Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006"

Transkript

1 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové je členem Fóra dárců ČR - Asociace nadací a sdružení SKOK The Committee of Good Will Olga Havel Foundation is a member of the Donors Forum of the Czech Republic Association of Foundations and the SKOK association

2

3 Zpráva o činnosti za rok 2006 Annual Report 2006 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové The Committee of Good Will Olga Havel Foundation

4

5 Poslání nadace pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot. Cíle Nadace slouží především k podpoře sociálních a zdravotně sociálních služeb, které pomáhají lidem ohroženým sociálním vyloučením k získání důstojného místa ve společnosti. Podporuje občanská sdružení a charitativní instituce, které poskytují sociální služby opuštěným a zdravotně postiženým dětem, bezdomovcům a ženám v tísni, seniorům, lidem s následky nemocí a úrazů, pomáhají mírnit bolest nemocných a stojí při nich i v těžké chvíli umírání. Realizuje vlastní programy podpory vzdělávání dětí sociálně či zdravotně znevýhodněných a spolu s partnery organizuje léčebné, preventivní a ozdravné pobyty dětí se zdravotními problémy. Každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové člověku, který se přes své zdravotní postižení angažuje pro druhé. Připojuje se k nestátním neziskovým organizacím při jejich úsilí o zvýšení kvality sociálních a zdravotně sociálních služeb a dodržování lidských práv ve smyslu Listiny 5

6 [ P O S L Á N Í A C Í L E ] základních lidských práv a svobod, Úmluvy o právech dítěte, Evropské sociální charty a dalších dokumentů, k jejichž naplňování se náš stát zavázal. O nadaci Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové založila paní Olga, první manželka presidenta České republiky ( ) počátkem roku 1990 v duchu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Charty 77. Výbor se zavázal působit na morální vědomí společnosti, upozorňovat na nedostatky v sociální politice státu a na nedostatky v práci sociálních, zdravotnických, školských a jiných institucí. Dále napomáhat organizačně i finančně podle svých možností v konkrétních případech, kterých se nemůže ujmout žádná jiná organizace nebo zařízení. A konečně podporovat a brát v ochranu nově vznikající humanitární projekty. V roce 1992 založila paní Olga Nadaci Olgy Havlové. Jako její zakladatelka dbala na odborné posuzování žádostí a sledování účelného využití každého nadačního příspěvku, na pohotové poskytování pomoci a udržování kontaktů s dárci i obdarovanými. Těmito principy se nadace řídí dodnes. Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, byla nadace zapsána v nadačním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 69 dne 14. prosince Výše nadačního jmění ke dni činí , Kč. Mission of the Foundation To help people who, because of health or social disadvantages, are not able to participate in society or cannot care for themselves without other people s assistance. Through its activities, the Foundation aims to foster spiritual values, education, and the protection of human rights and generally acknowledged humanitarian values. The Foundation s Goals The Foundation s primary objective is to support social and healthcare services that help people at risk of social exclusion claim their dignified place in society. The Foundation provides support primarily to civic associations and charities that provide social services for abandoned and disabled children, the homeless, women in need, seniors, and people recovering from illness and injuries, 6

7 [ M I S S I O N A N D G O A L S ] as well as to organisations which help alleviate suffering during illness and provide support during the trying moments of one s final days. The Foundation also runs its own programmes in support of education for children who are disadvantaged for social or health reasons; together with its partners, it organises preventative and therapeutic stays for children suffering from poor health. Every year, the Foundation presents the annual Olga Havel Award to a person who, despite his or her disability, is engaged in helping others. The Foundation collaborates with other NGOs in efforts to enhance the quality of social and healthcare services and ensure the observation of human rights as defined by the Charter of Human Rights and Freedoms, the Convention on the Rights of the Child, the European Social Charter and other international documents to which the Czech Republic is a signatory. About the Foundation The Committee of Good Will was founded in early 1990 by Olga Havlová ( ), the first wife of the president of the Czech Republic, in the spirit of the Charter 77 Committee for the Defence of the Unjustly Persecuted. The mission of The Committee was to appeal to society s moral conscience and to point out shortcomings in the state s social policy and in the work of social, healthcare, educational and other institutions. It also provided, as much as it could, organisational and financial assistance if no other organisation or facility could offer assistance, and worked to support and nurture newly emerging humanitarian projects. In 1992 Olga Havlová established the Olga Havel Foundation. As its founder, she made sure that all applications were professionally assessed, that grants were properly monitored to ensure the effective use of resources, that assistance was provided promptly, and that the Foundation nurtured its contacts with both donors and beneficiaries. These are the principles that the Foundation has heeded to this day. In accordance with Act No. 227/1997 on foundations and endowment funds, the Foundation is registered in the Foundation Register administered by the Municipal Court in Prague, section N, file 69, dated 14 December As at 31 December 2006, the Foundation s registered capital amounted to CZK 65,115,000. 7

8 [ O B S A H ] Poslání a cíle nadace 5 Slovo předsedkyně Dany Němcové 10 Kalendář roku Jak žádat nadaci o příspěvek 28 Programy Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové přehled za rok 2006: Zdravotnictví 30 Programy sociální a humanitární 34 Podpora vzdělávání 46 Podpora a ochrana lidských práv 50 Cena Olgy Havlové Sesterské organizace v zahraničí 54 Malá statistika 56 Dědictví 58 Poděkování dárcům a sponzorům 59 Zvláštní poděkování 70 Zpráva o hospodaření 74 Roční závěrka 76 Zpráva auditora 79 Nadační příspěvky Kč a vyšší 80 Základní data o nadaci 84 8

9 [ C O N T E N T S ] The Foundation s mission and goals 6 A word from President Dana Němcová 11 Events in How to apply for Foundation grants 29 Programmes of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation in 2006: Healthcare 31 Social and humanitarian programmes 35 Programmes supporting education 47 Programmes promoting and protecting human rights Olga Havel Award 51 Sister organisations abroad 55 Statistics 57 Inheritances 58 Thanks to our donors and sponsors 59 Special thanks 71 Statement of financial activities 75 Financial statement 76 Auditor s report 79 Foundation grants amounting to and exceeding 10,000 CZK 81 Basic information about the Foundation 85 9

10 v Á Ž E N Í P Ř Á T E L É! Jako každoročně, když čtu výroční zprávu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, musím na paní Olgu vděčně vzpomínat! Jak s bystrou samozřejmostí zasadila stromek, v jehož větvích již mnohé ptactvo našlo útočiště i svá hnízda. Jak obvod letokruhů objímá každým rokem větší prostor a nasazuje další výhonky dobré vůle a jejích plodů. Děkuji Vám všem, kteří pěstujete strom lidské vzájemnosti, bez něhož by tu na světě bylo mnohem pustěji! Omlouvám se za své metafory a nepochybuji, že radostí a uspokojením Vás naplní střízlivá řeč skutků, o kterých Vám podáváme tuto zprávu. Vaše Dana Němcová předsedkyně Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Praha, v únoru

11 d E A R F R I E N D S, This year, as every year when I read the annual report of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation, I think back gratefully on the memory of Olga Havlová! How she, so perceptively and matter-of-factly, planted the tree whose branches have sheltered many different birds and given them a place to built their nests. How, each year, it adds another circle of growth rings and sends out additional shoots of good will to bear fruit. I would like to thank all those who have nurtured this tree of community, without which our world would be a much more barren place! I apologise for my use of metaphor and am sure that the straightforward description of deeds contained in this report will fill you with joy and satisfaction. Yours, Dana Němcová President of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation Prague, February

12 k A L E N D Á Ř leden Členka správní rady Jaroslava Moserová oslavila 76. narozeniny. Milena Černá a Eva Kvasničková navštívily Sluneční domov pro děti s poruchami chování. Eva Kvasničková a Ludmila Šamšulová se zúčastnily slavnostního otevření chráněného bytu pro klienty domu na půli cesty DOM v Praze 8. VDV přivítal dobrovolnou pracovnici paní Zahrádkovou. V souvislosti s veřejnou sbírkou Senior jsme v tisku vyhlásili literární soutěž pro děti a mladé lidi Staří lidé okolo nás. Deset let uplynulo 27. ledna od smrti paní Olgy. Vyšly články v denním tisku a časopisech, Český rozhlas vysílal relaci o jejím životě, na hrob jsme položili květiny. MUDr. Růžena Tichá, zakladatelka Dětského centra 90 v Olomouci Topolanech byla Americkým Životopisným Institutem jmenována Ženou roku 2006 a významnou ženou 21. století. Ve věci restrikčních opatření vůči osobám zbavených způsobilosti k právním úkonům v zákonu o sociálních službách jednala Milena Černá v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR. V Londýně zemřela ve věku 95 let Lady Luisa Abrahams, rozená Kramerová, podporovatelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Byla nositelkou mnoha vyznamenání, též zlaté medaile za službu ČR. VDV vyhlásil výběrové řízení na rozdělení výnosu nadačního jmění z prostředků NIF za rok únor V únoru každý den ráno četla D. Němcová ve vysílání Českého rozhlasu z knížky Matka Tereza s Danou Němcovou. Rada vlády pro NNO uspořádala v Lichtenštejnském paláci mezinárodní konferenci o sociální ekonomice. Velvyslanec Spojených států pozval zástupce NNO do rezidence na počest nástupu kulturního atašé Michaela Feldmana. Fórum dárců uspořádalo seminář o vzorové výroční zprávě nadací. V rámci projektu Stop sociálnímu vyloučení Milena Černá prezentovala Sociální vyloučení začíná v dětství na semináři MEPCO. Na MPSV se konalo setkání členů komise pro sociální začleňování. Milena Černá přednesla příspěvek na téma sítě NNO v České republice a v Evropě na krajské konferenci v Hradci Králové. SKOK spolu s lotyšskou pobočkou EPHA uspořádal v Praze seminář o vytváření sítí organizací podporujících veřejné zdraví. VDV navštívil major van Harst z holandské centrály Armády spásy. 12

13 e V E N T S I N january Board member Jaroslava Moserová celebrated her 76th birthday. Milena Černá and Eva Kvasničková visited the Sluneční domov home for children with behavioural disorders. Eva Kvasničková and Ludmila Šamšulová participated in the opening ceremony for protected housing for clients of the DOM halfway house in Prague 8. The Committee of Good Will welcomed a new volunteer, Ms Zahrádková. We alerted the press regarding our writing contest Old People Around Us, held as part of the Senior public collection. On 27 January, we marked the tenth anniversary of Olga Havlová s passing. Articles were published in newspapers and magazines, Czech Radio broadcast a report on her life and we laid flowers on her grave. MUDr. Růžena Tichá, founder of the Dětské centrum 90 (90 Children s Centre) in Olomouc-Topolany, was named 2006 Woman of the Year and noteworthy woman of the 21st century by the American Biography Institute. Milena Černá participated in discussions of restrictions related to persons with limited legal capacity in the act on social services, held at the Chamber of Deputies and Senate of the Czech Republic. Lady Luisa Abrahams, née Kramerová, a supporter of The Committee of Good Will Olga Havel Foundation, died in London at age 95. Lady Abrahams was the recipient of many awards, including the Gold Medal for Services to the Czech Republic. The Committee of Good Will announced a tender for the allocation of earnings from the Foundation s assets from NIF interest for february Every morning in February, D. Němcová read selections from her book Mother Teresa with Dana Němcová on Czech Radio. The Governmental Council for NGOs organised an international conference on socially conscious economics, held at the Liechtenstein Palace. The ambassador of the United States invited NGO representatives to his residence to welcome the new American cultural attaché, Michael Feldman. The Donors Forum held a seminar on model annual reports for foundations. As part of the Stop social exclusion project, Milena Černá presented a talk at the MEPCO seminar on Social exclusion begins in childhood. The Ministry of Social Affairs hosted a meeting of members of the commission for social inclusion. 13

14 [ K A L E N D Á Ř ] březen Ve VDV se konalo zasedání poradního sboru Fondu vzdělání. Náš nový auditor Ing. M. Michálek zahájil ve VDV audit účetnictví. Na Úřadu vlády se konalo jednání oborových sdružení z oblasti sociální k Národnímu rozvojovému plánu. VDV navštívil Jeremy Smith s anketou týkající se účasti veřejnosti při tvorbě dokumentů EU. V Domově Sue Ryder se konala výroční schůze SKOK. Kresba Jaroslavy Moserové Drawing by Jaroslava Moserová Dne zemřela v Praze Jaroslava Moserová. Žena obdařená mnoha talenty pracovala jako lékařka v popáleninovém centru Fakultní nemocnice, byla diplomatkou, političkou, překladatelkou, spisovatelkou, ilustrátorkou, klavíristkou a autorkou divadelních a rozhlasových her. V letech byla členkou správní rady VDV. Zúčastnili jsme se jejího pohřbu. Rada vlády pro NNO uspořádala školení k programu Analýza dotační politiky vlády ČR. Dne 30. března se v Emauzích konala konference o potravinové pomoci, na níž vystoupila Milena Černá s příspěvkem Chudoba a lidská důstojnost. Současně byla otevřena Potravinová banka ČR a České centrum potravinových bank. duben Ve spolupráci s VDV Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů vyhlásila pro rok 2006 akci na rozdělení prázdninových poukazů na pobyty dětí z dětských domovů v Chorvatsku. Dne jsme se zúčastnili benefičního koncertu Kvarteta Norbert v Rudolfinu ve prospěch občanského sdružení Cesta domů. Humanitární organizace ADRA věnovala VDV fotografii rybářské lodi, poskytnuté při odstraňování následků tsunami na Srí Lance, která na počest zakladatelské činnosti v sociálních službách České republiky nese jméno VDV Olga Havlová. Ve VDV proběhlo natáčení televizního filmu Předčasná úmrtí Olga Havlová. Správní rada VDV na svém zasedání rozdělila částku na sociální projekty NNO z výnosu NIF. 14

15 [ E V E N T S ] At a regional conference in Hradec Králové, Milena Černá gave a lecture on NGO networks in the Czech Republic and in Europe. SKOK and the Latvian branch of EPHA organised a seminar in Prague on the topic of establishing organisational networks for the support of public health. The Committee of Good Will was visited by Major van Harst from the Dutch headquarters of the Salvation Army. march The Committee of Good Will hosted a meeting of the Education Fund s advisory board. Our new auditor Ing. M. Michálek began an audit of The Committee of Good Will s accounts. The Office of the Government of the Czech Republic held a meeting of professional social service associations on the National Development Plan. The Committee of Good Will was visited by Jeremy Smith with a survey on public participation in the creation of EU documents. The annual meeting of SKOK was held at the Sue Ryder Home. On 24 March 2006 Jaroslava Moserová passed away in Prague. In addition to working as a doctor at the burn centre of the University Hospital, this multi-talented woman was also a diplomat, politician, translator, author, illustrator, pianist and author of theatre and radio plays. From 1997 to 2006 she was a member of the board of The Committee of Good Will. We attended her funeral. The Governmental Council for NGOs organised a workshop on the Analysis of the Grant Policy of the Government of the Czech Republic. On 30 March, a conference was held at Emauzy on food aid. Milena Černá presented a lecture on Poverty and human dignity. Simultaneously, the Food Bank of the Czech Republic and the Czech Centre of Food Banks were opened. april Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, in cooperation with The Committee of Good Will, announced the start of distribution of 2006 holiday vouchers to Croatia for children from children s homes. On 3 April, we participated in a benefit concert by the Norbert Quartet, held at the Rudolfinum to raise funds for the Cesta domů (The Road Home) civic association. The ADRA humanitarian organisation presented The Committee of Good Will with a photograph, taken while clearing up the aftermath of the tsunami on Sri Lanka, of a fishing vessel named VDV Olga Havlová in honour of the Foundation s pioneering work in Czech social services. The television film A Premature Death Olga Havlová was filmed at The Committee of Good Will. 15

16 [ K A L E N D Á Ř ] květen Ve dnech se v Paláci Akropolis v Praze 3 pod záštitou VDV konal 12. festival integrace Slunce. V Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví vystoupila Milena Černá s přednáškou Národní akční plán sociálního začleňování a role neziskového sektoru. Porota Ceny Olgy Havlové rozhodla o udělení Ceny za rok 2006 paní Lence Hegrové z Ligy za práva vozíčkářů v Brně. Udělení Ceny Olgy Havlové se konalo dne 15. května v Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou předsedy Bohuslava Sobotky, který nositelce Ceny udělil Čestnou medaili Senátu PČR. Slavnosti se zúčastnil Václav Havel a další hosté. Ve dnech května se skupina zdravotně postižených dětí z Modrého klíče Děti z Modrého klíče v Berlíně / Group of handicapped children from Modrý klíč in Berlin zúčastnila programu připraveného spolkovou zemí Porýní Vestfálsko a velvyslanectvím ČR v Berlíně. Děti navštívily slavnost Setkání v Xanthenu, pamětihodnosti Kolína nad Rýnem, Porýní a Berlína. Konference českých nadací se konala v Kaiserštejnském paláci v Praze. Zahájila ji Milena Černá, současná předsedkyně výkonného výboru Fóra dárců. Milena Černá se zúčastnila slavnostního zahájení 100. lázeňské sezóny v Jáchymově. Zasedání sociálního výboru Asociace krajů ČR v Brně se zúčastnila Milena Černá. VDV odeslal zprávu o využití výnosů Sasakawa Asthma Fund v roce Druhý kulatý stůl o omezujících prostředcích v ústavní péči uspořádal SKOK v Senátu se senátorkou Filipiovou. červen Za předsednictví Mileny Černé se v PriceWaterhouseCoopers konala valná hromada Asociace nadací. Ve spolupráci s VZP byla zahájena sezóna ozdravných pobytů pro děti s onkologickými, neurologoickými a srdečními onemocněními ve Velice. Milena Černá školila o sociálních službách a standardech jejich kvality zaměstnance Armády spásy. V Hrzánském paláci v Praze proběhlo zasedání Rady vlády pro NNO, které hodnotilo součinnost jednotlivých resortů s oborovými NNO. 16

17 [ E V E N T S ] The Board of Directors of The Committee of Good Will allocated CZK 1,250,000 from NIF income for NGO social projects. may From 15 to 21 May, Prague s Palace Akropolis hosted the 12 th Slunce (Sun) festival of integration, held under the auspices of The Committee of Good Will. Milena Černá appeared before the Institute for Postgraduate Healthcare Education with a lecture on the National Action Plan for Social Integration and the role of the non-profit sector. The Olga Havel Award jury decided to present the award for 2006 to Ms Lenka Hegrová of Brno s League for the Rights of Wheelchair Users. The Olga Havel Award ceremony took place on 15 May at the Senate of the Czech Republic under the auspices of Senate chairman Bohuslav Sobotka, who presented the award recipient with an Honorary Medal of the Senate. The ceremony was attended by Václav Havel and other guests. From 19 to 26 May, a group of handicapped children from Modrý klíč (Blue Key) participated in a programme organised by the German federal state of North-Rhine Westphalia and the Czech embassy in Berlin. The children attended the Meeting celebration in Xanthen, and went sightseeing in Cologne, the Rhineland and Berlin. A conference of Czech foundations was held at the Kaiserstein Palace in Prague. The conference was inaugurated by Milena Černá, the current chairperson of the executive committee of the Donors Forum. Milena Černá attended the ceremonial inauguration of the 100th spa season in Jáchymov. Milena Černá attended a meeting of the social committee of the Association of Regions in Brno. The Committee of Good Will sent a report on the use of interest from the Sasakawa Asthma Fund in The second roundtable on the use of restraints in institutional care was held by SKOK at the Senate with senator Filipiová. june Under the presidency of Milena Černá, the general assembly of the Association of Foundations was held at PriceWaterhouseCoopers. In collaboration with the VZP health insurance company, we launched the 2006 season of recuperative holiday stays in Velika for children with oncological, neurological and cardiac illnesses. Milena Černá led a workshop on social services and quality standards for employees of the Salvation Army. Prague s Hrzánský Palace hosted a meeting of the Governmental Council for NGOs, at which the cooperation of the various ministries with professional NGOs was evaluated. 17

18 [ K A L E N D Á Ř ] SKOK uspořádal výjezdní zasedání Výkonného výboru spojenou s návštěvou chráněného bydlení pro dospělé s mentálním postižením a Komunitního centra Kokořínska o. s. Zahrada v Nebuželích u Mělníka. K 15. červnu obeslalo literární soutěž Staří lidé okolo nás 99 soutěžících se 111 příspěvky. Milena Černá se v rámci italsko-slovenskočeského projektu Equal zúčastnila setkání v Piešťanech. Navštívila též Detské mestečko největší slovenský dětský domov ve Zlatovcích u Trenčína. Za evropský celospolečenský dialog byl název konference, kterou v Praze pořádaly organizace Křesťan a práce a EZA. Milena Černá přednášela o roli NNO při přípravě Národního akčního plánu sociálního začleňování na kursu NAPSI v ČR pro lékaře a zdravotnické pracovníky v IPVZ. SKOK ve spolupráci s Novým Prostorem uspořádal kulatý stůl o sociální ekonomice po česku v sociální firmě sdružení Fokus Praha, Jůnův statek v Sedlci u Líbeznice. První soutěže žáků zvláštních škol v plážovém volejbalu v rámci společného programu Plážování s olympionikem ČSOB Asset Managementu a VDV se odehrály 29. května ve sportovní hale na Pankráci. červenec Ve VDV se konala schůzka výkonného výboru SKOK k projektu Antidiskriminace. Dne 11. července 2006 oslavili staří i noví příznivci narozeniny a jmeniny Olgy Havlové v klubu Koníček v Lucerně. V prostorách PriceWaterhouseCoopers v Praze se konalo setkání Národní sítě organizací zabývajících se sociálním podnikáním. Porota Literární soutěže Staří lidé okolo nás posoudila 111 příspěvků dětí a mladých lidí do 26 let a zaslala do VDV svá hodnocení. srpen Dana Němcová se zúčastnila tradičního semináře na Pavlátově louce u Nového Města nad Metují, který se letos věnoval tématu Ženy za komunismu. Dne 8. srpna se pan Heinz Fennekold, čestný člen správní rady VDV, stal honorárním konzulem ČR v Dortmundu. Do VDV nastoupila paní Pavla Kovářová na místo asistentky ředitelky. Milena Černá a Irena Kobylková navštívily příjemce nadačního příspěvku z NIF, občanské sdružení Cílo v Chomutově azylový dům pro rodiny a dům na půli cesty Nikolas. VDV navštívily zástupkyně nadací a nadačních fondů v záležitosti spolupráce s naší nadací: Regina Hope Medical Program, který již několik let pořádá The Kristyna M. Driehaus Foundation v Chicagu a Nadační fond Erudicon, který nabízí projekt pro nadané děti. Milena Černá navštívila náměstka ministra práce a sociálních věcí Miroslava Sajdu ve věci sociálního začleňování a mainstreamingu sociálního začleňování. 18

19 [ E V E N T S ] SKOK organised a travelling meeting of the executive committee, which included a visit to protected housing for adults with mental handicaps in Nebužely near Mělník, a project of the association of Kokořínska municipalities and the Zahrada community centre. By 15 June, 99 contestants had sent 111 entries to the Old People Around Us competition. Milena Černá participated in a meeting in Piešťany held as part of an Italian-Slovak- Czech Equal project. She also visited the Children s Town in Zlatovce by Trenčín, the largest Slovak children s home. The organisations Křesťan a práce (Christian and Work) and the European Centre for Workers Questions organised a conference in Prague entitled Towards a Europe-wide dialogue. At a course at the Institute for Postgraduate Healthcare Education with the title NAPSI in the Czech Republic, Milena Černá gave a lecture for doctors and healthcare workers on the role of NGOs in the preparation of the National Action Plan for Social Inclusion. SKOK and Nový Prostor organised a roundtable on Social Economics in the Czech Republic, held at Fokus Praha s Jůnův statek (Jůnův farm) in Sedlec by Líbeznice. The first competition in beach volleyball for pupils from special schools was held on 29 May at the Pankrác sports hall as part of the Beach Fun with an Olympic Star programme organised by ČSOB Asset Management and The Committee of Good Will. july A meeting of the executive committee of SKOK on the topic of the Antidiscrimination project took place at The Committee of Good Will. On 11 July 2006, old and new supporters celebrated the birthday and name day of Olga Havlová at the Koníček club in the Lucerna palace. A meeting of the National Network of Organisations Focusing on Social Entrepreneurship was held at PriceWaterhouseCoopers in Prague. The jury of the Old People Around Us literary competition judged the 111 submissions from children and young people under age 26 and sent its evaluations to The Committee of Good Will. august Dana Němcová attended the seminars traditionally held on Pavlátova louka (Pavláta meadow) near Nové Město nad Metují, which this year focused on the topic Women under communism. On 8 August, honorary board member Mr Heinz Fennekold was named honorary consul of the Czech Republic in Dortmund. Ms Pavla Kovářová began her duties as assistant to the director of The Committee of Good Will. 19

20 [ K A L E N D Á Ř ] SKOK a NROS podepsaly v rámci programu Transition Facility smlouvu o projektu Od paragrafů k lidem na sledování dopadů nového zákona o sociálních službách po září Speciální škola Slunce Stochov oslavila 15. výročí založení. Jean Luc a Marcela Bideau navštívili Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové. Dne 6. září se v TOP HOTELu konalo slavnostní vyhlášení vítězů literární soutěže Staří lidé okolo nás. První místa mezi 99 účastníky zaujali (podle abecedního pořádku) Jiří Boudal z Hrdějovic (21), Anna Doležalová z Prahy 4 (11), Tereza Hejdová z Nového Strašecí (19) a Žaneta Zemanová z Brna (14). Při příležitosti vyhlášení nejkrásnějších návrhů hodinek uspořádala společnost distribuující hodinky Flik Flak s podporou Nadace Olgy Havlové zábavné odpoledne pro děti z dětských domovů v pražském Lanovém centru Proud. Ve VDV se konalo zasedání poradního sboru Fondu vzdělání. Ludmila Šamšulová nastoupila mateřskou dovolenou. Milena Černá se zúčastnila transnacionálního setkání partnerů z Itálie, Slovenska a ČR v Římě na téma Kompetence v sociální práci. Nadace VIA pod záštitou velvyslance USA vyznamenala společný projekt Fond vzdělání ČSOB a VDV. Následovala relace v Českém rozhlase 2 rozhovor na téma Host do domu o Fondu vzdělání. Dne 26. září 2006 Milena Černá uváděla konferenci pořádanou SKOK k novému zákonu o sociálních službách. Konference k novému zákonu o sociálních službách Dne 27. září se M. Černá účastnila konference o veřejné prospěšnosti v Bratislavě. Dne 28. září navštívila s Danou Němcovou seminář o pronásledování církví za minulého režimu, který pořádalo sdružení Opus bonum v Praze. říjen SKOK ve spolupráci s Novým Prostorem uspořádal kulatý stůl o sociální ekonomice po česku v sociální firmě Gerlich Odry ve Slezsku. Dana Němcová a Milena Černá se na pozvání bývalého presidenta ČR Václava Havla zúčastnily oslav jeho 70. narozenin. 20

21 [ E V E N T S ] Milena Černá and Irena Kobylková visited a recipient of NIF grants the Cílo civic association in Chomutov with its family shelter and Nikolas halfway house. The Committee of Good Will was visited by representatives of foundations and endowment funds in relation to possible collaboration with our Foundation: the Regina Hope Medical Program, which has for several years been organised by the Kristyna M. Driehaus Foundation in Chicago, and the Erudicon Endowment Fund, which offers a project for talented children. Milena Černá visited Miroslav Sajda, deputy to the Minister for Social Affairs responsible for social integration and mainstreaming of social integration. As part of the Transition Facility programme, SKOK and NROS signed a contract for the From paragraphs to people project for tracking the impacts of the new social services law which came into effect on 1 January September The Slunce Stochov special school celebrated the 15th anniversary of its founding. Jean Luc and Marcela Bideau visited The Committee of Good Will Olga Havel Foundation. On 6 September the ceremonial announcement of the winner of the Old People Around Us literary competition was held at the Top Hotel in Prague. From 99 participants, first place was awarded to (in alphabetical order) Jiří Boudal of Hrdějovice (21), Anna Doležalová of Prague 4 (11), Tereza Hejdová of Nové Strašecí (19) and Žaneta Zemanová of Brno (14). On the occasion of the announcement of the most beautiful watch designs, the Flik Flak watch distributor and the Olga Havel Foundation organised an entertaining afternoon for children from children s homes at the Proud climbing centre in Prague. The Committee of Good Will hosted a meeting of the Education Fund s advisory board. Ludmila Šamšulová left on maternity leave. Milena Černá attended an international meeting on the topic of Competency in social work, held in Rome with partners from Italy, Slovakia and the Czech Republic. The Via Foundation, under the auspices of the ambassador of the United States, officially honoured the Education Fund project jointly run by ČSOB and The Committee of Good Will. This was followed by a programme on Czech Radio 2 an interview on the Host do domu ( A guest into the home ) show on the topic of the Education Fund. On 26 September 2006, Milena Černá inaugurated a conference organised by SKOK in relation to the new social services law. On 27 September M. Černá attended a conference on public charity held in Bratislava. On 28 September she and Dana Němcová visited a seminar on the persecution of churches 21

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

+420 261361011 mrkv@ikem.cz MUDr. Lenka Záhlavová + 420 261 362 363 lezh@ikem.cz. Mgr. Irina Kolaříková + 420 261 361 011 irko@ikem.

+420 261361011 mrkv@ikem.cz MUDr. Lenka Záhlavová + 420 261 362 363 lezh@ikem.cz. Mgr. Irina Kolaříková + 420 261 361 011 irko@ikem. 14 21 PRAHA 4 KRČ ČESKÝ REGISTR DÁRCŮ KRVETVORNÝCH BUNĚK Introduction to CSCR Contact address: Annuall Report 21 Czech Stem Cells Registry (CSCR) 1421 Prague 4 Czech Republic + 4226136111, 261362363, 261362

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: ,

... World Heart Day Czech republic ... Quent s.r.o., Benešovská 24, Praha 10, Tel./Fax: , World Heart Day 2009 Czech republic STEP FOR HEALTHY HEART PROJECT The Czech Society of Cardiology playing the umbrella role in order to emphasize credibility and independence of the event both for participants

Více

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web:

ANYPAYER s.r.o. Registration Number: Licensed by, Czech National Bank Web: INDETIFIKAČNÍ FORMULAŘ PRO POLITICKY EXPOVAU OSOBU FORM FOR IDENTIFICATION OF POLITICAL EXPOSED PERSON Formulář: PEO Form: PEP Podle zákona 253/2008 ze zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002:

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: THE CZECH REPUBLIC Residence permits In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: - Povolení k pobytu (Residence permit, uniform sticker affixed to travel document - issued from 1 May 2004

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014

Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Newsletter for the Runners of Good Will n. 5/2014 Committee of Good Will Olga Havel Foundation Dear friends runners of good will, Our support is going on even now during the cold winter times. I would

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík

ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci. Richard Ludvík ANGLIČTINA jedna pět (1. díl) - začátečníci jedno slovo - pět vět Richard Ludvík Text 2016 Richard Ludvík Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2016 1. vydání Lukáš Vik, 2016 1. díl ISBN epub formátu: ISBN

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th

School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th School Segregation of the Roma in the Czech Rep. MIVAL Brno, 2012 March 13 th Aim of the paper: to deal with the tragic fact that in the Czech Republic, about 27% (www.czechtv.cz) - 30% (www.respekt.cz)

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017

CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 presents CZECH U17 INTERNATIONAL 2017 MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR V BADMINTONU KATEGORIE U17 part of BADMINTON EUROPE U17 CIRCUIT 22 nd 24 th September 2017 Český Krumlov Czech Republic Organiser: Sportovní

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více