za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009"

Transkript

1 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

2

3 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly: PhDr. Ivanka Horáková Mgr. Magda Šrajbová Ing. Daniela Kozová Předkládá: PhDr. Ivanka Horáková ředitelka

4

5 Obsah A) Roční zpráva... 5 a) Základní údaje... 5 b) Způsob zřízení a zřizovatel... 5 c) Organizační struktura... 6 d) Základní personální údaje... 9 e) Údaje o majetku f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů g) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které využívají výsledky jeho práce i) Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem B) Hodnocení odborné činnosti Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Oddělení doplňování knihovních fondů Oddělení zpracování knihovních fondů Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů Oddělení absenčních služeb Oddělení prezenčních služeb Oddělení regionální bibliografie Pracoviště historických fondů Oddělení zahraničních knihoven Oddělení informačních technologií Hospodářské oddělení a oddělení údržby Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných a elektronických zdrojích a publikační činnost C) Přílohy Příloha č. 1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Příloha č. 2 Rozpis rozpočtu na rok 2009 Příloha č. 3 Rozvaha příspěvkových organizací Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací Příloha č. 5 Příloha příspěvkových organizací Příloha č. 6 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) za rok Příloha č. 7 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2009 Příloha č. 8 Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2009 Příloha č. 9 Přehled realizovaných vzdělávacích aktivit pro knihovníky v regionu v roce 2009 Příloha č. 10 Grafy

6

7 A) Roční zpráva a) Základní údaje Název: Adresa: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2, Plzeň IČ: Poštovní adresa: Smetanovy sady 179/ Plzeň Tel: Fax: Internetové stránky: Úřední hodiny: Po Pá 8 19 hod b) Způsob zřízení a zřizovatel Způsob zřízení: Název zřizovatele: příspěvková organizace Plzeňský kraj 5

8 c) Organizační struktura Oddělení doplňování knihovních fondů 2.1 Oddělení zpracování knihovních fondů 2.2 Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů 2.3 Oddělení absenčních služeb 2.4 Odbor náměstka pro hlavní činnost 2 Oddělení prezenčních služeb 2.5 Oddělení regionální bibliografie 2.6 Pracoviště historických fondů 2.7 Ředitel odbor ředitele 1 Oddělení zahraničních knihoven 2.8 Ekonomické oddělení 3.1 Hospodářské oddělení 3.2 Odbor náměstka pro ostatní činnost 3 Oddělení údržby 3.3 Sekretariát ředitele 1.1 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Oddělení informačních technologií Útvar interního auditu 1.4 6

9 Název útvaru Vedoucí pracovník útvaru 1 Ředitelka SVK PK PhDr. Ivanka Horáková 1.1 Sekretariát ředitelky Mgr. Václava Květoňová 1.2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 1.3 Oddělení informačních technologií Mgr. Hana Hendrychová Ing. Jiří Trnka 1.4 Útvar interního auditu Ing. Radek Tyml 2 Odbor náměstka pro hlavní činnost Mgr. Magda Šrajbová 2.1 Oddělení doplňování knihovních fondů Mgr. Anna Andrlová 2.2 Oddělení zpracování knihovních fondů Mgr. Milan Jenč 2.3 Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů Helena Šmolíková 2.4 Oddělení absenčních služeb Mgr. Jan Souček 2.5 Oddělení prezenčních služeb Mgr. Pavlína Doležalová 2.6 Oddělení regionální bibliografie Mgr. Jitka Neužilová 2.7 Pracoviště historických fondů PhDr. Marie Hálová 2.8 Oddělení zahraničních knihoven Jindřiška Hrádková 3 Odbor náměstka pro ostatní činnost Ing. Daniela Kozová 3.1 Ekonomické oddělení Ludmila Papežová 3.2 Hospodářské oddělení Alena Chýnovská 3.3 Oddělení údržby Josef Toupal 7

10 Přehled hlavních činností organizace 1. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (dále SVK PK) je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy, střediskem informačních, vzdělávacích a kulturních služeb s tradiční orientací na obory region charakterizující. Je institucí zřizovanou ve veřejném zájmu. 2. Svými fondy a službami zaručuje knihovna právo občanů na všeobecný, rovný a neomezený přístup k informacím, rozvíjí vzdělanostní a kulturní úroveň občanů a uchovává národní kulturní dědictví. 3. Shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů prostřednictvím povinného výtisku, koupě, darů a výměny dokumentů včetně mezinárodní výměny v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací. Zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze. 4. Propaguje a diferencovaně zpřístupňuje knihovní fondy fyzickým a právnickým osobám zejména přímým půjčováním primárních dokumentů prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále MMVS), prostřednictvím bibliografických a informačních činností, veřejným předváděním audiovizuálních děl, zpřístupňováním vzdálených elektronických databází za pomoci veřejných datových sítí a dalšími formami práce s uživateli. 5. Řeší teoretické i praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a automatizace knihovnických procesů z hlediska požadavků a potřeb veřejnosti a specializace knihovny; spolupracuje s Národní knihovnou ČR (dále NK ČR) při zpracování národní registrující bibliografie a souborného katalogu; podílí se na vědeckovýzkumné, průzkumové, studijní a rozborové činnosti v oboru knihovnictví, na plnění výzkumných úkolů celostátního charakteru; v rozsahu svých činností racionalizuje knihovnické, bibliografické a informační procesy zaváděním moderní techniky a aplikací automatizovaných systémů. 6. Zabezpečuje ochranu svých knihovních fondů (dále KF) se zvláštním zřetelem na ochranu a konzervaci historických KF, KF získaných podle zvláštního právního předpisu, včetně restaurování vzácných a unikátních dokumentů. 7. Na základě písemných smluv pověřuje vybrané základní knihovny plněním regionálních funkcí (dále RF). 1 V Plzeňském kraji plní a koordinuje RF a vykonává další činnosti. Je zejména: a) ústřední knihovnou kraje, dokumentovým centrem pro uchovávání a zpřístupňování informačního fondu včetně speciálních druhů dokumentů a netradičních nosičů informací, b) centrem meziknihovních služeb, odborným poradenským, konzultačním a koordinačním střediskem v oborech knihovnictví, bibliografie a informační věda, 1 Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, uveřejněného ve Sbírce zákonů ČR č. 98 ze , účinného od

11 c) informačním a databázovým centrem krajského bibliografického systému, poradenským a konzultačním střediskem pro zavádění informačních a komunikačních technologií do knihoven, d) centrem pro organizaci vzdělávacích akcí určených pracovníkům knihoven a informačních pracovišť, e) střediskem pro sběr statistických dat vzešlých z knihovnických procesů. 8. Plní a koordinuje zajištění RF vybraných základních knihoven v kraji, rozhoduje o přenesení RF na vybrané základní knihovny. 9. K naplnění svého účelu jako veřejné knihovny dále zajišťuje zejména: a) vzdělávací činnost pořádáním přednášek a jejich cyklů, jakožto i odborných seminářů a konferencí, b) pořádání akcí mimoškolní výchovy a vzdělávání, c) pořádání kulturních a kulturně společenských akcí spojených s veřejným šířením autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.), d) vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) a dalších tiskovin souvisejících s účelem zřízení, e) pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, f) umožňuje přístup na internet veřejnosti. d) Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,53 61 let a více ,72 celkem ,00 % 16,22 83, x 9

12 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,31 střední odborné ,12 úplné střední ,80 úplné střední odborné ,74 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,03 celkem ,00 3. Celková údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat celkem Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009 počet nástupy 22* 8** odchody 5 * nové nástupy starobních důchodců, kterým skončil pracovní poměr ** nástupy nových zaměstnanců 5. Trvání pracovního poměru a služebního pracovního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let 27 24,33 do 10 let 16 14,41 do 15 let 16 14,41 do 20 let 20 18,02 nad 20 let 32 28,83 celkem ,00 10

13 e) Údaje o majetku Vymezení majetku zřizovatele svěřeného organizaci do správy SVK PK spravuje majetek Plzeňského kraje, který jí byl předán k hospodaření. Užívá ho tak, aby naplnila své vlastní poslání a zabezpečila činnosti, pro které byla zřízena. Organizace má při správě majetku Plzeňského kraje určitá práva a povinnosti, které jsou vymezeny ve zřizovací listině. Organizace spravuje: 1. Movitý majetek zvláštního druhu, kterým jsou knihovní fondy. Velikost KF vyplývá z přírůstkového seznamu SVK PK. S tímto majetkem organizace hospodaří podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění. Informace o KF jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny za rok 2009 Kult (MK) viz příloha č Movitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem organizace. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze viz příloha č. 3. Celková hodnota k činila ,03 tis. Kč. 3. Nemovitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem organizace. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze viz příloha č. 3. Celková hodnota k činila ,11 tis. Kč. SVK PK sestavuje odpisový plán, který podléhá schválení zřizovatele. Doby odepisování jsou stanovovány dle předpokládané životnosti jednotlivého majetku, platných právních předpisů a zejména dle výše poskytnutých disponibilních prostředků ze strany zřizovatele. Rada Plzeňského kraje (dále RPK) schválila v souladu s 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odpisový plán na rok 2009 ve výši 4 320,23 tis. Kč (Usnesení RPK č. 319/09 ze dne ). Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této zprávy (příloha č. 3). V roce 2009 realizovala SVK PK celkem tři investiční akce na nemovitém majetku, který užívá. Rekonstrukce 1. NP. II. etapa Jedná se o rekonstrukci 1. nadzemního podlaží hlavní budovy ve Smetanových sadech 2, Plzeň. Cílem této další části rekonstrukce je obnovení průchodu původních chodeb bývalé klášterní budovy, zvýšení kvality a kapacity sociálních zařízení a vybudování tzv. zóny volného studia pro klienty organizace. Samozřejmostí je dostupnost WiFi sítě a možnost klidného posezení. Generální dodavatel: BLUE STAV A- Z, s.r.o., Křížkova 1, Plzeň Projektant: Ing. Jiří Dolejš, Souběžná 3, Plzeň Technický dozor investora: Vilém Bauer, Brojova 2113/16, Plzeň Stavba byla zahájena 2. června 2008 a dokončena byla ke konci roku Celková cena za realizaci této akce dosáhla výše cca tis. Kč (vč. DPH). Do ceny bylo započteno i vybavení interiérů. 11

14 Rekonstrukce 3. NP. volný výběr Jedná se o rekonstrukci 3. nadzemního podlaží hlavní budovy ve Smetanových sadech 2, Plzeň. Cílem rekonstrukce je zvýšení kvality poskytovaných služeb na standardní podobu 21. století, a to zpřístupněním části KF široké veřejnosti, zvýšení kvality a kapacity sociálních zařízení, možnost klidného posezení pro klienty organizace a napojení na WiFi síť. Generální dodavatel: IKA FINAL, spol. s r.o., Na Roudné 31, Plzeň Projektant: Akad. arch. Václav Šmolík, Chmelová 15, Plzeň Technický dozor investora: Vilém Bauer, Brojova 2113/16, Plzeň V samém závěru roku 2009 byly zahájeny stavební práce na vybudování budoucího volného výběru. Tyto práce by měly být dokončeny v první polovině roku Následně je plánováno vyhlášení veřejné zakázky na realizaci interiéru této akce ve spolupráci s příspěvkovou organizací Centrální nákup. Předpokládá se, že celkové náklady na realizaci stavby i interiéru dosáhnou výše kolem 24 mil. Kč. Předávací stanice tepla SVK PK objekt Smetanovy sady 2, Plzeň Jedná se o rekonstrukci původní plynové kotelny, která byla nahrazena technologickým zařízením na výměnu tepelné energie. Teplo je dodáváno centrálním horkovodním rozvodem, který v loňském roce v těsném sousedství užívaných nemovitostí vybudovala Plzeňská teplárenská, a.s. Dodavatel: ANIK BIT, s. r.o., Koterovská 158, Plzeň Práce byly zahájeny i dokončeny v druhé polovině roku Celkové náklady akce dosáhly výše tis. Kč. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Na základě Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 9/08 ze dne , kterým byl schválen rozpočet Plzeňského kraje na rok 2009,byly SVK PK vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje jako závazné ukazatele ve vztahu ke zřizovateli, a to následovně: neinvestiční příspěvek ve výši investiční příspěvek ve výši tis. Kč tis. Kč Uvedené údaje jsou zpracovány v tabulce příloha č. 1. V průběhu roku 2009 bylo provedeno celkem 16 změn rozpočtu. Neinvestiční prostředky přidělené zřizovatelem byly použity na určené účely a nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny před koncem roku na účet zřizovatele. Podrobnější rozpis rozpočtu a čerpání je uveden v tabulce příloha č. 2. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tj. výnosy odpovídaly nákladům, a to v celkové výši tis. Kč. Po provedených změnách činil rozpočet celkem tis. Kč. Výnosy tvoří především příspěvek zřizovatele v upravené výši tis. Kč, účelové dotace od Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR) ve výši 569 tis. Kč (Veřejné informační služby knihoven dále VISK) a ve výši 88 tis. Kč (Knihovna 21. století), dotace od GA ČR (dále GA ČR) ve výši 175 tis. Kč, dotace od Statutárního města Plzeň (9,8 tis. Kč), dále 12

15 výnosy z vlastní činnosti ve výši 1 548,05 tis. Kč, ostatní výnosy ve výši 1 268,54 tis. Kč a v průběhu roku další získané prostředky. Původní rozpis rozpočtu obsahoval výnosy ve výši tis. Kč, závěrečný rozpis výnosů dosáhl výše tis. Kč. Celkově byly výnosy zvýšeny o tis. Kč. Náklady celkem byly schváleny v objemu tis. Kč, tj. ve výši, která odpovídala vyrovnanému rozpočtu. V průběhu roku byly v souvislosti s úpravou výnosů prováděny i úpravy nákladů. Náklady po úpravách byly rozpočtovány ve výši tis. Kč. g) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření neinvestiční prostředky - Na základě rozpočtového opatření č. 1 ze dne 12. ledna 2009 (Usnesení RPK č. 142/09) byla provedena změna rozpočtu následovně: závazný ukazatel neinvestičního příspěvku ve vztahu ke zřizovateli se zvyšuje o 409 tis. Kč. Zvýšení bylo poskytnuto na plnění a koordinaci RF knihoven v Plzeňském kraji na rok V polovině roku obdržela SVK PK prostřednictvím Plzeňského kraje účelové prostředky státního rozpočtu od MK ČR na programy VISK v celkové výši 569 tis. Kč. Dále SVK PK obdržela účelové finanční prostředky v celkové výši 50 tis. Kč poskytnuté MK ČR prostřednictvím rozpočtu kraje na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století. Tato navýšení byla provedena usnesením RPK č. 815/09 ze dne Na základě toho provedla SVK PK úpravu rozpočtu a ve stejné výši upravila i příslušné nákladové položky. Na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století organizace obdržela další finanční prostředky, a to 10 tis. Kč na nákup nových titulů zvukových dokumentů na doplnění KF knihovny nevidomých a 28 tis. Kč na realizaci projektu vydání sborníku Jeden jazyk naše heslo buď V. Revolučnost a nerevolučnost v české povaze. - SVK PK provedla úpravu rozpočtu o 70 tis. Kč dar od Plzeňského Prazdroje ve smyslu darovací smlouvy na záchranu dvou ohrožených bohemikálních starých tisků. - Dne 8. října 2009 byl poukázán SVK PK neinvestiční příspěvek ve výši 700 tis. Kč na odstranění havárie střechy na budovách č. 16 a 17. O tuto částku byl navýšen závazný ukazatel. - Dotace ve výši 175 tis. Kč od Grantové agentury ČR na výzkum a zpracování rukopisů SVK PK II. - Dotace od Statutárního města Plzeň na realizaci projektu Digitalizace a zpřístupnění historických plánů města Plzně ve výši 9,8 tis. Kč. - V závěru roku provedla SVK PK rozpočtové opatření navýšením vlastních výnosů (o 307 tis. Kč, z toho 107 tis. činilo plnění pojistné události) a úměrné zvýšení nákladů rovněž v celkové výši 307 tis. Kč, současně byly provedeny přesuny v nákladové části rozpočtu díky úsporám na položce opravy a udržování (viz plnění pojistné události) a tím bylo možno zvýšit částku na nákup knihovního fondu (dále KF). Nový závazný ukazatel neinvestičního příspěvku činil v r. 2009: tis. Kč. 13

16 2. Zdůvodnění rozpočtových opatření investiční prostředky - Usnesením RPK č. 1401/09 ze dne 2. prosince 2009 byl navýšen investiční příspěvek o 400 tis. Kč na nákup speciálního kopírovacího stroje (300 tis. Kč) a na nákup vzácných tisků (100 tis. Kč). Nový závazný ukazatel investičního příspěvku činil v r. 2009: tis. Kč. 3. Vyhodnocení výnosů a nákladů Vyhodnocení výnosů Tržby z prodeje služeb, nebo-li výnosy z vlastní činnosti byly rozepsány ve výši tis. Kč. Tato částka obsahuje čtenářské a manipulační poplatky, tržby za poskytované služby, např. xero, internet, rešerše, repropráce apod. Rozepsaná částka vycházela z úrovně loňského roku. Ve skutečnosti dosáhla částky 1 548,05 tis. Kč, tj. plnění na 119,06 % původně schváleného rozpočtu. Oproti loňské skutečnosti je tato částka vyšší o 213,36 tis. Kč. Ostatní výnosy byly rozepsány ve výši tis. Kč. V průběhu roku obdržela SVK PK dar od Plzeňského Prazdroje ve výši 70 tis. Kč na záchranu dvou ohrožených bohemikálních starých tisků v rámci programu Prazdroj lidem společnosti Plzeňský Prazdroj a dále v částce 107,71 tis. Kč bylo poskytnuto pojistné plnění z pojistné události havárie střechy objektu depozitáře na Borech. Skutečná celková výše ostatních výnosů dosáhla částky 1 268,54 tis. Kč, a proto byl v závěru roku upraven rozpočet navýšením vlastních výnosů o 200 tis. Kč a k tomu úměrné zvýšení nákladů ve stejné výši. Smluvní pokuty a penále dosáhly částky 856,55 tis. Kč. Ve srovnání s loňskou skutečností jsou o 479,16 tis. Kč nižší. Příspěvek na provoz SVK PK pro rok 2009 byl schválen ve výši tis. Kč. Během roku byl upraven o účelové dotace a granty na částku tis. Kč. - viz příloha č. 1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů. Celkem výnosy za rok 2009 dosáhly částky ,38 tis. Kč, tj. plnění na 104,54 % schváleného rozpočtu a 99,94 % upraveného rozpočtu. V absolutní hodnotě se jedná o překročení výnosů o 2 298,38 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Vyhodnocení nákladů Do položky spotřeba materiálu se zahrnuje jak nákup knižního fondu, tak i ostatní spotřebované nákupy. Na nákup KF byla vyčleněna částka tis. Kč, z této částky bylo rozepsáno na nákup knih, časopisů, učebních pomůcek a hudebnin celkem tis. Kč, zbytek byl určen na předplatné časopisů (580 tis. Kč). V důsledku dosažených úspor při hospodaření v organizaci bylo možno tuto položku v průběhu roku významně navýšit. Na nákup KF bylo ve skutečnosti vyčerpáno celkem 3 548,90 tis. Kč, tj. 117,90 % rozpočtu. Na nákup KF stále chybí prostředky na pokrytí ztráty povinného výtisku. Tento problém nebyl dosud uspokojivě vyřešen a projevuje se nepříznivě v rozpočtu SVK PK, ale především přímo ve fyzickém doplňování KF. Ostatní spotřebované nákupy dosáhly výše 2 111,97 tis. Kč. Spotřeba energie byla rozepsána ve výši tis. Kč. Ve skutečnosti tato položka dosáhla výše 3 113,51 tis. Kč, tj. 94,06 % čerpání upraveného rozpočtu. Vliv na výši čerpání měly sice aktuální ceny energií, ale v důsledku nespuštění plného provozu v nově rekonstruovaném areálu depozitáře Bory 2 a v důsledku změny topného média v hlavní budově bylo čerpání nižší, než jaké bylo původně plánováno. 14

17 Položka na opravy a udržování byla rozpočtována v původní částce tis. Kč, po úpravách rozpočtu dosáhla výše tis. Kč. Skutečná výše všech oprav činila 1 514,19 tis. Kč, tj. 97,25 % upraveného rozpočtu. Největší část oprav je soustředěna v hlavní budově ve Smetanových sadech, nemalou částkou se podílí i opravy depozitářů na Borech. Služby byly rozepsány ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny o prostředky z programu VISK a částečně o prostředky na jiné účelové dotace. Upraveny byly na částku tis. Kč. Ve skutečnosti bylo na služby vynaloženo 4 773,35 tis. Kč, tj. 98,85 % z rozpočtu roku. Zde se každoročně projevuje vliv zvýšení cen za ostrahu, vazby knih a časopisů a údržby software ALEPH500 a tím se tyto náklady neustále zvyšují. Přibližně stejně finančních prostředků jako v loňském roce bylo vynaloženo na cestovné, celkem bylo použito 113,20 tis. Kč. Osobní náklady byly rozepsány ve výši tis. Kč a v průběhu roku byly upravovány o účelově přidělené prostředky na mzdy (VISK a granty) na částku tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši ,02 tis. Kč, tj. čerpání na 97,31 % z rozpočtu roku. Viz bod 5. Rozbor čerpání mzdových prostředků. Daně a poplatky v roce 2009 byly hrazeny ve výši 42,68 tis. Kč (94,84 % rozpočtu) a v průběhu roku 2009 nebyla tato položka upravována. Jiné ostatní náklady byly rozepsány ve výši 196 tis. Kč. V průběhu roku nebyly rovněž upraveny. Ve skutečnosti dosáhly výše 177,18 tis. Kč. Odpisy byly počátkem roku rozepsány ve výši tis. Kč. Odpisový plán byl schválen RPK ve výši 4 320,23 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly odpisy výše 4 435,33 tis. Kč, tj. 102,66 % z rozpočtu roku. Vyšší částka na odpisy se projevila z důvodu přeřazení části majetku na základě doporučení externího finančního auditora. Celkové náklady za rok 2009 dosáhly výše ,78 tis. Kč, tj. plnění na 99,91 %. V absolutní hodnotě se jedná o nevyčerpání celkových nákladů ve vztahu k upravenému rozpočtu ve výši 48,22 tis. Kč. U celkových nákladů byl rozpočet v průběhu roku navýšen o tis. Kč. 4. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK SVK PK v roce 2009 získala účelové prostředky na veřejné informační služby knihoven VISK ze státního rozpočtu (konkrétně MK ČR) a to v celkové výši 569 tis. Kč. Dále SVK PK získala finanční prostředky od MK ČR Knihovna 21. století (v celkové výši 88 tis. Kč) a z GA ČR (na výzkum a zpracování rukopisů SVK PK II: 175 tis. Kč) viz bod 6 Účelově získané prostředky. Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet nepodílel. 5. Rozbor čerpání mzdových prostředků Mzdové náklady byly schváleny v celkové výši tis. Kč, z toho ostatní osobní náklady (dále OON) ve výši 800 tis. Kč. V průběhu roku bylo možno v souladu s nařízením vlády zvyšovat mzdové prostředky o účelově přidělené prostředky na mzdy z programů VISK a ostatních grantů. Tímto navyšováním hodnota mzdových nákladů mohla dosáhnout až do výše tis. Kč. Skutečná výše čerpání však dosáhla částky ,87 tis. Kč. Rozdíl oproti skutečnosti činil 276,13 tis. Kč (skutečně vyplaceno upravený rozpočet). V tom upravený rozpočet na platy zaměstnanců činil tis. Kč, skutečně vyplaceno bylo ,64 tis. Kč. OON byly vyplaceny ve výši 873,23 tis. Kč, upravený rozpočet OON činil tis. Kč. Mzdové náklady a odvody z mezd významně ovlivňují celkové náklady organizace. Průměrná základní mzda v roce 2009 dosáhla výše ,- Kč. Zákonné odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady) rovněž významně ovlivňují výši rozpočtu, a to částkou 8 295,15 tis. Kč. 15

18 6. Granty a účelově získané prostředky za rok 2009 Název projektu Požadavek Vlastní prostředky Náklady projektu, poskytovatel na dotaci (finanční spoluúčast) celkem Kurzy informační gramotnosti VISK 2 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Nákup nových titulů zvukových dokumentů na doplnění KF Knihovny pro nevidomé Knihovna 21. století Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Harmonizace lokálních autorit SVK PK s národními autoritami NK ČR - VISK 9 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Digitální zpřístupnění Plzeňských listů, Plzeň a oprava přístroje Canon NP Printer 980 za účelem poskytování papírových kopií mikrofilmů lokálních periodik - VISK 6 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Ochrana starých tisků ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje Knihovna 21. století Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Rekatalogizace fondu seriálů SVK PK a jeho zpřístupnění na Internetu VISK 5 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Jeden jazyk naše heslo buď V. Revolučnost a nerevolučnost v české povaze (sborník) Knihovna 21. století Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Realizace projektu Digitalizace a zpřístupnění historických plánů města Plzeň Poskytovatel Plzeň, statutární město 9 800,- Kč 4 261,- Kč ,- Kč získáno 9 800,- Kč 16

19 Výzkum a zpracování rukopisů SVK PK II Poskytovatel Grantová agentura České republiky ,- Kč 0,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Dotace na výkon RF knihoven v Plzeňském kraji na rok 2009 Poskytovatel Plzeňský kraj získáno ,- Kč Dotace na odstranění havarijního stavu střech na budovách 16 a 17 Poskytovatel Plzeňský kraj získáno ,- Kč Program Prazdroj lidem restaurování dvou ohrožených bohemikálních starých tisků Poskytovatel Plzeňský Prazdroj, a.s. získáno ,- Kč Celkem účelově získáno ,- Kč Všechny přidělené dotace ze státního rozpočtu a od ostatních subjektů byly zcela vyčerpány a vyúčtování bylo provedeno dle zaslaných pokynů jednotlivých poskytovatelů. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na odstranění havárie střechy byla vyčerpána ve výši ,- Kč, vratka části nevyčerpaného příspěvku ve výši ,- Kč byla převedena dne na účet zřizovatele. Rovněž bylo dne zasláno finanční vypořádání se státním rozpočtem za r a finanční vypořádání se zřizovatelem dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb. a dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu PK. V polovině roku 2009 obdržela SVK PK ve výši ,- Kč účelově určenou dotaci na navýšení mzdových prostředků. Na základě usnesení RPK č. 1449/09 ze dne byl zřizovatelem nařízen odvod této částky ve výši tis. Kč do rozpočtu Plzeňského kraje. Částka byla odvedena v plné výši před koncem roku. 7. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce majetku, z toho ISPROFIN SVK PK v roce 2009 neměla žádnou investiční akci zařazenou v ISPROFIN. Na investice byly SVK PK přiděleny dotace z rozpočtu Plzeňského kraje a dále použity prostředky vlastního investičního fondu. 8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V roce 2009 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů. 17

20 9. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu Za rok 2009 bude do rezervního fondu převedeno ,48 Kč po schválení zřizovatelem. Během roku 2009 byl rezervní fond použit dle 30 zákona 250/2000 Sb., v platném znění k rozvoji další činnosti (na úhradu nákladů energií a úhradu za nákup KF). 10. Přehled hospodářských činností SVK PK nevykonává žádnou vedlejší hospodářskou činnost (viz zřizovací listina organizace). Dle dodatku č. 5 zřizovací listiny bude vedlejší hospodářská činnost organizace vykonávána od Hospodářský výsledek V roce 2008 dosáhla SVK PK zlepšeného výsledku hospodaření, a to ve výši 6 563,93 Kč. Po schválení zřizovatelem rozdělila SVK PK hospodářský výsledek do fondů následovně: - rezervní fond 4 563,93 Kč - fond odměn 2 000,- Kč. V roce 2009 dosáhla SVK PK zlepšeného výsledku hospodaření, a to ve výši ,48 Kč (celkové náklady činily ,13 Kč a celkové výnosy dosáhly výše ,61 Kč). SVK PK navrhuje převod zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu dle 30 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které využívají výsledky jeho práce SVK PK je univerzální veřejnou knihovnou a poskytuje své služby všem zájemcům ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. Knihovní řád definuje na základě jakých dokumentů se může zájemce o služby registrovat v knihovně a jaká pravidla ve vztahu k půjčeným dokumentům musí dodržovat. Knihovna je oprávněna stanovit další podmínky k zpřístupnění jednotlivých druhů dokumentů jako jsou například staré a cenné tisky, vázané ročníky periodik apod. V každém případě však veškeré dokumenty si může uživatel půjčit formou prezenční výpůjčky. Uživatelé služeb SVK PK jsou v podstatné míře studující středních a vysokých škol (dle šetření v závěru roku 2009 činí tato skupina cca 42 % registrovaných čtenářů). Dále služeb knihovny využívá odborná veřejnost, badatelé, vědečtí pracovníci základního i aplikovaného výzkumu, lékaři, středoškolští a vysokoškolští pedagogové, lékaři, technici, právníci, drobní podnikatelé, profesionální hudebníci, studující uměleckých škol a široká veřejnost města Plzně i regionu. Uživateli služeb jsou rovněž zahraniční studenti především medicínských oborů. Knihovna zabezpečuje služby diferencovaného charakteru na speciálním pracovišti - v Knihovně pro nevidomé. Pracoviště slouží nevidomým uživatelům Plzeňského kraje a je vybaveno odpovídajícími technickými prostředky včetně internetu. V rámci meziknihovních služeb zprostředkuje knihovna výpůjčky četným uživatelům z ČR i zahraničí. Knihovna je metodickým a poradenským centrem pro knihovny plzeňského regionu. 18

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji Schváleno usnesením Rady Plzeňského kraje č. 3929/08 ze dne 20. 05. 2008 1 Pravidla poskytování

Více

Roční zpráva za rok. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň, 2011

Roční zpráva za rok. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň, 2011 Roční zpráva za rok 2010 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň, 2011 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. SVKPlzen/428/11 Roční zpráva za rok 2010 Vypracovaly: PhDr. Ivanka Horáková

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

Péče o knihovní fond

Péče o knihovní fond Péče o knihovní fond Věčné dilema knihovníků Jak budovat, nebo pečovat o knihovní fond, aby přivedl do knihovny co nejvíce uživatelů a uspokojil jejich nejširší zájmy??????????????????????? Úvod 1. Aktualizace

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu

Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu Knihovnu Jiřího Mahena Moravskou zemskou knihovnu největší veřejná městská knihovna na Moravě, druhá největší v ČR Zřizuje ji od roku 1921 Statutární město Brno Knihovní fond dosahuje 800 tisíc knihovních

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová

Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji. Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová Veřejné knihovny a výkon regionálních funkcí v Plzeňském kraji Mgr. Hana Hendrychová Ing. Hana Petrovičová V Plzni 12. 10. 2011 Územní rozdělení v Plzeňském kraji Interní metodická pomůcka Schéma krajského

Více

1. Poradenská a konzultační činnost

1. Poradenská a konzultační činnost Komentář ke Statistickému výkazu výkonu regionálních funkcí pověřených knihoven Název knihovny: Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace Moravskoslezský kraj období: rok 2010 počet obsluhovaných

Více

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012

STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1 - Fondy A. FONDY STATISTIKA ČINNOSTI NTK V ROCE 2012 1. Stav, přírůstek a úbytek primárních fondů (knihovních jednotek/svazků) číslo údaj stav 2011 přírůstek přírůstek přír. 12/11 úbytek úbytek úbyt.

Více

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku

Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Kterak regionální funkce pomohly na Novojičínsku Renáta Domoráková René Lossmann Městská knihovna v Novém Jičíně Stav před rokem 2002 1989 transformace veřejného knihovnictví 1993 zanikla Okresní knihovna

Více

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji

ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Příloha č.: 1 k materiálu č.: 9/6 Počet stran přílohy: 13 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE *) ZÁSADY pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji Schváleno usnesením

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR

Grantové programy na podporu knihoven. Roman Giebisch Národní knihovna ČR Grantové programy na podporu knihoven Roman Giebisch Národní knihovna ČR Informace o programech Knihovní zákon: podpora knihoven Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu,

Více

Základní legislativní dokumenty

Základní legislativní dokumenty Mgr. Monika Oravová Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení

Více

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.

Výroční zpráva 2006. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov. Městská knihovna s regionálními funkcemi Krakonošovo nám.128, 541 01 Trutnov e-mail: reditel@mktrutnov.cz www.mktrutnov.cz Výroční zpráva 2006 Trutnov, 12.2.2007 zpracovala: Mgr. Jaroslava Maršíková Miroslava

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Návrh definic do Deníku

Návrh definic do Deníku Návrh definic do Deníku 1. Obsluhovaná populace Počet obyvatel okruhu působnosti knihovny, počet obyvatel obce nebo obcí, obecní nebo městské části, pro jejíž obyvatele je vykazující knihovna zřízena.

Více

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014

Vykazování za rok 2014. 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazování za rok 2014 24. řádné zasedání sekce SDRUK pro RF Praha, 8. prosince 2014 Vykazujeme rok 2014 Kult(MK) 12-01 za rok 2014 beze změn Vystaven na webu NIPOS a KI NK ČR Tiskopisy rozesílá NIPOS,

Více

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky

Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky Úvod Regionální funkce knihoven, poskytované podle 2 písm. h) zákona č.

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu

Více

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace

Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Knihovní řád Knihovny Muzea umění Olomouc, státní příspěvkové organizace Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace se sídlem Denisova 47, 779 00 Olomouc, IČ 50 799 50 (dále jen MUO ) vydává tento

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven

Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Informace z kontrolní akce 06/14 Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004)

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝKONU REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PRAZE (ke dni 31. 12. 2004) Mariánské náměstí 1, 115 72 Praha 1 telefon 222 113 111, fax 222 328 230 e-mail informace@mlp.cz, www.mlp.cz Ministerstvo kultury ČR odbor umění a knihoven Mgr. Blanka Skučková Maltézské nám. 1 118 11

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2011 2 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice, Hybešova 53 Knihovní řád školní knihovny 1. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1) V souladu se zřizovací listinou Vyšší

Více

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi

Knihovní řád č. 2/2014. Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Knihovní řád č. 2/2014 Knihovny Regionálního muzea v Chrudimi Článek 1 Základní ustanovení, poslání knihovny 1. Knihovna Regionálního muzea v Chrudimi (dále jen RM) je v souladu se zřizovací listinou muzea

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STANDARDŮ VEŘEJNÝCH KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI ZA ROK 2013 1. Úvod Materiál byl zpracován na základě Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu

Více

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky

Knihovna/Knižnica. pokračování tradice. Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Knihovna/Knižnica pokračování tradice Jana Fojtíková Oddělení doplňování zahraničních dokumentů Národní knihovna České republiky Kliknutím lze upravit styl předlohy. Vznik a poslání projektu Smlouva mezi

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce

Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Zápis z 23. jednání sekce SDRUK pro regionální funkce Místo konání: Národní knihovna ČR, Knihovnický institut Datum konání: 12. 5. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila Mgr. Blanka Konvalinková,

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem

Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem Knihovní řád Městské knihovny Lysá nad Labem I. Základní ustanovení Čl.1 Knihovní řád je vydán na základě Zřizovací listiny Městské knihovny Lysá nad Labem vydané 16.2. 2006. Upravuje podmínky poskytování

Více

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě V Rožnově pod Radhoštěm, 1. března 2012 Knihovní řád Knihovny Valašského muzea v přírodě 1. Základní ustanovení.

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008

Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2008 Trutnov, leden 2009 1) Služby V roce 2008 bylo zaregistrováno 5.927 čtenářů, z toho 4.525 dospělých čtenářů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK

SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK SYSTÉM ALEPH A JEHO APLIKACE VE VÝPŮJČNÍM PROCESU MZK Blanka Sapáková, Jana Shejbalová Automatizovaný knihovnicko-informační systém ALEPH je vnitřně členěný na moduly akvizice, katalogizace, evidence seriálů,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2010 Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Služby čtenářům a uživatelům

Služby čtenářům a uživatelům Služby čtenářům a uživatelům III.část Teze rekvalifikačního knihovnického kurzu Olomouc RNDr. Lenka Prucková Knihovna města Olomouce 2 Koncepce rozvoje knihoven ČR na období 2011 2014 (návrh listopad 2010)

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy

UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké školy UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o hospodaření soukromé vysoké 213 2 1 4, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 13 Hlavní projekt: Projekt: Název: Výroční zpráva o h o s p o d a ř e n í soukromé vysoké 213 Autor:

Více

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014

Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 Výroční zpráva 2013 Trutnov, leden 2014 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 13-6)

Více

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011

Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Krajská vědecká knihovna v Liberci Doplnění modulů AKS Clavius v knihovnách okresu Liberec Celostátní seminář Regionální funkce knihoven 2011 Plzeň 12. 13. 10. 2011 Typ projektu z dotačního programu VISK

Více

Městská knihovna Český Brod

Městská knihovna Český Brod M K Městská knihovna Český Brod Výroční zpráva za rok 2012 Zpracovala: Mgr. Eva Vedralová, ředitelka Městské knihovny Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvod III. Knihovní fond IV. Čtenáři a návštěvníci

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU

NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU NA CESTĚ ZA VĚTŠÍM PROSTOREM PRO ŠUMPERSKOU KNIHOVNU Základní údaje Knihovna sídlí ve vile z 19.stol. Účelová rekonstrukce v roce 1970. Výhodné umístění blízko centra, AN, ČD Problém nedostatku prostor

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou

KNIHOVNÍ ŘÁD Městské knihovny Světlá nad Sázavou KyTICe Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 75059771, číslo účtu: 78-8036930257/0100 tel./fax 569 456 001, e-mail: kytice@svetlans.cz KNIHOVNÍ ŘÁD

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje

Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Kasl ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj Plzeň, 3.10. 2013 Úvodem Aktuální informace o organizačních a kompetenčních změnách ve Finanční

Více

1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013 1 901 524 z toho knih a periodik 1 047 782 Speciálních dokumentů 853 742 hudebniny 33 578 CD a gramodesky 12

1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013 1 901 524 z toho knih a periodik 1 047 782 Speciálních dokumentů 853 742 hudebniny 33 578 CD a gramodesky 12 1. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013 1 901 524 z toho knih a periodik 1 047 782 Speciálních dokumentů 853 742 hudebniny 33 578 CD a gramodesky 12 521 videokazety 424 audiokazety 3 062 CD ROM 5 999 patenty

Více

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby

Tab. 6.1.1 Knihovny VŠE jejich fondy, zdroje a služby 6 Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby VŠE provozuje síť knihoven a studoven, z nichž veřejně přístupné jsou: Knihovna VŠE na Žižkově, Praha 3 se specializovanými studovnami: o Knihovna

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Trutnov, leden 2011 1) SLUŽBY V roce 2010 bylo zaregistrováno 5 677 čtenářů, z toho 4 586 dospělých čtenářů (81%) a 1 091 dětí do 15ti let (19%). Celkový počet registrovaných

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí

KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí KNIHOVNÍ ŘÁD místní veřejné knihovny v Praze Nedvězí V souladu s 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád: I. Základní ustanovení Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

Více

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby

Obsah výroční zprávy. 1. služby knihovny. 1.1. klasické výpůjční služby. 1.2. nové služby knihovny. 1.3. rešeršní a informační služby Obsah výroční zprávy 1. služby knihovny 1.1. klasické výpůjční služby 1.2. nové služby knihovny 1.3. rešeršní a informační služby 1.4. rezervační a meziknihovní služby 2. činnost a služby kroniky 3. statistické

Více

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách

Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Zhodnocení projektu VISK 9/I za rok 2014 Doplňování vybraných záznamů článků do báze ANL v krajských a odborných knihovnách Po zrušení oddělení článkové bibliografie a ukončení vlastního analytického zpracování

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na. Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vsetín 24.4.2013 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Dostupnost internetu kdykoliv a kdekoliv Prodej a využívání eknih Autorský zákon Masová digitalizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová

Interní audit v Jihočeském kraji. Helena Plosová Interní audit v Jihočeském kraji Helena Plosová Historie 2002 - zřízení oddělení interního auditu + jmenování vedoucí oddělení 2003 personální posílení IA + 1 2005 personální posílení IA + 1 2006 spojení

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Výroční zpráva Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové za rok 2013 Úvod V roce 2013 v rámci modernizace knihovního systému Advanced Rapid Library byla provedena aktualizace

Více

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013

Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 Výroční zpráva 2012 Trutnov, leden 2013 OBSAH 1) Služby... - 3-2) Služby v regionu a metodická činnost... - 5-3) Kulturně vzdělávací akce... - 8-4) Knihovní fondy...- 11-5) Hospodaření knihovny...- 12-6)

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony

KNIHOVNY A ZÁKONY. Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony KNIHOVNY A ZÁKONY Dekompozice knihovního systému Knihovní zákony Knihovna jako systém Systém je komplex vzájemně spjatých prvků a jejich propojení s okolím Systém může být současně prvkem systému vyššího

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy

KNIHOVNÍ ŘÁD. Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: Fakulty informačních technologií VUT v Brně. I. Základní ustanovení. II. Knihovní a informační fondy Rozhodnutí děkana FIT č. 43 / 2010: KNIHOVNÍ ŘÁD Fakulty informačních technologií VUT v Brně I. Základní ustanovení Čl. 1 Postavení knihovny Fakulty informačních technologií VUT v Brně v rámci organizační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více