LITTERA SCRIPTA. Odborný recenzovaný časopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITTERA SCRIPTA. Odborný recenzovaný časopis"

Transkript

1

2 LITTERA SCRIPTA Odborný recenzovaný časopis Za přípravný výbor redakční rady: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. prof. Ing. Jan Váchal, CSc. prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. Mgr. Lenka Bejlková výkonná redaktorka Ing. Jarmila Straková tajemnice Adresa redakce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní České Budějovice Tel.: Fax: Tisk: Vlastimil Johanus TISKÁRNA PovolenoMKČRpodev.č.MKČRE ISSN X Datum vydání: prosinec 2009 Periodicita: 2x ročně c 2009 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

3 OBSAH Ekonomika a management 7 Kabourková Kristina, Walterová Dana: Evidence u podnikatelů fyzických osob porovnání účetnictví a daňové evidence 13 Máče Miroslav: Návrh nové vyhlášky o účetnictví rozpočtových organizací 23 Šolc Ladislav, Švejdová Gabriela, Jambal Tsolmon: Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen 35 Švejdová Gabriela, Šolc Ladislav, Jambal Tsolmon: Oceňování pracovních míst a hodnocení zaměstnanců 43 Vochozka Marek, Mulač Petr: Rating of the national corporation Budweiser Budvarintheyears Walterová Dana, Bendová Šárka, Kabourková Kristina: Population Ageing Related to Socio-Economic Factors Humanitní vědy 69 Bendová Šárka, Walterová Dana: Practice and Theory of the CSR Applied within the Process of Public Administration Management 79 Caha Zdeněk: Internacionalizace vysokého školství na příkladu rakouského sektoru Fachhochschulen 85 Caha Zdeněk: Aplikovaný výzkum a vývoj v rakouském sektoru Fachhochschulen 93 Hrušková Lenka: Der Fremdsprachenunterricht in der tertiälen Sphäre 107 Ryndová Jitka: A Political Economy of Spinozas Ethics: Possession and love 115 Šimsová Bronislava: Budou hledat Romové svou budoucnost? 123 Šulistová Jindřiška: Aestheticism principles based on Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray Přírodní vědy 127 Bednářová Petra, Krejsová Jana: Petráškův pramen kvalitní zdroj pitné a balené pramenité vody 137 Dedecius Kamil, Kalová Jana, Kurcová Věra: Analytické základy pravděpodobnosti pro nematematiky 143 Kalová Jana, Mareš Radim: Lineární expanze ideálního plynu 153 Kalová Jana, Mareš Radim: Použití Excelu při výpočtu tlaku sytých par podchlazené vody 161 Váchal Jan, Straková Jarmila, Koupilová Monika, Moravcová Jana: Typology and Landscape Structuralization

4 Stavebnictví 179 Burian Miroslav: Využití fyzikálně chemických metod pro určení vytvrzovacích charakteristik licích pryskyřic 195 Konečný František: Provázanost stavebního zákona a některých souvisejících předpisů 201 Kupilík Václav, Bednářová Petra: Nepřípustná výstavba individuálních rodinných domů 215 NikiforovV.V.: O prirodoohrannyq i energosberega uwiq perspektivaq ispolьzovani sinezelenyq vodorosle

5 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváte do rukou poslední číslo našeho časopisu Littera Scripta, vydané podle dosud platných zásad a ve stávající struktuře. V minulém čísle časopisu jste byli informováni o připravovaných změnách, které náš časopis čekají v příštím roce v souvislosti s jeho zásadní strukturální i obsahovou přestavbou. Jak již bylo konstatováno, nově připravovaná koncepce vychází ze dvou základních tematických řad Ekonomika a management a Technické vědní obory. Časopis bude v příštím období koncipován jako recenzovaný časopis s cílem v co možná nejkratší době zahájit proces související s jeho zařazením do seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR. V tomto směru již byla zahájena jednání s příslušnýmiorgányainstitucemi.budesejednatovelmináročnýproces,atojakzpohledu nárokůnapráciredakčnírady,takivesměrukpřispěvatelům,atozpohledujejich přípravy, věcné náplně i formálních náležitostí. Předpokládáme, že již první číslo časopisu v roce 2010 bude splňovat kritéria stanovená pro vybrané recenzované časopisy, v tomto duchu budou vypracovány i pokyny pro autory, pro všechny, kteří se budou chtít aktivně podílet na tvorbě nové tváře našeho časopisu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych Vám jménem redakční rady poděkoval za Váš dosavadní zájem o náš časopis, děkuji jak čtenářům, tak i aktivním přispěvatelům a věřím, že tato naše spolupráce bude pokračovat i v dalším roce. Přeji vám hezké prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně tvůrčích sil a pracovních úspěchů. prof. Ing. Jan Váchal, CSc. za přípravný výbor redakční rady

6

7 Evidence u podnikatelů fyzických osob, porovnání účetnictví a daňové evidence Kristina Kabourková, Dana Walterová, Martin Maršík Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Cílem článku je porovnat evidenci u podnikající fyzické osoby, která vede účetnictví individuálního podnikatele s daňovou evidencí. Nejen, že jsou rozdíly v množství informací, které tyto soustavy poskytnou, ale vzhledem k odlišnému způsobu evidence se zásadně liší i základ pro výpočet daně zpříjmůvčase. Klíčová slova: účetnictví, daňová evidence, individuální podnikatel, peněžní deník Úvod Fyzická osoba podnikající v České republice, může evidovat své podnikání buď formou účetnictví, nebo formou daňové evidence, případně může využít paušálního odpočtu výdajů. Účetnictví zobrazuje stav a pohyb majetku, zdrojů, náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, se kterým tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí. Účetním obdobím se rozumí 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců. Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů jsou účetní jednotkou právnické osoby, které mají sídlo na území ČR, zahraniční osoby podnikající na území ČR, organizační složky státu, fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, ostatní podnikající fyzické osoby, jejichž obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty přesáhl za bezprostředně předcházející rok Kč 25 milionů, ostatní podnikající fyzické osoby, které jsou členy sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden účastník tohoto sdružení je účetní jednotkou. Daňová evidence je určena pro ty podnikatele, kteří nejsou účetní jednotkou. Jejím cílem je poskytnout údaje nezbytné ke zjištění základu daně z příjmů. Nežli se fyzická osoba rozhodne, který způsob evidence bude při svém podnikání používat, musí zvážit konkrétní podmínky, ve kterých hodlá podnikat a musí si ujasnit, jaké informace chce ze své evidence získat. 7

8 8 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2 Výklad Účetnictví musí vést ten podnikatel, který je účetní jednotkou. Podnikatel- fyzická osoba- nepochybně o sobě účtuje v tomto případě jako o individuálním podnikateli. Používá přitom rozvahový účet pasivní 491 individuální podnikatel. Individuální podnikatel účtuje podvojně, avšak zdaňuje se podle zákona odanizpříjmůjakofyzickáosoba.nelzeuněhodůsledněoddělitmajetekfirmy a majetek soukromý. Problematické by tedy bylo u této osoby vyhotovení majetkového daňového přiznání, které občas navrhují někteří politici(např. v případě, že používá soukromý automobil pro podnikání). U individuálního podnikatele se nepředpokládá tvorba fondů. Výše základního kapitálu se nezapisuje do obchodního rejstříku. Individuální podnikatel může mít zaměstnance, majitelem formy je však pouze on sám. Majetek, který vloží individuální podnikatel do svého podniku, se eviduje na příslušném majetkovém účtě na str. MD. Souvztažný zápis je na účtě 491 individuální podnikatel na straně D. Příklad: Individuální podnikatel vložil na bankovní účet svého podniku své vlastní prostředky Kč ,. Na základě výpisu z bankovního účtu se účtuje namd221bankovníúčtyasouvztažněnastranědúčet491individuálnípodnikatel. Jakjsemjižuvedla,účet491jeúčtempasivním.Můževšaknabýtiaktivního zůstatku. Na rozdíl od některých autorů se však nedomnívám, že je to špatně, neboť při hodnocení podniku je třeba vycházet z celého komplexu ukazatelů. Pokud si tedy individuální podnikatel vybírá z účtu či z pokladny své firmy peníze pro vlastní potřebu, pak účtujeme účet 491 individuální podnikatel MD asouvztažněbankovníúčty221nebopokladna211nastr.d.běhemčasutedy v tomto případě účet 491 individuální podnikatel bude mít silnější stranu MD. Jelikož individuální podnikatel účtuje podvojně, musí zahrnovat své náklady ivýnosydotohoúčetníhoobdobí,kteréhosetýkajídlezákonaodanizpříjmů č. 586/1992 Sb. v pozdějších zněních. Jeho roční zisk či ztrátu tedy ovlivňuje jeho spotřeba i výkony, stejně, jako je tomu u obchodních společností. Naprosto odlišně eviduje podnikatel fyzická osoba, který vede daňovou evidenci. Daňovou evidenci vede podnikatel, který není účetní jednotkou. Tento podnikatel vede evidenci o svém podnikání především v peněžním deníku, do něhož zapisuje své příjmy a výdaje v hotovosti a na bankovních účtech. Účtuje sem tedy o pohybu peněz, přičemž podkladem pro jeho evidenci jsou příjmové a výdajové pokladní doklady a bankovní výpisy. Příjem a výdej peněz ihned v peněžním deníku rozepisuje na základě zákona o dani z příjmů č. 586/1991 Sb.vpozdějšíchzněníchnapříjmyavýdajedaňzpříjmůovlivňujícíaneovlivňující. Forma daňové evidence není striktně předepsána, je však nutné, aby poskytlaúdajepotřebnékezjištěnízákladudanězpříjmůaabybylřádněevidován majetek a závazky podnikatele. Je tedy nutné, aby podnikatel vedl knihu pohledávek, závazků, skladovou evidenci, evidenci dlouhodobého majetku apod.

9 Kabourková, K., Walterová, D., Maršík. M.: Evidence u podnikatelů 9 Jak jsem uvedla, základem daňové evidence je peněžní deník, do něhož se zapisují příjmy a výdaje peněz. Evidence se vede chronologicky a každá hospodářská transakce má svůj řádek. Jednotlivé případy se ihned v deníku rozepisují na daňově uznatelné a neuznatelné, přičemž se posuzuje, zda výdej peněz je dle zákona o dani z příjmů výdej potřebný na dosažení, zajištění a udržení příjmů. U příjmů se posuzuje, zda vyplývají či nevyplývají z podnikání. Po skončení účetního období posuzujeme, zda souhrn příjmů daňově uznatelných je vyšší či nižší než souhrn výdaje daňově uznatelných. Vzniklý rozdíl však v praxi ve většině případů ještě není základem pro výpočet daně z příjmů, neboť ještě musíme zohlednit i další položky, např. odpisy, leasing apod. Tyto částky se však daňově projeví až v daňovém přiznání fyzických osob, které tento podnikatel podává. Daňově uznatelným výdajem je např. platba za nakoupené zásoby, platba za nakoupené služby, výplata mezd apod. Příjmem zahrnovaným do základu daně zpříjmujenapř.tržba. Daňově neuznatelným výdajem je platba daně z přidané hodnoty(u plátce DPH), daně z příjmu za podnikatele, sociální a zdravotní pojištění podnikatele, platba za pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Příjmem nezahrnovaným do základu daně je např. příjem daně z přidané hodnoty u plátce DPH. V deníku u každé účtované operace by mělo být uvedeno datum uskutečnění hospodářské operace(zápisu do deníku), označení dokladu, popis hospodářské operace, příjem či výdej peněz v hotovosti nebo na bankovním účtě, zaevidovánípříjmučivýdejepenězpodlezákonaodanizpříjmunadaňověuznatelný či neuznatelný. Funkci účtu 261 peníze na cestě nahrazují v peněžním deníku průběžné položky, které na konci účetního období mají být také vyrovnané. Z dosavadního výkladu je zřejmé, že bude značný rozdíl v postupu při zjišťování základu daně z příjmů u individuálního podnikatele, který účtuje podvojně, a u podnikatele fyzické osoby, který vede daňovou evidenci. Znázorněme si příklad podnikatele fyzické osoby, který účtuje podvojně, a u podnikatele fyzické osoby, který vede daňovou evidenci. Oba mají zcela shodné účetní doklady a pro jednoduchost nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Účetní doklad: účetnictví: daňová evidence peněž. deník: Fa došlá za nájem Kč 100, 518/321 neeviduje se Fa došlá za reklamu Kč 20, 518/321 neeviduje se Vydaná fa služby Kč 200, 311/602 neeviduje se Odběratel platí na BÚ Kč 200, 221/311 příjem zahrnovaný Kč 200, Z BÚ platba nájmu Kč 100, 321/221 výdej zahrnovaný Kč 100, Z BÚ platba reklamy Kč 20, 321/221 výdej zahrnovaný Kč 20, Fa došlá za zboží Kč 600, 131/321 neeviduje se Z BÚ platba zboží Kč 600, 321/221 výdej zahrnovaný Kč 600, Příjemka zboží převzato na sklad Kč 600, 132/131 neeviduje se výdej zboží při prodeji výdejka Kč 300, 504/132 neeviduje se

10 10 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2 Účetní doklad: účetnictví: daňová evidence peněž. deník: Vydaná fa za prodané zboží Kč 400, 311/604 neeviduje se Odběratel na základě výpisu z účtu zaplatil za zboží Kč 200, 221/311 příjem zahrnovaný Kč 200, zboží prodáno za hotové výdejka Kč 50, 504/132 neeviduje se Zaúčtování tržby za toto zboží Kč 80, 211/604 příjem zahrnovaný Kč 80, Předpis hrubých mezd Kč 100, 521/331 neeviduje se Předpis zákon. pojištění za zaměstnance Kč 34, 524/336 neeviduje se výplata mezd v hotovosti Kč 80, 331/211 výdej zahrnovaný Kč 80, odvod zákon. pojištění za zaměstnance z účtu Kč 45, 336/221 výdej zahrnovaný Kč 45, Poznámka: Při použití daňové evidence je nezbytné vydané i došlé faktury evidovat v knize odeslaných a přijatých faktur. Má-li podnikatel zaměstnance, je povinen vést mzdovou agendu. Individuální podnikatel: Součet nákladů činí Kč 604,, součet výnosů činí Kč 680,, hospodářský výsledek jetedyziskvevýšikč76,. Daňová evidence: Dle peněžního deníku činí příjmy zahrnované do základu daně z příjmů Kč 480,, výdaje zahrnované do základu daně z příjmů Kč 845,. V tomto případě tedy vykazujeme ztrátu ve výši Kč 365,. Závěr Zdá se tedy, že daňová evidence je poněkud spravedlivější k podnikateli, neboť podnikatel zde daní skutečný rozdíl mezi penězi, které přijal a penězi, které vydal. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že účetnictví, které je vedeno řádně, poskytuje komplexní obraz o podniku, o jeho činnosti, stavu majetku i zdrojů. Uživatel, který účetnictví rozumí, se z něho dozví o příslušném podniku vše. Daňová evidence oproti tomu poskytne pouze informace vytržené, je zde zapotřebí vést množství pomocné evidence, bez níž by podnikatel celou řadu potřebných informací nezískal. Z mé zkušenosti je daňová evidence vhodná pouze pro nejmenší podnikatele. Pokud vede daňovou evidenci firma, která má rozsáhlejší činnost, deset a více zaměstnanců, začíná být peněžní deník nepřehledný. Dokonce bych i doporučila začínajícímu podnikateli, který počítá do budoucna

11 Kabourková, K., Walterová, D., Maršík. M.: Evidence u podnikatelů 11 s větším počtem zaměstnanců a s rozšiřováním podnikatelských aktivit, aby ihned od počátku účtoval podvojně. Tím se i vyhne náročnému přechodu mezi daňovou evidencí a účetnictvím. Reference [1] Ryneš, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009, Olomouc: Anag, s. r. o. 2009, 974 stran. ISBN [2] Sedláček, J., Daňová evidence podnikatelů 2008, Praha: Grada Publishing, a. s. 2008, 128 stran. ISBN [3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v pozdějších zněních [4]Zákonč.586/1992Sb.,odaníchzpříjmůvpozdějšíchzněních [5] Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů [6]Zákonč.235/2004Sb.odanizpřidanéhodnoty Evidence for businessmen individuals comparation of accounting and tax evidence This article aims is to compare the evidence for individual businessman, who keeps accounting including tax records. Not only there are differences in numer of information, these systems provide, but due to the different way of evidence there are fundamentally different basis for calculation of income tax. Keywords: accounting, tax evidence, individual business, cash book Kontaktní adresa: Ing. Kristina Kabourková, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice, KABOURKOVÁ, K., WALTEROVÁ, D., MARŠÍK. M. Evidence u podnikatelů fyzických osob, porovnání účetnictví a daňové evidence. Littera Scripta, 2009,roč.2,č.2,s.7 11.ISSN X.

12

13 Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru Miroslav Máče Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Článek popisuje základní principy účetnictví pro vybudování státní pokladny. Dotýká se nové rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Také rozebírá obsahovou náplň nových účtů u územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a organizačních složek státu. Klíčová slova: aktiva, závazky, pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, směrná účtová osnova, podrozvahové účty, opravné položky a rezervy. Úvod V roce 2006 jsem vydal v nakladatelství Grada knihu pod názvem Finanční analýzaobchodníchastátníchorganizací.přáljsemsi,abypostupyapřístupy k finanční analýze státních organizací popsané v této knize byly co nejdříve aplikovány. Zrušením vyhlášky 505/2002 Sb. a jejím nahrazením zcela novou vyhláškou jsem se této změny dožil. Již v uvedené knize jsem jednoznačně nastínil nezbytnost přiblížit účetnictví krajů, měst, obcí a příspěvkových organizací(dále jen vybraných účetních jednotek) účetnictví podnikatelů z důvodu přiblížení hodnocení vybraných účetních jednotek hodnocení podnikatelských subjektů. V knize jsem ztotožnil dotace od státu s výnosy dané vybraných účetních jednotek. Tento záměr byl přijat, a tím bylo umožněno hodnotit vybrané účetních jednotky hlediska zisku a ztráty a navazující čisté současné hodnoty vybrané účetních jednotek. Základní změny Za základní změny oproti současnému znění vyhlášky č.505/2002 Sb. lze jednoznačně považovat zohlednění požadavků novely zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, a to zejména v oblasti: 1. úprav obsahového vymezení položek jednotlivých částí účetní závěrky a změn v oblasti účetních metod, zejména v oblasti oceňování, tvorby rezerv a opravných položek, 13

14 14 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č uvedení nových údajů v knize podrozvahových účtů a precizace údajů uváděných v příloze účetní závěrky, 3.rozšířenístrukturyúčetnízávěrkyo Přehledopeněžníchtocích, Přehledozměnáchvlastníhokapitálu azměnstrukturyostatníchčástí účetní závěrky. Účetní závěrka Účetní závěrka vybraných účetních jednotek se skládá nejen z a) rozvahy(bilance), b) výkazuziskuaztráty c) přílohy, ale navíc obsahuje i d) přehled peněžních toků e) přehled o změnách vlastního kapitálu. Příloha účetní závěrky je též doplněna výkazem Nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků (původně Přílohaúčetnízávěrky )a Informacemipodle 18odst.1písm.c)zákonaoúčetnictví. Rozvaha V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv ve čtyřech sloupcích. V prvním sloupci aktiv se uvádí informace o jejich stavu k okamžiku sestavení účetní závěrky bez oprávek a opravných položek(brutto). V druhém sloupci aktiv se uvádí informace k okamžiku jejich sestavení o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (korekce). Ve třetím sloupci aktiv se uvádí informace o stavu dané položky upravené o výši oprávek a opravných položek(netto). Ve čtvrtém sloupci aktiv se uvádí informace o stavu netto položky k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetní období(minulé období). Tato konstrukce rozvahy umožňuje zařazení oprávek a opravných položek k jednotlivým položkám rozvahy, což jepatrnézobr.1 Z obr.1 je patrná absence opravných položek k dlouhodobému majetku a zásobám v rozvaze platné do Zásadní změnou je také rozdělení pohledávek na dlouhodobé(část A.IV) a krátkodobé(část B.II) a vznik nového oddílu C.I ve vlastním kapitálu pod názvem Jmění účetní jednotky a upravující položky.právětentooddílumožňujezpohledufinančníanalýzydefinovat rentabilitu vlastního kapitálu a tak dospět prostřednictvím ekonomické přidané hodnoty účetní jednotky ke krátkodobé a dlouhodobé výkonnosti účetní jednotky. Tímto přístupem můžeme zejména hodnotit opodstatněnost existence příspěvkových organizací a státních fondů(viz lit.[1])

15 Máče, M.: Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru 15 kde ÚSC představuje územně samosprávný celek PO příspěvkovou organizaci SF státní fond OSS organizační složku státu Obr.1 Rozvaha po ve vztahu k výkazu do Výkaz zisku a ztráty Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření k okamžiku sestavení účetní závěrky a to ve stavu za běžné období a minulé období ve dvou sloupcích: a) za hlavní činnost účetní jednotky a b) za hospodářskou činnost účetní jednotky. Obr.2Výkazziskuaztrátypo vevztahukvýkazudo

16 16 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2 Podstatná změna účetnictví spočívá v převodu veškerých nákladů územně správných celků, státních fondů a organizačních složek státu z účetní třídy 4 do účetní třídy 5, která byla vymezena zejména pro hospodářskou činnost. Vevýkazunaobr.2jepatrnýnárůstvýnosůzoddíluB.III Výnosyzdaní apoplatků aoddílub.iv Výnosyznezpochybnitelnýchnárokůnaprostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů.jelikožněkteréprostředkyoddílub.ivjsouposkytoványpodřízeným vybraným účetním jednotkám, je nezbytné přiznat i oddíl A.III Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávnýchcelkůastátníchfondů. Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za účetní období. Uspořádání tohoto účetního výkazu je patrné z obr.3. Obr.3 Přehled o peněžních tocích sestavený tzv. nepřímou metodou po Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu pokud jim jejich zřizovatel umožní vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Samosprávný celek a organizační složka státu nesleduje pouze zisk či ztrátu ale také saldo příjmů a výdajů podle vyhlášky ministerstva financí č.16/2001 Sb. ZávaznýmvýkazemjevýkazoznačovanýFin2-12M,resp.Fin2-04U,jehož údaje se přenášejí do státního rozpočtu. Jde o klíčový výkaz, který nemá žádnou obdobu u podnikatelských subjektů, neboť jeho sestavení vyžaduje klíčování příjmů a výdajů minimálně podle odvětví tzv. paragraf(zemědělství, školství,

17 Máče, M.: Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru 17 veřejnáspráva...)adruhůpříjmůavýdajůtzv.položka(daňové,nedaňové, kapitálové příjmy, přijaté transfery, běžné a kapitálové výdaje, financování). Tentovýkazjevesvépodstatě Přehledemopeněžníchtocích sestavenýtzv. přímou metodou. Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehledozměnáchvlastníhokapitálujerozpisempoložky C.Vlastníkapitál rozvahy a podává informace o uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za účetní období(viz.obr.4). Obr.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu po Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek představuje aktiva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku stanovenou zákonem o dani z příjmu č.586/1992 Sb. Obsahuje účty 044,045- Uspořádací účet technického zhodnocení...,kteréobsahujívprůběhuúčetníhoobdobí náklady, případně výdaje, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka pro zařazení do dlouhodobého majetku a které mohou v úhrnu za celé účetní období splnit podmínky pro technické zhodnocení hmotného majetku. Nejpozději k rozvahovému dni účetní jednotka posoudí, zda jsou splněny podmínky pro zařazení do dlouhodobého majetku. Pokud jsou splněny tyto podmínky, uvede technické zhodnocení v příslušné položce majetku(účty skupiny 01 nebo 02), v opačném případě uvede tato plnění v příslušné položce nákladů(účty třídy5). Oprávky kdlouhodobémumajetku vyjadřujísníženíocenění tohoto majetku v průběhu jeho užívání účetní jednotkou. Toto snížení hodnoty majetku současně vstupuje do nákladů účetní jednotky ve formě odpisů(účet 551).Naopak Opravnépoložkykdlouhodobémumajetku opravujízůstatkovou hodnotu dlouhodobého majetku dle jeho skutečného stavu, který je zjištěn

18 18 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2 při inventarizaci. Oprávky i opravné položky se uvádějí v rozvaze ve sloupci korekce upříslušnépoložkyhmotnéhomajetku.dlouhodobýmajetek,kterýje z důvodu možného budoucího prodeje oceňen reálnou hodnotou, účetní jednotka neodepisuje. Majetek, který nesplňuje podmínku dolní hranice pro vykazování v položkách dlouhodobého majetku, je veden v účtové skupině 90- Majetek účetníjednotky vpodrozvahovéevidenci. Dlouhodobé pohledávky Účty dlouhodobých pohledávek představují zcela novou skupinu účtů, které jsou zařazeny až za skupinou účtů dlouhodobých závazků v účtové skupině 46. Jde zejménao Poskytnuténávratnéfinančnívýpomocidlouhodobé (účet 462) s dobou splatnosti delší než jeden rok. Význam nového účtu lze spatřovatvopuštěnémúčtu Poskytnutýchnávratnýchfinančníchvýpomocí... Zcela novým účtem dlouhodobých pohledávek je účet 468- Dlouhodobé pohledávkyznástrojůspolufinancovanýchzezahraničí.kdlouhodobým pohledávkám existují v účtové skupině 19- Opravné položky k pohledávkám.existujívšakidlouhodobépohledávky,kteréjsoupodmíněné.vyjadřují skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou u nich splněny všechny podmínky pro jejich zápis v rozvaze. Proto jsou vedeny na podrozvahových účtech. Jde zejména o Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetkujinouosobou, Dalšípodmíněnépohledávkyaostatnípodmíněnáaktiva.Pokudjižzaniklnárokúčetníjednotkynavymáhánípohledávky,aleje předpoklad, že dlužník svoji povinnost splní nebo bude plněn jinou osobou, vede setakovápohledávkanapodrozvahovémúčtu911- Odepsanépohledávky. Finanční účty Příjmové účty vybraných účetních jednotek představují samostatný oddíl v rozvaze B.III, výdajové účty oddíl D.I Rozlišují se účty organizačních složek státu (222,223,224,225) a účty územních samosprávných celků(231,236). Naopak běžný účet(241) je společný a je obsažen v oddílu B.IV(Krátkodobý finanční majetek). Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě, pořízení materiálu, materiál na cestě, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zboží na skladě, pořízení zbožíazbožínacestě.jdeveskrzeomovitévěcisdoboupoužitelnostijedenrok akratšíbezohledunavýšiocenění.novějsoumladáchovnázvířataadalšíuvedenanaúčtu139- Ostatnízásoby.Obecněúčtyoznačenéjakoostatnívolíme tehdy, když v účtové skupině nenajdeme vhodný název účtu s vhodným obsahovým vymezením. K zásobám také existují opravné položky(účtová skupina 18- Opravnépoložkykzásobám,kteréjsouuváděnyvrozvazeupříslušné položkyzásobvesloupci korekce.účty Pořízenímateriálu, Materiálna cestě, Pořízenízboží, Zbožínacestě opravnépoložkynemají.

19 Máče, M.: Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru 19 Krátkodobé pohledávky O krátkodobých pohledávkách lze říci, co je uvedeno u dlouhodobých pohledávek.pohledávkynaúčtu315 Pohledávkyzhlavníčinnosti obsahují pohledávky z hlavní činnosti, zejména předpis poplatků. K účtům krátkodobýchpohledávekpřibylinovýúčet361- Krátkodobépohledávkyzručení. Tento účet účetní jednotka použije, pokud se účetní jednotka(např.úsc) zaváže k plnění v případě, že jiná účetní jednotka není schopna plnění svého závazku (záruky) a k tomuto plnění ze strany účetní jednotky(úsc) skutečně dochází. Také ke krátkodobým pohledávkám existují opravné položky v účtové skupině 19- Opravnépoložkykpohledávkám. Krátkodobé závazky Podkrátkodobézávazkyspadajínapříkladúčty327- Přijatézálohydaní, který je navržen pro sledování pohledávek z titulu daní, které jsou předmětem přerozdělení podle rozpočtového určení daní a účet 362- Krátkodobé závazky zručení.účet328- Závazkyzvýběrudaní obsahujízávazkyvznikléze správydaní.účet329- Závazkyzesdílenýchdaní obsahujezávazkyvzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. Dlouhodobé závazky Tato skupina obsahuje závazkové účty u nichž připadá splatnost delší než 1 rok. Novýmúčtemjeúčet456- Dlouhodobézávazkyzručení,kterýobsahuje závazky vůči třetím osobám z titulu realizace plnění záruk s dobou splatnosti delší než jeden rok. Obdobným novým účtem je účet 458- Dlouhodobé závazkyznástrojůspolufinancovanýchzezahraničí.kdlouhodobýmzávazkům existují i závazky podmíněné, které nesplňují všechny podmínky pro jejich uvedení do rozvahy. Proto jsou vedeny na podrozvahových účtech ve skupině97a98- Dalšípodmíněnézávazkyaostatnípodmíněnápasiva.Pokud již zanikl nárok věřitele na vymáhání závazku, ale je předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost splní, pak povinnost k peněžitému plnění účtujeme na podrozvahovýúčet912- Odepsanézávazky. Vlastní kapitál Skupina účtů vlastního kapitálu je zcela nová, neboť dostala zcela nový význam. Obsahujeúčty,kterésepřesunulyztřídy9donovétřídy4(dřívepoužívaná pronákladyúsc).dřívější Fonddlouhodobéhomajetku, Fondoběžných aktiv, Fondhospodářskéčinnosti a fondyskupiny92x splynulydoúčtu 401- Jměníúčetníjednotky.Tentoúčetznamenápřiblíženíúčetnictvípodnikatelů, konkrétně účtu základního kapitálu podnikatelských účetních jednotek, a představuje tak základní majetkovou podstatu účetní jednotky. Novým účtemjeiúčet403- Dotacenapořízenídlouhodobéhomajetku.Jelikož investiční dotacevpodstatěznamenajízvýšeníjměníúčetníjednotky,vkladem dotujícího subjektu, je tato položka obsažena v účtové skupině 40(na rozdíl

20 20 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2 od provozních dotací,kteréjsoupropříjemcetétodotacevýnosem účtová skupina 67- Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů. Zcela novým a téměř jednorázově použitelnýmúčtemjeúčet406- Oceňovací rozdíly při změně metody. Veškeré oceňovací rozdíly z titulu změny metody, např. metody odpisování, je vhodné účtovat nikoli výsledkově, ale rozvahově, aby nebyl výsledek hospodaření zkreslen o tyto vlivy, které se projeví zejména v prvních letech účinnosti novely vyhlášky. V dalším období budou změny reálné hodnoty, které nebudouúčtoványvýsledkově,účtoványnaúčet407- Jinéoceňovací rozdíly. Kursové rozdíly, které se budou účtovat rozvahově, budou vedeny na účtu 405- Kurzovérozdíly (jsou-liúčtoványvýsledkově,paknaúčty664- Výnosy zpřeceněníreálnouhodnotou nebo564- Nákladyzpřeceněníreálnouhodnotou ).Kurzovérozdílyúčtovanévýsledkověseúčtujínaúčty663- Kurzové zisky nebo563- Kurzovéztráty ).Jestližejevprůběhuúčetníhoobdobízjištěna významná chyba, zaúčtuje se tato právě na účet 408- Oprávky chyb minulýchobdobí,nikolinapříslušnévýsledkovéúčty. Náklady Z důvodu potřeby účetního zachycení transferů a obdobných toků mezi vybranými účetními jednotkami v rámci konsolidace při přípravě účetních výkazů za Českou republiku byly do třídy 5 vloženy účty skupiny 57- Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu územních samosprávných celkůastátníchfondů.organizačnímsložkámstátu,kteréjsousprávcem daně, plyne v souvislosti se zákonem o rozpočtovém určení daní závazek přerozdělit vybranoudaňjinýmvybranýmúčetnímjednotkám.jelikožpředpis tohoto závazku snižuje daňové výnosy účetní jednotky, která je správcem daně, je potřebné sledovat tento úbytek aktiv odděleně na samostatných syntetických účtechskupiny58- Nákladyzesdílenýchdaní.Tatosamostatnáskupina je navrhována proto, aby bylo možné vzájemné vyloučení s účtovou skupinou 68- Výnosyzesdílenýchdaní vrámcikonsolidacepřipřípravěúčetníchvýkazů za Českou republiku. Výnosy Obdobně jako účtová skupina 57 je navržena z důvodu potřeby účetního zachycení transferů a obdobných toků mezi účetními jednotkami účtová skupina 67- Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územníchsamosprávnýchcelkůastátníchfondů.obdobnějakoúčtováskupina 58 je navržena pro organizační složky státu účtová skupina 68- Výnosy zesdílenýchdaní kzachycenívýnosůzdanízúčetníchjednotek.výnosy z daní jsou natolik důležitou kategorií, že budou sledovány u územních samosprávných celků a organizačních složek státu v samostatné účtové skupině 63- Výnosyzdaníapoplatků.Zařazenívýšeuvedenýchúčetníchskupindo výnosů umožní sledovat prostřednictvím účtu zisků a ztráty efektivitu činnosti účetní jednotky.

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více