Pokyny Otázky a odpovědi týkající se pokynů Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky 22. října 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny Otázky a odpovědi týkající se pokynů Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky 22. října 2009"

Transkript

1 Pokyny Otázky a odpovědi týkající se pokynů Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky 22. října 2009 Translation by courtesy of

2 Otázka č. 1 Je podle pokynů pro spolupráci se členem nezbytné písemné oznámení zaměstnavateli (nebo jinému místně určenému subjektu) zdravotnického pracovníka? Je takové oznámení například požadováno vždy, když člen hradí cenově přiměřené stravování nebo dává zdravotnickému pracovníkovi dar, což je jinak v souladu s podmínkami těchto pokynů? Odpověď č. 1 Písemné oznámení zaměstnavateli (nebo jinému místně určenému subjektu) zdravotnického pracovníka je vyžadováno, kdykoliv člen angažuje zdravotnického pracovníka jako konzultanta nebo vždy, když člen poskytne finanční příspěvek na zdravotnické školení. U běžných kontaktů zdravotnického pracovníka v rámci běžné obchodní činnosti, jako je stravování spojené se školeními či obchodními jednáními nebo přijetí drobného daru vztahujícího se k praxi zdravotnického pracovníka, se oznámení nevyžaduje. Otázka č. 2 Co podle pokynů znamená pojem vhodné místo konání? Odpověď č. 2 Vhodné místo konání znamená uznávanou instituci, konferenční nebo obchodní centrum, které je centrálně umístěné a nabízí snadnou dostupnost vzhledem k místu, odkud pocházejí pozvaní účastníci. Vybrané místo konání by nemělo být hlavním lákadlem akce a členové musejí vždy vzít do úvahy dojem, který vyvolají u veřejnosti výběrem určitého místa. Vhodnost místa konání platí bez ohledu na to, kdo akci organizuje. Otázka č. 3 Jaká kritéria by měl člen uplatnit při výběru země pro školení o určitém produktu nebo vzdělávací akci? Odpověď č. 3 Pokud jsou účastníci primárně z jedné země, mělo by být místo konání v dané zemi. Pokud účastníci pocházejí z více zemí Evropy, měla by být vybrána země, do níž se účastníci nejsnáze dostanou. Předpokládá se, že vybraná země je bydlištěm alespoň některých účastníků setkání. Otázka č. 4 Může člen využít jako místo konání mimoevropskou lokalitu? Odpověď č. 4 Ano, za předpokladu, že účastníci pocházejí z více zemí mimo Evropu. Pokud jsou účastníci primárně z Evropy, mělo by být místo konání v Evropě. Předpokládá se, že vybraná země (a stát, pokud se jedná o Spojené státy americké) je bydlištěm alespoň některých účastníků jednání. 2

3 Otázka č. 5 sponzorovaná členy? Jsou hotely vhodným místem konání pro jednání se zdravotnickými pracovníky Odpověď č. 5 Ano, hotely jsou vhodným místem konání pro jednání se zdravotnickými pracovníky sponzorovaná členy. Vybraný hotel by neměl být hlavním lákadlem akce a členové musejí vždy vzít do úvahy to, jak bude na veřejnost působit výběr daného hotelu. Za běžných okolností by se nemělo jednat o luxusní hotel či hotel nejvyšší kategorie v zemi, kde se nachází, ani o hotel známý svými zábavními zařízeními. Důležitým faktorem při výběru hotelu je jeho vhodnost pro obchodní jednání, včetně dostupnosti konferenčního vybavení. Otázka č. 6 Mohou členové využít hotel, který nabízí volnočasové aktivity, jako je golf nebo vodní sporty, pro školení a vzdělávání sponzorované členy? Odpověď č. 6 Mnoho obchodních hotelů a konferenčních center je vybaveno volnočasovými zařízeními; nebylo by vhodné takové hotely zavrhnout, pokud jsou jinak vyhovující, členové však musejí být obezřetní. Členové by měli zajistit program tak, aby zdravotničtí pracovníci, kteří se účastní jednání, neměli možnost využít tato volnočasová a sportovní zařízení během jakékoliv důležité části běžného pracovního dne. V případech, kdy hosté musejí hotelu zaplatit za užívání takových zařízení další poplatky, nesmějí členové tyto poplatky hradit za zdravotnické pracovníky. Otázka č. 7 Jsou výletní lodi nebo golfové kluby vhodným místem konání pro školení nebo vzdělávání sponzorované členy? Odpověď č. 7 Ne. Výletní lodi, golfové kluby nebo lázně a místa známá svými zábavními zařízeními nejsou vhodnými místy konání a neměla by být využívána. Otázka č. 8 Co podle pokynů znamenají pojmy přiměřený a pohoštění? Odpověď č. 8 Pokyny se snaží nalézt rovnováhu mezi zdvořilostní a profesionální péčí o zdravotnické pracovníky ze strany členů Eucomed tak, aby se zabránilo byť jen zdání, že prostřednictvím poskytování pohoštění členové nabádají zdravotnické pracovníky, aby nakupovali, předepisovali či doporučovali produkty společnosti. Podobně musejí členové zhodnotit, co je přiměřené v jakékoliv konkrétní situaci, a řídit se místními zvyklostmi. Obecně by měl být pojem přiměřeně vykládán jako přiměřený standard pro danou oblast, odpovídající místním právním předpisům, zákonům a oborovým kodexům. Pokud je místem konání hotel, který splňuje podmínky stanovené v pokynech, mohou členové nabídnout účastníkům v témže hotelu i stravování a ubytování. 3

4 Pojem pohoštění zahrnuje stravování a ubytování. Je důležité, aby členové rozlišovali mezi pohoštěním, které je povoleno, a zábavou, která povolena není. Zábava zahrnuje zejména tanec nebo akce, kde hlavním bodem programu je živá hudba, prohlídky a okružní jízdy, návštěvy divadla, sportovní a jiné volnočasové akce. Otázka č. 9 Jakou úroveň cestování může podle pokynů poskytnout člen zdravotnickému pracovníkovi, který se účastní školení sponzorovaného členem? Odpověď č. 9 V rámci letecké dopravy smějí členové poskytnout zdravotnickým pracovníkům pouze třídu economy nebo standard, pokud délka letu nepřesahuje 5 hodin; pokud činí délka letu více než 5 hodin, je možné zvážit třídu premium economy nebo business, pokud je to povoleno národními či místními zákony, právními předpisy nebo oborovými kodexy země, v níž má zdravotnický pracovník licenci k provozování praxe. Otázka č. 10 Co znamená pojem umožnit v souvislosti s výdaji hosta nebo partnera/partnerky? Odpověď č. 10 Pojem umožnit znamená, že člen předem zařídí, zorganizuje nebo zarezervuje stravování, cestování nebo ubytování pro partnera/partnerku/hosta zdravotnického pracovníka účastníka jednání. Tato organizace či rezervace není povolena, pokud se taková osoba dané akce sama neúčastní. Pokud si zdravotnický pracovník účastnící se školení o produktu přeje, aby jej doprovázel jeho/její partner/partnerka/host, který o dané informace nemá profesní zájem, nese zdravotnický pracovník výhradní odpovědnost za organizační zajištění a úhradu výdajů tohoto partnera/partnerky/hosta. Otázka č. 11 V případě, že na školení o produktu sponzorované členy doprovází zdravotnického pracovníka partner/partnerka/host, může se tento partner/partnerka/host účastnit jakékoliv činnosti týkající se členů? Odpověď č. 11 Nebylo by vhodné, aby se partner/partnerka/host zdravotnického pracovníka účastnil jakékoliv činnosti týkající se členů, včetně souvisejícího stravování, a to dokonce ani v případě, kdy zdravotnický pracovník hradí za partnera/partnerku/hosta výdaje. Účast partnera/partnerky/hosta nepodložená pozvánkou se rozhodně nedoporučuje. Otázka č. 12 Co se v souvislosti s poskytováním finanční podpory za účelem pokrytí nákladů na účast jednotlivých zdravotnických pracovníků na konferenci považuje za přiměřené cestovní výdaje, výdaje na stravování a ubytování? 4

5 Odpověď č. 12 Členové musejí zhodnotit, co je v daném místě přiměřené a jaké jsou místní a národní odlišnosti. Stejně jako u školení sponzorovaného členem by však nemělo pohoštění poskytované členy na vzdělávacích akcích třetí strany být na takové úrovni, aby se stalo hlavním lákadlem akce. Stejně tak by nemělo být ubytování běžně poskytováno na úrovni špičkových nebo luxusních hotelů, letecká přeprava by měla být třídou economy nebo standard, pokud let netrvá více než 5 hodin (v případě, že let trvá více než 5 hodin, může být zvážena třída premium economy nebo business ), a stravování by mělo být na standardní úrovni, kterou zdravotničtí pracovníci očekávají za běžných okolností, kdy si za jídlo sami platí. Stravování v hotelu, kde se koná konference, zahrnující víno se běžně považuje za přijatelné. Otázka č. 13 Je vhodné, aby členové hradili v plné výši registrační poplatek u konferencí pořádaných třetími stranami, kde takový poplatek pokrývá náklady na večeři a/nebo společenské či kulturní akce? Odpověď č. 13 Členové nesmějí platit výdaje na čistě společenské nebo kulturní aspekty konference. Doprovodné společenské akce či akce menšího rázu, jako např. uvítací koktejl, jsou vhodné a členové smějí tyto výdaje hradit. V případech, kdy registrační poplatek zahrnuje i zábavu, musejí členové požádat, aby byly tyto položky vyčleněny z registračního poplatku a následně je neplatit. Pokud organizátor konference není schopen tyto položky na zábavu z registračního poplatku vyčlenit, měli by členové zhodnotit, jaký dojem to může učinit na veřejnost, a zvážit podporu akce. Aby se předešlo pochybnostem, večeře na konferenci může být hrazena, pokud se očekává, že se jí zúčastní všichni delegáti konference, a za předpokladu, že je večeře jinak v souladu s požadavky stanovenými v pokynech. Otázka č. 14 Mohou členové pozvat zdravotnické pracovníky na vzdělávací konference s tím, že jim nabídnou úhradu přiměřených výdajů, nebo mohou účast zdravotnického pracovníka na konferencích finančně podpořit pouze na základě žádosti ze strany zdravotnických pracovníků? Odpověď č. 14 Členové mohou pozvat zdravotnické pracovníky, aby se zúčastnili vzdělávacích konferencí, za předpokladu, že výběr vychází z požadavků na školení a vzdělávání jednotlivých zdravotnických pracovníků a není nijak vázán na předchozí či budoucí užívání produktů a služeb člena ze strany zdravotnického pracovníka. Členové musejí zajistit dodržování veškerých národních a místních zákonů, právních předpisů a oborových kodexů týkajících se transparentnosti jednání. V zemích, kde nejsou zavedena konkrétní opatření, musejí členové dodržovat přiměřenou transparentnost tím, že předem písemně uvědomí vedení nemocnice, nadřízeného zdravotnického pracovníka (nebo jinou pověřenou kompetentní osobu), přičemž výslovně nabídnou možnost vyjádřit připomínky a/nebo vznést námitky vůči pozvání nebo pověřit jiného zdravotnického pracovníka. 5

6 Otázka č. 15 Jak se uplatní kodex v případě, kdy člen organizuje nebo sponzoruje mezinárodní jednání se zdravotnickými pracovníky z různých evropských zemí? Odpověď č. 15 Při organizování nebo sponzorování mezinárodních akcí musejí členové dodržovat předpisy ohledně pohoštění vztahující se na každého zdravotnického pracovníka v jeho příslušné zemi a předpisy v zemi, kde se předmětná akce koná. Každý zdravotnický pracovník i nadále podléhá předpisům své vlastní země bez ohledu na to, kde se akce koná. V případě konfliktu se doporučuje, aby člen uplatnil přísnější pravidla. Otázka č. 16 Je přijatelné nabízet peněžní zálohu ve formě šeku nebo bankovního převodu určité částky zdravotnickému pracovníkovi k úhradě části nebo všech výdajů spojených s cestováním či ubytováním v rámci účasti zdravotnických pracovníků na konferenci? Odpověď č. 16 Je nepřijatelné vyplácet zálohu zdravotnickému pracovníkovi k úhradě budoucích výdajů. Platby by měly být obecně prováděny ve prospěch dodavatele/prodejce nebo zprostředkovatelské agentury. Členové mohou výdaje uhradit jednotlivým zdravotnickým pracovníkům zpětně po předložení původních faktur či dokladů. Otázka č. 17 Mohou členské společnosti nabídnout zdravotnickým pracovníkům úhradu cestovních výdajů a výdajů spojených s ubytováním po dobu přesahující trvání kongresu nebo jiného školicího programu, kterého se zdravotničtí pracovníci účastní? Odpověď č. 17 Obecně platí, že podpora poskytovaná členskými společnostmi v souvislosti s cestováním a ubytováním by měla být přísně omezena na dobu trvání daného kongresu či školení. Tam, kde jsou vzniklé cestovní výdaje výrazně sníženy tím, že zdravotnický pracovník cestuje v náhradních časech, však mohou být ujednání o cestovném rozšířena. Zdravotnický pracovník musí uhradit jakékoliv výdaje spojené s ubytováním za prodloužený pobyt. Otázka č. 18 Mohou členské společnosti organizovat cestování a ubytování partnera/partnerky nebo jiného hosta zdravotnického pracovníka účastnícího se kongresu třetí strany, pokud zdravotnický pracovník za svého partnera/partnerku nebo hosta hradí výdaje? Odpověď č. 18 Ne, pokud příslušná osoba není řádným delegátem nebo účastníkem jednání, nebylo by vhodné, aby člen organizoval cestování a/nebo ubytování pro partnera/partnerku či hosta zdravotnického pracovníka, a to bez ohledu na to, kdo za takové osoby platí výdaje. Toto jednání by mohlo být mylně vykládáno. Otázka č. 19 Je možné, aby podle kodexu členské společnosti sponzorovaly účast jednotlivých zdravotnických pracovníků na kurzech dalšího vzdělávání? 6

7 Odpověď č. 19 Ne, členové nesmějí sponzorovat účast jednotlivých zdravotnických pracovníků na kurzech dalšího vzdělávání. Členové mohou poskytnout vzdělávací granty školicím institucím, nesmějí však jakkoliv zasahovat do výběru jednotlivců, kteří takový grant obdrží. Otázka č. 20 Je vhodné, aby členové dotovali nebo platili účast zdravotnických pracovníků na akcích organizovaných asociacemi výrobců zdravotnických prostředků nebo skupinami společností (v obou případech s účastí třetích stran nebo bez ní)? Odpověď č. 20 Ano, je to vhodné za předpokladu, že taková účast bude pro zdravotnického pracovníka přínosem a nebude představovat komerční propagaci. Přijatelná jsou například jednání organizovaná za účelem školení zdravotnických pracovníků ohledně pokynů nebo za účelem lepšího chápání oboru v obecném smyslu slova. Otázka č. 21 Je vhodné, aby členové pozvali zdravotnické pracovníky na prohlídku továrny nebo závodu společnosti, pokud tito zdravotničtí pracovníci bydlí mimo zemi, kde jsou továrna či závod umístěny? Odpověď č. 21 Ano, je vhodné, aby členové zvali zdravotnické pracovníky na prohlídky závodů či továren umístěných v zemích mimo zemi jejich pobytu, pokud k tomu existuje oprávněný obchodní důvod a prohlídka ve všech ohledech odpovídá pokynům. Stejně tak by členové měli zajistit, aby byla dostupná odpovídající dokumentace; hotelové ubytování není za běžných okolností poskytováno v luxusních hotelech nebo hotelech nejvyšší kategorie, letecká přeprava je uskutečněna třídou economy nebo standard, pokud let netrvá déle než pět hodin (pokud let trvá déle než pět hodin, může být zvážena třída premium economy nebo business ) a stravování je na úrovni, kterou by zdravotničtí pracovníci očekávali, pokud by si za jídlo platili sami. Otázka č. 22 Jaká obecná kritéria musejí být splněna v souvislosti s ujednáními se zdravotnickými pracovníky, kteří jsou angažováni, aby poskytovali čistě konzultační služby? Odpověď č. 22 Kritéria, která by měla být uplatněna, jsou následující: předem je stanovena legitimní obchodní potřeba; kritéria pro výběr zdravotnických pracovníků jsou spojena se stanovenou potřebou; písemná smlouva specifikující poskytované služby bude k dispozici předtím, než budou služby poskytnuty; odměna za poskytnuté služby je přiměřená a odpovídá spravedlivé tržní hodnotě; členové dokumentují pracovní produkty vytvořené zdravotnickými pracovníky a taková smlouva je uzavřena bez úmyslu využívat takové produkty jako pobídky k doporučování, nákupu, předepisování, dodávání nebo prodeji zdravotnických produktů nebo služeb. 7

8 Otázka č. 23 Je podle pokynů povinné, aby zdravotnický pracovník angažovaný členem jako konzultant získal písemné povolení od hlavního zdravotnického zařízení, kde zdravotnický pracovník pracuje, aby mohl/mohla poskytovat členovi služby jako konzultant? Odpověď č. 23 Podle pokynů není písemné povolení vyžadováno. Spolupráce mezi daným průmyslem a zdravotnickými pracovníky musí být transparentní a v souladu s národními a místními zákony, právními předpisy a profesními kodexy. I v zemích, kde žádná konkrétní úprava neexistuje, jsou členové povinni zajistit transparentnost jednání tak, že předem a plném rozsahu písemně uvědomí vedení nemocnice nebo nadřízeného zdravotnického pracovníka (či jinou místně pověřenou osobu) o účelu a rozsahu projektu. Otázka č. 24 Mohou podle pokynů členové organizovat zábavu nebo jiné společenské či volnočasové akce v souvislosti s jednáními se zdravotnickými pracovníky, kteří jsou členem angažováni jako konzultanti? Odpověď č. 24 Ne, nemohou. Členové by neměli zajišťovat ani organizovat zábavu pro zdravotnické pracovníky, kteří jsou členem angažováni jako konzultanti. Otázka č. 25 Je vhodné, aby členové hradili náklady na stravování, cestovné či jiné výdaje spojené s pohoštěním partnerovi/partnerce nebo hostu doprovázejícímu zdravotnického pracovníka na konzultačních jednáních sponzorovaných členem? Odpověď č. 25 Ne, není vhodné, aby člen hradil osobám doprovázejícím zdravotnického pracovníkakonzultanta na konzultačních jednání sponzorovaných členem stravování, cestovné či ubytování. Členové by také neměli organizačně zajišťovat dopravu či ubytování takových hostů. Otázka č. 26 Pokud člen uzavírá smlouvu se skupinou zdravotnických pracovníků za účelem vývoje duševního vlastnictví, je vhodné, aby každý zdravotnický pracovník náležející k takové skupině obdržel finanční odměnu v souvislosti se společně vyvinutými zdravotnickými prostředky předepsanými nebo užívanými ostatními zdravotnickými pracovníky podílejícími se na výzkumu? Odpověď č. 26 Ne. Je vhodné, aby zdravotničtí pracovníci, kteří se podílejí na vývoji jednoho nebo více zdravotnických prostředků na základě smlouvy s členem, nepřijímali žádnou finanční odměnu v souvislosti se společně vyvinutými zdravotnickými prostředky užívanými nebo předepisovanými ostatními zdravotnickými pracovníky podílejícími se na výzkumu. 8

9 Otázka č. 27 Uveďte, prosím, příklady předmětů nepatrné hodnoty, které se vztahují k praxi zdravotnického pracovníka nebo jsou prospěšné pro pacienty. Odpověď č. 27 Hrnečky, kancelářské potřeby, kalendáře, diáře, počítačové příslušenství pro obchodní účely a klinické předměty, jakou jsou ubrousky, kartáčky na ruce, chirurgické rukavice a škrtidla, jsou příkladem předmětů nepatrné hodnoty, které lze použít jako dárky pro zdravotnické pracovníky za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje maximální hodnotu předepsanou národními a místními zákony, právními předpisy a oborovými a profesními kodexy. Předměty, které jsou primárně určeny k domácímu použití nebo k užívání do auta, nejsou vhodné, jelikož se nevztahují k praxi zdravotnického pracovníka ani nejsou prospěšné pacientům. Otázka č. 28 Jsou loterie a soutěže vhodnou formou propagace zdravotnických prostředků? Odpověď č. 28 Loterie a jiné soutěže mohou být přijatelné, pokud ceny odpovídají pokynům ohledně darů a jsou v souladu s národními a místními zákony, předpisy a oborovými a profesními kodexy. Otázka č. 29 Co se považuje za hotovostní ekvivalenty? Odpověď č. 29 Položky, které mají konkrétní peněžitou hodnotu, jako jsou poukázky do obchodu, poukázky na knihy či hudební nosiče nebo poukázky nabízející slevu či dárek zdarma, jsou považovány za hotovostní ekvivalenty. Otázka č. 30 Může člen darovat zdravotnickému pracovníkovi malý dárek při významných životních příležitostech, jako jsou sňatek, narození, narozeniny či úmrtí? Odpověď č. 30 Pokyny vymezují typy darů, které lze darovat zdravotnickému pracovníkovi, a nebylo by vhodné poskytovat dárky k významným životním příležitostem, jako jsou sňatek, narození či narozeniny. V případě úmrtí je však na každém členovi, aby určil vhodnost vkusného daru jako výraz respektu. Otázka č. 31 Může člen dávat dary členům personálu zdravotnického pracovníka, kteří sami nejsou zdravotnickými pracovníky? Odpověď č. 31 Dary věnované personálu zdravotnického pracovníka by měly být posuzovány stejně, jako by byly věnovány zdravotnickému pracovníkovi, a stejně tak musejí splňovat všechny aspekty ustanovení pokynů. Otázka č. 32 Může člen poskytnout charitativní příspěvek neziskové organizaci jménem zdravotnického pracovníka? 9

10 Odpověď č. 32 Ne, nemůže. Veškeré příspěvky poskytnuté z finančních prostředků člena musejí uvádět člena jako poskytovatele příspěvku. Otázka č. 33 organizací? Může člen koupit stánek nebo box na konferenci pořádané charitativní Odpověď č. 33 Ano, může, avšak tato činnost by neměla být považována za charitativní příspěvek. Měla by být považována za zákonnou komerční transakci v rámci běžné marketingové činnosti. Otázka č. 34 Může podle pokynů člen poskytnout charitativní příspěvek, jako je zakoupení pozvánek ke stolu na večeři na charitativní večeři? Odpověď č. 34 Ano, může, charitativní příspěvky poskytnuté členy mohou mít i formu pozvánek na charitativní večeři určenou k získávání finančních prostředků nebo na jiné společenské akce, jako například charitativní golfový turnaj, pokud je organizován charitativní organizací nebo jinou oprávněnou osobou. Člen by však neměl zvát zdravotnického pracovníka, aby se akce účastnil na náklady člena. Člen může využít některé nebo všechny vstupenky, které má k dispozici, pro své vlastní zaměstnance a vrátit nevyužité vstupenky sponzorské organizaci, aby je využila, jak uzná za vhodné. Otázka č. 35 Může člen zaplatit výzkumný grant zdravotnickému pracovníkovi na klinickou studii, kde je člen uveden jako sponzor studie? Odpověď č. 35 Ne, nemůže. Má se za to, že kliničtí zkoušející, kteří se účastní studie sponzorované členem, poskytují konzultační služby a ujednání by měla být v souladu s Částí V Ujednání s konzultanty. Otázka č. 36 Vztahují se pokyny na žádosti o podporu vzdělávání ze strany lékařských institucí a subjektů hromadného zásobování v rámci výběrových řízení? Odpověď č. 36 Ne, nevztahují. Tyto žádosti a následně poskytnutá finanční podpora se nepovažují za vzdělávací granty pro účely těchto pokynů. Tato ujednání jsou komerční, nikoliv charitativní povahy, a měla by být zanesena do písemné obchodní smlouvy v souladu s běžnou obchodní praxí. 10

11 Výše uvedený text je českým překladem Otázek a odpovědí týkajících se pokynů Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky. Překlad byl připraven advokátní kanceláří Baker & McKenzie v Praze. Odpovědnost za úplnost a správnost překladu se vylučuje. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na Patrika Kastnera, advokáta Baker & McKenzie, Praha, 11

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI 0 Politika firemní pohostinnosti, přijímání a předávání darů Preambule Tento dokument stanovuje pravidla firemní pohostinnosti

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.)

Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 6.1.2012 1 Vybrané problémy z pohledu zákona č. 159/1999 Sb., O některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (301/2009 Sb.) 1 (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou

Více

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E

S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E S M L O U V A O V Ý K O N U F U N K C E uzavřená dle 59 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, mezi níže uvedenými stranami VS - Invest a.s. se sídlem Rudná 1117/30a, Vítkovice, Ostrava,

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti

JEDNIČKA PRO ROK podpora MHMP v sociální oblasti Městská část Praha 1 vyhlašuje II. kolo výběrového řízení grantového programu: JEDNIČKA PRO ROK 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti Dotace se vztahuje na následující druhy sociálních služeb: Pečovatelská

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Obec Vysoká nad Labem

Obec Vysoká nad Labem . Obec Vysoká nad Labem 503 31 Vysoká nad Labem Tel. : 495580130 Fax : 495580101 E-mail : info@vysoka-nad-labem.cz Obec Vysoká nad Labem PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE (dále také jako

Více

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM Znění schválené valnou hromadou AIFP konanou dne 21. listopadu 2013,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice IV SMĚRNICE Č. 3/2015 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV Poskytování dotací z Programu podpory sportu, volného času

Více

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Mgr. Jakub Dvořáček, Výkonný ředitel AIFP Spolupráce jako přirozená součást zdravotnického systému Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

DOKUMENT ILAC ILAC-P13:10/2010

DOKUMENT ILAC ILAC-P13:10/2010 DOKUMENT ILAC Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti Překlad ČIA - červenec 2011 2 Copyright ILAC 2010 ILAC podporuje oprávněné reprodukování této publikace nebo

Více

Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku

Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku Smlouva o poskytnutí péče multidisciplinárního týmu Domácí hospicové péče na Znojemsku Smluvní strany 1) Jméno: Datum narození: Adresa: (dále jen uživatel ) Jméno: Datum narození: Adresa: (dále jen pečující

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB. POSI Sil Il011. smlouvu o poskytování právních služeb. Předmět smlouvy

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB. POSI Sil Il011. smlouvu o poskytování právních služeb. Předmět smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB POSI Sil 00 1000810 Il011. 111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111 11111111 MHMPP0SIDBKU Hl. m. Praha IČO : 000 64 581 Mariánské náměstí. 2 11001

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3

PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 PŘÍLOHA č. 1j) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ OP VaVpI, VÝZVA Č. 6.3 Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 6.3 Podpora pre-seed aktivit Omezení způsobilosti:

Více

Přímá podpora. kapitola rozpočtu 7. Denisa Kolouchová

Přímá podpora. kapitola rozpočtu 7. Denisa Kolouchová Přímá podpora kapitola rozpočtu 7 Denisa Kolouchová Email: Denisa.Kolouchova@msmt.cz 1 Obsah 1. Definice přímé podpory 2. Rozpočet kapitoly 3. Mzdové příspěvky 4. Přílohy monitorovací zprávy vztahující

Více

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Přílohy. Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Přílohy Příloha č. 1 Dotazník pro ředitele škol Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, jsem posluchačkou 2. ročníku magisterského studia Pedagogické fakulty UK v Praze management ve vzdělávání. Dovoluji

Více

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování finančních dotací a příspěvků na sportovní činnost z rozpočtu Města Jindřichův Hradec Poskytování finančních dotací a příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy. Jedná se o Zákon

Více

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku

Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku 1 Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Klub Domino, Dětská tisková agentura, z. s. (dále jen spolek ) má sídlo na adrese Jašíkova 1536, 149 00 Praha 11. Anglický

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Stanovy. spolku Česká asociace chův z. s.

Stanovy. spolku Česká asociace chův z. s. Česká asociace chův z. s. Zdibská 1830/43a, 18200 Praha 8 info@csach.cz www.csach.cz ič: 0368 2153 Stanovy spolku Česká asociace chův z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Název spolku je Česká asociace chův

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách

Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách Podmínky pro organizování a financování oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách 27. 11. 2013 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) organizuje

Více

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.

Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc. Kodex zveřejňování informací federace EFPIA Zveřejňování informací za rok 2016 Shire Pharmaceuticals (včetně spol. Baxalta US Inc.) 1 Oddíl 1: Způsob vykazování dat za rok 2016 Společnost Shire 3. června

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost Příloha usnesení č. Usn RMC 0126/2016 Rady Městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé

Více

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál

VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA. o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál. se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál VEŘEJNOPRÁVNf SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Bruntál Město Bruntál, se sídlem : Nádražní 994/20,79201 Bruntál zastoupeno: Ing. Petr Rys, MBA, starosta města I~: 00295892 DI~ : CZ 00295892

Více

Smlouva o obchodním zastoupení.

Smlouva o obchodním zastoupení. FINANCIAL ADVISOR Č.j.: ZU/53/2012/Ja/5 Sp. Značka: ZU/53/2012/Ja Jablunkovská 410, Třinec Lyžbice, 739 61 IČO: 64959473 (dále jen zadavatel ) a Pán/firma Jméno/název: Adresa/sídlo: RČ/IČ: Číslo účtu:

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

od , 9:00 hod. do , 11:00 hod.

od , 9:00 hod. do , 11:00 hod. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Číslo jednací zadavatele: 19565/2009-61

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice

Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Zásady městyse Dřevohostice č. 1/2014 pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit z rozpočtu městyse Dřevohostice Počet stran: 5 Účinnost od 1. 1. 2015 Tyto zásady slouží

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8

Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Poskytování cestovních nákladů pro členy zastupitelstva a zaměstnanců obce Směrnice č.8 Obec : Suchohrdly Adresa : Suchohrdly 114, 669 02 Znojmo Směrnici zpracoval : Bajerová Anna Směrnici schválil : Matochová

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Ekonomická směrnice upravuje: a) poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího a delegáta při řízení a zabezpečení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVLÍČKŮV BROD SEZÓNA Práva a povinnosti klubu:

VNITŘNÍ ŘÁD BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVLÍČKŮV BROD SEZÓNA Práva a povinnosti klubu: VNITŘNÍ ŘÁD BRUSLAŘSKÝ KLUB HAVLÍČKŮV BROD SEZÓNA 2017 2018 Práva a povinnosti klubu: Zabezpečit podmínky pro odborný sportovní rozvoj hráčů organizováním sportovní činnosti v ledním hokeji a krasobruslení

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Struktura prezentace 1. Spolupráce jako přirozená součást systému 2. Spolupráce jako prostor pro možný střet zájmů 3. Co je nutné změnit? 4. Hledání řešení

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory

Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Příloha B) Pravidla způsobilosti výdajů pro výzvu 8.3 Efektivní systém hodnocení programů účelové podpory Omezení způsobilosti: Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce

Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Pravidla marketingové soutěže Egyptské Velikonoce Stručná pravidla 1. Každý, kdo na Lékárna.cz nakoupí v období od 15. do 21. dubna 2014 alespoň za 700 Kč a zaplatí svůj nákup platební kartou, okamžitou

Více

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost Dílo, přeprava, p zájezd, z péče p e o zdraví,, kontrolní činnost 2521 2661 NOZ Dílo-základní ustanovení 2586 NOZ NOZ nově stanoví povinnost dílo převzít Stanoveno, že zhotovitel zhotovuje dílo na svůj

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na činnost organizacím pracujícím s dětmi v roce 2017

VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na činnost organizacím pracujícím s dětmi v roce 2017 Obec Želechovice nad Dřevnicí, ul. 4. května 68, PSČ 763 11 Želechovice nad Dřevnicí VYHLÁŠENÍ Programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na činnost organizacím pracujícím

Více

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby

Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby Obchodní podmínky pro výkon dobrovolnické služby obchodní společnosti Voluntair s.r.o. se sídlem: U průhonu 773/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 03595391 zapsané v obchodním rejstříku

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016

Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 Podmínky poskytování finanční podpory grantu na rok 2016 1. Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční podpory žádosti o finanční podporu mohou podávat právnické i fyzické osoby odevzdat žádost o finanční

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD

JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉHO HNUTÍ SPECIÁLNÍCH OLYMPIÁD Článek I Principy rozhodování 1.1 Pro rozhodování v orgánech Hnutí platí následující pravidla: K účasti na zasedání presidia je předseda presidia povinen

Více

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4

Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, Praha 4 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 101.01.09 Městská část Praha 12 Písková ul. 830/25, 143 12 Praha 4 vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti pro rok 2010 v souladu

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Popis podporovaných aktivit podpora prorodinných opatření

Popis podporovaných aktivit podpora prorodinných opatření Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit podpora prorodinných opatření Prorodinná opatření popsaná v této oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.) jsou určena rodičům

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017

POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 POZVÁNKA NA KONFEREN CI A VELETRH BIOMED ISRAEL 2017 The 16th Life Sciences & Technology Week David InterContinental Tel Aviv, Israel 23. - 25. 5. 2017 1. Organizace akce Česko-izraelská smíšená obchodní

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI

Právní a konzultační služby pro potřeby ÚMO Pardubice VI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

PROJEKT CZECHACCELERATOR 2011-2014. Žádost o platbu

PROJEKT CZECHACCELERATOR 2011-2014. Žádost o platbu PROJEKT CZECHACCELERATOR 2011-2014 Žádost o platbu Identifikace projektu projektu (záměru): Registrační číslo projektu účastníka: Název projektu účastníka Verze podané ŽoPl: 6.1 TY/ZCI/001 CA 2011 2014/

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 22. Stavební spoření Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 22 Stavební spoření 2014 1 I. Úvodní ustanovení. V souladu se stanovami Stavebního bytového družstva Letohrad

Více

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit

Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Příloha B: Omezení způsobilosti: Pravidla způsobilosti výdajů (PZV) pro výzvu 7.3 Podpora pre-seed aktivit Způsobilé výdaje (ZV) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj

Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj Závazné smluvní podmínky pro účast klienta na programu krabičkuj I. Vymezení pojmů Společnost zapsána dne 17. února 2010 v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddílu B, vložka 15969, zastoupena

Více

AVION SHOPPING PARK OSTRAVA. PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE Havaj

AVION SHOPPING PARK OSTRAVA. PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE Havaj PRAVIDLA MARKETINGOVÉ AKCE Havaj Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové akce Havaj (dále jen akce ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC (dále jen pravidla) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný postup při poskytování dotací z

Více

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU VŠEOBECNÁ PRAVIDLA TESCOMA CLUBU Tescoma Club Tescoma Club (dále též jen TC) je program, který společnost TESCOMA s.r.o. (dále jen Tescoma) nabízí všem zákazníkům Tescomy v ČR. Cílem programu je ještě

Více

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014

Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 Příloha č. 2, bod 43-20/2013 Pravidla tvorby a pokyny pro hospodaření se sociálním fondem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod na rok 2014 43. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více