Makroekonomická stabilita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomická stabilita"

Transkript

1 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Gestor MF Spolugestor Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2015 Obsah, charakteristika projektu Většina vyspělých ekonomik vykazuje v současné době mimořádně vysokou míru zadluženosti. Je proto pochopitelné, že celý rámec fiskální politiky, počínaje institucionálním uspořádáním (např. vytváření nezávislých fiskálních rad, nových fiskálních pravidel) a konče diskrečními zásahy ve formě snižování platů státních zaměstnanců při překročení deficitu, prochází i na mezinárodní úrovni diskusí a zásadními změnami. Fiskální nerovnováhy (deficity a dluh) jsou v některých zemích již dnes přinejmenším nadměrné. Světová hospodářská a finanční krize a následný vývoj obrátily pozornost také k teoretické analýze vztahu příčin a důsledků finančních krizí v souvislosti s otázkou fiskálních nerovnováh. Existující kauzální vztah lze pozorovat zejména ve dvou následujících směrech: nízká disciplinovanost vlád při koncipování a především pak realizaci fiskální politiky vede k vytváření a prohlubování fiskální nerovnováhy a je často jedním ze spouštěcích mechanismů finanční krize (obvykle měnové nebo dluhové); finanční krize (měnová, bankovní, dluhová) pak následně ovlivňuje hospodaření vládního sektoru a vede zpravidla k výrazné akceleraci dlouhodobé fiskální nerovnováhy. V zemích jako je ČR sice momentálně situace není tak vážná, ale očekávané demografické a další dlouhodobé trendy nejsou příznivé. K zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí je třeba podniknout konsolidační kroky, které by však neměly mít negativní dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. Reformy rozpočtového procesu a fiskální konsolidace se v posledních 20 letech odehrály po celé Evropě s větším či menším úspěchem. Reformy veřejných financí (dále jen VF) jsou velice komplikované, protože se odehrávají napříč všemi oblastmi veřejné politiky. Reformy musejí být systematicky provázané, jednorázové dílčí úpravy v jednotlivých oblastech nejsou dostačující. Nejúspěšnější reformátoři VF zavádějí různá opatření víceméně nepřetržitě v dlouhém časovém horizontu (již od 80. let). Samotné reformní úsilí však nemusí být dostačující, důležité je především politické odhodlání dodržovat fiskální disciplínu a zohledňovat při koncipování vládních výdajových politik dlouhodobý horizont. Nejúspěšnější konsolidace VF jsou téměř bez výjimky reakcí na rozsáhlou domácí hospodářskou či/a finanční krizi. Tento projekt si klade za cíl uvést v praxi fiskální opatření, která zlepší hospodaření státu. Přestože veřejné finance v ČR doposud nevykazují extrémní fiskální nerovnováhy, je třeba připomenout rychlou dynamiku růstu dluhu sektoru vládních institucí a skutečnost, že saldo hospodaření vládního sektoru má výrazně strukturální charakter. Opatření zaměřená na snižování deficitu a dluhu sektoru vládních institucí zahrnují jak krátkodobé spíše nárazové politiky, jejichž cílem je rychlé snížení schodku 1

2 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance rozpočtu (privatizace, zmrazení/snižování růstu mezd státních zaměstnanců, zvýšení nepřímých daní), tak zejména strukturální reformy veřejných financí zaměřené na celkovou dlouhodobou fiskální udržitelnost. Cílem pro malou otevřenou českou ekonomiku by mělo být dosažení strukturálně vyrovnaného hospodaření veřejných rozpočtů, které umožní proticyklické fungování fiskálních stabilizátorů. Tento cíl podpoří efektivní fungování numerického fiskálního pravidla. Komplexní reforma veřejných financí obsahuje tři základní prvky: Reforma výdajů vládního sektoru Realizace klíčových strukturálních reforem (zejména zdravotnictví, reforma důchodového systému, restrukturalizace státní správy atd.), které budou založeny na společenském konsensu o objemu veřejných statků poskytovaných vládním sektorem a zároveň neohrozí dlouhodobou udržitelnost systému veřejných financí. Reforma příjmů vládního sektoru Oblast zahrnuje zejména daňovou reformu, která přinese nejen parametrické úpravy daňových sazeb, ale také například zjednodušení daňové soustavy, snížení celkových nákladů práce, rozšíření daňového základu, přesun těžiště od přímých k nepřímým k daním atd. Institucionální změny Jedná se zejména o úpravu stávajícího fiskálního rámce, kterou se zajistí implementace Směrnice EU o požadavcích na fiskální rámce. Předpokladem efektivního fiskálního rámce jsou kvalitní, úplné, konzistentní a včasné datové zdroje (účetnictví a statistika), na jejichž základě lze připravovat realistické makroekonomické a rozpočtové prognózy pro fiskální plánování. Jejich výsledky budou podrobeny pravidelnému, transparentnímu, komplexnímu a nezávislému hodnocení. Součástí fiskálního rámce jsou víceleté výdajové rámce a víceletý rozpočtový výhled. Obě tyto součásti budou posíleny a doplněny numerickými fiskálními pravidly podporujícími dodržování střednědobých rozpočtových cílů omezujícími nárůst veřejných výdajů. Návazně budou zavedena průhledná pravidla zadávání veřejných zakázek a zvýšena transparentnost hospodaření jednotek vládního sektoru a ucelenost rozpočtových rámců. Popis stávající situace, důvody řešení Příklad ze zahraničí Deficit sektoru vládních institucí dosáhl v roce 2010 hodnoty 172,8 mld. Kč, tj. 4,7 % HDP a dluh sektoru vládních institucí narostl na 1 413,5 mld. Kč, tj. 38,5 % HDP. Podle konvergenčních kritérií by neměl deficit veřejných financí překročit 3 % HDP a vládní dluh 60 % HDP. Pravidlo výdajových stropů je v České republice (v podobě střednědobých výdajových rámců) využíváno od roku V průběhu minulých let však výdajové rámce nebyly důsledně dodržovány. Samostatně nemají přímou vazbu na dluh a v době, kdy je dluh sektoru vládní institucí nízký, mohou být nastavovány velmi mírně. Pravidlo není optimální pro samotnou fázi fiskální konsolidace (jeho účinnost je do značné míry limitována mírou ambicióznosti vládní konsolidační strategie, ale i problémem se zajištěním jeho vymahatelnosti), ale jako velmi vhodné se jeví pro období po její realizaci, kdy umožňuje působení automatických fiskálních stabilizátorů a deklaruje stabilitu a předvídatelnost vládní výdajové politiky. Protože jde o výdajové pravidlo, může při rozvolnění fiskální politiky kolidovat s dodržováním maastrichtského konvergenčního kritéria pro deficit sektoru vládních institucí. Je třeba respektovat vývoj v Evropské Unii Směrnice o nárocích na národní fiskální rámce ukládá členským státům povinnost 2

3 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 implementovat minimální požadavky na národní fiskální rámce do konce roku Její hlavní principy lze shrnout do následujících bodů: Dostupnost fiskálních údajů je základním požadavkem pro řádné fungování rámce rozpočtového dohledu Unie. Pravidelná dostupnost aktuálních a spolehlivých fiskálních údajů je klíčová pro řádné a dobře načasované monitorování, které na oplátku umožňuje rychlou reakci v případě nepříznivého rozpočtového vývoje. Aby rozpočtové rámce účinně podporovaly rozpočtovou kázeň a udržitelnost veřejných financí, měly by komplexně zahrnovat všechny jednotky vládního sektoru. Členské státy by se měly vyvarovat procyklických fiskálních politik a v hospodářsky příznivých obdobích by mělo být vyvíjeno vyšší konsolidační úsilí. Jednoletá perspektiva představuje nedostatečný základ pro zdravé rozpočtové politiky. roční rozpočet by měl být založen na víceletém fiskálním plánování, které vychází ze střednědobého rozpočtového rámce. rozpočtové rámce členských států založené na pravidlech prokazatelně účinně posilují rozpočtovou kázeň Přísná číselná fiskální pravidla by měla obsahovat jasně definované cíle a mechanismy účinného a včasného sledování. To by mělo vycházet ze spolehlivé a nezávislé analýzy provedené orgány funkčně nezávislými na finančních orgánech členských států. Zkušenosti s touto politikou kromě toho ukázaly, že aby číselná fiskální pravidla fungovala účinně, musí z jejich nedodržování vyplývat důsledky Shrnutí zkušeností ze zahraničí Střednědobý rozpočtový rámec střednědobý fiskální cíl a jeho dodržování pomocí stanovení pevného rozpočtového omezení; dodržování střednědobého rámce většinou není zakotveno v legislativě, má charakter závazného plánu a zvyšuje efektivitu a transparentnost ročních rozpočtů; Rozpočtování shora dolů návrh o alokovaném objemu výdajů na jednotlivé rozpočtové kapitoly připravuje pro vládu Ministerstvo financí, návrhy o rozdělení přidělené částky v rámci jednotlivých kapitol je pak ponecháno na jednotlivých správcích rozpočtových prostředků; opakem je tradiční, avšak zdlouhavý a méně efektivní přístup zdola nahoru, kdy jednotlivá ministerstva předkládají své požadavky a návrhy ministerstvu financí, které se pak snaží najít kompromis; Moderní metody finančního managementu 2 akruální účetnictví o aktivech, pasivech, nákladech a výnosech se účtuje již v době, kdy se operace s nimi uskutečnily, nikoli až v době, kdy jsou přijaty či vydány peněžní prostředky, jež s uskutečněnými operacemi souvisejí (hotovostní báze). Tento účetní přístup zlepšuje uvědomění si finančních následků politických rozhodnutí náklady se okamžitě promítají do rozpočtu. Nicméně pro zodpovědný finanční management a řízení veřejných financí jsou nezbytná také data na hotovostní bázi, která jsou klíčová zejména pro dluhový management a řízení likvidity. Optimální je tudíž systém zahrnující oba výše zmíněné principy; Zaměření se na výsledky: výkonově orientované rozpočtování nový způsob hodnocení výkonu orientující se na měřitelné výsledky 1 Směrnice o nárocích na národní fiskální rámce bude schválena během června Jón R. Blondal: Budget Reform in OECD Member Countries: Common Trends 3

4 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Cíle a měřítka projektu a odpovědnost za jejich dosažení; Rozpočtová transparentnost dostupnost informací, interní kontrola a audity nezávislá kontrola legislativou, kontrola společenská. Popis cíle Měřítko Hodnota Zlepšení rozpočtové disciplíny vyrovnanost veřejných rozpočtů zajišťující dlouhodobou udržitelnost veřejných financí Saldo sektoru vládních institucí Strukturálně vyrovnané hospodaření vládního sektoru Zlepšení rozpočtové disciplíny vyrovnanost veřejných rozpočtů zajišťující dlouhodobou udržitelnost veřejných financí Hrubý konsolidovaný dluh vládního sektoru Stanovení max. hodnoty zadluženosti Hlavní dotčené skupiny Populace Dopady na různé skupiny populace díky úsporám ve výdajích. Finanční dopady Tlak na snižování deficitů veřejných financí úspory, efektivita, hospodárnost. Popis realizace projektu Česká republika již v současné době má zkušenosti s fungováním fiskálního rámce zavedeného v roce 2004, který obsahuje všechny standardní prvky, tj. stanovení fiskálních cílů pro následující tři roky, střednědobé výdajové stropy pro užší centrální vládu, střednědobý fiskální výhled a střednědobý rozpočtový výhled. Ministerstvo financí zahájilo analýzu stávajícího fiskálního rámce a po identifikaci jeho slabých míst připraví kroky nezbytné k implementaci směrnice Rady EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států v podmínkách ČR a naplnění 4

5 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 záměrů, k nimž se vláda přihlásila ve svém programovém prohlášení. Mezi hlavní patří příprava zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti, formulace fiskálních pravidel, příprava uceleného fiskálního rámce a zajištění informačního pokrytí. Nicméně vyrovnanost veřejných rozpočtů je spojena také s dalšími reformními projekty týkajícími se důchodového a sociálního systému a zdravotnictví. Dokončí se Integrovaný informační systém státní pokladna (IISSP) a budou posílena procesní pravidla při přijímání nových legislativních norem. Realizované kroky by měly směřovat k plné implementaci směrnice Rady EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a plnění Konvergenčního programu České republiky. Zákon bude definovat zásady rozpočtové kázně a odpovědnosti a zastřeší fiskální rámec tím, že explicitně stanoví fiskální cíl včetně navazujícího fiskálního pravidla pro celý vládní sektor i jeho jednotlivé subsektory. Tím zaváže vládu k tomu, aby vedla transparentní a odpovědnou politiku, jež v budoucnu neohrozí stabilitu, potažmo dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládě uloží povinnost vypracovávat zprávu o své rozpočtové strategii, dále bude upravovat některé nové povinnosti vlády, jak ve fázi přípravy rozpočtové strategie a jejího rozpracování do návrhu zákona o státním rozpočtu, tak i následně pro průběžný rozpočtový monitoring a ex post hodnocení výsledků uplynulého rozpočtového roku. V rámci zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti bude zvážena povinnost vlády formulovat střednědobou strategii pro oblast příjmů, výdajů i salda státního rozpočtu (omezení nebezpečí manipulace prognóz příjmů a nadměrného optimismu) a její pravidelné předkládání Poslanecké sněmovně ke schválení. Fiskální cíl se stanovuje pro střednědobý horizont: změna podílu strukturního (primárního) salda na HDP / velikost strukturního (primárního) salda s / bez jednorázových operací / poměr deficitu sektoru vládních institucí ku HDP / vyrovnaný celkový rozpočet / přebytkový celkový rozpočet / jiné vyjádření. Střednědobý cíl je závazný pro přípravu střednědobých výdajových rámců a rozpočtového výhledu. Vše musí respektovat fiskální pravidlo. Střednědobé výdajové rámce budou i nadále stanovovány nominálně jako výdajový strop centrální vlády. Posilování jejich proticyklického působení zajistí dodržování pravidla, že neočekávané příjmy se použijí výhradně na snižování dluhu. Bude respektováno, že výdajové rámce jsou právně závazné. Budou přehodnoceny/omezeny důvody pro změnu rámce stanovené v rozpočtových pravidlech. Zjednoduší se metoda kalkulace výdajových rámců tak, aby se posílila jejich transparentnost a tím i komunikovatelnost. Tento princip prosazuje vyšší transparentnost, zužuje každoroční rozhodování, posiluje právní význam rámců, nutí více uvažovat v dlouhodobém horizontu. Bude dokončen projekt Integrovaný informační systém státní pokladny. Již dnes je platební styk napojen na blok Řízení státního dluhu a poskytuje MF ČR v reálném čase souhrnné informace o pohybech na souhrnném účtu státní pokladny. Díky propojení subsystémů státní pokladny by v budoucnu mělo dojít k zpřesnění a prodloužení časového horizontu u informací v oblasti řízení likvidity, což napomůže výrazně omezit potřebu dluhového financování. Bude spuštěn blok Rozpočtový informační systém příprava a realizace rozpočtu, který bude implementován jako centralizovaný informační systém u všech organizačních složek státu. Podpoří veškeré úkony při sestavení rozpočtu a umožní stanovení návrhu výdajů a příjmů rozpočtových kapitol i na nižší úrovni rozpočtového řízení. Dále podpoří rozpočtování v členění výdajových bloků a střednědobé rozpočtování. V okamžiku sestavení rozpočtu bude k dispozici detailní rozpis rozpočtu, který v dalších fázích umožní aplikaci moderních rozpočtových přístupů vedoucích k zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vládních výdajových politik. Implementace systému povede ke snížení autonomie jednotlivých správců kapitol a omezí decentralizaci rozpočtového procesu. Transparentnost posílí skutečnost, že systém bude poskytovat celkové přehledy o všech změnách rozpočtu a evidovat všechny úpravy rozpočtu dle jednotlivých rozpočtových jednotek v celé organizační hierarchii. Reforma účetnictví státu pokryje všechny subsektory vlády a zavede pro ně akruální účetní standardy. Zajistí spolehlivé vstupy pro fiskální statistiku v ESA 95. Informatizace a informovanost: Díky lepší informovanosti lze ušetřit státu nemalé prostředky. Odborná veřejnost dovede rychle reagovat na nedostatky, pokud bude mít k dispozici informace o vývoji rozpočtu. Je nutné zajistit nastavení přísnějších fiskálních pravidel, která by byla transparentní a vymahatelná. Dále je nutné prodiskutovat vytvoření Rozpočtové rady, která by hodnotila fungování fiskálních pravidel, plnění fiskálních cílů a svými doporučeními vytvářela tlak na jejich dodržování a nastavení budoucí fiskální politiky. Aby navrhované úpravy fiskálního rámce rozpočtového procesu měly pozitivní vliv na fiskální disciplínu, musejí být vynutitelné. Je tak třeba upravit pravidla a instrumenty v souladu s posílením fiskálního rámce a posílením fiskální disciplíny. 5

6 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis Zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti Implementace směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států MF, PV Zákon bude definovat zásady rozpočtové kázně a odpovědnosti a zastřeší fiskální rámec tím, že explicitně stanoví fiskální cíl včetně navazujícího fiskálního pravidla pro celý vládní sektor i jeho jednotlivé subsektory do konce 2013 MF Budou podniknuty všechny nezbytné kroky vyplývající z povinnosti implementovat příslušnou směrnici EU. Tyto se týkají zejména následujících oblastí: Střednědobý fiskální cíl Vláda si stanoví fiskální cíl pro celé své funkční období. Tento cíl je stanoven jako politický závazek v souladu s Paktem stability a růstu / je stanoven za základě přijatého numerického fiskálního pravidla / je stanoven deklarativně. Dále rozpracován v konsolidační strategii vlády (konvergenční program). Střednědobý fiskální cíl bude explicitně stanoven zákonem o rozpočtové kázni. Nastavení numerického fiskálního pravidla pro vládní sektor Konkrétní podoba pravidla je v současné době analyzována. Konečná forma pravidla bude respektovat směrnici Rady EU unie o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 6

7 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 Rozpočtové pravidlo pro místní vlády Zákonem se omezí možnost místních vlád zadlužovat se / uloží se jim povinnost schvalovat rozpočty jen jako vyrovnané / vyrovnané pouze v jasně definované provozní části (potřeba předem klasifikovat výdaje na vzdělání, na životní prostředí a jiné). Opatření budou u místních rozpočtů připravena tak, aby nebylo ohroženo čerpání prostředků z fondů EU. Na podobné bázi bude zváženo omezení zadlužování systému veřejného zdravotního pojištění. Střednědobé výdajové rámce Střednědobé výdajové fiskální rámce budou i nadále stanovovány nominálně jako výdajový strop centrální vlády. Důvody pro změnu rámce jsou upraveny v rozpočtových pravidlech. Bude zjednodušena metoda kalkulace výdajových rámců tak, aby se posílila jejich transparentnost a tím posílena i jejich komunikovatelnost. Účinné monitorování fiskálního vývoje Dokončení reformy účetnictví vládního sektoru s využitím mezinárodních účetních standardů tak, aby byly zajištěny včasné a adekvátní informace pro formování a monitorování fiskální politiky. 7

8 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Dokončení Integrovaného informačního systému státní pokladna (IISSP) Zajištění transparentnosti dokumentů MF Propojení subsystémů Rozpočtový informační systém a Centrálního systému účetních informací státu s blokem Platební styk (provozuje a dále rozvíjí ČNB) zahrnujícím oblasti bankovních operací, podpory pro řízení likvidity souhrnného účtu státní pokladny a oblast výkaznictví pro rozpočtové jednotky. Plně bude zprovozněn a využíván modul Manažerský informační systém MF Zajištění transparentnosti dokumentů k návrhu rozpočtu, k závěrečnému účtu. Tento bod bude plně zaveden až po zprovoznění systému Státní pokladna. Zlepšení účetnictví státu MF V rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny byl k 1. lednu 2011 spuštěn provoz Centrálního systému účetních informací státu, který je třeba ještě kvalitněji využívat. Daňová správa MF, Generální finanční ředitelství S účinností od dojde k vytvoření Specializovaného finančního úřadu, jenž se bude věnovat výkonu správy daní u velkých, resp. specifických daňových subjektů se zásadním přínosem pro výši vybraných daní. Koncepce reformy daňové správy se opírá o doporučení Světové banky. K bude dokončen projekt jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (daně, cla a veřejnoprávní pojistné). 8

9 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 Posílení procesních pravidel 2013 MF, Parlament ČR Procedurální pravidla jsou efektivnější než uzákonění vyrovnaných rozpočtů a podobná omezení. Musí platit, že změna pravidel musí být mnohem obtížnější než změna samotného rozpočtu. Bude zahájena diskuse o změně Jednacího řádu Poslanecké sněmovny ČR tak, aby každý poslanecký návrh prošel podobnou legislativněekonomickou analýzou jako vládní návrhy zákona. Rozpočtová Rada 2013 MF Zahájena byla také odborná diskuse ohledně zřízení Národní rozpočtové rady. Rozsah její působnosti bude navržen v návaznosti na výsledky analýzy stávajícího rámce. Tato identifikuje oblasti a konkrétní institucionální uspořádání fiskálního rámce, u nichž doposud nejsou zajištěny záměry vlády a požadavky směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Přílohy Zdroje: Konvergenční program ČR Analýzy NERV Studie IDEA, CERGE EI Podkladový materiál pro NERV, říjen 2010 HM Treasury Alignment (Clear Line of Sight) Project. [Online] Březen HM Treasury Consolidated budgeting guidance from (IFRS updated). [Online] Červen treasury.gov.uk/d/consolidatedbudgeting_guidance pdf. HM Treasury BUDGET [Online] Červen HM Treasury Public Expenditure Statistical Analyses [Online] Červenec Studie IDEA https://www.bmf.gv.at/budget/haushaltsrechtsreform/1etappederhaushalts_10384/_start.htm Směrnice EK audit forum.gov.uk/performanceindicators.pdf Jón R. Blondal: Budget Reform in OECD Member Countries: Common Trends 9

10 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Tabulka 1: Příklady fiskálních pravidel ve vybraných zemích OECD Rozpočtový cíl Výdajový cíl Nakládání s neočekavánými příjmy Zlaté pravidlo Země Název a rok Charter of Budget Honesty (1998) - listina nestanovuje konkrétní omezení, pouze vyžaduje zveřejnění cílů Austrálie vládou Ano Ne Ne Ne Stability and Growth Pact Belgie National Budget Rule (2000) Ano Ne Ano Ne SGP (2004) Česká republika Law on Budgetary Rules (2004) Ano Ano Ne Ne Dánsko Medium Term Fiscal Strategy (1998) Ano Ano Ne Ne Finsko Spending limits (1991, poznměněno 1995 a 1999) Ano Ano Ne Ne Francie Central Government expenditure ceiling (1998) Ano Ano Od 2006 Ne Irsko Ano Ne Ne Ne Itálie Ano Ano Ne Ne Japonsko Cabinet decision on Medirum term fiscal perspective (2002) Ano Ano Ne Ne Debt Repayment Plan (1998) - na federální úrovni pouze nezávazná pravidla vyrovnaného/přebytkového Kanada rozpočtu, na provinční úrovni často vyrovnaný rozpočet ukotven v zákoně Ano Ne Ano Ne Lucemursko Coalition agreement on expenditure ceiling (1999, 2004) Ano Ne Ne Ne Maďarsko SGP (2004) Ano Ne Ne Ne Mexiko Budget and fiscal responsibility law (2006) Ano Ne Ano Ne Německo Nizozemí Domestic Stability Pact (2002) - Zlaté pravidlo - deficit rozpočtu federální vlády nesmí překročit investice, platí většinou i ve spolkových zemích - vlády na všech úrovních by měly usilovat o vyrovnaný rozpočet Ano Ano Ne Ano Coalition agreement on multiyear expenditure targets (1994, 2003) - oddělené výdajové stropy pro různé rezorty, automatické stabilizátory mohou pracovat bez omezení, pokud není deficit vyšší než 3% HDP Ano Ano Ano Ne Norsko Fiscal Stability Guidelines (2001) deficit vládního rozpočtu (bez ohledu na těžbu ropy) nesmí překročit 4% z Vládního ropného fondu v rámci hospodářského cyklu Ano Ne Ano Ne Nový Zéland Fiscal Responsibility Act (1994) vláda si stanoví konkrétní cíle, zákon jen vyžaduje přebytky v rámci přiměřeně dlouhého období Ano Ano Ne Ne Polsko SGP (2004) Act on Public Finance (1999) stanovuje horní limit celkového večejného dluhu na 60% z HDP Ano Ne Ne Ne Portugalsko Ano Ne Ne Ne Rakousko - 3% z HDP - hranice deficitu - 60% z HDP - hranice veřejného dluhu Domestic Stability Pact (2000) - při nedodržení je udělena sankce Ano Ne Ne Ne Řecko Ano Ne Ne Ne Slovensko SGP (2004) Ano Ne Ne Ne Španělsko Ano Ne Ne Ne Švédsko Švýcarsko Velká Británie Fiscal Budget Act (1996, pozměněno 1999) stanovuje výdajové limity (nominálně) pro následující 3 roky a 27 resortů Ano Ano Ne Ne Debt containment rule (2001, v účinnosti od 2003) stanovuje strop pro výdaje tak, aby se vyrovnaly příjmům - přizpůsobeno hospodářskému cyklu Ano Ano Ano Ne Code for fiscal stability (1998) Zlaté pravidlo: vláda si může vypůjčit pouze pro investiční účely, ne na úhradu bežných výdajů Uzákoněné změny na příjmech a výdajích musí být v pětiletém horizontu rozpočtově neutrální Ano Ne Ne Ano Zdroj: OECD 10

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

NERV Veřejné finance Červen 2011

NERV Veřejné finance Červen 2011 NERV Veřejné finance Červen 2011 Obsah A B C D Úvod Navrhovaná opatření Daňové otázky Best practices 2 A Úvod V ČR i ve světě existuje jednotnost názorů na nutnost a formu reforem (přes české politické

Více

ROZPOČTOVÝ PAKT a prohloubení rozpočtové spolupráce z pohledu české ekonomiky

ROZPOČTOVÝ PAKT a prohloubení rozpočtové spolupráce z pohledu české ekonomiky /6/4 ROZPOČTOVÝ PAKT a prohloubení rozpočtové spolupráce z pohledu české ekonomiky Milan Lisický Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (ECFIN) Brno 7. března 4 Stanoviska zde uvedená

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

o rozpočtové kázni České republiky

o rozpočtové kázni České republiky ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne. o rozpočtové kázni České republiky PREAMBULE Parlament České republiky, vědom si své odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím občanů České republiky, je přesvědčen, že jednou

Více

9 Programové prohlášení nové vlády

9 Programové prohlášení nové vlády 9.1 Střednědobé cíle rozpočtové politiky Vláda si ve svém programovém prohlášení stanovila za cíl zvrátit nepříznivý vývoj veřejných financí zejména v oblasti mandatorních výdajů, snížit deficit vládního

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Uzavření finančního hospodaření Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY. 1. Účetnictví

SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY. 1. Účetnictví Shrnutí část I DODEJTE PŘEKLAD NÁZVU ČÁSTI 375 SHRNUTÍ ČÁST IV A. KLÍČOVÉ POJMY 1. Účetnictví Systémy efektivního účetnictví a výkaznictví jsou zásadní pro řízení rozpočtu, pro prosazení odpovědnosti i

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Zpět na vrchol 2012 2020 Instituce Infrastruktura Inovace Naše konkurenceschopnost klesá 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Více

Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře

Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře Vstupní předpoklady Vazba ekonomiky ČR zejména na zbytek EU je enormní (obrat ZO/HDP >150%) bez oživení na klíčových trzích nebude růst ani česká ekonomika.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Několik mýtů o české fiskální politice

Několik mýtů o české fiskální politice Několik mýtů o české fiskální politice Ing. Vladimír Bezděk, M.A. poradce člena Bankovní rady ČNB Smilovice, Ministerstvo financí ČR, červen 2003 Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje

Více

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ STÁTN. Page 1

TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU STÁTNÍ STÁTN. Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA ÚČETNICTVÍ STÁTU PLATEBNÍ STYK ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PŘÍPRAVA ROZPOČTU Page 1 STÁTN TNÍ POKLADNA Page 2 DALŠÍ SYSTÉMY RESORTU A STÁTU JIM, ADIS, ZÁKLADNÍ REGISTRY STÁTN TNÍ POKLADNA Legislativa

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství

DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství DOPORUČENÍ RADY ze dne 19. června 2000 o obecných liniích hospodářských koncepcí členských států a Společenství (2000/517/ES) (Výtah) Doporučení se zabývá obecnými liniemi hospodářských koncepcí na pozadí

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Ekonomická doporučení pro ČR 2015 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient

Sociální kvóta. analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient Sociální kvóta analogie s daňovou kvótou podílový ukazatel = sociální výdaje / HDP vazba na GINI koeficient sociální výdaje a) veřejné výdaje na sociální zabezpečení - výdaje na: zdraví (tj. zdravotní

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/11 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.3.2013 COM(2013) 114 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zavádění harmonizovaných účetních standardů pro veřejný sektor v členských státech Vhodnost IPSAS pro

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL

ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL Diskusní seminář - Česká Treasury Asociace 28. dubna 2009 Aleš Kolman ved. odboru finančnířízení, UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ales.kolman@unipetrol.cz Představení

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012

2. Setkání IA ze zdravotnictví. B R N O 17. května 2012 2. Setkání IA ze zdravotnictví B R N O 17. května 2012 Problémy vnitřního řídícího a kontrolního systému Manažerská odpovědnost Nezávislost IA Komise a výbory pro audit Manažerská odpovědnost Časté politické

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég

Kapitálové trhy a fondy 4.6.- 17.6.2012. 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 1 4.6.- 17.6.2012 19.6.2012 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég 2 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 1. ČP Invest CZK 3 Vývoj fondů ČP Invest a Generali PPF 2. Generali PPF CZK 3. Generali

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Nezávislost centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Nezávislost centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Politická krátkozrakost V praxi lze často pozorovat jednání politiků, které popisuje tzv. teorie politického cyklu Vládnoucí

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA

ProAlt. Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA ProAlt Iniciativa pro kritiku reforem a podporu alternativ MAKROEKONOMICKÁ PRACOVNÍ SKUPINA DŮCHODOVÁ REFORMA VÝZVA I NEBEZPEČÍ SENÁT 24. března 2011 odborný seminář www.proalt.cz ZÁKLADNÍ TEZE ProAlt

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2014

Ekonomická doporučení pro ČR 2014 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA 28.5.2010 Úřední věstník Evropské unie C 138/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA STANOVISKA RADY k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2009 2012 (2010/C

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Evropský kontext. období. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský kontext přípravy pravy budoucího období Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj 1 Páté Kohezní fórum Konalo se v Bruselu 31. ledna

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura

Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura EURO NAŠE PŘÍŠTÍ MĚNA Praha, 4. října 2007 Silné a slabé stránky Národního programu zavedení eura Doc. Ing. Eva Klvačová, CSc. (vedoucí Institutu integrace ČR do evropské a světové ekonomiky, FMV, VŠE

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Statut a fungování Evropské centrální banky. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Statut a fungování Evropské centrální banky Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Struktura přednášky anglosaský a německý model CB problém ECB jako konzervativní centrální banky evropský měnový systém, institucionální

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více