Pokyny Otázky a odpovědi týkající se pokynů Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky 22. října 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny Otázky a odpovědi týkající se pokynů Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky 22. října 2009"

Transkript

1 Pokyny Otázky a odpovědi týkající se pokynů Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky 22. října 2009 Translation by courtesy of

2 Otázka č. 1 Je podle pokynů pro spolupráci se členem nezbytné písemné oznámení zaměstnavateli (nebo jinému místně určenému subjektu) zdravotnického pracovníka? Je takové oznámení například požadováno vždy, když člen hradí cenově přiměřené stravování nebo dává zdravotnickému pracovníkovi dar, což je jinak v souladu s podmínkami těchto pokynů? Odpověď č. 1 Písemné oznámení zaměstnavateli (nebo jinému místně určenému subjektu) zdravotnického pracovníka je vyžadováno, kdykoliv člen angažuje zdravotnického pracovníka jako konzultanta nebo vždy, když člen poskytne finanční příspěvek na zdravotnické školení. U běžných kontaktů zdravotnického pracovníka v rámci běžné obchodní činnosti, jako je stravování spojené se školeními či obchodními jednáními nebo přijetí drobného daru vztahujícího se k praxi zdravotnického pracovníka, se oznámení nevyžaduje. Otázka č. 2 Co podle pokynů znamená pojem vhodné místo konání? Odpověď č. 2 Vhodné místo konání znamená uznávanou instituci, konferenční nebo obchodní centrum, které je centrálně umístěné a nabízí snadnou dostupnost vzhledem k místu, odkud pocházejí pozvaní účastníci. Vybrané místo konání by nemělo být hlavním lákadlem akce a členové musejí vždy vzít do úvahy dojem, který vyvolají u veřejnosti výběrem určitého místa. Vhodnost místa konání platí bez ohledu na to, kdo akci organizuje. Otázka č. 3 Jaká kritéria by měl člen uplatnit při výběru země pro školení o určitém produktu nebo vzdělávací akci? Odpověď č. 3 Pokud jsou účastníci primárně z jedné země, mělo by být místo konání v dané zemi. Pokud účastníci pocházejí z více zemí Evropy, měla by být vybrána země, do níž se účastníci nejsnáze dostanou. Předpokládá se, že vybraná země je bydlištěm alespoň některých účastníků setkání. Otázka č. 4 Může člen využít jako místo konání mimoevropskou lokalitu? Odpověď č. 4 Ano, za předpokladu, že účastníci pocházejí z více zemí mimo Evropu. Pokud jsou účastníci primárně z Evropy, mělo by být místo konání v Evropě. Předpokládá se, že vybraná země (a stát, pokud se jedná o Spojené státy americké) je bydlištěm alespoň některých účastníků jednání. 2

3 Otázka č. 5 sponzorovaná členy? Jsou hotely vhodným místem konání pro jednání se zdravotnickými pracovníky Odpověď č. 5 Ano, hotely jsou vhodným místem konání pro jednání se zdravotnickými pracovníky sponzorovaná členy. Vybraný hotel by neměl být hlavním lákadlem akce a členové musejí vždy vzít do úvahy to, jak bude na veřejnost působit výběr daného hotelu. Za běžných okolností by se nemělo jednat o luxusní hotel či hotel nejvyšší kategorie v zemi, kde se nachází, ani o hotel známý svými zábavními zařízeními. Důležitým faktorem při výběru hotelu je jeho vhodnost pro obchodní jednání, včetně dostupnosti konferenčního vybavení. Otázka č. 6 Mohou členové využít hotel, který nabízí volnočasové aktivity, jako je golf nebo vodní sporty, pro školení a vzdělávání sponzorované členy? Odpověď č. 6 Mnoho obchodních hotelů a konferenčních center je vybaveno volnočasovými zařízeními; nebylo by vhodné takové hotely zavrhnout, pokud jsou jinak vyhovující, členové však musejí být obezřetní. Členové by měli zajistit program tak, aby zdravotničtí pracovníci, kteří se účastní jednání, neměli možnost využít tato volnočasová a sportovní zařízení během jakékoliv důležité části běžného pracovního dne. V případech, kdy hosté musejí hotelu zaplatit za užívání takových zařízení další poplatky, nesmějí členové tyto poplatky hradit za zdravotnické pracovníky. Otázka č. 7 Jsou výletní lodi nebo golfové kluby vhodným místem konání pro školení nebo vzdělávání sponzorované členy? Odpověď č. 7 Ne. Výletní lodi, golfové kluby nebo lázně a místa známá svými zábavními zařízeními nejsou vhodnými místy konání a neměla by být využívána. Otázka č. 8 Co podle pokynů znamenají pojmy přiměřený a pohoštění? Odpověď č. 8 Pokyny se snaží nalézt rovnováhu mezi zdvořilostní a profesionální péčí o zdravotnické pracovníky ze strany členů Eucomed tak, aby se zabránilo byť jen zdání, že prostřednictvím poskytování pohoštění členové nabádají zdravotnické pracovníky, aby nakupovali, předepisovali či doporučovali produkty společnosti. Podobně musejí členové zhodnotit, co je přiměřené v jakékoliv konkrétní situaci, a řídit se místními zvyklostmi. Obecně by měl být pojem přiměřeně vykládán jako přiměřený standard pro danou oblast, odpovídající místním právním předpisům, zákonům a oborovým kodexům. Pokud je místem konání hotel, který splňuje podmínky stanovené v pokynech, mohou členové nabídnout účastníkům v témže hotelu i stravování a ubytování. 3

4 Pojem pohoštění zahrnuje stravování a ubytování. Je důležité, aby členové rozlišovali mezi pohoštěním, které je povoleno, a zábavou, která povolena není. Zábava zahrnuje zejména tanec nebo akce, kde hlavním bodem programu je živá hudba, prohlídky a okružní jízdy, návštěvy divadla, sportovní a jiné volnočasové akce. Otázka č. 9 Jakou úroveň cestování může podle pokynů poskytnout člen zdravotnickému pracovníkovi, který se účastní školení sponzorovaného členem? Odpověď č. 9 V rámci letecké dopravy smějí členové poskytnout zdravotnickým pracovníkům pouze třídu economy nebo standard, pokud délka letu nepřesahuje 5 hodin; pokud činí délka letu více než 5 hodin, je možné zvážit třídu premium economy nebo business, pokud je to povoleno národními či místními zákony, právními předpisy nebo oborovými kodexy země, v níž má zdravotnický pracovník licenci k provozování praxe. Otázka č. 10 Co znamená pojem umožnit v souvislosti s výdaji hosta nebo partnera/partnerky? Odpověď č. 10 Pojem umožnit znamená, že člen předem zařídí, zorganizuje nebo zarezervuje stravování, cestování nebo ubytování pro partnera/partnerku/hosta zdravotnického pracovníka účastníka jednání. Tato organizace či rezervace není povolena, pokud se taková osoba dané akce sama neúčastní. Pokud si zdravotnický pracovník účastnící se školení o produktu přeje, aby jej doprovázel jeho/její partner/partnerka/host, který o dané informace nemá profesní zájem, nese zdravotnický pracovník výhradní odpovědnost za organizační zajištění a úhradu výdajů tohoto partnera/partnerky/hosta. Otázka č. 11 V případě, že na školení o produktu sponzorované členy doprovází zdravotnického pracovníka partner/partnerka/host, může se tento partner/partnerka/host účastnit jakékoliv činnosti týkající se členů? Odpověď č. 11 Nebylo by vhodné, aby se partner/partnerka/host zdravotnického pracovníka účastnil jakékoliv činnosti týkající se členů, včetně souvisejícího stravování, a to dokonce ani v případě, kdy zdravotnický pracovník hradí za partnera/partnerku/hosta výdaje. Účast partnera/partnerky/hosta nepodložená pozvánkou se rozhodně nedoporučuje. Otázka č. 12 Co se v souvislosti s poskytováním finanční podpory za účelem pokrytí nákladů na účast jednotlivých zdravotnických pracovníků na konferenci považuje za přiměřené cestovní výdaje, výdaje na stravování a ubytování? 4

5 Odpověď č. 12 Členové musejí zhodnotit, co je v daném místě přiměřené a jaké jsou místní a národní odlišnosti. Stejně jako u školení sponzorovaného členem by však nemělo pohoštění poskytované členy na vzdělávacích akcích třetí strany být na takové úrovni, aby se stalo hlavním lákadlem akce. Stejně tak by nemělo být ubytování běžně poskytováno na úrovni špičkových nebo luxusních hotelů, letecká přeprava by měla být třídou economy nebo standard, pokud let netrvá více než 5 hodin (v případě, že let trvá více než 5 hodin, může být zvážena třída premium economy nebo business ), a stravování by mělo být na standardní úrovni, kterou zdravotničtí pracovníci očekávají za běžných okolností, kdy si za jídlo sami platí. Stravování v hotelu, kde se koná konference, zahrnující víno se běžně považuje za přijatelné. Otázka č. 13 Je vhodné, aby členové hradili v plné výši registrační poplatek u konferencí pořádaných třetími stranami, kde takový poplatek pokrývá náklady na večeři a/nebo společenské či kulturní akce? Odpověď č. 13 Členové nesmějí platit výdaje na čistě společenské nebo kulturní aspekty konference. Doprovodné společenské akce či akce menšího rázu, jako např. uvítací koktejl, jsou vhodné a členové smějí tyto výdaje hradit. V případech, kdy registrační poplatek zahrnuje i zábavu, musejí členové požádat, aby byly tyto položky vyčleněny z registračního poplatku a následně je neplatit. Pokud organizátor konference není schopen tyto položky na zábavu z registračního poplatku vyčlenit, měli by členové zhodnotit, jaký dojem to může učinit na veřejnost, a zvážit podporu akce. Aby se předešlo pochybnostem, večeře na konferenci může být hrazena, pokud se očekává, že se jí zúčastní všichni delegáti konference, a za předpokladu, že je večeře jinak v souladu s požadavky stanovenými v pokynech. Otázka č. 14 Mohou členové pozvat zdravotnické pracovníky na vzdělávací konference s tím, že jim nabídnou úhradu přiměřených výdajů, nebo mohou účast zdravotnického pracovníka na konferencích finančně podpořit pouze na základě žádosti ze strany zdravotnických pracovníků? Odpověď č. 14 Členové mohou pozvat zdravotnické pracovníky, aby se zúčastnili vzdělávacích konferencí, za předpokladu, že výběr vychází z požadavků na školení a vzdělávání jednotlivých zdravotnických pracovníků a není nijak vázán na předchozí či budoucí užívání produktů a služeb člena ze strany zdravotnického pracovníka. Členové musejí zajistit dodržování veškerých národních a místních zákonů, právních předpisů a oborových kodexů týkajících se transparentnosti jednání. V zemích, kde nejsou zavedena konkrétní opatření, musejí členové dodržovat přiměřenou transparentnost tím, že předem písemně uvědomí vedení nemocnice, nadřízeného zdravotnického pracovníka (nebo jinou pověřenou kompetentní osobu), přičemž výslovně nabídnou možnost vyjádřit připomínky a/nebo vznést námitky vůči pozvání nebo pověřit jiného zdravotnického pracovníka. 5

6 Otázka č. 15 Jak se uplatní kodex v případě, kdy člen organizuje nebo sponzoruje mezinárodní jednání se zdravotnickými pracovníky z různých evropských zemí? Odpověď č. 15 Při organizování nebo sponzorování mezinárodních akcí musejí členové dodržovat předpisy ohledně pohoštění vztahující se na každého zdravotnického pracovníka v jeho příslušné zemi a předpisy v zemi, kde se předmětná akce koná. Každý zdravotnický pracovník i nadále podléhá předpisům své vlastní země bez ohledu na to, kde se akce koná. V případě konfliktu se doporučuje, aby člen uplatnil přísnější pravidla. Otázka č. 16 Je přijatelné nabízet peněžní zálohu ve formě šeku nebo bankovního převodu určité částky zdravotnickému pracovníkovi k úhradě části nebo všech výdajů spojených s cestováním či ubytováním v rámci účasti zdravotnických pracovníků na konferenci? Odpověď č. 16 Je nepřijatelné vyplácet zálohu zdravotnickému pracovníkovi k úhradě budoucích výdajů. Platby by měly být obecně prováděny ve prospěch dodavatele/prodejce nebo zprostředkovatelské agentury. Členové mohou výdaje uhradit jednotlivým zdravotnickým pracovníkům zpětně po předložení původních faktur či dokladů. Otázka č. 17 Mohou členské společnosti nabídnout zdravotnickým pracovníkům úhradu cestovních výdajů a výdajů spojených s ubytováním po dobu přesahující trvání kongresu nebo jiného školicího programu, kterého se zdravotničtí pracovníci účastní? Odpověď č. 17 Obecně platí, že podpora poskytovaná členskými společnostmi v souvislosti s cestováním a ubytováním by měla být přísně omezena na dobu trvání daného kongresu či školení. Tam, kde jsou vzniklé cestovní výdaje výrazně sníženy tím, že zdravotnický pracovník cestuje v náhradních časech, však mohou být ujednání o cestovném rozšířena. Zdravotnický pracovník musí uhradit jakékoliv výdaje spojené s ubytováním za prodloužený pobyt. Otázka č. 18 Mohou členské společnosti organizovat cestování a ubytování partnera/partnerky nebo jiného hosta zdravotnického pracovníka účastnícího se kongresu třetí strany, pokud zdravotnický pracovník za svého partnera/partnerku nebo hosta hradí výdaje? Odpověď č. 18 Ne, pokud příslušná osoba není řádným delegátem nebo účastníkem jednání, nebylo by vhodné, aby člen organizoval cestování a/nebo ubytování pro partnera/partnerku či hosta zdravotnického pracovníka, a to bez ohledu na to, kdo za takové osoby platí výdaje. Toto jednání by mohlo být mylně vykládáno. Otázka č. 19 Je možné, aby podle kodexu členské společnosti sponzorovaly účast jednotlivých zdravotnických pracovníků na kurzech dalšího vzdělávání? 6

7 Odpověď č. 19 Ne, členové nesmějí sponzorovat účast jednotlivých zdravotnických pracovníků na kurzech dalšího vzdělávání. Členové mohou poskytnout vzdělávací granty školicím institucím, nesmějí však jakkoliv zasahovat do výběru jednotlivců, kteří takový grant obdrží. Otázka č. 20 Je vhodné, aby členové dotovali nebo platili účast zdravotnických pracovníků na akcích organizovaných asociacemi výrobců zdravotnických prostředků nebo skupinami společností (v obou případech s účastí třetích stran nebo bez ní)? Odpověď č. 20 Ano, je to vhodné za předpokladu, že taková účast bude pro zdravotnického pracovníka přínosem a nebude představovat komerční propagaci. Přijatelná jsou například jednání organizovaná za účelem školení zdravotnických pracovníků ohledně pokynů nebo za účelem lepšího chápání oboru v obecném smyslu slova. Otázka č. 21 Je vhodné, aby členové pozvali zdravotnické pracovníky na prohlídku továrny nebo závodu společnosti, pokud tito zdravotničtí pracovníci bydlí mimo zemi, kde jsou továrna či závod umístěny? Odpověď č. 21 Ano, je vhodné, aby členové zvali zdravotnické pracovníky na prohlídky závodů či továren umístěných v zemích mimo zemi jejich pobytu, pokud k tomu existuje oprávněný obchodní důvod a prohlídka ve všech ohledech odpovídá pokynům. Stejně tak by členové měli zajistit, aby byla dostupná odpovídající dokumentace; hotelové ubytování není za běžných okolností poskytováno v luxusních hotelech nebo hotelech nejvyšší kategorie, letecká přeprava je uskutečněna třídou economy nebo standard, pokud let netrvá déle než pět hodin (pokud let trvá déle než pět hodin, může být zvážena třída premium economy nebo business ) a stravování je na úrovni, kterou by zdravotničtí pracovníci očekávali, pokud by si za jídlo platili sami. Otázka č. 22 Jaká obecná kritéria musejí být splněna v souvislosti s ujednáními se zdravotnickými pracovníky, kteří jsou angažováni, aby poskytovali čistě konzultační služby? Odpověď č. 22 Kritéria, která by měla být uplatněna, jsou následující: předem je stanovena legitimní obchodní potřeba; kritéria pro výběr zdravotnických pracovníků jsou spojena se stanovenou potřebou; písemná smlouva specifikující poskytované služby bude k dispozici předtím, než budou služby poskytnuty; odměna za poskytnuté služby je přiměřená a odpovídá spravedlivé tržní hodnotě; členové dokumentují pracovní produkty vytvořené zdravotnickými pracovníky a taková smlouva je uzavřena bez úmyslu využívat takové produkty jako pobídky k doporučování, nákupu, předepisování, dodávání nebo prodeji zdravotnických produktů nebo služeb. 7

8 Otázka č. 23 Je podle pokynů povinné, aby zdravotnický pracovník angažovaný členem jako konzultant získal písemné povolení od hlavního zdravotnického zařízení, kde zdravotnický pracovník pracuje, aby mohl/mohla poskytovat členovi služby jako konzultant? Odpověď č. 23 Podle pokynů není písemné povolení vyžadováno. Spolupráce mezi daným průmyslem a zdravotnickými pracovníky musí být transparentní a v souladu s národními a místními zákony, právními předpisy a profesními kodexy. I v zemích, kde žádná konkrétní úprava neexistuje, jsou členové povinni zajistit transparentnost jednání tak, že předem a plném rozsahu písemně uvědomí vedení nemocnice nebo nadřízeného zdravotnického pracovníka (či jinou místně pověřenou osobu) o účelu a rozsahu projektu. Otázka č. 24 Mohou podle pokynů členové organizovat zábavu nebo jiné společenské či volnočasové akce v souvislosti s jednáními se zdravotnickými pracovníky, kteří jsou členem angažováni jako konzultanti? Odpověď č. 24 Ne, nemohou. Členové by neměli zajišťovat ani organizovat zábavu pro zdravotnické pracovníky, kteří jsou členem angažováni jako konzultanti. Otázka č. 25 Je vhodné, aby členové hradili náklady na stravování, cestovné či jiné výdaje spojené s pohoštěním partnerovi/partnerce nebo hostu doprovázejícímu zdravotnického pracovníka na konzultačních jednáních sponzorovaných členem? Odpověď č. 25 Ne, není vhodné, aby člen hradil osobám doprovázejícím zdravotnického pracovníkakonzultanta na konzultačních jednání sponzorovaných členem stravování, cestovné či ubytování. Členové by také neměli organizačně zajišťovat dopravu či ubytování takových hostů. Otázka č. 26 Pokud člen uzavírá smlouvu se skupinou zdravotnických pracovníků za účelem vývoje duševního vlastnictví, je vhodné, aby každý zdravotnický pracovník náležející k takové skupině obdržel finanční odměnu v souvislosti se společně vyvinutými zdravotnickými prostředky předepsanými nebo užívanými ostatními zdravotnickými pracovníky podílejícími se na výzkumu? Odpověď č. 26 Ne. Je vhodné, aby zdravotničtí pracovníci, kteří se podílejí na vývoji jednoho nebo více zdravotnických prostředků na základě smlouvy s členem, nepřijímali žádnou finanční odměnu v souvislosti se společně vyvinutými zdravotnickými prostředky užívanými nebo předepisovanými ostatními zdravotnickými pracovníky podílejícími se na výzkumu. 8

9 Otázka č. 27 Uveďte, prosím, příklady předmětů nepatrné hodnoty, které se vztahují k praxi zdravotnického pracovníka nebo jsou prospěšné pro pacienty. Odpověď č. 27 Hrnečky, kancelářské potřeby, kalendáře, diáře, počítačové příslušenství pro obchodní účely a klinické předměty, jakou jsou ubrousky, kartáčky na ruce, chirurgické rukavice a škrtidla, jsou příkladem předmětů nepatrné hodnoty, které lze použít jako dárky pro zdravotnické pracovníky za předpokladu, že jejich hodnota nepřesahuje maximální hodnotu předepsanou národními a místními zákony, právními předpisy a oborovými a profesními kodexy. Předměty, které jsou primárně určeny k domácímu použití nebo k užívání do auta, nejsou vhodné, jelikož se nevztahují k praxi zdravotnického pracovníka ani nejsou prospěšné pacientům. Otázka č. 28 Jsou loterie a soutěže vhodnou formou propagace zdravotnických prostředků? Odpověď č. 28 Loterie a jiné soutěže mohou být přijatelné, pokud ceny odpovídají pokynům ohledně darů a jsou v souladu s národními a místními zákony, předpisy a oborovými a profesními kodexy. Otázka č. 29 Co se považuje za hotovostní ekvivalenty? Odpověď č. 29 Položky, které mají konkrétní peněžitou hodnotu, jako jsou poukázky do obchodu, poukázky na knihy či hudební nosiče nebo poukázky nabízející slevu či dárek zdarma, jsou považovány za hotovostní ekvivalenty. Otázka č. 30 Může člen darovat zdravotnickému pracovníkovi malý dárek při významných životních příležitostech, jako jsou sňatek, narození, narozeniny či úmrtí? Odpověď č. 30 Pokyny vymezují typy darů, které lze darovat zdravotnickému pracovníkovi, a nebylo by vhodné poskytovat dárky k významným životním příležitostem, jako jsou sňatek, narození či narozeniny. V případě úmrtí je však na každém členovi, aby určil vhodnost vkusného daru jako výraz respektu. Otázka č. 31 Může člen dávat dary členům personálu zdravotnického pracovníka, kteří sami nejsou zdravotnickými pracovníky? Odpověď č. 31 Dary věnované personálu zdravotnického pracovníka by měly být posuzovány stejně, jako by byly věnovány zdravotnickému pracovníkovi, a stejně tak musejí splňovat všechny aspekty ustanovení pokynů. Otázka č. 32 Může člen poskytnout charitativní příspěvek neziskové organizaci jménem zdravotnického pracovníka? 9

10 Odpověď č. 32 Ne, nemůže. Veškeré příspěvky poskytnuté z finančních prostředků člena musejí uvádět člena jako poskytovatele příspěvku. Otázka č. 33 organizací? Může člen koupit stánek nebo box na konferenci pořádané charitativní Odpověď č. 33 Ano, může, avšak tato činnost by neměla být považována za charitativní příspěvek. Měla by být považována za zákonnou komerční transakci v rámci běžné marketingové činnosti. Otázka č. 34 Může podle pokynů člen poskytnout charitativní příspěvek, jako je zakoupení pozvánek ke stolu na večeři na charitativní večeři? Odpověď č. 34 Ano, může, charitativní příspěvky poskytnuté členy mohou mít i formu pozvánek na charitativní večeři určenou k získávání finančních prostředků nebo na jiné společenské akce, jako například charitativní golfový turnaj, pokud je organizován charitativní organizací nebo jinou oprávněnou osobou. Člen by však neměl zvát zdravotnického pracovníka, aby se akce účastnil na náklady člena. Člen může využít některé nebo všechny vstupenky, které má k dispozici, pro své vlastní zaměstnance a vrátit nevyužité vstupenky sponzorské organizaci, aby je využila, jak uzná za vhodné. Otázka č. 35 Může člen zaplatit výzkumný grant zdravotnickému pracovníkovi na klinickou studii, kde je člen uveden jako sponzor studie? Odpověď č. 35 Ne, nemůže. Má se za to, že kliničtí zkoušející, kteří se účastní studie sponzorované členem, poskytují konzultační služby a ujednání by měla být v souladu s Částí V Ujednání s konzultanty. Otázka č. 36 Vztahují se pokyny na žádosti o podporu vzdělávání ze strany lékařských institucí a subjektů hromadného zásobování v rámci výběrových řízení? Odpověď č. 36 Ne, nevztahují. Tyto žádosti a následně poskytnutá finanční podpora se nepovažují za vzdělávací granty pro účely těchto pokynů. Tato ujednání jsou komerční, nikoliv charitativní povahy, a měla by být zanesena do písemné obchodní smlouvy v souladu s běžnou obchodní praxí. 10

11 Výše uvedený text je českým překladem Otázek a odpovědí týkajících se pokynů Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky. Překlad byl připraven advokátní kanceláří Baker & McKenzie v Praze. Odpovědnost za úplnost a správnost překladu se vylučuje. V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na Patrika Kastnera, advokáta Baker & McKenzie, Praha, 11

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

NÁVRH NA LÁZEÒSKOU PÉÈI - díl 6 pouèení pacienta JAK S VZP ČR DO LÁZNÍ 1. Lázeňskou péči jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučuje pojištěnci ošetřující lékař přímo na návrhu v části lékařská

Více

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce Mgr. Jakub Dvořáček, Výkonný ředitel AIFP Spolupráce jako přirozená součást zdravotnického systému Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a

Více

Penzijní reforma v České republice leden 2012

Penzijní reforma v České republice leden 2012 Bulletin BBH Penzijní reforma v České republice leden 2012 Obsah 1. Penzijní reforma - obecný přehled... 2 2. Důchodové spoření - nový druhý pilíř penzijního systému... 3 3. Doplňkové penzijní spoření

Více

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací

Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Pravidla pro používání Rezervačního Systému a Pravidla pro provádění rezervací Obsah 1. Pravidla používání Rezervačního systému...2 1.1. Registrace do RS...2 1.1.1. Registrace klubových členů...2 1.1.2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Etický kodex. Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA. - zájmové sdružení právnických osob

Etický kodex. Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA. - zájmové sdružení právnických osob Etický kodex Česká asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro CZEDMA - zájmové sdružení právnických osob Předmluva CZEDMA zastupuje zájmy oboru In Vitro diagnostik (IVD) v České Republice(ČR) ve

Více

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení

nejlepší ceny záruka Obecné podmínky a ustanovení Provádějte své hotelové rezervace bez napětí a s jistotou, že jste nakoupili výhodně. Díky naší garanci nejlepší ceny ušetříte při přímé rezervaci požadovaného Vienna International Hotelu kromě času také

Více

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016

Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 20493/15/7100-30121-107629 Podmínky pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO od zdaňovacího období roku 2016 Generální

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet

Všeobecné obchodní podmínky pro používání Express Deli karet Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi držitelem Express Deli karty na straně jedné a provozovatelem systému - společností Monet+, a.s., IČO: 26217783, se sídlem Za

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7 Pravidla soutěže platná od 5. 2015 do 3 5. 2015. Strana 1 ze 7 Popis soutěže Marketingová soutěž KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecná ustanovení 1.1 Tyto Obecné smluvní podmínky se použijí na využívání ubytovacích zařízení příp. služeb poskytovatele služeb. 1.2. Speciální, individuální podmínky nejsou

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování společenských a vzdělávacích akcí a kursů 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti top vision open events s.r.o.,

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil:

ŘÁDY ŠKOLY. Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov. část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ. Vypracoval: Schválil: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 4. FKSP ZÁSADY ČERPÁNÍ Vypracoval: Schválil: Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava Lónová Mgr. Vladimír Soukop a Mgr. Miroslava

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody

DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody DOHODA O POSKYTNUTÍ PŘÍMÉ PODPORY č. číslo dohody uzavřená podle 51 občanského zákoníku Univerzita Pardubice Studentská 95, 532 10 Pardubice (dále jen univerzita ), kterou za účelem podpisu této dohody

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

I Archivováno (místo): [ní oddělení

I Archivováno (místo): [ní oddělení Osoba, třfl C. sméjnice O ETICKÝCH PRAVIDLECH VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY, ZDRAVOTNÍMI Pi$IOVNAMI A ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY (ETICKÝ KODEX) Název směrnice: Číslo směrnice: 2/2011 Platí pro společnosti: SMĚRNICE O

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES

TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES TVOJE PRVNÍ PRÁCE PŘES EURES Často kladené dotazy Obecné dotazy Kde najdu informace o programu Tvoje první práce přes EURES? Informace si můžete stáhnout z portálu EURES na adrese http://eures.europa.eu

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Číslo účtu: 1650676349/0800

uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Číslo účtu: 1650676349/0800 Evidenční číslo smlouvy SMO: 1256/2015/OSR uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava zastoupené primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA

Více

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky

CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Dodávky 1/5 CZ-Praha: Osobní vozidla 2009/S 88-126930 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Dodávky ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Česká televize, Kavčí hory, Kontakt: Útvar nákupu a celní deklarace,

Více

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i.

VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD. Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. VNITŘNÍ PŔEDPIS PRO POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. Vnitřní předpis vychází z ustanovení zákona 262/06 Sb, část 7, 264/06 Sb. a vyhlášky 549/2006 Sb., a platí od 1. 1. 2007.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Profesní rozvoj pracovníků

Profesní rozvoj pracovníků SQ 10 Profesní rozvoj pracovníků Postup pro pravidelné hodnocení pracovníků 1. Hodnocení pracovníků provádí vedoucí zařízení spolu se staniční sestrou 1x ročně (duben) písemnou formou. S hodnocením je

Více

Organizační informace

Organizační informace Organizační informace Registrace Všichni účastníci ministerské konference o e-komunikaci Další kroky v evropských telekomunikacích se musí akreditovat nejpozději 7 dní před zahájením akce, tzn. do 10.

Více

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb

I. Vznik Smlouvy o poskytování právních služeb Všeobecné obchodní podmínky společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o. (dále jen Advokátní kancelář ), ve smyslu ustanovení 1751 občanského zákoníku. I. Vznik Smlouvy o poskytování právních

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Partnerství, sponzoring APO

Partnerství, sponzoring APO Partnerství, sponzoring Co je Asociace profesionálních obchodníků () je nezávislá nezisková organizace sdružující členy, kteří se profesionálně zabývají obchodní činností v roli obchodníků, manažerů nebo

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APART SUITES BRNO HOTEL **** Cejl 467/67, 60200 Brno Preambule Předmětem Všeobecných obchodních podmínek společnosti Euro-reality s.r.o. je úprava objednání a přijetí nabídky

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP

Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP Program Spolupráce škol a stipendia Norské fondy a fondy EHP I. Výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů 2014 Dům zahraničních služeb vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání návrhů projektů

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189).

Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce stanoví zákoník práce v části sedmé ( 151 až 172, 182 až 189). Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 3 / 2007 Cestovní náhrady Platí od: 1. 1. 2007 Určeno: všem zaměstnancům. Náhradu výdajů poskytovaných zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010

Příloha č. 7. usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Příloha č. 7 usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. června 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Závazné zásady města Stříbra PRO PŘEVOD NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA STŘÍBRA

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 GEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 1. Účinnost Všeobecné obchodní podmínky Účinné k 1. 1. 2015 1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále "Všeobecné podmínky") se vztahují na

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014)

KONSTRUKCE 2014. Konference České asociace ocelových konstrukcí. a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) KONSTRUKCE 2014 Konference České asociace ocelových konstrukcí a Generální shromáždění ČAOK (7. listopadu 2014) 6. listopadu 2014, Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, 700 30 Ostrava-Zábřeh Pozvánka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi"

Vzorová smlouva o poskytnutí služby Připojení k síti Internet Wi-Fi Vzorová smlouva o poskytnutí služby "Připojení k síti Internet Wi-Fi" uzavřená dle 261 a násl. Obchodního zákoníku mezi dále uvedenými smluvními stranami č.smlouvy XXX 1. Smluvní strany 1.1. Poskytovatel

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více