za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009"

Transkript

1 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

2

3 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly: PhDr. Ivanka Horáková Mgr. Magda Šrajbová Ing. Daniela Kozová Předkládá: PhDr. Ivanka Horáková ředitelka

4

5 Obsah A) Roční zpráva... 5 a) Základní údaje... 5 b) Způsob zřízení a zřizovatel... 5 c) Organizační struktura... 6 d) Základní personální údaje... 9 e) Údaje o majetku f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů g) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které využívají výsledky jeho práce i) Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem B) Hodnocení odborné činnosti Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Oddělení doplňování knihovních fondů Oddělení zpracování knihovních fondů Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů Oddělení absenčních služeb Oddělení prezenčních služeb Oddělení regionální bibliografie Pracoviště historických fondů Oddělení zahraničních knihoven Oddělení informačních technologií Hospodářské oddělení a oddělení údržby Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných a elektronických zdrojích a publikační činnost C) Přílohy Příloha č. 1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Příloha č. 2 Rozpis rozpočtu na rok 2009 Příloha č. 3 Rozvaha příspěvkových organizací Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací Příloha č. 5 Příloha příspěvkových organizací Příloha č. 6 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) za rok Příloha č. 7 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2009 Příloha č. 8 Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2009 Příloha č. 9 Přehled realizovaných vzdělávacích aktivit pro knihovníky v regionu v roce 2009 Příloha č. 10 Grafy

6

7 A) Roční zpráva a) Základní údaje Název: Adresa: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2, Plzeň IČ: Poštovní adresa: Smetanovy sady 179/ Plzeň Tel: Fax: Internetové stránky: Úřední hodiny: Po Pá 8 19 hod b) Způsob zřízení a zřizovatel Způsob zřízení: Název zřizovatele: příspěvková organizace Plzeňský kraj 5

8 c) Organizační struktura Oddělení doplňování knihovních fondů 2.1 Oddělení zpracování knihovních fondů 2.2 Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů 2.3 Oddělení absenčních služeb 2.4 Odbor náměstka pro hlavní činnost 2 Oddělení prezenčních služeb 2.5 Oddělení regionální bibliografie 2.6 Pracoviště historických fondů 2.7 Ředitel odbor ředitele 1 Oddělení zahraničních knihoven 2.8 Ekonomické oddělení 3.1 Hospodářské oddělení 3.2 Odbor náměstka pro ostatní činnost 3 Oddělení údržby 3.3 Sekretariát ředitele 1.1 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Oddělení informačních technologií Útvar interního auditu 1.4 6

9 Název útvaru Vedoucí pracovník útvaru 1 Ředitelka SVK PK PhDr. Ivanka Horáková 1.1 Sekretariát ředitelky Mgr. Václava Květoňová 1.2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 1.3 Oddělení informačních technologií Mgr. Hana Hendrychová Ing. Jiří Trnka 1.4 Útvar interního auditu Ing. Radek Tyml 2 Odbor náměstka pro hlavní činnost Mgr. Magda Šrajbová 2.1 Oddělení doplňování knihovních fondů Mgr. Anna Andrlová 2.2 Oddělení zpracování knihovních fondů Mgr. Milan Jenč 2.3 Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů Helena Šmolíková 2.4 Oddělení absenčních služeb Mgr. Jan Souček 2.5 Oddělení prezenčních služeb Mgr. Pavlína Doležalová 2.6 Oddělení regionální bibliografie Mgr. Jitka Neužilová 2.7 Pracoviště historických fondů PhDr. Marie Hálová 2.8 Oddělení zahraničních knihoven Jindřiška Hrádková 3 Odbor náměstka pro ostatní činnost Ing. Daniela Kozová 3.1 Ekonomické oddělení Ludmila Papežová 3.2 Hospodářské oddělení Alena Chýnovská 3.3 Oddělení údržby Josef Toupal 7

10 Přehled hlavních činností organizace 1. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (dále SVK PK) je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy, střediskem informačních, vzdělávacích a kulturních služeb s tradiční orientací na obory region charakterizující. Je institucí zřizovanou ve veřejném zájmu. 2. Svými fondy a službami zaručuje knihovna právo občanů na všeobecný, rovný a neomezený přístup k informacím, rozvíjí vzdělanostní a kulturní úroveň občanů a uchovává národní kulturní dědictví. 3. Shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů prostřednictvím povinného výtisku, koupě, darů a výměny dokumentů včetně mezinárodní výměny v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací. Zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze. 4. Propaguje a diferencovaně zpřístupňuje knihovní fondy fyzickým a právnickým osobám zejména přímým půjčováním primárních dokumentů prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále MMVS), prostřednictvím bibliografických a informačních činností, veřejným předváděním audiovizuálních děl, zpřístupňováním vzdálených elektronických databází za pomoci veřejných datových sítí a dalšími formami práce s uživateli. 5. Řeší teoretické i praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a automatizace knihovnických procesů z hlediska požadavků a potřeb veřejnosti a specializace knihovny; spolupracuje s Národní knihovnou ČR (dále NK ČR) při zpracování národní registrující bibliografie a souborného katalogu; podílí se na vědeckovýzkumné, průzkumové, studijní a rozborové činnosti v oboru knihovnictví, na plnění výzkumných úkolů celostátního charakteru; v rozsahu svých činností racionalizuje knihovnické, bibliografické a informační procesy zaváděním moderní techniky a aplikací automatizovaných systémů. 6. Zabezpečuje ochranu svých knihovních fondů (dále KF) se zvláštním zřetelem na ochranu a konzervaci historických KF, KF získaných podle zvláštního právního předpisu, včetně restaurování vzácných a unikátních dokumentů. 7. Na základě písemných smluv pověřuje vybrané základní knihovny plněním regionálních funkcí (dále RF). 1 V Plzeňském kraji plní a koordinuje RF a vykonává další činnosti. Je zejména: a) ústřední knihovnou kraje, dokumentovým centrem pro uchovávání a zpřístupňování informačního fondu včetně speciálních druhů dokumentů a netradičních nosičů informací, b) centrem meziknihovních služeb, odborným poradenským, konzultačním a koordinačním střediskem v oborech knihovnictví, bibliografie a informační věda, 1 Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, uveřejněného ve Sbírce zákonů ČR č. 98 ze , účinného od

11 c) informačním a databázovým centrem krajského bibliografického systému, poradenským a konzultačním střediskem pro zavádění informačních a komunikačních technologií do knihoven, d) centrem pro organizaci vzdělávacích akcí určených pracovníkům knihoven a informačních pracovišť, e) střediskem pro sběr statistických dat vzešlých z knihovnických procesů. 8. Plní a koordinuje zajištění RF vybraných základních knihoven v kraji, rozhoduje o přenesení RF na vybrané základní knihovny. 9. K naplnění svého účelu jako veřejné knihovny dále zajišťuje zejména: a) vzdělávací činnost pořádáním přednášek a jejich cyklů, jakožto i odborných seminářů a konferencí, b) pořádání akcí mimoškolní výchovy a vzdělávání, c) pořádání kulturních a kulturně společenských akcí spojených s veřejným šířením autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.), d) vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) a dalších tiskovin souvisejících s účelem zřízení, e) pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, f) umožňuje přístup na internet veřejnosti. d) Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,53 61 let a více ,72 celkem ,00 % 16,22 83, x 9

12 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,31 střední odborné ,12 úplné střední ,80 úplné střední odborné ,74 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,03 celkem ,00 3. Celková údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat celkem Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009 počet nástupy 22* 8** odchody 5 * nové nástupy starobních důchodců, kterým skončil pracovní poměr ** nástupy nových zaměstnanců 5. Trvání pracovního poměru a služebního pracovního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let 27 24,33 do 10 let 16 14,41 do 15 let 16 14,41 do 20 let 20 18,02 nad 20 let 32 28,83 celkem ,00 10

13 e) Údaje o majetku Vymezení majetku zřizovatele svěřeného organizaci do správy SVK PK spravuje majetek Plzeňského kraje, který jí byl předán k hospodaření. Užívá ho tak, aby naplnila své vlastní poslání a zabezpečila činnosti, pro které byla zřízena. Organizace má při správě majetku Plzeňského kraje určitá práva a povinnosti, které jsou vymezeny ve zřizovací listině. Organizace spravuje: 1. Movitý majetek zvláštního druhu, kterým jsou knihovní fondy. Velikost KF vyplývá z přírůstkového seznamu SVK PK. S tímto majetkem organizace hospodaří podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění. Informace o KF jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny za rok 2009 Kult (MK) viz příloha č Movitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem organizace. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze viz příloha č. 3. Celková hodnota k činila ,03 tis. Kč. 3. Nemovitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem organizace. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze viz příloha č. 3. Celková hodnota k činila ,11 tis. Kč. SVK PK sestavuje odpisový plán, který podléhá schválení zřizovatele. Doby odepisování jsou stanovovány dle předpokládané životnosti jednotlivého majetku, platných právních předpisů a zejména dle výše poskytnutých disponibilních prostředků ze strany zřizovatele. Rada Plzeňského kraje (dále RPK) schválila v souladu s 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odpisový plán na rok 2009 ve výši 4 320,23 tis. Kč (Usnesení RPK č. 319/09 ze dne ). Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této zprávy (příloha č. 3). V roce 2009 realizovala SVK PK celkem tři investiční akce na nemovitém majetku, který užívá. Rekonstrukce 1. NP. II. etapa Jedná se o rekonstrukci 1. nadzemního podlaží hlavní budovy ve Smetanových sadech 2, Plzeň. Cílem této další části rekonstrukce je obnovení průchodu původních chodeb bývalé klášterní budovy, zvýšení kvality a kapacity sociálních zařízení a vybudování tzv. zóny volného studia pro klienty organizace. Samozřejmostí je dostupnost WiFi sítě a možnost klidného posezení. Generální dodavatel: BLUE STAV A- Z, s.r.o., Křížkova 1, Plzeň Projektant: Ing. Jiří Dolejš, Souběžná 3, Plzeň Technický dozor investora: Vilém Bauer, Brojova 2113/16, Plzeň Stavba byla zahájena 2. června 2008 a dokončena byla ke konci roku Celková cena za realizaci této akce dosáhla výše cca tis. Kč (vč. DPH). Do ceny bylo započteno i vybavení interiérů. 11

14 Rekonstrukce 3. NP. volný výběr Jedná se o rekonstrukci 3. nadzemního podlaží hlavní budovy ve Smetanových sadech 2, Plzeň. Cílem rekonstrukce je zvýšení kvality poskytovaných služeb na standardní podobu 21. století, a to zpřístupněním části KF široké veřejnosti, zvýšení kvality a kapacity sociálních zařízení, možnost klidného posezení pro klienty organizace a napojení na WiFi síť. Generální dodavatel: IKA FINAL, spol. s r.o., Na Roudné 31, Plzeň Projektant: Akad. arch. Václav Šmolík, Chmelová 15, Plzeň Technický dozor investora: Vilém Bauer, Brojova 2113/16, Plzeň V samém závěru roku 2009 byly zahájeny stavební práce na vybudování budoucího volného výběru. Tyto práce by měly být dokončeny v první polovině roku Následně je plánováno vyhlášení veřejné zakázky na realizaci interiéru této akce ve spolupráci s příspěvkovou organizací Centrální nákup. Předpokládá se, že celkové náklady na realizaci stavby i interiéru dosáhnou výše kolem 24 mil. Kč. Předávací stanice tepla SVK PK objekt Smetanovy sady 2, Plzeň Jedná se o rekonstrukci původní plynové kotelny, která byla nahrazena technologickým zařízením na výměnu tepelné energie. Teplo je dodáváno centrálním horkovodním rozvodem, který v loňském roce v těsném sousedství užívaných nemovitostí vybudovala Plzeňská teplárenská, a.s. Dodavatel: ANIK BIT, s. r.o., Koterovská 158, Plzeň Práce byly zahájeny i dokončeny v druhé polovině roku Celkové náklady akce dosáhly výše tis. Kč. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Na základě Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 9/08 ze dne , kterým byl schválen rozpočet Plzeňského kraje na rok 2009,byly SVK PK vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje jako závazné ukazatele ve vztahu ke zřizovateli, a to následovně: neinvestiční příspěvek ve výši investiční příspěvek ve výši tis. Kč tis. Kč Uvedené údaje jsou zpracovány v tabulce příloha č. 1. V průběhu roku 2009 bylo provedeno celkem 16 změn rozpočtu. Neinvestiční prostředky přidělené zřizovatelem byly použity na určené účely a nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny před koncem roku na účet zřizovatele. Podrobnější rozpis rozpočtu a čerpání je uveden v tabulce příloha č. 2. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tj. výnosy odpovídaly nákladům, a to v celkové výši tis. Kč. Po provedených změnách činil rozpočet celkem tis. Kč. Výnosy tvoří především příspěvek zřizovatele v upravené výši tis. Kč, účelové dotace od Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR) ve výši 569 tis. Kč (Veřejné informační služby knihoven dále VISK) a ve výši 88 tis. Kč (Knihovna 21. století), dotace od GA ČR (dále GA ČR) ve výši 175 tis. Kč, dotace od Statutárního města Plzeň (9,8 tis. Kč), dále 12

15 výnosy z vlastní činnosti ve výši 1 548,05 tis. Kč, ostatní výnosy ve výši 1 268,54 tis. Kč a v průběhu roku další získané prostředky. Původní rozpis rozpočtu obsahoval výnosy ve výši tis. Kč, závěrečný rozpis výnosů dosáhl výše tis. Kč. Celkově byly výnosy zvýšeny o tis. Kč. Náklady celkem byly schváleny v objemu tis. Kč, tj. ve výši, která odpovídala vyrovnanému rozpočtu. V průběhu roku byly v souvislosti s úpravou výnosů prováděny i úpravy nákladů. Náklady po úpravách byly rozpočtovány ve výši tis. Kč. g) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření neinvestiční prostředky - Na základě rozpočtového opatření č. 1 ze dne 12. ledna 2009 (Usnesení RPK č. 142/09) byla provedena změna rozpočtu následovně: závazný ukazatel neinvestičního příspěvku ve vztahu ke zřizovateli se zvyšuje o 409 tis. Kč. Zvýšení bylo poskytnuto na plnění a koordinaci RF knihoven v Plzeňském kraji na rok V polovině roku obdržela SVK PK prostřednictvím Plzeňského kraje účelové prostředky státního rozpočtu od MK ČR na programy VISK v celkové výši 569 tis. Kč. Dále SVK PK obdržela účelové finanční prostředky v celkové výši 50 tis. Kč poskytnuté MK ČR prostřednictvím rozpočtu kraje na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století. Tato navýšení byla provedena usnesením RPK č. 815/09 ze dne Na základě toho provedla SVK PK úpravu rozpočtu a ve stejné výši upravila i příslušné nákladové položky. Na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století organizace obdržela další finanční prostředky, a to 10 tis. Kč na nákup nových titulů zvukových dokumentů na doplnění KF knihovny nevidomých a 28 tis. Kč na realizaci projektu vydání sborníku Jeden jazyk naše heslo buď V. Revolučnost a nerevolučnost v české povaze. - SVK PK provedla úpravu rozpočtu o 70 tis. Kč dar od Plzeňského Prazdroje ve smyslu darovací smlouvy na záchranu dvou ohrožených bohemikálních starých tisků. - Dne 8. října 2009 byl poukázán SVK PK neinvestiční příspěvek ve výši 700 tis. Kč na odstranění havárie střechy na budovách č. 16 a 17. O tuto částku byl navýšen závazný ukazatel. - Dotace ve výši 175 tis. Kč od Grantové agentury ČR na výzkum a zpracování rukopisů SVK PK II. - Dotace od Statutárního města Plzeň na realizaci projektu Digitalizace a zpřístupnění historických plánů města Plzně ve výši 9,8 tis. Kč. - V závěru roku provedla SVK PK rozpočtové opatření navýšením vlastních výnosů (o 307 tis. Kč, z toho 107 tis. činilo plnění pojistné události) a úměrné zvýšení nákladů rovněž v celkové výši 307 tis. Kč, současně byly provedeny přesuny v nákladové části rozpočtu díky úsporám na položce opravy a udržování (viz plnění pojistné události) a tím bylo možno zvýšit částku na nákup knihovního fondu (dále KF). Nový závazný ukazatel neinvestičního příspěvku činil v r. 2009: tis. Kč. 13

16 2. Zdůvodnění rozpočtových opatření investiční prostředky - Usnesením RPK č. 1401/09 ze dne 2. prosince 2009 byl navýšen investiční příspěvek o 400 tis. Kč na nákup speciálního kopírovacího stroje (300 tis. Kč) a na nákup vzácných tisků (100 tis. Kč). Nový závazný ukazatel investičního příspěvku činil v r. 2009: tis. Kč. 3. Vyhodnocení výnosů a nákladů Vyhodnocení výnosů Tržby z prodeje služeb, nebo-li výnosy z vlastní činnosti byly rozepsány ve výši tis. Kč. Tato částka obsahuje čtenářské a manipulační poplatky, tržby za poskytované služby, např. xero, internet, rešerše, repropráce apod. Rozepsaná částka vycházela z úrovně loňského roku. Ve skutečnosti dosáhla částky 1 548,05 tis. Kč, tj. plnění na 119,06 % původně schváleného rozpočtu. Oproti loňské skutečnosti je tato částka vyšší o 213,36 tis. Kč. Ostatní výnosy byly rozepsány ve výši tis. Kč. V průběhu roku obdržela SVK PK dar od Plzeňského Prazdroje ve výši 70 tis. Kč na záchranu dvou ohrožených bohemikálních starých tisků v rámci programu Prazdroj lidem společnosti Plzeňský Prazdroj a dále v částce 107,71 tis. Kč bylo poskytnuto pojistné plnění z pojistné události havárie střechy objektu depozitáře na Borech. Skutečná celková výše ostatních výnosů dosáhla částky 1 268,54 tis. Kč, a proto byl v závěru roku upraven rozpočet navýšením vlastních výnosů o 200 tis. Kč a k tomu úměrné zvýšení nákladů ve stejné výši. Smluvní pokuty a penále dosáhly částky 856,55 tis. Kč. Ve srovnání s loňskou skutečností jsou o 479,16 tis. Kč nižší. Příspěvek na provoz SVK PK pro rok 2009 byl schválen ve výši tis. Kč. Během roku byl upraven o účelové dotace a granty na částku tis. Kč. - viz příloha č. 1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů. Celkem výnosy za rok 2009 dosáhly částky ,38 tis. Kč, tj. plnění na 104,54 % schváleného rozpočtu a 99,94 % upraveného rozpočtu. V absolutní hodnotě se jedná o překročení výnosů o 2 298,38 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Vyhodnocení nákladů Do položky spotřeba materiálu se zahrnuje jak nákup knižního fondu, tak i ostatní spotřebované nákupy. Na nákup KF byla vyčleněna částka tis. Kč, z této částky bylo rozepsáno na nákup knih, časopisů, učebních pomůcek a hudebnin celkem tis. Kč, zbytek byl určen na předplatné časopisů (580 tis. Kč). V důsledku dosažených úspor při hospodaření v organizaci bylo možno tuto položku v průběhu roku významně navýšit. Na nákup KF bylo ve skutečnosti vyčerpáno celkem 3 548,90 tis. Kč, tj. 117,90 % rozpočtu. Na nákup KF stále chybí prostředky na pokrytí ztráty povinného výtisku. Tento problém nebyl dosud uspokojivě vyřešen a projevuje se nepříznivě v rozpočtu SVK PK, ale především přímo ve fyzickém doplňování KF. Ostatní spotřebované nákupy dosáhly výše 2 111,97 tis. Kč. Spotřeba energie byla rozepsána ve výši tis. Kč. Ve skutečnosti tato položka dosáhla výše 3 113,51 tis. Kč, tj. 94,06 % čerpání upraveného rozpočtu. Vliv na výši čerpání měly sice aktuální ceny energií, ale v důsledku nespuštění plného provozu v nově rekonstruovaném areálu depozitáře Bory 2 a v důsledku změny topného média v hlavní budově bylo čerpání nižší, než jaké bylo původně plánováno. 14

17 Položka na opravy a udržování byla rozpočtována v původní částce tis. Kč, po úpravách rozpočtu dosáhla výše tis. Kč. Skutečná výše všech oprav činila 1 514,19 tis. Kč, tj. 97,25 % upraveného rozpočtu. Největší část oprav je soustředěna v hlavní budově ve Smetanových sadech, nemalou částkou se podílí i opravy depozitářů na Borech. Služby byly rozepsány ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny o prostředky z programu VISK a částečně o prostředky na jiné účelové dotace. Upraveny byly na částku tis. Kč. Ve skutečnosti bylo na služby vynaloženo 4 773,35 tis. Kč, tj. 98,85 % z rozpočtu roku. Zde se každoročně projevuje vliv zvýšení cen za ostrahu, vazby knih a časopisů a údržby software ALEPH500 a tím se tyto náklady neustále zvyšují. Přibližně stejně finančních prostředků jako v loňském roce bylo vynaloženo na cestovné, celkem bylo použito 113,20 tis. Kč. Osobní náklady byly rozepsány ve výši tis. Kč a v průběhu roku byly upravovány o účelově přidělené prostředky na mzdy (VISK a granty) na částku tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši ,02 tis. Kč, tj. čerpání na 97,31 % z rozpočtu roku. Viz bod 5. Rozbor čerpání mzdových prostředků. Daně a poplatky v roce 2009 byly hrazeny ve výši 42,68 tis. Kč (94,84 % rozpočtu) a v průběhu roku 2009 nebyla tato položka upravována. Jiné ostatní náklady byly rozepsány ve výši 196 tis. Kč. V průběhu roku nebyly rovněž upraveny. Ve skutečnosti dosáhly výše 177,18 tis. Kč. Odpisy byly počátkem roku rozepsány ve výši tis. Kč. Odpisový plán byl schválen RPK ve výši 4 320,23 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly odpisy výše 4 435,33 tis. Kč, tj. 102,66 % z rozpočtu roku. Vyšší částka na odpisy se projevila z důvodu přeřazení části majetku na základě doporučení externího finančního auditora. Celkové náklady za rok 2009 dosáhly výše ,78 tis. Kč, tj. plnění na 99,91 %. V absolutní hodnotě se jedná o nevyčerpání celkových nákladů ve vztahu k upravenému rozpočtu ve výši 48,22 tis. Kč. U celkových nákladů byl rozpočet v průběhu roku navýšen o tis. Kč. 4. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK SVK PK v roce 2009 získala účelové prostředky na veřejné informační služby knihoven VISK ze státního rozpočtu (konkrétně MK ČR) a to v celkové výši 569 tis. Kč. Dále SVK PK získala finanční prostředky od MK ČR Knihovna 21. století (v celkové výši 88 tis. Kč) a z GA ČR (na výzkum a zpracování rukopisů SVK PK II: 175 tis. Kč) viz bod 6 Účelově získané prostředky. Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet nepodílel. 5. Rozbor čerpání mzdových prostředků Mzdové náklady byly schváleny v celkové výši tis. Kč, z toho ostatní osobní náklady (dále OON) ve výši 800 tis. Kč. V průběhu roku bylo možno v souladu s nařízením vlády zvyšovat mzdové prostředky o účelově přidělené prostředky na mzdy z programů VISK a ostatních grantů. Tímto navyšováním hodnota mzdových nákladů mohla dosáhnout až do výše tis. Kč. Skutečná výše čerpání však dosáhla částky ,87 tis. Kč. Rozdíl oproti skutečnosti činil 276,13 tis. Kč (skutečně vyplaceno upravený rozpočet). V tom upravený rozpočet na platy zaměstnanců činil tis. Kč, skutečně vyplaceno bylo ,64 tis. Kč. OON byly vyplaceny ve výši 873,23 tis. Kč, upravený rozpočet OON činil tis. Kč. Mzdové náklady a odvody z mezd významně ovlivňují celkové náklady organizace. Průměrná základní mzda v roce 2009 dosáhla výše ,- Kč. Zákonné odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady) rovněž významně ovlivňují výši rozpočtu, a to částkou 8 295,15 tis. Kč. 15

18 6. Granty a účelově získané prostředky za rok 2009 Název projektu Požadavek Vlastní prostředky Náklady projektu, poskytovatel na dotaci (finanční spoluúčast) celkem Kurzy informační gramotnosti VISK 2 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Nákup nových titulů zvukových dokumentů na doplnění KF Knihovny pro nevidomé Knihovna 21. století Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Harmonizace lokálních autorit SVK PK s národními autoritami NK ČR - VISK 9 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Digitální zpřístupnění Plzeňských listů, Plzeň a oprava přístroje Canon NP Printer 980 za účelem poskytování papírových kopií mikrofilmů lokálních periodik - VISK 6 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Ochrana starých tisků ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje Knihovna 21. století Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Rekatalogizace fondu seriálů SVK PK a jeho zpřístupnění na Internetu VISK 5 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Jeden jazyk naše heslo buď V. Revolučnost a nerevolučnost v české povaze (sborník) Knihovna 21. století Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Realizace projektu Digitalizace a zpřístupnění historických plánů města Plzeň Poskytovatel Plzeň, statutární město 9 800,- Kč 4 261,- Kč ,- Kč získáno 9 800,- Kč 16

19 Výzkum a zpracování rukopisů SVK PK II Poskytovatel Grantová agentura České republiky ,- Kč 0,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Dotace na výkon RF knihoven v Plzeňském kraji na rok 2009 Poskytovatel Plzeňský kraj získáno ,- Kč Dotace na odstranění havarijního stavu střech na budovách 16 a 17 Poskytovatel Plzeňský kraj získáno ,- Kč Program Prazdroj lidem restaurování dvou ohrožených bohemikálních starých tisků Poskytovatel Plzeňský Prazdroj, a.s. získáno ,- Kč Celkem účelově získáno ,- Kč Všechny přidělené dotace ze státního rozpočtu a od ostatních subjektů byly zcela vyčerpány a vyúčtování bylo provedeno dle zaslaných pokynů jednotlivých poskytovatelů. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na odstranění havárie střechy byla vyčerpána ve výši ,- Kč, vratka části nevyčerpaného příspěvku ve výši ,- Kč byla převedena dne na účet zřizovatele. Rovněž bylo dne zasláno finanční vypořádání se státním rozpočtem za r a finanční vypořádání se zřizovatelem dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb. a dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu PK. V polovině roku 2009 obdržela SVK PK ve výši ,- Kč účelově určenou dotaci na navýšení mzdových prostředků. Na základě usnesení RPK č. 1449/09 ze dne byl zřizovatelem nařízen odvod této částky ve výši tis. Kč do rozpočtu Plzeňského kraje. Částka byla odvedena v plné výši před koncem roku. 7. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce majetku, z toho ISPROFIN SVK PK v roce 2009 neměla žádnou investiční akci zařazenou v ISPROFIN. Na investice byly SVK PK přiděleny dotace z rozpočtu Plzeňského kraje a dále použity prostředky vlastního investičního fondu. 8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V roce 2009 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů. 17

20 9. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu Za rok 2009 bude do rezervního fondu převedeno ,48 Kč po schválení zřizovatelem. Během roku 2009 byl rezervní fond použit dle 30 zákona 250/2000 Sb., v platném znění k rozvoji další činnosti (na úhradu nákladů energií a úhradu za nákup KF). 10. Přehled hospodářských činností SVK PK nevykonává žádnou vedlejší hospodářskou činnost (viz zřizovací listina organizace). Dle dodatku č. 5 zřizovací listiny bude vedlejší hospodářská činnost organizace vykonávána od Hospodářský výsledek V roce 2008 dosáhla SVK PK zlepšeného výsledku hospodaření, a to ve výši 6 563,93 Kč. Po schválení zřizovatelem rozdělila SVK PK hospodářský výsledek do fondů následovně: - rezervní fond 4 563,93 Kč - fond odměn 2 000,- Kč. V roce 2009 dosáhla SVK PK zlepšeného výsledku hospodaření, a to ve výši ,48 Kč (celkové náklady činily ,13 Kč a celkové výnosy dosáhly výše ,61 Kč). SVK PK navrhuje převod zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu dle 30 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které využívají výsledky jeho práce SVK PK je univerzální veřejnou knihovnou a poskytuje své služby všem zájemcům ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. Knihovní řád definuje na základě jakých dokumentů se může zájemce o služby registrovat v knihovně a jaká pravidla ve vztahu k půjčeným dokumentům musí dodržovat. Knihovna je oprávněna stanovit další podmínky k zpřístupnění jednotlivých druhů dokumentů jako jsou například staré a cenné tisky, vázané ročníky periodik apod. V každém případě však veškeré dokumenty si může uživatel půjčit formou prezenční výpůjčky. Uživatelé služeb SVK PK jsou v podstatné míře studující středních a vysokých škol (dle šetření v závěru roku 2009 činí tato skupina cca 42 % registrovaných čtenářů). Dále služeb knihovny využívá odborná veřejnost, badatelé, vědečtí pracovníci základního i aplikovaného výzkumu, lékaři, středoškolští a vysokoškolští pedagogové, lékaři, technici, právníci, drobní podnikatelé, profesionální hudebníci, studující uměleckých škol a široká veřejnost města Plzně i regionu. Uživateli služeb jsou rovněž zahraniční studenti především medicínských oborů. Knihovna zabezpečuje služby diferencovaného charakteru na speciálním pracovišti - v Knihovně pro nevidomé. Pracoviště slouží nevidomým uživatelům Plzeňského kraje a je vybaveno odpovídajícími technickými prostředky včetně internetu. V rámci meziknihovních služeb zprostředkuje knihovna výpůjčky četným uživatelům z ČR i zahraničí. Knihovna je metodickým a poradenským centrem pro knihovny plzeňského regionu. 18

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 4677/11 1 Pravidla poskytování a čerpání finančních

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014

0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 0 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí Rok 2014 1 Kraj Plzeňský 2 Knihovna města Plzně, p. o. 3 Počet pracovníků zajišťujích regionální funkce 0,750 4 Počet obsluhovaných knihoven 14 5 Poradenská

Více

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje

Organizační řád. Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Organizační řád Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje Účinnost od 1. 1. 2010 Obsah Organizační řád... 5 Obecná část... 5 Článek 1.... 5 Úvodní ustanovení... 5 Článek 2.... 5 Ředitel Studijní a vědecké

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD KNIHOVNY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, děkani fakult, tajemníci fakult, ředitel KMZ, vedoucí všech rektorátních pracovišť Zpracoval: PhDr. Ondřej Fabián

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4,U Michelského lesa 222 IČO: 48134333 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2005 Vypracovala: Švabenická V Praze dne: 01.03.2006 Schválil:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE. Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Z Á S A D Y zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno zastupitelstvem kraje usnesením č. 20/1781 ze dne 22. 11. 2007 s účinností

Více

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 844/13 ze dne 17.06.2013 1 Pravidla poskytování

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice

Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji Pardubice Obsah a struktura Koncepce VKIS v kraji 11. 12. 6. 2012 Pardubice Jakou koncepci zpracováváme? Koncepce rozvoje regionálních funkcí Koncepce rozvoje VKIS v kraji Časový horizont: 2015, výhled do roku 2020

Více

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a

Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven a Jak si stojíme se statistikami? Seminář neprofesionálních knihoven 16. 8. a 17.8. 2016 Regionální služby Zajišťují: KBBB a 4 profesionální knihovny: Uherský Brod Bojkovice Starý Hrozenkov Ostrožská Nová

Více

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová

Základní legislativní dokumenty. Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Zákony, doporučení Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.

Více

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu

Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Standard pro doplňování a aktualizace knihovního fondu Seminář pracovníků profesionálních knihoven Zlínského kraje Uherské Hradiště, 27. dubna 2016 Standard pro doplňování a aktualizaci knihovního fondu

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Roční zpráva za rok. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň, 2011

Roční zpráva za rok. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň, 2011 Roční zpráva za rok 2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň, 2011 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. SVKPlzen/428/11 Roční zpráva za rok 2010 Vypracovaly: PhDr. Ivanka Horáková

Více

Jak pomáháme našim klientům

Jak pomáháme našim klientům Jak pomáháme našim klientům Praha 6. 10. 2015 Bc. Ludmila Stuchlá Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Lékařská knihovna FN Ostrava Počet

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem

Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 29/2014 Financování příspěvkových organizací zřízených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis konkretizuje závazné

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 173/2006 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Jaroslav Vyčichlo PhDr. Ivanka Horáková Ing. Pavel Kabelka

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ

Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, K I NK, 2016 VÍT RICHTER, M A R I E ŠEDÁ Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj pro udržení zdravého stavu fondu knihovny udržení

Více

ředitelka Městské knihovny Rumburk

ředitelka Městské knihovny Rumburk Rozbor hospodaření a činnosti Městské knihovny Rumburk za rok 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 2. Plnění úkolů v personální oblasti 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření a) Výnosy b) Náklady c)

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA U Michelského lesa 222, Praha 4 IČO: 48134333 ROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2007 Vypracovala: Švabenická Schválil: PaedDr. Ivan Kašpařík

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138

Přílohy. Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Přílohy Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu 1N04138 Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika 1) Monografie Oborové

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 18 336/2008-16 III. Pokyn ST I. NM k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení Zákonem č. 26/2008

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

Standard pro doplňování a aktualizaci KF

Standard pro doplňování a aktualizaci KF Standard pro doplňování a aktualizaci KF PRAHA, KI NK, 2015 aneb knihovníci jako lovci a sběrači 23.11.2015 MP - AKVIZICE A AKTUALIZACE KF 2 Zdůvodnění standardu Pravidelná aktualizace i nákup KF nástroj

Více

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016

1. Hospodaření společnosti INTERGRAM z. s. v roce 2016 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti INTERGRAM z. s., nezávislé společnosti výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, z. s. za rok 2016, zprávě auditora a návrhu rozpočtu

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 25542/2010-16 Pokyn ST NM sk. 1 k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Část A. Úvodní ustanovení V souladu s ustanovením

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014

Základní škola Klatovy, Tolstého 765. za rok 2014 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 765 za Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU

Zřizovací listina. státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Č.j. 52761/2013 Zřizovací listina státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Ministerstvo kultury České republiky vydává podle 3 zákona č. 203/2006 Sb., o některých

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Knihovní řád Masarykovy univerzity

Knihovní řád Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 11/2014 Knihovní řád Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále jen zákon, vydávám

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006

Státní oblastní archiv v Plzni. Roční zpráva 2006 Státní oblastní archiv v Plzni Roční zpráva 2006 Roční zpráva 2006 I. Název zpracovatele organizační složky státu : Česká republika - Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44, Plzeň, PSČ 306 12 Statutární

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou.

1. Vymezení pojmů. v Praze zřízená hl.m. Prahou. Metodický pokyn odboru umění a knihoven Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle 2 písm. h), 9 odst. 2 písm. g) a 11 odst.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ

O B E C R A D S L A V I C E Radslavice 91, PSČ NÁVRH Závěrečný účet obce za rok 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Radslavice návrh na závěrečný účet obce za r. 2014: 1) Plnění příjmů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210

Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Koncepce rozvoje knihovny na léta 2008-210 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Školní informační centrum (ŠIC)

Školní informační centrum (ŠIC) Školní informační centrum (ŠIC) Před rokem to všechno začalo Bc. Romana Cichá ŠKOLA 21. STOLETÍ - ŠKOLA INFORMACÍ INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více