Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013"

Transkript

1 1 Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013

2 Zpráva o hospodaření za rok 2012 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY FARNOSTI KŘIŽANOV: Dlouhodobý majetek K K hmotný , ,- Stav majetku v Kč na základě provedené inventarizace podle Metodiky oceňování a účtování dlouhodobého hmotného majetku pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze Pokladna 5.578, ,- Bankovní účet , ,- Přijaté půjčky ,- Příjmy: Nájemné: 449,- Sbírky: ,- Z toho účelové na opravy /2. neděle v měsíci/ ,- Dary fyzických osob: ,- Dar farnosti Heřmanov na opravu farní kuchyně ,- Příspěvky obcí farnosti celkem ,- použity na vybudování sociálních zařízení pastoračního centra Dobrá Voda ,- Jívoví ,- Kozlov ,- Sviny ,- farnost Heřmanov ,- Ostatní příjmy: Úrok z účtu: 1.519,- nájemné : 449,- ostatní: ,- Příjmy celkem: ,- Výdaje: Bohoslužebné: ,- Režijní: Opravy: ,- Z toho: Pastorační centrum, kuchyňská linka, podlaha, kamna, lavice a stoly nová kamenná zeď a dlažba před centrem, oplocení celkem: ,- Odeslané účelové sbírky a příspěvky: ,- Z toho na bohoslovce ,- Na misie ,- Na charitu ,- 2

3 Haléř sv. Petra ,- Církevní školství ,- Boží hrob v Jeruzalémě 4.300,- Na potřeby diecéze ,- Na podporu studia Otce Pavla ,- Nákupy dlouhodobého ,- Ostatní výdaje, režie ,- Výdaje celkem: ,- Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013 Významnou položkou mezi výdaji farnosti Křižanov v roce 2012 se stala oprava farní kuchyně. Ta byla podstatně rozšířena a kompletně renovována. Po odkrytí podlah a vybourání částí stěn jsme zjistili skutečný stav, který vyžadoval zásadní rozhodnutí. Jít cestou krátkodobé opravy typu "zalepit díry" a nebo faru dále opravovat pořádně a účelně pro budoucnost a smysluplný život farnosti. Rozhodl jsem se jít cestou pořádně a kvalitně. To také znamená nákladněji. Mezi nejpodstatnější stavební úpravy patřilo zboření vlhké kamenné zdi, vyztužení stropní konstrukce, vybourání dveří, vykopání vlhké podlahy a stavba technické místnosti a koupelny. Na tyto hrubé práce pak navázala kompletní renovace všech rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace, odsávání, izolace podlah a topení. Dále pak vybetonování nových podlah a položení dlažby a obkladů. Když bylo toto všechno hotové, přistoupili jsme k pracím finálním, které měly spíše už dekorativní charakter. Byly pořízeny nové dveře, osvětlení, židle, spotřebiče a nádobí. Kuchyňskou linku a stoly jsme pak nechali repasovat, abychom alespoň trochu snížili náklady. Obnovená farní kuchyň byla zprovozněna v adventním období a já věřím, že bude všem farníkům a potřebám farnosti dobře sloužit. Další zásadní rekonstrukcí prošlo v nedávné době také Farní centrum sv. Zdislavy, v jehož areálu jsme postavili a zprovoznili několik nových WC. Tato WC by měla sloužit hlavně návštěvníkům centra a poutníkům a měla by přispět ke zvýšení jejich komfortu. Posledními stavebními úpravami, které bych nyní rád zmínil, jsou dokončení poslední části opěrné kamenné zdi v rozsahu 70 m3 a stavba schodů na farní zahradě. Bohužel jsem letos nezvládl dokončit všechny práce a opravy v Křižanově bez nutnosti půjčky. Jistě víte, že zastáncem půjček nejsem, a že se proto snažím provádět opravy na etapy. Nicméně některé druhy rekonstrukcí, třeba rekonstrukci farní kuchyně, si nemohu dovolit nechat dlouhodobě rozpracované z důvodu nedostatku financí. Proto jsem se rozhodl, že přestavbu farní kuchyně doplatím právě pomocí půjčky. Ta je sice bezúročná, ale naši farnost svou existencí zatěžuje. Protože dluh farnosti nechci nijak zvětšovat, nebudu až do splacení půjčky ve farnosti Křižanov pokračovat v žádných opravách ani investicích do farního majetku. Na něco takového nebudu mít navíc už ani sílu, neboť se budu muset plně věnovat náročné rekonstrukci fary v Heřmanově. Zamyšlení: "Být řádným hospodářem" Lidé pozorujícím církev zvenčí mají o jejím působení často velice mylné představy, když ji nazývají spolkem, který se stará jen o věci duchovní. Církev je zcela jistě náboženskou organizací, ale je také řádnou právní jednotkou, která musí vést své účetnictví a inventarizaci 3

4 majetku a musí platit daně. Nejinak jsou na tom i její podjednotky arcibiskupství, biskupství, děkanství a jednotlivé farnosti, tedy i naše farnosti. To znamená, že veškeré příjmy a výdaje našich farností jdou přes farní účetnictví, která musí být v souladu se zákonem o účetnictví. To jinými slovy také znamená, že naše farnosti platí veškeré řemeslné práce, investice a náklady s daní (DPH byla v roce % a od roku 2013 je DPH 21 %). Dalším významným výdajem našich farností je takzvaný desátek povinný finanční příspěvek na potřeby diecéze ve výši 10 %. Z veškerých kostelních sbírek kromě účelových (například na misie) je tedy povinně odveden desátek na potřeby diecéze a ze všech proinvestovaných prostředků (topení v kostele, opravy, nákup dlouhodobého majetku, investice atd.) je rovněž odvedena DPH ve výši 21 %. Pokud tedy někdo věnuje ve sbírce své farnosti například 1000 Kč, musí počítat s tím, že farnosti po odvedení desátku zbude 900 Kč a při investování těchto 900 Kč bude navíc na DPH zaplaceno dalších 189 Kč. Farnost tak z oné původní částky 1000 Kč odvede na desátek a DPH 289 Kč. Protože to opravdu není málo, mohlo by to u někoho vyvolat potřebu podvádění a ignorování těchto plateb. Když jsem to počítal, zjistil jsem, že farnost Křižanov by případnými podvody v účetnictví mohla ušetřit až tisíc ročně a farnost Heřmanov okolo 80 tisíc ročně. To už jsou v řádech několika let opravdu zajímavé částky, které by u někoho mohly vyvolat opravdu velké pokušení. Ne však v našich farnostech ani v jiných církevních správních jednotkách. V naší katolické církvi se totiž naštěstí řídíme morálními zásadami nekrást a nepodvádět. Církev řadí poctivost v hospodaření se svým majetkem a řádné vedení účetnictví a placení daní mezi své základní morální povinnosti. Toto vědomí mě vede k přesvědčení, že stejně svědomitě bude církev hospodařit i s restituovaným majetkem a že ho zachová budoucím generacím. Odpor proti restitucím, který vyvíjejí některé skupiny, proto chápu jako zoufalou snahu tunelářů a lobbistických skupin zabránit návratu majetku poctivě hospodařícímu vlastníkovi. Pokud by totiž došlo k pozastavení restitucí, mohly by se tyto skupiny pokusit zpronevěřit nebo zprivatizovat onen majetek, aby získaly peníze. Doufejme, že k něčemu podobnému nedojde a že se onen majetek dostane zpět do správných rukou. Pokud bych se měl vrátit zpět k hospodaření našich farností, nesmím opomenout, že kromě poctivého placení daní a vedení účetnictví, vedou obě naše farnosti taktéž detailní soupis veškerého movitého a nemovitého majetku. Inventarizace majetku našich farností byla nedávno doplněna a aktualizována. Část této inventarizace v našich farnostech provedli zaměstnanci biskupství a část jsme s některými farníky dělali svépomocí podle norem a předpisů o provádění inventarizace vydaných brněnským biskupstvím. Soupisy majetku našich farností obsahují desítky nebo lépe řečeno stovky položek. Každá položka pak má svou vlastní inventarizační kartu, která je opatřena i příslušnou fotografií. Tyto inventarizační karty jsou pak kontrolovány jak při děkanských vizitacích, tak také na konci každého roku mnou a vybranými členy farnosti. Jak je vidět, v posledních letech se snažíme přehled o hospodaření farností co nejvíce aktualizovat a zkompletovat. Novou inventarizací farních movitostí a nemovitostí jsme uzavřeli otázku farního majetku. Zajímavou situaci v této souvislosti také budou řešit členové Občanské sdružení s názvem Spolek katolického domu v Křižanově, kdy bude na konci února valná hromada 4

5 rozhodovat, jestli se rozhodne potvrdit, nebo naopak odmítne návrh biskupství o ochraně investice farnosti do občanského sdružení SKD. Součástí návrhu biskupství je také převod majetku spolku na farnost, v případě ukončení činnosti spolku v duchu původních stanov. Otec Tomáš ÚČET "ZDISLAVA" Přehled financí shromážděných na zvláštním farním účtu "Zdislava" určeném pro dobrovolné dárce a podporovatele zamýšleného památníku sv. Zdislavy Získáno k ,- za rok 2012 dary ,- úrok 5.412,- příjmy v roce ,- Získáno k ,65,- Kč Děkuji jménem všech ctitelů sv. Zdislavy za pomoc a podporu těm, kteří přispívají na zřízení památníku sv. Zdislavy, naší nejvýznamnější křižanovské rodačky a světice. Dárci a ctitelé sv. Zdislavy z celé republiky věnují částky třeba i v řádech desetitisíců, desítky a stovky dalších pak přispívají částkami drobnějšími, často však pravidelně. Všech dárců si nesmírně vážíme a zahrnujeme je do svých modliteb a úmyslů mší svatých. Mé poděkování však patří také mé milé spolupracovnici paní Vodičkové, která vede náročné administrativní práce týkající se projektu památníku a po desítkách posílá písemná poděkování různým dárcům. Velkou pozornost věnujeme s paní Vodičkovou také osobním návštěvám zástupců veřejného života a církve, které žádáme o pomoc a finanční podporu. Ještě jednou děkuji všem, kteří se do projektu zapojují, a zahrnuji je do svých modliteb. Otec Tomáš Ekonomické výsledky v roce 2012 farnosti Heřmanov: Dlouhodobý majetek hmotný Stav majetku v Kč na základě K K , ,- X provedené inventarizace podle Metodiky oceňování a účtování dlouhodobého hmotného majetku pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze X = rozdíl vznikl doplněním a upřesněním inventarizace ocenění pozemků k Pokladna 0 0 Bankovní účet , ,- Přijaté půjčky ,- 0 Příjmy: Sbírky: ,- Dary fyzických osob ,- Úroky z účtu 139,- Příspěvky na lavice ,- Z toho Radňoves 8.000,- Nová Ves 4.000,- Příjmy celkem: ,- 5

6 Výdaje: Odeslané účelové sbírky a příspěvky: Z toho na bohoslovce 4.300,- Na misie ,- Na charitu 3.400,- Haléř sv. Petra 4.300,- Boří hrob v Jeruzalémě3.400,- Na potřeby diecéze ,- Na církevní školství 4.800,- Dar na opravu farní kuchyně ,- celkem: ,- Ostatní výdaje: ,- Výdaje celkem: ,- Rozdíl příjmů a výdajů je ,- Rekonstrukce heřmanovské fary Jak jistě všichni víte, na podzim roku 2012 byla uzavřena smlouva mezi Římskokatolickou farností Heřmanov a Státním zemědělským intervenčním fondem na opravu fary v Heřmanově ve výši Kč. Tím se zakončila moje dlouholetá usilovná snaha získat prostředky na opravu nádherné barokní fary v Heřmanově. Nyní nás tak čeká již samotná realizace obnovy fary. Na SZIFu jsou už projednávány podklady určené k posouzení výběrového řízení a technických a rozpočtových parametrů rekonstrukce fary. Jakmile dojde ze strany fondu ke schválení těchto podkladů (mělo by k němu dojít v nejbližších dnech), nebude již nic bránit samotné realizaci opravy fary. Odhaduji, že bychom s opravami mohli začít nejpozději do konce roku. Samotná realizace oprav bude velmi náročná, neboť budu muset na opravu pečlivě dohlížet, dále budu muset zajistit precizní stavební dozor a kolaudaci projektu, ale také třeba proplacení dotace a s tím vším spojenou složitou administrativu projektu. Vím, že všechny tyto činnost nejsou v životě kněze těmi nejdůležitějšími a že by leckdo mohl namítnout, že bych se měl věnovat hlavně duchovním činnostem. Je jistě pravdou, že duchovní záležitosti jsou pro mě v životě prioritní, zkušenosti mě ale také naučily, že ty více praktické záležitosti jako opravy se bez zásadní intervence a intenzivní podpory kněze neobejdou. O tom, že nás čeká velmi náročné období, nemám pochyb. Sám jsem totiž zažil poměrně dost velké psychické i fyzické vypětí při všech dosavadních opravách a stavebních pracích ve farnostech Křižanov a Heřmanov. A že jich za sedm let opravdu nebylo málo. Proto jsem se rozhodl, že letos nebudu své síly a čas investovat do stavebních činností v Křižanově. Věřím, že pochopíte, když své sedmileté úsilí v opravách křižanovské fary a kostela letos pozastavím. Vedení dvou paralelních rekonstrukcí bych totiž opravdu nezvládl. Zároveň chci předem poděkovat svým milým spolupracovníkům a farníkům z Heřmanova a z Křižanova za pomoc, oporu a modlitby, kterými mě v nastávajícím čase oprav hodlají podpořit. Otec Tomáš 6

7 Celosvětový sjezd démonů Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013 Satan svolal celosvětové shromáždění démonů a zla. Ve svém úvodním projevu řekl: "Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodili do kostela. Nemůžeme jim zabránit, aby si četli Bibli a znali Pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani v tom, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem. Ale připravit o čas je můžeme!" "A jak to máme udělat?" zvolali démoni. "Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění nedůležitými věcmi a vymyslete si spousty možností, jak zaměstnat jejich mysl," odpověděl ďábel. "Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze! Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávili tam spoustu času, a jejich manžele, aby pracovali 6 až 7 dní v týdnu, 10 až 12 hod. denně, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebude už v jejich domovech brzy úniku od pracovního stresu! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli ten tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli rádio, hudbu na youtube nebo Ipod, aby měli doma neustále zapnuté televize, DVD, videa a počítače, ze kterých budou trvale krmeni zajímavou a lákavou polopravdou a pololží, aby nepoznali Pravdu! A dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci vyhrávala hudba. To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem!" "Dbejte, aby měli po ruce spoustu plytkých časopisů a novin. 24 h denně útočte na jejich mozek zprávami o neštěstí, nehodách, útočte na ně jednoduchými filmy, pokleslou zábavou, soutěžemi a facebookem. Naplňte jejich schránky katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami, nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi. V novinách, časopisech a televizi vytvářejte dojem, že nejdůležitější je vnější krása, aby začali být se svými manželi a manželkami nespokojeni, snažte se, aby byli příliš unavení, než aby si našli čas na svou rodinu. Ať je pro ně zdravá výživa náhradním náboženstvím bez víry a ať se mícháním různých kultur a náboženství u nich rozplývá povědomí o VLASTNÍCH KOŘENECH." "Chápejte, moderní je být IN. Podsouvejte jim pocit, že přirozenost je více než Boží MILOST! Dejte jim duchovnost ve formě lákavého exotického zboží - ve formě spiritismu a esoteriky, kde si člověk stačí sám a kde se odkazuje na "COSI NAD NÁMI" - dejte jim duchovno ve formě tohoto zboží, o kterém měli ukřivděný pocit, že jim bylo odpíráno církví. Ať organizovaně MEDITUJÍ bez Lásky s pocitem vlastního přirozeného uspokojení. Nahraďte jim čas pro modlitbu kalkulací s HOROSKOPY a s osudovými čísly v ASTROLOGII a numerologii. Ať mají pocit, že vidí do budoucnosti, že se mohou snáze vyhnout nebezpečí, že mohou předvídat, vědět více a být chytřejší než ostatní lidé a dokonce než Bůh." "Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu Vánoc jejich dětem. Pouštějte jim v supermarketech koledy už od října a vánoční stromky nechte prodávat od listopadu, ať je Vánoce otráví dříve, než přijdou. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho ZMRTVÝCHVSTÁNÍ a moci nad hříchem a smrtí. Vykolejte jejich správný čas." "Našeptejte jim, že nemusí mít deprese z hříchu, protože vlastně žádný neexistuje, že zodpovědnost a morálka je jen výmysl církve a Desatero přežitek, Bůh daleko a smrt je jen čekáním na DALŠÍ ŽIVOT, ve kterém si ještě více užijí! Řekněte jim prostřednictvím moderních technologií a všemožných zmanipulovaných médií, že Bůh je staromódní, spící, vzdálený, TRESTAJÍCÍ, nerespektující svobodu člověka, je jen pro případ nouze, jako zadní vrátka, že Bůh je Děda Mráz, Santa Claus a v nejlepším případě "COSI NAD NÁMI."" Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, a na sportovní akce, hry, koncerty a do kina. Hlavně je pořád a NEUSTÁLE ZAMĚSTNÁVEJTE!" "TO ZABERE! Bude to Fungovat!" Démoni a Zlí duchové se pustili horlivě do díla a snažili se, aby křesťané byli stále více a více zaměstnaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času... málo času na svého Boha, na své rodiny a na své blízké. Aby neměli čas druhým říci o tom, že JEŽÍŠ MÁ MOC ZMĚNIT ŽIVOT! 7

8 Přední cimbálová muzika Hradišťan z Uherského Hradiště s primášem Jiřím Pavlicou vystoupí v 19:00 v kulturní domě ve Žďárci Katolický dům Křižanov zve: :30 PÁTEČNÍ PODVEČER: HIMALÁJE NA KOLE Film z cyklistického přejezdu nejvýše položené silnice na světě ve výšce 5602 m n.m. na severu Indie vám promítne a okomentuje nadšený brněnský cyklocestovatel Josef Honz :00 O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH Divadelní pohádka dětského souboru KŘEMÍLEK :30 PÁTEČNÍ PODVEČER: TRAKTORY PRO AFRIKU TRAKTORY PRO AFRIKU aneb cesta tam a zase zpátky... Co všechno člověk zažije, když se rozhodne dopravit tři traktory do Tanzánie :30 BROCANTE - BLEŠÍ TRH Máte doma oblečení (ať už dospělácké, či miminkovské), boty, doplňky, které nenosíte, ale nechcete je vyhodit? Pojďte to zkusit jinak! :30 PÁTEČNÍ PODVEČER: KEŇA Zážitky z měsíčního dobrovolného pobytu v nemocnici v Keňském Itibu. Osmisměrka ke kávě... 8

9 9 Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013

10 Pro nejmenší čtenáře Lk 13, 1 9 Motto: Nést ovoce! Pán Ježíš vyprávěl lidem příběh. O fíkovníku. Byl ten fíkovník v pořádku? Ne, neměl žádné fíky. To je špatné, že? Představ si, že máš na zahradě jabloň, která nemá žádná jablka. Nechal bys ji tam? Nebo bys tam raději vysadil jiný strom, který by jablka měl? Porazil bych ji a zasadil jiný strom. Přesně tak to chtěl udělat i muž, kterému zahrada s fíkovníkem patřila. Chtěl špatný fíkovník porazit a místo něj zasadit jiný strom, který by ovoce měl. A udělal to? Ne. Proč? Zahradník ho prosil, aby tam fíkovník ještě rok nechal. Že se o něj bude starat. Ano. S námi je to podobné. I my jsme jako strom, který Pán Bůh vysadil ve své zahradě. Stará se o nás a dává nám všechno, co potřebujeme. Teď od nás očekává, že poneseme ovoce. Jaké například? Dobré skutky, poslušnost, veselost Neseme vždy takové plody, jaké by si Pán Bůh přál? Ne. On má s námi ale trpělivost jako ten zahradník v evangeliu. Znovu a znovu nám pomáhá a stará se o nás. Na nás ale je, abychom nesli ovoce. Závěr: Budeme se snažit udělat každý den něco pěkného. 10

11 Vybarvi si obrázky 11

12 12 Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka

Ekologické aktivity YMCA. Ymkaři ymkařům. Spiritual Fest 2005. Velký vyvolený bratr. Vojtova již zcela pravidelná křížovka měsíčník YMCA v ČR, říjen 2005, ročník VII 15 Kč / 0,5 Ymkaři ymkařům Velký vyvolený bratr Spiritual Fest 2005 Ekologické aktivity YMCA Vojtova již zcela pravidelná křížovka FOTO: ANET HYNKOVÁ Milí čtenáři!

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru.

Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru. Přečtěte si, jak získat při koupi nemovitosti jistotu správného výběru, za dobré peníze a nejnižší splátky úvěru. Napsal: Ing.David Bureš Finanční a realitní expert 2014 David Bureš, www.realitnivyjednavac.cz

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Změna je život II Sborník závěrečných prací účastníků Funkčního studia pro vedoucí pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání a NNO pracujících s dětmi a mládeží, realizovaného v rámci projektu

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014

Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic. Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARDkostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 8, ročník 21 www.farnostzidenice.cz Vánoce 2014 Milí přátelé, možná už v této chvíli přemýšlíme, co budeme dělat

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007

Z RCA DLO Z RCA DLO. Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník VI. Číslo 5 9. brezna ˇ 2007 POMŮŽEME USKUTEČNIT VAŠE SNY A PŘÁNÍ HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY bankovní i nebankovní, pro zaměstnance, důchodce, OSVČ (i pro začínající

Více

JAK PRODAT NEMOVITOST

JAK PRODAT NEMOVITOST JAK PRODAT NEMOVITOST Předkládám Vám zjednodušený manuál prodeje nemovitosti. PETR MIKYSKA OSOBNÍ REALITNÍ MAKLÉŘ 2014 Petr Mikyska, JAK PRODAT NEMOVITOST Tento ebook jsem vytvořil pro Vás a Vaše známé,

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.

TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž. KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko. DIESELSERVIS www.dieselservis-kromeriz.cz kontakt: 602 601 433, 602 361 471 TOPENÍ, VODA, PLYN Trávník 140, Kroměříž KOUPELNOVÉ, INTERIÉROVÉ A KRBOVÉ STUDIO Mánesova ul., Kroměříž Tel.: 573 339 308, www.harko.cz

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více