PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU"

Transkript

1 PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody a údržba bytu

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEVZETÍ VAŠÍ JEDNOTKY STĚHOVÁNÍ ZÁRUKY Záruky na Vaši bytovou či nebytovou jednotku Vaše záruka na jednotku a společné části domu Závady, na něž se nevztahuje záruka Standardní postup při vyřizování záruční reklamace Objednávání oprav v záruční době Organizace doby provádění oprav Potvrzení provedené opravy Postup při požadavku na odstranění naléhavé opravy havarijní situace Koho volat v případě naléhavých oprav (havárií) Problémy, které typicky vyžadují naléhavé opravy REKLAMAČNÍ ŘÁD OBECNÁ USTANOVENÍ Místo a Forma uplatnění reklamace Způsob a lhůty pro vyřízení reklamací Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady Vyloučení odpovědnosti společnosti za vady SPRÁVA OBJEKTU Společenství vlastníků jednotek Správce nemovitosti NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ - BYTOVÝ DŮM Obecná pravidla Pokyny k úklidu Kontrolní prohlídky Běžná údržba Plánovaná údržba a opravy Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby Strana 2 ( celkem 79)

3 7.2 Konstrukční systém objektu Celkový popis objektu Nosná konstrukce Výplňové, fasádní a nenosné zdivo (příčky) Fasáda Střecha Hromosvod Společné prostory Společné chodby a schodiště Povrchové úpravy Vstup do objektu Kočárkárna Sklepní kóje Výtah Úklidová místnost Garáže Rozvody elektro silnoproud a slaboproud Rozvody ZTI Přípojka plynu Ústřední vytápění Rozvody VZT Komunikace, chodníky a zpevněné plochy Likvidace odpadů Okolí objektů, sadové úpravy Betonové konstrukce Areálová zeleň Ochranné pásmo rozvodů inženýrských sítí Vlasní bytová jednotka Použité stavební konstrukce a materiály Použité povrchové úpravy vnitřní povrchy Fasáda a klempířské konstrukce vnější povrchy - obecně Terasy a balkóny Zámečnické a skleněné fasádní konstrukce Konstrukce arkýře - fasáda sever Okna a balkónové dveře Vstupní dveře do bytové jednotky Vnitřní dveře bytové jednotky Rozvody a zařizovací předměty ZTI Rozvody elektro - Silnoproud Rozvody elektro Slaboproud Požární kouřová čidla Elektrická topná rohož podlahy koupelen Rozvody a zařizovací předměty ÚT Chlazení bytů 5.NP (byt č. 21, 22, 23) Rozvody a zařízení VZT Kuchyňské linky a dodatečné úpravy v bytových jednotkách Obecná pravidla pro užívání bytových jednotek Závěr Seznam dodavatelů Strana 3 ( celkem 79)

4 REZIDENCE AURUM Právě se stáváte majitelem nové bytové jednotky v projektu REZIDENCE AURUM. Jménem všech účastníků výstavby si dovolujeme ještě jednou poděkovat za Vaši důvěru vloženou v naši společnost a současně Vám popřát mnoho hezkých chvil ve Vašem novém domově. Tato Příručka uživatele a správce objektu (dále jen Příručka ) Vám pomůže snadněji se zabydlet, a je nezbytným předpokladem pro bezproblémový provoz bytového domu a současně Vás seznámí s technickými parametry nemovitosti. Bytovému domu REZIDENCE AURUM bylo přiděleno Magistrátem hlavního města Prahy toto popisné číslo s adresou (dále v textu dům nebo objekt, případně budova ): 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Investor: (dále v textu prodávající nebo investor ) AURUM Development, s.r.o. Se sídlem: U Libeňského pivovaru 2015/10, Praha 8-Libeň Tel.: Web ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKTOVÉ ZPRACOVÁNÍ: (dále v textu projektant ) ZONA architekti, s.r.o. Se sídlem: Práčská 14a/3139, Praha 10 - Záběhlice Tel./fax: Web DODAVATEL STAVBY: (dále v textu dodavatel ) PSP - GDS s.r.o. Se sídlem: Poděbradská 88/55, Praha 9 - Hloubětín, Tel./fax: Web SPRÁVA NEMOVITOSTI: (dále v textu správce nebo správa ) Regia Facility s.r.o. Se sídlem: Zborovská 716/27 Zastoupený Karlem Richterem, jednatelem IČ: DIČ: CZ Správce objektu: Karel Richter Tel: Technik objektu: Jan Jiroušek Tel: Strana 4 ( celkem 79)

5 2 PŘEVZETÍ VAŠÍ JEDNOTKY Při předání a převzetí bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků. Současně s podepsáním protokolu Vám budou předány veškeré klíče a další náležitosti nutné k řádnému užívání vaší bytové jednotky a příslušenství. 3 STĚHOVÁNÍ Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při manipulaci s břemeny při vašem stěhování. Myslete na to, že společné prostory a technické zařízení domu jsou majetkem všech vlastníků jednotek v domě. Případně Vám doporučujeme pečlivý výběr stěhovací firmy, a vaši osobní účast při stěhování. Neodbornou prací této firmy může dojít zejména k poškození garážových vrat, vstupních a vnitřních dveří, fasády, vnitřních omítek, a zejména k trvalému poškození interiéru kabiny i mechaniky osobního výtahu, který není určen ke stěhování nadměrných nákladů. Nosnost výtahu je uvedena na informačním štítku v kabině výtahu. Vlastníci jednotek jsou odpovědní za jimi najatou stěhovací firmu, a tím i za škody způsobené při stěhování (např. na chodnících, parkových úpravách, stěnách společných prostor, výtahu apod.). V případě, že dojde k poškození objektu stěhovací firmou, sepište prosím o poškození na místě protokol, který bude parafován zástupcem stěhovací firmy, která má být pro tento případ pojištěna. V opačném případě bude oprava požadována po Vás. Upozornění: Vjezdem vozidel (zejména dodávek a nákladních vozidel) na chodníky může dojít k jejich nevratnému poškození i narušení konstrukcí, které se nacházejí pod nimi. Nosnost všech zpevněných ploch u domu byla navržena na zátěž běžnými osobními automobily. 4 ZÁRUKY 4.1 ZÁRUKY NA VAŠI BYTOVOU ČI NEBYTOVOU JEDNOTKU Smlouva o převodu vlastnictví jednotky, kterou jste uzavřeli s investorem, je rozhodujícím dokumentem při určování toho, které opravy Vaší jednotky Vám budou provedeny v rámci záruční doby zdarma. Jako všeobecná zásada platí to, že závady způsobené nevyhovující stavební technologií nebo vadným materiálem budou odstraněny investorem na jeho náklady. Závady způsobené Vaším následným bydlením užíváním, nejsou zahrnuty do rámce Vaší záruky. Záruka také nepokrývá práce uvnitř Vaší jednotky, provedené v době platnosti záruky pracovníky, kteří k tomuto nebyli pověřeni investorem 4.2 VAŠE ZÁRUKA NA JEDNOTKU A SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU Na stavební prvky, které obsahuje Vaše bytová jednotka se vztahuje smluvní záruční doba sjednaná Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky v délce 24 měsíců (není-li touto smlouvou sjednána lhůta odlišná). Tato záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Vaší bytové jednotky. Pokud však kupující v dohodnuté lhůtě, dané Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky, z důvodů ležících na jeho straně nepřevezme předmět převodu, počíná záruka běžet dnem právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záruční doba v délce 24 měsíců na společné části domu začíná běžet dnem uvedení domu do provozu. Za den uvedení domu do provozu se považuje den převzetí první jednotky vlastníkem odlišným od osoby prodávajícího. Toto datum je uvedeno na Předávacím protokolu k této jednotce. Strana 5 ( celkem 79)

6 4.3 ZÁVADY, NA NĚŽ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA Záruka se nevztahuje na části jednotky, na kterých byly provedeny vlastníkem jednotky stavební nebo montážní zásahy (např. klientské změny prováděné přímo vlastníkem při výstavbě bytové jednotky, případně zásahy po předání/převzetí bytové jednotky), dále na závady prokazatelně způsobené jiným než běžným užíváním, též na opotřebení způsobené užíváním. Obdobně se nevztahuje na závady na zařízení, způsobené užíváním v rozporu s návody na užívání přístrojů, zařizovacích předmětů a instalovaného vybavení, nebo na kterých nebyla prováděna údržba stanovená výrobcem, případně předepsaná v této příručce a jejích přílohách. 4.4 STANDARDNÍ POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ZÁRUČNÍ REKLAMACE Pokud zjistíte nějaké závady postupujte podle Reklamačního řádu uvedeného dále v této příručce. Zástupce dodavatele, investora nebo pracovník správce se s Vámi spojí a dohodne s Vámi vhodný termín opravy, případně termín místního šetření, kde bude posouzena oprávněnost reklamace. V případě, že se na reklamovanou vadu nevztahuje záruka (vypršela záruční lhůta, apod.) sdělí Vám důvody a možnosti dalšího postupu. 4.5 OBJEDNÁVÁNÍ OPRAV V ZÁRUČNÍ DOBĚ V případě, že uplatňujete opravu v záruční době, je nezbytnou podmínkou této opravy, bez zbytečného odkladu, po zjištění závady tuto nahlásit v souladu s Reklamačním řádem, abyste zabránili dalším nepříjemnostem nebo škodám na vašem majetku, či majetku třetích osob, které mohou původní závadu doprovázet. Prodávající nenese odpovědnost za další vady nebo škody způsobené tím, že zjištěná závada nebyla včas prodávajícímu nahlášena nebo nebylo umožněno její posouzení nebo její oprava. 4.6 ORGANIZACE DOBY PROVÁDĚNÍ OPRAV S výjimkou případů naléhavých oprav (tyto jsou řešeny dále) budou opravy ve Vaší jednotce prováděny během běžné pracovní doby (Po-Pá hod.). Pro tyto případy si dovolujeme Vás požádat o maximální součinnost ve věci umožnění přístupu do prostor výlučně užívaných Vámi za účelem odstranění vad jednotek, společných částí domu nebo pozemku. Vhodný termín s Vámi dohodne zástupce dodavatele nebo pracovník správce objektu. Současně Vás upozorňujeme na ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., Zákon o vlastnictví bytů, kde je v ustanovení 13., odst. 4 stanovena povinnost jednotku pro provedení oprav zpřístupnit. V případě, že nebude umožněn přístup do prostor, kde je vada, nebude naše společnost v prodlení s odstraňováním této vady. Prodávající pak také neodpovídá za případné další vady a škody, jež mohou v důsledku takové vady vzniknout. V závislosti na povaze opravované vady nemusí být materiály a náhradní díly ihned k dispozici a jejich dodávka se může zpozdit. Prodávající nemůže zaručit, že dodávka těchto dílů a materiálů bude provedena přesně podle plánu, v případě prodlení vás budeme informovat. V případě, že některé materiály, nebo náhradní díly, v rámci záručních oprav se již nevyrábí, budou nahrazeny výrobky ve stejné kvalitě a ceně. Dále upozorňujeme, že při opravách se může například barevnost maleb, obkladů a dlažeb mírně lišit od původní. Harmonogram realizace oprav může být ovlivněn povahou řešeného problému či závislostí na klimatických podmínkách. Pokud se Váš program změní, a z tohoto důvodu nebudete moci zajistit přístup pracovníků v plánovaný den opravy, prosíme, informujte kontaktní osobu pro vyřizování reklamace (správce, dodavatel, příp. investor). Strana 6 ( celkem 79)

7 4.7 POTVRZENÍ PROVEDENÉ OPRAVY Po ukončení opravy je nutné potvrdit zástupci dodavatele nebo správci objektu protokol o jejím odstranění. 4.8 POSTUP PŘI POŽADAVKU NA ODSTRANĚNÍ NALÉHAVÉ OPRAVY HAVARIJNÍ SITUACE Jestliže výskyt závady bezprostředně vyvolá riziko vzniku dalších škod na majetku, situace pravděpodobně vyžaduje naléhavé provedení opravy. Vaše požadavky naléhavých oprav jsou řešeny, jakmile problém oznámíte. V případě takovéto havarijní situace je třeba ihned podniknout kroky vedoucí ke snížení případně hrozících škod (například uzavřením hlavního uzávěru vody v případě havárie vodovodního potrubí apod.), a poté neprodleně závadu nahlásit. 4.9 KOHO VOLAT V PŘÍPADĚ NALÉHAVÝCH OPRAV (HAVÁRIÍ) V případě naléhavé opravy (havárie) volejte neprodleně správce objektu v době uvedení budovy do provozu se jedná o společnost Regia Facility s.r.o., technik: Jan Jiroušek, tel Pokud přivoláte havarijní službu a bude zjištěno, že potřeba opravy nebyla tzv. naléhavá, budou vám správcem následně vyfakturovány náklady spojené s příjezdem této služby PROBLÉMY, KTERÉ TYPICKY VYŽADUJÍ NALÉHAVÉ OPRAVY Abychom Vám pomohli při rozhodování o tom, zda Váš problém vyžaduje nutný zásah havarijní služby, připravili jsme seznam situací, které jsou typicky považovány za naléhavé: ELEKTŘINA Jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům. Ne však, pokud dojde k výpadku jednoho z okruhů v bytě (v tomto případě se podívejte na jističe do bytového rozvaděče elektro u vstupních dveří do bytu). VODOVODNÍ POTRUBÍ Havárie vodovodního potrubí prasklé či jinak poškozené potrubí - jestliže vodu lze zastavit pouze uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody v jednotce, případně na hlavním stoupacím vedení, což má za následek znemožnění používání záchodu a pitné vody, potom je problém naléhavý. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Pokud došlo k ucpání, rozpojení či jiné poruše kanalizačního potrubí a hrozí zaplavení bytové jednotky či společných prostor, potom je problém naléhavý. VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV Pokud došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur v jednotce či společných prostorách a hrozí následné škody, potom je problém naléhavý. 5 REKLAMAČNÍ ŘÁD 5.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád stanovuje v souladu s příslušnými právními předpisy podmínky a rozsah odpovědnosti prodávajícího, tedy společnosti AURUM Development s.r.o., za vady prodané věci. Dále upravuje způsob a místo uplatnění záruční reklamace včetně nároků kupujících, vyplývajících z odpovědnosti společnosti za vady. Reklamační řád se vztahuje na případy uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady bytových a nebytových jednotek a jejich příslušenství, společných prostor či pozemku, na němž stojí budova objektu. Reklamace vad v bytové či nebytové jednotce případné vady reklamuje přímo jen kupující, tedy osoba, která jednotku od prodávajícího koupila (nikoliv např. nájemce). Strana 7 ( celkem 79)

8 Reklamace vad společných částí domu - případné vady se reklamují prostřednictvím výboru společenství vlastníků jednotek a správce. 5.2 MÍSTO A FORMA UPLATNĚNÍ REKLAMACE 1. Kupující uplatní reklamaci, a to nejlépe písemně formou doporučeného dopisu adresovanému prodávajícímu na adresu prodávajícího (reklamace v záruční lhůtě), nebo osobním doručením v úředních hodinách v kanceláři správce. Umístění kanceláře a úřední hodiny budou oznámeny vývěskou v domě. 2. Reklamaci je kupující povinen nahlásit okamžitě, jakmile zjistí jakýkoliv druh závady tak, aby nedošlo ke zvětšení případného poškození a následného rozsahu oprav a zároveň musí na vyzvání zpřístupnit místo reklamace k provedení opravy. 3. Reklamace musí obsahovat: - jméno a příjmení kupujícího, je-li fyzickou osobou, a obchodní firmu (název a IČ), je-li právnickou osobou, včetně označení kontaktní osoby, telefonické (příp. ové) spojení s termínem možného spojení - kontaktní adresu - adresu místa číslo bytu apod. - podrobný popis reklamované závady s přesnou specifikací místa - v případě uplatnění závady, jejíž parametry vyžadují k objektivnímu vyhodnocení doložení příslušných měření či posudků, je reklamující povinen tyto doklady, vypracované k tomu akreditovanými odborníky k reklamaci přiložit. - podpis a datum 4. V případě písemností zaslaných kupujícím na adresu prodávajícího, které nebudou obsahovat uvedené údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace, bude kupující vyzván, aby tyto údaje doplnil. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci nepodal. 5.3 ZPŮSOB A LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ Reklamaci prodávající vyřídí nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejího řádného uplatnění u prodávajícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Vyřízením reklamace se rozumí rozhodnutí společnosti o tom, zda reklamaci uznává, případně jakým způsobem bude reklamace vyřízena, případně zda reklamaci neuznává, a to vše s přihlédnutím k předepsaným technologickým postupům a klimatickým podmínkám. 5.4 NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY Uznaná záruční reklamace bude ve spolupráci s kupujícím vyřízena tak, že reklamované vady prodávající na svůj náklad odstraní. Rozhodnutí o způsobu opravy je věcí prodávajícího, který je držitelem záruky. Odstranění vad bude provedeno na základě dohody uzavřené s kupujícím (na žádost kupujícího, zejména ve složitějších případech, je tuto dohodu možno uzavřít i písemně), zejména se jedná o termín a časový harmonogram provádění oprav. Byla-li reklamace oprávněná a byl-li prodávající povinen provést opravu vady, nezapočítává se do záruční lhůty doba, která uplyne ode dne, ve kterém byla reklamace doručena prodávajícímu do dne odstranění vady, případně pokud je k posouzení oprávněnosti reklamované vady nutné místní šetření pak se do záruční lhůty nezapočítává doba, která uplyne od termínu místního šetření (kde bude potvrzena oprávněnost reklamace) do dne odstranění vady. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno opravu provést (např. pro klimatické podmínky nebo pro prodlení se zpřístupněním prostor potřebných pro provedení opravy). 5.5 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI ZA VADY Kupující má povinnost ohlásit drobné vady v předávacím protokolu při přebírání jednotky. Strana 8 ( celkem 79)

9 Prodávající neodpovídá za zjevné vady uplatněné v záruční lhůtě, které nebyly v době převzetí věci zaznamenány v předávacím protokolu bytové jednotky či objektu. Prodávající dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny jednáním kupujícího, které je v rozporu s obecně závaznými předpisy, za vady způsobené jednáním, jenž se příčí dobrým mravům či zásadám řádného užívání předmětu převodu, a ani v případech kdy klient provedl na věci svévolné změny nebo úpravy, za vady vzniklé v důsledku opotřebení věcí, dále za vady vzniklé jednáním, které je v rozporu s podmínkami uvedenými v této Příručce, nebo špatnou údržbou či zásahem třetí osoby, rovněž tak za vady způsobené vyšší mocí. V případě, že bude v průběhu odstraňování reklamované vady zjištěno, že nebyly kupujícím dodrženy záruční podmínky, nebude reklamace uznána a prodávající je oprávněn vlastníkovi bytové jednotky, nebo správci (v případě společných částí domu) náklady spojené s vyřízením reklamace vyúčtovat. Prodávající je však povinen kupujícího, správce o takové skutečnosti informovat a nepokračovat v odstraňování vady, pokud s tím majitel, správce neprojeví souhlas. 6 SPRÁVA OBJEKTU 6.1 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Co je a jak vzniká společenství vlastníků jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen zákon )? Společenství vlastníků jednotek je speciální typ právnické osoby, která vzniká v domech, kde jsou buď všechny, nebo alespoň tři jednotky ve vlastnictví tří různých vlastníků. Zvláštnost této právnické osoby spočívá v tom, že její právní subjektivita je omezena zákonem tak, že je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve všech věcech spojených se správou, provozem a údržbou společných částí domu včetně činnosti související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží jiným subjektům (např. kotelny, výměníky apod.) aby bylo zajištěno, že převodem jednotek bytů nebo nebytových prostor do vlastnictví různých vlastníků bude zajištěn i vnitřní chod domu. Společenství vzniká ze zákona ( 9 zákona). Rozhodným dnem pro vznik společenství je tedy den, kdy nejméně uvedený počet zájemců o byt bude mít vloženo své vlastnictví k bytové jednotce do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky podepsané s dosavadním vlastníkem. Prohlášením vlastníka budovy ( 4 zákona) prohlašuje vlastník budovy, že v domě vymezuje jednotky podle zákona. Vkladem tohoto prohlášení do katastru nemovitostí se stane dosavadní vlastník budovy vlastníkem každé jednotky. Smlouvou o převodu pak dosavadní vlastník budovy převede jednotky do vlastnictví zájemců o koupi bytu (popř. nebytové jednotky). Protože členství ve společenství je povinné přímo ze zákona ( 9 odst. 5), znamená to, že vzniká všem vlastníkům jednotek dnem, ke kterému společenství vzniklo (viz výše). Dalším vlastníkům jednotek vzniká členství dnem, kdy nabydou vlastnictví k jednotce. Zákon pak dále upravuje strukturu společenství tak, že určuje základní orgány společenství, kterými jsou: 1. shromáždění vlastníků jednotek 2. výbor společenství (minimálně tříčlenný) nebo ten vlastník jednotky (jednotek), kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění vlastníků jednotek pověří výkonem funkce výboru (tzv. pověřený vlastník) První schůzi shromáždění svolává původní vlastník budovy - prodávající (AURUM Development, s.r.o.) a to do 60 dnů ode dne jeho vzniku. Na této schůzi se schvalují stanovy společenství a volí jeho Strana 9 ( celkem 79)

10 výbor popř. další orgány. O průběhu této první schůze musí být pořízen notářský zápis, ke kterému se přikládají schválené stanovy společenství. Výbor zastupuje společenství vlastníků v období mezi shromážděními vlastníků jednotek. Je též zástupcem vlastníků jednotek při uplatňování reklamací vad zjištěných ve společných prostorách budovy. Společenství je tedy určeno k ochraně zájmů vlastníků jednotek, kteří jsou současně i spoluvlastníky společných částí budovy a to v tom, že zajišťuje péči o jejich spoluvlastnické podíly, tj. prostřednictvím správce, se kterým uzavře smlouvu o správě nemovitosti, zabezpečuje správu, údržbu, účetnictví domu a provoz společných částí domu, povinné revize technologických zařízení budovy ve společných prostorách apod. Jeho prostřednictvím je zajištěno rozhodování i mezi jednotlivými vlastníky jednotek. Náklady spojené se vznikem a registrací společenství jsou hrazeny ze společných nákladů domu a činí v podstatě jen náklady za účast notáře na prvním shromáždění, kde je volen výbor (nebo jeden zástupce) a schváleny stanovy, jejichž vzor je uveden ve vládním nařízení, a náklady na samotnou registraci. Hlasování se děje tak, že se velikost hlasů váže na velikost spoluvlastnického podílu na společných prostorách, který náleží k vlastnictví jednotky. Touto úpravou, obsaženou v zák. č. 72/1994 Sb. je dána jistota, že ihned po převodu jednotek je v domě zajištěn právní režim obdobný vztahům např. v družstvu a noví vlastníci jednotek mají zajištěno, že takto bude zajištěno pokračování správy domu, jeho účetnictví, rozhodování o společných věcech apod. a není proto nutno zakládat nové družstvo nebo jinou formu právnické osoby, která by jednotky převedené do vlastnictví jménem všech vlastníků spravovala. Ze zákona by nemělo jít o podnikatelský subjekt. Kopie aktuálních stanov společenství včetně notářského zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek bude k nahlédnutí u správce nemovitosti. 6.2 SPRÁVCE NEMOVITOSTI Správou nemovitosti byla pověřena společnost Regia Facility s.r.o., se sídlem Zborovská 716/27, Praha 5, PSČ , IČ: , na základě Mandátní smlouvy s prodávajícím AURUM Development s.r.o.. Smlouva je k nahlédnutí u správce nemovitosti. Konkrétní kontakty jsou uvedeny v části I. Základní informace a na nástěnce ve Vašem domě. Správce je povinen zajišťovat správu nemovitostí s odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmy vlastníků a společenství vlastníků jednotek. K tomu účelu obdržel od investora veškerou k tomu potřebnou dokumentaci. Veškeré činnosti a odpovědnost správce jsou obsaženy v Mandátní smlouvě. Strana 10 ( celkem 79)

11 7 NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ - BYTOVÝ DŮM Dovolujeme si Vám předat touto formou důležité základní informace ohledně provedení, vybavení, užívání a údržby Vaší nové bytové jednotky s příslušenstvím, společných prostor, nebytových jednotek včetně základních technických informací, které Vám mohou být užitečné při vybavování interiérů a exteriérů a při jejich užívání. Tento návod je koncipován jako společný návod k užívání a údržbě objektu pro správce objektu i klienta (majitele, uživatele, obyvatele bytové jednotky). S provázaností jednotlivých technologií a pravidly pro užívání společných prostor by měl být seznámen jak správce objektu tak by měl být seznámen jak správce objektu, tak klienti (majitelé, uživatelé, obyvatelé a nájemci bytových jednotek), aby byli poučeni, jakým způsobem bytový objekt a jeho zázemí funguje v řádném provozu, ale jak je nutno se chovat se v případě havárie, výpadku proudu nebo požáru. Z tohoto důvodu je důležité se podrobně seznámit s celým obsahem tohoto dokumentu! Toto doporučení vychází ze zkušeností z realizovaných staveb a nenahrazuje jednotlivé návody k obsluze a údržbě a dílčí návrhy provozních řádů jednotlivých profesí nýbrž pouze tyto podklady doplňuje. Správce objektu je povinen se seznámit s veškerou provozní dokumentací objektu. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ 7.1 OBECNÁ PRAVIDLA Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním souhlasu. Stavební objekty musejí být užívány řádně, podle účelu, k jakému byly navrženy, postaveny a uvedeny do užívání. Při jejich užívání a údržbě je nutno postupovat v souladu s platnými právními předpisy (občanský a obchodní zákoník, stavební právo), předpisy z oblasti požární bezpečnosti, hygieny, ochrany života a zdraví, ochrany životního prostředí, bezpečnosti při udržování a užívání stavby (včetně bezbariérového užívání), ochrany proti hluku, úspor energie a ochrany tepla. Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Odpovídající způsob užívání, řádná údržba a včasné provádění běžných i plánovaných oprav objektů pozemních staveb jsou podmínkou dosažení jejich plánované životnosti, trvanlivosti, maximalizace užitných hodnot a optimalizace provozních nákladů. Řádné užívání objektů je nutnou podmínkou pro jejich správnou funkci a bezpečný a spolehlivý provoz. Zanedbáním technické péče o jednotlivé konstrukční a provozní části objektů, vzniká riziko jejich poškození i devastace dalších částí objektu, vznik nepříznivých hygienických podmínek a následných škod. Dochází tím také k postupnému nadměrnému opotřebení, chátrání a snížení standardu budovy. V rámci užívání objektu je správce a obyvatel (kupující-majitel bytové jednotky, nájemník, ostatní žijící osoby) stavby nebo její části povinen postupovat tak, aby zabezpečil jeho dobrý stavební a funkční stav, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Tohoto stavu se dosahuje řádným užíváním, větráním, úklidem a běžnou údržbou, společenstvím vlastníků plánovanými opravami a bezodkladným odstraňováním havarijních stavů. Při provádění úklidu a provozní údržby je správce a obyvatel (majitel bytové jednotky, nájemník, ostatní žijící osoby) povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, tzn. tam, kde je to předepsáno zajistit provedení udržovacích prací osobami s příslušným oprávněním (např. práce na elektrickém rozvodu, hromosvodu, výtahu apod.) a odbornou kvalifikací (např. práce na zdravotních instalacích, vzduchotechnice, stavebních částech apod.). Zásahy osob bez potřebného zvláštního Strana 11 ( celkem 79)

12 oprávnění nebo odborné kvalifikace (neoprávněných osob) do konstrukce a zařízení objektu jsou nepřípustné a mohou mít za následek ztrátu záruky ze strany prodávajícího. Řádné užívání objektu znamená jeho užívání podle určeného účelu a to způsobem, který je v souladu s právními a technickými předpisy v platném znění, nepoškozuje stavební části ani technická zařízení budovy (např. rozvody elektřiny, vodovodu, kanalizace, zařizovací předměty, koncová zařízení apod.), nenarušuje nebo neomezuje funkci technických systémů a zařízení objektu (např. větrání a vytápění, vodovodu a kanalizace apod.), neobtěžuje nad únosnou míru ostatní uživatele (obyvatele) objektu, jeho okolí a uživatele (obyvatele) okolních objektů. Řádné užívání objektu zahrnuje i dodržování pokynů k použití a údržbě veškerých, pro uživatele přístupných, zabudovaných materiálů (např. konstrukčních, izolačních apod.) a osazených výrobků (např. oken, dveří, kanalizačních vpustí, instalačních prvků apod.), jejich povrchových úprav (mj. např. nášlapných vrstev podlah, povrchu obkladů a maleb stěn a stropů, nátěrů apod.), zařizovacích předmětů (např. zařízení WC, umývadel, výtokových baterií, ohřívačů vody, ventilátorů, osvětlovacích těles apod.) i všech dalších zařízení, která se v objektu nacházejí a používají (např. ručních přístrojů, elektrických spotřebičů apod.). Součástí řádného užívání objektu je vedle úklidu a odstraňovaní odpadů i provádění běžné údržby (např. výměny nefunkčních světelných zdrojů a obdobného spotřebního materiálu, potřebného k provozu a užívání objektu, ošetřování a konzervace povrchů podlah, obnova maleb a nátěrů apod.), dále pak provádění kontrol a prohlídek objektu, jeho provozních částí a zařízení s následnou údržbou zaměřenou na odstranění zjištěných poruch a nedostatků, provádění společenstvím vlastníků plánované údržby stavebních a strojních částí podle pokynů jejich výrobce (např. výměna tmelových výplní spár obkladů a dlažeb v hygienickém zázemí, výměna těsnicích tmelů na obvodovém plášti objektu, mazání, čištění, kontrola provozních náplní strojů a zařízení apod.) a provádění mimořádných oprav (např. havarijních), resp. zajištění a nápravy stavu po mimořádných událostech (např. živelní pohromě, požáru, poškození stavby při dopravní nehodě apod.). K řádnému užívání objektů patří i pravidelné provádění předepsaných servisních prohlídek a revizí. U strojů a zařízení se postupuje v souladu s platnou legislativou a podle platných pokynů výrobců jednotlivých zařízení, v návaznosti na výchozí revizi (je-li předepsána) - mj. elektrických vedení a zařízení, výtahů, zařízení k ochraně před bleskem, odběrných zařízení, hasicích a protipožárních systémů, tlakových nádob a rozvodů apod. U rozvodů médií (např. elektřina) se po výchozí revizi provádějí další pravidelné předepsané revize v souladu s platnými předpisy (viz níže), v případě zásahu do vedení oprávněnou či neoprávněnou osobou nebo po mimořádné události POKYNY K ÚKLIDU Úklid vnitřních prostor se provádí za účelem odstranění nečistoty zavlečené zvenčí a nečistoty vznikající při užívání objektu. Čistí se především podlahy, jejich čisticí zóny, parapety oken, madla zábradlí, čistitelné části povrchů stěn (např. omyvatelné nátěry, obklady), zařizovací předměty, povrch svítidel, jejich stínidla nebo rozptylovací kryty, výtokové baterie, povrchy oken a dveří včetně kování, ovládacích prvků i jejich rámů, výplně zábradlí, dveře a kryty instalačních skříní nebo otvorů do šachet a vestavěný nábytek, přístupně vedené rozvody vody, kanalizace, topení, vzduchotechniky apod. Při čištění se musí postupovat tak, aby se nevířil prach nebo neroznášela špína po čištěných površích například používanými hadry, utěrkami, houbami, špinavou vodou apod., přičemž se Strana 12 ( celkem 79)

13 postupuje shora dolů, od čistších povrchů k více znečištěným. Na vlhkých površích je přitom třeba dbát zvýšené bezpečnosti při pohybu osob (provádějících úklid i ostatních). Minimální frekvence úklidu vnitřních prostor objektu musí odpovídat intenzitě skutečného znečišťování tak, aby za provozu objektu byly neustále splněny hygienické limity parametrů vnitřního prostředí. Úklid vnějších prostor (balkóny, lodžie, terasy, ploché střechy, fasády, chodníky patřící k objektu apod.), resp. vnějšího povrchu objektu, je zaměřen na provozní a požární bezpečnost, funkčnost, ochranu a prodloužen1í životnosti stavby. Patří k němu odstraňování pevných nečistot z čištěných ploch (prach, sedimenty, náletové rostliny, mech, listí, sníh, led apod.). Minimální frekvence čištění musí odpovídat expozičním podmínkám v místě stavby pro dosažení stupně čistoty daného hygienickými požadavky a doporučeními výrobce čištěných materiálů/předmětů s cílem dosažení jejich co nejdelší životnosti. K čištění se používají postupy a prostředky podle doporučení výrobců čištěných částí (materiálů). Součástí čištění je i výrobcem doporučený způsob konzervace a ochrany očištěného povrchu. Součástí správného užívání domu je vypracování a dodržování plánu úklidu vnitřních i vnějších prostor, v kontextu místních podmínek, intenzity provozu, ročních období a dalších parametrů, které mohou potřebu úklidu podstatně ovlivnit. Tento plán sestavuje společenství vlastníků zastoupené správcem objektu KONTROLNÍ PROHLÍDKY Níže uvedené minimální doporučené frekvence kontrolních prohlídek platí za normálních provozních podmínek. V případě mimořádných podmínek (např. zvýšená intenzita provozu, mimořádné povětrnostní podmínky, mimořádné události jako havárie apod.) je nutno frekvenci kontrol odpovídajícím způsobem zvýšit, tzn. prohlídky provádět dle situace v kratších intervalech. Vizuální kontrola stavu vnitřních povrchů, zabudovaných předmětů a zařízení se provádí pravidelně při každém úklidu. Zjištěné závady nebo závady ohlášené někým z uživatelů (obyvatel) se odstraňují v rámci běžné údržby, v případech potřeby odborného zásahu nebo činnosti se zvláštním oprávněním se tyto opravy zajistí prostřednictvím oprávněných osob. Pravidelně se kontrolují obalové konstrukce, tzn. vnější strana obvodového pláště včetně oken, dveří, střechy, prostupů, vnějších vedení a jejich prostupů do objektu (např. ochrana proti blesku, anténní svody apod.), prostupujících konstrukcí a svodů (např. komínů, světlíků, větracích a instalačních šachet, vpustí odvodnění, odvětrání kanalizace apod.). Kontroluje se u nich stav povrchu (např. kompletnost a neporušenost krytiny apod.), nepoškozenost povrchové vrstvy, těsnost detailů (např. těsnicí výplně průchodek, stav tmelových výplní prostupů a spár, klempířských spojů, hydroizolačních detailů apod.), pevnost a stabilita ukotvených konstrukcí atd. V rámci pravidelné kontroly spojené s údržbou je nutné kontrolovat i technická zařízení objektu jako např. kanalizaci, vodovod, větrání, vytápění, elektroinstalaci (silnoproud i slaboproud), protipožární systémy (včetně hasicích přístrojů), výtahy apod. Zvláštní pozornost se věnuje funkčnosti odvodňovacího systému, tzn. dešťové, ale i splaškové kanalizaci. Kontroluje se neporušenost vedení, těsnost jeho spojů, čistota odvodňovacího systému. Jestliže je zanesen, vyčistí se ihned v rámci běžné údržby. Při této prohlídce se kontroluje odvedení srážkové vody od (např. okapové chodníčky, chodníky, vstupy, vjezdy, rampy apod.). V interiéru spodní stavby se vizuálně kontroluje těsnost prostupů objektových přípojek a neporušenost povrchu obvodové konstrukce (např. dodatečnými zásahy jako jsou prostupy nebo kotvení), výskyt vlhkých Strana 13 ( celkem 79)

14 míst, vlhkých trhlin, průsaků, výluhů, plísní apod. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat retenčním nádržím. Frekvence kontrolních prohlídek kanalizace je závislá na podmínkách provozu a doporučuje se za rok, nebo po přívalových srážkách. Zjištěné závady se odstraňují především v rámci běžné údržby, v případě potřeby odborného zásahu nebo činnosti se zvláštním oprávněním se tyto opravy zajistí vždy prostřednictvím oprávněných osob BĚŽNÁ ÚDRŽBA Běžná údržba spočívá mimo řádného úklidu především v doplňování spotřebního materiálu při provozu objektu, resp. náhradě nefunkčních nebo opotřebovaných spotřebních částí (např. dožilé světelné zdroje, výměnné filtry větracího zařízení, vybité akumulátory dálkových ovladačů, provozní náplně apod.). Důležitou částí běžné údržby je řádná údržba a kontrola funkčnosti odvodňovacích systémů uvnitř, vně, i na objektu. Jedná se např. o čištění vpustí, odvodňovacích žlábků, střešních žlabů, lapačů splavenin, údržbu pachových uzávěrů, čištění odvodňovaných povrchů od volných i usazených nečistot, náletových rostlin, plevelů, mechů apod. Frekvence běžné údržby je určena výrobci příslušných zařízení a také intenzitou provozu v objektu. Součástí správného užívání domu je vypracování a dodržování plánu běžné údržby a provádět ji s takovou četností, aby stavební objekt a jeho technická zařízení byly trvale bezpečné a plně funkční. Tento plán sestavuje společenství vlastníků zastoupené správcem objektu PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA A OPRAVY Základní povinností správného užívání objektu z hlediska bezpečnosti provozu, jeho hospodárnosti a dosažení co nejdelší řádné uživatelnosti objektu je vypracovat si a plnit konkrétní plán údržby a oprav, sestavený v souladu s provozními pokyny výrobců zabudovaných technických zařízení (např. vzduchotechniky, vytápění, záložního zdroje elektřiny, výtahu, elektrických zabezpečovacích systémů, protipožárních systémů apod.). Plán údržby a oprav zahrnuje mj. kontroly, předepsané servisní prohlídky, revize, střední a generální opravy, popř. výměny zařízení jejich částí nebo konstrukcí. V případě vzniku mimořádné události (např. neplánované opravy, havárie apod.) by měl majitel příslušnou část plánu údržby a oprav aktualizovat. Tento plán sestavuje společenství vlastníků zastoupené správcem objektu. Od okamžiku převzetí objektu nebo jeho části je odpovědností a správce objektu, aby udržoval plán údržby a oprav neustále v aktuálním stavu a průběžně jej plnil. Správce objektu si vede dokumentaci o kontrolách plnění plánu údržby a oprav, o zjištěných skutečnostech a nápravných opatřeních nebo zlepšeních, která byla přijata zejména v případě zjištění provozních nebo bezpečnostních nedostatků KNIHA KONTROL, SERVISNÍCH PROHLÍDEK, OPRAV A ÚDRŽBY Správce objektu by měl vést Knihu kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby dle zákonných, normových, a zde popsaných podmínek. Na základě zápisů v této knize a na základě příloh (samostatné zápisy a protokoly dodavatelů, určených servisních organizací případně pracovníků správce objektu) lze prokázat, že byly řádně prováděny kontrolní a servisní prohlídky, údržba a opravy dle Plánu kontrol, servisních prohlídek a údržby. Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby je předkládána společenství vlastníků ke kontrole a slouží jako podklad při uplatnění reklamace. Strana 14 ( celkem 79)

15 7.2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM OBJEKTU CELKOVÝ POPIS OBJEKTU Objekt REZIDENCE AURUM v ulici Na pláni se skládá ze dvou podzemních a pěti nadzemních podlaží. Půdorys je ve tvaru obdélníku o rozměrech cca 27,4x18,85m.Vstup do objektu je v 1. NP. Nadzemní podlaží jsou obytná, první podzemní podlaží slouží jako parkovací stání ve druhém podzemním podlaží je kromě 4 bytů technické zázemí objektu včetně sklepů, pod druhým podzemním podlažím je technické podlaží s rozvody kanalizace a retenčními nádržemi, je přístupné dveřmi ze západní strany objektu. Technologie jsou rozvedeny ležatým rozvodem v podhledu 1. PP a ve svislých instalačních šachtách do nadzemních podlaží, kde jsou v podhledech společných chodeb přivedeny do jednotlivých bytů NOSNÁ KONSTRUKCE Nosná konstrukce objektu je řešena jako vyzdívaný deskostěnový monolitický železobetonový skelet, doplněný sloupy a deskostěnovými sloupy, doplněný ocelovými sloupy, založený na vrtaných mikropilotácha a stávajících betonových monoblocích patek. Stropy jsou železobetonové, monolitické. Schodiště je montované z prefabrikovaných ramen uložených na monolitické podesty a mezipodesty. Vedle schodiště je umístěna výtahová šachta, kterou tvoří samostatná konstrukce oddilatovaná od stropních desek a schodišťových ramen a mezipodest. Lodžie jsou provedeny jako součást stropní desky a jejich konstrukce je zateplena VÝPLŇOVÉ, FASÁDNÍ A NENOSNÉ ZDIVO (PŘÍČKY) Obvodové a výplňové zdivo je provedeno z tvarovek Porotherm s důrazem na dodržení předepsaných telených a akustických požadavků. Mezibytové zdi jsou vyzdívané z tvárnic Porotherm 30 AKU, lokálně se v tomto zdivu nacházejí monolitické deskostěnové sloupy. Mezipokojové příčky jsou provedeny v systému POROTHERM tl. 11,5 cm. Stěny jsou omítnuty těžkou cemento-štukovou omítkou. Konstrukce stropů je tvořena železobetonovou deskou doplněnou tepelnou a kročejovou izolací a anhydritovým samonivelačním potěrem. Konstrukce podlah je systémově řešena jako plovoucí, tzn. je po obvodě oddělena od stěn přes vloženou dilataci. Tento stav (spára mezi podlahou a stěnou) musí být zachován a není závadou. V ploše podlah zároveň není závadou řízená dilatační prasklina mezi jednotlivými místnostmi FASÁDA POPIS FASÁDY Obvodové zdivo je doplněno kontaktním zateplovacím systémem. Z důvodu požární výšky objektu je použit minerální izolant, který zabezpečuje jednotlivé požární úseky a požární předěly na fasádě. V 5.NP tvoří provětrávaná fasáda s obkladem deskami výrobce Cembrit. Barvy a textury se mohou v závislosti na světelných a povětrnostních podmínkách měnit (není závadou). Výplně otvorů jsou provedeny z dřevěných prvků, vstup do objektu z hliníkových. Z plochy fasády vyčnívají na severní straně arkýře, na jižní straně balkóny ve 2. PP, v NP jsou na jižní straně terasy bytových jednotek. Balkóny a lodžie jsou osazeny zábradlím z nerezových sloupků a zasklením. Mezi spojenými lodžiemi jsou umístěny oddělující zástěny. Dešťové svody a hromosvod jsou provedeny pod povrchem fasády. Strana 15 ( celkem 79)

16 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Vnější plášť objektu je zateplen kontaktním zateplovacím systémem (dále jen KZS) s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 140 mm s vrchní strukturovanou stěrkovou omítkou vyztuženou sklotextilní síťovinou. Podhledy stropů lodžií jdou provedeny s KZS s tepelnou izolací minerální vata tl. 200 a finální strukturovanou omítkou. UPOZORNĚNÍ: Obvodový zateplený fasádní plášť, dostupný z balkonů a lodžií svou konstrukcí neumožňuje kotvení předmětů (sušáky na prádlo, satelitní antény apod.) a jakýkoliv zásah do pláště je zakázán (v případě porušení tohoto ustanovení zaniká záruka). KZS/omítky jsou bezúdržbové. Lze provádět jejich čištění od prachu slabým tlakem vody. Před čištěním doporučujeme provést zkoušku tlaku na malé ploše KZS a v případě porušení Případné poruchy fasády se projevují běžnými příznaky typickými pro KZS. V případě zjištění poruchy systému kontaktního zateplení, je potřeba situaci řešit co nejdříve s dodavatelem, aby byl maximálně omezen možný rozsah pozdějších škod např. zatékáním do bytových jednotek apod. Vnější plášť objektu v 5.NP tvoří provětrávaná fasáda s obkladem deskami výrobce Cembrit. Barvy a textury se mohou v závislosti na světelných a povětrnostních podmínkách měnit (není závadou). Do konstrukce provětrávané fasády je zakázáno jakkoli zasahovat. Je také zakázáno kotvení dalších prvků do fasádních desek. ÚDRŽBA FASÁDNÍCH DESEK CEMBRIT ZENIT OKNA V budově jsou použita okna s dřevěnými rámy z europrofilů tl. 78 mm. Důsledné ošetřování a péče o povrchovou úpravu u oken a balkonových dveří zajistí jejích dlouhodobou funkční ochranu. Při otevírání oken a balkónových dveří postupujte s citem a zabraňte narážení křídel do stěn a ostění, v opačném případě dojde k jejich poškození či vyvrácení. K čištění oken se doporučuje používat pouze neutrální mýdla nebo víceúčelové čistící prostředky, v žádném případě nepoužívat agresivní látky jako rozpouštědlové čističe, práškové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe. Veškeré okenní a dveřní dřevěné výplně je nutno během první sezóny užívání seřídit. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN VÝROBCE GEUS Vnitřní parapety jsou provedeny z lamino desky s nalepenými koncovkami. Na jejich čištění nepoužívejte prostředky obsahující abraziva a rozpouštědla, aby nedošlo k poškrábání či naleptání jejich povrchu. U vnitřních parapetů se vyvarujte dlouhodobému působení stojící vody (např. po zalévání květináčů), mohlo by dojít k nabobtnání vnitřní vrstvy a k odlupování venkovní uzavírací folie a nalepených krajů. Rovněž voda, srážející se na oknech při nedostatečném větrání, může při dlouhodobějším působení poškodit vnitřní parapety. Konstrukce předsazených oken, arkýře severní fasády 1. až 4.NP, je tvořena sendvičovými dřevěnými panely typu BULDOG. Je to bezúdržbová skrytá konstrukce, která však vyžaduje občasnou vizuální kontrolu tvarové stálosti a stability. Provádí se pravidelná kontrola neporušení navazujících konstrukcí KZS, sádrokartonového vnitřního opláštění a keramického vnitřního obkladu. V případě vzniknu prasklin v místě návaznosti dřevěné konstrukce arkýře na nosné/nenosné konstrukce objektu, je nezbytné neprodleně kontaktovat správce objektu a sledovat pohyb těchto prasklin. Strana 16 ( celkem 79)

17 U konstrukce arkýřů je nezbytné zmínit také požadavky na klima vnitřní prostoru obytné jednoty, tj. zejména vlhkost. Nadměrná vlhkost vnitřního prostření může způsobit až průnik kondenzační vody do konstrukce arkýře a dále jejím dlouhodobým působením, může dojít až k nepřípustné deformaci konstrukce arkýře, případně k jeho statickému narušení. Do vnitřních ostění arkýřů je zakázáno dodatečné kotvení předmětů, jelikož by mohlo dojít porušení vrstev parozábran. Vnitřní parapety oken arkýřů je zakázáno přitěžovat osobami, nebo nadměrně hmotnými předměty. Užitné/dodatečné zatížení arkýře by v jeho celkovém součtu nemělo přesáhnout hmotnost 100 kg PŘÍPRAVA NA ŽALUZIE V objektu je provedena konstrukční (boxy pro žaluzie) a elektroinstalační příprava pro dodatečnou instalaci elektricky ovládaných vnějších žaluzií. Autorem objektu je, pro sjednocení celkového vnějšího vzhledu, předurčen dodavatel-firma: APAGON spol. s r.o. Tel.: (+420) , typ vnějších lamel: APAGON Z 90 A6, barva stříbrná V případě neodborné montáže okenních žaluzií (zásah do konstrukce či materiálu oken a dveří) zaniká záruka na okna a balkonové dveře doporučujeme Vám proto obrátit se pouze na výše uvedenou autorizovanou firmu pro montáž žaluzií VSTUPNÍ DVEŘE OBJEKTU Vstupní dveře objektu (výrobce HASIL) nemají požární odolnost, slouží však jako hlavní únikové východ objektu a k tomu musí být přizpůsobena i údržba a péče o tyto prosklené dveře s hliníkovým rámem. Dveře jsou osazeny elektromechanickým zámkem ASSA ABLOY MEDIATOR. Zásahy do systému elektromechanického zámku s automatickou závorou jsou zakázány, jinak dojde k porušení záručních podmínek výrobce. Na zámek ASSA ABLOY se vztahuje délka záruky jako na elektrická zařízení a výrobky v délce 24 měsíců. Funkčnost panikového kování ABLOY, automatické odemčení při stisknutí kliky ze strany úniku, je potřeba pravidelně kontrolovat v intervalu nejméně 1x měsíčně. V případě nefunkčnosti panikové funkce kování je nezbytné provést jeho seřízení nebo výměnu, které může provádět jen osoba školená výrobcem ABLOY. Seřízení kování není záruční závadou zhotovitele SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ Skleněná výplň zábradlí je provedena z bezpečnostního sklo CONEX 8.8.2, toto sklo je odolné proti nárazům a bezpečnostní folií je zamezeno jeho roztříštění při rozbití. Sklo je odolné a vydrží nadměrné namáhání a nárazy, přesto se vyvarujte hrubým nárazům těžkých předmětů nebo osob na skleněnou výplň zábradlí. Vnější zábradlí teras s nerezovými sloupky a skleněnou výplní jsou bezúdržbová. Je požadována 2x ročně kontrola dotažení svěrných šroubů sloupků. V případě zjištění uvolnění šroubu tyto neprodleně dotáhnout. UPOZORNĚNÍ: Prasklé nebo poškozené sklo zábradlí, je nezbytné neprodleně vyměnit, nebo zamezit přístupu osob na terasu. Jakákoli manipulace s konstrukcí zábradlí a její narušování je zakázáno. Strana 17 ( celkem 79)

18 OPLECHOVÁNÍ Venkovní klempířské konstrukce jsou provedeny z hliníkového lakovaného plechu, který nevyžaduje zvláštní údržbu ani dodatečné nátěry, pokud nedošlo k poškození vrchní vrstvy barvy. V případě mechanického poškození vrchní barevné vrstvy je potřeba tyto poškození opravit k tomu určenými prostředky a nátěrovými barvami, aby nedocházelo k rozšíření poškození vrchní barevné vrstvy. Mechanické poškození vrchní barevné vrstvy není možné uvažovat za reklamační závadu Zašednutí barevnosti vnějších oplechování vlivem klimatických vlivů je přirozené. Klempířské prvky je zapotřebí ošetřovat omytím vlhou utěrkou nebo houbičkou. Je možné použít i běžné saponátové prostředky nebo mýdlovou vodu. Nikdy nepoužívejte k čištění abrazivní popř. agresivní prostředky jako písky, odbarvovače, aceton a rozpouštědla. V případě většího znečištění je možné použít čisticí prostředky jako např. Mr. Propper nebo CIF (bez obsahu abraziv a rozpouštědel). U venkovních parapetů sledujte kvalitu styku kraje parapetu s venkovní fasádou a při vzniku trhlin ve spoji kontaktujte správu objektu. Upozornění: V žádném případě na parapet (např. při mytí oken) nestoupejte, jejich konstrukce není dimenzována na vysoké zatížení a mohlo by dojít k nevratnému poškození jak parapetů, tak vnitřních i vnějších omítek STŘECHA POPIS KONSTRUKCE Střešní plášť je realizován ve skladbě dle projektové dokumentace ve skladbě (od betonové stropní desky): parozábrana, tepelné izolace EPS tl. 240 mm, podkladní geotextíliie finální hydroizolační vrstvy PVC svařované folie Vedag. Střecha je odvodněna vlastním spádem a vnitřními podélnými žlaby (střední žlab, zaatikový žlab u severní fasády) vytvořenými tepelnou izolací s vrchní vrstvou PVC folií. Tyto vnitřní žlaby jsou spádovanými do vyhřívaných střešních vpusti TOPWET s ochranným košem. TOPWET vpusti jsou se samoregulačním elektrickým vyhříváním. Zajišťují spolehlivé odvodnění v zimním období. Fungují na principu změny odporu mezi polovodiči v závislosti na okolní teplotě, tedy čím nižší je v okolí vpusti teplota, tím větší má vyhřívání výkon. Největší riziko zneprůchodnění vpustí je při teplotách kolem nuly, kdy může tzv. ledová zátka z námrazy a sněhu zneprůchodnit vpusti i celé potrubí. Vyhřívání je koncipováno tak, aby ochránilo nejen ústí střešní vpusti, ale i její bezprostřední okolí. Je nezbytná pravidelná kontrola průchodnosti/propustnosti těchto střešních vpustí. Na střeše je instalován bezpečnostní systém proti pádu. Jeho pravidelné revize se provádí dle platné zákonné legislativy ČR KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE Světlík je umístěn ve stropě společné chodby 5. NP, je určen k výstupu na střechu za použití hliníkového žebříku, který je umístěn v 5. NP. Neotvírejte světlík v případě silného nebo nárazového větru. Otevírání se provádí klikou. Jako nouzové řešení lze použít přístup na střechu z terasy některé bytové jednotky, po dohodě s majitelem bytové jednotky a při dodržení všech pravidel BOZP. Manipulovat se světlíkem je oprávněn pouze správce objektu nebo určená servisní organizace případně Hasičský záchranný sbor při zásahu. Strana 18 ( celkem 79)

19 Nad úroveň střechy vystupují vyústění instalačních šachet, výtahová šachta a konstrukce světlíku. Veškeré konstrukce vystupující nad rovinu střešního pláště jako např. odtahy VZT, budníky apod. nejsou určeny k sezení, pohybu osob, odkládání předmětů apod. Na střeše jsou instalovány klimatizační jednotky bytů 21, 22 a 23 a anténní a satelitní systém pro příjem signálu TV a rozhlasu PŘÍSTUP, ÚDRŽBA Střecha je pochozí pouze pro údržbu a opravy správcem objektu anebo určené servisní organizace. Na střeše je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál, nebo předměty. Kromě opodstatněných důvodů (havárie, sněhové a ledové převisy, velká vrstva sněhu, zatopení atd.) je zakázáno se pohybovat po střeše při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách, tzn. pod -5 C a nad 25 C, protože hrozí, že dojde k nevratnému poškození tavených spojů a plochy hydroizolace. V rozsahu teplot od -5 C do 25 C se lze pohybovat pouze v opodstatněných případech pro provádění kontrol a údržby. Dovolené rovnoměrné zatížení nepochozích střešních konstrukcí je 75 kg/m2. Pro pohyb je doporučena obuv s rovnou a měkkou podrážkou bez ostrých hran. Nedoporučuje se šlapat na přechody hydroizolace ze svislých prvků do plochy střechy (náběhy) a na hrany. Zároveň je potřeba ochránit povrch izolací při provádění stavebních a údržbových prací před proražením ostrými předměty a propíchnutí doplňkovými konstrukcemi (žebříky, lešení, anténní stožáry atd.). Podklad hydroizolace je pružný (stabilizovaný expandovaný polystyren) a proto dochází při nadměrném zatížení k jeho deformaci Střecha není uměle osvětlena. Za tmy a snížené viditelnosti je možné se na střeše pohybovat pouze při zabezpečeném umělém osvětlení. Jinak je vstup zakázán. Při silném a nárazovém větru je pohyb osob a uložení materiálu zakázáno. Údržbu může provádět pouze osoba proškolená a seznámená s pravidly pro bezpečný pohyb na této konstrukci a proškolená v oblasti BOZP (práce ve výškách a nad volnou hloubkou atd.). Musí být vybavena dle typu pracovní činnosti prvky skupinové nebo individuální ochrany (zádržný systém, lana, kotvení, zábradlí). Práce na střeše, údržbu, odklízení sněhu a jiné činnosti nesmí provádět jeden samostatný pracovník bez stálého dohledu a dozoru. Je zakázáno pohybovat se, šlapat a jinak zatěžovat klempířské prvky střech. Pro práci horolezeckou technikou na fasádě je nutno zabezpečit klempířské prvky atik proti poškození lanem a osobou tyto práce provádějící. Na střeše je zakázáno kouřit, telefonovat a pohybovat se pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek. Na střeše je zakázáno se pohybovat s otevřeným ohněm. Střechu je zakázáno používat pro ostatní nepojmenované činnosti, pro které není určena (opalování, shromažďování výhled na ohňostroje, ukládání materiálu atd.). Doporučená lhůta prohlídek střešního pláště, klempířských konstrukcí a ostatních konstrukcí a prvků je 0,5 roku (jaro, podzim). U střešního pláště se kontroluje jeho celkový stav, napojení na stavební konstrukce a zejména vodotěsnost. Vzhledem k výšce objektu je potřeba věnovat pozornost kontrole upevnění jednotlivých konstrukčních a technologických prvků na střechách objektů kontrola průběžně minimálně dvakrát ročně s doporučením kontroly po zvýšeném zatížení povětrnostními vlivy (bouřka, vichřice, vánice). Případné osazení nových prvků technologií by mělo být provedeno po navržení konstrukce odpovědnou osobou na systémové základy pod technologie. Je potřeba provádět kontrolu otvorů a prostupů technologií. Čištění odtoků musí být prováděno pravidelně v intervalu vyhodnoceném Strana 19 ( celkem 79)

20 dle znečištění, min. 2krát do roka, nejlépe před zimou a na jaře, platí i pro funkčnost a čistotu bezpečnostních přepadů na střechách (terasách) HROMOSVOD Hromosvod je proveden jako aktivní hromosvod s jímačem. Pravidelné revize zabezpečuje správce objektu. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 7.3 SPOLEČNÉ PROSTORY SPOLEČNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ Dbejte na dodržování základních hygienických pravidel při pohybu po společných prostorách (kouření, dodržování čistoty, zbytečný hluk, dupot apod.). Veškeré opravy na zařízení společných prostor (poškození vandaly či krádeže) budou hrazeny ze společných fondů Vás všech. Údržba keramických dlažeb/podlah vyžaduje péči a přípravky podle charakteru znečištění. K čištění větší plochy se doporučuje používat mycí stroje s šetrným mechanickým čištěním nebo s tlakovou vodou. K odstranění vody z povrchu dlažby je doporučováno speciální nářadí (např. gumové stěrky, apod.). Pravidelná údržba (úklid) se provádí běžným způsobem k tomu určenými mycími a čisticími prostředky určenými na čištění a údržbu keramické dlažby. Četnost úklidu je doporučena 1 týdně. Na čištění podlah nepoužívejte kovové předměty a abrazivní čisticí prostředky, hrozí poškrábání povrchu dlažeb. Malby společných prostor jsou otěruvzdorné, neomyvatelné. Ošetřovat se mohou pouze oprášením nebo vyluxováním. Odstranění znečištění maleb docílíme následným přemalováním. Ve vybraných společných prostorách objektu se nacházejí sádrokartonové podhledy. Jejich údržba se řídí běžnými postupy pro SDK konstrukce. SCHODY A VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ Údržba keramických povrchů schodiště se provádí k tomu určenými čistícími prostředky a odpovídajícími postupy. Zábradlí zrcátka vnitřního schodiště tvoří ocelová konstrukce opláštěná z každé strany 2x 12,5 SDK deskami. Toto je nutné připomenout, jelikož může dojít k mechanickému poškození SDK výplně. Toto poškození není reklamovatelnou závadou zhotovitele. Krycí madla instalované na SDK konstrukci zábradlí jsou vyrobeny z dřevěného MDF profilů s konečnou povrchovou lakovou úpravou. Mytí se provádí běžnými čisticími prostředky. Povrch je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chloru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.). Rozhodně se vyvarujte používání vody jinak, než jen pouze pro navlhčení hadru, který důkladně vyždímejte. Mechanické poškození povrchu, není záruční závadou. Vnější zábradlí schodiště je ocelové s povrchovou úpravou komaxitem. A tomu odpovídá i jeho údržba a možnost použití čisticích prostředků. Nerezová vnitřní madla čistěte jen prostředky výhradně učenými na nerez materiály CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA Z nadzemních podlaží z každého bytu vede jeden východ do společné chodby a na schodiště. Vždy označeno šipkami s piktogramy. Schodiště objektu včetně podest a mezipodest je chráněná úniková Strana 20 ( celkem 79)

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Adresa: VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno. Tel., fax: +420 549 247 183 DOKUMENTACE STAVBY PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ VEGAspol Adresa:, Tel., fax: +420 549 247 183 E-mail: vegaspol@vegaspol.cz URL: www.vegaspol.cz VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST IČ 6070 0220 DIČ CZ6070 0220 Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1. Předmět Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Fast Communication s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.9.2013. Obecná část Podmínek 1. Předmět

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více