Státní dluh České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Státní dluh České republiky"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Státní dluh České republiky zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Bc. Pavel Koďousek 2

3 Velmi děkuji Ing. Evě Tomáškové, Ph. D. za odbornou pomoc, podnětné názory a připomínky. 3

4 Obsah Seznam použitých tabulek a schémat... 6 Seznam zkratek Úvod Základní pojmy Rozpočtová soustava a státní rozpočet Krátkodobá fiskální nerovnováha rozpočtový deficit Financování rozpočtového deficitu Dlouhodobá fiskální nerovnováha Důsledky veřejného dluhu a možnosti řešení Metodika vykazování dluhu Státní dluh České republiky Základní právní úprava Vývoj státního dluhu České republiky v období Vývoj salda státního rozpočtu Vývoj státního dluhu v České republice Struktura státního dluhu České republiky Úrokové náklady státního dluhu Vývoj státního dluhu České republiky v období Vývoj salda státního rozpočtu Vývoj státního dluhu v České republice Struktura státního dluhu České republiky... Chyba! Záložka není definována Úrokové náklady státního dluhu Zhodnocení vývoje státní dluhu České republiky v období Vláda Evropské pozadí dluhového problému Maďarsko Vývoj salda sektoru vlády v Maďarsku Vývoj vládního dluhu Maďarska Švédsko

5 Vývoj salda sektoru vlády ve Švédsku Vývoj vládního dluhu Švédska Komparace České republiky s Maďarskem a Švédskem Úvahy de lege feranda Závěr Cizojazyčné resumé Použitá literatura a ostatní zdroje

6 Seznam použitých tabulek a schémat Seznam použitých tabulek Tabulka č. 1: Vývoj salda státního rozpočtu České republiky od roku 1993 do roku Tabulka č. 2: Vývoj státního dluhu České republiky od roku 1993 do roku Tabulka č. 3: Struktura státního dluhu České republiky od roku 1993 do roku 2003 (mld. Kč) Tabulka č. 4: Úrokové výdaje na státní dluh od roku 1993 do roku 2003 (mld. Kč, % HDP) Tabulka č. 5: Vývoj salda státního rozpočtu České republiky od roku 2004 do roku Tabulka č. 6: Vývoj státního dluhu České republiky od roku 2004 do roku Tabulka č. 7: Struktura státního dluhu České republiky od roku 2004 do roku 2010 (mld. Kč) Tabulka č. 8: Úrokové výdaje na státní dluh od roku 2004 roku 2010 (mld. Kč, % HDP) Tabulka č. 9: Vývoj salda sektoru vlády v Maďarsku od roku 2004 do roku Tabulka č. 10: Vývoj vládního dluhu v Maďarsku od roku 2004 do roku Tabulka č. 11: Vývoj salda vládního rozpočtu ve Švédsku od roku 2004 do roku Tabulka č. 12: Vývoj vládního dluhu ve Švédsku od roku 2004 do roku Tabulka č. 13: Vládní deficit a vládní dluh v České republice, Maďarsku a Švédsku (mil., %) Seznam použitých schémat Schéma č. 1: Rozpočtová soustava České republiky.11 6

7 Seznam zkratek ČSÚ DPH DPFO DPPO EBRD EIB EU HDP IBRD MF MMF Český statistický úřad Daň z přidané hodnoty Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob Evropská banka pro obnovu a rozvoj Evropská investiční banka Evropská unie Hrubý domácí produkt Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj Ministerstvo financí České republiky Mezinárodní měnový fond 7

8 1. Úvod Pravděpodobně nejdiskutovanějším problémem současnosti, který se týká oblasti veřejných financí je otázka rozpočtového deficitu a s tím spojeného státního dluhu. Daná témata jsou předmětem debat nejen odborné, ale i laické veřejnosti a to z toho důvodu, že důsledky dopadu negativního vývoje veřejných financí pociťuje každý jednotlivec. Cílem diplomové práce je analýza státního dluhu České republiky, a to jak samostatně, tak v evropském kontextu, a zodpovězení následujících otázek: jakým způsobem lze řešit státní dluh; zda lze dosáhnout vyrovnaného salda státního rozpočtu a postupné eliminace státního dluhu; a zda lze považovat sociální stát se silnou sociální politikou za přímého původce veřejného dluhu. K tomu účelu sleduje diplomová práce následující strukturu. V první části práce jsou rozebrána základní teoretická východiska vztahující se ke státnímu dluhu a vysvětleny klíčové pojmy, se kterými bude při analýze státního dluhu České republiky dále pracováno. Druhá část práce se soustředí na analýzu vývoje a současnou situaci v České republice, přičemž svůj záběr dělí do dvou období a to od roku 1993 do roku 2003 a od roku 2004 do současnosti. Rozdělení sledovaných období reflektuje vstup ČR do EU. V úvodu této části je také analyzována právní úprava, která se v České republice vztahuje k veřejným rozpočtům a státnímu dluhu. Na závěr je proveden rozbor politické situace panující v České republice od roku 1993 do současnosti se zaměřením na to, zda politický směr udává strana pravého či levého politického spektra. V třetí části práce je pracováno s vybranými ukazateli v Maďarsku a ve Švédsku, kdy formou případových studií je proveden rozbor především vládních deficitů a vládních dluhů. Následně je provedena komparace se situací panující v České republice, kdy v závěru této kapitoly jsou vyvozeny důležité poznatky. 8

9 Závěr práce předkládá některá doporučení de lege ferenda, jenž by vedli jednak k zastavení růstu státního dluhu v České republice a v dlouhodobém časovém horizontu k jeho postupné eliminaci. 9

10 2. Základní pojmy V úvodu celé práce je nezbytné vymezit pojmy, které jsou klíčové pro zkoumanou problematiku. Jejich popisem bude vytvořeno pole pro další analýzy a závěry. V následujících podkapitolách se proto budeme věnovat obecně základním pojmům, jenž souvisí s tématem státního dluhu Rozpočtová soustava a státní rozpočet Dříve než si vysvětlíme pojmy přímo související se stáním dluhem, tak se alespoň částečně dotkneme tématu rozpočtové soustavy a státního rozpočtu, neboť se jedná o pojmy, které je nutno také předem vyložit. Předpokladem řádného fungování státu je vybudování odpovídající rozpočtové soustavy. Tuto soustavu můžeme rozdělit na oblast veřejných rozpočtů, kam patří centralizovaný státní rozpočet, decentralizované rozpočty na jednotlivých úrovních územní samosprávy (např. rozpočty obcí a krajů) a rozpočty veřejnoprávních organizací s právní subjektivitou (např. příspěvkové organizace). Zásadní postavení v této soustavě má státní rozpočet, neboť soustřeďuje a přerozděluje rozhodující část veřejných financí. V mnoha zemích jsou v rozpočtové soustavě využívány kromě veřejných rozpočtů také další mimorozpočtové fondy. Na centrální úrovni se tyto fondy často nazývají státní fondy nebo parafiskální fondy. Může se jednat např. o fondy sociálního zabezpečení. Obdobně jako v jiných státech, tak také v České republice jsou tyto fondy zpravidla zřizovány a rušeny zákonem. Mimorozpočtové účelové fondy jsou zakládány také na decentralizované úrovni. 1 1 Peková, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vydání, Praha: ASPI, a.s., 2008, s

11 Strukturu rozpočtové soustavy uplatňované v současné době v České republice demonstruje schéma č.1. Schéma č. 1: Rozpočtová soustava České republiky Zdroj: Nahodil, F. et al. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 53 Veřejné rozpočty a mimorozpočtové fondy tvoří rozpočtovou soustavu, na kterou lze nahlížet v několika rovinách. Z prvého úhlu pohledu se obecnou rozpočtovou soustavu rozumí soustava orgánů a institucí, které mají za úkol přerozdělovat a kontrolovat peněžní prostředky svěřené do veřejných rozpočtů a účelových fondů. Z těchto orgánů a institucí má patrně nejvýznamnější postavení Ministerstvo financí, které je vrcholným orgánem rozpočtové soustavy. 11

12 Rozpočtovou soustavou lze také rozumět soustavu peněžních fondů a vztahů mezi nimi, kdy dominantní postavení dle objemu přerozdělovaných peněžních prostředků má již zmiňovaný státní rozpočet. V neposlední řadě lze na rozpočtovou soustavu nahlížet jako na soubor institucí a orgánů, peněžních fondů, jejich vzájemných vztahů a pravidel fungování. Soustava veřejných rozpočtů je nejdůležitější částí rozpočtové soustavy. Důležité je si uvědomit, že soustava veřejných rozpočtů v sobě zahrnuje kromě výše uvedených národních rozpočtů, také nadnárodní rozpočet, v případě České republiky rozpočet EU. 2 Jak již bylo výše řečeno, tak nejvýznamnější veřejný rozpočet, je státní rozpočet a to proto, že soustřeďuje největší část příjmů rozpočtové soustavy a nejvíce se podílí na nenávratném přerozdělování významné části HDP a to především prostřednictvím daní. Jedná se o důležitý finanční nástroj, který využívá ústřední vláda v hospodářské politice. Státní rozpočet představuje současně centralizovaný peněžní fond, je nejdůležitější bilancí státu, kdy příjmy a výdaje státního rozpočtu závazně člení rozpočtová skladba, současně je finančním plánem, který každoročně nabývá formy rozpočtového zákona a přestavuje nástroj rozpočtové politiky, za který odpovídá ministerstvo financí. Cílem rozpočtové politiky by měl být v dlouhém období vyrovnaný rozpočet. 3 Státní rozpočet je z ekonomického hlediska definován třemi hlavními funkcemi. Alokační funkce, která představuje umisťování získaných peněžních prostředků do příslušných hospodářských sfér. Aktivní fiskální politika státu má možnost ovlivňovat základní ekonomické veličiny, jako je např. nezaměstnanost, což představuje stabilizační funkci státního rozpočtu. Redistribuční funkce představuje přerozdělování části příjmů státního rozpočtu mezi ekonomické subjekty. 4 2 Tomášková, E. Veřejné finance. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Peková, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vydání, Praha: ASPI, a.s., 2008, s Nahodil, F. at al. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s

13 Na závěr této podkapitoly si ještě uvedeme důležité principy, které ovládají hospodaření s veřejnými prostředky. Veškeré veřejné finance, tedy peněžní vztahy, kterých se účastní stát, jsou budovány na principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti. 5 Tyto principy jsou v kontrastu s obecně platnými ekonomickými principy v tržním prostředí. Princip nenávratnosti znamená, že konkrétnímu plátci peněžní dávky, zpravidla daně, nevzniká žádný právní nárok na přiměřené protiplnění či vrácení dávky. Podíl na vložených a čerpaných prostředcích ze státního rozpočtu není ekvivalentní, což je odrazem principu neekvivalence. Daně jsou státem vybírány i proti vůli povinného subjektu, kdy v demokratických společnostech je prostředkem donucení zákon. Tímto je míněn princip nedobrovolnosti. 6 Poté, co jsme si popsali rozpočtovou soustavu, státní rozpočet a některé principy veřejných financí se můžeme soustředit na popis fiskální nerovnováhy Krátkodobá fiskální nerovnováha rozpočtový deficit V krátkém časovém období mohou být příjmy státního rozpočtu vyšší než výdaje rozpočtu. V tomto případě hovoříme o rozpočtovém přebytku. Dále mohou být naopak výdaje rozpočtu vyšší než příjmy rozpočtu, kdy hovoříme o rozpočtovém deficitu. Třetí, spíše teoretickou možností je stav fiskální rovnováhy, kdy rozpočtové příjmy odpovídají rozpočtovým výdajům. Fiskální nerovnováha tedy představuje nesoulad mezi rozpočtovými příjmy a rozpočtovými výdaji. Krátkodobá fiskální nerovnováha se týká jednoho rozpočtového období. V tomto případě se nemusí nutně jednat o negativní jev. O dlouhodobé fiskální nerovnováze hovoříme v případě delšího nesouladu mezi 5 Srov. např. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 6 Více k principu nenávratnosti, neekvivalence a nedobrovolnosti viz. Dvořák, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2008, s

14 rozpočtovými příjmy a výdaji. Pokud dochází k opakovaným rozpočtovým deficitům, které se kumulují ve veřejný dluh, pak se jedná o jednoznačně negativní jev. 7 Rozpočtový deficit si blíže popíšeme. Prakticky existují dva způsoby vzniku rozpočtového deficitu. První způsob je ten, že dojde ke snížení či výpadku na straně příjmů rozpočtu, zejména nižším výběrem daní, při neměnných výdajích a druhý případ je ten, kdy dojde ke zvýšení výdajů rozpočtu bez adekvátního navýšení příjmů, tedy daní. Podle způsobu vzniku můžeme rozlišovat deficit strukturální a cyklický. 8 Strukturální deficit, také nazývaný aktivní, je určován aktivními opatřeními vlády, kterými mohou být např. výdaje na obranu, příspěvky na sociální zabezpečení nebo stanovení daňových sazeb. Jedná se o deficit, který zbývá po separování vlivu hospodářského cyklu. Ukazuje vztah příjmů a výdajů za předpokladu, že by ekonomika pracovala na úrovni potenciálního produktu. 9 Strukturální deficit může být, a zpravidla také je, vyvolán uplatňováním expanzivní fiskální politiky, 10 při které výdaje rozpočtu přesahují příjmovou stránku. Cyklický deficit vzniká automaticky jako důsledek kolísání výkonu ekonomiky, jako výsledek průběhu hospodářského cyklu. V době recese dochází k poklesu vládních příjmů a cyklický deficit tím narůstá. 11 Tento deficit ovšem není způsoben pouze kolísání hospodářského cyklu, ale také dalšími exogenními faktory, kterými jsou např. nepředpokládané přírodní katastrofy, nákladový šok a značně aktuální růst úroků z veřejného dluhu. 12 Někteří autoři dokonce uvádí, že 7 Červenka, M. Soustava veřejných rozpočtů. Praha: Leges, 2009, s 57 8 Blíže k pojmu strukturální a cyklický deficit také Samuelson, P.A, Nordhaus, W.A. Ekonomie. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1991, s Hamerníková, B., Maaytová, A. et al. Veřejné finance. 2. vydání, Praha: Wolter Kluwer ČR, 2010, s Expanzivní fiskální politika má za cíl podporu růstu výkonu ekonomiky a uvedený účinek je dosahován zvýšením státních nákupů a poklesem zdanění. Více k pojmu expanzivní fiskální politika viz. Fuchs, K., Tuleja, P. Základy ekonomie. 2. vydání, Praha: Ekopress, 2005, s Hamerníková, B., Maaytová, A. et al. Veřejné finance. 2. vydání, Praha: Wolter Kluwer ČR, 2010, s Červenka, M. Soustava veřejných rozpočtů. Praha: Leges, 2009, s 59 14

15 v současné době je za základní příčinu cyklického deficitu nutno v Evropě považovat nárůst úroků z veřejného dluhu. 13 Cyklický deficit prakticky vláda není schopna ovlivnit. Ukázkovou situací je současná hospodářská krize a faktická neschopnost jejího řešení. K omezení negativního vlivu hospodářských cyklů jsou budovány vestavěné stabilizátory, které jsou konstruovány tak, aby v době vzestupu ekonomiky vytvářely přebytek na straně příjmů a v době recese naopak spolupůsobí při vzniku deficitu. Jako příklad takového automatického stabilizátoru můžeme uvést např. progresivní zdanění, které zapříčiní, že v době hospodářského růstu jsou důchody zdaňovány vyšší sazbou a naopak v době recese jsou důchody zdaňovány sazbou nižší. 14 Z časového hlediska můžeme rozdělit příčiny rozpočtových deficitů na krátkodobé, které jsou způsobeny politickým cyklem a populistickými opatřeními hlavně v předvolebním období. Dlouhodobé příčiny vzniku deficitů tkví v zakořeněné tendenci k navyšování mandatorních výdajů Financování rozpočtového deficitu V případě rozpočtového deficitu, kdy výdaje rozpočtu převyšují jeho příjmy, je nutné zajistit financování výdajů jinou cestou, než z běžných příjmů. Proto můžeme říci, že deficit existuje vždy, jen v některé jeho podobě. Možnosti krytí deficitu jsou v zásadě tři. První možností je dluhové financování. 16 Při tomto financování dochází k emisi státních dluhopisů a jejich 13 Dvořák, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2008, s Fuchs, K., Tuleja, P. Základy ekonomie. 2. vydání, Praha: Ekopress, 2005, s Jinými slovy také obligatorní či povinné výdaje státního rozpočtu. Více k pojmu mandatroní výdaje Peková, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vydání, Praha: ASPI, a.s., 2008, s K dluhovému financování srovnej také Hillman, Arye L., Public finance and public policy: Responsibilitites and Limitations of Government. 2. edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, s

16 prodeji. Věřiteli, tedy subjekty, které státní dluhopisy nakupují, jsou domácí jednotlivci a firmy, včetně komerčních bank. V tomto případě hovoříme o domácím dluhu. Státní dluhopisy však mohou být prodávány také do zahraničí, kdy hovoříme o vnějším dluhu. 17 Dluhové financování představuje drtivou většinu krytí deficitů. Druhou možností krytí deficitu je peněžní financování. Tato možnost je transformací deficitu do nárůstu monetární báze. 18 Pro lepší pochopení můžeme uvést, že se jedná o poskytnutí úvěru od centrální banky v podobě úvěrové emise peněz, případně o nákup státních dluhopisů přímo na prvotní aukci. V některých zemích je tento způsob financování ze zákona zakázaný. Centrální banka má možnost nakupovat státní dluhopisy na sekundárním trhu, kdy nakupuje cenné papíry ze svých rezerv a chová se jako komerční banka. Třetí možností, jak lze financovat deficit je z výnosů prodeje státních aktiv. Tzn. z prodeje vládních aktiv, kdy výtěžek je použit na financování deficitu. Jedná se např. o výnos z privatizace státního majetku nebo z rezerv vytvořených v předchozích letech. Také by se mohlo jednat o prodej kapitálového majetku státu. Tato možnost je v současné době značně omezena, neboť výše státních aktiv je limitována. 19 Dále musíme zmínit, že rozpočtový deficit je samozřejmě možné snížit tím, že se zvýší daně nebo tím, že se krátí výdaje státního rozpočtu. Tato řešení jsou však možná až v delším časovém období a vztahují se spíše k dlouhodobé fiskální nerovnováze. 17 Tzv. externalizace dluhu 18 Tzv. monetizace dluhu 19 Peková, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vydání, Praha: ASPI, a.s., 2008, s

17 2.3. Dlouhodobá fiskální nerovnováha Na začátku této kapitoly si upřesníme a odlišíme některé pojmy. K označení souboru státních finančních závazků jsou jak v teorii, tak v praxi, používána různá terminologická označení. Jedná se o pojmy veřejný dluh, státní dluh a vládní dluh. Nejlépe lze tyto termíny odlišit tak, že vymezíme, který subjekt je v dané situaci dlužníkem. Asi nejfrekventovaněji je používán pojem veřejný dluh, který je širší než jmenovaný státní dluh a zahrnuje dluh všech složek, které tvoří soustavu veřejných financí. Veřejný dluh zahrnuje jednak dluh centrální vlády, který budeme dále označovat také jako státní dluh, dále dluhy místní správy a samosprávy, což představuje především dluhy krajů a obcí a dále dluhy parafikálních fondů, jako je např. Fond zdravotního pojištění. Tato práce bude dále cílena na dluh centrální úrovně vlády, kdy budeme pracovat s pojmy státní dluh, případně s pojmem vládní dluh a to při analýzách situace na evropské úrovni. V obecném významu, zejména při vymezení teoretických pojmů, budeme používat i termínu veřejný dluh. Je nutné říci, že objem státního dluhu je prakticky ve všech zemích EU dominantní a s výjimkou několika zemí dosahuje podílu vyššího než 80 % z celkového objemu veřejného dluhu. 20 V této práci budou navíc zahrnuty do rozboru státy, které mají přibližně stejnou procentní výši objemu státního dluhu z celkové výše veřejného dluhu a porovnávané hodnoty tím budou souměřitelné. Veřejný dluh je úzce spjat s rozpočtovými deficity a to zejména deficity státního rozpočtu. Není však možné říci, že veřejný dluh je pouze kumulací minulých deficitů. Výše veřejného dluhu je také determinována mimorozpočtovými příčinami např. vládním převzetím finančních závazků jiných ekonomických subjektů, alternativami ke krytí rozpočtového deficitu, např. 20 Dvořák, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2008, s

18 výnosy z privatizace a faktem, že veřejný dluh je stavová veličina a tedy, že reálnou výši veřejného dluhu ovlivňují i další faktory jako je inflace, pohyb kurzu měny 21 a změna úrokových sazeb, která má vliv na náklady dluhové služby. 22 Veřejný dluh můžeme rozdělit podle více kriterií, kdy nejvýznamnější je rozdělení na dluh čistý a hrubý. První jmenovaný představuje celkový objem závazků určitého subjektu, snížený o objem jeho pohledávek. Hrubý dluh představuje celkový objem závazků bez ohledu na výši jeho pohledávek. U výše státního dluhu se běžně vyžívá spíše hrubý dluh a to i pro potřeby mezinárodního srovnávání, neboť v praxi se vyskytují následující problémy. Některé pohledávky státu můžeme označit jako nedobytné, což znační, že se fakticky nedají považovat za aktiva a také se liší metodiky vykazování státních aktiv mezi jednotlivými státy. Veřejný dluh můžeme dále rozdělit na vnitřní, tzn. že je umístěn v daném státě ve vnitřní měně a vnější, který je umístěn v zahraničí a to v zahraniční měně. Další běžné dělení je na dluh oficiální, který je veřejně vykazovaný a skrytý, který je velmi nebezpečný, neboť se jedná o případný dluh, který představují záruky státu za dluhy jiných subjektů. Velice významně dělení, a to zvláště pro management dluhu, je dělení podle doby splatnosti na dluh krátkodobý, který je splatný do jednoho roku, střednědobý, splatný do deseti let a dlouhodobý, s dobou splatnosti nad deset let. 23 Státní dluh je ve většině zemí kryt emisemi státních dluhopisů, které nakupují domácí i zahraniční subjekty. Forma dluhopisů může být jednak zaknihovaná, tzn. obligace jsou evidovány na účtech a stání dluh je zapsán do knihy státního dluhu. Další formou je listinná forma, tzn. státní dluhopisy jsou přímo vytištěny a jsou ve vlastnictví věřitelů. 21 K pojmu měnový kurz více viz. Fuchs, K., Tuleja, P. Základy ekonomie. 2. vydání, Praha: Ekopress, 2005, s Dvořák, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2008, s Peková, J. Veřejné finance, úvod do problematiky. 4. vydání, Praha: ASPI, a.s., 2008, s

19 Státní obligace se dělí dle doby splatnosti na státní pokladniční poukázky, které jsou emitovány se splatností 13, 26, 39 a 52 týdnů, střednědobé státní cenné papíry se splatností do deseti let. Tyto obligace většinou kryjí největší díl státního dluhu. Dále jsou vydávány dlouhodobé státní cenné papíry s dobou splatnosti nad deset let. Obligace mohou být jednak volně obchodovatelné na sekundárním trhu. Těchto je většina a primárně jsou rozprodávány na aukcích a tendrech finančním institucím, které si je mohou ponechat nebo prodat na sekundárním trhu. Dále máme neobchodovatelné obligace, které jsou nepřevoditelné. Ty jsou prodávány přímo obyvatelstvu, nadacím nebo neziskovým právnickým osobám Důsledky veřejného dluhu a možnosti řešení Negativní dopady veřejného dluhu jsou patrny v několika rovinách. Předně jsou to důsledky rozpočtové. Jedná se o faktor, který nemůže vláda bezprostředně ovlivnit. Jde o placení úroků z veřejného dluhu, který jsou vlády nuceny umořovat, kdy tyto výdaje v mnohých případech představují velkou část dalšího nárůstu veřejného dluhu. Dále se jedná o důsledky redistribuční. Ty představují nevyváženost, kdy příjemci úroků z veřejného dluhu jsou převážně bohaté subjekty. Fiskální důsledky spočívají v růstu podílu dluhu na HDP. Tím současně dochází ke snížení manévrovacího prostoru vlády pro případné stabilizační kroky. Dalším negativním důsledkem veřejného dluhu je změna struktury portfolia. Na kapitálových trzích jsou intenzivněji nabízeny státní obligace, což má za následek, že z nabídky jsou vytlačovány soukromé investice, neboť investor dává přednost jistější volbě zhodnocení svých prostředků prostřednictvím státních dluhopisů. Dalším, neméně podstatným, negativním důsledkem veřejného dluhu je velmi výrazný tlak na růst inflace. 24 Tamtéž, s

20 Možnosti řešení dluhu jsou do značné míry omezené a především nejsou mezi obyvateli populární. Jedná se o klausovské utahování opasků. Vhodná řešení lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu představuje využití vlivu pozitivních exogenních faktorů. Je možné využít vysoké tempo ekonomického růstu, které převyšuje reálnou úrokovou sazbu. Tento způsob je sice účinný, nicméně je jen stěží uskutečnitelný v době recese. Pozitivní vliv na snížení reálně výše veřejného dluhu má také vyšší tempo růstu inflace. Na druhé straně má však vyšší inflace negativní dopad na obyvatelstvo. Další možnost představuje prominutí dluhu. Ačkoliv toto opatření by bylo možno očekávat ve vztahu k nejchudším zemím světa, tak praxe na příkladu Řecka ukazuje, že prominout dluh je možno i vyspělému státu, pokud je tím sledován důležitý a globální zájem. Druhou skupinu vhodných řešení veřejného dluhu představují aktivní vládní opatření. V současné době asi vysněným způsobem řešení všech států EU by bylo dosažení přebytku státního rozpočtu a jeho využití ke splacení části dluhu. Dalším teoretickým a velmi nepopulárním opatřením je stanovení jednorázové daně z kapitálu a využití získaných prostředků ke splácení dluhu. Řešením, které spadá do oblasti aktivních vládních opatření, by byla monetizace dluhu nebo záměrné vyvolání inflace, což je ovšem v přímém rozporu s cíli centrální banky. Poslední možností by bylo odmítnutí dluhu, avšak s nedozírnými následky pro stát, který by tak učinil. Celosvětově by došlo k diskreditaci takového státu a jen stěží by se po tomto kroku mohl plnohodnotně zapojit do globálního obchodu. Popsaná řešení nastiňují, že splacení veřejného dluhu je věcí obtížnou a také časově náročnou. Navíc veškerá řešení komplikuje jejich nepopulárnost a obtížná politická průchodnost. Z tohoto důvodu se splácení oddaluje a často dochází k efektu tzv. rolování dluhu Splacení části veřejného dluhu emisí nových dluhopisů 20

21 Splacení veřejného dluhu je možné třemi způsoby. Prostřednictvím umořovacího fondu vytvářeného z přebytku rozpočtu a veřejných příjmů určených k úhradě dluhu. Dále konverzí dluhu, což znamená, že na dosud nesplacenou část dluhu je vydána další emise státních obligací. Možnost splacení konsolidací dluhu představuje změnu podmínek splacení státních cenných papírů a rozvržení splacení na více let. Zpravidla je krátkodobý dluh konsolidován na dluh dlouhodobý Metodika vykazování dluhu Pro potřeby práce je zapotřebí vyložit, jakým způsobem je státní dluh a deficit vykazován a to jak na úrovni České republiky, tak na úrovni EU. Deficit a vládní dluh je vykazován dvěma základními způsoby. První je metodikou Mezinárodního měnového fondu 27 GFS 1986, nově GFS Druhý je metodikou Eurostatu 28 ESA 95. Pro snadné pochopení můžeme uvést, že základní odlišnost mezi oběma metodikami je obdobná jako rozdíl mezi jednoduchým účetnictvím a podvojným účetnictví, které kromě peněžních toků sleduje také pohledávky a závazky. Za vykazování v metodice GFS 1986 je zodpovědné Ministerstvo financí. Je založena na bázi peněžních toků. Veškeré operace jsou sledovány na hotovostním principu, tedy v okamžiku, kdy je příslušná operace realizována. Jedná se o metodiku blízkou národní metodice sledování deficitu státního rozpočtu. Z tohoto důvodu je využívána ve fiskálních predikcích. Její výhodou je dostupnost dat v relativně krátkém čase a přímá vazba na schvalovaný státní rozpočet a rozpočty ostatních státních fondů. V této metodice je vykazováno saldo vládního 26 Tomášková, E. Veřejné finance. 1. vydání, Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Více k Mezinárodnímu měnovému fondu na stránkách: International monetary found [online] Dostupné z: < 28 Více k Eurostatu na stánkách: Eurostat [online] Dostupné z: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/> 21

22 sektoru. Ze strany MMF došlo k revizi této metodiky a byla vytvořena zcela nová GFS 2001, která začala být zaváděna v roce Tento standard se svou podstatou blíží metodice ESA 95 a vzájemné rozdíly se stírají. Klade ovšem vysoké nároky na vstupní data. Metodika Eurostatu ESA 95 pracuje s daty na akruálním principu. 29 Používá se při výpočtu maastrichtských kriterií vládního deficitu a dluhu. Kontrolu implementace provádí Eurostat a ten jí současně průběžně aktualizuje. V České republice je za dodržování tohoto standardu zodpovědný ČSÚ. Dokumenty předkládané orgánům EU jsou vykazovány v této podobě. ČSÚ podle této statistiky zpracovává statistiky za minulost Tento princip znamená, že nejsou sledovány pouze příjmy a výdaje daného období, ale také pohledávky a závazky 30 Ministerstvo financí ČR [online] Dostupné z: <http: 22

23 3. Státní dluh České republiky V předchozí části práce jsme definovali důležité pojmy, kterými byly především rozpočtová soustava, státní rozpočet, rozpočtový deficit, veřejný dluh a státní dluh. Tímto jsme si vytvořili teoretický základ pro další úvahy a analýzy. V této kapitole se budeme zabývat vývojem rozpočtového deficitu a státního dluhu v České republice a to od roku 1993, kdy vznikl samostatný stát, do roku Prvně si však vymezíme související základní zákonnou úpravu platnou v České republice Základní právní úprava Na úvod si vymezíme relevantní právní úpravu, která v České republice určuje fiskální pravidla a tím se také vztahuje k deficitům veřejných rozpočtů a státnímu dluhu. Pokud se na problém podíváme v nejobecnější rovině, tak základním zákonem souvisejícím s rozpočty je Ústava České republiky. 31 Zde je vymezeno postavení a pravomoc základních subjektů moci zákonodárné a výkonné, kteří se podílí na každoroční přípravě a schvalování státního rozpočtu. Dále je zde obecně vymezena územní samospráva, která vytváří rozpočty územních celků. Důležité je také základní vymezení postavení České národní banky. V této rovině můžeme k relevantní zákonné úpravě přiřadit také jednací řády Poslanecké sněmovny a Senátu. Podstatným je i kompetenční zákon, 32 který zřizuje jednotlivá ministerstva a mimo jiné stanovuje okruh působnosti MF. V tomto zákoně je stanoveno, že MF je ústředním orgánem pro státní rozpočet. 31 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 32 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 23

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 12. 12. 2013 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh plánu

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Struktura prezentace:

Struktura prezentace: Financování krajů Struktura prezentace: Krátké seznámení s územním uspořádáním České republiky Systém financování územní veřejné správy se zaměřením na financování krajů Hospodaření rozpočtů územních samosprávných

Více

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Analýza nemovitostí. 1. února 2010. Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový. Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Analýza nemovitostí 1. února 2010 Autoři: Bc. Tomáš Tyl, Mgr. Petr Syrový Schválil: Ing. Vladimír Fichtner 1 Obsah OBSAH... 2 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ... 2 1. NAŠE DOPORUČENÍ - ZÁVĚR... 3 2. NAŠE DOPORUČENÍ

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 31.10.2012 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv

IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv IV. Vývoj státních finančních aktiv a pasiv Vývoj státních finančních aktiv a pasiv za 1. pololetí 2010 charakterizují následující údaje : v mld. Kč S t a v k Změna za 1.1.2010 30.6.2010 1. pololetí 2010

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí-

Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Dluhová služba hl. m. Prahy k 30.6.2014 -mezidobí- Zpracoval: ROZ MHMP srpen 2014 Základní okruhy prezentace dluhové služby Vlastního hl. m. Prahy (VHMP) Vztahové schéma dluhové služby Dlouhodobé finanční

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad STANOVISKO KE ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA 1. POLOLETÍ 2014 LISTOPAD 2014 1 V Praze dne 18. 11. 2014 Sp. zn.: 170/14-NKU45/205/14 Stanovisko

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část

Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014. I. část Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2009 2014 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje přistoupil k aktualizaci Rozpočtového výhledu Karlovarského kraje. Platný

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311)

Povaha vstupních údajů hotovostní báze. Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Subsektor vládních institucí Ústřední vládní instituce (subsektor 1311) Povaha vstupních údajů hotovostní báze Pokrytí jednotek a) organizační složky státu (ústřední rozpočtové organizace) b) státní mimorozpočtové

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011

36. Den malých obcí. ení obcí a jejich financování rozpočtu. Ministerstvo financí ČR listopad 2011 36. Den malých obcí Zásady správn vného hospodařen ení obcí a jejich financování v návaznosti n na návrh n státn tního rozpočtu Ministerstvo financí ČR listopad 2011 CELOSTÁTNÍ INKASO VYBRANÝCH DAŇOVÝCH

Více

kol reorganizací více z pohledu

kol reorganizací více z pohledu Pár r poznámek k dnešní situaci kol reorganizací více z pohledu bankéře, než bývalého poradce a manažera Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Money Club Praha, 15. října 2009 Osnova Dnešní

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA

www.thunova.cz Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Kapitola 12 FISKÁLNÍ POLITIKA Fiskální politika: ovlivňování ekonomiky prostřednictvím veřejných rozpočtů (příjmů a výdajů) cílem je zajistit makroekonomickou stabilitu stabilní ekonomický růst, nízkou

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017

Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 Karlovarský kraj Rozpočtový výhled Karlovarského kraje pro období let 2015 2017 000 Komentář k návrhu rozpočtového výhledu Karlovarského kraje na roky 2015 2017 Ekonomický odbor Krajského úřadu Karlovarského

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat

Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat Předběžný termínový kalendář pro uveřejňování dat aktualizace: 15.12.2014 Kontaktní osoba Michael Rech Organizace Ministerstvo financí ČR, Letenská 15 118 00 Praha 1, Telefon +420 25704 2683 Fax +420 25704

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia. Září 2014

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia. Září 2014 Ministerstvo financí odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia Září 2014 10. říjen 2014 Ministerstvo financí Čtvrtletní informace o řízení dluhového

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více