BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje"

Transkript

1 z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza Benterari kolektiv autorů (MS architekti s.r.o.) 03/2014

2 2

3 OBSAH 1 PRAHA 3 /ŽIŽKOV/ - URBANISMUS, ARCHITEKTURA, VÝVOJ OBYTNÉ SLOŽKY A ROZVOJ ÚZEMÍ Zájmová plocha analýzy Územní rozvoj a plánování v lokalitě Demografie v lokalitě Závěry swot analýz ze strategického plánu z roku Priority městské části Asanace Žižkova předfáze současného rozvoje Na co lze u nových rezidenčních projektů navazovat a co je třeba napravit Nákladové nádraží- následný stupeň rozvoje Historie vývoje názoru na revitalizaci území nákladového nádraží Budova Soulad koncepce s probíhajícím rozvojem Předmět analýzy Parametry tří nových rezidenčních lokalit Obytný soubor Central Park Praha Urbanistická koncepce Architektonická koncepce Obytný soubor Na Vackově Urbanistická koncepce Architektonická koncepce Obytný soubor Zelené město Urbanistická koncepce Architektonická koncepce ZÁVĚR Porovnání lokalit z pohledu udržitelného rozvoje Srovnání lokalit z pohledu architekta Srovnání lokalit z pohledu obyvatele Co vyplývá z analýzy POUŽITÁ LITERATURA

4 1 PRAHA 3 /ŽIŽKOV/ - URBANISMUS, ARCHITEKTURA, VÝVOJ OBYTNÉ SLOŽKY A ROZVOJ ÚZEMÍ Lokalita Prahy 3 je zajímává v tom, že přiléhá k samotnému centru Prahy. Vine se jako paprsek z centra na periferii. Město je charakteristické blokovou zástavbou včetně uliční sítě. Starší část má bloky nepravidelných kompaktních tvarů, uliční síť je daná půdorysem rostlého města v novodobější historické éře vývoje. Tato část byla narušena vloženým sídlištem podél ulice Roháčovy, důsledek tzv. asanace Žižkova. Bloky jsou vymezeny ulicemi Rokycanova/ Z/, Roháčova/ S/, Jeseniova/ J/ a Ostromečská /V/. Obr. 1 - Polohopisný plán města Žižkova z roku 1905 Novější část jsou bloky poměrně pravidelné, obdélníkového tvaru. Vývoj mezi dvěma světovými válkami v minulém století přinesl rozvolněnější, převážně obytnou zástavbu s jinou dimenzí uliční sítě. Hlavní uliční síť hlavních tahů má dimenzi městských bulvárů se čtyřpruhovými vozovkami uprostřed rozdělenými zvýšeným tramvajovým pásem (Koněvova od Ohrady po Hrdlořezy, Želivského třída, Vinohradská od Flory k Hagiboru o šířce cca 30 m, Olšanské ulice dokonce o šířce 40 m). Dimenze Želivského třídy byla dána rovněž vznikem Nákladového nádraží Žižkov, jakéhosi logistického dopravního centra na periferii tehdejší Prahy. Vývoj druhé poloviny století navázal v partiích Jarova na dimenze uliční sítě předcházející etapy. Spojujícím prvkem je zeleň, která se line od Vítkova až na Židovské pece. Problematické ovšem je, že je přerušována dopravními tahy s obtížnými nástupy do ní. Řešení obtížných nástupů mezi celky zeleně bylo a bude jistě předmětem dalšího řešení. 1.1 Zájmová plocha analýzy V analýze rozvoje bydlení nás bude zajímat plocha od hranice poměrně nenarušené blokové rostlé zástavby, kde může docházet k poměrně malému územnímu rozvoji, směrem ven z města na plochách, kde se nyní staví nové rezidenční projekty. Za tuto hranici autorka považuje Rokycanovu ulici, která tvoří hranici na západě směrem do centra Prahy. Zajímavé a velké plochy rozvoje, využívané novými rezidenčními, nově 4

5 BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 realizovanými a plánovanými, projekty v Praze 3 pak jsou: lokality přilehlé k parku Parukářka - Central Park Praha, rezidence v Jeseniově ulici / plošně menší celky/, rozvojová plocha Nákladového nádraží, plochy přilehlé k parku Židovské pece- projekt Na Vackově a jeho realizovaná část Alfarezidence nebo plocha doléhající ke Spojovací ulici na konci Koněvovy vy ulice, již na ploše Prahy 9 - projekt Zelené město. Žižkova jak se měnil jeho obraz a zastavěnost v průběhu let1 Obr. 2- Ortofotomapa této části Žižkova Pohled z věžě směr Nn Olšanskou 1 Zdroj: www. 5

6 BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE Obr. 3- Zájmová plocha analýzy lokalit rezidenčních projektů / realizovaných a ve výstavbě za posledních 10 let/ 1/ Rezidence Jeseniova / Gedeco /, 2/ Rezidence Jeseniova / Satpo /, 3/ Central Park Praha / 4/ Na VackověVackově Alfarezidence / Metrostav Vackov /, 5/ Zelené město / Lighthouse a Daramis group / 6/ Pod Kapličkou / PHA/, 7/ Ecocity Malešice / Jrd /, 8/ Byty Malešice / Sidigroup / 6

7 Z těchto lokalit nás bude zajímat především projekt Central Park Praha, Na Vackově, Zelené město. Jsou to projekty vysoce ceněné architektonickou obcí, mají nesporně vysoké architektonické kvality. Nás bude zajímat jejich urbanistická koncepce a jejich přínos pro celou čtvrť. Obr 4. Rozvojové plochy- rezidenční projekty V práci jsou zjednodušeně popsány také fáze asanace Žižkova jako důležitá předfáze současného výstavby a rozvoj prostoru Nákladového nádraží jako fáze následující současnému rozvoji Žižkova s velkým dopadem na budoucnost lokality. Asanace proto, že svým plánovaným zásahem, ke kterému nakonec nedošlo v celém rozsahu, spojovala nejenom obrodu stavebního fondu, ale architekti a dopravní inženýři připravovali dopravní propojení celého Žižkova, povrchové metro D, hostivařskou radiálu. Nákladové nádraží zase lemuje významnou tangenciální tepnu Jana Želivského a bylo plánované dopravní napojení Olšanské ulice skrz areál směrem ke Spojovací tzv. Jarovskou spojkou. Prohlášení budovy za kulturní památku však dochází k narušení a přehodnocování původních plánů, dle posledních návrhů snad bude čelní fasádou budovy protažena tramvajová trať, nikoliv vysokokapacitní komunikace. Obě fáze a jejich vývoj jsou stručně popsány níže, obě mají společné dopady na dopravní infrastrukturu. Dalšími zajímavými počiny ve výstavbě této části Žižkova byla také pokračující zástavba kolem Koněvovy od Ohrady směrem ven z města- např. kolonie rodinných domů u Pražačky či sídliště Habrová, ale ty v práci autorka pomíjí jako projekty s menší budovatelskou razancí pro vzhled a funkci města. 1.2 Územní rozvoj a plánování v lokalitě V tuto chvíli pracuje Odbor územního rozvoje Prahy 3 se strategickým plánem / kromě územního plánu města Prahy/, který byl vytvořen v roce 2005/ Sociofond a kol., 2005/. Jeho přesný název je Strategická koncepce a program rozvoje městské části Praha 3. Dále pracuje s novým strategickým plánem - Strategický plán rozvoje městské části Praha 3 vydaným v dubnu 2010, zpracovaným firmou JL-plán / Ing. Jiří Lauerman a spol./. Původní strategický plán byl zpracován velmi podrobně, plán rozvoje z roku 2010 z něho těží a zapracovává některé novější požadavky tehdejšího politického vedení. Návrhová část strategického plánu z roku 2010 si klade za cíl splnění střednědobých/ 2015/ a dlouhodobých horizontů / 2030/. Plán obsahuje tzv. karty rozvojových aktivit. Hodně z těchto karet má vazbu na rozvoj obytné funkce, protože cílem městské části je přilákat nové obyvatele. Důvodem přílivu nových obyvatel by mělo být kvalitní bydlení v soukromém vlastnictví. Plán obsahuje např.. kartu A02-1- podpora nové bytové výstavby, a regenerace bytového fondu, a02-3- rozvoj obytných funkcí a ochrana ploch určených územním plánem pro bydlení. Každá karta má specifikovanou 7

8 rozpočtovou částku /např. 100 mil. Kč/. U některých karet je rozpočet definován velmi obecně, s tím že rozpočet programu bude upřesněn. Ve strategickém plánu je stanoveno, že bude následně zpracován tzv. akční plán. Akční plány pro rok zpracovány byly, pro rok 2013 již ne. V této době vzniká strategický plán nový, protože na radnici došlo k obměně koalic a stávající koalice TOP 09, ČSSD a sdružení ŽnS, KDU-ČSL a nezávislých, řídící město od června 2012, má jiné představy o rozvoji města a kvalitě a úrovni zpracování strategického plánu. Její prioritou je např. rozvoj lokality Nákladového nádraží, ale v jiném duchu než koalice předchozí viz. kapitola Nákladové nádraží. Zdá se, že novému vedení radnice jde také o lepší a kvalitnější způsob zpracování strategických dokumentů a analýz a jejich hlubší aktualizaci. Akční plán pro rok 2013 vlastně nebyl přijat. Monitorovací tým pro územní rozvoj byl rozpuštěn a byla sestavena nová řídící komise pro aktualizaci strategického plánu a následně akčních plánů pro další roky 2014, Na úřadě byla vytvořena pozice specialisty pro strategické plánování, který má na starosti aktivní práci na přehodnocování a koordinaci prací na novém strategickém plánu, který by platil pro roky Tento pracovník je zároveň spolu s některými zastupiteli členem řídící komise. Komise byla ustanovena 06/2013, takže se jedná opravdu o čerstvé změny. Zároveň v 03/ 2013 byla vybrána v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, firma ACQ advisors, která má ruku v ruce s řídící komisí úřadu pomoci s efektivním řízením úřadu. Dalším dokumentem, se kterým městská část pracuje je Komunitní plán rozvoje sociálních služeb městské části Praha 3 na období Tento plán se vztahuje k potřebám a nabídce služeb pro obyvatele Prahy 3. Slouží jako důležitý podklad pro zpracování strategického plánu. V současnosti se rovněž zpracovávají podklady pro zpracování nového metropolitního plánu, který by měl změny na takto velkých rozvojových plochách zahrnovat. Plán by měl nahradit stávající územní plán hlavního města. Autorem nového plánu by se měl stát Ing. arch. Roman Koucký a jeho kancelář. V průběhu roku 2013 jsou jednotlivé městské části seznamovány s postupem prací a ideou plánu. 04/ 2013 se Výbor pro územní rozvoj vyjadřoval k návrhu zadání metropolitního plánu. Plán by měl pracovat jiným způsobem než doposud s vymezením ploch a funkcí. Ve vyjádření úřadu Prahy 3 se říká, že není vyjasněno, jakým způsobem bude nakládáno s podněty/ stanovisky, požadavky, nástroji / z předešlé přípravy konceptu ÚP, jestli se bude jednat o formu překlopení a je znát u zastupitelů MČ obava z experimentu, jelikož nebyl ještě předveden žádný prototyp úrovně zpracování MP a zatím je vše v rovině ideové. Městská část se v tomto roce vyjadřovala k mapě velkých rozvojových ploch z územně analytických podkladů, odevzdávala své připomínky. 01/2012 Výbor pro územní rozvoj / ovšem ještě ve starém složeni/ projednával a vyjadřoval se k zahájení řízení o vydání vyhláškou celoměstsky významných změn III ÚP SÚ HMP / Z2746/00, Z 2747/00, Z 2750/00). Dále Výbor vydal připomínky k úplné aktualizaci územně analytických podkladů HMP. 8

9 Obr. 5- Mapa velkých rozvojových ploch Z2600 je lokalita Nákladového nádraží, kde v současnosti probíhá dokončování Podkladové studie s regulačními prvky s variantou zachování budovy jako kulturní památky a protažení tramvajové dráhy do Malešic. Podkladovou studii pro změnu ÚPn Z2600/00 zpracovává ÚRM pro MČ P3, po výběru z variant bude zaslána na OÚP MHMP (pořizovatel ÚPn). Ing.arch.Jan Sedlák je ve zpracovatelském týmu jako externista, nominovaný městskou částí. Byl již zpracovatelem studie z roku 2010/ tzv. kompromisní varianty/. Tato plocha v sobě obsahuje také další projekty např. Rezidenci Nový Žižkov od Petra Franty, developer Rail Real a.s., kterou pokladová studie využívá/ nemá vydané ÚR/ nebo i projekt Discovery Group. Podrobněji viz. další text- Nn. Záměr PHA 637 je záměr Severní části Nákladového nádraží/ developer Discovery Group, Hamiltons Architects, má vydané Úr / i stanovisko Eia /, ale městská část se proti němu odvolala. Preferuje nově daleko menší kapacity, především u obchodního centra, kde nyní bez možnosti realizace Jarovské spojky, je jeho realizace v takovém rozsahu prakticky nemožná. Podkladová studie lokality zkoumá dopravní únosnost stávajích komunikací. Podrobněji viz. další text. Lokalita je obytný soubor Vackov, z něhož se část již realizovala, část má vydané stavební povolení a část je v současnosti právě projednávána s URMem. Podrobněji viz další text. / developer Metrostav Vackov, generální projektant MS architekti s.r.o./. Jedná se o kombinaci ploch bydlení s objekty i nebytovou funkcí. Podrobněji viz další text. Záměr PHA 668 je lokalita Červený dvůr, má vydané ÚR/ i stanovisko Eia / developer není znám, autor Siadesign CZ s.r.o- nyní Staret architects, Hocková/. Jedná se o velký komplex budov s převážnou funkcí bydlení, v areálu budou, ale i nebytové prostory, MŠ, minimarket, garáže. Lokalita Rezidence Central Plaza, bytový dům s vydaným ÚR./ developer Central group/. 9

10 Obr.6 - Projekt Central Plaza, zdroj: Stavební fórum, článek Central Group vstupuje na trh nájemního bydlení ze dne Ve vyjádření se také k rozvojovým plochám řadí plocha 21102, kde byla již dokončena a kolaudována stavba Sokola Žižkov, na zbytek plochy bylo požádáno o změnu ÚPn, původně s doporučením městské části, aby byl záměr doplněn studií / mělo se jednat o změnu na bydlení/, později byl záměr nedoporučen. V tuto chvíli by tato změna neměla být uvedena, projednávání změny dle vyjádření úřadu Prahy 3 netrvá. Tyto rozsáhlé plochy mají nepochybně významný vliv na nárůst bydlení v městské části. Žádné podrobnější tabulky bydlení, analýza nárůstu bytů neexistují. Byly zpracovány pro tzv. kompromisní variantu pro Nn panem Sedlákem v roce 2010 a nyní se zpracovává v podkladové studii tabulka nová a dá se předpokládat, že s novým strategickým plánem budou shromážděny nová čísla. Tabulka 1- Bilance ploch pro původní kompromisní variantu, Zdroj: studie Nn z roku

11 Obr. 7 - Funkční využití ploch v kompromisní variantě z roku 2010 pro Nn, zdroj: studie Nn z roku Demografie v lokalitě Na Praze 3 v současnosti žije zhruba 72 tisíc obyvatel / v 60. Letech to bylo až 124 tisíc/, přičemž je zajímavé je, že na přelomu 19. a 20. století to bylo stejné číslo. Od roku 2006 narostl počet obyvatel o cca 3 tisíce. Velké množství- 25 % jsou obyvatelé nad 60 let průměrný věk je také hodně vysoký 43 let, rovněž tak index ekonomického zatížení 39,8 %. Pokud nedojde k velkému přílivu obyvatel, počet obyvatel poklesne za 10 příštích let / to znamená do roku 2020/ o 20 %. Rozloha městské části je 6.5 km 2, hustota obyvatel na km2 je trochu vyšší než v jiných městských částech / obyvatel / km2/. Většina 80 % aktivních obyvatel pracuje v obchodu a službách, část ve stavebním průmyslu 17,4 %. Trendem porevolučních let, který už však je třeba brát v úvahu, je také nulové zastoupení výroby. Tato skutečnost generuje velký podíl nevyužitých ploch, které zůstaly nevyužity po zániku původní výrobní funkce. Typickým příkladem je Nákladové nádraží Žižkov. Souběžně se zánikem výrobní funkce dochází také k zániku pracovních pozic Závěry swot analýz ze strategického plánu z roku 2010 Ze swot analýz vyplývají důležitá fakta, pro účel této práce vybírá autorka ta, která se dají případně naplnit na rozvojových plochách, nebo bezprostředně se týkající popisovaných lokalit nebo fakta, která jsou překvapující či ve vazbě na obytnou funkci. SWOT zdravotnictví: - neexistence LDN a její možná realizace, neexistence lůžek následné péče - možný zánik vlastní funkční plochy pro zdravotnictví v novém ÚP SWOT školství: malá nabídka středních odborných učilišť, nedostatečná kapacita MŠ, volné kapacity v ZŠ, ale malá variabilita škol, chybí např. gymnázium s cizojazyčnou výukou / pokrytí poptávky ze strany přistěhovavších se cizinců/, chybí doplňkové prostory při jednotlivých ZŠ 11

12 SWOT sociální péče: chybí klasický domov důchodců, chybí zařízení podobné domu na půl cesty, startovací byty pro sociálně slabé mladé lidi, azylové domy pro rodiče s malými dětmi, středisko prvotní výchovné péče, dílny/ rezidenční sociální služby SWOT sport: nerovnoměrné rozmístění sportovních ploch, nedostatečná kapacita sportovních ploch v rezidenčních lokalitách SWOT kultura: koncentrace kultury převážně do historických částí města, možná lokalizace v rozvojových prostorech SWOT doprava: koncept metra D, který ale není příliš podporován městskou částí, chybí kvalitní přestup Želivského- tram, možné prodloužení kolejové dopravy ze Žižkova do Malešic, neexistence použitelné cyklokomunikace a chybějící strategie rozvoje cyklodopravy, hrozba poddimenzování spojky na východ z Jana Želivského, hrozící narůstající tangenciální tranzit ulicí Jana Želivského zvláště při opravě severojižní magistrály v centru Prahy. Obr.8- Analýza obslužnosti ploch dle strategického plánu z roku

13 Tab.2- SWOT analýza bydlení, zdroj: SP 2010 Bydlení a bytová politika Silné stránky Slabé stránky dlouhodobá koncepční bytová politika MČ koncentrovaná a systematická správa komunálního majetku nízký podíl nekvalitního bytového fondu podstatné změny vlastnické struktury bytového fondu růst dynamiky regeneračních procesů domovního fondu vedoucí ke zkvalitnění bytové funkce velký rozsah plánované bytové výstavby Příležitosti Hrozby nevhodná velikostní skladba bytů (velmi vysoký podíl malých bytů o 1 obytné místnosti) vysoký podíl starého bytového fondu s velkými nároky na údržbu a opravy zanedbaná údržba panelových domů zastaralost a zchátralost veřejného prostoru (bariéry v území přístupu k MHD a službám, nízká péče o náměstí, uliční parter) realizace připravených projektů s převažující funkcí bydlení nabídka finančních produktů pro zajištění bydlení zvýšený zájem ekonomicky silnějších skupin obyvatel o bydlení městského typu (zastavení procesu migrace ven z města ) zájem mladých rodin o soukromovlastnické formy bydlení zvýšení podpory státu v oblasti bydlení zvyšování kvality bydlení zlepšením jeho zázemí a nabídky služeb zvyšování finanční náročnosti nové výstavby i oprav bytového fondu dopady ekonomické recese sociální dopady deregulace nájemného růst počtu neplatičů v nájemních bytech chátrání zprivatizovaného staršího bytového fondu z důvodů celkově vysokých nákladů na bydlení, které neumožní vytváření dostatečných rezerv pro potřebu údržby a oprav přílišné rozšíření hotelového průmyslu na území Žižkova na úkor bydlení Priority městské části STANOVENÍ DŮLEŽITOSTI (PRIORIZACE) PROGRAMOVÝCH ÚKOLŮ označení název programového úkolu výsledek pořadí PÚ02 Zvýšení kvality bydlení a souvisejících služeb 12,38 1. PÚ04 Rozvoj volnočasových a sportovních areálů 13,24 2. PÚ05 Posílení pozice Prahy 3 jako centra vzdělanosti 13,93 3. PÚ10 Rozvoj sociálních služeb pro občany MČ a snížení rizik vzniku sociálních problémů 14,02 4. PÚ07 Zlepšení péče o veřejná prostranství, zeleň a údržbu komunikací 15,

14 PÚ03 Revitalizace oblasti nového centra MČ (lokalita nákladového nádraží Žižkov a její okolí) 17,32 6. PÚ06 Koncepční a udržitelné řešení všech druhů dopravy 17,95 7. PÚ01 Rozvoj ekonomických aktivit a pracovních příležitostí 18,98 8. PÚ08 Zvýšení kapacity a spolehlivosti technické infrastruktury 19,00 9. PÚ11 Podpora občanských aktivit 19, PÚ09 Podpora vyššího využití potenciálu návštěvnických cílů 19, Tab. 3- Priorizace cílů Prahy 3 dle strategického plánu z roku Asanace Žižkova předfáze současného rozvoje Obr. 9 - Ilustrační foto pavlačového domu, autor Karel Cudlín z výstavy: Věčný Žižkov Obr. 10- Ilustrační ortofotomapa sídlištních bloků K asanaci Žižkova vedla situace na pražských sídlištích, kdy byla omezena jejich možnost další expanze ven z města na okrajových plochách, bránila jí zejména ochrana zemědělské půdy. Dále bylo potřeba uplatnit razanci dopravních inženýrů, kteří chtěli touto cestou prorazit rostlou čtvrtí tzv. hostivařskou radiálu, povrchově budovat metro D. Současně byla hustá zástavba severního svahu Žižkova přímo lákadlem vyzývajícím k uplatňování zásad moderního bydlení, Corbusierových ideí zakotvených v Athénské chartě. Ve starých pavlačových domech převažovaly byty s jednoduchými dispozicemi s nedostatečným hygienickým zázemím. 14

15 Standardizace vložených staveb pak změnila kus individuálního města na sídliště se ztrátou typických prvků jako jsou ulice a náměstí. Při pohybu v prostoru to vede jistým způsobem ke ztrátě orientace a zmatku, protože sídlištní blok pak opět přechází ve starší zástavbu. Regeneraci a humanizaci vloženého sídliště se kancelář MS architekti věnovala předchozích 10 let poměrně intenzivně. Ať již se jednalo o plánovanou regeneraci bloku Jeseniova, Sabinova, Roháčova či o kompletní postupně prováděnou rekonstrukci DPS Roháčova. Projekty se snažily umístit do vnitrobloků podzemní parkoviště a regenerovat zeleň. Zajímavá je například současná iniciativa radnice, která pomocí vyzvané soutěže, hledá řešení pro Komenského náměstí / prostranství před Hudební školou hl. města Prahy/. Soutěž by do místa měla vrátit parterové prvky. O výsledcích je možné spolurozhodovat prostřednictvím internetu. Obr. 11- Vize asanace, Zdroj: článek o výstavě Věčný Žižkov K další velké etapě v okolí Prokopovy ulice už naštěstí nedošlo. Na sklonku totality se jí občané snažili zabránit a celý proces zbrzdili. Velké dopravní stavby nebyly realizovány. Dá se říci, že rozsah zásahu s celkového pohledu na dopad města není tak výrazný a zničující. Navíc se daří přechodová místa mezi sídlištěm a okolní zástavbou dobře doplňovat. Takovým dobrým příkladem může být 15

16 rezidence Jeseniova od Unit architekti, blok 4 obytných domů tvoří kompaktní uzavřený blok, na jižní straně lemovaný parkem Parukářka. Obr.12- Rezidence Jeseniova/ Gedeco/ - Unit architekti - nové rezidenční projekty v zájmové oblasti Obr. 13- Rezidence Jeseniova / Satpo/ Obr. 14- Rezidence Pod Kapličkou / PHA/ 16

17 1.2.5 Na co lze u nových rezidenčních projektů navazovat a co je třeba napravit Tab.4- SWOT analýza existující zástavby, obytného prostředí Žižkov- činžovní domy z století, sídliště Silné stránky Slabé stránky Dobrá dostupnost centra města Dobrá dostupnost MHD Dobrá dostupová vzdálenost parkové zeleně Dobrá dostupnost občanské vybavenosti Kompaktní urbanistická struktura obytných bloků Existence mateřských, základních, vysokých škol Komplexní péče o bytový fond Příležitosti Hluk z dopravy v hlavních tazích Zanedbanost bytového fondu v hlavních tazích Nedostatečná bezbariérovost Nízká integrace občanské vybavenosti do obytných domů Absence kvalitního urbanistického parteru (základní mobiliář- lavičky, osvětlení, pítka, stojany na kola, odpadkové koše, kontejnery, ) Stav vnitroblokové zeleně Neúdržba a čistota prostor v některých lokalitách Objekty jen částečně zrekonstruované např. výměna oken na sídlišti Nedostatek parkovacích míst bez karty, nedostupnost míst Nedostatek parkovacích míst na sídlišti Špatná přístupnost zeleně- vstupy Špatné podmínky pro cyklisty Vandalismus Hrozby Zatraktivnění parteru bytových objektů Řešení parkování Obnova mobiliáře Údržba veřejného prostoru, zeleně Propojení rezidenčních lokalit, překonání dopravních tahů pomocí nové zástavby např. urbanistickým řešením Nn Řešení dopravní situace, odliv aut z tangenciálních tahů Majetkoprávní problémy s pozemky Neprostupnost ploch po areálech opuštěných výrobou Nekontinuita obytného prostoru (přerušovaná zástavba dopravními tahy, špatné nástupy do zeleně Vytváření koncových ostrůvků nových rezidenčních zástaveb s malou vybavenostínepropojenost s okolím 17

18 Obr. 15- Ilustrační foto kompaktní zástavby Žižkova Nákladové nádraží- následný stupeň rozvoje Obr. 16- Ilustrační foto vnitřku dvou hlavních křídel budovy Nákladového nádraží Bývalý areál Nákladového nádraží Žižkov v Praze 3 je se svou rozlohou přes 33 ha největším potenciálně rozvojovým územím v Praze. Část tohoto areálu s hlavní budovou byla 3. prosince 2010 ministerstvem kultury prohlášena za kulturní památku. Jedná se o jádro areálu trojkřídlou funkcionalistickou budovu z roku 1935, dvě vrátnice a oplocení podél ulice Jana Želivského. Zachování rozlehlých budov bývalého nákladového nádraží však brání modernímu rozvoji čtvrti. S rozhodnutím o památkové ochraně nesouhlasily České dráhy, které vlastní budovu i většinu pozemků areálu, ani původní vedení městské části Prahy 3. Komplikují se tím totiž nejen plány na další využití areálu pro novou obytnou čtvrť, ale také řešení místní dopravní situace prodloužením Olšanské ulice, tedy vybudování tzv. Jarovské spojky. Přitom nebude-li tato komunikace, vedoucí v současném koridoru dráhy, tedy mimo urbanizované území, po dobudování Pražského okruhu funkční, dojde k dramatickému nárůstu dopravy na ulicích Koněvova, Českobrodská, Vinohradská a Černokostelecká a v důsledku toho k výraznému zhoršení životních podmínek rezidentů. 18

19 1.2.7 Historie vývoje názoru na revitalizaci území nákladového nádraží Obr. 17- Historická fotografie budovy nádraží Společnost České dráhy, a. s., zastoupená společností Žižkov Station Development, a. s., tedy vlastník pozemků, se proti rozhodnutí ministerstva kultury v prosinci 2010 odvolala. V odvolání uvedla, že je třeba citlivě zvažovat rovnováhu mezi ochranou památek a potřebami rozvoje lidské společnosti památkovou hodnotu totiž nelze chápat odděleně, s přepjatým formalismem, protože smyslem památek je přispívat ke zvýšení kvality života lidí. V daném případě je třeba území revitalizovat tak, aby se stalo součástí skutečně živého urbánního prostředí, což by při zachování obtížně využitelné budovy nebylo možné. Nákladové nádraží není v provozu již od roku Obrovská funkcionalistická stavba má kromě administrativního křídla dvě skladová křídla, dlouhá několik set metrů, mající pouze hrubou konstrukci bez tepelných izolací a dalšího vybavení. Významná část strojního zařízení stavby již neexistuje, tím nádraží ztratilo velkou část své historické hodnoty. Proto i odbor památkové péče pražského magistrátu vyjádřil názor, že areál nelze bez asanace využít, a vyhlášení památky nedoporučil. V kontextu podobných evropských průmyslových staveb z té doby, např. velkoskladu Van Nelle v Rotterdamu nebo Zollverein v Essenu, není budova nákladového nádraží ničím zvlášť výjimečná. Zachování areálu Nákladového nádraží Žižkov ve svém vyjádření zpochybnila i mezinárodně proslulá architektka Eva Jiřičná. Došla k závěru, že je možné zachovat spíše jen fragmenty existujícího nádraží. Doslova říká: Zdá se mi nepravděpodobné, že objekt navržený na začátku minulého století pro převážně skladovací funkce s velmi omezujícím konstrukčním systémem by se dal v celé existující formě použít ke komerčním, kulturním, správním či jiným účelům, pokud by neexistovala dostatečně velká dotace státu nebo jiných institucí. Komerčně je nepravděpodobné, že by takové řešení připadalo v úvahu. Je nutno vzít v úvahu již existující komerční komplexy v blízkosti nádraží Žižkov a požadavky vycházející z nového projektu. Nedomnívám se, že splnění požadavků památkové komise, jak je formulováno v současné době, je reálné; skrývá v sobě nebezpečí úplného rozpadu existujících budov a dlouhé zdržení regenerace této části Prahy. 19

20 Tím potvrdila dřívější posudek prof. ing. arch. Vladimíra Šlapety, který ve své analýze došel k závěru, že v kontextu podobných evropských průmyslových staveb své doby není budova nákladového nádraží ničím zvlášť výjimečná a podobné budovy se najdou i v Praze. Ve svém posudku Vladimír Šlapeta upozorňuje na celosvětový trend, že metropole získávají území z bývalých nádraží a využívají je k rozvoji. Celý žižkovský komplex byl zbudován výsostně účelově pro administrativní, skladovací a překládací provoz. Protože šlo o nákladové nádraží, chybí tu velkorysé veřejné prostory, které by se daly využít například pro muzeum či galerii, jako například u pařížského nádraží d Orsay. Z hlediska zdravé urbanistické strategie velkého a atraktivního území, které se tu nabízí a které je velkou výzvou pro architekty, městskou správu, investory i obyvatele města, je zachování celého areálu naprosto nereálné: vytvářelo by značné překážky velkorysému prostorovému konceptu nové zástavby, které by problematická památková hodnota bez původní funkce nemohla vyrovnat, uzavírá prof. Šlapeta. Přes tento vývoj názoru došlo k rozhodnutí o definitivním zachování budovy Nn. Zasloužil se o to zejména Klub za starou Prahu. S obměnou vedení na radnici došlo i k formulaci nového názoru na budovu nádraží Budova Stavba z 30. let patřila podle odborníků k nejmodernějším svého druhu v Evropě jak z hlediska technologie, tak z hlediska architektury. Národní památkový ústav (NPÚ) vnímá funkcionalistickou budovu jako cennou připomínku architektury své doby. Podle památkářů je ale areál schopen pojmout i novou funkci. Investor doufá přitom, že nebudou trvat na jejím zakonzervování. Náklady na opravu jsou odhadnuty na dvě až tři miliardy korun s tím, že investor počítal, že by část rozsáhlé budovy mohla sloužit ke komerčním účelům, vzniknout by mohly loftové byty a kanceláře, veřejné účely. Avšak se změnami politického vedení na radnici Prahy 3, kdy vedení nakloněné razantním územním změnám vystřídala nová koalice, která dlouhodobě bojuje za zachování budovy a přenosu některých kulturních institucí do této budovy, došlo k ustoupení od Jarovské spojky / zvažuje se jen běžná komunikace a tramvajová trať/, podpory projektu Discovery Group a bourání nádraží. Existuje plán na rozdělení budovy na 14 dílů a v současné době probíhá proces zjišťování, zda je to technicky a právně proveditelné. O účast na tomto projektu projevilo zájem několik institucí např. Galerie Jaroslava Fragnera, Národní filmový archiv, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní filmový archiv, Městská knihovna v Praze, Centrum pro současné umění Praha, Muzeum hlavního města Prahy či akce Designblock. Nejvíce se v této věci angažuje občanské sdružení Tady není developerovo. / Dan Merta, Matěj Stropnický/. Prohlášení NN za kulturní památku byl podnětem Klubu za starou Prahu. Dne byla v kinu Aero uspořádána debata k budoucnosti NN, kterého se účastnili zástupci jednotlivých aktérů. Debata byla rozdělena na jednotlivé bloky, kdy v prvním bloku vystoupili zástupci občanskému sdružení Dan Merta, Michal Novotný za Klub za starou Prahu, Leoš Anderle ze Sekyra group, a Jan Sedlák/ autor studie z roku 2010?/. Zejména Jan Sedlák poukázal na to, že za 6 let/ od doby kdy se projektu věnuje/, kdy budova byla součástí územního rozvoje, pak nebyla a tedˇ se znovu s budovou počítá, nevidí nějaký posun. 20

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek

SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek SWOT analýza Skupina - ekonomika a majetek OBLAST: EKONOMIKA nízká míra nezaměstnanosti v celorepublikovém měřítku tradiční existence celostátně a celoměstsky významné veřejné administrativy a veřejných

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYTOVÝ DŮM, KUTNÁ HORA Atelier KOHOUT TICHÝ ATZBP ZS2011/2012 RICHARD OTT STUDIE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE řešené území Morfologie terénu a zástavby Kutné hory m_1:7500 Charakter zástavby rodinné domy -řádkové,

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic ÚZEMNÍ STUDIE ZLIV POD TRATÍ v katastrálním území Zliv u Českých Budějovic Pořizovatel: UPLAN Zastoupený Ing. Vlastimilem Smítkou Vlastiboř 21 392 01 Soběslav mobil: 773 638 043 e-mail: uplan@uplan.cz

Více

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ

CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ CENTRAL GROUP změní Nákladové nádraží Žižkov na unikátní PARKOVOU ČTVRŤ 19. 10. 2016 Sever Nákladového nádraží Žižkov CENTRAL GROUP odkoupil pozemky v létě 2016 od Discovery Group Celková plocha pozemků

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně.

Průvodní zpráva. Identifikační údaje. Urbanistické řešení. Architektonické řešení. Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Průvodní zpráva Identifikační údaje Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně Urbanistické řešení Kontext lokality Městská část Komín se nachází v severozápadní části města Brna. Komín je původně

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY MĚLNÍK ZMĚNA č.3 - NÁVRH ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ

DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA DŮM NA HRANĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, ULICE SOKOLSKÁ Průvodní zpráva Dům na hraně Valašské Meziříčí, ulice sokolská 1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI Urbanistický návrh zohledňuje dané místo, navazuje

Více

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů

Zápis ze 147. jednání Sboru expertů Zápis ze 147. jednání Sboru expertů 4. 2. 2016 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal

Více

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne 10. ledna 2011

Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/ Praha 1. V Praze dne 10. ledna 2011 Magistrát hlavního města Prahy Odbor územního plánu Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 V Praze dne ledna 2011 Námitka občanů Prahy podaná zmocněným zástupcem veřejnosti ve věci řízení o vydání celoměstsky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 582 ze dne 16.07.2014 č.j.: 628/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 582 ze dne 16.07.2014 Vyjádření MČ Praha 3 k oznámení záměru "Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy", podle zákona č. 100/2001 Sb.,

Více

archiproject POLYFUNKČNÍ DŮM HOSTIVAŘ - PRAŽSKÁ architektonické & projekční studio

archiproject POLYFUNKČNÍ DŮM HOSTIVAŘ - PRAŽSKÁ architektonické & projekční studio archiproject architektonické & projekční studio POLYFUNKČNÍ DŮM HOSTIVAŘ - PRAŽSKÁ Vycházíme z mantinelů, které místo ukládá. Ale i tak to musí být hodnotná residenční budova, postavena na racionálním

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ

NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE NÁVRH ZÁSTAVBY V LOKALITĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY GEN. SVOBODY V HLUČÍNĚ ZADÁNÍ STUDENTSKÉ PRÁCE Zpracoval úřad územního plánování - MěÚ Hlučín, odbor výstavby, oddělení rozvoje, plánování a

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012

robust architects zhodnocení projektu pro stavební povolení prostor bývalých kasáren, krnov draft / 2012 obsah stávající stav a předloený projekt pro stavební povolení text - úvod ortofoto mapa s vyznačením řešeného území fotografie současného stavu území situace z projektu pro sp pohledy z projektu pro sp

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1

SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI. 1 SEKYRA GROUP PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 1 www.sekyragroup.cz Sekyra Group Real Estate reference (1/2) Historie: Společnost založená v roce 1996 navázala na advokátní praxi dr. Sekyry v oboru nemovitostí Společnost

Více

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN

NÁJEMNÍ BYTY BERANKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ING.ARCH. KRISTINE KARHANOVÁ GRIGORYAN SEZNAM PŘÍLOH: A B AUTORSKÁ ZPRÁVA AXONOMETRIE C1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:15000 C2 FVÚ_ÚP 1:1000 C3 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 1 1:500 C4 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE _ VARIANTA 2 1:500 101 PŮDORYS

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE

OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE LIST Č. - 1 :4,0 1 OBJEMOVÁ STUDIE MŠ PITKOVICE název souboru - číslo strany datum tisku - 01/2013 formát eatelier 2013 TITULKA ÚVODNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: MATEŘSKÁ ŠKOLA PITKOVICE Parc. č.1/6

Více

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů.

Konečné natočení jednotlivých objektů je ovlivněno pozicí domu na parcele, orientaci ke světovým stranám, ale také na výhledech jednotlivých bytů. ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 2014 / 2015 Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně- Komíně Urbanistický koncept Koncept projektu spočívá ve vytvoření struktury bytových domů jako typicky městského způsobu bydlení.

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

můj katalog nemovitostí

můj katalog nemovitostí můj katalog nemovitostí exkluzivní lokalita kvalita & design výjimečnost trvalá hodnota nadčasovost bezpečnost dětská hřiště služby pohodlí Do svého katalogu jste si vybrali tyto nemovitosti: nemovitost

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES

ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ - CH. N. VES ÚZEMNÍ STUDIE TŘI ČTVRTĚ" - CH. N. VES PRŮVODNÍ ZPRÁVA DATUM: ZPRACOVAL: SPOLUPRÁCE: 06/2012 DOC. ING. ARCH. KAREL BOŽEK, CSc, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT F&K&B, a.s. ING. ARCH. LIBOR FOUKAL NA VALTICKÉ 756

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE VRACOV NÁM. MÍRU JIŽNÍ ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE název: katastrální území: zadavatel: pořizovatel: zpracovatel: Územní studie Vracov nám. Míru jižní část Vracov Město Vracov, náměstí Míru 202,

Více

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová

Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Nejdek ÚP 2014 - projednávaný územní plán ing. arch. Vlasta Poláčková a ing. arch. Zuzana Hrochová Vize rozvoje města Město v srdci přírody, ze kterého není třeba odjíždět, které poskytuje dobré podmínky

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14

Praha - Žižkov. Anita Prokešová Richard Ott. LS 2010/11 Urbanismus I. mapový list 56_14 Praha - Žižkov Popis území Čtvrť Žižkov se nachází východně od centra Prahy. Patří převážně do městské části Praha 3. Žižkov začal vznikat v druhé polovině 19. století a v roce 1922 byl připojen k Praze.

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. Opatov sever. Ing.arch. Gabriela Elichová

Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města. Opatov sever. Ing.arch. Gabriela Elichová Analytická studie úprav fasád objektů v rámci regenerace Jižního Města Opatov sever Ing.arch. Gabriela Elichová 2012 Lokalita Opatov sever Lokalita ležící na sever od Centrálního parku ve střední části

Více

KLECANY, DO KLECÁNEK 22

KLECANY, DO KLECÁNEK 22 Bytové domy, DO KLECÁNEK 22 E-mail: info@michalhavelkacz Mob: +420 604 253 941 www michalhavelka cz ZÁSTUPCE INVESTORA: David Kunze tel : 603826604 ŘÍJEN 2016 Ing Arch Patrik Dolák ČÍS VÝKR: - - POPIS

Více

ZKAPACITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARKOVACÍCH PLOCH S RESPEKTOVÁNÍM NÁROŽNÍ PROLUKY ULIC ŽIŽKOVY A KOMENSKÉHO V PÍSKU

ZKAPACITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PARKOVACÍCH PLOCH S RESPEKTOVÁNÍM NÁROŽNÍ PROLUKY ULIC ŽIŽKOVY A KOMENSKÉHO V PÍSKU ZKAPACITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PLOCH S RESPEKTOVÁNÍM NÁROŽNÍ PROLUKY ULIC ŽIŽKOVY A KOMENSKÉHO V PÍSKU STUDIE VYUŽITELNOSTI VE VARIANTÁCH INVESTOR: Město Písek adresa: Velké náměstí 114/3 39 19 Písek PROJEKTANT:

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území

Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Textová část a) Zdůvodnění zvoleného urbanistického a dopravního řešení stavby v území Objekt městského úřadu a městského sálu je situován uvnitř bloku vymezeném ulicemi Tovární a Školní v centrální části

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013

Exkluzivní. Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz LISTOPAD 2013 Exkluzivní nemovitosti Kompletní nabídku nemovitostí a poskytovaných služeb naleznete na www.remaxcollection.cz Představení kanceláře The RE/MAX Collection Platinum The RE/MAX Collection je prémiová značka

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/ Prostějov. zastoupen. Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem Prostějov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: OBJEDNATEL: RICHARD ŠMÍDA U Spořitelny 157/5 796 01 Prostějov zastoupen Ing. Jaroslavem Šikulou Pod Kosířem 57 796 01 Prostějov POŘIZOVATEL: Magistrát města Prostějova, Stavební úřad

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova

ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE POŘIZOVATEL Magistrát města Prostějova ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY RD KRASICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název akce Pozemky Místo stavby Kraj : : p.č. 230 a 232/1 k.ú. Krasice : ulice Krasická a její okolí

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT

KONVERZE ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY ČVUT DIPLOMOVÁ PRÁCE ZS 2011/2012 AUTOR: BC. MONIKA BOŠTIČKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE: ING. ARCH. ALEŠ LANG STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM AREÁLU ZLÍCHOVSKÉHO LIHOVARU ZPRACOVAL DOC. ING. ARCH.

Více

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666

YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT bezplatná zákaznická linka: 800 200 666 YIT STAVO Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6 domov@yit.cz www.yit.cz Hyacint Modřany A (II. fáze) Váš domov rozkvétá v Modřanech

Více

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu:

Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Přehled hlavních návrhových lokalit, včetně samostatného popisu: Obrázek 1 - přehled lokalit přestavby Ulice Budyšínská Ulice Zhořelecká Ulice Hrádecká ulice Na Výsluní, Hornická Točka autobusu v ulici

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 Objednatel Zpracovatel Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice +420 481 565 111 posta@mesto.jilemnice.cz

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

ATELIER KOHOUT - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. David Tichý Ph.D. hostující konzultant: ing.arch. Irena Fialová Zimní semestr 2009

Více

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ

KOTI HYACINT. Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ KOTI HYACINT Váš domov rozkvétá v Modřanech WWW.YIT.CZ budova E pasivní budova F budova D Všechny vizualizace uvedené v této brožuře jsou pouze informativní. Bydlení ve finském stylu O projektu Hyacint

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA KOSTELA V BRNĚ - LÍŠNI PRŮVODNÍ ZPRÁVA Diplomová práce školní rok 2011/2012 FA VUT Brno 1. Popis stavby a. Popis území Novostavba kostela s komunitním centrem je navrhována na pozemku nedaleko

Více

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie

Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Letenský trojúhelník ověřovací hmotová studie Identifikační údaje Místo: Praha 7, Holešovice Zadavatel: Městská část Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7 IČO: 00063754 Zastoupený: Tel.: Email:

Více

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM:

ŘADOVÉ DOMY MODŘANY. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Modřanský biograf PROGRAM: PROGRAM: VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 3. - Modřanský biograf A B C D E F identifikační údaje lokalita stávající stav původní záměr navržená studie námitky název stavby: místo stavby: Řadové domy v Modřanech parc.č.

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa

Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Zadání Územní studie US 11 Rozšíření obytného souboru Špičák Město Česká Lípa Pořizovatel: Městský úřad Česká Lípa, stavební úřad, úřad územního plánování, náměstí T.G. Masaryka 1, 470 35 Česká Lípa, vyřizuje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM. VYPRACOVAL Filip Šauer LS 2010/2011 FA ČVUT Ú15114. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. arch. Miroslav Cikán MgA.

AREÁL ČINŽOVNÍCH DOMŮ POD VYŠEHRADEM. VYPRACOVAL Filip Šauer LS 2010/2011 FA ČVUT Ú15114. VEDOUCÍ PRÁCE Ing. arch. Miroslav Cikán MgA. DOBOVÉ FOTOGRAFIE PŮVODNÍ STRUKTURY REGULAČNÍ PLÁN POČÍTAJÍCÍ S BLOKOVOU ZÁSTAVBOU NOVÉ STRUKTURY SOUČASNÝ STAV HISTORIE Na začátku 18. století bylo Podskalí povětšinou nezastavěné a byly tam převážně

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod

PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod PTICE ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jihovýchod Zpracovatel : Ing. arch. Milič Maryška, Letohradská 3/369, 170 00 Praha 7 datum : leden 2015 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce : Zpracovatel : PTICE - ÚZEMNÍ STUDIE

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 940/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 880 ze dne 25.11.2015 Odpis nerealizovatelné investice městské části Praha 3 vynaložené na panelové domy, garáže a na ostatní akce

Více

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle ů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP 2016 1 Navrhovaná úprava: Míra využití ploch 1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE RODINNÝ DŮM - VČELNÁ RODINNÝ DŮM Projektant: Místo stavby: Plocha pozemku: Zastav. plocha domu: Zas. plocha garáže: Obestavěný pr. domu: Zpevněné plochy: Ing. arch. Jan Klein Ing. arch. Jakub Pubal p.č.

Více

KONCEPCE ÚPRAV Úterý od 17:00 hodin ve společenské místnosti SD JILM

KONCEPCE ÚPRAV Úterý od 17:00 hodin ve společenské místnosti SD JILM 1 sídliště spořilov jilemnice - celková urbanistická studie park na spořilově harmonogram únor 2015 - leden 2016 celková urbanistická studie projekt nového spořilovského parku únor 2016 I. setkání březen,

Více

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH

REVITALIZACE KOUPALIŠTĚ V ÚVALECH ARCHITEKTONICKÁ STUDIE, sídlo : Libníkovice 3, 503 46 Třebechovice p. O., kancelář : Velké náměstí 147, Hradec Králové 500 03, IČ : 02827727, e - mail : office @ mecnerova.cz, telefon : + 420 775 289 984

Více

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů

Zápis ze 133. jednání Sboru expertů Zápis ze 133. jednání Sboru expertů 4. 7. 2013 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Otto Dvořák doc. Ing. arch. Michal Hexner JUDr. Tomáš Homola

Více

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ

NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ARCHITEKTURY ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I. FACULTY OF ARCHITECTURE DEPARTMENT OF DESIGN I. NOVÉ NA STARÉ BRNO, NÁROŽÍ BRATISLAVSKÁ - STARÁ NEW

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo

JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIŘICE U MIROSLAVI okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Obec Jiřice u Miroslavi

Více

Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně. Podnět k Výboru pro územní rozvoj z

Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně. Podnět k Výboru pro územní rozvoj z Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně Podnět k Výboru pro územní rozvoj z 27.9.2016 Unikátní zelený pás od Vítkova až do Třešňovky a dále Platný Územní plán severně a východně od

Více

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11

Hezký Milíčov. Jednání občanů a odborníků. 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 Hezký Milíčov Jednání občanů a odborníků 28. května 2012 Komunitní centrum Matky Terezy u stanice metra Háje, Praha 11 o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ

Více

NADĚJE MASARYKOVO NÁDRAŽÍ A+R SYSTEMS/ A.D.N.S./ CMC ARCHITECTS CIGLER MARANI+ATELIÉR DVA/ AP ATELIER ATELIER FNA/ ATELIERS JEAN NOUVEL

NADĚJE MASARYKOVO NÁDRAŽÍ A+R SYSTEMS/ A.D.N.S./ CMC ARCHITECTS CIGLER MARANI+ATELIÉR DVA/ AP ATELIER ATELIER FNA/ ATELIERS JEAN NOUVEL NADĚJE MASARYKOVO NÁDRAŽÍ A+R SYSTEMS/ A.D.N.S./ CMC ARCHITECTS CIGLER MARANI+ATELIÉR DVA/ AP ATELIER ATELIER FNA/ ATELIERS JEAN NOUVEL NADĚJE STUDIE PŘESTAVBY ÚZEMÍ MASARYKOVA NÁDRAŽÍ A+R SYTEMS A.D.N.S.

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Development na Ostravsku

Development na Ostravsku Development na Ostravsku Ing. Radka Demčáková account manager S.K. Neumanna 608/7 702 00 Ostrava e-mail: radka.demcakova@stingcommerce.cz www.rksting.cz Cílem prezentace je: Úvod Seznámit Vás s vývojem

Více

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016

Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Nabídka kancelářských prostor v areálu Letiště Václava Havla Praha Prosinec 2016 Str. 1 PŘEHLED BUDOV Vybrané budovy jsou umístěny ve dvou lokalitách, budova APC v blízkosti Terminálu 1 a 2 (areál Sever),

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

Název materiálu: Problematika developerských projektů v Turnově obchodní centra

Název materiálu: Problematika developerských projektů v Turnově obchodní centra Podklady na zasedání ZM dne: 25. dubna 2013 4 Název materiálu: Problematika developerských projektů v Turnově obchodní centra Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Zúčastní se projednávání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více