Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. Prvním tématem je problematika daňových dokladů po novele zákona o dani z přidané hodnoty. Druhý článek je věnován nepřímé novele daňového řádu od , dále bychom Vás rádi informovali o novém pokynu o stanovení lhůt při správě daní. Posledním tématem je komentář k přehledu transakcí uskutečněných na nemovitostním trhu v roce 2012, při kterých společnost TPA Horwath asistovala. V neposlední řadě přinášíme novinky z dění v TPA Horwath: I letos vychází kniha Podvojné účetnictví, jejíž původní myšlenka byla položena před dvaceti lety v TPA Horwath. Dále Vás informujeme o úspěchu v soutěži Daňař a daňová firma roku, o odborných článcích v časopise Auditor a o seminářích, které přednáší naši zaměstnanci. Tradičně připojujeme mzdový a daňový kalendář s důležitými termíny na měsíc březen Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. S úctou Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath TPA Horwath Mánesova Praha 2 Česká republika Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání Správa nemovitostí Obsah 1 Daňové doklady po novele Nepřímá novela daňového řádu od Nový pokyn o stanovení lhůt při správě daní 4 Transakce na nemovitostním trhu v roce Z dění v TPA Horwath 6 6 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / Daňové doklady po novele 2013 S účinností od 1. ledna 2013 vstoupila v planost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH ), jejíž součástí je implementace směrnice Rady 2010/45/EU (dále jen Směrnice ), kterou se mění Směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla fakturace. Z důvodu implementace změn v oblasti pravidel fakturace, došlo k celkové změně dílu 5 ZDPH, který řeší problematiku daňových dokladů. V následujícím textu si zkusíme rozebrat některé otázky týkající se tohoto tématu. Elektronická nebo papírová faktura? Nově se stanoví hned několik pravidel, které by měly sloužit k naplnění základních cílů Směrnice. Zákon definuje daňový doklad coby písemnost splňující podmínky stanovené ZDPH, přičemž tato písemnost může mít dvě podoby a to papírovou a elektronickou. Připomeňme si, že cílem Směrnice je stanovit rovné zacházení s papírovými a elektronickými fakturami bez zvýšení administrativní zátěže spojené s papírovými fakturami a smyslem je prosazovat využívání elektronické fakturace poskytnutím svobodné volby při zajišťování věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti. Elektronická podoba daňového dokladu není nijak předepsána, resp. o elektronickou podobu jde tehdy, pokud je daňový doklad vystaven a obdržen elektronicky. Směrnice dokonce výslovně hovoří o jakémkoli elektronickém formátu. Typ elektronického formátu není podstatný, podstatné je pouze, že daňový doklad je v elektronickém formátu v okamžiku, kdy je vystaven a obdržen. Odběratel musí dle zákona souhlasit s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Aby nebyl znevýhodněn elektronický formát, může být za souhlas považován jak souhlas formální a písemný, tak i neformální a tzv. tichý. V praxi to znamená, že pokud Váš odběratel nic nenamítá proti tomu, že jste mu poslali elektronickou fakturu a tuto zaplatí, je zřejmé, že mu přijetí elektronického dokladu nedělalo potíže a správce daně nemůže tento tichý souhlas zpochybnit. Když shrneme výše uvedené, dojdeme k těmto dílčím závěrům: Formát dokladu není nijak omezen Jediné omezení elektronického formátu je v tom, že vystavovatel musí prokázat souhlas příjemce, ale postačující je i tichý souhlas Elektronické doklady mohou být předávány a přijímány v jednom formátu a následně převáděny do jiného formátu. Který stát určí pravidla pro daňový doklad? V 27 ZDPH jsou nově určena pravidla pro vystavování daňových dokladů. Toto by mělo zejména snížit právní nejistotu v situacích, kdy je dodáváno zboží nebo poskytnuty služby do jiného členského státu a vzniká otázka, pravidla které země mají být použita. Rozdíly mohou být zejména v obsahu daňových dokladů a typu daňových dokladů. Základním ustanovením je, že se použijí pravidla toho členského státu, ve kterém je místo plnění. Z toho ustanovení pak existují vyjmenované výjimky.

3 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Příklady: Popis obchodního případu Určená pravidla Paragraf Intrakomunitární dodání zboží z ČR do Německa ČR 27/1 Poskytnutí služby z ČR s místem plnění v Německu reverse charge Poskytnutí služby z ČR s místem plnění v Německu self billing/reverse charge ČR 27/2 a) Německo 27/2 a) Co to je věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňového dokladu? Jedná se o atributy vyjmenované v 34 ZDPH, které musí být zajištěny (prokázány) od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchování. Tato povinnost platí jak pro dodavatele (vystavovatele dokladu) tak i pro odběratele (příjemce dokladu). Zajištění věrohodnosti původu znamená, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila. Zajištění neporušenosti obsahu znamená, že nebyly pozměněny údaje požadované ZDPH. V této souvislosti se diskutovala, zda lze i nadále dopisovat přímo na fakturu některé údaje, jako např. účetní předkontaci, což je u části účetních jednotek zavedená praxe. V současné chvíli se výklad přiklonil k tomu, že zásahem do neporušeností by bylo pouze upravování, přepisování náležitostí požadovaných ZDPH. Účetní jednotky, které byly zvyklé si přímo na doklad psát například účetní předkontace tak mohou činit i nadále, protože tím nenaruší zákonných obsah daňového dokladu. Nicméně v této souvislosti dochází k určitým změnám. První se týká tuzemského reverse charge u stavebních prací, kde oproti minulosti příjemce, na které je přenesena daňová povinnosti doplňuje výši daně nikoli na daňový doklad, ale do záznamní evidence. Druhá změna se dotýká oblasti intrakomunitárního pořízení zboží, kde den povinnosti přiznat daň je mimo jiné navázán na datum vystavení daňového dokladu, ale zatímco v minulosti se tento datum odvíjel od doplnění údajů na doklad pořizovatelem zboží, nově nelze tyto údaje na doklad doplňovat a datum povinnosti přiznat daň se fakticky posouvá na skutečné vystavení daňového dokladu dodavatelem zboží. Zajištění čitelnosti znamená, že obsah dokladu týkající se DPH je okem čitelný, tj. zobrazitelný tak, aby bylo možno přečíst údaje ať už na papíře nebo na obrazovce. Novelizované znění vyvolává celou řadu dalších otázek, jako např. Jaké prostředky lze použít pro zajištění věrohodnosti, neporušenosti a čitelnosti?, apod. a na některé z nich se pokusíme odpovědět v dalším čísle. V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte Romanu Pelcovou,

4 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / Nepřímá novela daňového řádu od Dalším jednoznačným důkazem kvality legislativního procesu, který ve svém důsledku znesnadňuje orientaci daňového subjektu v právních předpisech je zákonem č. 399/2012 Sb. 1 provedená novela dosud ne kompletně účinného zákona č. 458/2011 Sb. 2, kterým byl novelizován daňový řád 3. Jednoznačným výsledkem tohoto nepřehledného postupu je skutečnost, že se od mění daňový řád. Dále si přiblížíme některé důležité novinky. Největší změna se odehrála v oblasti registrace daňových subjektů ( 125 až 131 daňového řádu). Došlo k podstatnému přepracování původní právní úpravy. Nově je od registrace možná výhradně prostřednictvím formuláře, přičemž zákon již neobsahuje povinné údaje, které by bylo nutno uvádět při registraci (toto se ponechává výhradně na formuláři přihlášky). Tato skutečnost může mít dosah do povinnosti hlásit každou změnu registrovaných údajů, neboť daňový subjekt bude muset při změně údajů kontrolovat svou přihlášku, zdali se nejedná o údaj v ní uvedený, tedy zdali náhodou nevznikla povinnost takovou změnu oznámit správci daně v 15 denní lhůtě. V původní úpravě daňového řádu byly povinné registrační údaje uvedeny přímo v zákoně. Pokud jde o změny údajů, lze je od oznamovat výhradně na předepsaném tiskopise. Oznamovat nemusí daňový subjekt změnu, kterou si správce daně může zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Toto ustanovení, jehož původním cílem mohla být snaha snížit administrativní zátěž daňových subjektů, nebylo ve svém důsledku příliš šťastné, neboť které informace si může správce daně takovým automatizovaným způsobem zjistit, bude daňovým subjektům dáno ve známost na úřední desce a prostřednictvím internetu. Tedy pro daňový subjekt bude snazší oznamovat správci daně veškeré změny registračních údajů (nepodaří-li se mu dopátrat, co se oznamovat nemusí). Také oblast daňových hlášení doznala důležitých změn. Daňový řád nově v 137 upravuje, že veškerá daňová hlášení se musejí podávat do 20 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení (původní úprava počítala se lhůtou 25 dní). Podobně došlo ke zkrácení lhůt pro podání vyúčtování daně. Toto je nutno podat do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (původně lhůta činila 4 měsíce). Hlášení a vyúčtování je od společné, že lhůtu pro jejich podání nelze prodloužit. Podání dodatečných daňových tvrzení ( 141 daňového řádu) je nyní pro daňové subjekty příznivější, protože lze vedle skutkových vad podat dodatečné daňové tvrzení také v důsledku vad právních. Na druhou stranu je nově stanoveno, že nelze namítat vady postupu správce daně. Určitých korekcí doznaly také sankce, konkrétně pokuta za opožděné tvrzení daně ( 250 daňového řádu). Pokud je daňové tvrzení podáno po lhůtě a vyčíslená výše pokuty by byla nižší než 200 Kč, pak se taková pokuta nepředepíše a daňový subjekt ji nemusí hradit. Pokud daňové tvrzení není podáno vůbec, pak zde naopak dochází ke zpřísnění sankce, neboť se pro výpočet pokuty využijí horní hranice sankce (tj. 5 % daně/ztráty v případě daňového přiznání a 0,5 % daně v případě hlášení či vyúčtování). Pro další informace v této oblasti kontaktuje Lukáše Pěsnu, 1 Zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření. 2 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. 3 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

5 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / Nový pokyn o stanovení lhůt při správě daní Daňový řád 4, kterým se řídí postupy při správě daní, obsahuje celou řadu institutů, jejichž realizace nemá žádnou pevně stanovenou lhůtu. Například při vyřizování odvolání může daňový subjekt podlehnout přesvědčení, že se dlouhou dobu nic neděje, což může vyústit až ve stížnost na nečinnost odvolacího orgánu. Právě takové lhůtní nedostatky daňového řádu řešil pokyn Ministerstva financí ČR č. D-348, který stanovoval lhůty k vyřízení jednotlivých záležitostí, nebyly-li tyto stanoveny samotným daňovým řádem. S účinností od 1. ledna 2013 vydalo Ministerstvo financí ČR nový pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při správě daní, který nahradil původní pokyn č. D-348. Kompletní znění nového pokynu lze nalézt na internetových stránkách české daňové správy 5. Co se konkrétně změnilo? Pozitivní informací pro daňové subjekty je zkrácení lhůty pro rozhodnutí o závazném posouzení z původních 6 měsíců na 3 měsíce. Další důležitá změna se týká vydání rozhodnutí o změně registrace, o zrušení registrace, o datu, kterým přechází místní příslušnost na nového správce daně. Na toto rozhodnutí měl správce daně podle původního pokynu D-348 maximálně 30 dní. Nový pokyn MF-1 lhůtu pro toto rozhodnutí zcela vypustil ze svých ustanovení. Za důležité považujeme připomenout, že pokyn č. MF-1 nemá sílu právního předpisu, tedy není všeobecně právně závazný. Pro daňový subjekt je však důležité, že je právně závazný uvnitř státní správy (jde tedy o interní pokyn správcům daně), z čehož plyne, že se jím musejí řídit jednotliví správci daně. V případě, že by některý správce daně nepostupoval v intencích tohoto pokynu, znamenalo by to vedle porušení interních pravidel a možného kázeňského postihu především možnost daňového subjektu dovolávat se v rámci stížnosti na nečinnost obecných principů daňové správy, konkrétně zásady postupu bez zbytečných průtahů ( 7 odst. 1 daňového řádu). Více informací k tomuto tématu Vám rád poskytne Lukáš Pěsna, 4 Transakce na nemovitostním trhu v roce 2012 Nemovitostní trh 2012 Hodnota transakcí do komerčních nemovitostní v České republice dosáhla v roce 2012 objemu 600 milionů EUR. Jedná se o údaj několikanásobně nižší než 2,2 miliardy EUR investované v roce 2011, kdy se obchodovala celá nemovitostní portfolia. Pro investory byly nejatraktivnější kancelářské budovy, ve střední Evropě tvořily většinu transakcí. Zdvojnásobil se zájem investorů o zelené kancelářské budovy; nyní až 70 % kancelářských budov postavených v České republice od roku 2010 má některý ze zelených certifikátů. 4 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 5 Viz

6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Dále investice směřovaly do nákupních center a do průmyslových nemovitostí. Neobvykle vysoký podíl tento rok zaznamenaly obchody s developerskými projekty s vydanými územními rozhodnutími nebo stavebními povoleními v zajímavých lokalitách. TPA Horwath se v roce 2012 podílela na realitních transakcích v hodnotě 125 mil. eur v ČR TPA Horwath se v minulém roce podílela na sedmi realitních transakcích v celkové hodnotě 125 milionů eur, tedy na 20 % všech transakcí dle objemu, které byly v ČR dokončeny v roce Její účast na nemovitostních transakcích za posledních 10 let překročila 1,5 miliardy eur. Nejdůležitější transakce roku 2012 Čtvrtletí Lokalita Majetek Odvětví Q1 České Budějovice City Centre České Budějovice Q1 Praha Radio Free Europe Q2 Praha City Tower Q2 Q3 Q4 Hradec Králové, Znojmo Brno Mladá Boleslav, Prague Administrativní prostory Administrativní prostory Administrativní prostory Cena (mil EUR) Kupující 33 (est.) Private Czech Prodávající Hannover Leasing 73 L88 Orco nezveřejněno Proxy-Finance Holding Marpona Carpathian Portfolio Maloobchod nezveřejněno Bluehouse Carpathian Honeywell Production Facility WDP Warehouse Portfolio Q4 Praha BB Centrum/ C/ HP Q4 Praha City Green Court Zdroj: CBRE Research Průmysl 16 CTP Invest Honeywell Maloobchod, průmysl Administrativní prostory Administrativní prostory 25 CTP Invest WDP nezveřejněno Vienna Insurance Group Immofinanz 54 Deka Skanska Vaše dotazy k tomuto tématu rád zodpoví Petr Karpeles, 5 Z dění v TPA Horwath Kniha Podvojné účetnictví 2013 Nakladatelství Grada vydalo počátkem února dvacáté vydání knihy Podvojné účetnictví 2013, jejíž původní myšlenka byla položena před dvaceti lety ve společnosti nesoucí dnešní název TPA Horwath. Autorský kolektiv

7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 pod vedením Jany Skálové knihu v průběhu jejího života průběžně aktualizoval a zařazoval novinky z účetnictví i daně z příjmů. Základní poslání knihy se nezměnilo, je určena začátečníkům v oblasti účetnictví a studentům vysokých škol. Obsahuje výklad základních účetních principů a zásad, podle českých účetních předpisů doplněný o základní daňové souvislosti v dani z příjmů právnických osob. Výklad je proveden účtováním na účty a je doplněn řadou řešených příkladů. Dvacáté vydání obsahuje novinky v účetnictví, které vstoupily v účinnost k Za zmínku stojí zejména účtování o jiném výsledku hospodaření minulých let. Základním mottem knihy je citát Petra Kheila z roku 1897: Účty a knihy obchodní vedou se k tomu účelu, aby obchodník, průmyslník, řemeslník anebo kterýkoli jiný podnikatel seznal stav svého jmění, aby věděl, z jakých částí se jeho jmění skládá, zdali mu ubývá nebo přibývá, vydělal-li či prodělal, aby povždy měl přehled veškerého svého jednání obchodního, aby v každé chvíli věděl, u koho má co pohledávati a komu je co dlužen, aby měl vědomost o tom, jaké jsou jeho zásoby, mnoho-li má míti a mnoho-li skutečně má hotových peněz. Poskytuje tedy účetnictví věrný obraz činnosti obchodníkovi vůbec a přehled veškerých obchodních případů. Bez pořádného vedení knih nikdy nelze obchodníku prospívati, kdyby výdělky jeho byly sebeznačnější. Daňař a daňová firma roku 2012 V pátek 1. února byly vyhlášeny výsledky soutěže Daňař a daňová firma roku Tato soutěž má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit nejvstřícnější finanční úřady nebo vybrat oblasti, které nás trápí v daních nejvíce (tzv. daňový citron). Součástí této soutěže jsou i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora v daních nebo sestavení daňové kanceláře snů z nejlepších odborníků. První ročník této soutěže se uskutečnil v roce Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme oznámit, že se na předních místech v této soutěži umístili i naši odborníci. Partnerka společnosti TPA Horwath Jana Skálová zvítězila v kategorii Daňová hvězda v oblasti fúzí a akvizic. K tomuto vítězství zcela jistě přispěla svou knihou Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, která k tomuto tématu byla vydána v nakladatelství Wolters Kluwer a v měsíci prosinci a lednu patřila k nejprodávanějším titulům. Senior manažer společnosti TPA Horwath Jan Soška zvítězil v kategorii Daňová hvězda v oblasti daně z příjmů právnických osob. Do kategorie Daňová kancelář snů byl zvolen vedle dvou obou výše jmenovaných také partner společnosti Jiří Hlaváč. Pracovníci společnosti TPA Horwath obsadili mezi nejlepší jedenáctkou daňových specialistů tři místa, čímž předběhli své konkurenty.

8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Naši zaměstnanci publikují v časopise Auditor Rádi bychom vás upozornili na články v letošním prvním čísle časopisu Auditor, které připravili naši zaměstnanci. Tematicky je lednové vydání časopisu zaměřeno na konec účetního období. Událostem po rozvahovém dnu se ve svém článku věnuje Radek Stein. Rozebírá účetní události po rozvahovém dnu a popisuje, jak tyto události zobrazit v účetnictví podle českých účetních předpisů a dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Další článek se týká změny účetního období a autory jsou Jana Skálová a Jiří Nesrovnal. Podle zákona o účetnictví mohou účetní jednotky přejít na hospodářský rok. K tomuto tématu byl zpracován materiál na Koordinační výbor a jeho závěry jsou v článku komentovány. Další novinkou je možnost využití hospodářského roku pro nově vzniklé účetní jednotky. Poslední část článku je věnována případům, kdy je možno využít prodloužené účetní období (maximálně měsíce). Daňovou problematiku spojenou s uzavřením účetního období doplňuje článek Daňová ztráta co o ní (možná) ještě nevíte od Jindřicha Trupla. Článek je zaměřen na vznik, správu a využití ztráty u právnických osob, rozebírá některé komplikované situace např. změny vlastnické struktury či možnosti převzetí ztráty nástupnickou společností. Všechny výše uvedené články můžete najít na našem webu: sekce publikace/odborné články/účetnictví a audit. Naši zaměstnanci přednáší v měsíci březnu Rádi bychom vás informovali o tom, že řada zaměstnanců TPA Horwath působí jako aktivní lektoři na vzdělávacích akcích, seminářích a přednáškách. Největší lektorská aktivita našich odborníků je soustředěna ve společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Většina seminářů se koná na v budově ČS VTV, na Novotného lávce 5, Praha 1, kde je i sídlo této společnosti. Z nabídky na měsíc březen vybíráme: Termín Název semináře Lektor 4.3. Pohledávky/závazky - účetní a daňové problémy Ing. Jindřich Trupl Cash flow v příkladech Ing. Markéta Kopřivová Účetnictví v praxi - příklady Ing. Daniel Horad Odložená daň a jak ji spočítat - aktuálně Ing. Rostislav Kuneš Jak správně fakturovat Ing. Jindřich Trupl Další informace získáte a objednávky seminářů můžete provést na Na další seminář si vás dovolujeme pozvat do společnosti BOVA POLYGON, kde bude 11. března 2012 probíhat seminář na téma Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností. Přednášející je

9 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Jana Skálová. Seminář se koná na stejném místě, tedy v budově ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Podrobnější informace naleznete 6 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář BŘEZEN pátek 1. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 úterý 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 15. středa 20. daň z příjmů sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů pojistné čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za únor 2013 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za únor 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření výpis z evidence za únor daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor pondělí 25. spotřební daň energetické daně souhrnné hlášení za únor daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání za únor 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013 středa 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

10 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat dubnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat lednové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, které Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat listopadové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme,

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Poskytované služby. Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2013 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové,

Poskytované služby. Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2013 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2013 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat zářijové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

www.tpa-horwath.cz Ú n o r 2 0 1 2 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Ú n o r 2 0 1 2 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Ú n o r 2 0 1 2 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1.

NEWSLETTER 12 2013. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. V prosincovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Informace GFŘ k uplatňování DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2014... Strana 1 2. Povinná elektronická komunikace s ČSSZ na houpačce... Strana

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V červnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela zákona o DPH od roku 2015... Strana 1 2. Novela zákona o daních z příjmů od roku 2015 pokračování... Strana 3 3. Představenstvo musí

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN pátek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 pondělí

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V březnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nové interpretace Národní účetní rady... Strana 1 2. Zpráva o vztazích... Strana 3 3. Autorské honoráře v roce 2014... Strana 5 4. Předložit

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2011 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná se o tyto

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Novela zákona o DPH od roku 2013

Novela zákona o DPH od roku 2013 Novela zákona o DPH od roku 2013 Ing. Jana Rybáková daňový poradce 2. Novely pro rok 2013 stav projednávání Vládní návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 773) technická

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2010 Vážení poplatníci a plátci daní, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2010, které pro Vás vyplývají z jednotlivých daňových zákonů. Jedná

Více

P r o s i n e c 2 0 1 1

P r o s i n e c 2 0 1 1 D aňový kalendář P r o s i n e c 2 0 1 1 8. prosinec (čtvrtek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob

Více

K 2 Princip reverse charge

K 2 Princip reverse charge K 2 Princip reverse charge POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V RÁMCI EU K2 strana 1 S uplatněním principu přenesení daňové povinnosti z poskytovatele služby na příjemce, který je označován jako tzv. reverse charge princip,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V květnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Připravované daňové změny... Strana 1 2. Nové legislativní návrhy pro investiční fondy a kolektivní investování... Strana 3 3. Bezúročné zápůjčky

Více

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro

Týká se všech plátců právnických osob, popřípadě osob, které se za právnické osoby pro Generální finanční ředitelství Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní č.j.: 4040/4/700-2002-02287, ve znění Dodatku č., č.j. : 345/5n00-206-02287 V Praze dne 2.. 205 Informace GFŘ - k povinnému

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž

Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Informace pro klienty společností K auditing, s.r.o. a Ing. Zdeněk Kříž Změny v oblasti daní od 1.1.2013 Vážení klienti, dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B

Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B Povinné položky elektronické faktury služby @FAKTURA 24 pro B2B strana 1/8 Obsah 1 Účel dokumentu... 3 2 Terminologie... 3 3 Povinné položky pro všechny výstavce faktury... 3 4 Česká spořitelna a dceřiné

Více

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru

01101 Řádek v účetním deníku. 01202 Měsíční minimum. 01203 Měsíční maximum. 01204 Vyčlenění lidských zdrojů a datového prostoru Strana 1 bez 011 Účetnictví 01101 Řádek v účetním deníku Každý řádek v účetním deníku 16,00 21% 19,40 01102 Měsíční minimum Minimální měsíční poplatek 1 600,00 21% 1 936,00 01103 Měsíční maximum Maximální

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2013 leden 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2013 leden 2013

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Foreigners.cz, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky (dále též podmínky nebo "VOP") jsou platné a závazné pro všechny osoby, které využívají, na základě smluvního

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část

11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 11 strana 1/8 11.2 Novela zákona o DPH, účinná od 1. ledna 2013 2. část Ing. Ondřej Burian, Ing. Jan Zábrodský Za účelem zvýšení přehlednosti zákona byly 10d a

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Ing. Radek Hála RNDr. Miroslav Veselý - ČDS sleduje přechod od papírových forem dokumentů

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_16_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Zdaňovací období: je kalendářní měsíc, plátce se může rozhodnout,

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ADVIA Office Centre 24

ADVIA Office Centre 24 ADVIA Office Centre 24 Na Poříčí 1071/17 110 00 Praha 1 tel.: +420 777 857 758 ADVIA Office Centre Sídlo pro Vaši společnost Pod Altánem 9/105 Praha 10 Strašnice PSČ 100 00 ADVIA GROUP s.r.o. IČO 66 24

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více