7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH , 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012"

Transkript

1 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH , 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m. Praze a současně vývoj na Praze 2 ovlivňují. Vývoj některých jevů přitom nelze analyzovat na úrovni městských částí vzhledem k absenci aktualizovaných statistických údajů, které jsou dostupné pouze za Prahu jako celek. Proto v této úvodní části shrnujeme základní tendence celopražského vývoje z podkladů ČSÚ, některé závěry přebíráme z ÚAP hlavního města Prahy. Tam, kde je možné porovnat ukazatele za MČ Praha 2 a Prahu, je toto srovnání součástí komentáře v druhé části této analýzy Celopražský kontext Demografický vývoj Praha jako jediné milionové město představuje v rámci republiky největší koncentraci městského obyvatelstva (2 518 obyvatel na km2), které však není na jeho území rovnoměrně rozloženo. V centrální oblasti města a na sídlištích přesahuje hustota zalidnění 10 tisíc obyvatel na km2. Počet obyvatel Prahy přitom dlouhodobě roste a zásadní vliv na tento růst má migrace. Migrační přírůstky souvisí s koncentrací ekonomických aktivit s hlavním městem Prahou, s širokospektrální nabídkou pracovního uplatnění a s vyššími průměrnými příjmy. Nárůst počtu obyvatel migrací je spojen i s přílivem cizinců. V Praze žije 1,2 milionu trvale bydlících obyvatel, z nichž pouze necelých 90 % tvoří občané České republiky. Jejich podíl postupně klesá, a to vzhledem k zvyšujícímu se počtu cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. V současné době tvoří cizinci 12 % obyvatel Prahy. Migrační saldo obyvatel vybraných státních příslušností v Praze v letech 2005 a 2010 Migrační saldo českých státních příslušníků bylo v posledních letech záporné, zatímco u cizinců jsme pozorovali migrační saldo kladné. Čeští občané území Prahy spíše opouštějí, nejčastěji se stěhují za hranice Prahy do jejího zázemí. Častým motivem stěhování je volba zdravějšího životního prostředí nebo nižší životní náklady. Do Prahy pak dojíždějí za zaměstnáním. Většina z nich také využívá velkoměstskou nabídku obchodní sítě, kultury, zdravotnictví, školství a další služby a je nutno s tímto počtem dojíždějících počítat mj. v hromadné dopravě. V posledních letech došlo i k výraznému zvýšení natality a úbytky přirozenou měnou (které charakterizovaly vývoj v minulém desetiletí) se mírně snížily. V roce 2006 dosáhla Praha již kladného salda přirozené měny. Od roku 1997 roste počet živě narozených dětí v meziročním srovnání a současně se snižuje počet zemřelých osob. v souvislosti s prodlužování střední délky života, s vysokou úrovní lékařské péče, dostupnosti rychlé zdravotnické pomoci v Praze a celkovým aktivnějším přístupem starších lidí k životu. 57

2 V relativním vyjádření byl v Praze na začátku devadesátých let (1991) počet zemřelých na obyvatel 13,0 a v roce 2010 to bylo 9,8. Dlouhodobý vývoj přírůstků obyvatel v hlavním městě Praze Přes příznivý vývoj porodnosti dlouhodobě ubývá dětská složka populace (0-14 let) a díky prodlužování délky života se zvyšuje složka obyvatel 65 a více let, zejména zastoupení věkové kategorie nejstarších osob (75 a více let) na populaci Prahy. Tento trend bude zachován i v dalších letech, neboť do reprodukčního věku vstupují početně slabé ročníky devadesátých let. Míru sociální zátěže spojenou s růstem složky post produktivního věku oslabuje skutečnost, že obyvatelstvo Prahy je činné na trhu práce do vyššího věku než v ostatních krajích. Je to dáno relativně širší nabídkou pracovních příležitostí v Praze obecně, ale také celkovou větší aktivitou starších lidí ve velkých městech Sociální a ekonomický vývoj Oslabení výkonu ekonomiky po r se projevilo i na pražském trhu práce zvýšením počtu nezaměstnaných a snížením nabídky volných pracovních míst. Nadále však zůstává úroveň nezaměstnanosti v Praze hluboko pod republikovým průměrem. První razantní zvýšení počtu nezaměstnaných osob v roce 2008 se týkalo hlavně mladých lidí (do 34 let) v následujícím roce pak i dalších věkových skupin; stejně tak ztráta zaměstnání postihla všechny skupiny obyvatel podle dosaženého vzdělání. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti (MPSV) Opačným směrem než počet nezaměstnaných (uchazečů o zaměstnání) se vyvíjel počet nabízených pracovních míst. V roce 2007 byl v Praze dlouhodobě nejnižší počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo (0,6). Kombinací zvyšujícího se počtu nezaměstnaných a klesající nabídkou práce tento 58

3 poměr dosáhl v roce 2010 hodnotu 5,8, což je ve srovnání s celorepublikovou situací (18,2 uchazeče na 1 místo) ještě velmi dobrý poměr. Pokles výkonu ekonomiky vedl k celkovému poklesu počtu zaměstnaných osob. Nejvíce se dotkl zaměstnanosti ve veřejné správě, stavebnictví, průmyslu a obchodu. Naopak v ostatních odvětvích došlo k zvýšení zaměstnanosti. Struktura zaměstnaných podle sektorů se nemění, ekonomika Prahy je dlouhodobě orientovaná na služby (terciární sektor, 4/5 zaměstnaných osob), téměř chybí primární sektor (pouze 0,3 % zaměstnaných osob v Praze). Ze zaměření Prahy na služby vyplývá i menší zastoupení průmyslu v Praze, což je zároveň odvětví s vysokým podílem vývozu. Vývoz je tedy v Praze pod průměrem ČR. Přesto se na území hlavního města je vytvořena ¼ HDP ČR, na této produkci se podílejí rovněž zaměstnaní dojíždějící z jiných částí republiky (či zahraničí). K tomuto vysokému podílu přispívá rovněž příznivé složení ekonomiky, kde jsou zastoupena odvětví s vysokou přidanou hodnotou. V Praze je rovněž větší část vytvořeného produktu věnována na investice. Mzdy na pracovištích v Praze jsou proto nadprůměrné, jejich výše však mezi roky 2009 a 2010 poklesla. V roce 2010 byla průměrná hrubá mzda na pracovištích Praze Kč. V Praze je průměrná mzda zvyšována zejména vysokými mzdami vedoucích pracovníků a řemeslníků. Průměr ČR převyšují v Praze i důchody, i když ne takovou měrou jako mzdy. Průměrný důchod je 10,800 Kč. Ekonomické oslabení se odrazilo i ve značně klesajícím tempu růstu důchodů po r Vývoj nominální a reálné průměrné mzdy v Praze S poklesem výkonnosti ekonomiky došlo přitom ke zvýšení počtu lidí s dalším zaměstnáním, ale také k poklesu podíl zaměstnanců a k zvýšení zastoupení pracujících samostatně výdělečně činných (18,3 % v roce 2010) Bydlení Vývoj v posledních 10 letech charakterizují zejména tyto trendy: progresivní vývoj počtu bytů, růst objemů dokončených bytů ale také rozestavěnosti, růst vlastnické formy bydlení a snižování podílu nájemního bydlení, rychlý proces privatizace městského bytového fondu, zvyšování kvality bydlení a ekologických parametrů bydlení Všechny tyto trendy se projevili i ve vývoji bytového fondu na Praze 2. V roce 2001 bylo v Praze evidováno 551 tisíc bytů, Počet disponibilních bytů na území hl. m. Prahy překročil počátkem roku 2010 hranici 600 tisíc, z toho 13% tvoří byty v rodinných domech což je srovnatelný podíl s rokem

4 Nové byty vznikly převážně (z 82%) výstavbou bytových domů, z 13,7% výstavbou rodinných domů a z necelých 4% výstavbou domů ostatních. Specifické formy bydlení byly posíleny pouze 285 byty v DPS a tvoří v celkové skladbě dokončených bytů 0,5%. Přírůstek bytového fondu v Praze v období 2001 až 2010 činil cca 57,5 tisíc bytů (po odečtu přibližně 1 tisíce zrušených bytů). Z velkých měst se objemům Prahy (relativně podle počtu obyvatel) přibližuje pouze Brno. Z nových bytů realizovala správa města necelou 1/10 a tento podíl se dále snižuje. Tyto byty však tvoří převážnou část přírůstku nájemního bydlení, neboť ostatní bytová výstavba patří vesměs do vlastnického bydlení. Jde zejména o cca 70 až 75 % pro prodej po dokončení (převážně bytové domy) a cca 10 % všech bytů postavených pro vlastní potřebu (výhradně rodinné domy). Přesto je v Praze stále vysoké zastoupení nájemních bytů, nejvyšší podíl nájemních bytů ze všech regionů a o 20% bodů větší než průměr ČR. Lze říci, že čtvrtina domácností, které v republice bydlí v nájemním bytě, žije v hlavním městě. V Praze je stále vysoký i podíl družstevních bytů, který je zde také nejvyšší ze všech krajů. Podle výběrového šetření ČSÚ Životní podmínky 2008 je struktura domácností podle druhu bytu následující: ve vlastním domě žije 12,3 % domácností, v osobním vlastnictví 25,5 %, družstevním 20,9 %, nájemním 38,9 % a ostatní formy bydlení se podílejí 2,4 %. Oproti SBDL 2001 se tak podíl vlastnického bydlení téměř zdvojnásobil. Vedle nové výstavby působí na zvyšování vlastnického bydlení významně proces privatizace městských bytů. Proces privatizace dosud sice není dokončen, ale většina bytového fondu je z vlastnictví města nebo státu převedena do individuálního nebo skupinového soukromého vlastnictví. URM odhaduje, že v roce 2010 bylo v Praze cca 270 tisíc bytů v osobním vlastnictví a jejich počet tak výrazně převýšil počet nájemních bytů, jejichž počet odhadujeme na tisíc. Nová výstavba zvýšila celkovou kvalitu bydlení, stejně tak jako velký počet bytů, který prošel modernizací (v letech 2001 až 2008 to bylo více než 32 tisíc bytů). Také dotační programy spojené s energetickými úsporami vedly ke zlepšení obytných parametrů. Pouze okrajově se změnily průměrné plošné parametry bytového fondu. Nová výstavba neovlivňuje ani strukturu bytů podle počtu místností (sice je zřetelný nárůst podílu rodinných domů s více místnostmi, u bytových domů lze však hovořit o minimálním růstu, resp. stagnaci). Hlavním důvodem je relativně vysoká úroveň cen nově postavených bytů. Procesy výstavby v Praze současně charakterizuje v letech výrazný nárůst rozestavěnosti bytů, který se oslabil až v důsledku ekonomické recese. V období byl v každém dalším roce počet zahajovaných bytů vyšší než dokončených. Postupně tak narůstala rozestavěnost, která dosáhla svého maxima v roce 2006 (20,5 tisíc rozestavěných bytů) a na konci roku 2008 činila 19,5 tisíc rozestavěných bytů. V roce 2009 (a částečně již v roce 2008), kdy se na pražském trhu s byty naplno projevují vlivy celosvětové ekonomické recese, dochází ke změně výše popsaného trendu a nastává nová situace, kdy počet dokončených bytů poměrně výrazně převyšuje počet zahájených bytů. Důvodem poklesu počtu zahajovaných bytů je, že investoři byly prakticky nuceny upustit od spekulativní výstavby rezidenčních projektů, a to kvůli zpřísněným podmínkám bank, požadujících nezanedbatelné procento předprodejů k poskytnutí požadovaného úvěru, bez něhož většina developerů není schopna finančně zajistit realizaci projektu. Poptávka však neabsorbuje ani již dokončené byty v rámci aktuálních developerských projektů, kterých je v současné době (resp. duben 2010) zhruba 3 tisíce neobsazeno. Právě propad na straně poptávky můžeme považovat za hlavní faktor, který zapříčinil ochlazení na pražském rezidenčním trhu, přičemž vliv světové finanční a hospodářské krize je v této souvislosti spíše druhotný. Zásadním činitelem propadu poptávky jsou především demografické faktory. Silné ročníky ze 70. let již většinou uspokojily své bytové potřeby a značná část reálné poptávky tak byla odčerpána již v minulých letech, k čemuž přispělo mj. zvýšení DPH u stavebních prací a všeobecné očekávání růstu cen nemovitostí. Logickým důsledkem je, že v současnosti neexistuje dostatečně silná reálná poptávka, která by dokázala absorbovat velké množství dokončovaných bytů, při stávajících relativně vysokých cenách nového bydlení. Rozmístění bytové výstavby na území města je velmi diferencované. Těžiště výstavby se od roku 2000 nachází v městských částech obklopujících historické centrum města. V období 2001 až 2009 bylo 60

5 dokončeno nejvíce bytů na území MČ Praha 5 5 tisíc, Praha 8 4,2 tisíc a Praha 10 4 tisíce. Více než 2,5 tisíc bytů bylo realizováno také na území MČ Praha 4, 6, 9. Ve vnějším pásmu města jsou nejvýznamnějšími oblastmi bytové výstavby městské části Praha 13 a 14, kde bylo v období 2001 až 2009 dokončeno 3 tisíce, resp. 2,7 tisíc bytů. Trvalý zájem stavebníků o centrum (zejména Praha 2 a 3), který se naplňuje především formou nástaveb a půdních vestaveb, ale také zástavbou proluk, znamenal rovněž poměrně významný bilanční příspěvek pro trh s byty. Nová výstavba v centru města přináší také řadu negativních důsledků pro kvalitu života a provoz ztrátu volných a rekreačně využitelných ploch, problémy s parkováním, další dopravní zátěže a zátěže místní technické i sociální infrastruktury Městská část Praha Vývoj početních stavů obyvatel Vývoj počtu obyvatel Prahy 2 je dlouhodobě ztrátový. V Praze 2 bylo k evidováno bydlících obyvatel a oproti r došlo k celkovému poklesu o 20% výchozího stavu. V předchozích deseti letech byly úbytky ještě vyšší a během dvacetiletého období ) se počet trvale bydlících obyvatel snížil celkem o 27 tis. obyvatel. V posledním desetiletí (od ) se dynamika regresivního vývoje početních stavů oslabila a úbytky početních stavů jsou v absolutních hodnotách i přepočtu na střední stavy obyvatel významně nižší v porovnání s předchozími dekádami. V období jsou sice zaznamenány další vysoké úbytky (-4718 osob), které byly ale z velké části vyrovnány kladným saldem v letech (+2326 osob). V roce 2010 jsou již opět zaznamenány úbytky početních stavů, ale velmi nízké (-196 osob). Tento trend nižších úbytků je typický i pro následné čtvrtletí 2011(-104 osob). Ke konci roku 2012 je stav obyvatel. Vývoj početních stavů obyvatel Přirozená měna a migrace Vývoj početních stavů je výslednicí dvou navzájem na sebe působících procesů přirozené měny a migrace. Kladné saldo migrace je v zásadě vždy ovlivněno novou výstavbou, kladné saldo přirozené měny má přímou vazbu na věkovou skladbu. Následující tabulky a graf ukazují, že na celkových ztrátách početních stavů obyvatel se v období z větší části podílela přirozená měna. Praze 2 se narodilo v daném období celkem 4917 dětí a zemřelo 6376 osob. Současně dokládají i skutečnosti, že ztráty přirozenou měnou se od r postupně snižovaly a v roce 2009 byly počty narozených a zemřelých téměř v rovnováze. Období současně charakterizuje velký pohyb obyvatel stěhováním. Do Prahy 2 se od r přistěhovalo osob a osob se vystěhovalo. 61

6 Bilance přirozené měny a migrace Praha 2 Přirozená měna Migrace Rok narození zemřelí Přistěhovalí vystěhovalí Celkem Migrační ztráty, které provázely vývoj v posledním desetiletí, se na celkovém regresivním vývoji podílely pouze 37%. K vysokým migračním ztrátám došlo v roce 2001 a Období je naopak silně migračně ziskové. Pohyb přirozenou měnou a migrací Praha 2 Přírůstky (úbytky) Rok Stav k 1.1. přirozenou měnou migrací Stav k celkem Saldo přirozené měny a migrace Praha 2 62

7 Věková skladba Vývoj ve věkové skladbě populace Prahy 2 byl ve sledovaném období celkem příznivý. Průměrný věk obyvatel se snížil ze 43,2 na 42,2 let. Proporce v zastoupení základních věkových skupin zaznamenaly pokles v zastoupení nejstarší složky obyvatel 65 a více let o 2,5 procentního bodu. Tím se Praha 2 odlišuje od vývoje v Praze jako celku, kde podíl osob nad 65 let trvale stoupá. Tento proces a migrační zisky vedly k snížení průměrného věku obyvatel Prahy, přesto, že vývoj počtu dětské složky 0-14 let byl v absolutních hodnotách i v relativním zastoupení regresivní. Došlo ale k výraznému posílení celé skupiny produktivní složky obyvatel, zejména obyvatel mladšího středního věku (25-39 let), kteří dnes tvoří téměř 40% z obyvatel produktivního věku Prahy 2 (viz graf podle pětiletých věkových skupin) Osoby pozdního produktivního věku (45-59 let) tvoří 20% podíl, srovnatelný se situací v Praze jako celku. Věková skladba obyvatel MČ Praha Věková skupina abs. % abs. % abs. % Celkem , , , , , , , , ,1 65 a více let , , ,1 Průměrný věk 43,2 42,2 41,5 Věkové složení obyvatelstva MČ Praha Sociálně ekonomické charakteristiky obyvatel Vývoj sociálně ekonomické skladby obyvatel, jehož klíčovým ukazatelem je sociální stratifikace a míra nezaměstnanosti a podnikatelská aktivita V tomto směru se opakovaně potvrzují závěry z původní studie v Programu regenerace Prahy 2, které charakterizují městskou část jako prostor s vysokou koncentrací bydlení vzdělaných a ekonomicky silných skupin obyvatel. 63

8 Skladba podle vzdělání MČ Praha bez vzdělání 72 0,16 základní ,32 učňovské a odborné bez maturity ,65 střední s maturitou ,07 Vysokoškolské ,43 nezjištěno ,37 Celkem ,00 Skladba podle vzdělání MČ Praha bez vzdělání 80 0,18 základní vč. nedokončeného ,29 učňovské a odborné bez maturity ,13 střední s maturitou ,58 Vysokoškolské ,63 Celkem ,00 O velmi příznivém sociálním profilu populace Prahy 2 hovoří i skladba ekonomicky aktivních podle odvětví, s převahou pracujících ve třetím sektoru (82%), zejména pak vysoké (37%) zastoupení pracujících v tzv. vyšších službách (školství, zdravotnictví, veřejná administrativa, finanční služby, sociální péče). Skladba podle zaměstnanosti v základních hospodářských odvětvích MČ Praha Počet % Ekonomicky aktivní celkem Primér 177 0,65 Sekundér ,71 Terciér ,64 z toho v tzv. vyšších službách ,40 Celkem ,00 Skladba podle zaměstnanosti v odvětví 2011 ekonomické činnosti MČ Praha 2 Počet % zemědělství, lesnictví, rybářství 85 0,39 průmysl ,76 stavebnictví ,66 velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba ,33 motorových vozidel doprava a skladování 850 3,92 ubytování, stravování a pohostinství ,74 Vzdělání ,03 Zaměstnaní celkem ,00 Také podnikatelská aktivita místního obyvatelstva podporuje závěry o vysoké koncentraci středních a vyšších středních skupin obyvatel. Porovnání s rokem 2001 potom ukazuje na výrazný nárůst této složky v Praze 2. V roce 2001 bylo na Praze 2 evidováno 5004 podnikatelských subjektů v kategorii samostatně činných osob a v roce 2012 to je již soukromně podnikajících subjektů. Tento trend je v souladu s celopražským vývojem. 64

9 Soukromí podnikatelé na Praze Situace na trhu práce Situace na trhu práce měla od r pozitivní vývoj a to do roku V roce 2001 bylo ve sčítání evidováno 1443 osob hledajících práci a míra nezaměstnanosti byla 5,3%, v následujících letech se počet nezaměstnaných snižoval a zlom nastal v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí. Situace na trhu práce není ani v současnosti nikterak vyhrocená, míra nezaměstnanosti je 5%, tj. mírně nižší než v Praze jako celku (5,3%). Na Praze 2 lze předpokládat určitý pozitivní vliv příznivé vzdělanostní skladby oproti celopražské situaci i vysokou nabídku pracovních míst v celém centrálním prostoru Prahy. Přesto na Praze 2 tvoří z celkového počtu uchazečů nezaměstnané osoby nad 50 let vyšší podíl (30,5 %) než v Praze jako celku (27,5%) - a to při relativně srovnatelném podílu obyvatel ve starší produktivní složce. Současně následující graf dokládá výrazný pokles nabídky volných pracovních míst po roce Vývoj situace na trhu práce v Praze neumístění uchazeči volná pracovní místa Vývoj nezaměstnanosti a volných pracovních míst Neumístění uchazeči celkem Míra nezaměstnanosti 4,0 4,0 3,4 2,7 4,4 5,0 ve věku do 24 let nad 50 let / podle délky evidence více než 6 měsíců více než 12 měsíců Volná pracovní místa Dosažitelní uchazeči o zaměstnání Počet dosažitelných uchazečů na 1 volné místo 1,7 0,8 0,3 0,3 1,6 3,6 65

10 Vývoj domovního a bytového fondu Statistické údaje o kvantitativních i strukturálních charakteristikách domovního a bytového fondu jsou za městské části dostupné ze sčítání 2001 i Další vývoj lze odhadovat i z celopražských trendů a z údajů o nové výstavbě na Praze 2. V roce 2001 bylo v Praze 2 evidováno celkem domů (trvale obydlených 2188), z toho tvořily převahu (90%) bytové domy, 1,9% rodinné domy, zbývající podíl domy ostatní. Díky nové výstavbě v průběhu let se s největší pravděpodobností zastoupení rodinných domů ještě snížilo. Dokončené byty jsou evidovány pouze v bytových domech, částečně v nebytových domech. Bytový fond čítal v roce 2001 celkem bytů, v tom bylo 87% bytů trvale obydlených a 13% bytů neobydlených nebo obydlených přechodně. Lze předpokládat, že po r docházelo, ale již s nižší intenzitou než v letech devadesátých, k rušení bytů převodem na nebytovou funkci. V Praze jako celku bylo v tomto období zrušeno cca 1000 bytů. Zastoupení bytového fondu Prahy 2 je v rámci celé Prahy cca 5% a na Praze 2 by se v tomto poměru jednalo o cca 50 bytů. Vzhledem k atraktivitě prostoru pro nebytové funkce, vysokému stáří domovního fondu na Praze 2, ale i k existenci cca 3 % substandardních bytů v roce 2001 lze předpokládat vyšší participaci městské části Praha 2 na tomto procesu. Období výstavby trvale obydlených domů MČ Praha 2 sčítání 2001 do , , , , ,9 nezj. 84 3,8 Celkem ,0 Období výstavby trvale obydlených domů MČ Praha 2 sčítání 2011 do , , , , , ,8 nezj ,0 Celkem ,0 Bytový fond Prahy 2 jinak poskytoval (a poskytuje i dnes) velmi dobrý prostorový standard bydlení. Průměrná celková plocha bytu zde je byla vyšší než v Praze jako celku, kde působí efekt vysokého zastoupení panelové zástavby. Bytový fond 2001 Praha 2 Praha Abs. % Abs. % Byty celkem , z toho trvale obydlené , v bytových domech , v rodinných domech 48 0, Průměrný počet m2 celkové plochy na byt 70,8-66,7 - Průměrný počet osob v bytě 2,18-2,33-66

11 Bytový fond 2011 Praha 2 Praha Abs. % Abs. % Byty celkem , z toho trvale obydlené , ,2 v bytových domech , ,1 v rodinných domech 70 0, ,3 Průměrný počet m2 celkové plochy na byt 64,12-65,59 - Průměrný počet osob v bytě 2, Nová výstavba Odpad bytového fondu ( ) na Praze 2 zcela jistě plně nahradila nová bytová výstavba, i když byla její intenzita v celopražském srovnání velmi nízká. Průměrný počet ročně dokončených bytů byl na MČ Praha 2 pouze 2,74 bytu na 1000 obyvatel, v Praze 4,83 bytu. Srovnání intenzity bytové výstavby s celopražskou situací Dokončené byty Střední stavy obyvatel Byty na 1000 obyvatel středního stavu Abs. Abs Roční průměr Praha ,4 2,74 Hl.m.Praha ,3 4,83 Z celkového objemu 1327 dokončených bytů v letech bylo 35% dokončeno v roce 2008 celkem 20% bytů v roce V ostatních letech jsou počty dokončených bytů nízké, v rozmezí bytů. Dokončené byty Nové byty vznikaly především v bytových domech (74,9%) a v nebytových domech (25%). Pouze 1 byt byl dokončen v rodinném domě. Skladba dokončených bytů v letech MČ Praha 2 Abs. % Dokončené byty celkem ,0 v tom v bytových domech ,9 v rodinných domech 1 0,1 v nebytových domech ,0 v domech s pečovatelskou službou 0 0,0 67

12 Specifikou Prahy 2 je značně vysoký počet a zastoupení dokončených bytů v nebytových domech na celkovém objemu dokončených bytů. Výstavba v nebytových domech realizovaná na Praze 2 (zejména v roce 2002, kdy bylo dokončeno 246 bytů v nebytových domech), tvoří 15% z celkového objemu těchto bytů dokončených v sledovaném období v celé Praze. Naopak se Praha 2 nepodílela na zvýšení potenciálu bytů zvláštního určení v DPS. Na Praze vznikaly tak jako jinde byty z velké části nástavbami a dostavbami. Část bytů ale vznikla výstavbou ucelených komplexů. Na Praze 2 jsou v sledovaném období evidovány dva takové počiny a to výstavba Rezidence Riegrovy sady na k. ú. Vinohrady se 152 byty Bytový komplex Na Slupi na k. ú. Nové Město s 240 byty, 10 ateliéry, 312 garážemi a 2850m2 obchodních a nebytových ploch Vývoj vlastnických forem bydlení Prahu 2 charakterizoval v letech 2001 i 2011 velmi vysoký podíl nájemního bydlení. Nájemní byty tvořily počtem 18,8 tis. jednoznačně převažující typ bydlení (84,3 %). Dominantní byly v této skupině byty soukromých majitelů, necelou třetinu (29%) tvořily byty v majetku obce (celkem 5476 bytů). V celém bytovém fondu bylo jejich zastoupení 25%. Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání MČ Praha 2 (2001) abs. % ve vlastním domě 477 2,1 v osobním vlastnictví ,2 byt nájemní ,3 byt člena bytového družstva 591 2,6 byt člena družstva nájemců ,7 Celkem ,0 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání MČ Praha 2 (2011) abs. % ve vlastním domě 478 2,2 v osobním vlastnictví ,4 Jiné bezplatné užívání bytu 101 0,5 byt nájemní ,4 družstevní byt 747 3,4 jiný důvod užívání bytu 146 0,7 Obydlené byty celkem ,0 Podíl nájemního bydlení ve vlastnictví státu se od roku 2001 postupně snižoval. Proces privatizace v letech vedl k relativně rychlé proměně proporcí v právní formě bydlení směrem k výraznému posílení vlastnického bydlení na Praze 2. V poslední době jsme ovšem i na Praze 2 svědky procesu opačného, že dochází k výstavbě nájemních bytů (viz Bytový komplex Muška). V současnosti má MČ 4329 bytů, tj., 79% z objemu nájemních bytů v roce Současně je připravována další etapa prodeje, kdy bude nabízeno k prodeji 132 domů s 1789 byty. Při případném prodeji plného počtu takto nabídnutých obecních nájemních bytů by se snížil na 2540 bytů a byl by výrazně pod tzv. optimální hladinou obecního vlastnictví, za kterou je považováno 20% z bytového fondu. Motivem je uchování určitého objemu bytového fondu pro zajištění nezbytných funkcí a sociální potřeby MČ. Tato hodnota byla deklarována i v politice hl. m. Prahy. V roce 2012 si městská část nechala zpracovat Sociologickým ústavem AV ČR demografickou a sociologickou studii Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050, závěry studie jsou vzhledem k předmětu zadání a vývoji společnosti ve velmi obecné rovině. 68

13 Vývoj počtu bytů v obecním vlastnictví MČ Praha Závěr Analýza základních tendencí vývoje demografické a sociálně ekonomické situace v Městské části Praha 2 ukázala řadu shodných tendencí s celoměstským vývojem, ale i některé odlišnosti, které vyplývají ze specifik Prahy 2 jako centrální části s vysokou atraktivitou pro nebytové funkce, s vysokou hustotou zástavby, a s odlišnou demografickou skladbou. To jsou faktory, které dlouhodobě nepříznivě ovlivňují celkové přírůstky početních stavů a vývoj počtu obyvatel na Praze 2, který byl i přes vysokou migrační atraktivitu městské části ztrátový. Lze ale konstatovat, že dřívější radikální pokles byl zastaven. Také vliv výrazně zvýšené celopražské natality se zde promítl v menší míře. Zásadním rozdílem od celopražského vývoje je nízká dynamika bytové výstavby v ukazateli počtu dokončených bytů. Také struktura dokončených bytů vykazuje oproti celoměstské situaci určité odlišnosti především úplnou absenci výstavby rodinných domů a naopak vysoké zastoupení dokončených bytů v nebytových domech. Zásadní odlišností je vyšší tendence k intenzifikaci obytné funkce formou nástaveb a vestaveb a využitím proluk a vnitrobloků. Určitým unikátem je výstavba bytového komplexu nájemních bytů při novoměstských hradbách (spol. Muška) a výstavba bytového komplexu rezidence Riegrovy sady při Italské ulici (spol. CR-City a.s.). Jinak lze dokladovat, nebo alespoň odůvodněně předpokládat, srovnatelný (i když ne identický) vývoj a změny skladby obyvatel podle státní příslušnosti, (zvyšování podílu cizinců), podle sociálních charakteristik, zaměstnanosti i ekonomické situace. Shodné jsou i tendence k zvyšování vlastnického podílu bydlení a nedokončenost privatizačních procesů městských bytů. Obdobně dochází na Praze 2 ke zlepšování kvality bytového fondu i jeho energetické úspornosti regeneračními a modernizačními aktivitami. 69

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010

7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m. Praze

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-10 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hrubá míra migračního salda (promile) B Sociálně prostorová diferenciace Prahy v historické perspektivě 3.2 MIGRACE V PRAZE 2000 2013 Martin Ouředníček, Ivana Přidalová Migrační bilance Prahy je výslednicí

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

Úvod... 1 Demografická situace... 2

Úvod... 1 Demografická situace... 2 Obsah Úvod... 1 Demografická situace... 2 B001 Vývoj počtu obyvatel... 2 B001/01 Počet obyvatel při sčítání lidu... 2 B001/02 Počet bydlících obyvatel... 6 B001/03 Přirozený přírůstek... 9 B001/04 Počet

Více

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010

VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 VYBRANÉ ÚDAJE O BYDLENÍ 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR POLITIKY BYDLENÍ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROSINEC 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Při sčítání v roce 2001 bylo v Moravskoslezském kraji 630 679 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho žen bylo 45,4 %. Největší podíl 46,1 % tvořily

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání

Tab. 112 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího ukončeného vzdělání Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Situační analýza tématu Obyvatelstvo a bydlení Plzeň, září 2002 OBYVATELSTVO A BYDLENÍ Na zpracování se podíleli: Členové pracovní skupiny RNDr. Miroslav Kopecký Mgr. Miroslav Pešík Ing. Zdeněk Švarc

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 129

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 129 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 miliony SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Tab. Počet obyvatel Prahy v letech 1920 až 2010 (přepočet na současné území)

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 937 95 973 9 991 růst v % 1, 1, 1,,, 1,,,3,,

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ:

C.3 Trh práce. Tabulka C.3.1: Trh práce roční. Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: C.3 Trh práce Tabulka C.3.1: Trh práce roční Výběrové šetření pracovních sil ČSÚ: 9 1 11 1 13 1 15 1 17 Odhad Výhled Výhled Zaměstnanost prům. v tis.osob 5 93 5 7 9 933 9 9 95 9 růst v % 1, 1, 1,,,,9,1,1,,

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast LIDÉ Zapojení obyvatel do ekonomiky ovlivňuje zásadním způsobem její výkonnost. Počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob a jejich podíl na celkové pracovní

Více

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030

Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha Ďáblice do roku 2030 se zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let žáků základních škol Potenciálních žáků středních škol osob

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ. únor 2008 SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 13 PRO ÚČELY KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ únor 2008 Vypracovala: RNDr. Šárka Kasalová Daňková o.s. Demografické informační centrum (DIC) http://dic.demografie.info/

Více

8. Věda a technologie, informační společnost

8. Věda a technologie, informační společnost 8. Věda a technologie, informační společnost V každé společnosti je její důležitou a nedílnou součástí oblast výzkumu a vývoje. Jedná se o systematickou tvůrčí práci konanou za účelem získání nových znalostí

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů

Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Analýza platové úrovně dětských domovů Moravskoslezského kraje (2002 2006) Zpracovala: Ing. Kateřina Balcarová referent oddělení přímých nákladů Obsah 1 PRŮMĚRNÝ PLAT 3 1.1 ABSOLUTNÍ HODNOTY 3 1.2 DYNAMIKA

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 4 Trh práce Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace na trhu práce zejména se zaměřením na strukturu nezaměstnanosti podle nejdůležitějších aspektů. Analýza bude využívat nejpodrobnější

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky

Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Podpora bydlení v ČR z pohledu současného vývoje ekonomiky Ministr pro místní rozvoj Únor 2010 www.mmr.cz 1 Bytová situace v ČR ČR disponuje 427 byty na 1000 obyvatel počet bytů je obdobný jako průměr

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 2004 2014 5 Potratovost V roce bylo evidováno 10 37,0 tisíce potratů, čímž bylo opět překonáno absolutní minimum z minulého roku. Počet uměle přerušených těhotenství (UPT) se snížil o 0,8 tisíce na 21,9 tisíce.

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

2.3. Trh práce. Dopad poklesu výkonnosti na trh práce. Pokles zaměstnanosti a její struktura. Růst nezaměstnanosti nejvyšší za dobu existence ČR

2.3. Trh práce. Dopad poklesu výkonnosti na trh práce. Pokles zaměstnanosti a její struktura. Růst nezaměstnanosti nejvyšší za dobu existence ČR 2.. Trh práce Dopad poklesu výkonnosti na trh práce Růst nezaměstnanosti nejvyšší za dobu existence ČR Nezaměstnanost v roce 29 prudce narostla 1, růst byl nejrychlejší za celou dobu sledování. Absolutní

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty

B Ekonomický cyklus. B.1 Pozice v rámci ekonomického cyklu. Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B Ekonomický cyklus Prameny tabulek a grafů: ČNB, ČSÚ, EK, Eurostat, vlastní výpočty B. Pozice v rámci ekonomického cyklu Potenciální produkt, specifikovaný na základě výpočtu Cobb Douglasovou produkční

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 2 Analytikův občasník Ř ÍJEN 2006 O BSAH: AGREGÁTNÍ POPTÁVKA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 2020 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE 2 OBSAH Úvod...4 1. Krajská specifika

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany

Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany Prognóza počtu žáků a tříd základních škol do roku 2030 v MČ Praha 9 a lokalitách Prosek a Vysočany vypracoval RNDr. Tomáš Fiala, CSc. katedra demografie fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více