LITTERA SCRIPTA. Odborný recenzovaný časopis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LITTERA SCRIPTA. Odborný recenzovaný časopis"

Transkript

1

2 LITTERA SCRIPTA Odborný recenzovaný časopis Za přípravný výbor redakční rady: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. prof. Ing. Jan Váchal, CSc. prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc. Mgr. Lenka Bejlková výkonná redaktorka Ing. Jarmila Straková tajemnice Adresa redakce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní České Budějovice Tel.: Fax: Tisk: Vlastimil Johanus TISKÁRNA PovolenoMKČRpodev.č.MKČRE ISSN X Datum vydání: prosinec 2009 Periodicita: 2x ročně c 2009 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

3 OBSAH Ekonomika a management 7 Kabourková Kristina, Walterová Dana: Evidence u podnikatelů fyzických osob porovnání účetnictví a daňové evidence 13 Máče Miroslav: Návrh nové vyhlášky o účetnictví rozpočtových organizací 23 Šolc Ladislav, Švejdová Gabriela, Jambal Tsolmon: Kalkulace nákladů a její význam pro tvorbu cen 35 Švejdová Gabriela, Šolc Ladislav, Jambal Tsolmon: Oceňování pracovních míst a hodnocení zaměstnanců 43 Vochozka Marek, Mulač Petr: Rating of the national corporation Budweiser Budvarintheyears Walterová Dana, Bendová Šárka, Kabourková Kristina: Population Ageing Related to Socio-Economic Factors Humanitní vědy 69 Bendová Šárka, Walterová Dana: Practice and Theory of the CSR Applied within the Process of Public Administration Management 79 Caha Zdeněk: Internacionalizace vysokého školství na příkladu rakouského sektoru Fachhochschulen 85 Caha Zdeněk: Aplikovaný výzkum a vývoj v rakouském sektoru Fachhochschulen 93 Hrušková Lenka: Der Fremdsprachenunterricht in der tertiälen Sphäre 107 Ryndová Jitka: A Political Economy of Spinozas Ethics: Possession and love 115 Šimsová Bronislava: Budou hledat Romové svou budoucnost? 123 Šulistová Jindřiška: Aestheticism principles based on Oscar Wildes The Picture of Dorian Gray Přírodní vědy 127 Bednářová Petra, Krejsová Jana: Petráškův pramen kvalitní zdroj pitné a balené pramenité vody 137 Dedecius Kamil, Kalová Jana, Kurcová Věra: Analytické základy pravděpodobnosti pro nematematiky 143 Kalová Jana, Mareš Radim: Lineární expanze ideálního plynu 153 Kalová Jana, Mareš Radim: Použití Excelu při výpočtu tlaku sytých par podchlazené vody 161 Váchal Jan, Straková Jarmila, Koupilová Monika, Moravcová Jana: Typology and Landscape Structuralization

4 Stavebnictví 179 Burian Miroslav: Využití fyzikálně chemických metod pro určení vytvrzovacích charakteristik licích pryskyřic 195 Konečný František: Provázanost stavebního zákona a některých souvisejících předpisů 201 Kupilík Václav, Bednářová Petra: Nepřípustná výstavba individuálních rodinných domů 215 NikiforovV.V.: O prirodoohrannyq i energosberega uwiq perspektivaq ispolьzovani sinezelenyq vodorosle

5 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, dostáváte do rukou poslední číslo našeho časopisu Littera Scripta, vydané podle dosud platných zásad a ve stávající struktuře. V minulém čísle časopisu jste byli informováni o připravovaných změnách, které náš časopis čekají v příštím roce v souvislosti s jeho zásadní strukturální i obsahovou přestavbou. Jak již bylo konstatováno, nově připravovaná koncepce vychází ze dvou základních tematických řad Ekonomika a management a Technické vědní obory. Časopis bude v příštím období koncipován jako recenzovaný časopis s cílem v co možná nejkratší době zahájit proces související s jeho zařazením do seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR. V tomto směru již byla zahájena jednání s příslušnýmiorgányainstitucemi.budesejednatovelmináročnýproces,atojakzpohledu nárokůnapráciredakčnírady,takivesměrukpřispěvatelům,atozpohledujejich přípravy, věcné náplně i formálních náležitostí. Předpokládáme, že již první číslo časopisu v roce 2010 bude splňovat kritéria stanovená pro vybrané recenzované časopisy, v tomto duchu budou vypracovány i pokyny pro autory, pro všechny, kteří se budou chtít aktivně podílet na tvorbě nové tváře našeho časopisu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych Vám jménem redakční rady poděkoval za Váš dosavadní zájem o náš časopis, děkuji jak čtenářům, tak i aktivním přispěvatelům a věřím, že tato naše spolupráce bude pokračovat i v dalším roce. Přeji vám hezké prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně tvůrčích sil a pracovních úspěchů. prof. Ing. Jan Váchal, CSc. za přípravný výbor redakční rady

6

7 Evidence u podnikatelů fyzických osob, porovnání účetnictví a daňové evidence Kristina Kabourková, Dana Walterová, Martin Maršík Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Cílem článku je porovnat evidenci u podnikající fyzické osoby, která vede účetnictví individuálního podnikatele s daňovou evidencí. Nejen, že jsou rozdíly v množství informací, které tyto soustavy poskytnou, ale vzhledem k odlišnému způsobu evidence se zásadně liší i základ pro výpočet daně zpříjmůvčase. Klíčová slova: účetnictví, daňová evidence, individuální podnikatel, peněžní deník Úvod Fyzická osoba podnikající v České republice, může evidovat své podnikání buď formou účetnictví, nebo formou daňové evidence, případně může využít paušálního odpočtu výdajů. Účetnictví zobrazuje stav a pohyb majetku, zdrojů, náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, se kterým tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí. Účetním obdobím se rozumí 12 nepřetržitě po sobě jdoucích měsíců. Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů jsou účetní jednotkou právnické osoby, které mají sídlo na území ČR, zahraniční osoby podnikající na území ČR, organizační složky státu, fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, ostatní podnikající fyzické osoby, jejichž obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty přesáhl za bezprostředně předcházející rok Kč 25 milionů, ostatní podnikající fyzické osoby, které jsou členy sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden účastník tohoto sdružení je účetní jednotkou. Daňová evidence je určena pro ty podnikatele, kteří nejsou účetní jednotkou. Jejím cílem je poskytnout údaje nezbytné ke zjištění základu daně z příjmů. Nežli se fyzická osoba rozhodne, který způsob evidence bude při svém podnikání používat, musí zvážit konkrétní podmínky, ve kterých hodlá podnikat a musí si ujasnit, jaké informace chce ze své evidence získat. 7

8 8 LitteraScripta,2009,roč.2,č.2 Výklad Účetnictví musí vést ten podnikatel, který je účetní jednotkou. Podnikatel- fyzická osoba- nepochybně o sobě účtuje v tomto případě jako o individuálním podnikateli. Používá přitom rozvahový účet pasivní 491 individuální podnikatel. Individuální podnikatel účtuje podvojně, avšak zdaňuje se podle zákona odanizpříjmůjakofyzickáosoba.nelzeuněhodůsledněoddělitmajetekfirmy a majetek soukromý. Problematické by tedy bylo u této osoby vyhotovení majetkového daňového přiznání, které občas navrhují někteří politici(např. v případě, že používá soukromý automobil pro podnikání). U individuálního podnikatele se nepředpokládá tvorba fondů. Výše základního kapitálu se nezapisuje do obchodního rejstříku. Individuální podnikatel může mít zaměstnance, majitelem formy je však pouze on sám. Majetek, který vloží individuální podnikatel do svého podniku, se eviduje na příslušném majetkovém účtě na str. MD. Souvztažný zápis je na účtě 491 individuální podnikatel na straně D. Příklad: Individuální podnikatel vložil na bankovní účet svého podniku své vlastní prostředky Kč ,. Na základě výpisu z bankovního účtu se účtuje namd221bankovníúčtyasouvztažněnastranědúčet491individuálnípodnikatel. Jakjsemjižuvedla,účet491jeúčtempasivním.Můževšaknabýtiaktivního zůstatku. Na rozdíl od některých autorů se však nedomnívám, že je to špatně, neboť při hodnocení podniku je třeba vycházet z celého komplexu ukazatelů. Pokud si tedy individuální podnikatel vybírá z účtu či z pokladny své firmy peníze pro vlastní potřebu, pak účtujeme účet 491 individuální podnikatel MD asouvztažněbankovníúčty221nebopokladna211nastr.d.běhemčasutedy v tomto případě účet 491 individuální podnikatel bude mít silnější stranu MD. Jelikož individuální podnikatel účtuje podvojně, musí zahrnovat své náklady ivýnosydotohoúčetníhoobdobí,kteréhosetýkajídlezákonaodanizpříjmů č. 586/1992 Sb. v pozdějších zněních. Jeho roční zisk či ztrátu tedy ovlivňuje jeho spotřeba i výkony, stejně, jako je tomu u obchodních společností. Naprosto odlišně eviduje podnikatel fyzická osoba, který vede daňovou evidenci. Daňovou evidenci vede podnikatel, který není účetní jednotkou. Tento podnikatel vede evidenci o svém podnikání především v peněžním deníku, do něhož zapisuje své příjmy a výdaje v hotovosti a na bankovních účtech. Účtuje sem tedy o pohybu peněz, přičemž podkladem pro jeho evidenci jsou příjmové a výdajové pokladní doklady a bankovní výpisy. Příjem a výdej peněz ihned v peněžním deníku rozepisuje na základě zákona o dani z příjmů č. 586/1991 Sb.vpozdějšíchzněníchnapříjmyavýdajedaňzpříjmůovlivňujícíaneovlivňující. Forma daňové evidence není striktně předepsána, je však nutné, aby poskytlaúdajepotřebnékezjištěnízákladudanězpříjmůaabybylřádněevidován majetek a závazky podnikatele. Je tedy nutné, aby podnikatel vedl knihu pohledávek, závazků, skladovou evidenci, evidenci dlouhodobého majetku apod.

9 Kabourková, K., Walterová, D., Maršík. M.: Evidence u podnikatelů 9 Jak jsem uvedla, základem daňové evidence je peněžní deník, do něhož se zapisují příjmy a výdaje peněz. Evidence se vede chronologicky a každá hospodářská transakce má svůj řádek. Jednotlivé případy se ihned v deníku rozepisují na daňově uznatelné a neuznatelné, přičemž se posuzuje, zda výdej peněz je dle zákona o dani z příjmů výdej potřebný na dosažení, zajištění a udržení příjmů. U příjmů se posuzuje, zda vyplývají či nevyplývají z podnikání. Po skončení účetního období posuzujeme, zda souhrn příjmů daňově uznatelných je vyšší či nižší než souhrn výdaje daňově uznatelných. Vzniklý rozdíl však v praxi ve většině případů ještě není základem pro výpočet daně z příjmů, neboť ještě musíme zohlednit i další položky, např. odpisy, leasing apod. Tyto částky se však daňově projeví až v daňovém přiznání fyzických osob, které tento podnikatel podává. Daňově uznatelným výdajem je např. platba za nakoupené zásoby, platba za nakoupené služby, výplata mezd apod. Příjmem zahrnovaným do základu daně zpříjmujenapř.tržba. Daňově neuznatelným výdajem je platba daně z přidané hodnoty(u plátce DPH), daně z příjmu za podnikatele, sociální a zdravotní pojištění podnikatele, platba za pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Příjmem nezahrnovaným do základu daně je např. příjem daně z přidané hodnoty u plátce DPH. V deníku u každé účtované operace by mělo být uvedeno datum uskutečnění hospodářské operace(zápisu do deníku), označení dokladu, popis hospodářské operace, příjem či výdej peněz v hotovosti nebo na bankovním účtě, zaevidovánípříjmučivýdejepenězpodlezákonaodanizpříjmunadaňověuznatelný či neuznatelný. Funkci účtu 261 peníze na cestě nahrazují v peněžním deníku průběžné položky, které na konci účetního období mají být také vyrovnané. Z dosavadního výkladu je zřejmé, že bude značný rozdíl v postupu při zjišťování základu daně z příjmů u individuálního podnikatele, který účtuje podvojně, a u podnikatele fyzické osoby, který vede daňovou evidenci. Znázorněme si příklad podnikatele fyzické osoby, který účtuje podvojně, a u podnikatele fyzické osoby, který vede daňovou evidenci. Oba mají zcela shodné účetní doklady a pro jednoduchost nejsou plátci daně z přidané hodnoty. Účetní doklad: účetnictví: daňová evidence peněž. deník: Fa došlá za nájem Kč 100, 518/321 neeviduje se Fa došlá za reklamu Kč 20, 518/321 neeviduje se Vydaná fa služby Kč 200, 311/602 neeviduje se Odběratel platí na BÚ Kč 200, 221/311 příjem zahrnovaný Kč 200, Z BÚ platba nájmu Kč 100, 321/221 výdej zahrnovaný Kč 100, Z BÚ platba reklamy Kč 20, 321/221 výdej zahrnovaný Kč 20, Fa došlá za zboží Kč 600, 131/321 neeviduje se Z BÚ platba zboží Kč 600, 321/221 výdej zahrnovaný Kč 600, Příjemka zboží převzato na sklad Kč 600, 132/131 neeviduje se výdej zboží při prodeji výdejka Kč 300, 504/132 neeviduje se

10 10 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2 Účetní doklad: účetnictví: daňová evidence peněž. deník: Vydaná fa za prodané zboží Kč 400, 311/604 neeviduje se Odběratel na základě výpisu z účtu zaplatil za zboží Kč 200, 221/311 příjem zahrnovaný Kč 200, zboží prodáno za hotové výdejka Kč 50, 504/132 neeviduje se Zaúčtování tržby za toto zboží Kč 80, 211/604 příjem zahrnovaný Kč 80, Předpis hrubých mezd Kč 100, 521/331 neeviduje se Předpis zákon. pojištění za zaměstnance Kč 34, 524/336 neeviduje se výplata mezd v hotovosti Kč 80, 331/211 výdej zahrnovaný Kč 80, odvod zákon. pojištění za zaměstnance z účtu Kč 45, 336/221 výdej zahrnovaný Kč 45, Poznámka: Při použití daňové evidence je nezbytné vydané i došlé faktury evidovat v knize odeslaných a přijatých faktur. Má-li podnikatel zaměstnance, je povinen vést mzdovou agendu. Individuální podnikatel: Součet nákladů činí Kč 604,, součet výnosů činí Kč 680,, hospodářský výsledek jetedyziskvevýšikč76,. Daňová evidence: Dle peněžního deníku činí příjmy zahrnované do základu daně z příjmů Kč 480,, výdaje zahrnované do základu daně z příjmů Kč 845,. V tomto případě tedy vykazujeme ztrátu ve výši Kč 365,. Závěr Zdá se tedy, že daňová evidence je poněkud spravedlivější k podnikateli, neboť podnikatel zde daní skutečný rozdíl mezi penězi, které přijal a penězi, které vydal. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že účetnictví, které je vedeno řádně, poskytuje komplexní obraz o podniku, o jeho činnosti, stavu majetku i zdrojů. Uživatel, který účetnictví rozumí, se z něho dozví o příslušném podniku vše. Daňová evidence oproti tomu poskytne pouze informace vytržené, je zde zapotřebí vést množství pomocné evidence, bez níž by podnikatel celou řadu potřebných informací nezískal. Z mé zkušenosti je daňová evidence vhodná pouze pro nejmenší podnikatele. Pokud vede daňovou evidenci firma, která má rozsáhlejší činnost, deset a více zaměstnanců, začíná být peněžní deník nepřehledný. Dokonce bych i doporučila začínajícímu podnikateli, který počítá do budoucna

11 Kabourková, K., Walterová, D., Maršík. M.: Evidence u podnikatelů 11 s větším počtem zaměstnanců a s rozšiřováním podnikatelských aktivit, aby ihned od počátku účtoval podvojně. Tím se i vyhne náročnému přechodu mezi daňovou evidencí a účetnictvím. Reference [1] Ryneš, P., Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2009, Olomouc: Anag, s. r. o. 2009, 974 stran. ISBN [2] Sedláček, J., Daňová evidence podnikatelů 2008, Praha: Grada Publishing, a. s. 2008, 128 stran. ISBN [3] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v pozdějších zněních [4]Zákonč.586/1992Sb.,odaníchzpříjmůvpozdějšíchzněních [5] Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů [6]Zákonč.235/2004Sb.odanizpřidanéhodnoty Evidence for businessmen individuals comparation of accounting and tax evidence This article aims is to compare the evidence for individual businessman, who keeps accounting including tax records. Not only there are differences in numer of information, these systems provide, but due to the different way of evidence there are fundamentally different basis for calculation of income tax. Keywords: accounting, tax evidence, individual business, cash book Kontaktní adresa: Ing. Kristina Kabourková, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice, KABOURKOVÁ, K., WALTEROVÁ, D., MARŠÍK. M. Evidence u podnikatelů fyzických osob, porovnání účetnictví a daňové evidence. Littera Scripta, 2009,roč.2,č.2,s.7 11.ISSN X.

12

13 Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru Miroslav Máče Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Článek popisuje základní principy účetnictví pro vybudování státní pokladny. Dotýká se nové rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Také rozebírá obsahovou náplň nových účtů u územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a organizačních složek státu. Klíčová slova: aktiva, závazky, pasiva, náklady, výnosy, výsledek hospodaření, rozvaha, výkaz zisků a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, směrná účtová osnova, podrozvahové účty, opravné položky a rezervy. Úvod V roce 2006 jsem vydal v nakladatelství Grada knihu pod názvem Finanční analýzaobchodníchastátníchorganizací.přáljsemsi,abypostupyapřístupy k finanční analýze státních organizací popsané v této knize byly co nejdříve aplikovány. Zrušením vyhlášky 505/2002 Sb. a jejím nahrazením zcela novou vyhláškou jsem se této změny dožil. Již v uvedené knize jsem jednoznačně nastínil nezbytnost přiblížit účetnictví krajů, měst, obcí a příspěvkových organizací(dále jen vybraných účetních jednotek) účetnictví podnikatelů z důvodu přiblížení hodnocení vybraných účetních jednotek hodnocení podnikatelských subjektů. V knize jsem ztotožnil dotace od státu s výnosy dané vybraných účetních jednotek. Tento záměr byl přijat, a tím bylo umožněno hodnotit vybrané účetních jednotky hlediska zisku a ztráty a navazující čisté současné hodnoty vybrané účetních jednotek. Základní změny Za základní změny oproti současnému znění vyhlášky č.505/2002 Sb. lze jednoznačně považovat zohlednění požadavků novely zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, a to zejména v oblasti: 1. úprav obsahového vymezení položek jednotlivých částí účetní závěrky a změn v oblasti účetních metod, zejména v oblasti oceňování, tvorby rezerv a opravných položek, 13

14 14 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č uvedení nových údajů v knize podrozvahových účtů a precizace údajů uváděných v příloze účetní závěrky, 3.rozšířenístrukturyúčetnízávěrkyo Přehledopeněžníchtocích, Přehledozměnáchvlastníhokapitálu azměnstrukturyostatníchčástí účetní závěrky. Účetní závěrka Účetní závěrka vybraných účetních jednotek se skládá nejen z a) rozvahy(bilance), b) výkazuziskuaztráty c) přílohy, ale navíc obsahuje i d) přehled peněžních toků e) přehled o změnách vlastního kapitálu. Příloha účetní závěrky je též doplněna výkazem Nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků (původně Přílohaúčetnízávěrky )a Informacemipodle 18odst.1písm.c)zákonaoúčetnictví. Rozvaha V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv ve čtyřech sloupcích. V prvním sloupci aktiv se uvádí informace o jejich stavu k okamžiku sestavení účetní závěrky bez oprávek a opravných položek(brutto). V druhém sloupci aktiv se uvádí informace k okamžiku jejich sestavení o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (korekce). Ve třetím sloupci aktiv se uvádí informace o stavu dané položky upravené o výši oprávek a opravných položek(netto). Ve čtvrtém sloupci aktiv se uvádí informace o stavu netto položky k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetní období(minulé období). Tato konstrukce rozvahy umožňuje zařazení oprávek a opravných položek k jednotlivým položkám rozvahy, což jepatrnézobr.1 Z obr.1 je patrná absence opravných položek k dlouhodobému majetku a zásobám v rozvaze platné do Zásadní změnou je také rozdělení pohledávek na dlouhodobé(část A.IV) a krátkodobé(část B.II) a vznik nového oddílu C.I ve vlastním kapitálu pod názvem Jmění účetní jednotky a upravující položky.právětentooddílumožňujezpohledufinančníanalýzydefinovat rentabilitu vlastního kapitálu a tak dospět prostřednictvím ekonomické přidané hodnoty účetní jednotky ke krátkodobé a dlouhodobé výkonnosti účetní jednotky. Tímto přístupem můžeme zejména hodnotit opodstatněnost existence příspěvkových organizací a státních fondů(viz lit.[1])

15 Máče, M.: Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru 15 kde ÚSC představuje územně samosprávný celek PO příspěvkovou organizaci SF státní fond OSS organizační složku státu Obr.1 Rozvaha po ve vztahu k výkazu do Výkaz zisku a ztráty Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření k okamžiku sestavení účetní závěrky a to ve stavu za běžné období a minulé období ve dvou sloupcích: a) za hlavní činnost účetní jednotky a b) za hospodářskou činnost účetní jednotky. Obr.2Výkazziskuaztrátypo vevztahukvýkazudo

16 16 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2 Podstatná změna účetnictví spočívá v převodu veškerých nákladů územně správných celků, státních fondů a organizačních složek státu z účetní třídy 4 do účetní třídy 5, která byla vymezena zejména pro hospodářskou činnost. Vevýkazunaobr.2jepatrnýnárůstvýnosůzoddíluB.III Výnosyzdaní apoplatků aoddílub.iv Výnosyznezpochybnitelnýchnárokůnaprostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů.jelikožněkteréprostředkyoddílub.ivjsouposkytoványpodřízeným vybraným účetním jednotkám, je nezbytné přiznat i oddíl A.III Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávnýchcelkůastátníchfondů. Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za účetní období. Uspořádání tohoto účetního výkazu je patrné z obr.3. Obr.3 Přehled o peněžních tocích sestavený tzv. nepřímou metodou po Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu pokud jim jejich zřizovatel umožní vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Samosprávný celek a organizační složka státu nesleduje pouze zisk či ztrátu ale také saldo příjmů a výdajů podle vyhlášky ministerstva financí č.16/2001 Sb. ZávaznýmvýkazemjevýkazoznačovanýFin2-12M,resp.Fin2-04U,jehož údaje se přenášejí do státního rozpočtu. Jde o klíčový výkaz, který nemá žádnou obdobu u podnikatelských subjektů, neboť jeho sestavení vyžaduje klíčování příjmů a výdajů minimálně podle odvětví tzv. paragraf(zemědělství, školství,

17 Máče, M.: Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru 17 veřejnáspráva...)adruhůpříjmůavýdajůtzv.položka(daňové,nedaňové, kapitálové příjmy, přijaté transfery, běžné a kapitálové výdaje, financování). Tentovýkazjevesvépodstatě Přehledemopeněžníchtocích sestavenýtzv. přímou metodou. Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehledozměnáchvlastníhokapitálujerozpisempoložky C.Vlastníkapitál rozvahy a podává informace o uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za účetní období(viz.obr.4). Obr.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu po Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný i hmotný majetek představuje aktiva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku stanovenou zákonem o dani z příjmu č.586/1992 Sb. Obsahuje účty 044,045- Uspořádací účet technického zhodnocení...,kteréobsahujívprůběhuúčetníhoobdobí náklady, případně výdaje, jejichž jednotlivé ocenění je nižší než částka pro zařazení do dlouhodobého majetku a které mohou v úhrnu za celé účetní období splnit podmínky pro technické zhodnocení hmotného majetku. Nejpozději k rozvahovému dni účetní jednotka posoudí, zda jsou splněny podmínky pro zařazení do dlouhodobého majetku. Pokud jsou splněny tyto podmínky, uvede technické zhodnocení v příslušné položce majetku(účty skupiny 01 nebo 02), v opačném případě uvede tato plnění v příslušné položce nákladů(účty třídy5). Oprávky kdlouhodobémumajetku vyjadřujísníženíocenění tohoto majetku v průběhu jeho užívání účetní jednotkou. Toto snížení hodnoty majetku současně vstupuje do nákladů účetní jednotky ve formě odpisů(účet 551).Naopak Opravnépoložkykdlouhodobémumajetku opravujízůstatkovou hodnotu dlouhodobého majetku dle jeho skutečného stavu, který je zjištěn

18 18 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2 při inventarizaci. Oprávky i opravné položky se uvádějí v rozvaze ve sloupci korekce upříslušnépoložkyhmotnéhomajetku.dlouhodobýmajetek,kterýje z důvodu možného budoucího prodeje oceňen reálnou hodnotou, účetní jednotka neodepisuje. Majetek, který nesplňuje podmínku dolní hranice pro vykazování v položkách dlouhodobého majetku, je veden v účtové skupině 90- Majetek účetníjednotky vpodrozvahovéevidenci. Dlouhodobé pohledávky Účty dlouhodobých pohledávek představují zcela novou skupinu účtů, které jsou zařazeny až za skupinou účtů dlouhodobých závazků v účtové skupině 46. Jde zejménao Poskytnuténávratnéfinančnívýpomocidlouhodobé (účet 462) s dobou splatnosti delší než jeden rok. Význam nového účtu lze spatřovatvopuštěnémúčtu Poskytnutýchnávratnýchfinančníchvýpomocí... Zcela novým účtem dlouhodobých pohledávek je účet 468- Dlouhodobé pohledávkyznástrojůspolufinancovanýchzezahraničí.kdlouhodobým pohledávkám existují v účtové skupině 19- Opravné položky k pohledávkám.existujívšakidlouhodobépohledávky,kteréjsoupodmíněné.vyjadřují skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou u nich splněny všechny podmínky pro jejich zápis v rozvaze. Proto jsou vedeny na podrozvahových účtech. Jde zejména o Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetkujinouosobou, Dalšípodmíněnépohledávkyaostatnípodmíněnáaktiva.Pokudjižzaniklnárokúčetníjednotkynavymáhánípohledávky,aleje předpoklad, že dlužník svoji povinnost splní nebo bude plněn jinou osobou, vede setakovápohledávkanapodrozvahovémúčtu911- Odepsanépohledávky. Finanční účty Příjmové účty vybraných účetních jednotek představují samostatný oddíl v rozvaze B.III, výdajové účty oddíl D.I Rozlišují se účty organizačních složek státu (222,223,224,225) a účty územních samosprávných celků(231,236). Naopak běžný účet(241) je společný a je obsažen v oddílu B.IV(Krátkodobý finanční majetek). Zásoby Zásoby obsahují materiál na skladě, pořízení materiálu, materiál na cestě, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zboží na skladě, pořízení zbožíazbožínacestě.jdeveskrzeomovitévěcisdoboupoužitelnostijedenrok akratšíbezohledunavýšiocenění.novějsoumladáchovnázvířataadalšíuvedenanaúčtu139- Ostatnízásoby.Obecněúčtyoznačenéjakoostatnívolíme tehdy, když v účtové skupině nenajdeme vhodný název účtu s vhodným obsahovým vymezením. K zásobám také existují opravné položky(účtová skupina 18- Opravnépoložkykzásobám,kteréjsouuváděnyvrozvazeupříslušné položkyzásobvesloupci korekce.účty Pořízenímateriálu, Materiálna cestě, Pořízenízboží, Zbožínacestě opravnépoložkynemají.

19 Máče, M.: Návrh nové vyhlášky o účetnictví ve veřejném sektoru 19 Krátkodobé pohledávky O krátkodobých pohledávkách lze říci, co je uvedeno u dlouhodobých pohledávek.pohledávkynaúčtu315 Pohledávkyzhlavníčinnosti obsahují pohledávky z hlavní činnosti, zejména předpis poplatků. K účtům krátkodobýchpohledávekpřibylinovýúčet361- Krátkodobépohledávkyzručení. Tento účet účetní jednotka použije, pokud se účetní jednotka(např.úsc) zaváže k plnění v případě, že jiná účetní jednotka není schopna plnění svého závazku (záruky) a k tomuto plnění ze strany účetní jednotky(úsc) skutečně dochází. Také ke krátkodobým pohledávkám existují opravné položky v účtové skupině 19- Opravnépoložkykpohledávkám. Krátkodobé závazky Podkrátkodobézávazkyspadajínapříkladúčty327- Přijatézálohydaní, který je navržen pro sledování pohledávek z titulu daní, které jsou předmětem přerozdělení podle rozpočtového určení daní a účet 362- Krátkodobé závazky zručení.účet328- Závazkyzvýběrudaní obsahujízávazkyvznikléze správydaní.účet329- Závazkyzesdílenýchdaní obsahujezávazkyvzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní. Dlouhodobé závazky Tato skupina obsahuje závazkové účty u nichž připadá splatnost delší než 1 rok. Novýmúčtemjeúčet456- Dlouhodobézávazkyzručení,kterýobsahuje závazky vůči třetím osobám z titulu realizace plnění záruk s dobou splatnosti delší než jeden rok. Obdobným novým účtem je účet 458- Dlouhodobé závazkyznástrojůspolufinancovanýchzezahraničí.kdlouhodobýmzávazkům existují i závazky podmíněné, které nesplňují všechny podmínky pro jejich uvedení do rozvahy. Proto jsou vedeny na podrozvahových účtech ve skupině97a98- Dalšípodmíněnézávazkyaostatnípodmíněnápasiva.Pokud již zanikl nárok věřitele na vymáhání závazku, ale je předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost splní, pak povinnost k peněžitému plnění účtujeme na podrozvahovýúčet912- Odepsanézávazky. Vlastní kapitál Skupina účtů vlastního kapitálu je zcela nová, neboť dostala zcela nový význam. Obsahujeúčty,kterésepřesunulyztřídy9donovétřídy4(dřívepoužívaná pronákladyúsc).dřívější Fonddlouhodobéhomajetku, Fondoběžných aktiv, Fondhospodářskéčinnosti a fondyskupiny92x splynulydoúčtu 401- Jměníúčetníjednotky.Tentoúčetznamenápřiblíženíúčetnictvípodnikatelů, konkrétně účtu základního kapitálu podnikatelských účetních jednotek, a představuje tak základní majetkovou podstatu účetní jednotky. Novým účtemjeiúčet403- Dotacenapořízenídlouhodobéhomajetku.Jelikož investiční dotacevpodstatěznamenajízvýšeníjměníúčetníjednotky,vkladem dotujícího subjektu, je tato položka obsažena v účtové skupině 40(na rozdíl

20 20 Littera Scripta, 2009, roč. 2, č. 2 od provozních dotací,kteréjsoupropříjemcetétodotacevýnosem účtová skupina 67- Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků a státních fondů. Zcela novým a téměř jednorázově použitelnýmúčtemjeúčet406- Oceňovací rozdíly při změně metody. Veškeré oceňovací rozdíly z titulu změny metody, např. metody odpisování, je vhodné účtovat nikoli výsledkově, ale rozvahově, aby nebyl výsledek hospodaření zkreslen o tyto vlivy, které se projeví zejména v prvních letech účinnosti novely vyhlášky. V dalším období budou změny reálné hodnoty, které nebudouúčtoványvýsledkově,účtoványnaúčet407- Jinéoceňovací rozdíly. Kursové rozdíly, které se budou účtovat rozvahově, budou vedeny na účtu 405- Kurzovérozdíly (jsou-liúčtoványvýsledkově,paknaúčty664- Výnosy zpřeceněníreálnouhodnotou nebo564- Nákladyzpřeceněníreálnouhodnotou ).Kurzovérozdílyúčtovanévýsledkověseúčtujínaúčty663- Kurzové zisky nebo563- Kurzovéztráty ).Jestližejevprůběhuúčetníhoobdobízjištěna významná chyba, zaúčtuje se tato právě na účet 408- Oprávky chyb minulýchobdobí,nikolinapříslušnévýsledkovéúčty. Náklady Z důvodu potřeby účetního zachycení transferů a obdobných toků mezi vybranými účetními jednotkami v rámci konsolidace při přípravě účetních výkazů za Českou republiku byly do třídy 5 vloženy účty skupiny 57- Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu územních samosprávných celkůastátníchfondů.organizačnímsložkámstátu,kteréjsousprávcem daně, plyne v souvislosti se zákonem o rozpočtovém určení daní závazek přerozdělit vybranoudaňjinýmvybranýmúčetnímjednotkám.jelikožpředpis tohoto závazku snižuje daňové výnosy účetní jednotky, která je správcem daně, je potřebné sledovat tento úbytek aktiv odděleně na samostatných syntetických účtechskupiny58- Nákladyzesdílenýchdaní.Tatosamostatnáskupina je navrhována proto, aby bylo možné vzájemné vyloučení s účtovou skupinou 68- Výnosyzesdílenýchdaní vrámcikonsolidacepřipřípravěúčetníchvýkazů za Českou republiku. Výnosy Obdobně jako účtová skupina 57 je navržena z důvodu potřeby účetního zachycení transferů a obdobných toků mezi účetními jednotkami účtová skupina 67- Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtu územníchsamosprávnýchcelkůastátníchfondů.obdobnějakoúčtováskupina 58 je navržena pro organizační složky státu účtová skupina 68- Výnosy zesdílenýchdaní kzachycenívýnosůzdanízúčetníchjednotek.výnosy z daní jsou natolik důležitou kategorií, že budou sledovány u územních samosprávných celků a organizačních složek státu v samostatné účtové skupině 63- Výnosyzdaníapoplatků.Zařazenívýšeuvedenýchúčetníchskupindo výnosů umožní sledovat prostřednictvím účtu zisků a ztráty efektivitu činnosti účetní jednotky.

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Dlouhodobý majetek, zásoby

Dlouhodobý majetek, zásoby , zásoby Č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 5.1. Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5.1.1. Účetní jednotka účtuje o pořízení dlouhodobého nehmotného majetku k tomuto okamžiku,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Změny v účetních předpisech od leden 2016

Změny v účetních předpisech od leden 2016 Změny v účetních předpisech od 1.1.2016 26. leden 2016 Úvod Příčina Novela zákona o účetnictví transponuje do zákona evropskou směrnici č. 2013/34/EU, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více