UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Praha AZYLOVÝ DŮM SKLONĚNÁ Malá Skloněná 521, Praha 9 Vysočany, tel.: UBYTOVACÍ ŘÁD AZYLOVÉHO DOMU SKLONĚNÁ v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům Skloněná Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby UŘ Ubytovací řád KP koordinátor provozu SP sociální pracovník 1) OBECNÝ POPIS POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY AD poskytuje sociální služby dle zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, 57. Posláním AD je poskytnout dočasné ubytování mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální nebo životní situaci a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Sociální služba poskytovaná v AD vychází z individuálních potřeb klientů, motivuje je k tomu, aby aktivně řešili svou nepříznivou sociální situaci. Výše uvedená sociální služba nabízí klientům takovou podporu, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí jejich schopnosti a snižuje jejich závislost na poskytované službě. Sociální služba je poskytována na základě písemné Smlouvy mezi AD a klientem. Služby jsou poskytovány po dobu uvedenou ve Smlouvě. Pobyt v AD začíná uzavřením Smlouvy, uhrazením vratné kauce, zaplacením úhrady minimálně 5-ti nocí předem a prokazatelným seznámením se s platným UŘ v plném znění a požárními poplachovými směrnicemi, což klient stvrzuje svým podpisem ve Smlouvě.

2 2) SPECIFIKACE POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY a) ubytování na dobu určitou, standardní doba ubytování je 1 měsíc od uzavření Smlouvy, tuto dobu lze však po každém měsíci prodloužit, a to obvykle na 3 měsíce, za předpokladu, že klient aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci, sociální službu potřebuje a podá si písemnou žádost o prodloužení pobytu. b) pomoc a podpora při řešení nepříznivé sociální situace, základní sociálně právní poradenství (povinné pravidelné konzultace se SP) c) zajištění pravidelné výměny ložního prádla d) možnost přípravy vlastní stravy ve společných kuchyňkách (k dispozici je vařič, varná konvice) e) možnost hygieny ve společných sprchách f) vytvořené podmínky pro úklid přidělené ubytovací jednotky (každá ubytovací jednotka je vybavena vědrem, hadrem na podlahu, smetákem a smetáčkem s lopatkou) g) zdravotní ošetřovna (povinná vstupní prohlídka) h) možnost využití konzultace s psychologem (termín konzultace doporučujeme sjednat předem u SP) i) možnost využití služeb dalších specializovaných pracovišť CSSP 3) DOPLŇKOVÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) možnost využití automatické pračky za poplatek b) možnost vypůjčení sušáku na prádlo a žehličky (zdarma) c) možnost sledování televize ve společných TV místnostech - 2 -

3 4) PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ Klient má právo: a) využít přidělený prostor v ubytovací jednotce (postel, šatní skříň, noční stolek) b) využít kuchyňku, WC, sprchu, kuřárnu na poschodí, na kterém je klient ubytován (toaletní potřeby AD neposkytuje) c) využít nekuřácké / kuřácké prostory v jiném poschodí, pokud nejsou v poschodí, na němž je klient ubytován d) využít zpoplatněnou prádelnu v prvním poschodí (rezervace praní na recepci) e) na výměnu ložního prádla 1x měsíčně (termín výměny zveřejněn na nástěnce) f) na úschovu drobných cenností (např. hodinky) v trezoru AD (ne financí); za případnou ztrátu neuložených cenností AD neručí g) podat podněty, náměty a stížnosti dle zveřejněného postupu na nástěnce v přízemí h) požádat o přestěhování na jinou ubytovací jednotku (žádosti je vyhověno v odůvodněných případech dle kapacitních možností zařízení řeší KP nebo SP) Povinnosti klienta: a) NEHROMADIT VĚCI! Nehromadit věci v ubytovací jednotce, klient smí mít v ubytovací jednotce pouze tolik věcí, které je schopen uložit do svého přiděleného prostoru - skříně a jednorázově odnést (např. při ukončení pobytu) příklad: jedna velká sportovní taška / kufr. b) ZABEZPEČIT UBYTOVACÍ JEDNOTKU! Při opuštění ubytovací jednotky uklidit osobní věci, zavřít okno, zkontrolovat uzavření vodovodního kohoutku (je-li na pokoji), zhasnout světlo, uzamknout pokoj a odevzdat klíč od pokoje na recepci (opouští-li klient ubytovací jednotku jako poslední a odchází z AD). c) NEPŮJČOVAT KLÍČ od ubytovací jednotky jinému klientovi, než se kterým je klient ubytován. d) POHOVOR U SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA! V co nejkratší době (maximálně však do 7 dnů) po uzavření Smlouvy si sjednat pohovor u sociálního pracovníka, být s ním po celou dobu pobytu v kontaktu (konzultace minimálně jednou za 14 dní) a aktivně řešit svou sociální situaci. Odmítnutí / nízká úroveň spolupráce se SP je důvodem k ukončení pobytu klienta

4 e) ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA NA OŠETŘOVNĚ AD. Každý klient je povinen absolvovat vstupní zdravotní prohlídku v ošetřovně AD (kancelář č. 207) nebo dodat na své náklady lékařské potvrzení o své schopnosti soužití v kolektivním zařízení a o bezinfekčnosti, a to nejpozději do sedmi dnů od uzavření Smlouvy. V den uzavření Smlouvy si klient sjedná termín vstupní zdravotní prohlídky, který je nutné přesně dodržet. Neabsolvování zdravotní prohlídky nebo nedodání lékařského potvrzení o bezinfekčnosti ve stanovený termín je důvodem k odstoupení od Smlouvy. (Posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním stavu ubytovaných jsme oprávněni vyžadovat dle 91 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.) f) ŘÍDIT SE POKYNY ZAMĚSTNANCŮ AD A DBÁT POKYNŮ NA VYVĚŠENÝCH CEDULÍCH (příklad: Nekuřácké WC, )! Hlavní informační nástěnka je umístěna v přízemí vedle TV místnosti. g) UDRŽOVAT ČISTOTU A POŘÁDEK ve všech prostorách AD (například: pravidelně vynášet odpadky, umývat použité nádobí, pravidelně uklízet ubytovací jednotku nebo její přidělenou část)! h) BÝT TOLERANTNÍ! Vůči ostatním klientům a zaměstnancům AD se chovat v mezích slušného chování, dodržovat jejich práva a co nejméně omezovat soukromí svých spolubydlících, nezasahovat do jejich přiděleného prostoru. i) ZMĚNY NEPOVOLENY! Klient není oprávněn v ubytovací jednotce a v jiných prostorách AD provádět jakékoli změny. Všechny závady, případně škody musí včas nahlásit recepčnímu. Způsobené škody v plné výši uhradit. j) NIC NELEPIT, NEPŘIBÍJET NA STĚNU, NÁBYTEK! Nepoškozovat ubytovací jednotky a jejich zařízení (vrtáním do zdí, do nábytku, oblepováním dveří, nábytku a stěn, stěhováním nábytku apod.) k) NOČNÍ KLID! Od hod. do 5.00 hod. zachovávat noční klid a nerušit ostatní ubytované. l) ŽÁDNÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY! Je zakázáno donášet do AD a zde konzumovat či jinak užívat alkoholické nápoje, drogy či jiné omamné a psychotropní látky. V případě zjištění porušení zákazu bude klientovi okamžitě ukončen pobyt. Pokud bude klient při příchodu do AD jevit jasné známky užití výše uvedených látek nebude recepčním do AD vpuštěn a věc bude dále řešena jako porušení UŘ (příchod pod vlivem omamných / návykových látek). V případě podezření na požití alkoholu bude klientovi provedena dechová zkouška. V případě odmítnutí dechové zkoušky se má za to, že klient je pod vlivem alkoholu. m) AGRESIVITA NE! V případě výtržností, agresivního či vulgárního chování, či jiného narušování dobrých mravů, bude klientovi ukončen pobyt (dle situace i okamžitě). n) ŽÁDNÉ NEBEZPEČNÉ LÁTKY! Je zakázáno do AD donášet hořlaviny, výbušniny a jiné nebezpečné látky!!! - 4 -

5 o) ZÁKAZ DONÁŠENÍ ZBRANÍ DO AD p) ZVÍŘATA NE! Chov jakýchkoli zvířat je v AD zakázán! q) ZÁKAZ JAKÉKOLI MANIPULACE S OHNĚM! Je zakázána jakákoli manipulace s ohněm v AD (např. zapalování vonných tyčinek, svíček a jiných předmětů) ). Výjimku tvoří pouze zapálení cigarety v prostorech pro to určených, a to za maximální opatrnosti klienta při manipulaci s ohněm. r) KOUŘENÍ NE!!! Kouření je povoleno pouze ve vyhrazených místnostech pro kuřáky! Místnosti pro kuřáky: umývárna č. 104, TV č. 110, umývárna č. 205, koupelna č. 217, TV č. 221, umývárna č V ostatních prostorech AD je kouření přísně zakázáno! Nalezený popelník či zbytky popele nebo cigaretových nedopalků na pokoji je považováno za kouření na pokoji! Za kouření na pokoji a mimo ostatní vyhrazená místa je klientovi ukončen pobyt, neboť se jedná o hrubé porušení UŘ! s) NÁVŠTĚVY NE! Navštěvovat pokoje a kuchyňky v jiných patrech není dovoleno. Rovněž není dovoleno si do prostor AD přivádět návštěvy z venku. t) VLASTNÍ SPOTŘEBIČE NE! Nepoužívat žádné vlastní elektrické spotřebiče napájené z el. sítě (např. rádia, mini TV, varné konvice, lampy, žehličky, počítače, ) ani je nepřipojovat k síti, nepoužívat a neinstalovat plynové nebo lihové vařiče. u) NABÍJENÍ MOBILNÍCH TELEFONŮ - VÝJIMKA! Před nabíjením mobilního telefonu v AD předložit KP nabíječku / telefon k vizuální kontrole. Zařízení nesmí být improvizovaně opravováno. Nenechávat nabíječku v el. síti bez dozoru!!! 5) PROVOZNÍ OMEZENÍ a) UZAVŘENÍ AD. AD je uzavřen o polední přestávce (12,00 až 12,30) a v době od 23,00 do 5,00 hodin. Pokud klient potřebuje odejít do zaměstnání nebo se bude ze zaměstnání vracet v době nočního uzavření AD, nahlásí toto předem recepčnímu a bude mu umožněna výjimka (možno nahlásit i telefonicky na čísle ). V případě příchodu pod vlivem alkoholu nebo jiných látek či v případě rušení nočního klidu další výjimky nebudou umožněny, takové jednání může být i důvodem k ukončení pobytu

6 b) POHOVORY / PŘÍJEM NOVÝCH KLIENTŮ: pouze v pracovní dny (PO PÁ) od 8,00 do 15,00 hodin (u zájemců z výkonu trestu odnětí svobody je termín nástupu individuální dle propuštění). c) KUCHYŇKY jsou v provozu od 5,00 do 23,00 hodin (klíče na recepci) d) TELEVIZNÍ MÍSTNOST je v provozu od 6,00 do 23,00 hodin (v TV místnosti platí zákaz donášky a konzumace potravin) e) BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA ZAMĚSTNANCEM AD. Minimálně 1x týdně probíhá provozně bezpečnostní kontrola všech pokojů v AD (dodržování jednotlivých ustanovení UŘ klienty, bezpečnostní prohlídka prostor AD). Tuto kontrolu zpravidla provádí pracovník AD za přítomnosti klienta nebo s doprovodem dalšího zaměstnance CSSP. 6) POPLATKY a) VRATNÁ KAUCE 200,- Kč (kauce je vybrána od klienta ihned po uzavření Smlouvy) b) NOC V JEDNOLŮŽKOVÉM POKOJI 80,- Kč (základní sazba) c) NOC VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI 60,- Kč (základní sazba) d) MINIMÁLNÍ ÚHRADA. Minimální počet nocí, které lze jednorázově uhradit, je 5 a více, maximálně však do termínu vypršení Smlouvy. e) POPLATEK PŘEDEM. Klient hradí poplatek za ubytování minimálně na 5 nocí předem. f) NEPŘÍTOMNOST KLIENTA V AD. Klient je povinen hradit celou dobu pobytu včetně nocí, kdy AD nevyužil. g) ZVÝŠENÁ SAZBA. Po třech měsících od uzavření Smlouvy se úhrada za noc zvyšuje o 20,- Kč, a to každý započatý měsíc, maximálně však na 100,- Kč /noc. příklad: 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 60,- Kč/noc 60,- Kč/noc 60,- Kč/noc 80,- Kč/noc 100,- Kč/noc 100,- Kč/noc h) MINIMUM PRO PŘIJETÍ. Pro příjem klienta do AD je nutná minimální finanční hotovost ve výši 500,- Kč (200,- Kč vratná kauce + 5 x 60,- Kč / noc předem)

7 i) PRANÍ PRÁDLA. Použití automatické pračky 20,- Kč / jedna náplň pračky (nezahrnuje prací prostředek) 7) DŮVODY K UKONČENÍ POBYTU V AD VÝPOVĚDNÍ DŮVODY, VÝPOVĚDNÍ LHŮTY "UPLYNUTÍM SJEDNANÉ DOBY UBYTOVÁNÍ" Ubytování v AD končí uplynutím doby sjednané ve Smlouvě. Klient má právo podat žádost o prodloužení pobytu (formulář žádosti je možné vyzvednout na recepci nebo u SP). Žádost musí být odevzdána na recepci nejpozději 7 kalendářních dnů před vypršením stávající Smlouvy. Pro případné prodloužení Smlouvy jsou vyhodnoceny všechny okolnosti týkající se dosavadního pobytu klienta (dodržování UŘ, aktivní řešení nepříznivé sociální situace, spolupráce se SP a KP). *Klient je povinen sledovat termín a nechat si zapsat recepčním prodloužení pobytu do Smlouvy. "ODSTOUPENÍM OD SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE" Poskytovatel má právo odstoupit od Smlouvy do 24 hodin v případě, že klient nenaplní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a nebo z UŘ a to zejména: 1) nedostavení se na vstupní zdravotní prohlídku nebo nedodání potvrzení od lékaře dle UŘ 4/e 2) nesjednání si pohovoru se SP dle UŘ 4/d 3) zamlčení výše příjmu 4) uvedení nepravdivých údajů "VÝPOVĚĎ SMLOUVY ZE STRANY POSKYTOVATELE" Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu klientovi především z těchto důvodů (porušení UŘ / Smlouvy ze strany klienta): 5) nehrazení poplatků za ubytování ve stanoveném termínu je důvodem k okamžitému vypovězení Smlouvy, a to od okamžiku vzniku dluhu vůči AD 6) opakované méně závažné porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo z UŘ je důvodem k výpovědi Smlouvy po vystavení druhého písemného upozornění na porušení UŘ / Smlouvy (vystaveného KP / SP); klientovi je vypovězena Smlouva nejdéle do sedmi dnů od vystavení druhého upozornění; KP / SP si vyhrazuje právo stanovit termín vypovězení Smlouvy klientovi - 7 -

8 7) hrubé porušení UŘ / Smlouvy je důvodem k okamžité výpovědi Smlouvy, nestanoví-li KP / SP jinak 8) nenaplňování sjednaného individuálního plánu 9) zdravotní stav klienta se změnil natolik, že vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby nebo pobyt ve zdravotnickém zařízení O závažnosti porušení Smlouvy a UŘ rozhoduje KP či jeho zástupce. V případě hrubého či opakovaného porušení Smlouvy nebo UŘ je KP či jeho zástupce oprávněn okamžitě vypovědět Smlouvu. Při okamžité výpovědi Smlouvy je klient povinen vyklidit ubytovací jednotku do 11 hodin následujícího dne (nerozhodne-li KP či jeho zástupce vzhledem k okolnostem jinak). Na méně závažné porušení UŘ bude klient písemně upozorněn. "VÝPOVĚĎ SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA" Výpověď Smlouvy podá klient písemně na recepci AD nejméně 1 den předem, důvod výpovědi uvádět nemusí! V den ukončení pobytu je klient povinen do 11,00 hodin předat recepčnímu uklizenou ubytovací jednotku či její přidělenou část, předat ložní prádlo a zapůjčené vybavení a odnést si své osobní věci z AD. Věci ponechané v ubytovací jednotce budou okamžitě bez náhrady zlikvidovány! V případě neuklizení ubytovací jednotky nebo nevrácení zapůjčeného vybavení nebo poškození ubytovací jednotky či vybavení přichází klient o vratnou kauci 200,- Kč. Je-li poškození majetku vyčísleno na vyšší částku, než klient složil jako vratnou kauci, nebo je již kauce vyčerpána (např.: neuklizení ubytovací jednotky při odchodu), je klient povinen uhradit rozdíl, a to do plné výše způsobené škody. V případě, že klient má přeplatek na ubytování, je mu tento přeplatek v den ukončení pobytu vrácen, případné škody na vybavení převyšující vratnou kauci mohou být strženy z přeplatku

9 Orientace na AD mapka rozložení místností: Ubytovací řád platný od Ubytovací řád aktualizován dne aktualizoval: Jan Lajner, DiS., koordinátor provozu - 9 -

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov,

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov, Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČ 70153906 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Trutnov Smlouva číslo / rok / osobní číslo Domov pro seniory Trutnov,

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015

Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 Smlouva o poskytování pobytové sociální služby domu pro seniory číslo./2015 I. Smluvní strany 1. Poskytovatel: Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace se sídlem: Komenského 291, 783

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD)

ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) ŘÁD ŠKOLY (ŠKOLNÍ ŘÁD) čj. ZD-004/08-2010 Střední škola informačních technologií, s.r.o. Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a z rámcových

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2

UBYTOVACÍ ŘÁD. Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 UBYTOVACÍ ŘÁD Ubytovacího zařízení Na Kolbišti 2 STUDENTI Ubytování 1. U ubytovacího zařízení je možnost parkování na vyhrazeném místě, za poplatek. 2. Při příchodu si studenti vyplní ubytovací lístek

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE noclehárna 5606908 ambulantní Dům Naděje Praha-Žižkov

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD CENTRÁLNÍHO PŘÍJMU PACIENTŮ PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Andrea Slováková

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově.

Vítáme Vás a přejeme Vám příjemný pobyt v domově. D O M Á C Í Ř Á D Domácí řád jsou pravidla určená návštěvníkům, klientům a zaměstnancům domova, která vydává ředitel organizace. Stanoví především práva a povinnosti klientů při poskytování pobytových,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost Sokolovská 1761, 735 06 Karviná - Nové Město IČ 42864917 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY uzavřená dne dle Zákona č.108/2006sb. o sociálních službách a

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY

SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ZÁKLADNÍ SLUŽBY SMĚRNICE ŘEDITELE č. 2/1995 DOMÁCÍ ŘÁD Posláním Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, je poskytovat zejména lidem v seniorském věku potřebnou pomoc, péči a podporu. Chceme především působit

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Školní řád stanoví základní pravidla a zásady platné pro všechny žáky bez výjimky. ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské odštěpný závod ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod (dále jen škola) je soukromou školou společnosti ŠKODA

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 Budějovická 1664, Písek, 397 01 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Motto: Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy Hellichova 3, Praha 1 RNDr. Juraj Liška, ředitel školy Ze dne: 31.8.2013 Platnost od 2.9. 2013 1 A. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní řád Gymnázia Jana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV. PhDr. Ladislav Pochyla ředitel školy Č.j.: Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Spisový znak 1.4. Skartační znak A 10 Vypracoval Schválil SSOS/625/2014 Mgr. Dagmar Válková, ZŘTV Mgr. Lubomír Škoda, ZŘTV

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek

Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. Československé armády 481, 738 01 Frýdek-Místek ŠKOLNÍ ŘÁD pro učitele, žáky a ostatní pedagogické zaměstnance Telefon: 558 646 246 E-mail: sekretariat@sumprum.cz

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Pan(í):, nar. Trvalé bydliště (celá adresa):, Zastoupen(á):, (v textu této smlouvy dále jen Uživatel) a 2. Domov důchodců

Více