nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy"

Transkript

1 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, Praha 1 Váš dopis značky / ze dne / Naše značka Vyřizuje / linka Zmatlíková Baďurová Lucie, Mgr. Bc. / Praha Věc: Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu: Zajištění stěhovacích a souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy Zdvořile Vás tímto žádáme o předložení nabídky na veřejnou zakázku Zajištění stěhovacích a souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy. Zároveň upozorňujeme, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (tzn., že plnění nedosáhne částky 2 mil. Kč bez DPH), která bude zadána mimo režim citovaného zákona ve smyslu jeho 18 odst Identifikace zadavatele Instituce: Adresa: Veřejný Jednající: zadavatel IČ: DIČ: Odbor: Odpovědná osoba: Odpovědný Telefon: útvar Fax: Výběrové řízení Telefon: Kontaktní Technické záležitosti: osoby Telefon: Číslo veřejné zakázky: Česká republika - Ministerstvo dopravy nábř. L. Svobody 1222/12, , Praha 1 Mgr. Zbyněk Šolc, vrchní ředitel, Sekce kabinet ministra CZ Odbor vnitřní správy Ing. Kamila Janáčková Mgr. Lucie Zmatlíková Baďurová Pavel Jahoda VZ /2013

2 2. Název veřejné zakázky Zajištění stěhovacích a souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy. 3. Předmět plnění Účelem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na zajištění stěhovacích a souvisejících služeb pro ČR - Ministerstvo dopravy (dále jen MD nebo zadavatel ), a to v budově MD na adrese nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, a v prostorách pronajatých MD na území hlavního města Prahy. Uchazeč je povinen zajistit níže uvedené práce a činnosti na základě konkrétních požadavků zadavatele podle jeho aktuálních potřeb, a to nejméně 2 osobami, převážně v pracovní době zadavatele, tj. v pracovní dny od 7:30 hod. do 15:30 hod., zadavatel je však oprávněn požadovat plnění od uchazeče i mimo uvedenou pracovní dobu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí , -- Kč bez DPH za celou dobu trvání smlouvy (předpokládaný rozsah čerpání cca 4000 člověkohodin). Předmětem plnění jsou následující činnosti: 3.1. Stěhování nábytku a materiálu 3.2. Instalace a montáž nábytku a materiálu 3.3. Opravy a údržba nábytku 3.4. Inventury: Pomocné administrativní práce týkající se evidence majetku MD Pasportizace Sběr dat a podkladů ohledně budovy MD a jejich následné zpracování v programech Microsoft Word a Microsoft Excel do podoby požadované zadavatelem. Klasifikace plnění dle číselníku NIPEZ: Stěhovací služby Opravy a údržba nábytku Správa staveb a zařízení Pomocné kancelářské služby 4. Místo a termín plnění veřejné zakázky Místo plnění zakázky: Termín plnění zakázky: Zahájení plnění: Ukončení plnění: 2/7 sídlo zadavatele

3 5. Kvalifikační předpoklady uchazeče Zadavatel požaduje splnění následujících kvalifikačních předpokladů: 5.1. Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů analogicky dle 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 3 této výzvy Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů analogicky dle 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů prostou kopií dokumentů ne starších než 90 dní Technické kvalifikační předpoklady Zkušenosti v oboru Zadavatel požaduje nejméně dvouletou praxi uchazeče s prováděním činností, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Tuto skutečnost uchazeč doloží vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením Požadavky na členy realizačního týmu Zadavatel požaduje, aby předmět této veřejné zakázky byl plněn nejméně dvěma bezúhonnými česky hovořícími osobami. Za bezúhonnou se přitom považuje pouze osoba, která nebyla odsouzena za žádný trestný čin, nebo osoba, jejíž odsouzení již bylo zahlazeno. Zadavatel dále požaduje, aby tyto osoby měly nejméně dvouletou zkušenost s prováděním činností, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Uchazeč je povinen předložit v nabídce podepsaný seznam osob, prostřednictvím nichž bude veřejná zakázka plněna, doložit jejich výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky a uchazečem podepsané čestné prohlášení, že tyto osoby splňují požadavky zadavatele na praxi. Součástí čestných prohlášení, jimiž uchazeč dokládá zkušenosti v oboru, musí být kontaktní údaje na osobu, u níž je možné uváděné skutečnosti ověřit, pakliže předmětná činnost nebyla vykonávána samostatně jako činnost podnikatelská. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nepravdivé čestné prohlášení bude důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení. V případě podání společné nabídky více uchazeči jsou všichni povinni prokázat splnění výše uvedené kvalifikace v plném rozsahu. Současně jsou uchazeči povinni předložit smlouvu, v níž bude obsažen závazek, že budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 3/7

4 6. Požadavky na zpracování nabídky Nabídka musí být předložena písemně v českém jazyce. Nabídka musí obsahovat: krycí list, finanční část nabídky a přílohy nabídky Krycí list nabídky Krycí list nabídky je součástí této výzvy coby Příloha č. 1. Uchazeč vyplní krycí list nabídky a podepíše jej, krycí list tvoří první stranu nabídky Finanční část nabídky Tato část nabídky musí obsahovat nabídkovou cenu uchazeče za jednu člověkohodinu prováděných prací, a to ve skladbě bez DPH i s DPH. Uchazeč vyplní nabídkovou cenu do formuláře nabídkové ceny, který tvoří Přílohu č. 2 této výzvy. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady vynaložené v souvislosti s plněním předmětu této veřejné zakázky včetně nákladů na dopravu, cestovné, čas strávený na cestě apod. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna Celková výše plnění za celou dobu realizace veřejné zakázky nesmí přesáhnout částku , -- Kč bez DPH, přičemž plnění za rok 2014 nesmí přesáhnout částku , -- Kč bez DPH a plnění za rok 2015 nesmí přesáhnout částku , -- Kč bez DPH Přílohy nabídky doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 5 této výzvy; písemné prohlášení uchazeče, že bez výhrad souhlasí se zadáním výběrového řízení a že všechny údaje uvedené v nabídce jsou pravdivé, že nezamlčel žádné skutečnosti podstatné pro jeho způsobilost k realizaci zakázky, že je připraven spolehlivě a bez průtahů splnit podmínky výzvy, že si v případě získání zakázky vyhradí potřebný čas a prostředky na realizaci zakázky, že na jeho straně neexistují majetkové ani právní překážky pro realizaci veřejné zakázky, a že nedošlo k událostem, na základě kterých by bylo možné zpochybnit jeho odbornou a morální způsobilost pro realizaci veřejné zakázky. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 4 této výzvy; návrh Smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze k této výzvě. Uchazeč není v rámci návrhu Smlouvy oprávněn provádět žádné úpravy nebo změny, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato výzva předpokládá. Návrh Smlouvy musí být podepsán uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Návrh Smlouvy tvoří Přílohu č. 5 této výzvy; plná moc, nevyplývá-li oprávnění konkrétní osoby jednat jménem či za uchazeče z obchodního rejstříku či jiné veřejně dostupné evidence. 4/7

5 7. Místo, způsob a lhůta předložení nabídky Nabídky je možno podávat osobně v podatelně zadavatele na adrese nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, v úředních hodinách podatelny: PO, ST: hod. ÚT, ČT, PÁ: hod. proti potvrzení o převzetí nabídky. Nabídky je též možné zasílat doporučeně poštou na adresu zadavatele, a to tak, aby byly doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky musí být zadavateli doručeny v uzavřené obálce označené adresou zadavatele, zpáteční adresou a telefonem uchazeče a popisem NEOTEVÍRAT nabídka na VZ: Zajištění stěhovacích a souvisejících služeb pro Ministerstvo dopravy. Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto výběrového řízení rozumí opatření obálky (resp. obalu) na uzavření podpisem a razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků. Nabídka musí být podána dvojmo v listinné podobě, a to alespoň jednou v originále, a dále jednou v elektronické podobě na nosiči dat (CD, DVD, USB flash disk) ve formátu.pdf. Lhůta pro předložení nabídek končí dne v 9:30 hod. Nabídka zpracovaná v rozporu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě, či nabídka předložená po termínu uvedeném v předchozím odstavci bude z výběrového řízení zadavatelem vyloučena. Nabídka předložená po termínu bude vyloučena, aniž by byla zadavatelem otevřena. Nabídka nesmí obsahovat žádné přepisy, opravy či úpravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. 8. Prohlídka místa plnění Uchazečům bude umožněna prohlídka místa plnění za účelem základního seznámení se s prostory, v nichž budou práce vykonávány, a s konkrétními příklady činností, jejichž provádění bude zadavatel požadovat. Prohlídka místa plnění proběhne dne od 10 hod. Uchazeči, kteří budou mít zájem se prohlídky zúčastnit, jsou povinni oznámit tuto skutečnost nejméně 24 hodin předem, a to na ovou adresu Prohlídky se mohou zúčastnit max. 2 zástupci každého uchazeče. Sraz účastníků prohlídky se bude konat u recepce na adrese sídla zadavatele. Jakékoli odpovědi na dotazy vznesené v průběhu prohlídky místa plnění mají pouze informativní charakter, závazné odpovědi (dodatečné informace od zadavatele) budou poskytovány na základě písemného dotazu uchazeče (žádosti o dodatečné informace) v souladu s bodem 11. této výzvy. 5/7

6 9. Vyhodnocení nabídek Předložené nabídky budou hodnoceny na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude nabídková cena uchazeče za jednu člověkohodinu prováděných prací bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku uchazeče, jehož nabídkovou cenu bude považovat za cenu mimořádně nízkou, jestliže uchazeč nebude schopen výši nabídkové ceny uspokojivě vysvětlit. Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která splní všechny požadavky zadavatele uvedené v této výzvě a současně půjde o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 10. Obchodní a platební podmínky Obchodní a platební podmínky a ostatní skutečnosti vztahující se k činnosti uchazeče v rámci realizace veřejné zakázky, k jeho právům a povinnostem, odpovědnosti za realizaci předmětu veřejné zakázky atd. jsou vymezeny v návrhu Smlouvy. 11. Dodatečné informace Uchazeč má právo vyžádat si dodatečné informace, které budou zadavatelem poskytnuty do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti. Žádost o dodatečné informace musí být doručena nejpozději 4 pracovní dny před termínem pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění žádosti budou uveřejněny stejným způsobem, jako tato výzva. 12. Další podmínky Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky: zadavatel vylučuje možnost podání variantních nabídek; zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to až do okamžiku podpisu smlouvy s vybraným uchazečem; uchazeč sám ponese veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení; zadavatel nehradí jakékoliv náklady nebo výdaje vynaložené uchazeči v souvislosti s jejich účastí v řízení; zadavatel nebude uchazečům vracet nabídky; zadavatel nenese odpovědnost za omyly, mylná tvrzení, nesprávný výklad nebo jakákoli jiná opomenutí nebo chybné informace získané uchazečem z jiných pramenů, než z této výzvy a jejich případných dodatků. 6/7

7 13. Zadávací lhůta Zadávací lhůta, tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, že zadávací lhůta je 60 dnů. Mgr. Zbyněk Šolc vrchní ředitel Sekce kabinet ministra Nedílnou součástí této výzvy jsou následující přílohy: Příloha č. 1: Příloha č. 2: Příloha č. 3: Příloha č. 4: Příloha č. 5: krycí list nabídky formulář nabídkové ceny vzor Čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle bodu 5.1 této výzvy vzor Čestného prohlášení dle bodu této výzvy návrh Smlouvy 7/7

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod dle 92 odst. 1 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MV PRO KRIMINÁLNÍ POLICII ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. j.: VPŠKP51-29/ČJ-2013/9609K3 Čeperka 22. 7. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra pro kriminální policii IČO: 64244300, vyhlašuje veřejnou zakázku malého

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906

Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné

Více