Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Puchinger Autor: Monika Kokrdová Olomouc 2008

2 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Akademický rok: 2007/2008 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE Katedra:...Romanistiky... Příjmení, jméno:...kokrdová, Monika... Osobní číslo studenta:...f Studijní obor:...francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii... Zadané téma 1 : Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Název práce v angličtině 2 : Long-term corporeal and intangible property in the accounting according to the Czech accounting standards for businessemen and to the IFRS. 1 Předpokládaný název práce, česky nebo v jazyce, v němž bude práce napsaná. Vyplňuje se tiskacím písmem. Případné drobné změny na titulní straně práce při jejím odevzdání (včetně psaní velkých a malých písmen či jiných typografických atypičností) budou ve STAGu opraveny dodatečně. Při zásadní změně názvu tématu musí posluchač podat nové zadání BDP se všemi náležitostmi. 2 Anglický překlad předpokládaného názvu práce.

3

4 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS vypracovala samostatně pod odborným dohledem Ing. Zdeňka Puchingera a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. V Olomouci dne... Podpis...

5 Poděkování za odbornou pomoc a připomínky při zpracování bakalářské práce patří především vedoucímu práce Ing. Zdeňku Puchingerovi.

6 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU PODLE ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek POŘÍZENÍ A OCENĚNÍ ODPISY VYKAZOVÁNÍ Evidence v účetnictví Rozvaha Výkaz zisku a ztráty DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK Z DAŇOVÉHO POHLEDU OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POŘÍZENÍ A OCEŇOVÁNÍ ODPISY VYKAZOVÁNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARD IFRS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ POŘÍZENÍ A OCENĚNÍ ODPISY VYKAZOVÁNÍ ROZDÍLY MEZI ČESKÝMI PŘEDPISY A IFRS PŘÍKLADY PŘÍKLADY ROZVAHY A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY NA DATECH REÁLNÝCH PODNIKŮ Podnik č Podnik č

7 ZÁVĚR RÉSUMÉ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH ANOTACE SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

8 Úvod Vstupem do Evropské unie přijala Česká republika nejrůznější druhy zákonů, vyhlášek a nařízení, aby se co nejvíce sjednotila s ostatními členskými státy. V některých případech to pro naši republiku představuje velké až radikální změny, ale většinou se jedná jen o doplnění či pozměnění již existujících ustanovení. Změny se samozřejmě nevyhnuly ani oblasti účetnictví, která se koneckonců neustále měnila (a mění) i bez vlivů Evropské unie. Zatímco v České republice se účetní jednotky dosud řídily Zákonem o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., Českými účetními standardy pro podnikatele, Směrnicí Ministerstva financí, Zákonem o dani z příjmu, Zákonem o DPH, musí se některé z nich od 1. května 2004 řídit Mezinárodními standardy IFRS ( = International Financial Reporting Standards). Konkrétně to platí pro společnosti s veřejně obchodovatelnými cennými papíry registrovanými na území Evropské unie a v České republice, tzn. na regulovaném trhu cenných papírů, tedy na Burze a na oficiálním trhu RMS systému (= akciová společnost, organizátor trhu s cennými papíry). Ostatní jednotky si mohou zvolit, zda sestaví účetní závěrku podle IFRS nebo podle českých účetních standardů. Ale ačkoli se přechod na IFRS momentálně dotýká jen omezeného počtu společností, v budoucnu lze předpokládat, že proces sjednocování účetnictví na bázi IFRS zasáhne všechny účetní jednotky. Z tohoto důvodu některé podniky dobrovolně přechází na IFRS již nyní, aby měly více času na zavedení veškerých změn a aby byly čitelnější pro zahraniční odběratele, dodavatele či investory. Nicméně tyto jednotky jsou stále povinny vycházet při výpočtu daňového základu z výsledku hospodaření podle českých účetních předpisů. Já jsem se ve své bakalářské práci zaměřila na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ve sféře podnikové. Srovnávám, jak se podle českých a následně mezinárodních standardů tento majetek pořizuje, oceňuje, odpisuje a následně vykazuje. IFRS se snaží, aby účetní vykazování a účetní závěrka byly co nejvíce vypovídající a čitelné. Třebaže česká účetní legislativa již prošla řadou změn, je stále ještě hodně ovlivňována zákonem o dani z příjmů. Snahou o jeho co nejpřesnější dodržení bývá opomíjena podstata účetního vykazování. Ve své práci jsem se snažila upozornit na rozdíly mezi těmito dvěma typy účetních standardů a popsat tyto rozdíly na konkrétních příkladech. - 7-

9 1. Vymezení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle českých účetních předpisů Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je spolu s finančním majetkem součástí stálých aktiv podniku. Stálá aktiva představují pro podnik investici na delší časové období. Vymezení dlouhodobého majetku je v podstatě totožné v účetních i daňových předpisech a shodné pro všechny typy organizací (podnikatelské subjekty, banky, pojišťovny atd.). Dlouhodobým nehmotným a hmotným majetkem se zabývá Český účetní standard pro podnikatele číslo 013, který musí být v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 500/2002 Sb. Je určen pro podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví a vymezuje základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 1.1 Obsahové vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill a povolenky na emise a preferenční limity. Výši ocenění si účetní jednotka stanoví sama, ale vzhledem k limitům definovaných zákonem o daních z příjmů, kde minimální vstupní cena pro dlouhodobý nehmotný majetek je Kč, volí jednotky též tuto hranici pro zjednodušení evidence a odpisování. Zřizovací výdaje Zřizovací výdaje zákon definuje jako výdaje vynaložené na založení účetní jednotky do jejího vzniku - soudní a právní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkovatelské a poradenské služby, nájemné. Ale nejsou jimi výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, výdaje na reprezentaci a výdaje související s přeměnou společnosti (nebo družstva). - 8-

10 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Jsou to výsledky úspěšně provedených prací, které nejsou předmětem průmyslových a jiných ocenitelných práv a jsou nabyty od jiných osob nebo vytvořeny vlastní činností se záměrem obchodování s nimi. Software Software spadá do nehmotného majetku, pokud byl nakoupen samostatně nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním, avšak nesmí se jednat o software na zakázku nebo o součást dodávky hardware. Ocenitelná práva Ocenitelnými právy se rozumí výrobně technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné další výsledky duševní tvůrčí činnosti, pokud byla vytvořena vlastní činností pro následné obchodování a nebo pořízena od jiných osob. Goodwill Goodwill představuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí a vkladem. Jiný dlouhodobý majetek Tato kategorie obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek nevykazovaný v ostatních položkách dlouhodobého nehmotného majetku, zejména povolenky na emise a preferenční limity. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Sem patří pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování, než je uveden do stavu způsobilého k užívání. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Do této skupiny zařadíme krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní - 9-

11 jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické audity a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí Dlouhodobý hmotný majetek Do dlouhodobého hmotného majetku řadíme samostatné movité věci a soubory movitých věcí, pěstitelské celky trvalých porostů, nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pozemky, stavby, dospělá zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Výši ocenění si stejně jako u majetku nehmotného stanovuje účetní jednotka sama. Jednotky tedy volí hranici Kč podle zákona o dani z příjmů. Pozemky Tato skupina obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti, pokud ovšem nejsou zbožím (např. u realitních kanceláří). Stavby Objekty tohoto charakteru jsou hmotným majetkem vždy bez ohledu na cenu a dobu použitelnosti. Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií (bez ohledu na jejich stavebnětechnické provedení, použitý materiál, účel využití a dobu trvání). Musí to být nadzemní stavba navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Do kategorie stavby řadíme: stavby včetně budov provozní důlní díla a stavby pod povrchem, vodní díla otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť byty a nebytové prostory vymezené jako samostatné jednotky podle zvláštního právního předpisu technické rekultivace, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Do této kategorie řadíme též dočasné stavby a stavby typu zařízení staveniště. Avšak sem nesmí být zahrnuty stavby a budovy sloužící k prodeji (příkladem jsou subjekty mající v předmětu podnikání nákup a prodej nemovitostí)

12 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Aby o movitých věcech a souborech movitých věcí mohlo být účtováno jako o dlouhodobém hmotném majetku, musí současně splňovat dvě podmínky. Musí mít provozně-technickou funkci delší než jeden rok a jejich pořizovací cena musí být větší než limit, který si účetní jednotka stanovila ve svých směrnicích (obvykle Kč). Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce "Samostatné movité věci a soubory movitých věcí" zejména kvůli nižší pořizovací ceně než je zvolený limit nebo nedosahující naopak minimální dobu použitelnosti, se považují za tzv. drobný hmotný majetek, se kterým účetní jednotka nakládá jako se zásobami. To ovšem neplatí v situaci, kdy je sice majetek pořízen za cenu nižší než Kč, ale kdy je nutno provést opravy pro jeho zprovoznění. I když se nejedná o technické zhodnocení, o tuto částku bude navýšena pořizovací cena, a tak se jednoduše tento majetek může stát odpisovaným dlouhodobým hmotným majetkem. Je také potřeba dbát na to, aby do této skupiny nebyly zahrnuty zásoby, které by mohly splňovat všechny podmínky definice, avšak tyto slouží k prodeji v nezměněném stavu jako zboží nebo jsou dále instalovány do výrobků. Uveďme si zde několik příkladů. Například u nábytku jakožto vybavení interiéru, jehož celková cena přesahuje limit (tedy Kč), lze jeho samostatně přemístitelné a zaměnitelné kusy bez narušení celistvosti souboru zařadit do nákladů. V opačném případě je soubor jako celek zařazen do hmotného majetku a odepisován. Tato kategorie se dále člení na zabudované samostatné movité věci a na soubory movitých věcí. Za samostatně movité věci se považují také výrobní zařízení nebo zařízení a předměty sloužící k provozování služeb a jiné předměty a zařízení, které se stavbou netvoří jeden celek (např. telefonní ústředna, kotelna, nákladní výtah nikoli osobní, ten je součástí budovy či stavby). Zákon jednoznačně stanoví, že nedílnou součástí domů, budov a staveb (stavebních děl) jsou zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Taková zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojeny a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení celkové dodávky stavebního díla (např. rozvody energií, vody apod.). Toto ustanovení neplatí, jedná-li se např. o pevně zabudovaný soustruh ve výrobní hale

13 Samostatné movité věci můžeme i sdružovat do souborů, který potom vystupuje jako samostatný druh hmotného majetku (se samostatným technicko-ekonomickým určením a se vstupní cenou vyšší než Kč). Tímto souborem se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku, která se obvykle skládá z několika předmětů vzájemně propojených nebo se doplňujících, přičemž jednotlivé části souboru nemusí dosahovat limitované vstupní ceny (např. počítačová síť vzájemné propojení několika počítačů). Pěstitelské celky trvalých porostů Kategorie pěstitelské celky trvalých porostů zahrnuje pěstitelské celky bez ohledu na výši vstupní ceny a s dobou použitelnosti nad jeden rok. Obsahuje tedy: ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 hektar trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí Posuzování, zda porosty splňují tyto podmínky, se provádí již při zakládání porostů. Ale odpisování lze zahájit až v okamžiku, kdy z porostů začne plynout užitek, který se navíc projeví v příjmech podnikatelského subjektu. Dospělá zvířata a jejich skupiny Skupina obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny (například stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Bez ohledu na výši ocenění do něj zařadíme: ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy, popřípadě jejich soubory V praxi si tento syntetický účet většinou účetní jednotka označí konkrétním názvem. Patří sem také technické zhodnocení, které nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu (cena zjištěná rozdílem mezi cenou majetku a celkovou výší odpisů) hmotného majetku. Toto zhodnocení je - 12-

14 zpravidla provedené na pronajatém majetku nebo na majetku, který nesplňuje podmínky zařazení do hmotného majetku. Další podskupinou jiného hmotného majetku jsou výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, zde je podmínkou aby se nejednalo o výdaje zvyšující vstupní či zůstatkovou cenu. Důležité je též stanovit dobu využitelnosti ložiska nerostných surovin, neboť doba odpisování zde vychází z plánované předpokládané doby využitelnosti díla. V případě pořizování hmotného majetku formou finančního pronájmu s následnou koupí tohoto majetku vzniká samostatná kategorie výdaje související s leasingem. Jsou to výdaje hrazené nájemcem, které podle zvláštních předpisů tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku a které v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě převýší u movitého majetku hodnotu Kč. Podnikatelský subjekt musí tedy při každém finančním pronájmu zkoumat, zda mu nevzniká jiný hmotný majetek. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Stejně jako u nehmotného majetku, sem patří pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Tato kategorie obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Je to kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti (s výjimkou změny právní formy) a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví účetní jednotky prodávající, vkládající, zanikající nebo rozdělované odštěpením sníženým o převzaté závazky

15 1.2 Pořízení a ocenění Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek může být pořízen několika způsoby: koupí vlastní činností bezúplatně formou finančního pronájmu s následnou koupí Účetní jednotky oceňují majetek k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje. Toto ocenění jsou povinny zaznamenat v účetních knihách. Způsob ocenění souvisí s druhem pořízení majetku. Z jednotlivých složek majetku a závazků se oceňují: hmotný majetek nabytý úplatně je oceňován pořizovací cenou (s výjimkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností) nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností se ocení vlastními náklady nehmotný majetek (s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností) je též oceněn pořizovací cenou příchovky zvířat jsou oceňovány vlastními náklady majetek v případech bezúplatného nabytí a v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, je oceněn reprodukční pořizovací cenou Pořizovací cenu můžeme charakterizovat jako cenu pořízení navýšenou o výdaje spojené s pořízením. Takovými výdaji mohou být doprava, montáž, clo, průzkumné a projektové práce, poradenské služby, zprostředkování, terénní úpravy, náklady na uvedení předmětu do užívání, licence, patenty a jiná práva využita při pořizování majetku, nikoli však pro budoucí provoz. Pořizovací cenou bude např. oceněn majetek pořízený koupí nebo vložením do podnikání. Pořizovací cena může být navýšena o technické zhodnocení, popř. snížena o dotace na pořízení majetku a na úhradu úroků. Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na nástavby, přístavby, stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku pokud převýšily u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu - 14-

16 ve zdaňovacím období částku Kč, u nehmotného majetku částku Kč. Pokud technické zhodnocení u jednotlivého majetku nepřesáhne uvedený limit, je zahrnuto do nákladů. Součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku není technická rekultivace a účetní jednotka ji provádí na pozemcích ve vlastnictví jiné osoby. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, kterou by byl majetek oceněn v době, kdy se o něm účtuje. Na její stanovení postačí znalecký posudek. Majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou při darování, vkladu majetku do obchodní společnosti nebo družstva (pokud ocenění nestanoví společenská smlouva či zakladatelská listina) nebo při novém zjištění majetku při inventarizaci inventarizační přebytek. Vlastní náklady obsahují veškeré přímé a nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností, popřípadě nepřímé náklady správního charakteru. Vstupní cenou u majetku získaného převodem práva k zajištění nesplacené pohledávky (pokud majetek zůstane ve vlastnictví věřitele) je hodnota této pohledávky. 1.3 Odpisy Dlouhodobý majetek nelze při pořízení zaúčtovat rovnou do nákladů. Majetek se v průběhu užívání opotřebovává a jeho hodnota se snižuje postupně. Toto snížení hodnoty je vyjádřeno nepřímo pomocí odpisů. Majetek odpisovat jsou oprávněné účetní jednotky, které: mají k majetku vlastnické či jiné právo k jeho užívání hospodaří s majetkem státu nebo územních samosprávních celků mají uzavřenou smlouvu o výpůjčce jsou uživateli majetku a provedou na něm technické zhodnocení Odpisy majetku členíme na odpisy účetní (podle zákona o účetnictví) a na odpisy daňové (podle zákona o dani z příjmu). Daňové odpisy jsou předmětem druhé kapitoly

17 Účetní odpisy Odpisy nazýváme částku vyjadřující opotřebení majetku za jedno účetní období. Součet odpisů za celou dobu užívání majetku představují oprávky. Jestliže odečteme oprávky od pořizovací ceny majetku, získáme jeho zůstatkovou cenu. Účetní jednotka si sama stanoví odpisy na základě odpisového plánu v souladu s fyzickým a morálním opotřebením majetku. Určí tedy dobu, po kterou bude majetek odpisovat a následně na základě této doby použitelnosti stanoví měsíční odpisovanou částku. Doba odpisování není nijak pevně stanovena, ale musí být delší než jeden rok vzhledem k tomu, že minimální doba použitelnosti dlouhodobého majetku je jeden rok. Výši odpisované částky si účetní jednotka stanoví z hlediska času, doby upotřebitelnosti nebo z hlediska výkonu, vypočtená částka se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny majetku. Zvolený způsob odpisování nelze v průběhu životnosti majetku měnit, lze však přehodnotit např. délku odpisování. Účetní jednotka by neměla odpisování přerušit nebo popřípadě se rozhodnout majetek neodepisovat. Odpisy (s výjimkou goodwillu a odpisů, které vyjadřují postupné umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku) se účtují na vrub účtové skupiny 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů v provozní oblasti a ve prospěch skupin 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku a 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku. Nově pořízený majetek jednotka začne odpisovat následující měsíc po uvedení majetku do provozu. Některý majetek však odpisovat nelze, jedná se zejména o: pozemky (nedochází k opotřebování a trvalému snížení hodnoty) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky, movité kulturní památky předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními právními předpisy nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání najatý či jinak obdobně užívaný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, pokud k tomu nemá účetní jednotka oprávnění Další omezení se týká zřizovacích výdajů, které je nutno odepsat nejpozději do pěti let od vzniku společnosti. Stejně tak odpisování goodwillu je limitováno na pět let rovnoměrného odepisování a to jak pro kladný, tak i záporný goodwill. Zvláštní úpravě podléhá také oceňovací rozdíl k nabytému majetku, ten se odepisuje rovnoměrně 15 let

18 1.4 Vykazování Evidence v účetnictví K zachycení pořízení dlouhodobého majetku slouží účtová skupina 04 (resp. účty 041 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a 042 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku). Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován na účtech skupiny 01, dlouhodobý hmotný majetek na účtech skupin 02 a 03. Pro nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek použijeme účtovou skupiny 04 a pro poskytnuté zálohy na tento majetek skupinu 05. Podrobněji: 011 Zřizovací výdaje 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Goodwill 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 026 Dospělá zvířata a jejich skupiny 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Umělecká díla a sbírky Rozvaha Dlouhodobý majetek se vykazuje v rozvaze na straně aktiv. Rozvaha je výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho krytí (pasiva) k určitému datu. Strana aktiv ve výkazu Rozvaha je rozdělena do čtyř sloupců brutto, korekce, netto za běžné období a netto minulého účetního období. Strana pasiv je členěna na stav v běžném a v minulém účetním období. V prvním sloupci na straně aktiv, tedy brutto, se uvádí hodnota aktiv neupravená o oprávky a opravné položky. Ve sloupci korekce se objeví výše těchto oprávek a opravných položek vztahujících se - 17-

19 k jednotlivým položkám majetku. Ve sloupci netto se uvádí rozdíl mezi hodnotou brutto a hodnotou korekce. Ve výkazu rozvaha je dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vykázán na řádcích 3 až 22. Dlouhodobý nehmotný majetek je na řádcích čtyři až dvanáct rozčleněn na zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, jiný dlouhodobý nehmotný majetek, nedokončený dlouhodobý majetek a poskytnuté zálohy na tento majetek. Od řádku třináct až dvacet dva je rozdělen dlouhodobý hmotný majetek na pozemky, stavby, samostatné movité věci a jejich soubory, pěstitelské celky trvalých porostů, dospělá zvířata a jejich skupiny, jiný dlouhodobý hmotný majetek, poskytnuté zálohy na tento majetek a oceňovací rozdíl k nabytému majetku Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty poskytuje informace o nákladech a výnosech, rozdíl mezi nimi je hospodářský výsledek. Při sestavování výkazu zisku a ztráty se jednotka může rozhodnout, zda bude tento výkaz sestavovat v druhovém či účelovém členění. Co se týče dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, ve výkazu zisku a ztráty se objeví tržby z prodeje dlouhodobého majetku, odpisy dlouhodobého majetku, náklady vzniklé při prodeji majetku (zůstatková cena dlouhodobého majetku) a odložená daň (ta vznikne rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy). 2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek z daňového pohledu 2.1. Obsahové vymezení Většina položek je totožných s obsahovým vymezením v první kapitole, proto zde zmiňuji pouze ty rozdílné

20 Movité věci V případě movitých věcí se limit vstupní ceny Kč hodnotí u plátců DPH (daň z přidané hodnoty) podle ceny snížené o DPH, lze li tento odpočet uplatnit (nelze např. u osobního automobilu). Pro neplátce DPH je tato daň součástí pořizovací ceny. Od je zrušen limit vstupní ceny pro osobní automobily kategorie M 1 a stejně tak i byl zrušen limit výše nákladů u finančního pronájmu s následnou koupí u stejné kategorie. U souboru movitých věcí se poplatník může zcela dobrovolně rozhodnout, zda bude evidovat předměty samostatně nebo v souboru. Slučovat jednotlivé předměty do souboru přináší výhodu v okamžiku, kdy hlavní článek tohoto souboru spadá do nižší odpisové skupiny, neboť potom se ostatní předměty budou zařazovat podle něj. Základní stádo a tažná zvířata Podle zákona o dani z příjmu je základní stádo a tažná zvířata vždy dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti. Je však třeba se při definování opírat o účetní předpisy. Goodwill Goodwill je podle zákona o dani z příjmů z dlouhodobého nehmotného majetku vyloučen, neboť za nehmotný majetek se pro účely tohoto zákona a pro stanovení základu daně nepovažuje kladný ani záporný rozdíl mezi oceněním podniku či jeho částí. 2.2 Pořízení a oceňování Pro daňové účely se dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek oceňuje vstupní nebo zůstatkovou cenou, přičemž definice obou pojmů zůstává stejná jako v předchozích kapitolách. Podnikatel, který není plátcem DPH, zahrne DPH do pořizovací ceny majetku. Pokud by však byl plátcem DPH a uplatní nárok na jeho odpočet, nesmí jej zahrnout do pořizovací ceny. Jestliže podnikatel zahrne do svého majetku majetek darovaný či zděděný, od jehož nabytí už uplynulo více jak pět let, použije pro jeho ocenění cenu stanovenou pro účely daně dědické a darovací. Tato cena bude zvýšena o náklady na opravy a technické zhodnocení. Pokud ale od nabytí takového majetku neuplynulo ještě pět let, podnikatel použije reprodukční pořizovací cenu

21 2.3 Odpisy Dlouhodobý majetek slouží k podnikání obvykle dlouhou dobu, proto se výdaje na jeho pořízení nezahrnují do daňových výdajů jednorázově, ale postupně prostřednictvím odpisů. Daňové odpisy se tedy neuplatňují do účetních nákladů, jsou upraveny zákonem o dani z příjmů a ovlivňují základ pro výpočet daně až v daňovém přiznání. Obecně platí, že daňově lze odpisovat pouze majetek sloužící k podnikatelské činnosti, což musí jednotka v případě pochybností prokázat. Daňové odpisy u dlouhodobého hmotného majetku Zákon o dani z příjmů také vymezuje, který hmotný majetek lze odepisovat. Jedná se o: samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, mající samostatné technickoekonomické určení, vstupní cenu vyšší než Kč a provozně technické funkce delší než jeden rok; budovy, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky zvláštním předpisem (viz. Zákon o vlastnictví bytů); některé stavby (např. mimo provozních důlních děl) pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (viz. vymezení) - odpisování pěstitelských celků trvalých porostů se zahájí v okamžiku, kdy z porostů začne plynout užitek, který se projeví v příjmech podnikatelského subjektu dospělá zvířata a jejich skupiny (resp. základní stádo a tažná zvířata) jiný majetek, kterým se rozumí: technické zhodnocení a výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť, pokud nezvyšují vstupní a zůstatkovou cenu hmotného majetku, dále také technické rekultivace (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak) a výdaje hrazené nájemcem, které podle zákona o účetnictví tvoří součást ocenění hmotného majetku pronajatého formou finančního pronájmu s následnou koupí majetku (v úhrnu se sjednanou kupní cenou převýší u movitého majetku Kč)

22 Naopak některý hmotný majetek je z odpisování vyloučen: bezúplatně převedený majetek podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, pokud výdaje (náklady) související s jeho pořízením nepřevýší Kč; pěstitelský celek trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhl plodonosného stáří; hydromeliorace do 2 let po jejím dokončení; umělecké dílo, které je hmotným majetkem a není součástí stavby a budovy, předměty muzejní a galerijní hodnoty, popřípadě jejich soubory v muzeích a památkových objektech, stálé výstavní soubory a knihovní fondy knihoven jednotné soustavy, popřípadě jiné fondy;; movitá kulturní památka a soubory movitých kulturních památek hmotný majetek převzatý povinně bezúplatně podle zvláštních právních předpisů; inventarizační přebytky hmotného majetku zjištěné podle zvláštního právního předpisu, pokud nebyly při zjištění zaúčtovány ve prospěch výnosů; hmotný movitý majetek nabytý věřitelem v důsledku zajištění závazku převodem práva, a to po dobu zajištění tohoto závazku a za předpokladu, že jej po tuto dobu bude odpisovat původní vlastník, uzavře-li s věřitelem smlouvu o výpůjčce; hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno. Daňové odpisy u dlouhodobého nehmotného majetku Zákon o dani z příjmů vymezuje i dlouhodobý nehmotný majetek, který lze odpisovat. Jsou jím zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, pokud byl nabyt úplatně, vkladem společníka (popř. tichého společníka nebo člena družstva), přeměnou, darováním nebo zděděním. Nebo byl li vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním. Jeho vstupní cena musí být vyšší než Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. U některých položek dlouhodobého nehmotného majetku je doba odpisování limitována na: 18 měsíců u audiovizuálních děl 36 měsíců rovnoměrně pro software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 60 měsíců rovnoměrně u zřizovacích výdajů 72 měsíců pro ostatní majetek. Technické zhodnocení se zařadí do odpisové skupiny podle majetku, na kterém je provedeno

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více