VÝROČNÍ ZPRÁVA Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2 OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ RADA ÚDAJE O ČINNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ AKCIONÁŘI a ZÁKLADNÍ KAPITÁL...4 II. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY NEDISKRIMINAČNÍ PŘÍSTUP K TŘETÍM STRANÁM PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPRÁVA A PROVOZ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DISTRIBUCE PLYNU PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI ŘÍZENÍ RIZIK NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI VÝHLED III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VI. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VII. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK URČENÍ ZPRÁVY VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A PRÁVNICKÝCH OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Osoby ovládající osobu ovládanou nepřímo Osoba ovládající osobu ovládanou přímo Ovládaná osoba Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou Existující ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou Zaniklé ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou Smlouvy uzavřené v roce Dodatky uzavřené v roce Smlouvy zrušené v roce Soudní spory Jiné právní úkony Smlouvy uzavřené ovládanou osobou s propojenými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Smlouvy uzavřené v roce Dodatky uzavřené v roce Smlouvy zrušené v roce Soudní spory Jiné právní úkony Jiná plnění Kvantifikace vztahů v účetním období Směrnice koncernu Ostatní opatření učiněná v zájmu nebo na popud propojených osob uskutečněné ovládanou osobou Další skutečnosti VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY VIII. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 49 IX. POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY

3 I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA 3. ÚDAJE O ČINNOSTI 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 5. AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., (dále též Společnost) byla založena dne , jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a. s. Podnětem ke vzniku, dne zápisem do OR, bylo zákonem stanovené zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy, ve vazbě na úplné otevření trhu se zemním plynem v ČR od Obchodní firma: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500 PSČ: IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č. ú /2600 [provozní účet (investiční a ostatní platby, jistiny)] č. ú /2600 [platby za distribuci plynu (zúčtovací platby, dobropisy, vrubopisy, platby záloh)] Tel: Fax: ID datové schránky: w9qfskt Obchodní kanceláře: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1 U Plynárny 500, budova č. 37, Praha 4 2. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K bylo složení představenstva následující: Ladislav Pospíšil předseda představenstva Ing. Lubomír Štěpán místopředseda představenstva Ing. Miloš Houzar člen představenstva K bylo složení dozorčí rady následující: Eckart Baum předseda dozorčí rady Ing. Milan Fafejta místopředseda dozorčí rady Dr. František Kotula člen dozorčí rady Ing. Vladislav Mareček člen dozorčí rady Jindřich Zenger člen dozorčí rady Michal Zavadil člen dozorčí rady 3. ÚDAJE O ČINNOSTI Společnost je držitelem licence pro distribuci plynu, udělenou Energetickým regulačním úřadem a v rámci své činnosti nabízí zákazníkům kompletní služby v oblasti distribuce zemního plynu na území hlavního města Prahy a přilehlých obcí. 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ distribuce plynu; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 5. AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL 100% vlastníkem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je Pražská plynárenská, a. s. Základní kapitál je rozdělen na akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě znějících na jméno. 4

5 II. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 2. NEDISKRIMINAČNÍ PŘÍSTUP K TŘETÍM STRANÁM 3. PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 5. SPRÁVA A PROVOZ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 6. DISTRIBUCE PLYNU 7. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 9. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 10. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI 11. ŘÍZENÍ RIZIK 12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 13. VÝHLED 5

6 1. PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Společnost podnikala v rámci licence na distribuci zemního plynu udělené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) po splnění všech podmínek pro její udělení. Licencovanou činnost Společnost vykonávala tak, aby byla zajištěna spolehlivá a trvale bezpečná distribuce zemního plynu. Společnost přijala opatření zajišťující aplikaci všech změn vyplývajících z novel energetické legislativy. V souladu s 59 energetického zákona Společnost vydala a průběžně zajišťuje aktuálnost dokumentu Řád provozovatele distribuční soustavy (dále jen Řád). Řád specifikuje obchodně-technické podmínky pro poskytování veškerých distribučních služeb, které vyplývají z platné licence na distribuci plynu a jsou závazné jak pro Společnost, tak i pro všechny dotčené plynárenské podnikatele, všechny fyzické a právnické osoby, které využívají distribuční služby Společnosti. Řád tvoří nedílnou součást smlouvy o distribuci plynu a byl schválen ERÚ. 2. NEDISKRIMINAČNÍ PŘÍSTUP K TŘETÍM STRANÁM Zákonem stanovenou povinnost o nediskriminačním přístupu ke všem účastníkům trhu s plynem Společnost zajišťuje prostřednictvím plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční soustavy. Společnost uvedený dokument přijala svým vnitřním předpisem a následně spolu s pravidelnými ročními zprávami o jeho plnění zveřejnila na svých webových stránkách. Za rok 2011 nevznikla potřeba řešit žádný případ diskriminačního přístupu. 3. PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 LEDEN nabyla účinnosti vyhláška č. 370/2010 Sb., novelizující vyhlášku č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem DUBEN Společnost odevzdala zprávu o plnění Programu opatření PPD, a. s., za rok 2010 ERÚ a MPO nabyla účinnosti vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství KVĚTEN ERÚ vydal Společnosti aktualizovanou licenci na distribuci plynu nabyla účinnosti vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu ČERVEN Valná hromada společnosti byl ERÚ schválen nový Řád provozovatele distribuční soustavy PPD, a. s. ČERVENEC nabyla účinnosti některá ustanovení vyhlášky č. 370/2010 Sb., novelizující vyhlášku č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem SRPEN nabyl účinnosti zákon č. 211/2011 Sb., novelizující zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ŘÍJEN zvolení p. Eckara Bauma do funkce předsedy dozorčí rady společnosti a Ing. Milana Fafejty do funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti LISTOPAD nabyl účinnosti zákon č. 299/2011 Sb., novelizující zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) byly stanoveny ceny za distribuci plynu pro rok 2012 Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2011 ze dne o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu PROSINEC nabyla účinnosti vyhláška č. 393/2011 Sb., novelizující vyhlášku č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetice a postupech pro 6

7 regulaci cen nabyla účinnosti vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb nabyla účinnosti vyhláška č. 392/2011 Sb., novelizující vyhlášku č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 4. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Struktura hospodářského výsledku - zpracováno dle CAS (České účetní standardy): v mil. Kč Skutečnost 2011 v mil. EUR Provozní výnosy 2 172,8 88,4 Provozní náklady 1 123,4 45,7 EBITDA 1 049,4 42,7 Odpisy 387,8 15,77 EBIT 661,6 26,9 Hospodářský výsledek z finančních operací 1,5 0,1 EBT Výsledek hospodaření před zdaněním 663,1 27,0 EAT Výsledek hospodaření po zdanění 567,1 23,1 Finanční výdaje na investice 524,8 21,3 Pro přepočet Kč/EUR je použit průměrný kurs za rok 2011, který je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 24,586 Kč/EUR. Hospodářský výsledek Společnost dosáhla v roce 2011 zisku po zdanění ve výši 567,1 mil. Kč, což bylo ovlivněno zejména naplněním předpokládaných výnosů z distribuce plynu a snížením nákladů souvisejících s distribucí plynu. Investice V roce 2011 byly realizovány investice v celkové výši 524,8 mil. Kč. Struktura investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Investice 2011 (mil. Kč) Stavební úpravy plynárenských zařízení 310,9 Nové stavby plynárenských zařízení 37,5 Odkupy plynárenských zařízení 38,6 Odkupy pozemků pod regulačními stanicemi 90,1 Měření 32,6 Ostatní investice 15,1 Investice celkem 524,8 7

8 5. SPRÁVA A PROVOZ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Distribuční soustava Společnosti byla provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne 1. ledna 2007, aktualizované dodatkem č. 005 ze dne 1. října 2011, udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu s novelizovaným zněním zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. V průběhu roku nevznikla žádná mimořádná událost. Provozně technická situace K provozovala Společnost km plynovodních sítí, 247 regulačních stanic a 8457 domovních regulátorů. Podle jednotlivých tlakových hladin činila délka plynovodů včetně přípojek (v km): Protikorozní ochrana VTL STL NTL Celkem Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., klade velký důraz zejména na ochranu VTL plynovodní soustavy. Prostřednictvím 44 stanic katodické ochrany a 7 ks elektrických polarizačních drenáží je chráněno 97,18 % z provozovaných VTL plynovodů. Zhodnocení roku 2011 z hlediska zabezpečení provozu a zásobování plynem V průběhu celého roku bylo zásobování zemním plynem plynulé a bezpečné. Pro zajištění bezpečného provozu plynárenských zařízení byla prováděna průběžná kontrola těsnosti sítě a související kontroly v ročním cyklu, v návaznosti na příslušnou legislativu. Dalším faktorem pro zajištění bezpečného provozu bylo diagnostické sledování stavu plynovodní sítě. Příznivým faktorem při obnově plynárenských zařízení a pro zvyšování provozní bezpečnosti a spolehlivosti distribuční sítě bylo používání polyethylenového potrubí. Zvýšení přepravní kapacity NTL plynovodů je průběžně řešeno převodem systému na vyšší tlakovou hladinu s následnou možností rozšíření stávajících odběrů a připojení dalších potenciálních zákazníků. 6. DISTRIBUCE PLYNU Distribuce plynu prostřednictvím distribuční soustavy je licencovanou činností provozovatele distribuční soustavy, hlavním předmětem jeho podnikání, a zajišťuje Společnosti zásadní ekonomický přínos. V souladu s energetickým zákonem podléhá činnost provozovatele distribuční soustavy cenové regulaci, kterou vykonává ERÚ. V souladu s platnou legislativou stanovil ERÚ Společnosti pro rok 2011 maximální povolené výnosy z licencované činnosti, které byly realizovány prostřednictvím cen za distribuci plynu. Pevné ceny za distribuci plynu a podmínky byly zveřejněny Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 3/2010 ze dne , o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu, s účinností od K evidovala Společnost uzavřenou smlouvu o distribuci plynu se 40 obchodníky s plynem. Dále byly k tomuto datu evidovány 3 uzavřené smlouvy o distribuci plynu se zákazníky, kteří nevyužívali smluv o sdružených službách dodávek plynu. Množství distribuované energie Skutečnost 2011 tis. MWh mil. m 3 Množství ,4 961,6 8

9 teplota ( C) Tržby z distribuce Skutečnost 2011 mil. Kč mil. Tržby 1 996,5 81,2 Porovnání teplot v roce 2011 s dlouhodobými teplotními průměry v jednotlivých měsících roku prům. teplota za 10 let v C rozdíl 4-0,5 0,9 5 0,9-1,4 6 4,6 1,0 2 10,5 1,7 0 14,7 0,3 5 18,3 0,2 8 19,8-2,0 3 19,2 0,1 9 14,7 1,2 2 9,0 0,2 5 4,8-1,3 9 0,6 3,3 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Porovnání průměrných měsíčních teplot prům. teplota v roce 2011 v C prům. teplota za 10 let v C Segmentace trhu Distribuované množství plynu tis. MWh Velkoodběr 2 955,9 Střední odběr 1 851,2 Maloodběr 2 059,9 Domácnosti 3 319,4 Celkem ,4 7. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA K bylo v evidenčním stavu Společnosti 142 zaměstnanců. Společnost využívala jednotnou koncepci personální a mzdové politiky zaměstnanců koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sociální politika V roce 2011 Společnost využívala jednotný sociální program koncernu Pražská plynárenská, a.s., a naplňovala dohody koncernové Kolektivní smlouvy. 9

10 8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost svou činností ovlivňuje životní prostředí jen velmi nepatrně. Naopak svou aktivitou a podporou v oblasti využívání zemního plynu přispívá ke snižování znečištění ovzduší měst a obcí. Strategie Společnosti je v oblasti ekologie prioritně orientována na dodržování legislativy ve všech sférách ochrany životního prostředí s cílem zabránit ohrožení životního prostředí a minimalizovat případná ekologická rizika. V roce 2011 nebyl provoz distribuční soustavy narušen žádnými mimořádnými situacemi, které by měly dopad na životní prostředí. Ze strany správních úřadů nebyla vůči Společnosti uplatněna žádná sankční opatření. 9. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost v roce 2011 nevyvíjela aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 10. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI Společnost nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 11. ŘÍZENÍ RIZIK Účelem systému řízení rizik je zmapování a následná eliminace rizik, která Společnosti vznikají při jejích činnostech, zejména ve vazbě na její ekonomické výsledky. Katalog rizik Společnosti byl zpracován v roce Systém řízení rizik zahrnuje ošetření rizik externích, finančních, operativních, strategických, tržních a ostatních. Rizikový výbor, zabývající se řízením a ošetřením rizik, je složen ze zástupců managementu. 12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Po rozvahovém dni došlo k personální změně v představenstvu společnosti. Dne skončil pan Ladislav Pospíšil výkon funkce předsedy představenstva a následně ke dni ukončil pracovní poměr. Dne představenstvo společnosti zvolilo do funkce předsedy představenstva Ing. Miloše Houzara, který byl s účinností od jmenován do funkce ředitele společnosti. Dne jediný akcionář společnosti zvolil Ing. Jaroslava Medvece členem představenstva Společnosti, který byl s účinností od jmenován do funkce obchodního ředitele. 13. VÝHLED Hlavním cílem Společnosti v roce 2012 i nadále zůstává zajištění spolehlivého a bezpečného provozu plynárenského zařízení. Důraz bude kladen zejména na obnovu plynárenských zařízení a obnovu měřicích zařízení. Velká pozornost bude věnována zkvalitňování poskytovaných služeb. 10

11 III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 17

18 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Základní informace o Společnosti Název účetní jednotky: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen Společnost ) Právní forma: Akciová společnost Datum vzniku Společnosti: 7. prosince 2005 Sídlo účetní jednotky: U Plynárny 500 Praha 4 PSČ Identifikační číslo: Předmět podnikání: Hlavním předmětem podnikání Společnosti je distribuce plynu. Základní kapitál: tis. Kč Složení představenstva k 31. prosinci 2011 a k 31. prosinci 2010 bylo následující: Ladislav Pospíšil Ing. Lubomír Štěpán Ing. Miloš Houzar Funkce předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2011 a k 31. prosinci 2010 bylo následující: Eckart Baum Ing. Milan Fafejta Jindřich Zenger Dr. František Kotula Ing. Vladislav Mareček Michal Zavadil Funkce předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 18

19 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračování) Organizační struktura Společnosti 2 ÚČETNÍ POSTUPY Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. a) Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 5 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 19

20 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) a) Dlouhodobý nehmotný majetek (pokračování) Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena přesahuje 60 tis. Kč, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Kategorie majetku Odpisová sazba Software 25 % Ocenitelná práva 25 % Zřizovací výdaje 20 % Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 25 % Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou od 5 do 60 tis. Kč 50 % Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Záporný goodwill, který vznikl při vkladu části podniku k 1. lednu 2007, představuje rozdíl mezi oceněním nabytého podniku ve smyslu obchodního zákoníku podle posudku znalce a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwill se odpisuje rovnoměrně po dobu 5 let. Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč za položku je účtován do nákladů při spotřebě. b) Dlouhodobý hmotný majetek Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. 20

21 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) b) Dlouhodobý hmotný majetek (pokračování) Dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena přesahuje 40 tis. Kč, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Kategorie majetku Odpisová sazba Budovy (vyjma budov regulačních stanic) 2,0 % Budovy regulačních stanic 3,3 % Plynovody, plynovodní přípojky 2,5 % Regulační stanice-technologie 10,0 % Plynoměry 10,0 % Výpočetní technika 25,0 % Motorová vozidla osobní 25,0 % Samostatné movité věci s pořizovací cenou od 10 do 40 tis. Kč 50,0 % Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno. Hmotný majetek v pořizovací ceně do 10 tis. Kč za položku je účtován do nákladů při spotřebě. c) Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru. Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám se tvoří na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. d) Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami. 21

22 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) e) Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně, a tudíž tyto položky majetku přepočítává devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. f) Rezervy Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka. g) Zaměstnanecké požitky Na nevybranou dovolenou, odměny a bonusy zaměstnanců Společnost vytváří rezervu. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění. h) Výnosy Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. i) Leasing a pronájem Pořizovací cena majetku získaného formou finančního, operativního leasingu nebo pronájmu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky a nájemné jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu nebo pronájmu. Budoucí leasingové splátky a nájemné, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. 22

23 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) j) Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s výjimkou záporného goodwillu. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. k) Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv, členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce Transakce se spřízněnými stranami. l) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zachyceny v účetních výkazech. m) Změny účetních postupů V účetním období 2011 nedošlo k žádným změnám ve způsobech oceňování, způsobech odpisování a postupech účtování. 23

24 3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY a) Dlouhodobý nehmotný majetek 2011 (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA 1. ledna 2011 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2011 Zřizovací výdaje Software Ochranná známka Goodwill Studie Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem OPRÁVKY 1. ledna 2011 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2011 Zřizovací výdaje Software Ochranná známka Goodwill Studie Celkem Zůstatková hodnota (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA 1. ledna 2010 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2010 Zřizovací výdaje Ochranná známka Goodwill Studie Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem OPRÁVKY 1. ledna 2010 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2010 Zřizovací výdaje Ochranná známka Goodwill Studie Celkem Zůstatková hodnota Společnost nepořídila v roce 2010 a 2011 žádný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 5 tis. Kč, který by byl účtovaný přímo do nákladů a evidovaný v operativní evidenci. b) Záporný goodwill Na základě Direktivy Evropské unie a energetického zákona Pražská plynárenská, a.s. provedla k oddělení distribuční soustavy, kterou ve formě nepeněžitého vkladu vložila do Společnosti. Hodnota záporného goodwillu vznikla rozdílem přeceněných čistých aktiv ve výši tis. Kč a oceněním části podniku metodou DCF ve výši tis. Kč na základě znaleckého posudku a zohledněním odloženého daňového závazku z vkladu ve výši tis. Kč. Měsíční odpis záporného goodwillu činí tis. Kč. Odpisování probíhá celkem 5 let. 24

25 3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (pokračování) c) Dlouhodobý hmotný majetek 2011 (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA 1. ledna 2011 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2011 Pozemky Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiná hmotná aktiva Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy Celkem OPRÁVKY 1. ledna 2011 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2011 Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiná hmotná aktiva Celkem Zůstatková hodnota (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA 1. ledna 2010 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2010 Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiná hmotná aktiva Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy Celkem OPRÁVKY 1. ledna 2010 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2010 Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiná hmotná aktiva Celkem Zůstatková hodnota Společnost pořídila v roce 2011 hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 10 tis. Kč, který byl účtovaný přímo do nákladů a evidovaný v operativní evidenci, v celkové částce 107 tis. Kč (2010: 85 tis. Kč). d) Pohledávky Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2011 činily tis. Kč (k 31. prosinci 2010: tis. Kč). Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2011 činila 391 tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 55 tis. Kč). Pohledávky za ovládající osobou představují zůstatek cash-poolingu, který k 31. prosinci 2011 činil tis. Kč (k 31. prosinci 2010: tis. Kč). 25

26 3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (pokračování) d) Pohledávky (pokračování) Pohledávky a závazky z titulu DPH z přijatých a poskytnutých záloh jsou vzájemně započteny a vykázány netto jako jiné pohledávky k 31. prosinci 2011 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2010: ). Dohadné účty aktivní zahrnují dohad na nevyfakturovanou distribuci plynu k 31. prosinci 2011 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2010: tis. Kč). e) Vlastní kapitál Přehled změn vlastního kapitálu (v tis. Kč) Změny / zůstatky Zákl. kapitál Zákonný rezervní fond Ost. fondy ze zisku Nerozdělený zisk VH ve schval. řízení/vh běž. období VK celkem Zůstatky k 1. lednu Rozdělení VH za účetní období Dividendy Tantiémy Ostatní změny Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatky k 31. prosinci Rozdělení VH za účetní období Dividendy Tantiémy Ostatní změny Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatky k 31. prosinci Společnost je plně vlastněna společností Pražská plynárenská, a.s., která vlastní ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě tis. Kč. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Dne 25. května 2011 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2010 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2010 ve výši tis. Kč. f) Rezervy (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2010 Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Rezervy celkem Rezerva na daň z příjmů je ve výkazech započtena se zaplacenými zálohami a je vykázaná v netto hodnotě. Ostatní rezervy zahrnují rezervu na nevyčerpanou dovolenou a odměny zaměstnanců. 26

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S. VÝROČNÍ 2012 ZPRÁVA MĚŘENÍ DODÁVEK PLYNU, A.S. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 5 2. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA... 5 3. ÚDAJE O ČINNOSTI... 5 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ...

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, A.S., ČLEN KONCERNU PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, A.S., ČLEN KONCERNU PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ DISTRIBUCE, A.S., ČLEN KONCERNU PRAŢSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 II. 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 4 2. PŘEDSTAVENSTVO A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Výroční zpráva. Člen skupiny

Výroční zpráva. Člen skupiny Výroční zpráva Člen skupiny Obsah Základní informace o společnosti. 3 Úvodní slovo předsedy představenstva. 3 Orgány společnosti 4 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 1. OBECNÉ

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více