Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí"

Transkript

1 Údržba a ŽP Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury Samostatně nebo integrovaně? Čeština a předpisy ES Překlady předpisů ES Nové trendy v ŽP Změna klimatu IPPC IZR CACS Snižování emisí a IPPC Adaptabilita chemického průmyslu Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu Enironmentální účetnictví Ekologická daňová reforma Příloha: Environmentální značení εζ Foto: Zuzana Kulheimová a Michal Pavelek Časopis vychází s podporou Státního fondu životního prostředí

2 České ekologické manažerské centrum je sdružením organizací, individuálních podnikatelů a environmentálních expertů Vyznáváme environmentálně ekonomicky přijatelný a sociálně odpovědný podnikatelský přístup. Usilujeme o takové změny v environmentální politice, které zbytečně nebrání podnikání, redukují potřebu zásahů státní správy a podporují ty, kteří se dobrovolně zapojují do zlepšování stavu životního prostředí. Sympatizujete s našimi cíli a chcete se v tomto směru odlišit od okolí? Podpořte nás svým členstvím! Kontakt: Jevanská Praha 10 tel.: (+420) fax: (+420) Své poslání zabezpečujeme: Prosazováním dobrovolných dohod Lobbyingem v oblasti environmentální legislativy, usilujeme o zvýšení účinnosti ochrany životního prostředí Školením pracovníků Komerčními službami Projekty vědy a výzkumu Vydáváním časopisů Spoluprací s mezinárodními podnikatelskými aktivitami

3 OBSAH ÚVODNÍK Aspekty 1/2007 Vážení čtenáři a příznivci tohoto časopisu, Údržba a životní prostředí... 2 Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury... 5 Samostatně nebo integrovaně?... 9 Čeština a předpisy ES Překlady předpisů ES Nové trendy v životním prostředí Změna klimatu IPCC...14 IRZ CACS Snižování emisí a IPPC...19 Adaptabilita chemického průmyslu (Projekt esf) Partnerství pro udržitelnou spotřebu a výrobu (Projekt esf)...23 Environmentální účetnictví a reporting...26 Ekologická daňová reforma REKLAMA: CEMC MEDISTYL, s. r. o. Svaz chemického průmyslu ČR APROCHEM MEDISTYL Vážení čtenáři, dostává se Vám do ruky první číslo tohoto roku spolu s fakturou na zaplacení prvních dvou čísel tohoto roku. Ptáte se proč jen dvou a proč vůbec platit? Časopis v předchozím období vycházel s podporou Státního fondu životního prostředí, v tomto roce však podpora končí a s ní končí určité výhody čtenářů. Vtuto chvíli rozhodujete také Vy, zda bude časopis vycházet dál a pokud ano, tak v jaké podobě a s jakým obsahem. Předpokládáme, že ti, co si přejí vydávání časopisu, zaplatí přiloženou fakturu. Ti co by si přáli, aby časopis vycházel i nadále, ale současně si přejí nějakou změnu, uvítáme, když kromě zaplacení faktury nám sdělí své představy na níže uvedenou ovou adresu. Patříte-li do těchto dvou skupin, bude dobré, když nám sdělíte své ové adresy. Je totiž možné, že časopis v druhém pololetí nebo v dalším období bude vycházet pouze v elektronické podobě. Pak je tu poslední skupina těch, kteří o časopis neusilují, protože jim nepřinesl to, co očekávali. I to se může stát. Pokud patříte do této skupiny, předem děkujeme i Vám za názor jak jinak a lépe. V souladu s uvedeným, předplatné na tento rok je úměrně sníženo polovinu, tj. na 150,- Kč. S rozuzlením příběhu tohoto časopisu trvajícího 10 let a se souhrnem Vašich názorů Vás seznámíme v příštím čísle, které bude posledním číslem vycházejícím se stávající podporou SFŽP. jak bývá mým zvykem, zaměřím se nejdříve na vybraná témata, která nám přineslo uplynulé období. Inu máme novou vládu paní Müllerová, to by asi sdělil Švejk národu. Proč Švejk a proč v této době? Nic duchaplnějšího mne nenapadá, pokud mám hodnotit vytvořeného kočkopsa ve vztahu k energetice a životnímu prostředí. Ani hot, ani čehý, tak by se dala hodnotit stanoviska odpovědných ministrů. Podle jednoho musíme bojovat proti globálnímu oteplení, ale k řešení nám nabízí pouze úspory a obnovitelné zdroje energií. Podle mne dost nereálný úkol, pokud se nechceme smířit se zastavením ekonomického růstu a nebo pokud se nerozhodneme likvidovat energeticky náročná odvětví. Skromně podotýkám, že průmysl vytváří až 70 % hrubého národního produktu. A druhý, i když horuje pro bezpečnost dodávek energií, neprotestuje proti odsunutí přípravy výstavby nových jaderných elektráren a prolomení limitů těžby považuje za privátní věc těžebních společností a občanů. Těžko se mi chce věřit tomu, že naši představitelé, co se týče disponibilních zdrojů energií, plně chápou energetickou realitu, ve které se Evropa nachází. Energie v tomto regionu není nazbyt, např. v oblasti elektroenergií patříme v současnosti mezi země vyvolené, tj. s přebytkem. Nicméně Žofínské fórum ( ), které se sešlo právě k těmto otázkám konstatovalo, že tato výhoda se rozplyne v příštích deseti letech. Pokud vezmeme v úvahu, že v této době, s vysokou mírou pravděpodobnosti, nebude možno elektrickou energii od koho v Evropě nakupovat a také to, že od začátku přípravy výstavby jaderné elektrárny až po její dokončení uběhne 15 až 20 let, nelze v postojích obou pánů ministrů nalézt racionální jádro. Racionální jádro není ani v postojích evropských politiků v souvislosti sreakcemi na projev prezidenta Putina na konferenci k bezpečnostním otázkám konané v Mnichově. Doporučil bych všem, aby si povšimli malého detailu v prohlášení tohoto politika, tj. rozhodnutí o výstavbě nových ropovodů a plynovodů směrem na jih a východ. Zatím Rusko Evropu potřebuje, ale nemusí to trvat dlouho! Jestli má Evropa co řešit v otázkách bezpečnosti energetických dodávek, tak jsou to na předním místě vztahy s Ruskem. V tomto čísle naleznete informace z různých oblastí průmyslového konání vztahujících se k environmentální problematice. Rád bych při této příležitosti upozornil na články, které se zabývají dvěma významnými tématy Změna klimatu a Ekologická daňová reforma. A to ne proto, že jsem jejich autorem, ale proto, že si myslím, že jejich témata budou významně ovlivňovat náš životní standard. V prvním článku jsem se pokusil nabídnout čtenáři poněkud jiný pohled na změnu klimatu, v souvislostech, které nejsou v současné době běžně publikovány. V druhém vycházím rovněž ze Žofínského setkání, ale tentokrát kproblematice ekologické daňové reformy (EDR). Pokusili jsme se v této souvislosti Ing. Jiří Študent, CEMC oslovit různé zájmové skupiny, přirozeně ty, od kterých jsme očekávali protichůdné názory na EDR.. Jak to dopadlo, to se dovíte v uvedeném článku. Při této příležitosti jen lituji, že jsme nemohli oslovit všechny naše čtenáře a to proto, že prostě nemáme Vaše ové adresy. Takže snad příště, viz uvedené oznámení. A na úplný závěr mé přání vycházející právě ze zmiňovaných témat, prosím nedopusťme, aby nám víra a stranická příslušnost zatemnily mysl! Jsem přesvědčen, že jiný požadavek na nás udržitelný rozvoj a příští generace nekladou. Ing. Jiří Študent, CEMC, environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007 1

4 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE I. Úvod Správná údržba hmotného majetku výrazným způsobem ovlivňuje environmentální aspekty jak uvnitř údržbářských útvarů a podniků, tak i environmentální profil celé organizace. Integrální management hmotného majetku a jeho údržby výrazně přispívá ke snižování environmentálních profilů a dopadů. Cílem tohoto příspěvku je přiblížit širší odborné veřejnosti světové poznatky z oblasti managementu údržby prezentované na mezinárodní konferenci EUROMAINTENANCE 2006 konané v Basileji a na základě zkušeností autora. Uvedené třídenní konference se zúčastnilo 391 účastníků z 5 kontinentů světa (23 z Evropy, 9 z Asie, 10 z Afriky, 8 z Ameriky a1 zaustrálie) a z 51 zemí. Součástí konference byla i výstava nářadí, přístrojů, zařízení, software a poradenských aktivit na podporu údržby. Sborník z konference obsahuje 132 příspěvků ze všech oblastí managementu údržby. Omezený rozsah tohoto příspěvku umožňuje pouze stručné pojednání k dané tématice. II. Integrovaný management majetku cesta ke světové excelenci údržby Již v úvodu této kapitoly lze konstatovat, že řízení údržby ve světě směřuje k integrovanému managementu údržby, jenž zahrnuje všechny činnosti managementu, které určují cíle, strategie a odpovědnosti údržby a které management uplatňuje takovými prostředky jako je plánování, řízení a kontrola údržby a zlepšování metod řízení údržby včetně ekonomických, bezpečnostních a environmentálních hledisek s cílem: a) udržovat hmotný majetek (HM) v provozuschopném a způsobilém stavu a na požadované úrovni pohotovosti a efektivity, b) předcházet vzniku poruch a následujících poruchových stavů, c) operativně odstraňovat vzniklé poruchy, d) snižovat environmentální dopady provozu a údržby výrobních zařízení, e) zajišťovat bezpečnost provozu a údržbu výrobních zařízení, f) vynakládat optimální náklady na údržbu ve vztahu k dosahované pohotovosti a efektivnosti výrobního zařízení a g) vést údržbu k její excelenci. Správný integrovaný management údržby musí obsahovat veškeré složky a aspekty managementu a nástrojů řízení údržby a vycházet ze strategie údržby, která je definována jako metoda Údržba a životní prostředí Realizace světových trendů v managementu údržby je i příspěvkem k lepšímu životnímu prostředí. prof. Ing. Václav Legát, DrSc, Česká zemědělská univerzita v Praze, technická fakulta, katedra jakosti a spolehlivosti strojů, managementu používaná k dosažení cílů údržby ČSN EN [1]. Můžeme také říci, že jde o soubor principů a dlouhodobějších cílů pro organizování a provádění údržby. Ve světě jednoznačně dochází k přechodu od koncepce managementu údržby (maintenance management) ke koncepci managementu majetku (Asset Management (AM) nebo Enterprise Asset Management (EAM) nebo Physical Asset Management (PAM)), který bývá různě definován, např. jako globální proces managementu, který umožňuje a zabezpečuje nejvyšší hodnotu při rozhodování o využívání a péči o majetek [2]. Je logické, že součástí managementu majetku je i management údržby. Z tohoto pohledu je jasné, že strategie managementu majetku je širší a obsáhlejší než i výše definovaný integrovaný management údržby viz obr. 1. Obr. 1 Schématické znázornění tvorby a struktury strategického integrovaného managementu HM (upraveno podle [3]) 2 environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007

5 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 1. Podnikatelská strategie organizace je definována vrcholovým managementem, v ČR často managementem zahraničních vlastníků. Musí být šitá na míru pro každou organizaci podle situace na domácím a zahraničním trhu. Měla by obsahovat i strategii managementu HM, což v ČR zpravidla chybí. 2. Požadavky na výrobní zařízení a jiný HM a jejich charakteristika do určité míry vyplývá z podnikatelské strategie organizace, nicméně jsou požadována detailnější data, např. požadavky na znaky jakosti a spolehlivosti, struktura a počty výrobních zařízení, technická data, programy údržby, klasifikace kritičnosti výrobního zařízení apod. 3. Způsob provozování a využívání výrobních zařízení a jiného HM má poskytnout informace o očekávané směnnosti používání výrobních zařízení a z ní vyplývající očekávané intenzitě využívání kalendářního časového fondu, o požadovaných dobách používání a provozu a následných požadovaných objemech údržbářských činností. Ve výrobních organizacích v ČR převládá třísměnný až nepřetržitý provoz, který klade mimořádné požadavky na organizaci a management údržby. Každý prostoj během požadovaného provozu zařízení vyvolává výrobní ztráty. 4. Požadovaná úroveň údržby HM (model excelence) vychází především ze zkušeností světové nejlepší praxe v oblasti údržby, ale pro konkrétní organizaci musí být přizpůsobován na její vnitřní i vnější podmínky. Modely světové excelence je třeba vždy přizpůsobit na míru modelů excelence pro jednotlivé organizace neexistuje jeden jediný univerzální model excelence. Tento proces je mimořádně náročný, často chybí objektivní informace, je třeba přistupovat k expertnímu až intuitivnímu stanovování podnikové úrovně excelence. Např. je definována provozní excelence v údržbě skládající se z procesů jakosti ve výrobě, jakosti a efektivnosti v údržbě a je uváděna světová úroveň známého indikátoru celkové efektivnosti zařízení (OEE) ve výši 95% až 99%. Jiný autor popisuje obecný model excelence v jakosti EFQM a jeho modifikovanou aplikaci do údržby. 5. Současná úroveň údržby výrobních zařízení a jiného HM, její posouzení a ohodnocení je další velmi důležitá informace pro tvorbu strategie údržby. Základem pro získávání této informace je audit a benchmarking údržby. Kritéria auditu jakosti managementu údržby bývají nejčastěji kvalitativní a jsou představována požadavky na správnou strukturu organizace a řízení všech procesů údržby. Postupně lze vytvářet i kritéria kvantitativní, vyjadřovaná konkrétními hodnotami měřitelných veličin, jako jsou pracnosti a průběžné doby údržbářských zásahů, podíl preventivní údržby, podíl externí údržby, všechny finanční indikátory údržby apod. Základním nástrojem pro získávání těchto kvantitativních kritérií je benchmarking. Např. výsledky benchmarkingu s využitím některých z 13 indikátorů EFNMS z oblasti údržby v různých podnicích a zemích Evropy lze najít v různých referátech na této mezinárodní konferenci. Rovněž je připravována norma Údržba Klíčové indikátory výkonnosti údržby, která obsahuje návrh 71 benchmarkingových indikátorů. Kritéria auditu jakosti managementu údržby je vhodné z hlediska analytického postupu a získání přehlednosti rozdělit do více oblastí managementu údržby. Výsledky auditu propojeného s benchmarkingem poskytují informace o současné úrovni údržby HM v organizaci. III. Prvky integrovaného managementu majetku a jeho údržby Uplatňovat integrovaný management údržby znamená nejenom vytvářet správnou strategii údržby, ale i uplatňovat jednotlivé prvky tohoto managementu v dlouhodobém, střednědobém a krátkodobém časovém horizontu řízení údržby. Jde o tyto prvky integrovaného managementu majetku a jeho údržby: 1. Organizační a řídicí struktura hmotného majetku a jeho údržby musí obsahovat rozmístění funkčních míst a jejich pracovní náplně, liniovou a štábní provázanost v kontextu celé organizace, rozmístění údržbářských útvarů a jejich kompetence, stanovení rozhraní mezi centralizovanou, decentralizovanou a externí údržbou apod. Lze říci, že tyto otázky na výše uvedené konferenci nebyly řešeny. 2. Outsourcing výroby a údržby patří do významných dlouhodobých manažerských rozhodnutí a má pevné místo ve strategii údržby. Management údržby musí řešit požadavky na podíl outsourcingované údržby v organizaci jako celku a také podíly pro jednotlivé údržbářské procesy a výrobní zařízení vyjádřené poměrem nákladů na outsourcingovanou údržbu k celkovým nákladům na údržbu. Rozhodnutí o tomto podílu výrazně ovlivňuje ekonomiku údržby i celkové náklady organizace a mělo by být prováděno pouze na základě důkladné nákladové analýzy a nikoliv pouze na základě politického rozhodnutí. 3. Management zdrojů pro vykonávání údržby a jejich stanovení je rovněž důležitým dlouhodobým a střednědobým rozhodováním a zásadním ukazatelem je objem finančních prostředků vkládaných ročně do údržby. Finanční prostředky na údržbu mají být vyčleňovány v optimálním a nikoliv v minimálním množství, ať již v absolutně nebo relativně vyjádřeném objemu. K dalším nenahraditelným zdrojům patří personál, a to jeho počet a kvalifikace včetně potřebného a požadovaného výcviku. Způsobilosti, výcviku a certifikaci údržbářského personálu je ve světě věnována velká pozornost. 4. Koncepty (systémy) údržby versus využití výrobního zařízení a analýza rizik patří rovněž ke dlouhodobým a střednědobým rozhodnutím, které silně ovlivňuje ekonomiku údržby. V této oblasti jde především o nastavení poměru preventivní údržby k celkové údržbě a v rámci preventivní údržby jde o optimální nastavení poměru periodické a diagnostické (prediktivní) údržby a všude, kde je to možné, je třeba uplatnit požadavek na proaktivní údržbu (údržba jdoucí po příčinách poruch a eliminující tyto příčiny a nikoliv pouze následky). Při uplatňování integrovaného managementu údržby je třeba zvážit i zařazení požadavků na uplatnění různých nástrojů na podporu managementu údržby a metod údržby, jako je metoda analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA), metoda analýzy způsobů a kritičnosti následků poruch (FMECA) a analýza rizik, Ishikawův diagram analýzy příčin různých jevů, Paretův diagram, ABC analýza, metoda údržby zaměřené na bezporuchovost (RCM), metoda komplexní produktivní údržby (TPM) apod. 5. Plánování a rozvrhování využití a údržby HM navazuje na koncepty (systémy) údržby a vyžaduje jejich propojení a respektování. Je třeba vyslovit požadavky na havarijní plány údržby po kritických poruchách, na koncepci tvorby zásobníku plánované údržby (co a kolik) a na rozvrhování jednotlivých úkolů (kdy, kdo, čím), dále zda zpracování bude ruční nebo s počítačovou podporou, definovat způsob plánování a rozvrhování úkolů údržby pro interní a externí údržbu apod. Tomuto okruhu otázek nebyly na výše zmíněné konferenci věnovány žádné referáty. environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007 3

6 PRŮMYSLOVÁ EKOLOGIE 6. Technologie udržování, diagnostiky a oprav má být zahrnuta do managementu údržby tak, že jsou stanoveny hlavní používané technologie udržování, diagnostikování a oprav, ať již jde o procesy a postupy nebo o základní technologická vybavení. 7. Logistická podpora výroby a údržby zahrnuje především koncept nákupu, zásobování, skladování a řízení zásob náhradních dílů a materiálů (NDM) pro potřeby údržby. Je třeba určit požadavky na základní principy řízení materiálových toků tahem a tlakem, požadavky na metody a normativy řízení zásob a způsoby hodnocení dodavatelů nejenom NDM, ale i všech nakupovaných údržbářských služeb. Tato tématika nebyla na výše uvedené konferenci řešena. 8. Informační technologie ve výrobě a údržbě patří do dlouhodobé podpory managementu údržby, neboť pořizovací náklady jsou vysoké a přínosy závisejí na pečlivém uvážení a výběru nakupované informační technologie včetně softwaru a zejména na důkladném zmapování informačních toků a skutečné potřeby jednotlivých dat. V dlouhodobém managementu nesmějí chybět zdroje nejenom na pořízení a implementaci, ale zejména pro trvalé udržování a aktualizování. Zdá se, že SAP PM hraje významnou roli. Na tomto místě lze upozornit na velmi zajímavou iniciativu v oblasti normalizace systémů managementu v etapě provozu a údržby označenou The OpenO&M Initiative (organizace zahrnující průmyslové spolupracující normalizační organizace a poskytující harmonizovaný soubor informačních norem pro data o provozu a údržbě), která spojuje aktivity organizací MIMOSA a OPC Foundation. 9. Ekonomika výroby a údržby a zejména její ukazatele jsou mimořádně důležité pro hodnocení účinnosti integrovaného managementu údržby. V této oblasti mají být stanoveny jednotlivé klíčové ekonomické ukazatele a jejich provázanost s analytickým účetnictvím organizace a používanými informačními technologiemi a systémy. Důležité je také vytyčení strategických zásad práce s těmito ukazateli. Určitým vzorem mohou být benchmarkingové indikátory EFNMS či jiné zdroje. Zajímavým tématem konference je model finanční návratnosti prediktivní údržby a uplatnění modelů analýzy nákladů životního cyklu. 10. Systém jakosti v údržbě (QMS) a jeho uplatňování zlepšuje jakost údržby. Pokud organizace nemá certifikovaný normovaný systém managementu jakosti, je třeba přijmout rozhodnutí, zda a podle jaké normy (ISO 9001:2000, ISO/TS apod.) bude systém zaveden a certifikován. Pokud organizace má systém uplatněn, potom je třeba přijímat střednědobá a krátkodobá rozhodnutí pro zlepšování systému managementu jakosti. Významnou roli v podpoře systémových norem managementu jakosti v oblasti údržby (terminologie, dokumentace, smlouvy, management údržby, indikátory) hraje evropská normalizační organizace CEN se silnou aktivitou EFNMS. Velmi zajímavá je aktivita Společnosti odborníků pro údržbu a spolehlivost (The Society for Maintenance &Reliability (SMRP)) kromě jiného i v oblasti normotvorné činnosti. 11. Environmentální management (ISO 14001) přispívá nejenom ke snižování environmentálních dopadů, ale i zlepšuje pověst organizace a její konkurenceschopnost. Pokud organizace nemá certifikovaný normovaný systém environmentálního managementu (EMS), je třeba přijmout rozhodnutí, zda bude systém zaveden a certifikován a jak bude uplatněn v procesech a útvarech údržby. Pokud organizace má systém uplatněn, potom je třeba přijímat střednědobá a krátkodobá rozhodnutí pro zlepšování systému environmentálního managementu a účinnější zapojování útvarů údržby do tohoto systému. 12. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v údržbě v současném světě je velmi sledovaná a podporovaná oblast integrovaného managementu údržby. V organizaci má být přijato dlouhodobé rozhodnutí o uplatnění normovaného systému bezpečnosti práce. Doporučuje se operativní bezpečnost a ochranu zdraví při práci spojit v integrovaný systém managementu jakosti a v integrovaném managementu údržby plně uplatňovat jeho prvky. Byl prezentován např. přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v údržbě ve Francii. 13. Měření výkonnosti a účinnosti výrobního zařízení a údržby umožňuje ověřování výsledků a dopadů všech opatření v oblasti integrovaného managementu údržby. V tomto managementu údržby má být vymezen okruh klíčových ukazatelů výkonnosti a účinnosti údržby v návaznosti na ekonomiku údržby, informační technologie, uplatňování benchmarkingu, měření efektivnosti výrobních zařízení apod. 14. Zlepšování managementu údržby zastřešuje celý integrovaný management údržby a je i jejím klíčovým výstupem. Z vypracované strategie a z integrovaného managementu údržby má být zřejmý plán strategických témat projektů směřujících ke zlepšování managementu údržby v jednotlivých výše uvedených oblastech. IV. Závěr Autor v tomto příspěvku byl motivován mezinárodní konferencí EUROMAINTENANCE 2006 a zamýšlel podat stručný přehled o světových trendech v managementu hmotného majetku a jeho údržby. Z uvedeného stručného přehledu je zřejmé, že dochází k výrazné integraci výroby a údržby hmotného majetku. Správný management hmotného majetku a jeho údržby je management integrální (globální), který v sobě zahrnuje všechny prvky moderního systému managementu výroby a hmotného majetku a jeho údržby včetně managementu jakosti, bezpečnosti a životního prostředí a umožňuje dosahovat nejvyšší poměr mezi efektivitou výrobního zařízení a náklady na údržbu. Závěrem je třeba poznamenat, že neexistuje jedna jediná verze správného integrálního managementu hmotného majetku a jeho údržby, že každá konkrétní verze tohoto managementu musí být přizpůsobena všem charakteristikám organizace, výrobního zařízení a dalšího hmotného majetku včetně charakteru výrobních procesů. Schopnost dobrých manažerů údržby spočívá v tom, jak dovedou tvořit, uplatňovat a přizpůsobovat integrovaný management údržby všem naznačeným faktorům s jednoznačným cílem dosahovat světovou excelenci údržby i s příznivým dopadem na životní prostředí. Použitá literatura: [1] ČSN EN 13306:2002 Terminologie údržby [2] FRANLUND, J.: Strategic asset management. In: Sharing Knowledge and Success for the Future. Congress reports of 18th WORLDCONGRESS of MAINTENANCE, June 2006 Basle/Switzerland. s ISBN [3] GRENČÍK, J. LEGÁT, V.: Audit and Benchmarking Tools to develop Maintenance Strategy. In: Sharing Knowledge and Success for the Future. Congress reports of 18th WORLDCON- GRESS of MAINTENANCE, June 2006 Basle/Switzerland. s ISBN environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007

7 Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury ABSTRAKT Článek zvažuje kritickou infrastrukturu jako nedílnou součást lidského systému, který je komplexní. Ochrana musí být zaměřena vůči všem jevům, které mohou mít nepřijatelné dopady na lidský systém, tj. živelní a jiné pohromy, inherentní nebo člověkem vytvořené interakce, vazby a toky v lidském systému. Tato skutečnost činí sledovaný problém komplexní, mnohaoborový a mezioborový, který má řadu aspektů technických, organizačních, právních, finančních, manažerských, znalostních, vzdělávacích, mezinárodních apod. Je prezentován procesní model pro ochranu kritické infrastruktury a technologií, který je založen na principech, metodách a postupech rizikového inženýrství a jsou diskutovány současné problémy kritické infrastruktury, kterými jsou vnitřní závislosti napříč subsystémy kritické infrastruktury, které se vyskytují na několika úrovních, a to fyzické, kybernetické a organizační. Jinými slovy vznikají v důsledku finančních toků, energetických toků, informačních toků a toků vyvolaných usměrněnou činností managementu. Článek obsahuje výsledky projektu MMR WB Zásady pro sestavování plánů obnovy majetku v územích postižených živelnou nebo jinou pohromou, které zohledňují zajištění kontinuity kritické infrastruktury a výsledky projektu Fakulty bezpečnostního inženýrství Procesní analýza zranitelnosti prvků kritické infrastruktury. RNDr. Dana Procházková, DrSc., Policejní akademie ČR Praha, ŘÍZENÍ RIZIK OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY Ochrana kritické infrastruktury znamená ochranu objektů a sítí, tj. hlavně křížících se liniových struktur v lidském systému, které např. zjednodušeně představují technické struktury v území. Ochrana kritické infrastruktury je proces, který při zohlednění všech možných rizik a hrozeb směřuje k zajištění fungování prvků, vazeb a toků kritické infrastruktury tak, aby za žádných okolností nedošlo k jejich selhání [3]. V důsledku existence mezinárodní závislosti a provázání sektorů může selhání kritické infrastruktury v jednom státě ovlivnit více států, proto ochrana kritické infrastruktury vyža- ÚVOD Kritická infrastruktura jsou fyzické (technické a materiálové), kybernetické a organizační podsystémy lidského systému, které jsou nutné pro zajištění ochrany životů, zdraví a bezpečí lidí a majetku, minimálního chodu ekonomiky a správy státu [1-3]. Subsystémy kritické infrastruktury a jejich počet nejsou dosud ani ve světě ustálené. Na základě dokumentů přijatých Bezpečnostní radou a vládou České republiky v r jsou do kritické infrastruktury zařazeny následující položky: - systém dodávky energií, především elektřiny, - systém dodávky vody, - kanalizační systém, - přepravní síť, - komunikační a informační systémy, - bankovní a finanční sektor, - nouzové služby (policie, hasičská záchranná služba, zdravotnictví), - základní služby (zásobování potravinami, likvidace odpadu, sociální služby, pohřební služby), průmysl a zemědělství, - státní správa a samospráva. Kritická infrastruktura se tak jako každý jiný kritický prvek systému určuje pomocí matice kritičnosti (obrázek 1) nebo dle speciálních metod operační analýzy [1,3]. VNITŘNÍ ZÁVISLOSTI Současně sledované problémy jsou vnitřními závislostmi napříč lidským systémem a napříč subsystémy kritické infrastruktury (obrázek 2 na následující straně). Jejich příčiny jsou inherentní vazby v lidském systému i vazby člověkem implantované do systému [1,2,4,5]. Vnitřní závislosti se vyskytují na několika úrovních, a to fyzické, kybernetické a organizační. Jinými slovy vznikají v důsledku finančních toků, energetických toků, informačních toků a toků vyvolaných usměrněnou činností managementu. Obr. 1. Matice kritičnosti porovnávající nesouměřitelné položky infrastruktury nebo technologie, kterými jsou jejich zranitelnost, plynoucí z pohrom i vlastností konkrétního území, a důležitost pro území odvozená z obslužnosti území. duje nejen sdílení odpovědností s privátním sektorem a výměnu informací mezi veřejnou správou a dalšími relevantními organizacemi, ale i mezinárodní spolupráci [4]. Základní strategický přístup pro ochranu KI je: - nic není absolutně bezpečné, - prvky i sítě KI mohou selhat dříve nebo později, a proto je nutné sofistikované řízení bezpečnosti území [2]. Účinné a efektivní řízení bezpečnosti v území se musí opírat o současné znalosti a jejich správná vyhodnocení v souvislostech, které platí v daném území [1,2]. Proto základní roli má výzkum, který v současné době řeší: - vnitřní propojení (tzv. interdependences v subsystémech kritické infrastruktury i v lidském systému), - postupy a cíle ochrany KI z manažerského pohledu na úrovni státu, - možné rozdělení úkolů ochrany KI mezi veřejný a privátní sektor (vychází se z rizik v území s cílem dosáhnout optima pro oba), - nároky na řídící personál vlastníků kritické infrastruktury a technologií, - obecný rámec pro bezpečnost KI. environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007 5

8 ŘÍZENÍ RIZIK Obr. 2. Dopady extrémních pohrom s vyznačením role infrastruktur. Pro ochranu kritické infrastruktury (KI) se na základě analýzy odborných prací, technických norem a standardů i příslušných právních předpisů [1,5] používají: - speciální řešení v územním plánování, umísťování, navrhování, projektování, výstavbě, provozu, údržbě, opravách, modernizacích, obnově, změnách postupů i u vyřazení z provozu zde se používá pohled bezpečnostních stratégů, a ten s nouzovými situacemi počítá, tj. nejsou mimořádné, a proto se dělají v zájmu bezpečnosti u KI opatření, viz ochranné a bezpečnostní systémy speciálně rozmístěné v území a zálohované (dnes už až 4 x 100%), - plány kontinuity (k tomu, aby KI přežila možné nouzové situace zde se používá pohled bezpečnostních stratégů, a ten s nouzovými situacemi počítá, tj. nejsou mimořádné, a proto se dělají v zájmu bezpečnosti u KI opatření, aby se zachovala minimální funkčnost KI i perspektiva do budoucnosti a aby bylo možno po stabilizaci nouzové situace, nastartovat a obnovit provoz KI), - krizové plány (pro případ, když všechna (nebo jejich většina) bezpečnostní opatření selžou kvůli extrémní velikosti pohromy nebo kvůli nenadálé kombinaci náhodných jevů, které zesílí dopady pohromy). METODICKÉ NÁSTROJE Podsystémy kritické infrastruktury (KI) jsou rozmanité kvůli své podstatě a podmínkám funkčnosti v lidském systému. Proto jsou problémy ochrany kritické infrastruktury mnohaoborové, mezioborové, a to v oblastech technické, manažerské a organizační na různých úrovních, právní, finanční, personální, znalostní, mezinárodní aj. Pro řešení problémů KI je tudíž nutné pochopení cílů a rolí kritické infrastruktury v lidském systému a na jeho základě sestavený a přesně zacílený správný pohled, který vidí jak celek, tak dílčí souvislosti. Procesní model pro ochranu kritické infrastruktury (KI) a technologií je proto založen na principech, metodách a postu- pech rizikového inženýrství. Hodnotí se všechny relevantní pohromy tzv. all hazard approach [6], tj. používají se postupy: - hodnocení ohrožení (hazard assessment), - hodnocení rizika (risk assessment), - řízení rizik (risk management), - řízení bezpečnosti (safety management). Aby problém byl uchopitelný a transparentní, tak se používá následující třídění primárních živelních a jiných pohrom [1,2,7]: a) Technologické havárie (tzv. vnitřní) kritických prvků, vazeb a toků v systému KI. Je nutno zvážit vady materiálu, stárnutí, nedostatečnou údržbu apod. b) Chyby nebo selhání řídícího systému. c) Lidské chyby. d) Přírodní pohromy nebo technologické havárie (tzv. vnější) jiného systému. e) Teroristický útok, kriminální čin nebo válka. V teoretické oblasti to znamená vymezení integrálního rizika a jeho dílčích komponentů s ohledem na chráněné zájmy a možné pohromy v daném území a specifikaci opatření, která vedou k růstu bezpečnosti území, a to s tím, že nejde o ideálně vyřešený technologický problém, ale o ochranu, zachování a rozvoj základních chráněných zájmů, tj. o optimální propojení opatření směrem k životům a bezpečí lidí. PROCESNÍ MODEL OCHRANY KI Procesní model ochrany KI vychází z technických norem a standardů IAEA (Mezinárodní agentura pro atomovou energii), OECD, US NRC apod. Procesní model, dle kterého se zajišťuje ochrana kritické infrastruktury a technologií je dle práce [8] následující: 1. Hodnocení zranitelnosti kritické infrastruktury či technologie při pohromě, kterou je ztráta funkčnosti kritické infrastruktury nebo technologie. Aby problém byl uchopitelný a transparentní, tak se používá třídění primárních živelních a jiných pohrom uvedené v předchozím odstavci. 2. Pro každou primární pohromu (zdroj rizika) a) e) vyhodnotit velikost ohrožení a četnost jeho výskytu. 3. Pro každou primární pohromu (zdroj rizika) a) e) stanovit zranitelnosti jednotlivých kritických částí systému. Klasifikaci zranitelnosti provést pomocí multikriteriálního hodnocení, které dovoluje zvážit vliv nesouměřitelných a nekvantifikovatelných kritérií. Doporučuje se použít více expertů a souboru otázek, které byly zpracovány pro zajištění bezpečnosti technologických celků. 4. Pro každou primární pohromu a) e) stanovit celkovou zranitelnost systému jako součet zranitelností jednotlivých kritických částí systému. 5. Pro každou primární pohromu a) e) stanovit závislost mezi celkovou zranitelností systémů a zranitelnostmi dílčích částí. 6. Pro každou primární pohromu a) e) lze z grafu určit kritické části, které přispívají nejvíce ke zranitelnosti systému. 7. Pro každou primární pohromu a) e) na základě dat ze spe- 6 environmentální ASPEKTY podnikání 1/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci.

Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby vhodné strategie řízení kontinuity činností v organizaci. Mgr. Monika Johaníková Ochrana & Bezpečnost 2013, ročník II., č. 3 (podzim), ISSN 1805-5656 Stanovení strategie řízení kontinuity činností Anotace Příspěvek je věnován základním informacím o způsobu volby

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009

Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Řízení rizik v SŽDC, s.o. a posuzování bezpečnosti podle NK ES č. 352/2009 Ing. Miroslav Šídlo, Ing. Josef Černý Ing. Vladimír Novák, Praha 4.11.2014 část I. Proces řízení rizik, nejpoužívanější metody,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B5 Program Téma obsahuje informace o programech a programovém řízení a klade si za cíl především vysvětlit

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj

Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj Foto: František Maršálek Ústav územního rozvoje Územní plánování v obci a udržitelný rozvoj (metodika pro obce) Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Informace o metodice Metodika je výstupem výzkumného

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více