Praha prosince INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha - 23. prosince 2009. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST."

Transkript

1 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 51 Praha prosince 2009 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. 80) (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (92) (93) (94) (95) číslo patentu/zápisu/osvědčení datum zápisu průmyslového vzoru číslo přihlášky/žádosti datum podání přihlášky/žádosti údaje o výstavní prioritě počet průmyslových vzorů číslo prioritní přihlášky datum podání prioritní přihlášky země priority datum zveřejnění přihlášky vynálezu datum zveřejnění zapsaného průmyslového vzoru datum zveřejnění udělení patentu a zápisu užitného vzoru, datum zápisu užitného vzoru, datum oznámení udělení evropského patentu v Evropském patentovém věstníku mezinárodní patentové třídění/locarnské třídění průmyslových vzorů název vyobrazení průmyslového vzoru anotace číslo základního patentu označení přihlašovatele/žadatele označení původce označení majitele/vlastníka označení zástupce číslo mezinárodní přihlášky číslo mezinárodního zveřejnění datum a číslo první registrace přípravku pro Českou republiku datum, číslo a země první registrace přípravku v rámci Společenství doba platnosti osvědčení označení a typ přípravku datum podání a číslo evropské patentové přihlášky datum zveřejnění a číslo zveřejnění evropské patentové přihlášky v Evropském patentovém věstníku (15) (23) (28) (40) (45) (55) (57) (68) (71) (92) (93) (94) (95) Number of the patent/registration/certification Industrial design registration date Application number Date of application filling Exhibition priority data Number of industrial designs included in the application Number of priority application Filling date of priority application Priority country Date of publication of patent application Publication date of the registered industrial design Publication date of patent granting and publication date of utility model registration, registration date of utility model, publication date of European patent granting in the European patent bulletin International Patent Classification/ Locarno Classification for Industrial Designs Title Reproduction of the industrial design Abstract Number of the basic patent Applicant Inventor Owner Attorney's name and address International application number International publication number Date and number(s) of the first authorization to market the product in the CZ Date, number(s) and country of the first authorization to market the product in the EEC Term of certification validity Name of the product and product type European patent application filling date and number European patent application publication date and publication number in the European patent bulletin Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat ochranných známek (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Číslo zápisu ochranné známky (registrace) Datum zápisu ochranné známky Číslo přihlášky ochranné známky (spisu) Datum podání přihlášky Datum vzniku práva přednosti Datum zveřejnění přihlášky po průzkumu Datum zveřejnění zápisu ochranné známky ve Věstníku Seznam výrobků a služeb Číslo třídy výrobků a služeb Omezení rozsahu ochrany o prvek Znění nebo vyobrazení ochranné známky Kolektivní ochranná známka Prostorová ochranná známka Ochranná známka tvořená pouze barvou nebo kombinací barev Datum právní moci rozhodnutí/výsledek rozhodnutí Údaje o barevnosti ochranné známky Přihlašovatel/vlastník ochranné známky Zástupce Mezinárodní číslo zápisu ochranné známky Kód státu ochrany mezinárodní ochranné známky INID codes and minimum required for the identification of bibliographics data relating to marks (Standard WIPO ST.60) (450) (526) (551) (554) (558) (583) (591) (811) (890) Number of registration Date of the registration Number of the application Date of filing of the application Date of the first application Date of the publication of the examined application Date of publication of the registration List of goods and/or services Number of the class of goods and/or services Disclaimer Reproduction of the mark Collective mark Three-dimensional mark Mark consisting exclusively of one or several colours Date of the legal force of the decision/ result of the decision Information concerning colour The applicant or the holder of the mark Name and address of the representative Number of the international registration INID code of the state of the international mark

2 Kódy pro kódování záhlaví oznámení publikovaných ve Věstníku (Standard WIPO ST. 17) BB9A FG1K FG4A FG4Q LD3K LD4Q MA4A MA4F MC3K MC4A MC4F MC4Q MH1K MH4A MH4F MH4Q MK1K zveřejněné přihlášky vynálezů zapsané užitné vzory udělené patenty zapsané průmyslové vzory částečný výmaz užitného vzoru částečný výmaz průmyslového vzoru zánik patentu vzdáním se zánik autorských osvědčení vzdáním se výmaz užitného vzoru zrušení patentu zrušení autorského osvědčení výmaz průmyslového vzoru zánik užitného vzoru vzdáním se částečné zrušení patentu částečné zrušení autorského osvědčení zánik průmyslového vzoru vzdáním se zánik užitného vzoru uplynutím doby platnosti MK4A MK4F MK4Q MM4A MM4F ND1K ND4Q PA4A PC9A PD1K PD4A PD4Q QA9A SB4A SB4F zánik patentů uplynutím doby platnosti zánik autorských osvědčení uplynutím doby platnosti zánik průmyslového vzoru uplynutím doby ochrany zánik patentů pro nezaplacení ročních poplatků zánik autorských osvědčení pro nezaplacení ročních poplatků prodloužení platnosti užitného vzoru obnova doby ochrany průmyslového vzoru změna autorského osvědčení na patent změna dispozičního práva k vynálezu převod práv a ostatní změny majitelů užitných vzorů převod práv a ostatní změny majitelů patentů převod práv a ostatní změny vlastníků průmyslových vzorů nabídka licence zapsané patenty do rejstříku po odtajnění zapsaná autorská osvědčení do rejstříku po odtajnění HA9A HB9A HC9A HD9A HE9A jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres Opravy Změny Různé Opravy u přihlášek vynálezů s žádostí o udělení patentu HF9A HG9A HH9A HK9A oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících TA4A TB4A TC4A TD4A TE4A TF4A TG4A TH4A TK9A TA4F TB4F TC4F TD4F TE4F TF4F TG4F TH4F TK9F TA1K TB1K TC1K TD1K TE1K TF1K TG1K TH1K TK1K Opravy ochranných dokumentů patenty autorská osvědčení užitné vzory průmyslové vzory TA4Q TB4Q TC4Q TD4Q TE4Q TF4Q TG4Q TH4Q TK4Q jmenování vynálezce oprava jmen změna jmen oprava adres změna adres oprava dat oprava chyb v třídění oprava nebo změna všeobecně tiskové chyby v úřed. věstnících

3 Kódy pro označování zemí a mezinárodních organizací použité ve věstníku Kódy pro označování států USA použité ve věstníku BE BR CA CZ DE FR GB HR JP LK MY NL RU SI US VG Belgie Brazílie Kanada Česká republika Spolková republika Německo Francie Velká Británie Chorvatsko Japonsko Srí Lanka Malajsie Nizozemí Ruská federace Slovinsko Spojené státy americké Panenské ostrovy (Britské) CA DE MI NJ NY California Delaware Michigan New Jersey New York

4 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 1 BB9A Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle čísel přihlášek Dále uvedené přihlášky vynálezů byly zveřejněny dnem, uvedeným ve Věstníku podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou k dispozici v patentové knihovně Úřadu průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, , Praha F 03 B 13/12 E 04 G 13/06 E 04 H 1/00 F 24 F 5/00 F 26 B 19/00 B 63 B 1/12 C 12 N 11/14 C 07 K 7/08 E 06 B 3/70 E 06 B 9/42 G 01 N 1/10 A 01 K 1/02 C 12 N 15/10 G 01 N 31/22 G 09 F 3/00 B 61 L 29/16

5 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 2 Zveřejněné přihlášky vynálezů - řazené podle MPT (71) (57) A01K 1/ Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ Miller Jan Ing., Holubice, CZ Kunc Petr Ing. Ph.D., Praha 4, CZ Knížková Ivana Ing. CSc., Praha 3, CZ Miller Jan Ing., Holubice, CZ Individuální box pro volné ustájení zvířat Řešení se týká rozebíratelného individuálního boxu pro volné ustájení zvířat, zejmén a pro odchov mláďat větších savců. Box se skládá z desek, které se rozebíratelně uchycují v rámu (5) a z výběhového hrazení (1), které je zavěšeno na teleskopických tyčích (2). Ty jsou otočným mechanizmem (3) spojeny s boční stěnou (4). Přední stěna (6 ) a střecha (7) jsou volně propojeny v jeden celek, který je otočn ě připojen k zadní stěně (8 ). Výběhové hrazení (1) je výsuvné. Box má výklopnou čelní stěnu (10). Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, provádění tohoto způsobu je charakteristické, že hnací prvky pohonu břevna závory, tedy hnací hřídel (1), elektromotor (10), spojka a převody (12, 13), jsou seskupeny do samostatné větve, nezávislé na brzdových okruzích s brzd ami (7, 8) a volnoběžkami (9, 9') na brzdící hřídeli (1 6). Ing. Marie Smrčková, patentový zástupce, Velflíkova 10, Praha 6, (71) (57) B61L 29/16 B61L 29/08 B61L 29/ AŽD Praha s. r. o., Praha 10, CZ Lachman Pavel, Tovačov, CZ Čermák Pavel Ing., Brno, CZ Štěpánek Josef Ing., Olomouc, CZ Finger Jiří Ing., Náměšť na Hané, CZ Filar Jan, Olomouc, CZ Višňovský Karel Ing., Šternberk, CZ Adamec Josef Ing., Kolín, CZ Způsob a zařízení pro ovládání a kontrolu mechanické výstrahy u světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení Způsob ovládání a kontroly mechanické výstrahy u světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení, prostřednictvím elektromechanického pohonu břevna závory, probíhá tak, že se břevno závory sklopí v nastavitelném intervalu po vydání bezpečného povelového signálu (4) ke sklopení, které se provádí, současně, dvěma rů znými na sobě nezávislými principy sklápění, a to pasivního a nuceného, přičemž pasivní sklápění je zajištěno hmotností břevna a nucené sklápění elektromotorem (10). Břevno závory se zapevní bez vydání povelového signálu (4) ke sklopení, což se zabezpečuje zapevněním břevna závory v horní koncové poloze, současně, dvěma na sobě navzájem nezávislými brzdovými ok ruhy s pravidelným a automatickým testováním jejich funkce a vyhodnocením funkčnosti, přičemž bezpečná informace (5) o reálných koncových polohách břevna závory se získává současně ze d vou na sobě nezávislých úhlových snímačů (2, 3) p oloh y břevna závory s k omparací jejich fun kce. Pro zařízení pro (71) (57) (71) B63B 1/ Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice, CZ Kubečka Jan Doc. RNDr. CSc., České Budějovice, CZ Čech Martin RNDr. Ph.D., Vlašim, CZ Peterka Jiří RNDr. Ph.D., České Budějovice, CZ Plavidlo pro odlov vzorků ryb na volné vodě Plavidlo je tvořené dvěma trupy (11, 12) a opatřené pohonnou jednotkou, ráhnem (9) pro vytahování sítě a navijákem (10). Druhý trup (12) je výrazně menší než hlavní trup a prostor mezi nimi je vyplněn podlážkou (4) pro odkládání. Poháněcí jednotka je připevněna k hlavnímu trupu excentricky upínákem (2) na straně bližší druhému trupu (12). Středisko společných činností AV ČR, v. v. i,, Patentové a licenční služby, Národní 1009/3, Praha 1, C07K 7/08 A61P 31/04 A61P 31/10 A61P 31/12 A61P 33/00 A61P 35/ Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd ČR v. v. i., Praha 6, CZ

6 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 3 (57) (71) (57) (71) (57) Čeřovský Václav RNDr. CSc., Praha 6, CZ Slaninová Jiřina RNDr. CSc., Praha 4, CZ Fučík Vladimír RNDr. CSc., Praha 7, CZ Bednárová Lucie RNDr. CSc., Praha 6, CZ Votruba Ivan RNDr. DrSc., Praha 8, CZ Nové syntetické peptidy a jejich použití Syntetická analoga peptidů obecných vzorců I a II, v nichž R 1 znamená acyl, alkyl či volnou aminoskupinu, R 2 zn amen á amid, substitu ovaný amid, volný karboxyl či ester, Xaa znamená nezávisle na sobě aminokyselinu kódovou, aminokyselinu D-řady nebo aminokyselinu nekódovou či tyto aminokyseliny modifikované v postranních skupinách, n znamená polohu záměny v peptidovém řetězci a m znamená počet záměn v peptidovém řetězci a jejich použití jako antimikrobiálních, antivirálních, protiplísňových, antiparazitických a protirakovinných sloučenin, které jsou tedy užitečné pro výrobu léčiva pro léčení mikrobiálních, virových, parazitických a plísňových onemocnění a pro léčen í rakovin. C12N 11/ Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 8, CZ Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha 4, CZ Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, Praha 2, CZ Rezek Bohuslav RNDr. Ph.D., Praha 8, CZ Michalíková Lenka Ing., Nové Mesto nad Váhom, SK Kromka Alexander Ing. Ph.D., Lehota, SK Kalbáčová Marie RNDr. Ph.D., Janov nad Nisou, CZ Kmoch Stanislav Ing. CSc., Praha 1, CZ Grausová Lubica Mgr., Bratislava, SK Bačáková Lucie MUDr. CSc., Praha 5, CZ Vaněček Milan RNDr. CSc., Praha 12, CZ Kočka Jan RNDr. DrSc., Praha 9, CZ Způsob přípravy uspořádaných buněčných struktur Způsob přípravy uspořádaných buněčných struktur je charakteristický tím, že se na povrchu diamantu vytvoří pomocí plazmového výboje vodíkem a kyslíkem zakončené plochy a diamant s takto upraveným povrchem se ponoří do živného roztoku s buňkami. Buňky, které mají schopnost vytvářet kostní nebo nervovou tkáň, selektivně kolonizují kyslíkem zakončený (hydrofilní) diamantový povrch. Klíčovým parametrem je optimální počáteční koncentrace buněk a koncentrace hovězího séra v médiu při jejich nanášení. Diamant může být navíc i morfologicky strukturován. Diamant lze použít přírodní nebo syntetický na libovolné podložce. Koncentrace příměsí v diamantu není omezena. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Patentové a licenční služby, Národní 1009/3, Praha 1, C12N 15/10 C12Q 1/68 C12N 15/11 C07H 21/ Agrotest Fyto, s. r. o., Kroměříž, CZ Matušinský Pavel Mgr. PhD., Kroměříž, CZ Mikolášová Renata Ing. PhD., Kroměříž, CZ Klem Karel Ing. PhD., Koryčany, CZ Spitzer Tomáš RNDr. PhD., Kroměříž, CZ Tvarůžek Ludvík Dr. Ing., Kroměříž, CZ Primery pro detekci Cochliobolus sativus v obilovinách Primery pro detekci Cochliobolus sativus, zejména v obilovinách, metodou PCR, o složení COSA-F (SEQ ID: 1) TCAAGCTGACCAAATCACCTTC, COSA-R (SEQ ID: 2) CTTCTCACCAGCATCTGAATATATGA, které (71) (57) (71) (57) umožní amplifikaci fragmentu patogena o velikosti 570 bp. Využití primerů je jednak v rostlinolékařství při včasné diagnostice patogena, což umožní cílenou volbu účinné ochrany, a jednak ve šlechtitelských procesech při hodnocení genových zdrojů při selekci. Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, E04G 13/06 E04F 11/02 E04F 11/ TESO Jistebník, spol. s r.o., Jistebník, CZ Fabian Bedřich, Studénka, CZ Vavrečka Jaroslav Ing., Ostrava - Třebovice, CZ Způsob výroby prefabrikovaného schodišťového ramene Způsob výroby prefabrikovaného schodišťového ramene opatřeného teracovými profily (1) spočívá v tom, že se nejprve vyrobí teracové profily (1) v požadovaném dekoru a rozměrech, připravené teracové profily (1) se uloží do kovové formy. Pomocí standardního bednícího materiálu (2 ) se forma sch odišťového ramene dokompletuje do požadovaného tvaru, poté se do připravené formy v lo ží ocelová armatura (3) a dokončí se veškeré požadovan é detaily. Připravená forma se vyplní betonem (4) určen é pevnostní třídy a obvyklým způsobem se provede jeho zh utn ění, viditelná plocha schodišťového ramene se povrchově upraví hlazením, načež se n echá proběhnout proces tvrdnutí betonu do dosažení pevnosti minimálně 20 Mpa. Po ztvrdnutí betonu (4) se odstraní forma, načež se schodišťové rameno vyčistí od zbytků betonu. Provede se spárování a impregnace teracových stupňů. Hotový výrobek se zakryje PVC folií (5), netkanou textilií (6) a pevným dřevěným bedněním (7), které se následně připevní ke schodišťovému rameni. V závěru výstavby se dřevěné bednění (7) a krycí materiál odstraní, provedou se případné opravy poškození a impregnace teracových stupňů. Propatent, Ing. Dana Šemberová, Útulná 17, Praha 10, E04H 1/00 E04H 9/ Lhota Bohumil, Zásada, CZ Lhota Bohumil, Zásada, CZ Víceúčelový pohyblivý objekt Víceúčelový pohyblivý objekt podle vynálezu je sestaven ze dvou základních částí (3, 7), z části pevné a pohyblivé, kdy je možno pohyblivou část (7) zapustit do pevné části (3 ) a vytvořit tak jeden obytný celek. Pomocí zvedacího a otáčecího zařízení lze pohyblivou část (7) vysunout nad část (3) pevnou a otáčet podle potřeby, např. podle povětrnostních podmínek.

7 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 4 (71) (57) E06B 3/70 E06B 3/46 E06B 3/ Flora Viktor, Ludwigshafen-Oggersheim, DE Flora Viktor, Ludwigshafen-Oggersheim, DE Kombinované dvoukřídlé dveře Kombinované dvoukříd lé d veře sestávají z čtyřstranného rámu (1), v němž je pomocí pantů otočně upevněn otočný díl (2) dveří, a z posuvného dílu (3) dveří opatřeného pojezdy (4) s kolečky. Do "U" drážky (5) zhotovené vždy po celé délce ve spodní a horní vnitřní části čtyřstranného rámu (1), mimo otočný díl dveří, je vložen posuvný díl (3) dveří s pojezdy (4) s kolečky a ve čtyřstrann ém rámu (1) je posuvně v horní "U" drážce (5) upevněn pomocí vložené zásuvné vodící lišty (6) připevněné k posuvnému dílu (3) dveří. Otočný díl (2) dveří má v horní a dolní části zapuštěna pouzdra (7) s pružnou rolnou zapadající v zavřené poloze do zarážek (8) zhotovených v horní a dolní vnitřní části čtyřstranného rámu (1). Ve svislých částech vnitřních stran čtyřstranného rámu (1) jsou zhotoveny polohovací drážky (10) pro polohování posuvného dílu (3) dveří a v obou čelních stranách horní části postranních částí čtyřstranného rámu (1) jsou zhotoveny drážky pro nasazení krycích dílů. Ing. Václav Feiferlík, Žlutická 10, Plzeň, (71) (57) F03B 13/12 F03B 7/00 F03D 3/ Kvapil Jan, Ústí nad Labem, CZ Kvapil Jan, Ústí nad Labem, CZ Mostová elektrárna Mostová elektrárna využívá síly průlivových proudů, síly přílivu-odlivu a síly příboje a vichřice. Uveden ého cíle se dosáhne vytvořením energetických sekcí (6) z betonových pilířů (1) se šikmými náběhy (2) s p ůlkruhovými profily (9), které zrychlený proud vody navádějí na lopatky (5) vertikální válcové turbíny (3) v momentě největšího záběru, když se právě nacházejí na pracovní polovině turbíny (3). Na prodlouženém hřídeli (7) je otočně upraven lopatkový větrník. (71) (57) E06B 9/42 E06B 9/40 E06B 9/ ISOTRA, a. s., Opava, CZ Blachut Bohumír Ing., Bolatice, CZ Stavař Erich Ing., Bolatice, CZ Uchycení nosného profilu stínících zařízení, zejména žaluzií, k rámu Řešením je uchycení nosného profilu stínících zařízení, zejména žaluzií, k rámu, kde pohonné ústrojí (3) stínícího zařízení je uloženo ve vnitřním prostoru podélné lišty (1) pomocí vyjímatelně uložených koncových základových dílů (2), jejichž tvarovaná tělesa jsou nasunuta v koncových částech lišty (1). Vnitřní prostor lišty (1) je vybaven úchyty (5), umístěnými v obou jejích koncových částech tak, že jejich připevňovací prvky (512) jsou uloženy s předpružením suvně ve směru její podélné osy a ve své základní poloze přesahují směrem vně její boční čela (103 ). Ing. Petr Soukup, patentový a známkový zástupce, Vídeňská 8, Olomouc, (71) (57) F24F 5/ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Ústav techniky prostředí, Praha 6, CZ Hemerka Jiří Doc. Ing. CSc., Praha 5, CZ Vybíral Pavel Ing. Ph.D., Praha 6, CZ Pešek Ladislav Ing., Krňany, CZ Zařízení pro rovnoměrný velkoplošný a jednosměrný přívod vzduchu do prostoru Zařízení pro rovnoměrný velkoplošný a jednosměrný přívod vzduchu do prostoru (2), sestávající z přívodu (1) vzduchu a usměrňovače proudu vzduchu. Přívod (1) vzduchu je na straně vstupu do prostoru (2) opatřen alespoň jednou sekcí (3) tvořenou perforovaným deskovým materiálem (4), za kterým jsou ve vzdálenosti, větší než je rovina spojení paralelních proudů vzduchu, umístěny paralelní tenkostěnné trubice (5) o průměru 1,5 až 3,5 mm, jejichž délka je rovna minimálně 30-ti násobku jejich průměru. Ing. Václav Kratochvíl, patentový zástupce, Táborská 758/33, Mladá Boleslav, 29301

8 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 5 (71) (57) (71) (57) F26B 19/ Podolák Miroslav, Praha, CZ Vozka Stanislav, Praha, CZ Podolák Miroslav, Praha, CZ Vozka Stanislav, Praha, CZ Vakuové sušárny a lyofilizační zařízení, zejména pro poloprovozní aplikace Vakuová sušárna a lyofilizační aparatura s vakuovou komorou, vyrobenou z trubek z polypropylenu nebo kopolymeru polypropylen-polyetylen, případně doplněnou o části, např. víka, dveře, okénka ze skla nebo jiného transparentního plastu, který odolává vnitřnímu prostřed í komor, přičemž nejmén ě jedno čelo je opatřeno pružným těsněním a je odklopné nebo odnímatelné a je zhotoveno z desky z polypropylenu nebo kopolymeru polypropylenpolyetylen, a přičemž sušárna a komora mohou být dlouhé až několik metrů a vybaveny posuvným roštem či policí. G01N 1/ Červinka Ondřej Ing., Brno, CZ Červinka Ondřej Ing., Brno, CZ Zkušební trať k testování zařízení pro odběr vzorků emisí Zkušební trať slouží k testování vzorkovacího zařízení, které se používá při měření koncentrací škodlivin proudících v potrubí jako heterogenní směs typu aerosol. Vzorkovací zařízení pracuje s izokinetickým odběrem vzorku aerosolu, například podle technické normy ISO 9096 pro emisní měření prachu. Předmětná zkušební trať, která se k testovanému vzorkovacímu zařízení připojí pomocí hermetické spojky (13), je opatřená trubkovým nástavcem (14) obsahujícím průtokoměr (16) a dávkovač (17) škodliviny. Rychlost proudění aerosolu kolem hubice (4) vzorkovacího zařízení modeluje simulátor (20) řízený jednotkou. Na základě této rychlosti nastaví ústřed na (6 ) na čerpadle (5) žádanou intenzitu odsávání. Kvalita izokinetického odsávání je tetována porovnáním simulované rychlosti aerosolu s rychlostí vzduchu v ústí (4 ) hub ice (3), kterou naměří průtokoměr (16). Ing. Vítězslav Žák, patentový zástupce, Lidická 51, Brno, (71) (57) G01N 31/ Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ Dolejš Jan Ing. CSc., Mirošovice, p. Senohraby, CZ Toufar Oldřich Ing., Stařeč, CZ Mašata Ondřej Ing., Benešov, CZ Knížek Josef Ing., Zvánovice, p. Ondřejov, CZ Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů Řešení se týká autonomního systému pro měření a záznam koncentrace plynů, ve kterém je akumulátor (1) připojen k elektrické síti a je opatřen diodami (13), (14), dále je spojen s paměťovým záznamníkem dat (2), konektorem (5 ) p ro p řipojení čidla (15), nabíjecím obvodem (4) s diodou (16), která je spojena rovněž i s komparátorem (12). Nabíjecí obvod (4) je tvořen akumulátorem (1), paměťovým záznamníkem (2), čidlem (3) a spínačem (6), kdy čidlo (3) senzoru (15) je přip ojeno přes konektor (9) do zásuvky (10) měřícího p řístroje (17). Ministerstvo zemědělství ČR, Mgr. Hana Jirkalová, Těšnov 17, Praha 1, (71) (57) G09F 3/ Varga Zdeněk, Praha 10, CZ Varga Zdeněk, Praha 10, CZ Nosič reklamy umístěný v interiéru veřejného dopravního prostředku Vynález se týká nosiče reklamy umístěného v interiéru veřejného dopravního prostředku, zvláště v tramvaji, autobusu, letadle nebo vozu metra, který je uspořádaný na výměnném potahu (1) sedadla pro cestující a jehož podstata spočívá v tom, že alesp oň plocha potahu (1) sedadla určená k překrytí plochy sedací části sedadla je opatřena vizuální reklamní a/nebo jí podobnou informací (1 22).

9 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 6 Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, 60200

10 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 7 Zveřejněné přihlášky vynálezů - přehled podle třídících znaků Tato kapitola obsahuje zveřejněné přihlášky vynálezů uspořádané podle třídicích znaků mezinárodního patentové třídění, nacházejících se na druhém až x-tém místě zatřídění přihlášky vynálezu. Přihlášky vynálezu uspořádané podle třídicích znaků na 1. pozici zatřídění jsou uvedeny v předchozí části. A 61 P 31/04 A 61 P 31/10 A 61 P 31/12 A 61 P 33/00 A 61 P 35/00 B 61 L 29/00 B 61 L 29/08 C 07 H 21/04 C 12 N 15/11 C 12 Q 1/68 E 04 F 11/02 E 04 F 11/116 E 04 H 9/00 E 06 B 3/42 E 06 B 3/46 E 06 B 9/40 E 06 B 9/50 F 03 B 7/00 F 03 D 3/

11 (zveřejněné přihlášky vynálezů) 8 (71) Seznam přihlašovatelů zveřejněných přihlášek vynálezů (71) Agrotest Fyto, s. r. o., Kroměříž, CZ C 12 N 15/10 AŽD Praha s. r. o., Praha 10, CZ B 61 L 29/16 Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice, CZ B 63 B 1/12 Červinka Ondřej Ing., Brno, CZ České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. Ústav techniky prostředí, Praha 6, CZ Flora Viktor, Ludwigshafen Oggersheim, DE Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha 8, CZ ISOTRA, a. s., Opava, CZ Kvapil Jan, Ústí nad Labem, CZ Lhota Bohumil, Zásada, CZ Podolák Miroslav, Praha, CZ TESO Jistebník, spol. s r.o., Jistebník, CZ Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd ČR v. v. i., Praha 6, CZ Varga Zdeněk, Praha 10, CZ Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha 10 - Uhříněves, CZ G 01 N 1/10 F 24 F 5/00 E 06 B 3/70 C 12 N 11/14 E 06 B 9/42 F 03 B 13/12 E 04 H 1/00 F 26 B 19/00 E 04 G 13/06 C 07 K 7/08 G 09 F 3/00 A 01 K 1/02 G 01 N 31/22

12 (udělené patenty) 1 FG4A Udělené patenty - přehled podle čísel patentů V období uzávěrky tohoto čísla Věstníku udělil Úřad průmyslového vlastnictví tyto patenty C 09 K 3/18 A 61 K 9/14 F 02 M 37/22 C 07 D 305/06 C 07 D 215/12 C 07 D 277/60 C 07 D 205/04 G 01 B 7/004 G 09 B 25/00 B 21 K 21/00 H 04 W 76/02 A 61 K 31/135 B 65 H 63/06 H 04 L 12/14 G 07 F 7/08 E 21 D 21/00 D 06 F 75/10 A 61 K 31/21 A 61 K 31/195 C 03 C 27/04 ( )

13 (udělené patenty) 2 FG4A Udělené patenty - přehled podle MPT (40) (40) (40) A61K 31/135 A61P 39/00 A61P 1/04 A61P 1/12 A61P 11/00 A61P 13/00 A61P 25/08 A61P 25/24 A61P 25/00 A61P 25/30 A61P 29/00 A61P 37/ GRÜNENTHAL GMBH, Aachen, DE Kugelmann Heinrich, Aachen, DE Farmaceutické soli tramadolu, léčiva tyto látky obsahující a jejich použití DE PCT/EP2000/ WO 2001/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, A61K 31/195 A61K 9/16 A61K 9/20 A61P 39/ BIOSINT S. P. A., Pomezia, IT Hassen Ken, Malver, PA, US Granulát s vysokým obsahem L-karnitinu nebo alkanoyl-l-karnitinu RM99A0189 IT PCT/IT2000/ WO 2000/ BOHEMIA PATENT Patentová & známková kancelář, Ing. Jana Vandělíková, Havanská 17, Praha 7, A61K 31/21 A61K 9/16 A61K 9/20 A61K 9/00 A61P 9/ Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, Langenfeld, DE Günther Ulrich, Mülsen St. Niclas, DE Freitag Sabine, Zwickau, DE Kuntze Ulrike, Heinsdorfergrund, DE Lehr Wilhelm Thomas, Steinpleis, DE Farmaceutický přípravek obsahující pentaerythrityltetra-, -tri-, -di- nebo -mononitrát, způsob jeho přípravy a použití DE PCT/DE1998/ WO 1999/ Čermák Hořejš Matějka a spol., JUDr. Jan Matějka, advokát, Národní 32, Praha 1, (40) (40) (40) (40) A61K 9/14 A61K 9/20 A61K 47/36 A61K 47/ R. P. SCHERER CORPORATION, Basking Ridge, NJ, US Grother Leon Paul, Swindon, GB Murray Owen James, Swindon, GB Green Richard, Canterbury, GB Kearney Patrick, Swindon, GB Rychle dispergovatelná pevná dávková forma GB PCT/US2000/ WO 2000/ PATENTSERVIS PRAHA a.s., Jivenská 1, Praha 4, B21K 21/00 B21K 21/16 B21J 5/00 G21F 5/005 G21F 5/002 G21F 5/00 G21F 9/36 G21C 19/ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Tokyo, JP Funakoshi Yoshihiko, Kitakyusyu-shi, JP Tsunezumi Takeshi, Kitakyusyu-shi, JP Mizuno Naohiro, Kitakyusyu-shi, JP Tokuno Katsuhiko, Kitakyusyu-shi, JP Matsumoto Chikayuki, Kitakyusyu-shi, JP Taura Yoshiharu, Hiroshima, JP Shirogane Shigenori, Hiroshima, JP Ohsono Katsunari, Hyogo, JP Matsuoka Toshihiro, Hyogo, JP Kovový blok pro použití při dilatačním tvarování za horka, kontejner se dnem, vyrobený z tohoto kovového bloku, přepravník obsahující tento kontejner, zařízení pro výrobu tohoto kontejneru, způsob výroby tohoto kontejneru a způsob výroby přepravníku, obsahujícího tento kontejner , /124778, 2000/ JP, JP PCT/JP2001/ WO 2001/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, B65H 63/06 D01H 13/22 D01H 13/ GEBRÜDER LOEPFE AG, Wetzikon, CH Scherer Heinrich, Bäretswil, CH Způsob čištění příze od vadných míst EP JUDr. Jan Matějka, Národní 32, Praha, C03C 27/04 A44C 27/

14 (udělené patenty) 3 (40) (40) (40) Kozáková Jiřina, Skalice u České Lípy, CZ Voláková Kamila, Česká Lípa, CZ Kozáková Jiřina, Skalice u České Lípy, CZ Voláková Kamila, Česká Lípa, CZ Způsob zdobení povrchu skleněných, porcelánových nebo keramických výrobků prostřednictvím kovu STRNAD Patent. a známková kancelář, Ing. Václav Strnad, Rychtářská 375/31, Liberec 14, C07D 205/04 C07D 401/12 C07D 403/12 C07D 417/12 A61K 31/397 A61P 25/ AVENTIS PHARMA S. A., Antony, FR Achard Daniel, Thiais, FR Bouchard Hervé, Thiais, FR Bouquerel Jean, Drancy, FR Filoche Bruno, Créteil, FR Grisoni Serge, Creteil, FR Hittinger Augustin, Igny, FR Myers Michael, Saint Nom la Breteche, FR Farmaceutické kompozice obsahující deriváty azetidinu, nové deriváty azetidinu a jejich příprava FR PCT/FR2001/ WO 2001/ Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, C07D 215/12 C07D 215/ NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Tokyo, JP Harada Katsumasa, Ube, JP Nishino Shigeyoshi, Ube, JP Okada Naoko, Ube, JP Shima Hidetaka, Ube, JP Harada Takashi, Ube, JP Způsob přípravy chinolylakrylonitrilových derivátů /14864 JP PCT/JP2001/ WO 2001/ Ing. Eduard Hakr, Přístavní 24, Praha 7, C07D 277/60 A61K 31/428 A61P 3/04 A61P 3/ Sanofi - Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, DE Jaehne Gerhard, Frankfurt, DE Lang Hans-Jochen, Hofheim, DE Gossel Matthias, Hofheim, DE Bickel Martin, Bad Homburg, DE 8,8a-Dihydroindeno[1,2-d]thiazolové deriváty nesoucí v pozici 2 substituent se sulfonamidovou strukturou a farmaceutické prostředky, které je obsahují DE PCT/EP2001/ (40) (40) (40) (40) WO 2001/ Ing. Jan Kubát, Přístavní 24, Praha 7, C07D 305/06 C07D 305/14 A61K 31/337 A61P 35/00 A61P 35/04 A61P 9/14 A61P 9/ INDENA S. P. A., Milano, IT Bombardelli Ezio, Milano, IT Pontiroli Alessandro, Milano, IT Polosyntetické taxany s antitumorovými a antiangiogenními účinky a jejich použití pro výrobu farmaceutického prostředku MI00A IT PCT/EP2001/ WO 2001/ JUDr. Zdeňka Korejzová, Spálená 29, Praha 1, C09K 3/18 C09K 3/00 C30B 29/ Qiagen GmbH, Hilden, DE Reihs Karsten, Köln, DE Duff Daniel-Gordon, Leverkusen, DE Wiessmeier Georg, Köln, DE Voetz Matthias, Köln, DE Kijlstra Johan, Leverkusen, DE Rühle Dieter, Odenthal, DE Köhler Burkhard, Leverkusen, DE Strukturovaný ultrafobní povrch, způsob jeho přípravy a jeho použití , , , , DE, DE, DE PCT/EP1999/ WO 2000/ Společná advokátní kancelář Všetečka Zelený Švorčík Kalenský a partneři, JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, D06F 75/10 D06F 75/ BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH, München, DE Ostermaier Albert, Stein/Traun, DE Dorn Thomas, Wasserburg, DE Žehlička DE PCT/EP2001/ WO 2002/ Dr. Karel Čermák, Národní třída 32, Praha 1, E21D 21/ ANKRA, s.r.o., Petřvald u Karviné, CZ

15 (udělené patenty) 4 (40) (40) Paloncy Libor Ing., Orlová, CZ Hanzlík Česlav Ing., Orlová, CZ Pětvalský Karel, Petřvald u Karviné, CZ Šimíček Karel, Ostrava, CZ Horninový injektážní svorník a způsob jeho výroby JUDr. Helmut Prchala, Rekreační 27, Hlučín-Bobrovníky, F02M 37/22 B01D 36/00 B01D 29/00 B01D 17/ SOGEFI FILTRATION S. P. A, Mantova, IT Baracchi Paolo, Torino, IT Crovetti Claudio, Mantova, IT Tallano Sergio, Porto Mantovano, IT Filtr paliva vznětového motoru MI2000A IT PCT/EP2001/ WO 2001/ JUDr. Petr Kalenský, Hálkova 2, Praha 2, G01B 7/004 G01B 11/00 G01S 5/ VALÁŠEK Michael Prof. Ing. DrSc., Praha, CZ Valášek Michael Prof. Ing. DrSc., Praha, CZ Způsob a zařízení pro určení polohy objektu v prostoru Ing. Karel Novotný, Žufanova 2, Praha 6, (40) T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE Keller Walter, Ratingen, DE Způsob preventivního a/nebo aktuálního zobrazení přenosových nákladů při přenosu internetových a online dat DE PCT/DE2000/ WO 2001/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, H04W 76/02 ( ) H04W 76/00 ( ) T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE Keller Walter, Ratingen, DE Způsob optimalizovaného přenosu multimediálních služeb v mobilních komunikačních sítích, zejména mobilních radiotelefonních sítích DE PCT/DE1999/ WO 2000/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, (40) G07F 7/ T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE Langer Michael, Richmond, GB Ljungström Patrik, Königswinter, DE Michel Uwe, Bad Honnef, DE Reindl Johann, Bonn, DE Schmickler Leonhard, Bonn, DE Způsob ovládání a provozu automatu na výdej zboží DE PCT/DE2000/ WO 2001/ JUDr. Miloš Všetečka, Hálkova 2, Praha 2, (40) G09B 25/00 G09B 25/02 B60R 21/ Cadence Innovation k.s., Liberec, CZ Potěšil Antonín Ing. CSc., Liberec, CZ Ševčík Ladislav Ing. CSc., Liberec, CZ Lauryn Jan Ing., Český Dub, CZ Zařízení pro simulaci nárazu hlavy Ing. Vladimír Belfín, patentový zástupce, P.O.BOX 117, Kladno, (40) H04L 12/14 G07F 7/

16 (udělené patenty) 5 Actavis Deutschland GmbH & Co. KG, Langenfeld, DE ANKRA, s.r.o., Petřvald u Karviné, CZ AVENTIS PHARMA S. A., Antony, FR BIOSINT S. P. A., Pomezia, IT BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH, München, DE Cadence Innovation k.s., Liberec, CZ GEBRÜDER LOEPFE AG, Wetzikon, CH GRÜNENTHAL GMBH, Aachen, DE INDENA S. P. A., Milano, IT Kozáková Jiřina, Skalice u České Lípy, CZ MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Tokyo, JP NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., Tokyo, JP Qiagen GmbH, Hilden, DE R. P. SCHERER CORPORATION, Basking Ridge, NJ, US Sanofi - Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main, DE SOGEFI FILTRATION S. P A, Mantova, IT T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH, Bonn, DE VALÁŠEK Michael Prof. Ing DrSc., Praha, CZ Voláková Kamila, Česká Lípa, CZ Seznam majitelů udělených patentů A 61 K 31/21 E 21 D 21/00 C 07 D 205/04 A 61 K 31/195 D 06 F 75/10 G 09 B 25/00 B 65 H 63/06 A 61 K 31/135 C 07 D 305/06 C 03 C 27/04 B 21 K 21/00 C 07 D 215/12 C 09 K 3/18 A 61 K 9/14 C 07 D 277/60 F 02 M 37/22 H 04 W 76/02 H 04 L 12/14 G 07 F 7/08 G 01 B 7/004 C 03 C 27/04 ( )

17 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 1 Udělené evropské patenty Evropský patentový úřad udělil následující evropské patenty s účinky pro Českou republiku. Tyto patenty mohou být zrušeny nebo zachovány v pozměněném znění Evropským patentovým úřadem v řízení o odporu. K tomu, aby nabyl evropský patent účinnosti na území České republiky, je třeba, aby byl Úřadu předložen ve stanovené lhůtě překlad patentového spisu do českého jazyka ( 35c odst. 2 až 4 zákona č. 527/1990 Sb., v platném znění). EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

18 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 2 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

19 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 3 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

20 (evropské patentové přihlášky a evropské patenty) 4 EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP EP

Číslo 7 Praha - 12. února 2014

Číslo 7 Praha - 12. února 2014 VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 7 Praha - 12. února 2014 Číselné INID kódy pro označování bibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Praha - 30. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 30. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 30. ledna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com Novinky Inspekční kamerová technika ROCAM 3 Multimedia Inspekční kamera pro trubky ø 50 až 150 mm, event. ø 150

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM

ELIT na Dakaru 1/2015. GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34. PŘÍLOHA: Montážní příručka CIFAM STEJNOBĚŽNÉ KLOUBY CIFAM str. 25 Maximum informací nejen ze světa společností ELIT CZ, spol. s r.o., a ELIT Slovakia s.r.o. 1/2015 GOMET rozšíření sortimentu ochranných sad tlumičů str. 34 LEGENDÁRNÍ ZAVODY:

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady

Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady WASTE MANAGEMENT FORUM Elektroodpad Nevyužité materiálové toky OEEZ Úspěšnost sběru elektrozařízení Nebezpečné odpady NEO systém rozhodování odpad/neodpad REACH a odpady Chráníme životní prostředí Odborné

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností.

Spektrum. vzpomíná na cestu za ligovým titulem Slovanu Liberec. 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností. TÉMA 4 Výzkum nových materiálů: zázraky skryté před veřejností 3 03 POMÁHÁME 12 Václav Koloušek liberecký patriot JAK TO FUNGUJE 20 Vlak bez kol Spektrum Časopis pro zákazníky a partnery Václav Koloušek

Více

Kalendář akcí. E-sho

Kalendář akcí. E-sho 5 6 ROČNÍK 24 2014 t Repor áže Vid e a Č ky n lá È! ŋ a ¼ n [ i d 0E ro a n ed j e jsm Pře hle dt rhu ny o k Zá Kalendář akcí r a no my Di ze u sk py E-sho Vážení členové cechu, profesní přátelé, milí

Více

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky

Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Přeprava nebezpečných látek (ADR) a postup složek IZS při dopravní nehodě vozidla přepravující nebezpečné látky Diplomová práce Autor

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka

Automatické hlásiče požáru LSN improved version FAP-DO420/FAP-420/FAH-420. Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved FAP-DO420/FAP-420/FAH-420 cs Provozní příručka Automatické hlásiče požáru LSN improved Obsah cs 3 Obsah 1 Popis výrobku 5 2 Přehled systému 6 2.1 Konfigurace hlásiče

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

EURO 2010 CZ. Výběr hlavních položek ze sortimentu

EURO 2010 CZ. Výběr hlavních položek ze sortimentu EURO 2010 CZ Výběr hlavních položek ze sortimentu www.rothenberger.cz www.rothenberger.com Gültig vom 1. Juli 2009 bis 31.12.2009. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in A pro Stück, zuzüglich

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více