Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí"

Transkript

1 Údržba a ŽP Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury Samostatně nebo integrovaně? Čeština a předpisy ES Překlady předpisů ES Nové trendy v ŽP Změna klimatu IPPC IZR CACS Snižování emisí a IPPC Adaptabilita chemického průmyslu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu Enironmentální účetnictví Ekologická daňová reforma Příloha: Environmentální značení εζ Foto: Zuzana Kulheimová a Michal Pavelek Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí

2 České ekologické manažerské centrum je sdružením organizací, individuálních podnikatelů a environmentálních expertů Vyznáváme environmentálně ekonomicky přijatelný a sociálně odpovědný podnikatelský přístup. Usilujeme o takové změny v environmentální politice, které zbytečně nebrání podnikání, redukují potřebu zásahů státní správy a podporují ty, kteří se dobrovolně zapojují do zlepšování stavu životního prostředí. Sympatizujete s našimi cíli a chcete se v tomto směru odlišit od okolí? Podpořte nás svým členstvím! Kontakt: Jevanská Praha 10 tel.: (+420) fax: (+420) Své poslání zabezpečujeme: Prosazováním dobrovolných dohod Lobbyingem v oblasti environmentální legislativy, usilujeme o zvýšení účinnosti ochrany životního prostředí Školením pracovníků Komerčními službami Projekty vědy a výzkumu Vydáváním časopisů Spoluprací s mezinárodními podnikatelskými aktivitami

3 OBSAH ÚVODNÍK Aspekty 1/2007 Vážení čtenáři a příznivci tohoto časopisu, Údržba a životní prostředí... 2 Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury... 5 Samostatně nebo integrovaně?... 9 Čeština a předpisy ES Překlady předpisů ES Nové trendy v životním prostředí Změna klimatu IPCC...14 IRZ CACS Snižování emisí a IPPC...19 Adaptabilita chemického průmyslu (Projekt esf) Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu (Projekt esf)...23 Environmentální účetnictví a reporting...26 Ekologická daňová reforma REKLAMA: CEMC MEDISTYL, s. r. o. Svaz chemického průmyslu ČR APROCHEM MEDISTYL Vážení čtenáři, dostává se Vám do ruky první číslo tohoto roku spolu s fakturou na zaplacení prvních dvou čísel tohoto roku. Ptáte se proč jen dvou a proč vůbec platit? Časopis v předchozím období vycházel s podporou Státního fondu životního prostředí, v tomto roce však podpora končí a s ní končí určité výhody čtenářů. Vtuto chvíli rozhodujete také Vy, zda bude časopis vycházet dál a pokud ano, tak v jaké podobě a s jakým obsahem. Předpokládáme, že ti, co si přejí vydávání časopisu, zaplatí přiloženou fakturu. Ti co by si přáli, aby časopis vycházel i nadále, ale současně si přejí nějakou změnu, uvítáme, když kromě zaplacení faktury nám sdělí své představy na níže uvedenou ovou adresu. Patříte-li do těchto dvou skupin, bude dobré, když nám sdělíte své ové adresy. Je totiž možné, že časopis v druhém pololetí nebo v dalším období bude vycházet pouze v elektronické podobě. Pak je tu poslední skupina těch, kteří o časopis neusilují, protože jim nepřinesl to, co očekávali. I to se může stát. Pokud patříte do této skupiny, předem děkujeme i Vám za názor jak jinak a lépe. V souladu s uvedeným, předplatné na tento rok je úměrně sníženo polovinu, tj. na 150,- Kč. S rozuzlením příběhu tohoto časopisu trvajícího 10 let a se souhrnem Vašich názorů Vás seznámíme v příštím čísle, které bude posledním číslem vycházejícím se stávající podporou SFŽP. jak bývá mým zvykem, zaměřím se nejdříve na vybraná témata, která nám přineslo uplynulé období. Inu máme novou vládu paní Müllerová, to by asi sdělil Švejk národu. Proč Švejk a proč v této době? Nic duchaplnějšího mne nenapadá, pokud mám hodnotit vytvořeného kočkopsa ve vztahu k energetice a životnímu prostředí. Ani hot, ani čehý, tak by se dala hodnotit stanoviska odpovědných ministrů. Podle jednoho musíme bojovat proti globálnímu oteplení, ale k řešení nám nabízí pouze úspory a obnovitelné zdroje energií. Podle mne dost nereálný úkol, pokud se nechceme smířit se zastavením ekonomického růstu a nebo pokud se nerozhodneme likvidovat energeticky náročná odvětví. Skromně podotýkám, že průmysl vytváří až 70 % hrubého národního produktu. A druhý, i když horuje pro bezpečnost dodávek energií, neprotestuje proti odsunutí přípravy výstavby nových jaderných elektráren a prolomení limitů těžby považuje za privátní věc těžebních společností a občanů. Těžko se mi chce věřit tomu, že naši představitelé, co se týče disponibilních zdrojů energií, plně chápou energetickou realitu, ve které se Evropa nachází. Energie v tomto regionu není nazbyt, např. v oblasti elektroenergií patříme v současnosti mezi země vyvolené, tj. s přebytkem. Nicméně Žofínské fórum ( ), které se sešlo právě k těmto otázkám konstatovalo, že tato výhoda se rozplyne v příštích deseti letech. Pokud vezmeme v úvahu, že v této době, s vysokou mírou pravděpodobnosti, nebude možno elektrickou energii od koho v Evropě nakupovat a také to, že od začátku přípravy výstavby jaderné elektrárny až po její dokončení uběhne 15 až 20 let, nelze v postojích obou pánů ministrů nalézt racionální jádro. Racionální jádro není ani v postojích evropských politiků v souvislosti sreakcemi na projev prezidenta Putina na konferenci k bezpečnostním otázkám konané v Mnichově. Doporučil bych všem, aby si povšimli malého detailu v prohlášení tohoto politika, tj. rozhodnutí o výstavbě nových ropovodů a plynovodů směrem na jih a východ. Zatím Rusko Evropu potřebuje, ale nemusí to trvat dlouho! Jestli má Evropa co řešit v otázkách bezpečnosti energetických dodávek, tak jsou to na předním místě vztahy s Ruskem. V tomto čísle naleznete informace z různých oblastí průmyslového konání vztahujících se k environmentální problematice. Rád bych při této příležitosti upozornil na články, které se zabývají dvěma významnými tématy Změna klimatu a Ekologická daňová reforma. A to ne proto, že jsem jejich autorem, ale proto, že si myslím, že jejich témata budou významně ovlivňovat náš životní standard. V prvním článku jsem se pokusil nabídnout čtenáři poněkud jiný pohled na změnu klimatu, v souvislostech, které nejsou v současné době běžně publikovány. V druhém vycházím rovněž ze Žofínského setkání, ale tentokrát kproblematice ekologické daňové reformy (EDR). Pokusili jsme se v této souvislosti Ing. Jiří Študent, CEMC oslovit různé zájmové skupiny, přirozeně ty, od kterých jsme očekávali protichůdné názory na EDR.. Jak to dopadlo, to se dovíte v uvedeném článku. Při této příležitosti jen lituji, že jsme nemohli oslovit všechny naše čtenáře a to proto, že prostě nemáme Vaše ové adresy. Takže snad příště, viz uvedené oznámení. A na úplný závěr mé přání vycházející právě ze zmiňovaných témat, prosím nedopusťme, aby nám víra a stranická příslušnost zatemnily mysl! Jsem přesvědčen, že jiný požadavek na nás udržitelný rozvoj a příští generace nekladou. Ing. Jiří Študent, CEMC, environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007 1

4 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE I. Úvod Správná údržba hmotného majetku výrazným způsobem ovlivňuje environmentální aspekty jak uvnitř údržbářských útvarů a podniků, tak i environmentální profil celé organizace. Integrální management hmotného majetku a jeho údržby výrazně přispívá ke snižování environmentálních profilů a dopadů. Cílem tohoto příspěvku je přiblížit širší odborné veřejnosti světové poznatky z oblasti managementu údržby prezentované na mezinárodní konferenci EUROMAINTENANCE 2006 konané v Basileji a na základě zkušeností autora. Uvedené třídenní konference se zúčastnilo 391 účastníků z 5 kontinentů světa (23 z Evropy, 9 z Asie, 10 z Afriky, 8 z Ameriky a1 zaustrálie) a z 51 zemí. Součástí konference byla i výstava nářadí, přístrojů, zařízení, software a poradenských aktivit na podporu údržby. Sborník z konference obsahuje 132 příspěvků ze všech oblastí managementu údržby. Omezený rozsah tohoto příspěvku umožňuje pouze stručné pojednání k dané tématice. II. Integrovaný management majetku cesta ke světové excelenci údržby Již v úvodu této kapitoly lze konstatovat, že řízení údržby ve světě směřuje k integrovanému managementu údržby, jenž zahrnuje všechny činnosti managementu, které určují cíle, strategie a odpovědnosti údržby a které management uplatňuje takovými prostředky jako je plánování, řízení a kontrola údržby a zlepšování metod řízení údržby včetně ekonomických, bezpečnostních a environmentálních hledisek s cílem: a) udržovat hmotný majetek (HM) v provozuschopném a způsobilém stavu a na požadované úrovni pohotovosti a efektivity, b) předcházet vzniku poruch a následujících poruchových stavů, c) operativně odstraňovat vzniklé poruchy, d) snižovat environmentální dopady provozu a údržby výrobních zařízení, e) zajišťovat bezpečnost provozu a údržbu výrobních zařízení, f) vynakládat optimální náklady na údržbu ve vztahu k dosahované pohotovosti a efektivnosti výrobního zařízení a g) vést údržbu k její excelenci. Správný integrovaný management údržby musí obsahovat veškeré složky a aspekty managementu a nástrojů řízení údržby a vycházet ze strategie údržby, která je definována jako metoda Údržba a životní prostředí Realizace světových trendů v managementu údržby je i příspěvkem k lepšímu životnímu prostředí. prof. Ing. Václav Legát, DrSc, Česká zemědělská univerzita v Praze, technická fakulta, katedra jakosti a spolehlivosti strojů, managementu používaná k dosažení cílů údržby ČSN EN [1]. Můžeme také říci, že jde o soubor principů a dlouhodobějších cílů pro organizování a provádění údržby. Ve světě jednoznačně dochází k přechodu od koncepce managementu údržby (maintenance management) ke koncepci managementu majetku (Asset Management (AM) nebo Enterprise Asset Management (EAM) nebo Physical Asset Management (PAM)), který bývá různě definován, např. jako globální proces managementu, který umožňuje a zabezpečuje nejvyšší hodnotu při rozhodování o využívání a péči o majetek [2]. Je logické, že součástí managementu majetku je i management údržby. Z tohoto pohledu je jasné, že strategie managementu majetku je širší a obsáhlejší než i výše definovaný integrovaný management údržby viz obr. 1. Obr. 1 Schématické znázornění tvorby a struktury strategického integrovaného managementu HM (upraveno podle [3]) 2 environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007

5 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 1. Podnikatelská strategie organizace je definována vrcholovým managementem, v ČR často managementem zahraničních vlastníků. Musí být šitá na míru pro každou organizaci podle situace na domácím a zahraničním trhu. Měla by obsahovat i strategii managementu HM, což v ČR zpravidla chybí. 2. Požadavky na výrobní zařízení a jiný HM a jejich charakteristika do určité míry vyplývá z podnikatelské strategie organizace, nicméně jsou požadována detailnější data, např. požadavky na znaky jakosti a spolehlivosti, struktura a počty výrobních zařízení, technická data, programy údržby, klasifikace kritičnosti výrobního zařízení apod. 3. Způsob provozování a využívání výrobních zařízení a jiného HM má poskytnout informace o očekávané směnnosti používání výrobních zařízení a z ní vyplývající očekávané intenzitě využívání kalendářního časového fondu, o požadovaných dobách používání a provozu a následných požadovaných objemech údržbářských činností. Ve výrobních organizacích v ČR převládá třísměnný až nepřetržitý provoz, který klade mimořádné požadavky na organizaci a management údržby. Každý prostoj během požadovaného provozu zařízení vyvolává výrobní ztráty. 4. Požadovaná úroveň údržby HM (model excelence) vychází především ze zkušeností světové nejlepší praxe v oblasti údržby, ale pro konkrétní organizaci musí být přizpůsobován na její vnitřní i vnější podmínky. Modely světové excelence je třeba vždy přizpůsobit na míru modelů excelence pro jednotlivé organizace neexistuje jeden jediný univerzální model excelence. Tento proces je mimořádně náročný, často chybí objektivní informace, je třeba přistupovat k expertnímu až intuitivnímu stanovování podnikové úrovně excelence. Např. je definována provozní excelence v údržbě skládající se z procesů jakosti ve výrobě, jakosti a efektivnosti v údržbě a je uváděna světová úroveň známého indikátoru celkové efektivnosti zařízení (OEE) ve výši 95% až 99%. Jiný autor popisuje obecný model excelence v jakosti EFQM a jeho modifikovanou aplikaci do údržby. 5. Současná úroveň údržby výrobních zařízení a jiného HM, její posouzení a ohodnocení je další velmi důležitá informace pro tvorbu strategie údržby. Základem pro získávání této informace je audit a benchmarking údržby. Kritéria auditu jakosti managementu údržby bývají nejčastěji kvalitativní a jsou představována požadavky na správnou strukturu organizace a řízení všech procesů údržby. Postupně lze vytvářet i kritéria kvantitativní, vyjadřovaná konkrétními hodnotami měřitelných veličin, jako jsou pracnosti a průběžné doby údržbářských zásahů, podíl preventivní údržby, podíl externí údržby, všechny finanční indikátory údržby apod. Základním nástrojem pro získávání těchto kvantitativních kritérií je benchmarking. Např. výsledky benchmarkingu s využitím některých z 13 indikátorů EFNMS z oblasti údržby v různých podnicích a zemích Evropy lze najít v různých referátech na této mezinárodní konferenci. Rovněž je připravována norma Údržba Klíčové indikátory výkonnosti údržby, která obsahuje návrh 71 benchmarkingových indikátorů. Kritéria auditu jakosti managementu údržby je vhodné z hlediska analytického postupu a získání přehlednosti rozdělit do více oblastí managementu údržby. Výsledky auditu propojeného s benchmarkingem poskytují informace o současné úrovni údržby HM v organizaci. III. Prvky integrovaného managementu majetku a jeho údržby Uplatňovat integrovaný management údržby znamená nejenom vytvářet správnou strategii údržby, ale i uplatňovat jednotlivé prvky tohoto managementu v dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém časovém horizontu řízení údržby. Jde o tyto prvky integrovaného managementu majetku a jeho údržby: 1. Organizační a řídicí struktura hmotného majetku a jeho údržby musí obsahovat rozmístění funkčních míst a jejich pracovní náplně, liniovou a štábní provázanost v kontextu celé organizace, rozmístění údržbářských útvarů a jejich kompetence, stanovení rozhraní mezi centralizovanou, decentralizovanou a externí údržbou apod. Lze říci, že tyto otázky na výše uvedené konferenci nebyly řešeny. 2. Outsourcing výroby a údržby patří do významných dlouhodobých manažerských rozhodnutí a má pevné místo ve strategii údržby. Management údržby musí řešit požadavky na podíl outsourcingované údržby v organizaci jako celku a také podíly pro jednotlivé údržbářské procesy a výrobní zařízení vyjádřené poměrem nákladů na outsourcingovanou údržbu k celkovým nákladům na údržbu. Rozhodnutí o tomto podílu výrazně ovlivňuje ekonomiku údržby i celkové náklady organizace a mělo by být prováděno pouze na základě důkladné nákladové analýzy a nikoliv pouze na základě politického rozhodnutí. 3. Management zdrojů pro vykonávání údržby a jejich stanovení je rovněž důležitým dlouhodobým a střednědobým rozhodováním a zásadním ukazatelem je objem finančních prostředků vkládaných ročně do údržby. Finanční prostředky na údržbu mají být vyčleňovány v optimálním a nikoliv v minimálním množství, ať již v absolutně nebo relativně vyjádřeném objemu. K dalším nenahraditelným zdrojům patří personál, a to jeho počet a kvalifikace včetně potřebného a požadovaného výcviku. Způsobilosti, výcviku a certifikaci údržbářského personálu je ve světě věnována velká pozornost. 4. Koncepty (systémy) údržby versus využití výrobního zařízení a analýza rizik patří rovněž ke dlouhodobým a střednědobým rozhodnutím, které silně ovlivňuje ekonomiku údržby. V této oblasti jde především o nastavení poměru preventivní údržby k celkové údržbě a v rámci preventivní údržby jde o optimální nastavení poměru periodické a diagnostické (prediktivní) údržby a všude, kde je to možné, je třeba uplatnit požadavek na proaktivní údržbu (údržba jdoucí po příčinách poruch a eliminující tyto příčiny a nikoliv pouze následky). Při uplatňování integrovaného managementu údržby je třeba zvážit i zařazení požadavků na uplatnění různých nástrojů na podporu managementu údržby a metod údržby, jako je metoda analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA), metoda analýzy způsobů a kritičnosti následků poruch (FMECA) a analýza rizik, Ishikawův diagram analýzy příčin různých jevů, Paretův diagram, ABC analýza, metoda údržby zaměřené na bezporuchovost (RCM), metoda komplexní produktivní údržby (TPM) apod. 5. Plánování a rozvrhování využití a údržby HM navazuje na koncepty (systémy) údržby a vyžaduje jejich propojení a respektování. Je třeba vyslovit požadavky na havarijní plány údržby po kritických poruchách, na koncepci tvorby zásobníku plánované údržby (co a kolik) a na rozvrhování jednotlivých úkolů (kdy, kdo, čím), dále zda zpracování bude ruční nebo s počítačovou podporou, definovat způsob plánování a rozvrhování úkolů údržby pro interní a externí údržbu apod. Tomuto okruhu otázek nebyly na výše zmíněné konferenci věnovány žádné referáty. environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007 3

6 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 6. Technologie udržování, diagnostiky a oprav má být zahrnuta do managementu údržby tak, že jsou stanoveny hlavní používané technologie udržování, diagnostikování a oprav, ať již jde o procesy a postupy nebo o základní technologická vybavení. 7. Logistická podpora výroby a údržby zahrnuje především koncept nákupu, zásobování, skladování a řízení zásob náhradních dílů a materiálů (NDM) pro potřeby údržby. Je třeba určit požadavky na základní principy řízení materiálových toků tahem a tlakem, požadavky na metody a normativy řízení zásob a způsoby hodnocení dodavatelů nejenom NDM, ale i všech nakupovaných údržbářských služeb. Tato tématika nebyla na výše uvedené konferenci řešena. 8. Informační technologie ve výrobě a údržbě patří do dlouhodobé podpory managementu údržby, neboť pořizovací náklady jsou vysoké a přínosy závisejí na pečlivém uvážení a výběru nakupované informační technologie včetně softwaru a zejména na důkladném zmapování informačních toků a skutečné potřeby jednotlivých dat. V dlouhodobém managementu nesmějí chybět zdroje nejenom na pořízení a implementaci, ale zejména pro trvalé udržování a aktualizování. Zdá se, že SAP PM hraje významnou roli. Na tomto místě lze upozornit na velmi zajímavou iniciativu v oblasti normalizace systémů managementu v etapě provozu a údržby označenou The OpenO&M Initiative (organizace zahrnující průmyslové spolupracující normalizační organizace a poskytující harmonizovaný soubor informačních norem pro data o provozu a údržbě), která spojuje aktivity organizací MIMOSA a OPC Foundation. 9. Ekonomika výroby a údržby a zejména její ukazatele jsou mimořádně důležité pro hodnocení účinnosti integrovaného managementu údržby. V této oblasti mají být stanoveny jednotlivé klíčové ekonomické ukazatele a jejich provázanost s analytickým účetnictvím organizace a používanými informačními technologiemi a systémy. Důležité je také vytyčení strategických zásad práce s těmito ukazateli. Určitým vzorem mohou být benchmarkingové indikátory EFNMS či jiné zdroje. Zajímavým tématem konference je model finanční návratnosti prediktivní údržby a uplatnění modelů analýzy nákladů životního cyklu. 10. Systém jakosti v údržbě (QMS) a jeho uplatňování zlepšuje jakost údržby. Pokud organizace nemá certifikovaný normovaný systém managementu jakosti, je třeba přijmout rozhodnutí, zda a podle jaké normy (ISO 9001:2000, ISO/TS apod.) bude systém zaveden a certifikován. Pokud organizace má systém uplatněn, potom je třeba přijímat střednědobá a krátkodobá rozhodnutí pro zlepšování systému managementu jakosti. Významnou roli v podpoře systémových norem managementu jakosti v oblasti údržby (terminologie, dokumentace, smlouvy, management údržby, indikátory) hraje evropská normalizační organizace CEN se silnou aktivitou EFNMS. Velmi zajímavá je aktivita Společnosti odborníků pro údržbu a spolehlivost (The Society for Maintenance &Reliability (SMRP)) kromě jiného i v oblasti normotvorné činnosti. 11. Environmentální management (ISO 14001) přispívá nejenom ke snižování environmentálních dopadů, ale i zlepšuje pověst organizace a její konkurenceschopnost. Pokud organizace nemá certifikovaný normovaný systém environmentálního managementu (EMS), je třeba přijmout rozhodnutí, zda bude systém zaveden a certifikován a jak bude uplatněn v procesech a útvarech údržby. Pokud organizace má systém uplatněn, potom je třeba přijímat střednědobá a krátkodobá rozhodnutí pro zlepšování systému environmentálního managementu a účinnější zapojování útvarů údržby do tohoto systému. 12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v údržbě v současném světě je velmi sledovaná a podporovaná oblast integrovaného managementu údržby. V organizaci má být přijato dlouhodobé rozhodnutí o uplatnění normovaného systému bezpečnosti práce. Doporučuje se operativní bezpečnost a ochranu zdraví při práci spojit v integrovaný systém managementu jakosti a v integrovaném managementu údržby plně uplatňovat jeho prvky. Byl prezentován např. přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v údržbě ve Francii. 13. Měření výkonnosti a účinnosti výrobního zařízení a údržby umožňuje ověřování výsledků a dopadů všech opatření v oblasti integrovaného managementu údržby. V tomto managementu údržby má být vymezen okruh klíčových ukazatelů výkonnosti a účinnosti údržby v návaznosti na ekonomiku údržby, informační technologie, uplatňování benchmarkingu, měření efektivnosti výrobních zařízení apod. 14. Zlepšování managementu údržby zastřešuje celý integrovaný management údržby a je i jejím klíčovým výstupem. Z vypracované strategie a z integrovaného managementu údržby má být zřejmý plán strategických témat projektů směřujících ke zlepšování managementu údržby v jednotlivých výše uvedených oblastech. IV. Závěr Autor v tomto příspěvku byl motivován mezinárodní konferencí EUROMAINTENANCE 2006 a zamýšlel podat stručný přehled o světových trendech v managementu hmotného majetku a jeho údržby. Z uvedeného stručného přehledu je zřejmé, že dochází k výrazné integraci výroby a údržby hmotného majetku. Správný management hmotného majetku a jeho údržby je management integrální (globální), který v sobě zahrnuje všechny prvky moderního systému managementu výroby a hmotného majetku a jeho údržby včetně managementu jakosti, bezpečnosti a životního prostředí a umožňuje dosahovat nejvyšší poměr mezi efektivitou výrobního zařízení a náklady na údržbu. Závěrem je třeba poznamenat, že neexistuje jedna jediná verze správného integrálního managementu hmotného majetku a jeho údržby, že každá konkrétní verze tohoto managementu musí být přizpůsobena všem charakteristikám organizace, výrobního zařízení a dalšího hmotného majetku včetně charakteru výrobních procesů. Schopnost dobrých manažerů údržby spočívá v tom, jak dovedou tvořit, uplatňovat a přizpůsobovat integrovaný management údržby všem naznačeným faktorům s jednoznačným cílem dosahovat světovou excelenci údržby i s příznivým dopadem na životní prostředí. Použitá literatura: [1] ČSN EN 13306:2002 Terminologie údržby [2] FRANLUND, J.: Strategic asset management. In: Sharing Knowledge and Success for the Future. Congress reports of 18th WORLDCONGRESS of MAINTENANCE, June 2006 Basle/Switzerland. s ISBN [3] GRENČÍK, J. LEGÁT, V.: Audit and Benchmarking Tools to develop Maintenance Strategy. In: Sharing Knowledge and Success for the Future. Congress reports of 18th WORLDCON- GRESS of MAINTENANCE, June 2006 Basle/Switzerland. s ISBN environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007

7 Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury ABSTRAKT Článek zvažuje kritickou infrastrukturu jako nedílnou součást lidského systému, který je komplexní. Ochrana musí být zaměřena vůči všem jevům, které mohou mít nepřijatelné dopady na lidský systém, tj. živelní a jiné pohromy, inherentní nebo člověkem vytvořené interakce, vazby a toky v lidském systému. Tato skutečnost činí sledovaný problém komplexní, mnohaoborový a mezioborový, který má řadu aspektů technických, organizačních, právních, finančních, manažerských, znalostních, vzdělávacích, mezinárodních apod. Je prezentován procesní model pro ochranu kritické infrastruktury a technologií, který je založen na principech, metodách a postupech rizikového inženýrství a jsou diskutovány současné problémy kritické infrastruktury, kterými jsou vnitřní závislosti napříč subsystémy kritické infrastruktury, které se vyskytují na několika úrovních, a to fyzické, kybernetické a organizační. Jinými slovy vznikají v důsledku finančních toků, energetických toků, informačních toků a toků vyvolaných usměrněnou činností managementu. Článek obsahuje výsledky projektu MMR WB Zásady pro sestavování plánů obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, které zohledňují zajištění kontinuity kritické infrastruktury a výsledky projektu Fakulty bezpečnostního inženýrství Procesní analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury. RNDr. Dana Procházková, DrSc., Policejní akademie ČR Praha, ŘÍZENÍ RIZIK OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY Ochrana kritické infrastruktury znamená ochranu objektů a sítí, tj. hlavně křížících se liniových struktur v lidském systému, které např. zjednodušeně představují technické struktury v území. Ochrana kritické infrastruktury je proces, který při zohlednění všech možných rizik a hrozeb směřuje k zajištění fungování prvků, vazeb a toků kritické infrastruktury tak, aby za žádných okolností nedošlo k jejich selhání [3]. V důsledku existence mezinárodní závislosti a provázání sektorů může selhání kritické infrastruktury v jednom státě ovlivnit více států, proto ochrana kritické infrastruktury vyža- ÚVOD Kritická infrastruktura jsou fyzické (technické a materiálové), kybernetické a organizační podsystémy lidského systému, které jsou nutné pro zajištění ochrany životů, zdraví a bezpečí lidí a majetku, minimálního chodu ekonomiky a správy státu [1-3]. Subsystémy kritické infrastruktury a jejich počet nejsou dosud ani ve světě ustálené. Na základě dokumentů přijatých Bezpečnostní radou a vládou České republiky v r jsou do kritické infrastruktury zařazeny následující položky: - systém dodávky energií, především elektřiny, - systém dodávky vody, - kanalizační systém, - přepravní síť, - komunikační a informační systémy, - bankovní a finanční sektor, - nouzové služby (policie, hasičská záchranná služba, zdravotnictví), - základní služby (zásobování potravinami, likvidace odpadu, sociální služby, pohřební služby), průmysl a zemědělství, - státní správa a samospráva. Kritická infrastruktura se tak jako každý jiný kritický prvek systému určuje pomocí matice kritičnosti (obrázek 1) nebo dle speciálních metod operační analýzy [1,3]. VNITŘNÍ ZÁVISLOSTI Současně sledované problémy jsou vnitřními závislostmi napříč lidským systémem a napříč subsystémy kritické infrastruktury (obrázek 2 na následující straně). Jejich příčiny jsou inherentní vazby v lidském systému i vazby člověkem implantované do systému [1,2,4,5]. Vnitřní závislosti se vyskytují na několika úrovních, a to fyzické, kybernetické a organizační. Jinými slovy vznikají v důsledku finančních toků, energetických toků, informačních toků a toků vyvolaných usměrněnou činností managementu. Obr. 1. Matice kritičnosti porovnávající nesouměřitelné položky infrastruktury nebo technologie, kterými jsou jejich zranitelnost, plynoucí z pohrom i vlastností konkrétního území, a důležitost pro území odvozená z obslužnosti území. duje nejen sdílení odpovědností s privátním sektorem a výměnu informací mezi veřejnou správou a dalšími relevantními organizacemi, ale i mezinárodní spolupráci [4]. Základní strategický přístup pro ochranu KI je: - nic není absolutně bezpečné, - prvky i sítě KI mohou selhat dříve nebo později, a proto je nutné sofistikované řízení bezpečnosti území [2]. Účinné a efektivní řízení bezpečnosti v území se musí opírat o současné znalosti a jejich správná vyhodnocení v souvislostech, které platí v daném území [1,2]. Proto základní roli má výzkum, který v současné době řeší: - vnitřní propojení (tzv. interdependences v subsystémech kritické infrastruktury i v lidském systému), - postupy a cíle ochrany KI z manažerského pohledu na úrovni státu, - možné rozdělení úkolů ochrany KI mezi veřejný a privátní sektor (vychází se z rizik v území s cílem dosáhnout optima pro oba), - nároky na řídící personál vlastníků kritické infrastruktury a technologií, - obecný rámec pro bezpečnost KI. environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007 5

8 ŘÍZENÍ RIZIK Obr. 2. Dopady extrémních pohrom s vyznačením role infrastruktur. Pro ochranu kritické infrastruktury (KI) se na základě analýzy odborných prací, technických norem a standardů i příslušných právních předpisů [1,5] používají: - speciální řešení v územním plánování, umísťování, navrhování, projektování, výstavbě, provozu, údržbě, opravách, modernizacích, obnově, změnách postupů i u vyřazení z provozu zde se používá pohled bezpečnostních stratégů, a ten s nouzovými situacemi počítá, tj. nejsou mimořádné, a proto se dělají v zájmu bezpečnosti u KI opatření, viz ochranné a bezpečnostní systémy speciálně rozmístěné v území a zálohované (dnes už až 4 x 100%), - plány kontinuity (k tomu, aby KI přežila možné nouzové situace zde se používá pohled bezpečnostních stratégů, a ten s nouzovými situacemi počítá, tj. nejsou mimořádné, a proto se dělají v zájmu bezpečnosti u KI opatření, aby se zachovala minimální funkčnost KI i perspektiva do budoucnosti a aby bylo možno po stabilizaci nouzové situace, nastartovat a obnovit provoz KI), - krizové plány (pro případ, když všechna (nebo jejich většina) bezpečnostní opatření selžou kvůli extrémní velikosti pohromy nebo kvůli nenadálé kombinaci náhodných jevů, které zesílí dopady pohromy). METODICKÉ NÁSTROJE Podsystémy kritické infrastruktury (KI) jsou rozmanité kvůli své podstatě a podmínkám funkčnosti v lidském systému. Proto jsou problémy ochrany kritické infrastruktury mnohaoborové, mezioborové, a to v oblastech technické, manažerské a organizační na různých úrovních, právní, finanční, personální, znalostní, mezinárodní aj. Pro řešení problémů KI je tudíž nutné pochopení cílů a rolí kritické infrastruktury v lidském systému a na jeho základě sestavený a přesně zacílený správný pohled, který vidí jak celek, tak dílčí souvislosti. Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury (KI) a technologií je proto založen na principech, metodách a postu- pech rizikového inženýrství. Hodnotí se všechny relevantní pohromy tzv. all hazard approach [6], tj. používají se postupy: - hodnocení ohrožení (hazard assessment), - hodnocení rizika (risk assessment), - řízení rizik (risk management), - řízení bezpečnosti (safety management). Aby problém byl uchopitelný a transparentní, tak se používá následující třídění primárních živelních a jiných pohrom [1,2,7]: a) Technologické havárie (tzv. vnitřní) kritických prvků, vazeb a toků v systému KI. Je nutno zvážit vady materiálu, stárnutí, nedostatečnou údržbu apod. b) Chyby nebo selhání řídícího systému. c) Lidské chyby. d) Přírodní pohromy nebo technologické havárie (tzv. vnější) jiného systému. e) Teroristický útok, kriminální čin nebo válka. V teoretické oblasti to znamená vymezení integrálního rizika a jeho dílčích komponentů s ohledem na chráněné zájmy a možné pohromy v daném území a specifikaci opatření, která vedou k růstu bezpečnosti území, a to s tím, že nejde o ideálně vyřešený technologický problém, ale o ochranu, zachování a rozvoj základních chráněných zájmů, tj. o optimální propojení opatření směrem k životům a bezpečí lidí. PROCESNÍ MODEL OCHRANY KI Procesní model ochrany KI vychází z technických norem a standardů IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii), OECD, US NRC apod. Procesní model, dle kterého se zajišťuje ochrana kritické infrastruktury a technologií je dle práce [8] následující: 1. Hodnocení zranitelnosti kritické infrastruktury či technologie při pohromě, kterou je ztráta funkčnosti kritické infrastruktury nebo technologie. Aby problém byl uchopitelný a transparentní, tak se používá třídění primárních živelních a jiných pohrom uvedené v předchozím odstavci. 2. Pro každou primární pohromu (zdroj rizika) a) e) vyhodnotit velikost ohrožení a četnost jeho výskytu. 3. Pro každou primární pohromu (zdroj rizika) a) e) stanovit zranitelnosti jednotlivých kritických částí systému. Klasifikaci zranitelnosti provést pomocí multikriteriálního hodnocení, které dovoluje zvážit vliv nesouměřitelných a nekvantifikovatelných kritérií. Doporučuje se použít více expertů a souboru otázek, které byly zpracovány pro zajištění bezpečnosti technologických celků. 4. Pro každou primární pohromu a) e) stanovit celkovou zranitelnost systému jako součet zranitelností jednotlivých kritických částí systému. 5. Pro každou primární pohromu a) e) stanovit závislost mezi celkovou zranitelností systémů a zranitelnostmi dílčích částí. 6. Pro každou primární pohromu a) e) lze z grafu určit kritické části, které přispívají nejvíce ke zranitelnosti systému. 7. Pro každou primární pohromu a) e) na základě dat ze spe- 6 environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu)

Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Metody moderního řízení organizací soukromého, veřejného i neziskového sektoru (na bázi sociálního dialogu) Doc. Ing. Jiří Marek, CSc. Ing. Pavel Kajml Zpracováno v rámci projektu Posilování bipartitního

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÝ RÁMEC ROZVOJE VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2014 2020 Srpen 2014 ve znění usnesení č. 21 ze dne 14. ledna 2015 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 2. KONTEXT VZNIKU STRATEGICKÉHO RÁMCE...

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více