Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Je beta spolehlivým měřítkem rizika v obdobích hospodářských poklesů? 1"

Transkript

1 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? 1 Toáš Brabenec * Úvod Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku (dále také Vyhláška ) o jného vel specfcky defnuje podnkateľskú etódu stanovení hodnoty podnku. Součástí stanoveného postupu je defnce výpočtu dskontní sazby (dle Vyhlášky era kaptalzáce), která á být pro výpočet použta. DS = sazba daně z příjů právnckých osob N PK = náklady půjčeného (czího) kaptálu PK VK = ( 1 DS) * N PK * + NVK * [1] CK CK PK = obje půjčeného (czího) kaptálu, jíž se dle Vyhlášky rozuí dlouhodobé bankovní úvěry, běžné bankovní úvěry, fnanční výpooc, etované dluhopsy, sěnky, leasng, placené nájy a jné závazky N VK = náklady vlastního kaptálu, tj. dle Vyhlášky podíl na zsku očekávaný a získávaný vlastníke za vklad svého kaptálu do podnku VK = obje vlastního kaptálu CK = celkový kaptál (VK + PK) Jedná [1] se tedy ve své defnc o konstrukc WACC 3. Svůj záje v toto článku zaěříe na defnc N VK, jelkož Vyhláška neurčuje přesný postup výpočtu / odhadu těchto nákladů. Lze se donívat, že je ožné pro kalkulac N VK využít v souladu s Vyhláškou také odely výpočtu nákladů vlastního kaptálu, které ve své konstrukc pracují s tzv. koefcente beta. Otázka, kterou jse s položl, vychází z faktu, že nebylo provedeno testování, zdal tyto odely, resp. koefcent beta, je ožné používat také v obdobích hospodářských poklesů. 1 Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkuného záěru Rozvoj fnanční a účetní teore a její aplkace v prax z nterdscplnárního hledska regstrovaného u Mnsterstva školství, ládeže a tělovýchovy pod evdenční čísle MSM * Ing. Toáš Brabenec Vysoká škola ekonocká v Praze, Fakulta fnancí a účetnctví, Katedra fnancí a oceňování podnku; Autor rovněž působí ve znalecké organzác, ve společnost Apprasal servces Znalecký ústav s.r.o., jako osoba zodpovědná za výkon znalecké čnnost, ev. číslo ; Kvanttatvní výpočty byly provedeny ve spoluprác s pane Pavle Plánčkou Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkuného záěru Rozvoj fnanční a účetní teore a její aplkace v prax z nterdscplnárního hledska regstrovaného u Mnsterstva školství, ládeže a tělovýchovy pod evdenční čísle MSM Vyhláška č. 49/004 Z.z. ve znění vyhlášky č. 66/007 Z.z. 3 Weghted average cost of captal Oceňování, roč., č. 3, 009 1

2 Koefcent beta ve své základní defnc Přpoeňte s, že začátek využívání a také defnc koefcentu beta předcházelo zforulování Teore portfola Harry Markowtze v roce (Modern Portfolo Theory). Prokázal, že je ožné konstruovat efektvní hranc portfolí, která znázorňuje body s axální výnosností pro danou úroveň rzka ěřenou standardní odchylkou výnosností portfola. Díky výzkuu vlvu oceňování cenných papírů poocí odelu H. Markowtze bylo nezávsle na sobě Wllae Sharpe (v roce 1964), Johne Lntnere (v roce 1965) a Jane Mossne (v roce 1966) vyvnut odel CAPM (captal asset prcng odel). Východske odvození hlavní a notorcky znáé základní rovnce CAPM [] byla příka kaptálového trhu (Securty Market Lne) 5. r cov( r, r ) = rf + *( r rf ) = rf + σ *( r f r ) [] r = r f = střední výnosnost -tého aktva střední výnosnost bezrzkového aktva σ = rozptyl výnosností tržního portfol cov( r, ) / σ = r (r r f ) = očekávaná prée za rzko Pouze koefcent beta v uvedené odelu [] závsí na dané aktvu. Beta je írou systeatckého (tržního) rzka -tého aktva. Závslost r na koefcentu beta se nazývá tržní příkou aktva. Grafcky: Logka CAPM Výnosnost aktva r Výnosnost aktva r Sěrnce příky r >1 r f r f < 1 Výnosnost trhu r = 1 Zdroj: vlastní graf 4 Markowtz, H. (195): Portfolo Selecton. Journal of Fnance, vol. 7, ssue 1. The Aercan Fnance Assocaton Představuje pro nvestora nejvyšší výnosnost př určté rzku rozptylu, které je nvestor ochoten podstoupt Oceňování, roč., č. 3, 009

3 Z grafů je zřejé, že koefcent beta je sěrncí příky. Můžee tedy dále pracovat s títo vzorce: cov( r ; r ) K, * σ * σ = = [3] σ σ K, = koefcent korelace ez výnosy akce (společnost) a tržního portfola σ = sěrodatná odchylka výnosností tržního portfola σ = sěrodatná odchylka výnosností akce (společnost) Dospějee-l k výsledku, že beta koefcent je enší než 1, platí, že akce společnost jsou éně rzkové než kaptálový trh jako celek (defenzvní akce zěna výnosnost akce od trhu je poalejší). Pokud výsledek beta koefcentu bude vyšší než 1, jedná se o akce rzkovější než kaptálový trh jako celek (agresvní akce zěna výnosnost akce od trhu je rychlejší). Akce společnost vykazující koefcent roven 1 jsou stejně rzkové jako kaptálový trh jako celek. Teoretcky bycho se ohl setkat s betou zápornou. Ekonocká nterpretace záporné bety ůže být taková, že výnosnost akcí společnost jde prot výnosnost trhu. Intutvnější nterpretace chápe nvestc se zápornou betou jako pojštění prot některý akroekonocký rzků. Obvykle se jako příklad uvádí zlato, které funguje jako zajštění prot vyšší nflac, která znehodnocuje fnanční nvestce, jako jsou akce a dluhopsy (potvrzené záporné bety byly v hstor v USA u některých zlato těžících společností a nvestčních společností se strategí short sale). Praktcké využívání koefcentu beta V současné prax oceňování podnků v České Slovenské republky převládá př stanovení N VK za využívání odelů zahrnující koefcent beta zejéna odel CAPM v jeho různých odfkacích. V podstatě lze postup shrnout tak, že oceňovatel využje nforace o odvětvové betě v dané období a tento koefcent beta využje pro kalkulac nákladů kaptálu. Jako časté zdroje jsou využívány databáze prof. Aswatha Daodarana 6, který uvádí beta koefcenty za jednotlvá odvětví. Obdobně jsou využívány stude skupny Mornngstar Assocates, LLC a Ibbotson Assocates a dalších. Př praktcké využtí v obdobích hospodářských poklesů, resp. lze zobecnt v obdobích větších hospodářských zěn, není ožné slepě uváděné bety využít. Vyslovujee tedy hypotézu, že koefcenty beta určtých odvětví díky značné volatltě trhu, z něhož jsou tyto koefcenty odvozovány, ndkují vyšší výnosy u společností, resp. odvětví, u nchž ve skutečnost dochází k poklesů. Testování na vybraných odvětví provedee níže. Výsledky beta koefcentů nejsou spolehlvé v obdobích se zvýšenou volatltou trhů V kaptole je uveden postup, jaký je koefcent beta vypočítáván. V obdobích se zvýšenou volatltou trhů ůže docházet k tou, že beta koefcenty odvětví, resp. společností, vychází tak, že neodpovídají skutečnéu stavu daného odvětví, resp. společností. 6 sekce Updated Data Oceňování, roč., č. 3, 009 3

4 Níže uvádíe příklad beta koefcentů za vybraná odvětví (čerpal jse z databáze prof. Daodarana) v letech Pracujee s odvětví: fnančnctví, zdravotní péče, energetka a telekounkační služby. Odvětví fnančnctví Vývoj beta koefcentů v odvětví fnančnctví Vybrané obory Nezadlužená beta Bank 0,58 0,51 0,47 0,48 0,44 0,47 0,5 0,47 Fnancal Svcs. (Dv.) 0,71 0,46 0,51 0,56 0,37 0,47 0,48 0,45 Investent Co.(Foregn) 1,10 1,15 1,05 1,09 1,9 1,19 1,36 1,36 Securtes Brokerage 0,97 1,08 0,81 1,05 0,78 0,78 0,98 0,37 Zdroj: vlastní tabulka, sekce Updated Data V tabulce jsou uvedeny hodnoty beta koefcentů z databáze prof. Daodarana ze skupny podnků působících v odvětví fnančnctví. Z uvedených ukazatelů a s vědoí konstrukce výpočtu koefcentu beta (vz. [3]), ůžee konstatovat, že např. banky v USA, resp. nvestce do bank v USA, se jevly v roce 00 éně rzkové oprot roku 001 nebo v roce 008 se jevly éně rzkové než v roce 007. Jestl se však podíváe, jak se vyvíjel celý trh (ěřeno ndexe S&P 500 Fnancals, příp. ndexe S&P 500), zjšťujee, že naopak toto odvětví vykazovalo jako celek vyšší volatltu v roce 00 než v roce 001, resp. v roce 008 vykazovalo vyšší volatltu než v roce 007. Jak víe, rok 008 nebyl pro banky v USA roke nkterak úspěšný, přesto beta koefcent klesá z 0,5 v roce 007 na 0,47 v roce 008. Vývoj volatlty ndexu S&P 500 Fnancals v letech , čtvrtletně Zdroj: vlastní graf, Pozn: volatlta byla zjštěna za využtí varačního koefcentu řady hodnoty S&P 500 Fnancals 4 Oceňování, roč., č. 3, 009

5 Vyšší volatlta by nás ěla navést k vyššíu vníání rzka. Proč tedy beta koefcent říká v toto případě opak? Odpověď je vcelku nasnadě, podíváe-l se na výpočet bety. = cov( r ; r σ ) Díky velké volatltě je rozptyl vysoké číslo. Jenovatel přebje čtatel Odvětví zdravotní péče Vývoj beta koefcentů v odvětví zdravotní péče Vybrané obory Nezadlužená Beta Healthcare Inforaton 1,0 1,11 1,05 1,08 1,39 1, 0,90 1,04 Medcal Servces 0,77 0,80 0,80 0,81 0,95 0,93 1,04 0,90 Medcal Supples 0,85 0,86 0,8 0,84 1,04 1,1 1,40 1,13 Pharacy Servces 0,85 0,84 0,86 0,77 0,79 0,91 1,01 0,81 Zdroj: vlastní tabulka, sekce Updated Data V tabulce jse uvedly hodnoty beta koefcentů ze skupny podnků působících v odvětví zdravotní péče. Je zřejé, že v roce 008 jsou opět ukazatelé bety nžší vyja oboru poskytování nforací ve zdravotní péč. Ověříe, zdal tento vývoj odpovídá vývoj volatlty trhu, ěřeno ndexe S&P 500 Health Care. Z grafu níže pozorujee zvýšení volatlty v letech 00 a 008. Snížení koefcentů beta v roce 008 tedy opět není podpořeno snížení rzka trhu. Ncéně v roce 003 bycho ěl vysledovat snížení koefcentů beta, jelkož rok 003 vykazoval jen nální volatltu. Ne u všech uvedených oborů takto beta reagovala. Vývoj volatlty ndexu S&P 500 Health Care v letech , čtvrtletně Zdroj: vlastní graf, Pozn: volatlta byla zjštěna za využtí varačního koefcentu řady hodnoty S&P 500 Health Care Oceňování, roč., č. 3, 009 5

6 Odvětví energetka Vývoj beta koefcentů v odvětví energetka Vybrané obory Nezadlužená Beta Coal 0,61 0,6 0,56 0,57 0,67 0,67 0,7 0,99 Electrc Utl. (Central) 0,30 0,36 0,43 0,47 0,5 0,63 0,6 0,49 Electrc Utlty (East) 0,37 0,41 0,44 0,46 0,55 0,63 0,64 0,50 Electrc Utlty (West) 0,30 0,37 0,45 0,54 0,6 0,71 0,64 0,50 Metal Fabrcatng 0,7 0,81 0,73 0,77 0,84 0,94 1,14 1,55 Natural Gas (Dv.) 0,5 0,50 0,5 0,60 0,75 0,80 0,77 0,85 Olfeld Svcs/Equp. 0,88 0,9 0,83 0,89 0,98 1,01 1,05 1,7 Petroleu (Producng) 0,56 0,60 0,60 0,54 0,61 0,80 0,87 0,97 Zdroj: vlastní tabulka, sekce Updated Data Nyní jse otestoval beta koefcenty v odvětví energetka některých oborů. U většny došlo v roce 008 ke zvýšení beta koefcentů. U podnků zabývající se rozvode elektřny došlo k poklesu. Ověření jse provedl na údajích ndexu S&P 500 Energy. Z grafu níže pozorujee vcelku stablní výš volatlty ve srovnání s jný odvětví. Přesto v roce 008 je zvýšení volatlty zřejé a dá se říc, že většna oborových beta koefcentů na zvýšení rzka v odvětví reagovalo. Vývoj volatlty ndexu S&P 500 Energy v letech , čtvrtletně Zdroj: vlastní graf, Pozn: volatlta byla zjštěna za využtí varačního koefcentu řady hodnoty S&P 500 Energy 6 Oceňování, roč., č. 3, 009

7 Odvětví telekounkačních služeb Vývoj beta koefcentů v odvětví telekounkačních služeb Vybrané obory Nezadlužená Beta Internet 3,04,88 3,10,83,9,46,09 1,66 Teleco. Equpent 1,95,46,01,45,84,63,1 1,87 Teleco. Servces 1,09 0,97 0,96 1,11 1,9 1,15 1,07 1,06 Wreless Networkng,33 1,8 1,68,11,43,,07 1,8 Zdroj: vlastní tabulka, sekce Updated Data Testování hypotézy v odvětví telekounkačních služeb je zajíavější z toho důvodu, že konce roku 001 a v roce 00 praskla telekounkační bublna (bankrot společnost Enron, Global Crossng, WorldCo, a potíže přznala také Qwest Councatons Internatonal) a trh se vel rozvlnl. Bety se tedy ěly v roce 00 výrazně zvýšt. Ale opět díky technce výpočtu k touto nedošlo a ůžee sledovat spíše jakýs zpožděný efekt růstu v roce 003. Vývoj volatlty ndexu S&P 500 Telecouncatons Servces v letech , čtvrtletně Zdroj: vlastní graf, Pozn: volatlta byla zjštěna za využtí varačního koefcentu řady hodnoty S&P 500 Telecouncatons Servces Závěry z testování hypotézy Z postupů ověření využtí beta koefcentů v obdobích hospodářských zěn jse zjstl, že beta koefcenty ne zcela přesně dokážou zobrazt zvýšení rzka v ezroční srovnání ve všech odvětvích, resp. oborech. Některé odvětvové beta koefcenty reagují v souladu s vývoje trhu, jné nkolv. Z ná testovaných pouze energetcké obory reagoval v souladu s předpoklade, že zvýšená volatlta znaená zvýšené rzko. Oceňování, roč., č. 3, 009 7

8 Tento závěr pro oceňovatele v prax znaená, že před využtí odelu CAPM usí zvážt, zdal tento odel bude ít dostatečnou vypovídací schopnost. Títo rozuěje např. stuac, kdy oceňujee společnost působící jako obchodník s cenný papíry (securtes brokerage) v roce 007 a se stejný paraetry v roce 008. Jen právě pokles koefcentu beta z 0,98 na 0,37 povede ceters parbus ke zvýšení hodnoty takové společnost přesto, že daný trhu se v roce 008 stal daleko více rzkový. Doporučení Jak bycho tedy ěl postupovat v obdobích výrazných hospodářských zěn? Dle našeho názoru přes výše uvedené je ožné odel CAPM využívat. Zěnu postupů bycho považoval za nekonzstentní. Je třeba využívat celý potencál etody CAPM a využívat nejen základní vzorec []. Zejéna v turbulentních obdobích, kdy koefcent beta neposkytne dostatečné začlenění rzkové přrážky do odelu, je vhodné využívat rozšíření o specfcké rzkové přrážky. Např: r s = rzková prée za alou velkost společnost r u = specfcké rzko společnost Ostatní proěnné jsou defnovány výše r = r + *( r r ) + r + r [4] f Právě specfcké rzko společnost by ělo být podrobeno analýze a využto v stuacích, kdy výsledky nákladů vlastního kaptálu neodpovídají zcela realzovatelný očekávání nvestorů. Př ocenění totž neuvažujee, že oceňované akce, resp. ajetkové podíly v obchodních společnostech, jsou akce z plně dverzfkovaného portfola. Tato přrážka by se ohla sestavt z: přrážky za sníženou obchodovatelnost (lkvdtu) podílu přrážky za nvestc, která není dversfkována (je to však přrážka na úrovn nvestční, nkolv tržní hodnoty) přrážka u společností s vysoký podíle tržní a účetní hodnoty (EV/BV podíl) další unkátní rzka, která oceňovatel u nvestce / společnost / dentfkuje (nelze akceptovat neobhájené přrážky) Za vhodné zejéna považujee využtí více než jedné etody odhadu nákladů vlastního kaptálu. Doporučujee využívat ověření výpočtů nákladů na vlastní kaptál např. Koplexní stavebncovou etodou odhadu nákladů vlastního kaptálu, kterou rozpracoval Maříková, P Mařík, M. (007), str Další koentář Forward-lookng concept Je nutné s uvědot jeden zásadní fakt. Postupy odhadů N VK poocí CAPM 7, tedy využtí ěření rzka za poocí beta koefcentu je koncepcí dívající se do budoucnost. Správná f s u 7 Bez ohledu na fakt, že saotný odel CAPM á noho předpokladů teoretcky správného užtí (vz. např. Pratt, S.P. Grabowsk, R.J Oceňování, roč., č. 3, 009

9 beta usí být odhadována do budoucna. Postup využívající hstorcké beta koefcenty není přesný a nutně vede ke konzervac hstore do budoucna tj. pro ocenění aktva je využto plánovaného cash flow dosažtelného aktva v budoucnu (se vše jeho obtíž odhadu), avšak náklady kaptálu byly odhadnuty za pooc hstorckých beta koefcentů. Jelkož se bohužel v oceňovatelské prax praktcky neprovádí plánování vývoje beta koefcentů, upozorňujee, že oceňovatel plctně předpokládá, že budoucnost bude dostatečně podobná s hstorí (srov. např. vývoj výnosnost stavebního odvětví č autooblového průyslu v roce 007 a v roce 008, vývoj telekounkačního trhu v roce apod.) a tento předpoklad by ěl být oceňovatel schopen s obhájt. Zadlužená beta Vycházeje z předpokladu, že (Tržní) hodnota zadlužené fry = (Tržní) hodnota nezadlužené fry + Současná hodnota úrokového daňového štítu - Současná hodnota nákladů fnanční tísně je nutné př stanovení N VK vycházet z plánovaného zadlužení oceňované společnost a takovéu zadlužení přzpůsobt odhad N VK. Obecně je ožné v souladu s upravený odele Mller-Modglan 8 použít dvě cesty. a) úpravou nákladů vlastního kaptálu nezadlužených (vycházíe z hodnoty vlastního kaptálu př nulové zadlužení) více vz. např. Maříková, P. Mařík, M. (007) str N VK ( Z ) PK *(1 DS) = NVK ( N ) + ( NVK ( N ) N PK ) * [5] VK ( Z ) N VK(Z) = náklady vlastního kaptálu př plánované zadlužení N VK(N) = náklady vlastního kaptálu př nulové zadlužení VK (Z) = tržní hodnota vlastního kaptálu př plánované zadlužení nutno využít terační postupy výpočtu b) alternatvně úpravou koefcentu beta v odelu CAPM o vlv zadlužení: PK PK ( Z ) = ( N ) *[1 + (1 DS)* ] PK *(1 DS) * [6] VK VK (Z ) = koefcent beta vlastního kanálu u zadlužené společnost ( N ) = koefcent beta vlastního kanálu př nulové zadlužení společnost (PK ) = koefcent beta dluhu 8 Více vz. např. Brealey, A.R. Myers, C.S. Frankln, A. (006): Prncples of Corporate Fnance, Egth edton. Boston, Irwn McGraw-Hll, 006. Oceňování, roč., č. 3, 009 9

10 V toto odelu se do určtého zadlužení předpokládá, že beta koefcent dluhu je roven nule. Nelze tedy dost dobře ěřt případné náklady fnanční tístně. V prax je stanovení koefcentu beta dluhu problé. Teoretcky je ožné zjstt koefcent beta dluhu pouze u obchodovaných dluhů (tedy oblgací), jelkož vyjadřuje rzkovost dluhu vůč zěná na kaptálové trhu. Lze vyčíslt takto: r PK = výnosnost dluhového kaptálu α = regresní konstanta ε = střední chyba regrese rpk = α + PK *[ r rf (1 DS)] + ε [7] Výše uvedené odely konstrukce zadluženého koefcentu beta saozřejě nejsou jedné, se který se pracuje. Zňe jž spíše pro zajíavost odely, které jsou shrnuty v Pratt, P.S. Grabowsk, J.R. (008): Haadův odel 9 (odel používaný skupnou Mornngstar) Model Mles-Ezzel 10 Model Harrs-Prngle 11 Metoda praktků 1 Metoda prof. Fernandeze 13 Beta upravená o nadbytečné peníze a nvestce V případech, kdy přebíráe beta koefcenty z trhu (databází apod.), ěl bycho ít na paět, že výpočet takových beta koefcentů vychází z údajů veřejně obchodovaných společností. Tyto společnost ohou ít ve své ajetku nadbytek peněžních prostředků č obchodovaných cenných papírů. Takový ajetek, který není nezbytně nutný pro základní podnkatelskou čnnost ( core busness ), např. Mařík, M. a kol (007) str. 118 nazývá neprovozní. Beta získaná z trhů tento neprovozní ajetek a rzka s ní spojená bude ít nkorporována a bude-l bez úprav použta pro odhad N VK oceňované společnost, ůže dojít k nepřesnoste. Úprava takové bety spočívá v to, že beta celé společnost je vážený průěre tržní hodnoty aktv společnost (včetně neprovozního ajetku). 9 Haada, R.S. (197): The effect of the Fr s Captal Structure on the Systeatc Rsk of Coon Stocks. Journal of Fnance (May 197). The Aercan Fnance Assocaton Mles, J.A. Ezzell, J.R. (1980): The Weghted Average Cost of Captal, Perfect Captal Markets nad Project Lfe: a Clarfcaton. Journal of Fnancal and Quanttatve Analyss. Unversty of Washngton. Seattle, Harrs, R.S. Prngle, J.J. (1985):Rsk-Adjusted Dscount Rates Extensons fro Average Rsk Case. Journal of Fnancal Research (Fall 1985). 1 Oger, T. Rugan, J. Spcer, L. (004): The Real Cost of Captal. New York: Fnancal Tes Prentce- Hall Fernandez, P. (006): Levered and Unlevered Beta. Workg Paper, Aprl 0, 006. Dostupný na 10 Oceňování, roč., č. 3, 009

11 ( N ) OP = [8] Nutna _ A/ CK OP = koefcent beta pro provozně nutný ajetek Nutna_A = provozně nutná aktva, tj. CK ínus neprovozní aktva Příklad: Společnost Y je veřejně obchodována. Odhadovaná publkovaná zadlužená beta ční 1,18. Daňová sazba ční 19 %. Kaptálová struktura v tržních hodnotách zahrnuje vlastní kaptál ve výš 1, 5 ld. a úvěr v hodnotě 1 ld. Úroková sazba z dluhu ční 10 % (beta koefcent dluhu neuvažujee, resp. předpokládáe, že je rovna 0). Neprovozní ajetek této společnost je odhadován na 100 l. a je tvořen obchodovatelný cenný papíry. Za využtí vzorce [6] dopočtee nyní ze zadlužené bety vypočítat betu nezadluženou. 1,18 = ( N ) *(1 + 1,18 = 1,54 0,766 = ( N ) ( N ) (1 1ld 0,19)* 1,5ld 0*(1 1ld 0,19)*( ) 1,5ld A nyní ůžee vypočtenou betu očstt za pooc vzorce [8] o neprovozní ajetek. A případně dopočítat zpět na zadluženou, očštěnou o neprovozní ajetek. OP = Totální beta 0,766 (,4ld) /,5ld = 0,7981 Tento alternatvní koncept tzv. totální bety vychází z úvahy, že rzko nvestce je ožné ěřt nejen poocí trhu (tržního portfola), ale také dle charakterstk jednotlvého nvestora. Tento postup trochu popírá požadavky CAPM, tedy dversfkovaného nvestora (nvestora s dversfkovaný tržní portfole). Ncéně podporuje yšlenku, že nálně pro nvestce do alých společností platí, že výnosy jsou více než jen funkcí koefcentu beta. Úprava koefcentu beta spočívá ve vydělení bety koefcente deternace R regresní funkce očekávaných výnosů z takové alé společnost. odvědvě R [9] Totální beta poto obsahuje také jakékolv rzkové přrážky za velkost společnost č jná specfcká rzka. Př využtí toho postupu je tedy nutné vycházet ze základní forulace CAPM př odhadu N VK. Oceňování, roč., č. 3,

12 Závěr Vyhláška Mnsterstva spravedlvost Slovenskej republky o stanovení všeobecnej hodnoty ajetku uožňuje př kalkulac N VK použít konstrukc s koefcente beta, která je ve znalecké prax oblíbená a dostatečně znáá. V toto článku jse se pokusl odpovědět na otázku, zda je ožné používat koefcent beta v době hospodářského poklesu, resp. období zvýšené volatlty trhu. Na základě analýzy vybraných odvětví jse zjstl, že beta koefcenty vhlede ke své konstrukc nejsou zcela schopny zobrazt zvýšení rzka, resp. volatlty, určtého odvětví nebo oboru. Některé odvětvové beta koefcenty reagují v souladu s vývoje trhu, jné nkolv. Z ná testovaných pouze energetcké obory reagoval v souladu s předpoklade, že zvýšená volatlta znaená zvýšené rzko. V případě dalších odvětví, jako je např. telekounkace, vedl vývoj oborových koefcentů beta k ylnéu závěru, že systeatcké rzko odvětví klesalo, což by př výnosové ocenění podnku vedlo ceters parbus k nadhodnocení oceňované společnost. Z tohoto důvodu je nutno pečlvě analyzovat vývoj koefcentů beta v odvětví a zejéna v turbulentních obdobích je vhodné zvážt použtí specfckých rzkových přrážek. Dále doporučujee ověřt hodnotu nákladů vlastního kaptálu poocí alternatvních etod výpočtu. V rác stanovení N VK s využtí koefcentů beta je také nutné uvědot s další koplkace vyplývající z postupu stanovení koefcentu beta. V případě nejčastěj využívané hstorcké hodnoty koefcentu beta nutně dochází k zakonzervování nulého vývoje, což nelze považovat za vhodné př ocenění prostřednctví očekávaných budoucích hodnot cash flow. Př výpočtu koefcentu beta by se také neělo zapoínat na vlv odlšného zadlužení, výše neprovozního ajetku a nvestc různých společností. Za títo účele byly vyvnuty různé etody očštění koefcentu beta a další alternatvní koncepty, z nchž některé jsou uvedeny v toto článku. Lteratura Mařík, M. Maříková, P. (007): Dskontní íra pro výnosové oceňování podnk. Praha, Oeconoca 007. Mařík, M. a kol. (007): Metody oceňování podnku, process ocenění základní etody a postupy.. upravené a rozšířené vydání. Praha, Ekopress, 007. Pratt, P.S. Grabowsk, J.R. (008): Cost of captal. Applcatons and Exaples. Thrd Edton. New Jersey, John Wley & Sons, Inc Pratt, P.S. Nculta, V.A. (008): Valung a Busness. The Analyss and Apprasal of Closely Held Copanes. Ffth Edton. New York, The McGraw-Hll Copanes, Inc Oceňování, roč., č. 3, 009

13 vyhláška č. 49/004 Z.z., o stanovení všeobecnej hodnoty Oceňování, roč., č. 3,

14 Je beta spolehlvý ěřítke rzka v obdobích hospodářských poklesů? Toáš Brabenec Autor článku se pokouší odpovědět na otázku, zda je ožné používat etody odhadů nákladů vlastního kaptálu využívající koefcent beta v době hospodářského poklesu, resp. období zvýšené volatlty trhů. Na základě analýzy vybraných odvětví dochází k závěru, že beta koefcenty vhlede ke své konstrukc nejsou zcela schopny zobrazt zvýšení rzka, resp. volatlty, určtého odvětví nebo oboru. Koefcent beta, náklady vlastního kaptálu Beta Coeffcent s a relable rsk easure n econocal slow-downs, sn t t? The Author of ths Artcle s tryng to answer the queston, f t s possble to use ethods based on beta coeffcent for cost of equty calculaton n econocal slow-down perods and perods wth hgh arket volatlty. Accordng to the analyss of specfc ndustres the author concludes, that beta coeffcent, havng regard to ts atheatcal fgure, s not qute able to descrbe enhanced arket rsks a arket volatlty of specfc ndustry. Beta Coeffcent, Cost of Equty. G39, H5, M40 14 Oceňování, roč., č. 3, 009

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení

Posuzování výkonnosti projektů a projektového řízení Posuzování výkonnost projektů a projektového řízení Ing. Jarmla Ircngová Západočeská unverzta v Plzn, Fakulta ekonomcká, Katedra managementu, novací a projektů jrcngo@kp.zcu.cz Abstrakt V současnost je

Více

Metody volby financování investičních projektů

Metody volby financování investičních projektů 7. meznárodní konference Fnanční řízení podnků a fnančních nsttucí Ostrava VŠB-T Ostrava konomcká fakulta katedra Fnancí 8. 9. září 00 Metody volby fnancování nvestčních projektů Dana Dluhošová Dagmar

Více

Základy finanční matematiky

Základy finanční matematiky Hodna 38 Strana 1/10 Gymnázum Budějovcká Voltelný předmět Ekonome - jednoletý BLOK ČÍSLO 6 Základy fnanční matematky ředpokládaný počet : 5 hodn oužtá lteratura : Frantšek Freberg Fnanční teore a fnancování

Více

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu

Měření solventnosti pojistitelů neživotního pojištění metodou míry solventnosti a metodou rizikově váženého kapitálu Měření solventnost pojsttelů nežvotního pojštění metodou míry solventnost a metodou rzkově váženého kaptálu Martna Borovcová 1 Abstrakt Příspěvek je zaměřen na metodku vykazování solventnost. Solventnost

Více

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ

BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OTEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ Prof. Ing. Mloš Mařík, CSc. BEZRIZIKOVÁ VÝNOSOVÁ MÍRA OEVŘENÝ PROBLÉM VÝNOSOVÉHO OCEŇOVÁNÍ RESUMÉ: Jedním z důležtých a přtom nepřílš uspokojvě řešených problémů výnosového oceňování podnku je kalkulace

Více

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko

Assessment of the Sensitivity of the Regulatory Requirement for Credit Risk. Posouzení citlivosti regulatorního kapitálu na kreditní riziko Assessment of the Senstvty of the Regulatory Requrement for Credt Rsk Posouzení ctlvost regulatorního kaptálu na kredtní rzko Josef Novotný 1 Abstract The paper s devodet to concept of Captal adequacy

Více

Vykazování solventnosti pojišťoven

Vykazování solventnosti pojišťoven Vykazování solventnost pojšťoven Ing. Markéta Paulasová, Techncká unverzta v Lberc, Hospodářská fakulta marketa.paulasova@centrum.cz Abstrakt Pojšťovnctví je fnanční službou zabývající se přenosem rzk

Více

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965))

Teorie efektivních trhů (E.Fama (1965)) Teore efektvních trhů (E.Fama (965)) Efektvní efektvní zpracování nových nformací Efektvní trh trh, který rychle a přesně absorbuje nové nf. Ceny II (akcí) náhodná procházka Předpoklady: na trhu partcpuje

Více

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku

Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku M. Dvořák: Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry Užtí swapových sazeb pro stanovení dskontní míry se zřetelem na Českou republku Mchal Dvořák * 1 Úvod Korektní určení bezrzkových výnosových

Více

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření

Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku. 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Časová hodnota peněz ve fnančním rozhodování podnku 1.1. Význam faktoru času a základní metody jeho vyjádření Fnanční rozhodování podnku je ovlvněno časem. Peněžní prostředky získané dnes mají větší hodnotu

Více

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl

ČVUT FEL. X16FIM Finanční Management. Semestrální projekt. Téma: Optimalizace zásobování teplem. Vypracoval: Marek Handl ČVUT FEL X16FIM Fnanční Management Semestrální projekt Téma: Optmalzace zásobování teplem Vypracoval: Marek Handl Datum: květen 2008 Formulace úlohy Pro novou výstavbu 100 bytových jednotek je třeba zvolt

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY

DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Mateatka úvěrů Vedoucí dploové práce: Mgr Eva Bohanesová, PhD Rok odevzdání: 2010

Více

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák *

Znamená vyšší korupce dražší dálnice? Evidence z dat Eurostatu. Michal Dvořák * Znamená vyšší korupce dražší dálnce? Evdence z dat Eurostatu Mchal Dvořák * Článek je pozměněnou verzí práce Analýza vztahu mez mírou korupce a cenovou úrovní nfrastrukturních staveb, kterou autor zakončl

Více

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu

Finanční management. Nejefektivnější portfolio (leží na hranici) dle Markowitze: Přímka kapitálového trhu Finanční anageent Příka kapitálového trhu, odel CAPM, systeatické a nesysteatické riziko Příka kapitálového trhu Čí vyšší e sklon křivky, tí vyšší e nechuť investora riskovat. očekávaný výnos Množina všech

Více

Finanční matematikou rozumíme soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí. Základní pojmy ve finanční matematice:

Finanční matematikou rozumíme soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí. Základní pojmy ve finanční matematice: 1 Úvod Fnanční ateatkou rozuíe soubor obecných ateatckých etod uplatněných v oblast fnancí. Základní pojy ve fnanční ateatce: 1. Úrok je cena půjčky. Věřtel, který půjčku poskytne, s účtuje úrok jako cenu

Více

1. Informace o obchodníku s cennými papíry

1. Informace o obchodníku s cennými papíry 1. Informace o obchodníku s cenným papíry a) Obchodní frma: CITCO - Fnanční trhy a.s. Právní forma: Akcová společnost Sídlo: Radlcká 751/113e Praha 5, PSČ 158 00 IČ: 250 79 069 b) Datum zápsu do obchodního

Více

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA

5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA 5 ST ADATEL, FONDOVATEL, ZÁSOBITEL, NESTEJNÉ PENùÎNÍ PROUDY, REÁLNÁ ÚROKOVÁ MÍRA Střadatel se používá pro výpočet úroku na konc období, kdy jste pravdelně ukládal stejnou částku, ve stejný okamžk, po určté

Více

Energie elektrického pole

Energie elektrického pole Energe elektrckého pole Jž v úvodní kaptole jsme poznal, že nehybný (centrální elektrcký náboj vytváří v celém nekonečném prostoru slové elektrcké pole, které je konzervatvní, to znamená, že jakýkolv jný

Více

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium)

STATISTIKA (pro navazující magisterské studium) Slezská unverzta v Opavě Obchodně podnkatelská fakulta v Karvné STATISTIKA (pro navazující magsterské studum) Jaroslav Ramík Karvná 007 Jaroslav Ramík, Statstka Jaroslav Ramík, Statstka 3 OBSAH MODULU

Více

Ocenění firem. náš základní přístup

Ocenění firem. náš základní přístup Ocenění firem náš základní přístup Typy ocenění Existují v zásadě 3 typy ocenění: 1. Na základě analýzy výnosů 2. Na základě analýzy majetku 3. Metody založené na trhu - analýza kapitálového trhu a trhu

Více

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina

OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV. Pavel Svačina OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÝCH AKTIV Pavel Svačina Kniha Oceňování nehmotných aktiv byla zpracována jako jeden z výstupů projektu Výzkumného záměru Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního

Více

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ.

CHYBY MĚŘENÍ. uvádíme ve tvaru x = x ± δ. CHYBY MĚŘENÍ Úvod Představte s, že máte změřt délku válečku. Použjete posuvné měřítko a získáte určtou hodnotu. Pamětlv přísloví provedete ještě jedno měření. Ale ouha! Výsledek je jný. Co dělat? Měřt

Více

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ

1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1 CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ Účele ěření je stanovení velkost ěřené velčny, charakterzující určtou specfckou vlastnost. Specfkace ěřené velčny ůže vyžadovat údaje o dalších

Více

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES

MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta stavební Ústav stavební mechanky Doc. Ing. Zdeněk Kala, Ph.D. MEZNÍ STAVY A SPOLEHLIVOST OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ LIMIT STATES AND RELIABILITY OF STEEL STRUCTURES TEZE

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Retailový a korporátní credit scoring

Retailový a korporátní credit scoring Masarykova unverzta Přírodovědecká fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Eva Krečová Retalový a korporátní credt scorng Vedoucí práce: Mgr. Martn Řezáč, Ph.D. Studní program Aplkovaná matematka Studní obor Fnanční

Více

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu

6. Demonstrační simulační projekt generátory vstupních proudů simulačního modelu 6. Demonstrační smulační projekt generátory vstupních proudů smulačního modelu Studjní cíl Na příkladu smulačního projektu představeného v mnulém bloku je dále lustrována metodka pro stanovování typů a

Více

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d

Korelační energie. Celkovou elektronovou energii molekuly lze experimentálně určit ze vztahu. E vib. = E at. = 39,856, E d Korelační energe Referenční stavy Energ molekul a atomů lze vyjádřt vzhledem k různým referenčním stavům. V kvantové mechance za referenční stav s nulovou energí bereme stav odpovídající nenteragujícím

Více

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu

3.1.3 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu 3.1.3 Rychlost a zrychlení haronického pohybu Předpoklady: 312 Kroě dráhy (výchylky) popisujee pohyb i poocí dalších dvou veličin: rychlosti a zrychlení. Jak budou vypadat jejich rovnice? Společný graf

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2010 Michal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Mchal Dvořák Vysoká škola ekonomcká v Praze Fakulta fnancí a účetnctví Katedra veřejných fnancí Studjní obor: Fnance Analýza

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Hodnocení účinnosti údržby

Hodnocení účinnosti údržby Hodnocení účnnost ekonomka, pojmy, základní nástroje a hodnocení Náklady na údržbu jsou nutné k obnovení funkce výrobního zařízení Je potřeba se zabývat ekonomckou efektvností a hodnocením Je třeba řešt

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení

Softwarová podpora matematických metod v ekonomice a řízení Softwarová podpora matematckých metod v ekonomce a řízení Petr Sed a Opava 2013 Hrazeno z prostředků proektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studních oborů se zaměřením na spoluprác s

Více

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně

9. Měření kinetiky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně 9. Měření knetky dohasínání fluorescence ve frekvenční doméně Gavolův experment (194) zdroj vzorek synchronní otáčení fázový posun detektor Měření dob žvota lumnscence Frekvenční doména - exctace harmoncky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 101-31/99. na dendrochronologický rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovice č.p.2, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 101-31/99 na dendrochronologcký rozbor dřevěných stavebních konstrukcí domu Vračovce č.p.2, okr. Ústí nad Orlcí Posudek s vyžádal: SOVAMM, společnost pro obnovu vesnce a malého města

Více

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VOLBA HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH THE CHOICE OF EVALUATION CRITERIA IN PUBLIC PROCUREMENT Martn Schmdt Masarykova unverzta, Ekonomcko-správní fakulta m.schmdt@emal.cz Abstrakt: Článek zkoumá

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Modelování predikce časových řad návštěvnosti web domény pomocí SVM Bc. Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-správní Modelování predkce časových řad návštěvnost web domény pomocí SVM Bc. Vlastml Flegl Dplomová práce 2011 Prohlašuj: Tuto prác jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6)

1.2. Postup výpočtu. , [kwh/(m 3.a)] (6) 1. Stavebn energetcké vlastnost budov Energetcké chování budov v zním období se v současné době hodnotí buď s pomocí průměrného součntele prostupu tepla nebo s pomocí měrné potřeby tepla na vytápění. 1.1.

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1

Stanovení hodnoty podniku. www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku www.esteem.cz 1 Stanovení hodnoty podniku Zpracoval: Ing. Ladislav Vlk Finanční analytik Datum: 01. 09. 2008 Počet stran: 9 www.esteem.cz 2 Důvody pro oceňování podniku Dané zákonem:

Více

IES, Charles University Prague

IES, Charles University Prague Insttute of Economc Studes, aculty of Socal Scences Charles Unversty n Prague Trh práce žen: Gender pay gap a jeho determnanty artna ysíková IES Workng Paper: 13/2007 Insttute of Economc Studes, aculty

Více

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika

Nepředvídané události v rámci kvantifikace rizika Nepředvídaé událost v rác kvatfkace rzka Jří Marek, ČVUT, Stavebí fakulta {r.arek}@rsk-aageet.cz Abstrakt Z hledska úspěchu vestce ohou být krtcké právě ty zdroe ebezpečí, které esou detfkováy. Vzhlede

Více

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny

Příloha. Externí stabilita. Obr. 11 Výpočetní schéma opěrné stěny pro potřeby externí stability. Výška opěrné stěny Příloha PŘÍKLAD VÝPOČTU Pro doplnění vedené teore je veden praktcký výpočetní příklad. Jedná se o návrh vyztžené opěrné stěny s betonový prvky Gravty Stone a s výztží z geoříží Mragrd. Výškový rozdíl terénů,

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Transformace dat a počítačově intenzivní metody

Transformace dat a počítačově intenzivní metody Transformace dat a počítačově ntenzvní metody Jří Mltký Katedra textlních materálů, Textlní fakulta, Techncká unversta v Lberc, Lberec, e- mal jr.mltky@vslb.cz Mlan Meloun, Katedra analytcké cheme, Unversta

Více

Praha 8. prosince 2011 čj. ČTÚ-91 855/2011-611

Praha 8. prosince 2011 čj. ČTÚ-91 855/2011-611 Praha 8. prosince 2011 čj. ČTÚ-91 855/2011-611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012

Znalecký posudek. Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika. Praha, červenec 2012 Ing. Milan Vodička, CSc., znalec v oboru ekonomika Znalecký posudek Ocenění jmění a stanovení tržní hodnoty akcií společnosti Bonton Pictures a.s. IČ: 267 37 451 Praha, červenec 2012 Výtisk č. 1 Počet

Více

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury.

Pomocník na cesty. www.dtest.cz. Export z www.dtest.cz pro obecbezdekov@seznam.cz. Výběr cestovní kanceláře nebo agentury. www.dtest.cz Výběr cestovní kanceláře nebo agentury Storno zájezdu Cestovní pojštění Reklamace zájezdu Práva v letecké dopravě Roamng Pomocník na cesty Haló, to je časops dtest? Právě řeším složtý problém

Více

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002

INŽ ENÝ RSKÁ MECHANIKA 2002 Ná dní konference s mezná dní účastí INŽ ENÝ RSÁ MECHANIA 00 1. 16. 5. 00, Svratka, Č eská republka PODRITICÝ RŮ ST TRHLINY VE SVAROVÉ M SPOJI OMORY PŘ EHŘÍVÁ U Jan ouš, Ondřej Belak 1 Abstrakt: V důsledku

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ

EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI VYUŽÍVÁNÍ VĚTRNÉ ENERGIE V ČR IVANA RYVOLOVÁ OBSAH 1 HISTORICKÝ VÝVOJ A LEGISLATIVNÍ RÁMEC...2 1.1 VĚTRNÁ ENERGIE A EVROSKÁ UNIE...4 1.1.1 Bílá knha EU...4 1.1.2 Směrnce EU...5 1.1.3

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

Kapitálová struktura a její optimalizace

Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura a její optimalizace Kapitálová struktura Charakteristika: V ČR: - Je charakterizována mnoha způsoby - Prof. Valach ji definuje jako strukturu dlouhodobého kapitálu podniku - Někteří

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)

Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) Numercké výpočty ve světovém geodetckém referenčním systému 984 (WGS84) prof. Mara Ivanovna Jurkna, DrSc. CNIIGAK, Moskva prof. Ing. Mloš Pck, DrSc. Geofyzkální ústav ČAV, Praha Vojenský geografcký obzor,

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN.

MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. MOŽNOSTI PREDIKCE DYNAMICKÉHO CHOVÁNÍ LOPAT OBĚŽNÝCH KOL KAPLANOVÝCH A DÉRIAZOVÝCH TURBÍN. Mroslav VARNER, Vktor KANICKÝ, Vlastslav SALAJKA ČKD Blansko Strojírny, a. s. Anotace Uvádí se výsledky teoretckých

Více

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti

1. Úvod do základních pojmů teorie pravděpodobnosti 1. Úvod do záladních pojmů teore pravděpodobnost 1.1 Úvodní pojmy Většna exatních věd zobrazuje své výsledy rgorózně tj. výsledy jsou zísávány na záladě přesných formulí a jsou jejch nterpretací. em je

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU

METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU METODY OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Proces ocenění základní metody a postupy Miloš Mařík a kolektiv Autorský kolektiv: prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. vedoucí autorského kolektivu: kapitola 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2,

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G.

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Základní pojmy síťové analýzy. u,. Sjednocením množin { u, u,..., 2. nazýváme grafem G. SÍŤOVÁ ANALÝZA Využívá grafcko-analytcké metody pro plánování, řízení a kontrolu složtých návazných procesů. yto procesy se daí rozložt na dílčí a organzačně spolu souvseící čnnost. yto procesy se nazývaí

Více

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ

Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Matematika a byznys Téma: Investice do akcií společnosti ČEZ Alena Švédová A07146 Investice do akcií společnosti ČEZ ÚVOD Tímto tématem, které jsem si pro tuto práci zvolila, bych chtěla poukázat na to,

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV

VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV VYUŽÍVANÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V OBDOBÍ REORGANIZACE ÚŘADŮ V RESORTU MPSV Tomáš INSPEKTOR 1, Jří HORÁK 1, Igor IVAN 1, Davd VOJTEK 1, Davd FOJTÍK 2, Pavel ŠVEC 1, Luce ORLÍKOVÁ 1,Pavel BELAJ 1 1

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio banka, a.s. Fio Fundamentální analýza společnosti RWE AG Analýzy a doporučení Doporučení: akumulovat Cílová cena: 43,- EUR 6.6.2011 RWE AG Nové doporučení akumulovat Předešlé doporučení akumulovat

Více

194/2007 Sb. Vyhláška

194/2007 Sb. Vyhláška 194/2007 Sb. Vyhláška ze dne 17. července 2007, kterou se stanoví pravdla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energe pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Oceňování komerčních bank

Oceňování komerčních bank Oceňování komerčních bank V první řadě je důležité si uvědomit, že banka je velmi specifický podnikatelský subjekt, a že při jejím oceňování nemůžeme použít obecné postupy používané při oceňování běžných

Více

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1 ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC - PŮVODNÍ ZÁMĚR A SOUČASNÁ PRAXE 1 Zuzana Truhlářová, Jana Levická, Jana Machová Anotace: Zařízení p děti vyžadující okažitou pooc jsou specifická tí, že jejich

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K

LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K LOGICKÉ OBVODY J I Ř Í K A L O U S E K Ostrava 2006 Obsah předmětu 1. ČÍSELNÉ SOUSTAVY... 2 1.1. Číselné soustavy - úvod... 2 1.2. Rozdělení číselných soustav... 2 1.3. Polyadcké číselné soustavy... 2

Více

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr

Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Nájemní bydlení nebo vlastní na úvěr Autor: Petr Syrový 2. 6. 2014 Cíl: Cílem je porovnání výhodnosti bydlení v nájmu nebo ve vlastním bytě, který se kupuje na hypoteční úvěr. Porovnáváme z hlediska ceny

Více

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka

Konverze kmitočtu Štěpán Matějka 1.Úvod teoretcký pops Konverze kmtočtu Štěpán Matějka Směšovač měnč kmtočtu je obvod, který přeměňuje vstupní sgnál s kmtočtem na výstupní sgnál o kmtočtu IF. Někdy bývá tento proces označován také jako

Více

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček

MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnice Ing. Macháček MAKROEKONOMIE přednášky, zeleně menším písmem postupně doplňované z učebnce Ing. Macháček MODEL - - stěžejní makroekonomcký model - popsuje mechansmus, kterým se ekonomka dostává do stavu všeobecné makroekonomcké

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic

Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Efektivnost Kriteria ekonomického hodnocení energetických investic Co představují investice jednorázově vynaložené zdroje, od kterých se očekává, že budou přinášet peněžní příjmy během delšího období v

Více

2) Ocenění na základě analýzy trhu

2) Ocenění na základě analýzy trhu 2) Ocenění na základě analýzy trhu Ocenění na základě tržní kapitalizace Ocenění srovnatelných podniků Ocenění údajů o podnicích uváděných na burzu Ocenění na základě odvětvových multiplikátorů Ocenění

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář.

PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Správa. ISIN. Depozitář. PX-Index-Fonds POLOLETNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZKRÁCENÝ ÚČETNÍ ROK 2010/2011 PX-Index-Fonds Podílový fond dle 20b InvFG. Pololetní zpráva prvního zkráceného účetního roku od 15. prosince 2010 do 31. ledna

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více