Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konsolidace ekonomiky. Jakub Steinfeld"

Transkript

1 Konsolidace ekonomiky Jakub Steinfeld

2 OBSAH 1. Konsolidace ekonomiky Struktura položek výsledovky Vzájemné vztahy a jejich eliminace Rovnováha v ekonomice Výsledek konsolidace Struktura rozvahy Státní zásahy do ekonomiky Horizontální rovnováha Vertikální rovnováha Riziko aktivity Riziko likvidity Základní úlohy státu k zajištění stability Závěr

3 SHRNUTÍ Statistický úřad deklaruje spoustu dat, která nejsou pro běžného uživatele vůbec čitelná, a není možné z nich komplexně uvažovat o vývoji ekonomiky a vývoji jednotlivých položek. Máme sice přesné informace ze státních subjektů, ale nikde není zobrazena ekonomika jako celek v čitelné podobě. Ekonomika je tvořena třemi základními subjekty, tedy fyzickými osobami, právnickými osobami a státem. U každého tohoto subjektu lze definovat jeho vlastní rozvahu a výkaz zisků a ztrát. Pro zjištění celkového obrazu ekonomiky je možno použít klasická účetní pravidla, tedy provést klasickou konsolidaci v účetním pojetí. Postup konsolidace je proveden ve dvou krocích sloučení rozvah a výsledovek a vyloučení jejich vzájemných vztahů. Tento jediný obraz ekonomiky může být vhodným nástrojem pro sledování ekonomických jevů. Výsledkem konsolidace bude také konsolidovaný hospodářský výsledek, který rozhoduje o tom, jestli se ekonomika propadá, či nikoli. Následnou hodnotu vzniknuvšího vlastního kapitálu je možné interpretovat jako celkové bohatství ekonomiky. Veškeré politické snahy musí směřovat k maximalizaci této hodnoty. Celkový vnitřní obraz ekonomiky je dán také rovnováhou vnitřní. Je vhodné základní subjekty ekonomiky segmentovat, tedy rozdělit subjekty (fyzické osoby, právnické osoby a stát) na menší celky, které budou zkoumány samostatně a samostatně vykazovány. V rámci těchto segmentů je potřeba udržovat rovnováhu, tedy udržovat jednotlivé segmenty v kladném hospodářském výsledku. Cílem vládní politiky musí být vždy maximalizace celkového hospodářského výsledku ekonomiky, tedy efektivní ovlivnění ekonomiky může nastat pouze v případě, že dojde ke zvýšení hospodářského výsledku konsolidované ekonomiky. Efektivitu státních zásahů je tak možné měřit. Největší položkou nákladů konsolidované ekonomiky je spotřeba, resp. konečná spotřeba, spotřeba, která není investicí. V tomto pojetí je dotační politika a politika mandatorních výdajů a dotací naprosto neúčinná, protože celkově vede ke snížení hospodářského výsledku ekonomiky. Tento materiál nemá zpochybňovat současnou hospodářskou politiku. Jeho cílem je pouze navrhnout způsob měření ekonomiky a její efektivity. Tento materiál je totiž jen určitým návodem způsobu měření. Pokud by podle tohoto materiálu byla sestavena rozvaha a výkaz zisků a ztrát za konsolidovanou ekonomiku v rozdělení na požadované segmenty, je možné začít měřit hospodářskou efektivitu, resp. efektivitu státních zásahů. Doufám, že se dočkám doby, kdy budou politici a politická garnitura ohodnoceni dle výsledků ekonomiky, tedy celkového hospodářského výsledku konsolidované ekonomiky. Pokud by byli politici motivováni naprosto měřitelnými kritérii, je možno vynutit efektivní a férové fungování státního rozpočtu. 2

4 1. Konsolidace ekonomiky Co je bohatství národa? To je zásadní otázka, kterou se trápí generace ekonomů, filosofů a učenců. Souvisí se základní otázkou, co je zásadní ve společenstvu žijícím na jednom území či osob přihlašujících se k jednomu národu? Odpověď je nasnadě, je to celkové bohatství, resp. majetek veškerých subjektů v ekonomice, očištěné o dluhy, které ekonomika eviduje vůči subjektům ze zahraničí. Dluhy, které jsou evidovány mezi subjekty navzájem, nejsou pro posuzování ekonomiky jako celku rozhodující. Tento majetek může být vlastněn subjekty, které jsou součástí ekonomiky, a to: 1. Vlastnictví fyzických osob. Jedná se o vlastnictví soukromých osob, jako je vlastnictví nemovitostí a movitých věcí, případně vkladů v bankách apod. 2. Vlastnictví právnických osob, tedy suma majetku ve vlastnictví právnických osob. Tato hodnota je vyjadřována hodnotou, kterou právnická osoba eviduje ve svém účetnictví. Pro velikosti tohoto majetku slouží hodnoty vyjádřené ve výkazech, tedy rozvaze, výkazu zisků a ztrát a dále pomocných přílohách (cash-flow, příloha apod.). 3. Majetek ve vlastnictví státu, tedy veškerý dlouhodobý majetek a celkové dluhy. Na tomto místě je třeba říci, že státním majetkem je majetek veškerých společností ve vlastnictví státu nebo majetek, s kterým stát hospodaří. Pro zjištění těchto údajů opět poslouží výkazy jednotlivých státních organizací, stejně jako v případě právnických osob. Pokud bychom následně chtěli zkoumat hodnotu bohatství, lze říci, že hodnota bohatství je součtem vlastních kapitálů subjektů ekonomiky výše uvedených. To je základní vyjádření bohatství národa, zjednodušeně se jedná o sumu majetku výše uvedených subjektů a od této částky je odečtená suma závazků. Stejným způsobem je postupováno v případě účetnictví, resp. účetnictví jako nástroj evidence je možno použít i v tomto případě. Historie nám ukazuje, že v každém případě, v každém období, v každém zřízení jde a vždy šlo o maximalizaci této hodnoty, resp. maximalizaci tohoto rozdílu. Z tohoto důvodu lze považovat za základní úlohu každé vlády pro budoucí období maximalizovat hodnotu vlastního kapitálu celé společnosti. Pokud bychom tedy aplikovali na celkovou ekonomiku prostá účetní pravidla, vlastním kapitálem je konsolidovaný vlastní kapitál soukromých osob, právnických osob a státu. Tato základní premisa je použita na vysvětlení ekonomických jevů, fungování ekonomiky vlivu státních zásahů na ekonomiku jako takovou. Pro zjištění výsledku konsolidace je nutno jednotlivé položky v rámci současné podoby výkazů přeskupit. Podoba výkazů totiž dle našeho názoru nekoresponduje s požadavky na vykazování, resp. nejsou vedle sebe správně postaveny částky, které spolu bezprostředně souvisí. Proto je navržen jiný způsob vykazování, jenž se liší od výkazů používaných v současné době. Nicméně základní metoda podvojnosti je používána i v tomto modelu a je dobře použitelná. Pro postupy účtování budeme primárně používat IFRS, jako nástroj pro zobrazování položek a jejich identifikaci a ocenění. Co je hlavním prostředkem celého fungování ekonomiky? Zcela jistě se jedná o zisk společnosti jako takové, tedy rozdíl mezi výnosy a náklady celé konsolidované společnosti. Na tomto místě je třeba také připomenout, že fyzické osoby nevedou účetnictví, takže konsolidovaná podoba výkazů musí být dle současného stavu odhadnuta CSU. 3

5 1.1. Výnosy společnosti Výnosem je chápáno pouze něco, co je jistotné, co v konečném důsledku znamená zvýšení hodnoty majetku. Definice tohoto výnosu odpovídá definici, která je pro zjištění použita v IFRS. Výnos může nabývat různých forem. Výnosy z prodeje věcí hmotné povahy Jedná se o výnosy z titulu prodeje materiálu, výrobků a zboží, které jsou obchodovány v ekonomice. Prodej tedy musí být vždy doprovázen určitou změnou vlastnictví z jedné osoby na druhou. Výnosy z prodeje služeb V tomto případě se jedná o prodej výrobků nehmotné povahy, tedy služeb (kadeřník, účetnictví apod.). Na tomto místě je potřeba říci, že výnosem fyzických osob jsou především mzdy. V konsolidovaném pojetí ekonomiky je tato činnost chápána jako prodej služeb. Nerostné suroviny Zde se jedná o výnos celkové konsolidované společnosti z toho, že získá primární suroviny a zapojí je do výrobního cyklu. Zcela jistě se jedná o výnos a jeho ocenění odpovídá hodnotě ocenění spotřeby suroviny při výrobě. Vzhledem k tomu, že jde o významný výnos ekonomiky, je důležité pro společnost vědět, jaké jsou celkové zásoby tohoto nerostného bohatství. Jelikož problém tohoto výnosu bude v největší míře dopadat na právnické osoby, je možno opět získat údaje z účetnictví. Jedná se např. o ropu, uhlí, vodu apod. Agrární výnosy Jedná se o výnos, který je způsoben vlivem přírodních podmínek. Výnosy jsou způsobeny tím, že existuje zemědělství, které vytváří hodnoty pěstováním a chovem. Tato hodnota následně zajišťuje spotřebu obyvatelstva, především v položkách potravin. Proto je tento výnos součástí konsolidovaného HV a musí být, stejně jako u surovin, součástí konsolidovaného hospodářského výsledku. Výnosy z použití majetku Výnosy z použití majetku jsou výnosy, které zapříčiňuje uložený kapitál, ať nabývá jakékoli formy. Tedy aby byl zajištěn tento typ výnosu, není významná práce ani zapojení dalšího materiálu, ale je důležitá držba. Pod tento výnos lze zařadit výnosy z pronájmu, výnosy z úroků na termínovaném vkladu, výnosy z užití licence apod. Pro obyvatelstvo to je nejjednodušší forma získání výnosů a stát by se měl snažit maximalizovat tento typ výnosu Náklady Nákladová položka je jakákoli položka, která je přímo spotřebována, čili v konsolidovaném pojetí se jedná o tzv. spotřebovanou položku. Tedy v tomto případě jde o náklad režijního charakteru, který je opět možno zjistit z výsledovky. Na tomto místě bych rád upozornil, že existuje rozdíl mezi pohledem makroekonomie, kdy spotřeba je chápána jako veškeré nákupy, pro konsolidovanou ekonomiku je potřeba určit, jaká část spotřeby je investičního charakteru. Způsob rozdělení investiční a nákladové spotřeby je definován dále. V tomto pohledu musí být položka přímo spotřebována, tedy změnit svůj stav na neupotřebitelný odpad. Nákladem je 4

6 spotřeba potravin, spotřeba prvotních surovin je pouze změnou skupenství, dále je to i spotřeba služeb, jako je kadeřník, účetnictví apod. Pro zjištění položek poslouží v případě právnických osob a státu rozvaha a výsledovka a v případě fyzických osob hodnoty, které musí být dodány CSU Náklady na prodané zboží Položku je možno zjistit z konsolidovaných výkazů. Jedná se o náklady na pořízení zboží, které byly prodány v nezměněném stavu Náklady na výrobu V konsolidovaném pojetí jsou náklady na výrobu děleny pouze na náklady na materiál náklady na polotovary náklady na mzdy jedná se o náklady na nákup materiálu od zahraničních subjektů; jedná se o náklady na nákupy polotovarů ze zahraničí, které jsou určené k dalšímu zpracování; jedná se o náklady na výrobu, které jsou placeny zahraničním subjektům. Na tomto místě je opět třeba upozornit, že většina mezd bude v průběhu procesu konsolidace vyloučena, takže zásoby, které jsou předmětem prodeje, budou oceněny pouze v hodnotách, které nebudou vyloučeny v rámci vyloučení vzájemných vazeb. Pro vykazování výkazu zisků a ztrát v konsolidovaném pojetí by měla posloužit následující struktura: 5

7 1. Provozní výsledek Celkem provozní výsledek 2. Spotřeba Celkem spotřeba 3. Finanční výsledek Celkem finanční výsledek 4. Mimořádný výsledek Hospodářský výsledek celkem 1.1. Prodej zboží Prodej zboží 1.2. Prodej vlastních výrobků Celkem prodej vlastních výrobků 1.3. Prodej služeb Celkem prodej služeb 1.4. Využití hmotného majetku Celkem využití majetku 2.1. Spotřeba financování spotřeby Spotřeba 3.1. Úroky Úroky 3.2. Ostatní finanční výsledek Ostatní finanční výsledek 4.1. Mimořádný výsledek Úroky Výnosy z prodeje zboží Náklady na prodej zboží Výnosy z prodaných výrobků Náklady na prodané výrobky Výnosy z prodaných služeb Náklady na prodané služby Výnosy z využití nemovitého majetku Výnosy z využití hmotného majetku Výnosy z využití finančního majetku Výnosy z přímých daní Výnosy z nepřímých daní Spotřeba movitých věcí Spotřeba služeb Mandatorní výdaje Nemandatorní výdaje Výnosy z úroků Náklady na úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Mimořádné výnosy Mimořádné náklady 6

8 1.3. Rozvaha Pohled na rozvahu, který je v současné době používán, nedovoluje správnou interpretaci výkazů a správné hodnocení celkové finanční a majetkové situace. Rozvaha v účetním pohledu představuje zobrazení majetku společnosti jako takové, čili souhrn hodnot, které jsou ve vlastnictví státu, obchodních společností i fyzických osob. I v rozvahovém pohledu však je nutno aplikovat pohled konsolidovaný, tedy je potřeba opět eliminovat dopady vzájemných dodávek mezi těmito třemi subjekty, ale velikost těchto eliminovaných položek je důležitá pro posouzení vnitřních toků ve společnosti Základní rozdělení rozvahy I v tomto případě je současná podoba nevyhovující a je nutno dosáhnout řazení položek tak, aby byla zajištěna maximální vypovídací schopnost výkazů. Základním hlediskem rozvahy by měla být likvidita jednotlivých položek, tedy rychlost jejich transformace do peněz. Rozhodujícím faktorem je tak průběh finančních prostředků. Rozvahu bychom neměli řešit pouze z pohledu stavu, ale i změn jednotlivých položek, resp. analýzy změn Likvidní prostředky Do likvidních prostředků lze zahrnout pouze hodnoty částek v pokladnách, částek na běžných účtech a dále hodnoty krátkodobých cenných papírů, jako jsou pokladniční poukázky. Pohyb likvidních prostředků následně rozhoduje o likviditě celé konsolidované společnosti Pracovní kapitál Za pracovní kapitál v tomto pojetí je možno považovat kapitál, který je používán podnikem pro zajištění fungování. Pracovní kapitál je v konsolidovaném pojetí rozdělen na tři části: investice a financování pracovního kapitálu, oběžná aktiva, závazky. Pro definici individuálních položek je nutno použít pravidla, která jsou dána IFRS. Tedy položky jsou zjistitelné na základě konsolidovaných výkazů Investice a financování pracovního kapitálu Jedná se o část, která v sobě zahrnuje položky dlouhodobých investic (pouze investice zajišťující provoz společnosti). Tyto investice ovlivňují celkový hospodářský výsledek formou odpisů. Do těchto položek je také umístěna celková hodnota provozního financování. Tedy jak položky financující nákup dlouhodobého majetku pro provoz, tak i ostatní úvěry, které primárně pro provoz slouží. K provoznímu financování také slouží vlastní kapitál a důležitou součástí je i hospodářský výsledek běžného období Provozní investice Jedná se o provozní investice, které jsou svou povahou dlouhodobé a jejich použití má delší horizont než jeden rok. Z tohoto důvodu je následně nákladem, který se projeví ve výkazu zisků a ztrát, hodnota odpisů za období použitelnosti, tedy doby. Ztotožňuji se s výkladem IFRS, který zakazuje odpisování majetku, jenž je investicí, tedy stejně jako investice do nemovitostí. V této položce může být pouze položka dlouhodobého majetku, která je používána podnikem 7

9 k zajištění výroby. Součástí nemůže být dlouhodobý majetek, který je někde používán jako investice, tedy položky sloužící pro zajištění výnosů z využití majetku. Hranice posouzení majetku a jeho zařazení do majetku či investic záleží na spoustě okolností a určení může být v některých případech značně problematické Provozní financování Provozní financování by mělo být chápáno jako používaný kapitál pro provoz společnosti, resp. financování podnikání jako takového. Provozní financování tvoří jak financování vlastním kapitálem, tak i financování cizím kapitálem. V rámci fungování podniku opět je potřeba říci, že nejdříve musí být snížena hodnota vlastního kapitálu o celkovou hodnotu investic ve společnosti. Dalším důležitým zdrojem financování jsou půjčky vlastníků, které nemohou být posuzovány jako půjčka. Důležitým zdrojem financování je i hospodářský výsledek. Hospodářský výsledek je následně stěžejní pro uchování společnosti do budoucích období Oběžná aktiva Oběžná aktiva jsou součástí pracovního kapitálu proto, že tvoří základní majetek podniku, který podléhá výrobnímu cyklu. Klasický oběh je zásoba pohledávka cash. Cílovým skupenstvím oběžných aktiv je likvidita. Výše uvedené položky jsou jakousi čekárnou na transformaci do likvidních prostředků. Z tohoto důvodu je důležité z hlediska fungování, aby položky byly minimalizovány, protože následně nemusí být financovány položkami v pracovním kapitálu, tedy závazky nebo vlastním kapitálem, a jsou zdrojem pro rozdělení společníkům Zásoby Zásobami jsou myšleny součásti majetku společnosti, které jsou zdrojem výroby v podniku. Vzhledem k tomu, že se jedná o výsledek práce podniku, jejich likvidita je v zásadě nízká. Podnik se v tomto případě snaží co nejrychleji přeměnit zásobu na likvidní prostředky Pohledávky Pohledávky jsou čekající položkou na přeměnu na likvidní prostředky. Pro hodnocení výše pohledávek je opět důležitá doba obratu. Celková konsolidovaná doba obratu následně vypovídá o platební morálce v ekonomice. Položka by poté měla být rozdělena na pohledávky z obchodního styku, pohledávky za státními orgány a pohledávky ostatní. Nutná výše pohledávek souvisí s průměrnou dobou splatnosti na jedné straně a průměrnou dobou placení jednotlivých klientů Přechodné účty Přechodné účty lze definovat jako položky, za které byly vydány prostředky, na druhou stranu ale ještě nedošlo k jejich použití do nákladů společnosti. Mezi tyto položky lze řadit především zálohy, náklady a výnosy příštích období, výdaje a příjmy příštích období či dohadné položky. Další možnou položkou jsou náklady příštích období Závazky Financující položkou v pracovním kapitálu je položka závazků. Jejich výše opět souvisí s povahou podnikání a s povahou průměrné doby splatnosti jednotlivým klientům. 8

10 Závazky z obchodního styku Jedná se o položku závazků, která je používána v hlavním podnikání společnosti. Vzhledem k tomu, že tato položka je financující položkou, cílem je její maximalizace Závazky vůči státu Jedná se o závazky z titulu platby daní a platby ze sociálního a zdravotního pojištění. Opět i u těchto položek je nutno zjišťovat splatnost a vazbu splatnosti na splatnost závazků. Tyto závazky však budou v průběhu konsolidace vyloučeny Investiční činnost Investiční činnost společnost provádí v případě, že má volné peněžní prostředky. V tomto pojetí může být investováno pouze v případě, že jsou volné prostředky financování. Z tohoto důvodu je nutno z financování pracovního kapitálu převést příslušnou hodnotu na financování těchto investic. Do této položky jsou zahrnovány taktéž výplaty společníkům. Výplaty společníků mohou být následně i snížení půjček společníků Investice Investice jsou peněžním oceněním hodnoty investic, které mohou být buď ve formě majetkových účastí, nebo půjček finančních prostředků. Další důležitou hodnotou jsou také výplaty společníkům, ať už jsou v jakékoli formě Majetkové investice Majetkové investice představují hodnoty peněžních prostředků, které byly investovány do majetkových účastí s rozhodovacím právem. Tyto položky nenesou v zásadě výnosy, které jsou pravidelné, výnosy z titulu zvýšení hodnoty akcií, případně výnosy z dividend. Tedy součástí této položky jsou: majoritní majetkové účasti, přidružené podílové investice, ostatní podílové investice Půjčky Druhou formou investic je hodnota půjček. Rozdíl oproti majetkovým CP je pouze v tom, že tyto půjčky by měly nést výnos ve formě úroků. Výnosy z těchto úroků bývají pravidelné. Je možno rozdělovat následující formy půjček: půjčky dceřiným společnostem, půjčky přidruženým společnostem, termínované vklady, ostatní půjčky Výplaty společníkům Jedná se o položky výplat společníkům, které si společníci odebírají pro osobní spotřebu. Pro zajištění finanční stability je samozřejmě nutné omezovat tyto výdaje. Hodnota výplat 9

11 společníkům může být provedena jakoukoli formou, tedy výplaty dividend společníkům, úhrada závazků vůči společníkům Cizí zdroje Cizími zdroji v investiční oblasti jsou myšleny veškeré úvěry, které jsou účelově určeny na financování investic ve společnosti. Tyto půjčky mohou být ve formě bankovních úvěrů a také ostatních půjček Vlastní zdroje Položka vlastních zdrojů představuje převod financování vlastního kapitálu z pracovního kapitálu. Základním předpokladem v tomto modelu je tedy vyrovnanost financování investic a plateb společníkům. Vzhledem k tomu, že investice musí být vždy ve 100 % financovány, tvoří převod vlastního kapitálu nutný převod financování na financování investic. Zbytek je teprve používán jako pracovní kapitál společnosti. Naznačená struktura je pouze horizontální, v rámci vertikální struktury je třeba rozlišovat čtyři základní položky, tedy počáteční stav, přírůstek položky, úbytek položky a konečný stav. 10

12 2. Struktura položek výsledovky 2.1. Struktura výsledovky privátního sektoru Výnosy privátního sektoru Pokud se budeme chtít zaměřit na strukturu výsledovky z hlediska každého občana nebo rodiny, je jeho zásadním příjmem mzda. Mzda, jako základní faktor odměňování, je největším příjmem privátního sektoru a nejdůležitějším z hlediska udržení požadavků rodiny. Neméně důležitou součástí jsou příjmy z municipalit, tedy především důchody a jiné sociální dávky. Poslední součástí je příjem z využití majetku. Z tohoto pohledu se jedná především o úroky z vkladů, výnosy z jiných půjček a také dividendy a podíly na zisku. Dalšími z možných příjmů jsou příjmy z podnikání. Pro zjištění konsolidovaných výkazů navrhujeme rozvahu v následující struktuře: 11

13 1. Likvidita 1.1. Vklady u bank Banka 1.2. Zůstatky hotovosti Hotovost 1.3. Ostatní finanční majetek Ostatní Celkem likvidita 2. Pracovní kapitál 2.1. Investice a financování v pracovním kapitálu Provozní investice Provozní investice Provozní financování Provozní a investiční úvěry Vlastní kapitál Půjčky společníků Hospodářský výsledek Převod financování neprovozních investic Celkem investice a financování v pracovním kapitálu 2.2. Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba Výrobky Zboží Pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ostatní Pohledávky za státem Klasifikované pohledávky Přechodné účty Náklady příštích období Zálohy Celkem oběžná aktiva 2.3. Závazky Závazky Závazky z obchodního styku Závazky vůči státu Závazky ostatní Přechodné účty Výnosy příštích období Přijaté zálohy Celkem závazky Celkem pracovní kapitál 3. Investiční činnost 3.1. Investice Majetkové investice Majoritní podílové investice Přidružené podílové investice Ostatní podílové investice Půjčky Půjčky dceřiným společnostem Termínované vklady Ostatní půjčky Výplaty společníkům Celkem investice 3.2. Financování investic Cizí zdroje Investiční bankovní úvěry Ostatní půjčky Vlastní zdroje Převod vlastního kapitálu Celkem investiční činnost Celkem financování investic 12

14 Náklady privátního sektoru Nákladem privátního sektoru je především spotřeba. Spotřebou je v tomto smyslu myšlen penězi ocenitelný výdaj na uspokojení vlastních potřeb či potřeb domácnosti, po jehož použití se jeho hodnota změní na hodnotu, která se blíží nule. Z tohoto pohledu může být spotřebou spotřeba movitých věcí (s dobou použitelnosti delší než jeden rok), jako např. potraviny, oblečení, spotřeba energie, spotřeba uhlí atd., a dále spotřeba služeb, jako je nákup elektrické energie, kadeřník, knihovna apod. V tomto případě se jedná o jednoduché zobrazení Struktura výsledovky podnikatelských subjektů Výsledovka privátního sektoru byla naznačena v úvodu této kapitoly, tedy výnosem jsou běžné výnosy, které jsou uvedeny ve výkazu zisků a ztrát Struktura výsledovky státu a podniků ve vlastnictví státu Výnosy státu Mezi výnosy státu patří výnosy z daňových příjmů. Mezi ně je potřeba počítat jak výnosy z plateb daní, tak i výnosy z plateb sociálního pojištění (platby zdravotního pojištění je potřeba podřadit pod výnosy privátního sektoru). Dalším výnosem jsou výnosy z používání majetku, tedy majetku ve státním vlastnictví. To mohou být veškeré výnosy z pronájmu státního majetku, také výnosy z úroků z vkladů Náklady municipalit Struktura nákladů je podobná jako u nákladů privátního sektoru. Nejdůležitějším nákladem jsou však mandatorní výdaje, tedy výdaje na důchody, sociální dávky apod. Vzhledem ke skutečnosti, že velká část státních financí je zadlužena, je také obrovským výdajem dluhová služba, tedy náklady na úroky. 13

15 3. Vzájemné vztahy a jejich eliminace Teorie konsolidace ekonomiky vychází z teze, že pro vymezenou ekonomiku je bohatství společnosti složeno ze součtu bohatství, tedy rozdílu mezi majetkem a závazky jednotlivých subjektů ekonomiky. V životě však nastává mnoho vzájemných vazeb a předávání určitých hodnot výměnou za oběživo. Vzhledem k tomu, že používáme na zobrazení klasické účetní principy, musí být jednotlivé vzájemné vztahy eliminovány. Za zúčtovací jednotku musíme považovat peníze Vzájemné vztahy státu (státních institucí) a fyzických osob Výplaty sociálních dávek Vzájemné vztahy mezi státem a osobami jsou ve dvojím smyslu, na jedné straně se jedná o daně z titulu mezd, včetně veškerých odvodů na instituce sociálního a zdravotního pojištění. Na druhé straně se jedná o substituční dávky, tedy dávky, které substituují příjem z provedené práce. Tyto substituty jsou především penze, dávky sociálního zabezpečení (přídavky na děti, mateřská apod.), podpora v nezaměstnanosti. Veškeré tyto vazby jsou poté předmětem vyloučení, což samo o sobě znamená, že tyto vydané prostředky nemají žádnou přímou vazbu na ekonomiku. Tyto dodatečné prostředky se projeví až následně, pouze v dodatečném zvýšení spotřeby obyvatelstva. Z tohoto důvodu mají tyto substituty jenom stabilizační dopad a jejich vliv je spíše škodlivý. Pokud tedy bude řečeno, že se budou zvyšovat dávky sociálního zabezpečení, bude to znamenat zvýšení domácí spotřeby. Tato spotřeba se může projevit ve zvýšení tuzemské výroby, což by mělo neutrální dopad na celkovou ekonomiku. Naopak je možné, že zvýšení sociálních dávek se negativně projeví v možnosti spotřeby zahraničních výrobků, což může následně znamenat zvýšení nákladů konsolidované ekonomiky. Z tohoto důvodu je potřeba tyto výdaje minimalizovat, a pokud jsou výdaje nutné, je ku prospěchu věci vázat spotřebu těchto prostředků na spotřebu tuzemských výrobků a služeb. Jestliže nastane odliv prostředků do zahraničí, dochází ke zvýšení nákladů ekonomiky Zdanění fyzických osob Dalším tokem, ale obráceným směrem, je výběr daní ze zisku. Pod tyto příjmy je potřeba podřadit zdanění mezd a platů, a to jak ve formě daňové povinnosti ze mzdy, tak i stržené částky sociálního a zdravotního pojištění. V současné době jsou tyto odvody koncipovány ve výši procentní sazby z hrubé výše mezd, přičemž konečný odvod daňové povinnosti je taktéž závislý na dalších okolnostech, jako je počet dětí, příjmy manželky apod. Filosofie takto stržených dávek je pouze jedna, uhrazuje náklady na spotřebu výdajovým směrem, tedy pokud by neexistovaly státní výdaje, nemusely by existovat ani tyto příjmy státního rozpočtu. Samy o sobě jen snižují disponibilní příjem fyzických osob. Správa majetku je v zásadě vždy prováděna nejefektivněji fyzickými osobami, pokud majetek spravuje stát, vždy je tu nebezpečí korupce a 14

16 neefektivně vynakládaných prostředků. Na druhou stranu určité penzum statků je nutno považovat za veřejné, u kterých není možno přesunout jejich výdaj směrem na fyzické osoby. K těmto statkům patří především vzdělání, zdravotnictví apod. jako neodmyslitelná součást fungující společnosti Vztah státu (státních institucí) a podnikajících osob Vztah státu a podnikajících osob je opět obousměrný, na jedné straně se jedná o platby daní a ostatních odvodů směrem do státního rozpočtu. Na druhé straně se jedná o dotace a ostatní podpory státního rozpočtu směrem k podnikajícím osobám Příjmy státního rozpočtu z daní V rámci těchto příjmů je nutno rozdělovat výběr daní na daně: závislé na spotřebě, závislé na celkovém hospodářském výsledku, závislé na výši majetku, závislé na výši mzdy Spotřební daně Spotřební daně, jako nejvyšší příjem státního rozpočtu, jsou daně, jejichž výběr je závislý na výši spotřeby. Tedy pokud existuje spotřeba, dochází i k výběru daní, pokud spotřeba neexistuje, není ani žádný příjem státního rozpočtu. Mezi tyto daně patří daň z přidané hodnoty a také daně z alkoholu, cigaret a benzínu. V současné době je daň počítána jako určitá procentuální částka z prodejní ceny, tedy z konečné spotřeby. V zásadě se jedná o nejspravedlivější daň. Vzhledem k tomu, že spotřeba zahraničních výrobků je nákladovou položkou ekonomiky, je třeba spotřebu omezovat, k tomu slouží i zdaňování spotřeby. Člověk tedy platí daně pouze ve výši, která odpovídá jeho spotřebě. Lidé s vyššími příjmy proto zaplatí na daních z titulu své osobní spotřeby nejvíce. Úspory, jako druhá složka z rozdělení příjmu, by zdaněny být neměly, resp. by měla být ekonomika motivována k tomu, aby docházelo k co nejvyšší spotřebě. Cenu výrobku lze tedy definovat jako: C = (1 + p / 100) * O, tedy C = O + O * p / 100 přičemž C p O je konečná cena výrobku při prodeji, procentuální sazba spotřební daně, požadovaná obratová cena výrobce. V případě spotřebních daní je ovlivňována konečná cena produktu, a tím i úroveň poptávky, která je touto cenou determinována. Pokud bychom tedy chtěli získat údaj o spotřebě zboží a služeb, bude nám k tomu stačit pouze suma vybrané daně u konečného spotřebitele, čili odvod daně z konečné spotřeby. 15

17 Tedy C = O(1 + p / 100) Spotřeba O se tedy rozděluje na spotřebu zahraničních výrobků a tuzemských výrobků, tedy následně celková spotřeba je vlastně součtem individuálních spotřeb jednotlivých výrobků. S = suma[(t + Z) * (1 + p / 100)] Daně závislé na celkovém hospodářském výsledku V tomto případě se jedná především o daně z příjmu právnických osob. Tato daň a příjem jsou koncipovány jako určité procento z rozdílu nákladů a výnosů (příjmů a výdajů) z podnikání. Tato daň tedy snižuje celkový disponibilní hospodářský výsledek společnosti, resp. majitelů, a takto odebrané prostředky použije na úhradu dodatečných nákladů. Pokud budeme uvažovat o vhodnosti této daně, je nutno říci, že se ne ve všech případech jedná o prostředky, které má společnost k dispozici. Vzhledem k fungování účetnictví je třeba poznamenat, že hospodářský výsledek, tedy zisk, ne vždy znamená zvýšení disponibilních prostředků společnosti. Dle mého názoru se nejedná o daň, kterou se zdaňuje aktivita, takže jde o demotivující faktor podnikání. Bohužel současná ekonomická situace neumožňuje vybírat daně pouze nepřímé. Jde však o nesystémovou daň, která jenom snižuje hodnotu disponibilních prostředků, jež mohou být vynaloženy na rozvoj. Proto by tato nevyhovující daň měla být nahrazena daní, která bude mít vazbu na jinou ekonomickou veličinu. Na tomto místě bych chtěl říci, že se mi zdá padlá na hlavu celková dotační politika společnosti, tedy na jedné straně jsou zdaňovány zisky společností, na druhou stranu jsou z těchto daní placeny investice jednotlivých podniků ve formě dotací z EU. Celý tento proces postrádá prvky smysluplnosti, pokud se budeme zabývat podstatou problému, jedná se pouze o převedení peněz z jedné kapsy do druhé s výrazným odlivem prostředků úředníkům EU, kteří provádí rozdělení, aniž by o reálných potřebách firem věděli vůbec něco kromě pouček a manuálů EU. Tento mechanismus je absolutně neefektivní. Tímto způsobem bylo bohužel nevratně pokřiveno zemědělství v rámci EU, což vede k paradoxům, že zemědělské produkty z úrodnějších krajů mohou být vlivem nesmyslných dotací dražší než z málo úrodných krajů. V této oblasti byly tržní mechanismy naprosto vymýceny Daně závislé na výši majetku Jedná se o podobnou daň jako v případě daně ze zisku. Vzhledem k tomu, že v současné době tato daň není významným zdrojem příjmů státního rozpočtu, je nutno uvažovat o možnosti zrušení. Jedná se o daně z pozemků a nemovitostí, daně dědické a darovací a také daň silniční Daně závislé na výši mzdy V tomto případě se jedná o daň, která je závislá na celkovém výdělku fyzické osoby. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou zdaňovány příjmy z mezd, jde o daň, která opět zdaňuje aktivitu, což není správné. V tomto případě se jedná o sociální a zdravotní pojištění, které je vázáno na disponibilní příjem pracovníků. Opět je to dle mého názoru nesystémová daň. Závěrem bych chtěl říci, že jediným možným a spravedlivým způsobem je zdaňovat konečnou spotřebu, tedy zdanit něco, co je nutností, a její výší ovlivňuji přímým způsobem spotřebu, jako nežádoucí faktor, resp. přímým způsobem jsou ovlivněny náklady ekonomiky jako celku. Další daně jsou pouze snížením disponibilního zisku a jejich zvýšení jenom odebírá prostředky, jež by 16

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách u zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více