Statistika návštěvnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistika návštěvnosti 1997-2011"

Transkript

1 1. Úvod Občanská poradna Brno svoji poradenskou činnost zahájila již v roce 1997 a stala se nedílnou součástí nabídky sociálních služeb města Brna. Její služby využívají i občané celého jihomoravského regionu. OP Brno je členem Asociace občanských poraden. Občanská poradna Brno poskytuje svým uživatelům bezplatnou pomoc prostřednictvím odborně vyškolených sociálních pracovníků. Zachovává naprostou diskrétnost o údajích uživatelů, vystupuje nestranně a je nezávislá na jiných subjektech nebo institucích. Svým uživatelům nabízí pomoc při orientaci v síti sociálních služeb, poskytuje jim poradenskou pomoc, nabízí zázemí po celou dobu trvání obtíží. Na občanskou poradnu se obracejí lidé nejčastěji s problémy v následujících oblastech: bydlení, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrady škody, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, občanské soudní řízení, sociální zabezpečení, dluhová problematika a ochrana spotřebitele. Výhodou, kterou občanské poradenství přináší, je možnost poskytnout uživatelům takovou komplexní péči, aby se v jednom místě dozvěděli co nejvíce potřebných informací. Níže uvedený graf znázorňuje vývoj návštěvnosti poradny od roku založení (1997). Návštěvnost má stoupající tendenci, propad v letech souvisí s ekonomickou konjunkturou, kdy nezaměstnanost byla minimální a klienti řešili povětšinou rodinné otázky (rozvody, dělení majetku, svěření dětí do péče), bytovou situaci nebo pracovně-právní záležitosti. Statistika návštěvnosti S počátkem krize se jednak zvyšuje počet klientů, dále se mění struktura problémů, se kterými přicházejí. Při konzultacích je čím dál více akcentována otázka dluhové problematiky, což ilustruje tento graf:

2 3 25% 2 15% 1 5% % dotazů týkajících se dluhové problematiky ze všech zodpovězených dotazů 3% 4% 3% 5% 5% 11% 17% 17% 24% Jak je patrné z grafu, zájem o poradenství v oblasti dluhů od roku 2008 prudce stoupá. Stav kopíruje socioekonomickou situaci, která se v roce 2008 začíná měnit v souvislosti s nastupující ekonomickou krizí. I samotná dluhová problematika se začíná stratifikovat přibývá případů předluženosti vyplývající z kumulace více půjček naráz, které klient přestává být schopen platit. Od května 2010 začíná poradna v rámci projektu CZ.1.04/3.1.02/ vést detailní statistiku klientů, kteří přicházejí kvůli potížím s dluhy. Výsledky jsou sumarizovány v následující kapitole.

3 2. Dluhová problematika vyhodnocení statistiky uživatelů červen 2010 květen 2012 Věková struktura klientů Polovina našich klientů, kteří se přišli poradit ohledně svých potíží s dluhy, se pohybuje ve věkovém rozpětí let. Právě v tomto období si lidé nejčastěji berou hypotéky na bydlení a půjčky, proto u nich stoupá riziko nesplácení závazků. Na druhém místě je skupina osob 50+, jejíž dluhy nejčastěji pramení ze ztráty zaměstnání a změny rodinného stavu (rozvod, úmrtí partnera). V rodině tak zůstává jen jeden příjem, ze kterého je obtížné pokrýt všechny režijní náklady nájem, energie, poplatky. Každý mimořádný výdaj, jako například výpadek domácího spotřebiče, oprava automobilu nebo neplánovaná nemocenská, pak tato věková kategorie často řeší půjčkami, které po čase začnou klientovi přerůstat přes hlavu. Na třetím místě se umístila věková kategorie let. Zde se nejčastěji jedná o předlužení plynoucí z většího množství půjček a také staré nesplacené závazky (pokuty za jízdu načerno, nedoplacené kreditní karty). Hodnoty za sledované období dvou let jsou konstantní, nedochází k odchylkám. % 3 25% 2 15% 1 5% 24,2 24,25% 17,81% 13,76% 12,05% 7,52% 0,41% do 20 let let let let let 61 a více let Neuvedeno věkové kategorie Struktura podle místa bydliště Brno druhou největší spádovou oblastí České republiky, čemuž odpovídá i složení klientů podle místa bydliště převažují lidé žijící v Brně, zbytek tvoří převážně uživatelé, které do Brna dojíždějí za prací nebo za úřady. Relativně vysoký počet nebrněnských rezidentů, kteří nás vyhledávají, také vyplývá z faktu, že v menších městech Jihomoravského kraje zpravidla bezplatné poradny neexistují a pokud existují, klienti mají obavy je navštěvovat ze studu ( co kdyby se o mých problémech dozvěděla rodina nebo známí ) a proto radši volí anonymní Brno. Hodnoty ve sledovaném období vykazují následující trend: přibývá klientů z Brna (v roce ,55%, letos 72,41%) a Jihomoravského kraje (v roce ,54%, nyní 14,37%); naopak ubývá klientů z oblasti Brno-venkov a jiných krajů.

4 ,67% 11,99% 11,98% 6,02% 3,34% Brno Brno - venkov Jihomoravský kraj Jiný kraj Nevyplněno Zdroj informací o nabídce Občanské poradny Brno Nejvíce klientů k nám přichází na doporučení známých (tzv. word of mouth), což je pro nás vizitkou dobře odvedené práce. Na druhém místě je informace od úřadů, přičemž do této hodnoty se započítává nejen informace od úředníka, ale i leták odkazující na naše služby získaný z info stojanů, které pravidelně doplňujeme o letáky odkazující na naše služby. Na třetím místě je internet a jako poslední se umísťuje informace z tisku. Hodnoty ve sledovaném období vykazují nárůst v případě osobního doporučení a informací do úřadů, naopak šíření informací přes internet prokazuje drobný propad, což je povětšině dáno skutečností, že na předních pozicích ve vyhledávačích se v oblasti dluhové problematiky objevují nabídky komerčních subjektů, které nabízejí za úplatu osobní bankrot. % % 29% 16% 18% 1% internet tisk od úřadů od známých nevyplněno Způsob kontaktování služby dluhového poradenství Nejčastějším kontaktem je osobní návštěva, telefon, internet a jen mizivá číst klientů volí dopis. Klienti s námi zpravidla řeší obtížnější situace, proto je pro ně písemný styk, kdy je problémy potřeba důkladně popsat, málo atraktivní.

5 % ,4 2,27% 6,75% 0,35% osobně telefon dopis Důvody platební neschopnosti Zde respondenti mohli zatrhávat více možností. Jak je z grafu patrné, jako hlavní důvod pro předlužení je mnoho závazků, poté ztráta zaměstnání nebo snížení příjmů. Poměrně vysoké procento uživatelů uvádělo jiný, blíže nespecifikovaný důvod zde se můžeme domnívat, že se jedná například o důsledek některého z druhů závislosti (alkoholismus, gambling, nealkoholové drogy) nebo o nedbalé nakládání s rodinnými financemi, případně o kombinaci více faktorů. Z pravidelně vyhodnocovaných dotazníků je patrný nárůst v kategorii ztráta zaměstnání/snížení příjmů (v roce %, letos již 36,6%), rovněž změna rodinných poměrů vykazuje zvyšující se hodnoty (v roce ,2%, letos 21,8%). Z dotazníků je dále čitelné, že respondent uvádějící jako důvod mnoho závazků, rovněž zaškrtává jako souběžný důvod ztrátu zaměstnání, snížení příjmů a změnu rodinných poměrů ,8% , 31,1% ,2% 14,2% Ztráta zaměstnání/snížení příjmů Mnoho závazků Nemoc/zdravotní omezení Změna rodinných poměrů Jiný důvod Průměrná výše dluhu: Kč. Vývoj dluhu je u klientů zpravidla shodný: na počátku je půjčka, kterou klient nestíhá splácet, proto si přibere další půjčku. Dluhová spirála se roztáčí, po čase není klient část půjček splácet, přičemž začnou naskakovat penále. Řada klientů v tento moment přestává komunikovat s věřiteli a nepožádá je o splátkový kalendář nebo oddálení plateb, proto věřitel z nejistoty přistupuje k exekuci.

6 Věřitelé klientů služby Klienti mohli zatrhnout více možností. Nejčastějším věřitelem je po celou dobu vedení statistiky jednoznačně nebankovní sektor, následován bankovním sektorem, u něhož ale pozorujeme klesající zastoupení (v roce ,9%, letos 58,6%). Do kolonky jiní patří věřitelé z řad rodiny nebo známých a další instituce (pojišťovny, telefonní operátoři, dopravní podniky, pronajímatelé bytů, předchozí podnikatelská činnost ,5% 65,2% 54,7% Banka Nebankovní sektor Jiní Délka zadlužení klientů služby Subjektivně vnímaná doba předlužení, tj. doba, od kdy mají klienti problém dostát svým závazkům, nejčastěji překračovala dobu jednoho roku. Z průběžného vyhodnocení je patrné, že délka zadlužení se protahuje v roce 2010 uvádělo pouhých 13,41% klientů délku zadlužení přes jeden rok, letos již 50,57%. 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 36,2% 24, 15,2% 13,1% 11,5% 0-3 měsíce 3-6 měsíců 6-12 měsíců Déle než 1 rok Nevyplněno

7 Zdroj příjmů klienta jako potenciální zdroj splácení dluhů Nejčastější zdroje plynou ze zaměstnání, naopak nejméně uvádějí klienti jako zdroj příjmů mateřskou dovolenou a dávky. Dosažené hodnoty jsou konstantní, tedy bez výraznějších výkyvů ,9% ,5% 2,8% Zaměstnaný/á Nezaměstnaný/á Mateřská dovolená 6,8% 13,6% 12,9% Dávky Invalidní důchod Starobní důchod Příjmové možnosti klientů (měsíčně) Jedná o čistý příjem. Byť na prvním místě se umístila skupina čistého příjmu od 10 do 20 tis. Kč., v poslední době přibývá klientů, kteří mají k dispozici pod 10 tis. Kč měsíčně (nárůst o osm procentních bodů v posledním roce). Oproti tomu poradna není příliš navštěvovaná klienty s příjmy nad 20 tis. Kč, což je logické, neboť tito klienti snadněji dosahují na konsolidace dluhů , 44,4% , 6,3% 0,3% 0-10 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 30 tis. Kč a více Nevyplněno

8 Možnosti řešení zadlužení klientů vyplývající z analýzy situace klienta Mezi nejčastěji volené způsoby řešení předlužení patří podání insolvenčního návrhu, tj. pokus o vyhlášení tzv. osobního bankrotu. Vedle této možnosti klienti volí i možnost jednání s věřitelem a exekutorem ,7% Práva a povinnosti vyplývající ze spotřebitelské smlouvy 74,7% 51,7% 40,6% 9,5% Rodinný rozpočet Jednání s věřiteli Exekuce Oddlužení

9 3. Analýza konkurence Našimi potenciálními konkurenty mohou být ostatní neziskové organizace a komerční subjekty (advokátní kanceláře, finanční poradci, společnosti nabízející oddlužení) Neziskový sektor V Brně nepůsobí žádná poradna, která by se věnovala výhradně duhové problematice. Dluhové poradenství je v Brně realizováno v rámci odborného sociálního poradenství. Zde můžeme mezi naše konkurenty, kteří by pracovali s podobně pestrým spektrem cílových skupin, zařadit Právní a sociální občanskou poradnu Brno, o.s. a Diecézní charitu Brno (služba Celzus - odborné sociální poradenství). Nabídku obou organizací hodnotíme jako komplementární; obě poradny navíc operují v jiných částech Brna (PSOP ve Slatině a Diecézní charita v blízkosti sociálně vyloučené lokality na okraji Zábrdovic). Navíc v současné době je poptávka klientů ve značném převisu nad nabídkou, čímž je vyloučeno přetahování se o klienty. Ostatní potenciálně konkurenční subjekty (např. Lotos nebo Právní občanská poradna Dialog) momentálně ve svém portfoliu dluhové poradenství nemají. Komerční subjekty Jmenovat můžeme například tyto společnosti: Abivia, s.r.o., Attila Financial, Smile, s.r.o. (kromě dluhového poradenství provozuje navrch kavárnu a květinářství), Ablachan Group, s.r.o. - Oddlužení hned (sídlo v Ústí nad Labem, v Brně operuje via internet) a několik soukromníků: Ing. Jiří Slezák, Marek Pavelka, Mgr. Martin Horák. Zčásti radí klientům také některé finanční poradenské společnosti, např. Partners, Broker Consulting, OVB a další. Tyto subjekty se zaměřují na pouhý segment toho, co se dá nazývat dluhovým poradenstvím nabízejí zpravidla pouze podání insolvenčního návrhu nebo konsolidaci půjček, to vše za úplatu nebo provizní podíl. Jejich služby jsou dostupné pouze těm klientům, kteří jsou za poskytnuté služby zaplatit. Je tedy zřejmé, že naše služba dluhového poradenství se diametrálně odlišuje, a to obsahově i z hlediska definování cílových skupin. 4. Kvantifikace cílové skupiny Naše cílová skupina se dá jen těžce přesně kvantitativně ohraničit, k dispozici nejsou přesná čísla, která by sumarizovala počet osob ohrožených předlužením na území města Brna, resp. Jihomoravského kraje. Předpokládáme ale, že je opisován celorepublikový trend, kdy aktuálně čelí potížím se splácením splatných závazků 7,68 procent všech dospělých obyvatel ČR (zdroj: Salus). V Brně žije cca osob ve věkovém rozpětí let, což by znamenalo, že osob je akutně ohroženo potížemi se splácením závazků. Počet osob bude ale vyšší, neboť řada osob nemá v Brně trvalý pobyt. 5. Závěr Podle detailní statistiky, vedené od května 2010 do května 2012, vypadá náš typický klient takto: Věkově spadá do kategorie let, žije v Brně, je zaměstnaný a jeho čistý měsíční příjem činí Kč. Do poradny, o jejíž existenci se dozvěděl od známých, přichází nejčastěji osobně. Důvodem předlužení bývá mnoho závazků, jeho věřitelé bývá nejčastěji nebankovní sektor. Subjektivně vnímá předlužení déle než rok, přičemž tato poměrně dlouhá doba, během níž nezvládá uspokojovat věřitele nebo neřeší situaci adekvátně, převažuje dluhovou bilanci směrem k exekuci nebo podání návrhu na oddlužení (tzv. osobní bankrot). V průměru dluží kolem Kč.

10 Takovýto klient není příliš validní pro komerční subjekty, které na trhu nabízejí konsolidace půjček, oddlužení nebo další finanční produkty, jelikož jim za poskytnuté služby není schopen zaplatit. Hledá proto alternativu, subjekt, který by mu nestranně a bez nároku na odměnu poradil, nastínil možnosti řešení a provedl jej labyrintem finančních pojmů i formulářů. Pokud bychom měli identifikovat naše konkurenční výhody, jsou to tyto: - etablovanost působíme již od roku 1997, jsme zahrnuti do Komunitního plánu sociálních služeb, dlouhodobě spolupracujeme s Jihomoravským krajem v oblasti osvěty - sídlíme v centru Brna, poradna je výborně napojena na veřejnou dopravu; poskytujeme na požádání konzultace v bydlišti klienta - jsme jednou z nejaktivnějších členských poraden v rámci Asociace občanských poraden, díky čemuž se dostáváme jako první na školení pořádané/hrazené Asociací. - stálý a erudovaný tým fluktuace zaměstnanců je prakticky nulová - pracujeme se širokým spektrem cílových skupin, známe dobře jejich obtíže i potřeby - snažíme se klienta aktivizovat, aby v budoucnu schopen řešit svou situaci sám a ne jen pasivně čekal na pomoc zvenčí

Analýza dat k zadluženosti obyvatel

Analýza dat k zadluženosti obyvatel Analýza dat k zadluženosti obyvatel (na příkladu Děčína) Centrum pro společenské otázky SPOT, o.s. Petr Kučera Jakob Hurrle Michaela Zítková 12. 12. 2012 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání a cíle výzkumu...

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Poradna při finanční tísni, o.p.s. IČ: 281 86 869 1 Americká 22, Praha 2, 120 00 tel. (+420) 222 922 240 fax. (+420) 222 524 198 Životopis Poradny při finanční tísni, o.p.s.

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská

Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Návrhy řešení bytových potřeb nízkopříjmových obyvatel města Kutná Hora ve vztahu k využití objektů bývalých kasáren v ulici Kouřimská Karel Čada kcada@centrum.cz Kateřina Ptáčková ptackova.katerina@gmail.com

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI

ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NACHÁZEJÍCÍ SE V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014-2018, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA

KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA KDO DRŽÍ ČERNÉHO PETRA S o c i á l n í v y l o u č e n í v L i b e r c i, Plzni a Ústí nad Labem a b Miroslav Brož, Petra Kintlová a Ladislav Toušek Financováno ze zdrojů Evropské unie - program Transition

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013

2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 2. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2010 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Magistrát města Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín 4 Děčín 2010 Náklad 250

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami

Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Analýza bytové politiky a souvisejících potřeb vybraných obcí Plzeňského kraje s tzv. sociálně vyloučenými lokalitami Pro Krajský úřad Plzeňského kraje zpracoval: Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol.

Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU. Jaromíra Kotíková a kol. Podpora osob 50+ na trhu práce v praxi vybraných zemích EU Jaromíra Kotíková a kol. VÚPSV, v. v. i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín. Závěrečná zpráva

Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín. Závěrečná zpráva Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín Závěrečná zpráva Analýza osob bez domova na území okresu Vsetín závěrečná zpráva Ing. Jiří Růžička Mgr. Oldřich Unar Mgr. Ester Savková Mgr. Eva Hanuliaková

Více

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86

2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA 2004-2006 Praha, březen 2003 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1 ÚVOD...7 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI...10 2.1 EKONOMICKÁ

Více