Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. Prvním tématem je problematika daňových dokladů po novele zákona o dani z přidané hodnoty. Druhý článek je věnován nepřímé novele daňového řádu od , dále bychom Vás rádi informovali o novém pokynu o stanovení lhůt při správě daní. Posledním tématem je komentář k přehledu transakcí uskutečněných na nemovitostním trhu v roce 2012, při kterých společnost TPA Horwath asistovala. V neposlední řadě přinášíme novinky z dění v TPA Horwath: I letos vychází kniha Podvojné účetnictví, jejíž původní myšlenka byla položena před dvaceti lety v TPA Horwath. Dále Vás informujeme o úspěchu v soutěži Daňař a daňová firma roku, o odborných článcích v časopise Auditor a o seminářích, které přednáší naši zaměstnanci. Tradičně připojujeme mzdový a daňový kalendář s důležitými termíny na měsíc březen Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. S úctou Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath TPA Horwath Mánesova Praha 2 Česká republika Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání Správa nemovitostí Obsah 1 Daňové doklady po novele Nepřímá novela daňového řádu od Nový pokyn o stanovení lhůt při správě daní 4 Transakce na nemovitostním trhu v roce Z dění v TPA Horwath 6 6 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / Daňové doklady po novele 2013 S účinností od 1. ledna 2013 vstoupila v planost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH ), jejíž součástí je implementace směrnice Rady 2010/45/EU (dále jen Směrnice ), kterou se mění Směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla fakturace. Z důvodu implementace změn v oblasti pravidel fakturace, došlo k celkové změně dílu 5 ZDPH, který řeší problematiku daňových dokladů. V následujícím textu si zkusíme rozebrat některé otázky týkající se tohoto tématu. Elektronická nebo papírová faktura? Nově se stanoví hned několik pravidel, které by měly sloužit k naplnění základních cílů Směrnice. Zákon definuje daňový doklad coby písemnost splňující podmínky stanovené ZDPH, přičemž tato písemnost může mít dvě podoby a to papírovou a elektronickou. Připomeňme si, že cílem Směrnice je stanovit rovné zacházení s papírovými a elektronickými fakturami bez zvýšení administrativní zátěže spojené s papírovými fakturami a smyslem je prosazovat využívání elektronické fakturace poskytnutím svobodné volby při zajišťování věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti. Elektronická podoba daňového dokladu není nijak předepsána, resp. o elektronickou podobu jde tehdy, pokud je daňový doklad vystaven a obdržen elektronicky. Směrnice dokonce výslovně hovoří o jakémkoli elektronickém formátu. Typ elektronického formátu není podstatný, podstatné je pouze, že daňový doklad je v elektronickém formátu v okamžiku, kdy je vystaven a obdržen. Odběratel musí dle zákona souhlasit s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Aby nebyl znevýhodněn elektronický formát, může být za souhlas považován jak souhlas formální a písemný, tak i neformální a tzv. tichý. V praxi to znamená, že pokud Váš odběratel nic nenamítá proti tomu, že jste mu poslali elektronickou fakturu a tuto zaplatí, je zřejmé, že mu přijetí elektronického dokladu nedělalo potíže a správce daně nemůže tento tichý souhlas zpochybnit. Když shrneme výše uvedené, dojdeme k těmto dílčím závěrům: Formát dokladu není nijak omezen Jediné omezení elektronického formátu je v tom, že vystavovatel musí prokázat souhlas příjemce, ale postačující je i tichý souhlas Elektronické doklady mohou být předávány a přijímány v jednom formátu a následně převáděny do jiného formátu. Který stát určí pravidla pro daňový doklad? V 27 ZDPH jsou nově určena pravidla pro vystavování daňových dokladů. Toto by mělo zejména snížit právní nejistotu v situacích, kdy je dodáváno zboží nebo poskytnuty služby do jiného členského státu a vzniká otázka, pravidla které země mají být použita. Rozdíly mohou být zejména v obsahu daňových dokladů a typu daňových dokladů. Základním ustanovením je, že se použijí pravidla toho členského státu, ve kterém je místo plnění. Z toho ustanovení pak existují vyjmenované výjimky.

3 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Příklady: Popis obchodního případu Určená pravidla Paragraf Intrakomunitární dodání zboží z ČR do Německa ČR 27/1 Poskytnutí služby z ČR s místem plnění v Německu reverse charge Poskytnutí služby z ČR s místem plnění v Německu self billing/reverse charge ČR 27/2 a) Německo 27/2 a) Co to je věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňového dokladu? Jedná se o atributy vyjmenované v 34 ZDPH, které musí být zajištěny (prokázány) od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchování. Tato povinnost platí jak pro dodavatele (vystavovatele dokladu) tak i pro odběratele (příjemce dokladu). Zajištění věrohodnosti původu znamená, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila. Zajištění neporušenosti obsahu znamená, že nebyly pozměněny údaje požadované ZDPH. V této souvislosti se diskutovala, zda lze i nadále dopisovat přímo na fakturu některé údaje, jako např. účetní předkontaci, což je u části účetních jednotek zavedená praxe. V současné chvíli se výklad přiklonil k tomu, že zásahem do neporušeností by bylo pouze upravování, přepisování náležitostí požadovaných ZDPH. Účetní jednotky, které byly zvyklé si přímo na doklad psát například účetní předkontace tak mohou činit i nadále, protože tím nenaruší zákonných obsah daňového dokladu. Nicméně v této souvislosti dochází k určitým změnám. První se týká tuzemského reverse charge u stavebních prací, kde oproti minulosti příjemce, na které je přenesena daňová povinnosti doplňuje výši daně nikoli na daňový doklad, ale do záznamní evidence. Druhá změna se dotýká oblasti intrakomunitárního pořízení zboží, kde den povinnosti přiznat daň je mimo jiné navázán na datum vystavení daňového dokladu, ale zatímco v minulosti se tento datum odvíjel od doplnění údajů na doklad pořizovatelem zboží, nově nelze tyto údaje na doklad doplňovat a datum povinnosti přiznat daň se fakticky posouvá na skutečné vystavení daňového dokladu dodavatelem zboží. Zajištění čitelnosti znamená, že obsah dokladu týkající se DPH je okem čitelný, tj. zobrazitelný tak, aby bylo možno přečíst údaje ať už na papíře nebo na obrazovce. Novelizované znění vyvolává celou řadu dalších otázek, jako např. Jaké prostředky lze použít pro zajištění věrohodnosti, neporušenosti a čitelnosti?, apod. a na některé z nich se pokusíme odpovědět v dalším čísle. V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte Romanu Pelcovou,

4 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / Nepřímá novela daňového řádu od Dalším jednoznačným důkazem kvality legislativního procesu, který ve svém důsledku znesnadňuje orientaci daňového subjektu v právních předpisech je zákonem č. 399/2012 Sb. 1 provedená novela dosud ne kompletně účinného zákona č. 458/2011 Sb. 2, kterým byl novelizován daňový řád 3. Jednoznačným výsledkem tohoto nepřehledného postupu je skutečnost, že se od mění daňový řád. Dále si přiblížíme některé důležité novinky. Největší změna se odehrála v oblasti registrace daňových subjektů ( 125 až 131 daňového řádu). Došlo k podstatnému přepracování původní právní úpravy. Nově je od registrace možná výhradně prostřednictvím formuláře, přičemž zákon již neobsahuje povinné údaje, které by bylo nutno uvádět při registraci (toto se ponechává výhradně na formuláři přihlášky). Tato skutečnost může mít dosah do povinnosti hlásit každou změnu registrovaných údajů, neboť daňový subjekt bude muset při změně údajů kontrolovat svou přihlášku, zdali se nejedná o údaj v ní uvedený, tedy zdali náhodou nevznikla povinnost takovou změnu oznámit správci daně v 15 denní lhůtě. V původní úpravě daňového řádu byly povinné registrační údaje uvedeny přímo v zákoně. Pokud jde o změny údajů, lze je od oznamovat výhradně na předepsaném tiskopise. Oznamovat nemusí daňový subjekt změnu, kterou si správce daně může zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Toto ustanovení, jehož původním cílem mohla být snaha snížit administrativní zátěž daňových subjektů, nebylo ve svém důsledku příliš šťastné, neboť které informace si může správce daně takovým automatizovaným způsobem zjistit, bude daňovým subjektům dáno ve známost na úřední desce a prostřednictvím internetu. Tedy pro daňový subjekt bude snazší oznamovat správci daně veškeré změny registračních údajů (nepodaří-li se mu dopátrat, co se oznamovat nemusí). Také oblast daňových hlášení doznala důležitých změn. Daňový řád nově v 137 upravuje, že veškerá daňová hlášení se musejí podávat do 20 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení (původní úprava počítala se lhůtou 25 dní). Podobně došlo ke zkrácení lhůt pro podání vyúčtování daně. Toto je nutno podat do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (původně lhůta činila 4 měsíce). Hlášení a vyúčtování je od společné, že lhůtu pro jejich podání nelze prodloužit. Podání dodatečných daňových tvrzení ( 141 daňového řádu) je nyní pro daňové subjekty příznivější, protože lze vedle skutkových vad podat dodatečné daňové tvrzení také v důsledku vad právních. Na druhou stranu je nově stanoveno, že nelze namítat vady postupu správce daně. Určitých korekcí doznaly také sankce, konkrétně pokuta za opožděné tvrzení daně ( 250 daňového řádu). Pokud je daňové tvrzení podáno po lhůtě a vyčíslená výše pokuty by byla nižší než 200 Kč, pak se taková pokuta nepředepíše a daňový subjekt ji nemusí hradit. Pokud daňové tvrzení není podáno vůbec, pak zde naopak dochází ke zpřísnění sankce, neboť se pro výpočet pokuty využijí horní hranice sankce (tj. 5 % daně/ztráty v případě daňového přiznání a 0,5 % daně v případě hlášení či vyúčtování). Pro další informace v této oblasti kontaktuje Lukáše Pěsnu, 1 Zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření. 2 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. 3 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

5 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / Nový pokyn o stanovení lhůt při správě daní Daňový řád 4, kterým se řídí postupy při správě daní, obsahuje celou řadu institutů, jejichž realizace nemá žádnou pevně stanovenou lhůtu. Například při vyřizování odvolání může daňový subjekt podlehnout přesvědčení, že se dlouhou dobu nic neděje, což může vyústit až ve stížnost na nečinnost odvolacího orgánu. Právě takové lhůtní nedostatky daňového řádu řešil pokyn Ministerstva financí ČR č. D-348, který stanovoval lhůty k vyřízení jednotlivých záležitostí, nebyly-li tyto stanoveny samotným daňovým řádem. S účinností od 1. ledna 2013 vydalo Ministerstvo financí ČR nový pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při správě daní, který nahradil původní pokyn č. D-348. Kompletní znění nového pokynu lze nalézt na internetových stránkách české daňové správy 5. Co se konkrétně změnilo? Pozitivní informací pro daňové subjekty je zkrácení lhůty pro rozhodnutí o závazném posouzení z původních 6 měsíců na 3 měsíce. Další důležitá změna se týká vydání rozhodnutí o změně registrace, o zrušení registrace, o datu, kterým přechází místní příslušnost na nového správce daně. Na toto rozhodnutí měl správce daně podle původního pokynu D-348 maximálně 30 dní. Nový pokyn MF-1 lhůtu pro toto rozhodnutí zcela vypustil ze svých ustanovení. Za důležité považujeme připomenout, že pokyn č. MF-1 nemá sílu právního předpisu, tedy není všeobecně právně závazný. Pro daňový subjekt je však důležité, že je právně závazný uvnitř státní správy (jde tedy o interní pokyn správcům daně), z čehož plyne, že se jím musejí řídit jednotliví správci daně. V případě, že by některý správce daně nepostupoval v intencích tohoto pokynu, znamenalo by to vedle porušení interních pravidel a možného kázeňského postihu především možnost daňového subjektu dovolávat se v rámci stížnosti na nečinnost obecných principů daňové správy, konkrétně zásady postupu bez zbytečných průtahů ( 7 odst. 1 daňového řádu). Více informací k tomuto tématu Vám rád poskytne Lukáš Pěsna, 4 Transakce na nemovitostním trhu v roce 2012 Nemovitostní trh 2012 Hodnota transakcí do komerčních nemovitostní v České republice dosáhla v roce 2012 objemu 600 milionů EUR. Jedná se o údaj několikanásobně nižší než 2,2 miliardy EUR investované v roce 2011, kdy se obchodovala celá nemovitostní portfolia. Pro investory byly nejatraktivnější kancelářské budovy, ve střední Evropě tvořily většinu transakcí. Zdvojnásobil se zájem investorů o zelené kancelářské budovy; nyní až 70 % kancelářských budov postavených v České republice od roku 2010 má některý ze zelených certifikátů. 4 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 5 Viz

6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Dále investice směřovaly do nákupních center a do průmyslových nemovitostí. Neobvykle vysoký podíl tento rok zaznamenaly obchody s developerskými projekty s vydanými územními rozhodnutími nebo stavebními povoleními v zajímavých lokalitách. TPA Horwath se v roce 2012 podílela na realitních transakcích v hodnotě 125 mil. eur v ČR TPA Horwath se v minulém roce podílela na sedmi realitních transakcích v celkové hodnotě 125 milionů eur, tedy na 20 % všech transakcí dle objemu, které byly v ČR dokončeny v roce Její účast na nemovitostních transakcích za posledních 10 let překročila 1,5 miliardy eur. Nejdůležitější transakce roku 2012 Čtvrtletí Lokalita Majetek Odvětví Q1 České Budějovice City Centre České Budějovice Q1 Praha Radio Free Europe Q2 Praha City Tower Q2 Q3 Q4 Hradec Králové, Znojmo Brno Mladá Boleslav, Prague Administrativní prostory Administrativní prostory Administrativní prostory Cena (mil EUR) Kupující 33 (est.) Private Czech Prodávající Hannover Leasing 73 L88 Orco nezveřejněno Proxy-Finance Holding Marpona Carpathian Portfolio Maloobchod nezveřejněno Bluehouse Carpathian Honeywell Production Facility WDP Warehouse Portfolio Q4 Praha BB Centrum/ C/ HP Q4 Praha City Green Court Zdroj: CBRE Research Průmysl 16 CTP Invest Honeywell Maloobchod, průmysl Administrativní prostory Administrativní prostory 25 CTP Invest WDP nezveřejněno Vienna Insurance Group Immofinanz 54 Deka Skanska Vaše dotazy k tomuto tématu rád zodpoví Petr Karpeles, 5 Z dění v TPA Horwath Kniha Podvojné účetnictví 2013 Nakladatelství Grada vydalo počátkem února dvacáté vydání knihy Podvojné účetnictví 2013, jejíž původní myšlenka byla položena před dvaceti lety ve společnosti nesoucí dnešní název TPA Horwath. Autorský kolektiv

7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 pod vedením Jany Skálové knihu v průběhu jejího života průběžně aktualizoval a zařazoval novinky z účetnictví i daně z příjmů. Základní poslání knihy se nezměnilo, je určena začátečníkům v oblasti účetnictví a studentům vysokých škol. Obsahuje výklad základních účetních principů a zásad, podle českých účetních předpisů doplněný o základní daňové souvislosti v dani z příjmů právnických osob. Výklad je proveden účtováním na účty a je doplněn řadou řešených příkladů. Dvacáté vydání obsahuje novinky v účetnictví, které vstoupily v účinnost k Za zmínku stojí zejména účtování o jiném výsledku hospodaření minulých let. Základním mottem knihy je citát Petra Kheila z roku 1897: Účty a knihy obchodní vedou se k tomu účelu, aby obchodník, průmyslník, řemeslník anebo kterýkoli jiný podnikatel seznal stav svého jmění, aby věděl, z jakých částí se jeho jmění skládá, zdali mu ubývá nebo přibývá, vydělal-li či prodělal, aby povždy měl přehled veškerého svého jednání obchodního, aby v každé chvíli věděl, u koho má co pohledávati a komu je co dlužen, aby měl vědomost o tom, jaké jsou jeho zásoby, mnoho-li má míti a mnoho-li skutečně má hotových peněz. Poskytuje tedy účetnictví věrný obraz činnosti obchodníkovi vůbec a přehled veškerých obchodních případů. Bez pořádného vedení knih nikdy nelze obchodníku prospívati, kdyby výdělky jeho byly sebeznačnější. Daňař a daňová firma roku 2012 V pátek 1. února byly vyhlášeny výsledky soutěže Daňař a daňová firma roku Tato soutěž má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit nejvstřícnější finanční úřady nebo vybrat oblasti, které nás trápí v daních nejvíce (tzv. daňový citron). Součástí této soutěže jsou i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora v daních nebo sestavení daňové kanceláře snů z nejlepších odborníků. První ročník této soutěže se uskutečnil v roce Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme oznámit, že se na předních místech v této soutěži umístili i naši odborníci. Partnerka společnosti TPA Horwath Jana Skálová zvítězila v kategorii Daňová hvězda v oblasti fúzí a akvizic. K tomuto vítězství zcela jistě přispěla svou knihou Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, která k tomuto tématu byla vydána v nakladatelství Wolters Kluwer a v měsíci prosinci a lednu patřila k nejprodávanějším titulům. Senior manažer společnosti TPA Horwath Jan Soška zvítězil v kategorii Daňová hvězda v oblasti daně z příjmů právnických osob. Do kategorie Daňová kancelář snů byl zvolen vedle dvou obou výše jmenovaných také partner společnosti Jiří Hlaváč. Pracovníci společnosti TPA Horwath obsadili mezi nejlepší jedenáctkou daňových specialistů tři místa, čímž předběhli své konkurenty.

8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Naši zaměstnanci publikují v časopise Auditor Rádi bychom vás upozornili na články v letošním prvním čísle časopisu Auditor, které připravili naši zaměstnanci. Tematicky je lednové vydání časopisu zaměřeno na konec účetního období. Událostem po rozvahovém dnu se ve svém článku věnuje Radek Stein. Rozebírá účetní události po rozvahovém dnu a popisuje, jak tyto události zobrazit v účetnictví podle českých účetních předpisů a dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Další článek se týká změny účetního období a autory jsou Jana Skálová a Jiří Nesrovnal. Podle zákona o účetnictví mohou účetní jednotky přejít na hospodářský rok. K tomuto tématu byl zpracován materiál na Koordinační výbor a jeho závěry jsou v článku komentovány. Další novinkou je možnost využití hospodářského roku pro nově vzniklé účetní jednotky. Poslední část článku je věnována případům, kdy je možno využít prodloužené účetní období (maximálně měsíce). Daňovou problematiku spojenou s uzavřením účetního období doplňuje článek Daňová ztráta co o ní (možná) ještě nevíte od Jindřicha Trupla. Článek je zaměřen na vznik, správu a využití ztráty u právnických osob, rozebírá některé komplikované situace např. změny vlastnické struktury či možnosti převzetí ztráty nástupnickou společností. Všechny výše uvedené články můžete najít na našem webu: sekce publikace/odborné články/účetnictví a audit. Naši zaměstnanci přednáší v měsíci březnu Rádi bychom vás informovali o tom, že řada zaměstnanců TPA Horwath působí jako aktivní lektoři na vzdělávacích akcích, seminářích a přednáškách. Největší lektorská aktivita našich odborníků je soustředěna ve společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Většina seminářů se koná na v budově ČS VTV, na Novotného lávce 5, Praha 1, kde je i sídlo této společnosti. Z nabídky na měsíc březen vybíráme: Termín Název semináře Lektor 4.3. Pohledávky/závazky - účetní a daňové problémy Ing. Jindřich Trupl Cash flow v příkladech Ing. Markéta Kopřivová Účetnictví v praxi - příklady Ing. Daniel Horad Odložená daň a jak ji spočítat - aktuálně Ing. Rostislav Kuneš Jak správně fakturovat Ing. Jindřich Trupl Další informace získáte a objednávky seminářů můžete provést na Na další seminář si vás dovolujeme pozvat do společnosti BOVA POLYGON, kde bude 11. března 2012 probíhat seminář na téma Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností. Přednášející je

9 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Jana Skálová. Seminář se koná na stejném místě, tedy v budově ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Podrobnější informace naleznete 6 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář BŘEZEN pátek 1. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 úterý 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 15. středa 20. daň z příjmů sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů pojistné čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za únor 2013 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za únor 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření výpis z evidence za únor daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor pondělí 25. spotřební daň energetické daně souhrnné hlášení za únor daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání za únor 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013 středa 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

10 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt

Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im. Informáční máteriál pro veřejnošt Zvlá š tní rež im jednoho šprá vní ho mí štá Mini One Stop Shop EU rež im Informáční máteriál pro veřejnošt 1. Úvod... 2 1.1 Souvislosti... 2 1.2 Právní úprava... 2 1.3 Vymezení pojmů... 3 1.4 Použití

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

STĚŽUJTE SI V PRAVÝ ČAS! Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zveřejnil návod pro podnikatele, jimž bylo kvůli diskriminačním praktikám ve veřejných zakázkách zabráněno v účasti ve veřejné soutěži na zahraničních

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Skupiny CGS společnosti CGS GROUP s.r.o.. vydané s platností a účinností od 1. ledna 2013 1. Výklad pojmů 1.1 Smlouva je smlouva o poskytování sdružených

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více