Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha červen

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištenou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne

3 Poděkování: Tímto bych chtěl poděkovat své vedoucí práce paní Ing. Heleně Cetlové, za konzultace a profesionální pomoc při psaní mé bakalářské práce. 3

4 Anotace Bakalářská práce analyzuje specifický trh nákladní dopravy v České republice a hlavní konkurenty na tomto trhu. Pro vybranou firmu Kala Transport, která se tuzemskou i mezinárodní nákladní i osobní dopravou zabývá, autorka práce navrhuje na základě SWOT a PESTLE analýzy nový podnikatelský plán s cílem zvýšit její konkurenceschopnost na trhu. Klíčová slova: Podnikatelský plán, finanční plán, analýza, podnikatelský záměr, SWOT analýza, PESTLE analýza, plánování Annotation The thesis analyses the specific freight market in the Czech Republic and the main competitors in this market. For the selected company Kala Transport, which domestic and international freight and passenger transportation deals, the author proposes a work based on the SWOT and PESTLE analysis, a new business plan in order to increase its competitiveness in the market. Key words: business plan, financial plan, analyse, business idea, SWOT analysis, PEST analysis, planning 4

5 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD LITERÁRNÍ REŠERŠE LEGISLATIVNÍ RÁMEC PODNIKÁNÍ V ČR LEGISLATIVNÍ RÁMEC O NÁKLADNÍ A AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ ZÁKLADY TEORIE MARKETINGU ZÁKLADY TEORIE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KLASIFIKACE FINANČNÍHO PLÁNU Absolutní ukazatelé horizontální a vertikální analýza Rozdílové ukazatele Analýza poměrových ukazatelů OBECNÁ CHRAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU DĚLENÍ PODNIKATELSKÉHO PLÁNU STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Titulní list Exekutivní souhrn Popis podniku a produktu Analýza prostředí Analýza PESTLE SWOT analýza Marketingový plán Realizační projektový plán Personální zdroje Budoucí vývoj Finanční plán Přílohy METODIKA ZPRACOVÁNÍ ANALÝZA VYBRANÉHO TRHU V ČR ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ODVĚTVÍ VOZOVÝ PARK

6 3.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ DOPRAVNÍ TRH NEJVÝZNAMNĚJŠÍ KONKURENTI NA TRHU AUTOMOBILOVÉ A NÁKLADNÍ DOPRAVY DOSAVADNÍ PODNIKATELSKÉ AKTIVITY VYBRANÉ FIRMY MSP NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU VYBRANÉ SPOLEČNOSTI SHRNUTÍ POZNATKŮ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK PŘÍLOHA Č.1 HDP PODLE ODVĚTVÍ PŘÍLOHA Č. 2 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT SPOLEČNOSTI KALA TRANS S.R.O. 69 PŘÍLOHA Č. 3 ROZVAHA SPOLEČNOSTI KALA TRANS S.R.O PŘÍLOHA Č. 4 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY PŘÍLOHA Č. 5 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA ROZVAHY PŘÍLOHA Č. 6 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT PŘÍLOHA Č. 7 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT

7 ÚVOD Doprava je jedním z klíčových odvětví ekonomiky České republiky se značným významem i pro mezinárodní vztahy. Uživatelem dopravy je v různé míře každá fyzická i právnická osoba. Poptávka po přepravě osob i zboží neustále roste. V České republice v dopravě působí podniky různých velikostí. Sektor malého a středního podnikání je hnací silou podnikatelské sféry, růstu, inovací i konkurenceschopnosti. Podle Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce , je každý čtvrtý obyvatel České republiky podnikatel nebo živnostník. Podle Českého statistického úřadu malý a střední podnik tvoří 99,84 procent z celkového počtu aktivních podniků v České republice. Dohromady vytvářejí téměř 2 miliony pracovních míst a zaměstnávají tak 61 procent lidí pracujících v soukromé sféře. Tato statistická data jasně vypovídají o tom, jak důležitou roli hraje MSP v české ekonomice. Cílem bakalářské práce na téma Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP je zanalyzovat vybraný trh a hlavní konkurenty společnosti a zpracovat návrh jejich podnikatelského plánu. Malé a střední podniky představují majoritní podíl všech registrovaných podniků v rámci Evropské unie. Dílčím cílem návrhu podnikatelského plánu je rozšíření podnikatelských aktivit firmy KALA Trans s.r.o., a to nakoupení nového areálu, ve kterém firma rozšíří své dosavadní činnosti o opravy vozů, jejich mytí a skladování pneumatik. Analýza současného stavu ukázala, že běžné opravy vozu se provádějí v místech neurčených pro tyto činnosti. Bakalářská práce je rozdělená do dvou částí. První část je teoretická, zde jsou popsány teoretické poznatky ohledně podnikání a jeho legislativním rámec, podnikatelského plánu a jeho struktury. V druhé části probíhá analýza dopravního trhu. Zde jsou popsány základní charakteristiky odvětví a faktory ovlivňující dopravní trh. Dále se zabývá dosavadními podnikatelskými aktivitami vybrané společnosti MSP. V poslední části (praktické) se zabývá přímo podnikatelským plánem. 1 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce Ministerstvo průmyslu a obchodu [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.mpo.cz/dokument76280.html 7

8 1 LITERÁRNÍ REŠERŠE 1.1 LEGISLATIVNÍ RÁMEC PODNIKÁNÍ V ČR V České Republice legislativní rámec podnikání tvoří celá řada zákonů, vyhlášek a nařízení. Mezi nejdůležitější zákony a právní akty patří zejména: Nový občanský zákoník (Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník) 2, Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 3, Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 4. Nový občanský zákoník, který nabyl právní moci definuje podnikání jako: Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele 5. Existuje hodně definic termínu podnik a ty se liší podle toho, jakým způsobem je daný termín interpretován: - subjekt v němž dochází k přeměně zdrojů (vstupů) ve statky (výstupy) 6, 2 ČESKO. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012 Občanský zákoník. In: Sbírka Zákonů České Republiky. 2012, částka 33, s Dostupný také: aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/viewfile.aspx?type=c&id=6144. ISSN ČESKO. Zákon č. 90 ze dne 25. ledna Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). In: Sbírka Zákonů České Republiky. 2012, částka 34, s Dostupný také: ISSN ČESKO. Zákon č.455 ze dne 2. října Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). In: Sbírka Zákonů České Republiky. 1991, částka 87, s Dostupný také: ISSN ČESKO. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012 Občanský zákoník. In: Sbírka Zákonů České Republiky. 2012, částka 33, 420 s Dostupný také: aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/viewfile.aspx?type=c&id=6144. ISSN VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, s.15 Expert (Grada). ISBN

9 - je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, prav a jiných majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouží podnikateli k provozování podnikatelských aktivit, 7 - soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání 8. Vymezení drobného, malého a středního podnikatele dle EU: doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků 9 Mikropodnik (drobný): a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. Malý podnik: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. Střední podnik: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích rozlišuje následující obchodní korporace: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Protože zkoumaná firma KALA TRANS s.r.o. je společnost s ručením omezeným budou popsány definice podle občanského zákona, podle živnostenského a pode zákona o korporacích. 7 VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, s.15 Expert (Grada). ISBN ČESKO. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012 Občanský zakoník. In: Sbírka Zákonů České Republiky. 2012, částka 33, 3 s Dostupný také: aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/viewfile.aspx?type=c&id=6144. ISSN Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků 9

10 Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění 10. (1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. (2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona Legislativní rámec o nákladní a autobusové dopravě Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 12 definuje silniční dopravu jako souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní doprava, kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. 13 V paragrafu 4 v tomto zákoně uvedený podmínky pro provozování silniční dopravy. Dne nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., 14 kterým se novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších zákonů. Nový zákon přináší poměrně velké množství změn v oblasti provozování silniční dopravy. Zákon v mnoha svých ustanovení odkazuje na nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1071/2009, které je bezprostředně právně závazné. V zákoně č. 119/2012 Sb., rozlišuje velká a malá vozidla. Dále zákon stanoví nový název předmětu podnikání silniční motorová doprava: 10 ČESKO. Zákon č. 90 ze dne 25. ledna Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). In: Sbírka Zákonů České Republiky. 2012, částka 34, 132, odst. 1.s Dostupný také: ISSN ČESKO. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012 Občanský zakoník. In: Sbírka Zákonů České Republiky. 2012, částka 33, 421 s Dostupný také: aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/viewfile.aspx?type=c&id=6144. ISSN ČESKO. Zákon č.111 ze dne 26. dubna Zákon o silniční dopravě In: Sbírka Zákonů České Republiky. 1994, částka 37, s Dostupný také: ISSN ČESKO. Zákon č.111 ze dne 26. dubna Zákon o silniční dopravě In: Sbírka Zákonů České Republiky. 1994, částka 37, 2, odst. 1 s Dostupný také: ISSN ČESKO. Zákon č. 119 ze dne 14. března 2012 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. In: Sbírka Zákonů České Republiky. 2012, částka 45, s Dostupný také: 10

11 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Nařízení č. 1071/ , kterým je řízen zákon č. 119/2012 Sb., zavadí pojmy dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost. Dobrou pověst má osoba, která je bezúhonná podle živnostenského zákona, pokud dobrou pověst neztratila rozhodnutím dopravního úřadu, prokazuje se výpisem z rejstříku trestu. Finanční způsobilost prokazuje dopravce základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba (daňový nebo účetní poradce). Dopravce musí prokázat, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a EUR na každé další užívané vozidlo (přepočet na rok 2012: Kč pro jedno vozidlo a Kč pro každé další vozidlo). Podmínka odborné způsobilosti je splněna, pokud je odborně způsobilý odpovědný zástupce podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly. Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a zvlášť pro osobní dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Odborná způsobilost se prokazuje se zkouškou. Zákon č. 119/2012 Sb., nově zřizuje Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě, který nahrazuje Registr dopravců. V Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě uvedena informace o dopravcích, o odpovědných zástupcích, o rozsahu a trvání finanční způsobilosti, o odborné způsobilosti a dobré pověsti. Základní pojmy: Doprava je jedním z infrastrukturních odvětví světového hospodářství. Zaměstnává asi 4% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Zatímco ve vyspělých státech se tento podíl může blížit až k 10%, v rozvojových zemích činí 3% a méně. Od průmyslových a zemědělských odvětví 15 Nářízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č ze dne 21. října Nářízení, kterým se zaváději společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. I. 300/51. Dostupné z: 11

12 se doprava odlišuje univerzálností výrobních spojení s jinými výrobními odvětvími. Zboží vyrobené v průmyslu nebo v zemědělství je připraveno ke spotřeby až tehdy, když je připraveno na trh nebo na místa spotřeby. Proto dopravní proces představuje nezbytné pokračování procesu výrobního. 16 Doprava je záměrné a organizované přemísťování věcí a osob uskutečňované dopravními prostředky po dopravních cestách< > Doprava je činnost, která v území slouží k propojení všech funkčních složek území a odehrává se pomocí dopravní infrastruktury. 17. Dopravní infrastruktura jsou to pozemky, stavby a s nimi související zařízení např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť. 18 Dopravní prostředky jsou podobně jako dopravní cesty pozemní, vodní a vzdušné. Pozemní prostředky mohou být vedené nebo volné, všechny dopravní prostředky mohou být určeny pro dopravu osob, nebo pro dopravu nákladů, nebo pro dopravu kombinovanou 19. CAPEX (Capital Expenduture) - zkratka používaná pro pojmenování tzv. investičních (kapitálových) výdajů. Jedná se o výdaje vynaložené na nákup zdrojů (zejména materiálních zdrojů, ale také informací), které mají větší hodnotu a proto nabývají charakteru investice. Ta je často realizována formou projektu a způsobuje nějakou změnu v organizaci. V účetnictví jsou investiční výdaje započteny k účetním aktivům, zpravidla se odpisují/amortizují více let. 20 Dopravu se dá členit dle různých úhlu pohledu, například rozdělit dopravu na následující podkategorií: Podle povahy zajišťujících svazků na: o vnitrostátní, 16 ZELENÝ, Lubomír. Rozvoj dopravy ve světě. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, ISBN ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Principy a pravidla územního plánování: Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura[online]. 2006, , s. 2 [cit ]. Dostupné z: 18 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Principy a pravidla územního plánování: Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura[online]. 2006, , s.2. [cit ]. Dostupné z: 19 ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE. Principy a pravidla územního plánování: Kapitola C Funkční složky C.7 Dopravní infrastruktura[online]. 2006, , s. 9. [cit ]. Dostupné z: 20 Co je to CAPEX. Managementmania. Citováno online [ ]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/capital-expenditures 12

13 o tranzitní, o mezinárodní Podle přepravovaného nákladů na: o nákladní, o osobní Podle druhu dopravy: o silniční, o železniční, o letecká, o vodní, o potrubní dle druhu zboží - pevná paliva, ropa a výrobky z ní, rudy, hutnické a strojírenské výrobky, nerostné průmyslové suroviny, stavebniny, dřevo, zrniny, potraviny a živá zvířata, okopaniny, kusové zboží, ostatní zboží. Podle možností využívání: o veřejná, o neveřejná, Podle počtu cestujících: o individuální, o hromadná. Silniční doprava díky své rychlosti a operativností zajímá první místo v přepravě osob. Ve světovém dopravním systému zajišťuje přepravu nákladů a osob na krátké vzdálenosti a má rozhodující podíl na objemu světové nákladní i osobní přepravy. Ve vyspělých zemích tvoří důležitý článek v systému tzv. kombinované dopravy a navazuje na ostatní odvětví dopravy. 13

14 1.2 ZÁKLADY TEORIE MARKETINGU Ze začátku bude definován pojem marketing. Kotler chápe marketing jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot 21. Tabulka č. 1 Definice marketingu Co je marketing? Manažerský proces používaný firmou (jednotlivci či skupinami) Jaké má cíle? Naplňovat potřeby a přání implementující firmy. Ty mohou představovat cokoli. Může jit o maximalizace zisku, ačkoli cílem komerčních marketingových specialistů obvykle bývá dosažení prodejních cílů nebo tržního podílu. Obecněji může být cílem ziskové nebo neziskové organizace například změna potřeb a přání ostatních jednotlivců nebo skupin, například zvýšení přání jednotlivců chránit se před nemoci AIDS. Jak jich dosahuje? Pomocí společenského procesu, jehož prostřednictvím uspokojují další jednotlivci a skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny produktů a hodnot, jež může směnit. Zdroj: Moderní Marketing 22 Kotler s Armstrongem definují marketingové nástroje, neboli marketingový mix, jako soubor taktických marketingových nástrojů-výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu 23. Je to soubor nástrojů, jimiž firma může působit na své okolí a jejichž pomocí uskutečňuje své záměry. 24 Marketingový mix (4P) tvoří čtyři základní složky, kterými jsou: produkt (product) cena (price) místo (place; distribution) propagace (promotion). 21 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 39. ISBN KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 40. ISBN KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, s ISBN BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 6. ISBN

15 Produkt Produkt je nabídka určená trhu, která umožní uspokojit určitá přání či potřeby. Produktem není pouze materiální podstata výrobku nebo služby, ale i všechny okolnosti, které jsou s produktem spojeny. V tomto smyslu výrobce nenabízí spotřební výrobek jen jako souhrn užitečných vlastností, ale jako vyřešení určitého problému spotřebitele. Takto chápaný produkt je označován jako komplexní výrobek. 25 Pod pojmem produkt tedy se dá chápat hmotné statky (automobil), nehmotné statky (služby, licence), nominální statky (cenné papíry, telefonní karta). 26 U produktu lze rozlišovat následující vlastnosti: kvalita, obal, značka (ochranná známka) nebo například záruky, služby, styl či design. Cena Peněžní částka účtovaná za výrobek nebo službu, případně souhrn všech hodnot, které zákazníci vymění za užitek z vlastnictví nebo užívání výrobku nebo služby. 27 Ve své podstatě představuje cena určité množství peněz, které zákazník vynaloží na zakoupení produktu nebo služby. Je to klíčový bod, který ovlivňuje finanční situaci v podniku. V rámce marketingového mixu cena představuje zdroj příjmu, ostatní nástroje pro firmu představují náklady. Společnosti stanovují ceny, když vstupují na trh nebo když například uzavírají nové smlouvy. Důležité jsou skutečnosti, které firmu ovlivňují při rozhodování o cenách. Jsou to tyto faktory: maximalizace zisku, maximalizace prodeje (při předpokladu poklesu cen), přežití jako krátkodobý cíl. Je dobré najít takovou cenu, která přinese firmě uspokojivý zisk a zároveň zákazníka, který bude ochoten za danou cenu si produkt pořídit. Rozhodujícími faktory při stanovení ceny jsou poptávka, náklady, cena a analýza nabídek konkurence. Dále pří stanovení ceny produktu je potřeba vycházet z několika skutečností jako jsou např. záměry podniku, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle a podmínky, v nichž se podnik nachází apod. Distribuce: 25 KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, s ISBN BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, s ISBN KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s ISBN

16 Distribuce jako součást marketingového mixu znamená umístění zboží na trhu. Zahrnuje soubor postupů a operací, jejichž prostřednictvím se výrobek dostává postupně z místa svého vzniku do místa svého určení, kde bude spotřebován nebo užit. 28 Tehdy do pojmu distribuce se dá zahrnout veškeré činnosti od okamžiku, kdy je produkt vytvořen až do doby, než se dostane do ruky konečnému zákazníkovi. Cesta od výrobce ke koncovému zákazníku se nazývá distribuční cesta, které musejí zabezpečit umístění výrobku v místě a čase, které určí zákazník, úroveň služeb, kterou zákazník požaduje, vytvoření určitých podnikových distribučních příležitostí, vše s přiměřenými vynaloženými náklady 29 Na základě těchto podmínek by si firma měla určit, jakým způsobem bude své produkty dodávat koncovému uživateli. Propagace Propagace či marketingový komunikační mix je soubor nástrojů složený z reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje a public relations, který firma využívá pro přesvědčivou komunikaci se zákazníky a splnění marketingových cílů. 30 Kromě Kotlera definovali pojem marketingový mix i jiní autoři. V publikaci Výrobek a jeho úspěch na trhu 31 je uvedeno, že marketingová věda nazývá marketingovým mixem to, jaká opatření, s jakou intenzitou nasadit ke splnění cílů. Z této definice jednoznačně vyplývá, že se podnik zaobírá pouze vlastními cíly, cílový trh ho na rozdíl od Kotlera nezajímá. Podobný pohled mají i autoři publikace Marketingové plánování 32, kteří tvrdí, že marketingový mix je takovou kombinací makretingových prvků, která vytváří podmínky pro efektivní podnikání. Kladou důraz na správné nastavení 4P tak 33, aby bylo dosaženo určených strategických cílů. Já se přikláním k definici Kotlera, jelikož si myslím, že je třeba dívat se také na stranu zákazníka a nesledovat tedy jen cíle podniku. I přes různé pohledy autorů však jedno zůstává stejné koncept 4P. Každý z nástrojů představuje několik činností, které zobrazuje obrázek č KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s ISBN BOUČKOVÁ, Jana. Marketing. Praha: C. H. Beck, 2003, s ISBN KOTLER, Philip. Marketing. Praha: Grada, c2004, s ISBN TOMEK, Gustav a Věra VÁVROVÁ. Výrobek a jeho úspěch na trhu. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, s Manažer. ISBN COOPER, John a Peter LANE. Marketingové plánování: praktická příručka manažera. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, s. 18, ISBN COOPER, John a Peter LANE. Marketingové plánování: praktická příručka manažera. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999, s. 19, ISBN

17 Obrázek č. 1-4P marketingového mixu Zdroj: KOTLER, P. Marketing management 34 Marketingový plán Marketingový plán podniku slouží k vymezení budoucí taktiky společnosti. Zahrnuje definování produktů nebo služeb, na které se firma chce v budoucnu zaměřit a které chce rozvíjet. Jeho cíle by měly být měřitelné, jasně definované a v budoucnosti kontrolovatelné. Při tvorbě marketingového plánu by se měla firma držet tzv. marketingového mixu, dříve se uváděl marketingový mix ve tvaru 4P, nyní je udáván někdy až 7P, v závislosti na typu společnosti. Marketingový plán 35 je strategickým plánem podniku, který naznačuje, jak by se mohl podnik prosadit na trhu proti konkurenci. Marketingový plán si podnik volí podle situace, ve které se právě nachází. 1.3 ZÁKLADY TEORIE FINANČNÍHO ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ V dnešní době společností chtějí aby plánování bylo jako proces. Na tento plánovací proces dívají se z různých úhlů pohledu, a zkoumají veškeré jeho silné a slabé stránky. Kvůli plánovacímu procesu si společností mají možnost zachytit veškerou informace ohledně nových tendencích působících v okolí, používat nepřímé zdroje informací tím samým 34 KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. [4. vyd.]. Překlad Tomáš Juppa, Martin Machek. Praha: Grada, 2013, s.32, ISBN KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, s ISBN

18 využívají nové příležitosti 36. Pod definice plánování obecně rozumíme proces vyjádření cílů a způsobů, dosažení stanovených cílů. Z tohoto důvodu plánování tvoří rozhodovací proces, tento proces obsahuje následující fáze jako navrhování, hodnocení, výběr cílů, měření výkonnosti. Hlavním cílem finančního plánování je zajištění splnění strategických cílů podniku a také udržení finanční rovnováhy. Finanční plánování umožnuje společnosti predikovat vitalitu, likviditu, umístění na trhu atd. V současné době existuje hodně definic finančního plánování. Například Kislingerová definuje finanční plánování jako Finanční plánování je proces rozhodování podniku o rizicích, která jsou pro podnik zajímavá a v nichž spatřuje i určité příležitosti, dále o rizicích, která jsou nezbytná, a o těch, která pro podnik zajímavá nejsou. Finanční plánování by mělo vytvářet předpoklad pro zajištění finančního zdraví a dlouhodobé finanční stability podniku. Finanční plánování zaujímá v systému plánování podniku zcela specifické postavení" 37. Breasly a Myers 38 vymezují finanční plánování jako určitý proces, ve kterém je nutno vypočítat náklady, rozhodnout objem a zdroje financování. Dále uvádí, že tento proces se skládá z několika kroků: analýzy finančních a investičních možností, které má společnost k dispozici, znázornění budoucích důsledků současných rozhodnutí, pro účely vyhynutí chybám a porozumět vztah mezi těmito rozhodnutími, výběr určitých varianty finančního plánu, měření výkonnosti v porovnání s cíli, které jsou stanovené v plánu. Josef Valach definuje finanční plánování následovně: Finanční plánování je formalizované rozhodování o způsobu financování (získávání kapitálu), o investování kapitálu do výnosného majetku a o peněžním hospodaření. Integruje systém podnikového plánování podle kritérií 36 VEJDĚLEK, Jiří. Jak zlepšit podnikové plánování. Vyd. 1. Praha, 1999, s. 10, ISBN KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2010, xxxviii, s.131, Beckova edice ekonomie. ISBN RICHARD A. BREALEY, Richard A.Stewart C. Principles of corporate finance. 7th ed. New York: McGraw- Hill/Irwin, 2003, s ISBN

19 výnosnosti a rizika. Plní úlohu systému v časného varování tím, že předvídá možné a pravděpodobné finanční situace dříve než nastanou 39. Posláním finančního plánování je hodnocení a rozhodování o rozměru finančních zdrojů, které slouží k financování majetku společnosti, zajištění likvidity a finanční stability podniku. Nejdůležitějším cílem finančního plánování je přiřazení finančních efektů firemních aktivit pro daná plánovací období. Jinak řečeno zajistit likviditu firmy, na základě určení velikosti struktury zdrojů nezbytně nutných k financování potřeb firmy. Sedláček 40 nabízí 3 hlavní cíle finančního plánování: Kvantifikace finančních cílů Vyjmenování zásad pro tvorbu finančního plánu (podle analýzy a prognózy vývoje podniku) Vyhotovení plánu vývoje společnosti Klasifikace finančního plánu Hlavním měřítkem při členění plánů společnosti je délka doby plánování. Zpravidla se dělí na strategický plán (trvá více než 5 let), krátkodobý plán (maximálně do 1 roku) a dlouhodobý plán (do 5 let). Je nezbytně nutné si uvědomit, že by v efektivně fungujícím podniku všechny výše zmíněné úrovně měly být mezi sebou propojené a vzájemně závislé. Při tvorbě finančního plánu může podnik využít různé metody, techniky a modely. V procesu finančního plánování se nejčastěji využívají následující metody: Metoda procentuálního podílu na tržbách, Regresní metoda, Metoda poměrových finančních ukazatelů, Analýza nulového bodu, Finanční modely VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999, s ISBN SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, s ISBN PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Řízení podnikových financí: studijní pomůcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: VUT v Brně, 1999, s Beckova edice ekonomie. ISBN

20 Absolutní ukazatelé horizontální a vertikální analýza Ukazatele, které lze přímo zachytit v účetních výkazech se nazýváme absolutní ukazatele. Využívá se zejména k analýze vývojových trendů a k procentnímu rozboru komponent. Tento ukazatel je velmi citlivý na velikostí podniku. Absolutní ukazatele se dále člení na stavové a tokové. Stavové ukazatele, které uvádí údaje o stavu k určitému časovému okamžiku (např. stav dlouhodobého majetku), Tokové ukazatele, které vypovídají o vývoji ekonomické skutečnosti za určité období (příkladem může být výnosy či tvorba výsledku hospodaření). Dále se absolutní ukazatele člení na 42 : Horizontální analýzu, tj. porovnání změn položek jednotlivých výkazů v časové posloupnosti. Vertikální analýzu, vyjádření jednotlivých položek účetních výkazů jako procentního podílu k jediné zvolené základně položené jako 100 %. Základem může být například rozvahový součet, výkony nebo-li tržby Rozdílové ukazatele Někdy se tyto ukazatele zařazují do kategorie absolutních ukazatelů, jelikož jsou získány rozdílem dvou absolutních ukazatelů. Příkladem rozdílových ukazatelů může být čistý pracovní kapitál (rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a celkovými krátkodobými závazky), čisté pohotové prostředky (rozdíl mezi peněžními prostředky a okamžitě splatným závazkem), čistý pohledávkový fond (rozdíl mezi oběžnými aktivy, očištěnými o zásoby a nelikvidní pohledávky a krátkodobými závazky) Analýza poměrových ukazatelů Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným rozborovým postupem k účetním výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. V současné době existuje velmi mnoho poměrových ukazatelů. Nejzákladnějšími však jsou ukazatele likvidity, rentability, 42 SEDLÁČEK, Jaroslav. Cash flow. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2010, s Praxe manažera (Computer Press). ISBN ČECHOVÁ, Alena. Manažerské účetnictví. Vyd. 1. Brno: Computer Press, c2006, s ISBN

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Teze diplomové práce ROZBOR HOSPODAŘENÍ PODNIKU MEZIPODNIKOVÉ SROVNÁNÍ Bc. Petr Koten 2011 ČZU v Praze Souhrn Předmětem

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Metodické listy pro kombinované studium předmětu FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU (FAP) (aktualizovaná verze 01-09) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: Zápočet formou zápočtového testu

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Hrubý domácí produkt na obyvatele 2.3. Popis indikátorů a jejich vývoj Hrubý domácí produkt na obyvatele Hrubý domácí produkt na obyvatele v tis. Kč běžné ceny Popis Hrubý domácí produkt (HDP) je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7

PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 OBSAH III PŘEDMLUVA 1 PŘEDMĚT A CÍL FINANČNÍ ANALÝZY 3 METODY FINANČNÍ ANALÝZY 7 2.1 Fundamentální analýza podniku 7 2.2 Technická analýza podniku 9 Kritéria srovnatelnosti podniků 10 HORIZONTÁLNÍ ANALÝZA

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních

soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních Soňa Bartáková soubor činností, jejichž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku Systematický rozbor dat, získaných především z účetních výkazů posouzení základních vývojových tendencí

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Návrh podnikatelského planu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského planu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského planu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor Ekonomika a management malého a středního

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Finanční analýza pojišťoven Hlavní úkoly finanční analýzy neustále vyhodnocovat, na základě finančních ukazatelů, ekonomickou situaci pojišťovny, současně, pomocí poměrových ukazatelů finanční analýzy,

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza

Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Vertikální a horizontální analýza Analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát Vertikální a horizontální analýza Členění rozvahy Položky na straně aktiv jsou členěny podle likvidnosti - od položek nejméně likvidních (stálá aktiva) k položkám

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více