Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006"

Transkript

1 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member of the Donors Forum of the Czech Republic Association of Foundations and the SKOK association

2

3 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové The Committee of Good Will Olga Havel Foundation

4

5 Poslání nadace pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. Cíle Nadace slouží především k podpoře sociálních a zdravotně sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti. Podporuje občanská sdružení a charitativní instituce, které poskytují sociální služby opuštěným a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům a ženám v tísni, seniorům, lidem s následky nemocí a úrazů, pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich i v těžké chvíli umírání. Realizuje vlastní programy podpory vzdělávání dětí sociálně či zdravotně znevýhodněných a spolu s partnery organizuje léčebné, preventivní a ozdravné pobyty dětí se zdravotními problémy. Každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové člověku, který se přes své zdravotní postižení angažuje pro druhé. Připojuje se k nestátním neziskovým organizacím při jejich úsilí o zvýšení kvality sociálních a zdravotně sociálních služeb a dodržování lidských práv ve smyslu Listiny 5

6 [ P O S L Á N Í A C Í L E ] základních lidských práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, Evropské sociální charty a dalších dokumentů, k jejichž naplňování se náš stát zavázal. O nadaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové založila paní Olga, první manželka presidenta České republiky ( ) počátkem roku 1990 v duchu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Charty 77. Výbor se zavázal působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí. Dále napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení. A konečně podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty. V roce 1992 založila paní Olga Nadaci Olgy Havlové. Jako její zakladatelka dbala na odborné posuzování žádostí a sledování účelného využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy se nadace řídí dodnes. Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byla nadace zapsána v nadačním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 69 dne 14. prosince Výše nadačního jmění ke dni činí , Kč. Mission of the Foundation To help people who, because of health or social disadvantages, are not able to participate in society or cannot care for themselves without other people s assistance. Through its activities, the Foundation aims to foster spiritual values, education, and the protection of human rights and generally acknowledged humanitarian values. The Foundation s Goals The Foundation s primary objective is to support social and healthcare services that help people at risk of social exclusion claim their dignified place in society. The Foundation provides support primarily to civic associations and charities that provide social services for abandoned and disabled children, the homeless, women in need, seniors, and people recovering from illness and injuries, 6

7 [ M I S S I O N A N D G O A L S ] as well as to organisations which help alleviate suffering during illness and provide support during the trying moments of one s final days. The Foundation also runs its own programmes in support of education for children who are disadvantaged for social or health reasons; together with its partners, it organises preventative and therapeutic stays for children suffering from poor health. Every year, the Foundation presents the annual Olga Havel Award to a person who, despite his or her disability, is engaged in helping others. The Foundation collaborates with other NGOs in efforts to enhance the quality of social and healthcare services and ensure the observation of human rights as defined by the Charter of Human Rights and Freedoms, the Convention on the Rights of the Child, the European Social Charter and other international documents to which the Czech Republic is a signatory. About the Foundation The Committee of Good Will was founded in early 1990 by Olga Havlová ( ), the first wife of the president of the Czech Republic, in the spirit of the Charter 77 Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted. The mission of The Committee was to appeal to society s moral conscience and to point out shortcomings in the state s social policy and in the work of social, healthcare, educational and other institutions. It also provided, as much as it could, organisational and financial assistance if no other organisation or facility could offer assistance, and worked to support and nurture newly emerging humanitarian projects. In 1992 Olga Havlová established the Olga Havel Foundation. As its founder, she made sure that all applications were professionally assessed, that grants were properly monitored to ensure the effective use of resources, that assistance was provided promptly, and that the Foundation nurtured its contacts with both donors and beneficiaries. These are the principles that the Foundation has heeded to this day. In accordance with Act No. 227/1997 on foundations and endowment funds, the Foundation is registered in the Foundation Register administered by the Municipal Court in Prague, section N, file 69, dated 14 December As at 31 December 2006, the Foundation s registered capital amounted to CZK 65,115,000. 7

8 [ O B S A H ] Poslání a cíle nadace 5 Slovo předsedkyně Dany Němcové 10 Kalendář roku Jak žádat nadaci o příspěvek 28 Programy Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové přehled za rok 2006: Zdravotnictví 30 Programy sociální a humanitární 34 Podpora vzdělávání 46 Podpora a ochrana lidských práv 50 Cena Olgy Havlové Sesterské organizace v zahraničí 54 Malá statistika 56 Dědictví 58 Poděkování dárcům a sponzorům 59 Zvláštní poděkování 70 Zpráva o hospodaření 74 Roční závěrka 76 Zpráva auditora 79 Nadační příspěvky Kč a vyšší 80 Základní data o nadaci 84 8

9 [ C O N T E N T S ] The Foundation s mission and goals 6 A word from President Dana Němcová 11 Events in How to apply for Foundation grants 29 Programmes of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation in 2006: Healthcare 31 Social and humanitarian programmes 35 Programmes supporting education 47 Programmes promoting and protecting human rights Olga Havel Award 51 Sister organisations abroad 55 Statistics 57 Inheritances 58 Thanks to our donors and sponsors 59 Special thanks 71 Statement of financial activities 75 Financial statement 76 Auditor s report 79 Foundation grants amounting to and exceeding 10,000 CZK 81 Basic information about the Foundation 85 9

10 v Á Ž E N Í P Ř Á T E L É! Jako každoročně, když čtu výroční zprávu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, musím na paní Olgu vděčně vzpomínat! Jak s bystrou samozřejmostí zasadila stromek, v jehož větvích již mnohé ptactvo našlo útočiště i svá hnízda. Jak obvod letokruhů objímá každým rokem větší prostor a nasazuje další výhonky dobré vůle a jejích plodů. Děkuji Vám všem, kteří pěstujete strom lidské vzájemnosti, bez něhož by tu na světě bylo mnohem pustěji! Omlouvám se za své metafory a nepochybuji, že radostí a uspokojením Vás naplní střízlivá řeč skutků, o kterých Vám podáváme tuto zprávu. Vaše Dana Němcová předsedkyně Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Praha, v únoru

11 d E A R F R I E N D S, This year, as every year when I read the annual report of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation, I think back gratefully on the memory of Olga Havlová! How she, so perceptively and matter-of-factly, planted the tree whose branches have sheltered many different birds and given them a place to built their nests. How, each year, it adds another circle of growth rings and sends out additional shoots of good will to bear fruit. I would like to thank all those who have nurtured this tree of community, without which our world would be a much more barren place! I apologise for my use of metaphor and am sure that the straightforward description of deeds contained in this report will fill you with joy and satisfaction. Yours, Dana Němcová President of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation Prague, February

12 k A L E N D Á Ř leden Členka správní rady Jaroslava Moserová oslavila 76. narozeniny. Milena Černá a Eva Kvasničková navštívily Sluneční domov pro děti s poruchami chování. Eva Kvasničková a Ludmila Šamšulová se zúčastnily slavnostního otevření chráněného bytu pro klienty domu na půli cesty DOM v Praze 8. VDV přivítal dobrovolnou pracovnici paní Zahrádkovou. V souvislosti s veřejnou sbírkou Senior jsme v tisku vyhlásili literární soutěž pro děti a mladé lidi Staří lidé okolo nás. Deset let uplynulo 27. ledna od smrti paní Olgy. Vyšly články v denním tisku a časopisech, Český rozhlas vysílal relaci o jejím životě, na hrob jsme položili květiny. MUDr. Růžena Tichá, zakladatelka Dětského centra 90 v Olomouci Topolanech byla Americkým Životopisným Institutem jmenována Ženou roku 2006 a významnou ženou 21. století. Ve věci restrikčních opatření vůči osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům v zákonu o sociálních službách jednala Milena Černá v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR. V Londýně zemřela ve věku 95 let Lady Luisa Abrahams, rozená Kramerová, podporovatelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Byla nositelkou mnoha vyznamenání, též zlaté medaile za službu ČR. VDV vyhlásil výběrové řízení na rozdělení výnosu nadačního jmění z prostředků NIF za rok únor V únoru každý den ráno četla D. Němcová ve vysílání Českého rozhlasu z knížky Matka Tereza s Danou Němcovou. Rada vlády pro NNO uspořádala v Lichtenštejnském paláci mezinárodní konferenci o sociální ekonomice. Velvyslanec Spojených států pozval zástupce NNO do rezidence na počest nástupu kulturního atašé Michaela Feldmana. Fórum dárců uspořádalo seminář o vzorové výroční zprávě nadací. V rámci projektu Stop sociálnímu vyloučení Milena Černá prezentovala Sociální vyloučení začíná v dětství na semináři MEPCO. Na MPSV se konalo setkání členů komise pro sociální začleňování. Milena Černá přednesla příspěvek na téma sítě NNO v České republice a v Evropě na krajské konferenci v Hradci Králové. SKOK spolu s lotyšskou pobočkou EPHA uspořádal v Praze seminář o vytváření sítí organizací podporujících veřejné zdraví. VDV navštívil major van Harst z holandské centrály Armády spásy. 12

13 e V E N T S I N january Board member Jaroslava Moserová celebrated her 76th birthday. Milena Černá and Eva Kvasničková visited the Sluneční domov home for children with behavioural disorders. Eva Kvasničková and Ludmila Šamšulová participated in the opening ceremony for protected housing for clients of the DOM halfway house in Prague 8. The Committee of Good Will welcomed a new volunteer, Ms Zahrádková. We alerted the press regarding our writing contest Old People Around Us, held as part of the Senior public collection. On 27 January, we marked the tenth anniversary of Olga Havlová s passing. Articles were published in newspapers and magazines, Czech Radio broadcast a report on her life and we laid flowers on her grave. MUDr. Růžena Tichá, founder of the Dětské centrum 90 (90 Children s Centre) in Olomouc-Topolany, was named 2006 Woman of the Year and noteworthy woman of the 21st century by the American Biography Institute. Milena Černá participated in discussions of restrictions related to persons with limited legal capacity in the act on social services, held at the Chamber of Deputies and Senate of the Czech Republic. Lady Luisa Abrahams, née Kramerová, a supporter of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation, died in London at age 95. Lady Abrahams was the recipient of many awards, including the Gold Medal for Services to the Czech Republic. The Committee of Good Will announced a tender for the allocation of earnings from the Foundation s assets from NIF interest for february Every morning in February, D. Němcová read selections from her book Mother Teresa with Dana Němcová on Czech Radio. The Governmental Council for NGOs organised an international conference on socially conscious economics, held at the Liechtenstein Palace. The ambassador of the United States invited NGO representatives to his residence to welcome the new American cultural attaché, Michael Feldman. The Donors Forum held a seminar on model annual reports for foundations. As part of the Stop social exclusion project, Milena Černá presented a talk at the MEPCO seminar on Social exclusion begins in childhood. The Ministry of Social Affairs hosted a meeting of members of the commission for social inclusion. 13

14 [ K A L E N D Á Ř ] březen Ve VDV se konalo zasedání poradního sboru Fondu vzdělání. Náš nový auditor Ing. M. Michálek zahájil ve VDV audit účetnictví. Na Úřadu vlády se konalo jednání oborových sdružení z oblasti sociální k Národnímu rozvojovému plánu. VDV navštívil Jeremy Smith s anketou týkající se účasti veřejnosti při tvorbě dokumentů EU. V Domově Sue Ryder se konala výroční schůze SKOK. Kresba Jaroslavy Moserové Drawing by Jaroslava Moserová Dne zemřela v Praze Jaroslava Moserová. Žena obdařená mnoha talenty pracovala jako lékařka v popáleninovém centru Fakultní nemocnice, byla diplomatkou, političkou, překladatelkou, spisovatelkou, ilustrátorkou, klavíristkou a autorkou divadelních a rozhlasových her. V letech byla členkou správní rady VDV. Zúčastnili jsme se jejího pohřbu. Rada vlády pro NNO uspořádala školení k programu Analýza dotační politiky vlády ČR. Dne 30. března se v Emauzích konala konference o potravinové pomoci, na níž vystoupila Milena Černá s příspěvkem Chudoba a lidská důstojnost. Současně byla otevřena Potravinová banka ČR a České centrum potravinových bank. duben Ve spolupráci s VDV Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů vyhlásila pro rok 2006 akci na rozdělení prázdninových poukazů na pobyty dětí z dětských domovů v Chorvatsku. Dne jsme se zúčastnili benefičního koncertu Kvarteta Norbert v Rudolfinu ve prospěch občanského sdružení Cesta domů. Humanitární organizace ADRA věnovala VDV fotografii rybářské lodi, poskytnuté při odstraňování následků tsunami na Srí Lance, která na počest zakladatelské činnosti v sociálních službách České republiky nese jméno VDV Olga Havlová. Ve VDV proběhlo natáčení televizního filmu Předčasná úmrtí Olga Havlová. Správní rada VDV na svém zasedání rozdělila částku na sociální projekty NNO z výnosu NIF. 14

15 [ E V E N T S ] At a regional conference in Hradec Králové, Milena Černá gave a lecture on NGO networks in the Czech Republic and in Europe. SKOK and the Latvian branch of EPHA organised a seminar in Prague on the topic of establishing organisational networks for the support of public health. The Committee of Good Will was visited by Major van Harst from the Dutch headquarters of the Salvation Army. march The Committee of Good Will hosted a meeting of the Education Fund s advisory board. Our new auditor Ing. M. Michálek began an audit of The Committee of Good Will s accounts. The Office of the Government of the Czech Republic held a meeting of professional social service associations on the National Development Plan. The Committee of Good Will was visited by Jeremy Smith with a survey on public participation in the creation of EU documents. The annual meeting of SKOK was held at the Sue Ryder Home. On 24 March 2006 Jaroslava Moserová passed away in Prague. In addition to working as a doctor at the burn centre of the University Hospital, this multi-talented woman was also a diplomat, politician, translator, author, illustrator, pianist and author of theatre and radio plays. From 1997 to 2006 she was a member of the board of The Committee of Good Will. We attended her funeral. The Governmental Council for NGOs organised a workshop on the Analysis of the Grant Policy of the Government of the Czech Republic. On 30 March, a conference was held at Emauzy on food aid. Milena Černá presented a lecture on Poverty and human dignity. Simultaneously, the Food Bank of the Czech Republic and the Czech Centre of Food Banks were opened. april Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, in cooperation with The Committee of Good Will, announced the start of distribution of 2006 holiday vouchers to Croatia for children from children s homes. On 3 April, we participated in a benefit concert by the Norbert Quartet, held at the Rudolfinum to raise funds for the Cesta domů (The Road Home) civic association. The ADRA humanitarian organisation presented The Committee of Good Will with a photograph, taken while clearing up the aftermath of the tsunami on Sri Lanka, of a fishing vessel named VDV Olga Havlová in honour of the Foundation s pioneering work in Czech social services. The television film A Premature Death Olga Havlová was filmed at The Committee of Good Will. 15

16 [ K A L E N D Á Ř ] květen Ve dnech se v Paláci Akropolis v Praze 3 pod záštitou VDV konal 12. festival integrace Slunce. V Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vystoupila Milena Černá s přednáškou Národní akční plán sociálního začleňování a role neziskového sektoru. Porota Ceny Olgy Havlové rozhodla o udělení Ceny za rok 2006 paní Lence Hegrové z Ligy za práva vozíčkářů v Brně. Udělení Ceny Olgy Havlové se konalo dne 15. května v Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou předsedy Bohuslava Sobotky, který nositelce Ceny udělil Čestnou medaili Senátu PČR. Slavnosti se zúčastnil Václav Havel a další hosté. Ve dnech května se skupina zdravotně postižených dětí z Modrého klíče Děti z Modrého klíče v Berlíně / Group of handicapped children from Modrý klíč in Berlin zúčastnila programu připraveného spolkovou zemí Porýní Vestfálsko a velvyslanectvím ČR v Berlíně. Děti navštívily slavnost Setkání v Xanthenu, pamětihodnosti Kolína nad Rýnem, Porýní a Berlína. Konference českých nadací se konala v Kaiserštejnském paláci v Praze. Zahájila ji Milena Černá, současná předsedkyně výkonného výboru Fóra dárců. Milena Černá se zúčastnila slavnostního zahájení 100. lázeňské sezóny v Jáchymově. Zasedání sociálního výboru Asociace krajů ČR v Brně se zúčastnila Milena Černá. VDV odeslal zprávu o využití výnosů Sasakawa Asthma Fund v roce Druhý kulatý stůl o omezujících prostředcích v ústavní péči uspořádal SKOK v Senátu se senátorkou Filipiovou. červen Za předsednictví Mileny Černé se v PriceWaterhouseCoopers konala valná hromada Asociace nadací. Ve spolupráci s VZP byla zahájena sezóna ozdravných pobytů pro děti s onkologickými, neurologoickými a srdečními onemocněními ve Velice. Milena Černá školila o sociálních službách a standardech jejich kvality zaměstnance Armády spásy. V Hrzánském paláci v Praze proběhlo zasedání Rady vlády pro NNO, které hodnotilo součinnost jednotlivých resortů s oborovými NNO. 16

17 [ E V E N T S ] The Board of Directors of The Committee of Good Will allocated CZK 1,250,000 from NIF income for NGO social projects. may From 15 to 21 May, Prague s Palace Akropolis hosted the 12 th Slunce (Sun) festival of integration, held under the auspices of The Committee of Good Will. Milena Černá appeared before the Institute for Postgraduate Healthcare Education with a lecture on the National Action Plan for Social Integration and the role of the non-profit sector. The Olga Havel Award jury decided to present the award for 2006 to Ms Lenka Hegrová of Brno s League for the Rights of Wheelchair Users. The Olga Havel Award ceremony took place on 15 May at the Senate of the Czech Republic under the auspices of Senate chairman Bohuslav Sobotka, who presented the award recipient with an Honorary Medal of the Senate. The ceremony was attended by Václav Havel and other guests. From 19 to 26 May, a group of handicapped children from Modrý klíč (Blue Key) participated in a programme organised by the German federal state of North-Rhine Westphalia and the Czech embassy in Berlin. The children attended the Meeting celebration in Xanthen, and went sightseeing in Cologne, the Rhineland and Berlin. A conference of Czech foundations was held at the Kaiserstein Palace in Prague. The conference was inaugurated by Milena Černá, the current chairperson of the executive committee of the Donors Forum. Milena Černá attended the ceremonial inauguration of the 100th spa season in Jáchymov. Milena Černá attended a meeting of the social committee of the Association of Regions in Brno. The Committee of Good Will sent a report on the use of interest from the Sasakawa Asthma Fund in The second roundtable on the use of restraints in institutional care was held by SKOK at the Senate with senator Filipiová. june Under the presidency of Milena Černá, the general assembly of the Association of Foundations was held at PriceWaterhouseCoopers. In collaboration with the VZP health insurance company, we launched the 2006 season of recuperative holiday stays in Velika for children with oncological, neurological and cardiac illnesses. Milena Černá led a workshop on social services and quality standards for employees of the Salvation Army. Prague s Hrzánský Palace hosted a meeting of the Governmental Council for NGOs, at which the cooperation of the various ministries with professional NGOs was evaluated. 17

18 [ K A L E N D Á Ř ] SKOK uspořádal výjezdní zasedání Výkonného výboru spojenou s návštěvou chráněného bydlení pro dospělé s mentálním postižením a Komunitního centra Kokořínska o. s. Zahrada v Nebuželích u Mělníka. K 15. červnu obeslalo literární soutěž Staří lidé okolo nás 99 soutěžících se 111 příspěvky. Milena Černá se v rámci italsko-slovenskočeského projektu Equal zúčastnila setkání v Piešťanech. Navštívila též Detské mestečko největší slovenský dětský domov ve Zlatovcích u Trenčína. Za evropský celospolečenský dialog byl název konference, kterou v Praze pořádaly organizace Křesťan a práce a EZA. Milena Černá přednášela o roli NNO při přípravě Národního akčního plánu sociálního začleňování na kursu NAPSI v ČR pro lékaře a zdravotnické pracovníky v IPVZ. SKOK ve spolupráci s Novým Prostorem uspořádal kulatý stůl o sociální ekonomice po česku v sociální firmě sdružení Fokus Praha, Jůnův statek v Sedlci u Líbeznice. První soutěže žáků zvláštních škol v plážovém volejbalu v rámci společného programu Plážování s olympionikem ČSOB Asset Managementu a VDV se odehrály 29. května ve sportovní hale na Pankráci. červenec Ve VDV se konala schůzka výkonného výboru SKOK k projektu Antidiskriminace. Dne 11. července 2006 oslavili staří i noví příznivci narozeniny a jmeniny Olgy Havlové v klubu Koníček v Lucerně. V prostorách PriceWaterhouseCoopers v Praze se konalo setkání Národní sítě organizací zabývajících se sociálním podnikáním. Porota Literární soutěže Staří lidé okolo nás posoudila 111 příspěvků dětí a mladých lidí do 26 let a zaslala do VDV svá hodnocení. srpen Dana Němcová se zúčastnila tradičního semináře na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují, který se letos věnoval tématu Ženy za komunismu. Dne 8. srpna se pan Heinz Fennekold, čestný člen správní rady VDV, stal honorárním konzulem ČR v Dortmundu. Do VDV nastoupila paní Pavla Kovářová na místo asistentky ředitelky. Milena Černá a Irena Kobylková navštívily příjemce nadačního příspěvku z NIF, občanské sdružení Cílo v Chomutově azylový dům pro rodiny a dům na půli cesty Nikolas. VDV navštívily zástupkyně nadací a nadačních fondů v záležitosti spolupráce s naší nadací: Regina Hope Medical Program, který již několik let pořádá The Kristyna M. Driehaus Foundation v Chicagu a Nadační fond Erudicon, který nabízí projekt pro nadané děti. Milena Černá navštívila náměstka ministra práce a sociálních věcí Miroslava Sajdu ve věci sociálního začleňování a mainstreamingu sociálního začleňování. 18

19 [ E V E N T S ] SKOK organised a travelling meeting of the executive committee, which included a visit to protected housing for adults with mental handicaps in Nebužely near Mělník, a project of the association of Kokořínska municipalities and the Zahrada community centre. By 15 June, 99 contestants had sent 111 entries to the Old People Around Us competition. Milena Černá participated in a meeting in Piešťany held as part of an Italian-Slovak- Czech Equal project. She also visited the Children s Town in Zlatovce by Trenčín, the largest Slovak children s home. The organisations Křesťan a práce (Christian and Work) and the European Centre for Workers Questions organised a conference in Prague entitled Towards a Europe-wide dialogue. At a course at the Institute for Postgraduate Healthcare Education with the title NAPSI in the Czech Republic, Milena Černá gave a lecture for doctors and healthcare workers on the role of NGOs in the preparation of the National Action Plan for Social Inclusion. SKOK and Nový Prostor organised a roundtable on Social Economics in the Czech Republic, held at Fokus Praha s Jůnův statek (Jůnův farm) in Sedlec by Líbeznice. The first competition in beach volleyball for pupils from special schools was held on 29 May at the Pankrác sports hall as part of the Beach Fun with an Olympic Star programme organised by ČSOB Asset Management and The Committee of Good Will. july A meeting of the executive committee of SKOK on the topic of the Antidiscrimination project took place at The Committee of Good Will. On 11 July 2006, old and new supporters celebrated the birthday and name day of Olga Havlová at the Koníček club in the Lucerna palace. A meeting of the National Network of Organisations Focusing on Social Entrepreneurship was held at PriceWaterhouseCoopers in Prague. The jury of the Old People Around Us literary competition judged the 111 submissions from children and young people under age 26 and sent its evaluations to The Committee of Good Will. august Dana Němcová attended the seminars traditionally held on Pavlátova louka (Pavláta meadow) near Nové Město nad Metují, which this year focused on the topic Women under communism. On 8 August, honorary board member Mr Heinz Fennekold was named honorary consul of the Czech Republic in Dortmund. Ms Pavla Kovářová began her duties as assistant to the director of The Committee of Good Will. 19

20 [ K A L E N D Á Ř ] SKOK a NROS podepsaly v rámci programu Transition Facility smlouvu o projektu Od paragrafů k lidem na sledování dopadů nového zákona o sociálních službách po září Speciální škola Slunce Stochov oslavila 15. výročí založení. Jean Luc a Marcela Bideau navštívili Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. Dne 6. září se v TOP HOTELu konalo slavnostní vyhlášení vítězů literární soutěže Staří lidé okolo nás. První místa mezi 99 účastníky zaujali (podle abecedního pořádku) Jiří Boudal z Hrdějovic (21), Anna Doležalová z Prahy 4 (11), Tereza Hejdová z Nového Strašecí (19) a Žaneta Zemanová z Brna (14). Při příležitosti vyhlášení nejkrásnějších návrhů hodinek uspořádala společnost distribuující hodinky Flik Flak s podporou Nadace Olgy Havlové zábavné odpoledne pro děti z dětských domovů v pražském Lanovém centru Proud. Ve VDV se konalo zasedání poradního sboru Fondu vzdělání. Ludmila Šamšulová nastoupila mateřskou dovolenou. Milena Černá se zúčastnila transnacionálního setkání partnerů z Itálie, Slovenska a ČR v Římě na téma Kompetence v sociální práci. Nadace VIA pod záštitou velvyslance USA vyznamenala společný projekt Fond vzdělání ČSOB a VDV. Následovala relace v Českém rozhlase 2 rozhovor na téma Host do domu o Fondu vzdělání. Dne 26. září 2006 Milena Černá uváděla konferenci pořádanou SKOK k novému zákonu o sociálních službách. Konference k novému zákonu o sociálních službách Dne 27. září se M. Černá účastnila konference o veřejné prospěšnosti v Bratislavě. Dne 28. září navštívila s Danou Němcovou seminář o pronásledování církví za minulého režimu, který pořádalo sdružení Opus bonum v Praze. říjen SKOK ve spolupráci s Novým Prostorem uspořádal kulatý stůl o sociální ekonomice po česku v sociální firmě Gerlich Odry ve Slezsku. Dana Němcová a Milena Černá se na pozvání bývalého presidenta ČR Václava Havla zúčastnily oslav jeho 70. narozenin. 20

21 [ E V E N T S ] Milena Černá and Irena Kobylková visited a recipient of NIF grants the Cílo civic association in Chomutov with its family shelter and Nikolas halfway house. The Committee of Good Will was visited by representatives of foundations and endowment funds in relation to possible collaboration with our Foundation: the Regina Hope Medical Program, which has for several years been organised by the Kristyna M. Driehaus Foundation in Chicago, and the Erudicon Endowment Fund, which offers a project for talented children. Milena Černá visited Miroslav Sajda, deputy to the Minister for Social Affairs responsible for social integration and mainstreaming of social integration. As part of the Transition Facility programme, SKOK and NROS signed a contract for the From paragraphs to people project for tracking the impacts of the new social services law which came into effect on 1 January September The Slunce Stochov special school celebrated the 15th anniversary of its founding. Jean Luc and Marcela Bideau visited The Committee of Good Will Olga Havel Foundation. On 6 September the ceremonial announcement of the winner of the Old People Around Us literary competition was held at the Top Hotel in Prague. From 99 participants, first place was awarded to (in alphabetical order) Jiří Boudal of Hrdějovice (21), Anna Doležalová of Prague 4 (11), Tereza Hejdová of Nové Strašecí (19) and Žaneta Zemanová of Brno (14). On the occasion of the announcement of the most beautiful watch designs, the Flik Flak watch distributor and the Olga Havel Foundation organised an entertaining afternoon for children from children s homes at the Proud climbing centre in Prague. The Committee of Good Will hosted a meeting of the Education Fund s advisory board. Ludmila Šamšulová left on maternity leave. Milena Černá attended an international meeting on the topic of Competency in social work, held in Rome with partners from Italy, Slovakia and the Czech Republic. The Via Foundation, under the auspices of the ambassador of the United States, officially honoured the Education Fund project jointly run by ČSOB and The Committee of Good Will. This was followed by a programme on Czech Radio 2 an interview on the Host do domu ( A guest into the home ) show on the topic of the Education Fund. On 26 September 2006, Milena Černá inaugurated a conference organised by SKOK in relation to the new social services law. On 27 September M. Černá attended a conference on public charity held in Bratislava. On 28 September she and Dana Němcová visited a seminar on the persecution of churches 21

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

ANNUAL REPORT THE COMMITTEE OF GOOD WILL OLGA HAVEL FOUNDATION

ANNUAL REPORT THE COMMITTEE OF GOOD WILL OLGA HAVEL FOUNDATION ANNUAL REPORT THE COMMITTEE OF GOOD WILL OLGA HAVEL FOUNDATION The is a member of the Czech Donors Forum Association of Foundations and the SKOK association of non-governmental non-profit organisations

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu

Větné členy a jejich pozice. Význam anglického slovosledu Průběhové budoucí časy Význam anglického slovosledu Říjen 2012 Základní skladebná dvojice 1 Věta je v angličtině tvořena minimálně dvěma členy. Základní skladebná dvojice 2 Věta je v angličtině tvořena

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více