Návrh účtování emisních povolenek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh účtování emisních povolenek"

Transkript

1 Návrh účtování emisních povolenek Úvod Stejně jako v jiných zemích Evropské unie byl i v České republice připraven a v roce 2005 spuštěn projekt obchodování s emisními povolenkami, který má ve smyslu Kjótského protokolu (1997) za cíl snížení emisí skleníkových plynů. Na začátku roku 2006 se na základě neúplných informací rozpoutala v odborných kruzích diskuse, jak o povolenkách účtovat a jak co nejsprávněji zachytit v účetních výkazech operace prováděné s nimi. Tento náš návrh je naším příspěvkem se snahou co nejlépe zachytit co nejvíce možných situací. Návrh vychází ze současného stavu znalostí s tím, že pravděpodobně v tomto či příštích letech dojde na evropské úrovni k přijetí samostatného účetního standardu pro emisní povolenky, který zřejmě přehodnotí způsob účtování o povolenkách a který pak bude přijat i naší národní legislativou. Použitá zjednodušení, zkratky: Povolenka = povolenka na emise skleníkových plynů ve smyslu zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění Provozovatel, znečišťovatel = provozovatel zařízení produkujícího skleníkové plyny OTE správce rejstříku systému evidence povolenek (Operátor trhu s elektřinou, a.s.) Účet provozovatele = evidenční místo, kde eviduje OTE povolenky konkrétního provozovatele Nulté období = tříleté období let včetně = první obchodovací období (ve smyslu zákona č. 695/2004 Sb. 2 písm. h) Východiska Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů, Nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění novel, zejména vyhlášky č. 397/2005 Sb., kniha Účtová osnova, České účetní standardy postupy účtování pro podnikatele autorek Ing. Jany Svatošové s Ing. Jany Trávníčkové, Nakladatelství ANAG, 2006, články autorů: Doc. Ing. Lenky Krupové, Ph.Dr., RNDr. Ing. Michala R. Černého, Ing. Hany Houdkové a Ing. Ladislava Langra v časopise Auditor č. 3/2006 včetně e-přílohy, přednáška a diskuse s Ing. Evou Fišerovou (KA ČR), výklad Ing. Miroslava Řehoře a Ing. Michala Ivánka (OTE, a.s.), úpravy provedené prof. Ing. Libuší Müllerovou, CSc., www. povolenky.cz Fakta Období let je tzv. nulté období, v průběhu něhož lze použít povolenky získané v daném konkrétním roce i v letech následujících. Období let je tzv. první období, i v jeho průběhu bude možné použít povolenky získané v jednom roce i v letech následujících. V zákonu č. 695/2004 Sb. 2 písm. i) je toto období definováno jako další obchodovací období. Z nultého období do prvního období nebude možné povolenky převést, pokud některé zůstanou nevyužity bude je třeba k odepsat. Z prvního období do druhého ( ) bude pravděpodobně možné nevyužité povolenky převádět. Nejsme oprávněni diskutovat o tom, že IASB rozhodla, že emisní povolenky jakožto emisní práva jsou pokládána v rámci mezinárodních účetních standardů (používaných v Evropské unii) za nehmotná aktiva. Tím je dána i povinnost použití při vyskladnění povolenek pouze metody FIFO. Neumíme též ovlivnit systém evidence v registru povolenek, který při vyskladnění povolenek jakoby ukrajuje odzadu tzn. na účtu provozovatele odebírá poslední naskladněná čísla povolenek a tím navozuje myšlenku použít nepovolenou účetní metodu LIFO. Postupy účtování Bezúplatné nabytí povolenek na emise prvním provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou. Nabytí prvním provozovatelem se děje na základě Národního alokačního plánu (viz nařízení vlády č. 315/2005 Sb), který stanoví, kolik je jednotlivým provozovatelům přiděleno povolenek na daný rok. OTE přidělí všem, u něho zaregistrovaným provozovatelům, v nařízení vlády uvedený počet povolenek. Prakticky to znamená, že provozovateli bude na jeho účet u OTE připsán počet povolenek v bloku od prvního jemu přiděleného čísla povolenky do posledního jemu připsaného čísla strana 1

2 povolenky. Připsání bylo provedeno v roce 2006 v jednom termínu pro všechny zaregistrované provozovatele dne 13. února. Přitom povinnost připsat povolenky dle alokačního plánu zaregistrovaným provozovatelům má OTE do konce února běžného roku. Připsání v roce 2007 bude provedeno krátce po redakci tohoto článku pravděpodobně Ocenění reprodukční pořizovací cenou znamená, že provozovatel má povolenky ocenit cenou, za kterou by byly povolenky nakoupeny v době, kdy je nabyl byly mu připsány na jeho účet u OTE. Jediný odpovídající zdroj, kde tuto cenu získat, jsou komoditní burzy, na kterých se s povolenkami již obchoduje. Jsou uvedeny v odkazech na Je tam odkaz na Energetickou burzu v Lipsku (EEX) další odkaz je na burzu severských států Evropy Nord Pool Poslední uvedená burza je Komoditní burza v Bratislavě na této burze bylo obchodování s povolenkami v nedávné době zahájeno a obraty na ní nebudou pro použití k ocenění v našem případě prozatím důležité. Vzhledem k velikosti komoditní burzy a jejím působení v našem regionu je podle našeho názoru nejsprávnější použít ceny z Energetické burzy v Lipsku Dne zde byla cena za povolenku 25,59. V dubnu 2006 cena povolenek vzrostla až k 31, po zveřejnění úvah o tom, že v některých evropských zemích včetně ČR bylo vydáno povolenek více než bylo třeba, cena povolenek klesla a nyní (na začátku února 2007) je pod hodnotou 2. Tato hodnota v sobě odráží fakt, že v dubnu 2008 přestanou platit povolenky z nultého období a jejich nepřevoditelnost do dalších let. Přitom již nyní si lze na burze zajistit forwardy na povolenky první období ( ). Vzhledem k tomu, že se při alokaci povolenek pro toto období předpokládá určitá redukce, hodnoty forwardů povolenek prvního období se nyní pohybují mezi 15 a 17. Provozovateli, který se v roce 2005 zapsal u OTE byly připsány na účet povolenky v nejbližším technicky možném datu (zpravidla do 14 dnů od doručení registračních údajů). Reprodukční pořizovací cena se řídí dnem připsání. Provozovateli, který nebyl zapsán u OTE v roce 2005 a zapsal se až v průběhu roku 2006, byly připsány na účet povolenky bez zbytečného odkladu (zpravidla do 10 dnů od doručení všech podkladů). Reprodukční pořizovací cena se řídí dnem připsání. Předpis účtování nabytí povolenek připsáním u prvního nabyvatele (provozovatele): MD 019 (Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek), DAL 347 (Ostatní dotace). Nabytí povolenek jiným způsobem, než bezúplatným připsáním na základě alokačního plánu, (např. nákupem) se děje v ceně pořizovací (to je cena, za kterou byly povolenky pořízeny s připočtením nákladů s jejich pořízením souvisejících). Při nákupu povolenek v cizí měně se jejich pořizovací cena v cizí měně přepočte na Kč. Pořizovací cena povolenek se do doby vyřazení nemění (ani např. při výrazné změně kurzu nebo ceny na trhu na konci účetního období). Ke zreálnění hodnoty nevyužitých povolenek (na základě zásady opatrnosti) se využívají opravné položky. Vyřazení povolenek se provádí na základě zadání provozovatele, který požádá OTE o odevzdání (vyřazení) konkrétního množství povolenek podle výsledku měření emise skleníkových plynů. Termín pro odevzdání povolenek je konec dubna následujícího roku (tj. za rok 2005 do , za rok 2006 do ). Pokuta je za neodevzdanou (nevyřazenou) povolenku za tunu emisí CO 2. V nultém období je to 40, v dalším období 100. Zaplacení pokuty nezbavuje provozovatele povinnosti odevzdat (vyřadit) povolenky. Pokud provozovatel s povolenkami neobchodoval a množství povolenek, které obdržel na daný rok, mu podle jeho informací stačí k pokrytí povinnosti odevzdat (vyřadit) povolenky, na konci daného účetního období o ničem již neúčtuje a teprve při vyřazení (v dubnu následujícího roku na základě odevzdání povolenek) v cenách původního pořízení (dotací) účtuje: MD 548 (Ostatní provozní náklady) Spotřeba povolenek DAL 019 (Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek) Spotřeba povolenek MD 347 (Ostatní dotace) Rozpuštění dotace DAL 648 (Ostatní provozní výnosy) Rozpuštění dotace Pokud provozovatel s povolenkami neobchodoval a množství povolenek, které obdržel na daný rok, mu podle jeho informací nestačí k pokrytí povinnosti odevzdat (vyřadit) povolenky, má (jestliže již nenakoupil povolenky) na konci daného účetního období dvě možnosti: a) buď počítá s tím, že do dubna dalšího roku povolenky koupí, b) nebo počítá, že pro vyřazení povolenek v dubnu dalšího roku použije část povolenek, které získá v únoru dalšího roku na další rok a bude předpokládat, že další povolenky získá do konce dalšího roku, nebo je koupí ještě později (nejpozději do konce nultého období tzn. do konce r. 2007, resp. dubna 2008). V obou případech musí provozovatel koncem běžného (sledovaného) roku vytvořit dohadnou položku pasivní, kterou odhadne náklad, který bude muset vynaložit na získání chybějících povolenek. Účtuje v rámci účetní závěrky běžného roku: MD 548 (Ostatní provozní náklady) Tvorba dohadné položky pasivní Dal 389 (Dohadné účty pasivní) Tvorba dohadné položky pasivní strana 2

3 Protože hodnota dohadné položky pasivní by měla být co nejpřesnější, doporučujeme u provozovatele, postupujícího podle a) počítat s hodnotou, za jakou byly povolenky do dubna dalšího roku skutečně zakoupeny. Pokud provozovatel postupuje podle b), bude použita hodnota, za kterou byla provozovateli připsána dávka povolenek v únoru dalšího roku. V této souvislosti upozorňujeme, že v odborné literatuře se často vyskytuje názor, že na pokrytí vyšší emise, než na kolik provozovatel získal povolenky, je třeba vytvořit rezervu (MD 554 / D 459). Jsme toho názoru, že je správnější účtovat vytvoření dohadných položek pasivních (MD 548 / D 389) neboť se jedná o zachycení nákladů souvisejících s tvorbou emisí do správného účetního období. Rezervy se vytvářejí na předvídatelná rizika a ztráty, které nastanou v budoucnu. Domníváme se, že produkce vyššího množství emisí souvisí vždy s konkrétním účetním rokem a nutnost vytvoření dohadné položky pasivní je obdobná jako u nevyfakturovaných dodávek. Vyřazení (odevzdání) povolenek za první rok ve výše uvedených případech je relativně nekonfliktní až na to, že systém evidence v registru OTE při vyřazování povolenek ukrajuje z bloků povolenek na účtu provozovatele patřičný počet povolenek zezadu (od posledního čísla poslední připsané povolenky). To navozuje myšlenku použít při vyřazení metodu oceňování odepisovaných povolenek LIFO (poslední dovnitř první ven). Přitom je však nutné při účtování úbytku emisních povolenek používat pouze metodu FIFO (první dovnitř první ven). Metoda váženého průměru je českými účetními předpisy povolena pouze pro zásoby a cenné papíry (ne pro nehmotný majetek). Proto doporučujeme na každou dávku povolenek samostatně sledovat včetně souvisejících údajů a účetních operací (nejlépe na samostatných analytických účtech podle příjmů pořadově členěných) a bez ohledu na to, jak budou povolenky ukrajovány na účtu provozovatele v registru OTE, odepisovat od prvních nabytých povolenek. (Kontrola při inventuře musí být na počet povolenek.) Dosud uvedená metodika se kromě případné tvorby dohadné položky pasivní na náklady související s vyššími emisemi u provozovatele neovlivňuje výsledek hospodaření. Obchodování s povolenkami Složitější situace nastanou, jestliže provozovatel začne s povolenkami obchodovat. Prodej povolenek Při prodeji bezúplatně nabytých povolenek prvním provozovatelem vzniká okamžitý zisk. Pokud však provozovatel produkuje větší množství emisí, než na kolik bude mít koncem roku povolenky, musí počítat s tím, že bude muset v daném roce vytvořit dohadnou položku ve výši potřeby nedotovaných povolenek. Nákup a prodej povolenek již úplatným způsobem nabytých se účtováním blíží postupům účtování o cenných papírech (s tím, že při vyřazování lze použít jen metodu FIFO) Příklad účtování 1. rok: u provozovatele, který všechny své povolenky nabyl bezúplatně a část jich prodal: Podmínky: nabytí 100 povolenek á 1000 Kč, prodej 30 povolenek á 600 Kč, 1. nákup 10 povolenek á 500 Kč, 2. nákup 10 povolenek á 700 Kč, předběžná potřeba odevzdat povolenky za rok 1 je 85 povolenek: 1. Bezúplatné nabytí 100 povolenek Prodej 30 povolenek Vyřazení povolenek z nehmotného majetku Rozpuštění dotace na vyřazené povolenky Úhrada pohledávky za prodej Nákup 1. (10 ks á 500 Kč) Zaplacení závazků za nákup Nákup 2. (10 ks á 700 Kč) Zaplacení závazků za nákup Tvorba dohadné položky pasivní na spotřebu povolenek, které provozovatel nenabyl bezúplatně (10 ks á 500 Kč, 5 ks á 700 Kč dle FIFO) To ještě nemusí být konec. Pokud by povolenky v období, kdy provozovatel účtuje o konci roku 1, na trhu klesly pod hodnotu, za kterou nakoupil volné povolenky (na jejichž spotřebu nevytvořil rezervu) v našem případě je např. hodnota povolenek v den, kdy účetní provozovatele uzavírá účty dle harmonogramu účetní závěrky, na Energetické burze v Lipsku po přepočtu na Kč: 400 Kč / 1 ks povolenky, pak účtuje: strana 3

4 6. Tvorba opravné položky k 5 ks nedotovaných nakoupených povolenek ve výši rozdílu ceny při pořízení 700 Kč a cenou na trhu 400 Kč Jedná se o povolenky, které v ceně pořízení provozovatel nespotřebuje, zůstávají mu volné do dalšího roku a musí podle zásady opatrnosti zreálnit jejich hodnotu. Jestliže však provozovatel prodá volné povolenky v době mezi 1.1. roku 2 a dnem uzavírání účtů vytváří opravnou položku ve výši případné ztráty z tohoto prodeje. V účetní závěrce roku 1 provozovatel vykáže tyto hodnoty: Rozvaha k roku Nehmotný majetek 90 ks Ostatní dotace Opravné položky k nehmotnému majetku Dohadné účty pasivní Bankovní účet Celkem Zisk Z toho na účtu 019 máme v analytické evidenci: ks povolenek bezúplatně nabytých á 1000 Kč s dotací ks povolenek nakoupených á 500 Kč použitých v rezervě na spotřebu ks povolenek nakoupených á 700 Kč, z toho 5 využitých v dohadné položce na spotřebu a 5 volných s vytvořenou opravnou položkou á 300 Kč. Výsledovka k roku Zůstatková cena prodaného majetku Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní náklady Ostatní výnosy (rozpuštění dotace) Tvorba opravné položky k majetku 1500 Celkem Zisk rok: V příkladu budeme dále pokračovat. Následuje zadání pro operace v prvním pololetí roku 2: V únoru bylo dle alokačního plánu provozovateli připsáno na jeho účet v registru u OTE dalších 100 povolenek, cena jedné povolenky na trhu v té době byla 500 Kč, v dubnu na základě přesného měření odevzdal provozovatel 86 povolenek (tj. o 1 ks více, než při uzavírání účtu roku 1 předpokládal): 1. Bezúplatné nabytí 100 povolenek Odevzdání 86 ks povolenek Vyřazení 70 ks dotovaných povolenek z nehmotného majetku Rozpuštění dotace na vyřazené povolenky Vyřazení 10 ks povolenek nakoupených á 500 Kč z nehmotného majetku Vyřazení 6 ks povolenek nakoupených á 700 Kč z nehmotného majetku To však nestačí musíme zúčtovat dohadnou položku a část opravné položky: 2.5. Zúčtování dohadné položky pasivní na spotřebu nakoupených povolenek z minulého roku 2.6. Rozpuštění opravné položky 1 ks za 700 nakoupené povolenky, která měla být podle předpokladu provozovatele při účetní závěrce minulého roku volná Průběžný stav k roku 2 na základě předcházejících operací ve výkazech (po převedení konečných stavů rozvahy roku 1 do počátečních roku 2, přičemž zisk byl převeden na účet 428 Nerozdělený zisk min. let): strana 4

5 Rozvaha k roku Nehmotný majetek 104 ks Ostatní dotace Opravná položka k nehmotnému majetku Nerozdělený zisk minulého roku Bankovní účet Celkem Ztráta (průběžná) Z toho na účtu 019 máme v analytické evidenci: ks povolenek nakoupených á 700 Kč, s vytvořenou opravnou položkou á 300 Kč ks povolenek beúplatně nabytých á 500 Kč s dotací Výsledovka k roku Ostatní provozní náklady Rozpuštění opravné položky 648 Ostatní výnosy (rozpuštění dotace) k nehmotnému majetku Celkem Ztráta (průběžná) 400 Tato ztráta je způsobena odevzdáním 1 ks povolenky z navíc, než bylo v původní dohadné položce na spotřebu povolenek počítáno. Abychom v příkladu postihli ještě více možností, budeme v 2. pololetí roku 2 postupovat ve variantách: Varianta A Zadání: Provozovatel 80 ks povolenek prodá ve chvíli, kdy se mu nabízí možnost toto množství prodat á 530 Kč, později se mu podaří nakoupit 50 ks povolenek á 510 Kč. Další povolenky již nenakoupí a bude spekulovat na to, že v dubnu příštího roku použije povolenky z dávky, kterou dostane v únoru příštího roku na příští rok, nebo si je dokoupí na poslední chvíli. Účetní uzavře účty v době, kdy hodnota povolenek na trhu je 550 Kč. Podle vlastních pozorování účetní jednotky bude za rok 2 potřebovat 102 ks povolenek. Účtování v průběhu 2. pololetí roku 2: 3.1. Prodej 80 ks povolenek á Vyřazení 4 povolenek á 700 Kč Rozpuštění opravné položky 4x á Vyřazení 76 ks povolenek á Rozpuštění dotace na vyřazené dotované povolenky Úhrada pohledávky za prodej Nákup 50 ks á 510 Kč Úhrada závazků za nákup Účtování na konci roku 2: Provozovatel má na účtu u OTE 24 ks povolenek bezúplatně nabytých á 500 Kč (019.4) a 50 ks povolenek získaných koupí á 510 Kč (019.5). Vzhledem k potřebě za rok 2 odevzdat 102 povolenek, musí počítat s potřebou ještě 28 ks povolenek v hodnotě doby uzavírání účtů á Tvorba dohadné položky pasivní na spotřebu povolenek, které provozovatel nenabyl bezúplatně (50 ks á 510 Kč, 28 ks á 550 Kč) strana 5

6 V účetní závěrce roku 2 provozovatel vykáže tyto hodnoty: Rozvaha k roku 2 (Varianta A) 019 Nehmotný majetek 74 ks Ostatní dotace Bankovní účet Dohadné účty pasivní Nerozdělený zisk minulého roku Celkem Ztráta Z toho na účtu 019 máme v analytické evidenci 74 ks povolenek: ks povolenek beúplatně nabytých á 500 Kč s dotací ks povolenek nakoupených á 510 Kč využitých v dohadné položce na spotřebu Výsledovka k roku 2 (Varianta A) 541 Zůstatková cena prodaného majetku Ostatní provozní náklady Trby z prodeje majetku Rozpuštění opravné položky k majetku Ostatní výnosy (rozpuštění dotace) Celkem Ztráta 500 Varianta B Zadání: Provozovatel 80 ks povolenek prodá ve chvíli, kdy se mu nabízí možnost toto množství prodat á 530 Kč, později se mu podaří nakoupit 90 ks povolenek á 510 Kč. Účetní uzavře účty v době, kdy hodnota povolenek na trhu je 490 Kč. Podle vlastních pozorování bude za rok 2 potřebovat 102 ks povolenek. Účtování v průběhu 2. pololetí roku 2: 3.1. Prodej 80 ks povolenek á Vyřazení 4 povolenek á 700 Kč Rozpuštění opravné položky 4x á Vyřazení 76 ks povolenek á Rozpuštění dotace na vyřazené dotované povolenky Úhrada pohledávky za prodej Nákup 90 ks á 510 Kč Úhrada závazků za nákup Účtování na konci roku 2: Provozovatel má na účtu u OTE 24 ks povolenek bezúplatně nabytých á 500 Kč (019.4) a 90 ks povolenek získaných koupí á 510 Kč (019.5). Vzhledem k potřebě za rok 2 odevzdat 102 povolenek (tolik povolenek počítá, že uplatní), zůstane mu 12 povolenek volných (pro rok 2 nevyužitých), na ně musí vytvořit opravnou položku (á 20 Kč = rozdíl mezi pořizovací cenou 510 a cenou na trhu v době uzavírání účtů dle harmonogramu účetní závěrky 490) 5. Tvorba dohadné položky pasivní na spotřebu povolenek, které provozovatel nenabyl bezúplatně (78 ks á 510 Kč) 6. Tvorba opravné položky k 12 ks nedotovaných nakoupených povolek ve výši rozdílu ceny při pořízení 510 Kč a cenou na trhu běžnou 490 Kč strana 6

7 V účetní závěrce roku 2 provozovatel vykáže tyto hodnoty: Rozvaha k roku 2 (Varianta B) 019 Nehmotný majetek 114 ks Ostatní dotace Opravná položka k nehmotnému majetku Dohadné účty pasivní Bankovní účet Nerozdělený zisk minulého roku Celkem Zisk 380 Z toho na účtu 019 máme v analytické evidenci 114 ks povolenek: ks povolenek beúplatně nabytých á 500 Kč s dotací ks povolenek nakoupených á 510 Kč, z toho 78 využitých v dohadné položce na spotřebu a 12 volných s vytvořenou opravnou položkou á 20 Kč Výsledovka k roku 2 (Varianta B) 541 Zůstatková cena prodaného majetku Ostatní provozní náklady Tržby z prodeje majetku Rozpuštění opravné položky k majetku Ostatní výnosy (rozpuštění dotace) Celkem Zisk 380 Upozornění: Na konci roku 2007, nedojde-li k změně předpokladu, že nevyužité povolenky nultého období bude třeba odepsat, bude muset provozovatel vytvořit opravnou položku k hodnotě povolenek, které bude mít volné v takové výši rozdílu mezi cenou, za kterou se mu podařilo povolenky nultého období ještě před uzavřením účtů roce 2007 prodat. Pokud se mu prodej volných povolenek do té doby nezdaří, měl by vytvořit opravnou položku ve výši 100 % hodnoty volných povolenek. Osobní názory zpracovatele Systém ukrajování zezadu při vyskladnění povolenek z účtu provozovatele, navozující myšlenku vyřazovat povolenky dle LIFO, je nešťastný. Pokud by jen trochu bylo možné upravit programy tak, aby systém podporoval FIFO a umožňoval ztotožnění pořizovací ceny s konkrétními dávkami povolenek, předešlo by se velkému množství zmatků na mnoho příštích let. Reprodukční pořizovací cena při bezúplatném nabytí povolenek prvním provozovatelem je pro daný rok pro všechny provozovatele v ČR ovlivněna momentálním stavem na komoditní burze v den, kdy OTE připíše povolenky dle alokačního plánu(všechny najednou). Pro vyloučení momentálních výkyvů (které bývají vyvolány neúplnou informací nebo spekulací) bych doporučil, kdyby OTE na svých stránkách uvedlo doporučenou reprodukční pořizovací cenu, vypočtenou průměrem z hodnot na komoditní burze v posledních např. 30-ti dnech před datem připsání samozřejmě se souhlasem MF ČR. Postup účtování o bezúplatně nabytých povolenkách do majetku (aktiva) se souvztažným zaúčtováním o dotaci (do pasiv) může při současném propadu tržní ceny povolenky podstatně ovlivnit ekonomické ukazatele podniků. V únoru 2006 totiž nabyly majetek v jednotkové ceně cca 730 Kč, na začátku roku 2007 jej vyřadily a místo něho získaly stejné množství ale v jednotkové hodnotě představující necelých 10 % loňské. V České republice jsou společnosti, u nichž tento posun v majetku má hodnotu v řádu několika set miliónů Kč. Ing. Ladislav Jirka auditor, č. osv. 61 ARSM, s.r.o. Pokud má kdokoli z čtenářů k uvedenému textu připomínky, zašlete je prosím na adresu: strana 7

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu:

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: 04_Materiál - pokračování Výukový text o účtování dalších operacích o materiálu v rámci společnosti GAP Education střední škola Materiál Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: Prodej

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby

3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby Finanční účetnictví (LS 07/08) 3. přednáška Účtování zásob účtování zboží, účtování zásob vlastní výroby g) Účtování zboží se shoduje s účtováním materiálových zásob. použité účty : a/ kalkulační účet:

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Vzorové příklady k závěrečnému testu

Vzorové příklady k závěrečnému testu Vzorové příklady k závěrečnému testu Upozornění: tyto příklady mají sloužit k ověření vlastních znalostí před závěrečným testem. V žádném případě se nejedná o materiál, který má sloužit k přípravě na závěrečný

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

I. Údaje o společnosti a jejím řízení

I. Údaje o společnosti a jejím řízení 2 I. Údaje o společnosti a jejím řízení Název: Sídlo: AES Bohemia spol. s r.o. Průmyslová č.p. 748, Planá nad Lužnicí, 391 02 p. Sezimovo Ústí II. Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: 25106481

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více