7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH , 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH 2001 2010, 2012"

Transkript

1 7. ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ TENDENCE VÝVOJE PRAHY 2 V LETECH , 2012 Demografické a sociálně ekonomické tendence vývoje MČ Praha 2 jsou z velké části srovnatelné s vývojem v celém hl. m. Praze a současně vývoj na Praze 2 ovlivňují. Vývoj některých jevů přitom nelze analyzovat na úrovni městských částí vzhledem k absenci aktualizovaných statistických údajů, které jsou dostupné pouze za Prahu jako celek. Proto v této úvodní části shrnujeme základní tendence celopražského vývoje z podkladů ČSÚ, některé závěry přebíráme z ÚAP hlavního města Prahy. Tam, kde je možné porovnat ukazatele za MČ Praha 2 a Prahu, je toto srovnání součástí komentáře v druhé části této analýzy Celopražský kontext Demografický vývoj Praha jako jediné milionové město představuje v rámci republiky největší koncentraci městského obyvatelstva (2 518 obyvatel na km2), které však není na jeho území rovnoměrně rozloženo. V centrální oblasti města a na sídlištích přesahuje hustota zalidnění 10 tisíc obyvatel na km2. Počet obyvatel Prahy přitom dlouhodobě roste a zásadní vliv na tento růst má migrace. Migrační přírůstky souvisí s koncentrací ekonomických aktivit s hlavním městem Prahou, s širokospektrální nabídkou pracovního uplatnění a s vyššími průměrnými příjmy. Nárůst počtu obyvatel migrací je spojen i s přílivem cizinců. V Praze žije 1,2 milionu trvale bydlících obyvatel, z nichž pouze necelých 90 % tvoří občané České republiky. Jejich podíl postupně klesá, a to vzhledem k zvyšujícímu se počtu cizinců s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. V současné době tvoří cizinci 12 % obyvatel Prahy. Migrační saldo obyvatel vybraných státních příslušností v Praze v letech 2005 a 2010 Migrační saldo českých státních příslušníků bylo v posledních letech záporné, zatímco u cizinců jsme pozorovali migrační saldo kladné. Čeští občané území Prahy spíše opouštějí, nejčastěji se stěhují za hranice Prahy do jejího zázemí. Častým motivem stěhování je volba zdravějšího životního prostředí nebo nižší životní náklady. Do Prahy pak dojíždějí za zaměstnáním. Většina z nich také využívá velkoměstskou nabídku obchodní sítě, kultury, zdravotnictví, školství a další služby a je nutno s tímto počtem dojíždějících počítat mj. v hromadné dopravě. V posledních letech došlo i k výraznému zvýšení natality a úbytky přirozenou měnou (které charakterizovaly vývoj v minulém desetiletí) se mírně snížily. V roce 2006 dosáhla Praha již kladného salda přirozené měny. Od roku 1997 roste počet živě narozených dětí v meziročním srovnání a současně se snižuje počet zemřelých osob. v souvislosti s prodlužování střední délky života, s vysokou úrovní lékařské péče, dostupnosti rychlé zdravotnické pomoci v Praze a celkovým aktivnějším přístupem starších lidí k životu. 57

2 V relativním vyjádření byl v Praze na začátku devadesátých let (1991) počet zemřelých na obyvatel 13,0 a v roce 2010 to bylo 9,8. Dlouhodobý vývoj přírůstků obyvatel v hlavním městě Praze Přes příznivý vývoj porodnosti dlouhodobě ubývá dětská složka populace (0-14 let) a díky prodlužování délky života se zvyšuje složka obyvatel 65 a více let, zejména zastoupení věkové kategorie nejstarších osob (75 a více let) na populaci Prahy. Tento trend bude zachován i v dalších letech, neboť do reprodukčního věku vstupují početně slabé ročníky devadesátých let. Míru sociální zátěže spojenou s růstem složky post produktivního věku oslabuje skutečnost, že obyvatelstvo Prahy je činné na trhu práce do vyššího věku než v ostatních krajích. Je to dáno relativně širší nabídkou pracovních příležitostí v Praze obecně, ale také celkovou větší aktivitou starších lidí ve velkých městech Sociální a ekonomický vývoj Oslabení výkonu ekonomiky po r se projevilo i na pražském trhu práce zvýšením počtu nezaměstnaných a snížením nabídky volných pracovních míst. Nadále však zůstává úroveň nezaměstnanosti v Praze hluboko pod republikovým průměrem. První razantní zvýšení počtu nezaměstnaných osob v roce 2008 se týkalo hlavně mladých lidí (do 34 let) v následujícím roce pak i dalších věkových skupin; stejně tak ztráta zaměstnání postihla všechny skupiny obyvatel podle dosaženého vzdělání. Vývoj míry registrované nezaměstnanosti (MPSV) Opačným směrem než počet nezaměstnaných (uchazečů o zaměstnání) se vyvíjel počet nabízených pracovních míst. V roce 2007 byl v Praze dlouhodobě nejnižší počet uchazečů o zaměstnání na 1 volné pracovní místo (0,6). Kombinací zvyšujícího se počtu nezaměstnaných a klesající nabídkou práce tento 58

3 poměr dosáhl v roce 2010 hodnotu 5,8, což je ve srovnání s celorepublikovou situací (18,2 uchazeče na 1 místo) ještě velmi dobrý poměr. Pokles výkonu ekonomiky vedl k celkovému poklesu počtu zaměstnaných osob. Nejvíce se dotkl zaměstnanosti ve veřejné správě, stavebnictví, průmyslu a obchodu. Naopak v ostatních odvětvích došlo k zvýšení zaměstnanosti. Struktura zaměstnaných podle sektorů se nemění, ekonomika Prahy je dlouhodobě orientovaná na služby (terciární sektor, 4/5 zaměstnaných osob), téměř chybí primární sektor (pouze 0,3 % zaměstnaných osob v Praze). Ze zaměření Prahy na služby vyplývá i menší zastoupení průmyslu v Praze, což je zároveň odvětví s vysokým podílem vývozu. Vývoz je tedy v Praze pod průměrem ČR. Přesto se na území hlavního města je vytvořena ¼ HDP ČR, na této produkci se podílejí rovněž zaměstnaní dojíždějící z jiných částí republiky (či zahraničí). K tomuto vysokému podílu přispívá rovněž příznivé složení ekonomiky, kde jsou zastoupena odvětví s vysokou přidanou hodnotou. V Praze je rovněž větší část vytvořeného produktu věnována na investice. Mzdy na pracovištích v Praze jsou proto nadprůměrné, jejich výše však mezi roky 2009 a 2010 poklesla. V roce 2010 byla průměrná hrubá mzda na pracovištích Praze Kč. V Praze je průměrná mzda zvyšována zejména vysokými mzdami vedoucích pracovníků a řemeslníků. Průměr ČR převyšují v Praze i důchody, i když ne takovou měrou jako mzdy. Průměrný důchod je 10,800 Kč. Ekonomické oslabení se odrazilo i ve značně klesajícím tempu růstu důchodů po r Vývoj nominální a reálné průměrné mzdy v Praze S poklesem výkonnosti ekonomiky došlo přitom ke zvýšení počtu lidí s dalším zaměstnáním, ale také k poklesu podíl zaměstnanců a k zvýšení zastoupení pracujících samostatně výdělečně činných (18,3 % v roce 2010) Bydlení Vývoj v posledních 10 letech charakterizují zejména tyto trendy: progresivní vývoj počtu bytů, růst objemů dokončených bytů ale také rozestavěnosti, růst vlastnické formy bydlení a snižování podílu nájemního bydlení, rychlý proces privatizace městského bytového fondu, zvyšování kvality bydlení a ekologických parametrů bydlení Všechny tyto trendy se projevili i ve vývoji bytového fondu na Praze 2. V roce 2001 bylo v Praze evidováno 551 tisíc bytů, Počet disponibilních bytů na území hl. m. Prahy překročil počátkem roku 2010 hranici 600 tisíc, z toho 13% tvoří byty v rodinných domech což je srovnatelný podíl s rokem

4 Nové byty vznikly převážně (z 82%) výstavbou bytových domů, z 13,7% výstavbou rodinných domů a z necelých 4% výstavbou domů ostatních. Specifické formy bydlení byly posíleny pouze 285 byty v DPS a tvoří v celkové skladbě dokončených bytů 0,5%. Přírůstek bytového fondu v Praze v období 2001 až 2010 činil cca 57,5 tisíc bytů (po odečtu přibližně 1 tisíce zrušených bytů). Z velkých měst se objemům Prahy (relativně podle počtu obyvatel) přibližuje pouze Brno. Z nových bytů realizovala správa města necelou 1/10 a tento podíl se dále snižuje. Tyto byty však tvoří převážnou část přírůstku nájemního bydlení, neboť ostatní bytová výstavba patří vesměs do vlastnického bydlení. Jde zejména o cca 70 až 75 % pro prodej po dokončení (převážně bytové domy) a cca 10 % všech bytů postavených pro vlastní potřebu (výhradně rodinné domy). Přesto je v Praze stále vysoké zastoupení nájemních bytů, nejvyšší podíl nájemních bytů ze všech regionů a o 20% bodů větší než průměr ČR. Lze říci, že čtvrtina domácností, které v republice bydlí v nájemním bytě, žije v hlavním městě. V Praze je stále vysoký i podíl družstevních bytů, který je zde také nejvyšší ze všech krajů. Podle výběrového šetření ČSÚ Životní podmínky 2008 je struktura domácností podle druhu bytu následující: ve vlastním domě žije 12,3 % domácností, v osobním vlastnictví 25,5 %, družstevním 20,9 %, nájemním 38,9 % a ostatní formy bydlení se podílejí 2,4 %. Oproti SBDL 2001 se tak podíl vlastnického bydlení téměř zdvojnásobil. Vedle nové výstavby působí na zvyšování vlastnického bydlení významně proces privatizace městských bytů. Proces privatizace dosud sice není dokončen, ale většina bytového fondu je z vlastnictví města nebo státu převedena do individuálního nebo skupinového soukromého vlastnictví. URM odhaduje, že v roce 2010 bylo v Praze cca 270 tisíc bytů v osobním vlastnictví a jejich počet tak výrazně převýšil počet nájemních bytů, jejichž počet odhadujeme na tisíc. Nová výstavba zvýšila celkovou kvalitu bydlení, stejně tak jako velký počet bytů, který prošel modernizací (v letech 2001 až 2008 to bylo více než 32 tisíc bytů). Také dotační programy spojené s energetickými úsporami vedly ke zlepšení obytných parametrů. Pouze okrajově se změnily průměrné plošné parametry bytového fondu. Nová výstavba neovlivňuje ani strukturu bytů podle počtu místností (sice je zřetelný nárůst podílu rodinných domů s více místnostmi, u bytových domů lze však hovořit o minimálním růstu, resp. stagnaci). Hlavním důvodem je relativně vysoká úroveň cen nově postavených bytů. Procesy výstavby v Praze současně charakterizuje v letech výrazný nárůst rozestavěnosti bytů, který se oslabil až v důsledku ekonomické recese. V období byl v každém dalším roce počet zahajovaných bytů vyšší než dokončených. Postupně tak narůstala rozestavěnost, která dosáhla svého maxima v roce 2006 (20,5 tisíc rozestavěných bytů) a na konci roku 2008 činila 19,5 tisíc rozestavěných bytů. V roce 2009 (a částečně již v roce 2008), kdy se na pražském trhu s byty naplno projevují vlivy celosvětové ekonomické recese, dochází ke změně výše popsaného trendu a nastává nová situace, kdy počet dokončených bytů poměrně výrazně převyšuje počet zahájených bytů. Důvodem poklesu počtu zahajovaných bytů je, že investoři byly prakticky nuceny upustit od spekulativní výstavby rezidenčních projektů, a to kvůli zpřísněným podmínkám bank, požadujících nezanedbatelné procento předprodejů k poskytnutí požadovaného úvěru, bez něhož většina developerů není schopna finančně zajistit realizaci projektu. Poptávka však neabsorbuje ani již dokončené byty v rámci aktuálních developerských projektů, kterých je v současné době (resp. duben 2010) zhruba 3 tisíce neobsazeno. Právě propad na straně poptávky můžeme považovat za hlavní faktor, který zapříčinil ochlazení na pražském rezidenčním trhu, přičemž vliv světové finanční a hospodářské krize je v této souvislosti spíše druhotný. Zásadním činitelem propadu poptávky jsou především demografické faktory. Silné ročníky ze 70. let již většinou uspokojily své bytové potřeby a značná část reálné poptávky tak byla odčerpána již v minulých letech, k čemuž přispělo mj. zvýšení DPH u stavebních prací a všeobecné očekávání růstu cen nemovitostí. Logickým důsledkem je, že v současnosti neexistuje dostatečně silná reálná poptávka, která by dokázala absorbovat velké množství dokončovaných bytů, při stávajících relativně vysokých cenách nového bydlení. Rozmístění bytové výstavby na území města je velmi diferencované. Těžiště výstavby se od roku 2000 nachází v městských částech obklopujících historické centrum města. V období 2001 až 2009 bylo 60

5 dokončeno nejvíce bytů na území MČ Praha 5 5 tisíc, Praha 8 4,2 tisíc a Praha 10 4 tisíce. Více než 2,5 tisíc bytů bylo realizováno také na území MČ Praha 4, 6, 9. Ve vnějším pásmu města jsou nejvýznamnějšími oblastmi bytové výstavby městské části Praha 13 a 14, kde bylo v období 2001 až 2009 dokončeno 3 tisíce, resp. 2,7 tisíc bytů. Trvalý zájem stavebníků o centrum (zejména Praha 2 a 3), který se naplňuje především formou nástaveb a půdních vestaveb, ale také zástavbou proluk, znamenal rovněž poměrně významný bilanční příspěvek pro trh s byty. Nová výstavba v centru města přináší také řadu negativních důsledků pro kvalitu života a provoz ztrátu volných a rekreačně využitelných ploch, problémy s parkováním, další dopravní zátěže a zátěže místní technické i sociální infrastruktury Městská část Praha Vývoj početních stavů obyvatel Vývoj počtu obyvatel Prahy 2 je dlouhodobě ztrátový. V Praze 2 bylo k evidováno bydlících obyvatel a oproti r došlo k celkovému poklesu o 20% výchozího stavu. V předchozích deseti letech byly úbytky ještě vyšší a během dvacetiletého období ) se počet trvale bydlících obyvatel snížil celkem o 27 tis. obyvatel. V posledním desetiletí (od ) se dynamika regresivního vývoje početních stavů oslabila a úbytky početních stavů jsou v absolutních hodnotách i přepočtu na střední stavy obyvatel významně nižší v porovnání s předchozími dekádami. V období jsou sice zaznamenány další vysoké úbytky (-4718 osob), které byly ale z velké části vyrovnány kladným saldem v letech (+2326 osob). V roce 2010 jsou již opět zaznamenány úbytky početních stavů, ale velmi nízké (-196 osob). Tento trend nižších úbytků je typický i pro následné čtvrtletí 2011(-104 osob). Ke konci roku 2012 je stav obyvatel. Vývoj početních stavů obyvatel Přirozená měna a migrace Vývoj početních stavů je výslednicí dvou navzájem na sebe působících procesů přirozené měny a migrace. Kladné saldo migrace je v zásadě vždy ovlivněno novou výstavbou, kladné saldo přirozené měny má přímou vazbu na věkovou skladbu. Následující tabulky a graf ukazují, že na celkových ztrátách početních stavů obyvatel se v období z větší části podílela přirozená měna. Praze 2 se narodilo v daném období celkem 4917 dětí a zemřelo 6376 osob. Současně dokládají i skutečnosti, že ztráty přirozenou měnou se od r postupně snižovaly a v roce 2009 byly počty narozených a zemřelých téměř v rovnováze. Období současně charakterizuje velký pohyb obyvatel stěhováním. Do Prahy 2 se od r přistěhovalo osob a osob se vystěhovalo. 61

6 Bilance přirozené měny a migrace Praha 2 Přirozená měna Migrace Rok narození zemřelí Přistěhovalí vystěhovalí Celkem Migrační ztráty, které provázely vývoj v posledním desetiletí, se na celkovém regresivním vývoji podílely pouze 37%. K vysokým migračním ztrátám došlo v roce 2001 a Období je naopak silně migračně ziskové. Pohyb přirozenou měnou a migrací Praha 2 Přírůstky (úbytky) Rok Stav k 1.1. přirozenou měnou migrací Stav k celkem Saldo přirozené měny a migrace Praha 2 62

7 Věková skladba Vývoj ve věkové skladbě populace Prahy 2 byl ve sledovaném období celkem příznivý. Průměrný věk obyvatel se snížil ze 43,2 na 42,2 let. Proporce v zastoupení základních věkových skupin zaznamenaly pokles v zastoupení nejstarší složky obyvatel 65 a více let o 2,5 procentního bodu. Tím se Praha 2 odlišuje od vývoje v Praze jako celku, kde podíl osob nad 65 let trvale stoupá. Tento proces a migrační zisky vedly k snížení průměrného věku obyvatel Prahy, přesto, že vývoj počtu dětské složky 0-14 let byl v absolutních hodnotách i v relativním zastoupení regresivní. Došlo ale k výraznému posílení celé skupiny produktivní složky obyvatel, zejména obyvatel mladšího středního věku (25-39 let), kteří dnes tvoří téměř 40% z obyvatel produktivního věku Prahy 2 (viz graf podle pětiletých věkových skupin) Osoby pozdního produktivního věku (45-59 let) tvoří 20% podíl, srovnatelný se situací v Praze jako celku. Věková skladba obyvatel MČ Praha Věková skupina abs. % abs. % abs. % Celkem , , , , , , , , ,1 65 a více let , , ,1 Průměrný věk 43,2 42,2 41,5 Věkové složení obyvatelstva MČ Praha Sociálně ekonomické charakteristiky obyvatel Vývoj sociálně ekonomické skladby obyvatel, jehož klíčovým ukazatelem je sociální stratifikace a míra nezaměstnanosti a podnikatelská aktivita V tomto směru se opakovaně potvrzují závěry z původní studie v Programu regenerace Prahy 2, které charakterizují městskou část jako prostor s vysokou koncentrací bydlení vzdělaných a ekonomicky silných skupin obyvatel. 63

8 Skladba podle vzdělání MČ Praha bez vzdělání 72 0,16 základní ,32 učňovské a odborné bez maturity ,65 střední s maturitou ,07 Vysokoškolské ,43 nezjištěno ,37 Celkem ,00 Skladba podle vzdělání MČ Praha bez vzdělání 80 0,18 základní vč. nedokončeného ,29 učňovské a odborné bez maturity ,13 střední s maturitou ,58 Vysokoškolské ,63 Celkem ,00 O velmi příznivém sociálním profilu populace Prahy 2 hovoří i skladba ekonomicky aktivních podle odvětví, s převahou pracujících ve třetím sektoru (82%), zejména pak vysoké (37%) zastoupení pracujících v tzv. vyšších službách (školství, zdravotnictví, veřejná administrativa, finanční služby, sociální péče). Skladba podle zaměstnanosti v základních hospodářských odvětvích MČ Praha Počet % Ekonomicky aktivní celkem Primér 177 0,65 Sekundér ,71 Terciér ,64 z toho v tzv. vyšších službách ,40 Celkem ,00 Skladba podle zaměstnanosti v odvětví 2011 ekonomické činnosti MČ Praha 2 Počet % zemědělství, lesnictví, rybářství 85 0,39 průmysl ,76 stavebnictví ,66 velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba ,33 motorových vozidel doprava a skladování 850 3,92 ubytování, stravování a pohostinství ,74 Vzdělání ,03 Zaměstnaní celkem ,00 Také podnikatelská aktivita místního obyvatelstva podporuje závěry o vysoké koncentraci středních a vyšších středních skupin obyvatel. Porovnání s rokem 2001 potom ukazuje na výrazný nárůst této složky v Praze 2. V roce 2001 bylo na Praze 2 evidováno 5004 podnikatelských subjektů v kategorii samostatně činných osob a v roce 2012 to je již soukromně podnikajících subjektů. Tento trend je v souladu s celopražským vývojem. 64

9 Soukromí podnikatelé na Praze Situace na trhu práce Situace na trhu práce měla od r pozitivní vývoj a to do roku V roce 2001 bylo ve sčítání evidováno 1443 osob hledajících práci a míra nezaměstnanosti byla 5,3%, v následujících letech se počet nezaměstnaných snižoval a zlom nastal v souvislosti s celosvětovou ekonomickou krizí. Situace na trhu práce není ani v současnosti nikterak vyhrocená, míra nezaměstnanosti je 5%, tj. mírně nižší než v Praze jako celku (5,3%). Na Praze 2 lze předpokládat určitý pozitivní vliv příznivé vzdělanostní skladby oproti celopražské situaci i vysokou nabídku pracovních míst v celém centrálním prostoru Prahy. Přesto na Praze 2 tvoří z celkového počtu uchazečů nezaměstnané osoby nad 50 let vyšší podíl (30,5 %) než v Praze jako celku (27,5%) - a to při relativně srovnatelném podílu obyvatel ve starší produktivní složce. Současně následující graf dokládá výrazný pokles nabídky volných pracovních míst po roce Vývoj situace na trhu práce v Praze neumístění uchazeči volná pracovní místa Vývoj nezaměstnanosti a volných pracovních míst Neumístění uchazeči celkem Míra nezaměstnanosti 4,0 4,0 3,4 2,7 4,4 5,0 ve věku do 24 let nad 50 let / podle délky evidence více než 6 měsíců více než 12 měsíců Volná pracovní místa Dosažitelní uchazeči o zaměstnání Počet dosažitelných uchazečů na 1 volné místo 1,7 0,8 0,3 0,3 1,6 3,6 65

10 Vývoj domovního a bytového fondu Statistické údaje o kvantitativních i strukturálních charakteristikách domovního a bytového fondu jsou za městské části dostupné ze sčítání 2001 i Další vývoj lze odhadovat i z celopražských trendů a z údajů o nové výstavbě na Praze 2. V roce 2001 bylo v Praze 2 evidováno celkem domů (trvale obydlených 2188), z toho tvořily převahu (90%) bytové domy, 1,9% rodinné domy, zbývající podíl domy ostatní. Díky nové výstavbě v průběhu let se s největší pravděpodobností zastoupení rodinných domů ještě snížilo. Dokončené byty jsou evidovány pouze v bytových domech, částečně v nebytových domech. Bytový fond čítal v roce 2001 celkem bytů, v tom bylo 87% bytů trvale obydlených a 13% bytů neobydlených nebo obydlených přechodně. Lze předpokládat, že po r docházelo, ale již s nižší intenzitou než v letech devadesátých, k rušení bytů převodem na nebytovou funkci. V Praze jako celku bylo v tomto období zrušeno cca 1000 bytů. Zastoupení bytového fondu Prahy 2 je v rámci celé Prahy cca 5% a na Praze 2 by se v tomto poměru jednalo o cca 50 bytů. Vzhledem k atraktivitě prostoru pro nebytové funkce, vysokému stáří domovního fondu na Praze 2, ale i k existenci cca 3 % substandardních bytů v roce 2001 lze předpokládat vyšší participaci městské části Praha 2 na tomto procesu. Období výstavby trvale obydlených domů MČ Praha 2 sčítání 2001 do , , , , ,9 nezj. 84 3,8 Celkem ,0 Období výstavby trvale obydlených domů MČ Praha 2 sčítání 2011 do , , , , , ,8 nezj ,0 Celkem ,0 Bytový fond Prahy 2 jinak poskytoval (a poskytuje i dnes) velmi dobrý prostorový standard bydlení. Průměrná celková plocha bytu zde je byla vyšší než v Praze jako celku, kde působí efekt vysokého zastoupení panelové zástavby. Bytový fond 2001 Praha 2 Praha Abs. % Abs. % Byty celkem , z toho trvale obydlené , v bytových domech , v rodinných domech 48 0, Průměrný počet m2 celkové plochy na byt 70,8-66,7 - Průměrný počet osob v bytě 2,18-2,33-66

11 Bytový fond 2011 Praha 2 Praha Abs. % Abs. % Byty celkem , z toho trvale obydlené , ,2 v bytových domech , ,1 v rodinných domech 70 0, ,3 Průměrný počet m2 celkové plochy na byt 64,12-65,59 - Průměrný počet osob v bytě 2, Nová výstavba Odpad bytového fondu ( ) na Praze 2 zcela jistě plně nahradila nová bytová výstavba, i když byla její intenzita v celopražském srovnání velmi nízká. Průměrný počet ročně dokončených bytů byl na MČ Praha 2 pouze 2,74 bytu na 1000 obyvatel, v Praze 4,83 bytu. Srovnání intenzity bytové výstavby s celopražskou situací Dokončené byty Střední stavy obyvatel Byty na 1000 obyvatel středního stavu Abs. Abs Roční průměr Praha ,4 2,74 Hl.m.Praha ,3 4,83 Z celkového objemu 1327 dokončených bytů v letech bylo 35% dokončeno v roce 2008 celkem 20% bytů v roce V ostatních letech jsou počty dokončených bytů nízké, v rozmezí bytů. Dokončené byty Nové byty vznikaly především v bytových domech (74,9%) a v nebytových domech (25%). Pouze 1 byt byl dokončen v rodinném domě. Skladba dokončených bytů v letech MČ Praha 2 Abs. % Dokončené byty celkem ,0 v tom v bytových domech ,9 v rodinných domech 1 0,1 v nebytových domech ,0 v domech s pečovatelskou službou 0 0,0 67

12 Specifikou Prahy 2 je značně vysoký počet a zastoupení dokončených bytů v nebytových domech na celkovém objemu dokončených bytů. Výstavba v nebytových domech realizovaná na Praze 2 (zejména v roce 2002, kdy bylo dokončeno 246 bytů v nebytových domech), tvoří 15% z celkového objemu těchto bytů dokončených v sledovaném období v celé Praze. Naopak se Praha 2 nepodílela na zvýšení potenciálu bytů zvláštního určení v DPS. Na Praze vznikaly tak jako jinde byty z velké části nástavbami a dostavbami. Část bytů ale vznikla výstavbou ucelených komplexů. Na Praze 2 jsou v sledovaném období evidovány dva takové počiny a to výstavba Rezidence Riegrovy sady na k. ú. Vinohrady se 152 byty Bytový komplex Na Slupi na k. ú. Nové Město s 240 byty, 10 ateliéry, 312 garážemi a 2850m2 obchodních a nebytových ploch Vývoj vlastnických forem bydlení Prahu 2 charakterizoval v letech 2001 i 2011 velmi vysoký podíl nájemního bydlení. Nájemní byty tvořily počtem 18,8 tis. jednoznačně převažující typ bydlení (84,3 %). Dominantní byly v této skupině byty soukromých majitelů, necelou třetinu (29%) tvořily byty v majetku obce (celkem 5476 bytů). V celém bytovém fondu bylo jejich zastoupení 25%. Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání MČ Praha 2 (2001) abs. % ve vlastním domě 477 2,1 v osobním vlastnictví ,2 byt nájemní ,3 byt člena bytového družstva 591 2,6 byt člena družstva nájemců ,7 Celkem ,0 Trvale obydlené byty podle právního důvodu užívání MČ Praha 2 (2011) abs. % ve vlastním domě 478 2,2 v osobním vlastnictví ,4 Jiné bezplatné užívání bytu 101 0,5 byt nájemní ,4 družstevní byt 747 3,4 jiný důvod užívání bytu 146 0,7 Obydlené byty celkem ,0 Podíl nájemního bydlení ve vlastnictví státu se od roku 2001 postupně snižoval. Proces privatizace v letech vedl k relativně rychlé proměně proporcí v právní formě bydlení směrem k výraznému posílení vlastnického bydlení na Praze 2. V poslední době jsme ovšem i na Praze 2 svědky procesu opačného, že dochází k výstavbě nájemních bytů (viz Bytový komplex Muška). V současnosti má MČ 4329 bytů, tj., 79% z objemu nájemních bytů v roce Současně je připravována další etapa prodeje, kdy bude nabízeno k prodeji 132 domů s 1789 byty. Při případném prodeji plného počtu takto nabídnutých obecních nájemních bytů by se snížil na 2540 bytů a byl by výrazně pod tzv. optimální hladinou obecního vlastnictví, za kterou je považováno 20% z bytového fondu. Motivem je uchování určitého objemu bytového fondu pro zajištění nezbytných funkcí a sociální potřeby MČ. Tato hodnota byla deklarována i v politice hl. m. Prahy. V roce 2012 si městská část nechala zpracovat Sociologickým ústavem AV ČR demografickou a sociologickou studii Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050, závěry studie jsou vzhledem k předmětu zadání a vývoji společnosti ve velmi obecné rovině. 68

13 Vývoj počtu bytů v obecním vlastnictví MČ Praha Závěr Analýza základních tendencí vývoje demografické a sociálně ekonomické situace v Městské části Praha 2 ukázala řadu shodných tendencí s celoměstským vývojem, ale i některé odlišnosti, které vyplývají ze specifik Prahy 2 jako centrální části s vysokou atraktivitou pro nebytové funkce, s vysokou hustotou zástavby, a s odlišnou demografickou skladbou. To jsou faktory, které dlouhodobě nepříznivě ovlivňují celkové přírůstky početních stavů a vývoj počtu obyvatel na Praze 2, který byl i přes vysokou migrační atraktivitu městské části ztrátový. Lze ale konstatovat, že dřívější radikální pokles byl zastaven. Také vliv výrazně zvýšené celopražské natality se zde promítl v menší míře. Zásadním rozdílem od celopražského vývoje je nízká dynamika bytové výstavby v ukazateli počtu dokončených bytů. Také struktura dokončených bytů vykazuje oproti celoměstské situaci určité odlišnosti především úplnou absenci výstavby rodinných domů a naopak vysoké zastoupení dokončených bytů v nebytových domech. Zásadní odlišností je vyšší tendence k intenzifikaci obytné funkce formou nástaveb a vestaveb a využitím proluk a vnitrobloků. Určitým unikátem je výstavba bytového komplexu nájemních bytů při novoměstských hradbách (spol. Muška) a výstavba bytového komplexu rezidence Riegrovy sady při Italské ulici (spol. CR-City a.s.). Jinak lze dokladovat, nebo alespoň odůvodněně předpokládat, srovnatelný (i když ne identický) vývoj a změny skladby obyvatel podle státní příslušnosti, (zvyšování podílu cizinců), podle sociálních charakteristik, zaměstnanosti i ekonomické situace. Shodné jsou i tendence k zvyšování vlastnického podílu bydlení a nedokončenost privatizačních procesů městských bytů. Obdobně dochází na Praze 2 ke zlepšování kvality bytového fondu i jeho energetické úspornosti regeneračními a modernizačními aktivitami. 69

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á

SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICK Á ANALÝZA MĚSTSK É ČÁSTI PRAHA 10 Zpracoval: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Na Václavce 46 150 00 Praha 5 OBSAH 1. Cíl sociálně dem ografické analýzy... 4 2. Správní a územ

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE

STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE STRATEGIE ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE Pracovní verze 2.3 30. 3. 2015 Olomoucká aglomerace Objednatel: statutární město Olomouc nositel ITI Olomoucké aglomerace, statutární město Přerov, statutární město Prostějov

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Profil Královéhradeckého kraje

Profil Královéhradeckého kraje Profil Královéhradeckého kraje Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 listopad 2012 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec Králové tel.:

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ÚZEMÍ PRAŽSKÉHO METROPOLITNÍHO REGIONU V OBDOBÍ 2005-2010 A ODHAD JEJÍHO VÝVOJE DO ROKU 2016 Mgr. Michal Němec květen 2011 Bytová výstavba na území pražského metropolitního regionu v

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

Profil KRAJE VYSOČINA

Profil KRAJE VYSOČINA ZK-06-203-52, př. počet stran: 64 Profil KRAJE VYSOČINA listopad 203 Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina OBSAH:. Geografická poloha Kraje Vysočina v rámci České republiky... 4 2. Obyvatelstvo a sídelní

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 18. Tomáš Soukup. Březen 2014. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 18 Březen 2014 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje

Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje Socioekonomický atlas Moravskoslezského kraje L U b o r H r u š k a a ko l., O s t r ava 2012 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. SOCIOEKONOMICKÝ ATLAS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Lubor Hruška a kolektiv

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR III. OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA PÓL RŮSTU ČR Verze 7.0 ze dne 30. 6. 2014 Řídicí orgán: hlavní město Praha Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Odbor evropských fondů MHMP OBSAH ÚVOD...

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE

ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ANALÝZA OBLASTÍ PRO PODPORU V RÁMCI POLITIKY SOUDRŽNOSTI NA OBDOBÍ 2014-2020 V HL. M. PRAZE Zpracoval Odbor strategické koncepce Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Odborem fondů

Více