Nemoci z povolání 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemoci z povolání 2007"

Transkript

1 Nemoci z povolání 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Nemoci z povolání K dispozici jsou publikace s daty od roku Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou údaje poskytované Státním zdravotním ústavem z Národního registru nemocí z povolání. V publikaci jsou uvedeny údaje o počtech nově hlášených nemocí z povolání podle příčin onemocnění, věkových skupin, území, délky expozice, kategorie oddílů odvětvové klasifikace ekonomických činností. Occupational diseases Publications are available with data from The source of information are data provided by the National Institute of Public Health from the National Registry of Occupational Diseases. The publication contains data on numbers of newly notified occupational diseases by causes of disease, age groups, territory, length of exposition, category of economic activity. ÚZIS ČR, 2008 Translation ÚZIS ČR ISSN X, ( ) ISBN

3 Obsah Úvod... 7 Rozbor výskytu profesionálních onemocnění... 9 Grafická část 1. Vývoj hlášených nemocí z povolání v letech Struktura hlášených nemocí z povolání podle kapitol seznamu NzP Vývoj hlášených nemocí z povolání podle kapitol seznamu NzP na pojištěnců Počet hlášených nemocí z povolání podle kapitol NzP na pojištěnců v jednotlivých krajích ČR Hlášené nemoci z povolání podle věkových skupin a vybraných kapitol seznamu NzP Hlášené nemoci z povolání podle délky expozice a vybraných kapitol seznamu NzP Pořadí hlášených nemocí z povolání podle vybraných odvětví ekonomických činností Struktura hlášených nemocí z povolání podle sekcí ekonomických činností Tabulková část 1. Vývoj hlášených nemocí z povolání v letech Vývoj hlášených nemocí z povolání na nemocensky pojištěných osob v letech Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a věkových skupin - muži Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a věkových skupin - ženy Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a věkových skupin - celkem Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání, pohlaví a délky expozice Hlášené nemoci z povolání podle sekcí a oddílů odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) a pohlaví Hlášené nemoci z povolání podle vybraných položek seznamu NzP a sekcí OKEČ Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a hlavních tříd klasifikace zaměstnání (KZAM)

4 10. Porovnání hlášených nemocí z povolání podle území vzniku NzP a pohlaví v letech Ohrožení nemocí z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku ohrožení NzP Ohrožení nemocí z povolání podle sekcí a oddílů odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) a pohlaví Ohrožení nemocí z povolání podle vybraných položek seznamu NzP a sekcí OKEČ Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek kapitol II. a III. seznamu nemocí z povolání - věk Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek kapitol II. a III. seznamu nemocí z povolání - délka expozice Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a diagnóz dle klasifikace MKN Hlášené kožní nemoci z povolání podle vyvolávajících nox Seznam nemocí z povolání s dodatkovými evidenčními kódy Hlavní třídy klasifikace zaměstnání (KZAM) Sekce, subsekce a oddíly odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Přehled zkratek a termínů použitých v publikaci Značky v tabulkách

5 Contents Introduction... 7 Analysis of trends of occupational diseases (OD)... 9 Charts 1. Trend of notified occupational diseases Structure of notified occupational diseases by chapters of the list of OD Trend of notified occupational diseases by chapters of the list of OD per sickness insured persons Number of notified occupational diseases by chapters of the list of OD and regions of origin of OD in CR per sickness insured persons Notified occupational diseases by age groups and by selected chapters of the list of OD Notified occupational diseases by length of exposure and by selected chapters of the list of OD Order of notified occupational diseases by selected branches of economic activity Structure of notified occupational diseases by sections of economic activity Tables 1. Trend of notified occupational diseases Trend of notified occupational diseases per sickness insured persons Notified occupational diseases by diagnoses (items) of the list of occupational diseases and by territory of origin of OD Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases and by territory of origin of OD Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases and by age groups - males Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases and by age groups - females Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases and by age groups - total Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases, by sex and by length of exposure Notified occupational diseases by sections and branches of classification of economic activity (CEA) and by sex Notified occupational diseases by selected diagnoses (items) of the list of OD and by CEA sections

6 9. Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of OD and by main groups of classification of occupations (ISCO) Comparison of notified occupational diseases by territory of origin of OD and by sex Risks of occupational disease by diagnoses (items) of the list of occupational diseases and by territory of origin of risk of OD Risks of occupational disease by sections and branches of classification of economic activity (CEA) and by sex Risks of occupational disease by selected diagnoses (items) of the list of OD and by CEA sections Notified occupational diseases by items of chapters II and III of the list of occupational diseases and by age Notified occupational diseases by items of chapters II and III of the list of occupational diseases and by length of exposure Notified occupational diseases by items of the list of OD and diagnoses by classification ICD Notified occupational diseases by induction noxas List of occupational diseases with additional registration codes...61 Major groups of classification of occupations (ISCO) Sections, subsections and branches of industry classification of economic activities (CEA) List of abbreviations and terms used in publication Symbols used in the tables

7 Úvod Publikace Nemoci z povolání patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky od roku Sledování výskytu profesionálních onemocnění (nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání) je významným ukazatelem zdravotního stavu obyvatelstva se závažnými ekonomickými a sociálními dopady. Na území České republiky se proto sledují všechna nově vzniklá profesionální onemocnění. Nemoci z povolání, podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., 1 odst. (1), jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v Seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. Nemoci z povolání jsou uvedeny v Seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení, 1 odst. (2). V této publikaci se využívá rozšířená forma tohoto Seznamu nemocí z povolání o dodatkové evidenční kódy. Tento rozšířený seznam nemocí z povolání je uveden na konci publikace. Ohrožením nemocí z povolání, podle 347 zákoníku práce, se rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Lékařský posudek o ohrožení nemocí z povolání vydává zdravotnické zařízení příslušné k vydání lékařského posudku o nemoci z povolání. Vláda může stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání. Od je v účinnosti Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., která stanovuje postup při uznávání nemocí z povolání (NzP). Podle této vyhlášky mohou v České republice uznávat nemoci z povolání pouze střediska nemocí z povolání, která jsou uvedená v příloze vyhlášky. Správcem Národního registru nemocí z povolání je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Sběr a zpracování dat provádí Centrum pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze (SZÚ), které vede Národní registr nemocí z povolání. Vstupním formulářem do tohoto registru je Hlášení o uznání - nemoci z povolání - ohrožení nemocí z povolání. Pro vyplňování tohoto tiskopisu a sběr dat byly vydány závazné pokyny k obsahu datové struktury, které jsou v aktuální podobě k dispozici na stránkách ÚZIS ČR na internetové adrese: 7

8 Po skončení kalendářního roku jsou data z Národního registru nemocí z povolání v SZÚ předávána ÚZIS ČR, který zpracovává výstupní informace pro tuto publikaci a pro Zdravotnickou ročenku. Data jsou v publikaci strukturována v jednotlivých tabulkách podle základních demografických charakteristik mezi které patří pohlaví a věk. Dále podle jednotlivých druhů nemocí z povolání, kraje vzniku, délky expozice, klasifikace ekonomických činností OKEČ a klasifikace zaměstnání KZAM. Tabulky č. 3., 4. a 11. strukturují nemoci z povolání podle kraje jejího vzniku, tzn. místa kde zaměstnanec vykonával pracovní činnost, při které byl vystaven škodlivým účinkům noxy vedoucí k příslušné nemoci z povolání či ohrožení nemocí z povolání. V některých výjimečných případech nebylo možné místo vzniku přesně lokalizovat. Proto je v těchto tabulkách uvedena kategorie místa vzniku nazvaná neurčené označující případy, které vznikly na neurčeném místě území ČR a kategorie nazvaná zahraničí, kde jsou zařazeny případy nemocí z povolání vzniklé mimo území ČR. Tabulka 6. uvádí počty případů nemocí z povolání podle délky expozice v intervalech, tzn. je-li uvedeno, že je délka expozice např. 1 rok, znamená to, že expozice trvala nejméně 1 rok a nejvíce 2 roky bez jednoho dne. Analogicky je postupováno i v dalších intervalech. V publikaci byly nově zařazeny tabulky č. 16. a 17. V tabulce č. 16. jsou počty nově hlášených případů NzP členěny v rámci jednotlivých evidenčních kódů nemocí z povolání podle 3místných kódů diagnóz Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. V tabulce č. 17 jsou členěny hlášené případy kožních NzP (kapitola IV. Seznamu nemocí z povolání) podle výskytu jednotlivých nox. Důvodem tohoto členění je, že jeden hlášený případ NzP může být důsledkem negativního působení více druhů nox současně. Kromě těchto úprav byla v publikaci doplněna tabulka č. 1. a 2. o počty osob, u kterých bylo ve sledovaném roce hlášeno profesionální onemocnění, protože u jedné osoby může být ve sledovaném roce nahlášeno více profesionálních onemocnění. V publikaci se pro výpočet relativních ukazatelů incidence případů nemocí z povolání používají jako referenční skupina obyvatel nemocensky pojištěné osoby dle zákona č. 54/1956 Sb. ze zdroje dat ČSÚ. Vypovídací schopnost těchto ukazatelů incidence se snižuje s délkou doby latence onemocnění mezi expozicí škodlivým účinkům nox a výsledným diagnostikováním a nahlášením nemoci z povolání. Během tohoto časového posunu totiž dochází ke změnám ve struktuře a počtu pracujících (nemocensky pojištěných osob) podle různých charakteristik (věk, pohlaví, druh zaměstnání a ekonomická činnost atd.). 8

9 Rozbor výskytu profesionálních onemocnění V roce 2007 bylo v České republice hlášeno u pracovníků celkem profesionálních onemocnění (753 případů u mužů a 538 případů u žen), z toho bylo nemocí z povolání a 63 ohrožení nemocí z povolání (Tab. 1 a Tab. 3). Rozbor dat ukázal, že u 170 osob byly v průběhu roku hlášeny dvě, u 15 osob tři, u 7 osob čtyři a u jedné osoby devět nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo jejich kombinace. Nejčastěji hlášenou dvoukombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a na levé ruce (celkem 88 případů). Ve srovnání s rokem 2006 absolutní počet postižených pracovníků v roce 2007 klesl o 60 případů (Tab. 1). Naproti tomu počet hlášených profesionálních onemocnění u nemocných osob v roce 2007 vzrostl o 75 případů. Incidence profesionálních onemocnění stoupla z 27,0 případů v roce 2006 na 28,1 případů na 100 tisíc zaměstnanců nemocensky pojištěných podle zákona č. 54/1956 Sb. (Tab. 2). Nejvíce nemocí z povolání bylo v roce 2007 diagnostikováno v Moravskoslezském a Jihočeském kraji (24,3 % a 11,6 % všech hlášených případů). Nejpočetnější kategorii hlášených nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji představovala onemocnění způsobená fyzikálními faktory - 197, tj. 31,3 % všech hlášených případů v rámci kapitoly II seznamu nemocí z povolání (Tab. 4). Jednalo se především o nemoci z vibrací (položky II.6 II.8 celkem 109 případů) a o nemoci z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin (položky II.9 II.10 celkem 84 případů). V Jihočeském kraji bylo ve srovnání s ostatními kraji hlášeno nejvíce přenosných a parazitárních nemocí z povolání - 40, tj. 22,7 % ze všech hlášených případů u této kapitoly seznamu NzP. Zejména se jednalo o onemocnění svrabem (30 případů). Ve srovnání s rokem 2006 došlo v 6 krajích k nárůstu počtu hlášených nemocí z povolání (Tab. 10). Největší nárůst (o 69 a o 44 případů) byl zaznamenán v kraji Moravskoslezském a v kraji Jihočeském. U 4 pracovníků vznikla nemoc z povolání při plnění pracovních úkolů na různých místech České republiky a 21 pracovníků onemocnělo při práci v zahraničí, z toho jeden dvěma a jeden třemi infekčními a parazitárními nemocemi. Nejčastěji onemocněli pracovníci v odvětví ekonomické činnosti zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti (OKEČ N85-163, tj. 13,3 % případů). Odvětví výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (OKEČ DJ28) a odvětví těžby uhlí, lignitu a rašeliny (OKEČ CA10) s 160 a s 99, tj. s 13,0 % a s 8,1 % hlášených případů obsadily stejně jako v roce 2006 až druhé a třetí místo (Graf 7 a Graf 8). V dalších 43 odvětvích ekonomické činnosti byl počet hlášených nemocí z povolání v rozmezí 1 82, tj. 0,1 % 6,7 % případů (Tab. 7 a Tab. 8). 9

10 Nejvíce nemocí z povolání vzniklo u pracovníků řazených podle hlavní třídy klasifikace zaměstnání (KZAM) do třídy 7 s názvem řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři - celkem 583, tj. 47,5 % případů (Tab. 9). Postiženi byli převážně pracovníci ve věkové skupině 50 až 54 let - celkem 298, tj. 24,3 % případů (Tab. 5 a Graf 5). U 37,5 % osob (460 případů) vzniklo onemocnění v prvních 4 letech práce, při níž byli pracovníci exponováni vyvolávající noxe (Tab. 6 a Graf 6). Nejvíce nemocí z povolání bylo podobně jako v minulých letech vyvoláno působením fyzikálních faktorů (kapitola II případů). V sestupném pořadí následovaly nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (kapitola III případů), nemoci kožní (kapitola IV případů), nemoci přenosné a parazitární (kapitola V případů) a nemoci způsobené chemickými látkami (kapitola I - 17 případů). Nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli (kapitola VI) nebyly v roce 2007 diagnostikovány (Tab. 1 a Graf 2). Nárůst proti roku 2006 o 149 a o 12, tj. o 31,0 % a o 7,3 %, případů byl zaznamenán u nemocí způsobených fyzikálními faktory (kapitola II) a u nemocí přenosných a parazitárních (kapitola V). Naopak nejvíce se snížil počet hlášených případů u nemocí kožních (kapitola IV) - pokles o 49, tj. o 19,9 % případů. Chemické látky (kapitola I) vyvolaly v roce 2007 u 17 osob celkem 9 akutních intoxikací, 2 chronické intoxikace a 6 nádorových onemocnění (Tab. 3). Nádor anorekta (položka I.41) vznikl u pracovníka, který byl intoxikován 2,3,7,8- tetrachlordibenzo-p-dioxinem v roce 1968 celkem 45 dnů (doba latence 38 let). Nádor močového měchýře (položka I.40) byl diagnostikován u dvou pracovníků chemické výroby, z nichž jeden byl exponován výparům 2-naftylaminu v letech po dobu 8 měsíců a druhý v letech po dobu 5 let a 5 měsíců (doba latence byla 40, resp. 31 let). Dva nádory plic a nádor močového měchýře (položka I.42) byly zjištěny u tří pracovníků, kteří byli exponováni polycyklickým aromatickým uhlovodíkům v letech po dobu 1,5, 10,6 a 40 let s dobou latence od začátku expozice 10, 11 a 44 let. Nejmladšímu pracovníkovi bylo v době vzniku onemocnění z chemických látek 22 let, nejstaršímu bylo 62 let (medián 58 let). Nejkratší doba expozice (20 minut) byla u akutní intoxikace oxidem uhelnatým, nejdelší doba expozice (40 let) byla u nádorového onemocnění močového měchýře způsobeného polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Fyzikální faktory (kapitola II) způsobily v roce 2007 celkem 51,2 % nemocí z povolání. Věk v době diagnostikování onemocnění a délka expozice jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15. V rámci položky II.1 - nemoc způsobená ionizujícím zářením, bylo v roce 2007 u šesti pracovníků hlášeno nádorové onemocnění kůže (evidenční kód nemoci z povolání II.1.c). Jednalo se 4x o bazaliom a 2x o spinaliom. Postižení pracovníci 10

11 byli exponování ionizujícímu záření v uranových dolech v letech Doba latence se u uvedených pracovníků pohybovala od 10 do 55 let. Akutní myeloidní leukémií (evidenční kód nemoci z povolání II.1.e) onemocněl důlní elektrikář, který pracoval v uranových dolech v letech (doba latence zde byla 50 let). Porucha sluchu způsobená hlukem (položka II.4) byla zjištěna u 25 pracovníků, kteří byli exponování nadměrnému hluku v rámci 18 různých profesí v 10 různých odvětvích ekonomické činností. Práce s vibračními nástroji a zařízeními (položky II.6 II.8) způsobila v roce 2007 u 164 osob celkem 236 onemocnění, což bylo o 76, tj. o 47,5 % případů více než v roce Onemocnění cév rukou z vibrací (položka II.6) bylo diagnostikováno u 35 pracovníků celkem 54x. Postiženi byli především zámečníci (24x) a brusiči kovů-cidiči odlitků (10x). Poškození periferních nervů při práci s vibračními nástroji a zařízeními (položka II.7) vzniklo u 120 pracovníků, přičemž syndrom karpálního tunelu byl zjištěn 159x, syndrom kubitálního tunelu byl zaznamenán 8x a poškození ulnárního nervu v oblasti Guyonova kanálu bylo diagnostikováno jednou. Onemocněli převážně zámečníci (25x), zedníci a stavební dělníci (17x), brusiči kovů-cidiči odlitků (15x). V dalších 40 profesích došlo k postižení jednoho až devíti pracovníků. Onemocnění kloubů horních končetin z vibrací (položka II.8) bylo diagnostikováno u 11 mužů. Artróza loketních kloubů byla zjištěna 12x, artróza zápěstního kloubu a aseptická nekróza os lunatum vznikla po jednom případě. Nejčastěji onemocněli horníci, lesní dělníci a tuneláři (po dvou případech). Nemocí z přetěžování končetin (položky II.9 II.11) bylo v roce 2007 hlášeno celkem 361, což představovalo 29,4 % ze všech hlášených nemocí z povolání (proti roku 2006 nárůst o 24,1 % případů). Poškození šlach, šlachových pochev, úponů, svalů a kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin (položka II.9) bylo v roce 2007 zjištěno u 111 pracovníků, u nichž bylo diagnostikováno celkem 159 onemocnění. Nejčastěji byli postiženi montážní dělníci (31x) a zámečníci-svářeči (15x). V dalších 43 profesích onemocněl jeden až třináct pracovníků. Epikondylitida kosti pažní byla diagnostikována u 53 osob (50x radiální, 25x ulnární). Tendinitidou nebo tendovaginitidou onemocnělo 19 pracovníků, přičemž Morbus de Quervain vznikl 5x, tendovaginitidy flexorů nebo extenzorů předloktí se vyskytly celkem 17x a skákavý prst byl diagnostikován 30x, z toho u jednoho pracovníka to bylo až 8x (v roce 2002 vzniklo toto onemocnění u uvedeného pracovníka na 3. a 4. prstu pravé ruky a na palci levé ruky, v roce 2003 bylo onemocnění diagnostikováno také na 2. prstu pravé ruky a na palci levé ruky a v roce 2006 postihlo onemocnění i 4. a 5. prst levé ruky a 5. prst pravé ruky). Impingement syndrom III. stupně byl shledán u dvou 11

12 mužů a u pěti žen. Artróza kloubů z přetěžování končetin vznikla u 15 osob, z toho 10x byl postižen první karpometakarpální kloub ruky, 6x drobné klouby ruční, 4x kloub ramenní, 3x kloub zápěstní a 2x kloub loketní. Poškozením periferních nervů z přetěžování končetin (položka II.10) onemocnělo v roce 2007 celkem 149 pracovníků, u nichž bylo zjištěno celkem 201 případů onemocnění. Syndrom karpálního tunelu byl diagnostikován 196x, léze ulnárního nervu v oblasti kubitálního kanálu vznikla 4x a poškození ulnárního nervu v oblasti Guyonova kanálu bylo zaznamenáno jednou. Nejčastěji byli postiženi elektromechanici a montážní dělníci (39x), v sestupném pořadí následovaly šičky (12x), horníci a svářeči (po devíti případech). V dalších 56 profesích onemocněl jeden až osm pracovníků. Bursitida z tlaku v oblasti subakromiální (položka II.11) byla zjištěna jednou u řidiče nákladního vozu. Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (kapitola III) byly v roce 2007 diagnostikovány celkem v 209 případech. Věk v době diagnostikování onemocnění a délka expozice jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (položka III.1) byly diagnostikovány u 84 mužů. Převažovaly pneumokoniózy uhlokopů s typickými rtg znaky (evidenční kód nemoci z povolání III případů). Nejvíce onemocnění bylo hlášeno z Moravskoslezského a ze Středočeského kraje (45 a 25 případů). Onemocněli zejména pracovníci při těžbě uhlí (OKEČ CA10-66, tj. 78,6 % případů). V dalších 6 odvětvích ekonomické činnosti onemocněl jeden až pět pracovníků. Azbest vyvolal v roce 2007 celkem 35 případů onemocnění plic nebo pohrudnice (položka III.2). Nárůst o tři, o pět a o dva případy proti roku 2006 byl zjištěn u azbestózy, u pleurální hyalinózy a u mezoteliomu. Pokles o tři případy byl v roce 2007 zaznamenán u rakoviny plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury. Azbestóza (položka III.2.a) vznikla u pracovníků exponovaných azbestu v letech (doba latence byla let, medián 40 let). Hyalinóza s poruchou plicních funkcí (položka III.2.b) vznikla u pracovníků, kteří byli vystaveni azbestu v letech (nejkratší interval doby latence byl 21 let, nejdelší 57 let, medián 44,5 let). Mezoteliom pleury (položka III.2.c) vznikl u 7 pracovníků exponovaných azbestu v letech , rakovina plic z azbestu (položka III.2d) byla hlášena u 2 osob s expozicí azbestu v letech Doba latence byla u mezoteliomu let (medián 41 let), u rakoviny plic z azbestu to bylo let (medián 41 let). Pneumokonióza ze svařování (položka III.4) vznikla u dvou pracovníků. Rakovina plic z radioaktivních látek (položka III.6) byla hlášena u 15 bývalých horníků uranových dolů, kteří byli exponováni záření převážně v letech Doba latence byla od 27 do 60 let, medián byl 53 let. 12

13 Exogenní alergická alveolitida (položka III.9) byla diagnostikována u tří zemědělských pracovníků, kteří byli v práci exponováni plesnivému senu nebo kukuřici. Bronchiálním astmatem (evidenční kód nemoci z povolání III.10.1) nebo alergickou rinitidou (evidenční kód nemoci z povolání III.10.2) onemocnělo v roce 2007 celkem 58 pracovníků, přičemž kombinace onemocnění astmatem a alergickou rinitidou se vyskytla celkem 12x. Nejčastěji byli postiženi pracovníci při výrobě potravinářských výrobků a nápojů (OKEČ DA15-34, tj. 48,6 % případů) a pracovníci v zemědělství (OKEČ A01-7, tj. 10,0 % případů). Největší zastoupení měli pekařicukráři (31x). Nejčastějším vyvolavatelem onemocnění byla mouka (36x), ostatní noxy byly zastoupeny méně často nebo pouze ojediněle (izokyanáty 3x, latex jednou). Kožních nemocí z povolání (položka IV.1) bylo v roce 2007 diagnostikováno celkem 197 případů. Kontaktní alergická dermatitida byla zjištěna 143x, iritační dermatitida 53x a akne oleosa se objevila jednou (Tab. 16). Onemocněli zejména pracovníci při výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (OKEČ DJ28-21,3 % případů) a zdravotničtí pracovníci (OKEČ N85-12,2 % případů). Zastoupení jednotlivých etiologických nox uvádí tabulka 17. Latex způsobil onemocnění u 7 osob, izokyanáty se uplatnily jednou. Nemocí přenosných a parazitárních (kapitola V) bylo v roce 2007 hlášeno celkem 176 případů (Tab.3). U onemocnění přenosných a parazitárních s interhumánním přenosem (položka V.1) bylo diagnostikováno celkem 129 případů. Nejčastěji onemocněli zdravotničtí pracovníci (OKEČ N85-97,7 % případů). Nejvíce onemocnění vzniklo v kraji Jihočeském a Ústeckém (27,9 % a 15,5 % případů). První místo v pořadí podle četnosti patřilo opět svrabu. V sestupném pořadí následovaly plané neštovice (8 případů), virové hepatitidy a keratokonjuktivitidy (po sedmi případech) a tuberkulóza (5 případů). Ostatní infekční onemocnění se vyskytovaly pouze ojediněle. Svrab byl zjištěn u 81 osob, což bylo o 28, tj. o 52,8 % případů více než v roce Onemocnělo 31 sester, 26 ošetřovatelů-sanitářů, 7 sociálních pracovníků, dvě vychovatelky, dva lékaři, dvě rehabilitační pracovnice, dvě uklízečky, dvě pracovnice prádelny, dvě zdravotní asistentky, jedna účetní, jeden rtg laborant, jedna kuchařka, jeden řidič sanitky a jeden student lékařské fakulty. Nejčastěji byli postiženi zaměstnanci léčeben pro dlouhodobě nemocné (19x), dále pracovníci z ústavů sociální péče (16x) a z domovů důchodců (12x). Ze sedmi případů virových hepatitid hlášených v roce 2007 (proti roku 2006 pokles o 5 případů) byla chronická hepatitida typu C zastoupena 5x, chronická hepatitida typu B a kombinace chronické hepatitidy typu B a typu C vznikly po jednom případě. Onemocněly celkem čtyři sestry, dvě sanitářky a jeden sociální 13

14 pracovník. Jedna pracovnice onemocněla chronickou hepatitidou typu B, přestože byla před 8 lety proti tomuto typu hepatitidy očkována. Tuberkulózou plic (4 případy) a tuberkulózou plic a pohrudnice (1 případ) onemocněly dvě zdravotní sestry, sanitářka a laborantka z mikrobiologického oddělení a jeden lékař záchranné služby. Ve srovnání s rokem 2006 došlo k poklesu hlášených onemocnění o 9 případů. V roce 2007 bylo diagnostikováno celkem 23 případů infekčních nemocí přenosných ze zvířat na člověka (položka V.2), což bylo o polovinu méně než v roce První čtyři místa v pořadí podle četnosti obsadily Lymeská borelióza (7 případů), trichofycie a erysipeloid (po čtyřech případech) a klíšťová meningoencefalitida (3 případy). Leptospiróza, kožní mykobakterióza, Q horečka, hrboly dojičů a hantavirová hemoragická horečka byly zastoupeny po jednom případě. V rámci položky V.3, tropické nemoci přenosné a parazitární, bylo v roce 2007 hlášeno celkem 24 případů onemocnění (o 9 případů více než v roce 2006). Lambiózou onemocnělo 11 pracovníků v Afghánistánu a dva v Iráku. Malárie byla diagnostikována u jedné osoby v Nigérii a u jedné osoby v Libérii. V Indii byla zjištěna bakteriální střevní infekce třikrát, jednou byla vyvolavatelem campylobakterie, dvakrát Escherichia coli. Salmonelóza byla získána v Nigérii, askarióza na Srí Lance. Amébózou onemocněl pracovník při pobytu v Pákistánu a k bakteriální intoxikaci z potravin došlo v Turecku. Nemocí dengue byl nakažen pracovník na Filipínách a tropická horečka chikungunya vznikla v Indii. V roce 2007 bylo hlášeno celkem 63 případů ohrožení nemocí z povolání, což bylo o 3 případy méně než v roce Nejvíce případů ohrožení nemocí z povolání bylo hlášeno z kraje Moravskoslezského (49,2 % případů). Postiženi byli především pracovníci při těžbě uhlí, lignitu a rašeliny - OKEČ CA10 celkem 31,7 % případů (Tab. 12 a Tab. 13). Nejčastěji bylo diagnostikováno (Tab. 11) ohrožení nemocí z povolání poškozením periferních nervů z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže končetin (položka II.10-30,2 % případů) a ohrožení poškozením periferních nervů z vibrací (položka II.7-25,4 % případů). Pokud jde o diagnózy, byl nejčastěji hlášen syndrom karpálního tunelu lehkého stupně (celkem 33 případů). Závěrem můžeme konstatovat, že zatímco počty osob, u nichž se vyskytlo profesionální onemocnění, klesly v roce 2007 proti předchozímu roku o 5,3 % případů, počty případů hlášených onemocnění u postižených osob v roce 2007 vzrostly o 6,2 % případů. Vzestup hlášených případů byl zaznamenán zejména u profesionálních onemocnění z vibrací a z přetěžování končetin (nárůst o 82 a o 67 případů oproti roku 2006). Důvodem nárůstu počtu hlášených profesionálních onemocnění v roce 2007 byla změna pravidel pro hlášení do Národního registru nemocí z povolání u onemocnění pohybového aparátu. Od roku 2007 se 14

15 onemocnění pohybového aparátu na každé končetině hlásí zvlášť jako samostatný případ profesionálního onemocnění. Práce na publikaci proběhla s podporou VZ MSM a Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 1,2 doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 1,2 prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 2 1) Národní registr nemocí z povolání Centrum pracovního lékařství, SZÚ Praha Šrobárova 48, Praha 10 2) Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Klinika nemocí z povolání Na Bojišti 1, Praha 2 15

16 absolutně Vývoj hlášených nemocí z povolání v letech na 100 tis. pojištěnců Případy nemocí z povolání - muži Případy ohrožení nemocí z povolání Případy nemocí z povolání - ženy Případy na pojištěnce - celkem 2. Struktura hlášených nemocí z povolání podle kapitol seznamu NzP II. 51,2 % III. 17,0 % I. 1,4 % VI. 0 % V. 14,3 % IV. 16,0 % I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. Nemoci z povolání kožní V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 16

17 3. Vývoj hlášených nemocí z povolání podle kapitol NzP na 100 tisíc pojištěnců I. II. III. IV. V. VI Počet hlášených nemocí z povolání podle kapitol NzP na 100 tisíc pojištěnců v krajích ČR V. IV. III. II. I PHA STC JHC PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Kraje ČR 17

18 5. Hlášené nemoci z povolání podle věkových skupin a vybraných kapitol seznamu NzP podíl kapitol - relativně počet případů - absolutně 100% % % % 100 0% až věková skupina 0 6. Hlášené nemoci z povolání podle délky expozice a vybraných kapitol seznamu NzP podíl kapitol - relativně počet případů - absolutně 100% % % % 150 0% až délka expozice (roky) I. NzP způsobené chemickými látkami II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. NzP dýchací soustavy IV. NzP kožní V. NzP přenosné a parazitární Počet případů celkem - absolutně 0 18

19 7. Pořadí hlášených nemocí z povolání podle vybraných odvětví ekonomických činností Zdravotní a sociální péče Výroba kovových konstrukcí Těžba uhlí, lignitu a rašeliny Výr. ostat. nekov. minerál. výrob. Stavebnictví Výroba a opravy strojů a zařízení Výroba základních kovů Výroba elekt. strojů a zařízení Výroba motorových vozidel Výroba potravin. výrobků a nápojů Muži Ženy Počet hlášených případů NzP - absolutně C 11,2% 8. Struktura hlášených nemocí z povolání podle sekcí ekonomických činností D 58,0% A 4,4% O 1,1% E 0,3% N 13,3% M 0,4% L 1,5% K 0,9% I 1,5% H 0,6% G 1,4% F 5,5% 19

20 1. Vývoj hlášených nemocí z povolání v letech Kapitola Pol. Nemoc z povolání Rok I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání Úhrnem Počet osob s hlášeným onemocněním

21 2. Vývoj hlášených nemocí z povolání na nemocensky pojištěných osob v letech Kapitola Pol. Nemoc z povolání Rok I. NzP způsobené chemickými látkami 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,4 II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 II nemoci z vibrací 5,6 4,7 4,7 4,8 3,6 5,1 II nemoci z DNJZ 6,1 5,9 6,2 6,8 6,3 7,8 II. ost ostatní NzP 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 II. NzP způsobené fyzikálními faktory 12,2 11,4 11,8 12,3 10,7 13,7 III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO 2 3,0 3,8 2,7 2,3 2,1 1,8 III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo 0,8 0,6 0,5 0,9 0,6 0,8 pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek 0,7 0,7 0,3 0,5 0,4 0,3 III. 10 astma bronchiale včetně alergických 2,2 2,1 2,7 1,8 2,0 1,5 onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 III. NzP týkající se dýchacích cest, 6,9 7,4 6,4 5,4 5,2 4,5 plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní 7,7 7,3 6,2 5,6 5,5 4,3 V. 01 nemoci přenosné a parazitární 4,8 4,2 3,1 4,2 2,3 2,8 V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka 1,7 2,0 1,6 1,5 1,0 0,5 V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární 0,2 0,3 0,6 0,6 0,3 0,5 V. NzP přenosné a parazitární 6,7 6,5 5,3 6,3 3,6 3,8 VI. NzP způsobené ostatními faktory - 0,1 0,1 0,1 0,0 - Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání Úhrnem Počet osob s hlášeným onemocněním 34,3 33,5 30,3 30,2 25,6 26,7 1,5 1,6 1,3 1,3 1,5 1,4 35,8 35,1 31,6 31,5 27,0 28,1 35,1 34,0 30,0 29,6 24,9 23,1 21

22 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola Položka Nemoc z povolání ČR muži ženy celkem PHA STC JHC I. 01 Nem. z olova nebo jeho sloučenin I. 13 Nem. z chlóru nebo jeho sloučenin I. 17 Nem. z oxidu uhelnatého I. 19 Nem. z oxidů síry I. 28 Nem. z alifatic. nebo alicyklic. uhlovodíků I. 33 Nem. z akrylonitrilu a jiných nitrilů I. 36 Nem. z homologů benzenu I. 40 Nem. z aromat. nitro nebo amino sloučenin I. 41 Nem. z polychlor. bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů I. 42 Nem. z polycyklic. konden. uhlovodíků I. NzP způsobené chemickými látkami II. 01.c Rakovina kůže z ionizujícího záření II. 01.e Leukémie II. 04 Porucha sluchu způsobená hlukem II. 06 Nem. cév rukou při práci s VNZ II. 07 Nem. perif. nervů HK charakteru ischem a úžinových neuropatií při práci s VNZ II. 08 Nem. kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s VNZ II. 09 Nem. šlach, šlach. pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů konč. z DNJZ II. 10 Nem.perif.nervů konč.char.úžin.sy z DNJZ II. 11 Nemoci tíhových váčků z tlaku II. NzP způsobené fyzikálními faktory

23 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Neurčené Zahr. Pol I I I I I I I I I I I c II e II II II II II II II II II. 23

24 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola Položka Nemoc z povolání ČR muži ženy celkem PHA STC JHC III Silikóza prostá s typickými rtg znaky III Silikóza komplikovaná III Silikotuberkulóza III Pneumokon. uhlokopů s přihléd. k dynamice III Pneumokon. uhlokopů s typ. rtg znaky III Pneumokon. uhlokopů komplikovaná III Pneumokon. uhlokopů ve spoj. s tuberkul III. 02.a Azbestóza III. 02.b Hyalinóza pohrud. s poruch. plicních funkcí III. 02.c Mezoteliom pohrud. nebo pobřišnice III. 02.d Rakovina plic s azbest. nebo hyalin. pleury III. 04 Pneumokonióza ze svařování III. 06 Rakovina plic z radioaktivních látek III. 09 Exogenní alergická alveolitida III Astma bronchiale III Jiná alergická onem. dýchacích cest III. NzP týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V Virové hepatitidy V Tuberkulóza (plicní i mimoplicní formy) V Infekční mononukleózy a jiné EB virózy V Plané neštovice V Salmonelóza V Svrab V Epidemický zánět příušnic V Růže (erysipel) V Pásový opar V Bacilární úplavice V Akutní zánět mandlí V Bakteriální záněty plic V Infekč. keratokonjunktivitidy a konjunktivitidy V Infekce s komplikacemi způsobené virem herpes simplex V Virové střevní infekce V Stafylokokové infekce

25 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Neurčené Zahr. Pol III III III III III III III a III b III c III d III III III III III III IV V V V V V V V V V V V V V V V V. 25

26 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola Položka Nemoc z povolání ČR muži ženy celkem PHA STC JHC V Dermatofytózy (Trichofycie) V Červenka (Erysipeloid) V Leptospiróza V Jiné mykobakteriózy V Lymeská nemoc (Lymeská borrelióza) V Virová encefalitida přenášená klíšťaty V Horečka Q a jiné rickettsiózy V Nepravé kravské neštovice (hrboly dojičů) V Jiné hemoragické virové horečky V Giardióza (Lamblióza) V Amébóza V Malárie V Askarióza V Dengue V Jiné bakteriální střevní infekce V Salmonelóza V Jiné virové horečky přenášené komáry V Jiné bakteriální intoxikace přenesené potravinami V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Nemoci z povolání celkem Ohr NzP Ohrožení nemocí z povolání Úhrnem

27 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Neurčené Zahr. Pol V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VI NzP celkem Ohr NzP Úhrnem 27

28 4. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola muži ženy celkem ČR Pol. Nemoc z povolání PHA STC JHC I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Ohr NzP Úhrnem Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání

29 4. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Neurčené Zahr I II II II ost II II III III III III ost III III. Pol IV V V V V VI NzP celkem Ohr NzP Úhrnem 29

30 5.1 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - MUŽI Kap. Pol. Nemoc z povolání Věková skupina I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Ohr NzP Úhrnem Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání

31 5.1 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - MUŽI Věková skupina Celkem Pol. Kapitola I II II II ost II II III III III III ost III III IV V V V V VI NzP celkem Ohr NzP Úhrnem 31

32 5.2 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - ŽENY Kap. Pol. Nemoc z povolání Věková skupina I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost. ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost. ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Ohr NzP Úhrnem Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání

33 5.2 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - ŽENY Věková skupina Celkem Pol. Kapitola I II II II ost. II II III III III III ost. III III IV V V V V VI NzP celkem Ohr NzP Úhrnem 33

34 5.3 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - CELKEM Kap. Pol. Nemoc z povolání Věková skupina I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Ohr NzP Úhrnem Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání

Nemoci z povolání 2005

Nemoci z povolání 2005 Nemoci z povolání 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Nemoci z povolání K dispozici jsou publikace

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 17 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009 Newly notified occupational diseases 2009 Souhrn Aktuální

Více

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2 N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum

Více

REPUBLICE. Státní zdravotní ústav www.szu.cz ISSN 1804-5960

REPUBLICE. Státní zdravotní ústav www.szu.cz ISSN 1804-5960 NEMOCI Z POVOLÁNÍ V CESKÉ REPUBLICE 2010 Státní zdravotní ústav www.szu.cz ISSN 1804-5960 NEMOCI Z POVOLÁNÍ V Č ESKÉ REPUBLICE 2010 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ

Více

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém VII Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky. Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. POZOR! S účinností od 1. 1. 2017 bude nařízení vlády nahrazeno zákonem č.

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii Pavel Urban Evropský seznam nemocí z povolání Doporučení Komise č. 90/326/EEC k přijetí Evropského seznamu nemocí z povolání Doporučení Komise č. 2003/670/EC

Více

Posviťme si na břemena

Posviťme si na břemena EVROPSKÝ TÝDEN BOZP 2007 Posviťme si na břemena Muskuloskeletální nemoci z povolání v České republice 1. Úvod Sledování výskytu nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2006

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2006 1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Centrum pracovního lékařství Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. Odborná skupina pro pracovně-léka lékařskou péči Vedoucí: MUDr. Beatrica

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Azbest a jeho účinky na zdraví

Azbest a jeho účinky na zdraví Azbest a jeho účinky na zdraví B. Dlouhá Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Státní zdravotní ústav Praha Azbest prevence a minimalizace rizik 15.3.2012 Azbest. Azbestové vlákno RIZIKOVOST AZBESTU

Více

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ÈESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ÈESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004 PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ÈESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004 OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN THE CZECH REPUBLIC IN 2004 Pùvodní práce ZDENKA FENCLOVÁ 1,2, PAVEL URBAN 1,2, DANIELA PELCLOVÁ 1, JINDØIŠKA

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje

Zdravotní stav. obyvatel. Královéhradeckého kraje Zdravotní stav obyvatel Královéhradeckého kraje Hradec Králové březen 2013 Předmluva Zpráva poskytuje přehled o zdravotním stavu obyvatel Královéhradeckého kraje ve vybraných ukazatelích. Ukazatele porovnává

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší

ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší ZPRÁVA O ZDRAVÍ PARDUBICKÝ KRAJ vliv znečištění ovzduší Jedním z faktorů ovlivňujících zdraví je stav životního prostředí. Nejvýznamnějším zdravotním rizikem z prostředí je podle mnoha výzkumů znečištění

Více

Lázeňská péče. Balneological care

Lázeňská péče. Balneological care Lázeňská péče 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Lázeňská péče K dispozici jsou publikace s daty

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže)

(Legenda: dg. C44-jiný novotvar kůže) 3.3. Zhoubné novotvary (ZN) Incidence zhoubných nádorů, tj. počet nových onemocnění v daném roce na 100 000 obyvatel je na regionální (okresní) úrovni hodnocena od roku 1980, na krajské a celostátní úrovni

Více

LFS 2007 AHM final report

LFS 2007 AHM final report LFS 2007 AHM final report Číslo ot. Filtr Otázka Kód Odpověď F0701 nebo (ExZam=1 a DatSet- ExZamDat

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Záplavy. Změny klimatu a jejich vliv na zdraví.

Záplavy. Změny klimatu a jejich vliv na zdraví. Záplavy. Změny klimatu a jejich vliv na zdraví. Doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., MUDr. Čestmír Beneš,RNDr.Milan Daniel,DrSc Centrum epidemiologie a mikrobiologie SZÚ v Praze, 2004 1 Původ a charakter evropských

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Přenosné nemoci 2004

Přenosné nemoci 2004 Přenosné nemoci 2004 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Přenosné nemoci Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_08 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA HOREČKY PO NÁVRATU Z TROPŮ Interaktivní prezentace Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc. Centrum očkování a cestovní medicíny Hradec Králové JAKÁ JSOU RIZIKA PRO CESTOVATELE V ZAHRANIČÍ?

Více

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách

1/1.4 Povinná hlá ení o infekãních chorobách str. 1 Povinná hlá ení o infekãních chorobách Mgr. Radek Policar Koncem září 2010 vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 275/2010 Sb., v důsledku které se mění vyhláška č. 473/2008 Sb. Jedná se

Více

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003

Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Mamografický screening Onkologická sympozia: Praha 4 MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČR: DOSAVADNÍ VÝSLEDKY A PERSPEKTIVY PROJEKTU Adam Svobodník 1, Jan Daneš, Miroslava Skovajsová 3, Helena Bartoňková 4, Daniel

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena

MODUL č. III. Epidemiologie a Hygiena MODUL č. III Epidemiologie a Hygiena Definice epidemiologie a rozdělení Definice: Epidemiologie je nauka o teoretických a praktických otázkách ochrany před chorobami (infekčními i neinfekčními). Rozdělení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravotní stav obyvatel ČR. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravotní stav obyvatel ČR Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metody hodnocení zdravotního stavu 1 Proč hodnotíme zdravotní stav?: Základ pro praktická opatření, prevenci a výchovu obyvatel Prevence

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Psychiatrická péče 2012

Psychiatrická péče 2012 Psychiatrická péče 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Psychiatrická péče Řada: Zdravotnická statistika K dispozici

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 2 4.5.2005 Lázeňská v Olomouckém kraji v roce 2004 Balneologic Care in the Olomoucký Region

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Strana 4244 Sbírka zákonů č. 299 / 2010 Částka 110 299 VYHLÁŠKA ze dne 25. října 2010, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo

Více

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013

VY_32_INOVACE_07_B_18.notebook. July 08, 2013 1 Škola Autor Název Téma SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová VY_32_INOVACE_07_B_18_ZDR Vzdušné nákazy Datum tvorby 6.5.2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0557III/2 Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II.

Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Vývoj invalidity v letech 2003 2008 podle diagnóz vybraných skupin nemocí Část II. Daniela Bruthansová Věra Jeřábková VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení:

Více

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005

Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005. Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 2. 2007 2 Psychiatrická péče v letech 2001 až 2005 Psychiatric care in the years from 2001 to 2005 Souhrn V posledních

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění

Hygiena a školní zdravotnictví. Infekční onemocnění Hygiena a školní zdravotnictví Infekční onemocnění Základní pojmy Původci: bakterie, viry, červi (hlísti, hlístice), členovci Inkubační doba: interval od proniknutí původců nákazy do organismu po první

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2004

Ekonomické výsledky nemocnic 2004 Ekonomické výsledky nemocnic 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Změna: 170/2014 Sb. (účinná od 1. 1. 2015) Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 ze 5 Vydání: 1 www.vysplan.cz A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Příloha č. 3 Přehled právních předpisů Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

Více

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5)

1 Vyhláška č.247/2001, příloha č.4, odst. 5) Metodický návod SH ČMS pro velitele, k zařazování žen do jednotek SDH obcí a do jednotek SDH obcí s rozšířeným počtem členů, kteří plní úkoly zařízení civilní ochrany. I. Úvod Na základě jednání a usnesení

Více

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb.

Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 201/2010 Sb. Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zas... - znění dle 170/14 Sb. 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu

Více

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila.

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA pohledem epidemiologa MUDr. Renata Vaverková Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně HVD - Hradec Králové 4. 10. 2013 KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA je nákazou s přírodní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD.

Státní politika v oblasti očkování. MUDr. Michael Vít, PhD. Státní politika v oblasti očkování MUDr. Michael Vít, PhD. VII. Hradecké vakcinologické dny 29. 9. 1. 10. 2011 Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování Pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování je založeno

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více