KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2004

2 Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých zájemců o zlepšení jejich života (firem, odborníků, rodinných příslušníků, přátel apod.), ustavené v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. O sdružování občanů. Sdružení působí na území České republiky, sídlem je Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2. Čestnými členy klubu jsou: prof. MUDr. Karel Trnavský, Dr.Sc., spoluzakladatel Klubu bechtěreviků, MUDr. Hana Hornátová, spoluzakladatelka Klubu bechtěreviků a bývalá ředitelka Lázní Jáchymov, Ing. Jindřich Zich,spoluzakladatel klubu bechtěreviků a jeho dlouholetý předseda, prof. MUDr. Karel Pavelka,DrSc, ředitel Revmatologického ústavu a paní Jana Kameníková, dlouholetá členka a bývalá předsedkyně Klubu bechtěreviků. Současným prezidentem Klubu bechtěreviků je Karel Vedral. Úkolem Klubu je sdružovat pacienty Bechtěreviky, prosazovat a hájit jejich zájmy, zabezpečovat jejich informovanost (především v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče, lázeňství i všech dalších oblastech, které mohou přispět ke zlepšení a usnadnění života bechtěreviků) a spolupracovat s vládními a dalšími organizacemi doma i v zahraničí. Klub bechtěreviků byl založen v roce Je členem Mezinárodní federace Bechtěrevických organizací ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation), která sdružuje okolo 30 Bechtěrevických organizací ze všech světadílů (s výjimkou Afriky). Klub bechtěreviků je členem řady pacientských sdružení, koalic a skupin, je zakládajícím členem České rady humanitárních organizací a Národní rady zdravotně postižených ČR. V obou organizacích má své stálé zástupce. V Národní radě zdravotně postižených pracuje prezident Klubu bechtěreviků v republikovém výboru. Klub vydává pro své členy informační časopis Bechtěrevik, ve kterém jsou publikovány odborné články lékařů - revmatologů, materiály s problematikou sociálně zdravotní, překlady odborných článků ze zahraničních zdravotnických časopisů, rady bechtěrevikům, zprávy o činnosti Klubu a jeho Krajských výborů, prezidia a různé další příspěvky členů Klubu. Od roku 2004 je vydáván jako měsíčník. Klub bechtěreviků organizuje na celostátní i krajské úrovni týdenní rekondiční lázeňské pobyty, kterých se ročně zúčastní více jak 200 členů Klubu bechtěreviků. V posledních letech je součástí pobytu i přednáška specialisty lékaře revmatologa. Členem Klubu bechtěreviků se může stát každý občan České republiky či cizí státní příslušník starší 15 let, který projeví o členství zájem, a to na základě přihlášky, kterou zašle Klubu a zaplacení členského příspěvku, který činí 250.-Kč ročně. Kolektivním členem se mohou stát i organizace po zaplacení ročního příspěvku Kč. Nejvyšším orgánem Klubu bechtěreviků je Valná hromada členů ( od roku 2005 Shromáždění delegátů), kterou svolává prezident Klubu bechtěreviků nejméně jedenkrát za rok. Výkonný výbor a Prezidium je voleno Shromážděním delegátů na období čtyř let, řídí činnost Klubu, zajišťuje akce s celostátní působností, vydávání klubového měsíčníku Bechtěrevik, distribuci audio a video kazet s domácím cvičením pro bechtěreviky. Prezident i prezidium zastupují Klub při různých vnitrostátních i zahraničních akcích. Prezidium se snaží poradit a pomoci všem členům, kteří o to požádají. Ke konci roku 2004 Klub eviduje přes 1800 členů. Jako pomůcku pro rehabilitaci nemocných Bechtěrevovou chorobou vydal Klub Příručku pro bechtěreviky, ve spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze magnetofonovou kazetu s názvem Domácí cvičení a ve spolupráci s LL Jáchymov a.s. videokazetu s názvem Cvičení a léčba při zánětlivém onemocnění páteře. Kazety je možné si objednat na poštovní adrese Klubu. Cena audiokazety je za 100,- Kč pro členy, pro ostatní za 130,- Kč, videokazeta je za 150,- Kč pro členy, pro ostatní za 180,- Kč bez balného a poštovného ( činí 130 kč). Pro pohodlné cvičení zajistil Klub bechtěreviků pro své členy jednotné cvičební trička a ponožky označené logem Klubu bechtěreviků. Rovněž je lze objednat na adrese Klubu bechtěreviků. Podle možností a podle získaných prostředků bude Klub bechtěreviků pokračovat v doplňování cvičebních úborů a pomůcek ke cvičení. Podstatu své činnosti vidí Klub bechtěreviků především ve výchově pacientů k pravidelným rehabilitačním návykům a životosprávě, odpovídající dg. Morbus Bechtěrev, v pravidelných informacích o této chorobě ve světle nejnovějších poznatků a v možnostech zpřístupnění skupinového rehabilitačního cvičení. Toto je velký úkol pro krajské organizace, které se postupně více zapojují do práce Klubu. Cílem prezidia Klubu bechtěreviků je vybudovat fungující systém krajských a případně i regionálních skupin, obdobně, jako je tomu ve většině evropských pacientských organizacích a rovněž tak v USA a Kanadě. V posledním období věnuje Klub bechtěreviků velkou pozornost lékové politice a to zejména z důvodů nežádoucích účinků léků. Pacient bechtěrevik je celoživotním uživatelem léčiv a je proto velmi ohrožován vedlejšími účinky farmak. Klub bechtěreviků vytvořil projekt nazvaný pracovním názvem Projekt Béďa, který byl zaměřen na problematiku a kvalitu života pacienta s Bechtěrevovou chorobou. Do projektu bylo úspěšně zapojeno více jak tisíc členů Klubu bechtěreviků. Výsledky pomohlo zpracovat Centrum biostatistiky Masarykovy univerzity v Brně. Celý projekt se mohl úspěšně uskutečnit za sponzorství firmy Schering Plough CEAG. Celý projekt je velmi vysoce hodnocen lékařskými i společenskými organizacemi.

3 Zprávy o činnosti Klubu bechtěreviků v roce 2004 Trvalou pozornost i podporu věnovalo prezidium našim krajským organizacím v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, ve Zlíně, Ostravě,Ústí nad Labem a Plzni. Později potom zbývajícím krajům, které se postupně ustanovily. Ke konci roku 2004 již pracovalo 13 ze 14. krajů. Podrobněji o činnosti krajských organizací v samostatné zprávě. Dále se prezidium zaměřilo na vydávání občasníku Bechtěrevik, který je nezbytným informačním prostředkem pro naše členy i širší odbornou veřejnost. Jeho vydávání je ovšem závislé na dotacích od Ministerstva zdravotnictví, které jsme v roce 2004 sice ještě v menší míře obdrželi, ale za cenu přesunu finančních prostředků z oblasti rehabilitace a rekondičních pobytů. Navíc není patrně možné pokračovat dosavadním způsobem, protože platí nový zákon o tisku a tak bylo rozhodnuto přejít na pravidelný časopis. To se podařilo koncem roku Od ledna 2004 již Bechtěrevik vychází jako pravidelný časopis. Dalším stěžejním bodem naší činnosti bylo zajišťování rekondičních pobytů v lázeňských zařízeních a dalších rehabilitačních zařízeních a s tím spojené získávání dotací od Ministerstva zdravotnictví ČR na tento projekt. I v uplynulém období se nám nakonec podařilo potřebné finanční prostředky získat. Podařilo se významně rozšířit počet účastníků i počet míst kde jsou rekondiční pobyty poskytovány. Rehabilitační pobyty jsme doplnili o edukační přednášky předních revmatologů. To ovšem nepovažujeme za stav konečný a stále pracujeme na zabezpečení poskytování rehabilitační péče pro členy Klubu bechtěreviků po celém území ČR. Klub se také aktivně zapojil do činností v tzv. střešních organizacích. Své zástupce máme v Národní radě zdravotně postižených ČR. Prezident Klubu bechtěreviků je členem republikového výboru NRZP.V České radě humanitárních organizací je prezident Klubu bechtěreviků členem správní rady a zástupce máme i ve výboru pro mezinárodní spolupráci v Mezinárodní federaci bechtěrevických společností - ASIF. Mediální prezentace našeho Klubu nebyla v uplynulém období nikterak zanedbána. Od září 1999 máme své internetové stránky na adrese (http://klub-bechtereviku.com). Postupně byl vybudován internetový portál pro první a základní informace o nemoci se podařilo představit veřejnosti začátkem prosince Na něj je odkázán každý nově diagnostikovaný pacient. Všichni lékaři revmatologové jsou tak informováni. I v pořadech Českého rozhlasu, regionálních rozhlasových stanicích a televizních zpravodajstvích jsme prezentovali nejen činnost našeho Klubu bechtěreviků, ale informovali jsme i o naší spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze. Uveřejnili jsme řadu článků o naší činnosti v různých tiskovinách. Podařilo se nám uspořádat řadu edukačních akcí při rekondičních pobytech v lázních Jáchymov a Bohdaneč. Prezentace našeho Klubu se neodehrávala pouze na poli mediálním. Pravidelně se účastníme zasedání Dekády kostí a kloubů Účastníme se jako jedna z mála pacientských organizací i odborných akcí Revmatologické společnosti J.E.Purkyně a lékařských konferencí Fyziatrické společnosti v Lázních Jáchymov. Také jsme navázali smluvní spolupráci s Revmaligou v ČR a Ligou proti osteoporóze. Po celý rok se prezidium samozřejmě věnovalo tzv. běžné agendě, tzn. zajištění nezbytné administrativy, hospodaření se svěřenými prostředky, vyřizování korespondence, zpracování žádostí o dotace, zajištění termínů rekondic, evidence nových členů a v neposlední řadě překlady odborných článků ze zahraničních bechtěrevických publikací pro náš občasník. Pro mnohé členy našeho Klubu je již samozřejmostí, že pořádáme rekondiční pobyty v lázeňských zařízeních. Výbor Klubu bechtěreviků má snahu o rozšiřování možností těchto pobytů, neboť zájem o ně rok od roku roste. Pravidelně pořádáme týdenní léčebné pobyty v LL Jáchymov a v L. Bohdaneč. S ostatními vybranými lázněmi jsme vedli jednání a v roce 2003 ani v roce 2004 přes včasnou nabídku byl zatím mezi členy o ně minimální zájem. Doufáme, že v roce 2005 bude opět možnost jejich realizace a budeme úspěšnější. Účelem těchto rekondičních pobytů je upevnění správných návyků pro pravidelné domácí cvičení pacientů s dg. Morbus Bechtěrev. Dosud jsme velmi spokojeni se všemi službami, kterých se nám dostává při rekondičních pobytech ve všech lázeňských zařízeních a můžeme si jen přát, aby i nadále zůstávaly na stejně vysoké úrovni.ke konci roku jsme přijali do Klubu bechtěreviků prvního kolektivního člena Léčbné Lázně Jáchymov, a.s. Právě tyto lázně byly prvními s kým Klub bechtěreviků úžeji spolupracoval již od svého vzniku před 15ti lety. Mnoho našich členů jezdí pravidelně do LL Jáchymov na pravidelnou léčbu každý rok. Kolektivní členství by mělo umožnit ještě větší spolupráci a zvýšit možnosti léčby našich členů v těchto lázních. Klub s radostí vítá spolupráci se všemi revmatology a rehabilitačními pracovníky v ČR, kteří jsou ochotni přispívat do klubového časopisu Bechtěrevik a spolupracovat s KB jak v Praze, tak i v krajích. Doufáme, že lékaři budou své pacienty informovat o existenci a činnosti Klubu bechtěreviků. K tomu by jim měl posloužit odkaz na internetový portál poskytující všechny základní informace zejména pro nové pacienty. Klub bechtěreviků se obrací pravidelně s prosbou na všechny, kteří mohou přispět na činnost klubu jak finanční částkou (např.dar nebo sponzorský dar za reklamu v časopise, tak i materiálně (např. kancelářské potřeby, reklamní předměty apod.). Získané prostředky budou použity např. na organizační zajištění rekondičních pobytů nebo na vydání časopisu Bechtěrevik. Kontakt: Prezident Klubu bechtěreviků: Karel Vedral Telefon , Fax , e

4 Mezinárodní spolupráce v roce 2004 Zahraniční spolupráce Klubu je spojena s naším členstvím v Mezinárodní federaci bechtěrevických společností (ASIF). Počátkem roku jsme odeslali podrobný dotazník o naší činnosti, který slouží jako podklad pro souhrnnou zprávu o činnosti bechtěrevických pacientských organizací v celém světě. Jedná se o 28 organizací s celkovým počtem více než členů. Ze zprávy, která nabízí porovnání v mezinárodním měřítku, lze dovodit, že náš Klub pracuje velmi dobře. Činnost ASIFu byla v poslední době částečně omezena řešením formálních problémů, které souvisí s tím, že bývalý prezident pochází z Anglie, nově zvolený prezident z Irska a bylo nutné udělat celou řadu kroků, které umožnily přechod z anglického na irské zákonodárství. Přesto probíhaly dotazníkové průzkumy, pro které se využívá velké členské základny. Proběhly zatím pilotní verze dvou průzkumů v několika zemích a podle výsledků by se mělo pokračovat i v dalších zemích. Pokračovali jsme ve vzájemné výměně členských časopisů, které jsou pro nás cenným zdrojem informací. Udržujeme i dvoustranné kontakty, zvláště s německou organizací, kde byl zájem o výměnu zkušeností. Nejvyšší orgán ASIFu, rada, která je tvořena zástupci všech členských zemí, by měla mít příští zasedání až v roce Dánská pacientská organizace zkoumá své možnosti a uvažuje o jejím pořádání. Hlavní činnost - Rekondiční pobyty V roce 2004 uskutečnil Klub bechtěreviků některé změny v rekondičních pobytech svých členů. Především došlo k nasmlouvání dalších zařízení poskytujících lázeňskou nebo rehabilitační péči. Dále byl vyhodnocen průzkum zájmu a podle něj rozšířeny nové druhy poskytovaných procedur a to zejména v oblasti masáží. Ukázalo se, že nová zařízená jsou pružnější a více nám vycházejí vstříc a že tedy bude nutné se na ně více orientovat. Na rekondičních, případně rehabilitačních pobytech se vystřídalo více jak 230 členů Klubu bechtěreviků. Přes toto velké číslo bylo nutné jeden běh zrušit pro nedostatečný zájem. Tím je také daná kapacita, kterou bude Klub bechtěreviků smluvně zajišťovat v příštích letech i když je možné, že zájem stoupne. Rekondiční pobyty uskutečňované v jarních a podzimních přechodech počasí mohou významně ovlivnit ústup bolesti a pomohou překonat pro bechtěreviky klimaticky nepříjemná období. Téměř 97% účastníků rekondičních pobytů je hodnotilo pochvalně a vyjádřilo spokojenost. Letos bude postupně na všech pobytech zajišťována edukace pacientů zaměřená na nové druhy léků, jejich účinky a správné užívání. Rovněž se chceme pokusit o několik přednášek zaměřených na novou tzv. Biologickou léčbu. Jeden pobyt bude věnován našim seniorům a bude zaměřen na získání nové kvalifikace pro případ ztráty zaměstnání a nebo předčasného odchodu do důchodu. Časopis Bechtěrevik V roce 2004 bylo vydáno 12 čísel (č ) klubového časopisu Bechtěrevik. 4asopis vycházel v obdobné úpravě jako v r s nekřídovou obálkou a s maximálním využitím tiskové plochy, aby se snížily finanční náklady na jeho vydávání. Navíc byla čísla postupně doplňována barevnou přílohou. Každé číslo začínalo úvahou prezidenta Klubu o aktuálních problémech činnosti Klubu a o plánech pro další období. Dále byly uveřejňovány články s informacemi o Bechtěrevově nemoci a o problematice její farmakoterapie. Vedle toho byly uveřejněny i informace o nových zákonech a předpisech z oblasti zdravotně postižených a ze sociální oblasti. Pravidelně byli čtenáři seznamování s výsledky jednání prezídia. Jednotlivé krajské organizace uveřejňovaly informace o své činnosti včetně nabídek pořádaných akcí. Některá čísla byla vydána již v plném obsahu Krajskou organizací. V těchto číslech krajské organizace podrobněji popsali svou činnost i své plány do budoucna. Tyto informace jsou inspirující pro další krajské organizace, které nepracují tak dlouho a potřebují získat zkušenosti pro samostatné možnosti prezentace. V roce 2005 bude časopis vycházet jako měsíčník s obdobným zaměřením a na jeho vydávání se budou podílet jednotlivé krajské organizace podle modelu, který jsme vyzkoušeli v roce Spolupráce s lékaři Klub bechtěreviků úzce spolupracuje s Revmatologickým ústavem v Praze a pravidelně se účastní všech sjezdů, kongresů a konferencí pořádaných Českou revmatologickou společností. To je nám umožněno zejména ředitelem Revmatologického ústavu prof MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc. Dále se Klub bechtěreviků pravidelně účastní jednání sjezdů Fyziatrické společnosti v Jáchymově. V rámci sekcí pacientů a SZP pravidelně vystupujeme se svými příspěvky. -4-

5 Základní údaje o hospodaření Klubu bechtěreviků Příjmy ,58 Úroky od banky 538,78 Prodej rehabilitačních pomůcek 4885 Spoluúčast členů KB na rekondicích ,5 Sponzorské dary Úhrada nákladů na společné akce Úhrada za členské karty 30 Vratky minulých let 191,3 Členské příspěvky od nevýdělečných členů Členské příspěvky od výdělečných členů Členské příspěvky na časopis Bechtěrevik Členské příspěvky (od roku 2005 ve výši Kč 250,--) 6250 Dotace od státních orgánů Dotace od orgánů územních samosprávných celků Vydání 1, ,88 Kancelářské potřeby 6274 Rehabilitační pomůcky 9204,5 Spotřeba elektrické energie Telefonní poplatky 20903,72 Poštovní poplatky Distribuce časopisu Bechtěrevik od ,83 Tisk časopisu Bechtěrevik od ,1 Tisk složenek 3158,5 Opravy a údržba Cestovné 25019,8 Náklady na reprezentaci (konference) 17657,8 Náklady na valnou hromadu 4318,6 Nájemné Členství v ASIF 4740,42 Povinný příspěvek NRZP a ČRZP 1400 Údržba INTERNETu 9690 Vedení účetnictví 1275 Rekondice ,59 Projekty ,57

6 Příjmy ,58 Odměny na základě Dohody o provedení práce Poplatky bance 6838,52 Ostatní poplatky 7451,5 Různé vratky Náklady minulých let 27564,2 Daně 5790 Vratky dotací od orgánů územních samosprávných celků 17575,23 Rekapitulace: Příjmy ,58 Vydání ,88 Rozdíl 94156,7 Stav bankovního účtu k ,5 Stav bankovního účtu k ,2 Zpráva Kontrolní a revizní komise Kontrolní a revizní komise Klubu bechtěreviků pracovala od svého zvolení Valnou hromadou v roce 2004 ve tříčlenném obsazení,ač byla zvolena jako pětičlenná. Předsedu komise vykonával Jan ŠTĚPÁN a členové komise jsou NOVOTNÁ Růžena, REJTHAR Aleš, SAMEK Kristián a Mgr.VACULÍKOVÁ Ivana. Jeden člen se nezapojil do činnosti komise pro těžké onemocnění a jedna členka, zřejmě pro své zaneprázdnění se do činnosti komise nezapojila také. Komise neměla vypracován plán práce, ale průběžně vykonávala revize podle potřeb klubu a podnětů jejich členů. Ne vždy se dařila součinnost s krajskými výbory. Komise se účastnila alespoň jedním zástupcem na jednáních prezidia. Sledovala plnění úkolů prezidia i jeho hospodaření. Z důvodů časové tísně zaviněné nedodržením termínu vyúčtování Krajských organizací, byly provedeny účetní revize krajských organizací v Pražské kanceláři Klubu bechtěreviků a přes prezidentem Klubu vydané jednotné pokyny k vedení účetnictví byly shledány nedostatky v přehlednosti a tím i průhlednosti účetnictví u několika krajských organizací. Komise uložila krajům nedostatky odstranit. Při zavádění účtů krajských organizací do celkového účetnictví Klubu se však opět objevili chybné výsledky u třech krajských organizací. Na základě této skutečností podal k 31.lednu 2004 předseda kontrolní a revizní komise Bedřich Watzik svou rezignaci a nahradil jej Jan Štěpán. V souvislosti s hospodařením krajů vydal prezident Klubu bechtěreviků řadu opatření po jejich uvedení do praxe došlo k výraznému zlepšení i když bylo účetnictví staženo na jedno místo prezidium. Byla provedena kontrola movitého majetku Klubu Bechtěreviků. Nebylo shledáno závažných závad. Byla provedena kontrola plánu rozpočtu Klubu Bechtěreviků a jeho plnění. Nebylo shledáno závažných nedostatků. Komise provedla kontrolu hospodaření Klubu bechtěreviků jako celku a schválila závěrečný účet Klubu bechtěreviků. Audit účetnictví a hospodaření Klubu bechtěreviků Prezidium Klubu bechtěreviků velmi dbá na dobré jméno svého Klubu a v zájmu svých členů požádal koncem roku 2004 o provedení nezávislého auditu. Provedení auditu bylo také podmínkou poskytnutí dotací Ministerstva Zdravotnictví ČR. I když limit při čerpání prostředků dotací nebyl překročen přesto byl nezávislý audit proveden i v oblasti dotací a jeho výsledek byl předán Ministerstvu Zdravotnictví ČR, což nám jistě poskytne větší důvěru při našich dalších žádostech o dotaci. O provedení nezávislého auditu byla požádána:

7 Anithea Š k o d o v á.auditor. číslo dekretu Boleslavská Praha Přetiskujeme dopis auditora, který jsme obdrželi mimo Kompletní zprávy, která je uložena v dokumentaci Klubu bechtěreviků. Dopis vedení společnosti Ověření účetní závěrky za rok 2004 bylo zaměřeno zejména na dodržování zákona č.563/91 Sb. o účetnictví v platném znění a dalších souvisejících předpisů. Mezi ověřované oblasti patřily zejména: A) inventarizace majetku, pokladny, běžného účtu, pohledávek a závazků. Nebyly shledány žádné závady. B) programové vybavení, vedení peněžního deníků, předepsané náležitosti účetních dokladů,účetní rozvrh roku 2004, způsoby oceňování majetku a závazků, odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku, průkaznost, úplnost a správnost vedení účetnictví, návaznost zůstatků syntetických účtů na účetní výkaznictví, dodržování zásady evidence, členění příjmů a výdajů podle jednotlivých druhů činností, závěrkové účetní operace, peněžní deník, rozvaha a výkaz zisků a ztrát k datu Nebyly shledány žádné závady. Závěr: Účetnictví je podle mého názoru úplné, průkazné, věrně a poctivě zobrazuje stav majetku, závazků a hospodářský výsledek za účetní období roku V Praze dne 31. ledna 2005 Ing. Anithea Š k o d o v á v.r. a u d i t o r Krajské organizace Klubu bechtěreviků Činnost Klubu bechtěreviků se především odehrává v malých regionálních skupinách, které přímo organizují Krajské organizace Klubu bechtěreviků. Dosud jsou ustaveny a pracují tyto Krajské organizace Klubu bechtěreviků: Klub bechtěreviků - Kraj Jihočeský. Předsedkyní jeho výboru je paní Marie Chromá. Smetanova 447, Hluboká nad Vltavou Spojení na krajský výbor je :tel , Klub bechtěreviků - Kraj Jihomoravský. Předsedkyně je Jana Řezaninová, Ptašínského 9, Brno Spojení na krajský výbor je , , Klub bechtěreviků - Kraj Královéhradecký. Předsedkyně je Mgr. M. Jirečková,K Sokolovně 437, Hradec Králové. Telefon , , Klub bechtěreviků - Kraj Zlínský. Předseda L. Imrýšek, Sadová 1033, Vizovice. Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Moravskoslezský. Předseda: Stanislav Taťoun, Rychnovské nábř. 85, Branka u Opavy Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Plzeňský. Předseda Karel Hejda, Svatopluka Čecha 409, Chlumčany u Přeštic. Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Ústecký. Předseda: Aleš Blažek, Hluboká 486, Ústí nad Labem Telefon:

8 888 - Klub bechtěreviků - Kraj Vysočina. Předseda Jaroslav Miklík, Vančurova 3, Žďár nad Sázavou. Telefon: nebo Klub bechtěreviků - Kraj Olomoucký. Předsedkyně Ing..Lenka Procházková, Čs. odboje 13, Prostějov 6. Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Liberecký. Předseda: v současné době nemá předsedu Telefon : vyřizuje výkonný výbor KB v Praze Klub bechtěreviků - Hl. m. Praha Předsedkyně: Michal Srba, Schulhoffova 857, Praha 4 Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Středočeský Předseda: Jindřich Fanta, U Cihelny 676, Kolín 4 Telefon Klub bechtěreviků - Kraj Pardubický Předseda: Luděk Zajíček, Na Pláni 1345, Ústí nad Orlicí Telefon: , Klub bechtěreviků - Kraj Karlovarský Předseda: v současné době nemá předsedu Telefon : vyřizuje výkonný výbor KB v Praze * Poznámka: číslo před názvem Krajského Klubu bechtěreviků slouží jako variabilní symbol v účetní styku. Vedení Klubu bechtěreviků Prezídium Klubu bechtěreviků Prezident: Karel Vedral, Revmatologický ústav,na Slupi 4, Praha 2 Spojení na prezidium: telefon , fax Informace pro nové členy a zájemce o Bechtěrevovu nemoc : - Výkonný výbor Klubu bechtěreviků Předseda výkonného výboru: Karel Pasler, Zaječice 30, Zaječice Telefon: Kancelář Klubu bechtěreviků Adresa: Neklanova 25, Praha 2 Telefon: je dostupný pouze v době konání služby každý čtvrtek od 14,00 do 16,00 hodin Kontrolní a revizní komise Klubu bechtěreviků Předseda: Jan Štěpán, U školy 74, Stará Huť Telefon: viz prezidium Základní údaje o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků, občanské sdružení Registrováno Ministerstvem Vnitra ČR VSP/1 1739/90 Sídlo a poštovní adresa:klub bechtěreviků, Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení : /0100 Vydávání časopisu povoleno Ministerstvem kultury ČR: MKČR E Počet přihlášených členů Klubu bechtěreviků 1830 osob k

9 Výroční zprávu zpracovalo prezidium Klubu bechtěreviků v dubnu 2005 a projednalo na svém zasedání dne Klub bechtěreviků, občanské sdružení se sídlem: Revmatologický ústav Na Slupi Praha 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010

SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 SPOLEČNOST E Czech Epilepsy Association, o. s. Výroční zpráva Společnosti E za rok 2010 Společnost E je jediná sociálně zaměřená profesionální organizace v ČR s celorepublikovou působností podporující

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY

ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, z. s. STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Český svaz pole & art sports, z.s. Lze používat i zkratku: ČESPAS, z.s. (dále je v textu uváděn

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA

S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA se sídlem v Buštěhradu, Revoluční 1, 273 43 Buštěhrad Středočeský kraj založeného dne 5. 3. 2001 v Buštěhradě dle ustanovení 46

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002. Obsah. A. Úvodní informace B. Zdravá města C. NSZM ČR D. Interní chod organizace E. Externí spolupráce. A.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002. Obsah. A. Úvodní informace B. Zdravá města C. NSZM ČR D. Interní chod organizace E. Externí spolupráce. A. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Obsah A. Úvodní informace B. Zdravá města C. NSZM ČR D. Interní chod organizace E. Externí spolupráce A. Úvodní informace V roce 1988 iniciovala Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky

04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Částka 1 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 66 04/17 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Akademie věd České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření roční účetní závěrky NADACE při České televizi Člověk v tísni za období od 1.1.1998 do 31.12.1998 Název účetní jednotky: Sídlo: Nadace při České televizi ČLOVĚK V

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení)

Zápis. ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických osob (sdružení) Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1, Czech Republic Zápis ze zasedání kontrolní komise Místní akční skupiny Pobeskydí zájmového sdružení právnických

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Sídlo sdružení : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08 Sdružení je registrováno u MV ČR pod č.j. VS/1-1/86183/11-R IČO: 227 68 751 Bank.spojení: Fio banka, a.s., číslo

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S.

15. července 2008 STANOVY - Taneční klub MANGO Olomouc, O.S. Článek 1. Základní ustanovení 1. Název sdružení: Taneční klub MANGO Olomouc, o.s. 2. Sídlo sdružení: Olomouc, Bacherova 1267/9. 3. Sdružení se nečlení na organizační jednotky-celé sdružení je místně příslušnou

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008. , v. obce ZLATA OLESNICE. Ing. Jana Nováková ajský úřaql!~ereckého Odbor kontroly kraje \\\liberec~ý ~ kraj Č.j: LK/238/08/NOV/obce ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008, v obce ZLATA OLESNICE Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ?

JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? 6. PODZIMNÍ KONFERENCE PREZIDIA ČAS 23.11.2013 BRNO PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE? JE ROLE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POUZE FINANČNÍ? VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR MUDR. RENÁTA PETROVÁ

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 1 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Základní informace: Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým

Více

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku

Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. Stanovy spolku Čl. I. Název a sídlo spolku Moudrá Sovička z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Žichlínku, na adrese Žichlínek 243, 563 01, Žichlínek. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Klub bechtěreviků o. s. je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých

Klub bechtěreviků o. s. je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Základní informace o Klubu bechtěreviků o. s. Klub bechtěreviků o. s. je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Drahomíra Vaculová, osvč

Drahomíra Vaculová, osvč VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Sponzoři Úřad vlády ČR OLOMOUC VELKÉ MEZIŘÍČÍ Kolektivní členové Drahomíra Vaculová, osvč 1 Základní informace o Klubu bechtěreviků o.s. Klub bechtěreviků o.s. je občanské sdružení

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více