KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2004

2 Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých zájemců o zlepšení jejich života (firem, odborníků, rodinných příslušníků, přátel apod.), ustavené v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. O sdružování občanů. Sdružení působí na území České republiky, sídlem je Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2. Čestnými členy klubu jsou: prof. MUDr. Karel Trnavský, Dr.Sc., spoluzakladatel Klubu bechtěreviků, MUDr. Hana Hornátová, spoluzakladatelka Klubu bechtěreviků a bývalá ředitelka Lázní Jáchymov, Ing. Jindřich Zich,spoluzakladatel klubu bechtěreviků a jeho dlouholetý předseda, prof. MUDr. Karel Pavelka,DrSc, ředitel Revmatologického ústavu a paní Jana Kameníková, dlouholetá členka a bývalá předsedkyně Klubu bechtěreviků. Současným prezidentem Klubu bechtěreviků je Karel Vedral. Úkolem Klubu je sdružovat pacienty Bechtěreviky, prosazovat a hájit jejich zájmy, zabezpečovat jejich informovanost (především v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče, lázeňství i všech dalších oblastech, které mohou přispět ke zlepšení a usnadnění života bechtěreviků) a spolupracovat s vládními a dalšími organizacemi doma i v zahraničí. Klub bechtěreviků byl založen v roce Je členem Mezinárodní federace Bechtěrevických organizací ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation), která sdružuje okolo 30 Bechtěrevických organizací ze všech světadílů (s výjimkou Afriky). Klub bechtěreviků je členem řady pacientských sdružení, koalic a skupin, je zakládajícím členem České rady humanitárních organizací a Národní rady zdravotně postižených ČR. V obou organizacích má své stálé zástupce. V Národní radě zdravotně postižených pracuje prezident Klubu bechtěreviků v republikovém výboru. Klub vydává pro své členy informační časopis Bechtěrevik, ve kterém jsou publikovány odborné články lékařů - revmatologů, materiály s problematikou sociálně zdravotní, překlady odborných článků ze zahraničních zdravotnických časopisů, rady bechtěrevikům, zprávy o činnosti Klubu a jeho Krajských výborů, prezidia a různé další příspěvky členů Klubu. Od roku 2004 je vydáván jako měsíčník. Klub bechtěreviků organizuje na celostátní i krajské úrovni týdenní rekondiční lázeňské pobyty, kterých se ročně zúčastní více jak 200 členů Klubu bechtěreviků. V posledních letech je součástí pobytu i přednáška specialisty lékaře revmatologa. Členem Klubu bechtěreviků se může stát každý občan České republiky či cizí státní příslušník starší 15 let, který projeví o členství zájem, a to na základě přihlášky, kterou zašle Klubu a zaplacení členského příspěvku, který činí 250.-Kč ročně. Kolektivním členem se mohou stát i organizace po zaplacení ročního příspěvku Kč. Nejvyšším orgánem Klubu bechtěreviků je Valná hromada členů ( od roku 2005 Shromáždění delegátů), kterou svolává prezident Klubu bechtěreviků nejméně jedenkrát za rok. Výkonný výbor a Prezidium je voleno Shromážděním delegátů na období čtyř let, řídí činnost Klubu, zajišťuje akce s celostátní působností, vydávání klubového měsíčníku Bechtěrevik, distribuci audio a video kazet s domácím cvičením pro bechtěreviky. Prezident i prezidium zastupují Klub při různých vnitrostátních i zahraničních akcích. Prezidium se snaží poradit a pomoci všem členům, kteří o to požádají. Ke konci roku 2004 Klub eviduje přes 1800 členů. Jako pomůcku pro rehabilitaci nemocných Bechtěrevovou chorobou vydal Klub Příručku pro bechtěreviky, ve spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze magnetofonovou kazetu s názvem Domácí cvičení a ve spolupráci s LL Jáchymov a.s. videokazetu s názvem Cvičení a léčba při zánětlivém onemocnění páteře. Kazety je možné si objednat na poštovní adrese Klubu. Cena audiokazety je za 100,- Kč pro členy, pro ostatní za 130,- Kč, videokazeta je za 150,- Kč pro členy, pro ostatní za 180,- Kč bez balného a poštovného ( činí 130 kč). Pro pohodlné cvičení zajistil Klub bechtěreviků pro své členy jednotné cvičební trička a ponožky označené logem Klubu bechtěreviků. Rovněž je lze objednat na adrese Klubu bechtěreviků. Podle možností a podle získaných prostředků bude Klub bechtěreviků pokračovat v doplňování cvičebních úborů a pomůcek ke cvičení. Podstatu své činnosti vidí Klub bechtěreviků především ve výchově pacientů k pravidelným rehabilitačním návykům a životosprávě, odpovídající dg. Morbus Bechtěrev, v pravidelných informacích o této chorobě ve světle nejnovějších poznatků a v možnostech zpřístupnění skupinového rehabilitačního cvičení. Toto je velký úkol pro krajské organizace, které se postupně více zapojují do práce Klubu. Cílem prezidia Klubu bechtěreviků je vybudovat fungující systém krajských a případně i regionálních skupin, obdobně, jako je tomu ve většině evropských pacientských organizacích a rovněž tak v USA a Kanadě. V posledním období věnuje Klub bechtěreviků velkou pozornost lékové politice a to zejména z důvodů nežádoucích účinků léků. Pacient bechtěrevik je celoživotním uživatelem léčiv a je proto velmi ohrožován vedlejšími účinky farmak. Klub bechtěreviků vytvořil projekt nazvaný pracovním názvem Projekt Béďa, který byl zaměřen na problematiku a kvalitu života pacienta s Bechtěrevovou chorobou. Do projektu bylo úspěšně zapojeno více jak tisíc členů Klubu bechtěreviků. Výsledky pomohlo zpracovat Centrum biostatistiky Masarykovy univerzity v Brně. Celý projekt se mohl úspěšně uskutečnit za sponzorství firmy Schering Plough CEAG. Celý projekt je velmi vysoce hodnocen lékařskými i společenskými organizacemi.

3 Zprávy o činnosti Klubu bechtěreviků v roce 2004 Trvalou pozornost i podporu věnovalo prezidium našim krajským organizacím v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, ve Zlíně, Ostravě,Ústí nad Labem a Plzni. Později potom zbývajícím krajům, které se postupně ustanovily. Ke konci roku 2004 již pracovalo 13 ze 14. krajů. Podrobněji o činnosti krajských organizací v samostatné zprávě. Dále se prezidium zaměřilo na vydávání občasníku Bechtěrevik, který je nezbytným informačním prostředkem pro naše členy i širší odbornou veřejnost. Jeho vydávání je ovšem závislé na dotacích od Ministerstva zdravotnictví, které jsme v roce 2004 sice ještě v menší míře obdrželi, ale za cenu přesunu finančních prostředků z oblasti rehabilitace a rekondičních pobytů. Navíc není patrně možné pokračovat dosavadním způsobem, protože platí nový zákon o tisku a tak bylo rozhodnuto přejít na pravidelný časopis. To se podařilo koncem roku Od ledna 2004 již Bechtěrevik vychází jako pravidelný časopis. Dalším stěžejním bodem naší činnosti bylo zajišťování rekondičních pobytů v lázeňských zařízeních a dalších rehabilitačních zařízeních a s tím spojené získávání dotací od Ministerstva zdravotnictví ČR na tento projekt. I v uplynulém období se nám nakonec podařilo potřebné finanční prostředky získat. Podařilo se významně rozšířit počet účastníků i počet míst kde jsou rekondiční pobyty poskytovány. Rehabilitační pobyty jsme doplnili o edukační přednášky předních revmatologů. To ovšem nepovažujeme za stav konečný a stále pracujeme na zabezpečení poskytování rehabilitační péče pro členy Klubu bechtěreviků po celém území ČR. Klub se také aktivně zapojil do činností v tzv. střešních organizacích. Své zástupce máme v Národní radě zdravotně postižených ČR. Prezident Klubu bechtěreviků je členem republikového výboru NRZP.V České radě humanitárních organizací je prezident Klubu bechtěreviků členem správní rady a zástupce máme i ve výboru pro mezinárodní spolupráci v Mezinárodní federaci bechtěrevických společností - ASIF. Mediální prezentace našeho Klubu nebyla v uplynulém období nikterak zanedbána. Od září 1999 máme své internetové stránky na adrese (http://klub-bechtereviku.com). Postupně byl vybudován internetový portál pro první a základní informace o nemoci se podařilo představit veřejnosti začátkem prosince Na něj je odkázán každý nově diagnostikovaný pacient. Všichni lékaři revmatologové jsou tak informováni. I v pořadech Českého rozhlasu, regionálních rozhlasových stanicích a televizních zpravodajstvích jsme prezentovali nejen činnost našeho Klubu bechtěreviků, ale informovali jsme i o naší spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze. Uveřejnili jsme řadu článků o naší činnosti v různých tiskovinách. Podařilo se nám uspořádat řadu edukačních akcí při rekondičních pobytech v lázních Jáchymov a Bohdaneč. Prezentace našeho Klubu se neodehrávala pouze na poli mediálním. Pravidelně se účastníme zasedání Dekády kostí a kloubů Účastníme se jako jedna z mála pacientských organizací i odborných akcí Revmatologické společnosti J.E.Purkyně a lékařských konferencí Fyziatrické společnosti v Lázních Jáchymov. Také jsme navázali smluvní spolupráci s Revmaligou v ČR a Ligou proti osteoporóze. Po celý rok se prezidium samozřejmě věnovalo tzv. běžné agendě, tzn. zajištění nezbytné administrativy, hospodaření se svěřenými prostředky, vyřizování korespondence, zpracování žádostí o dotace, zajištění termínů rekondic, evidence nových členů a v neposlední řadě překlady odborných článků ze zahraničních bechtěrevických publikací pro náš občasník. Pro mnohé členy našeho Klubu je již samozřejmostí, že pořádáme rekondiční pobyty v lázeňských zařízeních. Výbor Klubu bechtěreviků má snahu o rozšiřování možností těchto pobytů, neboť zájem o ně rok od roku roste. Pravidelně pořádáme týdenní léčebné pobyty v LL Jáchymov a v L. Bohdaneč. S ostatními vybranými lázněmi jsme vedli jednání a v roce 2003 ani v roce 2004 přes včasnou nabídku byl zatím mezi členy o ně minimální zájem. Doufáme, že v roce 2005 bude opět možnost jejich realizace a budeme úspěšnější. Účelem těchto rekondičních pobytů je upevnění správných návyků pro pravidelné domácí cvičení pacientů s dg. Morbus Bechtěrev. Dosud jsme velmi spokojeni se všemi službami, kterých se nám dostává při rekondičních pobytech ve všech lázeňských zařízeních a můžeme si jen přát, aby i nadále zůstávaly na stejně vysoké úrovni.ke konci roku jsme přijali do Klubu bechtěreviků prvního kolektivního člena Léčbné Lázně Jáchymov, a.s. Právě tyto lázně byly prvními s kým Klub bechtěreviků úžeji spolupracoval již od svého vzniku před 15ti lety. Mnoho našich členů jezdí pravidelně do LL Jáchymov na pravidelnou léčbu každý rok. Kolektivní členství by mělo umožnit ještě větší spolupráci a zvýšit možnosti léčby našich členů v těchto lázních. Klub s radostí vítá spolupráci se všemi revmatology a rehabilitačními pracovníky v ČR, kteří jsou ochotni přispívat do klubového časopisu Bechtěrevik a spolupracovat s KB jak v Praze, tak i v krajích. Doufáme, že lékaři budou své pacienty informovat o existenci a činnosti Klubu bechtěreviků. K tomu by jim měl posloužit odkaz na internetový portál poskytující všechny základní informace zejména pro nové pacienty. Klub bechtěreviků se obrací pravidelně s prosbou na všechny, kteří mohou přispět na činnost klubu jak finanční částkou (např.dar nebo sponzorský dar za reklamu v časopise, tak i materiálně (např. kancelářské potřeby, reklamní předměty apod.). Získané prostředky budou použity např. na organizační zajištění rekondičních pobytů nebo na vydání časopisu Bechtěrevik. Kontakt: Prezident Klubu bechtěreviků: Karel Vedral Telefon , Fax , e

4 Mezinárodní spolupráce v roce 2004 Zahraniční spolupráce Klubu je spojena s naším členstvím v Mezinárodní federaci bechtěrevických společností (ASIF). Počátkem roku jsme odeslali podrobný dotazník o naší činnosti, který slouží jako podklad pro souhrnnou zprávu o činnosti bechtěrevických pacientských organizací v celém světě. Jedná se o 28 organizací s celkovým počtem více než členů. Ze zprávy, která nabízí porovnání v mezinárodním měřítku, lze dovodit, že náš Klub pracuje velmi dobře. Činnost ASIFu byla v poslední době částečně omezena řešením formálních problémů, které souvisí s tím, že bývalý prezident pochází z Anglie, nově zvolený prezident z Irska a bylo nutné udělat celou řadu kroků, které umožnily přechod z anglického na irské zákonodárství. Přesto probíhaly dotazníkové průzkumy, pro které se využívá velké členské základny. Proběhly zatím pilotní verze dvou průzkumů v několika zemích a podle výsledků by se mělo pokračovat i v dalších zemích. Pokračovali jsme ve vzájemné výměně členských časopisů, které jsou pro nás cenným zdrojem informací. Udržujeme i dvoustranné kontakty, zvláště s německou organizací, kde byl zájem o výměnu zkušeností. Nejvyšší orgán ASIFu, rada, která je tvořena zástupci všech členských zemí, by měla mít příští zasedání až v roce Dánská pacientská organizace zkoumá své možnosti a uvažuje o jejím pořádání. Hlavní činnost - Rekondiční pobyty V roce 2004 uskutečnil Klub bechtěreviků některé změny v rekondičních pobytech svých členů. Především došlo k nasmlouvání dalších zařízení poskytujících lázeňskou nebo rehabilitační péči. Dále byl vyhodnocen průzkum zájmu a podle něj rozšířeny nové druhy poskytovaných procedur a to zejména v oblasti masáží. Ukázalo se, že nová zařízená jsou pružnější a více nám vycházejí vstříc a že tedy bude nutné se na ně více orientovat. Na rekondičních, případně rehabilitačních pobytech se vystřídalo více jak 230 členů Klubu bechtěreviků. Přes toto velké číslo bylo nutné jeden běh zrušit pro nedostatečný zájem. Tím je také daná kapacita, kterou bude Klub bechtěreviků smluvně zajišťovat v příštích letech i když je možné, že zájem stoupne. Rekondiční pobyty uskutečňované v jarních a podzimních přechodech počasí mohou významně ovlivnit ústup bolesti a pomohou překonat pro bechtěreviky klimaticky nepříjemná období. Téměř 97% účastníků rekondičních pobytů je hodnotilo pochvalně a vyjádřilo spokojenost. Letos bude postupně na všech pobytech zajišťována edukace pacientů zaměřená na nové druhy léků, jejich účinky a správné užívání. Rovněž se chceme pokusit o několik přednášek zaměřených na novou tzv. Biologickou léčbu. Jeden pobyt bude věnován našim seniorům a bude zaměřen na získání nové kvalifikace pro případ ztráty zaměstnání a nebo předčasného odchodu do důchodu. Časopis Bechtěrevik V roce 2004 bylo vydáno 12 čísel (č ) klubového časopisu Bechtěrevik. 4asopis vycházel v obdobné úpravě jako v r s nekřídovou obálkou a s maximálním využitím tiskové plochy, aby se snížily finanční náklady na jeho vydávání. Navíc byla čísla postupně doplňována barevnou přílohou. Každé číslo začínalo úvahou prezidenta Klubu o aktuálních problémech činnosti Klubu a o plánech pro další období. Dále byly uveřejňovány články s informacemi o Bechtěrevově nemoci a o problematice její farmakoterapie. Vedle toho byly uveřejněny i informace o nových zákonech a předpisech z oblasti zdravotně postižených a ze sociální oblasti. Pravidelně byli čtenáři seznamování s výsledky jednání prezídia. Jednotlivé krajské organizace uveřejňovaly informace o své činnosti včetně nabídek pořádaných akcí. Některá čísla byla vydána již v plném obsahu Krajskou organizací. V těchto číslech krajské organizace podrobněji popsali svou činnost i své plány do budoucna. Tyto informace jsou inspirující pro další krajské organizace, které nepracují tak dlouho a potřebují získat zkušenosti pro samostatné možnosti prezentace. V roce 2005 bude časopis vycházet jako měsíčník s obdobným zaměřením a na jeho vydávání se budou podílet jednotlivé krajské organizace podle modelu, který jsme vyzkoušeli v roce Spolupráce s lékaři Klub bechtěreviků úzce spolupracuje s Revmatologickým ústavem v Praze a pravidelně se účastní všech sjezdů, kongresů a konferencí pořádaných Českou revmatologickou společností. To je nám umožněno zejména ředitelem Revmatologického ústavu prof MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc. Dále se Klub bechtěreviků pravidelně účastní jednání sjezdů Fyziatrické společnosti v Jáchymově. V rámci sekcí pacientů a SZP pravidelně vystupujeme se svými příspěvky. -4-

5 Základní údaje o hospodaření Klubu bechtěreviků Příjmy ,58 Úroky od banky 538,78 Prodej rehabilitačních pomůcek 4885 Spoluúčast členů KB na rekondicích ,5 Sponzorské dary Úhrada nákladů na společné akce Úhrada za členské karty 30 Vratky minulých let 191,3 Členské příspěvky od nevýdělečných členů Členské příspěvky od výdělečných členů Členské příspěvky na časopis Bechtěrevik Členské příspěvky (od roku 2005 ve výši Kč 250,--) 6250 Dotace od státních orgánů Dotace od orgánů územních samosprávných celků Vydání 1, ,88 Kancelářské potřeby 6274 Rehabilitační pomůcky 9204,5 Spotřeba elektrické energie Telefonní poplatky 20903,72 Poštovní poplatky Distribuce časopisu Bechtěrevik od ,83 Tisk časopisu Bechtěrevik od ,1 Tisk složenek 3158,5 Opravy a údržba Cestovné 25019,8 Náklady na reprezentaci (konference) 17657,8 Náklady na valnou hromadu 4318,6 Nájemné Členství v ASIF 4740,42 Povinný příspěvek NRZP a ČRZP 1400 Údržba INTERNETu 9690 Vedení účetnictví 1275 Rekondice ,59 Projekty ,57

6 Příjmy ,58 Odměny na základě Dohody o provedení práce Poplatky bance 6838,52 Ostatní poplatky 7451,5 Různé vratky Náklady minulých let 27564,2 Daně 5790 Vratky dotací od orgánů územních samosprávných celků 17575,23 Rekapitulace: Příjmy ,58 Vydání ,88 Rozdíl 94156,7 Stav bankovního účtu k ,5 Stav bankovního účtu k ,2 Zpráva Kontrolní a revizní komise Kontrolní a revizní komise Klubu bechtěreviků pracovala od svého zvolení Valnou hromadou v roce 2004 ve tříčlenném obsazení,ač byla zvolena jako pětičlenná. Předsedu komise vykonával Jan ŠTĚPÁN a členové komise jsou NOVOTNÁ Růžena, REJTHAR Aleš, SAMEK Kristián a Mgr.VACULÍKOVÁ Ivana. Jeden člen se nezapojil do činnosti komise pro těžké onemocnění a jedna členka, zřejmě pro své zaneprázdnění se do činnosti komise nezapojila také. Komise neměla vypracován plán práce, ale průběžně vykonávala revize podle potřeb klubu a podnětů jejich členů. Ne vždy se dařila součinnost s krajskými výbory. Komise se účastnila alespoň jedním zástupcem na jednáních prezidia. Sledovala plnění úkolů prezidia i jeho hospodaření. Z důvodů časové tísně zaviněné nedodržením termínu vyúčtování Krajských organizací, byly provedeny účetní revize krajských organizací v Pražské kanceláři Klubu bechtěreviků a přes prezidentem Klubu vydané jednotné pokyny k vedení účetnictví byly shledány nedostatky v přehlednosti a tím i průhlednosti účetnictví u několika krajských organizací. Komise uložila krajům nedostatky odstranit. Při zavádění účtů krajských organizací do celkového účetnictví Klubu se však opět objevili chybné výsledky u třech krajských organizací. Na základě této skutečností podal k 31.lednu 2004 předseda kontrolní a revizní komise Bedřich Watzik svou rezignaci a nahradil jej Jan Štěpán. V souvislosti s hospodařením krajů vydal prezident Klubu bechtěreviků řadu opatření po jejich uvedení do praxe došlo k výraznému zlepšení i když bylo účetnictví staženo na jedno místo prezidium. Byla provedena kontrola movitého majetku Klubu Bechtěreviků. Nebylo shledáno závažných závad. Byla provedena kontrola plánu rozpočtu Klubu Bechtěreviků a jeho plnění. Nebylo shledáno závažných nedostatků. Komise provedla kontrolu hospodaření Klubu bechtěreviků jako celku a schválila závěrečný účet Klubu bechtěreviků. Audit účetnictví a hospodaření Klubu bechtěreviků Prezidium Klubu bechtěreviků velmi dbá na dobré jméno svého Klubu a v zájmu svých členů požádal koncem roku 2004 o provedení nezávislého auditu. Provedení auditu bylo také podmínkou poskytnutí dotací Ministerstva Zdravotnictví ČR. I když limit při čerpání prostředků dotací nebyl překročen přesto byl nezávislý audit proveden i v oblasti dotací a jeho výsledek byl předán Ministerstvu Zdravotnictví ČR, což nám jistě poskytne větší důvěru při našich dalších žádostech o dotaci. O provedení nezávislého auditu byla požádána:

7 Anithea Š k o d o v á.auditor. číslo dekretu Boleslavská Praha Přetiskujeme dopis auditora, který jsme obdrželi mimo Kompletní zprávy, která je uložena v dokumentaci Klubu bechtěreviků. Dopis vedení společnosti Ověření účetní závěrky za rok 2004 bylo zaměřeno zejména na dodržování zákona č.563/91 Sb. o účetnictví v platném znění a dalších souvisejících předpisů. Mezi ověřované oblasti patřily zejména: A) inventarizace majetku, pokladny, běžného účtu, pohledávek a závazků. Nebyly shledány žádné závady. B) programové vybavení, vedení peněžního deníků, předepsané náležitosti účetních dokladů,účetní rozvrh roku 2004, způsoby oceňování majetku a závazků, odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku, průkaznost, úplnost a správnost vedení účetnictví, návaznost zůstatků syntetických účtů na účetní výkaznictví, dodržování zásady evidence, členění příjmů a výdajů podle jednotlivých druhů činností, závěrkové účetní operace, peněžní deník, rozvaha a výkaz zisků a ztrát k datu Nebyly shledány žádné závady. Závěr: Účetnictví je podle mého názoru úplné, průkazné, věrně a poctivě zobrazuje stav majetku, závazků a hospodářský výsledek za účetní období roku V Praze dne 31. ledna 2005 Ing. Anithea Š k o d o v á v.r. a u d i t o r Krajské organizace Klubu bechtěreviků Činnost Klubu bechtěreviků se především odehrává v malých regionálních skupinách, které přímo organizují Krajské organizace Klubu bechtěreviků. Dosud jsou ustaveny a pracují tyto Krajské organizace Klubu bechtěreviků: Klub bechtěreviků - Kraj Jihočeský. Předsedkyní jeho výboru je paní Marie Chromá. Smetanova 447, Hluboká nad Vltavou Spojení na krajský výbor je :tel , Klub bechtěreviků - Kraj Jihomoravský. Předsedkyně je Jana Řezaninová, Ptašínského 9, Brno Spojení na krajský výbor je , , Klub bechtěreviků - Kraj Královéhradecký. Předsedkyně je Mgr. M. Jirečková,K Sokolovně 437, Hradec Králové. Telefon , , Klub bechtěreviků - Kraj Zlínský. Předseda L. Imrýšek, Sadová 1033, Vizovice. Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Moravskoslezský. Předseda: Stanislav Taťoun, Rychnovské nábř. 85, Branka u Opavy Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Plzeňský. Předseda Karel Hejda, Svatopluka Čecha 409, Chlumčany u Přeštic. Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Ústecký. Předseda: Aleš Blažek, Hluboká 486, Ústí nad Labem Telefon:

8 888 - Klub bechtěreviků - Kraj Vysočina. Předseda Jaroslav Miklík, Vančurova 3, Žďár nad Sázavou. Telefon: nebo Klub bechtěreviků - Kraj Olomoucký. Předsedkyně Ing..Lenka Procházková, Čs. odboje 13, Prostějov 6. Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Liberecký. Předseda: v současné době nemá předsedu Telefon : vyřizuje výkonný výbor KB v Praze Klub bechtěreviků - Hl. m. Praha Předsedkyně: Michal Srba, Schulhoffova 857, Praha 4 Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Středočeský Předseda: Jindřich Fanta, U Cihelny 676, Kolín 4 Telefon Klub bechtěreviků - Kraj Pardubický Předseda: Luděk Zajíček, Na Pláni 1345, Ústí nad Orlicí Telefon: , Klub bechtěreviků - Kraj Karlovarský Předseda: v současné době nemá předsedu Telefon : vyřizuje výkonný výbor KB v Praze * Poznámka: číslo před názvem Krajského Klubu bechtěreviků slouží jako variabilní symbol v účetní styku. Vedení Klubu bechtěreviků Prezídium Klubu bechtěreviků Prezident: Karel Vedral, Revmatologický ústav,na Slupi 4, Praha 2 Spojení na prezidium: telefon , fax Informace pro nové členy a zájemce o Bechtěrevovu nemoc : - Výkonný výbor Klubu bechtěreviků Předseda výkonného výboru: Karel Pasler, Zaječice 30, Zaječice Telefon: Kancelář Klubu bechtěreviků Adresa: Neklanova 25, Praha 2 Telefon: je dostupný pouze v době konání služby každý čtvrtek od 14,00 do 16,00 hodin Kontrolní a revizní komise Klubu bechtěreviků Předseda: Jan Štěpán, U školy 74, Stará Huť Telefon: viz prezidium Základní údaje o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků, občanské sdružení Registrováno Ministerstvem Vnitra ČR VSP/1 1739/90 Sídlo a poštovní adresa:klub bechtěreviků, Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení : /0100 Vydávání časopisu povoleno Ministerstvem kultury ČR: MKČR E Počet přihlášených členů Klubu bechtěreviků 1830 osob k

9 Výroční zprávu zpracovalo prezidium Klubu bechtěreviků v dubnu 2005 a projednalo na svém zasedání dne Klub bechtěreviků, občanské sdružení se sídlem: Revmatologický ústav Na Slupi Praha 2

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s.

Stanovy. Revma Ligy v ČR, o.s. Stanovy Revma Ligy v ČR, o.s. Revma Liga v Č R je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, které bylo registrováno Ministerstvem vnitra České republiky dne 15. 8. 1991 pod

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR

Stanovy neziskové organizace DebRA ČR Stanovy neziskové organizace DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní oddělení FN Brno, Černopolní 9, 615 00 Brno 3. Působnost: celé území České

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Kožní oddělení I. dětské interní kliniky FN Brno, Černopolní 9, 625 00 Brno 3. Působnost:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM z. s., nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. za rok 2016, zprávě auditora a návrhu rozpočtu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Stanovy Klubu bechtěreviků České republiky z.s.

Stanovy Klubu bechtěreviků České republiky z.s. Stanovy Klubu bechtěreviků České republiky z.s. 1 Název, sídlo, působnost 1. Název spolku je Klub bechtěreviků České republiky, zapsaný spolek 2. Zkrácený název je Klub bechtěreviků ČR z.s. 3. Právní forma:

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2012 POČET LISTŮ: 9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. Článek I. Základní ustanovení Český svaz tělesné výchovy-regionální sdružení se sídlem v Olomouci Legionářská 12, 779 00 Olomouc ( návrh změn stanov pro VH RS ČSTV 26.9. 2013) S T A N O V Y Regionálního sdružení České unie sportu Olomouc

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Klub pacientů mnohočetný myelom

Klub pacientů mnohočetný myelom Klub pacientů mnohočetný myelom Proč byl klub založen? Jako výsledek dlouhodobě se rodící iniciativy onkologických pacientů s diagnózou mnohočetný myelom, která vycházela z potřeby lépe informovat pacienty

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně

Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Stanovy občanského sdružení Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně Preambule Občanské sdružení Ćtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně motivuje ke zdravému životnímu stylu přijetím osobní odpovědnosti

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 1.1.2002 do 31.12.2002 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 Rozvaha obce Podveky k 31.12.2014 AKTIVA Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Aktiva celkem: PASIVA 14 922.623,24 Kč 485.138,55 Kč

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Kotnovská 137, 390 01 Tábor Tel./fax: 381 213 332 e-mail:apsscr@apsscr.cz, www.apsscr.cz Pravidla hospodaření Asociace poskytovatelů sociálních služeb České

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK /57549/2013/Kř-K/7540 Č.j.: KUOK 3324/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 5 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Z p r á v a a u d i t o r a

Z p r á v a a u d i t o r a Z p r á v a a u d i t o r a o ověření účetní závěrky společnosti Člověk v tísni - společnost při České televizi, o.p.s. za období od 16.4.1999 do 31.12.1999 Zpráva je určena pro zřizovatele a statutární

Více

V07 Karlovarský V08 Královéhradecký V09 Liberecký (5 mandátů)

V07 Karlovarský V08 Královéhradecký V09 Liberecký (5 mandátů) Položka 215 216 217 218 219 V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (5 mandátů) V5 Jihočeský 2 85 3 325 1 187 5 2 85 3 483 333 1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství IČO

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství IČO Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství IČO 663 65 457 Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2012 zpracovaný dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Závěrečný účet. Údaje o obci:

Závěrečný účet. Údaje o obci: Závěrečný účet Závěrečného účtu obce Vrbičany za rok 2016 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa:

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0

Celkem 2014 V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 2014 Index y/y V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 0 V02 Výnosy za senátorský mandát 4 129 650 1 567 500 2,63 V03 Výnosy za krajské mandáty 2 764 500 2 434 375 1,14 V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.)

Více

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.

V01 Výnosy za poslanecký mandát 0 V02 Výnosy za senátorský mandát V03 Výnosy za krajské mandáty V04 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast. V1 Výnosy za poslanecký mandát V2 Výnosy za senátorský mandát V3 Výnosy za krajské mandáty V4 Hlavní město Praha (1/3 z 8 zast.) 4 129 65 2 764 5 627 V5 Jihočeský V6 Jihomoravský V7 Karlovarský V8 Královéhradecký

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Honezovice za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS - Základní ustanovení 1.1. Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: - obecně právními předpisy - zásadami

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/59048/2012/KŘ-K/7445 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 5796/2013 Počet stran: 6 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSX01HL363 Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Stanovy České ortodontické společnosti

Stanovy České ortodontické společnosti Stanovy České ortodontické společnosti Platné od 27.prosince 1993 (Změna 2.7.2003) I. Obecná ustanovení 1. Česká ortodontická společnost (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ

TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ TJ PŘEŠTICE VNITŘNÍ PŘEDPIS O HOSPODAŘENÍ I. HOSPODAŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY Informace o hospodaření TJ Přeštice 1. Výkonný výbor včele s hospodářem řádně spravuje a hospodaří s majetkem TJ Přeštice tak,

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

STANOVY. Společnost vědeckotechnických parků ČR. Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti. Článek 1 Název a sídlo společnosti. Článek 2 Právní forma

STANOVY. Společnost vědeckotechnických parků ČR. Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti. Článek 1 Název a sídlo společnosti. Článek 2 Právní forma STANOVY Společnost vědeckotechnických parků ČR Hlava I Název, sídlo a cíl činnosti Článek 1 Název a sídlo společnosti 1. Společnost vyvíjí činnost pod názvem: Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující:

Celkové výnosy byly ve výši 78.105 tis. CZK, což bylo o 3.393 tis. CZK (o 4,54%) více v porovnání s plánem, a jejich struktura byla následující: Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram, nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů, z.s. za rok 214, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 215

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE

SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACÍ IVANČICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2011 Obsah: 1. Činnost svazku 2. Plnění rozpočtu hlavní činnost 3. Hospodářská činnost 4. Poskytnuté dotace 5. Úvěry svazku 6. Hospodaření s

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více