Informace o nových publikacích získané ze zahraničních pramenů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o nových publikacích získané ze zahraničních pramenů"

Transkript

1 Informace o nových publikacích získané ze zahraničních pramenů ASTAIRE, Atmospheric effects of aircraft emissions in the upper troposphere and lower stratosphere (Účinky emisí z letadel na atmosféru v horní troposféře a spodní stratosféře) Sborník prací kurzu studia pro dospělé konaného v norském Bergenu v srpnu Informace a objednávky: Research DG Information and Communication Unit, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium, fax: , obednávky tištěné verze Zdroj: časopis RTD info č.32, prosinec 2001 L année du transport public 2002 (Rok veřejné dopravy 2002) La Vie du Rail, 435 s., cena 128,06 eur. Publikace shrnuje prudký vývoj veřejné hromadné dopravy ve Francii za posledních 10 let, uvádí nejvýznamnější projekty, přehled hlavních společností a osobností veřejné dopravy a chronologický přehled významných dat. Informace a objednávky: La Vie du Rail, 11, rue de Milan, Paris, France, tel.: , Zdroj: časopis La Vie du Rail č. 2827, prosinec 2001 Les transports de déchets (Table ronde 116) (Přeprava odpadů kulatý stůl 116) OCDE 2001, 193 s., cena 50 eur. S růstem ekonomiky se stále více objevuje problém přepravy odpadů. Přitom je třeba rozlišovat mezi odpady a recyklovatelnými materiály. Publikace CEMTu se zabývá logistikou a organizací přepravy odpadů, volbou nejvhodnějšího způsobu dopravy podle vzdálenosti přepravy, novými účinnými technologiemi a problémem stanovení příslušných předpisů, které se v jednotlivých zemích liší. Informace a objednávky: OCDE, Service des publications, 2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, France Évaluation économique des mesures de sécurité routière (Table ronde 117) (Ekonomické hodnocení bezpečnostních patření na silnicích kulatý stůl 117) OCDE 2001, 186 s., cena 45 eur. Při posuzování bezpečnosti silnic je podle CEMTu třeba brát v úvahu vedle ekonomických dopadů i vliv na kvalitu lidského života. K tomu mohou pomoci dvě doplňkové metody: metoda lidského potenciálu, která spočívá v odhadech vyčíslení poškození obětí v souvislosti s následky na jejich ekonomické uplatnění a metoda souhlasu platit, která sleduje odhady hodnoty lidského zdraví a ceny, kterou jsou pro snížení rizik na silnicích jejich uživatelé ochotni platit. 1

2 Informace a objednávky: OCDE, Service des publications, 2 rue André Pascal, Paris Cedex 16, France nebo OECD Turpin. PO Box 22, Blackhorse Road, Letchworth SG6 1YT, Zdroj: časopisy Transports č. 411, leden-únor 2002 a Transport public, leden 2002 Pachiaudi, Georges: Les risques de l utilisation du téléphone mobile en conduisant (Rizika používání mobilních telefonů za jízdy) INRETS, collections de l INSEE, synthèses n o 39, 78 s., cena 15,24 eur. Bibliografický přehled výzkumů o dopadech používání mobilních telefonů za jízdy vypracovala francouzská Dopravní laboratoř ergonomie a poznávacích věd INRETS (Národního institutu výzkumu dopravy a její bezpečnosti) na žádost Ředitelství bezpečnosti a silničního provozu (DSCR). Výzkumy prokázaly v této souvislosti zvýšené riziko nehod, současně s dalšími faktory jako je věk, psychický stav, únava řidiče nebo délka trasy. Práce se zmiňuje o projektu CEMVOCAS, který se zabývá hledáním vhodných technologických řešení umožňujících telefonování za jízdy. Informace a objednávky: INRETS, Service des publications, 2 avenue du général Malleret-Joinville, Arcueil Cedex, France Le roller, un mode de déplacement doux (Kolečkové brusle, příjemný způsob cestování) CERTU, collections Dossiers, n o 118, 157 s., cena 24,39 eur. Na žádost francouzského Ministerstva mládeže a sportu zahájilo CERTU (Centrum studií sítí, dopravy, urbanizmu a veřejných staveb) práce sledující vývoj jízdy na kolečkových bruslích jako příjemného a ekologicky velmi příznivého způsobu cestování. Dosud však nemá právní status a je nutné doplnit právní texty a nařízení o tento druh dopravy, o kterém se musí vážně uvažovat jako o dopravním prostředku budoucnosti, zejména ve městech. Informace a objednávky: Certu, 9 rue Juliette-Récamier, Lyon Cedex 06, France Les statistiques communautaires des transports à l aube du troisième millénaire (Komunitární dopravní statistiky na počátku třetího tisíciletí) EUROSTAT, Office de publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2001, 172 s. Materiály z 12. semináře CEIES (Evropský výbor pro ekonomické a sociální statistické informace), který se konal koncem října 2000 v Madridu. Společná dopravní politika Evropské unie potřebuje účinné, spolehlivé a stejnorodé statistické údaje. Proto je třeba systematické spolupráce nejen statistiků jednotlivých členských zemí, ale i oficiálních a soukromých subjektů. Odpovědi na klíčové otázky pomohou při vypracování budoucího komunitárního programu pro statistiku na léta Informace a objednávky: Office de publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg 2

3 Tarification des déplacements automobiles urbaines (Zpoplatňování jízd automobilem ve městech) 30 s., cena 30 eur. Již řadu let se v odborných kruzích projednávají možnosti omezení rostoucí automobilové dopravy ve městech cestou zpoplatnění jízd automobilů. Tato publikace je určena odborníkům z dopravy, technikům, odpovědným orgánům pro jejich rozhodování, zda zavést zpoplatnění automobilové dopravy ve městech či nikoliv. Informace a objednávky: Certu, 9 rue Juliette-Récamier, Lyon cedex 06, fax: , tel.: , Zdroj: časopis Transport public, březen 2002 Containerisation International Yearbook 2002 (Ročenka 2002) 800 s., ISBN , cena 270 liber (460 $). Novelizované vydání ročenky kontejnerové dopravy představuje nejobsáhlejší a nejucelenější zdroj informací pro odborníky kontejnerového průmyslu. Informace a objednávky: Informa UK Ltd, Marketing Department, Paul Street, London, EC2A 4LQ, UK, fax: , tel.: , Zdroj: časopis Containerisation International, březen 2002 Telematics in Public Transport in Germany (Telematika ve veřejné dopravě v Německu) 588 s., ISBN , cena 59,30 eur, německy a anglicky. Kolektiv 15 autorů seznamuje se současným stavem využití telekomunikačních a informačních technologií v oblasti mobilních rádiových komunikací, lokalizace vozidel, řízení provozu, informačních systémů pro cestující, elektronického placení, řízení a bezpečnosti vozidel a elektronického obchodu. Informace a objednávky: Alba Fachverlag, Postfach , D Düsseldorf, Germany, tel.: Zdroj: časopis Railway Gazette International, duben

4 Informace o novinkách získané z Katalogu Dispečinku informací o EU (nejen) pro podnikatele Hospodářské komory ČR Východní rozšíření Evropské unie 226 s., cena 220 Kč. Jedná se o sborník, který vydalo sdružení Europeum společně s Karlovou univerzitou, Fakultou sociálních věd a Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity. Informace a objednávky: Integrace, Rytířská 31, Praha 1, tel.: 02/ , fax: 02/ , Zdroj: Katalog Dispečinku informací o EU (nejen) pro podnikatele č. 63/2001 Hospodářské komory ČR, prosinec 2001 Adresář internetových adres 300 s. Publikace zahrnuje cca 1200 internetových adres s krátkou anotací. Adresy se dělí podle teritoriální působnosti na celosvětové, dále s působností v rámci jednotlivých světadílů nebo zemí. Adresář obsahuje například firemní adresáře a vyhledávače včetně oborových a profesních asociací. Informace a objednávky: CzechTrade, Dittrichova 21, P.O.Box 76, Praha 2, tel.: 02/ , Zdroj: Katalog Dispečinku informací o EU (nejen) pro podnikatele č. 63/2001 Hospodářské komory ČR, prosinec 2001 Zpráva o střednědobém hodnocení strategie rozšíření EU (Dokument PDF) Český překlad zprávy Evropské komise o střednědobém hodnocení realizace strategie rozšíření Evropské unie z Tato informační zpráva Komise pro Evropskou radu přináší rozbor pokroku, kterého bylo dosaženo při jednáních o přistoupení s kandidátskými zeměmi v jednotlivých kapitolách acquis communautaire. Informace a objednávky: ICEU, Rytířská 31, Praha 1, tel.: 02/ , fax: 02/ , Zdroj: Katalog Dispečinku informací o EU (nejen) pro podnikatele č. 7/2002 Hospodářské komory ČR, duben 2002 Rozšiřování ES/EU 226 s., cena 200 Kč. Publikace analyzuje aktuální otázku rozšiřování Evropské unie. Je pokusem o zachycení fenoménu rozšiřování v celé šíři včetně jeho historických a politických aspektů. Informace a objednávky: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Gorkého 7, Brno, tel.: 05/ , fax: 05/ , Zdroj: Katalog Dispečinku informací o EU (nejen) pro podnikatele č. 7/2002 Hospodářské komory ČR, duben

5 Informace o publikacích z katalogu Key publications of the European Union Consolidated Treaties (Soubor smluv) 1997, ISBN , 168 s., katalog. č. FX EN-C, cena (bez DPH) 12 eur, v 11 oficiálních jazycích EU. Souhrnné vydání Smlouvy o Evropské unii a smluv ustavujících Evropská společenství včetně změn obsažených v Amsterodamské smlouvě, která byla podepsána a vstoupila v platnost General Report on the Activities of the European Union 2000 (Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie v roce 2000) 2001, ISBN , ISSN , 543 s., katalog. č. KA-AD EN-C, cena (bez DPH) 38 eur, v 11 oficiálních jazycích EU. Přehled politiky Společenství v roce 2000 zahrnuje opatření zavedená pro jednotný trh a pro komunitární politiky v oblasti průmyslu, konkurence, životního prostředí, regionů, zemědělství, vzdělání, sociálních věcí a dopravy, dále se zabývá vnějšími vztahy Unie, jejím rozpočtem a uplatňováním komunitárního práva v členských zemích. Who is who in the European Union? (Kdo je kdo v Evropské unii?) 2001, ISBN , ISSN , 397 s., katalog. č. FX EN-C, cena (bez DPH) 30 eur, v 11 oficiálních jazycích EU. Adresář institucí je průvodcem po administrativní struktuře evropských institucí. Jeho vypracování je založeno na databázi IDEA (http://europa.eu.int/idea/en/index.htm), vychází každoročně. Directory of Community legislation in force and other acts of the Community institutions 5

6 (Adresář platné komunitární legislativy a dalších dokumentů komunitárních institucí) 2001, ISSN , ISBN (1.svazek), ISBN (2.svazek), 397 s., katalog. č. OA EN-C, cena (bez DPH) 110 eur za oba svazky (nelze prodávat odděleně), v 11 oficiálních jazycích EU. Přehled platné legislativy EU ve dvou svazcích zahrnuje nařízení, směrnice a rozhodnutí, interní dohody a smlouvy mezi Společenstvími a nečlenskými zeměmi. První svazek obsahuje analytický katalog a druhý svazek obsahuje chronologicky a abecedně řazené seznamy. Vychází dvakrát ročně. Integration indicators for energy (Integrace ukazatele za energii) 2001, ISBN , 203 s., katalog. č. KS-AE EN-C, cena (bez DPH) 10 eur, pouze anglicky. Publikaci vydává Eurostat ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí v Kodani. Ukazatele sledují zásoby a spotřebu energií, účinné stanovení cen a emise spojené s energiemi. Jsou zde uvedeny rovněž údaje z kandidátských zemí střední a východní Evropy. Environmental signals 2001 (Signály životního prostředí 2001) 2000, ISBN , 112 s., katalog. č. TH EN-C, cena (bez DPH) 16 eur, pouze anglicky. Pravidelná ročenka nabízí sledování vývoje politiky pro ochranu a zlepšení životního prostředí a její návaznost na ostatní politiky, zejména v souvislosti s ročními ukazateli ekonomického a sociálního vývoje. Europe in figures (Evropa v číslech) 1999, ISBN , 190 s., katalogové číslo CA EN-C, cena (bez DPH) 29,57 eur, španělsky, německy, anglicky, francouzsky a italsky. 2000, ISBN , verze na CD, katalogové číslo CA F-Z, cena (bez DPH) 45 eur, v 11 oficiálních jazycích EU. 6

7 Publikace obsahuje přesné, nezávislé a objektivní statistické informace určené zejména pro studijní účely. Statistical yearbook on candidate and south-east European countries (Statistická ročenka kandidátských zemí a zemí jihovýchodní Evropy) 2000, ISBN X, 228 s., katalog. č. KS EN-C, cena (bez DPH) 28 eur, pouze anglicky. Ročenka zahrnuje údaje o obyvatelstvu, sociální oblasti, vzdělání, pracovní síle, národním účetnictví a nově jsou zařazeny údaje z oblasti zemědělství, energie a dopravy. Praha, duben

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OECD. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD 2007 Materiály OECD jsou rovněž k dispozici na následující webové stránce: www.oecd.org Informace pro sdělovací prostředky Služba OECD pro vztahy

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU

METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA METODY PRO TVORBU STRATEGICKÝCH A PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ CESTOVNÍHO RUCHU Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 MASARYKOVA

Více

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna

Zaměstnanost, sociální věci. a sociální. začleňování. Podpora zaměstnanosti, sociálního. začleňování. a sociální. politiky investice do budoucna POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování a sociální politiky investice do budoucna Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování Chceme-li z krize vyjít silnější, soudržnější

Více

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením závěrečná zpráva o řešení projektu Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Více

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie)

Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Univerzita Pardubice F a k u l t a e k o n o m i c k o s p r á v n í Zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v České republice (metodicko analytická studie) Výzkumný úkol VaV 320/02/01 Alternativní

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv

Sociální ekonomika - vybrané otázky. Marie Dohnalová a kolektiv Sociální ekonomika - vybrané otázky Marie Dohnalová a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing.

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008

Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE. REPRONIS Ostrava 2008 Tasilo Prnka Karel Šperlink František Hronek Miloš Chvojka Jiří Verberger PRŮVODCE SYSTÉMEM veřejné PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE 2009 REPRONIS Ostrava 2008 Autoři: Ing. Tasilo Prnka, DrSc.

Více

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost

Evropská unie. Regionálni politika. inforegio. panorama. 13 duben 2004. Rozšíření v palbě reflektorů. Nové partnerství pro soudržnost cs inforegio panorama 13 duben 2004 Evropská unie Regionálni politika Rozšíření v palbě reflektorů Nové partnerství pro soudržnost Obsah Rozšíření v palbě reflektorů Reorganizace Unie s. 3 Rozšíření s

Více

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků

Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Celostátní testování žáků v Evropě: Cíle, organizace a využití výsledků Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA P9 Eurydice). Publikace vyšla tiskem

Více

Politika cestovního ruchu

Politika cestovního ruchu Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Politika cestovního ruchu (teoreticko-metodologická východiska) Holešinská Andrea Metelková Petra Šauer Martin

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012

Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Marek Blažka Miloš Chvojka PRŮVODCE SYSTÉMEM VEŘEJNÉ PODPORY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE 2012 Autoři: RNDr. Marek Blažka RNDr. Miloš Chvojka, CSc. Doposud vydané publikace: 1. Průvodce

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě

Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě [Skriv tekst] Klíčová zjištění a doporučení, pokud jde o Systémy podávání zpráv a učení sloužící ke zpracování událostí v oblasti bezpečnosti pacientů v Evropě Zpráva podskupiny Evropské komise pro systémy

Více

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED INOVAČNÍCH POLITIK STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE SROVNÁVACÍ STUDIE ZDENĚK HEJDA, KRISTINA KADLEČÍKOVÁ A KAREL KLUSÁČEK listopad 2004 Obsah Úvod...3 Co to jsou inovace?...3 Národní inovační politiky v Evropských

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Sociální. dialog. Příručka pro vzdělávání odborů. This Manual is funded by the European Union

Sociální. dialog. Příručka pro vzdělávání odborů. This Manual is funded by the European Union This Manual is funded by the European Union dialog Sociální Příručka pro vzdělávání odborů Sociální dialog Příručka pro vzdělávání odborů Tento materiál vznikl v rámci spolupráce mezi Evropskou komisí

Více