Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení"

Transkript

1 Vzor zkušebních otázek a seznam témat určených k přezkoušení Seznam témat určených k přezkoušení 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Občanskoprávní vztahy a jejich účastníci 1.2. Právní úkony 1.3. Poskytování služeb dle zákona na ochranu spotřebitele I Základní informace o novém občanském zákoníku č. 89/2012 s účinností od Základní informace o zákoně o obchodních korporacích č. 90/2012 s účinností od Obchodní závazkové vztahy 1.7. Právní předpisy z oblasti finančního trhu 1.8. Penzijní připojištění právní východiska a úprava 1.9. Kapitálový trh právní úprava Pojistné smlouvy Cenné papíry právní úprava Systém státního dozoru nad finančním trhem v ČR 2. Principy a fungování důchodového spoření 2.1. Důchodový systém České republiky a důchodové spoření jako jeho součást, systém tří pilířů Problematika důchodové reformy, systém opt-out, podmínky pro vstup do důchodového spoření Penzijní společnosti, strategie spoření, typy fondů a způsob, jakým mohou být prostředky účastníka rozloženy v důchodových fondech, princip investování 2.4. Rizika, která mohou být spojena s důchodovým spořením, diverzifikace rizika důchodového fondu na základě teorie portfolia, oddělení majetku penzijní společnosti, povinný autopilot Podmínky pro vstup do důchodového spoření Přechodné období prvního pololetí roku 2013 specifika Zvolení vhodné investiční strategie fondu v závislosti na finanční analýze klienta Osobní důchodový účet a důchodová jednotka, využití účastnických prostředků Pravidla jednání s účastníky podle zákona o důchodovém spoření, regulace zprostředkovatelů, zastropování nákladů na propagaci. 1

2 2.10. Poplatky spojené se systémem důchodového spoření, podmínky pro převod prostředků účastníka mezi fondy či společnostmi, poplatky s tím spojené Sdělení klíčových informací pro účastníky a statut důchodového fondu Centrální registr, evidenční povinnost, daňové aspekty důchodového spoření. 3. Principy a fungování doplňkového penzijního spoření 3.1. Důchodový systém České republiky a doplňkové penzijní spoření jako jeho součást (tzv. třetí pilíř) 3.2. Podmínky vzniku a zániku účasti na doplňkovém penzijním spoření, zejména pak odlišnosti oproti systému Penzijního připojištění 3.3. Struktura důchodu nyná a po reformě 3.4. Strategie spoření, statut penzijního fondu, definice penzijních společností (dosud penzijní fondy) 3.5. Rizika, která mohou být spojena s účastnickým fondem, záruky a regulace vyplývající ze zákona o PP 3.6. Osobní penzijní účet a penzijní jednotka, oddělení majetku penzijní společnosti od účastnických fondů 3.7. Pravidla jednání s účastníky podle zákona o doplňkovém penzijním spoření, oznamování o hospodaření fondu 3.8. Poplatky spojené se systémem doplňkového penzijního spoření 3.9. Sdělení klíčových informací pro účastníky a statut účastnického fondu, Podmínky příspěvku účastníka, zaměstnavatele a státního příspěvku, Způsoby plnění z doplňkového penzijního spoření, převod prostředků z DPS do systému důchodového spoření daňové aspekty doplňkového penzijního spoření pro účastníka a zaměstnavatele. 4. Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti 4.1. Základní produkty finančního trhu, základní rozdíly mezi dluhopisy, a akciemi 4.2. Akcie - jejich charakteristika, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované) a význam, zatímní list a poukázka akcie, informační povinnost a zveřejňování výsledků. Dividenda Dluhopisy, jejich charakteristika, jejich druhy (státní a České národní banky, komunální, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), význam Vztah mezi výnosem a cenou dluhopisu, výnosový křivka 4.5. Rozdíl mezi bezkuponovým a kuponovým dluhopisem 4.6. Deriváty (futures, opce, swapy), jejich využití ke spekulaci, zajištění a arbitráži. Efekt páky Základní charakteristika komoditních a měnových trhů Certifikáty - charakteristika, typy, rozdíly, důvody volby určitého typu produktu 2

3 před jiným. Efekt páky u určitých certifikátů ETF - charakteristika, typy, rozdíly, důvody volby určitého typu produktu před jiným. Efekt páky u určitých ETF Měnová a úroková arbitráž Operace na volném trhu, repo a reverzní repo operace Podílové listy a další investiční produkty nabízené investičními fondy a jinými finančními institucemi. Charakteristika a srovnání s certifikáty a ETF. 5. Principy finančního trhu včetně teorie financí 5.1. Finanční trh, jeho definice, úloha a význam, 5.2. Účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé), 5.3. Struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh), základní rozdíl mezi peněžním a kapitálovým trhem. Rozdíl mezi primárním a sekundárním trhem Trhy dluhových instrumentů: peněžní trhy, dluhopisové trhy a hypoteční trh Burzovní a neburzovní trhy s cennými papíry. Regulace. Informační povinnost na různých trzích Základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou), 5.7. Základy finanční matematiky, výnos, úročitel, odúročitel, budoucí hodnota, současná hodnota Základní odlišnosti domácích a zahraničních trhů investičních nástrojů a obchodování na nich 5.9. Vliv centrální banky a na finanční trh. Měnová politika, regulace a dohled Investiční fondy, základní typy (podílový, penzijní, zajištěný, hedge fond, fond soukromého kapitálu) a rozdíly mezi nimi Nedokonalé trhy. Vliv existence nedokonalých trhů na vznik finančních zprostředkovatelů Instituce neakceptující vklady. Rozdíl mezi finančními společnostmi, pojišťovnami a penzijními fondy. Rozdíl ve zdrojích financí a jejich využití. 6. Investice, investiční strategie a související rizika 6.1. Vztah mezi rizikovostí, likviditou a výnosem (investiční trojúhelník). Averze a sklon k riziku Základní investiční terminologie (krátká a dlouhá pozice, spread atd.) 6.3. Vztah úvěru v cenných papírech a krátké pozice. Úrok na úvěr v cenných papírech Souvislosti a rozdíly mezi akciovým indexem, akciovým portfoliem podílového listu a certifikátu na stejné množství stejných akcií Hlavní rizika spojená s obchodováním na finančních rzích (tržní riziko, měnové riziko, úrokové riziko, likviditní riziko, úvěrové riziko, operační riziko). Jejich 3

4 charakteristika a význam Investičních doporučení, jejich rizikovost, spolehlivost a důvěryhodnost Role ČNB jakožto regulátora trhu 6.8. Investiční společnosti, jejich povinnosti dané regulátorem, ověřování kvality IS 6.9. Výhody a nevýhody investiční strategie založené na pravidlech (např. algoritmizované či diskreční obchodování) se strategií buy and hold (nakup a drž) Kontrariánská a trend-následující strategie. Uveďte výhody a nevýhody obou strategií a srovnejte je z pohledu rizikovosti Měření rizikovosti aktiva. Rozptyl, směrodatná odchylka, volatilita, implicitní volatilita, VIX index. Význam diverzifikace portfolia a snížení rizikovosti portfolia Určení rizikového profilu klienta, investiční dotazník 4

5 II. Vzor odborné zkoušky TEORETICKÁ ČÁST (minimum pro splnění teoretické části je 75% správných odpovědí z celého testu a 60% z jednotlivých částí) 1. Právní předpisy a souvislosti 1.1. Které zákony v ČR upravují tzv. 3. pilíř důchodového systému (dobrovolný systém)? a) zákon o doplňkovém penzijním spoření a zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem b) zákon o důchodovém spoření a zákon o doplňkovém penzijním spoření c) zákon o důchodovém spoření a zákon o důchodovém pojištění d) zákon o doplňkovém penzijním spoření a zákon o důchodovém pojištění 1.2. Základním pramenem upravující veřejnoprávní ochranu spotřebitele je: a) Ústava b) Listina základních práv a svobod c) správní zákoník d) zákon o ochraně spotřebitele 1.3. Může povinný konzervativní fond podle zákona o doplňkovém penzijním spoření investovat do akcií? a) Nemůže. b) Jen 10 % hodnoty majetku v tomto fondu. c) Jen do akcií emitentů s ratingem v investičním stupni. d) Jen do akcií investičních fondů, které investují výlučně do nástrojů peněžního trhu Kdo může omezit či úplně zbavit fyzickou osobu způsobilosti: a) obecní úřad b) soud c) rozhodce d) starosta 5

6 1.5. Který z následujících není dávkou podle zákona o doplňkovém penzijním spoření? a) Odbytné. b) Starobní penze na určenou dobu. c) Úhrada prostředků účastníka v souvislosti s převodem důchodových práv do důchovodého systému Evropských společenství. d) Jednorázové vyrovnání Pokud účastník odmítne penzijní společnosti poskytnou nezbytné informace o sobě a trvá na uzavření smlouvy, pak: a) penzijní společnost zájemce poučí o rizicích tohoto postupu a vyhoví mu b) penzijní společnost odmítne s účastníkem uzavřít smlouvu c) penzijní společnost doporučí účastníkovi uzavření smlouvy s jinou penzijní společností d) penzijní společnost uzavře s účastníkem smlouvu, ale je oprávněna od této smlouvy odstoupit ve lhůtě 30 dnů od jejího uzavření 1.7. Co znamená umoření cenných papírů? a) Jde o řízení, které řeší situaci, kdy je cenný papír ztracen či znehodnocen. b) Jedná se o formální zničení cenného papíru. c) Cenný papír je tímto řízením zanesen do centrální evidence. d) Jde o vydání cenného papíru Který zákon upravuje smlouvy o cenných papírech? a) zákon o cenných papírech b) občanský zákoník c) obchodní zákoník d) zákon o podnikání na kapitálovém trhu 1.9. Může být pojistná smlouva uzavřená na dálku? a) Ne, nemůže být takto uzavřena. b) Ano, ale pouze skrze faxový přístroj. c) Ano, pokud Česká národní banka udělí předchozí souhlas. d) Ano, skrze jakýkoliv prostředek komunikace na dálku Co nepatří mezi hlavní investiční služby podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu? a) Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. b) Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka. c) Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet. d) Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu. 6

7 2. Principy a fungování důchodového spoření 2.1. Životní pojišťovna vyplácí účastníkovi doživotní starobní důchod. Výplata končí: a) podáním výpovědi b) vypršením sjednané doby c) úmrtím účastníka d) výpovědí ze strany pojišťovny 2.2. Mohu si zvolit výši spořené částky v důchodovém spoření? a) Nemohu, je pevně daná. b) Ano, mohu si ji svobodně zvolit. c) Ano, mohu si ji svobodně zvolit, ale minimální hranice je 300 Kč měsíčně. d) Ano, mohu si ji svobodně zvolit, aktuálně je minimální částka 100 Kč, od bu navýšena na 300 Kč měsíčně Co označujeme spojením "první pilíř"? a) systém průběžného financování důchodového systému b) systém doplňkového penzijního spoření c) systém důchodového spoření d) investiční nástroj Penzijní připojištění 2.4. Který z důvodů byste neuvedli jako opodstatnění penzijní reformy (2012)? a) Zabezpečení fiskální udržitelnosti důchodového systému. b) Vyšší diverzifikace zdrojů financování důchodového systému. c) Posílení motivace k odpovědné přípravě na seniorský věk. d) Snížení osobní zodpovědnosti přípravy na penzi Konzervativní důchodový fond: a) Může investovat spravované prostředky pouze do aktiv emitovaných v České republice. b) Může investovat spravované prostředky také do zahraničních aktiv (bez dalších omezení). c) Může investovat spravované prostředky jen do aktiv emitovaných v zemích EU a členů MMF. d) Může investovat spravované prostředky pouze do aktiv emitovaných v ČR a SR. 7

8 2.6. Který z důchodových subsystémů bude od roku 2013 umožňovat snížení základu daně z příjmu? a) doplňkové penzijní spoření b) důchodové spoření c) penzijní připojištění d) žádný, daňová subvence bude vyjmuta 2.7. Kam může zaměstnavatel za účastníka zasílat příspěvek v podobě benefitu pro zaměstnance jakožto daňově uznatelný náklad? a) do důchodového spoření b) do doplňkového penzijního spoření c) do důchodového fondu d) jako vklad na komerční investice v konzervativních investičních strategiích 2.8. Jaká je plánovaná výše odvodů, které bude možné přesměrovat z povinné platby sociálního a důchodového pojištění do dobrovolného důchodového spoření (druhý pilíř)? a) 5 % z odvodů na důchodové pojištění. b) 5 % z odvodů na důchodové pojištění za podmínky dalších 3% z hrubé mzdy. c) 5 % z odvodů na důchodové pojištění za podmínky dalších 2% z hrubé mzdy. d) 3 % z odvodů na důchodové pojištění za podmínky dalších 2% z hrubé mzdy Pomocí principu "opt-out" se vyvede částka ve výši tří procent hrubé mzdy účastníka na jeho individuální účet vedený u penzijní společnosti. Další častka, ve výši dvou procent hrubé mzdy, která tam bude připisována je: a) státní dotací b) investiční pobídkou penzijní společnosti c) je to část peněz, které původně směřovaly do průběžného důchodového systému d) je to vklad účastníka (strženo z čisté mzdy) Věkovou podmínkou pro vstup do důchodového spoření je: a) Věk alespoň osmnáct let a ne více než 35 let (počítáno ke konci kalendářního roku, ve kterém účastík dosáhne 35 let), upraveno vyjímkou v prvním pololetí b) Věk alespoň patnáct let a ne více než 35 let (počítáno ke konci kalendářního roku, ve kterém účastík dosáhne 35 let), upraveno vyjímkou v prvním pololetí c) Věk alespoň osmnáct let, horní hranice není stanovena ale nesmí být již přiznán starobní důchod. d) Věk alespoň osmnáct let a ne více než 65 let. 8

9 2.11. Rozhodnutí o vstupu do důchodového spoření je: a) Dobrovolné, tedy je možné ho kdykoliv vzít zpět. b) Trvalé, není možné z "druhého pilíře" vystoupit. c) Trvalé, dokud platí podmínky spoření, například dokud účastník neztratí zaměstnání. d) Dobrovolné a jednorázové, v případě vystoupení ze systému již není možno znova začít spořit v důchodovém spoření V případě úmrtí účastníka se naspořené prostředky (druhý pilíř) stávají předmětem dědictví? a) Není to pravda, prostředky v druhém pilíři nepodléhají dědictví. b) Ano, ale dědictví je omezeno jen na první dědickou skupinu. c) Ano je to pravda, dědí se bez omezení. d) Ano je to pravda, pokud dojde k úmrtí účastníka ve spořící době, tak jsou nashromážděné prostředky předmětem dědictví Který z následujících důchodových fondů se vyznačuje nejnižší mírou investičního rizika? a) nemovitostní fond b) fond státních dluhopisů c) vyvážený fond d) dynamický fond Jaké nesou (budoucí) penzijní společnosti, které budou spravovat plánovaný druhý pilíř garance vůči vkladatelům? a) Fond (společnost) negarantuje kladné zhodnocení vkladů, zhodnocení odpovídá vývoji kapitálových trhů a hospodaření konkrétního fondu. b) Stejně jako v systému penzijního připojištění (aktuální stav) fond garantuje nulové nebo kladné zhodnocení vkladu na roční bázi. c) Minimální roční zhodnocení musí alespoň vyrovnat oficiálně stanovenou míru inflace. d) Záleží na zvolené investiční strategii. Konzervativní strategie musí mít garantované kladné zhodnocení vkladů Z pojištění důchodu nelze nárokovat tento druh důchodu: a) doživotní starobní důchod b) sirotčí důchod na 5 let c) vdovský důchod d) starobní důchod na 20 let 9

10 3. Principy a fungování doplňkového penzijního spoření 3.1. Vyberte podmínku podmiňující nárok na invalidní penzi na určenou dobu z doplňkového penzijního spoření: a) Dosažení 60 let věku účastníka b) Přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z důchodového pojištění c) Trvání smlouvy v délce alespoň 72 kalendářních měsíců d) Dosažení 65 let věku účastníka 3.2. Mohu souběžně spořit v transformovaném fondu a v účastnickém fondu Doplňkového penzijního připojištění? a) Ne, to nelze. b) Ano, samozřejmě. c) Ano, ale v rámci jedné penzijní společnosti. d) Ne, s výjimkou prvního pololetí 2013, kdy to bude přechodně možné Jaká je minimální hranice měsíčního účastnického příspěvku pro uznání státní dotace pro spoření v transformovaném penzijním fondu? a) 50,00 Kč b) 100,00 Kč c) 300,00 Kč d) 500,00 Kč 3.4. Garantuje transformovaný penzijní fond nejméně nulové meziroční zhodnocení prostředků? a) Ano, řídí se zákonem o penzijním připojištění. b) Ano, ale za podmínky, že průměrné zhodnocení všech fondů penzijní společnosti je také nezáporné. c) Ne, tato garance pro transformované penzijní fondy neplatí. d) Ne, v případě, že není uzavřen speciální dodatek ke smlouvě o penzijním připojištění Je možné změnit penzijní společnost, u které je účastníkův transformovaný penzijní fond veden? a) Ano, neboť se řídí zákonem o penzijním připojištění. b) Ne, řídí se sice zákonem o penzijním připojištění, ale právo přechodu je vyjmuto. c) Je to možné, ale je zapotřebí souhlas původní penzijní společnosti. d) Přechod je možný, ale je zatížen poplatkem. 10

11 3.6. Pokud účastník doplňkového penzijního spoření hradí příspěvky na čtvrtletní bázi, pak: a) Nemá nárok na státní dotaci. b) Státní dotace se vypočítá dle speciálního vzorce, který je odlišný od výpočtu měsíčních příspěvků. c) Státní dotace bude připisována jednou za kvartál dle zaslané čtvrtletní splátky. d) Státní příspěvek bude odpovídat měsíčnímu podílu zaslané částky Kolik smluv o doplňkovém penzijním spoření může mít účastník? a) Pouze jednu. b) Maximálně dvě. c) Více, ale jen jedna je "běžíci" (tj. datum vzniku nového spoření nesmí předcházet datu ukončení dřívějšího). Například za situace, kdy účastník přechází k jiné penzijní společnosti. d) Zákon počet smluv neomezuje Může penzijní společnost vypovědět smlouvu o doplňkovém penzijním spoření? a) Nemůže. b) Může, ale jen v situacích daných zákonem, například, pokud účastník minimálně šest po sobě jdoucích měsíců nezaplatil účastnický příspěvek. c) Může, jedná se o běžný smluvní vztah. d) Může, ale jen se souhlasem Centrální registru Jaký je minimální měsíční příspěvek účastníka doplňkového penzijního spoření? a) není stanoveno b) 100 Kč c) 300 Kč d) 500 Kč Jakou formu dávek nelze nárokovat z doplňkového penzijního spoření? a) Starobní penze na určenou dobu b) Jednorázové vyrovnání c) Konsolidace dluhu s účelem zajištění bytové potřeby. d) Odbytné Co je povinný konzervativní fond? a) Jeden z fondů důchodového spoření. b) Jediný fond, ve kterém byly uloženy prostředky penzijního připojištění. Na konci roku 2012 bude transformován. c) Povinný fond, který musí založit každá penzijní společnost poskytující doplňkové penzijní spoření. d) Nic z uvedeného 11

12 3.12. Prostředky transformovaného účastnického fondu spadají pod investiční strategii, která odpovídá: a) Fondu státních dluhopisů b) Konzervativnímu fondu c) Vyváženému fondu d) Dynamickému fondu Státní příspěvek 230 Kč odpovídá jakému měsíčnímu účastnickému příspěvku doplňkového penzijního spoření? a) 100 Kč b) 300 Kč c) 500 Kč d) Kč Penzijní společnost může požadovat poplatek za změnu strategie spoření v jaké nejvyšší částce? a) Tato změna nesmí být zpoplatněna. b) Až 500 Kč. c) Až 300 Kč, ale po pěti letech spoření je to bez poplatku. d) Až 800 Kč Účastník transformovaného penzijního fondu se může rozhodnout pro investování v: a) V konzervativním, vyváženém a dynamickém fondu. b) V jakémkoliv fondu spravovaném penzijní společností pod účastnickým fondem. c) Účastník nemá tuto volbu a musí směřovat příspěvky pouze do povinného konzervativního fondu. d) Jakémkoliv fondu zvolené penzijní společnosti. 12

13 4. Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti 4.1. Dluhopisy jsou cenné papíry, pod kterými rozumíme a) fyzicky existující cenné papíry a jejich podstata je zachycena na konkrétním nosiči (listině). Jméno majitele na nich být může, ale nemusí. b) cenné papíry nesoucí na své listině jméno majitele. c) cenné papíry na řad. Jsou s nimi spojená stejná práva jako u akcií + nutnost splatit emisní kurz, k čemuž ještě nedošlo. d) cenné papíry jejichž podkladovým aktivem je dluh 4.2. Dividenda se týká a) Futures b) Akcie c) Opce d) žádné z uvedených 4.3. Hypoteční zástavní list a) je dluhopis vydávaný hypoteční bankou s cílem získat finanční prostředky na poskytování hypotečních úvěrů. b) jedná o dluhopis dávající jeho držiteli právo směnit dluhopis na akcie (stejné firmy) ve specifikovaném poměru c) je dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho splacení a vyplacení výnosu z dluhopisu, jakož i právo na přednostní upisování akcií, které jeho emitent vydá podle zvláštního právního předpisu. d) má svůj kupon a výplatní nominální hodnotu nebo někdy také jen jednu z těchto hodnot vázanou na vývoj specifického indexu. Např. TIPS dluhopisy 4.4. Klesající výnosová křivka ukazuje a) na situaci, kdy v krátkém období jsou úrokové sazby na úvěry vyšší než na úvěry v delším období b) na situaci, kdy v krátkém období jsou úrokové sazby na úvěry nižší než na úvěry v delším období c) na situaci, kdy v krátkém období jsou úrokové sazby na úvěry stejně vysoké jako na úvěry v delším období d) poukazuje na klesající výnos dluhopisů v minulosti 4.5. Spočítejte absolutní výnos do 100 akcií při nákupní ceně 24,58 USD, prodejní ceně 31,69, nákladem na transakci 12 USD a dividendou 0,25 USD na akcii. Výnos před zdaněním bude činit v USD: a) 712 USD b) 687 USD c) 736 USD d) 711 USD 13

14 4.6. Vypočítejte teoretickou cenu dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou (výnos kupónu k nom.ceně) 10% p.a., s nominální hodnotou Kč, se splatností 3 roky a to při tržní úrokové míře 12%. a) 951,96 Kč b) 966,19 Kč c) 939,25 Kč d) 927,91 Kč 4.7. Při nákupu opce a) získává kupující povinnost k nákupu nebo prodeji jiného aktiva, nejčastěji akcie b) získává kupující právo k nákupu nebo prodeji jiného aktiva, nejčastěji akcie c) dochází k k uzavření termínovaného obchodu s povinným plněním d) získává kupující povinnost k nákupu nebo prodeji další opce 4.8. Nejlikvidnějším trhem obecně je a) měnový trh b) akciový trh c) komoditní trh d) opční trh 4.9. ETF je obchodováno obvykle a) na burzách jako akcie b) na mimoburzovních trzích jako dluhopisy c) na měnových trzích jako speciální produkty d) na OTC trzích Investiční fond je fondem a) neregulovaným b) regulovaným c) regulovaným a musí být otevřený d) regulovaným a musí být uzavřený 14

15 5. Principy finančního trhu včetně teorie financí 5.1. Na privátních finančních trzích obchodují a) účastníci přímo bez zprostředkovatele a obchodují primární finanční instrumenty b) účastníci nepřímo se zprostředkovatelem (privátní společností) a obchodují primární finanční instrumenty c) účastníci přímo bez zprostředkovatele a obchodují sekundární finanční instrumenty d) účastníci nepřímo se zprostředkovatelem (privátní společností) a obchodují sekundární finanční instrumenty 5.2. Která aktivita je spojena s využíváním cenových rozdílů na jednom trhu ve dvou různých časových okamžicích? a) spekulace b) arbitráž c) zajištění d) všechny výše uvedené aktivity 5.3. Úrokové sazby budou příští 2 roky 3,75 %, na další 3 vzrostou na konstatních 4,45 %. Jaký výnos (rozdíl mezi koncovou a investovanou částkou) budete mít za 5 let, pokud nyní investujete ,- Kč? Po zaokrouhlení na celá čísla: a) Kč b) Kč c) Kč d) Kč 5.4. Kolik bude činit inflace [v procentech], pokud je nominální úroková sazba 6 % a reálná úroková sazba 2 % a) 4,00% b) -4,00% c) 8,00% d) 2,00% 5.5. Zahraniční peněžní trhy jsou trhy, a) které slouží zpravidla potřebám vypořádání zahraničně obchodních operací, zejména pak úvěrování exportu, ať již v rámci obchodních či bankovních úvěrů. b) na kterých jsou obchodovány především dlouhodobé obligace, jejichž emitenty jsou zejména obchodní banky, velké společnosti, ale také centrální banky či vlády c) na kterých se obchodují tuzemské a zahraniční banky včetně centrálních bank, ale i další subjekty. Převažujícími finančními instrumenty jsou krátkodobé cenné papíry. d) žádná odpověď není správná 15

16 6. Investice, investiční strategie a související rizika 6.1. Výnosnost je a) podíl výnosu na investované částce b) podíl investované částky na výnosu c) podíl nákladů na investici a investovanou částkou d) žádná z uvedených odpovědí není správná 6.2. Averze k riziku a) znamená, že čím je větší, tím méně chce investor riskovat b) znamená, že čím je menší, tím méně chce investor riskovat c) s investicí nesouvisí d) souvisí s výnosností investice, ale nikoliv s vůlí investora investovat 6.3. Inflační riziko (pozor, inflační riziko není inflace) a) zvyšuje reálnou výnosnost jakéhokoliv aktiva b) vždy snižuje výnosnost reálných aktiv c) představuje nejistotu ohledně reálného výnosu d) snižuje nominální výnostnost aktiva 6.4. Diverzifikace slouží a) ke zvýšení výnosu b) ke snížení rizika (očekávané volatility hodnoty portfolia) c) ke splnění regulatorních povinností fondu d) ke zvýšení likvidity portfolia 6.5. Investiční dotazník slouží a) k získání představy o rizikovém profilu klienta A b) k ziskovějším investičním doporučením investiční společnosti c) regulátorovi neb jej vyplňuje investiční společnost d) k jiným zde neuvedeným účelům 16

17 PRAKTICKÁ ČÁST (minimum pro splnění praktické části je 75% správných odpovědí z celkového počtu otázek obsažených v případových studiích) Případová studie 1 Pan Karásek má hrubou mzdu Kč. Jeho čistá mzda činní Kč. Aktuálně spoří na penzijní připojištění 100 Kč měsíčně. Na svém penzijním účtu má naspořeno Kč. 1A Spočítejte, prosím, kolik činní aktuální povinné pojistné na důchodové pojištění, kolik se z této částky vyvede na individuální účet v případě, že vstoupí do druhého pilíře (opt-out) a jakou částkou bude muset povinně na tento individuální účet přispívat ze své čisté mzdy. a) 9800 Kč, 1050 Kč, 700 Kč b) Kč, 1200 Kč, 480 Kč c) 9800 Kč, 1200 Kč, 700 Kč d) Kč, 1050 Kč, nelze spočítat 1B Spočítejte, prosím, kolik je aktuálně měsíční státní dotace, kterou pan Karásek získává k penzijnímu připojištění, jaký by byl celkový roční vklad na účtu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající státní dotace) a jak by se tato (roční) úložka změnila dle pravidel platných od a) 50 Kč, Kč, rozdíl -600 Kč b) 50 Kč, Kč, rozdíl +600 Kč c) 100 Kč, Kč, rozdíl -600 Kč d) 100 Kč, Kč, rozdíl +600 Kč 1C Pan Karásek stojí před rozhodnutím, zda uspořené prostředky dalších 5 let ponechat ve stávajícím fondu (varianta 1), u kterého se předpokládá průměrné roční zhodnocení 4 % nebo změnit investiční strategii a přejít k jinému fondu (varianta 2), u kterého je předpoklad 4,3 % průměrného ročního zhodnocení. V případě změny by však bylo nutné zaplatit poplatek za změnu strategie (fondu) činí 800 Kč, který se strhává z investované částky při vstupu; ostatní poplatky jsou stejné. Označte prosím správnou odpověď z pohledu ekonomické výhodnosti pro klienta. a) stávající varianta 1 je výhodnější než varianta 2 (o méně než 200 Kč) b) stávající varianta 1 je výhodnější než varianta 2 (o více než 200 Kč) c) varianta 2 je výhodnější než stávající varianta 1 (o méně než 200 Kč) d) varianta 2 je výhodnější než stávající varianta 1 (o více než 200 Kč) 17

18 1D V daném roce zhodnotil fond pana Karáska vklady podílníků (7,84 mil. Kč) o 5,84 % p.a. Za stejné období byla ČNB vyhlášena míra inflace 2,3 % (pro účely našeho příkladu budeme vyhlášenou míru inflace považovat I za reálnou). Spočítejte prosím, jaké bylo reálné zhodnocení vkladů podílníků v daném penzijním fondu za sledované období. Zanedbejte další faktory, jako jsou například poplatky fondu, apod. a) 2,3 % p.a. b) 5,84 % p.a. c) 8,14 % p.a. d) 3,54 % p.a. 1E Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích pěti letech následovně: 1. rok: 4 %, 2. rok: 2 %, 3. rok: 1,9 %, 4. rok: 2 %, 5. rok: 2,2 %. Pan Karásek na začátku každého roku pravidelně do tohoto fondu investoval částku Kč. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku (zaokrouhlenou částku na celé koruny; bez započítání dalších poplatků) označte prosím správnou odpověď a) b) c) d) F Paní Karásková (36 let) je na rodičovské dovolené do 23. září 2013 a plánuje se vrátit zpět na pozici ředitelky marketingu. Proto by ráda využila možnosti vstoupit do důchodového spoření (2. pilíře). Které z následujících tvrzení JE správné? a) Vzhledem k tomu, že se nestihne vrátit do zaměstnání do nebude moci vstoupit do důchodového spoření (2. pilíře) a automaticky tak zůstane ve stávajícím systému (1. pilíři). b) Bude moci vstoupit do důchodového spoření (2. pilíře), ale musí tak učinit do Do doby nástupu do zaměstnání pak bude muset platit 2 % z rodičovského příspěvku. c) Bude moci vstoupit do důchodového spoření (2. pilíře), ale musí tak učinit do Do doby nástupu do zaměstnání pak za ni příspěvek bude platit stát. d) Bude moci vstoupit důchodového spoření (2. pilíře) do 6 měsíců po nástupu do prvního zaměstnání po mateřské dovolené, i když bude starší 35 let. 18

19 Případová studie 2 Pan Procházka má hrubou mzdu Kč. Jeho čistá mzda činní Kč. Pravidelně měsíčně spoří na penzijním připojištění Kč 2A Spočítejte prosím, kolik činí povinné odvody do státního rozpočtu na důchodové pojištění, kolik se z této částky vyvede na individuální účet v případě, že vstoupí do druhého pilíře (opt-out) a jakou částkou bude muset povinně na tento individuální účet přispívat ze své čisté mzdy. a) Kč, Kč, Kč b) Kč, Kč, Kč c) Kč, Kč, Kč d) Kč, Kč, Kč 2B Fond zhodnotil vklady účastníků v předchozích pěti letech následovně: 1. rok: 4 %, 2. rok: 5 %, 3. rok: 4,8 %, 4. rok: 2 %, 5. rok: 3 % Pan Procházka na začátku každého roku pravidelně do tohoto fondu investoval částku Kč. Kolik bude mít ve fondu na konci pátého roku (zaokrouhlenou částku na celé koruny; bez započítání dalších poplatků) označte prosím správnou odpověď? a) b) c) d) C Spočítejte, prosím, kolik je aktuálně měsíční státní dotace, kterou pan Procházka získává k penzijnímu připojištění, jaký by byl celkový roční vklad na účtu (příspěvek účastníka, zaměstnavatele a odpovídající státní dotace) a jak by se tato (roční) úložka změnila dle pravidel platných od a) 150 Kč, Kč, rozdíl +960 Kč b) 150 Kč, Kč, rozdíl +960 Kč c) 150 Kč, Kč, rozdíl -960 Kč d) 150 Kč, Kč, rozdíl +960 Kč 2D Manželé Procházkovi mají hypotéku ve výši Kč s úrokovou sazbou 2,85 % p.a. a s možností přerušení splácení anuity až na 1 rok. Vzhledem k tomu, že se dostali do nepříjemné ekonomické situace, požádali banku o pozastavení splácení anuity. Po dobu 1 roku budou splácet pouze úroky. Spočítejte prosím, kolik bude činit v tomto období měsíční splátka úroku. a) 4570 b) 4670 c) 4750 d) E Paní Procházková uvažuje o zřízení doplňkového penzijního spoření. Až splní zákonné podmínky a dosáhne věku 60ti let bude mít jako účastník nárok výplatu některých dávek. Která odpoveď není správná? 19

20 a) starobní penze na určenou dobu b) invalidní penze na určenou dobu c) úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi d) sirotčí penzi 2F Pokud by pan Procházka uzavřel pojistnou smlouvu o pojištění důchodu a splnil zákonné podmínky, na jaký druh důchodu nemá nárok? a) doživotní starobní důchod b) doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let c) starobní důchod na dobu 20 let d) starobní důchod na dobu 20 let se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let 20

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR

Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Analýza principů fungování kapitálového trhu v ČR učební materiál v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/33332 1 Obsah 1 Kapitálový trh...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL).

HYPOTEČNÍ úvěr poskytují speciální banky s neomezenou licencí na tento typ úvěru. Zdroje si obstarává ve formě hypotečního zástavního listu (HZL). STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ BANKOVNÍ ÚVĚRY, EMISNÍ PŮJČKY Obsah kapitoly Tématický celek je rozčleněn do následujících dílčích témat: 1) Střednědobé bankovní úvěry (Charakteristika provozních úvěrů. Kritéria

Více

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

TISK č. 19 (Komise C, D)

TISK č. 19 (Komise C, D) NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF OSOBNÍ PŮJČKY VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK PERSONAL LOANS DEBT

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více