CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZVZ ) a Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ss náázzveem:: CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, reg.č. CZ.1.05/2.1.00/ , v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Identifikační údaje zadavatele Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem: Křížkovského Olomouc IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc Rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová tel.č.: , fax: , dále jen zadavatel Způsob zadání : Místo plnění : zjednodušené podlimitní řízení Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Šlechtitelů 11, Olomouc Tato zadávací dokumentace ( dále též jen dokumentace ) je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

2 zákon ). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. Zadavatel, Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UP ), uzavřel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dne Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚEB ), se sídlem: Rozvojová 263, Praha 6 Lysolaje, IČ: (společně dále jen Investoři ), a to za účelem společného postupu při zadávání této veřejné zakázky. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním této veřejné zakázky je ve Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů výslovně zmocněna Univerzita Palackého v Olomouci. 1. Klasifikace a předpokládaná hodnota předmět veřejné zakázky 1.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky na služby Název kód CPV Stěhovací služby Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení Balení a související služby Odvoz odpadu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jsou 4, ,- Kč bez DPH. 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení do nových objektů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, a to v rozsahu odborného odinstalování stávajícího přístrojového vybavení, ostatního laboratorního vybavení a materiálu (zejm. vzorky s biologickými, GMO a bezpečnostními riziky, chemikálie, laboratorní sklo, rostlinný materiál se specifickými požadavky na přesun), odborného zabalení, převozu a vyložení ze stávajících prostor do nových objektů a umístění vybavení dle pokynů a následná montáž v místě plnění veškerého vybavení, vč. příslušných revizí, ověření funkčnosti u přístrojů (vč. příp. instalačního protokolu) a zajištění nezbytného montážního materiálu a dodávek nezbytných k zprovoznění veškerého přesouvaného vybavení v místě montáže. Dále je předmětem veřejné zakázky nevratné poskytnutí vrstvené vlnité lepenky (krabic) a ostatního obalového materiálu dle povahy přesouvaného vybavení, v rozsahu požadavků uvedených v příloze č. 4 této dokumentace. Veškeré práce budou probíhat způsobem stanoveným v této dokumentaci a jejích přílohách, přičemž uchazeč je povinen respektovat následující podmínky zadavatele: odborný přesun přístrojového a ostatního vybavení pracoviště ÚEB AV ČR, v.v.i. a oddělení biofyziky musí probíhat kontinuálně, tj. v souvislém časovém úseku bez přerušení ( z provozních důvodů uvedených pracovišť) Strana 2 (celkem 24)

3 do 5 dnů od podpisu příslušné smlouvy o dílo je uchazeč/zhotovitel povinen provést inventarizaci stěhovaného majetku a současně předložit objednateli závazný časový harmonogram poskytovaných služeb a prací k odsouhlasení pro převoz vybraného vybavení, specifikované v příloze č. 4 této dokumentace, vyžadující zvláštní režim, je nezbytné zajistit min. 1 vůz vybavený technickým zařízením udržujícím nastavitelnou teplotu, tj. určený pro přepravu pod kontrolovanou teplotou v rozpětí +4 C až +25 C ke každému převáženému přístroji je nezbytné zajistit tzv. průvodky se znaky k manipulaci s přístroji zhotovitel provede bezpečné balení objemných přístrojů (pomocí bublinkové a strečové folie apod.) s fotodokumentací aktuálního stavu přístroje před zabalením přestěhování laboratoří a ostatních místností včetně přístrojového vybavení, kartonových krabic v rozsahu přílohy č. 4 této dokumentace přestěhování objemných přístrojů a zařízení, které nelze z rozměrových důvodů stěhovat osobním výtahem přestěhování přístrojů ve speciálním režimu (tzn. vypojit, ihned přenést a zapojit dle specifikací objednatele) zhotovitel zajistí kompletní příslušenství (strečové folie, bublinkové folie, lepicí pásky apod.) pro zabalení předmětů (přístroje a zařízení, stoly, kontejnery, krabice atd.) všechny osoby podílející se na plnění zakázky ze strany zhotovitele budou opatřeny jasnými identifikačními znaky zhotovitele veškeré požadavky stanovené v příloze č. 3 a 4 této dokumentace musí být zahrnuty do nabídkové ceny uchazeče v průběhu realizace plnění veřejné zakázky musí být dodrženy veškeré související právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve vztahu k převozu nebezpečných chemikálií balení přístrojů a vybavení musí probíhat za přítomnosti příslušného zástupce uživatele nebo jím pověřené osoby jednotlivé dílčí protokoly o převzetí plnění díla budou podepsány vždy osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v příloze č. 4 této dokumentace v rámci kalkulace nabídkové ceny, je uchazeč povinen respektovat rozmístění a možnosti v jednotlivých objektech (zejména pro posouzení náročností poskytovaných služeb a prací) viz příloha č. 5 této dokumentace pro vybrané přístroje zadavatel předkládá v příloze č. 6 této dokumentace katalogové listy, ze kterých je zřejmý způsob manipulace a montážních podmínek Dodací lhůta Nejpozději do 8 týdnů, přičemž musí být respektovány termíny uvedené v příloze č. 4 této dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně písemně posunout předpokládaný termín plnění, a to v závislosti na stavební připravenosti prostor určených k montáži zboží. Záruka Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší 12 měsíců. Technické podmínky Technickými podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na služby, stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění Strana 3 (celkem 24)

4 zamýšlený objednatelem. Technické podmínky jsou promítnuty do specifikace předmětu plnění v příloze 3 a 4 této dokumentace. Prohlídka místa plnění Vzhledem k složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, v souladu s 49 odst. 5 zákona, zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. listopadu 2012 ve 13:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude před hlavním vchodem do budovy objektu Vědeckotechnického parku UP v Olomouci Holici, ul. Šlechtitelů 21. Při prohlídce místa plnění se zástupci uchazečů prokážou písemným zmocněním. Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na této prohlídce místa plnění. Ostatní podmínky zadavatele: Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům je předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročitelná a v případě předložení nabídek s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky si zadavatel v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona vyhrazuje právo zadávací řízení veřejné zakázky zrušit. Pokud tato zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel umožňuje použití i jiných, avšak kvalitativně a technicky obdobných a srovnatelných řešení. 3. Obchodní a platební podmínky Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo uchazeče musí respektovat obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 4. Kvalifikace dodavatelů Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c) uchazeč současně v souladu s 50 odst. 1 písm. c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Prokázání kvalifikace Zadavatel v souladu s 57 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva podle 82 zákona, předložil před podpisem smlouvy originály nebo Strana 4 (celkem 24)

5 ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. V souladu s ustanovením 59 odst. 4 zákona skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle 52 zákona, tj. ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením čestného prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této dokumentace. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této dokumentace, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadované profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu: 54 písm. a) zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, 54 písm. b) zákona dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky. V této souvislosti zadavatel upozorňuje uchazeče, že z předchozích ustanovení této dokumentace vyplývá, že vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva musí nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek splňovat: 1. základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením dokladů v rozsahu 53 odst. 3 zákona, tj.: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ( 53 odst. 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm b)), b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení ( 53 odst. 1 písm. f)), c) potvrzením příslušného orgánu či instituce ( 53 odst. 1 písm.h)), d) čestného prohlášení ( 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g), i) až k)) 2. profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a písm. b) zákona. Současně musí být dodržen 57 odst. 2 zákona. 5. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným a dálkovým způsobem, a to prostřednictvím Profilu zadavatele : https://zakazky.upol.cz/. Podle 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být zadavateli doručena v souladu se zákonem. Za doručenou se považuje žádost, která byla zadavateli ve stanovené době odeslána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace v zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i písemně. Strana 5 (celkem 24)

6 Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem uchazečům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel může v souladu s 49 odst. 4 zákona poskytnout dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. 6. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 7. Podání nabídek 7.1. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. listopadu 2012 v 10:00 hod. Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci oddělení veřejných zakázek Křížkovského 8, Olomouc kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, a to v pracovních dnech od 8.00 do hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty. 7.2 Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se uskuteční dne 20. listopadu 2012 v 10:00 hod. na adrese: Univerzita Palackého v Olomouci, oddělení veřejných zakázek, Rektorát UP v Olomouci, jednací místnost č. 2, Křížkovského 8, Olomouc. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise zadavatele, zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, statutární orgán uchazeče nebo maximálně 1 zástupce uchazeče (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek), který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků. Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst. 9 zákona (tj. nabídka je zpracována v požadovaném jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou). Po provedení této kontroly komise sdělí přítomným uchazečům následující informace: - identifikační údaje uchazeče (tj. jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu), - zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst. 9 zákona, - nabídková cena uchazečů. 7.3 Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení V souladu s 81 odst. 4 si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V souladu s 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Strana 6 (celkem 24)

7 V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení nebude zasíláno prostř. držitele poštovní licence. 8. Varianty nabídek Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek. 9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 9.1. Celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky bude stanovena a uvedena v české měně, bude v souladu s touto výzvou v členění na cenu celkem v Kč bez DPH, výši DPH, a cenu celkem včetně DPH a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná Doklady prokazující nabídkovou cenu Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů: a) Uvedením nabídkové ceny do návrhu smlouvy o dílo, b) Kalkulací nabídkové ceny formou vyplněné kompletní přílohy č. 7 této dokumentace, jenž bude následně přílohou č. 2 smlouvy o dílo Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky příloha č. 1 této dokumentace. 10. Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta, požadavek na poskytnutí jistoty 10.1 Obsah nabídky Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka bude podána v následující struktuře: Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (příloha č. 1 této dokumentace); Čestná prohlášení k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů; Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, zpracovaný v souladu s touto výzvou; Technická část nabídky - kalkulace nabídkové ceny formou vyplněné přílohy č. 4 této dokumentace; V souladu s 68 odst. 3 zákona: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, Strana 7 (celkem 24)

8 b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), 10.2 Forma nabídky Nabídka bude podána písemně, v českém jazyce. Nabídka bude podána 1x v listinné podobě v originále s označením ORIGINÁL, 1x v listinné podobě v kopii (včetně čestného prohlášení, že kopie odpovídá originálu nabídky) s označením KOPIE a 1x v elektronické podobě, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel dodavatelům, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena heslem: CRH stěhování - NEOTVÍRAT Zadávací lhůta Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 150 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán Požadavek na poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 11. Ostatní podmínky 11.1 Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: zrušit zadávací řízení veřejné zakázky v souladu se zákonem zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje předložené v nabídce a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost posunout termín v závislosti na stavební připravenosti místa plnění Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Obchodní a platební podmínky Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 5 Schéma rozmístění objektů, vč. vnitřního rozmístění Příloha č. 6 Katalogové listy vybraných přístrojů Příloha č. 7 Cenová kalkulace V Olomouci dne 02. listopadu prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. rektor UP v Olomouci Strana 8 (celkem 24)

9 Příloha č. 1 Název: KRYCÍ LIST NABÍDKY Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel Název: CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Univerzita Palackého v Olomouci Sídlo: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Křížkovského 8, Olomouc prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. DIČ: Cena celkem bez DPH: Nabídková cena v CZK Samostatně DPH Cena celkem včetně DPH: Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Podpis oprávněné osoby jednat za uchazeče.. razítko Titul, jméno, příjmení Strana 9 (celkem 24)

10 Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základních kvalifikačních předpokladů Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel.. (obchodní firma) splňuje a) základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, Strana 10 (celkem 24)

11 j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, tj. dle ust. 5 písm e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. b) profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. je schopen zadavateli předložit: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky. V., dne.. razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele Strana 11 (celkem 24)

12 Příloha č. 3 Obchodní a platební podmínky Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh kupní smlouvy uchazeče musí respektovat dále uvedené obchodní a platební podmínky: SMLOUVA O DÍLO Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem: Křížkovského 8, Olomouc rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc číslo účtu: (bude doplněno před podpisem smlouvy) Zástupce Objednatele pro CRH: osoby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jako osoby odpovědné (dále jen Objednatel 1 ) Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. se sídlem: Rozvojová 263, Praha 6 Lysolaje ředitelka: Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. číslo účtu: (bude doplněno před podpisem smlouvy) Zástupce Objednatele: RNDr. David Kopecký, Ph.D. (dále jen Objednatel 2 ) Společný zástupce objednatelů ve věcech technických (dále jen Společný zástupce ) : Ing. Jana Zimová a Obchodní firma: [doplní uchazeč] zastoupena: [doplní uchazeč] IČ: [doplní uchazeč] DIČ: [doplní uchazeč] se sídlem: [doplní uchazeč] společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v., oddíl:.., vložka: [doplní uchazeč] osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [doplní uchazeč] (dále jen zhotovitel ) Strana 12 (celkem 24)

13 uzavírají na základě 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: Preambule Tato Smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadanou podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější. 1. Podle této Smlouvy: Definice Cena za dílo znamená částku, kterou Objednatelé zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. Objednatelé znamená objednatel 1 a objednatel 2, jak jsou identifikováni v záhlaví této Smlouvy. Podstatné porušení smlouvy nebo podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy znamená podstatné porušení smlouvy s právními následky ve smyslu ust. 345 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podstatné porušení této smlouvy může nastat i v případech, kde to tato smlouva výslovně nestanoví. Protokol o předání a převzetí části Díla znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem, Zástupcem příslušného Objednatele při Předání a převzetí části Díla, potvrzující předání vždy části Díla, Zhotovitelem příslušnému Objednateli a převzetí části Díla příslušným Objednatelem od Zhotovitele. Protokol o předání a převzetí Díla znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem, Společný zástupce objednatelů ve věcech technických, potvrzující předání celého Díla, Zhotovitelem Objednatelům a převzetí Díla Objednateli od Zhotovitele. Podkladem pro podepsání protokolu o předání a převzetí celého Díla jsou podepsané všechny protokoly o předání a převzetí všech částí Díla. Průvodní dokumentace znamená veškerou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Předání a převzetí části Díla znamená okamžik protokolárního předání částí Díla příslušnému Objednateli po úplném dokončení části Díla a jeho převzetí příslušnými Objednateli. Za okamžik Předání a převzetí části Díla se považuje podpis Protokolu o předání a Převzetí části Díla. Seznam Vad Díla a Nedodělků znamená písemný soupis všech Vad Díla, popř. Nedodělků a identifikovaných Společným zástupcem nebo Zástupcem příslušného Objednatele. Seznam Strana 13 (celkem 24)

14 Vad a nedodělků Díla bude zpracován samostatně pro každou část Díla a bude přílohou Protokolu o předání a převzetí části Díla u každé části Díla, přičemž v něm budou Společným zástupcem uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad a Nedodělků, požadované příslušným Objednatelem. Smlouva znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy. Společný zástupce znamená osobu určenou v záhlaví této Smlouvy, která zabezpečuje jednotnou komunikaci všech Objednatelů a Zhotovitele, uděluje pokyny, koordinuje pokyny udělované ze strany Objednatelů Zhotoviteli a organizuje realizaci této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností sjednaných pro Společného zástupce v jednotlivých ujednáních této Smlouvy. Není-li účastníky této Smlouvy písemně na jedné listině sjednáno jinak, nemá Společný zástupce oprávnění měnit obsah závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou, zejména rozhodovat o způsobu provádění Díla podle této Smlouvy. Subdodavatel znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře smlouvu za účelem zhotovení části Díla. Účastníci znamená označení pro všechny Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy. Vada Díla, popř. Nedodělek znamená skutečnost, že provedení Díla či jeho jednotlivé části neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo nebo jeho jednotlivou část v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. Vada provádění znamená skutečnost, že provedení Díla nebo jeho jednotlivé části v průběhu provádění Díla, do momentu podpisu příslušného Protokolu o předání a převzetí části Díla, neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo nebo jeho jednotlivou část v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů, kterou Společný zástupce nebo zástupce příslušného Objednatele oznámí Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění Díla, tzn. ode dne předání příslušné části místa plnění do Předání a převzetí části Díla. Záruční doba znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. Zástupce Objednatele znamená osobu určenou příslušným Objednatelem v záhlaví této smlouvy, která je oprávněna k převzetí příslušné části Díla a je oprávněna dohlížet nad kontrolou kvality příslušné části Díla. Zhotovitel znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 2. Pojmy označené v této smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku. II. Strana 14 (celkem 24)

15 Předmět Smlouvy 1. Předmět Smlouvy o dílo Za podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednatelům předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto Smlouvou a příslušní Objednatelé se zavazují zaplatit Zhotoviteli části Ceny za dílo odpovídající níže sjednaným podílům na této ceně. Kromě Ceny za dílo jsou příslušní Objednatelé povinni uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. 2. Dílo 1. Dílem podle této Smlouvy o dílo se rozumí: - zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení do nových objektů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, a to v rozsahu odborného odinstalování stávajícího přístrojového vybavení, ostatního laboratorního vybavení a materiálu (zejm. vzorky s biologickými, GMO a bezpečnostními riziky, chemikálie, laboratorní sklo, rostlinný materiál se specifickými požadavky na přesun), odborného zabalení, převozu a vyložení ze stávajících prostor do nových objektů a umístění vybavení dle pokynů a následná montáž v místě plnění veškerého vybavení, vč. příslušných revizí, ověření funkčnosti u přístrojů ( vč. příp. instalačního protokolu) a zajištění nezbytného montážního materiálu a dodávek nezbytných k zprovoznění veškerého přesouvaného vybavení v místě montáže, - nevratné poskytnutí vrstvené vlnité lepenky (krabic) a ostatního obalového materiálu dle povahy přesouvaného vybavení, v rozsahu požadavků dané přílohou č. 1 této Smlouvy, - poskytnutí dalších služeb a prací nezbytných k řádnému dokončení předmětu této smlouvy, - úklid a odvoz zbytků materiálu z místa plnění (dále jen Dílo ). Technická specifikace celého Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. 2. Účastníci této smlouvy si ujednali, že plnění dle této smlouvy je dělitelné ve smyslu ust. 512 občanského zákoníku a každý objednatel je oprávněn požadovat pouze splnění té části předmětu plnění, u něhož je podle této smlouvy uveden jako jeho nabyvatel. 3. Jednotlivé části Díla a osoby oprávněné k převzetí jednotlivých části Díla na základě Protokolu o předání a převzetí části Díla: 1.část Díla: Oddělení růstových regulátorů, osoba oprávněná k převzetí 1.části Díla: Mgr. Karel Doležal, Dr. 2.část Díla: Oddělení biochemie proteinů a protetiky, osoba oprávněná k převzetí 2.části Díla: Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Strana 15 (celkem 24)

16 3.část Díla: Oddělení molekulární biologie, osoba oprávněná k převzetí 3.části Díla: Mgr. Mária Šmehilová, Ph.D. 4.část Díla: Oddělení buněčné biologie, osoba oprávněná k převzetí 4.části Díla: Ing. Tomáš Takáč, Ph.D. 5.část Díla: Oddělení biochemie proteinů a proteomiky, osoba oprávněná k převzetí 5.části Díla: Mgr. David Kopečný, Ph.D. 6.část Díla: Oddělení biofyziky, osoba oprávněná k převzetí 6.části Díla: Mgr. Roman Kouřil, Ph.D. 7.část Díla: Oddělení molekulární biologie, osoba oprávněná k převzetí 7.části Díla: Mgr. Mária Šmehilová Ph.D. 8.část Díla: Oddělení biochemie proteinů a proteomiky, osoba oprávněná k převzetí 8.části Díla: doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. 9.část Díla: Odd. řídícího úseku, osoba oprávněná k převzetí 9.části Díla: Vladimíra Gužiaková. 10.část Díla: Ústav experimentální botaniky AV ČR,v.v.i., osoba oprávněná k převzetí 10.části Díla: RNDr. David Kopecký, Ph.D. 3. Místo plnění Zhotovitel je povinen Dílo provádět v jednotlivých objektech v k.ú. Holice u Olomouce, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy. III. Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo nejpozději do 8 týdnů od podpisu této Smlouvy posledním Účastníkem, přičemž musí být respektovány termíny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo je řádně dokončené na základě Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků IV. Cena za dílo 1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy korun českých). Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Součet Ceny za dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy korun českých). Výše uvedená celková Cena za dílo bude placena jednotlivými Objednateli samostatně v příslušných podílech na Ceně za dílo, vyjadřujících jejich náklady na realizaci Díla, jejichž Strana 16 (celkem 24)

17 provádění financují, přičemž tyto podíly jsou vymezeny ve smyslu ust. 294 odst. 1 obchodního zákoníku takto: až 9. část Díla: Podíl na Ceně za dílo za 1. až 9. část Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí [doplní uchazeč],- Kč. Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč. Součet podílu na ceně za 1. až 9. část Díla a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč část Díla: Podíl na Ceně za dílo za 10.část Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí [doplní uchazeč],- Kč Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč Součet podílu na Ceně za dílo za 10. část Díla a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč 2. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy sjednávají, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. 3. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2 této Smlouvy. 4. Nabyvatelem 1. až 9. části Díla je objednatel č. 1, nabyvatelem 10. části Díla je objednatel č. 2. V. Platební podmínky a fakturace 1. Platby 1.1. Objednatelé budou Zhotoviteli své výše uvedené podíly na ceně za Dílo platit na základě faktur Zhotovitele, vystavených pro jednotlivé Objednatele samostatně, přičemž Zhotovitel je oprávněn každou příslušnou fakturu vystavit nejdříve dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. 1.2 Účastníci této smlouvy se dohodli, že vystavené faktury budou doručovány k rukám Společného zástupce. 1.3 Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo Strana 17 (celkem 24)

18 projektu, z něhož je Dílo financováno (projekt Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, registrační číslo projektu CZ CZ.1.05/2.1.00/ ). 1.4 V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, jsou Objednatelé oprávněni takovou fakturu Zhotoviteli odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a objednatelé nejsou v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. VI. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k místu plnění 1. Zhotovitel bude používat místo plnění pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 2. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na místo plnění jiným smluvním partnerům Objednatelů, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednatelům na místě plnění a poskytnout jim veškerou součinnost dle pokynů učiněných prostřednictvím Společného zástupce nebo Manažera kvality. VII. Další povinnosti Zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen provést dílčí plnění odpovídající jednotlivým částem Díla včas a řádně, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatelů učiněnými prostřednictvím Společného zástupce, pokud není pro jednotlivý případ v této smlouvě sjednáno jinak. 2. Při nakládání, přepravě a vykládce stěhovaných věcí se Zhotovitel zavazuje dodržovat všechna doporučení a omezení při manipulaci stanovená Objednateli. 3. Zhotovitel se zavazuje provést další úkony, výslovně neuvedené v přílohách této smlouvy, které podle svých zkušeností považuje za potřebné pro zamezení vzniku škod při přepravě (např. zajištění dvířek u nábytku, zajištění předmětů proti posunutí ve stěhovacích vozech apod.). 4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění Díla zajistit: odborný přesun přístrojového a ostatního vybavení pracoviště ÚEB AV ČR, v.v.i. a oddělení biofyziky musí probíhat kontinuálně, tj. v souvislém časovém úseku bez přerušení (z provozních důvodů uvedených pracovišť) do 5 dnů od podpisu této Smlouvy provedení inventarizace stěhovaného majetku a současně předložit Společnému zástupci objednatelů závazný podrobný časový harmonogram poskytovaných služeb a prací, jenž bude upraven na základě Strana 18 (celkem 24)

19 konkrétních požadavků Objednatelů a den před stěhováním oboustranně schválen, aby mohly být práce dle této Smlouvy plynule prováděny pro převoz vybraného vybavení, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy, vyžadující zvláštní režim, je nezbytné zajistit min. 1 vůz vybavený technickým zařízením udržujícím nastavitelnou teplotu, tj. určený pro přepravu pod kontrolovanou teplotou v rozpětí +4 C až +25 C ke každému převáženému přístroji je nezbytné zajistit tzv. průvodky se znaky k manipulaci s přístroji Zhotovitel provede bezpečné balení objemných přístrojů (pomocí bublinkové a strečové folie apod.) s fotodokumentací aktuálního stavu přístroje před zabalením přestěhování laboratoří a ostatních místností včetně přístrojového vybavení, kartonových krabic v rozsahu přílohy č. 1 této Smlouvy přestěhování objemných přístrojů a zařízení, které nelze z rozměrových důvodů stěhovat osobním výtahem přestěhování přístrojů ve speciálním režimu (tzn. vypojit, ihned přenést a zapojit dle specifikací příslušného Objednatele) Zhotovitel zajistí kompletní příslušenství (strečové folie, bublinkové folie, lepicí pásky apod.) pro zabalení předmětů (přístroje a zařízení, stoly, kontejnery, krabice atd.) všechny osoby podílející se na plnění zakázky ze strany Zhotovitele budou opatřeny jasnými identifikačními znaky Zhotovitele v průběhu realizace Díla musí být dodrženy veškeré související právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve vztahu k převozu nebezpečných chemikálií balení přístrojů a vybavení musí probíhat za přítomnosti příslušného zástupce uživatele nebo jím pověřené osoby jednotlivé dílčí protokoly o převzetí plnění díla budou podepsány vždy osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy v rámci kalkulace nabídkové ceny, je Zhotovitel povinen respektovat rozmístění a možnosti v jednotlivých objektech (zejména pro posouzení náročností poskytovaných služeb a prací) a respektovat způsob manipulace a montážních podmínek viz příloha č. 3 této Smlouvy udržovat po celou dobu realizace Díla dle této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 3 mil. Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná smlouva bude platná po celou dobu plnění Díla. Kopii pojistné smlouvy Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy k rukám Společného zástupce Objednatelů. 3. Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a zabezpečit stěhované věci proti poškození, zničení nebo ztrátě i způsobem, který nebyl Objednateli výslovně požadován, pokud to bude podle jeho odborných zkušeností vhodné či dokonce nutné 4. Nebezpečí škody na stěhovaných věcech nese Zhotovitel, a to od okamžiku jejich převzetí jeho zaměstnanci na místě vystěhování, až do jejich protokolárních předání příslušným Zástupcům objednatelů v místě nastěhování. Strana 19 (celkem 24)

20 5. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení povinností Zhotovitele podle tohoto článku budou považovat za Podstatné porušení Smlouvy. VIII. Povinnosti Objednatelů 1. Objednatelé jsou za podmínek stanovených touto Smlouvu povinni zaplatit Zhotoviteli za jednotlivé části Díla své podíly na Ceně za Dílo, jak jsou sjednány v této Smlouvě. IX. Zástupci Objednatele 1. Společný zástupce a Zástupci objednatelů v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Zástupce jednotlivých Objednatelů je oprávněn podle této Smlouvy kontrolovat provádění příslušné části Díla, přičemž však písemné pokyny Zhotoviteli může udělit pouze prostřednictvím Společného zástupce. 2. Společný zástupce v rámci jeho oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění. 3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Společný zástupce nebo jiný Zástupce příslušného Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. X. Zprávy a záznamy Zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla dle této Smlouvy. XI. Záruka za jakost 1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla podle této Smlouvy komplexní záruku za jakost. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost pro každou část Díla samostatně, podle předchozí věty do uplynutí 12 (slovy dvanácti) měsíců od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí celého Díla. XII. Vady Díla a nedodělky Strana 20 (celkem 24)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení

Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Postup zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení Pro nadlimitní zakázky veřejného zadavatele Podle právního stavu k 1. 4. 2012 1 Obsah A. Schéma postupu zadávání veřejné zakázky... 4 1. Úvodní poznámky...

Více

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt -- EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FON D PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt I. SMLUVNÍ STRANY KUPUJICI: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI veřejná vysoká

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Dodávka a instalace IT a prezentační techniky»mechatronika«a»multifunkční

Více