Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007"

Transkript

1 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k Přehled hlavních činností organizace Hodnocení hlavní činnosti Hodnocení výrobní činnosti 4. Základní personální údaje k Údaje o majetku a použití účetních metod 6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření 7.2 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití 7.4 Čerpání mzdových prostředků 7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití 7.6 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku 8. Příjemci služeb KTN 9. Finanční kontroly v KTN

2 1. Základní údaje Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN) Adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, IČO: Poštovní adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, tel.: fax: Půjčovní doba pro veřejnost: pondělí čtvrtek 9-18 hod pátek 9-15 hod 2. Způsob zřízení KTN Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR) KTN byla zřízena dne na základě zřizovací listiny Ministerstva kultury č.j /90-I/KK ze dne jako rozpočtová organizace MK ČR a od změněna na příspěvkovou organizaci MK ČR, jejíž činnost je upravena statutem ze dne , č.j. 2604/2002.

3 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností 3.1 Organizační struktura k Byla zjednodušena organizační struktura. Spojením výrobního a technického úseku v roce 2007 došlo BylBxla 3.1 Organizační struktura k k zúžení řídícího schéma o jedno místo vedoucího pracovníka a zároveň se zefektivnila přímá vazba výrobních a pomocných činností. Personalistika 1 zaměstnanec Ředitel Sekretariát spisová služba 1 zaměstnanec Interní audit kontrola 1 zaměstnanec Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fondů, půjčovní služby) Vedoucí úseku, knihovníci 14 zaměstnanců Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový přepis) Vedoucí úseku,mistři zvuku, zvukaři 14 zaměstnanců Výrobně-technický úsek (tisk, distribuce a technické služby) Vedoucí úseku, přepisovači sazeči, korektoři, tiskař, knihaři, expedient, dělníci, skladník, mechanik, technický pracovník řidič, spojový manipulant, uklízečky 24 zaměstnanců Ekonomický úsek Vedoucí úseku, hlavní účetní, finanční a majetková účetní 3 zaměstnanci Celkem: 59 zaměstnanců, z toho přepočtených 56,06 Celkem: 61 zaměstnanců, z toho přepočtených 59,27

4 3. 2 Přehled hlavních činností organizace KTN v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově postiženým občanům. Knihovna a tiskárna zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným KTN. K naplnění účelu, pro který byla zřízena, vykonává KTN činnosti stanovené knihovním zákonem, jiné související činnosti a poskytuje další služby, a sice: doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základě doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a trvale uchovává konzervační fond, výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává specializované fondy dalších knihovních dokumentů, knihovní dokumenty získává prostřednictvím povinného výtisku, vlastní výroby, koupě, darů a výměny, včetně mezinárodních výměn publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy, poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby, poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace, pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu, vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem zřízení a činností knihovny, digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů, poskytuje kulturní služby zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám, vyrábí tiskoviny v Braillově písmu a reliéfní grafiku, pořizuje a rozšiřuje zvukové záznamy, poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům, poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb, zajišťuje kulturní, výchovné, vzdělávací činnosti a přednáškovou činnost za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb a společenského významu, zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupových prostor, zejména poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti.

5 KTN zajišťuje služby pro své klienty v níže uvedených objektech: - Ve Smečkách 15, Praha 1 objekt je majetkem České republiky, a KTN má právo s objektem hospodařit. Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m 2, plocha nájemních bytů činí 896,6 m 2. V objektu se nachází vedení a správa, pracoviště tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracoviště přepisu, sazby na PC a korektur bodových knih a časopisů, sklad tiskárny), zásilková služba (expedice) zvukových knih a časopisů, zpracování fondu zvukových knih, metodické činnosti knihovny a zvukového úseku (digitální studio, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet), údržbářská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillově písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou službu, archiv zvukových knih a archiv KTN. - Krakovská č. 21, Praha 1 prostory jsou pronajaté z nedostatku provozních prostor v sídle KTN v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1. Pronajaté prostory mají výměru 162,7 m 2. V prostorách je provozováno digitální a analogové zvukové studio, hudební oddělení, pracoviště přepisu, sazby a korektur bodových knih a časopisů. - Krakovská č. 23, Praha 1 - pronajaté prostory mají rozlohu 195,6 m 2. V prostorách se nachází pracoviště centrálních služeb pro těžce zrakově postižené občany. Zde zajišťujeme tyto služby: osobní výpůjčky zvukových knih, odborné literatury, knih a not v Braillově písmu, prodej slepeckého papíru, zvětšené xerografické kopie, prodej publikací, stolních a nástěnných kalendářů v Braillově písmu pro uživatele z celé České republiky Hodnocení hlavní činnosti Posláním knihovny je zpřístupňovat nevidomým a slabozrakým občanům informace i umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a pro majitele PC i digitálních textů. Ediční plán je připravován ediční komisí, která bere v úvahu zájem čtenářů a jejich potřeby. Pro průběžnou informaci čtenářů o aktuálních akcích Knihovny a o knihách nově zařazených do fondu knihovny je vydáván bulletin Informace knihovny. Fond bodové knihovny tvoří v rozsahu titulů tištěné publikace, ruční přepisy a hudebniny titulů knih, titulů hudebnin, 308 titulů odborné literatury, 67 titulů v esperantu. V digitální podobě (na disketách) je pro uživatele k dispozici 493 knih. Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura titulů je na kazetách (8-12 kopií) a 288 titulů ve formátu MP3, dále studijní literatura pro studenty vysokých a středních škol a učebnice pro integrované žáky základních škol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je titulů na kazetách (1-6 kopií). Pro čtenáře v osobních výpůjčkách disponujeme CD (hudba i mluvené slovo), 6 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 2 videokazetami a 30 ks DVD.

6 Zvuk signatura stav přibylo zvukové knihy Z zvukové knihy MP (formát MP3) film s komentářem VZ zvuková stopa filmu s komentářem CD audio CD mluvené slovo, hudba CD ROM C 6 - (Daisy) CD hybridní kniha HK 9 - odborná literatura OLO, OL,OLZ, PZ videokazety V 2 - DVD DVD Body signatura stav přibylo Bodové knihy P Hudebniny H Hmatové leporelo HL Esperanto E 67 - Periodika PB Malý křížovkářský časopis Odborná literatura OLB DIGI knihy D diskety Redakčně se úsek knihovny podílí na přípravě tří časopisů: Malý křížovkářský časopis (4x ročně), Záškolák (pro děti školního věku 4x ročně), Literární pohledy (4x ročně). Pro čtenáře a abonenty bodových časopisů knihovna připravuje nabídkový leták a zpracovává předplatné. Předplatné /počet abonentů/: Ligilo 20 redakčně připravuje výrobní úsek KTN Malý křížovkářský časopis 18 Literární pohledy 66 Křesťanská orientace 78 redakčně připravuje výrobní úsek KTN Záškolák 121 Knihovna pravidelně připravuje Informace knihovny v bodovém písmu a zvětšeném černotisku (kromě nových knih zde uveřejňuje program ČRo stanice Vltava). V letošním roce byly vytištěny 8-krát. Připravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za tři měsíce. O výběru zvukových knih v KTN rozhoduje pětičlenná ediční komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzně, Hradce Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých).

7 Okruh uživatelů služeb knihovny je ve své struktuře zaměřen na nevidomé a slabozraké občany. Jsou to lidé nejrůznějších profesí i věkových kategorií (děti, studenti a starší spoluobčané, specifické profese, např. učitelé hudby). Celkový počet čtenářů 5591 Děti zvukové knihy 122 Děti bodové knihy 36 Zvukové knihy 5327 Bodové knihy 256 Hudebniny 372 Předplatné časopisů 182 Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (přibližně 1/3 z celkového počtu čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí, rozvážkovou a roznáškovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní. Zvuková kniha v osobních výpůjčkách bylo obslouženo čtenářů titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo čtenářů titulů ( zásilek); rozvážková a roznášková služba dovezla a donesla 598 čtenářům titulů zvukových knih; odbornou literaturu si zapůjčilo 125 čtenářů 256 titulů. CD-AUDIO/CD-MP3 služby využilo v osobních výpůjčkách čtenářů a uskutečnilo výpůjček. Prodej: 2 CD Tmavomodrý svět. Bodová kniha v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 141 čtenářů 224 titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo 337 čtenářů 756 titulů (954 zásilek); rozvážková služba dovezla 121 čtenářům 287 titulů; Digi knihy 48 disket. Prodej: 838 titulů bodových knih. Hudebniny v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 48 čtenářů 99 titulů. Prodej: 622 titulů hudebnin v bodovém písmu. Celkem bylo v KTN obslouženo čtenářů ( titulů). Externími spolupracovníky byly načteny pro studenty VŠ 3 tituly (19 orig. na kazetách) Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (315 balíků 788 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (4.231 ks). Xerokopie: Na zakázku (služby uživatelům): Katalogy a informace knihovny: Spolupracujeme se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany. Nově byly uzavřeny smlouvy o dílo na zhotovení kopií zvukových knih za výrobní náklady se 44 veřejnými knihovnami a čtyřmi novými knihovnami. Celou naši produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková oddělení v knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Strakonicích, Brně a Ostravě.

8 Celou naši produkci knih tištěných v bodovém písmu zasíláme do Okresní knihovny v Kyjově. V oběhu je deset tzv. putovních fondů na kazetách (z toho tři ve dvou kopiích celkem 255 titulů). I nadále spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros a.s. tituly pro tisk v bodovém písmu, s nakladatelstvím Reader s Digest Výběr digitalizované texty pro tisk v bodovém písmu, ČRo stanice Vltava, Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR, Brailcom o.p.s., Občanským sdružením Apogeum, nakladatelstvím Metafora a Columbus černotiskové knihy. Významná je spolupráce s občanským sdružením Integrace v oblasti digitalizace zvukových nahrávek. Sestavili jsme ediční plán titulů pro vydání v bodovém písmu. Připravili jsme témata pro tisk nástěnných i stolních kalendářů. Pravidelně nakupujeme tituly ve formátu MP3 z vydavatelství Tympanum a vydavatelství Socha a Radioservis. Vydavatelství Supraphon a.s. nám měsíčně poskytuje zdarma svoji produkci na CD. Ve spolupráci s Ranou péčí zajišťujeme nákup tyflo-knih pro nejmenší čtenáře. Na výstavu Tactus jsme zapůjčili hmatová leporela. Pravidelně 1-krát za čtrnáct dní funguje pro imobilní čtenáře rozvážková a nyní i roznášková služba. Každý týden poskytujeme knihovnická data v katalogovém a objednávkovém systému KTN na Internetu a obnovujeme seznam knih v bodovém písmu určených k prodeji. Na webové stránce aktualizujeme zprávy Informace KTN. V rubrice Zprávy knihovnám uvádíme nabídku nových titulů. Pravidelně vydáváme dodatky katalogů bodových knih, zvukových knih (jak na kazetách, tak nově ve formátu MP3), CD a hudebnin. Spolupracujeme s Národní knihovnou a elektronicky zasíláme nová ISBN a ISMN. Dne 20. března v Praze a 26. března v Brně jsme uspořádali semináře pro ředitele a pracovníky knihoven, se kterými máme podepsány smlouvy, o novém formátu MP3. Kromě toho jsme se zúčastnili 11 besed se čtenáři na toto téma. Besedy se čtenáři: Kolín Brno Praha Rakovník Ostrava Liberec Ústí nad Labem Olomouc Šumperk Karlovy Vary Kladno Prezentace KTN na výstavách: Knižní veletrh LIBRI v Olomouci ( ) VIVAT VITA v Olomouci ( ) Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě ( )

9 3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti Výrobní činnosti v KTN zajišťuje výrobně-technický úsek (tiskárna) a zvukový úsek. Ve výrobě bodového tisku jsme v roce 2007 vytiskli knihy z oblasti krásné a odborné literatury, periodika, kalendáře, hudebniny ve speciální slepecké notaci, učebnice pro základní školy, individuální přepisy pro integrované žáky základních škol apod. Nových titulů bodových knih jsme vydali 56 (152 svazků) a v reedici vytiskli 202 tituly (780 svazků). Celkem svazků. Vyrobili jsme a postupně vyexpedovali 20 druhů časopisů (136 jednotlivých čísel) v bodovém písmu (dále BP) s různou periodicitou ( jednotlivých kusů) a informace KTN (8 jednotlivých čísel sešitů); KTN vydává 4 časopisy; 16 titulů časopisů vyrábíme a expedujeme jiným vydavatelům: KTN: Záškolák ( 4 čísla ročně ) Křesťanská orientace ( 10 ) Literární pohledy ( 4 ) Malý křížovkářský časopis ( 4 ) SONS: Pražský informátor ( 10 čísel ročně) Redakce ZORA (SONS): Zora ( 24 ) Ema ( 12 ) Kontakty ( 10 ) Světluška ( 10 ) Hudebník ( 4 ) Svět, příroda ( 6 ) Koření ( 6 ) Telefonista ( 3 ) Pleteme malým ( 4 ) Auroro ( 3 ) Masér ( 3 ) Šachová příloha ( 3 ) První čtení ( 2 ) LORM: Doteky ( 4 ) LIBE /Itálie/ + KTN LIGILO ( 10 ) Na základě požadavků učitelů hudby KTN vydala a vyrobila 35 nových titulů hudebnin, 64 titulů individuálních přepisů a 10 titulů hudebnin v reedici (123 svazků, celkem 879 hudebnin v BP). V rámci projektu pro MŠMT ČR jsme vydali a vyrobili 2 nové učebnice pro základní školy (3 svazky, celkem 345 knih v BP včetně reliéfních map a tisku do umělé hmoty): Malý atlas českých dějin (1 svazek), Malý atlas pravěku, středověku a novověku (2 svazky).

10 Ke každé učebnici pro MŠMT ČR jsme pro učitele připravili a namnožili příslušnou černotiskovou verzi titulu (celkem 180 učebnic v černotisku xerografických jednostranných kopií A 4) Pro nevidomé a slabozraké děti integrované do sítě ZŠ vydala KTN 16 titulů (66 svazků) a v reedici vytiskla dalších 27 titulů (118 svazků) učebnic v BP (celkem 206 svazků učebnic v BP). Černotiskových verzí pro učitele bylo vydáno 27 (3.780 xerografických oboustranných kopií A4). Pro nevidomé jsme vydali pět druhů kalendářů (stolní, nástěnný a kapesní) a pro slabozraké dva typy kalendářů (stolní a nástěnný). Celkem ks. Reliéfní grafika byla využita převážně při výrobě učebnic, map, nástěnného kalendáře a titulu Královská cesta (95 matric jednotlivých obrázků). K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, označovačů v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno ks různých značkovačů, různých tiskovin a letáků, rozesláno bylo kg slepeckého papíru. Celkový počet tiskovin v BP za rok 2007 byl svazků, sešitů a letáků (celkem stran). Posláním zvukového úseku je především uspokojovat nevidomé a slabozraké čtenáře načítáním a kopírováním audio titulů, převážně na CD ve formátu MP3, na CD-audio a na kazetách (od září 2007 nově načtené tituly již pouze ve formátu MP3). V roce 2007 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 83 nových titulů zvukových knih ve formátu MP3, z toho 64 titulů i na kazetách (478 originálů). Z původních originálů bylo převedeno do formátu MP3 dalších 128 titulů, z toho 67 ve spolupráci s občanským sdružením Integrace. Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům zajišťujeme výrobu a expedici 14 druhů zvukových časopisů (130 jednotlivých čísel, 59 i ve formátu MP3, 140 originálů na kazetách zkopírovaných kazet): Redakce Zora (SONS) Zora ( 24 čísel ročně ) Ema ( 12 ) Vstupte ( 4 ) Člověk a jeho pes - Azor ( 4 ) Masér ( 3 ) Technická revue ( 6 ) Naše šance ( 12 ) Albatros, Courier Lucie ( 11 ) Světlo ( 12 ) Monitor ( 12 ) Křesťanské obzory ( 12 ) National Geographic ( 11 ) Proudy ( 3 ) LORM Doteky ( 4 )

11 Pracovníci studií zabezpečili natočení Informací KTN (4 originály, kazet). Dále bylo pro úsek knihovny zkopírováno kazet a CD. Poškozených kazet od čtenářů se k opravě vrátilo kusů. Pro zvuková oddělení veřejných knihoven kopírujeme tituly z našich originálů pro zrakově postižené čtenáře. Celá naše produkce se kopíruje pro veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem (2.868 kazet a CD-MP3). Vybrané tituly si objednávají veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Bučovicích, Českých Budějovicích, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Jičíně, Jihlavě, Jirkově, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Lanškrouně, Lounech, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, Ostrově, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Šumperku, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě a Žďáru nad Sázavou. Ze Slovenské republiky je naším partnerem Mestská knižnica v Bratislavě. Pro všechny výše uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo nakopírováno celkem kusů kazet a CD ve formátu MP3. Celkem bylo v roce 2007 v KTN zkopírováno kusů kazet a vyrobeno kusů CD.

12 4. Základní personální údaje k Z celkového počtu 59 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 40 žen a 19 mužů, Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno je zaměstnanců v dělnických profesích, 39 je zaměstnanců THP. Věková struktura zaměstnanců KTN: let 2 zaměstnanci ( 2 ženy) let 5 zaměstnanců ( 3 ženy, 2 muži) let 12 zaměstnanců (10 žen, 2 muži) let 21 zaměstnanců ( 15 žen, 6 mužů) Nad 61 let 19 zaměstnanců ( 10 žen, 9 mužů) Vzdělání zaměstnanců: 13 zaměstnanců má základní vzdělání ( 11 žen, 2 muži) 20 zaměstnanců má střední odborné vzdělání ( 15 žen, 5 mužů) 19 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání ( 12 žen, 7 mužů) 1 zaměstnanec má vyšší odborné vzdělání (muž) 6 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání ( 2 ženy, 4 muži) 12 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let 20 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let 27 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let

13 5. Údaje o majetku a použití účetních metod Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (KTN) se plně řídí zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 505/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro PO. Účetní závěrku ke tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy stanovené zřizovatelem. Materiálové zásoby na výrobu, údržbu, opravy, úklidové prostředky, atd. jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Veškeré materiálové zásoby jsou účtovány na sklad a prostřednictvím výdejek, pro jednotlivé úseky jsou vydávány do spotřeby. KTN vede skladové účetnictví na PC pomocí programu PCS ACONTO od firmy PCS software s.r.o. Praha 4. V účetnictví je používán systém B. Aktivace materiálových zásob byla provedena k K tomuto termínu byla provedena inventarizace skladových zásob. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je veden dle vlastní směrnice č. 1/2005 a dodatku č. 1 z roku 2006 pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidenci. Tato směrnice, včetně dodatku, byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., zákonem č. 586/92 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/02 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odsouhlasení operativní evidence s účetní evidencí je prováděno měsíčně a v případě zjištění chybného účtování na majetkových účtech jsou opravy prováděny ihned, aby nepřecházely do dalšího účetního období. K vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši ,-Kč, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši ,-Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů činí celkem ,-Kč, z toho ,-Kč činí daň z příjmu za fyzické osoby a 4.513,-Kč činí daň srážková.

14 6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách A Příspěvek na činnost Platy zaměstnanců * *Na úhradu překročení mzdových nákladů bylo použito mimorozpočtových zdrojů ve výši ,-Kč z fondu odměn. Z rezervního fondu byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši ,-Kč na pořízení nových zvukových knih pro nevidomé uživatele. Jedná se o finanční dary, které jsou smluvně vázané na konkrétní účel.

15 7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření Během roku 2007 byly provedeny úpravy rozpočtu a to: 1. úprava rozpočtu byla provedena vnitřní rozpočtová úprava dle našeho požadavku na položce 538 ostatní daně a poplatky, zvýšení o 10 tis. Kč a o stejný finanční objem byla snížena položka 501 spotřeba materiálu, 2. úprava rozpočtu zvýšení neinvestičních prostředků o 549 tis. Kč na výrobu učebnic pro žáky se zrakovým postižením a to: na pol. 501 spotřeba materiálu...91 tis. Kč na pol. 502 spotřeba energie...14 tis. Kč na pol. 503 spotřeba ostatní tis. Kč na pol. 518 služby...6 tis. Kč na pol. 521 mzdové náklady tis. Kč na pol. 524 zákonné soc. pojištění...52 tis. Kč na pol. 527 zákonné soc. náklady...3 tis. Kč Vyúčtování finančních prostředků, které byly poskytnuty KTN a účelově určeny na projekt Výroba učebnic pro žáky se zrakovým postižením, bylo vedeno v účetní evidenci odděleně, a to: Malý atlas českých dějin Účet dotace skutečnost v Kč 501/1/3 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie 6.000, , Nesklad. dodávky , , Ostatní služby/nájem/ 1.800, ,00 521/1 Mzdové náklady , ,00 521/2 Ostatní osobní náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady 1.000,- 900,00 Celkem , ,22 Malý atlas pravěku, středověku a novověku Účet dotace skutečnost v Kč 501/1/1/3 Spotřeba materiálu , ,86 502/1/1/02/1 Spotřeba energie 8.000, ,80 503/2/1 Nesklad. dodávky , ,00 518/1/0/44 Ostatní služby 4.400, ,00 521/1/1/2 Mzdové náklady , ,00 521/1/3/1 Ostatní osobní náklady , ,00 524/1/2/1 Zákonné sociální pojištění , ,00 527/1/2 Zákonné sociální náklady 2.000, ,00 Celkem , ,66

16 Skutečnost za obě učebnice celkem převyšuje rozpočet o ,88 Kč a tento rozdíl byl uhrazen z rozpočtu KTN. 3. úprava rozpočtu - byla provedena vnitřní rozpočtová úprava, kterou nám byly zvýšeny mzdové náklady platy zaměstnanců o 489 tis. Kč s tím, že výše příspěvku se neměnila, 4. úprava rozpočtu - bylo provedeno navýšení neinvestičních prostředků o 124 tis. Kč a to: na pol. 521 mzdové náklady o 90 tis. Kč na pol. 524 zákonné sociální pojištění o 32 tis. Kč Mimorozpočtových zdrojů bylo použito na překročení mzdových nákladů ve výši ,-Kč z fondu odměn, a z rezervního fondu byly čerpány prostředky na dary ve výši ,-Kč na pořízení nových zvukových knih pro nevidomé čtenáře. Jedná se o finanční dary, které jsou smluvně vázané na konkrétní účel. Hospodářskou činnost KTN nemá. 7.2 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech Během roku 2007 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana hradila z příspěvku zřizovatele tyto činnosti: - pro úsek knihovny bylo ve studiích natočeno 83 nových titulů zvukových knih ve formátu MP3, z toho 64 titulů i na kazetách. Z původních originálů bylo převedeno do formátu MP3 dalších 128 titulů, z toho 67 ve spolupráci s občanským sdružením Integrace, - pro studenty vysokých škol na základě jejich požadavku byly natočeny a zkopírovány 3 tituly, - v bodovém písmu ( dále BP ) vydáno 56 nových titulů knih, 202 titulů knih v reedici, 35 titulů hudebnin a 10 titulů v reedici pro různé hudební nástroje, - KTN vydala 4 druhy časopisů v BP ( 24 jednotlivých čísel), informace KTN v BP a ve zvukové podobě, - knihovnické služby využilo obsloužených čtenářů, celkový počet vypůjčených titulů činil , - KTN se zúčastnila výstav Knižní veletrh LIBRI a VIVAT VITA v Olomouci a Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, - v měsíci březnu (20. Praha, 26. Brno) jsme uspořádali dva semináře pro ředitele a pracovníky knihoven, se kterými máme podepsány smlouvy o spolupráci dodávání zvukových knih ve formátu MP3. Dále jsme se zúčastnili 11 besed se čtenáři a seznámili je s užíváním zvukových knih ve formátu MP3.

17 Celkové výnosy bez příspěvku na činnost činily ve skutečnosti celkem tis.kč, z toho tržby za vlastní výrobky tis.kč, tržby z prodeje služeb 281 tis.kč a nájemné z bytů domu Ve Smečkách 15 celkem 499 tis.kč, ostatní drobné výnosy 6 tis.kč, z rezervního fondu a z fondu odměn bylo čerpáno 153 tis.kč. Výnosy byly získány převážně z těchto činností: - pro individuální potřeby integrovaných žáků ZŠ a učitelů hudby bylo přepsáno a vytištěno v BP 80 nových titulů (134 svazků ) a v reedici vytištěno 37 titulů ( 306 svazků ) v částce 180 tis.kč - pro organizace poskytující služby pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno: 16 druhů časopisů v BP ( sešitů)... v částce 886 tis.kč 31 různých tiskovin v BP ( ks), označovačů v BP a 12 matric pro občanské sdružení IRIS (znaky měst okresu Kladno) v částce 176 tis.kč 14 druhů zvukových časopisů (celkem kopií na mg. kazety a 59 ve formátu MP3).....v částce 397 tis.kč bylo prodáno kg slepeckého papíru....v částce 114 tis.kč - pro 48 knihoven bylo celkem nakopírováno magnetofonových kazet zvukových knih a CD ve formátu MP3...v částce 754 tis.kč - uživatelům našich knihovnických služeb bylo prodáno 883 knih v BP, 622 hudebnin v BP, 438 ks abeced bodového písma, 48 disket digitálních textů, 2 CD Tmavomodrý svět, kalendářů, 649 různých katalogů KTN, 788 kg slepeckého papíru a zvětšených xerografických kopií.. v částce 317 tis.kč - předplatné 4 druhů časopisů v BP vydaných KTN v částce 10 tis.kč - pro Magistrát hlavního města Prahy byla vyrobena publikace Královská cesta (v černotisku, v BP i reliéfní grafice).... v částce 160 tis.kč - spolupráce na publikaci Mapy pro nevidomé Pražská památková rezervace (texty legend k mapám, tvarování map, vytištění brožury k mapám v BP, vazba).....v částce 38 tis.kč - Městská policie Praha v rámci prevence kriminality objednala načtení 3 titulů s bezpečnostními pokyny a radami pro zrakově postižené.....v částce 100 tis.kč Tyto tituly nám následně Městská policie Praha věnovala do našeho knihovního fondu. V roce 2007 bylo finančních prostředků fondu reprodukce použito na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 2, ,58 Kč a to: 1 ks kopírovací stroj Minolta ,-Kč 1 ks duplikátor na CD ,-Kč 2 ks PC Intel Core 2 Duo ,40,-Kč 3 ks PC sestava ,-Kč 1 ks tiskařský stroj Braillo 2, ,48 Kč

18 Zůstatek fondu reprodukce majetku k ve výši 1, ,96 Kč má KTN finančně pokryt na bankovním účtu vedeném u Komerční banky. 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití Dárce Finanční dar v Kč Účel Josef Crkal 3.000,- na načtení zvukové knihy Cykloknihy s.r.o ,- na načtení zvukové knihy Příběhy na třech kolech Farní charita Strahov 3.575,- na načtení zvukové knihy Ing. akad. arch. H. Zachová ,- na načtení zvukové knihy Ing. Jan Macan 2.400,- na načtení zvukové knihy Šťastné blues MUDr. Jan Cimický 2.775,- na načtení zvukové knihy MUDr. Dušan Štěpán 5.000,- na načtení zvukové knihy CELKEM ,- 7.4 Čerpání mzdových prostředků Limit mzdových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl při upraveném rozpočtu na rok 2007 stanoven ve výši tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč a na OON 493 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 62. Na platy zaměstnanců ve skutečnosti bylo čerpáno 11, ,-Kč. Překročení stanoveného limitu ve výši ,- Kč bylo uhrazeno z fondu odměn. OON byly ve skutečnosti čerpány ve výši ,-Kč Během roku 2007 bylo zaměstnancům vyplaceno na odměnách celkem 959 tis. Kč za mimořádné plnění úkolů - za chybějící 3 zaměstnance a nemocné spolupracovníky (nemocnost činila celkem 6%). Dále za mimořádné práce při výrobě učebnic pro zrakově postižené žáky ZŠ, za mimořádné práce při výrobě zvukových knih, neboť v letošním roce došlo ke změně a to z analogové nahrávky na magnetofonové kazetě na digitální formát MP3 a za mimořádné práce ve 4. čtvrtletí (zvýšený počet zakázek od smluvních knihoven, zakázka pro Městskou policii, inventarizační, archivační a skartační práce během roku, apod.). Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 59 a skutečná průměrná mzda ,-Kč. 7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití Z roku 2006 byly převedeny na rok 2007 účelové finanční dary ve výši ,- Kč na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. Během roku 2007 byly tyto prostředky plně vyčerpány. V roce 2007 KTN obdržela finanční dary v celkové výši ,- Kč, z toho ,- Kč bylo smluvně vázáno na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. Na rok 2008 činí zůstatek smluvních darů, který nebyl vyčerpán do konce roku 2007 celkem ,-Kč a to:

19 Dárce Finanční dar v Kč Účel Ing. Jan Macan 2.400,- Na načtení knihy Smrtící setkání od J. D. Robba Evžen Kočenda 5.000,- Na načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN Ing. Hana Zachová ,- Na načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN 7.6. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku Materiálové náklady byly čerpány s maximální hospodárností, materiál byl nakupován rovnoměrně pouze v nezbytném množství. Rovněž tak i ostatní položky rozpočtu byly čerpány s maximální hospodárností. Vzhledem k tomu bylo dosaženo téměř vyrovnaného rozpočtu, a zlepšený hospodářský výsledek činí pouze 5.214,66 Kč. Dosažený hospodářský výsledek byl přidělen do rezervního fondu KTN. Příspěvek na činnost v Kč Rok I. čtvrtletí % II. čtvrtletí % III. čtvrtletí % IV. čtvrtletí % celý rok , , , , , , , , , , , , , , Příjemci služeb KTN Celkový počet těžce zrakově postižených čtenářů 5591 Děti zvukové knihy 122 Děti bodové knihy 36 Zvukové knihy 5327 Bodové knihy 256 Hudebniny 372 Předplatné časopisů 182 Výroba zvukových a bodových časopisů pro organizace: SONS, Redakce ZORA (SONS), LORM, LIBE (Itálie), Albatros - Courier Výroba učebnic: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

20 Individuální přepisy učebnic: Pro integrované těžce zrakově postižené žáky a studenty (na objednávku ZŠ, SŠ, rodinných příslušníků či vyučujících) Expedice bodových knih: Městská knihovna v Kyjově Kopírování titulů zvukových knih pro tyto veřejné knihovny: Celá produkce: veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem Objednané tituly: veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Bučovicích, Českých Budějovicích, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Jičíně, Jihlavě, Jirkově, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Lanškrouně, Lounech, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, Ostrově, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Šumperku, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě, Žďáru nad Sázavou, ze zahraničí pak Mestská knižnica v Bratislavě. 9. Finanční kontroly v KTN Vnitřní kontrola byla v roce 2007 prováděna vedoucími pracovníky podle směrnice ředitele KTN č. 2/2005 Systém finanční kontroly v Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana. Během celého roku byla ředitelem KTN a vedoucí ekonomického úseku prováděna předběžná a průběžná kontrola. Především bylo kontrolováno dodržování stanovených podmínek při uskutečňování a vyúčtování schválených účetních operací. Nákupy byly nejprve schváleny na poradách vedení. Následně je vyhotovena objednávka nebo vnitřní doklad pro nákup v hotovosti. Obojí musí být podepsány jak příkazcem operace (ředitelem), tak správcem rozpočtu (vedoucí ekonomického úseku). Při kontrole účetních dokladů byla kontrolována zejména úplnost a správnost zaúčtování včetně provedení věcné kontroly, kterou zajišťují vedoucí jednotlivých úseků. Drobné závady byly ihned odstraněny. Výše uvedená kontrolní činnost je prováděna pravidelně, záznam o provedené kontrole je stvrzován podpisem na likvidačním listě. Následnou řídící finanční kontrolou byla prováděna zejména kontrola pokladen, kontrola jednotlivých pokladních dokladů, kontrola bankovních účtů, proúčtování mzdových nákladů, čerpání jednotlivých fondů a stavy pohledávek. Dále bylo kontrolováno dodržování stanoveného účelu při čerpání finančních prostředků u finančních darů. Následně je prováděna kontrola správnosti zaúčtování jednotlivých účetních dokladů. Tato kontrola je prováděna vždy před ukončením každého čtvrtletí, než jsou zpracovávány výkazy (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a další doplňkové výkazy stanovené MK ČR). Pravidelně každý měsíc na poradě vedení bylo kontrolováno celkové čerpání jednotlivých položek rozpočtu v porovnání se schváleným nebo upraveným rozpočtem. Dále je měsíčně kontrolován stav na bankovních účtech, dodržování závazných limitů, čerpání mzdových prostředků na platy zaměstnanců a OON. V roce 2007 byly zrušeny podúčty pro fond odměn a pro rezervní fond s tím, že finanční prostředky byly převedeny na hlavní běžný účet. V účetní evidenci je vedena potřebná analytická evidence tak, aby mohlo být řádně prováděno

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 Vypracovala: Mária Krušinová Předkládá: RNDr.

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava - Poruba Poruba,, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 214 Mgr. Pavel Chrenka ředitel SŠ V Ostravě - Porubě 26

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8

OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 Statistická ročenka 213 Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky za rok 213 OBSAH OBSAH... 3 ÚVODNÍ SLOVO... 7 ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČESKÉ REPUBLIKY... 8 1. Úkoly Vězeňské

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY KNIHOVNÍ ŘÁD S T Á T NÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY PRAHA 2008 2 OBSAH Poslání a činnost knihovny 3 Část I 1 Základní ustanovení 3 2 Uživatelé STK 5 3 Výpůjční řád 7 Část II Práva a povinnosti uživatelů 1 Obecná

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více