ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE"

Transkript

1 *UOHSX0054FMY* UOHSX0054FMY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S696,731/2012/VZ-15167/2013/511/MGr Brn 12. srpna 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve spjených správních řízeních zahájených dne na návrhy z téhž dne, jejichž účastníky jsu zadavatel Státní zdravtní ústav, příspěvkvá rganizace, IČO , se sídlem Šrbárva 49/48, Praha 10 Vinhrady, navrhvatel účastníci Sdružení SHM Zdravtní ústav se sídlem v Ostravě, příspěvkvá rganizace, IČO , se sídlem Partyzánské náměstí 7, Ostrava - Mravská Ostrava a Přívz (veducí účastník), EKOLA grup, spl. s r.., IČO , se sídlem Mistrvská 4/558, Praha 10 Malešice, Akustika Praha s.r.., IČO , se sídlem Thákurva 7, Praha 6, kteří uzavřeli dne smluvu sdružení, ve správním řízení zastupení JUDr. Věru Martínkvu, zaměstnankyní Zdravtníh ústavu se sídlem v Ostravě, vybraný uchazeč v části 1 Eclgical Cnsulting a.s., IČO , se sídlem Na Střelnici 343/48, Olmuc Lazce, vybraný uchazeč v části 2 MaREXCOM s.r.., IČO , se sídlem Ssnvecká 578/2, Praha 8 Trja,

2 ve věci přezkumání úknů zadavatele Státní zdravtní ústav, příspěvkvá rganizace, IČO , se sídlem Šrbárva 49/48, Praha 10 Vinhrady učiněných při zadávání veřejné zakázky STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY FÁZE II, část 1 hlavní železniční tratě a část 2 hlavní letiště Praha-Ruzyně, v tevřeném řízení, jehž známení byl deslán k uveřejnění dne a uveřejněn v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2011/S , rzhdl takt: I. Zadavatel Státní zdravtní ústav, příspěvkvá rganizace, IČO , se sídlem Šrbárva 49/48, Praha 10 Vinhrady neddržel při zadávání veřejné zakázky STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY FÁZE II, část 1 hlavní železniční tratě a část 2 hlavní letiště Praha-Ruzyně, pstup stanvený v 78 dst. 4 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ve spjení s 44 a 6 dst. 1 citvanéh zákna tím, že nestanvil dílčí hdntící kritérium Návrh metdlgie a technickéh zpracvání nabízenéh plnění transparentně a v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky tak, aby si jedntliví uchazeči veřejnu zakázku mhli udělat přesnu představu tm, jaké řešení bude zadavatel prefervat, přičemž tent pstup mhl pdstatně vlivnit výběr nejvhdnějších nabídek, a dsud nedšl k uzavření smluvy ani v jedné části veřejné zakázky. II. Jak patření k nápravě pstupu uvedenéh ve výrku I. Úřad pr chranu hspdářské sutěže pdle 118 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, ruší část 1 a část 2 předmětnéh zadávacíh řízení. III. Pdle 119 dst. 2 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, a pdle 1 dst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kteru se stanví paušální částka nákladů řízení přezkumání úknů zadavatele pr účely zákna veřejných zakázkách, se zadavateli Státní zdravtní ústav, příspěvkvá rganizace, IČO , se sídlem Šrbárva 49/48, Praha 10 Vinhrady ukládá: uhradit náklady řízení ve výši ,-- Kč (třicet tisíc krun českých). Náklady řízení jsu splatné d dvu měsíců d nabytí právní mci tht rzhdnutí. Zadávací řízení ODŮVODNĚNÍ 1. Zadavatel Státní zdravtní ústav, příspěvkvá rganizace, IČO , se sídlem Šrbárva 49/48, Praha 10 Vinhrady (dále jen zadavatel ) uveřejnil pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ), v infrmačním systému veřejných zakázkách dne pd ev. č a v Úředním věstníku Evrpské unie dne pd ev. č. 2011/S známení tevřenéh řízení za účelem zadání veřejné zakázky 2

3 STRATEGICKÉ HLUKOVÉ MAPY FÁZE II rzdělené na část 1 hlavní železniční tratě, část 2 hlavní letiště Praha-Ruzyně a část 3 aglmerace Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem Teplice, Liberec a Olmuc (dále jen veřejná zakázka ) Předmět plnění veřejné zakázky vymezil zadavatel v známení zakázce jak pskytnutí služby na zpracvání strategických hlukvých map pr hlavní železniční tratě, hlavní letiště Praha-Ruzyně a aglmerace Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem Teplice, Liberec a Olmuc, přičemž ddal, že v suladu s ustanvením 98 zákna VZ je tat veřejná zakázka rzdělena na 3 části, viz článek 1.3 zadávací dkumentace. Uchazeč se může ucházet zpracvání jedntlivých částí neb celý subr strategických hlukvých map (tedy zpracvání 3 částí sučasně). Zadavatel stanvil předpkládanu hdntu veřejné zakázky ve výši ,- Kč bez DPH. 3. Jak základní hdntící kritérium pr zadání veřejné zakázky zadavatel v známení zakázce uvedl hspdářsky nejvýhdnější nabídku, přičemž jak dílčí hdntící kritéria zvlil: nabídkvá cena v Kč vč. DPH za jedntlivé části zakázky (váha 80 %) návrh metdlgie a technickéh zpracvání nabízenéh plnění (váha 20 %). Průběh zadávacíh řízení v části 1 veřejné zakázky 4. Z dkumentace veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel bdržel pr část 1 jedna celkem tři nabídky. Z prtklu jednání a úknech kmise ze dne vyplývá, že v části 1 hdntící kmise vyřadila kvůli rzprům v nabídce (knkrétně při prkazvání technických kvalifikačních předpkladů) uchazeče Eclgical Cnsulting a.s., IČO , se sídlem Na Střelnici 343/48, Olmuc Lazce (dále jen Eclgical Cnsulting a.s. ) a dále uchazeče SUDOP PRAHA a.s., IČO , se sídlem Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkv (dále jen SUDOP PRAHA a.s. ), a t pr nesplnění pdmínky bsažené v 51 dst. 4 zákna. Vzhledem k tmu, že v tét části veřejné zakázky zbyla puze nabídka účastníků Sdružení SHM Zdravtní ústav se sídlem v Ostravě, příspěvkvá rganizace, IČO , se sídlem Partyzánské náměstí 7, Ostrava - Mravská Ostrava a Přívz (veducí účastník), EKOLA grup, spl. s r.., IČO , se sídlem Mistrvská 4/558, Praha 10 Malešice a Akustika Praha s.r.., IČO , se sídlem Thákurva 7, Praha 6 kteří uzavřeli dne smluvu sdružení, ve správním řízení zastupených JUDr. Věru Martínkvu, zaměstnankyní Zdravtníh ústavu se sídlem v Ostravě (dále jen navrhvatel ), byl zadavateli dpručen uzavřít smluvu s tímt uchazečem. Zadavatel se zttžnil se závěry hdntící kmise a dne rzhdl přidělení části 1 veřejné zakázky navrhvateli. 5. Dne bdržel zadavatel námitky uchazeče SUDOP PRAHA a.s. prti vylučení z účasti v zadávacím řízení a námitky prti rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky. Zadavatel shledal námitky uchazeče SUDOP PRAHA a.s. prti vylučení z účasti v zadávacím řízení za relevantní a rzhdnutím ze dne jim vyhvěl a zárveň zrušil rzhdnutí přidělení zakázky ze dne navrhvateli a rzhdnutí ze dne vylučení uchazeče SUDOP Praha a.s. z další účasti v zadávacím řízení. Dne zadavatel rvněž rzhdl nvém psuzení a hdncení nabídek v části 1 veřejné zakázky. 1 Vzhledem k předmětu spjených správních řízení bude dále relevantní část 1 hlavní železniční tratě, část 2 hlavní letiště Praha-Ruzyně předmětné veřejné zakázky (dále jen část 1 a část 2 ). 3

4 6. Z prtklu jednání a úknech kmise ze dne vyplývá, že při nvém psuzení a hdncení nabídek psuzvala a hdntila hdntící kmise všechny nabídky uchazečů v části 1 veřejné zakázky, přičemž nabídka uchazeče SUDOP PRAHA a.s. byla z dalšíh psuzení a hdncení nabídek vyřazena pr nesplnění minimálních pžadavků kladených zadavatelem na metdlgii. Za nejvýhdnější shledala hdntící kmise nabídku uchazeče Eclgical Cnsulting a.s. Zadavatel se zttžnil s dpručením hdntící kmise a dne rzhdnul přidělení části 1 předmětné veřejné zakázky uchazeči Eclgical Cnsulting a.s. Tt rzhdnutí navrhvatel bdržel dne Dne byly zadavateli dručeny námitky navrhvatele prti rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky v části 1 veřejné zakázky, kterým zadavatel p přezkumání jejich právněnsti nevyhvěl. Rzhdnutí námitkách bdržel navrhvatel dne Vzhledem k tmu, že navrhvatel nepvažval rzhdnutí zadavatele námitkách za učiněné v suladu se záknem, pdal dpisem ze dne návrh na přezkumání úknů zadavatele u Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (dále jen Úřad ). Průběh zadávacíh řízení v části 2 veřejné zakázky 9. Z dkumentace veřejné zakázce vyplývá, že zadavatel bdržel pr část 2 tři nabídky. Z prtklu jednání a úknech kmise ze dne vyplývá, že v části 2 vyřadila hdntící kmise z dalšíh psuzení a hdncení nabídku uchazeče Ing. Jiříh Drahty, J*D*S ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SEKCE HLUKU, IČO , se sídlem Na Staré silnici 194, Kněževes (dále jen J*D*S ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ) pr nesplnění technických kvalifikačních předpkladů. Hdntící kmise následně vyhdntila v části 2 jak nejvýhdnější nabídku uchazeče MaREXCOM s.r.., IČO , se sídlem Ssnvecká 578/2, Praha 8 Trja (dále jen MaREXCOM s.r.. ), druhá v přadí se umístila nabídka navrhvatele. Zadavatel se všem nezttžnil se závěry hdntící kmise a nařídil nvé psuzení a hdncení nabídek, nebť se v suvislsti psuzváním kvalifikace uchazeče MaREXCOM s.r.. vyskytla pchybnst, zda tent splnil pžadavky na technické kvalifikační předpklady plynucí z 56 dst. 2 písm. a) a h) zákna, přičemž zadavatel uvedl, že k nvému psuzení a hdncení nabídek hdlá přizvat na jednání hdntící kmise v suladu s ustanvením 6 dst. 4 zákna rvněž dtčené uchazeče za účelem vysvětlení jejich nabídky. 10. Z prtklu jednání a úknech kmise ze dne vyplývá, že při nvém psuzení a hdncení nabídek byla z dalšíh psuzení a hdncení vyřazena hdntící kmisí nabídka uchazeče J*D*S ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pr nesplnění technických kvalifikačních předpkladů. Za nejvýhdnější shledala hdntící kmise nabídku uchazeče MaREXCOM s.r.. Zadavatel se zttžnil s dpručením hdntící kmise a dne rzhdnul přidělení části 2 předmětné veřejné zakázky uchazeči MaREXCOM s.r.. Tt rzhdnutí navrhvatel bdržel dne Dne byly zadavateli dručeny námitky navrhvatele prti rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky v části 2 veřejné zakázky, kterým zadavatel p přezkumání jejich právněnsti nevyhvěl. Rzhdnutí námitkách bdržel navrhvatel dne

5 12. Vzhledem k tmu, že navrhvatel nepvažval rzhdnutí zadavatele námitkách za učiněné v suladu se záknem, pdal dpisem ze dne návrh na přezkumání úknů zadavatele u Úřadu. Ke správnímu řízení v části 1 veřejné zakázky Obsah návrhu 13. V návrhu navrhvatel specifikuje, že jej pdává prti nvému psuzení a hdncení nabídek a prti rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky. Následně navrhvatel stručně ppisuje pstup zadavatele při zadávání části 1 veřejné zakázky a z th pstupu vyvzuje nejisttu zadavatele při zadávání tak významné veřejné zakázky, jaku je zpracvání strategických hlukvých map, a rvněž také pakvané, dluhdbé a markantní prušvání hmtněprávních a prcesních ustanvení zákna. 14. Navrhvatel dále pukazuje na t, že nedílnu sučástí předmětu plnění veřejné zakázky je rvněž zpracvání pdkladů pr reprting strategických hlukvých map pr Evrpsku kmisi, které musí být zpracvány v suladu s dkumentem Delivery Guide fr Envirmental Nise Data, Versin 1.3, April 2012 a dkumentem Reprting Mechanism prpsed fr reprting under the Envirmental Nise Directive 2002/49/EC, Handbk (including data Specificatins). Dále navrhvatel pukazuje na bd zadávací dkumentace, kde je deklarván, že je ddavatel při zpracvání strategických hlukvých map vázán směrnicí Evrpskéh parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 hdncení a řízení hluku ve venkvním prstředí, resp. její vnitrstátní implementací, zejména ustanveními zákna č. 258/2000 Sb., chraně veřejnéh zdraví a změně některých suvisejících záknů, ve znění pzdějších předpisů, vyhlášku č. 567/2006 Sb. a dalšími knkretizvanými právními předpisy. Navrhvatel dále shrnuje důvdy prvádění strategickéh hlukvéh mapvání a využití jeh výstupů a vyvzuje z th, že veškeré úkny v rámci zpracvání strategických hlukvých map musí být prvedeny na velmi vyské dbrné úrvni s c mžná nejpřesnějšími dstupnými vstupními údaji. 15. Navrhvatel dále v návrhu uvádí, že v části zadávací dkumentace jsu pd písm. d) knkretizvány pžadavky na zpracvání strategických hlukvých map, jejichž výpčty pdle zadavatele musí ddavatel prvádět pdle vyhlášky č. 523/2006 Sb., hlukvém mapvání, a dle suvisejících výpčtvých metd uvedených v Dpručení Kmise 2003/313/ES ze dne 6. srpna 2003, přičemž výpčty v části 1 veřejné zakázky se musí řídit nizzemsku nárdní výpčtvu metdu, publikvanu v Rekenen Meetvrschrift Railvekeerslawaai 96, Ministerie Vlkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 Nvember Navrhvatel dále specifikuje, že jeh návrh směřuje prti všem úknům zadavatele, učiněných v průběhu zadávacíh řízení na předmětnu část veřejné zakázky, které vylučují, neb by mhly vylučit zásady stanvené v 6 zákna a v jejichž důsledku hrzí neb vznikla újma na právech navrhvatele. Ddává rvněž, že návrh směřuje prti rzhdnutí zadavatele ze dne přidělení části 1 veřejné zakázky uchazeči Eclgical Cnsulting a.s., přičemž je navrhvatel přesvědčen, že nebyl řádným záknným prcesním pstupem anulván rzhdnutí předělení veřejné zakázky (resp. její části 1) ze dne , kdy byl i v infrmačním systému veřejných zakázkách uveřejněn dne známení 5

6 výsledku zadávacíh řízení, pdle něhž byla zakázka zadána dne navrhvateli. Navrhvatel uvádí, že k části 1 veřejné zakázky d dne pdání návrhu nebdržel infrmaci pstupu zadavatele pdle 79 dst. 5 zákna, tedy rzhdnutí zadavatele nvém psuzení a hdncení nabídek. 17. Navrhvatel se rvněž dmnívá, že se zadavatel dpustil prcesníh pchybení, když v rzpru s 79 dst. 5 zákna nevydal rzhdnutí nvém psuzení a hdncení nabídek předlžených v části 1 veřejné zakázky, přičemž ani důvdy pr nvé psuzení a hdncení nabídek, uvedené v prtklu jednáních a úknech hdntící kmise ze dne , nebsahují dkaz na řádně vydané rzhdnutí zadavatele nařizující prvedení nvéh psuzení a hdncení nabídek. Navrhvatel tedy uvádí, že mu byla dňata mžnst pdat prti neexistujícímu úknu zadavatele námitky. 18. Navrhvatel dále zmiňuje, že pdle 79 dst. 5 zákna zadavatel rzhdne nvém psuzení a hdncení nabídek, pkud zjistí, že pstup stanvený záknem prušila hdntící kmise, všem v tmt případě nedšl k prušení zákna hdntící kmisí, nýbrž ze strany zadavatele, který fakticky autremeduru v důvdnění jinéh rzhdnutí zrušil své vlastní rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky. 19. Navrhvatel je přesvědčen, že zadavatel prušil ustanvení 81 dst. 3 zákna, když byla pakvaně psuzvána a hdncena rvněž nabídka již řádně vylučenéh uchazeče, a t uchazeče Eclgical Cnsulting a.s. Navrhvatel se dmnívá, že vylučení nabídky tht uchazeče měl knečnu platnst, nebť byl uchazeči řádně známen a n prti němu nepdal námitky. Navrhvatel rvněž nesuhlasí s názrem zadavatele, že nařízení nvéh psuzení a hdncení nabídek v sbě imanentně bsahval zrušení všech úknů učiněných při půvdním psuzení a hdncení nabídek a úknů na ně navazujících. Napak se dmnívá, že žádným svým rzhdnutím neb jiným úknem zadavatel neanulval své rzhdnutí vylučení uchazeče Eclgical Cnsulting a.s. Navíc navrhvatel zastává názr, že zadavatel při nvém psuzení a hdncení nabídek prušil zákn, pkud shledal kvalifikaci uchazeče Eclgical Cnsulting a.s. za prkázanu, nebť ten pdle jeh názru neprkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 dst. 2 písm. a) zákna, když k prkázání předmětnéh technickéh kvalifikačníh předpkladu předlžil svědčení Správy silnic Olmuckéh kraje ze dne , ze kteréh vyplývá, že zakázka byla plněna v rce 2006 (tedy referenci starší než tři rky), přičemž svědčení pvažuje navrhvatel za neplatné, nebť nebsahuje pžadvané náležitsti rzsah služby, finanční hdntu zakázky, údaje bjednateli a rvněž byl vydán v dbě pskytvání služeb (nejednal se tedy dknčenu zakázku). Rvněž se navrhvatel dmnívá, že uchazeč Eclgical Cnsulting a.s. neprkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů pdle 56 dst. 2 písm. b) a e), když ve své nabídce uvedl, že všichni členvé realizačníh týmu se v rce 2007 zúčastnili realizace veřejné zakázky na tvrbu Hlukvé mapy Olmuckéh kraje, byť někteří uchazečem uvedení členvé týmu nefigurují v seznamu členů řešitelskéh klektivu pr hlukvé mapy Olmuckéh kraje pskytnutéh zadavateli již v prsinci 2011 prstřednictvím Krajskéh úřadu Olmuckéh kraje. 20. Navrhvatel se dále dmnívá, že hdntící kmise při nvém psuzení a hdncení nabídek prušila zásady stanvené v 6 zákna, když dala přítmnému zástupci půvdně vylučenéh uchazeče Eclgical Cnsulting a.s. mžnst vyjádřit se k prkázání technických kvalifikačních předpkladů na místě jednání. Tím, že hdntící kmise udělila uchazeči 6

7 Eclgical Cnsulting a.s. na rzdíl d statních uchazečů práv při svém jednání ústně dplňvat a vysvětlvat prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů, dšl pdle názru navrhvatele rvněž k prušení 59 dst. 1 a 4 zákna. Navrhvatel rvněž zastává názr, že tímt svým jednáním hdntící kmise prušila 52 dst. 1, 56 dst. 5, 6 a 7, 60. Rvněž pdle jeh názru dšl k prušení 76 dst. 4 zákna, nebť tt ustanvení nepředpkládá, že by hdntící kmise mhla přizvat uchazeče na své jednání za účelem nejasnstí zjištěných při prkazvání kvalifikace, nýbrž puze nejasnstí nabídky samtné, vždy však na základě písemné výzvy zadavatele a p bdržení písemnéh zdůvdnění nejasnstí nabídky. 21. Závěrem svéh návrhu navrhvatel pžaduje, aby Úřad přezkumal všechny vytýkané úkny zadavatele a ulžil mu nápravné patření spčívající ve zrušení rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky ze dne , zrušení rzhdnutí zadavatele námitkách ze dne a ptvrzení rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky ze dne , neb alternativně zrušení rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky ze dne a nařízení nvéh psuzení a hdncení nabídek (pzn.: v návrhu je uveden námitek, všem z kntextu je zřejmé, že se jedná překlep a navrhvatel myslel nabídky). 22. Úřad bdržel návrh dne a tímt dnem byl pdle 113 zákna zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele, vedené pd sp. zn. S696/2012/VZ/MGr. Zadavatel bdržel stejnpis návrhu dne Vzhledem k tmu, že p předběžném psuzení návrhu získal Úřad pchybnsti suladu pstupu zadavatele se záknem, a s hledem na skutečnst, že Úřadu nebyla pskytnuta dkumentace veřejné zakázce, ulžil zadavateli rzhdnutím předběžném patření č. j. ÚOHS-S696/2012/VZ-23657/2012/511/MGr ze dne zákaz uzavřít smluvu v části 1 šetřenéh zadávacíh řízení. Vydání předběžnéh patření Úřad důvdnil pchybnstmi suladu úknů a pstupů učiněných zadavatelem při psuzení splnění kvalifikace a následném psuzení a hdncení nabídek se záknem. Vyjádření zadavatele k návrhu 24. Zadavatel se k návrhu vyjádřil dpisem ze dne , v němž k bsahu návrhu uvádí, že většina textu v návrhu nesuvisí s tím, zda zadávací řízení byl prveden v suladu se záknem či nikliv, ale vyjadřuje subjektivní názry navrhvatele na jedntlivé aspekty zadávané zakázky. Zadavatel uvádí, že jeh snahu je maximálně tevřené a transparentní řízení, přičemž ddává, že jeh pchybnsti jsu navrhvatelem pužívány jak argument pr napadání jeh pstupu. Zadavatel suhlasí s ptřebu realizace předmětu veřejné zakázky a rvněž s nutnstí maximálně prfesinálníh prvedení, všem ddává, že prfesinalita zájemců by měla začít jejich přístupem k zadávacímu řízení, cž pdle zadavatele není realizvatelné vyvláváním různých frem nátlaku na zadavatele. 25. Zadavatel je přesvědčen, že vždy pstupval secundum et intra legem a prušení zákna se nedpustil, byť ne všechny jeh úkny jsu v zákně přesně ppsány, případně záknem předvídány. Zadavatel se dmnívá, že se navrhvatel snaží účelvě vzbudit zdání jakéhsi nekaléh pstupu zadavatele, všem je přesvědčen, že veškeré námitky dkáže vysvětlit, a ddává, že přestže mhu být shledány drbné závady frmálníh charakteru, neměly tyt pdle jeh přesvědčení vliv na průběh zadávacíh řízení. 7

8 26. Zadavatel dále pukazuje na t, že se návrh navrhvatele nekryje bsahvě s námitkami, které ve věci pdal, prt zvažuje jeh přípustnst. 27. Zadavatel připuští, že slučil některé prtkly d jednh dkumentu, ale nedmnívá se, že by takvý pstup zákn zakazval, jakkliv je nepraktický a zadavatel by tent pstup již znvu nezvlil. 28. Zadavatel zastává názr, že vymezení pdání návrhu prti všem úknům zadavatele, učiněných v průběhu tevřenéh zadávacíh řízení na předmětnu část veřejné zakázky, které vylučují, neb by mhly vylučit zásady stanvené v 6 zákna a v jejichž důsledku hrzí neb vznikla újma na právech navrhvatele, je ve své becnsti nedstatečné a nesplňuje pžadavky na značení knkrétních úknů zadavatele, které navrhvatel pžaduje přezkumat. Zadavatel prt pužil jak vdítk název pdání, kde navrhvatel navrhuje zahájit řízení prti nvému psuzení a hdncení nabídek a prti rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky. Zadavatel dále specifikuje, že pdle jeh názru je návrh pdán účinně puze prti rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky, prtže prti psuzení a hdncení nabídek nemůže směřvat, nebť tt navrhvatel nenapadl námitkami. 29. Zadavatel nepvažuje za pdstatněnu námitku navrhvatele, že rzhdnutí přidělení veřejné zakázky ze dne nebyl řádným a záknným způsbem anulván, nebť pdle jeh názru zákn neurčuje způsb, jakým má být takvý úkn prveden ani náležitsti na jeh bsah. Zadavatel ddává, že předmětné rzhdnutí zrušil v rámci rzhdnutí námitkách uchazeče SUDOP PRAHA a.s. ze dne , které byl všem uchazečům včetně navrhvatele rzeslán a dručen, přičemž v důvdnění tht rzhdnutí je známen i rzhdnutí nvém psuzení a hdncení nabídek dle 79 dst. 5 zákna. Tímt zadavatel zpchybňuje i tvrzení navrhvatele, že nebdržel infrmaci pstupu zadavatele pdle 79 dst. 5 zákna, tedy rzhdnutí zadavatele nvém psuzení a hdncení nabídek. Zadavatel se dmnívá, že je rvněž lichá námitka navrhvatele psuzvání a hdncení nabídky již řádně vylučenéh uchazeče, nebť rzhdnutí vylučení uchazeče byl zrušen. Zadavatel se nezttžňuje s názrem navrhvatele knečné platnsti rzhdnutí vylučení v případě, kdy vylučený uchazeč nepdá námitky, nebť je p zjištění prtizáknnéh stavu pvinen přijmut patření k jeh dstranění, kterým může být i rzhdnutí nvém psuzení a hdncení nabídek. Zadavatel se rvněž nedmnívá, že by nemhl změnit frmu autremedury své předchzí patření v případě, kdy zákn nebyl prušen pstupem kmise, ale pstupem zadavatele. Zadavatel zastává názr, že i v takvém případě je pvinen prtizáknný stav napravit. 30. K tázce psuzení kvalifikace uchazeče Eclgical Cnsulting a.s. zadavatel uvádí, že se kmise znvu pdrbně zabývala psuzením kvalifikace a dspěla k závěru, že přes veškeré pchybnsti, které prkázání kvalifikace uvedenéh uchazeče má, z dkumentů jím předlžených prkázání kvalifikace vyplývá. Zadavatel ddává, že kmise musí rzhdvat především na základě dkumentů, které má k dispzici, nikliv na základě infrmací, které se k ní dstanu jiným způsbem a které není schpna věřit. Zadavatel dále uvádí, že pačně d názru navrhvatele prkázání kvalifikace uchazeče Eclgical Cnsulting a.s. vyplývá již z předlžených dkumentů, všem zadavatel měl pchybnsti pravdivsti dkumentů, a prt přizval uchazeče Eclgical Cnsulting a.s., aby se pravdivsti ujistil, když ani jiné frmy věřvání nepřinesly jednznačný výsledek. 8

9 Zadavatel se dmnívá, že pstup kmise, byť šel nad rámec zákna, nebyl prti záknu, nebť veškeré skutečnsti jsu zaznamenány v prtklu, tudíž jsu transparentní, stejně byl pstupván i vůči statním uchazečům, prt nebyl nikd diskriminván a s nikým nebyl zacházen nervně, a uvedené vysvětlení nezměnil nic na názru kmise, tudíž neměl a nemhl mít dpad na přadí nabídek. K tmu zadavatel ddává, že se kmise nemůže řídit neprůkaznými dmněnkami či djmy jejích členů, nebť ptm by její rzhdvání nebyl přezkumatelné a nemhla by být tedy ddržena zásada transparentnsti. Zadavatel své vyjádření v tmt bdě uzavírá tím, že přizvání uchazečů na jednání hdntící kmise neslužil jak prstředek ddatečnéh prkázání kvalifikace, ale jak věření údajů již prkázaných, kterých však kmise měla pchybnsti, které se prkázat nepdařil. Zadavatel uvádí, že stejné skutečnsti se týkají i jeh údajnéh pstupu v rzpru s ustanvením 56 zákna, přičemž ddává, že tt ustanvení by mhl prušit puze při tvrbě zadávací dkumentace. 31. Závěrem svéh vyjádření zadavatel navrhuje, aby byl návrh navrhvatele zamítnut pdle 118 dst. 4 zákna. Průběh správníh řízení v části 1 veřejné zakázky 32. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu zadavatel, navrhvatel, vybraný uchazeč v části 1 Eclgical Cnsulting a.s. 33. Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení dpisem č. j. ÚOHS-S696/2012/VZ- 701/2013/511/MGr ze dne Usnesením č. j. ÚOHS-S696/2012/VZ- 942/2013/511/MGr ze dne Úřad stanvil lhůty, ve kterých byli právněni navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanvisk v řízení, resp. vyjádřit se k pdkladům pr rzhdnutí, a dále navrhvateli lhůtu pr určení splečnéh zmcněnce pr účely usnadnění průběhu tht správníh řízení a zadavateli lhůtu k pdání infrmace Úřadu dalších úknech, které zadavatel prvede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správníh řízení. 34. Dne bdržel Úřad d datvé schránky a následně dne v listinné pdbě sdělení navrhvatele zvlení splečnéh zmcněnce, kterým se stala JUDr. Věra Martínkvá, zaměstnankyně Zdravtníh ústavu se sídlem v Ostravě, a plnu mc pr zmcněnce. Vyjádření uchazeče Eclgical Cnsulting a.s. 35. Dne bdržel Úřad stanvisk uchazeče Eclgical Cnsulting a.s., ve kterém uvádí, že se nezamýšlí vyjadřvat k vlastnímu průběhu zadávacíh řízení a jeh frmálním náležitstem. Dále ddává, že již na pčátku byla jejich splečnst pškzena vylučením z dalšíh psuzvání, a t z důvdu údajnéh neprkázání splnění stanvených technických kvalifikačních předpkladů. Uchazeč Eclgical Cnsulting a.s. pvažuje za absurdní argument údajném nesuladu ve slžení týmu pracvníků, které uchazeč Eclgical Cnsulting a.s. uvádí v rámci referenčních prjektů v suladu s pdmínkami zadávací dkumentace, prtže je nejen nutné respektvat skutečnst, že nsitelem zpracvávanéh 9

10 prjektu a následné reference je splečnst a nikliv knkrétní zaměstnanec, ale také fakt, že všichni zaměstnanci, kteří jsu v nabídce uvedeni, se na referenčních zakázkách pdíleli, a t bez hledu na t, zda jsu na výsledném prduktu uvedeni či nikliv. Uchazeč Eclgical Cnsulting a.s. ddává, že tat skutečnst jím byla prezentvána a průkazně vysvětlena před hdntící kmisí Uchazeč Eclgical Cnsulting a.s. se dmnívá, že tím, že navrhvatel nezůstává u případnéh nesuhlasu s průběhem zadávacíh řízení a jeh výsledkem, na cž má plné práv, ale hdntí dbrnst a celkvu kvalifikaci dalších uchazečů veřejnu zakázku, hrubě překračuje mantinely takvé stížnsti. K tmu uvádí, že dbrnu způsbilst prkázal úspěšným zpracváním referencemi pdlžených zakázek i slžením pracvníh týmu, sestávajícíh z jeh řádných zaměstnanců, přičemž s hledem i na statní stanvená kritéria veřejnu zakázku vyhrál. Tt rzhdnutí byl plně v kmpetenci hdntící kmise zadavatele. Uchazeč Eclgical Cnsulting a.s. ddává, že stejně tak je rzhdnutí regulérním průběhu zadávacíh řízení v kmpetenci Úřadu. Další pstup Úřadu 37. Úřad dpisem č. j. ÚOHS-S696/2012/VZ-6000/2013/511/MGr ze dne seznámil účastníky řízení se skutečnstmi zjištěnými ve správním řízení rzšířením předmětu správníh řízení z mci úřední aby byl ddržen ust. 36 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), pdle něhž musí být účastníkům před vydáním rzhdnutí ve věci dána mžnst vyjádřit se k pdkladům rzhdnutí. Úřad známil účastníkům, že na základě předlžené dkumentace veřejné zakázce z mci úřední psuzuje, zda zadavatel ddržel pstup stanvený v 78 dst. 4 ve spjení s 44 a 6 zákna, tedy zda stanvil dílčí hdntící kritéria v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky tak, aby si jedntliví uchazeči veřejnu zakázku mhli udělat přesnu představu tm, jaké řešení bude zadavatel prefervat. Sučasně Úřad usnesením č. j. ÚOHS- S696/2012/VZ-6035/2013/511/MGr z téhž dne účastníkům řízení stanvil lhůtu, ve které se pdle 36 dst. 3 správníh řádu mhu vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. 38. Dne byl Úřadu dručen vyjádření uchazeče Eclgical Cnsulting a.s., ve kterém zastává názr, že zadavatel stanvil dílčí hdntící kritéria v dstatečných pdrbnstech s tím, že jak uchazeč veřejnu zakázku si udělal přesnu představu řešení, které bude ze strany zadavatele preferván. Ddává, že jím předlžené řešení vede k naplnění cíle veřejné zakázky a jeh nabídka byla následně vyhdncena jak nejvýhdnější. Uchazeč Eclgical Cnsulting a.s. pdtýká, že detail vlastníh řešení plně dpvídá ceně za jím nabízené práce, k čemuž dále uvádí, že pkud zadavatel trval na pdrbnějším návrhu metdlgie a technickéh zpracvání nabízenéh plnění, měl tmut kritériu přisudit větší váhu. Závěrem svéh vyjádření pdtýká, že má jak jeden z mála v České republice dluhleté zkušensti se zpracváním hlukvých studií pr prvz na železnicích a své dbrné zkušensti dlžil frmu referencí ve své nabídce. Ke správnímu řízení v části 2 veřejné zakázky Obsah návrhu 39. V návrhu navrhvatel uvádí, že směřuje zejména prti rzhdnutí zadavatele zrušení rzhdnutí ze dne , prti nvému psuzení a hdncení nabídek ze dne 10

11 a prti rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky ze dne Dále navrhvatel rekapituluje dsavadní průběh zadávacíh řízení v části 2 veřejné zakázky. Následně navrhvatel vyjadřuje názr, že zadavatel nepstupval v suladu s 111 zákna, nebť námitku navrhvatele řádným způsbem nepřezkumal a v důvdnění svéh rzhdnutí ji dezinterpretval, tudíž je navrhvatel přesvědčen, že se zadavatel skutečným bsahem a pdstatu námitek vůbec nezabýval. Navrhvatel dále uvádí, že k pškzení jeh zájmů plynucíh z prušení zákna zadavatelem dšl při hdncení nabídek ve vztahu k jednznačně definvaným pdmínkám prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů a rvněž prvedeným hdncení nabídek, a t zejména ve vztahu k dílčímu hdntícímu kritériu Návrh metdlgie a technickéh zpracvání nabízenéh plnění a nabídkvá cena v Kč vč. DPH za jedntlivé části zakázky. Svu újmu spatřuje navrhvatel ve zmaření mžnsti účastnit se na zpracvání části 2 veřejné zakázky. 40. Následně navrhvatel bdbně jak v návrhu na část 1 veřejné zakázky deklaruje důležitst veřejné zakázky a jejíh řádnéh splnění a definuje pdklady, kterými je nezbytné se při plnění předmětu veřejné zakázky řídit. 41. Následně navrhvatel specifikuje, že tent návrh směřuje prti všem úknům zadavatele učiněným v průběhu zadávacíh řízení na předmětnu část veřejné zakázky, které vylučují, neb by mhly vylučit zásady stanvené v 6 zákna a v jejichž důsledku hrzí neb vznikla újma na právech navrhvatele. 42. Navrhvatel dále becně uvádí, že zadávací dkumentace a v ní definvané pdmínky a pžadavky musí být v rámci zadávacíh řízení závazné, a t nejen pr uchazeče, ale také pr hdntící kmisi a zadavatele, přičemž splnění základních zadávacích pdmínek a pžadavků na prkázání kvalifikace je základním předpkladem pr rvné a transparentní hdncení nabídek. Ddává, že pkud by zadavatel v rámci či mim rámec zadávací dkumentace umžnil pužití jiných parametrů a pdmínek, než jaké jsu v zadávací dkumentaci bsaženy, měla by zadávací dkumentace bsahvat mžnst variantníh řešení. Pkud by v průběhu zadávacíh řízení ze strany zadavatele měl djít ke změně zadávacích pdmínek, musí tm být infrmváni všichni ptenciální uchazeči. Knkrétně ptm navrhvatel cituje kapitlu dst. d) zadávací dkumentace, kde je stanven, pdle jakých předpisů musí být prváděny výpčty strategických hlukvých map. Rvněž je tam uveden, že výpčtvu metdu pr letecký hluk je ECAC.CEAC Dc. 29 Reprt n Standard Methd f Cmputing Nise Cnturs arund Civil Airprts, Navrhvatel zastává názr, že uchazeč MaREXCOM s.r.., jakžt vybraný uchazeč v části 2, tent základní a stěžejní pžadavek na prvedení díla ve své nabídce nesplnil, nebť pžadvaná metdika ve verzi 1997 nebyla v případě nabídky uchazeče MaREXCOM s.r.. v jeh nabídce aplikvána, ačkliv její aplikace je zadavatelem stanvena v zadávacích pdmínkách. Navrhvatel k tmu ddává, že pdle jeh dbrných znalstí se jedná ficiálně uznávanu a dpručenu metdu zpracvání strategických hlukvých map v EU. Navrhvatel se prt dmnívá, že zadavatel prušil 76 dst. 1 v návaznsti na 22 dst. 1 písm. b) a e) zákna, nebť přijal a psuzval nabídku, která nesplnila pžadavky zadavatele stanvené v zadávacích pdmínkách. Navrhvatel uvádí, že v případě, že by zadávací dkumentace umžnila pužití jiné verze metdiky, měl být tent údaj v ní bsažen, aby každý z uchazečů mhl zvážit aplikaci jednh či druhéh výpčtvéh sftware. Navrhvatel pdtýká, že má k dispzici ba sftwary a vzhledem k jejich velmi rzdílným 11

12 přizvacím nákladům (verze nabízená uchazečem MaREXCOM s.r..: prgram INM 2 bsahující verzi USD; verze nabízená navrhvatelem: CANDA A bsahující pžadvanu verzi EUR) je nepchybné, že by nabídkvá cena byla v případě pužití levnější verze pdstatně nižší. Navrhvatel je th názru, že hdntící kmise prušila zásady stanvené 6 zákna, přičemž ddává, že metdika ve verzi 1997 je natlik jasným pžadavkem, že ji nelze pardnvat tvrzením zadavatele, že umžnil využití vyšší verze, cž měl pravňvat uchazeče MaREXCOM s.r.. k pužití metdiky ve verzi Navrhvatel se dále dmnívá, že nabídka uchazeče MaREXCOM s.r.. nemhla vyhvět pžadavku na prkázání technických kvalifikačních předpkladů hledně dlžení svědčení d výrbce prgramu, který bude pužit pr plnění veřejné zakázky, že daný sftware (bsahující knkrétní výpčtvé metdy) splňuje pžadavky plynucí ze zadávací dkumentace. Navrhvatel svje tvrzení důvdňuje tím, že pkud sftware nabízený uchazečem MaREXCOM s.r.. nevyhvuje zadávacím pdmínkám, nemhla být ani splněna pvinnst předlžení pžadvanéh svědčení d výrbce prgramu. 44. Navrhvatel dále zastává názr, že zmíněná prušení zákna se zadavatel pět v rzpru se záknem pkusil napravit prstřednictvím vyjádření zástupců uchazeče MaREXCOM s.r.. při jednání hdntící kmise dne Navrhvatel se dmnívá, že tímt pstupem hdntící kmise prušila 76 dst. 4 zákna, nebť zákn v tmt svém ustanvení nepředpkládá, že by hdntící kmise mhla přizvat uchazeče na své jednání za účelem vysvětlení nejasnstí zjištěných při prkazvání kvalifikačních předpkladů, nýbrž puze nejasnstí nabídky samtné. 45. Navrhvatel závěrem svéh návrhu Úřadu navrhuje, aby ulžil zadavateli nápravné patření spčívající ve zrušení rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky ze dne , zrušení rzhdnutí zadavatele zrušení rzhdnutí ze dne a nařízení nvéh psuzení a hdncení nabídek (pzn.: v návrhu je uveden námitek, všem z kntextu je zřejmé, že se jedná překlep a navrhvatel myslel nabídky). 46. Úřad bdržel návrh dne a tímt dnem byl pdle 113 zákna zahájen správní řízení přezkumání úknů zadavatele, vedené pd sp. zn. S731/2012/VZ/MGr. Zadavatel bdržel stejnpis návrhu dne Vzhledem k tmu, že p předběžném psuzení návrhu získal Úřad pchybnsti suladu pstupu zadavatele se záknem, a s hledem na skutečnst, že Úřadu nebyla pskytnuta dkumentace veřejné zakázce, ulžil zadavateli rzhdnutím předběžném patření č. j. ÚOHS-S731/2012/VZ-23659/2012/511/MGr ze dne zákaz uzavřít smluvu v části 2 šetřenéh zadávacíh řízení. Vydání předběžnéh patření Úřad důvdnil pchybnstmi suladu úknů a pstupů učiněných zadavatelem při psuzení splnění kvalifikace a následném psuzení a hdncení nabídek se záknem. Vyjádření zadavatele k návrhu 48. Zadavatel se k návrhu vyjádřil dpisem ze dne , v němž k bsahu návrhu uvádí, že většina textu v návrhu nesuvisí s tím, zda zadávací řízení byl prveden v suladu se záknem či nikliv, ale vyjadřuje subjektivní názry navrhvatele na jedntlivé aspekty zadávané zakázky. Zadavatel uvádí, že jeh snahu je maximálně tevřené a transparentní 2 Integrated Nise Mdel, verze 7.0 (v textu rzhdnutí dále značván puze zkratku INM ) 12

13 řízení, přičemž ddává, že jeh pchybnsti jsu navrhvatelem pužívány jak argument pr napadání jeh pstupu. Zadavatel suhlasí s ptřebu realizace předmětu veřejné zakázky a rvněž s nutnstí maximálně prfesinálníh prvedení, všem ddává, že prfesinalita zájemců by měla začít jejich přístupem k zadávacímu řízení, cž pdle zadavatele není realizvatelné vyvláváním různých frem nátlaku na zadavatele. 49. Zadavatel je přesvědčen, že vždy pstupval secundum et intra legem a prušení zákna se nedpustil, byť ne všechny jeh úkny jsu v zákně přesně ppsány, případně záknem předvídány. Zadavatel se dmnívá, že se navrhvatel snaží účelvě vzbudit zdání jakéhsi nekaléh pstupu zadavatele, všem je přesvědčen, že veškeré námitky dkáže vysvětlit, a ddává, že přestže mhu být shledány drbné závady frmálníh charakteru, neměly tyt pdle jeh přesvědčení vliv na průběh zadávacíh řízení. 50. Zadavatel dále pukazuje na t, že se návrh navrhvatele nekryje bsahvě s námitkami, které ve věci pdal, prt zvažuje jeh přípustnst. 51. Zadavatel připuští, že slučil některé prtkly d jednh dkumentu, ale nedmnívá se, že by takvý pstup zákn zakazval, jakkliv je nepraktický a zadavatel by tent pstup již znvu nezvlil. 52. Zadavatel zastává názr, že vymezení pdání návrhu prti všem úknům zadavatele, učiněných v průběhu tevřenéh zadávacíh řízení na předmětnu část veřejné zakázky, které vylučují, neb by mhly vylučit zásady stanvené v 6 zákna a v jejichž důsledku hrzí neb vznikla újma na právech navrhvatele, je ve své becnsti nedstatečné a nesplňuje pžadavky na značení knkrétních úknů zadavatele, které navrhvatel pžaduje přezkumat. Zadavatel prt pužil jak vdítk název pdání, kde navrhvatel navrhuje zahájit řízení prti rzhdnutí zadavatele zrušení rzhdnutí ze dne , prti nvému psuzení a hdncení nabídek ze dne a prti rzhdnutí zadavatele výběru nejvhdnější nabídky ze dne Zadavatel dále specifikuje, že pdle jeh názru je návrh pdán účinně puze prti rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky ze dne , prtže prti rzhdnutí zadavatele zrušení rzhdnutí ze dne a prti nvému psuzení a hdncení nabídek ze dne nemůže směřvat, nebť tt navrhvatel nenapadl námitkami. 53. K námitce umžnění pužití jiných parametrů a pdmínek, než jaké jsu stanveny v zadávací dkumentaci, zadavatel uvádí, že variantní řešení skutečně neumžnil a při psuzvání a hdncení nabídek se striktně držel rámce, jak byl vymezen zadávací dkumentací. Zadavatel chápe, že vysce dbrná tázka suladu sftware řešení pužitéh uchazečem MaREXCOM s.r.. může vyvlávat kntrverzní pstje, nicméně je přesvědčen, že se navrhvatel svým názrem mýlí. Zadavatel stejně jak v rzhdnutí námitkách navrhvatele k tmut uvádí, že hdntící kmise pdle jeh názru správně psudila nabídku uchazeče MaREXCOM s.r.. jak vyhvující, nebť pdle názru kmise umžňuje navržené řešení, aby byl výstup zpracván způsbem, který je zadávací dkumentací pžadván, a t bez hledu na verzi využitéh sftware. Zadavatel ddává, že případně se uchazeč MaREXCOM s.r.. vystavuje riziku reklamace plnění a náhrady škdy. Zadavatel je přesvědčen kmpatibilitě navrženéh řešení především na základě údajů získaných z FAA, manuálu INM a dalších zdrjů. Zadavatel se dmnívá, že se navrhvatel v tázce využitelnsti metdiky ECAC:CEAC Dc 29 ve verzi 3. a sftware INM mýlí, nebť přím 13

14 v dkumentu DOC29 Vl NO1-3rd editin Reprt n Standard Methd f Cmputing Nise Cnturs Arund Civil Airprts, 3rd Editin Vlume 1 Applicatins Guide se uvádí, že INM je užíván jak nárdní pstup ve Francii a Nrsku. Druhý z dkumentů DOC29 Vl N2-3rd editin Reprt n standard Methd f Cmputing Nise Cnturs Arund Civil Airprts, 3rd Editin Vlume 2 Technical Guide například metdu navrženu navrhvatelem (německá metda AzB) vůbec nezmiňuje a zmiňuje puze INM. Zadavatel dále zastává názr, že s hledem na rzdíly v nabídkvých cenách je zřejmé, že tent rzdíl není tvřen rzdílnými náklady na přízení sftware, bez hledu na skutečnst, že je zcela na uchazečích, jakým způsbem budu nabídkvu cenu knstruvat a jakým způsbem prmítnu své náklady. 54. Ke zmiňvanému pstupu hdntící kmise při psuzení kvalifikace zadavatel uvádí, že se kmise znvu pdrbně zabývala psuzením kvalifikace a dspěla k závěru, že přes veškeré pchybnsti, které prkázání kvalifikace uvedenéh uchazeče má, z dkumentů jím předlžených prkázání kvalifikace vyplývá. Zadavatel ddává, že kmise musí rzhdvat především na základě dkumentů, které má k dispzici, nikliv na základě infrmací, které se k ní dstanu jiným způsbem a které není schpna věřit. Zadavatel dále uvádí, že pačně d názru navrhvatele prkázání kvalifikace uchazeče MaREXCOM s.r.. vyplývá již z předlžených dkumentů, všem zadavatel měl pchybnsti pravdivsti dkumentů, a prt přizval uchazeče MaREXCOM s.r.., aby se pravdivsti ujistil, když ani jiné frmy věřvání nepřinesly jednznačný výsledek. Zadavatel se dmnívá, že pstup kmise, byť šel nad rámec zákna, nebyl prti záknu, nebť veškeré skutečnsti jsu zaznamenány v prtkle, tudíž jsu transparentní, stejně byl pstupván i vůči statním uchazečům, prt nebyl nikd diskriminván a s nikým nebyl zacházen nervně, a uvedené vysvětlení nezměnil nic na názru kmise, tudíž neměl a nemhl mít dpad na přadí nabídek. K tmu zadavatel ddává, že kmise se nemůže řídit neprůkaznými dmněnkami či djmy jejích členů, nebť ptm by její rzhdvání nebyl přezkumatelné a nemhla by být tedy ddržena zásada transparentnsti. Zadavatel své vyjádření v tmt bdě uzavírá tím, že přizvání uchazečů na jednání hdntící kmise neslužil jak prstředek ddatečnéh prkázání kvalifikace, ale jak věření údajů již prkázaných, kterých však kmise měla pchybnsti, které se prkázat nepdařil. Zadavatel uvádí, že stejné skutečnsti se týkají i jeh údajnéh pstupu v rzpru s ustanvením 56 zákna, přičemž ddává, že tt ustanvení by mhl prušit puze při tvrbě zadávací dkumentace. 55. Závěrem svéh vyjádření zadavatel navrhuje, aby byl návrh navrhvatele zamítnut pdle 118 dst. 4 zákna. Průběh správníh řízení v části 2 veřejné zakázky 56. Účastníky správníh řízení pdle 116 zákna jsu zadavatel, navrhvatel, vybraný uchazeč v části 2 MaREXCOM s.r Zahájení správníh řízení známil Úřad účastníkům řízení dpisem č. j. ÚOHS-S731/2012/VZ- 943/2013/511/MGr ze dne Usnesením č. j. ÚOHS-S731/2012/VZ- 944/2013/511/MGr ze dne Úřad stanvil lhůty, ve kterých byli právněni 14

15 navrhvat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanvisk v řízení, resp. vyjádřit se k pdkladům pr rzhdnutí, a dále navrhvateli lhůtu pr určení splečnéh zmcněnce pr účely usnadnění průběhu tht správníh řízení a zadavateli lhůtu k pdání infrmace Úřadu dalších úknech, které zadavatel prvede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správníh řízení. 58. Dne bdržel Úřad sdělení navrhvatele zvlení splečnéh zmcněnce, kterým se, stejně jak ve správním řízení vedeném v části 1 veřejné zakázky, stala JUDr. Věra Martínkvá, zaměstnankyně Zdravtníh ústavu se sídlem v Ostravě, a plnu mc pr zmcněnce. Další pstup Úřadu 59. Úřad dpisem č. j. ÚOHS-S731/2012/VZ-6040/2013/511/MGr ze dne seznámil účastníky řízení se skutečnstmi zjištěnými ve správním řízení rzšířením předmětu správníh řízení z mci úřední aby byl ddržen ust. 36 zákna č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pzdějších předpisů (dále jen správní řád ), pdle něhž musí být účastníkům před vydáním rzhdnutí ve věci dána mžnst vyjádřit se k pdkladům rzhdnutí. Úřad známil účastníkům, že na základě předlžené dkumentace veřejné zakázce z mci úřední psuzuje, zda zadavatel ddržel pstup stanvený v 78 dst. 4 ve spjení s 44 a 6 zákna, tedy zda stanvil dílčí hdntící kritéria v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky tak, aby si jedntliví uchazeči veřejnu zakázku mhli udělat přesnu představu tm, jaké řešení bude zadavatel prefervat. Sučasně Úřad usnesením č. j. ÚOHS- S731/2012/VZ-6043/2013/511/MGr z téhž dne účastníkům řízení stanvil lhůtu, ve které se pdle 36 dst. 3 správníh řádu mhu vyjádřit k pdkladům rzhdnutí. Vyjádření uchazeče MaREXCOM s.r Úřad bdržel dne d datvé schránky a následně dne v listinné pdbě vyjádření uchazeče MaREXCOM s.r.. Ve svém vyjádření uchazeč MaREXCOM s.r.. nejprve stručně rekapituluje dsavadní průběh správníh řízení a následně uvádí, že pdle jeh názru nedšl při zadávání veřejné zakázky k žádnému prušení zákna a návrh je ryze účelvý. 61. V další části svéh pdání se uchazeč MaREXCOM s.r.. vyjadřuje k bsahu návrhu, k čemuž uvádí, že tvrzení navrhvatele, že metdika předlžená uchazečem MaREXCOM s.r.. nevyhvěla pžadavkům zadávací dkumentace, je z věcnéh hlediska nepravdivé a nemá pru v zákně, nebť sftware INM splňuje veškeré pžadavky vyplývající z pžadvané verze metdiky 1997, ale navíc splňuje i pdstatně přísnější pžadavky vyplývající z verze Vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. k tmut ddává, že kmpatibilitu sftwaru INM s běma verzemi metdiky ptvrdil Letecký úřad USA (Federal Aviatin Administratin) jakžt výrbce sftware INM, a t knkrétně prstřednictvím vyjádření mbudsmana pr letecký hluk Leteckéh úřadu USA (Aviatin Nise Ombudsman, Federal Aviatin Administratin) z a vyjádření dbru živtníh prstředí Leteckéh úřadu USA (Office f Envirnment and Energy, Federal Aviatin Administratin) z Vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. prt značuje danu argumentaci navrhvatele jak naprst nesprávnu a hrubě zavádějící, nebť jím nebyla předlžena jiná než pžadvaná metdika, jak se navrhvatel zřejmě účelvě snaží dvdit, ale metdika věcně zcela identická a navíc nvější a na vyšší dbrné úrvni. K prkázání svých tvrzení pté uchazeč MaREXCOM s.r.. 15

16 přilžil ke svému pdání rvněž kpie bu výše zmíněných vyjádření. Vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. k tmut dále uvádí, že s hledem na jeh dluhdbé sledvání nejnvějších trendů v predikci hluku z letecké dpravy se rzhdl pužít v nabídce právě metdiku ve verzi 2006, nebť tat nejnvější metdika vycházející z aktuálních dbrných pznatků by měla být pužívána v suladu s dpručením britskéh Ministerstva pr živtní prstředí, výživu a venkv (DEFRA), a navíc ve srvnání s metdiku ve verzi 1997 pskytuje výrazně přesnější výsledky. 62. Uchazeč MaREXCOM s.r.. dále upzrňuje na t, že pdle 46 dst. 3 zákna musí zadavatel připustit u každéh dkazu na dkumenty vymezující technické pdmínky plnění předmětu veřejné zakázky pužití i jiných, kvalitativně a technicky bdbných řešení, prt ani zadavatel nemhl pdle zákna jeh nabídku, splňující rvncenným (resp. z dbrnéh hlediska ještě lepším) způsbem pžadavky vyplývající ze starší verze metdiky, z dalšíh hdncení vyřadit. Tt své tvrzení pdpírá citací z dbrné literatury a ddává, že pkud by zadavatel jím nabídnutu metdiku neakceptval, mezil by tím nepřípustným způsbem kruh uchazečů zakázku, a tedy závažně prušil zákn, zejména zásadu zákazu diskriminace. 63. Ze svých předchzích tvrzení uchazeč MaREXCOM s.r.. vyvzuje, že nemůže bstát ani tvrzení navrhvatele údajném neprkázání splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pdle čl zadávací dkumentace vybraným uchazeče MaREXCOM s.r.., nebť ve své nabídce předlžil svědčení d výrbce sftware INM (tedy Leteckéh úřadu USA), že daný sftware splňuje veškeré pžadavky plynucí ze zadávací dkumentace a příslušných předpisů Evrpské unie, a prkázal tedy splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu řádně a v celém pžadvaném rzsahu. Ddává, že pdle jeh názru zadavatel tedy pstupval správně, když h nevylučil z účasti v zadávacím řízení a umžnil psuzení a hdncení jím pdané nabídky. 64. Vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. se dále nedmnívá, že by dšl k prušení zákna jeh přizváním na jednání hdntící kmise knané dne za účelem vysvětlení kvalifikace, tím spíše, že tímt pstupem zadavatel sledval vyjasnění pchybnsti kvalifikaci uchazeče MaREXCOM s.r.., respektive napravení mžnéh prušení zákna. Uchazeč MaREXCOM s.r.. ddává, že pstup zadavatele byl navíc zcela transparentní, nebť ve svém rzhdnutí zrušení rzhdnutí ze dne přesvědčivě důvdnil, prč k nařízení nvéh psuzení kvalifikace přistupil. Pdtýká dále, že i kdyby v rzpru s jeh názrem Úřad v tmt jednání hdntící kmise shledal prušení zákna, byl by zcela marginální a bez vlivu na průběh neb výsledek zadávacíh řízení, nebť jeh nabídka byla shledána nejvýhdnější jak při pakvaném jednání dne , tak při půvdním jednání hdntící kmise. 65. K rzšíření předmětu správníh řízení z mci úřední vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. uvádí, že se dmnívá, že pchybnst Úřadu není pdstatněná. Vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. se dále věnuje rzbru ustanvení 78 dst. 4 zákna a uvádí, že v daném případě byl pdle jeh názru záknný pžadavek na určitu a jednznačnu specifikaci dílčíh hdntícíh kritéria Návrh metdlgie a technickéh zpracvání nabízenéh plnění splněn, nebť zadavatel v čl zadávací dkumentace zcela jasně a transparentně uvedl, z jakých hledisek bude tt dílčí hdntící kritérium hdncen, a dal uchazečům jasně najev, které knkrétní aspekty budu rzhdující při hdncení nabídek, v důsledku 16

17 čehž mhli uchazeči pdat vzájemně srvnatelné nabídky. Ddává k tmu, že zadavatel rvněž uvedl přehled bdvání nabídek v rámci danéh dílčíh hdntícíh kritéria, v jehž rámci transparentně vysvětlil, jaké bdvé hdncení mhu uchazeči čekávat v závislsti na kvalitě zpracvání jejich nabídek, čímž pdle názru uchazeče MaREXCOM s.r.. umžnil uchazečům získat dknalu představu tm, jak mají ke svým nabídkám přistupit. Ohledně samtnéh hdncení nabídek v rámci danéh dílčíh hdntícíh kritéria zastává vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. názr, že hdntící kmise ve zprávě psuzení a hdncení nabídek dstatečně pdrbně a přesvědčivě důvdnila přidělená hdncení. Vybraný uchazeč dále ddává, že i kdyby Úřad shledal nedstatečné vymezení předmětnéh dílčíh hdntícíh kritéria, nemhl tt mít vliv na výsledek zadávacíh řízení. Svůj názr důvdňuje prvnáním výsledku hdncení své nabídky a nabídky navrhvatele v rámci danéh dílčíh hdntícíh kritéria, kdy navrhvatel získal plný pčet bdů, tedy nejlépe przuměl pžadavkům zadavatele, a přes t nejvhdnější nabídku v knečném sučtu předlžil vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. Pkud tedy nabídka navrhvatele zcela naplnila představy zadavatele, mhl by případné pdrbnější stanvení tht dílčíh hdntícíh kritéria vést nanejvýš k tmu, že by více bdů ptenciálně mhl získat vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. Pstup zadavatele pdle názru uchazeče MaREXCOM s.r.. prkazatelně nemhl vlivnit výběr nejvhdnější nabídky a je tedy vylučen ulžení nápravnéh patření ve smyslu 118 zákna a zadavatel se nemhl dpustit správníh deliktu ve smyslu 120 zákna. 66. Závěrem svéh vyjádření uchazeč MaREXCOM s.r.. shrnuje, že pdle jeh názru je návrh zcela účelvý, jehž prstřednictvím navrhvatel puze maskuje vlastní neschpnst pdat cenvě knkurenceschpnu nabídku, a pchybnsti Úřadu jsu zcela nepdstatněné. Vybraný uchazeč MaREXCOM s.r.. má za t, že v předmětném zadávacím řízení nebyl prušen zákn, a prt navrhuje, aby Úřad předmětné správní řízení zastavil, resp. aby zamítnul návrh v celém jeh rzsahu. Ke spjení správních řízení 67. K zajištění účelu správních řízení vedených pd sp. zn. ÚOHS-S696/2012/VZ/MGr a ÚOHS- S731/2012/VZ/MGr, zahájených dne na základě návrhů z téhž dne, vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S696,731/2012/VZ-7424/2013/511/MGr ze dne , kterým tat správní řízení spjil, jelikž se týkají dvu částí ttžné veřejné zakázky. 68. Účastníky spjených správních řízení pdle 116 zákna jsu zadavatel, navrhvatel, vybraný uchazeč v části 1 Eclgical Cnsulting a.s., vybraný uchazeč v části 2 MaREXCOM s.r Usnesením č. j. ÚOHS-S696,731/2012/VZ-7900/2013/511/MGr ze dne Úřad účastníkům řízení stanvil lhůtu, ve které byli s hledem na spjení správních řízení právněni navrhvat důkazy a lhůtu k vyjádření k pdkladům rzhdnutí a zadavateli lhůtu k pdání infrmace Úřadu pr chranu hspdářské sutěže dalších úknech, které 17

18 zadavatel prvede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správníh řízení, a zaslání příslušné dkumentace přízené v suvislsti s prvedenými úkny. Vyjádření zadavatele 70. Dne bdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne , v němž vyjadřuje své přesvědčení, že pstupval, pkud jde stanvení hdntících kritérií, v suladu se záknem. Zadavatel se dmnívá, že nelze psuzvat puze dtrženě ustanvení dílčích hdntících kritériích, ale je třeba jej vykládat jednak v suladu s prfesinalitu uchazečů, jejichž dbrnst se předpkládá, jednak v kntextu celé zadávací dkumentace, a t zejména čl. 1.1, který bsahuje bližší vymezení předmětu, a tím i pžadavků na zpracvání dílčíh kritéria návrhu metdlgie a technickéh zpracvání nabízenéh plnění. Zadavatel ddává, že specifikace pžadavků na předmět plnění, a tím i návrhu metdlgie je pak pdrbně uvedena v čl a zadávací dkumentace, které bsahují dkumenty vymezující ptřebnu úrveň zpracvání návrhu. 71. Zadavatel je přesvědčen, že nepchybil ani při ppisu způsbu hdncení dílčíh hdntícíh kritéria, když mim běžné metdy stanvení bdvéh hdncení na základě metdy prvnání nabídek uvedl pr snazší rientaci i něklik kategrií, pdle nichž uchazeči mhu určit bdvé hdncení nabídek. Ddává, že stanvením těcht kategrií přispěl pdle svéh názru k předvídatelnsti hdncení a zvýšil jeh transparentnst. Otázku vymezení tht hdntícíh kritéria a jeh hdncení pvažuje rvněž zadavatel za nesprnu z důvdu, že nebyla předmětem dtazů ani námitek a z nabídek uchazečů vyplývá, že kritéria byla pchpena správně. Závěry Úřadu 72. Úřad přezkumal na základě 112 a následujících ustanvení zákna případ ve všech vzájemných suvislstech a p zhdncení všech pdkladů, zejména dkumentace veřejné zakázce včetně nabídek a vyjádření předlžených účastníky řízení knstatuje, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepstupval v suladu se záknem. Ke svému rzhdnutí uvádí Úřad následující rzhdné skutečnsti. 73. Zadavatel je pdle 6 dst. 1 zákna pvinen při pstupu pdle tht zákna ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh zacházení a zákazu diskriminace. 74. Zadávací dkumentace je pdle 44 dst. 1 zákna subr dkumentů, údajů, pžadavků a technických pdmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr zpracvání nabídky. Za správnst a úplnst zadávací dkumentace dpvídá zadavatel. V dst. 3 písm. h) citvanéh ustanvení zákna je dále stanven, že Zadávací dkumentace musí bsahvat způsb hdncení nabídek pdle hdntících kritérií. 75. Z ustanvení 78 zákna vyplývá, že základním hdntícím kritériem pr zadání veřejné zakázky (dále jen "základní hdntící kritérium") je eknmická výhdnst nabídky, neb nejnižší nabídkvá cena. V dst. 3 citvanéh ustanvení zákna je stanven, že zadavatel zvlí základní hdntící kritérium pdle druhu a slžitsti veřejné zakázky a uvede je v známení neb výzvě zahájení zadávacíh řízení. Z dstavce 4 citvanéh ustanvení pté vyplývá, že rzhdne-li se zadavatel pr zadání veřejné zakázky pdle základníh hdntícíh kritéria eknmické výhdnsti nabídky, stanví vždy dílčí hdntící kritéria tak, aby vyjadřvala vztah užitné hdnty a ceny. Dílčí hdntící kritéria se musí vztahvat 18

19 k nabízenému plnění veřejné zakázky. Mhu jimi být zejména nabídkvá cena, kvalita, technická úrveň nabízenéh plnění, estetické a funkční vlastnsti, vlastnsti plnění z hlediska vlivu na živtní prstředí, vliv na zaměstnanst sb se zdravtním pstižením, prvzní náklady, návratnst nákladů, záruční a pzáruční servis, zabezpečení ddávek, ddací lhůta neb lhůta pr dknčení. Odst. 5 citvanéh ustanvení stanví, že je-li základním hdntícím kritériem eknmická výhdnst nabídky, musí zadavatel jedntlivým dílčím hdntícím kritériím stanvit váhu, kteru vyjádří v prcentech, neb stanví jiný matematický vztah mezi dílčími kritérii. Stanvená váha může být u jedntlivých dílčích hdntících kritérií shdná. Dle dst. 6 citvanéh ustanvení zákna zadavatel uvede dílčí hdntící kritéria a jejich váhu v známení či výzvě zahájení zadávacíh řízení, ppřípadě ve výzvě k pdání nabídky v užším řízení či v jednacím řízení s uveřejněním neb ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, ppřípadě ve výzvě k ptvrzení zájmu účast neb v dkumentaci sutěžníh dialgu. Shrnutí relevantních skutečnstí 76. Zadavatel v části 1.11 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK zadávací dkumentace stanvil, že základním hdntícím kritériem pr zadání zakázky je eknmická výhdnst nabídky s dílčími hdntícími kritérii a) návrh metdlgie a technickéh zpracvání nabízenéh plnění (váha 20 %) a b) nabídkvá cena v Kč vč. DPH za jedntlivé části zakázky (váha 80 %). 77. Následně zadavatel ppsal způsb hdncení nabídek, přičemž k dílčímu hdntícímu kritériu návrh metdlgie a technickéh zpracvání nabízenéh plnění zadavatel uvádí, že bude hdncen z phledu kvality navržené metdlgie (včetně knkrétních pstupů prací), kmplexnsti navrhvanéh zpracvání a garance kvality a důvěryhdnsti dat. Zásadní důraz bude kladen na způsb získávání chybějících dat, a t v suvislsti s třetí částí veřejné zakázky. Pr tt číselně nevyjádřitelné kritérium budu nabídky hdnceny na stupnici bdů. Nabídka, která nejlépe splní dané dílčí kritérium, bdrží za tt dílčí kritérium 100 bdů a bude značena jak nejvhdnější nabídka. Ostatní nabídky získají takvé bdvé hdncení, které vyjadřuje míru splnění danéh dílčíh kritéria ve vztahu k nejvhdnější nabídce. Zadavatel následně stanvil bdvé rzhraní a t následvně: bdů plně vyhvující a vysce prfesinální s jednznačným průkazem przumění hlavní prblematice zadání a ptřebám zadavatele specifikvaným v tét zadávací dkumentaci. Prpracvaná, naprst vyhvující metdlgie bdů vyhvující a prfesinální. Nabídka s mírně rutinním a nejednznačným průkazem przumění hlavní prblematice zadání a ptřebám zadavatele specifikvaným v tét zadávací dkumentaci. Metdlgie vede k naplnění cíle prjektu, je však méně prpracvaná bdů vyhvující s výhradami. Metdlgie vede k naplnění cíle veřejné zakázky a ptřeb zadavatele, uchazečem je však prpracvána na nižší úrvni, není detailně specifikvána bdů vyhvující s velkými výhradami. Metdlgie vede k naplnění cíle veřejné zakázky, není však uchazečem kvalitně prpracvána a přesně specifikvána s hledem na ptřeby zadavatele. 19

20 0-10 bdů nevyhvující. Uchazeč má pvědmí platných právních předpisech a jejich bsahu, neprzuměl však hlavní prblematice zadání a ptřebám zadavatele specifikvaným v tét zadávací dkumentaci. Metdlgie bsahuje zásadní lgické nedstatky a z dbrnéh hlediska nevede k naplnění cíle veřejné zakázky. 78. S hledem na t, že zadavatel ve svém vyjádření ze dne uvádí, že předmětné dílčí hdntící kritérium je nutné vykládat rvněž v kntextu ustanvení čl a zadávací dkumentace, je nezbytné uvést, že v části Pžadavky na prvedení zadávací dkumentace jsu specifikvány jedntlivé vnitrstátní i evrpské předpisy a dkumenty, kterými je ddavatel při zpracvání předmětu veřejné zakázky pdle zadavatele vázán. V části Charakteristika výstupů předmětu plnění veřejné zakázky zadávací dkumentace pté zadavatel specifikuje, že sučástí předmětu plnění veřejné zakázky je předání závěrečné zprávy, jedntlivých strategických hlukvých map (včetně všech primárních vstupních a výstupních dat i subru datvých mdelů ve frmátu pužitéh sftwaru pr výpčet), údajů pčtu vlivněných byvatel příslušnými intervaly hlukvé zátěže, suhrnných a agregvaných tabulek, veškerých grafických (mapvých) výstupů a elektrnických subrů, které byly pdkladem pr zpracvání jedntlivých hlukvých indikátrů a/neb tvřily v dtčeném území pdklad pr výpčet, veškerých primárních vstupních dat, přičemž u všech dkumentů uvádí pžadvanu frmu a případné náležitsti. Zadavatel rvněž předpkládá úzku splupráci svých pracvníků s pracvníky ddavatele a vyhrazuje si práv kntrly. Odůvdnění závěrů Úřadu 79. Z pžadavků zákna na kvalitu a jednznačnst zadávacích pdmínek včetně hdntících kritérií (viz výše citace jedntlivých ustanvení zákna) vyplývá, že řádné zpracvání především zadávací dkumentace je základem pr pdání nabídek dpvídajících pžadavkům zadavatele a také nabídek vzájemně prvnatelných. Pžadavky zadavatele musí být v zadávací dkumentaci vymezeny především bjektivně, tj. takvým způsbem, který bude vnímán a chápán všemi dtčenými subjekty, jak zadavatelem, tak ddavateli, stejným způsbem. Pžadavky zadavatele musí být rvněž stanveny jednznačně, tj. nesmí dávat žádný prstr pr pchybnsti či rzdílný výklad. Zárveň musí zadávací dkumentace bsahvat pžadavky a technické pdmínky v takvém rzsahu, aby byla zadávací dkumentace úplná a správná, a zárveň aby byla jasná, srzumitelná a určitá. 80. Pžadavky na nezbytnst transparentní zadávací dkumentace, a tedy i hdntících kritérií, judikval i Nejvyšší správní sud, kde např. v rzsudku č. j. 2 Afs 86/ ze dne uvádí, že zadávací dkumentace musí být jednznačná, jelikž musí být zcela patrn, v jakých tázkách a jak knkrétně splu budu jedntlivé nabídky sutěžit. Rvněž jedntlivá dílčí kritéria a jejich hdncení musí být natlik knkrétní, přesné a jednznačné, aby se každému z uchazečů dstal infrmací téhž materiálníh bsahu a aby byl následně zřetelně přezkumatelné, zda zadavatel hdntil nabídky tak, jak předeslal v zadávacích pdmínkách. Nemůže tedy bstát takvá zadávací dkumentace, z níž pžadavky na zpracvání nabídky a následně hdntící kritéria nejsu zcela srzumitelná a jednznačná, tj. pkud bjektivně připuštějí rzdílný výklad a vzniká tak interpretační nejistta. Rvněž Úřad se již ve svých rzhdnutích zabýval prblematiku transparentnsti zadávací dkumentace a pžadavky na zpracvání hdntících kritérií. Např. v rzhdnutí č. j. ÚOHS- 20

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brno 29. října 2012 *UOHSX004L71R* UOHSX004L71R ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s244/2012/vz-20281/2012/512/jon Brn 29. října 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD

SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD 1 SHRNUTÍ ZÁSADNÍCH VÝHRAD A PŘIPOMÍNEK ODBORU INFORMATIKY MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY K VÝSLEDKŮM AUDITU PROJEKTU OPENCARD Stanvisk dbru infrmatiky Magistrátu hlavníh města Prahy (dále jen OINF MHMP

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb web: www.trass.cz web: www.trass.cz Individuální a splečenské dpady využívání ústavních a kmunitních služeb Srvnání sciálních a eknmických dpadů rzhdnutí kruhu využíváných služeb ve vybraných mdelvých situacích Klient Ministerstv

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3

Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa program přeshraniční spolupráce 2007-2013 CÍL 3 Fnd mikrprjektů Eurreginu Nisa prgram přeshraniční splupráce 2007-2013 CÍL 3 EVROPSKÁ UNIE Příručka pr příjemce dtace Verze 14 1.červen 2012 Fnd mikrprjektů reginu Nisa OBSAH: I. Knečný uživatel.....3

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU

OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství České Republiky Značka: SL11 OZNÁMENÍ O ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ NASVĚDČUJÍ O PŘÍPRAVĚ TRESTNÉHO ČINU dle 180 (neprávněné nakládání s sbními údaji) trestníh zákníku

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011

Jak funguje léková regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel odbor farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje lékvá regulace v ČR a jak se může vyvíjet? Mgr. Filip Vrubel dbr farmacie 13. 1. 2011 Jak funguje... Regulace cen a úhrad léčiv d r. 2008 Zákn č. 48/1997 Sb., veřejném zdravtním pjištění Zákn

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pro Konečné uživatele Fnd mikrprjektů v Eurreginu Glacensis v letech 2007-2013 Příručka pr Knečné uživatele verze k 1. 4. 2013 Operační prgram přeshraniční splupráce Česká republika Plská republika 2007-2013 Fnd mikrprjektů

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více