Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou pro Vás přínosem a budete je číst se zájmem. Prvním tématem je problematika daňových dokladů po novele zákona o dani z přidané hodnoty. Druhý článek je věnován nepřímé novele daňového řádu od , dále bychom Vás rádi informovali o novém pokynu o stanovení lhůt při správě daní. Posledním tématem je komentář k přehledu transakcí uskutečněných na nemovitostním trhu v roce 2012, při kterých společnost TPA Horwath asistovala. V neposlední řadě přinášíme novinky z dění v TPA Horwath: I letos vychází kniha Podvojné účetnictví, jejíž původní myšlenka byla položena před dvaceti lety v TPA Horwath. Dále Vás informujeme o úspěchu v soutěži Daňař a daňová firma roku, o odborných článcích v časopise Auditor a o seminářích, které přednáší naši zaměstnanci. Tradičně připojujeme mzdový a daňový kalendář s důležitými termíny na měsíc březen Přejeme Vám příjemné chvíle strávené při čtení Newsletteru. S úctou Rostislav Kuneš Partner TPA Horwath TPA Horwath Mánesova Praha 2 Česká republika Tel.: Fax: Poskytované služby Audit Daňové poradenství Mezinárodní daňové plánování Transferové ceny Podnikové poradenství Poradenství při nákupech a prodejích společností Due diligence Přeměny a strukturování transakcí Oceňování a znalecká činnost Vedení účetnictví IFRS poradenství Účetní a ekonomické poradenství Finanční reporting Vedení mezd Fondy kvalifikovaných investorů Účetní a daňové vzdělávání Správa nemovitostí Obsah 1 Daňové doklady po novele Nepřímá novela daňového řádu od Nový pokyn o stanovení lhůt při správě daní 4 Transakce na nemovitostním trhu v roce Z dění v TPA Horwath 6 6 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Člen Crowe Horwath International (Curych) celosvětová asociace nezávislých účetních a ekonomických poradců.

2 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / Daňové doklady po novele 2013 S účinností od 1. ledna 2013 vstoupila v planost novela zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH ), jejíž součástí je implementace směrnice Rady 2010/45/EU (dále jen Směrnice ), kterou se mění Směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla fakturace. Z důvodu implementace změn v oblasti pravidel fakturace, došlo k celkové změně dílu 5 ZDPH, který řeší problematiku daňových dokladů. V následujícím textu si zkusíme rozebrat některé otázky týkající se tohoto tématu. Elektronická nebo papírová faktura? Nově se stanoví hned několik pravidel, které by měly sloužit k naplnění základních cílů Směrnice. Zákon definuje daňový doklad coby písemnost splňující podmínky stanovené ZDPH, přičemž tato písemnost může mít dvě podoby a to papírovou a elektronickou. Připomeňme si, že cílem Směrnice je stanovit rovné zacházení s papírovými a elektronickými fakturami bez zvýšení administrativní zátěže spojené s papírovými fakturami a smyslem je prosazovat využívání elektronické fakturace poskytnutím svobodné volby při zajišťování věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti. Elektronická podoba daňového dokladu není nijak předepsána, resp. o elektronickou podobu jde tehdy, pokud je daňový doklad vystaven a obdržen elektronicky. Směrnice dokonce výslovně hovoří o jakémkoli elektronickém formátu. Typ elektronického formátu není podstatný, podstatné je pouze, že daňový doklad je v elektronickém formátu v okamžiku, kdy je vystaven a obdržen. Odběratel musí dle zákona souhlasit s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Aby nebyl znevýhodněn elektronický formát, může být za souhlas považován jak souhlas formální a písemný, tak i neformální a tzv. tichý. V praxi to znamená, že pokud Váš odběratel nic nenamítá proti tomu, že jste mu poslali elektronickou fakturu a tuto zaplatí, je zřejmé, že mu přijetí elektronického dokladu nedělalo potíže a správce daně nemůže tento tichý souhlas zpochybnit. Když shrneme výše uvedené, dojdeme k těmto dílčím závěrům: Formát dokladu není nijak omezen Jediné omezení elektronického formátu je v tom, že vystavovatel musí prokázat souhlas příjemce, ale postačující je i tichý souhlas Elektronické doklady mohou být předávány a přijímány v jednom formátu a následně převáděny do jiného formátu. Který stát určí pravidla pro daňový doklad? V 27 ZDPH jsou nově určena pravidla pro vystavování daňových dokladů. Toto by mělo zejména snížit právní nejistotu v situacích, kdy je dodáváno zboží nebo poskytnuty služby do jiného členského státu a vzniká otázka, pravidla které země mají být použita. Rozdíly mohou být zejména v obsahu daňových dokladů a typu daňových dokladů. Základním ustanovením je, že se použijí pravidla toho členského státu, ve kterém je místo plnění. Z toho ustanovení pak existují vyjmenované výjimky.

3 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Příklady: Popis obchodního případu Určená pravidla Paragraf Intrakomunitární dodání zboží z ČR do Německa ČR 27/1 Poskytnutí služby z ČR s místem plnění v Německu reverse charge Poskytnutí služby z ČR s místem plnění v Německu self billing/reverse charge ČR 27/2 a) Německo 27/2 a) Co to je věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňového dokladu? Jedná se o atributy vyjmenované v 34 ZDPH, které musí být zajištěny (prokázány) od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchování. Tato povinnost platí jak pro dodavatele (vystavovatele dokladu) tak i pro odběratele (příjemce dokladu). Zajištění věrohodnosti původu znamená, že je zaručena totožnost osoby, která plnění uskutečňuje nebo která daňový doklad oprávněně vystavila. Zajištění neporušenosti obsahu znamená, že nebyly pozměněny údaje požadované ZDPH. V této souvislosti se diskutovala, zda lze i nadále dopisovat přímo na fakturu některé údaje, jako např. účetní předkontaci, což je u části účetních jednotek zavedená praxe. V současné chvíli se výklad přiklonil k tomu, že zásahem do neporušeností by bylo pouze upravování, přepisování náležitostí požadovaných ZDPH. Účetní jednotky, které byly zvyklé si přímo na doklad psát například účetní předkontace tak mohou činit i nadále, protože tím nenaruší zákonných obsah daňového dokladu. Nicméně v této souvislosti dochází k určitým změnám. První se týká tuzemského reverse charge u stavebních prací, kde oproti minulosti příjemce, na které je přenesena daňová povinnosti doplňuje výši daně nikoli na daňový doklad, ale do záznamní evidence. Druhá změna se dotýká oblasti intrakomunitárního pořízení zboží, kde den povinnosti přiznat daň je mimo jiné navázán na datum vystavení daňového dokladu, ale zatímco v minulosti se tento datum odvíjel od doplnění údajů na doklad pořizovatelem zboží, nově nelze tyto údaje na doklad doplňovat a datum povinnosti přiznat daň se fakticky posouvá na skutečné vystavení daňového dokladu dodavatelem zboží. Zajištění čitelnosti znamená, že obsah dokladu týkající se DPH je okem čitelný, tj. zobrazitelný tak, aby bylo možno přečíst údaje ať už na papíře nebo na obrazovce. Novelizované znění vyvolává celou řadu dalších otázek, jako např. Jaké prostředky lze použít pro zajištění věrohodnosti, neporušenosti a čitelnosti?, apod. a na některé z nich se pokusíme odpovědět v dalším čísle. V případě dotazů k tomuto tématu kontaktujte Romanu Pelcovou,

4 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / Nepřímá novela daňového řádu od Dalším jednoznačným důkazem kvality legislativního procesu, který ve svém důsledku znesnadňuje orientaci daňového subjektu v právních předpisech je zákonem č. 399/2012 Sb. 1 provedená novela dosud ne kompletně účinného zákona č. 458/2011 Sb. 2, kterým byl novelizován daňový řád 3. Jednoznačným výsledkem tohoto nepřehledného postupu je skutečnost, že se od mění daňový řád. Dále si přiblížíme některé důležité novinky. Největší změna se odehrála v oblasti registrace daňových subjektů ( 125 až 131 daňového řádu). Došlo k podstatnému přepracování původní právní úpravy. Nově je od registrace možná výhradně prostřednictvím formuláře, přičemž zákon již neobsahuje povinné údaje, které by bylo nutno uvádět při registraci (toto se ponechává výhradně na formuláři přihlášky). Tato skutečnost může mít dosah do povinnosti hlásit každou změnu registrovaných údajů, neboť daňový subjekt bude muset při změně údajů kontrolovat svou přihlášku, zdali se nejedná o údaj v ní uvedený, tedy zdali náhodou nevznikla povinnost takovou změnu oznámit správci daně v 15 denní lhůtě. V původní úpravě daňového řádu byly povinné registrační údaje uvedeny přímo v zákoně. Pokud jde o změny údajů, lze je od oznamovat výhradně na předepsaném tiskopise. Oznamovat nemusí daňový subjekt změnu, kterou si správce daně může zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků či evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Toto ustanovení, jehož původním cílem mohla být snaha snížit administrativní zátěž daňových subjektů, nebylo ve svém důsledku příliš šťastné, neboť které informace si může správce daně takovým automatizovaným způsobem zjistit, bude daňovým subjektům dáno ve známost na úřední desce a prostřednictvím internetu. Tedy pro daňový subjekt bude snazší oznamovat správci daně veškeré změny registračních údajů (nepodaří-li se mu dopátrat, co se oznamovat nemusí). Také oblast daňových hlášení doznala důležitých změn. Daňový řád nově v 137 upravuje, že veškerá daňová hlášení se musejí podávat do 20 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení (původní úprava počítala se lhůtou 25 dní). Podobně došlo ke zkrácení lhůt pro podání vyúčtování daně. Toto je nutno podat do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku (původně lhůta činila 4 měsíce). Hlášení a vyúčtování je od společné, že lhůtu pro jejich podání nelze prodloužit. Podání dodatečných daňových tvrzení ( 141 daňového řádu) je nyní pro daňové subjekty příznivější, protože lze vedle skutkových vad podat dodatečné daňové tvrzení také v důsledku vad právních. Na druhou stranu je nově stanoveno, že nelze namítat vady postupu správce daně. Určitých korekcí doznaly také sankce, konkrétně pokuta za opožděné tvrzení daně ( 250 daňového řádu). Pokud je daňové tvrzení podáno po lhůtě a vyčíslená výše pokuty by byla nižší než 200 Kč, pak se taková pokuta nepředepíše a daňový subjekt ji nemusí hradit. Pokud daňové tvrzení není podáno vůbec, pak zde naopak dochází ke zpřísnění sankce, neboť se pro výpočet pokuty využijí horní hranice sankce (tj. 5 % daně/ztráty v případě daňového přiznání a 0,5 % daně v případě hlášení či vyúčtování). Pro další informace v této oblasti kontaktuje Lukáše Pěsnu, 1 Zákon č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření. 2 Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. 3 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

5 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / Nový pokyn o stanovení lhůt při správě daní Daňový řád 4, kterým se řídí postupy při správě daní, obsahuje celou řadu institutů, jejichž realizace nemá žádnou pevně stanovenou lhůtu. Například při vyřizování odvolání může daňový subjekt podlehnout přesvědčení, že se dlouhou dobu nic neděje, což může vyústit až ve stížnost na nečinnost odvolacího orgánu. Právě takové lhůtní nedostatky daňového řádu řešil pokyn Ministerstva financí ČR č. D-348, který stanovoval lhůty k vyřízení jednotlivých záležitostí, nebyly-li tyto stanoveny samotným daňovým řádem. S účinností od 1. ledna 2013 vydalo Ministerstvo financí ČR nový pokyn č. MF-1 o stanovení lhůt při správě daní, který nahradil původní pokyn č. D-348. Kompletní znění nového pokynu lze nalézt na internetových stránkách české daňové správy 5. Co se konkrétně změnilo? Pozitivní informací pro daňové subjekty je zkrácení lhůty pro rozhodnutí o závazném posouzení z původních 6 měsíců na 3 měsíce. Další důležitá změna se týká vydání rozhodnutí o změně registrace, o zrušení registrace, o datu, kterým přechází místní příslušnost na nového správce daně. Na toto rozhodnutí měl správce daně podle původního pokynu D-348 maximálně 30 dní. Nový pokyn MF-1 lhůtu pro toto rozhodnutí zcela vypustil ze svých ustanovení. Za důležité považujeme připomenout, že pokyn č. MF-1 nemá sílu právního předpisu, tedy není všeobecně právně závazný. Pro daňový subjekt je však důležité, že je právně závazný uvnitř státní správy (jde tedy o interní pokyn správcům daně), z čehož plyne, že se jím musejí řídit jednotliví správci daně. V případě, že by některý správce daně nepostupoval v intencích tohoto pokynu, znamenalo by to vedle porušení interních pravidel a možného kázeňského postihu především možnost daňového subjektu dovolávat se v rámci stížnosti na nečinnost obecných principů daňové správy, konkrétně zásady postupu bez zbytečných průtahů ( 7 odst. 1 daňového řádu). Více informací k tomuto tématu Vám rád poskytne Lukáš Pěsna, 4 Transakce na nemovitostním trhu v roce 2012 Nemovitostní trh 2012 Hodnota transakcí do komerčních nemovitostní v České republice dosáhla v roce 2012 objemu 600 milionů EUR. Jedná se o údaj několikanásobně nižší než 2,2 miliardy EUR investované v roce 2011, kdy se obchodovala celá nemovitostní portfolia. Pro investory byly nejatraktivnější kancelářské budovy, ve střední Evropě tvořily většinu transakcí. Zdvojnásobil se zájem investorů o zelené kancelářské budovy; nyní až 70 % kancelářských budov postavených v České republice od roku 2010 má některý ze zelených certifikátů. 4 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. 5 Viz

6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Dále investice směřovaly do nákupních center a do průmyslových nemovitostí. Neobvykle vysoký podíl tento rok zaznamenaly obchody s developerskými projekty s vydanými územními rozhodnutími nebo stavebními povoleními v zajímavých lokalitách. TPA Horwath se v roce 2012 podílela na realitních transakcích v hodnotě 125 mil. eur v ČR TPA Horwath se v minulém roce podílela na sedmi realitních transakcích v celkové hodnotě 125 milionů eur, tedy na 20 % všech transakcí dle objemu, které byly v ČR dokončeny v roce Její účast na nemovitostních transakcích za posledních 10 let překročila 1,5 miliardy eur. Nejdůležitější transakce roku 2012 Čtvrtletí Lokalita Majetek Odvětví Q1 České Budějovice City Centre České Budějovice Q1 Praha Radio Free Europe Q2 Praha City Tower Q2 Q3 Q4 Hradec Králové, Znojmo Brno Mladá Boleslav, Prague Administrativní prostory Administrativní prostory Administrativní prostory Cena (mil EUR) Kupující 33 (est.) Private Czech Prodávající Hannover Leasing 73 L88 Orco nezveřejněno Proxy-Finance Holding Marpona Carpathian Portfolio Maloobchod nezveřejněno Bluehouse Carpathian Honeywell Production Facility WDP Warehouse Portfolio Q4 Praha BB Centrum/ C/ HP Q4 Praha City Green Court Zdroj: CBRE Research Průmysl 16 CTP Invest Honeywell Maloobchod, průmysl Administrativní prostory Administrativní prostory 25 CTP Invest WDP nezveřejněno Vienna Insurance Group Immofinanz 54 Deka Skanska Vaše dotazy k tomuto tématu rád zodpoví Petr Karpeles, 5 Z dění v TPA Horwath Kniha Podvojné účetnictví 2013 Nakladatelství Grada vydalo počátkem února dvacáté vydání knihy Podvojné účetnictví 2013, jejíž původní myšlenka byla položena před dvaceti lety ve společnosti nesoucí dnešní název TPA Horwath. Autorský kolektiv

7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 pod vedením Jany Skálové knihu v průběhu jejího života průběžně aktualizoval a zařazoval novinky z účetnictví i daně z příjmů. Základní poslání knihy se nezměnilo, je určena začátečníkům v oblasti účetnictví a studentům vysokých škol. Obsahuje výklad základních účetních principů a zásad, podle českých účetních předpisů doplněný o základní daňové souvislosti v dani z příjmů právnických osob. Výklad je proveden účtováním na účty a je doplněn řadou řešených příkladů. Dvacáté vydání obsahuje novinky v účetnictví, které vstoupily v účinnost k Za zmínku stojí zejména účtování o jiném výsledku hospodaření minulých let. Základním mottem knihy je citát Petra Kheila z roku 1897: Účty a knihy obchodní vedou se k tomu účelu, aby obchodník, průmyslník, řemeslník anebo kterýkoli jiný podnikatel seznal stav svého jmění, aby věděl, z jakých částí se jeho jmění skládá, zdali mu ubývá nebo přibývá, vydělal-li či prodělal, aby povždy měl přehled veškerého svého jednání obchodního, aby v každé chvíli věděl, u koho má co pohledávati a komu je co dlužen, aby měl vědomost o tom, jaké jsou jeho zásoby, mnoho-li má míti a mnoho-li skutečně má hotových peněz. Poskytuje tedy účetnictví věrný obraz činnosti obchodníkovi vůbec a přehled veškerých obchodních případů. Bez pořádného vedení knih nikdy nelze obchodníku prospívati, kdyby výdělky jeho byly sebeznačnější. Daňař a daňová firma roku 2012 V pátek 1. února byly vyhlášeny výsledky soutěže Daňař a daňová firma roku Tato soutěž má za cíl vybrat nejlepší daňové specialisty, daňové osobnosti a zvolit nejvstřícnější finanční úřady nebo vybrat oblasti, které nás trápí v daních nejvíce (tzv. daňový citron). Součástí této soutěže jsou i další kategorie jako například volba nejlepšího lektora v daních nebo sestavení daňové kanceláře snů z nejlepších odborníků. První ročník této soutěže se uskutečnil v roce Jsme velmi potěšeni, že vám můžeme oznámit, že se na předních místech v této soutěži umístili i naši odborníci. Partnerka společnosti TPA Horwath Jana Skálová zvítězila v kategorii Daňová hvězda v oblasti fúzí a akvizic. K tomuto vítězství zcela jistě přispěla svou knihou Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, která k tomuto tématu byla vydána v nakladatelství Wolters Kluwer a v měsíci prosinci a lednu patřila k nejprodávanějším titulům. Senior manažer společnosti TPA Horwath Jan Soška zvítězil v kategorii Daňová hvězda v oblasti daně z příjmů právnických osob. Do kategorie Daňová kancelář snů byl zvolen vedle dvou obou výše jmenovaných také partner společnosti Jiří Hlaváč. Pracovníci společnosti TPA Horwath obsadili mezi nejlepší jedenáctkou daňových specialistů tři místa, čímž předběhli své konkurenty.

8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Naši zaměstnanci publikují v časopise Auditor Rádi bychom vás upozornili na články v letošním prvním čísle časopisu Auditor, které připravili naši zaměstnanci. Tematicky je lednové vydání časopisu zaměřeno na konec účetního období. Událostem po rozvahovém dnu se ve svém článku věnuje Radek Stein. Rozebírá účetní události po rozvahovém dnu a popisuje, jak tyto události zobrazit v účetnictví podle českých účetních předpisů a dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Další článek se týká změny účetního období a autory jsou Jana Skálová a Jiří Nesrovnal. Podle zákona o účetnictví mohou účetní jednotky přejít na hospodářský rok. K tomuto tématu byl zpracován materiál na Koordinační výbor a jeho závěry jsou v článku komentovány. Další novinkou je možnost využití hospodářského roku pro nově vzniklé účetní jednotky. Poslední část článku je věnována případům, kdy je možno využít prodloužené účetní období (maximálně měsíce). Daňovou problematiku spojenou s uzavřením účetního období doplňuje článek Daňová ztráta co o ní (možná) ještě nevíte od Jindřicha Trupla. Článek je zaměřen na vznik, správu a využití ztráty u právnických osob, rozebírá některé komplikované situace např. změny vlastnické struktury či možnosti převzetí ztráty nástupnickou společností. Všechny výše uvedené články můžete najít na našem webu: sekce publikace/odborné články/účetnictví a audit. Naši zaměstnanci přednáší v měsíci březnu Rádi bychom vás informovali o tom, že řada zaměstnanců TPA Horwath působí jako aktivní lektoři na vzdělávacích akcích, seminářích a přednáškách. Největší lektorská aktivita našich odborníků je soustředěna ve společnosti Notia středisko vzdělávání, s.r.o. Většina seminářů se koná na v budově ČS VTV, na Novotného lávce 5, Praha 1, kde je i sídlo této společnosti. Z nabídky na měsíc březen vybíráme: Termín Název semináře Lektor 4.3. Pohledávky/závazky - účetní a daňové problémy Ing. Jindřich Trupl Cash flow v příkladech Ing. Markéta Kopřivová Účetnictví v praxi - příklady Ing. Daniel Horad Odložená daň a jak ji spočítat - aktuálně Ing. Rostislav Kuneš Jak správně fakturovat Ing. Jindřich Trupl Další informace získáte a objednávky seminářů můžete provést na Na další seminář si vás dovolujeme pozvat do společnosti BOVA POLYGON, kde bude 11. března 2012 probíhat seminář na téma Účetní a daňové souvislosti zákona o přeměnách kapitálových společností. Přednášející je

9 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 Jana Skálová. Seminář se koná na stejném místě, tedy v budově ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1. Podrobnější informace naleznete 6 Nezapomeňte zaplatit mzdový a daňový kalendář BŘEZEN pátek 1. daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 úterý 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pátek 15. středa 20. daň z příjmů sociální pojištění zdravotní pojištění daň z příjmů pojistné čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele měsíční odvod pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a důchodové pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za únor 2013 měsíční odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance a zaměstnavatele za únor 2013 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2012 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření výpis z evidence za únor daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor pondělí 25. spotřební daň energetické daně souhrnné hlášení za únor daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2013 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání za únor 2013 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2013 středa 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2013 (pouze spotřební daň z lihu)

10 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Únor / 1 0 TPA Horwath Audit s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka 25463, Číslo osvědčení 80 KAČR TPA Horwath Tax s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Valuation Services s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath Corporate Finance s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka TPA Horwath FM s.r.o. IČO: , Městský soud v Praze, Oddíl C, vložka PRAHA OPAVA OSTRAVA Mánesova 28 Veleslavínova 8 PARK CENTRUM, Hrušovská Praha Opava Ostrava Česká republika Česká republika Česká republika Informace, uvedené v tomto dokumentu, jsou pouze informativní a mají obecný charakter. V případě, že se je rozhodnete aplikovat v praxi, doporučujeme předchozí konzultaci s odborníkem, při které budou zváženy všechny aspekty konkrétního případu. Tento dokument nenahrazuje odborné poradenství, a proto TPA Horwath nemůže nést žádnou odpovědnost za případné škody, které by vznikly v důsledku aplikace informací zde uvedených. Jestliže si nepřejete dostávat naše informační materiály, napište nám na

S r p e n / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

S r p e n / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, S r p e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Břez e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Březen 2013 1 / 9. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Březen 2013 1 / 9. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Březen 2013 1 / 9 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz P r o s i n e c 2 0 1 1 1 / 9 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz P r o s i n e c 2 0 1 1 1 / 9 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, P r o s i n e c 2 0 1 1 1 / 9 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat prosincové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme,

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

NEWSLETTER V lednovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela účetních předpisů pro rok 2014

NEWSLETTER V lednovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela účetních předpisů pro rok 2014 V lednovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Novela účetních předpisů pro rok 2014... Strana 1 2. Výroční zpráva... Strana 2 3. Elektronické podávání přiznání k DPH... Strana 3 4. Zrušení

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Říjen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Říjen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Říjen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat říjnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červenec 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červencové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

www.tpa-horwath.cz D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, D u b e n 2 0 1 1 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat dubnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2012 1 / 6 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

V dubnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V dubnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V dubnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Nejčastější chyby v DPH v nájemních smlouvách... Strana 1 2. Daň z nabytí nemovitých věcí... Strana 2 3. Možnost uplatnit daňovou ztrátu při

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Listopad / 8. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Listopad / 8. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Listopad 2012 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat listopadové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko

Albánie Bulharsko Česká republika Chorvatsko Maďarsko Polsko Rakousko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko V říjnovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zákonná opatření Senátu schválena... Strana 1 2. Zdanění investičních fondů... Strana 2 3. Jak proti pozdním platbám pohledávek?... Strana

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

www.tpa-horwath.cz L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, L i s t o p a d 2 0 1 1 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat listopadové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme,

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Ř í j e n / 7 Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Ř í j e n / 7 Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat říjnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který vás informuje o zajímavostech

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Srpen 2013 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat srpnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

www.tpa-horwath.cz Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Č e r v e n 2 0 1 1 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Č e r v e n 2 0 1 1 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, Č e r v e n 2 0 1 1 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme,

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Leden 2013 1 / 1 0 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat lednové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, které Vás informuje o zajímavostech

Více

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014

Výroční zpráva. o průhlednosti společnosti TPA Horwath Audit s.r.o. za rok 2014 Výroční zpráva o průhlednosti společnosti za rok 2014 140 00 Praha 4, Antala Staška 2027/79 Tel.: +420 222 826 311, Fax: +420 222 826 312, E-Mail: audit@tpa-horwath.cz pobočky 746 01 Opava, Veleslavínova

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Poskytované služby. Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2013 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové,

Poskytované služby. Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2013 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Květen 2013 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat květnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Září 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Září 2012 1 / 7. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Září 2012 1 / 7 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat zářijové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

www.tpa-horwath.cz L e d e n 2 0 1 2 1 / 9 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz L e d e n 2 0 1 2 1 / 9 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat lednové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, informující o novinkách z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že většina článků bude pro Vás přínosem

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví

NEWSLETTER 11 2013. V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Intervence ČNB a účetnictví... Strana 1 2. Změny v solární dani pro příští rok... Strana 2 3. Jiný výsledek hospodaření v účetní závěrce

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Březen 2012 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Březen 2012 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Březen 2012 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat březnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o novinkách týkajících se daní,

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

www.tpa-horwath.cz Ú n o r 2 0 1 2 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Ú n o r 2 0 1 2 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Ú n o r 2 0 1 2 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat únorové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené

Více

Vystavování daňových dokladů

Vystavování daňových dokladů Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná plnění,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji

DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle ZDPH a následně též podle 42 46a a ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji Daňové doklady DPH se vyčísluje na daňových dokladech vystavovaných podle 26 35 ZDPH a následně též podle 42 46a a 49 50 ZDPH (opravy), Daňové doklady nejčastěji vystavuje plátce DPH uskutečňující zdanitelná

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V listopadovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Obchodní podmínky INCOTERMS a jejich dopady do účetnictví... Strana 1 2. DPH zpřísnění požadavků na elektronická podání od 1. 1. 2016...

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN út 8. pojištění OSVČ zdravotní - záloha 12/2012 po 9. splatnost (bez daně z lihu) 11/2012 po 21. pojištění OSVČ sociální - záloha 12/2012

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červen 2013 1 / 10

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červen 2013 1 / 10 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červen 2013 1 / 10 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12 E-FAKTURA legislativní rámec e-fakturace OBSAH Úvod do problematiky Legislativní rámec EU a jeho transpozice Zrovnoprávnění forem daňových dokladů Problematika podepisování Výběr formátů, postavení EDI

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Prosinec 2012 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové,

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Prosinec 2012 1 / 8. Vážené dámy, vážení pánové, Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Prosinec 2012 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat prosincové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové,

www.tpa-horwath.cz Z áří 2011 1 / 7 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Vážené dámy, vážení pánové, Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat zářijové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech z oblasti daní a účetnictví. Věříme, že uvedené příspěvky budou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO171

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009

Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Operátor trhu s elektřinou (OTE) Změna systému vystavování dokladů od 1. února 2009 Obsah prezentace I 1. Úvod 2. Denní trh DPH Vymezení a rozsah plnění Místo plnění Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2016 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2016, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2013 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2013, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červen 2012 1 / 8

Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červen 2012 1 / 8 Newsletter skupiny TPA Horwath Česká republika Červen 2012 1 / 8 Vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vám zaslat červnové vydání Newsletteru skupiny TPA Horwath, který Vás informuje o zajímavostech

Více

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a

24a. Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit. 24a 24a 312 24a U. (1) Při poskytnutí služby nebo dodání zboží s místem plnění mimo tuzemsko vzniká povinnost přiznat plnění ke dni uskutečnění tohoto plnění, pokud se jedná o a) poskytnutí služby, b) dodání

Více

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata:

V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: V únorovém čísle Newsletteru naleznete následující témata: 1. Zálohy na podíly na zisku past na jednatele či společníky... Strana 1 2. Odpočet na podporu výzkumu a vývoje... Strana 3 3. mezi třemi nejúspěšnějšími

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více