Návrh účtování emisních povolenek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh účtování emisních povolenek"

Transkript

1 Návrh účtování emisních povolenek Úvod Stejně jako v jiných zemích Evropské unie byl i v České republice připraven a v roce 2005 spuštěn projekt obchodování s emisními povolenkami, který má ve smyslu Kjótského protokolu (1997) za cíl snížení emisí skleníkových plynů. Na začátku roku 2006 se na základě neúplných informací rozpoutala v odborných kruzích diskuse, jak o povolenkách účtovat a jak co nejsprávněji zachytit v účetních výkazech operace prováděné s nimi. Tento náš návrh je naším příspěvkem se snahou co nejlépe zachytit co nejvíce možných situací. Návrh vychází ze současného stavu znalostí s tím, že pravděpodobně v tomto či příštích letech dojde na evropské úrovni k přijetí samostatného účetního standardu pro emisní povolenky, který zřejmě přehodnotí způsob účtování o povolenkách a který pak bude přijat i naší národní legislativou. Použitá zjednodušení, zkratky: Povolenka = povolenka na emise skleníkových plynů ve smyslu zákona č. 695/2004 Sb. v platném znění Provozovatel, znečišťovatel = provozovatel zařízení produkujícího skleníkové plyny OTE správce rejstříku systému evidence povolenek (Operátor trhu s elektřinou, a.s.) Účet provozovatele = evidenční místo, kde eviduje OTE povolenky konkrétního provozovatele Nulté období = tříleté období let včetně = první obchodovací období (ve smyslu zákona č. 695/2004 Sb. 2 písm. h) Východiska Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů, Nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění novel, zejména vyhlášky č. 397/2005 Sb., kniha Účtová osnova, České účetní standardy postupy účtování pro podnikatele autorek Ing. Jany Svatošové s Ing. Jany Trávníčkové, Nakladatelství ANAG, 2006, články autorů: Doc. Ing. Lenky Krupové, Ph.Dr., RNDr. Ing. Michala R. Černého, Ing. Hany Houdkové a Ing. Ladislava Langra v časopise Auditor č. 3/2006 včetně e-přílohy, přednáška a diskuse s Ing. Evou Fišerovou (KA ČR), výklad Ing. Miroslava Řehoře a Ing. Michala Ivánka (OTE, a.s.), úpravy provedené prof. Ing. Libuší Müllerovou, CSc., www. povolenky.cz Fakta Období let je tzv. nulté období, v průběhu něhož lze použít povolenky získané v daném konkrétním roce i v letech následujících. Období let je tzv. první období, i v jeho průběhu bude možné použít povolenky získané v jednom roce i v letech následujících. V zákonu č. 695/2004 Sb. 2 písm. i) je toto období definováno jako další obchodovací období. Z nultého období do prvního období nebude možné povolenky převést, pokud některé zůstanou nevyužity bude je třeba k odepsat. Z prvního období do druhého ( ) bude pravděpodobně možné nevyužité povolenky převádět. Nejsme oprávněni diskutovat o tom, že IASB rozhodla, že emisní povolenky jakožto emisní práva jsou pokládána v rámci mezinárodních účetních standardů (používaných v Evropské unii) za nehmotná aktiva. Tím je dána i povinnost použití při vyskladnění povolenek pouze metody FIFO. Neumíme též ovlivnit systém evidence v registru povolenek, který při vyskladnění povolenek jakoby ukrajuje odzadu tzn. na účtu provozovatele odebírá poslední naskladněná čísla povolenek a tím navozuje myšlenku použít nepovolenou účetní metodu LIFO. Postupy účtování Bezúplatné nabytí povolenek na emise prvním provozovatelem se účtuje a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou. Nabytí prvním provozovatelem se děje na základě Národního alokačního plánu (viz nařízení vlády č. 315/2005 Sb), který stanoví, kolik je jednotlivým provozovatelům přiděleno povolenek na daný rok. OTE přidělí všem, u něho zaregistrovaným provozovatelům, v nařízení vlády uvedený počet povolenek. Prakticky to znamená, že provozovateli bude na jeho účet u OTE připsán počet povolenek v bloku od prvního jemu přiděleného čísla povolenky do posledního jemu připsaného čísla strana 1

2 povolenky. Připsání bylo provedeno v roce 2006 v jednom termínu pro všechny zaregistrované provozovatele dne 13. února. Přitom povinnost připsat povolenky dle alokačního plánu zaregistrovaným provozovatelům má OTE do konce února běžného roku. Připsání v roce 2007 bude provedeno krátce po redakci tohoto článku pravděpodobně Ocenění reprodukční pořizovací cenou znamená, že provozovatel má povolenky ocenit cenou, za kterou by byly povolenky nakoupeny v době, kdy je nabyl byly mu připsány na jeho účet u OTE. Jediný odpovídající zdroj, kde tuto cenu získat, jsou komoditní burzy, na kterých se s povolenkami již obchoduje. Jsou uvedeny v odkazech na Je tam odkaz na Energetickou burzu v Lipsku (EEX) další odkaz je na burzu severských států Evropy Nord Pool Poslední uvedená burza je Komoditní burza v Bratislavě na této burze bylo obchodování s povolenkami v nedávné době zahájeno a obraty na ní nebudou pro použití k ocenění v našem případě prozatím důležité. Vzhledem k velikosti komoditní burzy a jejím působení v našem regionu je podle našeho názoru nejsprávnější použít ceny z Energetické burzy v Lipsku Dne zde byla cena za povolenku 25,59. V dubnu 2006 cena povolenek vzrostla až k 31, po zveřejnění úvah o tom, že v některých evropských zemích včetně ČR bylo vydáno povolenek více než bylo třeba, cena povolenek klesla a nyní (na začátku února 2007) je pod hodnotou 2. Tato hodnota v sobě odráží fakt, že v dubnu 2008 přestanou platit povolenky z nultého období a jejich nepřevoditelnost do dalších let. Přitom již nyní si lze na burze zajistit forwardy na povolenky první období ( ). Vzhledem k tomu, že se při alokaci povolenek pro toto období předpokládá určitá redukce, hodnoty forwardů povolenek prvního období se nyní pohybují mezi 15 a 17. Provozovateli, který se v roce 2005 zapsal u OTE byly připsány na účet povolenky v nejbližším technicky možném datu (zpravidla do 14 dnů od doručení registračních údajů). Reprodukční pořizovací cena se řídí dnem připsání. Provozovateli, který nebyl zapsán u OTE v roce 2005 a zapsal se až v průběhu roku 2006, byly připsány na účet povolenky bez zbytečného odkladu (zpravidla do 10 dnů od doručení všech podkladů). Reprodukční pořizovací cena se řídí dnem připsání. Předpis účtování nabytí povolenek připsáním u prvního nabyvatele (provozovatele): MD 019 (Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek), DAL 347 (Ostatní dotace). Nabytí povolenek jiným způsobem, než bezúplatným připsáním na základě alokačního plánu, (např. nákupem) se děje v ceně pořizovací (to je cena, za kterou byly povolenky pořízeny s připočtením nákladů s jejich pořízením souvisejících). Při nákupu povolenek v cizí měně se jejich pořizovací cena v cizí měně přepočte na Kč. Pořizovací cena povolenek se do doby vyřazení nemění (ani např. při výrazné změně kurzu nebo ceny na trhu na konci účetního období). Ke zreálnění hodnoty nevyužitých povolenek (na základě zásady opatrnosti) se využívají opravné položky. Vyřazení povolenek se provádí na základě zadání provozovatele, který požádá OTE o odevzdání (vyřazení) konkrétního množství povolenek podle výsledku měření emise skleníkových plynů. Termín pro odevzdání povolenek je konec dubna následujícího roku (tj. za rok 2005 do , za rok 2006 do ). Pokuta je za neodevzdanou (nevyřazenou) povolenku za tunu emisí CO 2. V nultém období je to 40, v dalším období 100. Zaplacení pokuty nezbavuje provozovatele povinnosti odevzdat (vyřadit) povolenky. Pokud provozovatel s povolenkami neobchodoval a množství povolenek, které obdržel na daný rok, mu podle jeho informací stačí k pokrytí povinnosti odevzdat (vyřadit) povolenky, na konci daného účetního období o ničem již neúčtuje a teprve při vyřazení (v dubnu následujícího roku na základě odevzdání povolenek) v cenách původního pořízení (dotací) účtuje: MD 548 (Ostatní provozní náklady) Spotřeba povolenek DAL 019 (Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek) Spotřeba povolenek MD 347 (Ostatní dotace) Rozpuštění dotace DAL 648 (Ostatní provozní výnosy) Rozpuštění dotace Pokud provozovatel s povolenkami neobchodoval a množství povolenek, které obdržel na daný rok, mu podle jeho informací nestačí k pokrytí povinnosti odevzdat (vyřadit) povolenky, má (jestliže již nenakoupil povolenky) na konci daného účetního období dvě možnosti: a) buď počítá s tím, že do dubna dalšího roku povolenky koupí, b) nebo počítá, že pro vyřazení povolenek v dubnu dalšího roku použije část povolenek, které získá v únoru dalšího roku na další rok a bude předpokládat, že další povolenky získá do konce dalšího roku, nebo je koupí ještě později (nejpozději do konce nultého období tzn. do konce r. 2007, resp. dubna 2008). V obou případech musí provozovatel koncem běžného (sledovaného) roku vytvořit dohadnou položku pasivní, kterou odhadne náklad, který bude muset vynaložit na získání chybějících povolenek. Účtuje v rámci účetní závěrky běžného roku: MD 548 (Ostatní provozní náklady) Tvorba dohadné položky pasivní Dal 389 (Dohadné účty pasivní) Tvorba dohadné položky pasivní strana 2

3 Protože hodnota dohadné položky pasivní by měla být co nejpřesnější, doporučujeme u provozovatele, postupujícího podle a) počítat s hodnotou, za jakou byly povolenky do dubna dalšího roku skutečně zakoupeny. Pokud provozovatel postupuje podle b), bude použita hodnota, za kterou byla provozovateli připsána dávka povolenek v únoru dalšího roku. V této souvislosti upozorňujeme, že v odborné literatuře se často vyskytuje názor, že na pokrytí vyšší emise, než na kolik provozovatel získal povolenky, je třeba vytvořit rezervu (MD 554 / D 459). Jsme toho názoru, že je správnější účtovat vytvoření dohadných položek pasivních (MD 548 / D 389) neboť se jedná o zachycení nákladů souvisejících s tvorbou emisí do správného účetního období. Rezervy se vytvářejí na předvídatelná rizika a ztráty, které nastanou v budoucnu. Domníváme se, že produkce vyššího množství emisí souvisí vždy s konkrétním účetním rokem a nutnost vytvoření dohadné položky pasivní je obdobná jako u nevyfakturovaných dodávek. Vyřazení (odevzdání) povolenek za první rok ve výše uvedených případech je relativně nekonfliktní až na to, že systém evidence v registru OTE při vyřazování povolenek ukrajuje z bloků povolenek na účtu provozovatele patřičný počet povolenek zezadu (od posledního čísla poslední připsané povolenky). To navozuje myšlenku použít při vyřazení metodu oceňování odepisovaných povolenek LIFO (poslední dovnitř první ven). Přitom je však nutné při účtování úbytku emisních povolenek používat pouze metodu FIFO (první dovnitř první ven). Metoda váženého průměru je českými účetními předpisy povolena pouze pro zásoby a cenné papíry (ne pro nehmotný majetek). Proto doporučujeme na každou dávku povolenek samostatně sledovat včetně souvisejících údajů a účetních operací (nejlépe na samostatných analytických účtech podle příjmů pořadově členěných) a bez ohledu na to, jak budou povolenky ukrajovány na účtu provozovatele v registru OTE, odepisovat od prvních nabytých povolenek. (Kontrola při inventuře musí být na počet povolenek.) Dosud uvedená metodika se kromě případné tvorby dohadné položky pasivní na náklady související s vyššími emisemi u provozovatele neovlivňuje výsledek hospodaření. Obchodování s povolenkami Složitější situace nastanou, jestliže provozovatel začne s povolenkami obchodovat. Prodej povolenek Při prodeji bezúplatně nabytých povolenek prvním provozovatelem vzniká okamžitý zisk. Pokud však provozovatel produkuje větší množství emisí, než na kolik bude mít koncem roku povolenky, musí počítat s tím, že bude muset v daném roce vytvořit dohadnou položku ve výši potřeby nedotovaných povolenek. Nákup a prodej povolenek již úplatným způsobem nabytých se účtováním blíží postupům účtování o cenných papírech (s tím, že při vyřazování lze použít jen metodu FIFO) Příklad účtování 1. rok: u provozovatele, který všechny své povolenky nabyl bezúplatně a část jich prodal: Podmínky: nabytí 100 povolenek á 1000 Kč, prodej 30 povolenek á 600 Kč, 1. nákup 10 povolenek á 500 Kč, 2. nákup 10 povolenek á 700 Kč, předběžná potřeba odevzdat povolenky za rok 1 je 85 povolenek: 1. Bezúplatné nabytí 100 povolenek Prodej 30 povolenek Vyřazení povolenek z nehmotného majetku Rozpuštění dotace na vyřazené povolenky Úhrada pohledávky za prodej Nákup 1. (10 ks á 500 Kč) Zaplacení závazků za nákup Nákup 2. (10 ks á 700 Kč) Zaplacení závazků za nákup Tvorba dohadné položky pasivní na spotřebu povolenek, které provozovatel nenabyl bezúplatně (10 ks á 500 Kč, 5 ks á 700 Kč dle FIFO) To ještě nemusí být konec. Pokud by povolenky v období, kdy provozovatel účtuje o konci roku 1, na trhu klesly pod hodnotu, za kterou nakoupil volné povolenky (na jejichž spotřebu nevytvořil rezervu) v našem případě je např. hodnota povolenek v den, kdy účetní provozovatele uzavírá účty dle harmonogramu účetní závěrky, na Energetické burze v Lipsku po přepočtu na Kč: 400 Kč / 1 ks povolenky, pak účtuje: strana 3

4 6. Tvorba opravné položky k 5 ks nedotovaných nakoupených povolenek ve výši rozdílu ceny při pořízení 700 Kč a cenou na trhu 400 Kč Jedná se o povolenky, které v ceně pořízení provozovatel nespotřebuje, zůstávají mu volné do dalšího roku a musí podle zásady opatrnosti zreálnit jejich hodnotu. Jestliže však provozovatel prodá volné povolenky v době mezi 1.1. roku 2 a dnem uzavírání účtů vytváří opravnou položku ve výši případné ztráty z tohoto prodeje. V účetní závěrce roku 1 provozovatel vykáže tyto hodnoty: Rozvaha k roku Nehmotný majetek 90 ks Ostatní dotace Opravné položky k nehmotnému majetku Dohadné účty pasivní Bankovní účet Celkem Zisk Z toho na účtu 019 máme v analytické evidenci: ks povolenek bezúplatně nabytých á 1000 Kč s dotací ks povolenek nakoupených á 500 Kč použitých v rezervě na spotřebu ks povolenek nakoupených á 700 Kč, z toho 5 využitých v dohadné položce na spotřebu a 5 volných s vytvořenou opravnou položkou á 300 Kč. Výsledovka k roku Zůstatková cena prodaného majetku Tržby z prodeje majetku Ostatní provozní náklady Ostatní výnosy (rozpuštění dotace) Tvorba opravné položky k majetku 1500 Celkem Zisk rok: V příkladu budeme dále pokračovat. Následuje zadání pro operace v prvním pololetí roku 2: V únoru bylo dle alokačního plánu provozovateli připsáno na jeho účet v registru u OTE dalších 100 povolenek, cena jedné povolenky na trhu v té době byla 500 Kč, v dubnu na základě přesného měření odevzdal provozovatel 86 povolenek (tj. o 1 ks více, než při uzavírání účtu roku 1 předpokládal): 1. Bezúplatné nabytí 100 povolenek Odevzdání 86 ks povolenek Vyřazení 70 ks dotovaných povolenek z nehmotného majetku Rozpuštění dotace na vyřazené povolenky Vyřazení 10 ks povolenek nakoupených á 500 Kč z nehmotného majetku Vyřazení 6 ks povolenek nakoupených á 700 Kč z nehmotného majetku To však nestačí musíme zúčtovat dohadnou položku a část opravné položky: 2.5. Zúčtování dohadné položky pasivní na spotřebu nakoupených povolenek z minulého roku 2.6. Rozpuštění opravné položky 1 ks za 700 nakoupené povolenky, která měla být podle předpokladu provozovatele při účetní závěrce minulého roku volná Průběžný stav k roku 2 na základě předcházejících operací ve výkazech (po převedení konečných stavů rozvahy roku 1 do počátečních roku 2, přičemž zisk byl převeden na účet 428 Nerozdělený zisk min. let): strana 4

5 Rozvaha k roku Nehmotný majetek 104 ks Ostatní dotace Opravná položka k nehmotnému majetku Nerozdělený zisk minulého roku Bankovní účet Celkem Ztráta (průběžná) Z toho na účtu 019 máme v analytické evidenci: ks povolenek nakoupených á 700 Kč, s vytvořenou opravnou položkou á 300 Kč ks povolenek beúplatně nabytých á 500 Kč s dotací Výsledovka k roku Ostatní provozní náklady Rozpuštění opravné položky 648 Ostatní výnosy (rozpuštění dotace) k nehmotnému majetku Celkem Ztráta (průběžná) 400 Tato ztráta je způsobena odevzdáním 1 ks povolenky z navíc, než bylo v původní dohadné položce na spotřebu povolenek počítáno. Abychom v příkladu postihli ještě více možností, budeme v 2. pololetí roku 2 postupovat ve variantách: Varianta A Zadání: Provozovatel 80 ks povolenek prodá ve chvíli, kdy se mu nabízí možnost toto množství prodat á 530 Kč, později se mu podaří nakoupit 50 ks povolenek á 510 Kč. Další povolenky již nenakoupí a bude spekulovat na to, že v dubnu příštího roku použije povolenky z dávky, kterou dostane v únoru příštího roku na příští rok, nebo si je dokoupí na poslední chvíli. Účetní uzavře účty v době, kdy hodnota povolenek na trhu je 550 Kč. Podle vlastních pozorování účetní jednotky bude za rok 2 potřebovat 102 ks povolenek. Účtování v průběhu 2. pololetí roku 2: 3.1. Prodej 80 ks povolenek á Vyřazení 4 povolenek á 700 Kč Rozpuštění opravné položky 4x á Vyřazení 76 ks povolenek á Rozpuštění dotace na vyřazené dotované povolenky Úhrada pohledávky za prodej Nákup 50 ks á 510 Kč Úhrada závazků za nákup Účtování na konci roku 2: Provozovatel má na účtu u OTE 24 ks povolenek bezúplatně nabytých á 500 Kč (019.4) a 50 ks povolenek získaných koupí á 510 Kč (019.5). Vzhledem k potřebě za rok 2 odevzdat 102 povolenek, musí počítat s potřebou ještě 28 ks povolenek v hodnotě doby uzavírání účtů á Tvorba dohadné položky pasivní na spotřebu povolenek, které provozovatel nenabyl bezúplatně (50 ks á 510 Kč, 28 ks á 550 Kč) strana 5

6 V účetní závěrce roku 2 provozovatel vykáže tyto hodnoty: Rozvaha k roku 2 (Varianta A) 019 Nehmotný majetek 74 ks Ostatní dotace Bankovní účet Dohadné účty pasivní Nerozdělený zisk minulého roku Celkem Ztráta Z toho na účtu 019 máme v analytické evidenci 74 ks povolenek: ks povolenek beúplatně nabytých á 500 Kč s dotací ks povolenek nakoupených á 510 Kč využitých v dohadné položce na spotřebu Výsledovka k roku 2 (Varianta A) 541 Zůstatková cena prodaného majetku Ostatní provozní náklady Trby z prodeje majetku Rozpuštění opravné položky k majetku Ostatní výnosy (rozpuštění dotace) Celkem Ztráta 500 Varianta B Zadání: Provozovatel 80 ks povolenek prodá ve chvíli, kdy se mu nabízí možnost toto množství prodat á 530 Kč, později se mu podaří nakoupit 90 ks povolenek á 510 Kč. Účetní uzavře účty v době, kdy hodnota povolenek na trhu je 490 Kč. Podle vlastních pozorování bude za rok 2 potřebovat 102 ks povolenek. Účtování v průběhu 2. pololetí roku 2: 3.1. Prodej 80 ks povolenek á Vyřazení 4 povolenek á 700 Kč Rozpuštění opravné položky 4x á Vyřazení 76 ks povolenek á Rozpuštění dotace na vyřazené dotované povolenky Úhrada pohledávky za prodej Nákup 90 ks á 510 Kč Úhrada závazků za nákup Účtování na konci roku 2: Provozovatel má na účtu u OTE 24 ks povolenek bezúplatně nabytých á 500 Kč (019.4) a 90 ks povolenek získaných koupí á 510 Kč (019.5). Vzhledem k potřebě za rok 2 odevzdat 102 povolenek (tolik povolenek počítá, že uplatní), zůstane mu 12 povolenek volných (pro rok 2 nevyužitých), na ně musí vytvořit opravnou položku (á 20 Kč = rozdíl mezi pořizovací cenou 510 a cenou na trhu v době uzavírání účtů dle harmonogramu účetní závěrky 490) 5. Tvorba dohadné položky pasivní na spotřebu povolenek, které provozovatel nenabyl bezúplatně (78 ks á 510 Kč) 6. Tvorba opravné položky k 12 ks nedotovaných nakoupených povolek ve výši rozdílu ceny při pořízení 510 Kč a cenou na trhu běžnou 490 Kč strana 6

7 V účetní závěrce roku 2 provozovatel vykáže tyto hodnoty: Rozvaha k roku 2 (Varianta B) 019 Nehmotný majetek 114 ks Ostatní dotace Opravná položka k nehmotnému majetku Dohadné účty pasivní Bankovní účet Nerozdělený zisk minulého roku Celkem Zisk 380 Z toho na účtu 019 máme v analytické evidenci 114 ks povolenek: ks povolenek beúplatně nabytých á 500 Kč s dotací ks povolenek nakoupených á 510 Kč, z toho 78 využitých v dohadné položce na spotřebu a 12 volných s vytvořenou opravnou položkou á 20 Kč Výsledovka k roku 2 (Varianta B) 541 Zůstatková cena prodaného majetku Ostatní provozní náklady Tržby z prodeje majetku Rozpuštění opravné položky k majetku Ostatní výnosy (rozpuštění dotace) Celkem Zisk 380 Upozornění: Na konci roku 2007, nedojde-li k změně předpokladu, že nevyužité povolenky nultého období bude třeba odepsat, bude muset provozovatel vytvořit opravnou položku k hodnotě povolenek, které bude mít volné v takové výši rozdílu mezi cenou, za kterou se mu podařilo povolenky nultého období ještě před uzavřením účtů roce 2007 prodat. Pokud se mu prodej volných povolenek do té doby nezdaří, měl by vytvořit opravnou položku ve výši 100 % hodnoty volných povolenek. Osobní názory zpracovatele Systém ukrajování zezadu při vyskladnění povolenek z účtu provozovatele, navozující myšlenku vyřazovat povolenky dle LIFO, je nešťastný. Pokud by jen trochu bylo možné upravit programy tak, aby systém podporoval FIFO a umožňoval ztotožnění pořizovací ceny s konkrétními dávkami povolenek, předešlo by se velkému množství zmatků na mnoho příštích let. Reprodukční pořizovací cena při bezúplatném nabytí povolenek prvním provozovatelem je pro daný rok pro všechny provozovatele v ČR ovlivněna momentálním stavem na komoditní burze v den, kdy OTE připíše povolenky dle alokačního plánu(všechny najednou). Pro vyloučení momentálních výkyvů (které bývají vyvolány neúplnou informací nebo spekulací) bych doporučil, kdyby OTE na svých stránkách uvedlo doporučenou reprodukční pořizovací cenu, vypočtenou průměrem z hodnot na komoditní burze v posledních např. 30-ti dnech před datem připsání samozřejmě se souhlasem MF ČR. Postup účtování o bezúplatně nabytých povolenkách do majetku (aktiva) se souvztažným zaúčtováním o dotaci (do pasiv) může při současném propadu tržní ceny povolenky podstatně ovlivnit ekonomické ukazatele podniků. V únoru 2006 totiž nabyly majetek v jednotkové ceně cca 730 Kč, na začátku roku 2007 jej vyřadily a místo něho získaly stejné množství ale v jednotkové hodnotě představující necelých 10 % loňské. V České republice jsou společnosti, u nichž tento posun v majetku má hodnotu v řádu několika set miliónů Kč. Ing. Ladislav Jirka auditor, č. osv. 61 ARSM, s.r.o. Pokud má kdokoli z čtenářů k uvedenému textu připomínky, zašlete je prosím na adresu: strana 7

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace

Interpretace I 14. Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Interpretace I 14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová)

Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová) Vymezení a účtování nákladů na výzkum a vývoj pro účely daňového odpočtu (Prof. Ing. Libuše Müllerová) 1. Úvod V novele zákona o daních z příjmů v 34 odst. 4) a 5) se s účinností od 1. 1. 2005 objevilo

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

I 18 Dohadné položky v cizí měně

I 18 Dohadné položky v cizí měně I 18 Dohadné položky v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více