KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2004

2 Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých zájemců o zlepšení jejich života (firem, odborníků, rodinných příslušníků, přátel apod.), ustavené v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. O sdružování občanů. Sdružení působí na území České republiky, sídlem je Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2. Čestnými členy klubu jsou: prof. MUDr. Karel Trnavský, Dr.Sc., spoluzakladatel Klubu bechtěreviků, MUDr. Hana Hornátová, spoluzakladatelka Klubu bechtěreviků a bývalá ředitelka Lázní Jáchymov, Ing. Jindřich Zich,spoluzakladatel klubu bechtěreviků a jeho dlouholetý předseda, prof. MUDr. Karel Pavelka,DrSc, ředitel Revmatologického ústavu a paní Jana Kameníková, dlouholetá členka a bývalá předsedkyně Klubu bechtěreviků. Současným prezidentem Klubu bechtěreviků je Karel Vedral. Úkolem Klubu je sdružovat pacienty Bechtěreviky, prosazovat a hájit jejich zájmy, zabezpečovat jejich informovanost (především v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče, lázeňství i všech dalších oblastech, které mohou přispět ke zlepšení a usnadnění života bechtěreviků) a spolupracovat s vládními a dalšími organizacemi doma i v zahraničí. Klub bechtěreviků byl založen v roce Je členem Mezinárodní federace Bechtěrevických organizací ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation), která sdružuje okolo 30 Bechtěrevických organizací ze všech světadílů (s výjimkou Afriky). Klub bechtěreviků je členem řady pacientských sdružení, koalic a skupin, je zakládajícím členem České rady humanitárních organizací a Národní rady zdravotně postižených ČR. V obou organizacích má své stálé zástupce. V Národní radě zdravotně postižených pracuje prezident Klubu bechtěreviků v republikovém výboru. Klub vydává pro své členy informační časopis Bechtěrevik, ve kterém jsou publikovány odborné články lékařů - revmatologů, materiály s problematikou sociálně zdravotní, překlady odborných článků ze zahraničních zdravotnických časopisů, rady bechtěrevikům, zprávy o činnosti Klubu a jeho Krajských výborů, prezidia a různé další příspěvky členů Klubu. Od roku 2004 je vydáván jako měsíčník. Klub bechtěreviků organizuje na celostátní i krajské úrovni týdenní rekondiční lázeňské pobyty, kterých se ročně zúčastní více jak 200 členů Klubu bechtěreviků. V posledních letech je součástí pobytu i přednáška specialisty lékaře revmatologa. Členem Klubu bechtěreviků se může stát každý občan České republiky či cizí státní příslušník starší 15 let, který projeví o členství zájem, a to na základě přihlášky, kterou zašle Klubu a zaplacení členského příspěvku, který činí 250.-Kč ročně. Kolektivním členem se mohou stát i organizace po zaplacení ročního příspěvku Kč. Nejvyšším orgánem Klubu bechtěreviků je Valná hromada členů ( od roku 2005 Shromáždění delegátů), kterou svolává prezident Klubu bechtěreviků nejméně jedenkrát za rok. Výkonný výbor a Prezidium je voleno Shromážděním delegátů na období čtyř let, řídí činnost Klubu, zajišťuje akce s celostátní působností, vydávání klubového měsíčníku Bechtěrevik, distribuci audio a video kazet s domácím cvičením pro bechtěreviky. Prezident i prezidium zastupují Klub při různých vnitrostátních i zahraničních akcích. Prezidium se snaží poradit a pomoci všem členům, kteří o to požádají. Ke konci roku 2004 Klub eviduje přes 1800 členů. Jako pomůcku pro rehabilitaci nemocných Bechtěrevovou chorobou vydal Klub Příručku pro bechtěreviky, ve spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze magnetofonovou kazetu s názvem Domácí cvičení a ve spolupráci s LL Jáchymov a.s. videokazetu s názvem Cvičení a léčba při zánětlivém onemocnění páteře. Kazety je možné si objednat na poštovní adrese Klubu. Cena audiokazety je za 100,- Kč pro členy, pro ostatní za 130,- Kč, videokazeta je za 150,- Kč pro členy, pro ostatní za 180,- Kč bez balného a poštovného ( činí 130 kč). Pro pohodlné cvičení zajistil Klub bechtěreviků pro své členy jednotné cvičební trička a ponožky označené logem Klubu bechtěreviků. Rovněž je lze objednat na adrese Klubu bechtěreviků. Podle možností a podle získaných prostředků bude Klub bechtěreviků pokračovat v doplňování cvičebních úborů a pomůcek ke cvičení. Podstatu své činnosti vidí Klub bechtěreviků především ve výchově pacientů k pravidelným rehabilitačním návykům a životosprávě, odpovídající dg. Morbus Bechtěrev, v pravidelných informacích o této chorobě ve světle nejnovějších poznatků a v možnostech zpřístupnění skupinového rehabilitačního cvičení. Toto je velký úkol pro krajské organizace, které se postupně více zapojují do práce Klubu. Cílem prezidia Klubu bechtěreviků je vybudovat fungující systém krajských a případně i regionálních skupin, obdobně, jako je tomu ve většině evropských pacientských organizacích a rovněž tak v USA a Kanadě. V posledním období věnuje Klub bechtěreviků velkou pozornost lékové politice a to zejména z důvodů nežádoucích účinků léků. Pacient bechtěrevik je celoživotním uživatelem léčiv a je proto velmi ohrožován vedlejšími účinky farmak. Klub bechtěreviků vytvořil projekt nazvaný pracovním názvem Projekt Béďa, který byl zaměřen na problematiku a kvalitu života pacienta s Bechtěrevovou chorobou. Do projektu bylo úspěšně zapojeno více jak tisíc členů Klubu bechtěreviků. Výsledky pomohlo zpracovat Centrum biostatistiky Masarykovy univerzity v Brně. Celý projekt se mohl úspěšně uskutečnit za sponzorství firmy Schering Plough CEAG. Celý projekt je velmi vysoce hodnocen lékařskými i společenskými organizacemi.

3 Zprávy o činnosti Klubu bechtěreviků v roce 2004 Trvalou pozornost i podporu věnovalo prezidium našim krajským organizacím v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, ve Zlíně, Ostravě,Ústí nad Labem a Plzni. Později potom zbývajícím krajům, které se postupně ustanovily. Ke konci roku 2004 již pracovalo 13 ze 14. krajů. Podrobněji o činnosti krajských organizací v samostatné zprávě. Dále se prezidium zaměřilo na vydávání občasníku Bechtěrevik, který je nezbytným informačním prostředkem pro naše členy i širší odbornou veřejnost. Jeho vydávání je ovšem závislé na dotacích od Ministerstva zdravotnictví, které jsme v roce 2004 sice ještě v menší míře obdrželi, ale za cenu přesunu finančních prostředků z oblasti rehabilitace a rekondičních pobytů. Navíc není patrně možné pokračovat dosavadním způsobem, protože platí nový zákon o tisku a tak bylo rozhodnuto přejít na pravidelný časopis. To se podařilo koncem roku Od ledna 2004 již Bechtěrevik vychází jako pravidelný časopis. Dalším stěžejním bodem naší činnosti bylo zajišťování rekondičních pobytů v lázeňských zařízeních a dalších rehabilitačních zařízeních a s tím spojené získávání dotací od Ministerstva zdravotnictví ČR na tento projekt. I v uplynulém období se nám nakonec podařilo potřebné finanční prostředky získat. Podařilo se významně rozšířit počet účastníků i počet míst kde jsou rekondiční pobyty poskytovány. Rehabilitační pobyty jsme doplnili o edukační přednášky předních revmatologů. To ovšem nepovažujeme za stav konečný a stále pracujeme na zabezpečení poskytování rehabilitační péče pro členy Klubu bechtěreviků po celém území ČR. Klub se také aktivně zapojil do činností v tzv. střešních organizacích. Své zástupce máme v Národní radě zdravotně postižených ČR. Prezident Klubu bechtěreviků je členem republikového výboru NRZP.V České radě humanitárních organizací je prezident Klubu bechtěreviků členem správní rady a zástupce máme i ve výboru pro mezinárodní spolupráci v Mezinárodní federaci bechtěrevických společností - ASIF. Mediální prezentace našeho Klubu nebyla v uplynulém období nikterak zanedbána. Od září 1999 máme své internetové stránky na adrese (http://klub-bechtereviku.com). Postupně byl vybudován internetový portál pro první a základní informace o nemoci se podařilo představit veřejnosti začátkem prosince Na něj je odkázán každý nově diagnostikovaný pacient. Všichni lékaři revmatologové jsou tak informováni. I v pořadech Českého rozhlasu, regionálních rozhlasových stanicích a televizních zpravodajstvích jsme prezentovali nejen činnost našeho Klubu bechtěreviků, ale informovali jsme i o naší spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze. Uveřejnili jsme řadu článků o naší činnosti v různých tiskovinách. Podařilo se nám uspořádat řadu edukačních akcí při rekondičních pobytech v lázních Jáchymov a Bohdaneč. Prezentace našeho Klubu se neodehrávala pouze na poli mediálním. Pravidelně se účastníme zasedání Dekády kostí a kloubů Účastníme se jako jedna z mála pacientských organizací i odborných akcí Revmatologické společnosti J.E.Purkyně a lékařských konferencí Fyziatrické společnosti v Lázních Jáchymov. Také jsme navázali smluvní spolupráci s Revmaligou v ČR a Ligou proti osteoporóze. Po celý rok se prezidium samozřejmě věnovalo tzv. běžné agendě, tzn. zajištění nezbytné administrativy, hospodaření se svěřenými prostředky, vyřizování korespondence, zpracování žádostí o dotace, zajištění termínů rekondic, evidence nových členů a v neposlední řadě překlady odborných článků ze zahraničních bechtěrevických publikací pro náš občasník. Pro mnohé členy našeho Klubu je již samozřejmostí, že pořádáme rekondiční pobyty v lázeňských zařízeních. Výbor Klubu bechtěreviků má snahu o rozšiřování možností těchto pobytů, neboť zájem o ně rok od roku roste. Pravidelně pořádáme týdenní léčebné pobyty v LL Jáchymov a v L. Bohdaneč. S ostatními vybranými lázněmi jsme vedli jednání a v roce 2003 ani v roce 2004 přes včasnou nabídku byl zatím mezi členy o ně minimální zájem. Doufáme, že v roce 2005 bude opět možnost jejich realizace a budeme úspěšnější. Účelem těchto rekondičních pobytů je upevnění správných návyků pro pravidelné domácí cvičení pacientů s dg. Morbus Bechtěrev. Dosud jsme velmi spokojeni se všemi službami, kterých se nám dostává při rekondičních pobytech ve všech lázeňských zařízeních a můžeme si jen přát, aby i nadále zůstávaly na stejně vysoké úrovni.ke konci roku jsme přijali do Klubu bechtěreviků prvního kolektivního člena Léčbné Lázně Jáchymov, a.s. Právě tyto lázně byly prvními s kým Klub bechtěreviků úžeji spolupracoval již od svého vzniku před 15ti lety. Mnoho našich členů jezdí pravidelně do LL Jáchymov na pravidelnou léčbu každý rok. Kolektivní členství by mělo umožnit ještě větší spolupráci a zvýšit možnosti léčby našich členů v těchto lázních. Klub s radostí vítá spolupráci se všemi revmatology a rehabilitačními pracovníky v ČR, kteří jsou ochotni přispívat do klubového časopisu Bechtěrevik a spolupracovat s KB jak v Praze, tak i v krajích. Doufáme, že lékaři budou své pacienty informovat o existenci a činnosti Klubu bechtěreviků. K tomu by jim měl posloužit odkaz na internetový portál poskytující všechny základní informace zejména pro nové pacienty. Klub bechtěreviků se obrací pravidelně s prosbou na všechny, kteří mohou přispět na činnost klubu jak finanční částkou (např.dar nebo sponzorský dar za reklamu v časopise, tak i materiálně (např. kancelářské potřeby, reklamní předměty apod.). Získané prostředky budou použity např. na organizační zajištění rekondičních pobytů nebo na vydání časopisu Bechtěrevik. Kontakt: Prezident Klubu bechtěreviků: Karel Vedral Telefon , Fax , e

4 Mezinárodní spolupráce v roce 2004 Zahraniční spolupráce Klubu je spojena s naším členstvím v Mezinárodní federaci bechtěrevických společností (ASIF). Počátkem roku jsme odeslali podrobný dotazník o naší činnosti, který slouží jako podklad pro souhrnnou zprávu o činnosti bechtěrevických pacientských organizací v celém světě. Jedná se o 28 organizací s celkovým počtem více než členů. Ze zprávy, která nabízí porovnání v mezinárodním měřítku, lze dovodit, že náš Klub pracuje velmi dobře. Činnost ASIFu byla v poslední době částečně omezena řešením formálních problémů, které souvisí s tím, že bývalý prezident pochází z Anglie, nově zvolený prezident z Irska a bylo nutné udělat celou řadu kroků, které umožnily přechod z anglického na irské zákonodárství. Přesto probíhaly dotazníkové průzkumy, pro které se využívá velké členské základny. Proběhly zatím pilotní verze dvou průzkumů v několika zemích a podle výsledků by se mělo pokračovat i v dalších zemích. Pokračovali jsme ve vzájemné výměně členských časopisů, které jsou pro nás cenným zdrojem informací. Udržujeme i dvoustranné kontakty, zvláště s německou organizací, kde byl zájem o výměnu zkušeností. Nejvyšší orgán ASIFu, rada, která je tvořena zástupci všech členských zemí, by měla mít příští zasedání až v roce Dánská pacientská organizace zkoumá své možnosti a uvažuje o jejím pořádání. Hlavní činnost - Rekondiční pobyty V roce 2004 uskutečnil Klub bechtěreviků některé změny v rekondičních pobytech svých členů. Především došlo k nasmlouvání dalších zařízení poskytujících lázeňskou nebo rehabilitační péči. Dále byl vyhodnocen průzkum zájmu a podle něj rozšířeny nové druhy poskytovaných procedur a to zejména v oblasti masáží. Ukázalo se, že nová zařízená jsou pružnější a více nám vycházejí vstříc a že tedy bude nutné se na ně více orientovat. Na rekondičních, případně rehabilitačních pobytech se vystřídalo více jak 230 členů Klubu bechtěreviků. Přes toto velké číslo bylo nutné jeden běh zrušit pro nedostatečný zájem. Tím je také daná kapacita, kterou bude Klub bechtěreviků smluvně zajišťovat v příštích letech i když je možné, že zájem stoupne. Rekondiční pobyty uskutečňované v jarních a podzimních přechodech počasí mohou významně ovlivnit ústup bolesti a pomohou překonat pro bechtěreviky klimaticky nepříjemná období. Téměř 97% účastníků rekondičních pobytů je hodnotilo pochvalně a vyjádřilo spokojenost. Letos bude postupně na všech pobytech zajišťována edukace pacientů zaměřená na nové druhy léků, jejich účinky a správné užívání. Rovněž se chceme pokusit o několik přednášek zaměřených na novou tzv. Biologickou léčbu. Jeden pobyt bude věnován našim seniorům a bude zaměřen na získání nové kvalifikace pro případ ztráty zaměstnání a nebo předčasného odchodu do důchodu. Časopis Bechtěrevik V roce 2004 bylo vydáno 12 čísel (č ) klubového časopisu Bechtěrevik. 4asopis vycházel v obdobné úpravě jako v r s nekřídovou obálkou a s maximálním využitím tiskové plochy, aby se snížily finanční náklady na jeho vydávání. Navíc byla čísla postupně doplňována barevnou přílohou. Každé číslo začínalo úvahou prezidenta Klubu o aktuálních problémech činnosti Klubu a o plánech pro další období. Dále byly uveřejňovány články s informacemi o Bechtěrevově nemoci a o problematice její farmakoterapie. Vedle toho byly uveřejněny i informace o nových zákonech a předpisech z oblasti zdravotně postižených a ze sociální oblasti. Pravidelně byli čtenáři seznamování s výsledky jednání prezídia. Jednotlivé krajské organizace uveřejňovaly informace o své činnosti včetně nabídek pořádaných akcí. Některá čísla byla vydána již v plném obsahu Krajskou organizací. V těchto číslech krajské organizace podrobněji popsali svou činnost i své plány do budoucna. Tyto informace jsou inspirující pro další krajské organizace, které nepracují tak dlouho a potřebují získat zkušenosti pro samostatné možnosti prezentace. V roce 2005 bude časopis vycházet jako měsíčník s obdobným zaměřením a na jeho vydávání se budou podílet jednotlivé krajské organizace podle modelu, který jsme vyzkoušeli v roce Spolupráce s lékaři Klub bechtěreviků úzce spolupracuje s Revmatologickým ústavem v Praze a pravidelně se účastní všech sjezdů, kongresů a konferencí pořádaných Českou revmatologickou společností. To je nám umožněno zejména ředitelem Revmatologického ústavu prof MUDr. Karlem Pavelkou, DrSc. Dále se Klub bechtěreviků pravidelně účastní jednání sjezdů Fyziatrické společnosti v Jáchymově. V rámci sekcí pacientů a SZP pravidelně vystupujeme se svými příspěvky. -4-

5 Základní údaje o hospodaření Klubu bechtěreviků Příjmy ,58 Úroky od banky 538,78 Prodej rehabilitačních pomůcek 4885 Spoluúčast členů KB na rekondicích ,5 Sponzorské dary Úhrada nákladů na společné akce Úhrada za členské karty 30 Vratky minulých let 191,3 Členské příspěvky od nevýdělečných členů Členské příspěvky od výdělečných členů Členské příspěvky na časopis Bechtěrevik Členské příspěvky (od roku 2005 ve výši Kč 250,--) 6250 Dotace od státních orgánů Dotace od orgánů územních samosprávných celků Vydání 1, ,88 Kancelářské potřeby 6274 Rehabilitační pomůcky 9204,5 Spotřeba elektrické energie Telefonní poplatky 20903,72 Poštovní poplatky Distribuce časopisu Bechtěrevik od ,83 Tisk časopisu Bechtěrevik od ,1 Tisk složenek 3158,5 Opravy a údržba Cestovné 25019,8 Náklady na reprezentaci (konference) 17657,8 Náklady na valnou hromadu 4318,6 Nájemné Členství v ASIF 4740,42 Povinný příspěvek NRZP a ČRZP 1400 Údržba INTERNETu 9690 Vedení účetnictví 1275 Rekondice ,59 Projekty ,57

6 Příjmy ,58 Odměny na základě Dohody o provedení práce Poplatky bance 6838,52 Ostatní poplatky 7451,5 Různé vratky Náklady minulých let 27564,2 Daně 5790 Vratky dotací od orgánů územních samosprávných celků 17575,23 Rekapitulace: Příjmy ,58 Vydání ,88 Rozdíl 94156,7 Stav bankovního účtu k ,5 Stav bankovního účtu k ,2 Zpráva Kontrolní a revizní komise Kontrolní a revizní komise Klubu bechtěreviků pracovala od svého zvolení Valnou hromadou v roce 2004 ve tříčlenném obsazení,ač byla zvolena jako pětičlenná. Předsedu komise vykonával Jan ŠTĚPÁN a členové komise jsou NOVOTNÁ Růžena, REJTHAR Aleš, SAMEK Kristián a Mgr.VACULÍKOVÁ Ivana. Jeden člen se nezapojil do činnosti komise pro těžké onemocnění a jedna členka, zřejmě pro své zaneprázdnění se do činnosti komise nezapojila také. Komise neměla vypracován plán práce, ale průběžně vykonávala revize podle potřeb klubu a podnětů jejich členů. Ne vždy se dařila součinnost s krajskými výbory. Komise se účastnila alespoň jedním zástupcem na jednáních prezidia. Sledovala plnění úkolů prezidia i jeho hospodaření. Z důvodů časové tísně zaviněné nedodržením termínu vyúčtování Krajských organizací, byly provedeny účetní revize krajských organizací v Pražské kanceláři Klubu bechtěreviků a přes prezidentem Klubu vydané jednotné pokyny k vedení účetnictví byly shledány nedostatky v přehlednosti a tím i průhlednosti účetnictví u několika krajských organizací. Komise uložila krajům nedostatky odstranit. Při zavádění účtů krajských organizací do celkového účetnictví Klubu se však opět objevili chybné výsledky u třech krajských organizací. Na základě této skutečností podal k 31.lednu 2004 předseda kontrolní a revizní komise Bedřich Watzik svou rezignaci a nahradil jej Jan Štěpán. V souvislosti s hospodařením krajů vydal prezident Klubu bechtěreviků řadu opatření po jejich uvedení do praxe došlo k výraznému zlepšení i když bylo účetnictví staženo na jedno místo prezidium. Byla provedena kontrola movitého majetku Klubu Bechtěreviků. Nebylo shledáno závažných závad. Byla provedena kontrola plánu rozpočtu Klubu Bechtěreviků a jeho plnění. Nebylo shledáno závažných nedostatků. Komise provedla kontrolu hospodaření Klubu bechtěreviků jako celku a schválila závěrečný účet Klubu bechtěreviků. Audit účetnictví a hospodaření Klubu bechtěreviků Prezidium Klubu bechtěreviků velmi dbá na dobré jméno svého Klubu a v zájmu svých členů požádal koncem roku 2004 o provedení nezávislého auditu. Provedení auditu bylo také podmínkou poskytnutí dotací Ministerstva Zdravotnictví ČR. I když limit při čerpání prostředků dotací nebyl překročen přesto byl nezávislý audit proveden i v oblasti dotací a jeho výsledek byl předán Ministerstvu Zdravotnictví ČR, což nám jistě poskytne větší důvěru při našich dalších žádostech o dotaci. O provedení nezávislého auditu byla požádána:

7 Anithea Š k o d o v á.auditor. číslo dekretu Boleslavská Praha Přetiskujeme dopis auditora, který jsme obdrželi mimo Kompletní zprávy, která je uložena v dokumentaci Klubu bechtěreviků. Dopis vedení společnosti Ověření účetní závěrky za rok 2004 bylo zaměřeno zejména na dodržování zákona č.563/91 Sb. o účetnictví v platném znění a dalších souvisejících předpisů. Mezi ověřované oblasti patřily zejména: A) inventarizace majetku, pokladny, běžného účtu, pohledávek a závazků. Nebyly shledány žádné závady. B) programové vybavení, vedení peněžního deníků, předepsané náležitosti účetních dokladů,účetní rozvrh roku 2004, způsoby oceňování majetku a závazků, odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku, průkaznost, úplnost a správnost vedení účetnictví, návaznost zůstatků syntetických účtů na účetní výkaznictví, dodržování zásady evidence, členění příjmů a výdajů podle jednotlivých druhů činností, závěrkové účetní operace, peněžní deník, rozvaha a výkaz zisků a ztrát k datu Nebyly shledány žádné závady. Závěr: Účetnictví je podle mého názoru úplné, průkazné, věrně a poctivě zobrazuje stav majetku, závazků a hospodářský výsledek za účetní období roku V Praze dne 31. ledna 2005 Ing. Anithea Š k o d o v á v.r. a u d i t o r Krajské organizace Klubu bechtěreviků Činnost Klubu bechtěreviků se především odehrává v malých regionálních skupinách, které přímo organizují Krajské organizace Klubu bechtěreviků. Dosud jsou ustaveny a pracují tyto Krajské organizace Klubu bechtěreviků: Klub bechtěreviků - Kraj Jihočeský. Předsedkyní jeho výboru je paní Marie Chromá. Smetanova 447, Hluboká nad Vltavou Spojení na krajský výbor je :tel , Klub bechtěreviků - Kraj Jihomoravský. Předsedkyně je Jana Řezaninová, Ptašínského 9, Brno Spojení na krajský výbor je , , Klub bechtěreviků - Kraj Královéhradecký. Předsedkyně je Mgr. M. Jirečková,K Sokolovně 437, Hradec Králové. Telefon , , Klub bechtěreviků - Kraj Zlínský. Předseda L. Imrýšek, Sadová 1033, Vizovice. Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Moravskoslezský. Předseda: Stanislav Taťoun, Rychnovské nábř. 85, Branka u Opavy Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Plzeňský. Předseda Karel Hejda, Svatopluka Čecha 409, Chlumčany u Přeštic. Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Ústecký. Předseda: Aleš Blažek, Hluboká 486, Ústí nad Labem Telefon:

8 888 - Klub bechtěreviků - Kraj Vysočina. Předseda Jaroslav Miklík, Vančurova 3, Žďár nad Sázavou. Telefon: nebo Klub bechtěreviků - Kraj Olomoucký. Předsedkyně Ing..Lenka Procházková, Čs. odboje 13, Prostějov 6. Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Liberecký. Předseda: v současné době nemá předsedu Telefon : vyřizuje výkonný výbor KB v Praze Klub bechtěreviků - Hl. m. Praha Předsedkyně: Michal Srba, Schulhoffova 857, Praha 4 Telefon: Klub bechtěreviků - Kraj Středočeský Předseda: Jindřich Fanta, U Cihelny 676, Kolín 4 Telefon Klub bechtěreviků - Kraj Pardubický Předseda: Luděk Zajíček, Na Pláni 1345, Ústí nad Orlicí Telefon: , Klub bechtěreviků - Kraj Karlovarský Předseda: v současné době nemá předsedu Telefon : vyřizuje výkonný výbor KB v Praze * Poznámka: číslo před názvem Krajského Klubu bechtěreviků slouží jako variabilní symbol v účetní styku. Vedení Klubu bechtěreviků Prezídium Klubu bechtěreviků Prezident: Karel Vedral, Revmatologický ústav,na Slupi 4, Praha 2 Spojení na prezidium: telefon , fax Informace pro nové členy a zájemce o Bechtěrevovu nemoc : - Výkonný výbor Klubu bechtěreviků Předseda výkonného výboru: Karel Pasler, Zaječice 30, Zaječice Telefon: Kancelář Klubu bechtěreviků Adresa: Neklanova 25, Praha 2 Telefon: je dostupný pouze v době konání služby každý čtvrtek od 14,00 do 16,00 hodin Kontrolní a revizní komise Klubu bechtěreviků Předseda: Jan Štěpán, U školy 74, Stará Huť Telefon: viz prezidium Základní údaje o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků, občanské sdružení Registrováno Ministerstvem Vnitra ČR VSP/1 1739/90 Sídlo a poštovní adresa:klub bechtěreviků, Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2 IČO: DIČ: CZ Bankovní spojení : /0100 Vydávání časopisu povoleno Ministerstvem kultury ČR: MKČR E Počet přihlášených členů Klubu bechtěreviků 1830 osob k

9 Výroční zprávu zpracovalo prezidium Klubu bechtěreviků v dubnu 2005 a projednalo na svém zasedání dne Klub bechtěreviků, občanské sdružení se sídlem: Revmatologický ústav Na Slupi Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií. Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Posouzení hospodaření a dosahu služeb poskytovaných neziskovou organizací pro veřejnost Bakalářská práce Autorka: Andrea

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002

I. Úvodní slovo. PhDr. Olga Sozanská, duben 2002 I. Úvodní slovo Rok 2001 byl Organizací spojených národů vyhlášen jako Mezinárodní rok dobrovolníků. Považuji za významné, že mezi všemi v úvahu připadajícími tématy vybralo valné shromáždění OSN právě

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou

Komentář ČR ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou ke druhému stanovisku Poradního výboru k Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin ohledně plnění závazků z této Úmluvy Českou republikou - ACFC/OPII(2005)002 1 Obsah: str. ÚVOD...Error! Bookmark not

Více