VYHLÁŠKA. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb. a 369/2015

410/2009 Sb VYHLÁŠKA. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb. a 369/2015 410/2009 Sb. - 2015 VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 1 2. KAPITOLA: MAJETEK PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou:

I. Úvodní ustanovení. Základními právními normami, kterými se odpisování investičního majetku na Univerzitě Pardubice řídí, jsou: 4 UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2000 Věc: Odpisování investičního majetku Působnost pro: Všechny fakulty a útvary Univerzity Pardubice Účinnost od: 1. ledna 2000 Vypracoval: Ing. Miluše Kadeřávková,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

9.přednáška Dlouhodobý majetek

9.přednáška Dlouhodobý majetek 9.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek představuje pro podnik základní vybavení prostředky umožňujícími vykonávat činnost pro kterou byl zřízení, k dosahování

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Teze k diplomové práci na téma: Ekonomický dopad rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u podnikatelského subjektu

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1230 ze dne 3. 6. 2014 SMĚRNICE K ODEPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Článek 1. Úvodní

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti.

a) Stavby včetně budov bez ohledu na výši ocenění a dobou použitelnosti. Otázka: Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Teinkka Dlouhodobý majetek je takový, jehož pořizovací cena je vyšší než 40. 000,- a doba opotřebení je delší než 1 kalendářní rok.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy

Otázka: Majetek firmy dlouhodobý. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Mortez. Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy Otázka: Majetek firmy dlouhodobý Předmět: Ekonomie Přidal(a): Mortez Dlouhodobý majetek oceňování, odpisy - charakteristika, rozdělení a evidence DM - oceňování DM Dlouhodobý majetek zahrnuje se do aktiv

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 6/2017 Evidence, účtování a odepisování majetku IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/6. 1. Předmět

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Struktura majetku obcí ve vazbě na účetní předpisy - hmotný, nehmotný a jiný majetek - odpisování majetku u obcí dle ČUS 708

Struktura majetku obcí ve vazbě na účetní předpisy - hmotný, nehmotný a jiný majetek - odpisování majetku u obcí dle ČUS 708 Seminář: Majetek obcí a jeho odepisování v souvislosti s ekonomickou činností I. Obce a jejich ekonomická činnost - právní rámec podnikatelské činnosti obcí - veřejnoprávní činnost obcí II. Struktura majetku

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Legislativa Daň z příjmů právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuální znění Poplatníci daně osoby, které nejsou osobami fyzickými organizační

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

500/2002 Sb podvojného účetnictví. Sb., č. 413/2011 Sb., č. 467/2013 Sb., č. 293/2014 Sb. a č. 250/2015 Sb.

500/2002 Sb podvojného účetnictví. Sb., č. 413/2011 Sb., č. 467/2013 Sb., č. 293/2014 Sb. a č. 250/2015 Sb. 500/2002 Sb. - 2015 VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů

4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2. Investiční majetek hmotný, nehmotný a finanční, opotřebení, výpočet odpisů Dlouhodobý majetek DM je to

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od

- používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Terka - používá se dlouhodobě, nespotřebovává se jednorázově a nemění rychle svou formu na rozdíl od krátkodobého majetku Členění: Dlouhodobý hmotný

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Vzorová směrnice o účtování majetku

Vzorová směrnice o účtování majetku Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 32 197/2005-44 Vzorová směrnice o účtování majetku V Praze dne 7. prosince 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečení úkolů vyplývajících

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom,

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY

SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY Anna Pelikánová SBÍRKA SOUVZTAŽNOSTÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVKY nezbytná pomůcka pro účetní nestátních neziskových organizací ucelený přehled účetních souvztažností pro nestátní neziskové organizace vybrané

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Opotřebení a vyřazení dlouhodobého majetku Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. Dlouhodobý majetek a jeho členění: - majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 28.1.2013 11:22:34 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více