Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Projekt podpory zdraví

2 Identifikační údaje školy Název školy Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Adresa školy Ženklava 204, Ženklava Ředitelka: Mgr. Hana Vidličková Telefon , , Web IČO Název zřizovatele Obec Ženklava, Ženklava 243, tel.: Součásti školy Základní škola, IZO , kapacita 100 žáků Školní družina, IZO , kapacita 30 žáků Mateřská škola, IZO , kapacita 40 dětí Školní jídelna, IZO REDIZO Školská rada zřízena Organizace výuky Škola je organizována jako málotřídní. Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu Učíme se pro život. Škola má pět ročníků ve třech třídách. První ročník je samostatný, spojené jsou ročníky druhý se třetím a čtvrtý s pátým. V letošním roce je celkový počet žáků školy 43. Budova školy je situována v centru obce, v blízkosti zeleně a lesa. Jedná se o budovu s mnohaletou tradicí.

3 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, dvě učitelky, asistentka pedagoga a vychovatelka ŠD. Pedagogové jsou vesměs plně kvalifikováni. Všichni naši pedagogové pokračují v dalším vzdělávání v oblasti pedagogiky, psychologie, osobnostní a sociální výchovy, moderních metod v didaktice, zejména však práce s výpočetní a komunikační technikou. Na další vzdělávání našich učitelů je kladen velký důraz, neboť prioritou školy je kvalitní vzdělávání a výchova žáků. Vybavení školy Škola disponuje velmi dobrou tělocvičnou vybavenou kvalitním nářadím i náčiním, která umožňuje i plnohodnotný nácvik všech míčových her včetně košíkové a odbíjené. Součástí dlouhodobých plánů a výhledu do budoucna je rekonstrukce podlahy v tělocvičně a výstavba nového venkovního hřiště. Od roku 2011 je součástí školy i počítačová učebna s interaktivní tabulí, tiskárnou a internetem. K odborným učebnám patří ještě učebna výtvarná, k jejímuž vybavení patří keramická pec a keramický kruh a kterou využívají současní žáci, bývalí žáci školy i široká veřejnost. Všichni žáci naší školy mají možnost kvalitně se stravovat ve školní jídelně, která je spolu s kuchyní součástí budovy školy. Pro děti je k dispozici školní družina. Doba, kterou zde tráví, je vyplněna různorodými aktivitami. V rámci odpočinkové a rekreační činnosti se věnují kreslení, zpěvu a společenským hrám. Důležitou součástí jejich programu je výtvarná a pracovní zájmová činnost. Kromě pravidelných vycházek organizuje vychovatelka pro děti často míčové hry nebo atletické a vědomostní soutěže. Během odpoledního volna mají všechny děti školy možnost aktivní účasti v kroužcích (taneční, keramický, přírodovědný, pohybový, lego nebo náboženství).

4 Spolupráce s rodiči Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Jedním z hlavních cílů školy je dobrá spolupráce s rodiči. Na naší škole má dlouholetou tradici. Rodiče jsou s průběhem vzdělávání a s výsledky žáků pravidelně seznamováni formou zápisu do žákovských knížek, na třídních schůzkách a hovorových hodinách. Je-li nutné řešit problémy, dochází k osobnímu jednání. Zúčastní se ho rodiče a třídní učitel, u závažnějších případů vedení školy a výchovná poradkyně. Pro úspěšné vzdělávání a výchovu dětí je dobrá spolupráce školy s rodiči nezbytná. Zdůvodnění, proč škola realizuje program Škola podporující zdraví Do projektu Zdravá škola je naše škola zapojena od roku Termín Zdravá škola vyjadřuje proces nikdy nekončící cesty stálého zdokonalování. Hodnocení jsme doplňovali ze dvou zdrojů: z pozice těch, kteří nejsou v programu zainteresováni, tj. nezávislí odborníci, např. školní inspekce. A dále z pozice těch, kteří se na programu podílejí, tj. ředitelka školy, učitelé, žáci, rodiče, národní koordinátor, občané vesnice. Celá komunita, obec, rodiče, žáci, učitelé chtějí, aby v naší malé škole vládla všeobecná pohoda fyzická i duševní. Je důležité, abychom si všichni osvojili zdravý životní styl a abychom sami chtěli tento styl udržovat a stále rozvíjet. Ti nejmladší z nás by neměli brát školu jako nutné zlo, kterým si musí každý člověk projít. Chceme, aby se naše děti do školy těšily, aby zde vládla důvěra, úcta, spokojenost, vyrovnanost, pohoda. Úcta k hodnotě zdraví je celoživotně naplňovanou hodnotou, která má význam pro každého, jak pro předškolní dítě, tak i pro zralé muže i ženy. Důležité je učení prožitkem, a to v každém věku, zvláště v MŠ a prvních rocích ZŠ. Chceme, aby děti žily ve zdravém prostředí, kde by byly respektovány jejich přirozené potřeby a kde by byly bezděčně motivovány k nápodobě vyrovnaných chováním dospělých lidí.

5 Učitelé chtějí slabším žákům pomoci, volí individuální přístup a naopak nadaným umožnit vyniknout. Chceme naučit žáky pracovat tvořivě a samostatně, nést za svou práci zodpovědnost, ale také si navzájem při práci pomáhat. Při snížení koncentrace pozornosti a při jiných známkách únavy zařazujeme během vyučování pauzy s písničkou, scénkou, dramatizací, cvičeními atd. Naše cíle byly opravdu nemalé, ale všichni jsme přesvědčeni, že mnohé z nich byly uskutečnitelné. Cíl projektu - čeho chceme dosáhnout: Škola ať je nejen místem získávání informací a dovedností, ale především místem, kde se žáci učí spolu komunikovat a rozvíjet vztahy mezi sebou. Chceme, aby se dětem ve škole líbilo, aby měly kromě znalostí i zdravý pohled na život a na svět. Chceme zachovat vysokou úroveň výchovně vzdělávací nabídky pro naše žáky. Usilujeme o to, aby nejen učitele práce bavila, aby měli pocit, že jsou ve svém zaměstnání oceňováni a úspěšní.

6 Autoevaluace, analýza dosaženého stavu I. pilíř - POHODA PROSTŘEDÍ Pohoda věcného prostředí Podařilo se: Třídy, ŠD, chodby. Škola prošla rozsáhlou rekonstrukcí proběhla 2. etapa výměny oken na chodbách a tělocvičně, ve dvou třídách bylo položeno nové linoleum, byl zakoupen nový nábytek, nové tabule. Ve všech třídách je nové osvětlení, které odpovídá normám. Všechny třídy jsou dovybaveny novými výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Ve třídách stále doplňujeme a zpřístupňujeme žákům učební pomůcky a literaturu pro jejich sebevzdělávání a samostatnou práci, která je ve spojených třídách velmi využívána. Tento úkol je i nadále součástí plánu dalšího rozvoje školy. Škola je zapojena do projektu EU Peníze do škol, má vlastní počítačovou učebnu s interaktivní tabulí, z tohoto důvodu jsme do tříd již nezajišťovali další počítače. Dvěma počítači je vybavena školní družina. Každá třída je vybavena hrami a lehkým sportovním náčiním (gumy, balancující kruhy atd.), které jsou vhodné pro zklidňování žáků během přestávek. Dle typu výuky jsou ve třídách i na chodbách práce žáků, mapy a další pomůcky. Na chodbách vznikly oddychové koutky např. stolní hokej, boxovací pytel, basketbalové koše, kostky na sezení, žíněnky. Na pozemku za školou nám rodiče položili zámkovou dlažbu.

7 Školní jídelna, kuchyně Jídelna, kuchyň i chodba byla nově osvětlena. Rekonstrukcí prošla výdejní okýnka, čímž se prostředí zestetičtilo. Prostor školní jídelny byl opatřen novými židlemi a stoly. Prostory školní kuchyně se stále dovybavuje novým kuchyňským náčiním, byla zakoupena nová myčka nádobí. Nepodařilo se: Školní družinu vybavit novým nábytkem. Do každé třídy zařadit žákovskou knihovnu. Vybudování nových průlezek a posezení pro žáky venkovní učebna. Pohoda sociálního prostředí Podařilo se: Vztahy mezi učitel žák, žák žák, učitel - učitel Vytvořili jsme si svůj ŠVP s názvem Učíme se pro život. Každá třída si stanovuje na začátku školního roku jasná pravidla chování pravidla soužití (důvěra, pravdivost, aktivně naslouchat, neshazovat, osobní maximum) viz. Kowaliková, S. str. 37, snaží se je dodržovat. Taktéž dodržování pravidel školy, řádu a předpisů. Den začínáme komunitním kruhem, povídání o tom, co jsem prožil, co mě čeká atd. tímto také každé vyučování končí. Dbáme i na zhodnocení celého dne a učíme děti sebehodnocení. Zvláštní pozornost jsme zaměřili na rozvoj individuálních schopností každého žáka, šanci dostávají žáci nadaní, žáci s vývojovými poruchami učení a žáci s částečným oslabením výkonu. Spolupracujeme s PPP, snažíme se podchytit žáky problémové.

8 Zaměřili jsme se na usnadnění přechodu žáků z MŠ do první třídy (Netradiční zápis, volnočasové aktivity společné výlety atd.) a z prvního stupně na stupeň druhý (zde jisté rezervy, rodiče volí pro své děti různé školy v přilehlých obcích, chybí bližší kontakt našich učitelů se spádovou školou tento úkol je součástí plánu), žáci páté třídy jsou pravidelně testování (KALIBRO, SCIO) a jsou úspěšní. Spolupráce s rodiči: vztah učitel rodič S rodiči se setkáváme na pravidelných třídních schůzkách (hlavně první třídní schůzka měsíc září, dále listopad a duben), kde jsou také seznamováni s důležitými kontaktními místy, telefonními čísly atd. Rodiče jsou ve škole vítáni kdykoliv během celého školního roku, mohou také přijít do hodiny. Setkávání žáků, učitelů a rodičů probíhá i na mimoškolních akcích, které pořádá buď škola či obec. Rodiče jsou informováni prostřednictvím webových stránek, důležité informace se dozvědí i v žákovských knížkách, kde je umístěn i výňatek ze školního řádu. Výchovná opatření jsou rodičům sdělována písemně. Každý učitel má ové stránky rodičů, i z tohoto důvodu je komunikace se školou rychlá. Při jednání s rodiči se snažíme vyhnout negativním emocím, vždy jednáme ve prospěch žáka. Nepodařilo se: Zajišťovat přednášky z oboru pedagogiky a psychologie pro rodiče i veřejnost. Vtáhnout do dění školy úplně všechny rodiče. Pohoda organizačního prostředí

9 Podařilo se: Základní škola a Mateřská škola Ženklava příspěvková organizace Do vyučovacích hodin se snažíme zařazovat relaxační prvky, dechová cvičení a střídání činností. Ve spojených třídách se toto nabízí. Motivovali jsme většinu žáků k pohybu během přestávek vytvořené relaxační, sportovní koutky na chodbách. Využíváme pobyt na školní zahradě a v tělocvičně v době velké přestávky. Děti mají možnost ve škole odebírat svačinky (využívá asi 98 % žáků), na chodbě je po celou dobu vyučování k dispozici nápoj pro děti pitný režim. Do jídelníčku se snažíme zařazovat jídla odpovídající zdravé výživě. Jsme zařazeni do programu Ovoce do škol. Pracujeme v programu Zdravé zuby. Ve škole je dostatečná nabídka volnočasových aktivit a zájmových kroužků pro děti, které vedou pedagogové školy. Tím také předcházíme negativním projevům šikany či násilí. Nejstarší žáci vedou čapí kroniku v rámci hodin přírodovědy, či v přírodovědném kroužku. Čapí hnízdo máme již řadu let na komíně školy. Pokračujeme ve sběru papíru, žaludů, kaštanů. Doplnili jsme sběrem elektroodpadu. Škola se zapojila velmi aktivně do projektu Recklohraní a Mrkev. I nadále pokračujeme v dopravní výchově, dvakrát ročně jezdíme na dopravní hřiště Kopřivnice a dvakrát ročně přijíždí lektor do naší školy. Renovace autobusových zastávek se zdařila pouze na dva roky, až do doby, než ji opětovně zničili vandalové, proto se obec rozhodla je vybílit. V době jarních prázdnin nabízíme dětem i široké veřejnosti prázdniny s keramikou. Nepodařilo se: Zařadit do 1. třídy všem dětem flétničky velká finanční náročnost.

10 Nevyřešila se otázka vydávání školního časopisu. Zhotovení ptačích budek pro ptáčky a pověřit žáky péčí o ně. II. pilíř ZDRAVÉ UČENÍ Smysluplnost Podařilo se: Daří se nám využívat projektové vyučování, i když časově je velmi náročné hlavně na přípravu pro učitele a také z časových důvodů pro spojené ročníky. Nadále chceme klást důraz na používání aktivních výukových metod, uplatňovat inovativní prvky. Daří se nám využívat počítačovou techniku, interaktivní učebnu. Zakoupili jsme celou řadu výukových programů. Snažíme se, aby si žáci dále rozvíjeli své komunikační schopnosti, naučili se formulovat své názory, myšlenky, nesouhlas. Jako zápor vidíme u některých žáků ne vždy příznivé domácí prostředí pro přípravu. Možnost výběru, přiměřenost Učitel organizuje činnost ve vyučovací jednotce buď pro všechny žáky, diferencovaně pro každý ročník (spojené třídy), diferencovaně pro žáky s vývojovou poruchou učení. Díky ŠVP máme možnost pracovat individuálně s některými žáky. Žáci mají pestrou nabídku individuálních úkolů, kterou si mohou sami zvolit. Daří se nám začleňovat žáky do vědomostních, sportovních a dalších soutěží. Účastníme se např. Matematického klokana, celé řady výtvarných a ekologických soutěží. Spolupráce a spoluúčast

11 Děti pracují v hodinách také skupinově, kde si stanovujeme jasná pravidla či životní dovednosti: ohleduplnost, dokončování, úcta, tvořivost, plánování, řízení i podřízení se, říci svůj názor. Motivující hodnocení Potěšením je, že žáci dokáží být sebekritičtí, dokáží sebe, ale i druhého pochválit i najít chyby. Sebehodnocení žáků se výrazně zlepšilo. Daří se nám tvořit pro každého žáka portfolia. Využíváme ústní pochvaly i za velmi malé zlepšení. Nepodařilo se: Stále sledujeme malou sebedůvěru u některých žáků. Přetrvává nedůvěra některých rodičů ke škole, měl by se změnit i přístup rodičů při pořádání mimoškolních akcí. Škola by neměla rodiče do akcí postrkovat. III. pilíř OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ Škola model demokratického společenství Podařilo se: Škola má přesné vymezení práv a povinností žáků, rodičů, učitelů v Řádu školy. Podle dotazníků rodiče ke škole mají velmi dobrý vztah. Vázne nabídka seminářů pro rodiče ve škole, rodiče si přáli i pohovory s odborníky např. speciální pedagog, psycholog Škola kulturní a vzdělávací středisko obce

12 Škola i nadále velmi aktivně spolupracuje se zřizovatelem, MŠ, Školskou radou, se spolky v obci, Policií ČR. Nabídka zájmových kroužků je dostačující. Škola je nedílným článkem života obce. Příkladná je i spolupráce s jinými málotřídními školami. Nepodařilo se: Zlepšit spolupráci se spádovou ZŠ Štramberk. Rámcový projekt na období 2012/ /2015 I. pilíř - POHODA PROSTŘEDÍ Pohoda věcného prostředí Výchozí stav: Kvalita věcného prostředí a vybavení školy se v uplynulých letech výrazně zlepšila. Přispěla k tomu vstřícnost zřizovatele - obměna žákovského nábytku ve třídách, výměna všech oken ve škole, nákup bílých ekologických tabulí ve dvou třídách, nové osvětlení v tělocvičně, chodbách a školní jídelně. Školní jídelna byla vybavena novým nábytkem. Přínos znamenaly i granty získané školou vybudování počítačové učebny s interaktivní tabulí, učebny pro keramický kroužek a výtvarné činnosti, pomůcky do výuky. Záměr: Udržovat estetické prostředí a i nadále je zdokonalovat v souladu s psychohygienickými zásadami. Pokračovat v relaxaci během přestávek na školní zahradě (pěkné počasí) či v tělocvičně.

13 Vybudovat na školní zahradě nové průlezky, posezení pro žáky tzv. venkovní učebnu. Chceme dosáhnout dokonale fungujícího a esteticky působícího prostředí školy s důrazem na vyváženost všech stránek věcného prostředí, která příznivě působí na tělesnou i duševní pohodu člověka. Vytvoření učeben jako dílen, místa k příjemnému pobytu, zajímavé práci a setkávání se spolužáky a učiteli ve vyučování i mimoškolní činnosti je naší velkou snahou a cílem. Nadále využívat na chodbách oddychové koutky, např. stolní hokej, boxovací pytel, basketbalové koše, kostky na sezení, žíněnky. Školní družinu vybavit novým nábytkem. Do třídy v přízemí položit nové linoleum. Do každé třídy zařadit žákovskou knihovničku (alespoň některé tituly). Do tříd zavést teplou vodu. V přízemí snížit stropy (zateplení) + nová dlažba na toaletách. Školní jídelna, kuchyně Na chodbách vedoucí do školní jídelny a kuchyně pokusit se vylepšit výzdobu stěn. Zakoupit nový kuchyňský robot a konvektomat. Postupně vybavit školní kuchyni novým nábytkem (pracovní stoly ) Pohoda sociálního prostředí Výchozí stav: Příznivé sociální klima ve škole mezi pedagogy (stálý kolektiv), zaměstnanci i žáky jsou základní předpoklady rozvoje školy. Ve třídách jsou dohodnuta pravidla soužití, jejich dodržování ze strany žáků má však mezery, někteří žáci je neberou vážně. Ke zlepšení sociálního klimatu se uskutečnily

14 různé aktivity, např. prožitkové pobyty třídních kolektivů, besedy, ankety. Za důležitou považují pohodu sociálního prostředí i pedagogové. Vzhledem k měnícím se vnějším podmínkám je to oblast stále otevřená s rezervami na straně vedení školy i pedagogů. Záměr: Vytvářet příležitosti k upevňování kultivovaného chování dětí, založeného na základních pravidlech slušnosti, vzájemné ohleduplnosti, úctě, empatii, důvěře a spolupráci. Přenášení těchto postojů z učitelů na žáky. Rozšířit spolupráci mezi žáky mateřské a základní školy. Vztahy mezi učitel žák, žák žák, učitel učitel V každé třídě dodržovat jasná pravidla chování, tzv. pravidla soužití. Důsledné dodržování a vyžadování stanovených pravidel školy, řádu a předpisů. Sledovat školní programy a posléze na ně reagovat. Podporovat rozvoj sociálních dovedností, které jsou potřebné pro plnohodnotné soužití s ostatními lidmi vést žáky k respektování dohodnutých pravidel chování. Spolupráce s rodiči (vztah učitel rodič) V jednáních se vyhnout negativním emocím a jednat vždy ve prospěch žáka. K rodičům být vždy přímý, neshazovat žáka, aktivně naslouchat i rodiči. Vymezit rodičům individuální pohovory s učiteli. Pro rodiče zařadit více přednášek hlavně z oboru pedagogiky a psychologie.

15 Vytvořit nový, obětavý tým rodičů, který bude více spolupracovat se školou mimoškolní akce Klub rodičů. Pohoda organizačního prostředí Výchozí stav: Při stanovení organizačních a provozních pravidel je přihlíženo k pedagogickým a hygienickým zásadám a podle možností i k individuální potřebám zaměstnanců. V rozvrhu je přihlédnuto k tomu, aby každý ročník měl několik hodin samostatných (hlavně 1. ročník). Dobrý ohlas mají svačinky, které se připravují ve školní jídelně a nesmíme zapomenout na Ovoce do škol. Vyučování Pokračovat i nadále v zařazování relaxačních prvků do vyučovacích hodin, dechová cvičení a střídání činností. Přestávky Stanovit jasná pravidla pro chování žáků o přestávkách. Motivovat k pohybu všechny žáky. Stravování Nabízet dětem jídla, která mají rádi, a která zároveň splňují zásady zdravé výživy. Hledat vhodné recepty. Prevence a náprava negativních výživových návyků dětí. Nadále zařazovat zdravé svačinky pro žáky. Podporovat pitný režim. Nadále vařit čaj pro žáky. Zapojit školní jídelnu do Dnů evropské kuchyně, Den vody, Den jodu.

16 Volný čas dětí Zajistit dostatečnou nabídku volnočasových aktivit a zájmových kroužků a tím předcházet negativním projevům šikany, násilí. Udržovat spolupráci s Domem dětí a mládeže v Kopřivnici. Pokračovat ve vedení čapí kroniky. Zapojit i děti z přírodovědného kroužku. Pokračovat ve sběru papíru, žaludů, kaštanů a elektroodpadu. Zlepšovat životní prostředí v obci vyčistit pramen řeky Sedlnice, která obcí protéká. Zhotovit budky pro ptáky, pověřit žáky péčí o ně. Obrátit se na rodiče. Pokračovat v dopravní výchově. Organizovat akce pro žáky v době jarních, zimních prázdnin. Např. prázdniny s keramikou. Do odpoledních akcí zapojit školní družinu. Např. turnaje vybíjená, deskové hry vhodné i zapojení okolních škol, odpoledne s kvízem, soutěže v přírodě II. pilíř ZDRAVÉ UČENÍ Efektivnější výuka Výchozí stav: V práci většiny učitelů našeho pedagogického sboru se setkáváme s mnoha novými efektivními metodami učení kooperativní učení, vedení dětí k organizování vlastních činností a vzájemné spolupráci, uplatňování prvků dramatické výchovy ve výuce, vedení dětí k sebehodnocení, Přesto i v této oblasti cítíme určité rezervy. S novými vyučovacími metodami, které kladou důraz na smysluplné využití učební látky v praktickém životě, se setkáváme v práci velké většiny našeho pedagogického sboru. Snahou školy i

17 samotných vyučujících je organizovat výuku tak, aby se co nejvíce přibližovala situacím skutečného života. Styl výuky směřuje od tradičního pamětného učení k osvojování si, zkoušení, procvičování a praktickému využití znalostí a dovedností žáků. Přesto i zde nacházíme menší nedostatky, především při organizaci práce samotnými žáky. Smysluplnost Poskytovat žákům přímou interakci se skutečným světem. Zajistit, aby kurikulum bylo přiměřené věku žáka, srozumitelné dle jeho vývojového období. Nepředpokládat a nevyžadovat zkušenosti, které žák nemá. Nabízet takový obsah učiva, který bude podněcovat zájem jak žáka, tak i učitele. Ve vyučování i nadále využívat netradiční výuku projektová, v blocích, skupinová, týmová Možnost výběru, přiměřenost MOTTO: V hlavě máš mozek. Na nohou boty. Můžeš si to namířit kamkoliv chceš Nabídnout žákům volbu, která by měla bát opravdová, měla by být skutečně rozmanitá. Zaměřit se na to, aby každý žák učivo zvládl. Nabídnout žákům pestrý výběr rozšiřujícího učiva, individuálních úkolů. Žáky 5. ročníku připravit na zdárný přechod na 2. stupeň pokračovat v zapojení do testování těchto žáků. Začleňovat žáky do vědomostních, sportovních a dalších soutěží, olympiád (výtvarné, matematické KLOKAN, sportovní atd.)

18 Spoluúčast, spolupráce V každé třídě stanovit pravidla při práci ve skupině - tzv. životní dovednosti: ohleduplnost, dokončování, úcta, tvořivost, plánování, řízení i podřízení se. Pokusit se změnit u některých žáků, kteří mají nízký sociální status v rámci skupin, tak i v celé třídě, aby nedošlo k pygmaliónskému účinku. Motivující hodnocení Uspořádat skupinovou práci tak, aby každý ve skupině dostal zpětnou vazbu pokud možno ke všemu k obsahu i k procesu od učitele nebo od spolužáků. Při hodnocení používat dvě zásady: hodnotit to, co má hodnotu (ne pouze to, co se snadno hodnotí), přesvědčit se o tom, že projekt či produkt, který jsme si vybrali pro žáky, je hodnotný jak pro žáky, tak sám o sobě. Pomoci žákům v dialogu analyzovat svou vlastní práci, rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti, aby žáci byli schopni sami sobě poskytovat zpětnou vazbu. Nepřehlédnout a nepodceňovat sílu a hodnotu zpětné vazby od vrstevníků. Využívat ústních pochval i za velmi malé zlepšení. III. pilíř OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ Škola jako demokratické společenství Škola spolupracuje - Zřizovatel - Obecní úřad Ženklava - Mateřská škola Ženklava - Školská rada

19 - Školní sportovní klub při ZŠ - Spolky v obci (Sokol, hasiči) - Policie ČR, PPP Nový Jičín, Kopřivnice - ZŠ Štramberk, Ostrava - Proskovice - Málotřídní ZŠ (Mniší, Závišice, Trnávka, Rybí) - Dům dětí a mládeže Kopřivnice - Kotouč Štramberk Pokračovat v renovaci prostorů budovy školy a školní zahrady tak, aby se zde žáci, učitelé a rodiče cítili bezpečně. Stavební úpravy v ZŠ WC, zavedení teplé vody do tříd Školní zahrada dřevěný program viz. I. Pilíř Pohoda věcného prostředí Škola se snaží být součástí dění v obci. Je garantem řady akcí, ať už kulturních, sportovních a rekreačních pro všechny věkové kategorie. Zachovat chod MŠ, ZŠ, abychom přitáhli nové rodiny do obce Zlepšovat kulturní život obyvatel v obci Řízení a vyhodnocování projektu Projekt Zdravá škola je společně s rámcovým programem základního vzdělávání v naší škole důležitou prioritou rozvoje školy do dalších let. Uplatňování některých zásad zdravé školy v minulých dvou letech se nám jednoznačně osvědčilo, získalo pochopení a spokojenost rodičů i žáků. Tento projekt nám také pomůže ujasnit si zaměření vlastního Rámcového vzdělávacího programu školy. Úkolem pro vedení školy a všechny pedagogy je proto důsledně plánovat výše uvedené kroky, zapracovávat je do ročních plánů práce školy a pravidelně je vyhodnocovat. Při vyhodnocování využijeme vlastní možnosti, ale zejména se

20 budeme opírat o zpětnou vazbu ze strany rodičů, žáků, zřizovatele a veřejnosti, pro hodnocení využijeme i další orgány. Na škole bude projekt vyhodnocován na pedagogických poradách, v rámci příprav evaluace školy a Výročních zprávy o činnosti školy. Zpracovatelé: Mgr. Hana Vidličková ředitelka školy Mgr. Šárka Šeďová učitelka Projekt byl projednán na pedagogické radě dne Předložen zřizovateli a Školské radě dne

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola J.A.Komenského Blatná, okr.strakonice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Adresa školy: Jméno ředitelky: nám.j.a.komenského 388 01 Blatná IZO 107722275

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života

I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ. Školní vzdělávací program - Škola základ života I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71 okres Praha východ Školní vzdělávací program - Škola základ života 1 Obsah : 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika školy 2.1 Historie školy..4 2.2

Více