za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009"

Transkript

1 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

2

3 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly: PhDr. Ivanka Horáková Mgr. Magda Šrajbová Ing. Daniela Kozová Předkládá: PhDr. Ivanka Horáková ředitelka

4

5 Obsah A) Roční zpráva... 5 a) Základní údaje... 5 b) Způsob zřízení a zřizovatel... 5 c) Organizační struktura... 6 d) Základní personální údaje... 9 e) Údaje o majetku f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů g) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které využívají výsledky jeho práce i) Odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem B) Hodnocení odborné činnosti Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Oddělení doplňování knihovních fondů Oddělení zpracování knihovních fondů Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů Oddělení absenčních služeb Oddělení prezenčních služeb Oddělení regionální bibliografie Pracoviště historických fondů Oddělení zahraničních knihoven Oddělení informačních technologií Hospodářské oddělení a oddělení údržby Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v tištěných a elektronických zdrojích a publikační činnost C) Přílohy Příloha č. 1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Příloha č. 2 Rozpis rozpočtu na rok 2009 Příloha č. 3 Rozvaha příspěvkových organizací Příloha č. 4 Výkaz zisku a ztráty příspěvkových organizací Příloha č. 5 Příloha příspěvkových organizací Příloha č. 6 Roční výkaz o knihovně Kult (MK) za rok Příloha č. 7 Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. za rok 2009 Příloha č. 8 Rozdělení finančních prostředků na výkon regionálních funkcí pro pověřené knihovny Plzeňského kraje na rok 2009 Příloha č. 9 Přehled realizovaných vzdělávacích aktivit pro knihovníky v regionu v roce 2009 Příloha č. 10 Grafy

6

7 A) Roční zpráva a) Základní údaje Název: Adresa: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2, Plzeň IČ: Poštovní adresa: Smetanovy sady 179/ Plzeň Tel: Fax: Internetové stránky: Úřední hodiny: Po Pá 8 19 hod b) Způsob zřízení a zřizovatel Způsob zřízení: Název zřizovatele: příspěvková organizace Plzeňský kraj 5

8 c) Organizační struktura Oddělení doplňování knihovních fondů 2.1 Oddělení zpracování knihovních fondů 2.2 Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů 2.3 Oddělení absenčních služeb 2.4 Odbor náměstka pro hlavní činnost 2 Oddělení prezenčních služeb 2.5 Oddělení regionální bibliografie 2.6 Pracoviště historických fondů 2.7 Ředitel odbor ředitele 1 Oddělení zahraničních knihoven 2.8 Ekonomické oddělení 3.1 Hospodářské oddělení 3.2 Odbor náměstka pro ostatní činnost 3 Oddělení údržby 3.3 Sekretariát ředitele 1.1 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví Oddělení informačních technologií Útvar interního auditu 1.4 6

9 Název útvaru Vedoucí pracovník útvaru 1 Ředitelka SVK PK PhDr. Ivanka Horáková 1.1 Sekretariát ředitelky Mgr. Václava Květoňová 1.2 Oddělení vzdělávání a organizace knihovnictví 1.3 Oddělení informačních technologií Mgr. Hana Hendrychová Ing. Jiří Trnka 1.4 Útvar interního auditu Ing. Radek Tyml 2 Odbor náměstka pro hlavní činnost Mgr. Magda Šrajbová 2.1 Oddělení doplňování knihovních fondů Mgr. Anna Andrlová 2.2 Oddělení zpracování knihovních fondů Mgr. Milan Jenč 2.3 Oddělení ochrany a expedice knihovních fondů Helena Šmolíková 2.4 Oddělení absenčních služeb Mgr. Jan Souček 2.5 Oddělení prezenčních služeb Mgr. Pavlína Doležalová 2.6 Oddělení regionální bibliografie Mgr. Jitka Neužilová 2.7 Pracoviště historických fondů PhDr. Marie Hálová 2.8 Oddělení zahraničních knihoven Jindřiška Hrádková 3 Odbor náměstka pro ostatní činnost Ing. Daniela Kozová 3.1 Ekonomické oddělení Ludmila Papežová 3.2 Hospodářské oddělení Alena Chýnovská 3.3 Oddělení údržby Josef Toupal 7

10 Přehled hlavních činností organizace 1. Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje (dále SVK PK) je veřejnou knihovnou s univerzálními knihovními fondy, střediskem informačních, vzdělávacích a kulturních služeb s tradiční orientací na obory region charakterizující. Je institucí zřizovanou ve veřejném zájmu. 2. Svými fondy a službami zaručuje knihovna právo občanů na všeobecný, rovný a neomezený přístup k informacím, rozvíjí vzdělanostní a kulturní úroveň občanů a uchovává národní kulturní dědictví. 3. Shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů prostřednictvím povinného výtisku, koupě, darů a výměny dokumentů včetně mezinárodní výměny v souladu s Úmluvou o mezinárodní výměně publikací. Zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze. 4. Propaguje a diferencovaně zpřístupňuje knihovní fondy fyzickým a právnickým osobám zejména přímým půjčováním primárních dokumentů prostřednictvím vnitrostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (dále MMVS), prostřednictvím bibliografických a informačních činností, veřejným předváděním audiovizuálních děl, zpřístupňováním vzdálených elektronických databází za pomoci veřejných datových sítí a dalšími formami práce s uživateli. 5. Řeší teoretické i praktické otázky v oblasti knihovnictví, bibliografie a automatizace knihovnických procesů z hlediska požadavků a potřeb veřejnosti a specializace knihovny; spolupracuje s Národní knihovnou ČR (dále NK ČR) při zpracování národní registrující bibliografie a souborného katalogu; podílí se na vědeckovýzkumné, průzkumové, studijní a rozborové činnosti v oboru knihovnictví, na plnění výzkumných úkolů celostátního charakteru; v rozsahu svých činností racionalizuje knihovnické, bibliografické a informační procesy zaváděním moderní techniky a aplikací automatizovaných systémů. 6. Zabezpečuje ochranu svých knihovních fondů (dále KF) se zvláštním zřetelem na ochranu a konzervaci historických KF, KF získaných podle zvláštního právního předpisu, včetně restaurování vzácných a unikátních dokumentů. 7. Na základě písemných smluv pověřuje vybrané základní knihovny plněním regionálních funkcí (dále RF). 1 V Plzeňském kraji plní a koordinuje RF a vykonává další činnosti. Je zejména: a) ústřední knihovnou kraje, dokumentovým centrem pro uchovávání a zpřístupňování informačního fondu včetně speciálních druhů dokumentů a netradičních nosičů informací, b) centrem meziknihovních služeb, odborným poradenským, konzultačním a koordinačním střediskem v oborech knihovnictví, bibliografie a informační věda, 1 Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, uveřejněného ve Sbírce zákonů ČR č. 98 ze , účinného od

11 c) informačním a databázovým centrem krajského bibliografického systému, poradenským a konzultačním střediskem pro zavádění informačních a komunikačních technologií do knihoven, d) centrem pro organizaci vzdělávacích akcí určených pracovníkům knihoven a informačních pracovišť, e) střediskem pro sběr statistických dat vzešlých z knihovnických procesů. 8. Plní a koordinuje zajištění RF vybraných základních knihoven v kraji, rozhoduje o přenesení RF na vybrané základní knihovny. 9. K naplnění svého účelu jako veřejné knihovny dále zajišťuje zejména: a) vzdělávací činnost pořádáním přednášek a jejich cyklů, jakožto i odborných seminářů a konferencí, b) pořádání akcí mimoškolní výchovy a vzdělávání, c) pořádání kulturních a kulturně společenských akcí spojených s veřejným šířením autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.), d) vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb.) a dalších tiskovin souvisejících s účelem zřízení, e) pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze, f) umožňuje přístup na internet veřejnosti. d) Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let , let , let , let , let ,53 61 let a více ,72 celkem ,00 % 16,22 83, x 9

12 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k vzdělání dosažené muži ženy celkem % základní ,31 střední odborné ,12 úplné střední ,80 úplné střední odborné ,74 vyšší odborné ,00 vysokoškolské ,03 celkem ,00 3. Celková údaj o průměrných platech k průměrný hrubý měsíční plat celkem Kč 4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2009 počet nástupy 22* 8** odchody 5 * nové nástupy starobních důchodců, kterým skončil pracovní poměr ** nástupy nových zaměstnanců 5. Trvání pracovního poměru a služebního pracovního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let 27 24,33 do 10 let 16 14,41 do 15 let 16 14,41 do 20 let 20 18,02 nad 20 let 32 28,83 celkem ,00 10

13 e) Údaje o majetku Vymezení majetku zřizovatele svěřeného organizaci do správy SVK PK spravuje majetek Plzeňského kraje, který jí byl předán k hospodaření. Užívá ho tak, aby naplnila své vlastní poslání a zabezpečila činnosti, pro které byla zřízena. Organizace má při správě majetku Plzeňského kraje určitá práva a povinnosti, které jsou vymezeny ve zřizovací listině. Organizace spravuje: 1. Movitý majetek zvláštního druhu, kterým jsou knihovní fondy. Velikost KF vyplývá z přírůstkového seznamu SVK PK. S tímto majetkem organizace hospodaří podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, v platném znění, vyhlášky č. 275/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění. Informace o KF jsou podrobněji uvedeny ve výkazu o činnosti knihovny za rok 2009 Kult (MK) viz příloha č Movitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem organizace. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze viz příloha č. 3. Celková hodnota k činila ,03 tis. Kč. 3. Nemovitý majetek, jehož rozsah je dán inventárním seznamem organizace. Jeho hodnota je uvedena na majetkových účtech v rozvaze viz příloha č. 3. Celková hodnota k činila ,11 tis. Kč. SVK PK sestavuje odpisový plán, který podléhá schválení zřizovatele. Doby odepisování jsou stanovovány dle předpokládané životnosti jednotlivého majetku, platných právních předpisů a zejména dle výše poskytnutých disponibilních prostředků ze strany zřizovatele. Rada Plzeňského kraje (dále RPK) schválila v souladu s 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odpisový plán na rok 2009 ve výši 4 320,23 tis. Kč (Usnesení RPK č. 319/09 ze dne ). Celkové pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, která je přílohou této zprávy (příloha č. 3). V roce 2009 realizovala SVK PK celkem tři investiční akce na nemovitém majetku, který užívá. Rekonstrukce 1. NP. II. etapa Jedná se o rekonstrukci 1. nadzemního podlaží hlavní budovy ve Smetanových sadech 2, Plzeň. Cílem této další části rekonstrukce je obnovení průchodu původních chodeb bývalé klášterní budovy, zvýšení kvality a kapacity sociálních zařízení a vybudování tzv. zóny volného studia pro klienty organizace. Samozřejmostí je dostupnost WiFi sítě a možnost klidného posezení. Generální dodavatel: BLUE STAV A- Z, s.r.o., Křížkova 1, Plzeň Projektant: Ing. Jiří Dolejš, Souběžná 3, Plzeň Technický dozor investora: Vilém Bauer, Brojova 2113/16, Plzeň Stavba byla zahájena 2. června 2008 a dokončena byla ke konci roku Celková cena za realizaci této akce dosáhla výše cca tis. Kč (vč. DPH). Do ceny bylo započteno i vybavení interiérů. 11

14 Rekonstrukce 3. NP. volný výběr Jedná se o rekonstrukci 3. nadzemního podlaží hlavní budovy ve Smetanových sadech 2, Plzeň. Cílem rekonstrukce je zvýšení kvality poskytovaných služeb na standardní podobu 21. století, a to zpřístupněním části KF široké veřejnosti, zvýšení kvality a kapacity sociálních zařízení, možnost klidného posezení pro klienty organizace a napojení na WiFi síť. Generální dodavatel: IKA FINAL, spol. s r.o., Na Roudné 31, Plzeň Projektant: Akad. arch. Václav Šmolík, Chmelová 15, Plzeň Technický dozor investora: Vilém Bauer, Brojova 2113/16, Plzeň V samém závěru roku 2009 byly zahájeny stavební práce na vybudování budoucího volného výběru. Tyto práce by měly být dokončeny v první polovině roku Následně je plánováno vyhlášení veřejné zakázky na realizaci interiéru této akce ve spolupráci s příspěvkovou organizací Centrální nákup. Předpokládá se, že celkové náklady na realizaci stavby i interiéru dosáhnou výše kolem 24 mil. Kč. Předávací stanice tepla SVK PK objekt Smetanovy sady 2, Plzeň Jedná se o rekonstrukci původní plynové kotelny, která byla nahrazena technologickým zařízením na výměnu tepelné energie. Teplo je dodáváno centrálním horkovodním rozvodem, který v loňském roce v těsném sousedství užívaných nemovitostí vybudovala Plzeňská teplárenská, a.s. Dodavatel: ANIK BIT, s. r.o., Koterovská 158, Plzeň Práce byly zahájeny i dokončeny v druhé polovině roku Celkové náklady akce dosáhly výše tis. Kč. f) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Na základě Usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 9/08 ze dne , kterým byl schválen rozpočet Plzeňského kraje na rok 2009,byly SVK PK vyčleněny finanční prostředky z rozpočtu Plzeňského kraje jako závazné ukazatele ve vztahu ke zřizovateli, a to následovně: neinvestiční příspěvek ve výši investiční příspěvek ve výši tis. Kč tis. Kč Uvedené údaje jsou zpracovány v tabulce příloha č. 1. V průběhu roku 2009 bylo provedeno celkem 16 změn rozpočtu. Neinvestiční prostředky přidělené zřizovatelem byly použity na určené účely a nevyčerpané finanční prostředky byly vráceny před koncem roku na účet zřizovatele. Podrobnější rozpis rozpočtu a čerpání je uveden v tabulce příloha č. 2. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, tj. výnosy odpovídaly nákladům, a to v celkové výši tis. Kč. Po provedených změnách činil rozpočet celkem tis. Kč. Výnosy tvoří především příspěvek zřizovatele v upravené výši tis. Kč, účelové dotace od Ministerstva kultury ČR (dále MK ČR) ve výši 569 tis. Kč (Veřejné informační služby knihoven dále VISK) a ve výši 88 tis. Kč (Knihovna 21. století), dotace od GA ČR (dále GA ČR) ve výši 175 tis. Kč, dotace od Statutárního města Plzeň (9,8 tis. Kč), dále 12

15 výnosy z vlastní činnosti ve výši 1 548,05 tis. Kč, ostatní výnosy ve výši 1 268,54 tis. Kč a v průběhu roku další získané prostředky. Původní rozpis rozpočtu obsahoval výnosy ve výši tis. Kč, závěrečný rozpis výnosů dosáhl výše tis. Kč. Celkově byly výnosy zvýšeny o tis. Kč. Náklady celkem byly schváleny v objemu tis. Kč, tj. ve výši, která odpovídala vyrovnanému rozpočtu. V průběhu roku byly v souvislosti s úpravou výnosů prováděny i úpravy nákladů. Náklady po úpravách byly rozpočtovány ve výši tis. Kč. g) Hodnocení a analýza údajů finančního hospodaření 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření neinvestiční prostředky - Na základě rozpočtového opatření č. 1 ze dne 12. ledna 2009 (Usnesení RPK č. 142/09) byla provedena změna rozpočtu následovně: závazný ukazatel neinvestičního příspěvku ve vztahu ke zřizovateli se zvyšuje o 409 tis. Kč. Zvýšení bylo poskytnuto na plnění a koordinaci RF knihoven v Plzeňském kraji na rok V polovině roku obdržela SVK PK prostřednictvím Plzeňského kraje účelové prostředky státního rozpočtu od MK ČR na programy VISK v celkové výši 569 tis. Kč. Dále SVK PK obdržela účelové finanční prostředky v celkové výši 50 tis. Kč poskytnuté MK ČR prostřednictvím rozpočtu kraje na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století. Tato navýšení byla provedena usnesením RPK č. 815/09 ze dne Na základě toho provedla SVK PK úpravu rozpočtu a ve stejné výši upravila i příslušné nákladové položky. Na realizaci projektů z programu Knihovna 21. století organizace obdržela další finanční prostředky, a to 10 tis. Kč na nákup nových titulů zvukových dokumentů na doplnění KF knihovny nevidomých a 28 tis. Kč na realizaci projektu vydání sborníku Jeden jazyk naše heslo buď V. Revolučnost a nerevolučnost v české povaze. - SVK PK provedla úpravu rozpočtu o 70 tis. Kč dar od Plzeňského Prazdroje ve smyslu darovací smlouvy na záchranu dvou ohrožených bohemikálních starých tisků. - Dne 8. října 2009 byl poukázán SVK PK neinvestiční příspěvek ve výši 700 tis. Kč na odstranění havárie střechy na budovách č. 16 a 17. O tuto částku byl navýšen závazný ukazatel. - Dotace ve výši 175 tis. Kč od Grantové agentury ČR na výzkum a zpracování rukopisů SVK PK II. - Dotace od Statutárního města Plzeň na realizaci projektu Digitalizace a zpřístupnění historických plánů města Plzně ve výši 9,8 tis. Kč. - V závěru roku provedla SVK PK rozpočtové opatření navýšením vlastních výnosů (o 307 tis. Kč, z toho 107 tis. činilo plnění pojistné události) a úměrné zvýšení nákladů rovněž v celkové výši 307 tis. Kč, současně byly provedeny přesuny v nákladové části rozpočtu díky úsporám na položce opravy a udržování (viz plnění pojistné události) a tím bylo možno zvýšit částku na nákup knihovního fondu (dále KF). Nový závazný ukazatel neinvestičního příspěvku činil v r. 2009: tis. Kč. 13

16 2. Zdůvodnění rozpočtových opatření investiční prostředky - Usnesením RPK č. 1401/09 ze dne 2. prosince 2009 byl navýšen investiční příspěvek o 400 tis. Kč na nákup speciálního kopírovacího stroje (300 tis. Kč) a na nákup vzácných tisků (100 tis. Kč). Nový závazný ukazatel investičního příspěvku činil v r. 2009: tis. Kč. 3. Vyhodnocení výnosů a nákladů Vyhodnocení výnosů Tržby z prodeje služeb, nebo-li výnosy z vlastní činnosti byly rozepsány ve výši tis. Kč. Tato částka obsahuje čtenářské a manipulační poplatky, tržby za poskytované služby, např. xero, internet, rešerše, repropráce apod. Rozepsaná částka vycházela z úrovně loňského roku. Ve skutečnosti dosáhla částky 1 548,05 tis. Kč, tj. plnění na 119,06 % původně schváleného rozpočtu. Oproti loňské skutečnosti je tato částka vyšší o 213,36 tis. Kč. Ostatní výnosy byly rozepsány ve výši tis. Kč. V průběhu roku obdržela SVK PK dar od Plzeňského Prazdroje ve výši 70 tis. Kč na záchranu dvou ohrožených bohemikálních starých tisků v rámci programu Prazdroj lidem společnosti Plzeňský Prazdroj a dále v částce 107,71 tis. Kč bylo poskytnuto pojistné plnění z pojistné události havárie střechy objektu depozitáře na Borech. Skutečná celková výše ostatních výnosů dosáhla částky 1 268,54 tis. Kč, a proto byl v závěru roku upraven rozpočet navýšením vlastních výnosů o 200 tis. Kč a k tomu úměrné zvýšení nákladů ve stejné výši. Smluvní pokuty a penále dosáhly částky 856,55 tis. Kč. Ve srovnání s loňskou skutečností jsou o 479,16 tis. Kč nižší. Příspěvek na provoz SVK PK pro rok 2009 byl schválen ve výši tis. Kč. Během roku byl upraven o účelové dotace a granty na částku tis. Kč. - viz příloha č. 1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů. Celkem výnosy za rok 2009 dosáhly částky ,38 tis. Kč, tj. plnění na 104,54 % schváleného rozpočtu a 99,94 % upraveného rozpočtu. V absolutní hodnotě se jedná o překročení výnosů o 2 298,38 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu. Vyhodnocení nákladů Do položky spotřeba materiálu se zahrnuje jak nákup knižního fondu, tak i ostatní spotřebované nákupy. Na nákup KF byla vyčleněna částka tis. Kč, z této částky bylo rozepsáno na nákup knih, časopisů, učebních pomůcek a hudebnin celkem tis. Kč, zbytek byl určen na předplatné časopisů (580 tis. Kč). V důsledku dosažených úspor při hospodaření v organizaci bylo možno tuto položku v průběhu roku významně navýšit. Na nákup KF bylo ve skutečnosti vyčerpáno celkem 3 548,90 tis. Kč, tj. 117,90 % rozpočtu. Na nákup KF stále chybí prostředky na pokrytí ztráty povinného výtisku. Tento problém nebyl dosud uspokojivě vyřešen a projevuje se nepříznivě v rozpočtu SVK PK, ale především přímo ve fyzickém doplňování KF. Ostatní spotřebované nákupy dosáhly výše 2 111,97 tis. Kč. Spotřeba energie byla rozepsána ve výši tis. Kč. Ve skutečnosti tato položka dosáhla výše 3 113,51 tis. Kč, tj. 94,06 % čerpání upraveného rozpočtu. Vliv na výši čerpání měly sice aktuální ceny energií, ale v důsledku nespuštění plného provozu v nově rekonstruovaném areálu depozitáře Bory 2 a v důsledku změny topného média v hlavní budově bylo čerpání nižší, než jaké bylo původně plánováno. 14

17 Položka na opravy a udržování byla rozpočtována v původní částce tis. Kč, po úpravách rozpočtu dosáhla výše tis. Kč. Skutečná výše všech oprav činila 1 514,19 tis. Kč, tj. 97,25 % upraveného rozpočtu. Největší část oprav je soustředěna v hlavní budově ve Smetanových sadech, nemalou částkou se podílí i opravy depozitářů na Borech. Služby byly rozepsány ve výši tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny o prostředky z programu VISK a částečně o prostředky na jiné účelové dotace. Upraveny byly na částku tis. Kč. Ve skutečnosti bylo na služby vynaloženo 4 773,35 tis. Kč, tj. 98,85 % z rozpočtu roku. Zde se každoročně projevuje vliv zvýšení cen za ostrahu, vazby knih a časopisů a údržby software ALEPH500 a tím se tyto náklady neustále zvyšují. Přibližně stejně finančních prostředků jako v loňském roce bylo vynaloženo na cestovné, celkem bylo použito 113,20 tis. Kč. Osobní náklady byly rozepsány ve výši tis. Kč a v průběhu roku byly upravovány o účelově přidělené prostředky na mzdy (VISK a granty) na částku tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši ,02 tis. Kč, tj. čerpání na 97,31 % z rozpočtu roku. Viz bod 5. Rozbor čerpání mzdových prostředků. Daně a poplatky v roce 2009 byly hrazeny ve výši 42,68 tis. Kč (94,84 % rozpočtu) a v průběhu roku 2009 nebyla tato položka upravována. Jiné ostatní náklady byly rozepsány ve výši 196 tis. Kč. V průběhu roku nebyly rovněž upraveny. Ve skutečnosti dosáhly výše 177,18 tis. Kč. Odpisy byly počátkem roku rozepsány ve výši tis. Kč. Odpisový plán byl schválen RPK ve výši 4 320,23 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly odpisy výše 4 435,33 tis. Kč, tj. 102,66 % z rozpočtu roku. Vyšší částka na odpisy se projevila z důvodu přeřazení části majetku na základě doporučení externího finančního auditora. Celkové náklady za rok 2009 dosáhly výše ,78 tis. Kč, tj. plnění na 99,91 %. V absolutní hodnotě se jedná o nevyčerpání celkových nákladů ve vztahu k upravenému rozpočtu ve výši 48,22 tis. Kč. U celkových nákladů byl rozpočet v průběhu roku navýšen o tis. Kč. 4. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování činnosti SVK PK SVK PK v roce 2009 získala účelové prostředky na veřejné informační služby knihoven VISK ze státního rozpočtu (konkrétně MK ČR) a to v celkové výši 569 tis. Kč. Dále SVK PK získala finanční prostředky od MK ČR Knihovna 21. století (v celkové výši 88 tis. Kč) a z GA ČR (na výzkum a zpracování rukopisů SVK PK II: 175 tis. Kč) viz bod 6 Účelově získané prostředky. Na financování běžného provozu SVK PK se státní rozpočet nepodílel. 5. Rozbor čerpání mzdových prostředků Mzdové náklady byly schváleny v celkové výši tis. Kč, z toho ostatní osobní náklady (dále OON) ve výši 800 tis. Kč. V průběhu roku bylo možno v souladu s nařízením vlády zvyšovat mzdové prostředky o účelově přidělené prostředky na mzdy z programů VISK a ostatních grantů. Tímto navyšováním hodnota mzdových nákladů mohla dosáhnout až do výše tis. Kč. Skutečná výše čerpání však dosáhla částky ,87 tis. Kč. Rozdíl oproti skutečnosti činil 276,13 tis. Kč (skutečně vyplaceno upravený rozpočet). V tom upravený rozpočet na platy zaměstnanců činil tis. Kč, skutečně vyplaceno bylo ,64 tis. Kč. OON byly vyplaceny ve výši 873,23 tis. Kč, upravený rozpočet OON činil tis. Kč. Mzdové náklady a odvody z mezd významně ovlivňují celkové náklady organizace. Průměrná základní mzda v roce 2009 dosáhla výše ,- Kč. Zákonné odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění, zákonné sociální náklady) rovněž významně ovlivňují výši rozpočtu, a to částkou 8 295,15 tis. Kč. 15

18 6. Granty a účelově získané prostředky za rok 2009 Název projektu Požadavek Vlastní prostředky Náklady projektu, poskytovatel na dotaci (finanční spoluúčast) celkem Kurzy informační gramotnosti VISK 2 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Nákup nových titulů zvukových dokumentů na doplnění KF Knihovny pro nevidomé Knihovna 21. století Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Harmonizace lokálních autorit SVK PK s národními autoritami NK ČR - VISK 9 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Digitální zpřístupnění Plzeňských listů, Plzeň a oprava přístroje Canon NP Printer 980 za účelem poskytování papírových kopií mikrofilmů lokálních periodik - VISK 6 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Ochrana starých tisků ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje Knihovna 21. století Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Rekatalogizace fondu seriálů SVK PK a jeho zpřístupnění na Internetu VISK 5 Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Jeden jazyk naše heslo buď V. Revolučnost a nerevolučnost v české povaze (sborník) Knihovna 21. století Poskytovatel MK ČR ,- Kč ,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Realizace projektu Digitalizace a zpřístupnění historických plánů města Plzeň Poskytovatel Plzeň, statutární město 9 800,- Kč 4 261,- Kč ,- Kč získáno 9 800,- Kč 16

19 Výzkum a zpracování rukopisů SVK PK II Poskytovatel Grantová agentura České republiky ,- Kč 0,- Kč ,- Kč získáno ,- Kč Dotace na výkon RF knihoven v Plzeňském kraji na rok 2009 Poskytovatel Plzeňský kraj získáno ,- Kč Dotace na odstranění havarijního stavu střech na budovách 16 a 17 Poskytovatel Plzeňský kraj získáno ,- Kč Program Prazdroj lidem restaurování dvou ohrožených bohemikálních starých tisků Poskytovatel Plzeňský Prazdroj, a.s. získáno ,- Kč Celkem účelově získáno ,- Kč Všechny přidělené dotace ze státního rozpočtu a od ostatních subjektů byly zcela vyčerpány a vyúčtování bylo provedeno dle zaslaných pokynů jednotlivých poskytovatelů. Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na odstranění havárie střechy byla vyčerpána ve výši ,- Kč, vratka části nevyčerpaného příspěvku ve výši ,- Kč byla převedena dne na účet zřizovatele. Rovněž bylo dne zasláno finanční vypořádání se státním rozpočtem za r a finanční vypořádání se zřizovatelem dle vyhlášky MF č. 52/2008 Sb. a dle pokynů ekonomického odboru Krajského úřadu PK. V polovině roku 2009 obdržela SVK PK ve výši ,- Kč účelově určenou dotaci na navýšení mzdových prostředků. Na základě usnesení RPK č. 1449/09 ze dne byl zřizovatelem nařízen odvod této částky ve výši tis. Kč do rozpočtu Plzeňského kraje. Částka byla odvedena v plné výši před koncem roku. 7. Výdaje nebo náklady účelově určené na financování reprodukce majetku, z toho ISPROFIN SVK PK v roce 2009 neměla žádnou investiční akci zařazenou v ISPROFIN. Na investice byly SVK PK přiděleny dotace z rozpočtu Plzeňského kraje a dále použity prostředky vlastního investičního fondu. 8. Přehled o čerpání finančních prostředků na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie V roce 2009 SVK PK nečerpala finanční prostředky z těchto programů. 17

20 9. Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu Za rok 2009 bude do rezervního fondu převedeno ,48 Kč po schválení zřizovatelem. Během roku 2009 byl rezervní fond použit dle 30 zákona 250/2000 Sb., v platném znění k rozvoji další činnosti (na úhradu nákladů energií a úhradu za nákup KF). 10. Přehled hospodářských činností SVK PK nevykonává žádnou vedlejší hospodářskou činnost (viz zřizovací listina organizace). Dle dodatku č. 5 zřizovací listiny bude vedlejší hospodářská činnost organizace vykonávána od Hospodářský výsledek V roce 2008 dosáhla SVK PK zlepšeného výsledku hospodaření, a to ve výši 6 563,93 Kč. Po schválení zřizovatelem rozdělila SVK PK hospodářský výsledek do fondů následovně: - rezervní fond 4 563,93 Kč - fond odměn 2 000,- Kč. V roce 2009 dosáhla SVK PK zlepšeného výsledku hospodaření, a to ve výši ,48 Kč (celkové náklady činily ,13 Kč a celkové výnosy dosáhly výše ,61 Kč). SVK PK navrhuje převod zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu dle 30 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. h) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb SVK PK, které využívají výsledky jeho práce SVK PK je univerzální veřejnou knihovnou a poskytuje své služby všem zájemcům ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon. Knihovní řád definuje na základě jakých dokumentů se může zájemce o služby registrovat v knihovně a jaká pravidla ve vztahu k půjčeným dokumentům musí dodržovat. Knihovna je oprávněna stanovit další podmínky k zpřístupnění jednotlivých druhů dokumentů jako jsou například staré a cenné tisky, vázané ročníky periodik apod. V každém případě však veškeré dokumenty si může uživatel půjčit formou prezenční výpůjčky. Uživatelé služeb SVK PK jsou v podstatné míře studující středních a vysokých škol (dle šetření v závěru roku 2009 činí tato skupina cca 42 % registrovaných čtenářů). Dále služeb knihovny využívá odborná veřejnost, badatelé, vědečtí pracovníci základního i aplikovaného výzkumu, lékaři, středoškolští a vysokoškolští pedagogové, lékaři, technici, právníci, drobní podnikatelé, profesionální hudebníci, studující uměleckých škol a široká veřejnost města Plzně i regionu. Uživateli služeb jsou rovněž zahraniční studenti především medicínských oborů. Knihovna zabezpečuje služby diferencovaného charakteru na speciálním pracovišti - v Knihovně pro nevidomé. Pracoviště slouží nevidomým uživatelům Plzeňského kraje a je vybaveno odpovídajícími technickými prostředky včetně internetu. V rámci meziknihovních služeb zprostředkuje knihovna výpůjčky četným uživatelům z ČR i zahraničí. Knihovna je metodickým a poradenským centrem pro knihovny plzeňského regionu. 18

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje

Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Koncepce podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje Zpracovaly: PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová PhDr. Anna Matoušková Praha 16.srpna 2005 Strana 1 (celkem 32) Úvod Významnou součástí infrastruktury

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV

Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Martin Svoboda, Jan Bayer: Výzkumný záměr MSM 000010001 jako součást vícezdrojového zajištění informačních zdrojů pro VaV Výchozí podmínky V letech 1996 1999 kulminoval neutěšený stav v doplňování knihovních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění...

1. Obsah... 3. 2. Základní údaje... 5. 3. Vedení organizace... 6. 4. Slovo generálního ředitele organizace... 7. 5. Organizační členění... Výročníí zpráva organiizace Správa a údržba siillniic Pllzeňského krajje, přííspěvková organiizace za rok 2013 V Plzni dne 28.3.2014 Ing. Stanislav Liška 2 1. Obsah 1. Obsah... 3 2. Základní údaje... 5

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více