Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007"

Transkript

1 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k Přehled hlavních činností organizace Hodnocení hlavní činnosti Hodnocení výrobní činnosti 4. Základní personální údaje k Údaje o majetku a použití účetních metod 6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření 7.2 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití 7.4 Čerpání mzdových prostředků 7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití 7.6 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku 8. Příjemci služeb KTN 9. Finanční kontroly v KTN

2 1. Základní údaje Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN) Adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, IČO: Poštovní adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, tel.: fax: Půjčovní doba pro veřejnost: pondělí čtvrtek 9-18 hod pátek 9-15 hod 2. Způsob zřízení KTN Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR) KTN byla zřízena dne na základě zřizovací listiny Ministerstva kultury č.j /90-I/KK ze dne jako rozpočtová organizace MK ČR a od změněna na příspěvkovou organizaci MK ČR, jejíž činnost je upravena statutem ze dne , č.j. 2604/2002.

3 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností 3.1 Organizační struktura k Byla zjednodušena organizační struktura. Spojením výrobního a technického úseku v roce 2007 došlo BylBxla 3.1 Organizační struktura k k zúžení řídícího schéma o jedno místo vedoucího pracovníka a zároveň se zefektivnila přímá vazba výrobních a pomocných činností. Personalistika 1 zaměstnanec Ředitel Sekretariát spisová služba 1 zaměstnanec Interní audit kontrola 1 zaměstnanec Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fondů, půjčovní služby) Vedoucí úseku, knihovníci 14 zaměstnanců Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový přepis) Vedoucí úseku,mistři zvuku, zvukaři 14 zaměstnanců Výrobně-technický úsek (tisk, distribuce a technické služby) Vedoucí úseku, přepisovači sazeči, korektoři, tiskař, knihaři, expedient, dělníci, skladník, mechanik, technický pracovník řidič, spojový manipulant, uklízečky 24 zaměstnanců Ekonomický úsek Vedoucí úseku, hlavní účetní, finanční a majetková účetní 3 zaměstnanci Celkem: 59 zaměstnanců, z toho přepočtených 56,06 Celkem: 61 zaměstnanců, z toho přepočtených 59,27

4 3. 2 Přehled hlavních činností organizace KTN v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově postiženým občanům. Knihovna a tiskárna zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným KTN. K naplnění účelu, pro který byla zřízena, vykonává KTN činnosti stanovené knihovním zákonem, jiné související činnosti a poskytuje další služby, a sice: doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základě doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a trvale uchovává konzervační fond, výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává specializované fondy dalších knihovních dokumentů, knihovní dokumenty získává prostřednictvím povinného výtisku, vlastní výroby, koupě, darů a výměny, včetně mezinárodních výměn publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy, poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby, poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace, pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu, vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem zřízení a činností knihovny, digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů, poskytuje kulturní služby zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám, vyrábí tiskoviny v Braillově písmu a reliéfní grafiku, pořizuje a rozšiřuje zvukové záznamy, poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům, poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb, zajišťuje kulturní, výchovné, vzdělávací činnosti a přednáškovou činnost za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb a společenského významu, zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupových prostor, zejména poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti.

5 KTN zajišťuje služby pro své klienty v níže uvedených objektech: - Ve Smečkách 15, Praha 1 objekt je majetkem České republiky, a KTN má právo s objektem hospodařit. Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m 2, plocha nájemních bytů činí 896,6 m 2. V objektu se nachází vedení a správa, pracoviště tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracoviště přepisu, sazby na PC a korektur bodových knih a časopisů, sklad tiskárny), zásilková služba (expedice) zvukových knih a časopisů, zpracování fondu zvukových knih, metodické činnosti knihovny a zvukového úseku (digitální studio, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet), údržbářská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillově písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou službu, archiv zvukových knih a archiv KTN. - Krakovská č. 21, Praha 1 prostory jsou pronajaté z nedostatku provozních prostor v sídle KTN v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1. Pronajaté prostory mají výměru 162,7 m 2. V prostorách je provozováno digitální a analogové zvukové studio, hudební oddělení, pracoviště přepisu, sazby a korektur bodových knih a časopisů. - Krakovská č. 23, Praha 1 - pronajaté prostory mají rozlohu 195,6 m 2. V prostorách se nachází pracoviště centrálních služeb pro těžce zrakově postižené občany. Zde zajišťujeme tyto služby: osobní výpůjčky zvukových knih, odborné literatury, knih a not v Braillově písmu, prodej slepeckého papíru, zvětšené xerografické kopie, prodej publikací, stolních a nástěnných kalendářů v Braillově písmu pro uživatele z celé České republiky Hodnocení hlavní činnosti Posláním knihovny je zpřístupňovat nevidomým a slabozrakým občanům informace i umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a pro majitele PC i digitálních textů. Ediční plán je připravován ediční komisí, která bere v úvahu zájem čtenářů a jejich potřeby. Pro průběžnou informaci čtenářů o aktuálních akcích Knihovny a o knihách nově zařazených do fondu knihovny je vydáván bulletin Informace knihovny. Fond bodové knihovny tvoří v rozsahu titulů tištěné publikace, ruční přepisy a hudebniny titulů knih, titulů hudebnin, 308 titulů odborné literatury, 67 titulů v esperantu. V digitální podobě (na disketách) je pro uživatele k dispozici 493 knih. Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura titulů je na kazetách (8-12 kopií) a 288 titulů ve formátu MP3, dále studijní literatura pro studenty vysokých a středních škol a učebnice pro integrované žáky základních škol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je titulů na kazetách (1-6 kopií). Pro čtenáře v osobních výpůjčkách disponujeme CD (hudba i mluvené slovo), 6 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 2 videokazetami a 30 ks DVD.

6 Zvuk signatura stav přibylo zvukové knihy Z zvukové knihy MP (formát MP3) film s komentářem VZ zvuková stopa filmu s komentářem CD audio CD mluvené slovo, hudba CD ROM C 6 - (Daisy) CD hybridní kniha HK 9 - odborná literatura OLO, OL,OLZ, PZ videokazety V 2 - DVD DVD Body signatura stav přibylo Bodové knihy P Hudebniny H Hmatové leporelo HL Esperanto E 67 - Periodika PB Malý křížovkářský časopis Odborná literatura OLB DIGI knihy D diskety Redakčně se úsek knihovny podílí na přípravě tří časopisů: Malý křížovkářský časopis (4x ročně), Záškolák (pro děti školního věku 4x ročně), Literární pohledy (4x ročně). Pro čtenáře a abonenty bodových časopisů knihovna připravuje nabídkový leták a zpracovává předplatné. Předplatné /počet abonentů/: Ligilo 20 redakčně připravuje výrobní úsek KTN Malý křížovkářský časopis 18 Literární pohledy 66 Křesťanská orientace 78 redakčně připravuje výrobní úsek KTN Záškolák 121 Knihovna pravidelně připravuje Informace knihovny v bodovém písmu a zvětšeném černotisku (kromě nových knih zde uveřejňuje program ČRo stanice Vltava). V letošním roce byly vytištěny 8-krát. Připravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za tři měsíce. O výběru zvukových knih v KTN rozhoduje pětičlenná ediční komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzně, Hradce Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých).

7 Okruh uživatelů služeb knihovny je ve své struktuře zaměřen na nevidomé a slabozraké občany. Jsou to lidé nejrůznějších profesí i věkových kategorií (děti, studenti a starší spoluobčané, specifické profese, např. učitelé hudby). Celkový počet čtenářů 5591 Děti zvukové knihy 122 Děti bodové knihy 36 Zvukové knihy 5327 Bodové knihy 256 Hudebniny 372 Předplatné časopisů 182 Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (přibližně 1/3 z celkového počtu čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí, rozvážkovou a roznáškovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní. Zvuková kniha v osobních výpůjčkách bylo obslouženo čtenářů titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo čtenářů titulů ( zásilek); rozvážková a roznášková služba dovezla a donesla 598 čtenářům titulů zvukových knih; odbornou literaturu si zapůjčilo 125 čtenářů 256 titulů. CD-AUDIO/CD-MP3 služby využilo v osobních výpůjčkách čtenářů a uskutečnilo výpůjček. Prodej: 2 CD Tmavomodrý svět. Bodová kniha v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 141 čtenářů 224 titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo 337 čtenářů 756 titulů (954 zásilek); rozvážková služba dovezla 121 čtenářům 287 titulů; Digi knihy 48 disket. Prodej: 838 titulů bodových knih. Hudebniny v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 48 čtenářů 99 titulů. Prodej: 622 titulů hudebnin v bodovém písmu. Celkem bylo v KTN obslouženo čtenářů ( titulů). Externími spolupracovníky byly načteny pro studenty VŠ 3 tituly (19 orig. na kazetách) Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (315 balíků 788 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (4.231 ks). Xerokopie: Na zakázku (služby uživatelům): Katalogy a informace knihovny: Spolupracujeme se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany. Nově byly uzavřeny smlouvy o dílo na zhotovení kopií zvukových knih za výrobní náklady se 44 veřejnými knihovnami a čtyřmi novými knihovnami. Celou naši produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková oddělení v knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Strakonicích, Brně a Ostravě.

8 Celou naši produkci knih tištěných v bodovém písmu zasíláme do Okresní knihovny v Kyjově. V oběhu je deset tzv. putovních fondů na kazetách (z toho tři ve dvou kopiích celkem 255 titulů). I nadále spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros a.s. tituly pro tisk v bodovém písmu, s nakladatelstvím Reader s Digest Výběr digitalizované texty pro tisk v bodovém písmu, ČRo stanice Vltava, Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR, Brailcom o.p.s., Občanským sdružením Apogeum, nakladatelstvím Metafora a Columbus černotiskové knihy. Významná je spolupráce s občanským sdružením Integrace v oblasti digitalizace zvukových nahrávek. Sestavili jsme ediční plán titulů pro vydání v bodovém písmu. Připravili jsme témata pro tisk nástěnných i stolních kalendářů. Pravidelně nakupujeme tituly ve formátu MP3 z vydavatelství Tympanum a vydavatelství Socha a Radioservis. Vydavatelství Supraphon a.s. nám měsíčně poskytuje zdarma svoji produkci na CD. Ve spolupráci s Ranou péčí zajišťujeme nákup tyflo-knih pro nejmenší čtenáře. Na výstavu Tactus jsme zapůjčili hmatová leporela. Pravidelně 1-krát za čtrnáct dní funguje pro imobilní čtenáře rozvážková a nyní i roznášková služba. Každý týden poskytujeme knihovnická data v katalogovém a objednávkovém systému KTN na Internetu a obnovujeme seznam knih v bodovém písmu určených k prodeji. Na webové stránce aktualizujeme zprávy Informace KTN. V rubrice Zprávy knihovnám uvádíme nabídku nových titulů. Pravidelně vydáváme dodatky katalogů bodových knih, zvukových knih (jak na kazetách, tak nově ve formátu MP3), CD a hudebnin. Spolupracujeme s Národní knihovnou a elektronicky zasíláme nová ISBN a ISMN. Dne 20. března v Praze a 26. března v Brně jsme uspořádali semináře pro ředitele a pracovníky knihoven, se kterými máme podepsány smlouvy, o novém formátu MP3. Kromě toho jsme se zúčastnili 11 besed se čtenáři na toto téma. Besedy se čtenáři: Kolín Brno Praha Rakovník Ostrava Liberec Ústí nad Labem Olomouc Šumperk Karlovy Vary Kladno Prezentace KTN na výstavách: Knižní veletrh LIBRI v Olomouci ( ) VIVAT VITA v Olomouci ( ) Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě ( )

9 3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti Výrobní činnosti v KTN zajišťuje výrobně-technický úsek (tiskárna) a zvukový úsek. Ve výrobě bodového tisku jsme v roce 2007 vytiskli knihy z oblasti krásné a odborné literatury, periodika, kalendáře, hudebniny ve speciální slepecké notaci, učebnice pro základní školy, individuální přepisy pro integrované žáky základních škol apod. Nových titulů bodových knih jsme vydali 56 (152 svazků) a v reedici vytiskli 202 tituly (780 svazků). Celkem svazků. Vyrobili jsme a postupně vyexpedovali 20 druhů časopisů (136 jednotlivých čísel) v bodovém písmu (dále BP) s různou periodicitou ( jednotlivých kusů) a informace KTN (8 jednotlivých čísel sešitů); KTN vydává 4 časopisy; 16 titulů časopisů vyrábíme a expedujeme jiným vydavatelům: KTN: Záškolák ( 4 čísla ročně ) Křesťanská orientace ( 10 ) Literární pohledy ( 4 ) Malý křížovkářský časopis ( 4 ) SONS: Pražský informátor ( 10 čísel ročně) Redakce ZORA (SONS): Zora ( 24 ) Ema ( 12 ) Kontakty ( 10 ) Světluška ( 10 ) Hudebník ( 4 ) Svět, příroda ( 6 ) Koření ( 6 ) Telefonista ( 3 ) Pleteme malým ( 4 ) Auroro ( 3 ) Masér ( 3 ) Šachová příloha ( 3 ) První čtení ( 2 ) LORM: Doteky ( 4 ) LIBE /Itálie/ + KTN LIGILO ( 10 ) Na základě požadavků učitelů hudby KTN vydala a vyrobila 35 nových titulů hudebnin, 64 titulů individuálních přepisů a 10 titulů hudebnin v reedici (123 svazků, celkem 879 hudebnin v BP). V rámci projektu pro MŠMT ČR jsme vydali a vyrobili 2 nové učebnice pro základní školy (3 svazky, celkem 345 knih v BP včetně reliéfních map a tisku do umělé hmoty): Malý atlas českých dějin (1 svazek), Malý atlas pravěku, středověku a novověku (2 svazky).

10 Ke každé učebnici pro MŠMT ČR jsme pro učitele připravili a namnožili příslušnou černotiskovou verzi titulu (celkem 180 učebnic v černotisku xerografických jednostranných kopií A 4) Pro nevidomé a slabozraké děti integrované do sítě ZŠ vydala KTN 16 titulů (66 svazků) a v reedici vytiskla dalších 27 titulů (118 svazků) učebnic v BP (celkem 206 svazků učebnic v BP). Černotiskových verzí pro učitele bylo vydáno 27 (3.780 xerografických oboustranných kopií A4). Pro nevidomé jsme vydali pět druhů kalendářů (stolní, nástěnný a kapesní) a pro slabozraké dva typy kalendářů (stolní a nástěnný). Celkem ks. Reliéfní grafika byla využita převážně při výrobě učebnic, map, nástěnného kalendáře a titulu Královská cesta (95 matric jednotlivých obrázků). K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, označovačů v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno ks různých značkovačů, různých tiskovin a letáků, rozesláno bylo kg slepeckého papíru. Celkový počet tiskovin v BP za rok 2007 byl svazků, sešitů a letáků (celkem stran). Posláním zvukového úseku je především uspokojovat nevidomé a slabozraké čtenáře načítáním a kopírováním audio titulů, převážně na CD ve formátu MP3, na CD-audio a na kazetách (od září 2007 nově načtené tituly již pouze ve formátu MP3). V roce 2007 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 83 nových titulů zvukových knih ve formátu MP3, z toho 64 titulů i na kazetách (478 originálů). Z původních originálů bylo převedeno do formátu MP3 dalších 128 titulů, z toho 67 ve spolupráci s občanským sdružením Integrace. Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům zajišťujeme výrobu a expedici 14 druhů zvukových časopisů (130 jednotlivých čísel, 59 i ve formátu MP3, 140 originálů na kazetách zkopírovaných kazet): Redakce Zora (SONS) Zora ( 24 čísel ročně ) Ema ( 12 ) Vstupte ( 4 ) Člověk a jeho pes - Azor ( 4 ) Masér ( 3 ) Technická revue ( 6 ) Naše šance ( 12 ) Albatros, Courier Lucie ( 11 ) Světlo ( 12 ) Monitor ( 12 ) Křesťanské obzory ( 12 ) National Geographic ( 11 ) Proudy ( 3 ) LORM Doteky ( 4 )

11 Pracovníci studií zabezpečili natočení Informací KTN (4 originály, kazet). Dále bylo pro úsek knihovny zkopírováno kazet a CD. Poškozených kazet od čtenářů se k opravě vrátilo kusů. Pro zvuková oddělení veřejných knihoven kopírujeme tituly z našich originálů pro zrakově postižené čtenáře. Celá naše produkce se kopíruje pro veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem (2.868 kazet a CD-MP3). Vybrané tituly si objednávají veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Bučovicích, Českých Budějovicích, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Jičíně, Jihlavě, Jirkově, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Lanškrouně, Lounech, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, Ostrově, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Šumperku, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě a Žďáru nad Sázavou. Ze Slovenské republiky je naším partnerem Mestská knižnica v Bratislavě. Pro všechny výše uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo nakopírováno celkem kusů kazet a CD ve formátu MP3. Celkem bylo v roce 2007 v KTN zkopírováno kusů kazet a vyrobeno kusů CD.

12 4. Základní personální údaje k Z celkového počtu 59 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 40 žen a 19 mužů, Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno je zaměstnanců v dělnických profesích, 39 je zaměstnanců THP. Věková struktura zaměstnanců KTN: let 2 zaměstnanci ( 2 ženy) let 5 zaměstnanců ( 3 ženy, 2 muži) let 12 zaměstnanců (10 žen, 2 muži) let 21 zaměstnanců ( 15 žen, 6 mužů) Nad 61 let 19 zaměstnanců ( 10 žen, 9 mužů) Vzdělání zaměstnanců: 13 zaměstnanců má základní vzdělání ( 11 žen, 2 muži) 20 zaměstnanců má střední odborné vzdělání ( 15 žen, 5 mužů) 19 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání ( 12 žen, 7 mužů) 1 zaměstnanec má vyšší odborné vzdělání (muž) 6 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání ( 2 ženy, 4 muži) 12 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let 20 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let 27 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let

13 5. Údaje o majetku a použití účetních metod Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (KTN) se plně řídí zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 505/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro PO. Účetní závěrku ke tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy stanovené zřizovatelem. Materiálové zásoby na výrobu, údržbu, opravy, úklidové prostředky, atd. jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Veškeré materiálové zásoby jsou účtovány na sklad a prostřednictvím výdejek, pro jednotlivé úseky jsou vydávány do spotřeby. KTN vede skladové účetnictví na PC pomocí programu PCS ACONTO od firmy PCS software s.r.o. Praha 4. V účetnictví je používán systém B. Aktivace materiálových zásob byla provedena k K tomuto termínu byla provedena inventarizace skladových zásob. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je veden dle vlastní směrnice č. 1/2005 a dodatku č. 1 z roku 2006 pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidenci. Tato směrnice, včetně dodatku, byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., zákonem č. 586/92 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/02 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odsouhlasení operativní evidence s účetní evidencí je prováděno měsíčně a v případě zjištění chybného účtování na majetkových účtech jsou opravy prováděny ihned, aby nepřecházely do dalšího účetního období. K vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši ,-Kč, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši ,-Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů činí celkem ,-Kč, z toho ,-Kč činí daň z příjmu za fyzické osoby a 4.513,-Kč činí daň srážková.

14 6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách A Příspěvek na činnost Platy zaměstnanců * *Na úhradu překročení mzdových nákladů bylo použito mimorozpočtových zdrojů ve výši ,-Kč z fondu odměn. Z rezervního fondu byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši ,-Kč na pořízení nových zvukových knih pro nevidomé uživatele. Jedná se o finanční dary, které jsou smluvně vázané na konkrétní účel.

15 7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření Během roku 2007 byly provedeny úpravy rozpočtu a to: 1. úprava rozpočtu byla provedena vnitřní rozpočtová úprava dle našeho požadavku na položce 538 ostatní daně a poplatky, zvýšení o 10 tis. Kč a o stejný finanční objem byla snížena položka 501 spotřeba materiálu, 2. úprava rozpočtu zvýšení neinvestičních prostředků o 549 tis. Kč na výrobu učebnic pro žáky se zrakovým postižením a to: na pol. 501 spotřeba materiálu...91 tis. Kč na pol. 502 spotřeba energie...14 tis. Kč na pol. 503 spotřeba ostatní tis. Kč na pol. 518 služby...6 tis. Kč na pol. 521 mzdové náklady tis. Kč na pol. 524 zákonné soc. pojištění...52 tis. Kč na pol. 527 zákonné soc. náklady...3 tis. Kč Vyúčtování finančních prostředků, které byly poskytnuty KTN a účelově určeny na projekt Výroba učebnic pro žáky se zrakovým postižením, bylo vedeno v účetní evidenci odděleně, a to: Malý atlas českých dějin Účet dotace skutečnost v Kč 501/1/3 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie 6.000, , Nesklad. dodávky , , Ostatní služby/nájem/ 1.800, ,00 521/1 Mzdové náklady , ,00 521/2 Ostatní osobní náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady 1.000,- 900,00 Celkem , ,22 Malý atlas pravěku, středověku a novověku Účet dotace skutečnost v Kč 501/1/1/3 Spotřeba materiálu , ,86 502/1/1/02/1 Spotřeba energie 8.000, ,80 503/2/1 Nesklad. dodávky , ,00 518/1/0/44 Ostatní služby 4.400, ,00 521/1/1/2 Mzdové náklady , ,00 521/1/3/1 Ostatní osobní náklady , ,00 524/1/2/1 Zákonné sociální pojištění , ,00 527/1/2 Zákonné sociální náklady 2.000, ,00 Celkem , ,66

16 Skutečnost za obě učebnice celkem převyšuje rozpočet o ,88 Kč a tento rozdíl byl uhrazen z rozpočtu KTN. 3. úprava rozpočtu - byla provedena vnitřní rozpočtová úprava, kterou nám byly zvýšeny mzdové náklady platy zaměstnanců o 489 tis. Kč s tím, že výše příspěvku se neměnila, 4. úprava rozpočtu - bylo provedeno navýšení neinvestičních prostředků o 124 tis. Kč a to: na pol. 521 mzdové náklady o 90 tis. Kč na pol. 524 zákonné sociální pojištění o 32 tis. Kč Mimorozpočtových zdrojů bylo použito na překročení mzdových nákladů ve výši ,-Kč z fondu odměn, a z rezervního fondu byly čerpány prostředky na dary ve výši ,-Kč na pořízení nových zvukových knih pro nevidomé čtenáře. Jedná se o finanční dary, které jsou smluvně vázané na konkrétní účel. Hospodářskou činnost KTN nemá. 7.2 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech Během roku 2007 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana hradila z příspěvku zřizovatele tyto činnosti: - pro úsek knihovny bylo ve studiích natočeno 83 nových titulů zvukových knih ve formátu MP3, z toho 64 titulů i na kazetách. Z původních originálů bylo převedeno do formátu MP3 dalších 128 titulů, z toho 67 ve spolupráci s občanským sdružením Integrace, - pro studenty vysokých škol na základě jejich požadavku byly natočeny a zkopírovány 3 tituly, - v bodovém písmu ( dále BP ) vydáno 56 nových titulů knih, 202 titulů knih v reedici, 35 titulů hudebnin a 10 titulů v reedici pro různé hudební nástroje, - KTN vydala 4 druhy časopisů v BP ( 24 jednotlivých čísel), informace KTN v BP a ve zvukové podobě, - knihovnické služby využilo obsloužených čtenářů, celkový počet vypůjčených titulů činil , - KTN se zúčastnila výstav Knižní veletrh LIBRI a VIVAT VITA v Olomouci a Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, - v měsíci březnu (20. Praha, 26. Brno) jsme uspořádali dva semináře pro ředitele a pracovníky knihoven, se kterými máme podepsány smlouvy o spolupráci dodávání zvukových knih ve formátu MP3. Dále jsme se zúčastnili 11 besed se čtenáři a seznámili je s užíváním zvukových knih ve formátu MP3.

17 Celkové výnosy bez příspěvku na činnost činily ve skutečnosti celkem tis.kč, z toho tržby za vlastní výrobky tis.kč, tržby z prodeje služeb 281 tis.kč a nájemné z bytů domu Ve Smečkách 15 celkem 499 tis.kč, ostatní drobné výnosy 6 tis.kč, z rezervního fondu a z fondu odměn bylo čerpáno 153 tis.kč. Výnosy byly získány převážně z těchto činností: - pro individuální potřeby integrovaných žáků ZŠ a učitelů hudby bylo přepsáno a vytištěno v BP 80 nových titulů (134 svazků ) a v reedici vytištěno 37 titulů ( 306 svazků ) v částce 180 tis.kč - pro organizace poskytující služby pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno: 16 druhů časopisů v BP ( sešitů)... v částce 886 tis.kč 31 různých tiskovin v BP ( ks), označovačů v BP a 12 matric pro občanské sdružení IRIS (znaky měst okresu Kladno) v částce 176 tis.kč 14 druhů zvukových časopisů (celkem kopií na mg. kazety a 59 ve formátu MP3).....v částce 397 tis.kč bylo prodáno kg slepeckého papíru....v částce 114 tis.kč - pro 48 knihoven bylo celkem nakopírováno magnetofonových kazet zvukových knih a CD ve formátu MP3...v částce 754 tis.kč - uživatelům našich knihovnických služeb bylo prodáno 883 knih v BP, 622 hudebnin v BP, 438 ks abeced bodového písma, 48 disket digitálních textů, 2 CD Tmavomodrý svět, kalendářů, 649 různých katalogů KTN, 788 kg slepeckého papíru a zvětšených xerografických kopií.. v částce 317 tis.kč - předplatné 4 druhů časopisů v BP vydaných KTN v částce 10 tis.kč - pro Magistrát hlavního města Prahy byla vyrobena publikace Královská cesta (v černotisku, v BP i reliéfní grafice).... v částce 160 tis.kč - spolupráce na publikaci Mapy pro nevidomé Pražská památková rezervace (texty legend k mapám, tvarování map, vytištění brožury k mapám v BP, vazba).....v částce 38 tis.kč - Městská policie Praha v rámci prevence kriminality objednala načtení 3 titulů s bezpečnostními pokyny a radami pro zrakově postižené.....v částce 100 tis.kč Tyto tituly nám následně Městská policie Praha věnovala do našeho knihovního fondu. V roce 2007 bylo finančních prostředků fondu reprodukce použito na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 2, ,58 Kč a to: 1 ks kopírovací stroj Minolta ,-Kč 1 ks duplikátor na CD ,-Kč 2 ks PC Intel Core 2 Duo ,40,-Kč 3 ks PC sestava ,-Kč 1 ks tiskařský stroj Braillo 2, ,48 Kč

18 Zůstatek fondu reprodukce majetku k ve výši 1, ,96 Kč má KTN finančně pokryt na bankovním účtu vedeném u Komerční banky. 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití Dárce Finanční dar v Kč Účel Josef Crkal 3.000,- na načtení zvukové knihy Cykloknihy s.r.o ,- na načtení zvukové knihy Příběhy na třech kolech Farní charita Strahov 3.575,- na načtení zvukové knihy Ing. akad. arch. H. Zachová ,- na načtení zvukové knihy Ing. Jan Macan 2.400,- na načtení zvukové knihy Šťastné blues MUDr. Jan Cimický 2.775,- na načtení zvukové knihy MUDr. Dušan Štěpán 5.000,- na načtení zvukové knihy CELKEM ,- 7.4 Čerpání mzdových prostředků Limit mzdových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl při upraveném rozpočtu na rok 2007 stanoven ve výši tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč a na OON 493 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 62. Na platy zaměstnanců ve skutečnosti bylo čerpáno 11, ,-Kč. Překročení stanoveného limitu ve výši ,- Kč bylo uhrazeno z fondu odměn. OON byly ve skutečnosti čerpány ve výši ,-Kč Během roku 2007 bylo zaměstnancům vyplaceno na odměnách celkem 959 tis. Kč za mimořádné plnění úkolů - za chybějící 3 zaměstnance a nemocné spolupracovníky (nemocnost činila celkem 6%). Dále za mimořádné práce při výrobě učebnic pro zrakově postižené žáky ZŠ, za mimořádné práce při výrobě zvukových knih, neboť v letošním roce došlo ke změně a to z analogové nahrávky na magnetofonové kazetě na digitální formát MP3 a za mimořádné práce ve 4. čtvrtletí (zvýšený počet zakázek od smluvních knihoven, zakázka pro Městskou policii, inventarizační, archivační a skartační práce během roku, apod.). Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 59 a skutečná průměrná mzda ,-Kč. 7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití Z roku 2006 byly převedeny na rok 2007 účelové finanční dary ve výši ,- Kč na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. Během roku 2007 byly tyto prostředky plně vyčerpány. V roce 2007 KTN obdržela finanční dary v celkové výši ,- Kč, z toho ,- Kč bylo smluvně vázáno na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. Na rok 2008 činí zůstatek smluvních darů, který nebyl vyčerpán do konce roku 2007 celkem ,-Kč a to:

19 Dárce Finanční dar v Kč Účel Ing. Jan Macan 2.400,- Na načtení knihy Smrtící setkání od J. D. Robba Evžen Kočenda 5.000,- Na načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN Ing. Hana Zachová ,- Na načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN 7.6. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku Materiálové náklady byly čerpány s maximální hospodárností, materiál byl nakupován rovnoměrně pouze v nezbytném množství. Rovněž tak i ostatní položky rozpočtu byly čerpány s maximální hospodárností. Vzhledem k tomu bylo dosaženo téměř vyrovnaného rozpočtu, a zlepšený hospodářský výsledek činí pouze 5.214,66 Kč. Dosažený hospodářský výsledek byl přidělen do rezervního fondu KTN. Příspěvek na činnost v Kč Rok I. čtvrtletí % II. čtvrtletí % III. čtvrtletí % IV. čtvrtletí % celý rok , , , , , , , , , , , , , , Příjemci služeb KTN Celkový počet těžce zrakově postižených čtenářů 5591 Děti zvukové knihy 122 Děti bodové knihy 36 Zvukové knihy 5327 Bodové knihy 256 Hudebniny 372 Předplatné časopisů 182 Výroba zvukových a bodových časopisů pro organizace: SONS, Redakce ZORA (SONS), LORM, LIBE (Itálie), Albatros - Courier Výroba učebnic: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

20 Individuální přepisy učebnic: Pro integrované těžce zrakově postižené žáky a studenty (na objednávku ZŠ, SŠ, rodinných příslušníků či vyučujících) Expedice bodových knih: Městská knihovna v Kyjově Kopírování titulů zvukových knih pro tyto veřejné knihovny: Celá produkce: veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem Objednané tituly: veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Bučovicích, Českých Budějovicích, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Jičíně, Jihlavě, Jirkově, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Lanškrouně, Lounech, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, Ostrově, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Šumperku, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě, Žďáru nad Sázavou, ze zahraničí pak Mestská knižnica v Bratislavě. 9. Finanční kontroly v KTN Vnitřní kontrola byla v roce 2007 prováděna vedoucími pracovníky podle směrnice ředitele KTN č. 2/2005 Systém finanční kontroly v Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana. Během celého roku byla ředitelem KTN a vedoucí ekonomického úseku prováděna předběžná a průběžná kontrola. Především bylo kontrolováno dodržování stanovených podmínek při uskutečňování a vyúčtování schválených účetních operací. Nákupy byly nejprve schváleny na poradách vedení. Následně je vyhotovena objednávka nebo vnitřní doklad pro nákup v hotovosti. Obojí musí být podepsány jak příkazcem operace (ředitelem), tak správcem rozpočtu (vedoucí ekonomického úseku). Při kontrole účetních dokladů byla kontrolována zejména úplnost a správnost zaúčtování včetně provedení věcné kontroly, kterou zajišťují vedoucí jednotlivých úseků. Drobné závady byly ihned odstraněny. Výše uvedená kontrolní činnost je prováděna pravidelně, záznam o provedené kontrole je stvrzován podpisem na likvidačním listě. Následnou řídící finanční kontrolou byla prováděna zejména kontrola pokladen, kontrola jednotlivých pokladních dokladů, kontrola bankovních účtů, proúčtování mzdových nákladů, čerpání jednotlivých fondů a stavy pohledávek. Dále bylo kontrolováno dodržování stanoveného účelu při čerpání finančních prostředků u finančních darů. Následně je prováděna kontrola správnosti zaúčtování jednotlivých účetních dokladů. Tato kontrola je prováděna vždy před ukončením každého čtvrtletí, než jsou zpracovávány výkazy (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a další doplňkové výkazy stanovené MK ČR). Pravidelně každý měsíc na poradě vedení bylo kontrolováno celkové čerpání jednotlivých položek rozpočtu v porovnání se schváleným nebo upraveným rozpočtem. Dále je měsíčně kontrolován stav na bankovních účtech, dodržování závazných limitů, čerpání mzdových prostředků na platy zaměstnanců a OON. V roce 2007 byly zrušeny podúčty pro fond odměn a pro rezervní fond s tím, že finanční prostředky byly převedeny na hlavní běžný účet. V účetní evidenci je vedena potřebná analytická evidence tak, aby mohlo být řádně prováděno

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2011

Výroční zpráva KTN za rok 2011 Výroční zpráva KTN za rok 2011 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2011 3.2 Přehled hlavních

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2012

Výroční zpráva KTN za rok 2012 Výroční zpráva KTN za rok 2012 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2012 3.2 Přehled hlavních

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2014 Obsah

Výroční zpráva KTN za rok 2014 Obsah Výroční zpráva KTN za rok 2014 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2014 3.2 Přehled hlavních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Příloha k účetní závěrce 2008

Příloha k účetní závěrce 2008 Příloha k účetní závěrce 2008 A. Popis účetní jednotky Účetní jednotka: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Sídlo: Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1 IČ: 68378076 DIČ: Právní forma: CZ68378076 Rozvahový den:

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více