Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013"

Transkript

1 1 Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013

2 Zpráva o hospodaření za rok 2012 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY FARNOSTI KŘIŽANOV: Dlouhodobý majetek K K hmotný , ,- Stav majetku v Kč na základě provedené inventarizace podle Metodiky oceňování a účtování dlouhodobého hmotného majetku pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze Pokladna 5.578, ,- Bankovní účet , ,- Přijaté půjčky ,- Příjmy: Nájemné: 449,- Sbírky: ,- Z toho účelové na opravy /2. neděle v měsíci/ ,- Dary fyzických osob: ,- Dar farnosti Heřmanov na opravu farní kuchyně ,- Příspěvky obcí farnosti celkem ,- použity na vybudování sociálních zařízení pastoračního centra Dobrá Voda ,- Jívoví ,- Kozlov ,- Sviny ,- farnost Heřmanov ,- Ostatní příjmy: Úrok z účtu: 1.519,- nájemné : 449,- ostatní: ,- Příjmy celkem: ,- Výdaje: Bohoslužebné: ,- Režijní: Opravy: ,- Z toho: Pastorační centrum, kuchyňská linka, podlaha, kamna, lavice a stoly nová kamenná zeď a dlažba před centrem, oplocení celkem: ,- Odeslané účelové sbírky a příspěvky: ,- Z toho na bohoslovce ,- Na misie ,- Na charitu ,- 2

3 Haléř sv. Petra ,- Církevní školství ,- Boží hrob v Jeruzalémě 4.300,- Na potřeby diecéze ,- Na podporu studia Otce Pavla ,- Nákupy dlouhodobého ,- Ostatní výdaje, režie ,- Výdaje celkem: ,- Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013 Významnou položkou mezi výdaji farnosti Křižanov v roce 2012 se stala oprava farní kuchyně. Ta byla podstatně rozšířena a kompletně renovována. Po odkrytí podlah a vybourání částí stěn jsme zjistili skutečný stav, který vyžadoval zásadní rozhodnutí. Jít cestou krátkodobé opravy typu "zalepit díry" a nebo faru dále opravovat pořádně a účelně pro budoucnost a smysluplný život farnosti. Rozhodl jsem se jít cestou pořádně a kvalitně. To také znamená nákladněji. Mezi nejpodstatnější stavební úpravy patřilo zboření vlhké kamenné zdi, vyztužení stropní konstrukce, vybourání dveří, vykopání vlhké podlahy a stavba technické místnosti a koupelny. Na tyto hrubé práce pak navázala kompletní renovace všech rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace, odsávání, izolace podlah a topení. Dále pak vybetonování nových podlah a položení dlažby a obkladů. Když bylo toto všechno hotové, přistoupili jsme k pracím finálním, které měly spíše už dekorativní charakter. Byly pořízeny nové dveře, osvětlení, židle, spotřebiče a nádobí. Kuchyňskou linku a stoly jsme pak nechali repasovat, abychom alespoň trochu snížili náklady. Obnovená farní kuchyň byla zprovozněna v adventním období a já věřím, že bude všem farníkům a potřebám farnosti dobře sloužit. Další zásadní rekonstrukcí prošlo v nedávné době také Farní centrum sv. Zdislavy, v jehož areálu jsme postavili a zprovoznili několik nových WC. Tato WC by měla sloužit hlavně návštěvníkům centra a poutníkům a měla by přispět ke zvýšení jejich komfortu. Posledními stavebními úpravami, které bych nyní rád zmínil, jsou dokončení poslední části opěrné kamenné zdi v rozsahu 70 m3 a stavba schodů na farní zahradě. Bohužel jsem letos nezvládl dokončit všechny práce a opravy v Křižanově bez nutnosti půjčky. Jistě víte, že zastáncem půjček nejsem, a že se proto snažím provádět opravy na etapy. Nicméně některé druhy rekonstrukcí, třeba rekonstrukci farní kuchyně, si nemohu dovolit nechat dlouhodobě rozpracované z důvodu nedostatku financí. Proto jsem se rozhodl, že přestavbu farní kuchyně doplatím právě pomocí půjčky. Ta je sice bezúročná, ale naši farnost svou existencí zatěžuje. Protože dluh farnosti nechci nijak zvětšovat, nebudu až do splacení půjčky ve farnosti Křižanov pokračovat v žádných opravách ani investicích do farního majetku. Na něco takového nebudu mít navíc už ani sílu, neboť se budu muset plně věnovat náročné rekonstrukci fary v Heřmanově. Zamyšlení: "Být řádným hospodářem" Lidé pozorujícím církev zvenčí mají o jejím působení často velice mylné představy, když ji nazývají spolkem, který se stará jen o věci duchovní. Církev je zcela jistě náboženskou organizací, ale je také řádnou právní jednotkou, která musí vést své účetnictví a inventarizaci 3

4 majetku a musí platit daně. Nejinak jsou na tom i její podjednotky arcibiskupství, biskupství, děkanství a jednotlivé farnosti, tedy i naše farnosti. To znamená, že veškeré příjmy a výdaje našich farností jdou přes farní účetnictví, která musí být v souladu se zákonem o účetnictví. To jinými slovy také znamená, že naše farnosti platí veškeré řemeslné práce, investice a náklady s daní (DPH byla v roce % a od roku 2013 je DPH 21 %). Dalším významným výdajem našich farností je takzvaný desátek povinný finanční příspěvek na potřeby diecéze ve výši 10 %. Z veškerých kostelních sbírek kromě účelových (například na misie) je tedy povinně odveden desátek na potřeby diecéze a ze všech proinvestovaných prostředků (topení v kostele, opravy, nákup dlouhodobého majetku, investice atd.) je rovněž odvedena DPH ve výši 21 %. Pokud tedy někdo věnuje ve sbírce své farnosti například 1000 Kč, musí počítat s tím, že farnosti po odvedení desátku zbude 900 Kč a při investování těchto 900 Kč bude navíc na DPH zaplaceno dalších 189 Kč. Farnost tak z oné původní částky 1000 Kč odvede na desátek a DPH 289 Kč. Protože to opravdu není málo, mohlo by to u někoho vyvolat potřebu podvádění a ignorování těchto plateb. Když jsem to počítal, zjistil jsem, že farnost Křižanov by případnými podvody v účetnictví mohla ušetřit až tisíc ročně a farnost Heřmanov okolo 80 tisíc ročně. To už jsou v řádech několika let opravdu zajímavé částky, které by u někoho mohly vyvolat opravdu velké pokušení. Ne však v našich farnostech ani v jiných církevních správních jednotkách. V naší katolické církvi se totiž naštěstí řídíme morálními zásadami nekrást a nepodvádět. Církev řadí poctivost v hospodaření se svým majetkem a řádné vedení účetnictví a placení daní mezi své základní morální povinnosti. Toto vědomí mě vede k přesvědčení, že stejně svědomitě bude církev hospodařit i s restituovaným majetkem a že ho zachová budoucím generacím. Odpor proti restitucím, který vyvíjejí některé skupiny, proto chápu jako zoufalou snahu tunelářů a lobbistických skupin zabránit návratu majetku poctivě hospodařícímu vlastníkovi. Pokud by totiž došlo k pozastavení restitucí, mohly by se tyto skupiny pokusit zpronevěřit nebo zprivatizovat onen majetek, aby získaly peníze. Doufejme, že k něčemu podobnému nedojde a že se onen majetek dostane zpět do správných rukou. Pokud bych se měl vrátit zpět k hospodaření našich farností, nesmím opomenout, že kromě poctivého placení daní a vedení účetnictví, vedou obě naše farnosti taktéž detailní soupis veškerého movitého a nemovitého majetku. Inventarizace majetku našich farností byla nedávno doplněna a aktualizována. Část této inventarizace v našich farnostech provedli zaměstnanci biskupství a část jsme s některými farníky dělali svépomocí podle norem a předpisů o provádění inventarizace vydaných brněnským biskupstvím. Soupisy majetku našich farností obsahují desítky nebo lépe řečeno stovky položek. Každá položka pak má svou vlastní inventarizační kartu, která je opatřena i příslušnou fotografií. Tyto inventarizační karty jsou pak kontrolovány jak při děkanských vizitacích, tak také na konci každého roku mnou a vybranými členy farnosti. Jak je vidět, v posledních letech se snažíme přehled o hospodaření farností co nejvíce aktualizovat a zkompletovat. Novou inventarizací farních movitostí a nemovitostí jsme uzavřeli otázku farního majetku. Zajímavou situaci v této souvislosti také budou řešit členové Občanské sdružení s názvem Spolek katolického domu v Křižanově, kdy bude na konci února valná hromada 4

5 rozhodovat, jestli se rozhodne potvrdit, nebo naopak odmítne návrh biskupství o ochraně investice farnosti do občanského sdružení SKD. Součástí návrhu biskupství je také převod majetku spolku na farnost, v případě ukončení činnosti spolku v duchu původních stanov. Otec Tomáš ÚČET "ZDISLAVA" Přehled financí shromážděných na zvláštním farním účtu "Zdislava" určeném pro dobrovolné dárce a podporovatele zamýšleného památníku sv. Zdislavy Získáno k ,- za rok 2012 dary ,- úrok 5.412,- příjmy v roce ,- Získáno k ,65,- Kč Děkuji jménem všech ctitelů sv. Zdislavy za pomoc a podporu těm, kteří přispívají na zřízení památníku sv. Zdislavy, naší nejvýznamnější křižanovské rodačky a světice. Dárci a ctitelé sv. Zdislavy z celé republiky věnují částky třeba i v řádech desetitisíců, desítky a stovky dalších pak přispívají částkami drobnějšími, často však pravidelně. Všech dárců si nesmírně vážíme a zahrnujeme je do svých modliteb a úmyslů mší svatých. Mé poděkování však patří také mé milé spolupracovnici paní Vodičkové, která vede náročné administrativní práce týkající se projektu památníku a po desítkách posílá písemná poděkování různým dárcům. Velkou pozornost věnujeme s paní Vodičkovou také osobním návštěvám zástupců veřejného života a církve, které žádáme o pomoc a finanční podporu. Ještě jednou děkuji všem, kteří se do projektu zapojují, a zahrnuji je do svých modliteb. Otec Tomáš Ekonomické výsledky v roce 2012 farnosti Heřmanov: Dlouhodobý majetek hmotný Stav majetku v Kč na základě K K , ,- X provedené inventarizace podle Metodiky oceňování a účtování dlouhodobého hmotného majetku pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze X = rozdíl vznikl doplněním a upřesněním inventarizace ocenění pozemků k Pokladna 0 0 Bankovní účet , ,- Přijaté půjčky ,- 0 Příjmy: Sbírky: ,- Dary fyzických osob ,- Úroky z účtu 139,- Příspěvky na lavice ,- Z toho Radňoves 8.000,- Nová Ves 4.000,- Příjmy celkem: ,- 5

6 Výdaje: Odeslané účelové sbírky a příspěvky: Z toho na bohoslovce 4.300,- Na misie ,- Na charitu 3.400,- Haléř sv. Petra 4.300,- Boří hrob v Jeruzalémě3.400,- Na potřeby diecéze ,- Na církevní školství 4.800,- Dar na opravu farní kuchyně ,- celkem: ,- Ostatní výdaje: ,- Výdaje celkem: ,- Rozdíl příjmů a výdajů je ,- Rekonstrukce heřmanovské fary Jak jistě všichni víte, na podzim roku 2012 byla uzavřena smlouva mezi Římskokatolickou farností Heřmanov a Státním zemědělským intervenčním fondem na opravu fary v Heřmanově ve výši Kč. Tím se zakončila moje dlouholetá usilovná snaha získat prostředky na opravu nádherné barokní fary v Heřmanově. Nyní nás tak čeká již samotná realizace obnovy fary. Na SZIFu jsou už projednávány podklady určené k posouzení výběrového řízení a technických a rozpočtových parametrů rekonstrukce fary. Jakmile dojde ze strany fondu ke schválení těchto podkladů (mělo by k němu dojít v nejbližších dnech), nebude již nic bránit samotné realizaci opravy fary. Odhaduji, že bychom s opravami mohli začít nejpozději do konce roku. Samotná realizace oprav bude velmi náročná, neboť budu muset na opravu pečlivě dohlížet, dále budu muset zajistit precizní stavební dozor a kolaudaci projektu, ale také třeba proplacení dotace a s tím vším spojenou složitou administrativu projektu. Vím, že všechny tyto činnost nejsou v životě kněze těmi nejdůležitějšími a že by leckdo mohl namítnout, že bych se měl věnovat hlavně duchovním činnostem. Je jistě pravdou, že duchovní záležitosti jsou pro mě v životě prioritní, zkušenosti mě ale také naučily, že ty více praktické záležitosti jako opravy se bez zásadní intervence a intenzivní podpory kněze neobejdou. O tom, že nás čeká velmi náročné období, nemám pochyb. Sám jsem totiž zažil poměrně dost velké psychické i fyzické vypětí při všech dosavadních opravách a stavebních pracích ve farnostech Křižanov a Heřmanov. A že jich za sedm let opravdu nebylo málo. Proto jsem se rozhodl, že letos nebudu své síly a čas investovat do stavebních činností v Křižanově. Věřím, že pochopíte, když své sedmileté úsilí v opravách křižanovské fary a kostela letos pozastavím. Vedení dvou paralelních rekonstrukcí bych totiž opravdu nezvládl. Zároveň chci předem poděkovat svým milým spolupracovníkům a farníkům z Heřmanova a z Křižanova za pomoc, oporu a modlitby, kterými mě v nastávajícím čase oprav hodlají podpořit. Otec Tomáš 6

7 Celosvětový sjezd démonů Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013 Satan svolal celosvětové shromáždění démonů a zla. Ve svém úvodním projevu řekl: "Nemůžeme křesťanům zabránit, aby chodili do kostela. Nemůžeme jim zabránit, aby si četli Bibli a znali Pravdu. Dokonce jim nemůžeme zabránit ani v tom, aby si vytvořili důvěrný vztah se svým Spasitelem. Ale připravit o čas je můžeme!" "A jak to máme udělat?" zvolali démoni. "Snažte se, aby byli pořád zaneprázdnění nedůležitými věcmi a vymyslete si spousty možností, jak zaměstnat jejich mysl," odpověděl ďábel. "Pokoušejte je, aby utráceli, utráceli a utráceli a vypůjčovali si peníze! Přesvědčte jejich ženy, aby chodily do práce a trávili tam spoustu času, a jejich manžele, aby pracovali 6 až 7 dní v týdnu, 10 až 12 hod. denně, aby si mohli dovolit žít prázdný život. Zabraňte jim trávit čas s dětmi. Až se jejich rodiny rozpadnou, nebude už v jejich domovech brzy úniku od pracovního stresu! Působte neustále na jejich mysl, aby neslyšeli ten tichý, nenápadný hlas. Zlákejte je, aby si na cestách neustále pouštěli rádio, hudbu na youtube nebo Ipod, aby měli doma neustále zapnuté televize, DVD, videa a počítače, ze kterých budou trvale krmeni zajímavou a lákavou polopravdou a pololží, aby nepoznali Pravdu! A dohlédněte na to, aby v každém obchodě a restauraci vyhrávala hudba. To zcela zaměstná jejich mysl a přeruší jejich spojení s Kristem!" "Dbejte, aby měli po ruce spoustu plytkých časopisů a novin. 24 h denně útočte na jejich mozek zprávami o neštěstí, nehodách, útočte na ně jednoduchými filmy, pokleslou zábavou, soutěžemi a facebookem. Naplňte jejich schránky katalogy zboží, sázkami a všemožnými novinkami, nabídkami slev a výrobků a služeb zdarma a falešnými nadějemi. V novinách, časopisech a televizi vytvářejte dojem, že nejdůležitější je vnější krása, aby začali být se svými manželi a manželkami nespokojeni, snažte se, aby byli příliš unavení, než aby si našli čas na svou rodinu. Ať je pro ně zdravá výživa náhradním náboženstvím bez víry a ať se mícháním různých kultur a náboženství u nich rozplývá povědomí o VLASTNÍCH KOŘENECH." "Chápejte, moderní je být IN. Podsouvejte jim pocit, že přirozenost je více než Boží MILOST! Dejte jim duchovnost ve formě lákavého exotického zboží - ve formě spiritismu a esoteriky, kde si člověk stačí sám a kde se odkazuje na "COSI NAD NÁMI" - dejte jim duchovno ve formě tohoto zboží, o kterém měli ukřivděný pocit, že jim bylo odpíráno církví. Ať organizovaně MEDITUJÍ bez Lásky s pocitem vlastního přirozeného uspokojení. Nahraďte jim čas pro modlitbu kalkulací s HOROSKOPY a s osudovými čísly v ASTROLOGII a numerologii. Ať mají pocit, že vidí do budoucnosti, že se mohou snáze vyhnout nebezpečí, že mohou předvídat, vědět více a být chytřejší než ostatní lidé a dokonce než Bůh." "Dejte jim Santa Clause, abyste je odvedli od vysvětlení skutečného smyslu Vánoc jejich dětem. Pouštějte jim v supermarketech koledy už od října a vánoční stromky nechte prodávat od listopadu, ať je Vánoce otráví dříve, než přijdou. Dejte jim velikonočního zajíčka, aby nemluvili o Jeho ZMRTVÝCHVSTÁNÍ a moci nad hříchem a smrtí. Vykolejte jejich správný čas." "Našeptejte jim, že nemusí mít deprese z hříchu, protože vlastně žádný neexistuje, že zodpovědnost a morálka je jen výmysl církve a Desatero přežitek, Bůh daleko a smrt je jen čekáním na DALŠÍ ŽIVOT, ve kterém si ještě více užijí! Řekněte jim prostřednictvím moderních technologií a všemožných zmanipulovaných médií, že Bůh je staromódní, spící, vzdálený, TRESTAJÍCÍ, nerespektující svobodu člověka, je jen pro případ nouze, jako zadní vrátka, že Bůh je Děda Mráz, Santa Claus a v nejlepším případě "COSI NAD NÁMI."" Veďte je k tomu, aby byli nezřízení i při odpočinku. Snažte se, aby se z rekreace vraceli vyčerpaní. Zaměstnávejte je, aby neměli čas jít do přírody a přemýšlet o Božím stvoření. Posílejte je místo toho do zábavních parků, a na sportovní akce, hry, koncerty a do kina. Hlavně je pořád a NEUSTÁLE ZAMĚSTNÁVEJTE!" "TO ZABERE! Bude to Fungovat!" Démoni a Zlí duchové se pustili horlivě do díla a snažili se, aby křesťané byli stále více a více zaměstnaní a neustále pobíhali sem a tam. Aby měli málo času... málo času na svého Boha, na své rodiny a na své blízké. Aby neměli čas druhým říci o tom, že JEŽÍŠ MÁ MOC ZMĚNIT ŽIVOT! 7

8 Přední cimbálová muzika Hradišťan z Uherského Hradiště s primášem Jiřím Pavlicou vystoupí v 19:00 v kulturní domě ve Žďárci Katolický dům Křižanov zve: :30 PÁTEČNÍ PODVEČER: HIMALÁJE NA KOLE Film z cyklistického přejezdu nejvýše položené silnice na světě ve výšce 5602 m n.m. na severu Indie vám promítne a okomentuje nadšený brněnský cyklocestovatel Josef Honz :00 O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH Divadelní pohádka dětského souboru KŘEMÍLEK :30 PÁTEČNÍ PODVEČER: TRAKTORY PRO AFRIKU TRAKTORY PRO AFRIKU aneb cesta tam a zase zpátky... Co všechno člověk zažije, když se rozhodne dopravit tři traktory do Tanzánie :30 BROCANTE - BLEŠÍ TRH Máte doma oblečení (ať už dospělácké, či miminkovské), boty, doplňky, které nenosíte, ale nechcete je vyhodit? Pojďte to zkusit jinak! :30 PÁTEČNÍ PODVEČER: KEŇA Zážitky z měsíčního dobrovolného pobytu v nemocnici v Keňském Itibu. Osmisměrka ke kávě... 8

9 9 Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013

10 Pro nejmenší čtenáře Lk 13, 1 9 Motto: Nést ovoce! Pán Ježíš vyprávěl lidem příběh. O fíkovníku. Byl ten fíkovník v pořádku? Ne, neměl žádné fíky. To je špatné, že? Představ si, že máš na zahradě jabloň, která nemá žádná jablka. Nechal bys ji tam? Nebo bys tam raději vysadil jiný strom, který by jablka měl? Porazil bych ji a zasadil jiný strom. Přesně tak to chtěl udělat i muž, kterému zahrada s fíkovníkem patřila. Chtěl špatný fíkovník porazit a místo něj zasadit jiný strom, který by ovoce měl. A udělal to? Ne. Proč? Zahradník ho prosil, aby tam fíkovník ještě rok nechal. Že se o něj bude starat. Ano. S námi je to podobné. I my jsme jako strom, který Pán Bůh vysadil ve své zahradě. Stará se o nás a dává nám všechno, co potřebujeme. Teď od nás očekává, že poneseme ovoce. Jaké například? Dobré skutky, poslušnost, veselost Neseme vždy takové plody, jaké by si Pán Bůh přál? Ne. On má s námi ale trpělivost jako ten zahradník v evangeliu. Znovu a znovu nám pomáhá a stará se o nás. Na nás ale je, abychom nesli ovoce. Závěr: Budeme se snažit udělat každý den něco pěkného. 10

11 Vybarvi si obrázky 11

12 12 Z D I V A POSTNÍ DOBA 2013

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Sedm blahoslavenství v knize Zjevení

Sedm blahoslavenství v knize Zjevení Zj.1,3; 14,13; 16,15; 19,9; 20,6; 22,7; 22,14 Libor Škrla Tento text pochází z archívu kázání sboru Církve adventistů s.d. ve Vyškově. S obecnými poznámkami k zápisům kázání se můžete seznámit na našich

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ

INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ INFORMACE KE ZMĚNĚ ZÁKONA O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB Č. 586/1992 SB. OD 1. 1. 2014 V OBLASTI BEZÚPLATNÝCH PŘÍJMŮ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 19. května

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801

OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06, IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2011 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet

Finanční gramotnost pro SŠ -4. modul Rodinný rozpočet Modul č. 4 Ing. Miroslav Škvára O rozpočtu: Jak na to Rozpočet Rozpočetje obecně seznam veškerých plánovaných příjmů a výdajů. Existuje: Státní rozpočet Obecní rozpočet (domácí účetnictví) Rozpočet stavby

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Návrh pro zasedání shromáždění starostů Závěrečný účet za rok 2010 Mikroregion Český ráj dobrovolný svazek obcí (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz

37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008. Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Křesťanské weby 37. DSM Litoměřice 15. 3. 2008 Dominik Fišer http://www.doser.cz, dominik.fiser@seznam.cz Co můžete (ne)očekávat? nahlédneme, co zajímavého může mladý člověk najít na českém křesťanském

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

1)Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2007 (výkaz FIN 2-12) Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost

1)Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2007 (výkaz FIN 2-12) Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2007 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Bořetice návrh na závěrečný účet obce Bořetice za rok 2007: 1)Plnění

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 5 Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci Sídlo sdružení: Otovická 59, 360 10, Karlovy Vary Naše Sdružení vzniklo za účelem pomoci s odstraněním havarijního

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Projekt komunitní centrum Setkání

Projekt komunitní centrum Setkání K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt komunitní centrum Setkání V2 27/11/2009 / Setkání s dětmi ze Zeleného údolí, s dětmi z dětského domova, mladých ze sboru, setkání sborové rodiny, setkání Ledních medvědů, setkání

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací

ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ. Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací ÚČETNICTVÍ ROZPOČETNICTVÍ Účetnictví a daňové předpisy neziskových organizací Účetnictví a daně neziskových organizací Neziskové organizace = právnické osoby Vedou účetnictví= povinně účtují prostřednictvím

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

jestli existují další.

jestli existují další. Takže, breatharián, syrová Jsou ještě Jestli existují další Q, strava, waterián, cokoli budete, budete-li se s tím cítit dobře, prosím, udělejte to, ale nezapomínejte meditovat na Světlo a Zvuk, protože

Více

Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078

Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 Informační seminář Rozpočet a jeho rizika Bc. Roman Kysela Algoritmus individuálního vzdělávání CZ.1.07/3.1.00/50.0078 1 Proč je důležitý rozpočet a přehled o financích o Ačkoli státy to běžně dělají,

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

PECIVÁLEK č.4, únor 2011

PECIVÁLEK č.4, únor 2011 PECIVÁLEK č.4, únor 2011 Milí rodiče, ve vaší poště se opět objevil Peciválek. Věříme, že v něm naleznete veškeré potřebné informace. Co se děje v Semínkách... Máme velkou radost, že se Vám naše první

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ

PŘIHLAŠTE SE NEZÁVAZNĚ DO NOVÉHO ROČNÍKU NA WWW.INVESTOVANIHROU.CZ NOVÝ ROČNÍK 2015 / 2016 kurzu finanční gramotnosti pro SŠ a 2st.ZŠ Nejjednodušší cesta k nadstandardní výuce osobních financí a podnikání Nementorujeme, hrajeme si Děti se baví, učitelům tím šetří práci

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

USNESENÍ č. 24/03-05 Z

USNESENÍ č. 24/03-05 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 24/03-05 Z ze dne 08.06.2005 Změny rozpočtu Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. Rozpočtové opatření č.9/2005 - prostředků na bankovních účtech

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2013 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet obce na r. 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 18.12.2012 příjmy : 8.879.600,- Kč

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 : Příležitost nebo bublina David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 Co si myslí manažeři ČS o Facebooku Divní lidé tam dělají divné věci Je to budoucnost, zavřeme pobočky Nevím, co tam

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Zpráva DR VK Smíchov. Miloš Huněk 22.10.2014

Zpráva DR VK Smíchov. Miloš Huněk 22.10.2014 Zpráva DR VK Smíchov Miloš Huněk 22.10.2014 Dozorčí rada VK Smíchov Předseda: Člen: Člen: Ing. Miloš Huněk Ing. Václav Zoubek Ing. Josef Červinka REZIGNACE 15. ledna 2014 další působení v rezignaci REZIGNACE

Více

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 Obec RYMICE Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 V souladu s 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje obec Rymice

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Co je obsahem ceny materiálu k dokončení??

Co je obsahem ceny materiálu k dokončení?? Co je obsahem ceny materiálu k dokončení?? Stručné shrnutí: Soupisku materiálu k dokončení dostanete spolu s výrobní dokumentací ke stavbě domu svépomocí Tento seznam můžete tedy rozeslat do jakýchkoliv

Více

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008

Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Závěrečný účet Obce Tasovice za r. 2008 Obec Tasovice byla jako ekonomický subjekt zapsána u Českého statistického úřadu v Brně dne 24.11.1990. Obec Tasovice má 6 členů zastupitelstva. - starosta Antonín

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli

Rodina v Bibli I. Téma Rodina v Bibli Rodina v Bibli I. Dnešní téma by mělo být aktuální pro většinu přítomných. Téma Rodina v Bibli/ne manželství, ale rodina/. Většina z nás žijeme uprostřed rodiny ať už v roli rodičů, dětí, dědečků či babiček.

Více

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup

Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Jak šetřit a přitom neměnit nákupní chování Kreditní karta Citi Výhodný nákup Dopad ekonomického zpomalení Zaznamenal/a jste již nějaký dopad finanční krize na Vás osobně nebo na někoho z Vašeho blízkého

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

1. Úvodní slovo ředitele společnosti. 2. Poslání Eljon o.p.s.

1. Úvodní slovo ředitele společnosti. 2. Poslání Eljon o.p.s. 1. Úvodní slovo ředitele společnosti V roce 2002 jme zakoušeli velikou boží milost a požehnání. To se projevilo i v tom, že nám mnozí lidé ochotně pomáhali. Bez této materiální i duchovní pomoci bychom

Více

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice

Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Zápis z kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Bohuňovice Datum a čas provedení kontroly: 15. 11. 2013 od 8.30 hodin do 11:00 hodin. Místo kontroly: Základní a Mateřská škola Bohuňovice Přítomni:

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161

o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161 o. s. Sportem proti bariérám Český Ráj U Školky 488, 507 91 Stará Paka IČO: 27031161, DIČ: CZ27031161 Krajský úřad Královéhradeckého kraje VYŘIZUJE: Ladislav Kratina - oddělení vnitřní správy MOBIL: 739

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více