CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZVZ ) a Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ss náázzveem:: CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, reg.č. CZ.1.05/2.1.00/ , v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Identifikační údaje zadavatele Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem: Křížkovského Olomouc IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Olomouc Rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Petra Jungová tel.č.: , fax: , dále jen zadavatel Způsob zadání : Místo plnění : zjednodušené podlimitní řízení Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Šlechtitelů 11, Olomouc Tato zadávací dokumentace ( dále též jen dokumentace ) je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

2 zákon ). Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. Zadavatel, Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen UP ), uzavřel ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dne Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚEB ), se sídlem: Rozvojová 263, Praha 6 Lysolaje, IČ: (společně dále jen Investoři ), a to za účelem společného postupu při zadávání této veřejné zakázky. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním této veřejné zakázky je ve Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů výslovně zmocněna Univerzita Palackého v Olomouci. 1. Klasifikace a předpokládaná hodnota předmět veřejné zakázky 1.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky na služby Název kód CPV Stěhovací služby Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení Balení a související služby Odvoz odpadu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky jsou 4, ,- Kč bez DPH. 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a technické podmínky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení do nových objektů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, a to v rozsahu odborného odinstalování stávajícího přístrojového vybavení, ostatního laboratorního vybavení a materiálu (zejm. vzorky s biologickými, GMO a bezpečnostními riziky, chemikálie, laboratorní sklo, rostlinný materiál se specifickými požadavky na přesun), odborného zabalení, převozu a vyložení ze stávajících prostor do nových objektů a umístění vybavení dle pokynů a následná montáž v místě plnění veškerého vybavení, vč. příslušných revizí, ověření funkčnosti u přístrojů (vč. příp. instalačního protokolu) a zajištění nezbytného montážního materiálu a dodávek nezbytných k zprovoznění veškerého přesouvaného vybavení v místě montáže. Dále je předmětem veřejné zakázky nevratné poskytnutí vrstvené vlnité lepenky (krabic) a ostatního obalového materiálu dle povahy přesouvaného vybavení, v rozsahu požadavků uvedených v příloze č. 4 této dokumentace. Veškeré práce budou probíhat způsobem stanoveným v této dokumentaci a jejích přílohách, přičemž uchazeč je povinen respektovat následující podmínky zadavatele: odborný přesun přístrojového a ostatního vybavení pracoviště ÚEB AV ČR, v.v.i. a oddělení biofyziky musí probíhat kontinuálně, tj. v souvislém časovém úseku bez přerušení ( z provozních důvodů uvedených pracovišť) Strana 2 (celkem 24)

3 do 5 dnů od podpisu příslušné smlouvy o dílo je uchazeč/zhotovitel povinen provést inventarizaci stěhovaného majetku a současně předložit objednateli závazný časový harmonogram poskytovaných služeb a prací k odsouhlasení pro převoz vybraného vybavení, specifikované v příloze č. 4 této dokumentace, vyžadující zvláštní režim, je nezbytné zajistit min. 1 vůz vybavený technickým zařízením udržujícím nastavitelnou teplotu, tj. určený pro přepravu pod kontrolovanou teplotou v rozpětí +4 C až +25 C ke každému převáženému přístroji je nezbytné zajistit tzv. průvodky se znaky k manipulaci s přístroji zhotovitel provede bezpečné balení objemných přístrojů (pomocí bublinkové a strečové folie apod.) s fotodokumentací aktuálního stavu přístroje před zabalením přestěhování laboratoří a ostatních místností včetně přístrojového vybavení, kartonových krabic v rozsahu přílohy č. 4 této dokumentace přestěhování objemných přístrojů a zařízení, které nelze z rozměrových důvodů stěhovat osobním výtahem přestěhování přístrojů ve speciálním režimu (tzn. vypojit, ihned přenést a zapojit dle specifikací objednatele) zhotovitel zajistí kompletní příslušenství (strečové folie, bublinkové folie, lepicí pásky apod.) pro zabalení předmětů (přístroje a zařízení, stoly, kontejnery, krabice atd.) všechny osoby podílející se na plnění zakázky ze strany zhotovitele budou opatřeny jasnými identifikačními znaky zhotovitele veškeré požadavky stanovené v příloze č. 3 a 4 této dokumentace musí být zahrnuty do nabídkové ceny uchazeče v průběhu realizace plnění veřejné zakázky musí být dodrženy veškeré související právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve vztahu k převozu nebezpečných chemikálií balení přístrojů a vybavení musí probíhat za přítomnosti příslušného zástupce uživatele nebo jím pověřené osoby jednotlivé dílčí protokoly o převzetí plnění díla budou podepsány vždy osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v příloze č. 4 této dokumentace v rámci kalkulace nabídkové ceny, je uchazeč povinen respektovat rozmístění a možnosti v jednotlivých objektech (zejména pro posouzení náročností poskytovaných služeb a prací) viz příloha č. 5 této dokumentace pro vybrané přístroje zadavatel předkládá v příloze č. 6 této dokumentace katalogové listy, ze kterých je zřejmý způsob manipulace a montážních podmínek Dodací lhůta Nejpozději do 8 týdnů, přičemž musí být respektovány termíny uvedené v příloze č. 4 této dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně písemně posunout předpokládaný termín plnění, a to v závislosti na stavební připravenosti prostor určených k montáži zboží. Záruka Dodavatel poskytne záruku za jakost plnění, která nesmí být kratší 12 měsíců. Technické podmínky Technickými podmínkami se rozumí charakteristiky a požadavky na služby, stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění Strana 3 (celkem 24)

4 zamýšlený objednatelem. Technické podmínky jsou promítnuty do specifikace předmětu plnění v příloze 3 a 4 této dokumentace. Prohlídka místa plnění Vzhledem k složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, v souladu s 49 odst. 5 zákona, zadavatel umožní prohlídku místa plnění. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12. listopadu 2012 ve 13:00 hod. Sraz účastníků prohlídky bude před hlavním vchodem do budovy objektu Vědeckotechnického parku UP v Olomouci Holici, ul. Šlechtitelů 21. Při prohlídce místa plnění se zástupci uchazečů prokážou písemným zmocněním. Zadavatel doporučuje všem uchazečům účast na této prohlídce místa plnění. Ostatní podmínky zadavatele: Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vzhledem k přiděleným finančním prostředkům je předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročitelná a v případě předložení nabídek s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky si zadavatel v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona vyhrazuje právo zadávací řízení veřejné zakázky zrušit. Pokud tato zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitého podnikatele nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel umožňuje použití i jiných, avšak kvalitativně a technicky obdobných a srovnatelných řešení. 3. Obchodní a platební podmínky Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh smlouvy o dílo uchazeče musí respektovat obchodní podmínky uvedené v příloze č. 3 této zadávací dokumentace. 4. Kvalifikace dodavatelů Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: a) základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, b) profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c) uchazeč současně v souladu s 50 odst. 1 písm. c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Prokázání kvalifikace Zadavatel v souladu s 57 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva podle 82 zákona, předložil před podpisem smlouvy originály nebo Strana 4 (celkem 24)

5 ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 zákona. V souladu s ustanovením 59 odst. 4 zákona skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě podle 52 zákona, tj. ve lhůtě pro podání nabídek. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením čestného prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této dokumentace. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže dodavatel, který předloží čestné prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této dokumentace, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje požadované profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu: 54 písm. a) zákona - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, 54 písm. b) zákona dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky. V této souvislosti zadavatel upozorňuje uchazeče, že z předchozích ustanovení této dokumentace vyplývá, že vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena smlouva musí nejpozději ve lhůtě pro podání nabídek splňovat: 1. základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona předložením dokladů v rozsahu 53 odst. 3 zákona, tj.: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ( 53 odst. 1 písm. a) a b) a odstavec 2 písm b)), b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení ( 53 odst. 1 písm. f)), c) potvrzením příslušného orgánu či instituce ( 53 odst. 1 písm.h)), d) čestného prohlášení ( 53 odst. 1 písm. c) až e) a písm. g), i) až k)) 2. profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a písm. b) zákona. Současně musí být dodržen 57 odst. 2 zákona. 5. Poskytnutí zadávací dokumentace a dodatečné informace k zadávací dokumentaci Zadavatel poskytuje veškeré zadávací podmínky a dodatečné informace k nim neomezeným a dálkovým způsobem, a to prostřednictvím Profilu zadavatele : https://zakazky.upol.cz/. Podle 49 odst. 1 zákona je dodavatel oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost musí být písemná nebo zaslaná prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a musí být zadavateli doručena v souladu se zákonem. Za doručenou se považuje žádost, která byla zadavateli ve stanovené době odeslána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel poskytne uchazeči dodatečné informace v zákonné lhůtě, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK i písemně. Strana 5 (celkem 24)

6 Dodatečné informace (bez identifikace tazatele) zadavatel zároveň poskytne i všem uchazečům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Zadavatel může v souladu s 49 odst. 4 zákona poskytnout dodavatelům prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti. 6. Kritéria pro zadání veřejné zakázky Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je celková nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 7. Podání nabídek 7.1. Lhůta pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. listopadu 2012 v 10:00 hod. Nabídky je možno podávat osobně či doporučeně poštou na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci oddělení veřejných zakázek Křížkovského 8, Olomouc kontaktní osoba: Mgr. Petra Jungová, a to v pracovních dnech od 8.00 do hod. po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek tak, aby byly doručeny do konce výše uvedené lhůty. 7.2 Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek se uskuteční dne 20. listopadu 2012 v 10:00 hod. na adrese: Univerzita Palackého v Olomouci, oddělení veřejných zakázek, Rektorát UP v Olomouci, jednací místnost č. 2, Křížkovského 8, Olomouc. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit členové komise zadavatele, zadavatel nebo jeho pověřený zástupce, statutární orgán uchazeče nebo maximálně 1 zástupce uchazeče (tento pouze na základě písemného pověření k zastupování účasti při otevírání obálek), který se při příchodu prokáže průkazem totožnosti a zapíše se do listiny účastníků. Komise otevře obálky s nabídkami dle pořadového čísla přijaté nabídky a zkontroluje, zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst. 9 zákona (tj. nabídka je zpracována v požadovaném jazyku, návrh smlouvy je podepsán oprávněnou osobou). Po provedení této kontroly komise sdělí přítomným uchazečům následující informace: - identifikační údaje uchazeče (tj. jméno obchodní firmy nebo jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu), - zda nabídka splňuje požadavky dle 71 odst. 9 zákona, - nabídková cena uchazečů. 7.3 Uveřejnění oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení V souladu s 81 odst. 4 si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V souladu s 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče na profilu zadavatele. Strana 6 (celkem 24)

7 V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení nebude zasíláno prostř. držitele poštovní licence. 8. Varianty nabídek Zadavatel předem nepřipouští varianty nabídek. 9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 9.1. Celková nabídková cena za kompletní splnění předmětu veřejné zakázky bude stanovena a uvedena v české měně, bude v souladu s touto výzvou v členění na cenu celkem v Kč bez DPH, výši DPH, a cenu celkem včetně DPH a bude stanovena jako cena nejvýše přípustná Doklady prokazující nabídkovou cenu Uchazeč prokazuje svoji nabídkovou cenu předložením následujících údajů: a) Uvedením nabídkové ceny do návrhu smlouvy o dílo, b) Kalkulací nabídkové ceny formou vyplněné kompletní přílohy č. 7 této dokumentace, jenž bude následně přílohou č. 2 smlouvy o dílo Celková nabídková cena bude uvedena v krycím listu nabídky příloha č. 1 této dokumentace. 10. Obsah a forma nabídky, zadávací lhůta, požadavek na poskytnutí jistoty 10.1 Obsah nabídky Nabídka uchazeče bude obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zadavatelem a dále doklady a informace prokazující splnění kvalifikace. Nabídka bude podána v následující struktuře: Krycí list nabídky s identifikačními údaji uchazeče (příloha č. 1 této dokumentace); Čestná prohlášení k prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů; Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, zpracovaný v souladu s touto výzvou; Technická část nabídky - kalkulace nabídkové ceny formou vyplněné přílohy č. 4 této dokumentace; V souladu s 68 odst. 3 zákona: a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, Strana 7 (celkem 24)

8 b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu, tj. zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), 10.2 Forma nabídky Nabídka bude podána písemně, v českém jazyce. Nabídka bude podána 1x v listinné podobě v originále s označením ORIGINÁL, 1x v listinné podobě v kopii (včetně čestného prohlášení, že kopie odpovídá originálu nabídky) s označením KOPIE a 1x v elektronické podobě, vše v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel dodavatelům, aby všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, by měly být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem uchazeče. Obálka bude označena heslem: CRH stěhování - NEOTVÍRAT Zadávací lhůta Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a její délka činí 150 dnů. Po tuto dobu je uchazeč svoji nabídkou vázán Požadavek na poskytnutí jistoty Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 11. Ostatní podmínky 11.1 Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: zrušit zadávací řízení veřejné zakázky v souladu se zákonem zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje předložené v nabídce a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost posunout termín v závislosti na stavební připravenosti místa plnění Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Obchodní a platební podmínky Příloha č. 4 Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 5 Schéma rozmístění objektů, vč. vnitřního rozmístění Příloha č. 6 Katalogové listy vybraných přístrojů Příloha č. 7 Cenová kalkulace V Olomouci dne 02. listopadu prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. rektor UP v Olomouci Strana 8 (celkem 24)

9 Příloha č. 1 Název: KRYCÍ LIST NABÍDKY Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel Název: CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Univerzita Palackého v Olomouci Sídlo: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Křížkovského 8, Olomouc prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. DIČ: Cena celkem bez DPH: Nabídková cena v CZK Samostatně DPH Cena celkem včetně DPH: Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Podpis oprávněné osoby jednat za uchazeče.. razítko Titul, jméno, příjmení Strana 9 (celkem 24)

10 Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE o splnění základních kvalifikačních předpokladů Já (my) níže podepsaný(í) čestně prohlašuji(eme), že dodavatel.. (obchodní firma) splňuje a) základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. že: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) není v likvidaci, f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, Strana 10 (celkem 24)

11 j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, tj. dle ust. 5 písm e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. b) profesní kvalifikační předpoklady podle 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tj. je schopen zadavateli předložit: výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence pokud je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, kdy oprávnění musí pokrývat celý předmět veřejné zakázky. V., dne.. razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele Strana 11 (celkem 24)

12 Příloha č. 3 Obchodní a platební podmínky Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce jako její nedílnou součást návrh smlouvy o dílo. Návrh kupní smlouvy uchazeče musí respektovat dále uvedené obchodní a platební podmínky: SMLOUVA O DÍLO Univerzita Palackého v Olomouci se sídlem: Křížkovského 8, Olomouc rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc číslo účtu: (bude doplněno před podpisem smlouvy) Zástupce Objednatele pro CRH: osoby uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jako osoby odpovědné (dále jen Objednatel 1 ) Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. se sídlem: Rozvojová 263, Praha 6 Lysolaje ředitelka: Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. číslo účtu: (bude doplněno před podpisem smlouvy) Zástupce Objednatele: RNDr. David Kopecký, Ph.D. (dále jen Objednatel 2 ) Společný zástupce objednatelů ve věcech technických (dále jen Společný zástupce ) : Ing. Jana Zimová a Obchodní firma: [doplní uchazeč] zastoupena: [doplní uchazeč] IČ: [doplní uchazeč] DIČ: [doplní uchazeč] se sídlem: [doplní uchazeč] společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném soudem v., oddíl:.., vložka: [doplní uchazeč] osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [doplní uchazeč] (dále jen zhotovitel ) Strana 12 (celkem 24)

13 uzavírají na základě 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo: Preambule Tato Smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadanou podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod názvem CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější. 1. Podle této Smlouvy: Definice Cena za dílo znamená částku, kterou Objednatelé zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. Objednatelé znamená objednatel 1 a objednatel 2, jak jsou identifikováni v záhlaví této Smlouvy. Podstatné porušení smlouvy nebo podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy znamená podstatné porušení smlouvy s právními následky ve smyslu ust. 345 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podstatné porušení této smlouvy může nastat i v případech, kde to tato smlouva výslovně nestanoví. Protokol o předání a převzetí části Díla znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem, Zástupcem příslušného Objednatele při Předání a převzetí části Díla, potvrzující předání vždy části Díla, Zhotovitelem příslušnému Objednateli a převzetí části Díla příslušným Objednatelem od Zhotovitele. Protokol o předání a převzetí Díla znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem, Společný zástupce objednatelů ve věcech technických, potvrzující předání celého Díla, Zhotovitelem Objednatelům a převzetí Díla Objednateli od Zhotovitele. Podkladem pro podepsání protokolu o předání a převzetí celého Díla jsou podepsané všechny protokoly o předání a převzetí všech částí Díla. Průvodní dokumentace znamená veškerou dokumentaci, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v souvislosti s přípravou, prováděním a předáním Díla. Předání a převzetí části Díla znamená okamžik protokolárního předání částí Díla příslušnému Objednateli po úplném dokončení části Díla a jeho převzetí příslušnými Objednateli. Za okamžik Předání a převzetí části Díla se považuje podpis Protokolu o předání a Převzetí části Díla. Seznam Vad Díla a Nedodělků znamená písemný soupis všech Vad Díla, popř. Nedodělků a identifikovaných Společným zástupcem nebo Zástupcem příslušného Objednatele. Seznam Strana 13 (celkem 24)

14 Vad a nedodělků Díla bude zpracován samostatně pro každou část Díla a bude přílohou Protokolu o předání a převzetí části Díla u každé části Díla, přičemž v něm budou Společným zástupcem uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad a Nedodělků, požadované příslušným Objednatelem. Smlouva znamená tuto smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy. Společný zástupce znamená osobu určenou v záhlaví této Smlouvy, která zabezpečuje jednotnou komunikaci všech Objednatelů a Zhotovitele, uděluje pokyny, koordinuje pokyny udělované ze strany Objednatelů Zhotoviteli a organizuje realizaci této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností sjednaných pro Společného zástupce v jednotlivých ujednáních této Smlouvy. Není-li účastníky této Smlouvy písemně na jedné listině sjednáno jinak, nemá Společný zástupce oprávnění měnit obsah závazkového právního vztahu založeného touto Smlouvou, zejména rozhodovat o způsobu provádění Díla podle této Smlouvy. Subdodavatel znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře smlouvu za účelem zhotovení části Díla. Účastníci znamená označení pro všechny Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy. Vada Díla, popř. Nedodělek znamená skutečnost, že provedení Díla či jeho jednotlivé části neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo nebo jeho jednotlivou část v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. Vada provádění znamená skutečnost, že provedení Díla nebo jeho jednotlivé části v průběhu provádění Díla, do momentu podpisu příslušného Protokolu o předání a převzetí části Díla, neodpovídá parametrům nebo vlastnostem stanoveným pro Dílo nebo jeho jednotlivou část v této Smlouvě, účinných právních předpisech, příslušných Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů, kterou Společný zástupce nebo zástupce příslušného Objednatele oznámí Zhotoviteli kdykoliv v průběhu provádění Díla, tzn. ode dne předání příslušné části místa plnění do Předání a převzetí části Díla. Záruční doba znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. Zástupce Objednatele znamená osobu určenou příslušným Objednatelem v záhlaví této smlouvy, která je oprávněna k převzetí příslušné části Díla a je oprávněna dohlížet nad kontrolou kvality příslušné části Díla. Zhotovitel znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 2. Pojmy označené v této smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně vysvětleny v tomto článku. II. Strana 14 (celkem 24)

15 Předmět Smlouvy 1. Předmět Smlouvy o dílo Za podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednatelům předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách specifikovaných touto Smlouvou a příslušní Objednatelé se zavazují zaplatit Zhotoviteli části Ceny za dílo odpovídající níže sjednaným podílům na této ceně. Kromě Ceny za dílo jsou příslušní Objednatelé povinni uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. 2. Dílo 1. Dílem podle této Smlouvy o dílo se rozumí: - zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení do nových objektů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, a to v rozsahu odborného odinstalování stávajícího přístrojového vybavení, ostatního laboratorního vybavení a materiálu (zejm. vzorky s biologickými, GMO a bezpečnostními riziky, chemikálie, laboratorní sklo, rostlinný materiál se specifickými požadavky na přesun), odborného zabalení, převozu a vyložení ze stávajících prostor do nových objektů a umístění vybavení dle pokynů a následná montáž v místě plnění veškerého vybavení, vč. příslušných revizí, ověření funkčnosti u přístrojů ( vč. příp. instalačního protokolu) a zajištění nezbytného montážního materiálu a dodávek nezbytných k zprovoznění veškerého přesouvaného vybavení v místě montáže, - nevratné poskytnutí vrstvené vlnité lepenky (krabic) a ostatního obalového materiálu dle povahy přesouvaného vybavení, v rozsahu požadavků dané přílohou č. 1 této Smlouvy, - poskytnutí dalších služeb a prací nezbytných k řádnému dokončení předmětu této smlouvy, - úklid a odvoz zbytků materiálu z místa plnění (dále jen Dílo ). Technická specifikace celého Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást. 2. Účastníci této smlouvy si ujednali, že plnění dle této smlouvy je dělitelné ve smyslu ust. 512 občanského zákoníku a každý objednatel je oprávněn požadovat pouze splnění té části předmětu plnění, u něhož je podle této smlouvy uveden jako jeho nabyvatel. 3. Jednotlivé části Díla a osoby oprávněné k převzetí jednotlivých části Díla na základě Protokolu o předání a převzetí části Díla: 1.část Díla: Oddělení růstových regulátorů, osoba oprávněná k převzetí 1.části Díla: Mgr. Karel Doležal, Dr. 2.část Díla: Oddělení biochemie proteinů a protetiky, osoba oprávněná k převzetí 2.části Díla: Mgr. Lukáš Spíchal, Ph.D. Strana 15 (celkem 24)

16 3.část Díla: Oddělení molekulární biologie, osoba oprávněná k převzetí 3.části Díla: Mgr. Mária Šmehilová, Ph.D. 4.část Díla: Oddělení buněčné biologie, osoba oprávněná k převzetí 4.části Díla: Ing. Tomáš Takáč, Ph.D. 5.část Díla: Oddělení biochemie proteinů a proteomiky, osoba oprávněná k převzetí 5.části Díla: Mgr. David Kopečný, Ph.D. 6.část Díla: Oddělení biofyziky, osoba oprávněná k převzetí 6.části Díla: Mgr. Roman Kouřil, Ph.D. 7.část Díla: Oddělení molekulární biologie, osoba oprávněná k převzetí 7.části Díla: Mgr. Mária Šmehilová Ph.D. 8.část Díla: Oddělení biochemie proteinů a proteomiky, osoba oprávněná k převzetí 8.části Díla: doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. 9.část Díla: Odd. řídícího úseku, osoba oprávněná k převzetí 9.části Díla: Vladimíra Gužiaková. 10.část Díla: Ústav experimentální botaniky AV ČR,v.v.i., osoba oprávněná k převzetí 10.části Díla: RNDr. David Kopecký, Ph.D. 3. Místo plnění Zhotovitel je povinen Dílo provádět v jednotlivých objektech v k.ú. Holice u Olomouce, specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy. III. Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo nejpozději do 8 týdnů od podpisu této Smlouvy posledním Účastníkem, přičemž musí být respektovány termíny uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo je řádně dokončené na základě Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků IV. Cena za dílo 1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy korun českých). Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy korun českých). Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Součet Ceny za dílo a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč (slovy korun českých). Výše uvedená celková Cena za dílo bude placena jednotlivými Objednateli samostatně v příslušných podílech na Ceně za dílo, vyjadřujících jejich náklady na realizaci Díla, jejichž Strana 16 (celkem 24)

17 provádění financují, přičemž tyto podíly jsou vymezeny ve smyslu ust. 294 odst. 1 obchodního zákoníku takto: až 9. část Díla: Podíl na Ceně za dílo za 1. až 9. část Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí [doplní uchazeč],- Kč. Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč. Součet podílu na ceně za 1. až 9. část Díla a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč část Díla: Podíl na Ceně za dílo za 10.část Díla (bez daně z přidané hodnoty) činí [doplní uchazeč],- Kč Daň z přidané hodnoty stanovená podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč Součet podílu na Ceně za dílo za 10. část Díla a daně z přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí [doplní uchazeč],- Kč 2. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností Účastníci Smlouvy sjednávají, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn. 3. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele podle přílohy č. 2 této Smlouvy. 4. Nabyvatelem 1. až 9. části Díla je objednatel č. 1, nabyvatelem 10. části Díla je objednatel č. 2. V. Platební podmínky a fakturace 1. Platby 1.1. Objednatelé budou Zhotoviteli své výše uvedené podíly na ceně za Dílo platit na základě faktur Zhotovitele, vystavených pro jednotlivé Objednatele samostatně, přičemž Zhotovitel je oprávněn každou příslušnou fakturu vystavit nejdříve dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků. 1.2 Účastníci této smlouvy se dohodli, že vystavené faktury budou doručovány k rukám Společného zástupce. 1.3 Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad faktura musí dále obsahovat název a registrační číslo Strana 17 (celkem 24)

18 projektu, z něhož je Dílo financováno (projekt Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, registrační číslo projektu CZ CZ.1.05/2.1.00/ ). 1.4 V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, jsou Objednatelé oprávněni takovou fakturu Zhotoviteli odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a objednatelé nejsou v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu. VI. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu k místu plnění 1. Zhotovitel bude používat místo plnění pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 2. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na místo plnění jiným smluvním partnerům Objednatelů, poskytujícím smluvní plnění vůči Objednatelům na místě plnění a poskytnout jim veškerou součinnost dle pokynů učiněných prostřednictvím Společného zástupce nebo Manažera kvality. VII. Další povinnosti Zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen provést dílčí plnění odpovídající jednotlivým částem Díla včas a řádně, v souladu s obecně závaznými účinnými právními předpisy České republiky a příslušnými Normami, v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatelů učiněnými prostřednictvím Společného zástupce, pokud není pro jednotlivý případ v této smlouvě sjednáno jinak. 2. Při nakládání, přepravě a vykládce stěhovaných věcí se Zhotovitel zavazuje dodržovat všechna doporučení a omezení při manipulaci stanovená Objednateli. 3. Zhotovitel se zavazuje provést další úkony, výslovně neuvedené v přílohách této smlouvy, které podle svých zkušeností považuje za potřebné pro zamezení vzniku škod při přepravě (např. zajištění dvířek u nábytku, zajištění předmětů proti posunutí ve stěhovacích vozech apod.). 4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění Díla zajistit: odborný přesun přístrojového a ostatního vybavení pracoviště ÚEB AV ČR, v.v.i. a oddělení biofyziky musí probíhat kontinuálně, tj. v souvislém časovém úseku bez přerušení (z provozních důvodů uvedených pracovišť) do 5 dnů od podpisu této Smlouvy provedení inventarizace stěhovaného majetku a současně předložit Společnému zástupci objednatelů závazný podrobný časový harmonogram poskytovaných služeb a prací, jenž bude upraven na základě Strana 18 (celkem 24)

19 konkrétních požadavků Objednatelů a den před stěhováním oboustranně schválen, aby mohly být práce dle této Smlouvy plynule prováděny pro převoz vybraného vybavení, specifikované v příloze č. 1 této Smlouvy, vyžadující zvláštní režim, je nezbytné zajistit min. 1 vůz vybavený technickým zařízením udržujícím nastavitelnou teplotu, tj. určený pro přepravu pod kontrolovanou teplotou v rozpětí +4 C až +25 C ke každému převáženému přístroji je nezbytné zajistit tzv. průvodky se znaky k manipulaci s přístroji Zhotovitel provede bezpečné balení objemných přístrojů (pomocí bublinkové a strečové folie apod.) s fotodokumentací aktuálního stavu přístroje před zabalením přestěhování laboratoří a ostatních místností včetně přístrojového vybavení, kartonových krabic v rozsahu přílohy č. 1 této Smlouvy přestěhování objemných přístrojů a zařízení, které nelze z rozměrových důvodů stěhovat osobním výtahem přestěhování přístrojů ve speciálním režimu (tzn. vypojit, ihned přenést a zapojit dle specifikací příslušného Objednatele) Zhotovitel zajistí kompletní příslušenství (strečové folie, bublinkové folie, lepicí pásky apod.) pro zabalení předmětů (přístroje a zařízení, stoly, kontejnery, krabice atd.) všechny osoby podílející se na plnění zakázky ze strany Zhotovitele budou opatřeny jasnými identifikačními znaky Zhotovitele v průběhu realizace Díla musí být dodrženy veškeré související právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve vztahu k převozu nebezpečných chemikálií balení přístrojů a vybavení musí probíhat za přítomnosti příslušného zástupce uživatele nebo jím pověřené osoby jednotlivé dílčí protokoly o převzetí plnění díla budou podepsány vždy osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy v rámci kalkulace nabídkové ceny, je Zhotovitel povinen respektovat rozmístění a možnosti v jednotlivých objektech (zejména pro posouzení náročností poskytovaných služeb a prací) a respektovat způsob manipulace a montážních podmínek viz příloha č. 3 této Smlouvy udržovat po celou dobu realizace Díla dle této Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 3 mil. Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná smlouva bude platná po celou dobu plnění Díla. Kopii pojistné smlouvy Zhotovitel předložil před podpisem této Smlouvy k rukám Společného zástupce Objednatelů. 3. Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a zabezpečit stěhované věci proti poškození, zničení nebo ztrátě i způsobem, který nebyl Objednateli výslovně požadován, pokud to bude podle jeho odborných zkušeností vhodné či dokonce nutné 4. Nebezpečí škody na stěhovaných věcech nese Zhotovitel, a to od okamžiku jejich převzetí jeho zaměstnanci na místě vystěhování, až do jejich protokolárních předání příslušným Zástupcům objednatelů v místě nastěhování. Strana 19 (celkem 24)

20 5. Smluvní strany se dohodly, že nedodržení povinností Zhotovitele podle tohoto článku budou považovat za Podstatné porušení Smlouvy. VIII. Povinnosti Objednatelů 1. Objednatelé jsou za podmínek stanovených touto Smlouvu povinni zaplatit Zhotoviteli za jednotlivé části Díla své podíly na Ceně za Dílo, jak jsou sjednány v této Smlouvě. IX. Zástupci Objednatele 1. Společný zástupce a Zástupci objednatelů v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se jimi řídit. Zástupce jednotlivých Objednatelů je oprávněn podle této Smlouvy kontrolovat provádění příslušné části Díla, přičemž však písemné pokyny Zhotoviteli může udělit pouze prostřednictvím Společného zástupce. 2. Společný zástupce v rámci jeho oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění. 3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, nemá Společný zástupce nebo jiný Zástupce příslušného Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. X. Zprávy a záznamy Zhotovitele 1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých prací při provádění Díla dle této Smlouvy. XI. Záruka za jakost 1. Zhotovitel poskytuje na předmět Díla podle této Smlouvy komplexní záruku za jakost. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost pro každou část Díla samostatně, podle předchozí věty do uplynutí 12 (slovy dvanácti) měsíců od okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí celého Díla. XII. Vady Díla a nedodělky Strana 20 (celkem 24)

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Křížkovského Olomouc IČO: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Křížkovského Olomouc IČO: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Mnichovice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Mnichovice

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále jen zákon): Digitalizace provozů v rozsahu stavby Nemocnice Znojmo rekonstrukce

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Příloha č. 2 KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Zadavatel Název: Sídlo: Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: E-mail: IČ: Osoba oprávněná

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Název: Zadavatel. Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace. Ing. Ladislav Pleva.

KRYCÍ LIST NABÍDKY. Název: Zadavatel. Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace. Ing. Ladislav Pleva. Příloha č. 2 Název: KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu Dodávka měřícího systému Zadavatel Název: Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál, příspěvková organizace Sídlo: 79315

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Veliš Veliš 1 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ 00 232 921 statutární zástupce: Petr Mach, starosta tel.: 603

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii"

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu Vítejte v Anglii Příloha č. 2 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE k zakázce s názvem výběrové řízení v rámci projektu "Vítejte v Anglii" Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název nebo Obchodní firma/jméno a příjmení IČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍLOHA Č. 1 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ k zakázce malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Identifikační údaje zadavatele: Obec Mladý

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Pavilon Farmacie II inverzní mikroskop Tato veřejná zakázka v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zák.č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ (zakázka na stavební práce do 10 mil. Kč bez DPH) 1. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Košetice, zastoupena starostkou obce

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo/místo podnikání: Líšeňská 2657/33a, Brno -Líšeň 63600, CZ IČ: 44994575 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná

Více

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky) Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou zjednodušeným podlimitním řízením podle 25 písm. a) a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Zhotovitel stavby v rámci projektu Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n. N. - Zittau

Zhotovitel stavby v rámci projektu Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod Hrádek n. N. - Zittau Š A B L O N Y D O K U M E N T Ů Příloha č. 3 do nabídky dodavatele k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jako zákon ) ke zjednodušenému podlimitnímu zadávacímu

Více

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek

Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje PRA - referent veřejných zakázek Věc: Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace č. j. 12/9130/0048-01 Zadavatel

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany Krycí list předběžné nabídky Prohlášení uchazeče k předběžné nabídce Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů Příloha č. 2 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky Nákup náhradních dílů do vrtulníků typu Mi, motorů a reduktorů zadané v oblasti obrany nebo bezpečnosti v užším řízení dle

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci:

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci: Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Údaje o uchazeči Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více