VÝROČNÍ ZPRÁVA Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2 OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ RADA ÚDAJE O ČINNOSTI PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ AKCIONÁŘI a ZÁKLADNÍ KAPITÁL...4 II. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY NEDISKRIMINAČNÍ PŘÍSTUP K TŘETÍM STRANÁM PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPRÁVA A PROVOZ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DISTRIBUCE PLYNU PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI ŘÍZENÍ RIZIK NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI VÝHLED III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY V. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY VI. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VII. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK URČENÍ ZPRÁVY VYMEZENÍ OVLÁDAJÍCÍ OSOBY A PRÁVNICKÝCH OSOB OVLÁDANÝCH STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU Osoby ovládající osobu ovládanou nepřímo Osoba ovládající osobu ovládanou přímo Ovládaná osoba Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou Existující ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou Zaniklé ovládané osoby ovládané stejnou ovládající osobou POPIS VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Smlouvy uzavřené mezi ovládající a ovládanou osobou Smlouvy uzavřené v roce Dodatky uzavřené v roce Smlouvy zrušené v roce Soudní spory Jiné právní úkony Smlouvy uzavřené ovládanou osobou s propojenými osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Smlouvy uzavřené v roce Dodatky uzavřené v roce Smlouvy zrušené v roce Soudní spory Jiné právní úkony Jiná plnění Kvantifikace vztahů v účetním období Směrnice koncernu Ostatní opatření učiněná v zájmu nebo na popud propojených osob uskutečněné ovládanou osobou Další skutečnosti VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY VIII. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 49 IX. POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY

3 I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA 3. ÚDAJE O ČINNOSTI 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ 5. AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., (dále též Společnost) byla založena dne , jako dceřiná společnost Pražské plynárenské, a. s. Podnětem ke vzniku, dne zápisem do OR, bylo zákonem stanovené zajištění nezávislosti provozovatele distribuční soustavy, ve vazbě na úplné otevření trhu se zemním plynem v ČR od Obchodní firma: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sídlo: Praha 4, U Plynárny 500 PSČ: IČ: DIČ: CZ Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka č Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č. ú /2600 [provozní účet (investiční a ostatní platby, jistiny)] č. ú /2600 [platby za distribuci plynu (zúčtovací platby, dobropisy, vrubopisy, platby záloh)] Tel: Fax: ID datové schránky: w9qfskt Obchodní kanceláře: Jungmannova 31, Palác Adria, Praha 1 U Plynárny 500, budova č. 37, Praha 4 2. PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADA K bylo složení představenstva následující: Ladislav Pospíšil předseda představenstva Ing. Lubomír Štěpán místopředseda představenstva Ing. Miloš Houzar člen představenstva K bylo složení dozorčí rady následující: Eckart Baum předseda dozorčí rady Ing. Milan Fafejta místopředseda dozorčí rady Dr. František Kotula člen dozorčí rady Ing. Vladislav Mareček člen dozorčí rady Jindřich Zenger člen dozorčí rady Michal Zavadil člen dozorčí rady 3. ÚDAJE O ČINNOSTI Společnost je držitelem licence pro distribuci plynu, udělenou Energetickým regulačním úřadem a v rámci své činnosti nabízí zákazníkům kompletní služby v oblasti distribuce zemního plynu na území hlavního města Prahy a přilehlých obcí. 4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ distribuce plynu; pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 5. AKCIONÁŘI A ZÁKLADNÍ KAPITÁL 100% vlastníkem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., je Pražská plynárenská, a. s. Základní kapitál je rozdělen na akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč v listinné podobě znějících na jméno. 4

5 II. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 2. NEDISKRIMINAČNÍ PŘÍSTUP K TŘETÍM STRANÁM 3. PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 5. SPRÁVA A PROVOZ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY 6. DISTRIBUCE PLYNU 7. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA 8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 9. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 10. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI 11. ŘÍZENÍ RIZIK 12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 13. VÝHLED 5

6 1. PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Společnost podnikala v rámci licence na distribuci zemního plynu udělené Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) po splnění všech podmínek pro její udělení. Licencovanou činnost Společnost vykonávala tak, aby byla zajištěna spolehlivá a trvale bezpečná distribuce zemního plynu. Společnost přijala opatření zajišťující aplikaci všech změn vyplývajících z novel energetické legislativy. V souladu s 59 energetického zákona Společnost vydala a průběžně zajišťuje aktuálnost dokumentu Řád provozovatele distribuční soustavy (dále jen Řád). Řád specifikuje obchodně-technické podmínky pro poskytování veškerých distribučních služeb, které vyplývají z platné licence na distribuci plynu a jsou závazné jak pro Společnost, tak i pro všechny dotčené plynárenské podnikatele, všechny fyzické a právnické osoby, které využívají distribuční služby Společnosti. Řád tvoří nedílnou součást smlouvy o distribuci plynu a byl schválen ERÚ. 2. NEDISKRIMINAČNÍ PŘÍSTUP K TŘETÍM STRANÁM Zákonem stanovenou povinnost o nediskriminačním přístupu ke všem účastníkům trhu s plynem Společnost zajišťuje prostřednictvím plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční soustavy. Společnost uvedený dokument přijala svým vnitřním předpisem a následně spolu s pravidelnými ročními zprávami o jeho plnění zveřejnila na svých webových stránkách. Za rok 2011 nevznikla potřeba řešit žádný případ diskriminačního přístupu. 3. PODSTATNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 LEDEN nabyla účinnosti vyhláška č. 370/2010 Sb., novelizující vyhlášku č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem DUBEN Společnost odevzdala zprávu o plnění Programu opatření PPD, a. s., za rok 2010 ERÚ a MPO nabyla účinnosti vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství KVĚTEN ERÚ vydal Společnosti aktualizovanou licenci na distribuci plynu nabyla účinnosti vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu ČERVEN Valná hromada společnosti byl ERÚ schválen nový Řád provozovatele distribuční soustavy PPD, a. s. ČERVENEC nabyla účinnosti některá ustanovení vyhlášky č. 370/2010 Sb., novelizující vyhlášku č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem SRPEN nabyl účinnosti zákon č. 211/2011 Sb., novelizující zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ŘÍJEN zvolení p. Eckara Bauma do funkce předsedy dozorčí rady společnosti a Ing. Milana Fafejty do funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti LISTOPAD nabyl účinnosti zákon č. 299/2011 Sb., novelizující zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) byly stanoveny ceny za distribuci plynu pro rok 2012 Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 4/2011 ze dne o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu PROSINEC nabyla účinnosti vyhláška č. 393/2011 Sb., novelizující vyhlášku č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetice a postupech pro 6

7 regulaci cen nabyla účinnosti vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb nabyla účinnosti vyhláška č. 392/2011 Sb., novelizující vyhlášku č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 4. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Struktura hospodářského výsledku - zpracováno dle CAS (České účetní standardy): v mil. Kč Skutečnost 2011 v mil. EUR Provozní výnosy 2 172,8 88,4 Provozní náklady 1 123,4 45,7 EBITDA 1 049,4 42,7 Odpisy 387,8 15,77 EBIT 661,6 26,9 Hospodářský výsledek z finančních operací 1,5 0,1 EBT Výsledek hospodaření před zdaněním 663,1 27,0 EAT Výsledek hospodaření po zdanění 567,1 23,1 Finanční výdaje na investice 524,8 21,3 Pro přepočet Kč/EUR je použit průměrný kurs za rok 2011, který je vypočten jako průměr všech denních kurzů a činí 24,586 Kč/EUR. Hospodářský výsledek Společnost dosáhla v roce 2011 zisku po zdanění ve výši 567,1 mil. Kč, což bylo ovlivněno zejména naplněním předpokládaných výnosů z distribuce plynu a snížením nákladů souvisejících s distribucí plynu. Investice V roce 2011 byly realizovány investice v celkové výši 524,8 mil. Kč. Struktura investic do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Investice 2011 (mil. Kč) Stavební úpravy plynárenských zařízení 310,9 Nové stavby plynárenských zařízení 37,5 Odkupy plynárenských zařízení 38,6 Odkupy pozemků pod regulačními stanicemi 90,1 Měření 32,6 Ostatní investice 15,1 Investice celkem 524,8 7

8 5. SPRÁVA A PROVOZ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Distribuční soustava Společnosti byla provozována na základě licence na distribuci plynu č ze dne 1. ledna 2007, aktualizované dodatkem č. 005 ze dne 1. října 2011, udělené Energetickým regulačním úřadem v souladu s novelizovaným zněním zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění. V průběhu roku nevznikla žádná mimořádná událost. Provozně technická situace K provozovala Společnost km plynovodních sítí, 247 regulačních stanic a 8457 domovních regulátorů. Podle jednotlivých tlakových hladin činila délka plynovodů včetně přípojek (v km): Protikorozní ochrana VTL STL NTL Celkem Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., klade velký důraz zejména na ochranu VTL plynovodní soustavy. Prostřednictvím 44 stanic katodické ochrany a 7 ks elektrických polarizačních drenáží je chráněno 97,18 % z provozovaných VTL plynovodů. Zhodnocení roku 2011 z hlediska zabezpečení provozu a zásobování plynem V průběhu celého roku bylo zásobování zemním plynem plynulé a bezpečné. Pro zajištění bezpečného provozu plynárenských zařízení byla prováděna průběžná kontrola těsnosti sítě a související kontroly v ročním cyklu, v návaznosti na příslušnou legislativu. Dalším faktorem pro zajištění bezpečného provozu bylo diagnostické sledování stavu plynovodní sítě. Příznivým faktorem při obnově plynárenských zařízení a pro zvyšování provozní bezpečnosti a spolehlivosti distribuční sítě bylo používání polyethylenového potrubí. Zvýšení přepravní kapacity NTL plynovodů je průběžně řešeno převodem systému na vyšší tlakovou hladinu s následnou možností rozšíření stávajících odběrů a připojení dalších potenciálních zákazníků. 6. DISTRIBUCE PLYNU Distribuce plynu prostřednictvím distribuční soustavy je licencovanou činností provozovatele distribuční soustavy, hlavním předmětem jeho podnikání, a zajišťuje Společnosti zásadní ekonomický přínos. V souladu s energetickým zákonem podléhá činnost provozovatele distribuční soustavy cenové regulaci, kterou vykonává ERÚ. V souladu s platnou legislativou stanovil ERÚ Společnosti pro rok 2011 maximální povolené výnosy z licencované činnosti, které byly realizovány prostřednictvím cen za distribuci plynu. Pevné ceny za distribuci plynu a podmínky byly zveřejněny Cenovým rozhodnutím ERÚ č. 3/2010 ze dne , o cenách regulovaných služeb souvisejících s dodávkou plynu, s účinností od K evidovala Společnost uzavřenou smlouvu o distribuci plynu se 40 obchodníky s plynem. Dále byly k tomuto datu evidovány 3 uzavřené smlouvy o distribuci plynu se zákazníky, kteří nevyužívali smluv o sdružených službách dodávek plynu. Množství distribuované energie Skutečnost 2011 tis. MWh mil. m 3 Množství ,4 961,6 8

9 teplota ( C) Tržby z distribuce Skutečnost 2011 mil. Kč mil. Tržby 1 996,5 81,2 Porovnání teplot v roce 2011 s dlouhodobými teplotními průměry v jednotlivých měsících roku prům. teplota za 10 let v C rozdíl 4-0,5 0,9 5 0,9-1,4 6 4,6 1,0 2 10,5 1,7 0 14,7 0,3 5 18,3 0,2 8 19,8-2,0 3 19,2 0,1 9 14,7 1,2 2 9,0 0,2 5 4,8-1,3 9 0,6 3,3 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Porovnání průměrných měsíčních teplot prům. teplota v roce 2011 v C prům. teplota za 10 let v C Segmentace trhu Distribuované množství plynu tis. MWh Velkoodběr 2 955,9 Střední odběr 1 851,2 Maloodběr 2 059,9 Domácnosti 3 319,4 Celkem ,4 7. PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKA K bylo v evidenčním stavu Společnosti 142 zaměstnanců. Společnost využívala jednotnou koncepci personální a mzdové politiky zaměstnanců koncernu Pražská plynárenská, a.s. Sociální politika V roce 2011 Společnost využívala jednotný sociální program koncernu Pražská plynárenská, a.s., a naplňovala dohody koncernové Kolektivní smlouvy. 9

10 8. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Společnost svou činností ovlivňuje životní prostředí jen velmi nepatrně. Naopak svou aktivitou a podporou v oblasti využívání zemního plynu přispívá ke snižování znečištění ovzduší měst a obcí. Strategie Společnosti je v oblasti ekologie prioritně orientována na dodržování legislativy ve všech sférách ochrany životního prostředí s cílem zabránit ohrožení životního prostředí a minimalizovat případná ekologická rizika. V roce 2011 nebyl provoz distribuční soustavy narušen žádnými mimořádnými situacemi, které by měly dopad na životní prostředí. Ze strany správních úřadů nebyla vůči Společnosti uplatněna žádná sankční opatření. 9. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE Společnost v roce 2011 nevyvíjela aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 10. ORGANIZAČNÍ SLOŽKY SPOLEČNOSTI Společnost nemá ve výpisu z obchodního rejstříku zapsány žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 11. ŘÍZENÍ RIZIK Účelem systému řízení rizik je zmapování a následná eliminace rizik, která Společnosti vznikají při jejích činnostech, zejména ve vazbě na její ekonomické výsledky. Katalog rizik Společnosti byl zpracován v roce Systém řízení rizik zahrnuje ošetření rizik externích, finančních, operativních, strategických, tržních a ostatních. Rizikový výbor, zabývající se řízením a ošetřením rizik, je složen ze zástupců managementu. 12. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI Po rozvahovém dni došlo k personální změně v představenstvu společnosti. Dne skončil pan Ladislav Pospíšil výkon funkce předsedy představenstva a následně ke dni ukončil pracovní poměr. Dne představenstvo společnosti zvolilo do funkce předsedy představenstva Ing. Miloše Houzara, který byl s účinností od jmenován do funkce ředitele společnosti. Dne jediný akcionář společnosti zvolil Ing. Jaroslava Medvece členem představenstva Společnosti, který byl s účinností od jmenován do funkce obchodního ředitele. 13. VÝHLED Hlavním cílem Společnosti v roce 2012 i nadále zůstává zajištění spolehlivého a bezpečného provozu plynárenského zařízení. Důraz bude kladen zejména na obnovu plynárenských zařízení a obnovu měřicích zařízení. Velká pozornost bude věnována zkvalitňování poskytovaných služeb. 10

11 III. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 IV. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 17

18 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE Základní informace o Společnosti Název účetní jednotky: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen Společnost ) Právní forma: Akciová společnost Datum vzniku Společnosti: 7. prosince 2005 Sídlo účetní jednotky: U Plynárny 500 Praha 4 PSČ Identifikační číslo: Předmět podnikání: Hlavním předmětem podnikání Společnosti je distribuce plynu. Základní kapitál: tis. Kč Složení představenstva k 31. prosinci 2011 a k 31. prosinci 2010 bylo následující: Ladislav Pospíšil Ing. Lubomír Štěpán Ing. Miloš Houzar Funkce předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2011 a k 31. prosinci 2010 bylo následující: Eckart Baum Ing. Milan Fafejta Jindřich Zenger Dr. František Kotula Ing. Vladislav Mareček Michal Zavadil Funkce předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady 18

19 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračování) Organizační struktura Společnosti 2 ÚČETNÍ POSTUPY Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách. a) Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 5 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. 19

20 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) a) Dlouhodobý nehmotný majetek (pokračování) Dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena přesahuje 60 tis. Kč, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Kategorie majetku Odpisová sazba Software 25 % Ocenitelná práva 25 % Zřizovací výdaje 20 % Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 25 % Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou od 5 do 60 tis. Kč 50 % Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Záporný goodwill, který vznikl při vkladu části podniku k 1. lednu 2007, představuje rozdíl mezi oceněním nabytého podniku ve smyslu obchodního zákoníku podle posudku znalce a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwill se odpisuje rovnoměrně po dobu 5 let. Nehmotný majetek v pořizovací ceně do 5 tis. Kč za položku je účtován do nákladů při spotřebě. b) Dlouhodobý hmotný majetek Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. 20

21 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) b) Dlouhodobý hmotný majetek (pokračování) Dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena přesahuje 40 tis. Kč, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Kategorie majetku Odpisová sazba Budovy (vyjma budov regulačních stanic) 2,0 % Budovy regulačních stanic 3,3 % Plynovody, plynovodní přípojky 2,5 % Regulační stanice-technologie 10,0 % Plynoměry 10,0 % Výpočetní technika 25,0 % Motorová vozidla osobní 25,0 % Samostatné movité věci s pořizovací cenou od 10 do 40 tis. Kč 50,0 % Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno. Hmotný majetek v pořizovací ceně do 10 tis. Kč za položku je účtován do nákladů při spotřebě. c) Zásoby Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo, atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu váženého průměru. Opravná položka k pomaluobrátkovým a zastaralým zásobám se tvoří na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. d) Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami. 21

22 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) e) Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kursem platným v den transakce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně, a tudíž tyto položky majetku přepočítává devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. f) Rezervy Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost vykazuje v rezervách nesplacený závazek z titulu daně z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují odhadovanou splatnou daň k datu účetní závěrky, příslušný rozdíl je vykázán jako krátkodobá pohledávka. g) Zaměstnanecké požitky Na nevybranou dovolenou, odměny a bonusy zaměstnanců Společnost vytváří rezervu. K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění. h) Výnosy Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. i) Leasing a pronájem Pořizovací cena majetku získaného formou finančního, operativního leasingu nebo pronájmu není aktivována do dlouhodobého majetku. Leasingové splátky a nájemné jsou účtovány do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu nebo pronájmu. Budoucí leasingové splátky a nájemné, které nejsou k rozvahovému dni splatné, jsou vykázány v příloze k účetní závěrce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. 22

23 2 ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) j) Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s výjimkou záporného goodwillu. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti. k) Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující vliv, členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, transakce se spřízněnými stranami byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámce Transakce se spřízněnými stranami. l) Následné události Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zachyceny v účetních výkazech. m) Změny účetních postupů V účetním období 2011 nedošlo k žádným změnám ve způsobech oceňování, způsobech odpisování a postupech účtování. 23

24 3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY a) Dlouhodobý nehmotný majetek 2011 (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA 1. ledna 2011 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2011 Zřizovací výdaje Software Ochranná známka Goodwill Studie Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem OPRÁVKY 1. ledna 2011 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2011 Zřizovací výdaje Software Ochranná známka Goodwill Studie Celkem Zůstatková hodnota (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA 1. ledna 2010 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2010 Zřizovací výdaje Ochranná známka Goodwill Studie Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem OPRÁVKY 1. ledna 2010 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2010 Zřizovací výdaje Ochranná známka Goodwill Studie Celkem Zůstatková hodnota Společnost nepořídila v roce 2010 a 2011 žádný nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 5 tis. Kč, který by byl účtovaný přímo do nákladů a evidovaný v operativní evidenci. b) Záporný goodwill Na základě Direktivy Evropské unie a energetického zákona Pražská plynárenská, a.s. provedla k oddělení distribuční soustavy, kterou ve formě nepeněžitého vkladu vložila do Společnosti. Hodnota záporného goodwillu vznikla rozdílem přeceněných čistých aktiv ve výši tis. Kč a oceněním části podniku metodou DCF ve výši tis. Kč na základě znaleckého posudku a zohledněním odloženého daňového závazku z vkladu ve výši tis. Kč. Měsíční odpis záporného goodwillu činí tis. Kč. Odpisování probíhá celkem 5 let. 24

25 3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (pokračování) c) Dlouhodobý hmotný majetek 2011 (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA 1. ledna 2011 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2011 Pozemky Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiná hmotná aktiva Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy Celkem OPRÁVKY 1. ledna 2011 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2011 Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiná hmotná aktiva Celkem Zůstatková hodnota (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA 1. ledna 2010 Pořízení Vyřazení 31. prosince 2010 Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiná hmotná aktiva Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy Celkem OPRÁVKY 1. ledna 2010 Přírůstky Úbytky 31. prosince 2010 Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiná hmotná aktiva Celkem Zůstatková hodnota Společnost pořídila v roce 2011 hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 10 tis. Kč, který byl účtovaný přímo do nákladů a evidovaný v operativní evidenci, v celkové částce 107 tis. Kč (2010: 85 tis. Kč). d) Pohledávky Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Pohledávky po splatnosti k 31. prosinci 2011 činily tis. Kč (k 31. prosinci 2010: tis. Kč). Opravná položka k pohledávkám k 31. prosinci 2011 činila 391 tis. Kč (k 31. prosinci 2010: 55 tis. Kč). Pohledávky za ovládající osobou představují zůstatek cash-poolingu, který k 31. prosinci 2011 činil tis. Kč (k 31. prosinci 2010: tis. Kč). 25

26 3 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY (pokračování) d) Pohledávky (pokračování) Pohledávky a závazky z titulu DPH z přijatých a poskytnutých záloh jsou vzájemně započteny a vykázány netto jako jiné pohledávky k 31. prosinci 2011 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2010: ). Dohadné účty aktivní zahrnují dohad na nevyfakturovanou distribuci plynu k 31. prosinci 2011 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2010: tis. Kč). e) Vlastní kapitál Přehled změn vlastního kapitálu (v tis. Kč) Změny / zůstatky Zákl. kapitál Zákonný rezervní fond Ost. fondy ze zisku Nerozdělený zisk VH ve schval. řízení/vh běž. období VK celkem Zůstatky k 1. lednu Rozdělení VH za účetní období Dividendy Tantiémy Ostatní změny Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatky k 31. prosinci Rozdělení VH za účetní období Dividendy Tantiémy Ostatní změny Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatky k 31. prosinci Společnost je plně vlastněna společností Pražská plynárenská, a.s., která vlastní ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě tis. Kč. Zákonný rezervní fond je tvořen ze zisku Společnosti podle zákona a nelze jej rozdělit mezi akcionáře, ale lze jej použít výhradně k úhradě ztrát. Dne 25. května 2011 valná hromada schválila účetní závěrku Společnosti za rok 2010 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2010 ve výši tis. Kč. f) Rezervy (v tis. Kč) 31. prosince prosince 2010 Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy Rezervy celkem Rezerva na daň z příjmů je ve výkazech započtena se zaplacenými zálohami a je vykázaná v netto hodnotě. Ostatní rezervy zahrnují rezervu na nevyčerpanou dovolenou a odměny zaměstnanců. 26

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÍTKOVICE HOLDING, a.s. Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava Vítkovice IČ: 25816039 Obsah 1. SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. VÝZKUM A VÝVOJ... 6 4. ŽIVOTNÍ

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město Národní 37 Tato výroční zpráva byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 95 Rozeslána dne 11. září 2009 Cena Kč 75, O B S A H : 314. Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit

Příloha číslo 3. Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit Příloha číslo 3 Výroční zpráva za rok 2009 Družstevní záložna Kredit výroční zpráva Úvod Vážené členky, vážení členové, Jak již jsme Vás dříve informovali euronovela z roku 2004 vyústila v jasné rozdělení

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více