Nemoci z povolání 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nemoci z povolání 2007"

Transkript

1 Nemoci z povolání 2007 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4

2 Nemoci z povolání K dispozici jsou publikace s daty od roku Zdrojem informací pro tuto publikaci jsou údaje poskytované Státním zdravotním ústavem z Národního registru nemocí z povolání. V publikaci jsou uvedeny údaje o počtech nově hlášených nemocí z povolání podle příčin onemocnění, věkových skupin, území, délky expozice, kategorie oddílů odvětvové klasifikace ekonomických činností. Occupational diseases Publications are available with data from The source of information are data provided by the National Institute of Public Health from the National Registry of Occupational Diseases. The publication contains data on numbers of newly notified occupational diseases by causes of disease, age groups, territory, length of exposition, category of economic activity. ÚZIS ČR, 2008 Translation ÚZIS ČR ISSN X, ( ) ISBN

3 Obsah Úvod... 7 Rozbor výskytu profesionálních onemocnění... 9 Grafická část 1. Vývoj hlášených nemocí z povolání v letech Struktura hlášených nemocí z povolání podle kapitol seznamu NzP Vývoj hlášených nemocí z povolání podle kapitol seznamu NzP na pojištěnců Počet hlášených nemocí z povolání podle kapitol NzP na pojištěnců v jednotlivých krajích ČR Hlášené nemoci z povolání podle věkových skupin a vybraných kapitol seznamu NzP Hlášené nemoci z povolání podle délky expozice a vybraných kapitol seznamu NzP Pořadí hlášených nemocí z povolání podle vybraných odvětví ekonomických činností Struktura hlášených nemocí z povolání podle sekcí ekonomických činností Tabulková část 1. Vývoj hlášených nemocí z povolání v letech Vývoj hlášených nemocí z povolání na nemocensky pojištěných osob v letech Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a věkových skupin - muži Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a věkových skupin - ženy Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a věkových skupin - celkem Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání, pohlaví a délky expozice Hlášené nemoci z povolání podle sekcí a oddílů odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) a pohlaví Hlášené nemoci z povolání podle vybraných položek seznamu NzP a sekcí OKEČ Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a hlavních tříd klasifikace zaměstnání (KZAM)

4 10. Porovnání hlášených nemocí z povolání podle území vzniku NzP a pohlaví v letech Ohrožení nemocí z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku ohrožení NzP Ohrožení nemocí z povolání podle sekcí a oddílů odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) a pohlaví Ohrožení nemocí z povolání podle vybraných položek seznamu NzP a sekcí OKEČ Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek kapitol II. a III. seznamu nemocí z povolání - věk Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek kapitol II. a III. seznamu nemocí z povolání - délka expozice Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a diagnóz dle klasifikace MKN Hlášené kožní nemoci z povolání podle vyvolávajících nox Seznam nemocí z povolání s dodatkovými evidenčními kódy Hlavní třídy klasifikace zaměstnání (KZAM) Sekce, subsekce a oddíly odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) Přehled zkratek a termínů použitých v publikaci Značky v tabulkách

5 Contents Introduction... 7 Analysis of trends of occupational diseases (OD)... 9 Charts 1. Trend of notified occupational diseases Structure of notified occupational diseases by chapters of the list of OD Trend of notified occupational diseases by chapters of the list of OD per sickness insured persons Number of notified occupational diseases by chapters of the list of OD and regions of origin of OD in CR per sickness insured persons Notified occupational diseases by age groups and by selected chapters of the list of OD Notified occupational diseases by length of exposure and by selected chapters of the list of OD Order of notified occupational diseases by selected branches of economic activity Structure of notified occupational diseases by sections of economic activity Tables 1. Trend of notified occupational diseases Trend of notified occupational diseases per sickness insured persons Notified occupational diseases by diagnoses (items) of the list of occupational diseases and by territory of origin of OD Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases and by territory of origin of OD Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases and by age groups - males Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases and by age groups - females Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases and by age groups - total Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of occupational diseases, by sex and by length of exposure Notified occupational diseases by sections and branches of classification of economic activity (CEA) and by sex Notified occupational diseases by selected diagnoses (items) of the list of OD and by CEA sections

6 9. Notified occupational diseases by diagnoses (chapters) of the list of OD and by main groups of classification of occupations (ISCO) Comparison of notified occupational diseases by territory of origin of OD and by sex Risks of occupational disease by diagnoses (items) of the list of occupational diseases and by territory of origin of risk of OD Risks of occupational disease by sections and branches of classification of economic activity (CEA) and by sex Risks of occupational disease by selected diagnoses (items) of the list of OD and by CEA sections Notified occupational diseases by items of chapters II and III of the list of occupational diseases and by age Notified occupational diseases by items of chapters II and III of the list of occupational diseases and by length of exposure Notified occupational diseases by items of the list of OD and diagnoses by classification ICD Notified occupational diseases by induction noxas List of occupational diseases with additional registration codes...61 Major groups of classification of occupations (ISCO) Sections, subsections and branches of industry classification of economic activities (CEA) List of abbreviations and terms used in publication Symbols used in the tables

7 Úvod Publikace Nemoci z povolání patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky od roku Sledování výskytu profesionálních onemocnění (nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání) je významným ukazatelem zdravotního stavu obyvatelstva se závažnými ekonomickými a sociálními dopady. Na území České republiky se proto sledují všechna nově vzniklá profesionální onemocnění. Nemoci z povolání, podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., 1 odst. (1), jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v Seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek. Nemoci z povolání jsou uvedeny v Seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení, 1 odst. (2). V této publikaci se využívá rozšířená forma tohoto Seznamu nemocí z povolání o dodatkové evidenční kódy. Tento rozšířený seznam nemocí z povolání je uveden na konci publikace. Ohrožením nemocí z povolání, podle 347 zákoníku práce, se rozumí takové změny zdravotního stavu, jež vznikly při výkonu práce nepříznivým působením podmínek, za nichž vznikají nemoci z povolání, avšak nedosahují takového stupně, který lze posoudit jako nemoc z povolání, a další výkon práce za stejných podmínek by vedl ke vzniku nemoci z povolání. Lékařský posudek o ohrožení nemocí z povolání vydává zdravotnické zařízení příslušné k vydání lékařského posudku o nemoci z povolání. Vláda může stanovit nařízením, které změny zdravotního stavu jsou ohrožením nemocí z povolání. Od je v účinnosti Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., která stanovuje postup při uznávání nemocí z povolání (NzP). Podle této vyhlášky mohou v České republice uznávat nemoci z povolání pouze střediska nemocí z povolání, která jsou uvedená v příloze vyhlášky. Správcem Národního registru nemocí z povolání je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Sběr a zpracování dat provádí Centrum pracovního lékařství Státního zdravotního ústavu v Praze (SZÚ), které vede Národní registr nemocí z povolání. Vstupním formulářem do tohoto registru je Hlášení o uznání - nemoci z povolání - ohrožení nemocí z povolání. Pro vyplňování tohoto tiskopisu a sběr dat byly vydány závazné pokyny k obsahu datové struktury, které jsou v aktuální podobě k dispozici na stránkách ÚZIS ČR na internetové adrese: 7

8 Po skončení kalendářního roku jsou data z Národního registru nemocí z povolání v SZÚ předávána ÚZIS ČR, který zpracovává výstupní informace pro tuto publikaci a pro Zdravotnickou ročenku. Data jsou v publikaci strukturována v jednotlivých tabulkách podle základních demografických charakteristik mezi které patří pohlaví a věk. Dále podle jednotlivých druhů nemocí z povolání, kraje vzniku, délky expozice, klasifikace ekonomických činností OKEČ a klasifikace zaměstnání KZAM. Tabulky č. 3., 4. a 11. strukturují nemoci z povolání podle kraje jejího vzniku, tzn. místa kde zaměstnanec vykonával pracovní činnost, při které byl vystaven škodlivým účinkům noxy vedoucí k příslušné nemoci z povolání či ohrožení nemocí z povolání. V některých výjimečných případech nebylo možné místo vzniku přesně lokalizovat. Proto je v těchto tabulkách uvedena kategorie místa vzniku nazvaná neurčené označující případy, které vznikly na neurčeném místě území ČR a kategorie nazvaná zahraničí, kde jsou zařazeny případy nemocí z povolání vzniklé mimo území ČR. Tabulka 6. uvádí počty případů nemocí z povolání podle délky expozice v intervalech, tzn. je-li uvedeno, že je délka expozice např. 1 rok, znamená to, že expozice trvala nejméně 1 rok a nejvíce 2 roky bez jednoho dne. Analogicky je postupováno i v dalších intervalech. V publikaci byly nově zařazeny tabulky č. 16. a 17. V tabulce č. 16. jsou počty nově hlášených případů NzP členěny v rámci jednotlivých evidenčních kódů nemocí z povolání podle 3místných kódů diagnóz Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10. V tabulce č. 17 jsou členěny hlášené případy kožních NzP (kapitola IV. Seznamu nemocí z povolání) podle výskytu jednotlivých nox. Důvodem tohoto členění je, že jeden hlášený případ NzP může být důsledkem negativního působení více druhů nox současně. Kromě těchto úprav byla v publikaci doplněna tabulka č. 1. a 2. o počty osob, u kterých bylo ve sledovaném roce hlášeno profesionální onemocnění, protože u jedné osoby může být ve sledovaném roce nahlášeno více profesionálních onemocnění. V publikaci se pro výpočet relativních ukazatelů incidence případů nemocí z povolání používají jako referenční skupina obyvatel nemocensky pojištěné osoby dle zákona č. 54/1956 Sb. ze zdroje dat ČSÚ. Vypovídací schopnost těchto ukazatelů incidence se snižuje s délkou doby latence onemocnění mezi expozicí škodlivým účinkům nox a výsledným diagnostikováním a nahlášením nemoci z povolání. Během tohoto časového posunu totiž dochází ke změnám ve struktuře a počtu pracujících (nemocensky pojištěných osob) podle různých charakteristik (věk, pohlaví, druh zaměstnání a ekonomická činnost atd.). 8

9 Rozbor výskytu profesionálních onemocnění V roce 2007 bylo v České republice hlášeno u pracovníků celkem profesionálních onemocnění (753 případů u mužů a 538 případů u žen), z toho bylo nemocí z povolání a 63 ohrožení nemocí z povolání (Tab. 1 a Tab. 3). Rozbor dat ukázal, že u 170 osob byly v průběhu roku hlášeny dvě, u 15 osob tři, u 7 osob čtyři a u jedné osoby devět nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo jejich kombinace. Nejčastěji hlášenou dvoukombinací byl syndrom karpálního tunelu na pravé a na levé ruce (celkem 88 případů). Ve srovnání s rokem 2006 absolutní počet postižených pracovníků v roce 2007 klesl o 60 případů (Tab. 1). Naproti tomu počet hlášených profesionálních onemocnění u nemocných osob v roce 2007 vzrostl o 75 případů. Incidence profesionálních onemocnění stoupla z 27,0 případů v roce 2006 na 28,1 případů na 100 tisíc zaměstnanců nemocensky pojištěných podle zákona č. 54/1956 Sb. (Tab. 2). Nejvíce nemocí z povolání bylo v roce 2007 diagnostikováno v Moravskoslezském a Jihočeském kraji (24,3 % a 11,6 % všech hlášených případů). Nejpočetnější kategorii hlášených nemocí z povolání v Moravskoslezském kraji představovala onemocnění způsobená fyzikálními faktory - 197, tj. 31,3 % všech hlášených případů v rámci kapitoly II seznamu nemocí z povolání (Tab. 4). Jednalo se především o nemoci z vibrací (položky II.6 II.8 celkem 109 případů) a o nemoci z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin (položky II.9 II.10 celkem 84 případů). V Jihočeském kraji bylo ve srovnání s ostatními kraji hlášeno nejvíce přenosných a parazitárních nemocí z povolání - 40, tj. 22,7 % ze všech hlášených případů u této kapitoly seznamu NzP. Zejména se jednalo o onemocnění svrabem (30 případů). Ve srovnání s rokem 2006 došlo v 6 krajích k nárůstu počtu hlášených nemocí z povolání (Tab. 10). Největší nárůst (o 69 a o 44 případů) byl zaznamenán v kraji Moravskoslezském a v kraji Jihočeském. U 4 pracovníků vznikla nemoc z povolání při plnění pracovních úkolů na různých místech České republiky a 21 pracovníků onemocnělo při práci v zahraničí, z toho jeden dvěma a jeden třemi infekčními a parazitárními nemocemi. Nejčastěji onemocněli pracovníci v odvětví ekonomické činnosti zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti (OKEČ N85-163, tj. 13,3 % případů). Odvětví výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (OKEČ DJ28) a odvětví těžby uhlí, lignitu a rašeliny (OKEČ CA10) s 160 a s 99, tj. s 13,0 % a s 8,1 % hlášených případů obsadily stejně jako v roce 2006 až druhé a třetí místo (Graf 7 a Graf 8). V dalších 43 odvětvích ekonomické činnosti byl počet hlášených nemocí z povolání v rozmezí 1 82, tj. 0,1 % 6,7 % případů (Tab. 7 a Tab. 8). 9

10 Nejvíce nemocí z povolání vzniklo u pracovníků řazených podle hlavní třídy klasifikace zaměstnání (KZAM) do třídy 7 s názvem řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři - celkem 583, tj. 47,5 % případů (Tab. 9). Postiženi byli převážně pracovníci ve věkové skupině 50 až 54 let - celkem 298, tj. 24,3 % případů (Tab. 5 a Graf 5). U 37,5 % osob (460 případů) vzniklo onemocnění v prvních 4 letech práce, při níž byli pracovníci exponováni vyvolávající noxe (Tab. 6 a Graf 6). Nejvíce nemocí z povolání bylo podobně jako v minulých letech vyvoláno působením fyzikálních faktorů (kapitola II případů). V sestupném pořadí následovaly nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (kapitola III případů), nemoci kožní (kapitola IV případů), nemoci přenosné a parazitární (kapitola V případů) a nemoci způsobené chemickými látkami (kapitola I - 17 případů). Nemoci způsobené ostatními faktory a činiteli (kapitola VI) nebyly v roce 2007 diagnostikovány (Tab. 1 a Graf 2). Nárůst proti roku 2006 o 149 a o 12, tj. o 31,0 % a o 7,3 %, případů byl zaznamenán u nemocí způsobených fyzikálními faktory (kapitola II) a u nemocí přenosných a parazitárních (kapitola V). Naopak nejvíce se snížil počet hlášených případů u nemocí kožních (kapitola IV) - pokles o 49, tj. o 19,9 % případů. Chemické látky (kapitola I) vyvolaly v roce 2007 u 17 osob celkem 9 akutních intoxikací, 2 chronické intoxikace a 6 nádorových onemocnění (Tab. 3). Nádor anorekta (položka I.41) vznikl u pracovníka, který byl intoxikován 2,3,7,8- tetrachlordibenzo-p-dioxinem v roce 1968 celkem 45 dnů (doba latence 38 let). Nádor močového měchýře (položka I.40) byl diagnostikován u dvou pracovníků chemické výroby, z nichž jeden byl exponován výparům 2-naftylaminu v letech po dobu 8 měsíců a druhý v letech po dobu 5 let a 5 měsíců (doba latence byla 40, resp. 31 let). Dva nádory plic a nádor močového měchýře (položka I.42) byly zjištěny u tří pracovníků, kteří byli exponováni polycyklickým aromatickým uhlovodíkům v letech po dobu 1,5, 10,6 a 40 let s dobou latence od začátku expozice 10, 11 a 44 let. Nejmladšímu pracovníkovi bylo v době vzniku onemocnění z chemických látek 22 let, nejstaršímu bylo 62 let (medián 58 let). Nejkratší doba expozice (20 minut) byla u akutní intoxikace oxidem uhelnatým, nejdelší doba expozice (40 let) byla u nádorového onemocnění močového měchýře způsobeného polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Fyzikální faktory (kapitola II) způsobily v roce 2007 celkem 51,2 % nemocí z povolání. Věk v době diagnostikování onemocnění a délka expozice jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15. V rámci položky II.1 - nemoc způsobená ionizujícím zářením, bylo v roce 2007 u šesti pracovníků hlášeno nádorové onemocnění kůže (evidenční kód nemoci z povolání II.1.c). Jednalo se 4x o bazaliom a 2x o spinaliom. Postižení pracovníci 10

11 byli exponování ionizujícímu záření v uranových dolech v letech Doba latence se u uvedených pracovníků pohybovala od 10 do 55 let. Akutní myeloidní leukémií (evidenční kód nemoci z povolání II.1.e) onemocněl důlní elektrikář, který pracoval v uranových dolech v letech (doba latence zde byla 50 let). Porucha sluchu způsobená hlukem (položka II.4) byla zjištěna u 25 pracovníků, kteří byli exponování nadměrnému hluku v rámci 18 různých profesí v 10 různých odvětvích ekonomické činností. Práce s vibračními nástroji a zařízeními (položky II.6 II.8) způsobila v roce 2007 u 164 osob celkem 236 onemocnění, což bylo o 76, tj. o 47,5 % případů více než v roce Onemocnění cév rukou z vibrací (položka II.6) bylo diagnostikováno u 35 pracovníků celkem 54x. Postiženi byli především zámečníci (24x) a brusiči kovů-cidiči odlitků (10x). Poškození periferních nervů při práci s vibračními nástroji a zařízeními (položka II.7) vzniklo u 120 pracovníků, přičemž syndrom karpálního tunelu byl zjištěn 159x, syndrom kubitálního tunelu byl zaznamenán 8x a poškození ulnárního nervu v oblasti Guyonova kanálu bylo diagnostikováno jednou. Onemocněli převážně zámečníci (25x), zedníci a stavební dělníci (17x), brusiči kovů-cidiči odlitků (15x). V dalších 40 profesích došlo k postižení jednoho až devíti pracovníků. Onemocnění kloubů horních končetin z vibrací (položka II.8) bylo diagnostikováno u 11 mužů. Artróza loketních kloubů byla zjištěna 12x, artróza zápěstního kloubu a aseptická nekróza os lunatum vznikla po jednom případě. Nejčastěji onemocněli horníci, lesní dělníci a tuneláři (po dvou případech). Nemocí z přetěžování končetin (položky II.9 II.11) bylo v roce 2007 hlášeno celkem 361, což představovalo 29,4 % ze všech hlášených nemocí z povolání (proti roku 2006 nárůst o 24,1 % případů). Poškození šlach, šlachových pochev, úponů, svalů a kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování končetin (položka II.9) bylo v roce 2007 zjištěno u 111 pracovníků, u nichž bylo diagnostikováno celkem 159 onemocnění. Nejčastěji byli postiženi montážní dělníci (31x) a zámečníci-svářeči (15x). V dalších 43 profesích onemocněl jeden až třináct pracovníků. Epikondylitida kosti pažní byla diagnostikována u 53 osob (50x radiální, 25x ulnární). Tendinitidou nebo tendovaginitidou onemocnělo 19 pracovníků, přičemž Morbus de Quervain vznikl 5x, tendovaginitidy flexorů nebo extenzorů předloktí se vyskytly celkem 17x a skákavý prst byl diagnostikován 30x, z toho u jednoho pracovníka to bylo až 8x (v roce 2002 vzniklo toto onemocnění u uvedeného pracovníka na 3. a 4. prstu pravé ruky a na palci levé ruky, v roce 2003 bylo onemocnění diagnostikováno také na 2. prstu pravé ruky a na palci levé ruky a v roce 2006 postihlo onemocnění i 4. a 5. prst levé ruky a 5. prst pravé ruky). Impingement syndrom III. stupně byl shledán u dvou 11

12 mužů a u pěti žen. Artróza kloubů z přetěžování končetin vznikla u 15 osob, z toho 10x byl postižen první karpometakarpální kloub ruky, 6x drobné klouby ruční, 4x kloub ramenní, 3x kloub zápěstní a 2x kloub loketní. Poškozením periferních nervů z přetěžování končetin (položka II.10) onemocnělo v roce 2007 celkem 149 pracovníků, u nichž bylo zjištěno celkem 201 případů onemocnění. Syndrom karpálního tunelu byl diagnostikován 196x, léze ulnárního nervu v oblasti kubitálního kanálu vznikla 4x a poškození ulnárního nervu v oblasti Guyonova kanálu bylo zaznamenáno jednou. Nejčastěji byli postiženi elektromechanici a montážní dělníci (39x), v sestupném pořadí následovaly šičky (12x), horníci a svářeči (po devíti případech). V dalších 56 profesích onemocněl jeden až osm pracovníků. Bursitida z tlaku v oblasti subakromiální (položka II.11) byla zjištěna jednou u řidiče nákladního vozu. Nemoci dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice (kapitola III) byly v roce 2007 diagnostikovány celkem v 209 případech. Věk v době diagnostikování onemocnění a délka expozice jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (položka III.1) byly diagnostikovány u 84 mužů. Převažovaly pneumokoniózy uhlokopů s typickými rtg znaky (evidenční kód nemoci z povolání III případů). Nejvíce onemocnění bylo hlášeno z Moravskoslezského a ze Středočeského kraje (45 a 25 případů). Onemocněli zejména pracovníci při těžbě uhlí (OKEČ CA10-66, tj. 78,6 % případů). V dalších 6 odvětvích ekonomické činnosti onemocněl jeden až pět pracovníků. Azbest vyvolal v roce 2007 celkem 35 případů onemocnění plic nebo pohrudnice (položka III.2). Nárůst o tři, o pět a o dva případy proti roku 2006 byl zjištěn u azbestózy, u pleurální hyalinózy a u mezoteliomu. Pokles o tři případy byl v roce 2007 zaznamenán u rakoviny plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury. Azbestóza (položka III.2.a) vznikla u pracovníků exponovaných azbestu v letech (doba latence byla let, medián 40 let). Hyalinóza s poruchou plicních funkcí (položka III.2.b) vznikla u pracovníků, kteří byli vystaveni azbestu v letech (nejkratší interval doby latence byl 21 let, nejdelší 57 let, medián 44,5 let). Mezoteliom pleury (položka III.2.c) vznikl u 7 pracovníků exponovaných azbestu v letech , rakovina plic z azbestu (položka III.2d) byla hlášena u 2 osob s expozicí azbestu v letech Doba latence byla u mezoteliomu let (medián 41 let), u rakoviny plic z azbestu to bylo let (medián 41 let). Pneumokonióza ze svařování (položka III.4) vznikla u dvou pracovníků. Rakovina plic z radioaktivních látek (položka III.6) byla hlášena u 15 bývalých horníků uranových dolů, kteří byli exponováni záření převážně v letech Doba latence byla od 27 do 60 let, medián byl 53 let. 12

13 Exogenní alergická alveolitida (položka III.9) byla diagnostikována u tří zemědělských pracovníků, kteří byli v práci exponováni plesnivému senu nebo kukuřici. Bronchiálním astmatem (evidenční kód nemoci z povolání III.10.1) nebo alergickou rinitidou (evidenční kód nemoci z povolání III.10.2) onemocnělo v roce 2007 celkem 58 pracovníků, přičemž kombinace onemocnění astmatem a alergickou rinitidou se vyskytla celkem 12x. Nejčastěji byli postiženi pracovníci při výrobě potravinářských výrobků a nápojů (OKEČ DA15-34, tj. 48,6 % případů) a pracovníci v zemědělství (OKEČ A01-7, tj. 10,0 % případů). Největší zastoupení měli pekařicukráři (31x). Nejčastějším vyvolavatelem onemocnění byla mouka (36x), ostatní noxy byly zastoupeny méně často nebo pouze ojediněle (izokyanáty 3x, latex jednou). Kožních nemocí z povolání (položka IV.1) bylo v roce 2007 diagnostikováno celkem 197 případů. Kontaktní alergická dermatitida byla zjištěna 143x, iritační dermatitida 53x a akne oleosa se objevila jednou (Tab. 16). Onemocněli zejména pracovníci při výrobě kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (OKEČ DJ28-21,3 % případů) a zdravotničtí pracovníci (OKEČ N85-12,2 % případů). Zastoupení jednotlivých etiologických nox uvádí tabulka 17. Latex způsobil onemocnění u 7 osob, izokyanáty se uplatnily jednou. Nemocí přenosných a parazitárních (kapitola V) bylo v roce 2007 hlášeno celkem 176 případů (Tab.3). U onemocnění přenosných a parazitárních s interhumánním přenosem (položka V.1) bylo diagnostikováno celkem 129 případů. Nejčastěji onemocněli zdravotničtí pracovníci (OKEČ N85-97,7 % případů). Nejvíce onemocnění vzniklo v kraji Jihočeském a Ústeckém (27,9 % a 15,5 % případů). První místo v pořadí podle četnosti patřilo opět svrabu. V sestupném pořadí následovaly plané neštovice (8 případů), virové hepatitidy a keratokonjuktivitidy (po sedmi případech) a tuberkulóza (5 případů). Ostatní infekční onemocnění se vyskytovaly pouze ojediněle. Svrab byl zjištěn u 81 osob, což bylo o 28, tj. o 52,8 % případů více než v roce Onemocnělo 31 sester, 26 ošetřovatelů-sanitářů, 7 sociálních pracovníků, dvě vychovatelky, dva lékaři, dvě rehabilitační pracovnice, dvě uklízečky, dvě pracovnice prádelny, dvě zdravotní asistentky, jedna účetní, jeden rtg laborant, jedna kuchařka, jeden řidič sanitky a jeden student lékařské fakulty. Nejčastěji byli postiženi zaměstnanci léčeben pro dlouhodobě nemocné (19x), dále pracovníci z ústavů sociální péče (16x) a z domovů důchodců (12x). Ze sedmi případů virových hepatitid hlášených v roce 2007 (proti roku 2006 pokles o 5 případů) byla chronická hepatitida typu C zastoupena 5x, chronická hepatitida typu B a kombinace chronické hepatitidy typu B a typu C vznikly po jednom případě. Onemocněly celkem čtyři sestry, dvě sanitářky a jeden sociální 13

14 pracovník. Jedna pracovnice onemocněla chronickou hepatitidou typu B, přestože byla před 8 lety proti tomuto typu hepatitidy očkována. Tuberkulózou plic (4 případy) a tuberkulózou plic a pohrudnice (1 případ) onemocněly dvě zdravotní sestry, sanitářka a laborantka z mikrobiologického oddělení a jeden lékař záchranné služby. Ve srovnání s rokem 2006 došlo k poklesu hlášených onemocnění o 9 případů. V roce 2007 bylo diagnostikováno celkem 23 případů infekčních nemocí přenosných ze zvířat na člověka (položka V.2), což bylo o polovinu méně než v roce První čtyři místa v pořadí podle četnosti obsadily Lymeská borelióza (7 případů), trichofycie a erysipeloid (po čtyřech případech) a klíšťová meningoencefalitida (3 případy). Leptospiróza, kožní mykobakterióza, Q horečka, hrboly dojičů a hantavirová hemoragická horečka byly zastoupeny po jednom případě. V rámci položky V.3, tropické nemoci přenosné a parazitární, bylo v roce 2007 hlášeno celkem 24 případů onemocnění (o 9 případů více než v roce 2006). Lambiózou onemocnělo 11 pracovníků v Afghánistánu a dva v Iráku. Malárie byla diagnostikována u jedné osoby v Nigérii a u jedné osoby v Libérii. V Indii byla zjištěna bakteriální střevní infekce třikrát, jednou byla vyvolavatelem campylobakterie, dvakrát Escherichia coli. Salmonelóza byla získána v Nigérii, askarióza na Srí Lance. Amébózou onemocněl pracovník při pobytu v Pákistánu a k bakteriální intoxikaci z potravin došlo v Turecku. Nemocí dengue byl nakažen pracovník na Filipínách a tropická horečka chikungunya vznikla v Indii. V roce 2007 bylo hlášeno celkem 63 případů ohrožení nemocí z povolání, což bylo o 3 případy méně než v roce Nejvíce případů ohrožení nemocí z povolání bylo hlášeno z kraje Moravskoslezského (49,2 % případů). Postiženi byli především pracovníci při těžbě uhlí, lignitu a rašeliny - OKEČ CA10 celkem 31,7 % případů (Tab. 12 a Tab. 13). Nejčastěji bylo diagnostikováno (Tab. 11) ohrožení nemocí z povolání poškozením periferních nervů z dlouhodobé nadměrné jednostranné zátěže končetin (položka II.10-30,2 % případů) a ohrožení poškozením periferních nervů z vibrací (položka II.7-25,4 % případů). Pokud jde o diagnózy, byl nejčastěji hlášen syndrom karpálního tunelu lehkého stupně (celkem 33 případů). Závěrem můžeme konstatovat, že zatímco počty osob, u nichž se vyskytlo profesionální onemocnění, klesly v roce 2007 proti předchozímu roku o 5,3 % případů, počty případů hlášených onemocnění u postižených osob v roce 2007 vzrostly o 6,2 % případů. Vzestup hlášených případů byl zaznamenán zejména u profesionálních onemocnění z vibrací a z přetěžování končetin (nárůst o 82 a o 67 případů oproti roku 2006). Důvodem nárůstu počtu hlášených profesionálních onemocnění v roce 2007 byla změna pravidel pro hlášení do Národního registru nemocí z povolání u onemocnění pohybového aparátu. Od roku 2007 se 14

15 onemocnění pohybového aparátu na každé končetině hlásí zvlášť jako samostatný případ profesionálního onemocnění. Práce na publikaci proběhla s podporou VZ MSM a Monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva. MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. 1,2 doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 1,2 prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. 2 1) Národní registr nemocí z povolání Centrum pracovního lékařství, SZÚ Praha Šrobárova 48, Praha 10 2) Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Klinika nemocí z povolání Na Bojišti 1, Praha 2 15

16 absolutně Vývoj hlášených nemocí z povolání v letech na 100 tis. pojištěnců Případy nemocí z povolání - muži Případy ohrožení nemocí z povolání Případy nemocí z povolání - ženy Případy na pojištěnce - celkem 2. Struktura hlášených nemocí z povolání podle kapitol seznamu NzP II. 51,2 % III. 17,0 % I. 1,4 % VI. 0 % V. 14,3 % IV. 16,0 % I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. Nemoci z povolání kožní V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 16

17 3. Vývoj hlášených nemocí z povolání podle kapitol NzP na 100 tisíc pojištěnců I. II. III. IV. V. VI Počet hlášených nemocí z povolání podle kapitol NzP na 100 tisíc pojištěnců v krajích ČR V. IV. III. II. I PHA STC JHC PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Kraje ČR 17

18 5. Hlášené nemoci z povolání podle věkových skupin a vybraných kapitol seznamu NzP podíl kapitol - relativně počet případů - absolutně 100% % % % 100 0% až věková skupina 0 6. Hlášené nemoci z povolání podle délky expozice a vybraných kapitol seznamu NzP podíl kapitol - relativně počet případů - absolutně 100% % % % 150 0% až délka expozice (roky) I. NzP způsobené chemickými látkami II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. NzP dýchací soustavy IV. NzP kožní V. NzP přenosné a parazitární Počet případů celkem - absolutně 0 18

19 7. Pořadí hlášených nemocí z povolání podle vybraných odvětví ekonomických činností Zdravotní a sociální péče Výroba kovových konstrukcí Těžba uhlí, lignitu a rašeliny Výr. ostat. nekov. minerál. výrob. Stavebnictví Výroba a opravy strojů a zařízení Výroba základních kovů Výroba elekt. strojů a zařízení Výroba motorových vozidel Výroba potravin. výrobků a nápojů Muži Ženy Počet hlášených případů NzP - absolutně C 11,2% 8. Struktura hlášených nemocí z povolání podle sekcí ekonomických činností D 58,0% A 4,4% O 1,1% E 0,3% N 13,3% M 0,4% L 1,5% K 0,9% I 1,5% H 0,6% G 1,4% F 5,5% 19

20 1. Vývoj hlášených nemocí z povolání v letech Kapitola Pol. Nemoc z povolání Rok I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání Úhrnem Počet osob s hlášeným onemocněním

21 2. Vývoj hlášených nemocí z povolání na nemocensky pojištěných osob v letech Kapitola Pol. Nemoc z povolání Rok I. NzP způsobené chemickými látkami 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 0,4 II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 II nemoci z vibrací 5,6 4,7 4,7 4,8 3,6 5,1 II nemoci z DNJZ 6,1 5,9 6,2 6,8 6,3 7,8 II. ost ostatní NzP 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 II. NzP způsobené fyzikálními faktory 12,2 11,4 11,8 12,3 10,7 13,7 III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO 2 3,0 3,8 2,7 2,3 2,1 1,8 III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo 0,8 0,6 0,5 0,9 0,6 0,8 pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek 0,7 0,7 0,3 0,5 0,4 0,3 III. 10 astma bronchiale včetně alergických 2,2 2,1 2,7 1,8 2,0 1,5 onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 III. NzP týkající se dýchacích cest, 6,9 7,4 6,4 5,4 5,2 4,5 plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní 7,7 7,3 6,2 5,6 5,5 4,3 V. 01 nemoci přenosné a parazitární 4,8 4,2 3,1 4,2 2,3 2,8 V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka 1,7 2,0 1,6 1,5 1,0 0,5 V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární 0,2 0,3 0,6 0,6 0,3 0,5 V. NzP přenosné a parazitární 6,7 6,5 5,3 6,3 3,6 3,8 VI. NzP způsobené ostatními faktory - 0,1 0,1 0,1 0,0 - Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání Úhrnem Počet osob s hlášeným onemocněním 34,3 33,5 30,3 30,2 25,6 26,7 1,5 1,6 1,3 1,3 1,5 1,4 35,8 35,1 31,6 31,5 27,0 28,1 35,1 34,0 30,0 29,6 24,9 23,1 21

22 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola Položka Nemoc z povolání ČR muži ženy celkem PHA STC JHC I. 01 Nem. z olova nebo jeho sloučenin I. 13 Nem. z chlóru nebo jeho sloučenin I. 17 Nem. z oxidu uhelnatého I. 19 Nem. z oxidů síry I. 28 Nem. z alifatic. nebo alicyklic. uhlovodíků I. 33 Nem. z akrylonitrilu a jiných nitrilů I. 36 Nem. z homologů benzenu I. 40 Nem. z aromat. nitro nebo amino sloučenin I. 41 Nem. z polychlor. bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů I. 42 Nem. z polycyklic. konden. uhlovodíků I. NzP způsobené chemickými látkami II. 01.c Rakovina kůže z ionizujícího záření II. 01.e Leukémie II. 04 Porucha sluchu způsobená hlukem II. 06 Nem. cév rukou při práci s VNZ II. 07 Nem. perif. nervů HK charakteru ischem a úžinových neuropatií při práci s VNZ II. 08 Nem. kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s VNZ II. 09 Nem. šlach, šlach. pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů konč. z DNJZ II. 10 Nem.perif.nervů konč.char.úžin.sy z DNJZ II. 11 Nemoci tíhových váčků z tlaku II. NzP způsobené fyzikálními faktory

23 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Neurčené Zahr. Pol I I I I I I I I I I I c II e II II II II II II II II II. 23

24 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola Položka Nemoc z povolání ČR muži ženy celkem PHA STC JHC III Silikóza prostá s typickými rtg znaky III Silikóza komplikovaná III Silikotuberkulóza III Pneumokon. uhlokopů s přihléd. k dynamice III Pneumokon. uhlokopů s typ. rtg znaky III Pneumokon. uhlokopů komplikovaná III Pneumokon. uhlokopů ve spoj. s tuberkul III. 02.a Azbestóza III. 02.b Hyalinóza pohrud. s poruch. plicních funkcí III. 02.c Mezoteliom pohrud. nebo pobřišnice III. 02.d Rakovina plic s azbest. nebo hyalin. pleury III. 04 Pneumokonióza ze svařování III. 06 Rakovina plic z radioaktivních látek III. 09 Exogenní alergická alveolitida III Astma bronchiale III Jiná alergická onem. dýchacích cest III. NzP týkající se dýchacích cest, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V Virové hepatitidy V Tuberkulóza (plicní i mimoplicní formy) V Infekční mononukleózy a jiné EB virózy V Plané neštovice V Salmonelóza V Svrab V Epidemický zánět příušnic V Růže (erysipel) V Pásový opar V Bacilární úplavice V Akutní zánět mandlí V Bakteriální záněty plic V Infekč. keratokonjunktivitidy a konjunktivitidy V Infekce s komplikacemi způsobené virem herpes simplex V Virové střevní infekce V Stafylokokové infekce

25 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Neurčené Zahr. Pol III III III III III III III a III b III c III d III III III III III III IV V V V V V V V V V V V V V V V V. 25

26 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola Položka Nemoc z povolání ČR muži ženy celkem PHA STC JHC V Dermatofytózy (Trichofycie) V Červenka (Erysipeloid) V Leptospiróza V Jiné mykobakteriózy V Lymeská nemoc (Lymeská borrelióza) V Virová encefalitida přenášená klíšťaty V Horečka Q a jiné rickettsiózy V Nepravé kravské neštovice (hrboly dojičů) V Jiné hemoragické virové horečky V Giardióza (Lamblióza) V Amébóza V Malárie V Askarióza V Dengue V Jiné bakteriální střevní infekce V Salmonelóza V Jiné virové horečky přenášené komáry V Jiné bakteriální intoxikace přenesené potravinami V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Nemoci z povolání celkem Ohr NzP Ohrožení nemocí z povolání Úhrnem

27 3. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých položek seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Neurčené Zahr. Pol V V V V V V V V V V V V V V V V V V V VI NzP celkem Ohr NzP Úhrnem 27

28 4. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola muži ženy celkem ČR Pol. Nemoc z povolání PHA STC JHC I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Ohr NzP Úhrnem Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání

29 4. Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu nemocí z povolání a území vzniku NzP Kapitola PLZ KAR UST LIB HRA PAR VYS JHM OLO ZLI MSK Neurčené Zahr I II II II ost II II III III III III ost III III. Pol IV V V V V VI NzP celkem Ohr NzP Úhrnem 29

30 5.1 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - MUŽI Kap. Pol. Nemoc z povolání Věková skupina I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Ohr NzP Úhrnem Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání

31 5.1 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - MUŽI Věková skupina Celkem Pol. Kapitola I II II II ost II II III III III III ost III III IV V V V V VI NzP celkem Ohr NzP Úhrnem 31

32 5.2 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - ŽENY Kap. Pol. Nemoc z povolání Věková skupina I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost. ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost. ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Ohr NzP Úhrnem Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání

33 5.2 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - ŽENY Věková skupina Celkem Pol. Kapitola I II II II ost. II II III III III III ost. III III IV V V V V VI NzP celkem Ohr NzP Úhrnem 33

34 5.3 Hlášené nemoci z povolání podle jednotlivých kapitol seznamu NzP a věkových skupin - CELKEM Kap. Pol. Nemoc z povolání Věková skupina I. NzP způsobené chemickými látkami II. 04 porucha sluchu způsobená hlukem II nemoci z vibrací II nemoci z DNJZ II. ost ostatní NzP II. NzP způsobené fyzikálními faktory III. 01 pneumokoniózy způsobené SiO III. 02 nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené azbestem III. 06 rakovina plic z radioaktivních látek III. 10 astma bronchiale včetně alergických onemocnění dýchacích cest III. ost ostatní NzP III. NzP týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice IV. NzP kožní V. 01 nemoci přenosné a parazitární V. 02 nemoci přenosné ze zvířat na člověka V. 03 tropické nemoci přenosné a parazitární V. NzP přenosné a parazitární VI. NzP způsobené ostatními faktory NzP celkem Ohr NzP Úhrnem Nemoci z povolání celkem Ohrožení nemocí z povolání

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008

PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ HLÁŠENÁ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 Státní zdravotní ústav www.szu.cz STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Milan Bořek Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného

Více

Nemoci z povolání v České republice v roce 2008

Nemoci z povolání v České republice v roce 2008 Nemoci z povolání v České republice v roce 2008 1,2 Fenclová Z, 1,2 Urban P, 1 Havlová D, 1 Čerstvá M 1 Odbor hygieny práce a pracovního lékařství, SZÚ Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta,

Více

Nemoci z povolání v České republice v roce 2011

Nemoci z povolání v České republice v roce 2011 Nemoci z povolání v České republice v roce 2011 1,2 Fenclová Z, 1,2 Urban P, 1 Voříšková M, 1 Havlová D 1 Centrum hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha 2 Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská

Více

Nemoci z povolání u osob do 30 let. B. Dlouhá, P. Urban Státní zdravotní ústav

Nemoci z povolání u osob do 30 let. B. Dlouhá, P. Urban Státní zdravotní ústav Nemoci z povolání u osob do 30 let B. Dlouhá, P. Urban Státní zdravotní ústav 18. 3. 2010 bdlouha@szu.cz Počet profesionálních onemocnění v letech 1996 2008 u osob do 30 let celkem 2981 prof. onemocnění

Více

Nemoci z povolání 2005

Nemoci z povolání 2005 Nemoci z povolání 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Nemoci z povolání K dispozici jsou publikace

Více

Nemoci z povolání v ČR v roce v roce 2012

Nemoci z povolání v ČR v roce v roce 2012 Nemoci z povolání v ČR v roce v roce 2012 1,2 Fenclová Z, 1,2 Urban P, 1 Voříšková M, 1 Havlová D 1 Centrum hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha 2 Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská fakulta,

Více

Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání

Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání Mezinárodní vzpomínkový den na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání ČMKOS 28. dubna 2011 Pavel Urban, Zdenka Fenclová Národní zdravotní registr nemocí z povolání Státní zdravotní ústav v Praze Nemoci

Více

Zdravotníci. přehled hlášených nemocí z povolání z přetěžování končetin a z vibrací v letech 1996-2010. Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Čerstvá M.

Zdravotníci. přehled hlášených nemocí z povolání z přetěžování končetin a z vibrací v letech 1996-2010. Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Čerstvá M. Zdravotníci přehled hlášených nemocí z povolání z přetěžování končetin a z vibrací v letech 1996-2010 Fenclová Z., Urban P., Havlová D., Čerstvá M. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v letech 2006 2008. Newly notified occupational diseases 2006 2008

Nově hlášené nemoci z povolání v letech 2006 2008. Newly notified occupational diseases 2006 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2009 21 Nově hlášené nemoci z povolání v letech 2006 2008 Newly notified occupational diseases 2006 2008 Souhrn

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009. Newly notified occupational diseases 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 17 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2009 Newly notified occupational diseases 2009 Souhrn Aktuální

Více

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 3

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 3 N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 3 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum

Více

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2 N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 2 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum

Více

REPUBLICE. Státní zdravotní ústav www.szu.cz ISSN 1804-5960

REPUBLICE. Státní zdravotní ústav www.szu.cz ISSN 1804-5960 NEMOCI Z POVOLÁNÍ V CESKÉ REPUBLICE 2010 Státní zdravotní ústav www.szu.cz ISSN 1804-5960 NEMOCI Z POVOLÁNÍ V Č ESKÉ REPUBLICE 2010 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ

Více

Úvod do problematiky infekční onemocnění

Úvod do problematiky infekční onemocnění Úvod do problematiky infekční onemocnění Machartová V. 15.12. 212 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2014 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém VII Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky. Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům

Více

Činnosti Státního zdravotního ústavu v ochraně zdraví při práci

Činnosti Státního zdravotního ústavu v ochraně zdraví při práci Činnosti Státního zdravotního ústavu v ochraně zdraví při práci V oblasti ochrany zdraví při práce se Státní zdravotní ústav (SZÚ) snaží obsáhnout podstatnou část náplně multidisciplinárního oboru pracovní

Více

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 276/2015 Sb. Počty bodů pro ohodnocení bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená nemocí z povolání Položka Poškození zdraví Počet bodů 1. Kapitola I. seznamu nemocí

Více

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 4

N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 4 N E M O C I Z P O V O L Á N Í V ČESKÉ REPUBLICE 2 0 1 4 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV www.szu.cz ISSN 1804-5960 Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum

Více

Nemoci z povolání jako důsledek environmentálního znečištění prostředí. Occupational disease as a result of environmental pollution

Nemoci z povolání jako důsledek environmentálního znečištění prostředí. Occupational disease as a result of environmental pollution Nemoci z povolání jako důsledek environmentálního znečištění prostředí Occupational disease as a result of environmental pollution Šafařík Zdeněk Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555,

Více

Nemoci z povolání 2000

Nemoci z povolání 2000 Nemoci z povolání 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Nemoci z povolání K dispozici jsou publikace s daty od

Více

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2015

Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům práce a o hlášených profesionálních onemocněních v roce 2015 Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém VII Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky. Zpráva o monitorování expozice rizikovým faktorům

Více

Nemoci z povolání MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a VFN v Praze Praha

Nemoci z povolání MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a VFN v Praze Praha Nemoci z povolání MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. Klinika pracovního lékařství 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze a VFN v Praze Praha Definice Nemocí z povolání je nemoc vznikající působením chemických,

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002

Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 46 Přenosné nemoci v ČR v roce 2002 V této Aktuální informaci jsou použity údaje Státního zdravotního ústavu

Více

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004

Přenosné nemoci v ČR v roce Infectious diseases in the CR in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10.6.2005 23 Přenosné nemoci v ČR v roce 2004 Infectious diseases in the CR in 2004 Souhrn V této Aktuální informaci

Více

1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin

1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při 2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin Nařízení vlády č. 290/1995 Sb. Příloha: Seznam nemocí z povolání Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 až 58:Nemoci vznikají při

Více

Přehled a trendy vývoje u hlášených nemocí z přetížení končetin v ČR za posledních pět let

Přehled a trendy vývoje u hlášených nemocí z přetížení končetin v ČR za posledních pět let Přehled a trendy vývoje u hlášených nemocí z přetížení končetin v ČR za posledních pět let Fenclová Z.,Urban P. Odbor hygieny práce a pracovního lékařství SZÚ Praha Klinika pracovního lékařství, 1. lékařská

Více

290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: 1 (1) Nemoci

Více

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA

104/2012 Sb. VYHLÁŠKA 104/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky,

Více

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami

SEZNAM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ. Kapitola I Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami Platné znění částí nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, s vyznačením navrhovaných změn * * * 1 (1) Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

KaPr a nemoci z povolání ve zdravotnictví

KaPr a nemoci z povolání ve zdravotnictví KaPr a nemoci z povolání ve zdravotnictví B. Dlouhá, K. Švábová, D. Havlová, M. Čerstvá Státní zdravotní ústav Praha 19.2.2009 Význam propojení údajů o NzP a KaPr detailnější pohled na hodnocení rizikovosti

Více

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6. 9. 2002 45 Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2001 Počet případů onemocnění tuberkulózou je v České republice statisticky

Více

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban

Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii. Pavel Urban Statistika nemocí z povolání v Evropské Unii Pavel Urban Evropský seznam nemocí z povolání Doporučení Komise č. 90/326/EEC k přijetí Evropského seznamu nemocí z povolání Doporučení Komise č. 2003/670/EC

Více

Seznam nemocí z povolání se změní

Seznam nemocí z povolání se změní Tisková zpráva Praha, 6. srpna 2014 Seznam nemocí z povolání se změní Vláda dnes přijala návrh novely nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, jehož smyslem je

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 7. 2013 21 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2012 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ 1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Centrum pracovního lékařství Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. Odborná skupina pro pracovnělékařskou péči Vedoucí: MUDr. Beatrica Dlouhá

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. POZOR! S účinností od 1. 1. 2017 bude nařízení vlády nahrazeno zákonem č.

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010. Newly notified occupational diseases 2010

Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2010. Newly notified occupational diseases 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 6. 211 19 Nově hlášené nemoci z povolání v roce 21 Newly notified occupational diseases 21 Souhrn Aktuální informace

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Léze nervus ulnaris v oblasti lokte v praxi Nakládalová, M. 1, Pešáková, L. 2, Nakládal, Z. 2, Bartoušek, J. 3, Fialová, J. 1 1 Klinika pracovního lékařství a 3 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc

Více

2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 3 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vydává: STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Ředitelka: Ing. Jitka Sosnovcová Centrum hygieny práce a pracovního lékařství Vedoucí: MUDr. Beatrica Dlouhá Zpracovali: As. MUDr. Zdenka Fenclová,

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph. Centrum hygieny práce a nemocí z povolání Vedoucí: Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. Odborná skupina nemocí z povolání Vedoucí: MUDr. Pavel Urban,

Více

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.

Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Přenosné a parazitární NZP u zdravotnických pracovníků MUDr. Markéta Petrovová Prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. Klinika pracovního lékařství LF MU a FN USA v Brně Obsah analýza NZP u zdravotnických pracovníků

Více

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2002

Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23.1.23 63 Výskyt tuberkulózy v ČR v roce 22 Pravidelné sledování výskytu tuberkulózy v ČR trvá mnoho desítek let.

Více

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání

Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Léze nervus ulnaris v oblasti lokte jako nemoc z povolání Nakládalová, M. 1, Bartoušek, J. 2 Pešáková, L. 3, Nakládal, Z. 3 1 Klinika pracovního lékařství a 2 Neurologická klinika FN a LF UP Olomouc 3

Více

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 290/1995 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání Změna: 114/2011 Sb. Změna: 168/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.,

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Pracovní lékařství. Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň

Pracovní lékařství. Machartová V. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Pracovní lékařství Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 12.5. 2012 Šafránkův

Více

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005 Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2005 Occupational diseases notified in the Czech Republic in 2005 Zdenka Fenclová 1,2, Pavel Urban 1,2, Daniela Pelclová 1, Jindřiška Lebedová

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová. Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR Kategorizace prací je metoda hodnocení úrovně zátěže zaměstnance zdravotními riziky při práci 13 faktorů pracovních podmínek sledován

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Centrum pracovního lékařství Vedoucí: Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. Odborná skupina nemocí z povolání Vedoucí: Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.

Více

Posviťme si na břemena

Posviťme si na břemena EVROPSKÝ TÝDEN BOZP 2007 Posviťme si na břemena Muskuloskeletální nemoci z povolání v České republice 1. Úvod Sledování výskytu nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání je významným ukazatelem zdravotního

Více

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010. Activity of branch of pneumology and phthisiology in 2010

Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010. Activity of branch of pneumology and phthisiology in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 6. 2011 30 Souhrn Činnost oboru pneumologie a ftizeologie v roce 2010 Activity of branch of pneumology and phthisiology

Více

TRENDY VÝVOJE PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH FENCLOVÁ Z., URBAN P.

TRENDY VÝVOJE PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH FENCLOVÁ Z., URBAN P. FENCLOVÁ Z., URBAN P. Klinika pracovního lékařství 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a VFN v Praze Centrum HPPL, SZÚ Praha 1 TRENDY VÝVOJE PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH -215

Více

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2006

PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ROCE 2006 1 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D. Centrum pracovního lékařství Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. Odborná skupina pro pracovně-léka lékařskou péči Vedoucí: MUDr. Beatrica

Více

Riziková práce a jak riziku předejít? Doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc

Riziková práce a jak riziku předejít? Doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc Riziková práce a jak riziku předejít? Doc. MUDr. Hana Podstatová, DrSc Noxy v pracovním prostředí 1. prach, 2. chemické látky: kyseliny, louhy v laboratoři, halotan, N20, cytostatika, formaldehyd, EO,

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.5.2006 12 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2005 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Studijní opora PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ. doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc., MUDr. Jana Malinová, MUDr.

Studijní opora PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ. doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc., MUDr. Jana Malinová, MUDr. Studijní opora PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, doc. MUDr. Monika Kneidlová, CSc., MUDr. Jana Malinová, MUDr. Nela Třmínková Rozsah: 15 hodin výuky, 7 hodin konzultací Obsah 1. Nemoci

Více

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012

Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012. Infectious diseases in the Czech Republic in 2010 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2013 33 Infekční nemoci v České republice v letech 2010 2012 Infectious diseases in the Czech Republic in 2010

Více

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2007 28 Pohlavní nemoci v roce 2006 Venereal diseases in 2006 Souhrn Tato aktuální informace přináší základní

Více

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik

Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Uran a jeho těžba z hlediska zdravotních rizik Liberec, 20. listopadu 2008 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta@centrum.cz Historie I. 1556 - Agricola -postižení

Více

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY ROČNÍK LXXV DUBEN 26 ČÍSLO 2 PŘEHLED NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ HLÁŠENÝCH VOJENSKÝM STŘEDISKEM NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V LETECH 1996 25 Pplk. MUDr. Josef PAVEL Oddělení nemocí z povolání Ústřední

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Příloha č. 1 k projektu č. HS67/01: PROGRAM PREVENCE ONEMOCNĚNÍ SILIKÓZOU V PRŮMYSLU Ověření vhodnosti používaných osobních ochranných prostředků (1033) Statistická zjištění o výskytu silikózy Praha 2003

Více

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005

Aktuální informace. Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky. Praha 5.1.2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.1.2005 58 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2004 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2.6.2006 23 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2005 (data: Česká správa

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2007 46 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2006 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Odbor hygieny práce a pracovního lékařství

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV. Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Odbor hygieny práce a pracovního lékařství PŘEHLED PROFESIONÁLNÍCH ONEMOCNĚNÍ ODHLÁŠENÝCH Z NÁRODNÍHO REGISTRU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2008 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Ředitel: MUDr. Milan Bořek Centrum odborných činností v ochraně

Více

Zemřelí 2012. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2012. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Infekční nemoci v České republice v roce 2006. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006

Infekční nemoci v České republice v roce 2006. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2007 43 Infekční nemoci v České republice v roce 2006 Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2006

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová

Kategorizace prací. MUDr. Anežka Sixtová Kategorizace prací MUDr. Anežka Sixtová Kategorizace prací účelem kategorizace je primární prevence a motivace zaměstnavatelů ke zlepšování pracovních podmínek, tak aby byly škody na zdraví zaměstnanců

Více

David Baciak. Nemoci z povolání v ČR Occupational Diseases in the Czech Republic

David Baciak. Nemoci z povolání v ČR Occupational Diseases in the Czech Republic UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Klinika pracovního a cestovního lékařství David Baciak Nemoci z povolání v ČR Occupational Diseases in the Czech Republic Diplomová práce Praha, listopad

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

PROFESIONÁLNÍ INTOXIKACE V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST A BUDOUCNOST

PROFESIONÁLNÍ INTOXIKACE V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST A BUDOUCNOST PROFESIONÁLNÍ INTOXIKACE V ČESKÉ REPUBLICE MINULOST A BUDOUCNOST Daniela Pelclová, Zdenka Fenclová Klinika nemocí z povolání 1. LF UK a VFN Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2 daniela.pelclova@lf1.cuni.cz Expozice

Více

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in

Infekční nemoci v České republice v letech Infectious diseases in the Czech Republic in Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2010 45 Infekční nemoci v České republice v letech 2007 2009 Infectious diseases in the Czech Republic in 2007

Více

Infekční nemoci 2012

Infekční nemoci 2012 Infekční nemoci 2012 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Infekční nemoci Řada: Zdravotnická statistika

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 2010 3 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Nemoci z povolání - zdravotnictví I.

Nemoci z povolání - zdravotnictví I. Nemoci z povolání - zdravotnictví I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň machartova@fnplzen.cz www.pracovnilekarstvi.eu Volitelný předmět 29.11.2011,

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 24 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Nemoci z povolání I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň. machartova@fnplzen.

Nemoci z povolání I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň. machartova@fnplzen. Nemoci z povolání I. MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D. přednosta Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň machartova@fnplzen.cz Pracovní lékařství vliv práce a pracovního prostředí na zdraví člověka

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient facilities of psychiatric care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 8. 2013 32 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2012 Activity of out-patient facilities of

Více

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik

Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Uran a jeho zpracování z pohledu zdravotních rizik Bystřice n. P., 1. října 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Historie I 1556 - Agricola -postižení plic u horníků v Jáchymově

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

2 FAKTORY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍHO PROCESU Z HLEDISKA JEJICH VLASTNOSTÍ A ÚČINKŮ NA ČLOVĚKA

2 FAKTORY PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ A PRACOVNÍHO PROCESU Z HLEDISKA JEJICH VLASTNOSTÍ A ÚČINKŮ NA ČLOVĚKA OBSAH 1 VZTAH PRÁCE A ZDRAVÍ 1.1 Vymezení pracovních systémů (J. Baumruk, O. Matoušek)... 1.2 Typy pracovních systémů (J. Baumruk, O. Matoušek)... 1.3 Nejčastěji se vyskytující rizikové faktory pracovního

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 29 44 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice v roce 28 (zdroj dat: Český statistický úřad) Souhrn

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava,

Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Vybrané zdravotní ukazatele ve vztahu ke znečištěnému ovzduší v MSK Ostrava, 5.2.214 MUDr. Helena Šebáková a kol. helena.sebakova@khsova.cz

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

Infekční nemoci 2010

Infekční nemoci 2010 Infekční nemoci 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Infekční nemoci Řada: Zdravotnická statistika

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 18.6.2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti v Libereckém kraji v roce 2003 Podkladem

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS)

STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS) STATISTIKA NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ (EODS) 92 Historie a vývoj projektu EODS v Evropské Unii Projekt EODS zahájil EUROSTAT v roce 1995. Jeho organizace byla svěřena Finskému ústavu pracovního lékařství (FIOH)

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

Přenosné nemoci v České republice v roce 2005. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005

Přenosné nemoci v České republice v roce 2005. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2006 54 Přenosné nemoci v České republice v roce 2005 Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005

Více