Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek"

Transkript

1 Podnikovépočetnictví Finanční účetnictví a výkazy Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví Kalkulace nákladů Rozpočetnictví Podniková statistika a rozbor

2 Pojem Podnikovépočetnictví zastřešuje celek informačních a ekonomických disciplín, kteréslouží pro sběr, třídění, transformaci a poskytováníinformací podstatných pro jednotlivározhodovánína všech úrovních řízení podniku. Jednáse o celkový přehled zařazených složek:

3 Finanční účetnictví a výkazy Fú zobrazuje přesnými metodickými postupy hospodařenípodniku v průběhu celéjeho ekonomické aktivity. Úkolem je nepřetržitě zaznamenávat všechny transakce, kterév průběhu ekonomickéaktivity příslušnéentity ovlivňujívelikost a skladbu majetku a velikost a skladbu zdrojů pro jeho financování

4 Jak rozumíme Fú? uspořádanézáznamy o průběhu hospodaření firmy, činnost, kterou znalí jedinci vytvářejí. Jednáse o víceúrovňovéchápání jak objektu, tak i nauky a teorie, kterése zabývají v podniku předmětem jako systémem záznamů hospodářských skutečností podle jasných pravidel, avšak určitým způsobem uspořádané.

5 Fú plní v podniku Základní funkce jako: opora paměti podnikatele, důkazní prostředek ve sporech, písemný přehled pro vlastníka o hospodaření se spravovaným majetkem, podklady pro vyměření daní, informace o podnikatelské zdatnosti vedení podniku. Informace pro uživatele, cožjsou: vlastníci podniku, věřitelépodniku, manažeři, zaměstnanci, veřejnost, konkurenční podniky, finanční orgány státu.

6 Soustavy účetnictví Podvojná Jednoduchá Kamerální přijetíkonvence rámec prostoru daný národníekonomikou (kongruentnost), směřuje k prostředí mezinárodnímu, prezentovaného souborem GAAP, který se dělína předpoklady a zásady

7 Předpoklady se týkají: celku, o němžse účtuje, je přesně vymezen a hospodářsky oddělen od jeho vlastníků, aktivit podniku směřujících k zajištění jeho činnosti i v letech nejblíže příštích (podnik je v chodu ), do účetnictvívstupujívšechny údaje jako výsledek měření, vyjádřenév peněžních jednotkách o stálé kupnísíle, finančně-majetkovésituace a výsledku hospodaření (důchod, přínos, zisk nebo ztráta) jež jsou z účetnictví odvozovány v pravidelných časových intervalech.

8 Zásady (pravidla, principy) objektivnost údajů (procedury měření), úplnost, konzervativismus v oceňování majetku a dluhů; (jde o ZPŮSOB) uniformita, srovnatelnost účetních veličin mezi podniky, samostatnévykazování pouze významných složek majetku, dluhů a vlastního kapitálu (ekvity), přičemž podstata (obsah) je nadřazenáformě, veličiny jsou konzistentní a nepřetržitév čase; (jde o KVALITU) základem pro odvozování výsledku je porovnávání V a N v daném účetním období:

9 Výsledek (důchod: ztráta nebo zisk) se odvozuje porovnáním nákladů (expenses) daného období jsou úhrnem skutečných opotřebovacích cen spotřebovaných výrobních činitelů v prodaných výkonech a výnosů (revenues) daného období jsou těch přírůstků podnikových aktiv, kterétvoří ekvivalenty prodaných výkonů (zboží, výrobků nebo poskytnutých služeb).

10 Pro účetní zobrazování se musí stanovit základní prvky, tzn. samostatnésložky podniku hmotnénositele hosp. činnosti; identifikace, tzn. určeníhm. nositele musí vycházet z pozice uživatele účetních údajů; jednotliváentita samostatně zobrazovaná, která bude představovat takový prvek org. struktury podniku, u něhožmá význam sdělování jeho stavů a pohybů uživateli samostatně, ne v agregaci s jinými

11 Rozlišovací kriteria Podnik představuje soubor hmotného majetku a práv, jimiž je možno podle podnikatelského záměru disponovat s cílem zvýšit bohatství (soubor M), který nevznikl z ničeho, ale budováním ze zdrojů kapitálu (F). Proces aktivní podnikové činnosti funguje jsou-li k dispozici (jako součást M) finanční prostředky k obstarání nových produkčních činitelů, nezbytně však (jako součást F) musí mít podnik použitelné zdroje, prameny těchto prostředků. V podniku se veškerá aktivita uskutečňuje jak v podobě hmotných toků (operace v M), tak i v podobě finančních toků (operace v F).Pro potřeby soustavy účetnictví se budou identifikovat uvnitř podniku jednotlivé prvky souborů M a F samostatně.prvky souboru M jsou podniková AKTIVA (ocenitelná práva) a prvky souboru F jsou podniková PASIVA (ocenitelná břemena). Časové hledisko rozděluje AKTIVA a Cizí kapitál.

12 Členění Aktiv a Pasiv AKTIVA Majetek dlouhodobý Majetek krátkodobý PASIVA Kapitál vlastní Dlouhodobédluhy (relativně stálézdroje financování) Krátkodobédluhy Neustále obnovovanárovnováha majetkových a kapitálových prvků vyjádřenábilanční rovnicí: SA = SP

13 Rozdělení účetních operací 1. operace zvyšuje bilančnísumu v A i v P (+ +); 2. operace snižuje bilančnísumu v A i v P (--); 3. operace mění složenía, P se nedotýká (±, ); 4. operace mění složeníp, A se nedotýká (,±);

14 Jednoduchý přehled operací I A+, dluhy + nepůsobiváoperace zvyšující bilančnísumu; A-, dluhy - nepůsobiváoperace snižující bilančnísumu; A± nepůsobiváoperace neměnící bilančnísumu; Dluhy ± nepůsobiváoperace neměnící bilančnísumu;

15 Jednoduchý přehled operací II A-, VK- působiváoperace měnící bilančnísumu -účetní náklady; VK-,dluhy+ působiváoperace neměnící A+, VK+ bilančnísumu účetní náklady; působiváoperace měnící bilančnísumu výnosy; VK+,dluhy- nepůsobiváoperace neměnící bilančnísumu -tzv. kapitalizace dluhu.

16 Zobrazení transakcí Účet specifický nástroj pro třídění záznamů o stavu a pohybech A, dluhů a VK. Každý účet představuje proměnlivou veličinu, kteráje složkou A, P, tokem nákladů nebo tokem výnosů. Podvojný zápis na účty vyjadřuje pohyb, tok hodnot zobrazením s více nežjedním rozměrem: kde hodnota byla (ve složce M, v použitém zdroji); kam se přesunula (do složky M, do zatlumení použ.zdroje); v jakém objemu přesun nastal.

17 Vnitropodnikovéúčetnictví Oblast úkolů VPÚ můžeme vymezit jako evidenci a kontrolu skutečných nákladů s důrazem na hospodárnost jejich vynakládání, je často označována jako manažerské, vymezována mnohem šířeji: jako systém, který poskytuje všechny relevantníúdaje pro manažerská rozhodnutí, tedy i informace o předpokládaném průběhu procesů a transakcí, kteréje doprovázejí, o alternativních možnostech a jejich ekonomických charakteristikách.

18 VPÚ poskytuje údaje o VP nákladech podle druhů (CO bylo spotřebováno), podle účelu vynaložení(nač se spotřebovalo), podle místa vzniku a odpovědnosti (KDE v podniku bylo spotřebováno a KDO zavinil konkrétnívýši spotřeby).

19 Odlišnéchápání nákladů proti FÚ FÚ jde o veličinu vyjadřující spotřebu výrobních činitelů, která je uplatněna (alokována) při výpočtu výsledku hosp. období expenses; VPÚ chápe náklady jako veškerou účelovou spotřebu výrobních činitelů v souvislosti se vzniklými výkony bez ohledu na to, zda jižbyly prodány anebo jen zvýšily stav zásob v A bilance costs; dále se dělí na technologickénáklady (jednicové) a na náklady na obsluhu a řízení (režijní).

20 Nákladovéúčetnictví Rozčlenění N podle jejich závislosti na objemu výkonů na fixní Variabilní; Kalkulační náklady jejichžpříkladem jsou odpisy dlouhodobě vázaných A NÚje nositelem hospodárnosti produkce a přiřazování N jejich nositelům v kalkulaci. Nejmenším celkem pro účtování je středisko zřizovanépodle různých funkcí a hledisek (podnikové, prostorové, techn.-početní).

21 Kalkulace nákladů Kalkulace se provádí jako předběžnáa jako výsledná orientovanéna N jednicové: Charakteristika: konkrétní výkon dána svým předmětem; skutečný objem výkonů, na něž je třeba N vztáhnout kalkulované množství; kalkulační vzorec struktura, v níž bude uživateli poskytován výsledek; Kalkulační metoda způsob přiřazování jednotlivých nákladů předmětu kalkulace: K. dělením prostým; K. dělením s poměrovými čísly; K. přirážkovásumační anebo diferencovaná; K. sdružených podniků

22 Rozpočetnictví Rozpočty nákladů jsou sestavovány pro jednotlivévpú(střediska). Celek vzájemně propojených střediskových rozpočtů tvoří relativně samostatnou část podnikového početnictví rozpočetnictví. Řeší otázky režijní povahy. Týkáse především decentralizovaného systému řízení(podle druhů CO? a účelu NAČ?).

23 Forma sestavení rozpočtu Sestavuje se podle organizačního začlenění útvarů a dále podle požadavku pevný, přepočitatelně pevný a variantní. Metody: na základě skutečnosti minulého období; při uplatnění matem.statistických metod; pomocí normativů nákladů; pomocí variátorů koef. závisléna změnách výkonů; stanovení N jako limitů; tzv. nulový základ (ZBB) nebo kombinací.

24 Podnikovástatistika a rozbor Využívají hospodářských čísel z FÚ, výkazů, VPÚ a kalkulace k tomu, aby specifickými postupy tato čísla transformovaly podle potřeb uživatelů do podkladů pro rozhodování a řízení. Analýza ukazatelů, indexy charakterizující dynamiku určitésložky podnikovéaktivity (v čase) anebo charakterizující míru shody (rozdílu) vývoje skutečnosti a předpokladů (rozpočtu, plánu). Specifickou složkou je finančníanalýza.

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH

1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH 1. PŘEDMĚT EKONOMIKY LH a) Postavení LH v národním hospodářství: Lesní hospodářství tvoří z hlediska HDP necelé 1% z jeho podílu, z čehož by bylo na první zřejmé, že se jedná o zanedbatelný podíl. Skutečnost

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ. učební text. doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ORGANIZACE A ŘÍZENÍ učební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. a kolektiv Určeno pro projekt: Název: Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY. 1. Účetnictví

SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY. 1. Účetnictví Shrnutí část I DODEJTE PŘEKLAD NÁZVU ČÁSTI 375 SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY 1. Účetnictví Systémy efektivního účetnictví a výkaznictví jsou zásadní pro řízení rozpočtu, pro prosazení odpovědnosti i

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ vybrané kapitoly Prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Prof. Ing. Jiří Bartuněk,

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více