Finanční gramotnost 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční gramotnost 1"

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 ÚVOD ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Psychologické aspekty finanční gramotnosti Sociální aspekty finanční gramotnosti vzdělávací programy v oblasti finanční gramotnosti definice finanční gramotnosti Zadluženost jako společenský problém současnosti Příčiny zadluženosti Dluhová past českých rodin... 8 Příklad č Jak se vyvarovat zadlužení Splátkový kalendář Lichva Stručný průběh dluhového procesu Splácení řádně a včas a prodlení Plnění informačních povinností dlužníka Dluhová spirála Konsolidace dluhů Příklad č Snížení dluhu vlastní aktivitou, předčasné splacení Žaloba věřitele, dlužník musí k soudu Platební rozkaz, ústní jednání u soudu Exekuce Vymezení základních pojmů Nutnost aktivní účasti na řízení Před zahájením exekuce Způsoby provedení exekuce Částka životního minima Příklad č. 3: Činnost exekutora Co dělat, když Vás navštíví exekutor Jak dlužník zamezí exekuci Osobní bankrot Finanční gramotnost 1

3 Vymezení pojmů Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu Kdy vyhlásit osobní bankrot Co by měl dlužník udělat před vyhlášením osobního bankrotu a zajistit před předpokládanou exekucí Proč využít osobního bankrotu? Výpočet příjmů pro účely oddlužení Příklad č Rizika řešení dluhů Konkurz Konkurz a sliby tzv. oddlužovacích agentur Průběh konkurzního řízení Úkony insolvenčního správce Omezení nabývání majetkové podstaty Uspokojení pohledávek ZÁVĚR Příloha č. 1 - Osobní bankrot v otázkách a odpovědích: Příloha č. 2 - Doporučení pro dlužníky Příloha č. 3 - Výpočet nezabavitelné částky Příloha č. 4 Mobiliární exekuce Příloha č. 5 - Rady, tipy, doporučení Použité zdroje: Finanční gramotnost 2

4 ÚVOD Většina lidí se po největší část svého aktivního života zaměřuje na získávání peněz jako nejbližšího cíle svého usilování. Může se zdát, že veškeré štěstí a veškeré konečné životní uspokojení je pevně spjato s vlastněním dostatečné finanční hotovosti Kde st toto nutkání bere? Je jeho zdrojem vlastnost lidské psychiky, nebo máme toto přemýšlení spojovat spíš s naučenými, vnějšími způsoby chování? Je touha po penězích a majetku naučená, nebo je lidstvu přirozená? Určitou odpovědí může být hledisko motivace, tedy vymezení, proč se člověk chová určitým způsobem, o co usiluje a co je k tomuto usilování vlastně vede. Peníze mohou být prostředníkem i zdrojem našich přání. Někdo si přeje peníze, pro jejich hodnotu, pro pocit bohatství, někdo si přeje peníze, aby je mohl směnit za jiné hmotné statky, jiní usilují o peníze proto, aby se duševně i fyzicky oprostili od nutnosti obstarávat si každodenně prostředky na živobytí. Peníze vzbuzují pocit, a iluzi, že dosáhnout všechno je s nimi snadnější, že život s penězi je snadnější. Motivace se tedy může promítnout do potřeby vlastnit, být zajištěn. Mít dostatek peněz na potraviny, mít jistotu, že mám své obydlí, mít finanční prostředky na své zájmy, mít možnost uspokojit přání a potřeby svých nejbližších. K tomu, aby toto přání mohlo být realizováno, je nutné obstát v otázkách finanční gramotnosti, nenechat se stáhnout do dluhové spirály a pokud už se člověk do této obtížné situace dostane, je třeba, aby byl schopen se z ní opět díky své finanční gramotnosti dostat. Finanční gramotnost 3

5 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti Motivace může posunovat člověka v jeho pracovním výkonu a může jej pozitivně směřovat ke snaze pochopit svět financí, uvědomovat si jeho zákonitosti i nástrahy, Člověk v moderní společnosti bez schopnosti zvládat své ekonomické záležitosti nemůže dlouhodobě obstát. Pokud totiž nezvládá své finanční záležitosti, může se v průběhu svého ekonomického a produktivního života dříve nebo později dostat do situace, ze které je jen obtížná cesta zpět, tedy do stavu zadluženosti a v dalším stádiu do stavu předluženosti. Zvládnout své dluhy, ustát tuto psychicky i lidsky náročnou životní etapu, poradit si a ještě lépe - nechat si poradit, přistoupit na nutná opatření a respektovat je, i to je projev finanční vyspělosti. Psycholog Abraham Maslow tvrdí, že základní kategorií každé lidské aktivity je potřeba. Lidský život je neustálá dualita strádání a uspokojování. Neustálé napětí mezi těmito póly umožňuje člověku uspokojovat postupně své potřeby od základních až po jejich nejvyšší úroveň. Platí, že bez uspokojení základních potřeb nelze očekávat uspoření potřeb hierarchicky vyšších. Lidé pracují, protože práce je prostředkem k zajištění základních životních nezbytností. Teprve jakmile jsou tyto základní potřeby naplněny, začíná nabývat na důležitosti uspokojování vyšších, sociálních potřeb, uspokojování svých seberealizačních a sociálních pozic. Pokud tyto základní potřeby uspokojeny nejsou, není možné očekávat touhu a potřebu motivace po vyšších cílech. Motivace A. Maslow Fyziologické potřeby (spánek, jídlo, sex) Potřeba jistoty a bezpeční Potřeba lásky a sounáležitosti k sociální skupině Potřeba sociálního uznání Potřeba seberealizace 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti Mnoho problémů pramení z toho, že lidé si nejsou schopni uvědomit, jaké jsou jejich finanční možnosti. Mají potíže s tím, čemu se říká finanční gramotnost. Je to schopnost Finanční gramotnost 4

6 spočítat si, zvážit a naplánovat nějakou finanční bilanci. Lidé ale nejsou schopni posoudit, co je méně nutné a co je nezbytné. Problémy nastávají i tehdy, když lidé, kteří splácejí dům, auto, nebo mají jiné dluhy, přijdou o práci. Takoví lidé většinou nemají žádnou finanční rezervu a nedodržují ani zásadu, že by měli mít našetřenu částku odpovídající zhruba jejich ročnímu platu. Většina lidí se do potíží dostane vlastní vinou. Mnozí lidé se nechají nalákat na sliby podvodníků nabízejících údajně výhodné půjčky. Ti jim sice půjčí desítky tisíc, ale za velmi nevýhodných podmínek. 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční gramotnosti Řešení této hrozivé situace lze dosáhnout jedině osvětou, vzděláváním, gramotností. Není to nic nového. Finanční gramotnosti se věnují v USA, existují programy v EU a ve všech rozvinutých zemích. Projekty bývají financovány ze státních prostředků nebo z grantů a jsou považovány za sice nemalou, ale vysoce návratnou investici do společnosti pro příštích několik generací, protože se jedná převážně o sociální principy a finanční dovednosti přenosné v rámci populace. V letošním roce zveřejnila Česká školní inspekce výsledky mezinárodního šetření v oblasti finanční gramotnosti. Ta byla u patnáctiletých žáků testována vůbec poprvé. Dobrou zprávou pro české školství je, že se naši žáci zařadili mezi sedm nejúspěšnějších zemí a předběhli tak své vrstevníky z USA, Ruska či Francie. Šetření se zúčastnilo celkem 18 zemí, kromě ČR šlo např. o Belgii, Estonsko, Austrálii, Nový Zéland, Polsko, USA, Rusko, Francii, Španělsko, Chorvatsko, Slovensko či Itálii. V České republice bylo do šetření zapojeno 297 škol a zhruba žáků. Ti řešili test v délce 60 minut. Čeští žáci se zařadili mezi 7 nejúspěšnějších zemí a jejich výsledky jsou srovnatelné s výsledky žáků Polska a Nového Zélandu. Finanční gramotnost 5

7 1.4. definice finanční gramotnosti Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní i rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků, s ohledem na měnící se životní situace. Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou. Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a dále správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.). Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci. Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska, orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci. Finanční gramotnost 6

8 2. Zadluženost jako společenský problém současnosti 2.1. Příčiny zadluženosti Půjčíte-li si peníze, vznikne Vám dluh a stane se z Vás dlužník. Jste takzvaně zadlužen. Jste zavázán půjčené peníze vrátit. Je to Váš závazek. Věřitel, tedy ten, kdo Vám půjčil, má vůči Vám pohledávku (právo) na vrácení půjčených peněz. Přesáhnou-li Vaše dluhy hodnotu Vašeho majetku, jste předlužen. Vaše dluhy nemůžete splatit ani prodejem veškerého Vašeho majetku. Zadluženost obyvatelstva v letech 1997 až 2007 stoupla 14krát, u úvěrů na bydlení dokonce 43krát. Hrubý domácí produkt přitom ve stejném období vzrostl dvojnásobně. Zatímco v roce 1997 byl podíl úvěrů obyvatelstvu jen 2,7 procenta nominálního HDP, o deset let později už téměř tvořil pětinu. Půjčky poskytnuté sektoru domácností bankami, leasingovými firmami a společnostmi splátkového prodeje činily na konci loňského roku 875,3 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu a bankovní statistiky shrnutých v nejnovější studii ČSÚ, která hledá odpověď na otázku, zda se české domácnosti ocitly v dluhové pasti. Studie je uživatelům k dispozici na Dluhová past českým domácnostem zatím nehrozí. Úspory v bankách převažují nad dluhy. Tento polštář se ale za uplynulých deset let výrazně zmenšil. Míra úspor totiž v Česku klesá. V roce 1997 tvořily půjčky obyvatelstvu jen něco málo přes osm procent (8,3%) objemu jejich úspor u bank, loni to ale už byly téměř dvě třetiny (61%). Podstatnou část úvěrů tvoří hypotéky a stavební půjčky, tedy investice do vlastnického bydlení. Tu menší pak spotřebitelské úvěry, které na konci roku 2007 činily 30,5 procenta všech dluhů českých domácností. Půjčky slouží více k investování než k projídání. Za nárůstem dluhů lze spatřovat změnu kdysi tradičně rezervovaného postoje k zadluženosti, vyšší životní úroveň, příklon ke spotřebě a hlad po vlastnickém bydlení. Bez ohledu na cenový vývoj utratily české domácnosti o 50 procent víc peněz v roce 2007 než v roce 1995 a o 34 procent víc než v roce To má logiku i v souvislosti s touhou po vyšším standardu bydlení lidé nakupovali nové zařízení bytů a investovali do rekonstrukcí. Finanční gramotnost 7

9 Významným faktorem zadluženosti jsou také snadno dostupné půjčky, které banky, leasingové společnosti a splátkoví prodejci promyšleným marketingem nabízejí. Na druhé straně je rizikovým jevem skutečnost, že lidé začínají ztrácet schopnost půjčky splácet. Exekutorská komora ČR uvádí, že v roce 2007 byl rekordní počet nařízených exekucí, když dosáhl počtu Ve srovnání s rokem 2006 šlo o 40 procentní nárůst, na kterém začínají mít významný podíl nesplácené úvěry bankám. Mezi hlavními důvody exekucí však hrají prim nezaplacené účty telefonním operátorům, zdravotním pojišťovnám, dopravním podnikům a České televizi. Fyzických osob se týkaly asi tři čtvrtiny exekucí, ale jen výjimečně šlo o miliónové dluhy Dluhová past českých rodin Zadlužování se a neschopnost splácet své finanční závazky vede k předlužování, kterému dnes v ČR čelí již více než 300 tisíc domácností. Předlužení postihuje převážně sociálně znevýhodněné jedince, nebo znevýhodněné skupiny obyvatelstva a je jedním z významných faktorů, který způsobuje jejich sociální vylučování ze společnosti. Mnohé rodiny dluží nejen na nájemném a nedoplatcích za energie, ale také za zboží pořízení na splátky, na různých pokutách atd. často si na splátky lidé půjčují od lichvářů či firem poskytujících. Rychlé půjčky na vysoký úrok. Výše dlužných částek tak během krátké doby narůstá do úrovně, jež je z rozpočtů rodiny žijících většinou v závislosti na sociálních dávkách reálně nesplatitelná. Zadlužené rodiny jsou tak často uvězněny v koloběhu splácení a dalšího narůstání dluhů, ze kterého většinou nejsou schopny se vymanit. A jsou tedy v dluhové pasti. V nepříznivé životní situaci, kterou předlužení je, se dlužníci často stávají obětmi spekulantů a lichvářů. Hrozí-li jim za neplacení nájemného postih vystěhováním z bytu či exekucí majetku, půjčují si často u lichvářů či firem poskytujících tzv. rychlé půjčky na vysoký úrok. Výše služných částek tak během krátké doby narůstá do úrovně, je z rozpočtů rodin žijících většinou na sociálních dávkách fakticky nezaplatitelná. Zadlužené rodiny se tak ocitají v koloběhu plátek, ze kterého se nejsou schopny vymanit. Tím celý problém narůstá a předlužení domácností představuje jednu z největších překážek pro jejich opětovné sociální začlenění do společnosti. Častou příčinou předlužení se již od počátku 90. let stalo neplacení nájemného, energií a služeb spojených s užíváním bytu. Jedná se Finanční gramotnost 8

10 zejména o neschopnost uhradit vysoké nedoplatky ročního vyúčtování spotřeby vody a a elektřiny, i když nájemné i poplatky za služby spojené s bydlením jsou řádné placeny. Nečekané výdaje domácnosti spojené s mimořádnou událostí nemoc, pohřeb, svatba Závislost člena domácnosti na návykových látkách Neschopnost racionálně hospodařit způsobená často apatií vyvolanou bezvýchodnou životní situací Upřednostňování nákupu nákladnějších předmětů, např. elektroniky před uhrazením každodenních a nezbytných potřeb a následná zadluženost domácností u lichváře nebo u firmy půjčující na vysoký úrok. Příklad č. 1: Uvědomte si, jaké výdaje Vás v posledních dvou letech nejvíce zaskočily, daly se tyto výdaje předpokládat? Mohli jste se na ně předem připravit? Zvládli jste je bez nutnosti vypůjčit si finanční hotovost? 2.3. Jak se vyvarovat zadlužení Především důkladně zvážit, kdy a na co si půjčujete. Zvažte, zdali se nejedná o úvěr, který nepotřebujeme, či který je na majetek, který rychle stárne (například úvěr na dovolenou). Takový úvěr může být vyvolán i agresivní reklamou, která může spotřebitelům předkládat falešné vzory konzumního chování. Je spousta reklam, které na nás zapůsobí tak, že v nás vyvolávají intenzivní pocit, že pokud si určitý produkt nekoupíme, budeme jakoby vyřazení ze společnosti, z určité sociální skupiny. Je nutné zvážit, zda tento úvěr dokážeme splatit i v případě, že se zhorší naše současná finanční situace, (snížení platu, ztráta zaměstnání) Splátkový kalendář Splátkový kalendář umožnuje postupné uhrazení dluhu na nájemném oběma stranami podle dohodnutého harmonogramu. V odůvodněných případech je nutné zřídit institut zvláštního příjemce, který umožnuje převedení části nebo celé sociální dávky na účet jiného subjektu, než je oprávněná osoba. Může být využit v situaci, kdy se výplatou dávky dosavadnímu příjemci nedosahuje účelu, ke kterému má dávka sloužit. Nástroj působí preventivně a u rodin, které se již zadlužily, se tímto brání dalšímu nárůstu dluhů a předchází se tak dalšímu předlužení. Finanční gramotnost 9

11 Lichva Lichva je úmyslný majetkový trestný čin. Podle 201 odst. 1 trestního zákona ten, kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jiného poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. Avšak průkaznost pojmů jednání v tísni, rozrušení nebo nezkušenost je přinejmenším složité Stručný průběh dluhového procesu Pokud přece jen úvěr sjednáváme, stále dbáme, na to, jestli jej budeme schopni splácet i při změně životní situace. Tedy ponecháváme si určitou finanční rezervu, abychom mohli dluh alespoň částečně splácet i při poklesu příjmů. Vhodnou ochranou může být pojištění proti neschopnosti splácet úvěr, toto pojištění však splátky úvěry mírně navýší. Pokud dlužník nesplácí své půjčky, věřitelé pochopitelně začnou své pohledávky vymáhat. Obvykle postupují v následujících krocích: Upomínky věřitelé zasílají upomínky obvykle písemně, elektroniky, či telefonicky urgují úhradu. Počet upomínek je různá podle vnitřních pravidel například bank. Zároveň věřitelé obvykle účtují sankční úroky a pokuty, dluh tedy mírně roste o sankční poplatky. Vymáhání nesplaceného dluhu neřeší-li dlužník svůj dluh, věřitel může prodat dluh vymáhací agentuře, tato společnost dlužníka kontaktuje a vymáhá dluh o to důrazněji než původní věřitel, avšak v rámci zákona. Jejich upomínky bývají intenzivnější, vyhrožují, že věc předají soudu. Dluh tedy narůstá o částku, kterou vymáhací agentura účtuje věřiteli. Případně věřitel může dluh vymáhat soudně, najme si advokáta, který obvykle dosáhne toho, že soud vydá platební rozkaz. Dluh naroste o právní honorář a soudní poplatky. Nesplatí-li dlužník zajištěný dluh, propadne majetek, který byl dán do zástavy nebo se splácení nárokuje u ručitelů, jsme-li pojištěni proti nesplácení, dluh může uhradit pojišťovna. S vymáhacími agenturami se lze dohodnout, lze s nimi sepsat listinu o uznání dluhu a dohodu o řešení dluhu. Dlužník může nesouhlasit s vydáním soudního platebního rozkazu, dosáhne tak nejčastěji pouze odkladu placení, ale situaci nevyřeší. Výsledkem totiž bude, že soud nařídí hlavní Finanční gramotnost 10

12 líčení, v němž bude dlužníkovi nařízeno dluh zaplatit. Dojde-li k soudnímu nařízení, pak zbývá už jen dluh zaplatit. Pokud i přesto dluh uhrazen není, vydá soud nebo rozhodne příkaz k provedení exekuce Splácení řádně a včas a prodlení Půjčíte-li si peníze, máte povinnost je řádně (tj. všechny) a včas (tj. v dané lhůtě) vrátit. Pokud zaplatíte pozdě, nebo zaplatíte méně, hrozí Vám ze strany věřitele sankce. Totéž platí v případě splátkového kalendáře. Pokud máte k 15. dni v měsíci platit splátku ve výši Kč a zaplatíte buďto 900 Kč nebo zaplatíte až 16. den, hrozí Vám sankce za porušení smlouvy (prodlení). Důležité je přitom vědět, že dluh je splacen připsáním peněz na účet věřitele, nikoli jejich odesláním z Vašeho účtu (zpravidla do 3 dnů) či podáním poštovní poukázky (zpravidla do 5 dnů). Určitě neposílejte peníze poštovní poukázkou k vyplacení věřiteli v hotovosti. V tomto případě je totiž dluh splacen vyplacením poštovní poukázky věřiteli, záleží tedy na věřiteli, kdy si poštovní poukázku nechá vyplatit. Lhůta pro výplatu poštovní poukázky může být až 30 dní od jejího podání. Věřitel tak sám může dlužníka uvést do prodlení. Dluh splatíte tentýž den, pokud peníze složíte v hotovosti na přepážce banky, která vede věřiteli účet Plnění informačních povinností dlužníka Smlouvu však můžete porušit nejenom při splácení, ale i při neplnění informačních povinností. Pokud jste povinni oznámit Vaše přestěhování nebo změnu zaměstnavatele do 30 dnů a neuděláte to, následek bývá často stejný přichází sankce, velmi často povinnost zaplatit smluvní pokutu. Například jedna paní si nevšimla podmínky uvedené ve smlouvě o zprostředkování úvěru, že musí do 2 týdnů od podpisu této smlouvy přinést zprostředkovateli občanský průkaz. Zprostředkovateli přitom výslovně řekla, že občanský průkaz nemá a v dohledné době jej mít nebude. Jediné co měla, byl cestovní pas. Zprostředkovatel ji na smluvní podmínku neupozornil, a následně po ní vymáhal smluvní pokutu Kč, která byla stanovena za každé drobné porušení smlouvy Dluhová spirála Vyplatí se proto velmi pozorně číst smlouvu včetně všeobecných obchodních podmínek, abyste ji neporušili jen z důvodu neznalosti smluvních podmínek. Kvůli sankcím totiž dluh citelně narůstá. Někteří věřitelé mají nastaveny smlouvy tak, že stačí jedno či dvě Finanční gramotnost 11

13 opomenutí, a dluh se zvětší na dvojnásobek. Zvětšený dluh nestíháte splácet, na splácení si půjčíte za ještě horších podmínek, naskakují nové sankce a rozjíždí se dluhová spirála. Na jejím konci dlužíte klidně desetkrát tolik co na začátku a máte věřitelů několik, hrozí Vám exekuce. Nutné je přitom vědět, že dluh narůstá, i když jej věřitel aktivně nevymáhá. Věřitel totiž často čeká, až dluh včetně smluvních pokut a úroků z prodlení dosáhne výše, při které se mu vyplatí začít dluh vymáhat. Smlouva může například obsahovat smluvní pokutu Kč za každé porušení smlouvy. Dlužíte Kč za úrok 50 % ročně (p. a.). Splácíte měsíčně po Kč, na víc nemáte. Zpozdíte se se splátkou úvěru o jeden jediný den a věřitel začne vymáhat Kč smluvní pokutu. Stanoví Vám k jejímu zaplacení 30 dnů. Na její zaplacení nemáte, pošle na Vás exekutora. Nebo si na její zaplacení půjčíte u jiného věřitele za úrok 90 % a splácíte dalších Kč měsíčně. Jenže již předtím jste téměř neměli na splátky Kč, a teď máte platit o další Kč více. Dostanete se do prodlení u obou věřitelů a naskočí další smluvní pokuty, tentokrát od obou. Nakonec na Vás pošlou exekutora oba věřitelé, nebo si na splácení půjčíte u třetího věřitele a ve finále na Vás přijdou exekutoři od tří i více věřitelů. Co v takové situaci dělat? Především je nutné takové situaci předejít. Jakmile zjistíte, že se Vám nedostává peněz na splácení dluhu, nedělejte mrtvého brouka a začněte s věřitelem či věřiteli aktivně jednat o změně splátkového kalendáře. Rozhodně si nepůjčujte na jednotlivé splátky u nových věřitelů. Variantou řešení je i konsolidace dluhů (více níže), tedy nový úvěr na zaplacení všech předchozích dluhů Konsolidace dluhů Konsolidace dluhů znamená nahrazení více dluhů jedním dluhem a více věřitelů jedním věřitelem. Také se jí říká refinancování. Při konsolidaci dluhů může nový věřitel zaplatit staré dluhy za dlužníka nebo může dlužníku poskytnout úvěr v takové výši, z níž dlužník sám zaplatí svým starým věřitelům své dluhy. Při konsolidaci dluhů dochází k předčasnému splacení původních úvěrů, které jsou nahrazeny konsolidovaným úvěrem. Důležité je při konsolidaci dluhů dohodnout takové splátky, které jste schopni splácet. Kvůli nižším měsíčním splátkám však dochází k prodloužení doby úvěru splácíte déle. Splátky nesmí být ani o korunu vyšší, než jste schopni splácet. V opačném případě spadnete kvůli sankcím za prodlení opět do dluhové spirály. Finanční gramotnost 12

14 Příklad č. 2: Mohla by Vám ve Vaší situaci pomoci konsolidace dluhů? Splácíte více dluhů u různých společností, zajímali jste se někdy o možnost refinancování Vašich půjček? Snížení dluhu vlastní aktivitou, předčasné splacení Pokud nezvládáte splácet svůj dluh, zkuste jej aktivně snížit. Přemýšlejte, zda za tím, že nemáte na měsíční splátky dluhu, není zbytečné utrácení za nepotřebné aktivity či věci. Uvědomte si, že pokud nebudete splácet, ve finále přijdete o vše. Především přestaňte utrácet za zbytečnosti (hospoda a fotbal, kadeřník, kosmetika), prodejte případný přebytečný majetek (auto, televize, chata) dříve než Vám jej zabaví exekutoři a z výtěžku splaťte předčasně část dluhů. Na předčasné splacení úvěru máte ostatně ze zákona právo, nesmíte za to být sankcionováni. Výsledkem předčasného splacení dluhů musí být dohoda s věřitelem o snížení splátek zbývající nesplacené části dluhu. Pokud by za stejné výše splátek došlo pouze ke zkrácení doby splatnosti, a na původní výši splátek nemáte, budete okamžitě kvůli pokutám tam, kde jste byli dosud Žaloba věřitele, dlužník musí k soudu Pokud Vám přesto dluhy nakonec přerostou přes hlavu a přestanete splácet, dostanete se do prodlení a přijde Vám do schránky první obsílka od soudu nebo od soukromého rozhodce. Věřitel Vás zažaloval. Nemá smysl se schovávat a obálku nepřebírat. Pokud Vám není obálka doručena osobně, je uložena na poště, dostanete oznámení o jejím uložení a 10. den po uložení se považuje písemnost za doručenou i bez Vašeho vyzvednutí. Od této tzv. fikce doručení běží lhůty (ve kterých se můžete bránit u soudu, řešit situaci jinak nežli exekucí apod.) Platební rozkaz, ústní jednání u soudu Platební rozkaz je rozhodnutí soudu, kterým je Vám v rámci snahy zjednodušit a zrychlit soudní řízení pouze na základě žaloby věřitele a jím předložených důkazů přikázáno zaplatit Váš dluh s příslušenstvím (úroky, sankce) do určité doby. Musí být doručen do vlastních rukou. Proti platebnímu rozkazu se lze bránit podáním odporu, a to pouze 15 dnů od jeho doručení. Platební rozkaz musí obsahovat poučení o možnosti odpor podat a informaci, komu má být odpor adresován. Pokud odpor proti platebnímu rozkazu nepodáte, zbavíte se Finanční gramotnost 13

15 možnosti argumentovat proti věřiteli, platební rozkaz nabude právní moci a věřitel Vás bude moci předat exekutorovi. Podáním odporu proti platebnímu rozkazu se platební rozkaz ruší a soud nařídí ústní jednání. Tohoto jednání se musíte zúčastnit, jinak by byla vysoká pravděpodobnost, že se dostaví pouze žalobce a Vy spor automaticky prohrajete pro zmeškání. Navíc se při jednání můžete účinně bránit, neboť nepoctiví věřitelé jsou schopni tvrdit, že jste jim splatili méně než ve skutečnosti, nebo uplatňují vyšší sankce, než máte ve smlouvě. To je první fáze soudního řízení, které vede k exekuci. Výsledkem soudního řízení bude rozsudek, který Vám stanoví povinnost v určité lhůtě zaplatit určitou peněžní částku. Pokud nezaplatíte, nebo se do 15 dnů neodvoláte, může nastoupit exekuce. Vedle běžné formy platebního rozkazu existují ještě tři další druhy platebního rozkazu, a to: evropský platební rozkaz, který se používá ve chvíli, kdy se jedná o přeshraniční spor, tedy kdy věřitel, nebo dlužník bydlí, nebo sídlí v jiném státě; elektronický platební rozkaz - od běžného platebního rozkazu se v zásadě moc neliší, lhůty pro podání odporu a proces před soudem po podání odporu zůstávají stejné; směnečný (šekový) platební rozkaz, kterým je zahájeno specifické řízení, které se vyznačuje velice krátkými lhůtami. Odůvodněný odpor musí žalovaný podat do TŘÍ DNŮ od doručení platebního rozkazu, jinak spor prohrává Exekuce Vymezení základních pojmů Exekutor Exekutor je úřední osobou, která je pověřena vymáháním dluhů na základě souhlasu soudu, a jeho úkony jsou považovány za úkony soudu. Finanční gramotnost 14

16 Rozhodčí řízení Místo obálky od soudu můžete obdržet také obálku od soukromého rozhodce s oznámením o zahájení rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení je zákonem upravený proces, ve kterém místo soudu o sporu věřitele a dlužníka rozhoduje soukromý rozhodce. Rozhodčí řízení může být konáno pouze na základě tzv. rozhodčí doložky. Rozhodčí doložka Rozhodčí doložka je smlouva, která musí být v případě spotřebitele uzavřena na samostatném kusu papíru (to znamená nikoli skryta drobným písmem uprostřed desetistránkových všeobecných obchodních podmínek), a kterou se zbavujete práva na řízení před soudem a souhlasíte s tím, že místo soudu bude rozhodovat soukromý rozhodce. Jmenování rozhodce Ve spotřebitelské rozhodčí doložce musí být rozhodce přímo jmenován jménem a tento rozhodce musí být zapsán v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Spotřebitelem jste, pokud jste si nevzal úvěr za účelem podnikání. Nevadí, že jinak pracujete na živnostenský list, pouze úvěr nesmí být spojen s Vaším podnikáním. Neplatnost rozhodčí doložky Pokud není rozhodčí doložka na samostatném listu papíru, nebo pokud není rozhodce výslovně jmenován, ale je například uvedeno, že bude vybrán rozhodčím soudem (což je ve většině s.r.o. patřící nějakému advokátovi, nebo i někomu, kdo ani právní vzdělání nemá), je neplatná. Výjimkou je jmenování rozhodce Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. To je jediný stálý rozhodčí soud, založený na základě zákona již v roce Je však nepravděpodobné, že věřitel bude chtít vést řízení před tímto rozhodčím soudem, který spíše rozhoduje velké spory mezi podnikateli (nebo též mezi podnikateli a státem). Rozhodčí nález a jeho zrušení Rozhodčí nález je obdobou soudního rozsudku v rámci rozhodčího řízení. Je výsledkem rozhodčího řízení, stejně jako je rozsudek výsledkem soudního řízení. Stanoví povinnost zaplatit určitou částku v určité lhůtě. Po nabytí právní moci má stejné účinky Finanční gramotnost 15

17 (vykonatelnost) jako rozsudek soudu. Věřitel může jít s rozhodčím nálezem za exekutorem. Rozhodčí nález může zrušit soud, pokud je neplatná rozhodčí doložka, nebo i proto, že rozhodce nepostupoval podle právních předpisů na ochranu spotřebitele. Exekuční titul Aby získal exekutor k provedení exekuce souhlas soudu, potřebuje mít tzv. exekuční titul. Exekučním titulem je pravomocné rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz), pravomocné rozhodnutí rozhodce (rozhodčí nález) nebo smlouva s tzv. exekuční doložkou (více níže). Exekuční doložka Exekuční doložka je ustanovení ve smlouvě, kterým se dlužník vzdává práva na svou obhajobu u soudu a souhlasí s tím, že v případě nesplnění svých závazků ze smlouvy je věc předána rovnou exekutorovi. Exekuční doložka smí být sepsána pouze notářem, do konce roku 2012 mohla být sepsána i exekutorem. Pozor tedy na smlouvy podepisované u notáře (dříve i u exekutora) Nutnost aktivní účasti na řízení Každopádně stejně jako u soudní obsílky platí, že i rozhodčího řízení byste se měl zúčastnit, neboť se můžete aktivně bránit proti tvrzením věřitele Před zahájením exekuce Poté, co exekutor obdrží od soudu pověření k provedení exekuce, zašle dlužníkovi vyrozumění o zahájení exekuce, které se doručuje do vlastních rukou dlužníka (obálka s modrým pruhem). Pokud dlužník zásilku nepřevezme, je uložena na poště a 10. den od jejího uložení nastává tzv. fikce doručení. To znamená, že se zásilka považuje za doručenou do vlastních rukou dlužníka i přesto, že ji ve skutečnosti nepřevzal. Skrývat se před exekutorem tedy nepomáhá. Pokud má dlužník datovou schránku, přednostně je doručováno do datové schránky dlužníka, obálky se nevypravují. Desátý den od zaslání úřední obsílky do datové schránky nastává obdobně fikce doručení jako při uložení na poště. Zprávy jsou uchovávány po dobu Finanční gramotnost 16

18 90 dnů, poté jsou automaticky smazány. Dlužník, který má datovou schránku a pravidelně ji nekontroluje, se tak vůbec nemusí dozvědět, že mu byla doručena úřední obsílka. Současně s vyrozuměním zašle exekutor dlužníkovi výzvu k zaplacení dluhu a zálohy na snížené náklady exekuce a náklady věřitele (např. za zastoupení advokátem). Zároveň dlužníka poučí, že pokud celou částku obsaženou ve výzvě (tj. dluh, snížené náklady exekuce a náklady věřitele) zaplatí do 30 dnů od doručení výzvy, bude tím exekuce vyřízena. Snížené náklady exekuce jsou motivací pro dlužníka, aby ihned výzvy uposlechl, dlužnou částku zaplatil a takto ušetřil. Snížené náklady exekuce znamenají, že pokud uposlechne této výzvy a zaplatí v dané lhůtě, exekutor si smí účtovat pouze polovinu zákonem (resp. prováděcí vyhláškou) stanovené odměny Způsoby provedení exekuce Exekuce zajisté nepatří ke společensky oblíbeným jevům. Jsou však, bohužel, nutné, jestliže dlužníci neplní své povinnosti. V České republice se vykoná za jeden kalendářní rok exekucí. Exekuce vykonávají exekutoři nejčastěji formou srážek z platu dlužníka (exekutor Vám ponechává pouze životní minimum) či mobiliární exekucí (exekuce v místě pobytu dlužníka zajištěním a následným prodejem hmotného i nehmotného majetku). Exekutor se při provádění exekuce musí řídit exekučním řádem (zákon 120/2001 Sb.), podpůrně občanským soudním řádem, vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti a následně vyhláškou č. 37/1992 Sb. o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, která je podpůrně závazná i pro exekutory. Exekuční vymáhání peněz je přesně upraveno zákonem (občanským soudním řádem a exekučním řádem). Způsob vymáhání určuje exekutor (nikoli věřitel) tím, že vydá exekuční příkaz, v němž zvolený způsob určí a příkaz dotčeným osobám doručí. K tomu ovšem musí být v každém jednotlivém případě pověřen soudem, v tom smyslu má okresní soud nad exekucemi kontrolu. Vymáhat lze například srážkami (ze mzdy, ale také z nemocenské, z důchodu, i z podpory v nezaměstnanosti). Výše srážek je omezená. Dlužník je chráněn a nemůže mu být sraženo vše, na co má nárok. Srážky provádí plátce (mzdy, důchodu atd.), jemu je proto exekuční příkaz doručován a sražené částky se do rukou dlužníka vůbec nedostanou, plátce je vyplácí přímo věřiteli (nebo exekutorovi, aby je předal). Podobně mohou být postiženy i Finanční gramotnost 17

19 jiné nároky dlužníka (jde o tzv. přikázání pohledávky). Zde je výslovně vyloučeno, aby byly postiženy dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, z dávek státní sociální podpory příspěvek na bydlení a dávky sociální podpory vyplácené podle zákona o státní sociální podpoře jednorázově (tak stanoví doslovně 317 občanského soudního řádu) Částka životního minima Počet osob Dospělá osoba Manželský pár Částka 3.410,- Kč/měsíc 5.970,- Kč/měsíc Manželé s jedním dítětem do 6 let 7.710,- Kč/měsíc Manželé s jedním dítětem do 15 let 8.110,- Kč/měsíc Manželé s jedním dítětem do 26 let 8.420,- Kč/měsíc Částky životního minima od v Kč za měsíc - viz 2 a 3 zákona o životním minimu Počet osob rok 2012 pro jednotlivce pro první dospělou osobu v domácnosti Kč Kč pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti Kč pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let Kč Kč Kč Příklad č. 3: Zkuste si spočítat, kolik činí životní minimum Vaší rodiny. Finanční gramotnost 18

20 Činnost exekutora Exekutor především zjišťuje dlužníkův majetek. Zjišťuje, jaké vlastní dlužník nemovitosti, zda vlastní cenné papíry, kolik peněz má na svých bankovních účtech, zda si spoří na penzi apod. a jaké má příjmy. To vše mu umožňuje vyhodnotit nejlepší z možných způsobů provedení exekuce. Pokud dlužník na výzvu exekutora do 30 dnů dluh a náklady exekuce nezaplatí, exekutor má právo s povolením k provedení exekuce vstoupit do obydlí dlužníka, aby sepsal jeho majetek za účelem jeho prodeje. Exekutor může do bytu či domu dlužníka vstoupit, i když s tím dlužník nesouhlasí nebo není doma, musí však k tomu přivolat Policii ČR. Základní způsoby provedení exekuce Co exekutor může? 1. obstavit Váš účet, mzdu 2. vstoupit do jakýchkoliv prostor, u kterých se domnívá, že se na místě nacházejí věci dlužníka (praxe ukázala, že exekutor nemusí jakkoliv prokazovat tuto domněnku) a může tak vstupovat do jakýchkoliv prostor a omezit uživatelská práva subjektů, kteří nemají s dluhem nic společného, dokonce i bez jejich přítomnosti 3. V mobiliární exekuci zabavují exekutoři vše až na snubní prstýnek, věci osobní, hygienické potřeby a předměty klíčové pro zaměstnání. Je třeba si uvědomit, že exekutor je podnikatel, kterému jde o zisk! Exekutorům náleží odměna z vymožené částky a zaplacení provedených úkonů. Exekutoři tak často provádějí exekuce na bezcenné věci, díky nimž si účtují další mnohatisícové náklady za tyto úkonové práce. Většina zabavených věcí však ani nepokryje náklady na exekuci. Dlužník po ukončení mobiliární exekuce zpravidla ještě větší dluhy, než před ní! Způsoby provedení exekuce jsou určeny zákonem (exekučním řádem). Základní způsoby provedení exekuce jsou: 1. srážky ze mzdy a jiných příjmů, 2. přikázání pohledávky (pokud dlužníkovi někdo jiný dluží, je mu přikázáno, aby platil exekutorovi), Finanční gramotnost 19

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory

Obezřetnost se vyplácí. Průvodce nejen pro seniory Obezřetnost se vyplácí Průvodce nejen pro seniory Při své práci se často potkáváme se staršími lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace. Dobře víme, že není vždy jednoduché se v některých problémech

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Vědecký tým Výzkum insolvence

Vědecký tým Výzkum insolvence X x x x x n á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci

DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST. a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva k hodnocení dopadů regulace k návrhu zákona o mediaci I. Důvod předložení Hlavním důvodem předložení navrhované právní úpravy je snaha umožnit všem osobám

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE ÚVĚROVÉ PODMÍNKY A OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY UPDATE Kód úvěrových podmínek: IUS114 0:33 Brozura_IUS114_H2.indd 2 11.09.14 04.09.14 13:50 10:33 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více