Poznámky k diplomovým a bakalářským pracím

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k diplomovým a bakalářským pracím"

Transkript

1 Poznámky k diplomovým a bakalářským pracím Obecná struktura diplomové nebo bakalářské práce Úvod, Vlastní práce, Závěr, Seznam literatury, Přílohy Úvod: Stručně vymezí, čím se práce zabývá, a představí strukturu práce. Může zde být poděkování, není-li uvedeno samostatně. Příklad: Tato práce je věnována porovnání iteračních metod pro řešení velkých soustav lineárních algebraických rovnic, které vznikají při diferenční náhradě parciálních diferenciálních rovnic eliptického typu metodou sítí. Skládá se ze čtyř kapitol. V první kapitole najdeme Ve druhé kapitole se budeme zabývat Vlastní práce: Typicky bude obsahovat rešeršní část, ve které shrnete současný stav problematiky. Dále bude obsahovat metodickou část, v níž seznámíte čtenáře s použitými metodikami (s teoretickým pozadím, s použitými technologiemi atd.). Pak bude část obsahující váš přínos, tedy použití dříve popsaných metodik na zadaný problém. Závěr (shrnutí): Zde shrnete dosažené výsledky a naznačíte případné další možnosti pokračování v práci (dalšího vývoje programu, dalšího výzkumu atd.) Přílohy: V přílohách mohou být rozsáhlejší grafy, rozsáhlejší tabulky apod. Je-li výsledkem (nebo jedním z výsledků) program, měla by být jednou z příloh uživatelská příručka (včetně popisu instalace). Typicky je jednou z příloh obsah doprovodného disku. U matematicky orientované práce může být jednou z příloh seznam označení. Seznam literatury (použitých zdrojů) Formát citace se řídí ČSN ISO 690; podrobné informace viz odkaz citace2.pdf. Citace knih: Autor. Titul. Kde-vydáno: místo, rok, ISBN (pokud ho kniha má). Např. 1. Josuttis, N. M. C++ Standardní knihovna a STL. Brno: Computer Press, ISBN Titul knihy se píše kurzivou.

2 Poznámka: Tento formát město, pak vydavatel, je v podstatě nesmyslný a u velkých nakladatelství ho nelze dodržet, neboť mají sídla v řadě měst a neuvádějí, kde knihu vydala. V takovém případě místo vydání samozřejmě neuvádíme: 2. Becker, P. The C++ Standard Library Extensions. Addison-Wesley, ISBN Jestliže kniha nemá autora, ale pouze editora, a citujeme ji jako celek, uvádíme editora zpravidla před titul s poznámkou (editor) nebo jen (ed.): 3. Lyu, M. R. (editor). Software Fault Tolerance. New York: John Wiley & Sons, ISBN Má-li kniha ale i článek více než 3 autory, zpravidla uvedeme pouze prvního a připojíme a kol. nebo et al. : 4. Kašpárek, F. a kol. Borland C Co v manuálu nenajdete. Brno: Unis, Citace článků v odborných časopisech: Autor: titul. Časopis, rok, ročník nebo svazek, číslo, strana. Titul lze vynechat. Jsou-li stránky ve svazku číslovány průběžně, lze vynechat i číslo. Některé časopisy nepoužívají čísla stránek, ale čísla článků. Jméno časopisu se často uvádí zkratkou. 5. Ageev, E. S. et al.: Measurement of the spin structure of the deuteron in the DIS region. Phys. Lett. B, 2005, vol. 612, str Zde je vynecháno číslo. Jméno časopisu se podle normy píše kurzivou. V periodikách, kde může být na jedné stránce více článků (denní tisk, některé odborné časopisy nelektorované, jako je třeba Chip) nelze vynechat jméno článku. Jsou-li stránky číslovány v každém čísle od 1, nelze vynechat číslo. U citací z denního tisku je rozumné uvést i datum (den) vydání. Citace článků (kapitol) ve sbornících nebo v knihách, které mají editora: Autor: Titul článku. In: Titul knihy. Editor. Místo vydání: vydavatel, rok, ISBN. Knihy, články a sborníky, které vyšly v papírové podobě a jsou také k dispozici elektronicky: Lze-li knihu nebo článek získat v elektronické podobě na www, připojíme k odkazu položce poznámku V elektronické podobě k dispozici na. Např: 6. Allen, Julie D., Becker, J. et al. (editoři). The Unicode 5 Standard. Addison-Wesley, ISBN V elektronické podobě k dispozici na Citace www: I když se webové zdroje pokládají za nespolehlivé, mohou být v práci citovány. Autor. Titul stránky. URL: <Adresa> [cit. ] Nemá-li stránka autora, pochopitelně ho neuvádíme. Za webovou adresou uvedeme datum, kdy jsme tuto stránku použili. Např.:

3 7. The C Preprocessor. URL: <http://www.delorie.com/gnu/docs/gcc/cpp_toc.html> [cit ] Zde není uveden autor. Řazení citací Citace obvykle řadíme abecedně podle jmen prvního z autorů. Jinou možností je řadit je podle pořadí prvního výskytu odkazu na danou položku v práci. Doporučená struktura softwarově orientované práce Úvod: Stručně shrnuje členění práce viz výše. První kapitola: Rešerše existujících produktů, výhody a nevýhody existujících produktů, a z toho vycházející požadavky na vyvíjenou aplikaci. (V podstatě jde o průzkum trhu, nemusí jít ale jen o aplikace na trhu, ale i o akademické, výzkumné a jiné projekty závisí na povaze zadání.) Druhá kapitola Použité metodiky a technologie. V této kapitole by měl být přehled použitých metodik a technologií. Mezi technologie patří např. platforma.net, jazyk C++, modelovací jazyk UML, metodika analýzy BORM. Každou z technologií a metodik stručně charakterizujte a zdůvodněte, proč ji používáte. Důvodem pro použití může být i požadavek zadavatele. Používáte-li nějakou matematickou, fyzikální, ekonomickou nebo jinou teorii, uveďte ji zde také. (V případě potřeby jí ovšem můžete věnovat samostatnou kapitolu.) Opíráte-li se o platné zákony (např. zákon o účetnictví), uveďte zde relevantní výtah z něj. Třetí kapitola úvodní studie. Smyslem této kapitoly je seznámit se s požadavky a s možnostmi implementace. 1. Na počátku by měla být deklarace záměru: V jednom odstavci by mělo být uvedeno, k čemu bude vyvíjený program sloužit, jaké služby bude poskytovat a o jaký typ aplikace půjde (desktopová aplikace, webová aplikace, dynamická knihovna atd.). S výjimkou uvedení typu aplikace bychom zde měli hovořit jazykem uživatele programu. 2. Dalším krokem by měl být odborný článek, který podrobně vysvětlí jednotlivé operace, které bude vyvíjená aplikace umožňovat. Také tento popis by měl být v jazyce uživatele. Jde vlastně o soupis funkčních požadavků kladených na aplikaci. 3. Ostatní požadavky. (Někdy se říká nefunkční požadavky.) Zde uvedeme soupis požadavků, které se netýkají operací prováděných aplikací. Může jít o požadavky na vzhled (firemní logo v záhlaví každé webové stránky), cílový operační systém, použití určitých technologií podle přání zadavatele atd. 4. Pak přijde návrh architektury aplikace. V této části použijeme zpravidla diagramy nasazení, objektový model, hierarchii tříd, v některých případech též diagramy vyjadřující integraci do existujícího systému či jiné grafické vyjádření struktury vhodné pro navrhovanou aplikaci. 5. Buď v předchozí části, nebo v samostatné části popíšeme chování aplikace jako celku diagramem případů užití nejvyšší úrovně. 6. Samostatnou částí této kapitoly by měla být i analýza rizik, pokud to ovšem má v souvislosti s vyvíjenou aplikací smysl. 7. Nezapomeňte vzít v úvahu nutnost ochrany dat zpracovávaných aplikací z hlediska přenosu, uložení atd. je-li to pro danou aplikaci relevantní.

4 Čtvrtá kapitola analytická dokumentace. Do této části patří: Konceptuální datový model (jde-li o databázovou aplikaci) obsahující popis jednotlivých entit a relací (vztahů) mezi nimi. Popíšeme ho standardními E-R diagramy. Funkční analýza systému a jeho subsystémů bude založena na diagramech případů užití systému a jeho hlavních subsystémů. Jde v podstatě o popis možných scénářů zacházení se systémem. Při jejich popisu využijeme vedle diagramů případů užití také diagramy činností (aktivit). Pátá kapitola implementace. V této části popíšeme vnitřní strukturu systému z jakých modulů se skládá (lze použít také diagram komponent). Déle popíšeme fyzickou reprezentaci dat tedy zvolené datové typy, strukturu databázových tabulek apod. popíšeme zde také třídy v aplikaci a jejich vzájemné vztahy k tomu použijeme diagramy tříd. Používáme-li komponenty ať vlastní, nebo od třetí strany, uvedeme je zde také. Do této kapitoly patří i popis implementace uživatelského rozhraní aplikace. Šestá kapitola testování aplikace. Každá aplikace musí před nasazením projít testováním. Používají se dva základní přístupy: Černá skříňka (black box): Tester neví nic o struktuře programu, má k dispozici pouze uživatelský návod. Bílá skříňka (white box): Tester zná strukturu programu a má k ní přístup. Vedle toho lze někdy aplikaci testovat za provozu. Aplikace by měla projít oběma základními druhy testování. V této kapitole by měl být popis, jak byla testována, a výsledky testování. Závěr: Zde shrnete dosažené výsledky a možnosti dalšího vývoje. Uvedete také informace o tom, zda byla aplikace nasazena a používána a s jakými výsledky. Přílohy: Jednou z příloh bude uživatelská příručka. Typografická doporučení Obsah řadíme před úvod, seznam literatury za závěr před přílohy. Každá kapitola by měla začínat na samostatné stránce. Menší celky podkapitoly, oddíly atd. však začínáme průběžně. Řádkování Používejte řádkování 1 (běžné řádkování). Zvětšíte-li mezery, budí to dojem, že jste práci potřebovali opticky nafouknout, ale přitom že nemáte co říci. Písmo Pro běžný text používejte patkové písmo (Times apod. jako tento text). Bezpatkové písmo (Arial, Helvetika, Sans Serif atd.) se pro běžný text nehodí, působí slavnostně, ale unavuje oči (patky serify vedou oči po řádku). Bezpatkové písmo se hodí pro nadpisy. Ukázku zdrojového textu se obvykle píší neproporcionálním písmem (Courier New apod.).

5 Pro zvýraznění lze použít kurzivu. Použití tučného písma má smysl u nadpisů, které jsou v jedné řádce se zbytkem textu. Například: Odsazení. Pod pojmem odsazení rozumíme Odrážka. Takto označujeme Mimo nadpisy se použití tučného písma vyhýbáme. Někdy se v odborných textech setkáme s tím, že autor píše všechna jména kurzivou (Např.: Instalujeme-li tento program XYZ pod Windows NT nebo pod Windows 2000, uvedený problém nenastane Vyhněte se tomu. Kurziva je zdůraznění, a jestliže tato jména nechcete z dobrého důvodu zdůraznit, pište je jako ostatní text. Všeobecně lze doporučit používání co nejméně různých písem a jejich řezů. Působí to rušivě. Běžné pravopisné chyby Zde je několik bohužel běžných pravopisných chyb, s nimiž se v diplomových a bakalářských pracích setkávám: Chyba Má být Poznámka viz. viz viz není v češtině zkratka, ale rozkazovací způsob slovesa vidět 32-bitový 32bitový Podobné pravidlo platí pro všechny zkratky začínající číslem 32 bitový 32bitový 5ti letý 5letý 5tý 5. Řadové číslovky vyjadřujeme tečkou, nikdy připsáním koncovky Aby jsem Aby jste abych abyste Pozor také na rozdíl mezi přídavnými jmény, jako je řídící x řídicí např. řídicí struktura. Jde-li o strukturu, která právě teď něco řídí, je správné řídící, jinak je to vyjádření účelu jde o strukturu, která slouží k řízení a proto tam patří řídicí.

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení

Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Povinné kapitoly absolventské práce Prohlášení Poděkování (doporučené) Anotace Autorský referát (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1 Úvod 1.1 Cíl práce 2 Teoretická část 2.1 Charakteristika konkrétní

Více

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený

Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Vaše absolventská práce bude obsahovat povinné kapitoly Název kapitol je doporučený Prohlášení Poděkování (doporučené) Abstrakt (čj) Abstract / Zusammenfassung Obsah 1. Úvod 1.1. Cíl práce (doporučené)

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum.

Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Pokyny pro zpracování maturitní práce pro obor zdravotnické lyceum. Maturitní práce je ucelená odborná studie. Cílem je, aby student prokázal, že dokáže samostatně s použitím literatury pojednat o vybraném

Více

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze

Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Obecné pokyny a praktické rady pro psaní BP/DP na KMO FMV VŠE v Praze Ing. Iveta Černá, Ph.D., Ing. Jiří Sedláček, Ph.D. Katedra mezinárodního obchodu Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze

Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra hospodářské a sociální politiky Metodika pro psaní bakalářských a diplomových prací na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Zadání a vedení bakalářské práce BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bakalářské studium na fakultě se ukončuje státní závěrečnou zkouškou (dále jen SZZ). Bakalářská práce je dle zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách součástí státní závěrečné zkoušky,

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce

Jak psát. vysokoškolské závěrečné práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Jak psát vysokoškolské závěrečné práce Zpracovaly: PhDr. Ludmila Tichá, Mgr. Zdeňka Civínová, Mgr. Michaela Morysková, Mgr. Ilona Trtíková, Mgr. Lenka Němečková ÚSTŘEDNÍ

Více

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu

Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu Absolventská práce Metodická příručka pro tvorbu RNDr.Bronislava Vláčilová Ing. Milan Koudelka Vydáno pro vnitřní potřebu školy 2013 OBSAH Úvod...2 1. Téma absolventské práce...2 2. Cíl absolventské práce...2

Více

Název modulu: Jak správně citovat?

Název modulu: Jak správně citovat? Název modulu: Jak správně citovat? Cíl textu: Doplnit animovanou přednášku o textovou formu a umožnit její tisk Rozšířit základní znalosti o praktické postupy citování, odkazování Základní pojmy: citát

Více

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková

Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková http://www.cz-museums.cz Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 PhDr. Naďa Urbánková I. Úvod Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem požádána, abych se s Vámi podělila o své zkušenosti z normy ČSN

Více

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc.

Úprava diplomových prací. Ing. Vilém Sklenák, CSc. Úprava diplomových prací Ing. Vilém Sklenák, CSc. KIZI, červenec 2002 Obsah Několik slov úvodem 1 1 Výběr tématu diplomové práce 2 2 Struktura diplomové práce 3 3 Obsahové náležitosti 4 4 Abstrakt 5 4.1

Více

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení

Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP. 1. Obecná doporučení Pokyny a doporučení pro psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací na PřF UJEP 1. Obecná doporučení Tato doporučení navazují a doplňují Směrnici rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni

verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STUDENTSKÝCH TEXTŮ NA KATEDŘE POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ ZČU V PLZNI verze 2012 Katedra politologie a mezinárodních vztahů, FF ZČU v Plzni Tento dokument obsahuje základní

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ

VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST VZORY GRAFICKÉ ÚPRAVY DESEK, TITULNÍ STRANY A ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE SOČ OBSAH Vzory, komentáře, informace a pokyny k úpravě a náležitostem prací SOČ: 1. Vzor úpravy desek

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Bakalářská práce Datové řezy a anonymizace Petr Smítka Vedoucí práce:

Více

Jak správně citovat elektronické zdroje 1

Jak správně citovat elektronické zdroje 1 Mgr. Markéta Panoušková Úvod Jak správně citovat elektronické zdroje 1 O tom, jak citovat elektronické zdroje nás poučuje norma ČSN ISO 690 2 z roku 2011, která nahrazuje normu ČSN ISO 690 z roku 1996

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2

Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Jak na styly v OpenOffice.org 3.2 Revize č. 2 z 23.5.2011 Markéta Vojtová, Vladimír Vojta SZŠ a VOŠ Hradec Králové Jak na styly, jejímž autorem je Markéta Vojtová a Vladimír Vojta, podléhá licenci Creative

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více