Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2007"

Transkript

1 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2007 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k Přehled hlavních činností organizace Hodnocení hlavní činnosti Hodnocení výrobní činnosti 4. Základní personální údaje k Údaje o majetku a použití účetních metod 6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů 7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření 7.2 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití 7.4 Čerpání mzdových prostředků 7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití 7.6 Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku 8. Příjemci služeb KTN 9. Finanční kontroly v KTN

2 1. Základní údaje Zpracovatel: Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana (KTN) Adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, IČO: Poštovní adresa: Praha 1, Ve Smečkách 15, tel.: fax: Půjčovní doba pro veřejnost: pondělí čtvrtek 9-18 hod pátek 9-15 hod 2. Způsob zřízení KTN Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR) KTN byla zřízena dne na základě zřizovací listiny Ministerstva kultury č.j /90-I/KK ze dne jako rozpočtová organizace MK ČR a od změněna na příspěvkovou organizaci MK ČR, jejíž činnost je upravena statutem ze dne , č.j. 2604/2002.

3 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností 3.1 Organizační struktura k Byla zjednodušena organizační struktura. Spojením výrobního a technického úseku v roce 2007 došlo BylBxla 3.1 Organizační struktura k k zúžení řídícího schéma o jedno místo vedoucího pracovníka a zároveň se zefektivnila přímá vazba výrobních a pomocných činností. Personalistika 1 zaměstnanec Ředitel Sekretariát spisová služba 1 zaměstnanec Interní audit kontrola 1 zaměstnanec Úsek knihovny (metodika a tvorba knihovních fondů, půjčovní služby) Vedoucí úseku, knihovníci 14 zaměstnanců Zvukový úsek (zvuková studia, zvukový přepis) Vedoucí úseku,mistři zvuku, zvukaři 14 zaměstnanců Výrobně-technický úsek (tisk, distribuce a technické služby) Vedoucí úseku, přepisovači sazeči, korektoři, tiskař, knihaři, expedient, dělníci, skladník, mechanik, technický pracovník řidič, spojový manipulant, uklízečky 24 zaměstnanců Ekonomický úsek Vedoucí úseku, hlavní účetní, finanční a majetková účetní 3 zaměstnanci Celkem: 59 zaměstnanců, z toho přepočtených 56,06 Celkem: 61 zaměstnanců, z toho přepočtených 59,27

4 3. 2 Přehled hlavních činností organizace KTN v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, která působí v oblasti zprostředkování informací zrakově postiženým občanům. Knihovna a tiskárna zajišťuje rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným KTN. K naplnění účelu, pro který byla zřízena, vykonává KTN činnosti stanovené knihovním zákonem, jiné související činnosti a poskytuje další služby, a sice: doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává univerzální knihovní fond a na jeho základě doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a trvale uchovává konzervační fond, výběrově doplňuje, zpracovává, ochraňuje, zpřístupňuje a uchovává specializované fondy dalších knihovních dokumentů, knihovní dokumenty získává prostřednictvím povinného výtisku, vlastní výroby, koupě, darů a výměny, včetně mezinárodních výměn publikací v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací a s Úmluvou o mezinárodní výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy, poskytuje v souladu s knihovním zákonem a knihovním řádem veřejné knihovnické a informační služby, poskytuje písemné bibliografické, referenční a faktografické informace, pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, vydává zvukové publikace a tiskoviny v Braillově a zvětšeném písmu, vydává a rozšiřuje periodický tisk a neperiodické publikace, tematicky související s účelem zřízení a činností knihovny, digitalizuje texty pro potřeby zrakově postižených občanů, poskytuje kulturní služby zrakově postiženým studentům, hudebníkům a dalším zájmovým skupinám, vyrábí tiskoviny v Braillově písmu a reliéfní grafiku, pořizuje a rozšiřuje zvukové záznamy, poskytuje, prodává a distribuuje výrobky zrakově postiženým občanům, poskytuje informační služby související s předmětem činnosti, bezúplatně zhotovuje tiskové rozmnoženiny pro vlastní potřebu; za úhradu vynaložených nákladů zhotovuje tiskové rozmnoženiny související s poskytováním veřejných knihovnických a informačních služeb, zajišťuje kulturní, výchovné, vzdělávací činnosti a přednáškovou činnost za účelem prezentace svých knihovních fondů, služeb a společenského významu, zabezpečuje propagaci předmětu své činnosti, vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupových prostor, zejména poskytuje reklamní a propagační služby při prezentaci své činnosti.

5 KTN zajišťuje služby pro své klienty v níže uvedených objektech: - Ve Smečkách 15, Praha 1 objekt je majetkem České republiky, a KTN má právo s objektem hospodařit. Využívaná plocha KTN činí 1 205,2 m 2, plocha nájemních bytů činí 896,6 m 2. V objektu se nachází vedení a správa, pracoviště tiskárny (automatická sazba, tisk, knihárna, expedice, pracoviště přepisu, sazby na PC a korektur bodových knih a časopisů, sklad tiskárny), zásilková služba (expedice) zvukových knih a časopisů, zpracování fondu zvukových knih, metodické činnosti knihovny a zvukového úseku (digitální studio, obnova a digitalizace zvukových knih, kopírovny kazet), údržbářská dílna. V suterénních prostorách se nachází sklad tiskárny, fond knih a not v Braillově písmu, fond zvukových knih pro zásilkovou službu, archiv zvukových knih a archiv KTN. - Krakovská č. 21, Praha 1 prostory jsou pronajaté z nedostatku provozních prostor v sídle KTN v objektu Ve Smečkách 15, Praha 1. Pronajaté prostory mají výměru 162,7 m 2. V prostorách je provozováno digitální a analogové zvukové studio, hudební oddělení, pracoviště přepisu, sazby a korektur bodových knih a časopisů. - Krakovská č. 23, Praha 1 - pronajaté prostory mají rozlohu 195,6 m 2. V prostorách se nachází pracoviště centrálních služeb pro těžce zrakově postižené občany. Zde zajišťujeme tyto služby: osobní výpůjčky zvukových knih, odborné literatury, knih a not v Braillově písmu, prodej slepeckého papíru, zvětšené xerografické kopie, prodej publikací, stolních a nástěnných kalendářů v Braillově písmu pro uživatele z celé České republiky Hodnocení hlavní činnosti Posláním knihovny je zpřístupňovat nevidomým a slabozrakým občanům informace i umělecké hodnoty prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových nahrávek, reliéfní grafiky a pro majitele PC i digitálních textů. Ediční plán je připravován ediční komisí, která bere v úvahu zájem čtenářů a jejich potřeby. Pro průběžnou informaci čtenářů o aktuálních akcích Knihovny a o knihách nově zařazených do fondu knihovny je vydáván bulletin Informace knihovny. Fond bodové knihovny tvoří v rozsahu titulů tištěné publikace, ruční přepisy a hudebniny titulů knih, titulů hudebnin, 308 titulů odborné literatury, 67 titulů v esperantu. V digitální podobě (na disketách) je pro uživatele k dispozici 493 knih. Fond zvukové knihovny tvoří beletristická a populárně naučná literatura titulů je na kazetách (8-12 kopií) a 288 titulů ve formátu MP3, dále studijní literatura pro studenty vysokých a středních škol a učebnice pro integrované žáky základních škol. Celkový rozsah fondu odborné literatury je titulů na kazetách (1-6 kopií). Pro čtenáře v osobních výpůjčkách disponujeme CD (hudba i mluvené slovo), 6 CD-ROMy, 9 hybridními knihami, 2 videokazetami a 30 ks DVD.

6 Zvuk signatura stav přibylo zvukové knihy Z zvukové knihy MP (formát MP3) film s komentářem VZ zvuková stopa filmu s komentářem CD audio CD mluvené slovo, hudba CD ROM C 6 - (Daisy) CD hybridní kniha HK 9 - odborná literatura OLO, OL,OLZ, PZ videokazety V 2 - DVD DVD Body signatura stav přibylo Bodové knihy P Hudebniny H Hmatové leporelo HL Esperanto E 67 - Periodika PB Malý křížovkářský časopis Odborná literatura OLB DIGI knihy D diskety Redakčně se úsek knihovny podílí na přípravě tří časopisů: Malý křížovkářský časopis (4x ročně), Záškolák (pro děti školního věku 4x ročně), Literární pohledy (4x ročně). Pro čtenáře a abonenty bodových časopisů knihovna připravuje nabídkový leták a zpracovává předplatné. Předplatné /počet abonentů/: Ligilo 20 redakčně připravuje výrobní úsek KTN Malý křížovkářský časopis 18 Literární pohledy 66 Křesťanská orientace 78 redakčně připravuje výrobní úsek KTN Záškolák 121 Knihovna pravidelně připravuje Informace knihovny v bodovém písmu a zvětšeném černotisku (kromě nových knih zde uveřejňuje program ČRo stanice Vltava). V letošním roce byly vytištěny 8-krát. Připravuje i Informace knihovny pro zvukovou verzi, a to 1-krát za tři měsíce. O výběru zvukových knih v KTN rozhoduje pětičlenná ediční komise (vedoucí úseku knihovny KTN, knihovnice z Brna, Plzně, Hradce Králové a zástupce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých).

7 Okruh uživatelů služeb knihovny je ve své struktuře zaměřen na nevidomé a slabozraké občany. Jsou to lidé nejrůznějších profesí i věkových kategorií (děti, studenti a starší spoluobčané, specifické profese, např. učitelé hudby). Celkový počet čtenářů 5591 Děti zvukové knihy 122 Děti bodové knihy 36 Zvukové knihy 5327 Bodové knihy 256 Hudebniny 372 Předplatné časopisů 182 Služba pro čtenáře je zabezpečena formou osobních výpůjček (přibližně 1/3 z celkového počtu čtenářů), zásilkovou službou po celé ČR i v zahraničí, rozvážkovou a roznáškovou službou (pro starší a imobilní občany z Prahy), která funguje pravidelně jednou za 14 dní. Zvuková kniha v osobních výpůjčkách bylo obslouženo čtenářů titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo čtenářů titulů ( zásilek); rozvážková a roznášková služba dovezla a donesla 598 čtenářům titulů zvukových knih; odbornou literaturu si zapůjčilo 125 čtenářů 256 titulů. CD-AUDIO/CD-MP3 služby využilo v osobních výpůjčkách čtenářů a uskutečnilo výpůjček. Prodej: 2 CD Tmavomodrý svět. Bodová kniha v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 141 čtenářů 224 titulů; v zásilkové službě bylo obslouženo 337 čtenářů 756 titulů (954 zásilek); rozvážková služba dovezla 121 čtenářům 287 titulů; Digi knihy 48 disket. Prodej: 838 titulů bodových knih. Hudebniny v osobních výpůjčkách bylo obslouženo 48 čtenářů 99 titulů. Prodej: 622 titulů hudebnin v bodovém písmu. Celkem bylo v KTN obslouženo čtenářů ( titulů). Externími spolupracovníky byly načteny pro studenty VŠ 3 tituly (19 orig. na kazetách) Knihovna zajišťuje rovněž v oddělení služeb prodej slepeckého papíru (315 balíků 788 kg), kalendářů, katalogů a dalších tiskovin (4.231 ks). Xerokopie: Na zakázku (služby uživatelům): Katalogy a informace knihovny: Spolupracujeme se sítí veřejných knihoven v oblasti služeb pro zrakově postižené spoluobčany. Nově byly uzavřeny smlouvy o dílo na zhotovení kopií zvukových knih za výrobní náklady se 44 veřejnými knihovnami a čtyřmi novými knihovnami. Celou naši produkci zvukových knih po jedné kopii zdarma dostávají zvuková oddělení v knihovnách v Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni, Strakonicích, Brně a Ostravě.

8 Celou naši produkci knih tištěných v bodovém písmu zasíláme do Okresní knihovny v Kyjově. V oběhu je deset tzv. putovních fondů na kazetách (z toho tři ve dvou kopiích celkem 255 titulů). I nadále spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros a.s. tituly pro tisk v bodovém písmu, s nakladatelstvím Reader s Digest Výběr digitalizované texty pro tisk v bodovém písmu, ČRo stanice Vltava, Mluvící knihou, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých v ČR, Brailcom o.p.s., Občanským sdružením Apogeum, nakladatelstvím Metafora a Columbus černotiskové knihy. Významná je spolupráce s občanským sdružením Integrace v oblasti digitalizace zvukových nahrávek. Sestavili jsme ediční plán titulů pro vydání v bodovém písmu. Připravili jsme témata pro tisk nástěnných i stolních kalendářů. Pravidelně nakupujeme tituly ve formátu MP3 z vydavatelství Tympanum a vydavatelství Socha a Radioservis. Vydavatelství Supraphon a.s. nám měsíčně poskytuje zdarma svoji produkci na CD. Ve spolupráci s Ranou péčí zajišťujeme nákup tyflo-knih pro nejmenší čtenáře. Na výstavu Tactus jsme zapůjčili hmatová leporela. Pravidelně 1-krát za čtrnáct dní funguje pro imobilní čtenáře rozvážková a nyní i roznášková služba. Každý týden poskytujeme knihovnická data v katalogovém a objednávkovém systému KTN na Internetu a obnovujeme seznam knih v bodovém písmu určených k prodeji. Na webové stránce aktualizujeme zprávy Informace KTN. V rubrice Zprávy knihovnám uvádíme nabídku nových titulů. Pravidelně vydáváme dodatky katalogů bodových knih, zvukových knih (jak na kazetách, tak nově ve formátu MP3), CD a hudebnin. Spolupracujeme s Národní knihovnou a elektronicky zasíláme nová ISBN a ISMN. Dne 20. března v Praze a 26. března v Brně jsme uspořádali semináře pro ředitele a pracovníky knihoven, se kterými máme podepsány smlouvy, o novém formátu MP3. Kromě toho jsme se zúčastnili 11 besed se čtenáři na toto téma. Besedy se čtenáři: Kolín Brno Praha Rakovník Ostrava Liberec Ústí nad Labem Olomouc Šumperk Karlovy Vary Kladno Prezentace KTN na výstavách: Knižní veletrh LIBRI v Olomouci ( ) VIVAT VITA v Olomouci ( ) Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě ( )

9 3.2.2 Hodnocení výrobní činnosti Výrobní činnosti v KTN zajišťuje výrobně-technický úsek (tiskárna) a zvukový úsek. Ve výrobě bodového tisku jsme v roce 2007 vytiskli knihy z oblasti krásné a odborné literatury, periodika, kalendáře, hudebniny ve speciální slepecké notaci, učebnice pro základní školy, individuální přepisy pro integrované žáky základních škol apod. Nových titulů bodových knih jsme vydali 56 (152 svazků) a v reedici vytiskli 202 tituly (780 svazků). Celkem svazků. Vyrobili jsme a postupně vyexpedovali 20 druhů časopisů (136 jednotlivých čísel) v bodovém písmu (dále BP) s různou periodicitou ( jednotlivých kusů) a informace KTN (8 jednotlivých čísel sešitů); KTN vydává 4 časopisy; 16 titulů časopisů vyrábíme a expedujeme jiným vydavatelům: KTN: Záškolák ( 4 čísla ročně ) Křesťanská orientace ( 10 ) Literární pohledy ( 4 ) Malý křížovkářský časopis ( 4 ) SONS: Pražský informátor ( 10 čísel ročně) Redakce ZORA (SONS): Zora ( 24 ) Ema ( 12 ) Kontakty ( 10 ) Světluška ( 10 ) Hudebník ( 4 ) Svět, příroda ( 6 ) Koření ( 6 ) Telefonista ( 3 ) Pleteme malým ( 4 ) Auroro ( 3 ) Masér ( 3 ) Šachová příloha ( 3 ) První čtení ( 2 ) LORM: Doteky ( 4 ) LIBE /Itálie/ + KTN LIGILO ( 10 ) Na základě požadavků učitelů hudby KTN vydala a vyrobila 35 nových titulů hudebnin, 64 titulů individuálních přepisů a 10 titulů hudebnin v reedici (123 svazků, celkem 879 hudebnin v BP). V rámci projektu pro MŠMT ČR jsme vydali a vyrobili 2 nové učebnice pro základní školy (3 svazky, celkem 345 knih v BP včetně reliéfních map a tisku do umělé hmoty): Malý atlas českých dějin (1 svazek), Malý atlas pravěku, středověku a novověku (2 svazky).

10 Ke každé učebnici pro MŠMT ČR jsme pro učitele připravili a namnožili příslušnou černotiskovou verzi titulu (celkem 180 učebnic v černotisku xerografických jednostranných kopií A 4) Pro nevidomé a slabozraké děti integrované do sítě ZŠ vydala KTN 16 titulů (66 svazků) a v reedici vytiskla dalších 27 titulů (118 svazků) učebnic v BP (celkem 206 svazků učebnic v BP). Černotiskových verzí pro učitele bylo vydáno 27 (3.780 xerografických oboustranných kopií A4). Pro nevidomé jsme vydali pět druhů kalendářů (stolní, nástěnný a kapesní) a pro slabozraké dva typy kalendářů (stolní a nástěnný). Celkem ks. Reliéfní grafika byla využita převážně při výrobě učebnic, map, nástěnného kalendáře a titulu Královská cesta (95 matric jednotlivých obrázků). K zajišťování služeb pro nevidomé a slabozraké patří i výroba letáků, katalogů, označovačů v BP a rozesílání slepeckého papíru. Celkem bylo zhotoveno ks různých značkovačů, různých tiskovin a letáků, rozesláno bylo kg slepeckého papíru. Celkový počet tiskovin v BP za rok 2007 byl svazků, sešitů a letáků (celkem stran). Posláním zvukového úseku je především uspokojovat nevidomé a slabozraké čtenáře načítáním a kopírováním audio titulů, převážně na CD ve formátu MP3, na CD-audio a na kazetách (od září 2007 nově načtené tituly již pouze ve formátu MP3). V roce 2007 bylo natočeno ve studiích KTN s přispěním finančních darů 83 nových titulů zvukových knih ve formátu MP3, z toho 64 titulů i na kazetách (478 originálů). Z původních originálů bylo převedeno do formátu MP3 dalších 128 titulů, z toho 67 ve spolupráci s občanským sdružením Integrace. Pro organizace poskytující služby nevidomým a slabozrakým občanům zajišťujeme výrobu a expedici 14 druhů zvukových časopisů (130 jednotlivých čísel, 59 i ve formátu MP3, 140 originálů na kazetách zkopírovaných kazet): Redakce Zora (SONS) Zora ( 24 čísel ročně ) Ema ( 12 ) Vstupte ( 4 ) Člověk a jeho pes - Azor ( 4 ) Masér ( 3 ) Technická revue ( 6 ) Naše šance ( 12 ) Albatros, Courier Lucie ( 11 ) Světlo ( 12 ) Monitor ( 12 ) Křesťanské obzory ( 12 ) National Geographic ( 11 ) Proudy ( 3 ) LORM Doteky ( 4 )

11 Pracovníci studií zabezpečili natočení Informací KTN (4 originály, kazet). Dále bylo pro úsek knihovny zkopírováno kazet a CD. Poškozených kazet od čtenářů se k opravě vrátilo kusů. Pro zvuková oddělení veřejných knihoven kopírujeme tituly z našich originálů pro zrakově postižené čtenáře. Celá naše produkce se kopíruje pro veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem (2.868 kazet a CD-MP3). Vybrané tituly si objednávají veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Bučovicích, Českých Budějovicích, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Jičíně, Jihlavě, Jirkově, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Lanškrouně, Lounech, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, Ostrově, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Šumperku, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě a Žďáru nad Sázavou. Ze Slovenské republiky je naším partnerem Mestská knižnica v Bratislavě. Pro všechny výše uvedené subjekty, které si tituly objednávají, bylo nakopírováno celkem kusů kazet a CD ve formátu MP3. Celkem bylo v roce 2007 v KTN zkopírováno kusů kazet a vyrobeno kusů CD.

12 4. Základní personální údaje k Z celkového počtu 59 fyzických osob je v organizaci zaměstnáno 40 žen a 19 mužů, Osob se zdravotním postižením je v organizaci zaměstnáno je zaměstnanců v dělnických profesích, 39 je zaměstnanců THP. Věková struktura zaměstnanců KTN: let 2 zaměstnanci ( 2 ženy) let 5 zaměstnanců ( 3 ženy, 2 muži) let 12 zaměstnanců (10 žen, 2 muži) let 21 zaměstnanců ( 15 žen, 6 mužů) Nad 61 let 19 zaměstnanců ( 10 žen, 9 mužů) Vzdělání zaměstnanců: 13 zaměstnanců má základní vzdělání ( 11 žen, 2 muži) 20 zaměstnanců má střední odborné vzdělání ( 15 žen, 5 mužů) 19 zaměstnanců má úplné střední odborné vzdělání ( 12 žen, 7 mužů) 1 zaměstnanec má vyšší odborné vzdělání (muž) 6 zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání ( 2 ženy, 4 muži) 12 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 5 let 20 zaměstnanců pracuje v organizaci méně než 10 let 27 zaměstnanců pracuje v organizaci déle než 10 let

13 5. Údaje o majetku a použití účetních metod Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (KTN) se plně řídí zákonem č. 563/91 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 505/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro PO. Účetní závěrku ke tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy stanovené zřizovatelem. Materiálové zásoby na výrobu, údržbu, opravy, úklidové prostředky, atd. jsou pořizovány za ceny včetně DPH. Veškeré materiálové zásoby jsou účtovány na sklad a prostřednictvím výdejek, pro jednotlivé úseky jsou vydávány do spotřeby. KTN vede skladové účetnictví na PC pomocí programu PCS ACONTO od firmy PCS software s.r.o. Praha 4. V účetnictví je používán systém B. Aktivace materiálových zásob byla provedena k K tomuto termínu byla provedena inventarizace skladových zásob. Dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný, drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je veden dle vlastní směrnice č. 1/2005 a dodatku č. 1 z roku 2006 pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidenci. Tato směrnice, včetně dodatku, byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/91 Sb., zákonem č. 586/92 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/02 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Odsouhlasení operativní evidence s účetní evidencí je prováděno měsíčně a v případě zjištění chybného účtování na majetkových účtech jsou opravy prováděny ihned, aby nepřecházely do dalšího účetního období. K vykazuje KTN splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši ,-Kč, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ve výši ,-Kč. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů činí celkem ,-Kč, z toho ,-Kč činí daň z příjmu za fyzické osoby a 4.513,-Kč činí daň srážková.

14 6. Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů v tisících Kč Ukazatel Rozpočet Skutečnost Schválený po změnách A Příspěvek na činnost Platy zaměstnanců * *Na úhradu překročení mzdových nákladů bylo použito mimorozpočtových zdrojů ve výši ,-Kč z fondu odměn. Z rezervního fondu byly čerpány finanční prostředky na dary ve výši ,-Kč na pořízení nových zvukových knih pro nevidomé uživatele. Jedná se o finanční dary, které jsou smluvně vázané na konkrétní účel.

15 7. Hodnocení ekonomických údajů 7.1 Rozpočtová opatření Během roku 2007 byly provedeny úpravy rozpočtu a to: 1. úprava rozpočtu byla provedena vnitřní rozpočtová úprava dle našeho požadavku na položce 538 ostatní daně a poplatky, zvýšení o 10 tis. Kč a o stejný finanční objem byla snížena položka 501 spotřeba materiálu, 2. úprava rozpočtu zvýšení neinvestičních prostředků o 549 tis. Kč na výrobu učebnic pro žáky se zrakovým postižením a to: na pol. 501 spotřeba materiálu...91 tis. Kč na pol. 502 spotřeba energie...14 tis. Kč na pol. 503 spotřeba ostatní tis. Kč na pol. 518 služby...6 tis. Kč na pol. 521 mzdové náklady tis. Kč na pol. 524 zákonné soc. pojištění...52 tis. Kč na pol. 527 zákonné soc. náklady...3 tis. Kč Vyúčtování finančních prostředků, které byly poskytnuty KTN a účelově určeny na projekt Výroba učebnic pro žáky se zrakovým postižením, bylo vedeno v účetní evidenci odděleně, a to: Malý atlas českých dějin Účet dotace skutečnost v Kč 501/1/3 Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie 6.000, , Nesklad. dodávky , , Ostatní služby/nájem/ 1.800, ,00 521/1 Mzdové náklady , ,00 521/2 Ostatní osobní náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady 1.000,- 900,00 Celkem , ,22 Malý atlas pravěku, středověku a novověku Účet dotace skutečnost v Kč 501/1/1/3 Spotřeba materiálu , ,86 502/1/1/02/1 Spotřeba energie 8.000, ,80 503/2/1 Nesklad. dodávky , ,00 518/1/0/44 Ostatní služby 4.400, ,00 521/1/1/2 Mzdové náklady , ,00 521/1/3/1 Ostatní osobní náklady , ,00 524/1/2/1 Zákonné sociální pojištění , ,00 527/1/2 Zákonné sociální náklady 2.000, ,00 Celkem , ,66

16 Skutečnost za obě učebnice celkem převyšuje rozpočet o ,88 Kč a tento rozdíl byl uhrazen z rozpočtu KTN. 3. úprava rozpočtu - byla provedena vnitřní rozpočtová úprava, kterou nám byly zvýšeny mzdové náklady platy zaměstnanců o 489 tis. Kč s tím, že výše příspěvku se neměnila, 4. úprava rozpočtu - bylo provedeno navýšení neinvestičních prostředků o 124 tis. Kč a to: na pol. 521 mzdové náklady o 90 tis. Kč na pol. 524 zákonné sociální pojištění o 32 tis. Kč Mimorozpočtových zdrojů bylo použito na překročení mzdových nákladů ve výši ,-Kč z fondu odměn, a z rezervního fondu byly čerpány prostředky na dary ve výši ,-Kč na pořízení nových zvukových knih pro nevidomé čtenáře. Jedná se o finanční dary, které jsou smluvně vázané na konkrétní účel. Hospodářskou činnost KTN nemá. 7.2 Vyhodnocení údajů o výnosech a nákladech Během roku 2007 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana hradila z příspěvku zřizovatele tyto činnosti: - pro úsek knihovny bylo ve studiích natočeno 83 nových titulů zvukových knih ve formátu MP3, z toho 64 titulů i na kazetách. Z původních originálů bylo převedeno do formátu MP3 dalších 128 titulů, z toho 67 ve spolupráci s občanským sdružením Integrace, - pro studenty vysokých škol na základě jejich požadavku byly natočeny a zkopírovány 3 tituly, - v bodovém písmu ( dále BP ) vydáno 56 nových titulů knih, 202 titulů knih v reedici, 35 titulů hudebnin a 10 titulů v reedici pro různé hudební nástroje, - KTN vydala 4 druhy časopisů v BP ( 24 jednotlivých čísel), informace KTN v BP a ve zvukové podobě, - knihovnické služby využilo obsloužených čtenářů, celkový počet vypůjčených titulů činil , - KTN se zúčastnila výstav Knižní veletrh LIBRI a VIVAT VITA v Olomouci a Knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě, - v měsíci březnu (20. Praha, 26. Brno) jsme uspořádali dva semináře pro ředitele a pracovníky knihoven, se kterými máme podepsány smlouvy o spolupráci dodávání zvukových knih ve formátu MP3. Dále jsme se zúčastnili 11 besed se čtenáři a seznámili je s užíváním zvukových knih ve formátu MP3.

17 Celkové výnosy bez příspěvku na činnost činily ve skutečnosti celkem tis.kč, z toho tržby za vlastní výrobky tis.kč, tržby z prodeje služeb 281 tis.kč a nájemné z bytů domu Ve Smečkách 15 celkem 499 tis.kč, ostatní drobné výnosy 6 tis.kč, z rezervního fondu a z fondu odměn bylo čerpáno 153 tis.kč. Výnosy byly získány převážně z těchto činností: - pro individuální potřeby integrovaných žáků ZŠ a učitelů hudby bylo přepsáno a vytištěno v BP 80 nových titulů (134 svazků ) a v reedici vytištěno 37 titulů ( 306 svazků ) v částce 180 tis.kč - pro organizace poskytující služby pro nevidomé a slabozraké bylo vyrobeno a vyexpedováno: 16 druhů časopisů v BP ( sešitů)... v částce 886 tis.kč 31 různých tiskovin v BP ( ks), označovačů v BP a 12 matric pro občanské sdružení IRIS (znaky měst okresu Kladno) v částce 176 tis.kč 14 druhů zvukových časopisů (celkem kopií na mg. kazety a 59 ve formátu MP3).....v částce 397 tis.kč bylo prodáno kg slepeckého papíru....v částce 114 tis.kč - pro 48 knihoven bylo celkem nakopírováno magnetofonových kazet zvukových knih a CD ve formátu MP3...v částce 754 tis.kč - uživatelům našich knihovnických služeb bylo prodáno 883 knih v BP, 622 hudebnin v BP, 438 ks abeced bodového písma, 48 disket digitálních textů, 2 CD Tmavomodrý svět, kalendářů, 649 různých katalogů KTN, 788 kg slepeckého papíru a zvětšených xerografických kopií.. v částce 317 tis.kč - předplatné 4 druhů časopisů v BP vydaných KTN v částce 10 tis.kč - pro Magistrát hlavního města Prahy byla vyrobena publikace Královská cesta (v černotisku, v BP i reliéfní grafice).... v částce 160 tis.kč - spolupráce na publikaci Mapy pro nevidomé Pražská památková rezervace (texty legend k mapám, tvarování map, vytištění brožury k mapám v BP, vazba).....v částce 38 tis.kč - Městská policie Praha v rámci prevence kriminality objednala načtení 3 titulů s bezpečnostními pokyny a radami pro zrakově postižené.....v částce 100 tis.kč Tyto tituly nám následně Městská policie Praha věnovala do našeho knihovního fondu. V roce 2007 bylo finančních prostředků fondu reprodukce použito na pořízení dlouhodobého hmotného majetku v celkové výši 2, ,58 Kč a to: 1 ks kopírovací stroj Minolta ,-Kč 1 ks duplikátor na CD ,-Kč 2 ks PC Intel Core 2 Duo ,40,-Kč 3 ks PC sestava ,-Kč 1 ks tiskařský stroj Braillo 2, ,48 Kč

18 Zůstatek fondu reprodukce majetku k ve výši 1, ,96 Kč má KTN finančně pokryt na bankovním účtu vedeném u Komerční banky. 7.3 Mimorozpočtové příjmy a jejich využití Dárce Finanční dar v Kč Účel Josef Crkal 3.000,- na načtení zvukové knihy Cykloknihy s.r.o ,- na načtení zvukové knihy Příběhy na třech kolech Farní charita Strahov 3.575,- na načtení zvukové knihy Ing. akad. arch. H. Zachová ,- na načtení zvukové knihy Ing. Jan Macan 2.400,- na načtení zvukové knihy Šťastné blues MUDr. Jan Cimický 2.775,- na načtení zvukové knihy MUDr. Dušan Štěpán 5.000,- na načtení zvukové knihy CELKEM ,- 7.4 Čerpání mzdových prostředků Limit mzdových prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl při upraveném rozpočtu na rok 2007 stanoven ve výši tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců ve výši tis. Kč a na OON 493 tis. Kč. Přepočtený počet zaměstnanců byl stanoven na 62. Na platy zaměstnanců ve skutečnosti bylo čerpáno 11, ,-Kč. Překročení stanoveného limitu ve výši ,- Kč bylo uhrazeno z fondu odměn. OON byly ve skutečnosti čerpány ve výši ,-Kč Během roku 2007 bylo zaměstnancům vyplaceno na odměnách celkem 959 tis. Kč za mimořádné plnění úkolů - za chybějící 3 zaměstnance a nemocné spolupracovníky (nemocnost činila celkem 6%). Dále za mimořádné práce při výrobě učebnic pro zrakově postižené žáky ZŠ, za mimořádné práce při výrobě zvukových knih, neboť v letošním roce došlo ke změně a to z analogové nahrávky na magnetofonové kazetě na digitální formát MP3 a za mimořádné práce ve 4. čtvrtletí (zvýšený počet zakázek od smluvních knihoven, zakázka pro Městskou policii, inventarizační, archivační a skartační práce během roku, apod.). Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 59 a skutečná průměrná mzda ,-Kč. 7.5 Prostředky rezervního fondu a jejich využití Z roku 2006 byly převedeny na rok 2007 účelové finanční dary ve výši ,- Kč na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. Během roku 2007 byly tyto prostředky plně vyčerpány. V roce 2007 KTN obdržela finanční dary v celkové výši ,- Kč, z toho ,- Kč bylo smluvně vázáno na pořízení nových titulů zvukových knih pro zrakově postižené občany. Na rok 2008 činí zůstatek smluvních darů, který nebyl vyčerpán do konce roku 2007 celkem ,-Kč a to:

19 Dárce Finanční dar v Kč Účel Ing. Jan Macan 2.400,- Na načtení knihy Smrtící setkání od J. D. Robba Evžen Kočenda 5.000,- Na načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN Ing. Hana Zachová ,- Na načtení titulu zvukové knihy dle výběru KTN 7.6. Zdůvodnění zlepšeného hospodářského výsledku Materiálové náklady byly čerpány s maximální hospodárností, materiál byl nakupován rovnoměrně pouze v nezbytném množství. Rovněž tak i ostatní položky rozpočtu byly čerpány s maximální hospodárností. Vzhledem k tomu bylo dosaženo téměř vyrovnaného rozpočtu, a zlepšený hospodářský výsledek činí pouze 5.214,66 Kč. Dosažený hospodářský výsledek byl přidělen do rezervního fondu KTN. Příspěvek na činnost v Kč Rok I. čtvrtletí % II. čtvrtletí % III. čtvrtletí % IV. čtvrtletí % celý rok , , , , , , , , , , , , , , Příjemci služeb KTN Celkový počet těžce zrakově postižených čtenářů 5591 Děti zvukové knihy 122 Děti bodové knihy 36 Zvukové knihy 5327 Bodové knihy 256 Hudebniny 372 Předplatné časopisů 182 Výroba zvukových a bodových časopisů pro organizace: SONS, Redakce ZORA (SONS), LORM, LIBE (Itálie), Albatros - Courier Výroba učebnic: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

20 Individuální přepisy učebnic: Pro integrované těžce zrakově postižené žáky a studenty (na objednávku ZŠ, SŠ, rodinných příslušníků či vyučujících) Expedice bodových knih: Městská knihovna v Kyjově Kopírování titulů zvukových knih pro tyto veřejné knihovny: Celá produkce: veřejné knihovny v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Strakonicích a Ústí nad Labem Objednané tituly: veřejné knihovny v Bruntále, Břeclavi, Bučovicích, Českých Budějovicích, Havířově, Havlíčkově Brodě, Chebu, Chomutově, Jičíně, Jihlavě, Jirkově, Karlových Varech, Kladně, Klatovech, Kutné Hoře, Lanškrouně, Lounech, Mladé Boleslavi, Náměšti na Hané, Novém Jičíně, Opavě, Ostravě, Ostrově, Pardubicích, Pečkách, Pelhřimově, Poděbradech, Poličce, Prostějově, Přerově, Rokycanech, Rožnově pod Radhoštěm, Rumburku, Sokolově, Svitavách, Šumperku, Trutnově, Třebíči, Turnově, Uherském Hradišti, Ústí nad Orlicí, Valašském Meziříčí, Vsetíně, Vysokém Mýtě, Zlíně, Znojmě, Žďáru nad Sázavou, ze zahraničí pak Mestská knižnica v Bratislavě. 9. Finanční kontroly v KTN Vnitřní kontrola byla v roce 2007 prováděna vedoucími pracovníky podle směrnice ředitele KTN č. 2/2005 Systém finanční kontroly v Knihovně a tiskárně pro nevidomé K. E. Macana. Během celého roku byla ředitelem KTN a vedoucí ekonomického úseku prováděna předběžná a průběžná kontrola. Především bylo kontrolováno dodržování stanovených podmínek při uskutečňování a vyúčtování schválených účetních operací. Nákupy byly nejprve schváleny na poradách vedení. Následně je vyhotovena objednávka nebo vnitřní doklad pro nákup v hotovosti. Obojí musí být podepsány jak příkazcem operace (ředitelem), tak správcem rozpočtu (vedoucí ekonomického úseku). Při kontrole účetních dokladů byla kontrolována zejména úplnost a správnost zaúčtování včetně provedení věcné kontroly, kterou zajišťují vedoucí jednotlivých úseků. Drobné závady byly ihned odstraněny. Výše uvedená kontrolní činnost je prováděna pravidelně, záznam o provedené kontrole je stvrzován podpisem na likvidačním listě. Následnou řídící finanční kontrolou byla prováděna zejména kontrola pokladen, kontrola jednotlivých pokladních dokladů, kontrola bankovních účtů, proúčtování mzdových nákladů, čerpání jednotlivých fondů a stavy pohledávek. Dále bylo kontrolováno dodržování stanoveného účelu při čerpání finančních prostředků u finančních darů. Následně je prováděna kontrola správnosti zaúčtování jednotlivých účetních dokladů. Tato kontrola je prováděna vždy před ukončením každého čtvrtletí, než jsou zpracovávány výkazy (výkaz zisku a ztrát, rozvaha a další doplňkové výkazy stanovené MK ČR). Pravidelně každý měsíc na poradě vedení bylo kontrolováno celkové čerpání jednotlivých položek rozpočtu v porovnání se schváleným nebo upraveným rozpočtem. Dále je měsíčně kontrolován stav na bankovních účtech, dodržování závazných limitů, čerpání mzdových prostředků na platy zaměstnanců a OON. V roce 2007 byly zrušeny podúčty pro fond odměn a pro rezervní fond s tím, že finanční prostředky byly převedeny na hlavní běžný účet. V účetní evidenci je vedena potřebná analytická evidence tak, aby mohlo být řádně prováděno

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2006

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2006 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2006 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Obsah Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2008 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2009

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2009 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2009 Obsah: 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výroční zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výroční zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ----------------------------------------------------------- 2 2. Způsob zřízení KTN ----------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2011

Výroční zpráva KTN za rok 2011 Výroční zpráva KTN za rok 2011 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2011 3.2 Přehled hlavních

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2011

Výroční zpráva KTN za rok 2011 Výroční zpráva KTN za rok 2011 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2011 3.2 Přehled hlavních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2015 Obsah

Výroční zpráva KTN za rok 2015 Obsah Výroční zpráva KTN za rok 2015 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2015 3.2 Přehled hlavních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2012

Výroční zpráva KTN za rok 2012 Výroční zpráva KTN za rok 2012 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2012 3.2 Přehled hlavních

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2012

Výroční zpráva KTN za rok 2012 Výroční zpráva KTN za rok 2012 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2012 3.2 Přehled hlavních

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Výroční zpráva o hospodaření za rok Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Obsah: 1. Přehled příjmů za r. 2015 str. 3 2. Výdaje od KÚ Moravskoslezského

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Výroční zpráva KTN za rok 2013 Obsah

Výroční zpráva KTN za rok 2013 Obsah Výroční zpráva KTN za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Způsob zřízení KTN 3. Organizační struktura a přehled hlavních činností organizace 3.1 Organizační struktura k 31. 12. 2013 3.2 Přehled hlavních

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR Soubor: 4437_Příloha 1a_k bodu IV._2A HSHMP_Dopln_udaje 2014 k Příloze č. 1, bodu IV., odseku 2A Ministerstvo zdravotnictví ČR Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V České republice 2015 III. díl KNIHOVNY A VYDAVATELSKÁ ČINNOST Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Centrum informací a statistik kultury www.nipos-mk.cz

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více