Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006"

Transkript

1 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member of the Donors Forum of the Czech Republic Association of Foundations and the SKOK association

2

3 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové The Committee of Good Will Olga Havel Foundation

4

5 Poslání nadace pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. Cíle Nadace slouží především k podpoře sociálních a zdravotně sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti. Podporuje občanská sdružení a charitativní instituce, které poskytují sociální služby opuštěným a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům a ženám v tísni, seniorům, lidem s následky nemocí a úrazů, pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich i v těžké chvíli umírání. Realizuje vlastní programy podpory vzdělávání dětí sociálně či zdravotně znevýhodněných a spolu s partnery organizuje léčebné, preventivní a ozdravné pobyty dětí se zdravotními problémy. Každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové člověku, který se přes své zdravotní postižení angažuje pro druhé. Připojuje se k nestátním neziskovým organizacím při jejich úsilí o zvýšení kvality sociálních a zdravotně sociálních služeb a dodržování lidských práv ve smyslu Listiny 5

6 [ P O S L Á N Í A C Í L E ] základních lidských práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, Evropské sociální charty a dalších dokumentů, k jejichž naplňování se náš stát zavázal. O nadaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové založila paní Olga, první manželka presidenta České republiky ( ) počátkem roku 1990 v duchu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Charty 77. Výbor se zavázal působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí. Dále napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení. A konečně podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty. V roce 1992 založila paní Olga Nadaci Olgy Havlové. Jako její zakladatelka dbala na odborné posuzování žádostí a sledování účelného využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy se nadace řídí dodnes. Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byla nadace zapsána v nadačním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 69 dne 14. prosince Výše nadačního jmění ke dni činí , Kč. Mission of the Foundation To help people who, because of health or social disadvantages, are not able to participate in society or cannot care for themselves without other people s assistance. Through its activities, the Foundation aims to foster spiritual values, education, and the protection of human rights and generally acknowledged humanitarian values. The Foundation s Goals The Foundation s primary objective is to support social and healthcare services that help people at risk of social exclusion claim their dignified place in society. The Foundation provides support primarily to civic associations and charities that provide social services for abandoned and disabled children, the homeless, women in need, seniors, and people recovering from illness and injuries, 6

7 [ M I S S I O N A N D G O A L S ] as well as to organisations which help alleviate suffering during illness and provide support during the trying moments of one s final days. The Foundation also runs its own programmes in support of education for children who are disadvantaged for social or health reasons; together with its partners, it organises preventative and therapeutic stays for children suffering from poor health. Every year, the Foundation presents the annual Olga Havel Award to a person who, despite his or her disability, is engaged in helping others. The Foundation collaborates with other NGOs in efforts to enhance the quality of social and healthcare services and ensure the observation of human rights as defined by the Charter of Human Rights and Freedoms, the Convention on the Rights of the Child, the European Social Charter and other international documents to which the Czech Republic is a signatory. About the Foundation The Committee of Good Will was founded in early 1990 by Olga Havlová ( ), the first wife of the president of the Czech Republic, in the spirit of the Charter 77 Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted. The mission of The Committee was to appeal to society s moral conscience and to point out shortcomings in the state s social policy and in the work of social, healthcare, educational and other institutions. It also provided, as much as it could, organisational and financial assistance if no other organisation or facility could offer assistance, and worked to support and nurture newly emerging humanitarian projects. In 1992 Olga Havlová established the Olga Havel Foundation. As its founder, she made sure that all applications were professionally assessed, that grants were properly monitored to ensure the effective use of resources, that assistance was provided promptly, and that the Foundation nurtured its contacts with both donors and beneficiaries. These are the principles that the Foundation has heeded to this day. In accordance with Act No. 227/1997 on foundations and endowment funds, the Foundation is registered in the Foundation Register administered by the Municipal Court in Prague, section N, file 69, dated 14 December As at 31 December 2006, the Foundation s registered capital amounted to CZK 65,115,000. 7

8 [ O B S A H ] Poslání a cíle nadace 5 Slovo předsedkyně Dany Němcové 10 Kalendář roku Jak žádat nadaci o příspěvek 28 Programy Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové přehled za rok 2006: Zdravotnictví 30 Programy sociální a humanitární 34 Podpora vzdělávání 46 Podpora a ochrana lidských práv 50 Cena Olgy Havlové Sesterské organizace v zahraničí 54 Malá statistika 56 Dědictví 58 Poděkování dárcům a sponzorům 59 Zvláštní poděkování 70 Zpráva o hospodaření 74 Roční závěrka 76 Zpráva auditora 79 Nadační příspěvky Kč a vyšší 80 Základní data o nadaci 84 8

9 [ C O N T E N T S ] The Foundation s mission and goals 6 A word from President Dana Němcová 11 Events in How to apply for Foundation grants 29 Programmes of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation in 2006: Healthcare 31 Social and humanitarian programmes 35 Programmes supporting education 47 Programmes promoting and protecting human rights Olga Havel Award 51 Sister organisations abroad 55 Statistics 57 Inheritances 58 Thanks to our donors and sponsors 59 Special thanks 71 Statement of financial activities 75 Financial statement 76 Auditor s report 79 Foundation grants amounting to and exceeding 10,000 CZK 81 Basic information about the Foundation 85 9

10 v Á Ž E N Í P Ř Á T E L É! Jako každoročně, když čtu výroční zprávu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, musím na paní Olgu vděčně vzpomínat! Jak s bystrou samozřejmostí zasadila stromek, v jehož větvích již mnohé ptactvo našlo útočiště i svá hnízda. Jak obvod letokruhů objímá každým rokem větší prostor a nasazuje další výhonky dobré vůle a jejích plodů. Děkuji Vám všem, kteří pěstujete strom lidské vzájemnosti, bez něhož by tu na světě bylo mnohem pustěji! Omlouvám se za své metafory a nepochybuji, že radostí a uspokojením Vás naplní střízlivá řeč skutků, o kterých Vám podáváme tuto zprávu. Vaše Dana Němcová předsedkyně Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Praha, v únoru

11 d E A R F R I E N D S, This year, as every year when I read the annual report of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation, I think back gratefully on the memory of Olga Havlová! How she, so perceptively and matter-of-factly, planted the tree whose branches have sheltered many different birds and given them a place to built their nests. How, each year, it adds another circle of growth rings and sends out additional shoots of good will to bear fruit. I would like to thank all those who have nurtured this tree of community, without which our world would be a much more barren place! I apologise for my use of metaphor and am sure that the straightforward description of deeds contained in this report will fill you with joy and satisfaction. Yours, Dana Němcová President of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation Prague, February

12 k A L E N D Á Ř leden Členka správní rady Jaroslava Moserová oslavila 76. narozeniny. Milena Černá a Eva Kvasničková navštívily Sluneční domov pro děti s poruchami chování. Eva Kvasničková a Ludmila Šamšulová se zúčastnily slavnostního otevření chráněného bytu pro klienty domu na půli cesty DOM v Praze 8. VDV přivítal dobrovolnou pracovnici paní Zahrádkovou. V souvislosti s veřejnou sbírkou Senior jsme v tisku vyhlásili literární soutěž pro děti a mladé lidi Staří lidé okolo nás. Deset let uplynulo 27. ledna od smrti paní Olgy. Vyšly články v denním tisku a časopisech, Český rozhlas vysílal relaci o jejím životě, na hrob jsme položili květiny. MUDr. Růžena Tichá, zakladatelka Dětského centra 90 v Olomouci Topolanech byla Americkým Životopisným Institutem jmenována Ženou roku 2006 a významnou ženou 21. století. Ve věci restrikčních opatření vůči osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům v zákonu o sociálních službách jednala Milena Černá v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR. V Londýně zemřela ve věku 95 let Lady Luisa Abrahams, rozená Kramerová, podporovatelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Byla nositelkou mnoha vyznamenání, též zlaté medaile za službu ČR. VDV vyhlásil výběrové řízení na rozdělení výnosu nadačního jmění z prostředků NIF za rok únor V únoru každý den ráno četla D. Němcová ve vysílání Českého rozhlasu z knížky Matka Tereza s Danou Němcovou. Rada vlády pro NNO uspořádala v Lichtenštejnském paláci mezinárodní konferenci o sociální ekonomice. Velvyslanec Spojených států pozval zástupce NNO do rezidence na počest nástupu kulturního atašé Michaela Feldmana. Fórum dárců uspořádalo seminář o vzorové výroční zprávě nadací. V rámci projektu Stop sociálnímu vyloučení Milena Černá prezentovala Sociální vyloučení začíná v dětství na semináři MEPCO. Na MPSV se konalo setkání členů komise pro sociální začleňování. Milena Černá přednesla příspěvek na téma sítě NNO v České republice a v Evropě na krajské konferenci v Hradci Králové. SKOK spolu s lotyšskou pobočkou EPHA uspořádal v Praze seminář o vytváření sítí organizací podporujících veřejné zdraví. VDV navštívil major van Harst z holandské centrály Armády spásy. 12

13 e V E N T S I N january Board member Jaroslava Moserová celebrated her 76th birthday. Milena Černá and Eva Kvasničková visited the Sluneční domov home for children with behavioural disorders. Eva Kvasničková and Ludmila Šamšulová participated in the opening ceremony for protected housing for clients of the DOM halfway house in Prague 8. The Committee of Good Will welcomed a new volunteer, Ms Zahrádková. We alerted the press regarding our writing contest Old People Around Us, held as part of the Senior public collection. On 27 January, we marked the tenth anniversary of Olga Havlová s passing. Articles were published in newspapers and magazines, Czech Radio broadcast a report on her life and we laid flowers on her grave. MUDr. Růžena Tichá, founder of the Dětské centrum 90 (90 Children s Centre) in Olomouc-Topolany, was named 2006 Woman of the Year and noteworthy woman of the 21st century by the American Biography Institute. Milena Černá participated in discussions of restrictions related to persons with limited legal capacity in the act on social services, held at the Chamber of Deputies and Senate of the Czech Republic. Lady Luisa Abrahams, née Kramerová, a supporter of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation, died in London at age 95. Lady Abrahams was the recipient of many awards, including the Gold Medal for Services to the Czech Republic. The Committee of Good Will announced a tender for the allocation of earnings from the Foundation s assets from NIF interest for february Every morning in February, D. Němcová read selections from her book Mother Teresa with Dana Němcová on Czech Radio. The Governmental Council for NGOs organised an international conference on socially conscious economics, held at the Liechtenstein Palace. The ambassador of the United States invited NGO representatives to his residence to welcome the new American cultural attaché, Michael Feldman. The Donors Forum held a seminar on model annual reports for foundations. As part of the Stop social exclusion project, Milena Černá presented a talk at the MEPCO seminar on Social exclusion begins in childhood. The Ministry of Social Affairs hosted a meeting of members of the commission for social inclusion. 13

14 [ K A L E N D Á Ř ] březen Ve VDV se konalo zasedání poradního sboru Fondu vzdělání. Náš nový auditor Ing. M. Michálek zahájil ve VDV audit účetnictví. Na Úřadu vlády se konalo jednání oborových sdružení z oblasti sociální k Národnímu rozvojovému plánu. VDV navštívil Jeremy Smith s anketou týkající se účasti veřejnosti při tvorbě dokumentů EU. V Domově Sue Ryder se konala výroční schůze SKOK. Kresba Jaroslavy Moserové Drawing by Jaroslava Moserová Dne zemřela v Praze Jaroslava Moserová. Žena obdařená mnoha talenty pracovala jako lékařka v popáleninovém centru Fakultní nemocnice, byla diplomatkou, političkou, překladatelkou, spisovatelkou, ilustrátorkou, klavíristkou a autorkou divadelních a rozhlasových her. V letech byla členkou správní rady VDV. Zúčastnili jsme se jejího pohřbu. Rada vlády pro NNO uspořádala školení k programu Analýza dotační politiky vlády ČR. Dne 30. března se v Emauzích konala konference o potravinové pomoci, na níž vystoupila Milena Černá s příspěvkem Chudoba a lidská důstojnost. Současně byla otevřena Potravinová banka ČR a České centrum potravinových bank. duben Ve spolupráci s VDV Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů vyhlásila pro rok 2006 akci na rozdělení prázdninových poukazů na pobyty dětí z dětských domovů v Chorvatsku. Dne jsme se zúčastnili benefičního koncertu Kvarteta Norbert v Rudolfinu ve prospěch občanského sdružení Cesta domů. Humanitární organizace ADRA věnovala VDV fotografii rybářské lodi, poskytnuté při odstraňování následků tsunami na Srí Lance, která na počest zakladatelské činnosti v sociálních službách České republiky nese jméno VDV Olga Havlová. Ve VDV proběhlo natáčení televizního filmu Předčasná úmrtí Olga Havlová. Správní rada VDV na svém zasedání rozdělila částku na sociální projekty NNO z výnosu NIF. 14

15 [ E V E N T S ] At a regional conference in Hradec Králové, Milena Černá gave a lecture on NGO networks in the Czech Republic and in Europe. SKOK and the Latvian branch of EPHA organised a seminar in Prague on the topic of establishing organisational networks for the support of public health. The Committee of Good Will was visited by Major van Harst from the Dutch headquarters of the Salvation Army. march The Committee of Good Will hosted a meeting of the Education Fund s advisory board. Our new auditor Ing. M. Michálek began an audit of The Committee of Good Will s accounts. The Office of the Government of the Czech Republic held a meeting of professional social service associations on the National Development Plan. The Committee of Good Will was visited by Jeremy Smith with a survey on public participation in the creation of EU documents. The annual meeting of SKOK was held at the Sue Ryder Home. On 24 March 2006 Jaroslava Moserová passed away in Prague. In addition to working as a doctor at the burn centre of the University Hospital, this multi-talented woman was also a diplomat, politician, translator, author, illustrator, pianist and author of theatre and radio plays. From 1997 to 2006 she was a member of the board of The Committee of Good Will. We attended her funeral. The Governmental Council for NGOs organised a workshop on the Analysis of the Grant Policy of the Government of the Czech Republic. On 30 March, a conference was held at Emauzy on food aid. Milena Černá presented a lecture on Poverty and human dignity. Simultaneously, the Food Bank of the Czech Republic and the Czech Centre of Food Banks were opened. april Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, in cooperation with The Committee of Good Will, announced the start of distribution of 2006 holiday vouchers to Croatia for children from children s homes. On 3 April, we participated in a benefit concert by the Norbert Quartet, held at the Rudolfinum to raise funds for the Cesta domů (The Road Home) civic association. The ADRA humanitarian organisation presented The Committee of Good Will with a photograph, taken while clearing up the aftermath of the tsunami on Sri Lanka, of a fishing vessel named VDV Olga Havlová in honour of the Foundation s pioneering work in Czech social services. The television film A Premature Death Olga Havlová was filmed at The Committee of Good Will. 15

16 [ K A L E N D Á Ř ] květen Ve dnech se v Paláci Akropolis v Praze 3 pod záštitou VDV konal 12. festival integrace Slunce. V Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vystoupila Milena Černá s přednáškou Národní akční plán sociálního začleňování a role neziskového sektoru. Porota Ceny Olgy Havlové rozhodla o udělení Ceny za rok 2006 paní Lence Hegrové z Ligy za práva vozíčkářů v Brně. Udělení Ceny Olgy Havlové se konalo dne 15. května v Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou předsedy Bohuslava Sobotky, který nositelce Ceny udělil Čestnou medaili Senátu PČR. Slavnosti se zúčastnil Václav Havel a další hosté. Ve dnech května se skupina zdravotně postižených dětí z Modrého klíče Děti z Modrého klíče v Berlíně / Group of handicapped children from Modrý klíč in Berlin zúčastnila programu připraveného spolkovou zemí Porýní Vestfálsko a velvyslanectvím ČR v Berlíně. Děti navštívily slavnost Setkání v Xanthenu, pamětihodnosti Kolína nad Rýnem, Porýní a Berlína. Konference českých nadací se konala v Kaiserštejnském paláci v Praze. Zahájila ji Milena Černá, současná předsedkyně výkonného výboru Fóra dárců. Milena Černá se zúčastnila slavnostního zahájení 100. lázeňské sezóny v Jáchymově. Zasedání sociálního výboru Asociace krajů ČR v Brně se zúčastnila Milena Černá. VDV odeslal zprávu o využití výnosů Sasakawa Asthma Fund v roce Druhý kulatý stůl o omezujících prostředcích v ústavní péči uspořádal SKOK v Senátu se senátorkou Filipiovou. červen Za předsednictví Mileny Černé se v PriceWaterhouseCoopers konala valná hromada Asociace nadací. Ve spolupráci s VZP byla zahájena sezóna ozdravných pobytů pro děti s onkologickými, neurologoickými a srdečními onemocněními ve Velice. Milena Černá školila o sociálních službách a standardech jejich kvality zaměstnance Armády spásy. V Hrzánském paláci v Praze proběhlo zasedání Rady vlády pro NNO, které hodnotilo součinnost jednotlivých resortů s oborovými NNO. 16

17 [ E V E N T S ] The Board of Directors of The Committee of Good Will allocated CZK 1,250,000 from NIF income for NGO social projects. may From 15 to 21 May, Prague s Palace Akropolis hosted the 12 th Slunce (Sun) festival of integration, held under the auspices of The Committee of Good Will. Milena Černá appeared before the Institute for Postgraduate Healthcare Education with a lecture on the National Action Plan for Social Integration and the role of the non-profit sector. The Olga Havel Award jury decided to present the award for 2006 to Ms Lenka Hegrová of Brno s League for the Rights of Wheelchair Users. The Olga Havel Award ceremony took place on 15 May at the Senate of the Czech Republic under the auspices of Senate chairman Bohuslav Sobotka, who presented the award recipient with an Honorary Medal of the Senate. The ceremony was attended by Václav Havel and other guests. From 19 to 26 May, a group of handicapped children from Modrý klíč (Blue Key) participated in a programme organised by the German federal state of North-Rhine Westphalia and the Czech embassy in Berlin. The children attended the Meeting celebration in Xanthen, and went sightseeing in Cologne, the Rhineland and Berlin. A conference of Czech foundations was held at the Kaiserstein Palace in Prague. The conference was inaugurated by Milena Černá, the current chairperson of the executive committee of the Donors Forum. Milena Černá attended the ceremonial inauguration of the 100th spa season in Jáchymov. Milena Černá attended a meeting of the social committee of the Association of Regions in Brno. The Committee of Good Will sent a report on the use of interest from the Sasakawa Asthma Fund in The second roundtable on the use of restraints in institutional care was held by SKOK at the Senate with senator Filipiová. june Under the presidency of Milena Černá, the general assembly of the Association of Foundations was held at PriceWaterhouseCoopers. In collaboration with the VZP health insurance company, we launched the 2006 season of recuperative holiday stays in Velika for children with oncological, neurological and cardiac illnesses. Milena Černá led a workshop on social services and quality standards for employees of the Salvation Army. Prague s Hrzánský Palace hosted a meeting of the Governmental Council for NGOs, at which the cooperation of the various ministries with professional NGOs was evaluated. 17

18 [ K A L E N D Á Ř ] SKOK uspořádal výjezdní zasedání Výkonného výboru spojenou s návštěvou chráněného bydlení pro dospělé s mentálním postižením a Komunitního centra Kokořínska o. s. Zahrada v Nebuželích u Mělníka. K 15. červnu obeslalo literární soutěž Staří lidé okolo nás 99 soutěžících se 111 příspěvky. Milena Černá se v rámci italsko-slovenskočeského projektu Equal zúčastnila setkání v Piešťanech. Navštívila též Detské mestečko největší slovenský dětský domov ve Zlatovcích u Trenčína. Za evropský celospolečenský dialog byl název konference, kterou v Praze pořádaly organizace Křesťan a práce a EZA. Milena Černá přednášela o roli NNO při přípravě Národního akčního plánu sociálního začleňování na kursu NAPSI v ČR pro lékaře a zdravotnické pracovníky v IPVZ. SKOK ve spolupráci s Novým Prostorem uspořádal kulatý stůl o sociální ekonomice po česku v sociální firmě sdružení Fokus Praha, Jůnův statek v Sedlci u Líbeznice. První soutěže žáků zvláštních škol v plážovém volejbalu v rámci společného programu Plážování s olympionikem ČSOB Asset Managementu a VDV se odehrály 29. května ve sportovní hale na Pankráci. červenec Ve VDV se konala schůzka výkonného výboru SKOK k projektu Antidiskriminace. Dne 11. července 2006 oslavili staří i noví příznivci narozeniny a jmeniny Olgy Havlové v klubu Koníček v Lucerně. V prostorách PriceWaterhouseCoopers v Praze se konalo setkání Národní sítě organizací zabývajících se sociálním podnikáním. Porota Literární soutěže Staří lidé okolo nás posoudila 111 příspěvků dětí a mladých lidí do 26 let a zaslala do VDV svá hodnocení. srpen Dana Němcová se zúčastnila tradičního semináře na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují, který se letos věnoval tématu Ženy za komunismu. Dne 8. srpna se pan Heinz Fennekold, čestný člen správní rady VDV, stal honorárním konzulem ČR v Dortmundu. Do VDV nastoupila paní Pavla Kovářová na místo asistentky ředitelky. Milena Černá a Irena Kobylková navštívily příjemce nadačního příspěvku z NIF, občanské sdružení Cílo v Chomutově azylový dům pro rodiny a dům na půli cesty Nikolas. VDV navštívily zástupkyně nadací a nadačních fondů v záležitosti spolupráce s naší nadací: Regina Hope Medical Program, který již několik let pořádá The Kristyna M. Driehaus Foundation v Chicagu a Nadační fond Erudicon, který nabízí projekt pro nadané děti. Milena Černá navštívila náměstka ministra práce a sociálních věcí Miroslava Sajdu ve věci sociálního začleňování a mainstreamingu sociálního začleňování. 18

19 [ E V E N T S ] SKOK organised a travelling meeting of the executive committee, which included a visit to protected housing for adults with mental handicaps in Nebužely near Mělník, a project of the association of Kokořínska municipalities and the Zahrada community centre. By 15 June, 99 contestants had sent 111 entries to the Old People Around Us competition. Milena Černá participated in a meeting in Piešťany held as part of an Italian-Slovak- Czech Equal project. She also visited the Children s Town in Zlatovce by Trenčín, the largest Slovak children s home. The organisations Křesťan a práce (Christian and Work) and the European Centre for Workers Questions organised a conference in Prague entitled Towards a Europe-wide dialogue. At a course at the Institute for Postgraduate Healthcare Education with the title NAPSI in the Czech Republic, Milena Černá gave a lecture for doctors and healthcare workers on the role of NGOs in the preparation of the National Action Plan for Social Inclusion. SKOK and Nový Prostor organised a roundtable on Social Economics in the Czech Republic, held at Fokus Praha s Jůnův statek (Jůnův farm) in Sedlec by Líbeznice. The first competition in beach volleyball for pupils from special schools was held on 29 May at the Pankrác sports hall as part of the Beach Fun with an Olympic Star programme organised by ČSOB Asset Management and The Committee of Good Will. july A meeting of the executive committee of SKOK on the topic of the Antidiscrimination project took place at The Committee of Good Will. On 11 July 2006, old and new supporters celebrated the birthday and name day of Olga Havlová at the Koníček club in the Lucerna palace. A meeting of the National Network of Organisations Focusing on Social Entrepreneurship was held at PriceWaterhouseCoopers in Prague. The jury of the Old People Around Us literary competition judged the 111 submissions from children and young people under age 26 and sent its evaluations to The Committee of Good Will. august Dana Němcová attended the seminars traditionally held on Pavlátova louka (Pavláta meadow) near Nové Město nad Metují, which this year focused on the topic Women under communism. On 8 August, honorary board member Mr Heinz Fennekold was named honorary consul of the Czech Republic in Dortmund. Ms Pavla Kovářová began her duties as assistant to the director of The Committee of Good Will. 19

20 [ K A L E N D Á Ř ] SKOK a NROS podepsaly v rámci programu Transition Facility smlouvu o projektu Od paragrafů k lidem na sledování dopadů nového zákona o sociálních službách po září Speciální škola Slunce Stochov oslavila 15. výročí založení. Jean Luc a Marcela Bideau navštívili Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. Dne 6. září se v TOP HOTELu konalo slavnostní vyhlášení vítězů literární soutěže Staří lidé okolo nás. První místa mezi 99 účastníky zaujali (podle abecedního pořádku) Jiří Boudal z Hrdějovic (21), Anna Doležalová z Prahy 4 (11), Tereza Hejdová z Nového Strašecí (19) a Žaneta Zemanová z Brna (14). Při příležitosti vyhlášení nejkrásnějších návrhů hodinek uspořádala společnost distribuující hodinky Flik Flak s podporou Nadace Olgy Havlové zábavné odpoledne pro děti z dětských domovů v pražském Lanovém centru Proud. Ve VDV se konalo zasedání poradního sboru Fondu vzdělání. Ludmila Šamšulová nastoupila mateřskou dovolenou. Milena Černá se zúčastnila transnacionálního setkání partnerů z Itálie, Slovenska a ČR v Římě na téma Kompetence v sociální práci. Nadace VIA pod záštitou velvyslance USA vyznamenala společný projekt Fond vzdělání ČSOB a VDV. Následovala relace v Českém rozhlase 2 rozhovor na téma Host do domu o Fondu vzdělání. Dne 26. září 2006 Milena Černá uváděla konferenci pořádanou SKOK k novému zákonu o sociálních službách. Konference k novému zákonu o sociálních službách Dne 27. září se M. Černá účastnila konference o veřejné prospěšnosti v Bratislavě. Dne 28. září navštívila s Danou Němcovou seminář o pronásledování církví za minulého režimu, který pořádalo sdružení Opus bonum v Praze. říjen SKOK ve spolupráci s Novým Prostorem uspořádal kulatý stůl o sociální ekonomice po česku v sociální firmě Gerlich Odry ve Slezsku. Dana Němcová a Milena Černá se na pozvání bývalého presidenta ČR Václava Havla zúčastnily oslav jeho 70. narozenin. 20

21 [ E V E N T S ] Milena Černá and Irena Kobylková visited a recipient of NIF grants the Cílo civic association in Chomutov with its family shelter and Nikolas halfway house. The Committee of Good Will was visited by representatives of foundations and endowment funds in relation to possible collaboration with our Foundation: the Regina Hope Medical Program, which has for several years been organised by the Kristyna M. Driehaus Foundation in Chicago, and the Erudicon Endowment Fund, which offers a project for talented children. Milena Černá visited Miroslav Sajda, deputy to the Minister for Social Affairs responsible for social integration and mainstreaming of social integration. As part of the Transition Facility programme, SKOK and NROS signed a contract for the From paragraphs to people project for tracking the impacts of the new social services law which came into effect on 1 January September The Slunce Stochov special school celebrated the 15th anniversary of its founding. Jean Luc and Marcela Bideau visited The Committee of Good Will Olga Havel Foundation. On 6 September the ceremonial announcement of the winner of the Old People Around Us literary competition was held at the Top Hotel in Prague. From 99 participants, first place was awarded to (in alphabetical order) Jiří Boudal of Hrdějovice (21), Anna Doležalová of Prague 4 (11), Tereza Hejdová of Nové Strašecí (19) and Žaneta Zemanová of Brno (14). On the occasion of the announcement of the most beautiful watch designs, the Flik Flak watch distributor and the Olga Havel Foundation organised an entertaining afternoon for children from children s homes at the Proud climbing centre in Prague. The Committee of Good Will hosted a meeting of the Education Fund s advisory board. Ludmila Šamšulová left on maternity leave. Milena Černá attended an international meeting on the topic of Competency in social work, held in Rome with partners from Italy, Slovakia and the Czech Republic. The Via Foundation, under the auspices of the ambassador of the United States, officially honoured the Education Fund project jointly run by ČSOB and The Committee of Good Will. This was followed by a programme on Czech Radio 2 an interview on the Host do domu ( A guest into the home ) show on the topic of the Education Fund. On 26 September 2006, Milena Černá inaugurated a conference organised by SKOK in relation to the new social services law. On 27 September M. Černá attended a conference on public charity held in Bratislava. On 28 September she and Dana Němcová visited a seminar on the persecution of churches 21

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012 Mission of the Volunteer center in Ústí nad Labem Civic Association Volunteer Center creates and provides professional background for volunteers

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LVI Sešit 7 Červenec 2000 O B S A H Část normativní - Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association

TIMUC. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association TIMUC Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Constitution of Association, non-profit making organization TIMUC, o. p.

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic ENAR SHADOW REPORT Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal The Czech Centre for

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více