CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZVZ ) a Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ss náázzveem:: CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, reg.č. CZ.1.05/2.1.00/ , v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Identifikační údaje zadavatele Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem: Křížkovského Olomouc IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc Rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová tel.č.: , fax: , dále jen zadavatel Způsob zadání : Místo plnění : zjednodušené podlimitní řízení Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Šlechtitelů 11, Olomouc Tato zadávací dokumentace ( dále též jen dokumentace ) je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

2 zákon ). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. Zadavatel, Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UP ), uzavřel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dne Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚEB ), se sídlem: Rozvojová 263, Praha 6 Lysolaje, IČ: (společně dále jen Investoři ), a to za účelem společného postupu při zadávání této veřejné zakázky. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním této veřejné zakázky je ve Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů výslovně zmocněna Univerzita Palackého v Olomouci. 1. Klasifikace a předpokládaná hodnota předmět veřejné zakázky 1.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky na služby Název kód CPV Stěhovací služby Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení Balení a související služby Odvoz odpadu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jsou 4, ,- Kč bez DPH. 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení do nových objektů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, a to v rozsahu odborného odinstalování stávajícího přístrojového vybavení, ostatního laboratorního vybavení a materiálu (zejm. vzorky s biologickými, GMO a bezpečnostními riziky, chemikálie, laboratorní sklo, rostlinný materiál se specifickými požadavky na přesun), odborného zabalení, převozu a vyložení ze stávajících prostor do nových objektů a umístění vybavení dle pokynů a následná montáž v místě plnění veškerého vybavení, vč. příslušných revizí, ověření funkčnosti u přístrojů (vč. příp. instalačního protokolu) a zajištění nezbytného montážního materiálu a dodávek nezbytných k zprovoznění veškerého přesouvaného vybavení v místě montáže. Dále je předmětem veřejné zakázky nevratné poskytnutí vrstvené vlnité lepenky (krabic) a ostatního obalového materiálu dle povahy přesouvaného vybavení, v rozsahu požadavků uvedených v příloze č. 4 této dokumentace. Veškeré práce budou probíhat způsobem stanoveným v této dokumentaci a jejích přílohách, přičemž uchazeč je povinen respektovat následující podmínky zadavatele: odborný přesun přístrojového a ostatního vybavení pracoviště ÚEB AV ČR, v.v.i. a oddělení biofyziky musí probíhat kontinuálně, tj. v souvislém časovém úseku bez přerušení ( z provozních důvodů uvedených pracovišť) Strana 2 (celkem 24)

3 do 5 dnů od podpisu příslušné smlouvy o dílo je uchazeč/zhotovitel povinen provést inventarizaci stěhovaného majetku a současně předložit objednateli závazný časový harmonogram poskytovaných služeb a prací k odsouhlasení pro převoz vybraného vybavení, specifikované v příloze č. 4 této dokumentace, vyžadující zvláštní režim, je nezbytné zajistit min. 1 vůz vybavený technickým zařízením udržujícím nastavitelnou teplotu, tj. určený pro přepravu pod kontrolovanou teplotou v rozpětí +4 C až +25 C ke každému převáženému přístroji je nezbytné zajistit tzv. průvodky se znaky k manipulaci s přístroji zhotovitel provede bezpečné balení objemných přístrojů (pomocí bublinkové a strečové folie apod.) s fotodokumentací aktuálního stavu přístroje před zabalením přestěhování laboratoří a ostatních místností včetně přístrojového vybavení, kartonových krabic v rozsahu přílohy č. 4 této dokumentace přestěhování objemných přístrojů a zařízení, které nelze z rozměrových důvodů stěhovat osobním výtahem přestěhování přístrojů ve speciálním režimu (tzn. vypojit, ihned přenést a zapojit dle specifikací objednatele) zhotovitel zajistí kompletní příslušenství (strečové folie, bublinkové folie, lepicí pásky apod.) pro zabalení předmětů (přístroje a zařízení, stoly, kontejnery, krabice atd.) všechny osoby podílející se na plnění zakázky ze strany zhotovitele budou opatřeny jasnými identifikačními znaky zhotovitele veškeré požadavky stanovené v příloze č. 3 a 4 této dokumentace musí být zahrnuty do nabídkové ceny uchazeče v průběhu realizace plnění veřejné zakázky musí být dodrženy veškeré související právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve vztahu k převozu nebezpečných chemikálií balení přístrojů a vybavení musí probíhat za přítomnosti příslušného zástupce uživatele nebo jím pověřené osoby jednotlivé dílčí protokoly o převzetí plnění díla budou podepsány vždy osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v příloze č. 4 této dokumentace v rámci kalkulace nabídkové ceny, je uchazeč povinen respektovat rozmístění a možnosti v jednotlivých objektech (zejména pro posouzení náročností poskytovaných služeb a prací) viz příloha č. 5 této dokumentace pro vybrané přístroje zadavatel předkládá v příloze č. 6 této dokumentace katalogové listy, ze kterých je zřejmý způsob manipulace a montážních podmínek Dodací lhůta Nejpozději do 8 týdnů, přičemž musí být respektovány termíny uvedené v příloze č. 4 této dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně písemně posunout předpokládaný termín plnění, a to v závislosti na stavební připravenosti prostor určených k montáži zboží. Záruka Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší 12 měsíců. Technické podmínky Technickými podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na služby, stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění Strana 3 (celkem 24)

4 zamýšlený objednatelem. Technické podmínky jsou promítnuty do specifikace předmětu plnění v příloze 3 a 4 této dokumentace. Prohlídka místa plnění Vzhledem k složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, v souladu s 49 odst. 5 zákona, zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. listopadu 2012 ve 13:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude před hlavním vchodem do budovy objektu Vědeckotechnického parku UP v Olomouci Holici, ul. Šlechtitelů 21. Při prohlídce místa plnění se zástupci uchazečů prokážou písemným zmocněním. Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na této prohlídce místa plnění. Ostatní podmínky zadavatele: Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům je předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročitelná a v případě předložení nabídek s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky si zadavatel v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona vyhrazuje právo zadávací řízení veřejné zakázky zrušit. Pokud tato zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel umožňuje použití i jiných, avšak kvalitativně a technicky obdobných a srovnatelných řešení. 3. Obchodní a platební podmínky Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo uchazeče musí respektovat obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 4. Kvalifikace dodavatelů Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c) uchazeč současně v souladu s 50 odst. 1 písm. c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Prokázání kvalifikace Zadavatel v souladu s 57 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva podle 82 zákona, předložil před podpisem smlouvy originály nebo Strana 4 (celkem 24)

5 ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. V souladu s ustanovením 59 odst. 4 zákona skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle 52 zákona, tj. ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením čestného prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této dokumentace. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této dokumentace, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadované profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu: 54 písm. a) zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, 54 písm. b) zákona dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky. V této souvislosti zadavatel upozorňuje uchazeče, že z předchozích ustanovení této dokumentace vyplývá, že vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva musí nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek splňovat: 1. základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením dokladů v rozsahu 53 odst. 3 zákona, tj.: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ( 53 odst. 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm b)), b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení ( 53 odst. 1 písm. f)), c) potvrzením příslušného orgánu či instituce ( 53 odst. 1 písm.h)), d) čestného prohlášení ( 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g), i) až k)) 2. profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a písm. b) zákona. Současně musí být dodržen 57 odst. 2 zákona. 5. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným a dálkovým způsobem, a to prostřednictvím Profilu zadavatele : https://zakazky.upol.cz/. Podle 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být zadavateli doručena v souladu se zákonem. Za doručenou se považuje žádost, která byla zadavateli ve stanovené době odeslána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace v zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i písemně. Strana 5 (celkem 24)

6 Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem uchazečům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel může v souladu s 49 odst. 4 zákona poskytnout dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. 6. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 7. Podání nabídek 7.1. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. listopadu 2012 v 10:00 hod. Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci oddělení veřejných zakázek Křížkovského 8, Olomouc kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, a to v pracovních dnech od 8.00 do hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty. 7.2 Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se uskuteční dne 20. listopadu 2012 v 10:00 hod. na adrese: Univerzita Palackého v Olomouci, oddělení veřejných zakázek, Rektorát UP v Olomouci, jednací místnost č. 2, Křížkovského 8, Olomouc. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise zadavatele, zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, statutární orgán uchazeče nebo maximálně 1 zástupce uchazeče (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek), který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků. Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst. 9 zákona (tj. nabídka je zpracována v požadovaném jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou). Po provedení této kontroly komise sdělí přítomným uchazečům následující informace: - identifikační údaje uchazeče (tj. jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu), - zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst. 9 zákona, - nabídková cena uchazečů. 7.3 Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení V souladu s 81 odst. 4 si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V souladu s 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Strana 6 (celkem 24)

7 V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení nebude zasíláno prostř. držitele poštovní licence. 8. Varianty nabídek Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek. 9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 9.1. Celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky bude stanovena a uvedena v české měně, bude v souladu s touto výzvou v členění na cenu celkem v Kč bez DPH, výši DPH, a cenu celkem včetně DPH a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná Doklady prokazující nabídkovou cenu Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů: a) Uvedením nabídkové ceny do návrhu smlouvy o dílo, b) Kalkulací nabídkové ceny formou vyplněné kompletní přílohy č. 7 této dokumentace, jenž bude následně přílohou č. 2 smlouvy o dílo Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky příloha č. 1 této dokumentace. 10. Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta, požadavek na poskytnutí jistoty 10.1 Obsah nabídky Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka bude podána v následující struktuře: Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (příloha č. 1 této dokumentace); Čestná prohlášení k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů; Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, zpracovaný v souladu s touto výzvou; Technická část nabídky - kalkulace nabídkové ceny formou vyplněné přílohy č. 4 této dokumentace; V souladu s 68 odst. 3 zákona: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, Strana 7 (celkem 24)

8 b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), 10.2 Forma nabídky Nabídka bude podána písemně, v českém jazyce. Nabídka bude podána 1x v listinné podobě v originále s označením ORIGINÁL, 1x v listinné podobě v kopii (včetně čestného prohlášení, že kopie odpovídá originálu nabídky) s označením KOPIE a 1x v elektronické podobě, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel dodavatelům, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena heslem: CRH stěhování - NEOTVÍRAT Zadávací lhůta Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 150 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán Požadavek na poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 11. Ostatní podmínky 11.1 Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: zrušit zadávací řízení veřejné zakázky v souladu se zákonem zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje předložené v nabídce a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost posunout termín v závislosti na stavební připravenosti místa plnění Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Obchodní a platební podmínky Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 5 Schéma rozmístění objektů, vč. vnitřního rozmístění Příloha č. 6 Katalogové listy vybraných přístrojů Příloha č. 7 Cenová kalkulace V Olomouci dne 02. listopadu prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. rektor UP v Olomouci Strana 8 (celkem 24)

9 Příloha č. 1 Název: KRYCÍ LIST NABÍDKY Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel Název: CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Univerzita Palackého v Olomouci Sídlo: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Křížkovského 8, Olomouc prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. DIČ: Cena celkem bez DPH: Nabídková cena v CZK Samostatně DPH Cena celkem včetně DPH: Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Podpis oprávněné osoby jednat za uchazeče.. razítko Titul, jméno, příjmení Strana 9 (celkem 24)

10 Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základních kvalifikačních předpokladů Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel.. (obchodní firma) splňuje a) základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, Strana 10 (celkem 24)

11 j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, tj. dle ust. 5 písm e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. b) profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. je schopen zadavateli předložit: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky. V., dne.. razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele Strana 11 (celkem 24)

12 Příloha č. 3 Obchodní a platební podmínky Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh kupní smlouvy uchazeče musí respektovat dále uvedené obchodní a platební podmínky: SMLOUVA O DÍLO Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem: Křížkovského 8, Olomouc rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc číslo účtu: (bude doplněno před podpisem smlouvy) Zástupce Objednatele pro CRH: osoby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jako osoby odpovědné (dále jen Objednatel 1 ) Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. se sídlem: Rozvojová 263, Praha 6 Lysolaje ředitelka: Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. číslo účtu: (bude doplněno před podpisem smlouvy) Zástupce Objednatele: RNDr. David Kopecký, Ph.D. (dále jen Objednatel 2 ) Společný zástupce objednatelů ve věcech technických (dále jen Společný zástupce ) : Ing. Jana Zimová a Obchodní firma: [doplní uchazeč] zastoupena: [doplní uchazeč] IČ: [doplní uchazeč] DIČ: [doplní uchazeč] se sídlem: [doplní uchazeč] společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v., oddíl:.., vložka: [doplní uchazeč] osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [doplní uchazeč] (dále jen zhotovitel ) Strana 12 (celkem 24)

13 uzavírají na základě 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: Preambule Tato Smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadanou podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější. 1. Podle této Smlouvy: Definice Cena za dílo znamená částku, kterou Objednatelé zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. Objednatelé znamená objednatel 1 a objednatel 2, jak jsou identifikováni v záhlaví této Smlouvy. Podstatné porušení smlouvy nebo podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy znamená podstatné porušení smlouvy s právními následky ve smyslu ust. 345 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podstatné porušení této smlouvy může nastat i v případech, kde to tato smlouva výslovně nestanoví. Protokol o předání a převzetí části Díla znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem, Zástupcem příslušného Objednatele při Předání a převzetí části Díla, potvrzující předání vždy části Díla, Zhotovitelem příslušnému Objednateli a převzetí části Díla příslušným Objednatelem od Zhotovitele. Protokol o předání a převzetí Díla znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem, Společný zástupce objednatelů ve věcech technických, potvrzující předání celého Díla, Zhotovitelem Objednatelům a převzetí Díla Objednateli od Zhotovitele. Podkladem pro podepsání protokolu o předání a převzetí celého Díla jsou podepsané všechny protokoly o předání a převzetí všech částí Díla. Průvodní dokumentace znamená veškerou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Předání a převzetí části Díla znamená okamžik protokolárního předání částí Díla příslušnému Objednateli po úplném dokončení části Díla a jeho převzetí příslušnými Objednateli. Za okamžik Předání a převzetí části Díla se považuje podpis Protokolu o předání a Převzetí části Díla. Seznam Vad Díla a Nedodělků znamená písemný soupis všech Vad Díla, popř. Nedodělků a identifikovaných Společným zástupcem nebo Zástupcem příslušného Objednatele. Seznam Strana 13 (celkem 24)

14 Vad a nedodělků Díla bude zpracován samostatně pro každou část Díla a bude přílohou Protokolu o předání a převzetí části Díla u každé části Díla, přičemž v něm budou Společným zástupcem uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad a Nedodělků, požadované příslušným Objednatelem. Smlouva znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy. Společný zástupce znamená osobu určenou v záhlaví této Smlouvy, která zabezpečuje jednotnou komunikaci všech Objednatelů a Zhotovitele, uděluje pokyny, koordinuje pokyny udělované ze strany Objednatelů Zhotoviteli a organizuje realizaci této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností sjednaných pro Společného zástupce v jednotlivých ujednáních této Smlouvy. Není-li účastníky této Smlouvy písemně na jedné listině sjednáno jinak, nemá Společný zástupce oprávnění měnit obsah závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou, zejména rozhodovat o způsobu provádění Díla podle této Smlouvy. Subdodavatel znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře smlouvu za účelem zhotovení části Díla. Účastníci znamená označení pro všechny Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy. Vada Díla, popř. Nedodělek znamená skutečnost, že provedení Díla či jeho jednotlivé části neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo nebo jeho jednotlivou část v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. Vada provádění znamená skutečnost, že provedení Díla nebo jeho jednotlivé části v průběhu provádění Díla, do momentu podpisu příslušného Protokolu o předání a převzetí části Díla, neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo nebo jeho jednotlivou část v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů, kterou Společný zástupce nebo zástupce příslušného Objednatele oznámí Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění Díla, tzn. ode dne předání příslušné části místa plnění do Předání a převzetí části Díla. Záruční doba znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. Zástupce Objednatele znamená osobu určenou příslušným Objednatelem v záhlaví této smlouvy, která je oprávněna k převzetí příslušné části Díla a je oprávněna dohlížet nad kontrolou kvality příslušné části Díla. Zhotovitel znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 2. Pojmy označené v této smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku. II. Strana 14 (celkem 24)

15 Předmět Smlouvy 1. Předmět Smlouvy o dílo Za podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednatelům předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto Smlouvou a příslušní Objednatelé se zavazují zaplatit Zhotoviteli části Ceny za dílo odpovídající níže sjednaným podílům na této ceně. Kromě Ceny za dílo jsou příslušní Objednatelé povinni uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. 2. Dílo 1. Dílem podle této Smlouvy o dílo se rozumí: - zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení do nových objektů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, a to v rozsahu odborného odinstalování stávajícího přístrojového vybavení, ostatního laboratorního vybavení a materiálu (zejm. vzorky s biologickými, GMO a bezpečnostními riziky, chemikálie, laboratorní sklo, rostlinný materiál se specifickými požadavky na přesun), odborného zabalení, převozu a vyložení ze stávajících prostor do nových objektů a umístění vybavení dle pokynů a následná montáž v místě plnění veškerého vybavení, vč. příslušných revizí, ověření funkčnosti u přístrojů ( vč. příp. instalačního protokolu) a zajištění nezbytného montážního materiálu a dodávek nezbytných k zprovoznění veškerého přesouvaného vybavení v místě montáže, - nevratné poskytnutí vrstvené vlnité lepenky (krabic) a ostatního obalového materiálu dle povahy přesouvaného vybavení, v rozsahu požadavků dané přílohou č. 1 této Smlouvy, - poskytnutí dalších služeb a prací nezbytných k řádnému dokončení předmětu této smlouvy, - úklid a odvoz zbytků materiálu z místa plnění (dále jen Dílo ). Technická specifikace celého Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. 2. Účastníci této smlouvy si ujednali, že plnění dle této smlouvy je dělitelné ve smyslu ust. 512 občanského zákoníku a každý objednatel je oprávněn požadovat pouze splnění té části předmětu plnění, u něhož je podle této smlouvy uveden jako jeho nabyvatel. 3. Jednotlivé části Díla a osoby oprávněné k převzetí jednotlivých části Díla na základě Protokolu o předání a převzetí části Díla: 1.část Díla: Oddělení růstových regulátorů, osoba oprávněná k převzetí 1.části Díla: Mgr. Karel Doležal, Dr. 2.část Díla: Oddělení biochemie proteinů a protetiky, osoba oprávněná k převzetí 2.části Díla: Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Strana 15 (celkem 24)

16 3.část Díla: Oddělení molekulární biologie, osoba oprávněná k převzetí 3.části Díla: Mgr. Mária Šmehilová, Ph.D. 4.část Díla: Oddělení buněčné biologie, osoba oprávněná k převzetí 4.části Díla: Ing. Tomáš Takáč, Ph.D. 5.část Díla: Oddělení biochemie proteinů a proteomiky, osoba oprávněná k převzetí 5.části Díla: Mgr. David Kopečný, Ph.D. 6.část Díla: Oddělení biofyziky, osoba oprávněná k převzetí 6.části Díla: Mgr. Roman Kouřil, Ph.D. 7.část Díla: Oddělení molekulární biologie, osoba oprávněná k převzetí 7.části Díla: Mgr. Mária Šmehilová Ph.D. 8.část Díla: Oddělení biochemie proteinů a proteomiky, osoba oprávněná k převzetí 8.části Díla: doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. 9.část Díla: Odd. řídícího úseku, osoba oprávněná k převzetí 9.části Díla: Vladimíra Gužiaková. 10.část Díla: Ústav experimentální botaniky AV ČR,v.v.i., osoba oprávněná k převzetí 10.části Díla: RNDr. David Kopecký, Ph.D. 3. Místo plnění Zhotovitel je povinen Dílo provádět v jednotlivých objektech v k.ú. Holice u Olomouce, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy. III. Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo nejpozději do 8 týdnů od podpisu této Smlouvy posledním Účastníkem, přičemž musí být respektovány termíny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo je řádně dokončené na základě Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků IV. Cena za dílo 1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy korun českých). Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Součet Ceny za dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy korun českých). Výše uvedená celková Cena za dílo bude placena jednotlivými Objednateli samostatně v příslušných podílech na Ceně za dílo, vyjadřujících jejich náklady na realizaci Díla, jejichž Strana 16 (celkem 24)

17 provádění financují, přičemž tyto podíly jsou vymezeny ve smyslu ust. 294 odst. 1 obchodního zákoníku takto: až 9. část Díla: Podíl na Ceně za dílo za 1. až 9. část Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí [doplní uchazeč],- Kč. Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč. Součet podílu na ceně za 1. až 9. část Díla a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč část Díla: Podíl na Ceně za dílo za 10.část Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí [doplní uchazeč],- Kč Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč Součet podílu na Ceně za dílo za 10. část Díla a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč 2. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy sjednávají, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. 3. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2 této Smlouvy. 4. Nabyvatelem 1. až 9. části Díla je objednatel č. 1, nabyvatelem 10. části Díla je objednatel č. 2. V. Platební podmínky a fakturace 1. Platby 1.1. Objednatelé budou Zhotoviteli své výše uvedené podíly na ceně za Dílo platit na základě faktur Zhotovitele, vystavených pro jednotlivé Objednatele samostatně, přičemž Zhotovitel je oprávněn každou příslušnou fakturu vystavit nejdříve dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. 1.2 Účastníci této smlouvy se dohodli, že vystavené faktury budou doručovány k rukám Společného zástupce. 1.3 Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo Strana 17 (celkem 24)

18 projektu, z něhož je Dílo financováno (projekt Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, registrační číslo projektu CZ CZ.1.05/2.1.00/ ). 1.4 V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, jsou Objednatelé oprávněni takovou fakturu Zhotoviteli odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a objednatelé nejsou v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. VI. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k místu plnění 1. Zhotovitel bude používat místo plnění pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 2. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na místo plnění jiným smluvním partnerům Objednatelů, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednatelům na místě plnění a poskytnout jim veškerou součinnost dle pokynů učiněných prostřednictvím Společného zástupce nebo Manažera kvality. VII. Další povinnosti Zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen provést dílčí plnění odpovídající jednotlivým částem Díla včas a řádně, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatelů učiněnými prostřednictvím Společného zástupce, pokud není pro jednotlivý případ v této smlouvě sjednáno jinak. 2. Při nakládání, přepravě a vykládce stěhovaných věcí se Zhotovitel zavazuje dodržovat všechna doporučení a omezení při manipulaci stanovená Objednateli. 3. Zhotovitel se zavazuje provést další úkony, výslovně neuvedené v přílohách této smlouvy, které podle svých zkušeností považuje za potřebné pro zamezení vzniku škod při přepravě (např. zajištění dvířek u nábytku, zajištění předmětů proti posunutí ve stěhovacích vozech apod.). 4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění Díla zajistit: odborný přesun přístrojového a ostatního vybavení pracoviště ÚEB AV ČR, v.v.i. a oddělení biofyziky musí probíhat kontinuálně, tj. v souvislém časovém úseku bez přerušení (z provozních důvodů uvedených pracovišť) do 5 dnů od podpisu této Smlouvy provedení inventarizace stěhovaného majetku a současně předložit Společnému zástupci objednatelů závazný podrobný časový harmonogram poskytovaných služeb a prací, jenž bude upraven na základě Strana 18 (celkem 24)

19 konkrétních požadavků Objednatelů a den před stěhováním oboustranně schválen, aby mohly být práce dle této Smlouvy plynule prováděny pro převoz vybraného vybavení, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy, vyžadující zvláštní režim, je nezbytné zajistit min. 1 vůz vybavený technickým zařízením udržujícím nastavitelnou teplotu, tj. určený pro přepravu pod kontrolovanou teplotou v rozpětí +4 C až +25 C ke každému převáženému přístroji je nezbytné zajistit tzv. průvodky se znaky k manipulaci s přístroji Zhotovitel provede bezpečné balení objemných přístrojů (pomocí bublinkové a strečové folie apod.) s fotodokumentací aktuálního stavu přístroje před zabalením přestěhování laboratoří a ostatních místností včetně přístrojového vybavení, kartonových krabic v rozsahu přílohy č. 1 této Smlouvy přestěhování objemných přístrojů a zařízení, které nelze z rozměrových důvodů stěhovat osobním výtahem přestěhování přístrojů ve speciálním režimu (tzn. vypojit, ihned přenést a zapojit dle specifikací příslušného Objednatele) Zhotovitel zajistí kompletní příslušenství (strečové folie, bublinkové folie, lepicí pásky apod.) pro zabalení předmětů (přístroje a zařízení, stoly, kontejnery, krabice atd.) všechny osoby podílející se na plnění zakázky ze strany Zhotovitele budou opatřeny jasnými identifikačními znaky Zhotovitele v průběhu realizace Díla musí být dodrženy veškeré související právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve vztahu k převozu nebezpečných chemikálií balení přístrojů a vybavení musí probíhat za přítomnosti příslušného zástupce uživatele nebo jím pověřené osoby jednotlivé dílčí protokoly o převzetí plnění díla budou podepsány vždy osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy v rámci kalkulace nabídkové ceny, je Zhotovitel povinen respektovat rozmístění a možnosti v jednotlivých objektech (zejména pro posouzení náročností poskytovaných služeb a prací) a respektovat způsob manipulace a montážních podmínek viz příloha č. 3 této Smlouvy udržovat po celou dobu realizace Díla dle této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 3 mil. Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná smlouva bude platná po celou dobu plnění Díla. Kopii pojistné smlouvy Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy k rukám Společného zástupce Objednatelů. 3. Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a zabezpečit stěhované věci proti poškození, zničení nebo ztrátě i způsobem, který nebyl Objednateli výslovně požadován, pokud to bude podle jeho odborných zkušeností vhodné či dokonce nutné 4. Nebezpečí škody na stěhovaných věcech nese Zhotovitel, a to od okamžiku jejich převzetí jeho zaměstnanci na místě vystěhování, až do jejich protokolárních předání příslušným Zástupcům objednatelů v místě nastěhování. Strana 19 (celkem 24)

20 5. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení povinností Zhotovitele podle tohoto článku budou považovat za Podstatné porušení Smlouvy. VIII. Povinnosti Objednatelů 1. Objednatelé jsou za podmínek stanovených touto Smlouvu povinni zaplatit Zhotoviteli za jednotlivé části Díla své podíly na Ceně za Dílo, jak jsou sjednány v této Smlouvě. IX. Zástupci Objednatele 1. Společný zástupce a Zástupci objednatelů v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Zástupce jednotlivých Objednatelů je oprávněn podle této Smlouvy kontrolovat provádění příslušné části Díla, přičemž však písemné pokyny Zhotoviteli může udělit pouze prostřednictvím Společného zástupce. 2. Společný zástupce v rámci jeho oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění. 3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Společný zástupce nebo jiný Zástupce příslušného Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. X. Zprávy a záznamy Zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla dle této Smlouvy. XI. Záruka za jakost 1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla podle této Smlouvy komplexní záruku za jakost. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost pro každou část Díla samostatně, podle předchozí věty do uplynutí 12 (slovy dvanácti) měsíců od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí celého Díla. XII. Vady Díla a nedodělky Strana 20 (celkem 24)

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Jazyková úroveň Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykový kurz pro učitele Počet účastníků Jazyk Místo Jazyková úroveň 6 anglický Malta B2 Termín 3.10.2015-18.10.2015 a 17.10.2015-1.11.2015 Max nabídková

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky Dodávka osobních motorových vozidel 1 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DODÁVKA OSOBNÍCH

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno

Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na dodávky: Propagační předměty v rámci projektu Moravian Science Centre Brno zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení 38 zákona č.

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 173747,

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Příloha č. 1 Specifikace předmětu zakázky: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky Počet účastníků Vyučovaný jazyk 30+6 Angličtina Velká Británie Místo Termín Max nabídková cena 31.10.2015 28.11.

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU S MĚRNI C E č. 1 / 2 0 1 3 Z A D Á V Á N Í V EŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle C, číslo vložky 173747,

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více