PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU"

Transkript

1 PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody a údržba bytu

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE PŘEVZETÍ VAŠÍ JEDNOTKY STĚHOVÁNÍ ZÁRUKY Záruky na Vaši bytovou či nebytovou jednotku Vaše záruka na jednotku a společné části domu Závady, na něž se nevztahuje záruka Standardní postup při vyřizování záruční reklamace Objednávání oprav v záruční době Organizace doby provádění oprav Potvrzení provedené opravy Postup při požadavku na odstranění naléhavé opravy havarijní situace Koho volat v případě naléhavých oprav (havárií) Problémy, které typicky vyžadují naléhavé opravy REKLAMAČNÍ ŘÁD OBECNÁ USTANOVENÍ Místo a Forma uplatnění reklamace Způsob a lhůty pro vyřízení reklamací Nároky vyplývající z odpovědnosti za vady Vyloučení odpovědnosti společnosti za vady SPRÁVA OBJEKTU Společenství vlastníků jednotek Správce nemovitosti NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ - BYTOVÝ DŮM Obecná pravidla Pokyny k úklidu Kontrolní prohlídky Běžná údržba Plánovaná údržba a opravy Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby Strana 2 ( celkem 79)

3 7.2 Konstrukční systém objektu Celkový popis objektu Nosná konstrukce Výplňové, fasádní a nenosné zdivo (příčky) Fasáda Střecha Hromosvod Společné prostory Společné chodby a schodiště Povrchové úpravy Vstup do objektu Kočárkárna Sklepní kóje Výtah Úklidová místnost Garáže Rozvody elektro silnoproud a slaboproud Rozvody ZTI Přípojka plynu Ústřední vytápění Rozvody VZT Komunikace, chodníky a zpevněné plochy Likvidace odpadů Okolí objektů, sadové úpravy Betonové konstrukce Areálová zeleň Ochranné pásmo rozvodů inženýrských sítí Vlasní bytová jednotka Použité stavební konstrukce a materiály Použité povrchové úpravy vnitřní povrchy Fasáda a klempířské konstrukce vnější povrchy - obecně Terasy a balkóny Zámečnické a skleněné fasádní konstrukce Konstrukce arkýře - fasáda sever Okna a balkónové dveře Vstupní dveře do bytové jednotky Vnitřní dveře bytové jednotky Rozvody a zařizovací předměty ZTI Rozvody elektro - Silnoproud Rozvody elektro Slaboproud Požární kouřová čidla Elektrická topná rohož podlahy koupelen Rozvody a zařizovací předměty ÚT Chlazení bytů 5.NP (byt č. 21, 22, 23) Rozvody a zařízení VZT Kuchyňské linky a dodatečné úpravy v bytových jednotkách Obecná pravidla pro užívání bytových jednotek Závěr Seznam dodavatelů Strana 3 ( celkem 79)

4 REZIDENCE AURUM Právě se stáváte majitelem nové bytové jednotky v projektu REZIDENCE AURUM. Jménem všech účastníků výstavby si dovolujeme ještě jednou poděkovat za Vaši důvěru vloženou v naši společnost a současně Vám popřát mnoho hezkých chvil ve Vašem novém domově. Tato Příručka uživatele a správce objektu (dále jen Příručka ) Vám pomůže snadněji se zabydlet, a je nezbytným předpokladem pro bezproblémový provoz bytového domu a současně Vás seznámí s technickými parametry nemovitosti. Bytovému domu REZIDENCE AURUM bylo přiděleno Magistrátem hlavního města Prahy toto popisné číslo s adresou (dále v textu dům nebo objekt, případně budova ): 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Investor: (dále v textu prodávající nebo investor ) AURUM Development, s.r.o. Se sídlem: U Libeňského pivovaru 2015/10, Praha 8-Libeň Tel.: Web ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKTOVÉ ZPRACOVÁNÍ: (dále v textu projektant ) ZONA architekti, s.r.o. Se sídlem: Práčská 14a/3139, Praha 10 - Záběhlice Tel./fax: Web DODAVATEL STAVBY: (dále v textu dodavatel ) PSP - GDS s.r.o. Se sídlem: Poděbradská 88/55, Praha 9 - Hloubětín, Tel./fax: Web SPRÁVA NEMOVITOSTI: (dále v textu správce nebo správa ) Regia Facility s.r.o. Se sídlem: Zborovská 716/27 Zastoupený Karlem Richterem, jednatelem IČ: DIČ: CZ Správce objektu: Karel Richter Tel: Technik objektu: Jan Jiroušek Tel: Strana 4 ( celkem 79)

5 2 PŘEVZETÍ VAŠÍ JEDNOTKY Při předání a převzetí bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků. Současně s podepsáním protokolu Vám budou předány veškeré klíče a další náležitosti nutné k řádnému užívání vaší bytové jednotky a příslušenství. 3 STĚHOVÁNÍ Dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti při manipulaci s břemeny při vašem stěhování. Myslete na to, že společné prostory a technické zařízení domu jsou majetkem všech vlastníků jednotek v domě. Případně Vám doporučujeme pečlivý výběr stěhovací firmy, a vaši osobní účast při stěhování. Neodbornou prací této firmy může dojít zejména k poškození garážových vrat, vstupních a vnitřních dveří, fasády, vnitřních omítek, a zejména k trvalému poškození interiéru kabiny i mechaniky osobního výtahu, který není určen ke stěhování nadměrných nákladů. Nosnost výtahu je uvedena na informačním štítku v kabině výtahu. Vlastníci jednotek jsou odpovědní za jimi najatou stěhovací firmu, a tím i za škody způsobené při stěhování (např. na chodnících, parkových úpravách, stěnách společných prostor, výtahu apod.). V případě, že dojde k poškození objektu stěhovací firmou, sepište prosím o poškození na místě protokol, který bude parafován zástupcem stěhovací firmy, která má být pro tento případ pojištěna. V opačném případě bude oprava požadována po Vás. Upozornění: Vjezdem vozidel (zejména dodávek a nákladních vozidel) na chodníky může dojít k jejich nevratnému poškození i narušení konstrukcí, které se nacházejí pod nimi. Nosnost všech zpevněných ploch u domu byla navržena na zátěž běžnými osobními automobily. 4 ZÁRUKY 4.1 ZÁRUKY NA VAŠI BYTOVOU ČI NEBYTOVOU JEDNOTKU Smlouva o převodu vlastnictví jednotky, kterou jste uzavřeli s investorem, je rozhodujícím dokumentem při určování toho, které opravy Vaší jednotky Vám budou provedeny v rámci záruční doby zdarma. Jako všeobecná zásada platí to, že závady způsobené nevyhovující stavební technologií nebo vadným materiálem budou odstraněny investorem na jeho náklady. Závady způsobené Vaším následným bydlením užíváním, nejsou zahrnuty do rámce Vaší záruky. Záruka také nepokrývá práce uvnitř Vaší jednotky, provedené v době platnosti záruky pracovníky, kteří k tomuto nebyli pověřeni investorem 4.2 VAŠE ZÁRUKA NA JEDNOTKU A SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU Na stavební prvky, které obsahuje Vaše bytová jednotka se vztahuje smluvní záruční doba sjednaná Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky v délce 24 měsíců (není-li touto smlouvou sjednána lhůta odlišná). Tato záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Vaší bytové jednotky. Pokud však kupující v dohodnuté lhůtě, dané Smlouvou o převodu vlastnictví jednotky, z důvodů ležících na jeho straně nepřevezme předmět převodu, počíná záruka běžet dnem právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Záruční doba v délce 24 měsíců na společné části domu začíná běžet dnem uvedení domu do provozu. Za den uvedení domu do provozu se považuje den převzetí první jednotky vlastníkem odlišným od osoby prodávajícího. Toto datum je uvedeno na Předávacím protokolu k této jednotce. Strana 5 ( celkem 79)

6 4.3 ZÁVADY, NA NĚŽ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA Záruka se nevztahuje na části jednotky, na kterých byly provedeny vlastníkem jednotky stavební nebo montážní zásahy (např. klientské změny prováděné přímo vlastníkem při výstavbě bytové jednotky, případně zásahy po předání/převzetí bytové jednotky), dále na závady prokazatelně způsobené jiným než běžným užíváním, též na opotřebení způsobené užíváním. Obdobně se nevztahuje na závady na zařízení, způsobené užíváním v rozporu s návody na užívání přístrojů, zařizovacích předmětů a instalovaného vybavení, nebo na kterých nebyla prováděna údržba stanovená výrobcem, případně předepsaná v této příručce a jejích přílohách. 4.4 STANDARDNÍ POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ ZÁRUČNÍ REKLAMACE Pokud zjistíte nějaké závady postupujte podle Reklamačního řádu uvedeného dále v této příručce. Zástupce dodavatele, investora nebo pracovník správce se s Vámi spojí a dohodne s Vámi vhodný termín opravy, případně termín místního šetření, kde bude posouzena oprávněnost reklamace. V případě, že se na reklamovanou vadu nevztahuje záruka (vypršela záruční lhůta, apod.) sdělí Vám důvody a možnosti dalšího postupu. 4.5 OBJEDNÁVÁNÍ OPRAV V ZÁRUČNÍ DOBĚ V případě, že uplatňujete opravu v záruční době, je nezbytnou podmínkou této opravy, bez zbytečného odkladu, po zjištění závady tuto nahlásit v souladu s Reklamačním řádem, abyste zabránili dalším nepříjemnostem nebo škodám na vašem majetku, či majetku třetích osob, které mohou původní závadu doprovázet. Prodávající nenese odpovědnost za další vady nebo škody způsobené tím, že zjištěná závada nebyla včas prodávajícímu nahlášena nebo nebylo umožněno její posouzení nebo její oprava. 4.6 ORGANIZACE DOBY PROVÁDĚNÍ OPRAV S výjimkou případů naléhavých oprav (tyto jsou řešeny dále) budou opravy ve Vaší jednotce prováděny během běžné pracovní doby (Po-Pá hod.). Pro tyto případy si dovolujeme Vás požádat o maximální součinnost ve věci umožnění přístupu do prostor výlučně užívaných Vámi za účelem odstranění vad jednotek, společných částí domu nebo pozemku. Vhodný termín s Vámi dohodne zástupce dodavatele nebo pracovník správce objektu. Současně Vás upozorňujeme na ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., Zákon o vlastnictví bytů, kde je v ustanovení 13., odst. 4 stanovena povinnost jednotku pro provedení oprav zpřístupnit. V případě, že nebude umožněn přístup do prostor, kde je vada, nebude naše společnost v prodlení s odstraňováním této vady. Prodávající pak také neodpovídá za případné další vady a škody, jež mohou v důsledku takové vady vzniknout. V závislosti na povaze opravované vady nemusí být materiály a náhradní díly ihned k dispozici a jejich dodávka se může zpozdit. Prodávající nemůže zaručit, že dodávka těchto dílů a materiálů bude provedena přesně podle plánu, v případě prodlení vás budeme informovat. V případě, že některé materiály, nebo náhradní díly, v rámci záručních oprav se již nevyrábí, budou nahrazeny výrobky ve stejné kvalitě a ceně. Dále upozorňujeme, že při opravách se může například barevnost maleb, obkladů a dlažeb mírně lišit od původní. Harmonogram realizace oprav může být ovlivněn povahou řešeného problému či závislostí na klimatických podmínkách. Pokud se Váš program změní, a z tohoto důvodu nebudete moci zajistit přístup pracovníků v plánovaný den opravy, prosíme, informujte kontaktní osobu pro vyřizování reklamace (správce, dodavatel, příp. investor). Strana 6 ( celkem 79)

7 4.7 POTVRZENÍ PROVEDENÉ OPRAVY Po ukončení opravy je nutné potvrdit zástupci dodavatele nebo správci objektu protokol o jejím odstranění. 4.8 POSTUP PŘI POŽADAVKU NA ODSTRANĚNÍ NALÉHAVÉ OPRAVY HAVARIJNÍ SITUACE Jestliže výskyt závady bezprostředně vyvolá riziko vzniku dalších škod na majetku, situace pravděpodobně vyžaduje naléhavé provedení opravy. Vaše požadavky naléhavých oprav jsou řešeny, jakmile problém oznámíte. V případě takovéto havarijní situace je třeba ihned podniknout kroky vedoucí ke snížení případně hrozících škod (například uzavřením hlavního uzávěru vody v případě havárie vodovodního potrubí apod.), a poté neprodleně závadu nahlásit. 4.9 KOHO VOLAT V PŘÍPADĚ NALÉHAVÝCH OPRAV (HAVÁRIÍ) V případě naléhavé opravy (havárie) volejte neprodleně správce objektu v době uvedení budovy do provozu se jedná o společnost Regia Facility s.r.o., technik: Jan Jiroušek, tel Pokud přivoláte havarijní službu a bude zjištěno, že potřeba opravy nebyla tzv. naléhavá, budou vám správcem následně vyfakturovány náklady spojené s příjezdem této služby PROBLÉMY, KTERÉ TYPICKY VYŽADUJÍ NALÉHAVÉ OPRAVY Abychom Vám pomohli při rozhodování o tom, zda Váš problém vyžaduje nutný zásah havarijní služby, připravili jsme seznam situací, které jsou typicky považovány za naléhavé: ELEKTŘINA Jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům. Ne však, pokud dojde k výpadku jednoho z okruhů v bytě (v tomto případě se podívejte na jističe do bytového rozvaděče elektro u vstupních dveří do bytu). VODOVODNÍ POTRUBÍ Havárie vodovodního potrubí prasklé či jinak poškozené potrubí - jestliže vodu lze zastavit pouze uzavřením hlavního ventilu pro přívod vody v jednotce, případně na hlavním stoupacím vedení, což má za následek znemožnění používání záchodu a pitné vody, potom je problém naléhavý. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ Pokud došlo k ucpání, rozpojení či jiné poruše kanalizačního potrubí a hrozí zaplavení bytové jednotky či společných prostor, potom je problém naléhavý. VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV Pokud došlo k prasknutí či rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur v jednotce či společných prostorách a hrozí následné škody, potom je problém naléhavý. 5 REKLAMAČNÍ ŘÁD 5.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád stanovuje v souladu s příslušnými právními předpisy podmínky a rozsah odpovědnosti prodávajícího, tedy společnosti AURUM Development s.r.o., za vady prodané věci. Dále upravuje způsob a místo uplatnění záruční reklamace včetně nároků kupujících, vyplývajících z odpovědnosti společnosti za vady. Reklamační řád se vztahuje na případy uplatnění práv vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady bytových a nebytových jednotek a jejich příslušenství, společných prostor či pozemku, na němž stojí budova objektu. Reklamace vad v bytové či nebytové jednotce případné vady reklamuje přímo jen kupující, tedy osoba, která jednotku od prodávajícího koupila (nikoliv např. nájemce). Strana 7 ( celkem 79)

8 Reklamace vad společných částí domu - případné vady se reklamují prostřednictvím výboru společenství vlastníků jednotek a správce. 5.2 MÍSTO A FORMA UPLATNĚNÍ REKLAMACE 1. Kupující uplatní reklamaci, a to nejlépe písemně formou doporučeného dopisu adresovanému prodávajícímu na adresu prodávajícího (reklamace v záruční lhůtě), nebo osobním doručením v úředních hodinách v kanceláři správce. Umístění kanceláře a úřední hodiny budou oznámeny vývěskou v domě. 2. Reklamaci je kupující povinen nahlásit okamžitě, jakmile zjistí jakýkoliv druh závady tak, aby nedošlo ke zvětšení případného poškození a následného rozsahu oprav a zároveň musí na vyzvání zpřístupnit místo reklamace k provedení opravy. 3. Reklamace musí obsahovat: - jméno a příjmení kupujícího, je-li fyzickou osobou, a obchodní firmu (název a IČ), je-li právnickou osobou, včetně označení kontaktní osoby, telefonické (příp. ové) spojení s termínem možného spojení - kontaktní adresu - adresu místa číslo bytu apod. - podrobný popis reklamované závady s přesnou specifikací místa - v případě uplatnění závady, jejíž parametry vyžadují k objektivnímu vyhodnocení doložení příslušných měření či posudků, je reklamující povinen tyto doklady, vypracované k tomu akreditovanými odborníky k reklamaci přiložit. - podpis a datum 4. V případě písemností zaslaných kupujícím na adresu prodávajícího, které nebudou obsahovat uvedené údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace, bude kupující vyzván, aby tyto údaje doplnil. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci nepodal. 5.3 ZPŮSOB A LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ Reklamaci prodávající vyřídí nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejího řádného uplatnění u prodávajícího, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Vyřízením reklamace se rozumí rozhodnutí společnosti o tom, zda reklamaci uznává, případně jakým způsobem bude reklamace vyřízena, případně zda reklamaci neuznává, a to vše s přihlédnutím k předepsaným technologickým postupům a klimatickým podmínkám. 5.4 NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY Uznaná záruční reklamace bude ve spolupráci s kupujícím vyřízena tak, že reklamované vady prodávající na svůj náklad odstraní. Rozhodnutí o způsobu opravy je věcí prodávajícího, který je držitelem záruky. Odstranění vad bude provedeno na základě dohody uzavřené s kupujícím (na žádost kupujícího, zejména ve složitějších případech, je tuto dohodu možno uzavřít i písemně), zejména se jedná o termín a časový harmonogram provádění oprav. Byla-li reklamace oprávněná a byl-li prodávající povinen provést opravu vady, nezapočítává se do záruční lhůty doba, která uplyne ode dne, ve kterém byla reklamace doručena prodávajícímu do dne odstranění vady, případně pokud je k posouzení oprávněnosti reklamované vady nutné místní šetření pak se do záruční lhůty nezapočítává doba, která uplyne od termínu místního šetření (kde bude potvrzena oprávněnost reklamace) do dne odstranění vady. Záruční doba se neprodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno opravu provést (např. pro klimatické podmínky nebo pro prodlení se zpřístupněním prostor potřebných pro provedení opravy). 5.5 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI ZA VADY Kupující má povinnost ohlásit drobné vady v předávacím protokolu při přebírání jednotky. Strana 8 ( celkem 79)

9 Prodávající neodpovídá za zjevné vady uplatněné v záruční lhůtě, které nebyly v době převzetí věci zaznamenány v předávacím protokolu bytové jednotky či objektu. Prodávající dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny jednáním kupujícího, které je v rozporu s obecně závaznými předpisy, za vady způsobené jednáním, jenž se příčí dobrým mravům či zásadám řádného užívání předmětu převodu, a ani v případech kdy klient provedl na věci svévolné změny nebo úpravy, za vady vzniklé v důsledku opotřebení věcí, dále za vady vzniklé jednáním, které je v rozporu s podmínkami uvedenými v této Příručce, nebo špatnou údržbou či zásahem třetí osoby, rovněž tak za vady způsobené vyšší mocí. V případě, že bude v průběhu odstraňování reklamované vady zjištěno, že nebyly kupujícím dodrženy záruční podmínky, nebude reklamace uznána a prodávající je oprávněn vlastníkovi bytové jednotky, nebo správci (v případě společných částí domu) náklady spojené s vyřízením reklamace vyúčtovat. Prodávající je však povinen kupujícího, správce o takové skutečnosti informovat a nepokračovat v odstraňování vady, pokud s tím majitel, správce neprojeví souhlas. 6 SPRÁVA OBJEKTU 6.1 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Co je a jak vzniká společenství vlastníků jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů (dále jen zákon )? Společenství vlastníků jednotek je speciální typ právnické osoby, která vzniká v domech, kde jsou buď všechny, nebo alespoň tři jednotky ve vlastnictví tří různých vlastníků. Zvláštnost této právnické osoby spočívá v tom, že její právní subjektivita je omezena zákonem tak, že je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve všech věcech spojených se správou, provozem a údržbou společných částí domu včetně činnosti související s provozováním technického zařízení v domě, které slouží jiným subjektům (např. kotelny, výměníky apod.) aby bylo zajištěno, že převodem jednotek bytů nebo nebytových prostor do vlastnictví různých vlastníků bude zajištěn i vnitřní chod domu. Společenství vzniká ze zákona ( 9 zákona). Rozhodným dnem pro vznik společenství je tedy den, kdy nejméně uvedený počet zájemců o byt bude mít vloženo své vlastnictví k bytové jednotce do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky podepsané s dosavadním vlastníkem. Prohlášením vlastníka budovy ( 4 zákona) prohlašuje vlastník budovy, že v domě vymezuje jednotky podle zákona. Vkladem tohoto prohlášení do katastru nemovitostí se stane dosavadní vlastník budovy vlastníkem každé jednotky. Smlouvou o převodu pak dosavadní vlastník budovy převede jednotky do vlastnictví zájemců o koupi bytu (popř. nebytové jednotky). Protože členství ve společenství je povinné přímo ze zákona ( 9 odst. 5), znamená to, že vzniká všem vlastníkům jednotek dnem, ke kterému společenství vzniklo (viz výše). Dalším vlastníkům jednotek vzniká členství dnem, kdy nabydou vlastnictví k jednotce. Zákon pak dále upravuje strukturu společenství tak, že určuje základní orgány společenství, kterými jsou: 1. shromáždění vlastníků jednotek 2. výbor společenství (minimálně tříčlenný) nebo ten vlastník jednotky (jednotek), kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění vlastníků jednotek pověří výkonem funkce výboru (tzv. pověřený vlastník) První schůzi shromáždění svolává původní vlastník budovy - prodávající (AURUM Development, s.r.o.) a to do 60 dnů ode dne jeho vzniku. Na této schůzi se schvalují stanovy společenství a volí jeho Strana 9 ( celkem 79)

10 výbor popř. další orgány. O průběhu této první schůze musí být pořízen notářský zápis, ke kterému se přikládají schválené stanovy společenství. Výbor zastupuje společenství vlastníků v období mezi shromážděními vlastníků jednotek. Je též zástupcem vlastníků jednotek při uplatňování reklamací vad zjištěných ve společných prostorách budovy. Společenství je tedy určeno k ochraně zájmů vlastníků jednotek, kteří jsou současně i spoluvlastníky společných částí budovy a to v tom, že zajišťuje péči o jejich spoluvlastnické podíly, tj. prostřednictvím správce, se kterým uzavře smlouvu o správě nemovitosti, zabezpečuje správu, údržbu, účetnictví domu a provoz společných částí domu, povinné revize technologických zařízení budovy ve společných prostorách apod. Jeho prostřednictvím je zajištěno rozhodování i mezi jednotlivými vlastníky jednotek. Náklady spojené se vznikem a registrací společenství jsou hrazeny ze společných nákladů domu a činí v podstatě jen náklady za účast notáře na prvním shromáždění, kde je volen výbor (nebo jeden zástupce) a schváleny stanovy, jejichž vzor je uveden ve vládním nařízení, a náklady na samotnou registraci. Hlasování se děje tak, že se velikost hlasů váže na velikost spoluvlastnického podílu na společných prostorách, který náleží k vlastnictví jednotky. Touto úpravou, obsaženou v zák. č. 72/1994 Sb. je dána jistota, že ihned po převodu jednotek je v domě zajištěn právní režim obdobný vztahům např. v družstvu a noví vlastníci jednotek mají zajištěno, že takto bude zajištěno pokračování správy domu, jeho účetnictví, rozhodování o společných věcech apod. a není proto nutno zakládat nové družstvo nebo jinou formu právnické osoby, která by jednotky převedené do vlastnictví jménem všech vlastníků spravovala. Ze zákona by nemělo jít o podnikatelský subjekt. Kopie aktuálních stanov společenství včetně notářského zápisu ze shromáždění vlastníků jednotek bude k nahlédnutí u správce nemovitosti. 6.2 SPRÁVCE NEMOVITOSTI Správou nemovitosti byla pověřena společnost Regia Facility s.r.o., se sídlem Zborovská 716/27, Praha 5, PSČ , IČ: , na základě Mandátní smlouvy s prodávajícím AURUM Development s.r.o.. Smlouva je k nahlédnutí u správce nemovitosti. Konkrétní kontakty jsou uvedeny v části I. Základní informace a na nástěnce ve Vašem domě. Správce je povinen zajišťovat správu nemovitostí s odbornou péčí, s péčí řádného hospodáře, v souladu se zájmy vlastníků a společenství vlastníků jednotek. K tomu účelu obdržel od investora veškerou k tomu potřebnou dokumentaci. Veškeré činnosti a odpovědnost správce jsou obsaženy v Mandátní smlouvě. Strana 10 ( celkem 79)

11 7 NÁVOD K UŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ - BYTOVÝ DŮM Dovolujeme si Vám předat touto formou důležité základní informace ohledně provedení, vybavení, užívání a údržby Vaší nové bytové jednotky s příslušenstvím, společných prostor, nebytových jednotek včetně základních technických informací, které Vám mohou být užitečné při vybavování interiérů a exteriérů a při jejich užívání. Tento návod je koncipován jako společný návod k užívání a údržbě objektu pro správce objektu i klienta (majitele, uživatele, obyvatele bytové jednotky). S provázaností jednotlivých technologií a pravidly pro užívání společných prostor by měl být seznámen jak správce objektu tak by měl být seznámen jak správce objektu, tak klienti (majitelé, uživatelé, obyvatelé a nájemci bytových jednotek), aby byli poučeni, jakým způsobem bytový objekt a jeho zázemí funguje v řádném provozu, ale jak je nutno se chovat se v případě havárie, výpadku proudu nebo požáru. Z tohoto důvodu je důležité se podrobně seznámit s celým obsahem tohoto dokumentu! Toto doporučení vychází ze zkušeností z realizovaných staveb a nenahrazuje jednotlivé návody k obsluze a údržbě a dílčí návrhy provozních řádů jednotlivých profesí nýbrž pouze tyto podklady doplňuje. Správce objektu je povinen se seznámit s veškerou provozní dokumentací objektu. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - SKUTEČNÉ PROVEDENÍ 7.1 OBECNÁ PRAVIDLA Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním souhlasu. Stavební objekty musejí být užívány řádně, podle účelu, k jakému byly navrženy, postaveny a uvedeny do užívání. Při jejich užívání a údržbě je nutno postupovat v souladu s platnými právními předpisy (občanský a obchodní zákoník, stavební právo), předpisy z oblasti požární bezpečnosti, hygieny, ochrany života a zdraví, ochrany životního prostředí, bezpečnosti při udržování a užívání stavby (včetně bezbariérového užívání), ochrany proti hluku, úspor energie a ochrany tepla. Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Odpovídající způsob užívání, řádná údržba a včasné provádění běžných i plánovaných oprav objektů pozemních staveb jsou podmínkou dosažení jejich plánované životnosti, trvanlivosti, maximalizace užitných hodnot a optimalizace provozních nákladů. Řádné užívání objektů je nutnou podmínkou pro jejich správnou funkci a bezpečný a spolehlivý provoz. Zanedbáním technické péče o jednotlivé konstrukční a provozní části objektů, vzniká riziko jejich poškození i devastace dalších částí objektu, vznik nepříznivých hygienických podmínek a následných škod. Dochází tím také k postupnému nadměrnému opotřebení, chátrání a snížení standardu budovy. V rámci užívání objektu je správce a obyvatel (kupující-majitel bytové jednotky, nájemník, ostatní žijící osoby) stavby nebo její části povinen postupovat tak, aby zabezpečil jeho dobrý stavební a funkční stav, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost. Tohoto stavu se dosahuje řádným užíváním, větráním, úklidem a běžnou údržbou, společenstvím vlastníků plánovanými opravami a bezodkladným odstraňováním havarijních stavů. Při provádění úklidu a provozní údržby je správce a obyvatel (majitel bytové jednotky, nájemník, ostatní žijící osoby) povinen postupovat s odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, tzn. tam, kde je to předepsáno zajistit provedení udržovacích prací osobami s příslušným oprávněním (např. práce na elektrickém rozvodu, hromosvodu, výtahu apod.) a odbornou kvalifikací (např. práce na zdravotních instalacích, vzduchotechnice, stavebních částech apod.). Zásahy osob bez potřebného zvláštního Strana 11 ( celkem 79)

12 oprávnění nebo odborné kvalifikace (neoprávněných osob) do konstrukce a zařízení objektu jsou nepřípustné a mohou mít za následek ztrátu záruky ze strany prodávajícího. Řádné užívání objektu znamená jeho užívání podle určeného účelu a to způsobem, který je v souladu s právními a technickými předpisy v platném znění, nepoškozuje stavební části ani technická zařízení budovy (např. rozvody elektřiny, vodovodu, kanalizace, zařizovací předměty, koncová zařízení apod.), nenarušuje nebo neomezuje funkci technických systémů a zařízení objektu (např. větrání a vytápění, vodovodu a kanalizace apod.), neobtěžuje nad únosnou míru ostatní uživatele (obyvatele) objektu, jeho okolí a uživatele (obyvatele) okolních objektů. Řádné užívání objektu zahrnuje i dodržování pokynů k použití a údržbě veškerých, pro uživatele přístupných, zabudovaných materiálů (např. konstrukčních, izolačních apod.) a osazených výrobků (např. oken, dveří, kanalizačních vpustí, instalačních prvků apod.), jejich povrchových úprav (mj. např. nášlapných vrstev podlah, povrchu obkladů a maleb stěn a stropů, nátěrů apod.), zařizovacích předmětů (např. zařízení WC, umývadel, výtokových baterií, ohřívačů vody, ventilátorů, osvětlovacích těles apod.) i všech dalších zařízení, která se v objektu nacházejí a používají (např. ručních přístrojů, elektrických spotřebičů apod.). Součástí řádného užívání objektu je vedle úklidu a odstraňovaní odpadů i provádění běžné údržby (např. výměny nefunkčních světelných zdrojů a obdobného spotřebního materiálu, potřebného k provozu a užívání objektu, ošetřování a konzervace povrchů podlah, obnova maleb a nátěrů apod.), dále pak provádění kontrol a prohlídek objektu, jeho provozních částí a zařízení s následnou údržbou zaměřenou na odstranění zjištěných poruch a nedostatků, provádění společenstvím vlastníků plánované údržby stavebních a strojních částí podle pokynů jejich výrobce (např. výměna tmelových výplní spár obkladů a dlažeb v hygienickém zázemí, výměna těsnicích tmelů na obvodovém plášti objektu, mazání, čištění, kontrola provozních náplní strojů a zařízení apod.) a provádění mimořádných oprav (např. havarijních), resp. zajištění a nápravy stavu po mimořádných událostech (např. živelní pohromě, požáru, poškození stavby při dopravní nehodě apod.). K řádnému užívání objektů patří i pravidelné provádění předepsaných servisních prohlídek a revizí. U strojů a zařízení se postupuje v souladu s platnou legislativou a podle platných pokynů výrobců jednotlivých zařízení, v návaznosti na výchozí revizi (je-li předepsána) - mj. elektrických vedení a zařízení, výtahů, zařízení k ochraně před bleskem, odběrných zařízení, hasicích a protipožárních systémů, tlakových nádob a rozvodů apod. U rozvodů médií (např. elektřina) se po výchozí revizi provádějí další pravidelné předepsané revize v souladu s platnými předpisy (viz níže), v případě zásahu do vedení oprávněnou či neoprávněnou osobou nebo po mimořádné události POKYNY K ÚKLIDU Úklid vnitřních prostor se provádí za účelem odstranění nečistoty zavlečené zvenčí a nečistoty vznikající při užívání objektu. Čistí se především podlahy, jejich čisticí zóny, parapety oken, madla zábradlí, čistitelné části povrchů stěn (např. omyvatelné nátěry, obklady), zařizovací předměty, povrch svítidel, jejich stínidla nebo rozptylovací kryty, výtokové baterie, povrchy oken a dveří včetně kování, ovládacích prvků i jejich rámů, výplně zábradlí, dveře a kryty instalačních skříní nebo otvorů do šachet a vestavěný nábytek, přístupně vedené rozvody vody, kanalizace, topení, vzduchotechniky apod. Při čištění se musí postupovat tak, aby se nevířil prach nebo neroznášela špína po čištěných površích například používanými hadry, utěrkami, houbami, špinavou vodou apod., přičemž se Strana 12 ( celkem 79)

13 postupuje shora dolů, od čistších povrchů k více znečištěným. Na vlhkých površích je přitom třeba dbát zvýšené bezpečnosti při pohybu osob (provádějících úklid i ostatních). Minimální frekvence úklidu vnitřních prostor objektu musí odpovídat intenzitě skutečného znečišťování tak, aby za provozu objektu byly neustále splněny hygienické limity parametrů vnitřního prostředí. Úklid vnějších prostor (balkóny, lodžie, terasy, ploché střechy, fasády, chodníky patřící k objektu apod.), resp. vnějšího povrchu objektu, je zaměřen na provozní a požární bezpečnost, funkčnost, ochranu a prodloužen1í životnosti stavby. Patří k němu odstraňování pevných nečistot z čištěných ploch (prach, sedimenty, náletové rostliny, mech, listí, sníh, led apod.). Minimální frekvence čištění musí odpovídat expozičním podmínkám v místě stavby pro dosažení stupně čistoty daného hygienickými požadavky a doporučeními výrobce čištěných materiálů/předmětů s cílem dosažení jejich co nejdelší životnosti. K čištění se používají postupy a prostředky podle doporučení výrobců čištěných částí (materiálů). Součástí čištění je i výrobcem doporučený způsob konzervace a ochrany očištěného povrchu. Součástí správného užívání domu je vypracování a dodržování plánu úklidu vnitřních i vnějších prostor, v kontextu místních podmínek, intenzity provozu, ročních období a dalších parametrů, které mohou potřebu úklidu podstatně ovlivnit. Tento plán sestavuje společenství vlastníků zastoupené správcem objektu KONTROLNÍ PROHLÍDKY Níže uvedené minimální doporučené frekvence kontrolních prohlídek platí za normálních provozních podmínek. V případě mimořádných podmínek (např. zvýšená intenzita provozu, mimořádné povětrnostní podmínky, mimořádné události jako havárie apod.) je nutno frekvenci kontrol odpovídajícím způsobem zvýšit, tzn. prohlídky provádět dle situace v kratších intervalech. Vizuální kontrola stavu vnitřních povrchů, zabudovaných předmětů a zařízení se provádí pravidelně při každém úklidu. Zjištěné závady nebo závady ohlášené někým z uživatelů (obyvatel) se odstraňují v rámci běžné údržby, v případech potřeby odborného zásahu nebo činnosti se zvláštním oprávněním se tyto opravy zajistí prostřednictvím oprávněných osob. Pravidelně se kontrolují obalové konstrukce, tzn. vnější strana obvodového pláště včetně oken, dveří, střechy, prostupů, vnějších vedení a jejich prostupů do objektu (např. ochrana proti blesku, anténní svody apod.), prostupujících konstrukcí a svodů (např. komínů, světlíků, větracích a instalačních šachet, vpustí odvodnění, odvětrání kanalizace apod.). Kontroluje se u nich stav povrchu (např. kompletnost a neporušenost krytiny apod.), nepoškozenost povrchové vrstvy, těsnost detailů (např. těsnicí výplně průchodek, stav tmelových výplní prostupů a spár, klempířských spojů, hydroizolačních detailů apod.), pevnost a stabilita ukotvených konstrukcí atd. V rámci pravidelné kontroly spojené s údržbou je nutné kontrolovat i technická zařízení objektu jako např. kanalizaci, vodovod, větrání, vytápění, elektroinstalaci (silnoproud i slaboproud), protipožární systémy (včetně hasicích přístrojů), výtahy apod. Zvláštní pozornost se věnuje funkčnosti odvodňovacího systému, tzn. dešťové, ale i splaškové kanalizaci. Kontroluje se neporušenost vedení, těsnost jeho spojů, čistota odvodňovacího systému. Jestliže je zanesen, vyčistí se ihned v rámci běžné údržby. Při této prohlídce se kontroluje odvedení srážkové vody od (např. okapové chodníčky, chodníky, vstupy, vjezdy, rampy apod.). V interiéru spodní stavby se vizuálně kontroluje těsnost prostupů objektových přípojek a neporušenost povrchu obvodové konstrukce (např. dodatečnými zásahy jako jsou prostupy nebo kotvení), výskyt vlhkých Strana 13 ( celkem 79)

14 míst, vlhkých trhlin, průsaků, výluhů, plísní apod. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat retenčním nádržím. Frekvence kontrolních prohlídek kanalizace je závislá na podmínkách provozu a doporučuje se za rok, nebo po přívalových srážkách. Zjištěné závady se odstraňují především v rámci běžné údržby, v případě potřeby odborného zásahu nebo činnosti se zvláštním oprávněním se tyto opravy zajistí vždy prostřednictvím oprávněných osob BĚŽNÁ ÚDRŽBA Běžná údržba spočívá mimo řádného úklidu především v doplňování spotřebního materiálu při provozu objektu, resp. náhradě nefunkčních nebo opotřebovaných spotřebních částí (např. dožilé světelné zdroje, výměnné filtry větracího zařízení, vybité akumulátory dálkových ovladačů, provozní náplně apod.). Důležitou částí běžné údržby je řádná údržba a kontrola funkčnosti odvodňovacích systémů uvnitř, vně, i na objektu. Jedná se např. o čištění vpustí, odvodňovacích žlábků, střešních žlabů, lapačů splavenin, údržbu pachových uzávěrů, čištění odvodňovaných povrchů od volných i usazených nečistot, náletových rostlin, plevelů, mechů apod. Frekvence běžné údržby je určena výrobci příslušných zařízení a také intenzitou provozu v objektu. Součástí správného užívání domu je vypracování a dodržování plánu běžné údržby a provádět ji s takovou četností, aby stavební objekt a jeho technická zařízení byly trvale bezpečné a plně funkční. Tento plán sestavuje společenství vlastníků zastoupené správcem objektu PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA A OPRAVY Základní povinností správného užívání objektu z hlediska bezpečnosti provozu, jeho hospodárnosti a dosažení co nejdelší řádné uživatelnosti objektu je vypracovat si a plnit konkrétní plán údržby a oprav, sestavený v souladu s provozními pokyny výrobců zabudovaných technických zařízení (např. vzduchotechniky, vytápění, záložního zdroje elektřiny, výtahu, elektrických zabezpečovacích systémů, protipožárních systémů apod.). Plán údržby a oprav zahrnuje mj. kontroly, předepsané servisní prohlídky, revize, střední a generální opravy, popř. výměny zařízení jejich částí nebo konstrukcí. V případě vzniku mimořádné události (např. neplánované opravy, havárie apod.) by měl majitel příslušnou část plánu údržby a oprav aktualizovat. Tento plán sestavuje společenství vlastníků zastoupené správcem objektu. Od okamžiku převzetí objektu nebo jeho části je odpovědností a správce objektu, aby udržoval plán údržby a oprav neustále v aktuálním stavu a průběžně jej plnil. Správce objektu si vede dokumentaci o kontrolách plnění plánu údržby a oprav, o zjištěných skutečnostech a nápravných opatřeních nebo zlepšeních, která byla přijata zejména v případě zjištění provozních nebo bezpečnostních nedostatků KNIHA KONTROL, SERVISNÍCH PROHLÍDEK, OPRAV A ÚDRŽBY Správce objektu by měl vést Knihu kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby dle zákonných, normových, a zde popsaných podmínek. Na základě zápisů v této knize a na základě příloh (samostatné zápisy a protokoly dodavatelů, určených servisních organizací případně pracovníků správce objektu) lze prokázat, že byly řádně prováděny kontrolní a servisní prohlídky, údržba a opravy dle Plánu kontrol, servisních prohlídek a údržby. Kniha kontrol, servisních prohlídek, oprav a údržby je předkládána společenství vlastníků ke kontrole a slouží jako podklad při uplatnění reklamace. Strana 14 ( celkem 79)

15 7.2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM OBJEKTU CELKOVÝ POPIS OBJEKTU Objekt REZIDENCE AURUM v ulici Na pláni se skládá ze dvou podzemních a pěti nadzemních podlaží. Půdorys je ve tvaru obdélníku o rozměrech cca 27,4x18,85m.Vstup do objektu je v 1. NP. Nadzemní podlaží jsou obytná, první podzemní podlaží slouží jako parkovací stání ve druhém podzemním podlaží je kromě 4 bytů technické zázemí objektu včetně sklepů, pod druhým podzemním podlažím je technické podlaží s rozvody kanalizace a retenčními nádržemi, je přístupné dveřmi ze západní strany objektu. Technologie jsou rozvedeny ležatým rozvodem v podhledu 1. PP a ve svislých instalačních šachtách do nadzemních podlaží, kde jsou v podhledech společných chodeb přivedeny do jednotlivých bytů NOSNÁ KONSTRUKCE Nosná konstrukce objektu je řešena jako vyzdívaný deskostěnový monolitický železobetonový skelet, doplněný sloupy a deskostěnovými sloupy, doplněný ocelovými sloupy, založený na vrtaných mikropilotácha a stávajících betonových monoblocích patek. Stropy jsou železobetonové, monolitické. Schodiště je montované z prefabrikovaných ramen uložených na monolitické podesty a mezipodesty. Vedle schodiště je umístěna výtahová šachta, kterou tvoří samostatná konstrukce oddilatovaná od stropních desek a schodišťových ramen a mezipodest. Lodžie jsou provedeny jako součást stropní desky a jejich konstrukce je zateplena VÝPLŇOVÉ, FASÁDNÍ A NENOSNÉ ZDIVO (PŘÍČKY) Obvodové a výplňové zdivo je provedeno z tvarovek Porotherm s důrazem na dodržení předepsaných telených a akustických požadavků. Mezibytové zdi jsou vyzdívané z tvárnic Porotherm 30 AKU, lokálně se v tomto zdivu nacházejí monolitické deskostěnové sloupy. Mezipokojové příčky jsou provedeny v systému POROTHERM tl. 11,5 cm. Stěny jsou omítnuty těžkou cemento-štukovou omítkou. Konstrukce stropů je tvořena železobetonovou deskou doplněnou tepelnou a kročejovou izolací a anhydritovým samonivelačním potěrem. Konstrukce podlah je systémově řešena jako plovoucí, tzn. je po obvodě oddělena od stěn přes vloženou dilataci. Tento stav (spára mezi podlahou a stěnou) musí být zachován a není závadou. V ploše podlah zároveň není závadou řízená dilatační prasklina mezi jednotlivými místnostmi FASÁDA POPIS FASÁDY Obvodové zdivo je doplněno kontaktním zateplovacím systémem. Z důvodu požární výšky objektu je použit minerální izolant, který zabezpečuje jednotlivé požární úseky a požární předěly na fasádě. V 5.NP tvoří provětrávaná fasáda s obkladem deskami výrobce Cembrit. Barvy a textury se mohou v závislosti na světelných a povětrnostních podmínkách měnit (není závadou). Výplně otvorů jsou provedeny z dřevěných prvků, vstup do objektu z hliníkových. Z plochy fasády vyčnívají na severní straně arkýře, na jižní straně balkóny ve 2. PP, v NP jsou na jižní straně terasy bytových jednotek. Balkóny a lodžie jsou osazeny zábradlím z nerezových sloupků a zasklením. Mezi spojenými lodžiemi jsou umístěny oddělující zástěny. Dešťové svody a hromosvod jsou provedeny pod povrchem fasády. Strana 15 ( celkem 79)

16 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Vnější plášť objektu je zateplen kontaktním zateplovacím systémem (dále jen KZS) s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 140 mm s vrchní strukturovanou stěrkovou omítkou vyztuženou sklotextilní síťovinou. Podhledy stropů lodžií jdou provedeny s KZS s tepelnou izolací minerální vata tl. 200 a finální strukturovanou omítkou. UPOZORNĚNÍ: Obvodový zateplený fasádní plášť, dostupný z balkonů a lodžií svou konstrukcí neumožňuje kotvení předmětů (sušáky na prádlo, satelitní antény apod.) a jakýkoliv zásah do pláště je zakázán (v případě porušení tohoto ustanovení zaniká záruka). KZS/omítky jsou bezúdržbové. Lze provádět jejich čištění od prachu slabým tlakem vody. Před čištěním doporučujeme provést zkoušku tlaku na malé ploše KZS a v případě porušení Případné poruchy fasády se projevují běžnými příznaky typickými pro KZS. V případě zjištění poruchy systému kontaktního zateplení, je potřeba situaci řešit co nejdříve s dodavatelem, aby byl maximálně omezen možný rozsah pozdějších škod např. zatékáním do bytových jednotek apod. Vnější plášť objektu v 5.NP tvoří provětrávaná fasáda s obkladem deskami výrobce Cembrit. Barvy a textury se mohou v závislosti na světelných a povětrnostních podmínkách měnit (není závadou). Do konstrukce provětrávané fasády je zakázáno jakkoli zasahovat. Je také zakázáno kotvení dalších prvků do fasádních desek. ÚDRŽBA FASÁDNÍCH DESEK CEMBRIT ZENIT OKNA V budově jsou použita okna s dřevěnými rámy z europrofilů tl. 78 mm. Důsledné ošetřování a péče o povrchovou úpravu u oken a balkonových dveří zajistí jejích dlouhodobou funkční ochranu. Při otevírání oken a balkónových dveří postupujte s citem a zabraňte narážení křídel do stěn a ostění, v opačném případě dojde k jejich poškození či vyvrácení. K čištění oken se doporučuje používat pouze neutrální mýdla nebo víceúčelové čistící prostředky, v žádném případě nepoužívat agresivní látky jako rozpouštědlové čističe, práškové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe. Veškeré okenní a dveřní dřevěné výplně je nutno během první sezóny užívání seřídit. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A POKYNY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ DŘEVĚNÝCH OKEN VÝROBCE GEUS Vnitřní parapety jsou provedeny z lamino desky s nalepenými koncovkami. Na jejich čištění nepoužívejte prostředky obsahující abraziva a rozpouštědla, aby nedošlo k poškrábání či naleptání jejich povrchu. U vnitřních parapetů se vyvarujte dlouhodobému působení stojící vody (např. po zalévání květináčů), mohlo by dojít k nabobtnání vnitřní vrstvy a k odlupování venkovní uzavírací folie a nalepených krajů. Rovněž voda, srážející se na oknech při nedostatečném větrání, může při dlouhodobějším působení poškodit vnitřní parapety. Konstrukce předsazených oken, arkýře severní fasády 1. až 4.NP, je tvořena sendvičovými dřevěnými panely typu BULDOG. Je to bezúdržbová skrytá konstrukce, která však vyžaduje občasnou vizuální kontrolu tvarové stálosti a stability. Provádí se pravidelná kontrola neporušení navazujících konstrukcí KZS, sádrokartonového vnitřního opláštění a keramického vnitřního obkladu. V případě vzniknu prasklin v místě návaznosti dřevěné konstrukce arkýře na nosné/nenosné konstrukce objektu, je nezbytné neprodleně kontaktovat správce objektu a sledovat pohyb těchto prasklin. Strana 16 ( celkem 79)

17 U konstrukce arkýřů je nezbytné zmínit také požadavky na klima vnitřní prostoru obytné jednoty, tj. zejména vlhkost. Nadměrná vlhkost vnitřního prostření může způsobit až průnik kondenzační vody do konstrukce arkýře a dále jejím dlouhodobým působením, může dojít až k nepřípustné deformaci konstrukce arkýře, případně k jeho statickému narušení. Do vnitřních ostění arkýřů je zakázáno dodatečné kotvení předmětů, jelikož by mohlo dojít porušení vrstev parozábran. Vnitřní parapety oken arkýřů je zakázáno přitěžovat osobami, nebo nadměrně hmotnými předměty. Užitné/dodatečné zatížení arkýře by v jeho celkovém součtu nemělo přesáhnout hmotnost 100 kg PŘÍPRAVA NA ŽALUZIE V objektu je provedena konstrukční (boxy pro žaluzie) a elektroinstalační příprava pro dodatečnou instalaci elektricky ovládaných vnějších žaluzií. Autorem objektu je, pro sjednocení celkového vnějšího vzhledu, předurčen dodavatel-firma: APAGON spol. s r.o. Tel.: (+420) , typ vnějších lamel: APAGON Z 90 A6, barva stříbrná V případě neodborné montáže okenních žaluzií (zásah do konstrukce či materiálu oken a dveří) zaniká záruka na okna a balkonové dveře doporučujeme Vám proto obrátit se pouze na výše uvedenou autorizovanou firmu pro montáž žaluzií VSTUPNÍ DVEŘE OBJEKTU Vstupní dveře objektu (výrobce HASIL) nemají požární odolnost, slouží však jako hlavní únikové východ objektu a k tomu musí být přizpůsobena i údržba a péče o tyto prosklené dveře s hliníkovým rámem. Dveře jsou osazeny elektromechanickým zámkem ASSA ABLOY MEDIATOR. Zásahy do systému elektromechanického zámku s automatickou závorou jsou zakázány, jinak dojde k porušení záručních podmínek výrobce. Na zámek ASSA ABLOY se vztahuje délka záruky jako na elektrická zařízení a výrobky v délce 24 měsíců. Funkčnost panikového kování ABLOY, automatické odemčení při stisknutí kliky ze strany úniku, je potřeba pravidelně kontrolovat v intervalu nejméně 1x měsíčně. V případě nefunkčnosti panikové funkce kování je nezbytné provést jeho seřízení nebo výměnu, které může provádět jen osoba školená výrobcem ABLOY. Seřízení kování není záruční závadou zhotovitele SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ Skleněná výplň zábradlí je provedena z bezpečnostního sklo CONEX 8.8.2, toto sklo je odolné proti nárazům a bezpečnostní folií je zamezeno jeho roztříštění při rozbití. Sklo je odolné a vydrží nadměrné namáhání a nárazy, přesto se vyvarujte hrubým nárazům těžkých předmětů nebo osob na skleněnou výplň zábradlí. Vnější zábradlí teras s nerezovými sloupky a skleněnou výplní jsou bezúdržbová. Je požadována 2x ročně kontrola dotažení svěrných šroubů sloupků. V případě zjištění uvolnění šroubu tyto neprodleně dotáhnout. UPOZORNĚNÍ: Prasklé nebo poškozené sklo zábradlí, je nezbytné neprodleně vyměnit, nebo zamezit přístupu osob na terasu. Jakákoli manipulace s konstrukcí zábradlí a její narušování je zakázáno. Strana 17 ( celkem 79)

18 OPLECHOVÁNÍ Venkovní klempířské konstrukce jsou provedeny z hliníkového lakovaného plechu, který nevyžaduje zvláštní údržbu ani dodatečné nátěry, pokud nedošlo k poškození vrchní vrstvy barvy. V případě mechanického poškození vrchní barevné vrstvy je potřeba tyto poškození opravit k tomu určenými prostředky a nátěrovými barvami, aby nedocházelo k rozšíření poškození vrchní barevné vrstvy. Mechanické poškození vrchní barevné vrstvy není možné uvažovat za reklamační závadu Zašednutí barevnosti vnějších oplechování vlivem klimatických vlivů je přirozené. Klempířské prvky je zapotřebí ošetřovat omytím vlhou utěrkou nebo houbičkou. Je možné použít i běžné saponátové prostředky nebo mýdlovou vodu. Nikdy nepoužívejte k čištění abrazivní popř. agresivní prostředky jako písky, odbarvovače, aceton a rozpouštědla. V případě většího znečištění je možné použít čisticí prostředky jako např. Mr. Propper nebo CIF (bez obsahu abraziv a rozpouštědel). U venkovních parapetů sledujte kvalitu styku kraje parapetu s venkovní fasádou a při vzniku trhlin ve spoji kontaktujte správu objektu. Upozornění: V žádném případě na parapet (např. při mytí oken) nestoupejte, jejich konstrukce není dimenzována na vysoké zatížení a mohlo by dojít k nevratnému poškození jak parapetů, tak vnitřních i vnějších omítek STŘECHA POPIS KONSTRUKCE Střešní plášť je realizován ve skladbě dle projektové dokumentace ve skladbě (od betonové stropní desky): parozábrana, tepelné izolace EPS tl. 240 mm, podkladní geotextíliie finální hydroizolační vrstvy PVC svařované folie Vedag. Střecha je odvodněna vlastním spádem a vnitřními podélnými žlaby (střední žlab, zaatikový žlab u severní fasády) vytvořenými tepelnou izolací s vrchní vrstvou PVC folií. Tyto vnitřní žlaby jsou spádovanými do vyhřívaných střešních vpusti TOPWET s ochranným košem. TOPWET vpusti jsou se samoregulačním elektrickým vyhříváním. Zajišťují spolehlivé odvodnění v zimním období. Fungují na principu změny odporu mezi polovodiči v závislosti na okolní teplotě, tedy čím nižší je v okolí vpusti teplota, tím větší má vyhřívání výkon. Největší riziko zneprůchodnění vpustí je při teplotách kolem nuly, kdy může tzv. ledová zátka z námrazy a sněhu zneprůchodnit vpusti i celé potrubí. Vyhřívání je koncipováno tak, aby ochránilo nejen ústí střešní vpusti, ale i její bezprostřední okolí. Je nezbytná pravidelná kontrola průchodnosti/propustnosti těchto střešních vpustí. Na střeše je instalován bezpečnostní systém proti pádu. Jeho pravidelné revize se provádí dle platné zákonné legislativy ČR KONSTRUKCE A ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE Světlík je umístěn ve stropě společné chodby 5. NP, je určen k výstupu na střechu za použití hliníkového žebříku, který je umístěn v 5. NP. Neotvírejte světlík v případě silného nebo nárazového větru. Otevírání se provádí klikou. Jako nouzové řešení lze použít přístup na střechu z terasy některé bytové jednotky, po dohodě s majitelem bytové jednotky a při dodržení všech pravidel BOZP. Manipulovat se světlíkem je oprávněn pouze správce objektu nebo určená servisní organizace případně Hasičský záchranný sbor při zásahu. Strana 18 ( celkem 79)

19 Nad úroveň střechy vystupují vyústění instalačních šachet, výtahová šachta a konstrukce světlíku. Veškeré konstrukce vystupující nad rovinu střešního pláště jako např. odtahy VZT, budníky apod. nejsou určeny k sezení, pohybu osob, odkládání předmětů apod. Na střeše jsou instalovány klimatizační jednotky bytů 21, 22 a 23 a anténní a satelitní systém pro příjem signálu TV a rozhlasu PŘÍSTUP, ÚDRŽBA Střecha je pochozí pouze pro údržbu a opravy správcem objektu anebo určené servisní organizace. Na střeše je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál, nebo předměty. Kromě opodstatněných důvodů (havárie, sněhové a ledové převisy, velká vrstva sněhu, zatopení atd.) je zakázáno se pohybovat po střeše při extrémně nízkých nebo vysokých teplotách, tzn. pod -5 C a nad 25 C, protože hrozí, že dojde k nevratnému poškození tavených spojů a plochy hydroizolace. V rozsahu teplot od -5 C do 25 C se lze pohybovat pouze v opodstatněných případech pro provádění kontrol a údržby. Dovolené rovnoměrné zatížení nepochozích střešních konstrukcí je 75 kg/m2. Pro pohyb je doporučena obuv s rovnou a měkkou podrážkou bez ostrých hran. Nedoporučuje se šlapat na přechody hydroizolace ze svislých prvků do plochy střechy (náběhy) a na hrany. Zároveň je potřeba ochránit povrch izolací při provádění stavebních a údržbových prací před proražením ostrými předměty a propíchnutí doplňkovými konstrukcemi (žebříky, lešení, anténní stožáry atd.). Podklad hydroizolace je pružný (stabilizovaný expandovaný polystyren) a proto dochází při nadměrném zatížení k jeho deformaci Střecha není uměle osvětlena. Za tmy a snížené viditelnosti je možné se na střeše pohybovat pouze při zabezpečeném umělém osvětlení. Jinak je vstup zakázán. Při silném a nárazovém větru je pohyb osob a uložení materiálu zakázáno. Údržbu může provádět pouze osoba proškolená a seznámená s pravidly pro bezpečný pohyb na této konstrukci a proškolená v oblasti BOZP (práce ve výškách a nad volnou hloubkou atd.). Musí být vybavena dle typu pracovní činnosti prvky skupinové nebo individuální ochrany (zádržný systém, lana, kotvení, zábradlí). Práce na střeše, údržbu, odklízení sněhu a jiné činnosti nesmí provádět jeden samostatný pracovník bez stálého dohledu a dozoru. Je zakázáno pohybovat se, šlapat a jinak zatěžovat klempířské prvky střech. Pro práci horolezeckou technikou na fasádě je nutno zabezpečit klempířské prvky atik proti poškození lanem a osobou tyto práce provádějící. Na střeše je zakázáno kouřit, telefonovat a pohybovat se pod vlivem alkoholických nápojů a omamných látek. Na střeše je zakázáno se pohybovat s otevřeným ohněm. Střechu je zakázáno používat pro ostatní nepojmenované činnosti, pro které není určena (opalování, shromažďování výhled na ohňostroje, ukládání materiálu atd.). Doporučená lhůta prohlídek střešního pláště, klempířských konstrukcí a ostatních konstrukcí a prvků je 0,5 roku (jaro, podzim). U střešního pláště se kontroluje jeho celkový stav, napojení na stavební konstrukce a zejména vodotěsnost. Vzhledem k výšce objektu je potřeba věnovat pozornost kontrole upevnění jednotlivých konstrukčních a technologických prvků na střechách objektů kontrola průběžně minimálně dvakrát ročně s doporučením kontroly po zvýšeném zatížení povětrnostními vlivy (bouřka, vichřice, vánice). Případné osazení nových prvků technologií by mělo být provedeno po navržení konstrukce odpovědnou osobou na systémové základy pod technologie. Je potřeba provádět kontrolu otvorů a prostupů technologií. Čištění odtoků musí být prováděno pravidelně v intervalu vyhodnoceném Strana 19 ( celkem 79)

20 dle znečištění, min. 2krát do roka, nejlépe před zimou a na jaře, platí i pro funkčnost a čistotu bezpečnostních přepadů na střechách (terasách) HROMOSVOD Hromosvod je proveden jako aktivní hromosvod s jímačem. Pravidelné revize zabezpečuje správce objektu. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 7.3 SPOLEČNÉ PROSTORY SPOLEČNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ Dbejte na dodržování základních hygienických pravidel při pohybu po společných prostorách (kouření, dodržování čistoty, zbytečný hluk, dupot apod.). Veškeré opravy na zařízení společných prostor (poškození vandaly či krádeže) budou hrazeny ze společných fondů Vás všech. Údržba keramických dlažeb/podlah vyžaduje péči a přípravky podle charakteru znečištění. K čištění větší plochy se doporučuje používat mycí stroje s šetrným mechanickým čištěním nebo s tlakovou vodou. K odstranění vody z povrchu dlažby je doporučováno speciální nářadí (např. gumové stěrky, apod.). Pravidelná údržba (úklid) se provádí běžným způsobem k tomu určenými mycími a čisticími prostředky určenými na čištění a údržbu keramické dlažby. Četnost úklidu je doporučena 1 týdně. Na čištění podlah nepoužívejte kovové předměty a abrazivní čisticí prostředky, hrozí poškrábání povrchu dlažeb. Malby společných prostor jsou otěruvzdorné, neomyvatelné. Ošetřovat se mohou pouze oprášením nebo vyluxováním. Odstranění znečištění maleb docílíme následným přemalováním. Ve vybraných společných prostorách objektu se nacházejí sádrokartonové podhledy. Jejich údržba se řídí běžnými postupy pro SDK konstrukce. SCHODY A VNITŘNÍ ZÁBRADLÍ Údržba keramických povrchů schodiště se provádí k tomu určenými čistícími prostředky a odpovídajícími postupy. Zábradlí zrcátka vnitřního schodiště tvoří ocelová konstrukce opláštěná z každé strany 2x 12,5 SDK deskami. Toto je nutné připomenout, jelikož může dojít k mechanickému poškození SDK výplně. Toto poškození není reklamovatelnou závadou zhotovitele. Krycí madla instalované na SDK konstrukci zábradlí jsou vyrobeny z dřevěného MDF profilů s konečnou povrchovou lakovou úpravou. Mytí se provádí běžnými čisticími prostředky. Povrch je chráněn před prachem a znečištěním, vznikajícím běžným provozem a adekvátním zacházením. Proto i pro odstranění nečistot z povrchu stačí jemný suchý hadr nebo jen lehce navlhčený. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky (práškové, na bázi chloru, atd.) nebo agresivní čištění (drátěnky, kartáče, atd.). Rozhodně se vyvarujte používání vody jinak, než jen pouze pro navlhčení hadru, který důkladně vyždímejte. Mechanické poškození povrchu, není záruční závadou. Vnější zábradlí schodiště je ocelové s povrchovou úpravou komaxitem. A tomu odpovídá i jeho údržba a možnost použití čisticích prostředků. Nerezová vnitřní madla čistěte jen prostředky výhradně učenými na nerez materiály CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA Z nadzemních podlaží z každého bytu vede jeden východ do společné chodby a na schodiště. Vždy označeno šipkami s piktogramy. Schodiště objektu včetně podest a mezipodest je chráněná úniková Strana 20 ( celkem 79)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1

Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Dokument: Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15, Příloha 1 Jde o prohlášení Převodce (Nový domov SBD) o tom co je převedeno na Nabyvatele (člen SBD), do jeho vlastnictví

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013)

Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE. Stavebně technické provedení (ver.16042013) Standard rodinného domu - projekt TRIANGL ŘEPORYJE Stavebně technické provedení (ver.16042013) Základy základové pasy z prostého betonu vyztužené sítí KARI betonové tvarovky ztraceného bednění + armatura

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA KOMBI

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA KOMBI MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA KOMBI Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Katalog. www.ovelos.com. www.ovelos.com Katalog www.ovelos.com www.ovelos.com 1 800 888 016 WWW.OVELOS.COM 2 PROJEKT 101 / 3+kk PROJEKT 102 / 4+1 Garáž 01 Zádveří: 5,06 m2 02 Chodba: 18,28 m2 03 Obývací pokoj: 48,00 m2 04 Kuchyň: 10,80 m2 05

Více

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY

K A T A L O G DŘEVOSTAVBY K A T A L O G DŘEVOSTAVBY 2015 1 PROJEKT 101 / 3+kk 01 Zádveří: 2,75 m2 02 Koupelna+WC: 3,21 m2 zastavěná plocha: 58,6 m2 užitná plocha: 48,6 m2 obytná plocha: 42,6 m2 03 Pracovna: 9,17 m2 04 Obývací pokoj:

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích

Standardy. Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích Standardy Projekt řadových rodinných domů č. 1-6 a 7-9 v Řevnicích je řešen jako řadové rodinné domy o třech sekcích vždy po třech domech, celkem devět řadových domů. Řadové domy jsou buď třípodlažní (1-6)

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD VANOVÁ ZÁSTĚNA GERONA Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje

Více

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci

Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 1 Byt 4+1 v ulici U Jam 17 v Plzni Bolevci Příloha č. 2 Byt 4+1 v Rabštejnské ulici 21 v Plzni Bolevci Příloha č. 3 Byt 2+1+J+H v Turistické ulici 6 v Plzni Bolevci Příloha č. 4 Byt 3+1 v Kralovické

Více

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ Bytové družstvo Varnsdorfská 346 IČO: 25681010 se sídlem: Praha 9, Varnsdorfská 346 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr., vložce 4169 Domovní řád ČÁST I. Čl.1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2.

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Nová Valcha III.fáze Standardy provedení. Bytové domy 1/6. základy. podlaha 1.NP. podlaha 2. Nová Valcha III.fáze Standardy Bytové domy Konstrukční řešení základy betonové monolitické pasy podlaha 1.NP železobetonová deska, Elastek 40, pěnový polystyren EPS 100 Stabil, bet. mazanina podlaha 2.NP

Více

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil

a rl ~ ll ll ll ll.. ll ll ll ~ fil g ~ IČ':-DIC : II spoi~gnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ll soudem v Jil Příloha č. 13 Příloha č. 13 Vzor protokolu o provedeném odstranění vad a nedodělků {"Protokol") sepsaný níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami Městská část Praha 8 se sídlem: Praha 8- Libeň, Zenklova

Více

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA II

MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA II MONTÁ ŽNÍ NÁ VOD MADEIRA II Všeobecné informace Prosím řádně překontrolujte obal i zboží z důvodu možného mechanického poškození při přepravě. Překontrolujte prosím i obsah balení, jestli obsahuje všechny

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VEDENÍ INSTALACÍ, VNITŘNÍ KANALIZACE OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení

Více

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

Prohlášení. vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: 1. Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

Katalog standardů. Koupelny Dveře Kování Podlahy. Václav Černý e-mail: vaclav.cerny@passerinvest.cz, tel.: +420 724 607 209

Katalog standardů. Koupelny Dveře Kování Podlahy. Václav Černý e-mail: vaclav.cerny@passerinvest.cz, tel.: +420 724 607 209 Katalog standardů PASSERINVEST GROUP, a.s. Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 Koupelny Dveře Kování Podlahy Václav Černý e-mail: vaclav.cerny@passerinvest.cz, tel.: +420 724 607 209 Standardy bytového domu/společných

Více

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy

1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201, Praha 6 - Řepy Společenství vlastníků jednotek Vondroušova 1199-1201 Vondroušova 1200 163 00 Praha 6 - Řepy 1. nabídka a koncepční popis realizace záměru střešní nástavby na panelové bytovém domě Vondroušova 1199-1201,

Více

Prohlášení vlastníka budovy

Prohlášení vlastníka budovy Prohlášení vlastníka budovy Podle 5 zákona č.72/1994 Sb. Vlastník : Hlavní město Praha (IČ 00064581), se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Staré město Svěřená správa nemovitosti ve vlastnictví

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu FILtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu JRSF-HW DN 125 150 200 8/2008 Popis JUDO ochranný filtr se zpětným

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586 TECHNICKÁ ZPRÁVA K AKCI : 1 ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů 1614 pavilon stravování a školní družiny stavební úpravy a změna užívání v části stavby školní družina a) identifikační údaje : Objednatel : Město

Více

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád

V y h l á š k a. Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996. Domovní řád V y h l á š k a Obce Praskačka č. 5/96 ze dne 6.9.l996 Domovní řád Zastupitelstvo Obce Praskačka se podle 36 odst. l písm. f zák. č. 367/l992 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů usneslo dne 6.9.l996.vydat

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace

BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY. A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva. D. Výkresová dokumentace BYTOVÝ DŮM Č.P. 103 V DÍVČÍM HRADĚ ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE STAVBY A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva D. Výkresová dokumentace říjen 2014 projektant: Ing. Karel Siuda A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBSAH:

Více

POPIS PRVKU. Čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy, např. TOPWELL od firmy GAPA

POPIS PRVKU. Čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy, např. TOPWELL od firmy GAPA . PP. NP, Praha 6 Vokovice, Nechanského 3/859 ak.č.: 343- ROMĚR (mm) Čistící rohož s rámem pro zapuštění do podlahy, např. TOPWELL od firmy GAPA Rozměr š x d : ks - 600 x 2000 mm Plocha: ks,2 m 2 Celkem

Více

Dokončení domu základní

Dokončení domu základní Svislé nosné konstrukce Obvodové konstrukce Stropy Střešní konstrukce Střešní krytina Vnitřní příčky Omítky vnitřní zděné Dokončení domu základní zděné, cihelné bloky 240 mm fasádní zateplovaní systém

Více

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD

PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD PÓROBETON Ostrava a.s. Třebovická 5543/36 722 02 Ostrava Třebovice REKLAMAČNÍ ŘÁD I. Obecná ustanovení PÓROBETON Ostrava a.s. jako výrobce pórobetonových výrobků a dodavatel dalších komponentů pro hrubou

Více

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ

997 150, bez DPH. malý RD. 2+kk typ: 36. ALKA DOMKY s. r. o. bezplatná linka 800 801 802 www.alkadomky.cz STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ 2013 STANDARDNÍ PROVEDENÍ DŘEVOSTAVBY NA KLÍČ Součástí katalogové ceny za vybudování rodinného domu neboli dřevostavby na klíč je tzv. standardní provedení, za které NEPLATÍTE NIC navíc. Kompletní hrubá

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek v rozestavěném domě podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů PŘÍLOHA č.1 I. VLASTNÍK DOMU ROZESTAVĚNÉ BUDOVY Ing.

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy.

Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Směrnice k provádění údržby bytového fondu a stanovení úhrad za opravy. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 15.4.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Čl.1 Dlouhodobá záloha na opravy

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 - Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 163 / bytový dům F / 12. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.122.224 Kč vč. DPH (4.454.108 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky

Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky Kupní smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů ve znění pozdějších předpisů mezi těmito

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA. NERATOVICE č. p - 1 - DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA BAŽINA NERATOVICE č. p. 1206 1209 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovy bytového družstva Bažina, upravuje domovní

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK

Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK INVESTIČNÍ ZÁMĚR Stavební úpravy ubytovacího bloku A na kolejích JAK Datum zpracování: říjen / 2014 Zpracovatel: Zadavatel: Ing. Jiřina Dvořáková Mendelova univerzita v Brně Správa kolejí a menz Ing. Jana

Více

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.2 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.2 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 29.7.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra konstrukcí pozemních staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE D.1.4.1 Technická zpráva 2016 Lukáš Hradečný OBSAH: A. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 A.1 IDENTIFIKACE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 6. Fotodokumentace...3 STRANA 1

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RAINtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu ZEMNÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU GREENLIFE 11700-47000 l 03/2015

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTU Písnice - Vrtilka OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka standard popis A) KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY základy Betonové

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN BE001 Žebřiny Benchmark Kiddi OBSAH TECHNICKÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 NÁKRES... 4 MONTÁŽ... 4 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 4 2 NA ÚVOD Tyto žebřiny

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV 1 VNITŘNÍ KANALIZACE PŘEČERPÁVÁNÍ ODPADNÍCH VOD OCHRANA PROTI VZDUTÉ VODĚ Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré D Dokumentace objektu D.1 Technická zpráva Dokument: 179-5.D1 Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy A Účel objektu 3 B Zásady

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP

Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP Odborné posouzení stavebních vad Předmět: Bytový dům, Lásenická 1513, Praha 9 - Kyje Vlhkost zdiva 1.PP Zadavatel Ing. Ludmila Matějková Lásenická 1513 198 00 Praha 9 - Kyje Zpracovatel Ing. Tomáš Zeidler

Více

BD III ETAPA A _SO_BE OBSAH OBSAH...1

BD III ETAPA A _SO_BE OBSAH OBSAH...1 OBSAH OBSAH...1 A. STAVEBNÍ ČÁST - TECHNICKÁ ZPRÁVA...2 A.1. POPIS OBJEKTŮ...2 A.2. DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ...2 A.3. ZEMNÍ PRÁCE...2 A.4. NOSNÉ KONSTRUKCE...2 A.4.1. Založení budovy...2 A.4.2. Spodní

Více

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU

ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU ZÁZNAM O PREVENTIVNÍ KONTROLE STAVU KONTAKTNÍHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO SYSTÉMU Investor/majitel objektu: Místo stavby (obec, ulice a číslo objektu): Nákres půdorysu objektu s označení stran objektu: Povětrnostní

Více

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC

MASIVNÍ ZATEPLENÍ, DŘEVĚNÁ EURO OKNA - TROJSKLA, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KUCHYŇSKÉ LINKY, VYSOKÝ STANDARD KOUPELEN A WC - BYDLENÍ V KLIDNÉ ČÁSTI MĚSTA V BLÍZKOSTI CENTRA - JEDNOTNÁ KONCEPCE BYTOVÉHO CELKU - 100 BYTŮ S TERASAMI /OD 28 M 2 DO 117 M 2 / - 97 KRYTÝCH A VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ - ZDĚNÁ STAVBA TŘÍDY B MASIVNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod

ZTI vodovod, kanalizace, plynovod ZTI vodovod, kanalizace, plynovod OBSAH: 1. ÚVOD 2. KANALIZACE 3. VODOVOD 4. DOMOVNÍ PLYNOVOD 5. ZÁVĚR 1. ÚVOD Projekt řeší domovní vodovod, domovní splaškovou a dešťovou kanalizaci a domovní plynovod

Více