Finanční gramotnost 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční gramotnost 1"

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 ÚVOD ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Psychologické aspekty finanční gramotnosti Sociální aspekty finanční gramotnosti vzdělávací programy v oblasti finanční gramotnosti definice finanční gramotnosti Zadluženost jako společenský problém současnosti Příčiny zadluženosti Dluhová past českých rodin... 8 Příklad č Jak se vyvarovat zadlužení Splátkový kalendář Lichva Stručný průběh dluhového procesu Splácení řádně a včas a prodlení Plnění informačních povinností dlužníka Dluhová spirála Konsolidace dluhů Příklad č Snížení dluhu vlastní aktivitou, předčasné splacení Žaloba věřitele, dlužník musí k soudu Platební rozkaz, ústní jednání u soudu Exekuce Vymezení základních pojmů Nutnost aktivní účasti na řízení Před zahájením exekuce Způsoby provedení exekuce Částka životního minima Příklad č. 3: Činnost exekutora Co dělat, když Vás navštíví exekutor Jak dlužník zamezí exekuci Osobní bankrot Finanční gramotnost 1

3 Vymezení pojmů Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu Kdy vyhlásit osobní bankrot Co by měl dlužník udělat před vyhlášením osobního bankrotu a zajistit před předpokládanou exekucí Proč využít osobního bankrotu? Výpočet příjmů pro účely oddlužení Příklad č Rizika řešení dluhů Konkurz Konkurz a sliby tzv. oddlužovacích agentur Průběh konkurzního řízení Úkony insolvenčního správce Omezení nabývání majetkové podstaty Uspokojení pohledávek ZÁVĚR Příloha č. 1 - Osobní bankrot v otázkách a odpovědích: Příloha č. 2 - Doporučení pro dlužníky Příloha č. 3 - Výpočet nezabavitelné částky Příloha č. 4 Mobiliární exekuce Příloha č. 5 - Rady, tipy, doporučení Použité zdroje: Finanční gramotnost 2

4 ÚVOD Většina lidí se po největší část svého aktivního života zaměřuje na získávání peněz jako nejbližšího cíle svého usilování. Může se zdát, že veškeré štěstí a veškeré konečné životní uspokojení je pevně spjato s vlastněním dostatečné finanční hotovosti Kde st toto nutkání bere? Je jeho zdrojem vlastnost lidské psychiky, nebo máme toto přemýšlení spojovat spíš s naučenými, vnějšími způsoby chování? Je touha po penězích a majetku naučená, nebo je lidstvu přirozená? Určitou odpovědí může být hledisko motivace, tedy vymezení, proč se člověk chová určitým způsobem, o co usiluje a co je k tomuto usilování vlastně vede. Peníze mohou být prostředníkem i zdrojem našich přání. Někdo si přeje peníze, pro jejich hodnotu, pro pocit bohatství, někdo si přeje peníze, aby je mohl směnit za jiné hmotné statky, jiní usilují o peníze proto, aby se duševně i fyzicky oprostili od nutnosti obstarávat si každodenně prostředky na živobytí. Peníze vzbuzují pocit, a iluzi, že dosáhnout všechno je s nimi snadnější, že život s penězi je snadnější. Motivace se tedy může promítnout do potřeby vlastnit, být zajištěn. Mít dostatek peněz na potraviny, mít jistotu, že mám své obydlí, mít finanční prostředky na své zájmy, mít možnost uspokojit přání a potřeby svých nejbližších. K tomu, aby toto přání mohlo být realizováno, je nutné obstát v otázkách finanční gramotnosti, nenechat se stáhnout do dluhové spirály a pokud už se člověk do této obtížné situace dostane, je třeba, aby byl schopen se z ní opět díky své finanční gramotnosti dostat. Finanční gramotnost 3

5 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti Motivace může posunovat člověka v jeho pracovním výkonu a může jej pozitivně směřovat ke snaze pochopit svět financí, uvědomovat si jeho zákonitosti i nástrahy, Člověk v moderní společnosti bez schopnosti zvládat své ekonomické záležitosti nemůže dlouhodobě obstát. Pokud totiž nezvládá své finanční záležitosti, může se v průběhu svého ekonomického a produktivního života dříve nebo později dostat do situace, ze které je jen obtížná cesta zpět, tedy do stavu zadluženosti a v dalším stádiu do stavu předluženosti. Zvládnout své dluhy, ustát tuto psychicky i lidsky náročnou životní etapu, poradit si a ještě lépe - nechat si poradit, přistoupit na nutná opatření a respektovat je, i to je projev finanční vyspělosti. Psycholog Abraham Maslow tvrdí, že základní kategorií každé lidské aktivity je potřeba. Lidský život je neustálá dualita strádání a uspokojování. Neustálé napětí mezi těmito póly umožňuje člověku uspokojovat postupně své potřeby od základních až po jejich nejvyšší úroveň. Platí, že bez uspokojení základních potřeb nelze očekávat uspoření potřeb hierarchicky vyšších. Lidé pracují, protože práce je prostředkem k zajištění základních životních nezbytností. Teprve jakmile jsou tyto základní potřeby naplněny, začíná nabývat na důležitosti uspokojování vyšších, sociálních potřeb, uspokojování svých seberealizačních a sociálních pozic. Pokud tyto základní potřeby uspokojeny nejsou, není možné očekávat touhu a potřebu motivace po vyšších cílech. Motivace A. Maslow Fyziologické potřeby (spánek, jídlo, sex) Potřeba jistoty a bezpeční Potřeba lásky a sounáležitosti k sociální skupině Potřeba sociálního uznání Potřeba seberealizace 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti Mnoho problémů pramení z toho, že lidé si nejsou schopni uvědomit, jaké jsou jejich finanční možnosti. Mají potíže s tím, čemu se říká finanční gramotnost. Je to schopnost Finanční gramotnost 4

6 spočítat si, zvážit a naplánovat nějakou finanční bilanci. Lidé ale nejsou schopni posoudit, co je méně nutné a co je nezbytné. Problémy nastávají i tehdy, když lidé, kteří splácejí dům, auto, nebo mají jiné dluhy, přijdou o práci. Takoví lidé většinou nemají žádnou finanční rezervu a nedodržují ani zásadu, že by měli mít našetřenu částku odpovídající zhruba jejich ročnímu platu. Většina lidí se do potíží dostane vlastní vinou. Mnozí lidé se nechají nalákat na sliby podvodníků nabízejících údajně výhodné půjčky. Ti jim sice půjčí desítky tisíc, ale za velmi nevýhodných podmínek. 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční gramotnosti Řešení této hrozivé situace lze dosáhnout jedině osvětou, vzděláváním, gramotností. Není to nic nového. Finanční gramotnosti se věnují v USA, existují programy v EU a ve všech rozvinutých zemích. Projekty bývají financovány ze státních prostředků nebo z grantů a jsou považovány za sice nemalou, ale vysoce návratnou investici do společnosti pro příštích několik generací, protože se jedná převážně o sociální principy a finanční dovednosti přenosné v rámci populace. V letošním roce zveřejnila Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření v oblasti finanční gramotnosti. Ta byla u patnáctiletých žáků testována vůbec poprvé. Dobrou zprávou pro české školství je, že se naši žáci zařadili mezi sedm nejúspěšnějších zemí a předběhli tak své vrstevníky z USA, Ruska či Francie. Šetření se zúčastnilo celkem 18 zemí, kromě ČR šlo např. o Belgii, Estonsko, Austrálii, Nový Zéland, Polsko, USA, Rusko, Francii, Španělsko, Chorvatsko, Slovensko či Itálii. V České republice bylo do šetření zapojeno 297 škol a zhruba žáků. Ti řešili test v délce 60 minut. Čeští žáci se zařadili mezi 7 nejúspěšnějších zemí a jejich výsledky jsou srovnatelné s výsledky žáků Polska a Nového Zélandu. Finanční gramotnost 5

7 1.4. definice finanční gramotnosti Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní i rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků, s ohledem na měnící se životní situace. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska, orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. Finanční gramotnost 6

8 2. Zadluženost jako společenský problém současnosti 2.1. Příčiny zadluženosti Půjčíte-li si peníze, vznikne Vám dluh a stane se z Vás dlužník. Jste takzvaně zadlužen. Jste zavázán půjčené peníze vrátit. Je to Váš závazek. Věřitel, tedy ten, kdo Vám půjčil, má vůči Vám pohledávku (právo) na vrácení půjčených peněz. Přesáhnou-li Vaše dluhy hodnotu Vašeho majetku, jste předlužen. Vaše dluhy nemůžete splatit ani prodejem veškerého Vašeho majetku. Zadluženost obyvatelstva v letech 1997 až 2007 stoupla 14krát, u úvěrů na bydlení dokonce 43krát. Hrubý domácí produkt přitom ve stejném období vzrostl dvojnásobně. Zatímco v roce 1997 byl podíl úvěrů obyvatelstvu jen 2,7 procenta nominálního HDP, o deset let později už téměř tvořil pětinu. Půjčky poskytnuté sektoru domácností bankami, leasingovými firmami a společnostmi splátkového prodeje činily na konci loňského roku 875,3 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a bankovní statistiky shrnutých v nejnovější studii ČSÚ, která hledá odpověď na otázku, zda se české domácnosti ocitly v dluhové pasti. Studie je uživatelům k dispozici na Dluhová past českým domácnostem zatím nehrozí. Úspory v bankách převažují nad dluhy. Tento polštář se ale za uplynulých deset let výrazně zmenšil. Míra úspor totiž v Česku klesá. V roce 1997 tvořily půjčky obyvatelstvu jen něco málo přes osm procent (8,3%) objemu jejich úspor u bank, loni to ale už byly téměř dvě třetiny (61%). Podstatnou část úvěrů tvoří hypotéky a stavební půjčky, tedy investice do vlastnického bydlení. Tu menší pak spotřebitelské úvěry, které na konci roku 2007 činily 30,5 procenta všech dluhů českých domácností. Půjčky slouží více k investování než k projídání. Za nárůstem dluhů lze spatřovat změnu kdysi tradičně rezervovaného postoje k zadluženosti, vyšší životní úroveň, příklon ke spotřebě a hlad po vlastnickém bydlení. Bez ohledu na cenový vývoj utratily české domácnosti o 50 procent víc peněz v roce 2007 než v roce 1995 a o 34 procent víc než v roce To má logiku i v souvislosti s touhou po vyšším standardu bydlení lidé nakupovali nové zařízení bytů a investovali do rekonstrukcí. Finanční gramotnost 7

9 Významným faktorem zadluženosti jsou také snadno dostupné půjčky, které banky, leasingové společnosti a splátkoví prodejci promyšleným marketingem nabízejí. Na druhé straně je rizikovým jevem skutečnost, že lidé začínají ztrácet schopnost půjčky splácet. Exekutorská komora ČR uvádí, že v roce 2007 byl rekordní počet nařízených exekucí, když dosáhl počtu Ve srovnání s rokem 2006 šlo o 40 procentní nárůst, na kterém začínají mít významný podíl nesplácené úvěry bankám. Mezi hlavními důvody exekucí však hrají prim nezaplacené účty telefonním operátorům, zdravotním pojišťovnám, dopravním podnikům a České televizi. Fyzických osob se týkaly asi tři čtvrtiny exekucí, ale jen výjimečně šlo o miliónové dluhy Dluhová past českých rodin Zadlužování se a neschopnost splácet své finanční závazky vede k předlužování, kterému dnes v ČR čelí již více než 300 tisíc domácností. Předlužení postihuje převážně sociálně znevýhodněné jedince, nebo znevýhodněné skupiny obyvatelstva a je jedním z významných faktorů, který způsobuje jejich sociální vylučování ze společnosti. Mnohé rodiny dluží nejen na nájemném a nedoplatcích za energie, ale také za zboží pořízení na splátky, na různých pokutách atd. často si na splátky lidé půjčují od lichvářů či firem poskytujících. Rychlé půjčky na vysoký úrok. Výše dlužných částek tak během krátké doby narůstá do úrovně, jež je z rozpočtů rodiny žijících většinou v závislosti na sociálních dávkách reálně nesplatitelná. Zadlužené rodiny jsou tak často uvězněny v koloběhu splácení a dalšího narůstání dluhů, ze kterého většinou nejsou schopny se vymanit. A jsou tedy v dluhové pasti. V nepříznivé životní situaci, kterou předlužení je, se dlužníci často stávají obětmi spekulantů a lichvářů. Hrozí-li jim za neplacení nájemného postih vystěhováním z bytu či exekucí majetku, půjčují si často u lichvářů či firem poskytujících tzv. rychlé půjčky na vysoký úrok. Výše služných částek tak během krátké doby narůstá do úrovně, je z rozpočtů rodin žijících většinou na sociálních dávkách fakticky nezaplatitelná. Zadlužené rodiny se tak ocitají v koloběhu plátek, ze kterého se nejsou schopny vymanit. Tím celý problém narůstá a předlužení domácností představuje jednu z největších překážek pro jejich opětovné sociální začlenění do společnosti. Častou příčinou předlužení se již od počátku 90. let stalo neplacení nájemného, energií a služeb spojených s užíváním bytu. Jedná se Finanční gramotnost 8

10 zejména o neschopnost uhradit vysoké nedoplatky ročního vyúčtování spotřeby vody a a elektřiny, i když nájemné i poplatky za služby spojené s bydlením jsou řádné placeny. Nečekané výdaje domácnosti spojené s mimořádnou událostí nemoc, pohřeb, svatba Závislost člena domácnosti na návykových látkách Neschopnost racionálně hospodařit způsobená často apatií vyvolanou bezvýchodnou životní situací Upřednostňování nákupu nákladnějších předmětů, např. elektroniky před uhrazením každodenních a nezbytných potřeb a následná zadluženost domácností u lichváře nebo u firmy půjčující na vysoký úrok. Příklad č. 1: Uvědomte si, jaké výdaje Vás v posledních dvou letech nejvíce zaskočily, daly se tyto výdaje předpokládat? Mohli jste se na ně předem připravit? Zvládli jste je bez nutnosti vypůjčit si finanční hotovost? 2.3. Jak se vyvarovat zadlužení Především důkladně zvážit, kdy a na co si půjčujete. Zvažte, zdali se nejedná o úvěr, který nepotřebujeme, či který je na majetek, který rychle stárne (například úvěr na dovolenou). Takový úvěr může být vyvolán i agresivní reklamou, která může spotřebitelům předkládat falešné vzory konzumního chování. Je spousta reklam, které na nás zapůsobí tak, že v nás vyvolávají intenzivní pocit, že pokud si určitý produkt nekoupíme, budeme jakoby vyřazení ze společnosti, z určité sociální skupiny. Je nutné zvážit, zda tento úvěr dokážeme splatit i v případě, že se zhorší naše současná finanční situace, (snížení platu, ztráta zaměstnání) Splátkový kalendář Splátkový kalendář umožnuje postupné uhrazení dluhu na nájemném oběma stranami podle dohodnutého harmonogramu. V odůvodněných případech je nutné zřídit institut zvláštního příjemce, který umožnuje převedení části nebo celé sociální dávky na účet jiného subjektu, než je oprávněná osoba. Může být využit v situaci, kdy se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosahuje účelu, ke kterému má dávka sloužit. Nástroj působí preventivně a u rodin, které se již zadlužily, se tímto brání dalšímu nárůstu dluhů a předchází se tak dalšímu předlužení. Finanční gramotnost 9

11 Lichva Lichva je úmyslný majetkový trestný čin. Podle 201 odst. 1 trestního zákona ten, kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jiného poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Avšak průkaznost pojmů jednání v tísni, rozrušení nebo nezkušenost je přinejmenším složité Stručný průběh dluhového procesu Pokud přece jen úvěr sjednáváme, stále dbáme, na to, jestli jej budeme schopni splácet i při změně životní situace. Tedy ponecháváme si určitou finanční rezervu, abychom mohli dluh alespoň částečně splácet i při poklesu příjmů. Vhodnou ochranou může být pojištění proti neschopnosti splácet úvěr, toto pojištění však splátky úvěry mírně navýší. Pokud dlužník nesplácí své půjčky, věřitelé pochopitelně začnou své pohledávky vymáhat. Obvykle postupují v následujících krocích: Upomínky věřitelé zasílají upomínky obvykle písemně, elektroniky, či telefonicky urgují úhradu. Počet upomínek je různá podle vnitřních pravidel například bank. Zároveň věřitelé obvykle účtují sankční úroky a pokuty, dluh tedy mírně roste o sankční poplatky. Vymáhání nesplaceného dluhu neřeší-li dlužník svůj dluh, věřitel může prodat dluh vymáhací agentuře, tato společnost dlužníka kontaktuje a vymáhá dluh o to důrazněji než původní věřitel, avšak v rámci zákona. Jejich upomínky bývají intenzivnější, vyhrožují, že věc předají soudu. Dluh tedy narůstá o částku, kterou vymáhací agentura účtuje věřiteli. Případně věřitel může dluh vymáhat soudně, najme si advokáta, který obvykle dosáhne toho, že soud vydá platební rozkaz. Dluh naroste o právní honorář a soudní poplatky. Nesplatí-li dlužník zajištěný dluh, propadne majetek, který byl dán do zástavy nebo se splácení nárokuje u ručitelů, jsme-li pojištěni proti nesplácení, dluh může uhradit pojišťovna. S vymáhacími agenturami se lze dohodnout, lze s nimi sepsat listinu o uznání dluhu a dohodu o řešení dluhu. Dlužník může nesouhlasit s vydáním soudního platebního rozkazu, dosáhne tak nejčastěji pouze odkladu placení, ale situaci nevyřeší. Výsledkem totiž bude, že soud nařídí hlavní Finanční gramotnost 10

12 líčení, v němž bude dlužníkovi nařízeno dluh zaplatit. Dojde-li k soudnímu nařízení, pak zbývá už jen dluh zaplatit. Pokud i přesto dluh uhrazen není, vydá soud nebo rozhodne příkaz k provedení exekuce Splácení řádně a včas a prodlení Půjčíte-li si peníze, máte povinnost je řádně (tj. všechny) a včas (tj. v dané lhůtě) vrátit. Pokud zaplatíte pozdě, nebo zaplatíte méně, hrozí Vám ze strany věřitele sankce. Totéž platí v případě splátkového kalendáře. Pokud máte k 15. dni v měsíci platit splátku ve výši Kč a zaplatíte buďto 900 Kč nebo zaplatíte až 16. den, hrozí Vám sankce za porušení smlouvy (prodlení). Důležité je přitom vědět, že dluh je splacen připsáním peněz na účet věřitele, nikoli jejich odesláním z Vašeho účtu (zpravidla do 3 dnů) či podáním poštovní poukázky (zpravidla do 5 dnů). Určitě neposílejte peníze poštovní poukázkou k vyplacení věřiteli v hotovosti. V tomto případě je totiž dluh splacen vyplacením poštovní poukázky věřiteli, záleží tedy na věřiteli, kdy si poštovní poukázku nechá vyplatit. Lhůta pro výplatu poštovní poukázky může být až 30 dní od jejího podání. Věřitel tak sám může dlužníka uvést do prodlení. Dluh splatíte tentýž den, pokud peníze složíte v hotovosti na přepážce banky, která vede věřiteli účet Plnění informačních povinností dlužníka Smlouvu však můžete porušit nejenom při splácení, ale i při neplnění informačních povinností. Pokud jste povinni oznámit Vaše přestěhování nebo změnu zaměstnavatele do 30 dnů a neuděláte to, následek bývá často stejný přichází sankce, velmi často povinnost zaplatit smluvní pokutu. Například jedna paní si nevšimla podmínky uvedené ve smlouvě o zprostředkování úvěru, že musí do 2 týdnů od podpisu této smlouvy přinést zprostředkovateli občanský průkaz. Zprostředkovateli přitom výslovně řekla, že občanský průkaz nemá a v dohledné době jej mít nebude. Jediné co měla, byl cestovní pas. Zprostředkovatel ji na smluvní podmínku neupozornil, a následně po ní vymáhal smluvní pokutu Kč, která byla stanovena za každé drobné porušení smlouvy Dluhová spirála Vyplatí se proto velmi pozorně číst smlouvu včetně všeobecných obchodních podmínek, abyste ji neporušili jen z důvodu neznalosti smluvních podmínek. Kvůli sankcím totiž dluh citelně narůstá. Někteří věřitelé mají nastaveny smlouvy tak, že stačí jedno či dvě Finanční gramotnost 11

13 opomenutí, a dluh se zvětší na dvojnásobek. Zvětšený dluh nestíháte splácet, na splácení si půjčíte za ještě horších podmínek, naskakují nové sankce a rozjíždí se dluhová spirála. Na jejím konci dlužíte klidně desetkrát tolik co na začátku a máte věřitelů několik, hrozí Vám exekuce. Nutné je přitom vědět, že dluh narůstá, i když jej věřitel aktivně nevymáhá. Věřitel totiž často čeká, až dluh včetně smluvních pokut a úroků z prodlení dosáhne výše, při které se mu vyplatí začít dluh vymáhat. Smlouva může například obsahovat smluvní pokutu Kč za každé porušení smlouvy. Dlužíte Kč za úrok 50 % ročně (p. a.). Splácíte měsíčně po Kč, na víc nemáte. Zpozdíte se se splátkou úvěru o jeden jediný den a věřitel začne vymáhat Kč smluvní pokutu. Stanoví Vám k jejímu zaplacení 30 dnů. Na její zaplacení nemáte, pošle na Vás exekutora. Nebo si na její zaplacení půjčíte u jiného věřitele za úrok 90 % a splácíte dalších Kč měsíčně. Jenže již předtím jste téměř neměli na splátky Kč, a teď máte platit o další Kč více. Dostanete se do prodlení u obou věřitelů a naskočí další smluvní pokuty, tentokrát od obou. Nakonec na Vás pošlou exekutora oba věřitelé, nebo si na splácení půjčíte u třetího věřitele a ve finále na Vás přijdou exekutoři od tří i více věřitelů. Co v takové situaci dělat? Především je nutné takové situaci předejít. Jakmile zjistíte, že se Vám nedostává peněz na splácení dluhu, nedělejte mrtvého brouka a začněte s věřitelem či věřiteli aktivně jednat o změně splátkového kalendáře. Rozhodně si nepůjčujte na jednotlivé splátky u nových věřitelů. Variantou řešení je i konsolidace dluhů (více níže), tedy nový úvěr na zaplacení všech předchozích dluhů Konsolidace dluhů Konsolidace dluhů znamená nahrazení více dluhů jedním dluhem a více věřitelů jedním věřitelem. Také se jí říká refinancování. Při konsolidaci dluhů může nový věřitel zaplatit staré dluhy za dlužníka nebo může dlužníku poskytnout úvěr v takové výši, z níž dlužník sám zaplatí svým starým věřitelům své dluhy. Při konsolidaci dluhů dochází k předčasnému splacení původních úvěrů, které jsou nahrazeny konsolidovaným úvěrem. Důležité je při konsolidaci dluhů dohodnout takové splátky, které jste schopni splácet. Kvůli nižším měsíčním splátkám však dochází k prodloužení doby úvěru splácíte déle. Splátky nesmí být ani o korunu vyšší, než jste schopni splácet. V opačném případě spadnete kvůli sankcím za prodlení opět do dluhové spirály. Finanční gramotnost 12

14 Příklad č. 2: Mohla by Vám ve Vaší situaci pomoci konsolidace dluhů? Splácíte více dluhů u různých společností, zajímali jste se někdy o možnost refinancování Vašich půjček? Snížení dluhu vlastní aktivitou, předčasné splacení Pokud nezvládáte splácet svůj dluh, zkuste jej aktivně snížit. Přemýšlejte, zda za tím, že nemáte na měsíční splátky dluhu, není zbytečné utrácení za nepotřebné aktivity či věci. Uvědomte si, že pokud nebudete splácet, ve finále přijdete o vše. Především přestaňte utrácet za zbytečnosti (hospoda a fotbal, kadeřník, kosmetika), prodejte případný přebytečný majetek (auto, televize, chata) dříve než Vám jej zabaví exekutoři a z výtěžku splaťte předčasně část dluhů. Na předčasné splacení úvěru máte ostatně ze zákona právo, nesmíte za to být sankcionováni. Výsledkem předčasného splacení dluhů musí být dohoda s věřitelem o snížení splátek zbývající nesplacené části dluhu. Pokud by za stejné výše splátek došlo pouze ke zkrácení doby splatnosti, a na původní výši splátek nemáte, budete okamžitě kvůli pokutám tam, kde jste byli dosud Žaloba věřitele, dlužník musí k soudu Pokud Vám přesto dluhy nakonec přerostou přes hlavu a přestanete splácet, dostanete se do prodlení a přijde Vám do schránky první obsílka od soudu nebo od soukromého rozhodce. Věřitel Vás zažaloval. Nemá smysl se schovávat a obálku nepřebírat. Pokud Vám není obálka doručena osobně, je uložena na poště, dostanete oznámení o jejím uložení a 10. den po uložení se považuje písemnost za doručenou i bez Vašeho vyzvednutí. Od této tzv. fikce doručení běží lhůty (ve kterých se můžete bránit u soudu, řešit situaci jinak nežli exekucí apod.) Platební rozkaz, ústní jednání u soudu Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, kterým je Vám v rámci snahy zjednodušit a zrychlit soudní řízení pouze na základě žaloby věřitele a jím předložených důkazů přikázáno zaplatit Váš dluh s příslušenstvím (úroky, sankce) do určité doby. Musí být doručen do vlastních rukou. Proti platebnímu rozkazu se lze bránit podáním odporu, a to pouze 15 dnů od jeho doručení. Platební rozkaz musí obsahovat poučení o možnosti odpor podat a informaci, komu má být odpor adresován. Pokud odpor proti platebnímu rozkazu nepodáte, zbavíte se Finanční gramotnost 13

15 možnosti argumentovat proti věřiteli, platební rozkaz nabude právní moci a věřitel Vás bude moci předat exekutorovi. Podáním odporu proti platebnímu rozkazu se platební rozkaz ruší a soud nařídí ústní jednání. Tohoto jednání se musíte zúčastnit, jinak by byla vysoká pravděpodobnost, že se dostaví pouze žalobce a Vy spor automaticky prohrajete pro zmeškání. Navíc se při jednání můžete účinně bránit, neboť nepoctiví věřitelé jsou schopni tvrdit, že jste jim splatili méně než ve skutečnosti, nebo uplatňují vyšší sankce, než máte ve smlouvě. To je první fáze soudního řízení, které vede k exekuci. Výsledkem soudního řízení bude rozsudek, který Vám stanoví povinnost v určité lhůtě zaplatit určitou peněžní částku. Pokud nezaplatíte, nebo se do 15 dnů neodvoláte, může nastoupit exekuce. Vedle běžné formy platebního rozkazu existují ještě tři další druhy platebního rozkazu, a to: evropský platební rozkaz, který se používá ve chvíli, kdy se jedná o přeshraniční spor, tedy kdy věřitel, nebo dlužník bydlí, nebo sídlí v jiném státě; elektronický platební rozkaz - od běžného platebního rozkazu se v zásadě moc neliší, lhůty pro podání odporu a proces před soudem po podání odporu zůstávají stejné; směnečný (šekový) platební rozkaz, kterým je zahájeno specifické řízení, které se vyznačuje velice krátkými lhůtami. Odůvodněný odpor musí žalovaný podat do TŘÍ DNŮ od doručení platebního rozkazu, jinak spor prohrává Exekuce Vymezení základních pojmů Exekutor Exekutor je úřední osobou, která je pověřena vymáháním dluhů na základě souhlasu soudu, a jeho úkony jsou považovány za úkony soudu. Finanční gramotnost 14

16 Rozhodčí řízení Místo obálky od soudu můžete obdržet také obálku od soukromého rozhodce s oznámením o zahájení rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení je zákonem upravený proces, ve kterém místo soudu o sporu věřitele a dlužníka rozhoduje soukromý rozhodce. Rozhodčí řízení může být konáno pouze na základě tzv. rozhodčí doložky. Rozhodčí doložka Rozhodčí doložka je smlouva, která musí být v případě spotřebitele uzavřena na samostatném kusu papíru (to znamená nikoli skryta drobným písmem uprostřed desetistránkových všeobecných obchodních podmínek), a kterou se zbavujete práva na řízení před soudem a souhlasíte s tím, že místo soudu bude rozhodovat soukromý rozhodce. Jmenování rozhodce Ve spotřebitelské rozhodčí doložce musí být rozhodce přímo jmenován jménem a tento rozhodce musí být zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Spotřebitelem jste, pokud jste si nevzal úvěr za účelem podnikání. Nevadí, že jinak pracujete na živnostenský list, pouze úvěr nesmí být spojen s Vaším podnikáním. Neplatnost rozhodčí doložky Pokud není rozhodčí doložka na samostatném listu papíru, nebo pokud není rozhodce výslovně jmenován, ale je například uvedeno, že bude vybrán rozhodčím soudem (což je ve většině s.r.o. patřící nějakému advokátovi, nebo i někomu, kdo ani právní vzdělání nemá), je neplatná. Výjimkou je jmenování rozhodce Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. To je jediný stálý rozhodčí soud, založený na základě zákona již v roce Je však nepravděpodobné, že věřitel bude chtít vést řízení před tímto rozhodčím soudem, který spíše rozhoduje velké spory mezi podnikateli (nebo též mezi podnikateli a státem). Rozhodčí nález a jeho zrušení Rozhodčí nález je obdobou soudního rozsudku v rámci rozhodčího řízení. Je výsledkem rozhodčího řízení, stejně jako je rozsudek výsledkem soudního řízení. Stanoví povinnost zaplatit určitou částku v určité lhůtě. Po nabytí právní moci má stejné účinky Finanční gramotnost 15

17 (vykonatelnost) jako rozsudek soudu. Věřitel může jít s rozhodčím nálezem za exekutorem. Rozhodčí nález může zrušit soud, pokud je neplatná rozhodčí doložka, nebo i proto, že rozhodce nepostupoval podle právních předpisů na ochranu spotřebitele. Exekuční titul Aby získal exekutor k provedení exekuce souhlas soudu, potřebuje mít tzv. exekuční titul. Exekučním titulem je pravomocné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz), pravomocné rozhodnutí rozhodce (rozhodčí nález) nebo smlouva s tzv. exekuční doložkou (více níže). Exekuční doložka Exekuční doložka je ustanovení ve smlouvě, kterým se dlužník vzdává práva na svou obhajobu u soudu a souhlasí s tím, že v případě nesplnění svých závazků ze smlouvy je věc předána rovnou exekutorovi. Exekuční doložka smí být sepsána pouze notářem, do konce roku 2012 mohla být sepsána i exekutorem. Pozor tedy na smlouvy podepisované u notáře (dříve i u exekutora) Nutnost aktivní účasti na řízení Každopádně stejně jako u soudní obsílky platí, že i rozhodčího řízení byste se měl zúčastnit, neboť se můžete aktivně bránit proti tvrzením věřitele Před zahájením exekuce Poté, co exekutor obdrží od soudu pověření k provedení exekuce, zašle dlužníkovi vyrozumění o zahájení exekuce, které se doručuje do vlastních rukou dlužníka (obálka s modrým pruhem). Pokud dlužník zásilku nepřevezme, je uložena na poště a 10. den od jejího uložení nastává tzv. fikce doručení. To znamená, že se zásilka považuje za doručenou do vlastních rukou dlužníka i přesto, že ji ve skutečnosti nepřevzal. Skrývat se před exekutorem tedy nepomáhá. Pokud má dlužník datovou schránku, přednostně je doručováno do datové schránky dlužníka, obálky se nevypravují. Desátý den od zaslání úřední obsílky do datové schránky nastává obdobně fikce doručení jako při uložení na poště. Zprávy jsou uchovávány po dobu Finanční gramotnost 16

18 90 dnů, poté jsou automaticky smazány. Dlužník, který má datovou schránku a pravidelně ji nekontroluje, se tak vůbec nemusí dozvědět, že mu byla doručena úřední obsílka. Současně s vyrozuměním zašle exekutor dlužníkovi výzvu k zaplacení dluhu a zálohy na snížené náklady exekuce a náklady věřitele (např. za zastoupení advokátem). Zároveň dlužníka poučí, že pokud celou částku obsaženou ve výzvě (tj. dluh, snížené náklady exekuce a náklady věřitele) zaplatí do 30 dnů od doručení výzvy, bude tím exekuce vyřízena. Snížené náklady exekuce jsou motivací pro dlužníka, aby ihned výzvy uposlechl, dlužnou částku zaplatil a takto ušetřil. Snížené náklady exekuce znamenají, že pokud uposlechne této výzvy a zaplatí v dané lhůtě, exekutor si smí účtovat pouze polovinu zákonem (resp. prováděcí vyhláškou) stanovené odměny Způsoby provedení exekuce Exekuce zajisté nepatří ke společensky oblíbeným jevům. Jsou však, bohužel, nutné, jestliže dlužníci neplní své povinnosti. V České republice se vykoná za jeden kalendářní rok exekucí. Exekuce vykonávají exekutoři nejčastěji formou srážek z platu dlužníka (exekutor Vám ponechává pouze životní minimum) či mobiliární exekucí (exekuce v místě pobytu dlužníka zajištěním a následným prodejem hmotného i nehmotného majetku). Exekutor se při provádění exekuce musí řídit exekučním řádem (zákon 120/2001 Sb.), podpůrně občanským soudním řádem, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti a následně vyhláškou č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, která je podpůrně závazná i pro exekutory. Exekuční vymáhání peněz je přesně upraveno zákonem (občanským soudním řádem a exekučním řádem). Způsob vymáhání určuje exekutor (nikoli věřitel) tím, že vydá exekuční příkaz, v němž zvolený způsob určí a příkaz dotčeným osobám doručí. K tomu ovšem musí být v každém jednotlivém případě pověřen soudem, v tom smyslu má okresní soud nad exekucemi kontrolu. Vymáhat lze například srážkami (ze mzdy, ale také z nemocenské, z důchodu, i z podpory v nezaměstnanosti). Výše srážek je omezená. Dlužník je chráněn a nemůže mu být sraženo vše, na co má nárok. Srážky provádí plátce (mzdy, důchodu atd.), jemu je proto exekuční příkaz doručován a sražené částky se do rukou dlužníka vůbec nedostanou, plátce je vyplácí přímo věřiteli (nebo exekutorovi, aby je předal). Podobně mohou být postiženy i Finanční gramotnost 17

19 jiné nároky dlužníka (jde o tzv. přikázání pohledávky). Zde je výslovně vyloučeno, aby byly postiženy dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky sociální podpory vyplácené podle zákona o státní sociální podpoře jednorázově (tak stanoví doslovně 317 občanského soudního řádu) Částka životního minima Počet osob Dospělá osoba Manželský pár Částka 3.410,- Kč/měsíc 5.970,- Kč/měsíc Manželé s jedním dítětem do 6 let 7.710,- Kč/měsíc Manželé s jedním dítětem do 15 let 8.110,- Kč/měsíc Manželé s jedním dítětem do 26 let 8.420,- Kč/měsíc Částky životního minima od v Kč za měsíc - viz 2 a 3 zákona o životním minimu Počet osob rok 2012 pro jednotlivce pro první dospělou osobu v domácnosti Kč Kč pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let Kč Kč Kč Příklad č. 3: Zkuste si spočítat, kolik činí životní minimum Vaší rodiny. Finanční gramotnost 18

20 Činnost exekutora Exekutor především zjišťuje dlužníkův majetek. Zjišťuje, jaké vlastní dlužník nemovitosti, zda vlastní cenné papíry, kolik peněz má na svých bankovních účtech, zda si spoří na penzi apod. a jaké má příjmy. To vše mu umožňuje vyhodnotit nejlepší z možných způsobů provedení exekuce. Pokud dlužník na výzvu exekutora do 30 dnů dluh a náklady exekuce nezaplatí, exekutor má právo s povolením k provedení exekuce vstoupit do obydlí dlužníka, aby sepsal jeho majetek za účelem jeho prodeje. Exekutor může do bytu či domu dlužníka vstoupit, i když s tím dlužník nesouhlasí nebo není doma, musí však k tomu přivolat Policii ČR. Základní způsoby provedení exekuce Co exekutor může? 1. obstavit Váš účet, mzdu 2. vstoupit do jakýchkoliv prostor, u kterých se domnívá, že se na místě nacházejí věci dlužníka (praxe ukázala, že exekutor nemusí jakkoliv prokazovat tuto domněnku) a může tak vstupovat do jakýchkoliv prostor a omezit uživatelská práva subjektů, kteří nemají s dluhem nic společného, dokonce i bez jejich přítomnosti 3. V mobiliární exekuci zabavují exekutoři vše až na snubní prstýnek, věci osobní, hygienické potřeby a předměty klíčové pro zaměstnání. Je třeba si uvědomit, že exekutor je podnikatel, kterému jde o zisk! Exekutorům náleží odměna z vymožené částky a zaplacení provedených úkonů. Exekutoři tak často provádějí exekuce na bezcenné věci, díky nimž si účtují další mnohatisícové náklady za tyto úkonové práce. Většina zabavených věcí však ani nepokryje náklady na exekuci. Dlužník po ukončení mobiliární exekuce zpravidla ještě větší dluhy, než před ní! Způsoby provedení exekuce jsou určeny zákonem (exekučním řádem). Základní způsoby provedení exekuce jsou: 1. srážky ze mzdy a jiných příjmů, 2. přikázání pohledávky (pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi), Finanční gramotnost 19

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce

Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí. Náklady exekuce Exekuce nemovitosti a movitých věcí náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností,

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 EXEKUCE, INSOLVENCE, OSOBNÍ BANKROT Exekuce Exekuce neboli vykonávací řízení je nucený výkon exekučního titulu. Exekuce spočívá

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí.

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Změna: 286/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 396/2012 Sb. Parlament se usnesl

Více

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů

119/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy. 2 Vymezení pojmů 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí

Porušení smlouvy. fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí fáze zadlužení - kdy se na nás klienti obracejí Porušení smlouvy Klient potřebuje vědět, že může začít jednat s věřiteli ještě před tím, než dojde k porušení smlouvy. Čím dříve se věřitel dozví, že nedostane

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010)

FINANČNÍ GRAMOTNOST. Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) FINANČNÍ GRAMOTNOST Příloha 5 ŠVP ZV Základní školy Kanice: Otevřená škola (součást 2. aktualizovaného vydání k 1. 9. 2010) Charakteristika Finanční gramotnost vychází obsahově ze vzdělávacích oblastí

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu.

Anotace kurzů jsou součástí emailu. Propagační materiály by Vám byly dodány v případě projeveného zájmu. Vážená paní starostko, dovolujeme si Vám nabídnout možnost vzdělávání obyvatel Vaší obce. Vzdělávání pro Vaše občany, které nabízíme, je pro účastníky bezplatné, neboť je financováno z Evropských sociálních

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

Exekuce - nejčastější dotazy

Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce - nejčastější dotazy Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že dlužník (neboli osoba povinná) dobrovolně a včas nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím (problematiku

Více

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení

Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Dopady nového občanského zákoníku do insolvenčního řízení Mgr. František Korbel, Ph.D. 20. Května 2014 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková

OSOBNÍ FINANCE. Mgr. Ing. Šárka Dytková OSOBNÍ FINANCE Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se

nemovitosti prodeji jeho nemovitosti v dražbě. Pokud jste v situaci, exekutorem, můžete se nacházet v dluhové pasti. Podle čeho se smlouva o zprostředkování půjčky prodeje nemovitosti. Po podpisu příslušné smluvní doku Vaše exekuce a dluhy u exekutorů nebo věřitelů a zajistíme výmaz jejich zástavních práv z katastru nemovitostí. Tak

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK - kompletní údaje k jednotlivým typům úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o.

NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. NPK kompletní údaje k jednotlivému typu úvěrů nabízených společností Money Credit CZ s.r.o. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru Věřitel Money Credit CZ s.r.o., IČ 241 73 461, zapsaná v obchodním

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené)

Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) Číslo dokumentu: SRM/15 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník )

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) K o n c e p t K U P N Í S M L O U V A Č.. uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále také občanský zákoník ) Česká republika Správa

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Změna: 463/2009 Sb. Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná?

Předlužení občané věc soukromá nebo veřejná? Předlužení občané Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům ČNB Praha úterý 20.5.2014 Zadlužení domácností 1,285

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Sdružení rozhodců, s. r. o.

Sdružení rozhodců, s. r. o. Sdružení rozhodců, s. r. o. vydalo s účinností ode dne 1. 11. 2002 tento ROZHODČÍ ŘÁD 1 Základním účelem řízení před rozhodci Sdružení rozhodců (dále jen Sdružení ) je efektivní vyřešení majetkového sporu

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S PROBLEMATIKOU ZÁVISLOSTI A JEJICH UPLATNĚNÍ NA PRACOVNÍM TRHU Hotel Orion Liberec, 26. -27. listopadu 2015 Autor: Bc. Ludmila Žánová, Déčko Liberec z.s. DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení

PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ. Účtování a placení PŘÍLOHA 8 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ KONCOVÝCH ÚSEKŮ PRONAJATÝCH OKRUHŮ Účtování a placení OBSAH 1. Rozsah dokumentu... 3 2. Výpočet cen... 3 3. Vyúčtování... 5 4. Spory týkající se vyúčtování... 6 5. Placení...

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ.

418/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 19. listopadu 2001 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 418/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 19. listopadu 2001 o postupech při výkonu exekuční a další činnosti Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková

Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv. Barbora Kubíková Problémy vymáhání veřejnoprávních pohledávek obcemi z pohledu veřejného ochránce práv Barbora Kubíková Obsah působnost ochránce a možnosti (limity) jeho postupu účelnost, hospodárnost a přiměřenost vymáhání

Více

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech:

1. Tento Sazebník upravuje poplatky pokrývající náklady obchodní společnosti Credium, a.s. (dále jen Společnost ) v případech: SAZEBNÍK POPLATKŮ vydávaný v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro finanční leasing movitých věcí (vozidel) a Úvěrovými podmínkami obchodní společnosti Credium, a.s. platný od 1. 12. 2014 I.

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

PRŮVODCE Jak pracovat se zadluženými klienty

PRŮVODCE Jak pracovat se zadluženými klienty PRŮVODCE Jak pracovat se zadluženými klienty určeno pro pracovníky státní správy 1 Půjčování peněz samo o sobě není problémem. Ba naopak. Ovšem ve fázi, kdy dlužníci přestávají být schopni své závazky

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více