Komentované výsledky. projektu Matematika s chutí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentované výsledky. projektu Matematika s chutí"

Transkript

1 Komentované výsledky projektu Matematika s chutí Školní rok 2012/13 vstupní test a vstupní dotazník RNDr. Oldřich Botlík, CSc., RNDr. David Souček Kalibro Projekt s.r.o. Praha, leden 2013

2 1. Matematika 2/3/ Vysvětlivky tabulek s výsledky procento dvojic, kterým byl v hodnocení úlohy C přiznán kód 3 ročník průměrná úspěšnost úlohy D procento dvojic, které v úloze H neudělaly žádnou chybu, tj. dostaly 100 % počet dvojic (v daném ročníku), kterého se výsledky týkají Kódem 0 se v otevřených úlohách zaznamenávalo, že dvojice uvedla nějakou odpověď, ale nebylo možné jí přiřadit žádný kód (ob - vykle proto, že odpověď byla zcela nesprávná, příp. nesmyslná). Kód $ znamená u všech úloh nečitelnou odpověď, kód / označuje případy, kdy dvojice ponechala úlohu bez jakékoli odpovědi Komentář k úlohám A Šipkový návod Otevřená úloha zabývající se šipkovými návody pro kreslení čar ve čtvercové síti je věnována tomu, zda žáci pochopili vysvětlení vztahu mezi obrazcem ve čtvercové síti a návodem pro jeho kreslení (pro pohyb po vláknech sítě). Zkoumali jsme rovněž schopnost žáků objevit pro sebe další možnosti pohybu po obrazci. Byly omezené počtem rohů na vytvořené cestě: žáci měli přijít na jinou (jedinou) cestu s jedním rohem mezi body A, B a potom i na cestu mezi těmito body, která má rohy tři (takových cest je víc). Podle očekávání klesala úspěšnost s tím, jak dvojice přecházely k dalším úkolům. Význam kódů: Jednotlivé kódy odpovídají úlohám 1, 2, resp. 3. Za jejich správné vyřešení dostávali žáci 20 %, 40 %, resp. 40 %. B Nezmeškat lanovku První lyžařská úloha testu byla věnována počítání času a plánování. Cílem bylo zjistit, zda žáci dokážou zvolit početní výkony nutné pro zjištění nejpozdějšího počátku sledu činností, který musí skončit v 16:15, a správně je provést. Jen velmi málo dvojic přičítalo dobu trvání činností k času 16:15. Dvojice s výsledkem 0:45 zůstaly v půli správné cesty: spočítaly správně, jak dlouho budou činnosti trvat, ale už tuto dobu neodečetly od požadovaného času jejich skončení. Jen velmi málo dvojic neuvedlo žádný výsledek. Význam kódů: :30 15:40 15:45 0:45 15:50 15:35 16:50 15:25 jinak C Kde visí číslo 80? Úloha, svou podstatou výběrová, vedla žáky k představě úsečky mezi čísly 1 a 160 na číselné ose, jejíž krajní body spojíme k sobě. Těsně vedle sedačky č. 1 tak visela na laně sedačka č Žáci měli zjistit, ve které čtvrtině lana visí sedačka číslo 80. Tu jsme zvolili záměrně, aby správná odpověď byla stejná bez ohledu na to, zda jsou sedačky číslovány po směru hodinových ručiček, nebo proti němu. (Informaci o směru číslování jsme vědomě neuváděli, abychom nekomplikovali zadání: většina žáků, kteří pochopili, co mají dělat, prostě zvolila jeden směr číslování a o druhém vůbec neuvažovala.) U žáků třetího ročníku tato úloha nebyla nejobtížnější úlohou testu hůře dopadla předchozí úloha B. Význam kódů: 1 žlutá, 2 červená, 3 šedá, 4 modrá. 2

3 D Barevné hůlky Žáci byli touto otevřenou úlohou postaveni před dva úkoly: (1) vyznat se ve změti lyžařských hůlek a najít mezi nimi ty nejdelší, (2) uspořádat hůlky podle velikosti, děti podle výšky a najít ty hůlky, které patří třetímu nejvyššímu dítěti. Téměř všichni žáci se pustili do práce a uvedli nějakou odpověď, druhý úkol vyřešilo správně výrazně méně žáků než úkol první. Význam kódů: Barvy hůlek (žlutá, červená, šedá a modrá) jsou v prvním úkolu kódovány čísly 1 až 4, ve druhém čísly 5 až 8. Za správné vyřešení každého úkolu žáci získávali 50 %. E Ceník skipasů Otevřená úloha byla věnována vyhledávání jednoduchých informací v poměrně velké a nepřehledné tabulce. Vypadala ovšem složitě pro třeťáky skutečná tabulka s cenami skipasů je nepoměrně komplikovanější a větší. Nezdá se, že by složitost tabulky žákům vadila. A které úkoly to byly? (1) zařadit lyžaře do odpovídající věkové kategorie (2) najít v tabulce část, ve které jsou březnové ceny (název měsíce se skrýval v údaji únor až du - ben ), a zjistit v ní cenu skipasu pro dospělého (3) zařadit lyžaře do odpovídající věkové kategorie (rok narození spadal do vymezení před rokem 1946 ) a zjistit cenu jeho skipasu na květen (4) zařadit lyžaře do odpovídající věkové kategorie (rok narození spadal do vymezení po roce 1993 ) a zjistit cenu jeho skipasu na leden. Význam kódů: Pod kódy 1 až 4 jsou uvedena procenta žáků, kteří správně vyřešili odpovídající úkol. Za každý správně vyřešený úkol získal žák 25 %. F Obtížnost sjezdovek Rovněž v této úloze žáci pracovali s tabulkou. Byla sice výrazně jednodušší než tabulka v předchozí úloze, žáci však museli s jejími číselnými údaji provádět správné početní výkony. V prvním úkolu měli poznat, že mají sečíst délku sjezdovek v prvních třech sloupcích tabulky, ve druhém pak šlo o to, zda žáci správně vynásobí třemi délku sjezdovek v prvním sloupci. Význam kódů: Kód 1, resp. 2 získala dvojice za správně vyřešený úkol 1, resp. 2. S každým kódem byl spojen zisk 50 %. G Nepozorní lyžaři Úvahová otevřená úloha zjišťovala, zda žáci dokážou správně interpretovat informaci, že žádný nepozorný lyžař neupustil více než jednu věc. Pak totiž mohli počty hůlek, lyžařských brýlí, čepic a rukavic ve sněhu pod lanovkou prostě sečíst. Význam kódů: jinak H Paprsek vločky Úloha byla věnována smyslu žáků pro osovou symetrii, i když jsme jim tento pojem neprozradili: měli si představit, že se 1 papír s obrysem jedné strany paprsku vločky přehne podél tlusté čáry a obrys se otiskne na druhou část papíru. 2 Význam kódů: Pokud žáci nakreslili symetrický paprsek, dostali v hodnocení 100 % (a kód 5). Pokud list symetrický nebyl, 3 kontrolovali jsme, zda jejich čára prochází čtyřmi kontrolními body (viz obrázek v odůvodnění správných odpovědí). Za průchod jedním kontrolním bodem žáci získali 20 % (a kód odpo- 4 vídající číslu kontrolního bodu). I Jednoduché výpočty Devět poměrně jednoduchých výpočtů ověřovalo schopnost žáků písemně sčítat, odčítat, násobit a dělit. Význam kódů: Každé dvojici se zapisovala čísla příkladů se správným výsledkem. Pokud dvojice uvedla alespoň jeden výsledek, ale žádný správný, zapisovalo se číslo 0. Za každý správný výsledek získala dvojice 100/9 %. 3

4 1.3. Výsledky testu Matematika 2/3/4 za jednotlivé ročníky Výsledky obsahují i tabulku za pátý ročník, neboť na jedné škole zadali tento test omylem páťákům. Mezi páťáky jsou započítáni také žáci pátého ročníku z malotřídních škol. 4

5 2. Matematika 5/6/ Vysvětlivky tabulek s výsledky procento dvojic, kterým byl v hodnocení úlohy A přiznán kód 4 ročník průměrná úspěšnost úlohy D procento dvojic, které v úloze G neudělaly žádnou chybu, tj. dostaly 100 % počet dvojic (v daném ročníku), kterého se výsledky týkají Kódem 0 se v otevřených úlohách zaznamenávalo, že dvojice uvedla nějakou odpověď, ale nebylo možné jí přiřadit žádný kód (ob - vykle proto, že odpověď byla zcela nesprávná, příp. nesmyslná). Kód $ znamená u všech úloh nečitelnou odpověď, kód / označuje případy, kdy dvojice ponechala úlohu bez jakékoli odpovědi Komentář k úlohám A Která nákladní auta? Úloha zjišťuje úroveň osvojení několika dovedností. Žáci musí nejprve pochopit, jak s nosností nákladních aut souvisí obsah tabulky s údaji o hmotnostech stěhovaných věcí. Musí dále správně sečíst údaje v tabulce a převést je na tuny. A konečně, má-li být jejich odpověď bezchybná, musí si uvědomit, že požadavkům úlohy vyhovuje víc typů aut to v klasických školních úlohách nebývá zvykem. Význam kódů: První část hodnocení sledovala, zda žáci uvedli správnou celkovou hmotnost věcí (2,7 tuny) je jí věnován jediný kód (1) určený pro správný výsledek. Druhá část se věnovala výběru vhodných typů stěhovacích aut. Jsou jí věnovány tři kódy. Kód 2 je určen pro úplnou odpověď, kódy 3, resp. 4 pro odpovědi částečné (pouze velká auta, resp. pouze střední auta). Bodové zisky: 1 50 %, 2 50 %, 3 20 %, 4 20 %. B Proč se nevejdou? Úloha zjišťuje, zda si žáci dokážou uvědomit, že celková hmotnost věcí není jediným kritériem toho, zda je stěhovací auto (najednou) uveze, a podstatu tohoto objevu také srozumitelně vyjádří. (Například běžné skříně o celkové hmotnosti 2,7 tuny by střední ani velké auto zcela jistě najednou neuvezlo.) Pro uznání žákovské odpovědi stačilo, pokud obsahovala alespoň nepřímou zmínku o objemu. Význam kódů: Hodnocení používalo jediný kód (1) pro správnou odpověď (například věci jsou moc velké ). Odpovídal mu bodový zisk 100 %. C Proč si to myslí? Úloha ověřuje schopnost žáků použít, byť nevědomky a neuměle, pro porovnání zdánlivě nesrovnatelných dvojic vlastností (rozloha bytu, nájem) podílový ukazatel nájem za 1 m 2. Lindnerovi platili původně Kč za 60 m 2. Kdyby průměrný nájem 100 Kč/m 2 zůstal zachován, museli by za 85 m 2 platit Kč. Protože platí jen Kč, je pro ně přestěhování do většího bytu cenově výhodné. Význam kódů: První dva kódy umožňují sledovat, zda žáci uvedli správné hodnoty u nárůstu rozlohy (1) a u nárůstu nájmu (2) tyto otázky jim měly pomoci strukturovat uvažování o problému. Kódy 3 až 5 jsou vyhrazeny odůvodnění: stejnému jako v rozboru výše, jinému s ním ekvivalentnímu a nesprávnému. Procentní zisky: 1 15 %, 2 15 %, 3 70 %, 4 70 %, 5 0 %. D Cena stěhování Úloha ověřuje schopnost žáků naplánovat složitější výpočet (součet tří sčítanců, z nichž dva jsou výsledkem násobení) a potom ho bezchybně provést. Přistavení nákladního auta stálo Lindnerovy Kč. Nakládání a vykládání jejich věcí stálo = Kč. Jízda s nákladem stála = Kč. Celkem tedy zaplatili za stěhování = Kč. 5

6 Význam kódů: Hodnocení používá pouze dva kódy: 1 pro správnou celkovou cenu a 2 pro správnou cenu jízdy s nákladem. Procentní zisky: 1 50 %, 2 50 %. E Který sloupec v diagramu? V příloze k testu našli žáci vysvětlení, co znázorňuje sloupcový diagram a jak. Mělo jim pomoci zorientovat se v diagramu zachycujícím hmotnost věcí, které budou Lindnerovi stěhovat. Jeho význačnou vlastností bylo, že nebyl popsán chyběly v něm údaje o měřítku na ose y i popisky jednotlivých sloupců. Důležitou součástí úlohy bylo odůvodnění, proč žáci vybrali právě ten sloupec, který vyšrafovali. Žáci mohli uvažovat třeba následujícím způsobem. Největší hmotnost ze všech věcí mají knihy (630 kg), jejichž sloupec je v diagramu úplně vpravo. Z toho vyplývá, že vzdálenost mezi dvěma vodorovnými čarami odpovídá hmotnosti 100 kg. Hmotnost postelí a pohovek je 260 kg, mezi hodnotami 200 kg a 300 kg je ještě jedna položka (elektrické spotřebiče 220 kg). Z toho vyplývá, že sloupec odpovídající postelím a pohovkám je čtvrtý zprava. Žáci mohli samozřejmě volit i jiné postupy: mohli například uspořádat položky podle velikosti a zjistit pořadí postelí a pohovek (zprava či zleva) podle tohoto uspořádání. Anebo mohli volit jiný způsob. Význam kódů: Hodnocení kóduje, zda žáci vyšrafovali správný sloupec (kód 1 50 %), a dále sleduje, jak svůj výsledek odůvodnili (kódy 2 až 9): 2 čtvrtý největší, 50 % 3 osmý nejmenší, 50 % 4 seřadili čísla od nejtěžšího do nejlehčího nebo naopak (a našli 260 kg), 50 % 5 vodorovné čáry jsou stovky kg a vybrali dva a kousek víc než půlka, 50 % 6, 7 rezervované kódy pro další konkrétní typy správného odůvodnění, 50 % 8 odůvodnění chybí, nebo vyšlo nám to, 0 % 9 ostatní nesprávná odůvodnění, 0 % F Jak vypočítat délku police? Úloha ověřuje schopnost žáků rozmyslet si (bez počítání), jaké další údaje mají zjistit, aby mohli vypočítat potřebnou hodnotu. Žáci by museli zjistit hmotnost jedné knihy a tloušťku (šířku) jedné knihy. Z celkové hmotnosti knih a z hmotnosti jedné knihy získají počet knih. Vynásobí-li ho tloušťkou jedné knihy, získají potřebnou délku police. Význam kódů: První dva kódy sledují, zda žáci plánují zjistit tloušťku (1) a hmotnost (2) jedné knihy. Nezáleží na tom, která veličina je uvedena na prvním řádku a která na druhém. Druhá část kódů se věnuje plánu výpočtu. Kód 3 je přiznáván úplným postupům, v nichž je vysvětleno, jak se zjistí počet knih, a tloušťka jedné knihy je uvedena ve výchozích měřeních. Kód 4 je přiznáván neúplným (ale jinak správným) postupům, kterým chybí vysvětlení, jak se zjistí počet knih. Podobně neúplným je (jinak správný) postup, který nevysvětluje, jak se zjistí tloušťka jedné knihy kód 5. Kód 6 se používá pro zcela nesprávné postupy. Procentní zisky: 1 20 %, 2 20 %, 3 60 %, 4 30 %, 5 30 %, 6 0%. Správnost či nesprávnost jednotek, které měli žáci uvádět u dílčích odpovědí č. 1 a 2, nehrála při hodnocení roli. Hodnotitelé jim věnovali pozornost jen jako údajům, které mohou případně pomoci vyjasnit málo srozumitelnou žákovskou odpověď. G Koberec stejného obsahu Úloha byla zaměřena na to, jak žáci rozumějí vzorci pro výpočet obsahu obdélníku a obecně i vlastnostem násobení. Koberec Lindnerových má obsah = cm 2. (Obdélníkový) koberec o stejném obsahu by reálně neměl být užší než 50 cm. Nejjednodušeji mohli žáci zís - kat jeho rozměry tak, že jeden zdvojnásobí a druhý zmenší na polovinu. Obecně má úloha řadu řešení a zadání dokonce explicitně nevyloučilo ani koberce jiného než obdélníkového (příp. čtvercového) tvaru jejich obsah však žáci většinou ještě neuměli spočítat. Význam kódů: 1 jeden rozměr poloviční, druhý dvojnásobný ( nebo ), 100 % 2 jeden rozměr třetinový, druhý trojnásobný ( nebo ), 100 % 3 jiný celočíselný rozklad součinu , každý rozměr zůstává aspoň 50 cm, 100 % 4 neceločíselný rozklad součinu , každý rozměr zůstává aspoň 50 cm, 100 % 5 součin dává , ale koberec je užší než 50 cm, 50 % 6 součin nedává , oba rozměry jsou menší než předtím, 0% 7 součin nedává , oba rozměry jsou větší než předtím, 0 % 8 součin nedává , nenastal případ 6 ani 7, 0 % 6

7 3.3. Výsledky testu Matematika 5/6/7 za jednotlivé ročníky Výsledky obsahují i tabulky za osmý a devátý ročník, neboť do projektu byly přijaty i přihlášky týkající se jedné osmé a jedné deváté tříd. 7

8 4. Dotazník pro žáky 4.1. Vysvětlivky tabulek s výsledky Logika tabulek s výsledky je obdobná jako u testů, jen hodnoty v procentech vyjadřují míru souhlasu s daným výrokem Srovnání s dotazníkem TIMSS Do vstupního dotazníku pro žáky byly zařazeny převážně otázky z veřejně dostupného dotazníku, který byl součástí mezinárodního šetření TIMSS v letech 2007 a Protože se toto šetření týkalo žáků 4. ročníků ZŠ, lze výsledky srovnat s výsledky stejně starých žáků v projektu MsCh: Souhlas s výrokem v % MsCh TIMSS 4.r. Rozd MsCh- Dotazník pro žáky MsCh 4.r TIMSS Matematika mi obvykle jde A Rád/a bych více matematiky B Matematika je pro mě těžší... C Baví mě učit se matematiku D Matematika mi moc nejde E Matematiku se učím rychle F Matematika je nudná G Matematiku mám rád/a H Spolupracuji se spolužáky I 57.8 Co se naučím se mi bude hodit J 92.8 Kdyby se neznámkovalo... K 79.9 Ze srovnání vyplývá, že žáci 4. r. zapojení do projektu MsCh mají matematiku radši (H), chtěli by jí více (B) a také je více baví se matematiku učit (D). Na druhou stranu jsou mírně kritičtější ke svým matematickým schopnostem (A) a také se matematiku neučí tak rychle, jako v průměru jejich vrstevníci v celé ČR (F). To lze vysvětli například tak, že učitelé zapojení do projektu MSCH jsou na své děti poněkud náročnější, přitom však dovedou matematiku učit způsobem, který žáky více zaujme a baví. Pozoruhodný je v této souvislosti výsledek otázek J a K, pro které bohužel neexistuje relevantní srovnání za ČR Srovnání výsledků za jednotlivé ročníky Zajímavé výsledky přineslo srovnání výsledků vstupního dotazníku za jednotlivé ročníky: Souhlas s výrokem v % Pohlaví Vzdělání rodičů Ročníky MsCh Dotazník pro žáky MsCh celk. Hoši Dívky VŠ Matur bez M Matematika mi obvykle jde A Rád/a bych více matematiky B Matematika je pro mě těžší... C Baví mě učit se matematiku D Matematika mi moc nejde E Matematiku se učím rychle F Matematika je nudná G Matematiku mám rád/a H Spolupracuji se spolužáky I Co se naučím se mi bude hodit J Kdyby se neznámkovalo... K Počet žáků:

9 % souhlasu s výrokem Ročník Je zřejmé, že i u žáků zapojených do projektu MsCh klesá s rostoucím věkem obliba matematiky, touha učit se ji, mít více hodin matematiky atd. A naopak roste pocit žáků, že matematika je nudná a že jim méně jde. 5. Plné znění testů a dotazníků 9

10 Dovednostní test Matematika 2/3/4 Přezdívka dvojice Matematika s chutí a. Test 1A e. Složení dvojice (H / D / S) i. Český jazyk b. Škola f. Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů (Z / S / M / V / N) j. Matematika c. Třída g. Sedíte spolu, i když se nepíše test? (A / N) k. Vlastivěda d. Č. dvojice h. Pokládáte se za vyrovnanou dvojici? (A / N) l. Prvouka Doporučený čistý čas na řešení: 60 minut Povolené a současně doporučené pomůcky: pracovní papír, pravítko, barevná tužka (pastelka) na kreslení A Obrázky ve čtvercové síti se dají kreslit podle šipkového návodu. Dělají se kroky ve směru šipek. Co šipka, to krok o jedno políčko. První krok tedy děláte ve směru první šipky (zde dolů), druhý ve směru druhé Vyřešte všechny tři úkoly. VZOR: Začněte v tečce. šipkový návod VZOR (malých šedivých čísel si vůbec nevšímejte) VZOR to není roh roh ÚKOL 1. Napište šipkový návod pro tuhle cestu z A do B. šipkový návod 1 B A ÚKOL 2. Napište šipkový návod pro JINOU cestu z A do B, která má taky jeden roh jako v ÚKOLU 1. Cestu nakreslete. šipkový návod A B ÚKOL 3. Nakreslete nějakou cestu z A do B, která má tři rohy. Napište její šipkový návod. šipkový návod A B O. Botlík, D. Souček, MsCh-Ma2/3/4 t 1(4)

11 Pavel lyžuje v jiném údolí, než bydlí. Aby se vrátil, musí vyjet žlutou lanovkou, sjet po modré sjezdovce, nejpozději v 16:15 nastoupit na červenou lanovku a nakonec sjet po zelené sjezdovce. B jízda žlutou lanovkou trvá 10 minut jízda po modré sjezdovce trvá 25 minut chce mít rezervu 10 minut, kdyby upadl Kdy nejpozději má Pavel nasedat na žlutou lanovku, aby se nemusel bát, že červenou lanovku nestihne???:?? 16:15 Odpověď: Pavel má nasedat na žlutou lanovku nejpozději v. C Na laně sedačkové lanovky visí ve stejných rozestupech 160 sedaček číslovaných za sebou. Jakou barvu (Žlutou, Červenou, Šedou, nebo Modrou) má na obrázku ta část lana, na které visí sedačka číslo 80? dolní stanice horní stanice Sedačka č. 80 visí na (doplňte písmeno barvy) části lana. 1 sedačka číslo 1 D Děti si udělaly přestávku v lyžování. Zapíchly hůlky do sněhu vedle lyží a zašly do chaty na horký čaj. Když se vrátily, našly své hůlky (Žluté, Červené, Šedé a Modré) na hromadě. ÚKOL 1. Které hůlky jsou nejdelší? (délku hůlek odměřujte) Nejdelší jsou hůlky. (doplňte písmeno barvy) ÚKOL 2. Čím vyšší bylo dítě, tím delší mělo hůlky. Martin měří 148 cm, Eva 125 cm, Lenka 155 cm a Pavel 162 cm. Které hůlky patří Martinovi? Martinovi patří hůlky. (doplňte písmeno barvy) O. Botlík, D. Souček, MsCh-Ma2/3/4 t 2(4)

12 E Ceník skipasů (jízdenek na lyžařské vleky a lanovky) je barevná tabulka s cenami v eurech. Obsahuje také vysvětlení, do které skupiny patří lyžaři podle roku narození. Důchodci Dospělí Mládež Děti Důchodci Dospělí Mládež Děti Dospělí Mládež Děti Důchodci prosinec a únor až duben leden listopad a květen Lyžaři podle roku narození: Důchodci Dospělí Mládež Děti před rokem 1946 v letech 1946 až 1989 v letech 1990 až 1993 po roce 1993 ÚKOL 1. Lyžař se narodil v roce Do které skupiny (Důchodci, Dospělí, Mládež, nebo Děti) podle ceníku patří? Lyžař patří do skupiny. ÚKOL 2. Kolik zaplatí dospělý lyžař za skipas pro lyžování v březnu? Dospělý lyžař zaplatí za skipas pro lyžování v březnu eur. ÚKOL 3. Kolik stojí skipas pro lyžaře narozeného v roce 1940, který chce lyžovat v květnu? Skipas stojí eur. ÚKOL 4. Kolik stál skipas pro lyžaře narozeného v roce 2001, který lyžoval v lednu? Skipas stál eur. F Sjezdovky bývají obvykle barevně značeny podle obtížnosti. Lyžařské středisko má na internetu tuto tabulku s údaji o celkové délce sjezdovek. zelené modré červené černé snadné středně obtížné obtížné velmi obtížné 24 km 32 km 28 km 15 km ÚKOL 1. Martin se neodvažuje jezdit na černých sjezdovkách, ostatní sjede v pohodě. Na kolika kilometrech ostatních sjezdovek celkem může lyžovat? Martin může celkem lyžovat na km sjezdovek, které sjede v pohodě. ÚKOL 2. Nejmladší Lenka jezdila jen po zelených sjezdovkách, zato však každou sjela třikrát. Kolik kilometrů najezdila Lenka celkem? Lenka najezdila na zelených sjezdovkách celkem km. O. Botlík, D. Souček, MsCh-Ma2/3/4 t 3(4)

13 G Když jel Pavel sedačkovou lanovkou, napočítal ve sněhu pod ní celkem 7 hůlek, 1 lyžařské brýle, 2 čepice a 5 rukavic. To všechno spadlo z lanovky nepozorným lyžařům. Pavel si myslí, že žádný lyžař neupustil více než jednu věc. Kolik bylo nepozorných lyžařů podle Pavla? Podle Pavla bylo nepozorných lyžařů. H Doplňte pravou polovinu paprsku sněhové vločky tak, aby byl souměrný. (jako kdyby se papír přehnul podél dlouhé svislé čáry a kresba se otiskla; kreslete barevnou pastelkou) I Spočítejte (a dopište výsledek tam, kam patří): = = = : 7 = = = O. Botlík, D. Souček, MsCh-Ma2/3/4 t 4(4)

14 Dovednostní test Matematika 5/6/7 Přezdívka dvojice Matematika s chutí a. Test 2A e. Složení dvojice (H / D / S) i. Český jazyk b. Škola f. Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů (Z / S / M / V / N) j. Matematika c. Třída g. Sedíte spolu, i když se nepíše test? (A / N) k. Vlastivěda/Dějepis d. Č. dvojice h. Pokládáte se za vyrovnanou dvojici? (A / N) l. Přírodo -věda/-pis Úlohy A se E vztahují k obsahu Přílohy k dovednostnímu testu, která je na samostatném listu. A Lindnerovi se budou stěhovat. Stěhovací firma má tři typy nákladních aut: malá (s nosností dvě a půl tuny), střední (s nosností tři a půl tuny) a velká (s nosností pět tun). Informace o hmotnosti věcí, které budou Lindnerovi stěhovat, obsahuje tabulka v Příloze k dovednostnímu testu. Která nákladní auta stěhovací firmy mají větší nosnost, než je celková hmotnost těchto věcí? Dílčí výsledek: Celková hmotnost věcí, které budou Lindnerovi stěhovat, je kg. Konečný výsledek: Požadovanou nosnost mají tato nákladní auta firmy:. B Stěhovací firma vybrala nákladní auto s větší nosností, než je celková hmotnost věcí v tabulce. Přesto se může stát, že auto všechny věci najednou neuveze. Vysvětlete, jak je to možné, když nákladní auto má dostatečnou nosnost. Vysvětlení: C Ve starém bytě s rozlohou 60 m 2 platili Lindnerovi měsíční nájem Kč, v novém bytě s rozlohou o 25 m 2 větší budou platit každý měsíc o Kč víc. Přesto se domnívají, že přestěhování je pro ně cenově výhodné. Vysvětlete MATEMATICKY PŘESNĚ, proč si to Lindnerovi mohou myslet. Lindnerovi porovnávají: 1. nárůst rozlohy bytu z hodnoty m 2 na hodnotu m 2 2. nárůst nájmu z hodnoty Kč na hodnotu Kč. Mohou si to myslet, protože. D Stěhovací firma si účtuje Kč za přistavení nákladního auta, 450 Kč za jednu hodinu nakládání nebo vykládání a 35 Kč za jeden kilometr jízdy s nákladem. Cesta ze starého bytu Lindnerových do nového byla 65 kilometrů dlouhá, nakládání a vykládání jejich věcí trvalo 6 hodin. Kolik korun zaplatili Lindnerovi za stěhování? A kolik z toho stála jízda s nákladem? Lindnerovi zaplatili za stěhování celkem Kč. Z toho jízda s nákladem stála Kč. O. Botlík, D. Souček, MsCh-Ma5/6/7 t 1(2)

15 E Pro ty, kteří se dosud se sloupcovým diagram nesetkali, obsahuje Příloha dovednostního testu vysvětlení, jak sloupcový diagram znázorňuje porovnávané hodnoty. Sloupcový diagram pod zadáním znázorňuje a porovnává hmotnosti všech věcí, které Lindnerovi stěhovali. Každý jeho sloupec odpovídá některému řádku tabulky v horní části Přílohy k dovednostnímu testu, ovšem V JINÉM POŘADÍ. Sloupce také nejsou pojmenovány a v diagramu chybějí číselné údaje. Přesto se dá v diagramu najít sloupec, který znázorňuje postele a pohovky. Najděte tento sloupec a od ruky ho!!! JAKO JEDINÝ!!! šikmo vyšrafujte. Potom odpovězte na otázku pod diagramem. Hmotnost věcí, které budou Lindnerovi stěhovat (kg) Proč jste si jisti, že jste vyšrafovali správný sloupec? F Lindnerovi stěhují 630 kg knih. Kam se tolik knih vejde? Aby to bylo jednodušší, předpokládejte, že všechny knihy jsou stejné a že jeden výtisk máte u sebe. Vaším úkolem je ROZMYSLET SI, JAK BYSTE VYPOČÍTALI přibližnou délku police, na kterou by se vešlo 630 kg stejných výtisků, kdyby stály jeden vedle druhého jako v knihovně. Co přesně byste u výtisku změřili a jak byste s výsledky měření dále počítali? (Lze měřit například určitou vzdálenost, hmotnost, čas, teplotu ap. Polici změřit nemůžete, protože ještě není vyrobená a možná ani vyrobit nepůjde Vaší odpovědí nebude číslo, ale návod, jak postupovat.) 1. U výtisku zjistíme měřením: v jednotkách: 2. U výtisku zjistíme měřením: v jednotkách: 3. S naměřenými hodnotami budeme počítat takto: G Lindnerovi mají koberec, který je 360 cm dlouhý a 300 cm široký. Napište rozměry nějakého jiného koberce, který má obsah rovný obsahu koberce Lindnerových. (obsah koberce se vypočítá jako součin délka krát šířka) 1. délka: cm 2. šířka cm O. Botlík, D. Souček, MsCh-Ma5/6/7 t 2(2)

16 Dotazník pro žáky MATEMATIKA S CHUTÍ Milá žákyně, milý žáku, v tomto dotazníku budeš posuzovat několik tvrzení o matematice. U každého zaškrtneš, jak moc s ním souhlasíš, či nesouhlasíš. Dotazník není test nemá tedy správné ani špatné odpovědi. Vyjadřuj svůj názor, ať je jakýkoli. Děkujeme Ti za spolupráci. KALIBRO (organizátor průzkumu) Na Pískách 130, Praha 6 (www.kalibro.cz) Piš ČITELNĚ propiskou nebo perem tužka bývá špatně vidět. Nejdřív ale prosím vyplň údaje B až E. A Do políčka vpravo patří identifikační číslo Tvé třídy v projektu MATEMATIKA S CHUTÍ. Dotazník bys měl(a) dostat do ruky už s ním. Pokud ne, číslo laskavě zjisti a doplň. B Zakroužkuj prosím, kolikátý rok už chodíš do školy. (počínaje první třídou základní školy, případný opakovaný ročník se nepočítá) C Zakroužkuj prosím, zda jsi hoch, nebo dívka. (H hoch, D dívka) H D D E Zakroužkuj prosím nejvyšší vzdělání rodičů. (Z základní, S středoškolské bez maturity, M maturita, V vysokoškolské) otec Z S M V matka Z S M V Žákovský dotazník MsCh 1(2)

17 Zakroužkuj prosím u každého z následujících tvrzení A až K, jak moc s ním souhlasíš, či nesouhlasíš. Pokud se spleteš, kroužek přeškrtni křížkem, a potom zakroužkuj to číslo, které pokládáš za svou odpověď. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím A Matematika mi obvykle jde B Rád(a) bych ve škole měl(a) více matematiky. [celkový počet hodin ve škole by ale zůstal stejný] C Matematika je pro mě těžší než pro mnoho mých spolužáků D Baví mě učit se matematiku E Matematika mi moc nejde F Matematiku se učím rychle G Matematika je nudná H Matematiku mám rád(a) I V hodinách matematiky běžně spolupracuji se sousedem nebo s dalšími spolužáky J To, co se v matematice naučím, se mi bude v životě hodit K I kdyby se v matematice vůbec neznámkovalo, učil(a) bych se ji stejně jako nyní Žákovský dotazník MsCh 2(2)

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám

MATEMATIKA MAHZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 1 Základní informace k zadání zkoušky. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAHZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST MAIZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení MTEMTIK 5 M5PZD15C0T01 DIDKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Základy statistiky, kombinační úsudek v úlohách Klíčová slova: tabulky, grafy, diagramy Autor: Mlynářová 1 Základy statistiky Statistika je vědní obor, který se zabývá

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVDC0T03 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový limit

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Přirozená čísla do milionu 1

Přirozená čísla do milionu 1 statisíce desetitisíce tisíce stovky desítky jednotky Klíčová aktivita: Přirozená čísla do milionu 1 č. 1 Matematika 1. Porovnej čísla: , =. 758 258 4 258 4 285 568 470 56 847 203 488 1 584 2 458 896

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAMVD11C0T04 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 23 úloh. Časový

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole

2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole MATEMATIKA MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám Maximální Hranice úspěšnosti:

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Do jednoho vagonu se vejde 70

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

DOVEDNOSTI V MATEMATICE

DOVEDNOSTI V MATEMATICE Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ 2006 MA1ACZZ906DT DOVEDNOSTI V MATEMATICE didaktický test A Testový sešit obsahuje 13 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Všechny odpovědi pište do záznamového

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Numerace. Numerace je nauka, jejímž cílem je osvojení pojmu přirozené číslo.

Numerace. Numerace je nauka, jejímž cílem je osvojení pojmu přirozené číslo. Numerace Numerace je nauka, jejímž cílem je osvojení pojmu přirozené číslo. Numerace má tyto dílčí úkoly: 1) Naučit žáky číst číslice a správně vyslovovat názvy čísel. 2) Naučit žáky zapisovat čísla v

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m

(A) o 4,25 km (B) o 42,5 dm (C) o 42,5 m (D) o 425 m . Když od neznámého čísla odečtete 54, výsledek vydělíte 3 a následně přičtete 6, získáte číslo 9. Jaká je hodnota tohoto neznámého čísla? (A) 0 (B) 03 (C) 93 (D) 89 2. Na úsečce SV, jejíž délka je 3 cm,

Více

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3

MATEMATIKA. Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno. Ing. Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha 3 MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., Přírodovědecká fakulta MU Brno RNDr. Eva Zelendová, VÚP

Více

výška (cm) počet žáků

výška (cm) počet žáků Statistika 1) Ve školním roce 1997/119 bylo v Brně 3 základních škol, ve kterých bylo celkem 1 tříd. Tyto školy navštěvovalo 11 5 žáků. Určete a) kolik tříd průměrně měla jedna ZŠ, b) kolik žáků průměrně

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 8. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 8. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou

OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan âíslice, které nestárnou OD NULY K NEKONEâNU Poãítej jako EgypÈan Nejstarší známý početní systém založený na čísle 10 zavedli před 5 000 lety v Egyptě. Egypťané používali skupinu čar pro vyjádření čísel do devítky. Vypadala asi

Více

Mistrovství České republiky v logických úlohách

Mistrovství České republiky v logických úlohách Mistrovství České republiky v logických úlohách Blok 1 - Logický mixer 10:00-11:40 Řešitel 1 Praha 013 Mrakodrapy 3 Heywake 4 Rybáři 5 Dvojblok Pentomina 7 Nádraží 8 Slalom 9 Plot 10 Kriskros 11 Cesta

Více

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti.

PROPOZICE VÍKENDOVÉ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY. Naučit účastníky školy lyžování, snowboardingu nebo zdokonalit jejich stávající schopnosti. PŘIJĎTE K NÁM, NAUČÍME VÁS LYŽOVAT!!! Víkendová výuka lyžování nebo snowboardingu Milé děti, vážení rodiče, připravili jsme program pro školáky ve věku 6 15 let na 7 zimních sobot nebo prázdninových dní.

Více

Úvod do teorie dělitelnosti

Úvod do teorie dělitelnosti Úvod do teorie dělitelnosti V předchozích hodinách matematiky jste se seznámili s desítkovou soustavou. Umíte v ní zapisovat celá i desetinná čísla a provádět zpaměti i písemně základní aritmetické operace

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red

Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Vytváření grafů v aplikaci Helios Red Grafy jsou v Helios Red součástí generátoru sestav a jsou tedy dostupné ve všech modulech a výstupech, kde je k dispozici generátor sestav. Největší použití mají v

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 6. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 4, 186 Praha 8 tel.: 24 75 555 fax: 24 75 55 e-mail: scio@scio.cz

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Matematika je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 2 (na I. stupni ) a 3 (na II. stupni)

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Přirozená čísla do a přes 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících, tisících ČaPO: čte a zobrazí číslo na číselné ose

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Matematika pro 2. stupeň ZŠ Terasoft Celá čísla Celý program pohádkový příběh Království Matematikán se závěrečným vyhodnocením Zobrazení čísel na ose Zápis čísel zobrazených na ose Opačná čísla na

Více

PŘEPOČET VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI DIDAKTICKÝCH TESTŮ DLE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELU INDEX 11

PŘEPOČET VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI DIDAKTICKÝCH TESTŮ DLE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELU INDEX 11 PŘEPOČET VÝSLEDKŮ ZÁKLADNÍ A VYŠŠÍ ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI DIDAKTICKÝCH TESTŮ DLE PRAVDĚPODOBNOSTNÍHO MODELU INDEX 11 PRO PŘEDMĚTY: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA MATEMATIKA ANGLICKÝ JAZYK Jak bych dopadl, kdybych

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 5. třída MATEMATIKA 5. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA0Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI A Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

INFORMATIKA základní úroveň obtížnosti

INFORMATIKA základní úroveň obtížnosti INFORMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST PRAKTICKÝ SUBTEST ITIZS12C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 42 bodů Hranice úspěšnosti: % 1 Základní informace k zadání zkoušky Zkouška

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY II.termín 23.dubna 2014 MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Vítáme vás u přijímacích zkoušek z matematiky a přejeme hodně úspěchů při řešení zadaných úloh. Příklady můžete řešit v libovolném pořadí.

Více

Matematika 5. ročník

Matematika 5. ročník Matematika 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: EFPNGSXL) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Slovní úlohy / Geometrie / Počítání s čísly / 0/10 0/7 0/9 Obecná

Více

MATEMATIKA. společná část maturitní zkoušky. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 10 úloh. Na řešení úloh máte 60 minut.

MATEMATIKA. společná část maturitní zkoušky. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 10 úloh. Na řešení úloh máte 60 minut. Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 005 MA MATEMATIKA společná část maturitní zkoušk Testový sešit obsahuje 0 úloh. Na řešení úloh máte 60 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámk

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina

Reálná čísla. Sjednocením množiny racionálních a iracionálních čísel vzniká množina Reálná čísla Iracionální číslo je číslo vyjádřené ve tvaru nekonečného desetinného rozvoje, ve kterém se nevyskytuje žádná perioda. Při počítání je potřeba iracionální číslo vyjádřit zaokrouhlené na určitý

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula.

Celá čísla. Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Celá čísla Celá čísla jsou množinou čísel, kterou tvoří všechna čísla přirozená, čísla k nim opačná a číslo nula. Množinu celých čísel označujeme Z Z = { 3, 2, 1,0, 1,2, 3, } Vlastností této množiny je,

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 16 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 0918 Název projektu:inovace vzdělávání v

Více

2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I

2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I .. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose

3. Celá čísla. 3.1. Vymezení pojmu celé číslo. 3.2. Zobrazení celého čísla na číselné ose 3. Celá čísla 6. ročník 3. Celá čísla 3.1. Vymezení pojmu celé číslo Ve své dosavadní praxi jste se setkávali pouze s přirozenými čísly. Tato čísla určovala konkrétní počet (6 jablek, 7 kilogramů jablek,

Více

Finále SOUBOR OTÁZEK. ročník

Finále SOUBOR OTÁZEK. ročník Finále SOUBOR OTÁZEK 6. ročník Co je Pangea a jaká je její filozofie? V dávných dobách prvohor a druhohor, tedy přibližně před 300 miliony let, nebyly jednotllivé kontinenty na naší planetě ještě rozdělené,

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Přípravný kurz - Matematika

Přípravný kurz - Matematika Přípravný kurz - Matematika Téma: Procenta, poměr, trojčlenka Klíčová slova: Procenta, poměr, zvětšení, zmenšení, trojčlenka, měřítko Autor: Mlynářová 1 Trojčlenka označuje postup při řešení úloh přímé

Více

Matematika stavebního spoření

Matematika stavebního spoření Matematika stavebního spoření Výpočet salda ve stacionárním stavu a SKLV Petr Kielar Stavební spořitelny se od klasických bank odlišují tím, že úvěry ze stavebního spoření poskytují zásadně z primárních

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP

Záznamový arch. Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: VY_42_INOVACE_01_ČP Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: IV/2 Inovace

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více