Makroekonomická stabilita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomická stabilita"

Transkript

1 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Gestor MF Spolugestor Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2015 Obsah, charakteristika projektu Většina vyspělých ekonomik vykazuje v současné době mimořádně vysokou míru zadluženosti. Je proto pochopitelné, že celý rámec fiskální politiky, počínaje institucionálním uspořádáním (např. vytváření nezávislých fiskálních rad, nových fiskálních pravidel) a konče diskrečními zásahy ve formě snižování platů státních zaměstnanců při překročení deficitu, prochází i na mezinárodní úrovni diskusí a zásadními změnami. Fiskální nerovnováhy (deficity a dluh) jsou v některých zemích již dnes přinejmenším nadměrné. Světová hospodářská a finanční krize a následný vývoj obrátily pozornost také k teoretické analýze vztahu příčin a důsledků finančních krizí v souvislosti s otázkou fiskálních nerovnováh. Existující kauzální vztah lze pozorovat zejména ve dvou následujících směrech: nízká disciplinovanost vlád při koncipování a především pak realizaci fiskální politiky vede k vytváření a prohlubování fiskální nerovnováhy a je často jedním ze spouštěcích mechanismů finanční krize (obvykle měnové nebo dluhové); finanční krize (měnová, bankovní, dluhová) pak následně ovlivňuje hospodaření vládního sektoru a vede zpravidla k výrazné akceleraci dlouhodobé fiskální nerovnováhy. V zemích jako je ČR sice momentálně situace není tak vážná, ale očekávané demografické a další dlouhodobé trendy nejsou příznivé. K zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí je třeba podniknout konsolidační kroky, které by však neměly mít negativní dopad na hospodářský růst a zaměstnanost. Reformy rozpočtového procesu a fiskální konsolidace se v posledních 20 letech odehrály po celé Evropě s větším či menším úspěchem. Reformy veřejných financí (dále jen VF) jsou velice komplikované, protože se odehrávají napříč všemi oblastmi veřejné politiky. Reformy musejí být systematicky provázané, jednorázové dílčí úpravy v jednotlivých oblastech nejsou dostačující. Nejúspěšnější reformátoři VF zavádějí různá opatření víceméně nepřetržitě v dlouhém časovém horizontu (již od 80. let). Samotné reformní úsilí však nemusí být dostačující, důležité je především politické odhodlání dodržovat fiskální disciplínu a zohledňovat při koncipování vládních výdajových politik dlouhodobý horizont. Nejúspěšnější konsolidace VF jsou téměř bez výjimky reakcí na rozsáhlou domácí hospodářskou či/a finanční krizi. Tento projekt si klade za cíl uvést v praxi fiskální opatření, která zlepší hospodaření státu. Přestože veřejné finance v ČR doposud nevykazují extrémní fiskální nerovnováhy, je třeba připomenout rychlou dynamiku růstu dluhu sektoru vládních institucí a skutečnost, že saldo hospodaření vládního sektoru má výrazně strukturální charakter. Opatření zaměřená na snižování deficitu a dluhu sektoru vládních institucí zahrnují jak krátkodobé spíše nárazové politiky, jejichž cílem je rychlé snížení schodku 1

2 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance rozpočtu (privatizace, zmrazení/snižování růstu mezd státních zaměstnanců, zvýšení nepřímých daní), tak zejména strukturální reformy veřejných financí zaměřené na celkovou dlouhodobou fiskální udržitelnost. Cílem pro malou otevřenou českou ekonomiku by mělo být dosažení strukturálně vyrovnaného hospodaření veřejných rozpočtů, které umožní proticyklické fungování fiskálních stabilizátorů. Tento cíl podpoří efektivní fungování numerického fiskálního pravidla. Komplexní reforma veřejných financí obsahuje tři základní prvky: Reforma výdajů vládního sektoru Realizace klíčových strukturálních reforem (zejména zdravotnictví, reforma důchodového systému, restrukturalizace státní správy atd.), které budou založeny na společenském konsensu o objemu veřejných statků poskytovaných vládním sektorem a zároveň neohrozí dlouhodobou udržitelnost systému veřejných financí. Reforma příjmů vládního sektoru Oblast zahrnuje zejména daňovou reformu, která přinese nejen parametrické úpravy daňových sazeb, ale také například zjednodušení daňové soustavy, snížení celkových nákladů práce, rozšíření daňového základu, přesun těžiště od přímých k nepřímým k daním atd. Institucionální změny Jedná se zejména o úpravu stávajícího fiskálního rámce, kterou se zajistí implementace Směrnice EU o požadavcích na fiskální rámce. Předpokladem efektivního fiskálního rámce jsou kvalitní, úplné, konzistentní a včasné datové zdroje (účetnictví a statistika), na jejichž základě lze připravovat realistické makroekonomické a rozpočtové prognózy pro fiskální plánování. Jejich výsledky budou podrobeny pravidelnému, transparentnímu, komplexnímu a nezávislému hodnocení. Součástí fiskálního rámce jsou víceleté výdajové rámce a víceletý rozpočtový výhled. Obě tyto součásti budou posíleny a doplněny numerickými fiskálními pravidly podporujícími dodržování střednědobých rozpočtových cílů omezujícími nárůst veřejných výdajů. Návazně budou zavedena průhledná pravidla zadávání veřejných zakázek a zvýšena transparentnost hospodaření jednotek vládního sektoru a ucelenost rozpočtových rámců. Popis stávající situace, důvody řešení Příklad ze zahraničí Deficit sektoru vládních institucí dosáhl v roce 2010 hodnoty 172,8 mld. Kč, tj. 4,7 % HDP a dluh sektoru vládních institucí narostl na 1 413,5 mld. Kč, tj. 38,5 % HDP. Podle konvergenčních kritérií by neměl deficit veřejných financí překročit 3 % HDP a vládní dluh 60 % HDP. Pravidlo výdajových stropů je v České republice (v podobě střednědobých výdajových rámců) využíváno od roku V průběhu minulých let však výdajové rámce nebyly důsledně dodržovány. Samostatně nemají přímou vazbu na dluh a v době, kdy je dluh sektoru vládní institucí nízký, mohou být nastavovány velmi mírně. Pravidlo není optimální pro samotnou fázi fiskální konsolidace (jeho účinnost je do značné míry limitována mírou ambicióznosti vládní konsolidační strategie, ale i problémem se zajištěním jeho vymahatelnosti), ale jako velmi vhodné se jeví pro období po její realizaci, kdy umožňuje působení automatických fiskálních stabilizátorů a deklaruje stabilitu a předvídatelnost vládní výdajové politiky. Protože jde o výdajové pravidlo, může při rozvolnění fiskální politiky kolidovat s dodržováním maastrichtského konvergenčního kritéria pro deficit sektoru vládních institucí. Je třeba respektovat vývoj v Evropské Unii Směrnice o nárocích na národní fiskální rámce ukládá členským státům povinnost 2

3 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 implementovat minimální požadavky na národní fiskální rámce do konce roku Její hlavní principy lze shrnout do následujících bodů: Dostupnost fiskálních údajů je základním požadavkem pro řádné fungování rámce rozpočtového dohledu Unie. Pravidelná dostupnost aktuálních a spolehlivých fiskálních údajů je klíčová pro řádné a dobře načasované monitorování, které na oplátku umožňuje rychlou reakci v případě nepříznivého rozpočtového vývoje. Aby rozpočtové rámce účinně podporovaly rozpočtovou kázeň a udržitelnost veřejných financí, měly by komplexně zahrnovat všechny jednotky vládního sektoru. Členské státy by se měly vyvarovat procyklických fiskálních politik a v hospodářsky příznivých obdobích by mělo být vyvíjeno vyšší konsolidační úsilí. Jednoletá perspektiva představuje nedostatečný základ pro zdravé rozpočtové politiky. roční rozpočet by měl být založen na víceletém fiskálním plánování, které vychází ze střednědobého rozpočtového rámce. rozpočtové rámce členských států založené na pravidlech prokazatelně účinně posilují rozpočtovou kázeň Přísná číselná fiskální pravidla by měla obsahovat jasně definované cíle a mechanismy účinného a včasného sledování. To by mělo vycházet ze spolehlivé a nezávislé analýzy provedené orgány funkčně nezávislými na finančních orgánech členských států. Zkušenosti s touto politikou kromě toho ukázaly, že aby číselná fiskální pravidla fungovala účinně, musí z jejich nedodržování vyplývat důsledky Shrnutí zkušeností ze zahraničí Střednědobý rozpočtový rámec střednědobý fiskální cíl a jeho dodržování pomocí stanovení pevného rozpočtového omezení; dodržování střednědobého rámce většinou není zakotveno v legislativě, má charakter závazného plánu a zvyšuje efektivitu a transparentnost ročních rozpočtů; Rozpočtování shora dolů návrh o alokovaném objemu výdajů na jednotlivé rozpočtové kapitoly připravuje pro vládu Ministerstvo financí, návrhy o rozdělení přidělené částky v rámci jednotlivých kapitol je pak ponecháno na jednotlivých správcích rozpočtových prostředků; opakem je tradiční, avšak zdlouhavý a méně efektivní přístup zdola nahoru, kdy jednotlivá ministerstva předkládají své požadavky a návrhy ministerstvu financí, které se pak snaží najít kompromis; Moderní metody finančního managementu 2 akruální účetnictví o aktivech, pasivech, nákladech a výnosech se účtuje již v době, kdy se operace s nimi uskutečnily, nikoli až v době, kdy jsou přijaty či vydány peněžní prostředky, jež s uskutečněnými operacemi souvisejí (hotovostní báze). Tento účetní přístup zlepšuje uvědomění si finančních následků politických rozhodnutí náklady se okamžitě promítají do rozpočtu. Nicméně pro zodpovědný finanční management a řízení veřejných financí jsou nezbytná také data na hotovostní bázi, která jsou klíčová zejména pro dluhový management a řízení likvidity. Optimální je tudíž systém zahrnující oba výše zmíněné principy; Zaměření se na výsledky: výkonově orientované rozpočtování nový způsob hodnocení výkonu orientující se na měřitelné výsledky 1 Směrnice o nárocích na národní fiskální rámce bude schválena během června Jón R. Blondal: Budget Reform in OECD Member Countries: Common Trends 3

4 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Cíle a měřítka projektu a odpovědnost za jejich dosažení; Rozpočtová transparentnost dostupnost informací, interní kontrola a audity nezávislá kontrola legislativou, kontrola společenská. Popis cíle Měřítko Hodnota Zlepšení rozpočtové disciplíny vyrovnanost veřejných rozpočtů zajišťující dlouhodobou udržitelnost veřejných financí Saldo sektoru vládních institucí Strukturálně vyrovnané hospodaření vládního sektoru Zlepšení rozpočtové disciplíny vyrovnanost veřejných rozpočtů zajišťující dlouhodobou udržitelnost veřejných financí Hrubý konsolidovaný dluh vládního sektoru Stanovení max. hodnoty zadluženosti Hlavní dotčené skupiny Populace Dopady na různé skupiny populace díky úsporám ve výdajích. Finanční dopady Tlak na snižování deficitů veřejných financí úspory, efektivita, hospodárnost. Popis realizace projektu Česká republika již v současné době má zkušenosti s fungováním fiskálního rámce zavedeného v roce 2004, který obsahuje všechny standardní prvky, tj. stanovení fiskálních cílů pro následující tři roky, střednědobé výdajové stropy pro užší centrální vládu, střednědobý fiskální výhled a střednědobý rozpočtový výhled. Ministerstvo financí zahájilo analýzu stávajícího fiskálního rámce a po identifikaci jeho slabých míst připraví kroky nezbytné k implementaci směrnice Rady EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států v podmínkách ČR a naplnění 4

5 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 záměrů, k nimž se vláda přihlásila ve svém programovém prohlášení. Mezi hlavní patří příprava zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti, formulace fiskálních pravidel, příprava uceleného fiskálního rámce a zajištění informačního pokrytí. Nicméně vyrovnanost veřejných rozpočtů je spojena také s dalšími reformními projekty týkajícími se důchodového a sociálního systému a zdravotnictví. Dokončí se Integrovaný informační systém státní pokladna (IISSP) a budou posílena procesní pravidla při přijímání nových legislativních norem. Realizované kroky by měly směřovat k plné implementaci směrnice Rady EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států a plnění Konvergenčního programu České republiky. Zákon bude definovat zásady rozpočtové kázně a odpovědnosti a zastřeší fiskální rámec tím, že explicitně stanoví fiskální cíl včetně navazujícího fiskálního pravidla pro celý vládní sektor i jeho jednotlivé subsektory. Tím zaváže vládu k tomu, aby vedla transparentní a odpovědnou politiku, jež v budoucnu neohrozí stabilitu, potažmo dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládě uloží povinnost vypracovávat zprávu o své rozpočtové strategii, dále bude upravovat některé nové povinnosti vlády, jak ve fázi přípravy rozpočtové strategie a jejího rozpracování do návrhu zákona o státním rozpočtu, tak i následně pro průběžný rozpočtový monitoring a ex post hodnocení výsledků uplynulého rozpočtového roku. V rámci zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti bude zvážena povinnost vlády formulovat střednědobou strategii pro oblast příjmů, výdajů i salda státního rozpočtu (omezení nebezpečí manipulace prognóz příjmů a nadměrného optimismu) a její pravidelné předkládání Poslanecké sněmovně ke schválení. Fiskální cíl se stanovuje pro střednědobý horizont: změna podílu strukturního (primárního) salda na HDP / velikost strukturního (primárního) salda s / bez jednorázových operací / poměr deficitu sektoru vládních institucí ku HDP / vyrovnaný celkový rozpočet / přebytkový celkový rozpočet / jiné vyjádření. Střednědobý cíl je závazný pro přípravu střednědobých výdajových rámců a rozpočtového výhledu. Vše musí respektovat fiskální pravidlo. Střednědobé výdajové rámce budou i nadále stanovovány nominálně jako výdajový strop centrální vlády. Posilování jejich proticyklického působení zajistí dodržování pravidla, že neočekávané příjmy se použijí výhradně na snižování dluhu. Bude respektováno, že výdajové rámce jsou právně závazné. Budou přehodnoceny/omezeny důvody pro změnu rámce stanovené v rozpočtových pravidlech. Zjednoduší se metoda kalkulace výdajových rámců tak, aby se posílila jejich transparentnost a tím i komunikovatelnost. Tento princip prosazuje vyšší transparentnost, zužuje každoroční rozhodování, posiluje právní význam rámců, nutí více uvažovat v dlouhodobém horizontu. Bude dokončen projekt Integrovaný informační systém státní pokladny. Již dnes je platební styk napojen na blok Řízení státního dluhu a poskytuje MF ČR v reálném čase souhrnné informace o pohybech na souhrnném účtu státní pokladny. Díky propojení subsystémů státní pokladny by v budoucnu mělo dojít k zpřesnění a prodloužení časového horizontu u informací v oblasti řízení likvidity, což napomůže výrazně omezit potřebu dluhového financování. Bude spuštěn blok Rozpočtový informační systém příprava a realizace rozpočtu, který bude implementován jako centralizovaný informační systém u všech organizačních složek státu. Podpoří veškeré úkony při sestavení rozpočtu a umožní stanovení návrhu výdajů a příjmů rozpočtových kapitol i na nižší úrovni rozpočtového řízení. Dále podpoří rozpočtování v členění výdajových bloků a střednědobé rozpočtování. V okamžiku sestavení rozpočtu bude k dispozici detailní rozpis rozpočtu, který v dalších fázích umožní aplikaci moderních rozpočtových přístupů vedoucích k zvýšení efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vládních výdajových politik. Implementace systému povede ke snížení autonomie jednotlivých správců kapitol a omezí decentralizaci rozpočtového procesu. Transparentnost posílí skutečnost, že systém bude poskytovat celkové přehledy o všech změnách rozpočtu a evidovat všechny úpravy rozpočtu dle jednotlivých rozpočtových jednotek v celé organizační hierarchii. Reforma účetnictví státu pokryje všechny subsektory vlády a zavede pro ně akruální účetní standardy. Zajistí spolehlivé vstupy pro fiskální statistiku v ESA 95. Informatizace a informovanost: Díky lepší informovanosti lze ušetřit státu nemalé prostředky. Odborná veřejnost dovede rychle reagovat na nedostatky, pokud bude mít k dispozici informace o vývoji rozpočtu. Je nutné zajistit nastavení přísnějších fiskálních pravidel, která by byla transparentní a vymahatelná. Dále je nutné prodiskutovat vytvoření Rozpočtové rady, která by hodnotila fungování fiskálních pravidel, plnění fiskálních cílů a svými doporučeními vytvářela tlak na jejich dodržování a nastavení budoucí fiskální politiky. Aby navrhované úpravy fiskálního rámce rozpočtového procesu měly pozitivní vliv na fiskální disciplínu, musejí být vynutitelné. Je tak třeba upravit pravidla a instrumenty v souladu s posílením fiskálního rámce a posílením fiskální disciplíny. 5

6 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis Zákon o rozpočtové kázni a odpovědnosti Implementace směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států MF, PV Zákon bude definovat zásady rozpočtové kázně a odpovědnosti a zastřeší fiskální rámec tím, že explicitně stanoví fiskální cíl včetně navazujícího fiskálního pravidla pro celý vládní sektor i jeho jednotlivé subsektory do konce 2013 MF Budou podniknuty všechny nezbytné kroky vyplývající z povinnosti implementovat příslušnou směrnici EU. Tyto se týkají zejména následujících oblastí: Střednědobý fiskální cíl Vláda si stanoví fiskální cíl pro celé své funkční období. Tento cíl je stanoven jako politický závazek v souladu s Paktem stability a růstu / je stanoven za základě přijatého numerického fiskálního pravidla / je stanoven deklarativně. Dále rozpracován v konsolidační strategii vlády (konvergenční program). Střednědobý fiskální cíl bude explicitně stanoven zákonem o rozpočtové kázni. Nastavení numerického fiskálního pravidla pro vládní sektor Konkrétní podoba pravidla je v současné době analyzována. Konečná forma pravidla bude respektovat směrnici Rady EU unie o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. 6

7 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 Rozpočtové pravidlo pro místní vlády Zákonem se omezí možnost místních vlád zadlužovat se / uloží se jim povinnost schvalovat rozpočty jen jako vyrovnané / vyrovnané pouze v jasně definované provozní části (potřeba předem klasifikovat výdaje na vzdělání, na životní prostředí a jiné). Opatření budou u místních rozpočtů připravena tak, aby nebylo ohroženo čerpání prostředků z fondů EU. Na podobné bázi bude zváženo omezení zadlužování systému veřejného zdravotního pojištění. Střednědobé výdajové rámce Střednědobé výdajové fiskální rámce budou i nadále stanovovány nominálně jako výdajový strop centrální vlády. Důvody pro změnu rámce jsou upraveny v rozpočtových pravidlech. Bude zjednodušena metoda kalkulace výdajových rámců tak, aby se posílila jejich transparentnost a tím posílena i jejich komunikovatelnost. Účinné monitorování fiskálního vývoje Dokončení reformy účetnictví vládního sektoru s využitím mezinárodních účetních standardů tak, aby byly zajištěny včasné a adekvátní informace pro formování a monitorování fiskální politiky. 7

8 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Dokončení Integrovaného informačního systému státní pokladna (IISSP) Zajištění transparentnosti dokumentů MF Propojení subsystémů Rozpočtový informační systém a Centrálního systému účetních informací státu s blokem Platební styk (provozuje a dále rozvíjí ČNB) zahrnujícím oblasti bankovních operací, podpory pro řízení likvidity souhrnného účtu státní pokladny a oblast výkaznictví pro rozpočtové jednotky. Plně bude zprovozněn a využíván modul Manažerský informační systém MF Zajištění transparentnosti dokumentů k návrhu rozpočtu, k závěrečnému účtu. Tento bod bude plně zaveden až po zprovoznění systému Státní pokladna. Zlepšení účetnictví státu MF V rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny byl k 1. lednu 2011 spuštěn provoz Centrálního systému účetních informací státu, který je třeba ještě kvalitněji využívat. Daňová správa MF, Generální finanční ředitelství S účinností od dojde k vytvoření Specializovaného finančního úřadu, jenž se bude věnovat výkonu správy daní u velkých, resp. specifických daňových subjektů se zásadním přínosem pro výši vybraných daní. Koncepce reformy daňové správy se opírá o doporučení Světové banky. K bude dokončen projekt jednoho inkasního místa pro příjmy veřejných rozpočtů (daně, cla a veřejnoprávní pojistné). 8

9 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance 11 Posílení procesních pravidel 2013 MF, Parlament ČR Procedurální pravidla jsou efektivnější než uzákonění vyrovnaných rozpočtů a podobná omezení. Musí platit, že změna pravidel musí být mnohem obtížnější než změna samotného rozpočtu. Bude zahájena diskuse o změně Jednacího řádu Poslanecké sněmovny ČR tak, aby každý poslanecký návrh prošel podobnou legislativněekonomickou analýzou jako vládní návrhy zákona. Rozpočtová Rada 2013 MF Zahájena byla také odborná diskuse ohledně zřízení Národní rozpočtové rady. Rozsah její působnosti bude navržen v návaznosti na výsledky analýzy stávajícího rámce. Tato identifikuje oblasti a konkrétní institucionální uspořádání fiskálního rámce, u nichž doposud nejsou zajištěny záměry vlády a požadavky směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států. Přílohy Zdroje: Konvergenční program ČR Analýzy NERV Studie IDEA, CERGE EI Podkladový materiál pro NERV, říjen 2010 HM Treasury Alignment (Clear Line of Sight) Project. [Online] Březen HM Treasury Consolidated budgeting guidance from (IFRS updated). [Online] Červen treasury.gov.uk/d/consolidatedbudgeting_guidance pdf. HM Treasury BUDGET [Online] Červen HM Treasury Public Expenditure Statistical Analyses [Online] Červenec Studie IDEA https://www.bmf.gv.at/budget/haushaltsrechtsreform/1etappederhaushalts_10384/_start.htm Směrnice EK audit forum.gov.uk/performanceindicators.pdf Jón R. Blondal: Budget Reform in OECD Member Countries: Common Trends 9

10 11 Rozpočtový dohled transparentní a udržitelné veřejné finance Tabulka 1: Příklady fiskálních pravidel ve vybraných zemích OECD Rozpočtový cíl Výdajový cíl Nakládání s neočekavánými příjmy Zlaté pravidlo Země Název a rok Charter of Budget Honesty (1998) - listina nestanovuje konkrétní omezení, pouze vyžaduje zveřejnění cílů Austrálie vládou Ano Ne Ne Ne Stability and Growth Pact Belgie National Budget Rule (2000) Ano Ne Ano Ne SGP (2004) Česká republika Law on Budgetary Rules (2004) Ano Ano Ne Ne Dánsko Medium Term Fiscal Strategy (1998) Ano Ano Ne Ne Finsko Spending limits (1991, poznměněno 1995 a 1999) Ano Ano Ne Ne Francie Central Government expenditure ceiling (1998) Ano Ano Od 2006 Ne Irsko Ano Ne Ne Ne Itálie Ano Ano Ne Ne Japonsko Cabinet decision on Medirum term fiscal perspective (2002) Ano Ano Ne Ne Debt Repayment Plan (1998) - na federální úrovni pouze nezávazná pravidla vyrovnaného/přebytkového Kanada rozpočtu, na provinční úrovni často vyrovnaný rozpočet ukotven v zákoně Ano Ne Ano Ne Lucemursko Coalition agreement on expenditure ceiling (1999, 2004) Ano Ne Ne Ne Maďarsko SGP (2004) Ano Ne Ne Ne Mexiko Budget and fiscal responsibility law (2006) Ano Ne Ano Ne Německo Nizozemí Domestic Stability Pact (2002) - Zlaté pravidlo - deficit rozpočtu federální vlády nesmí překročit investice, platí většinou i ve spolkových zemích - vlády na všech úrovních by měly usilovat o vyrovnaný rozpočet Ano Ano Ne Ano Coalition agreement on multiyear expenditure targets (1994, 2003) - oddělené výdajové stropy pro různé rezorty, automatické stabilizátory mohou pracovat bez omezení, pokud není deficit vyšší než 3% HDP Ano Ano Ano Ne Norsko Fiscal Stability Guidelines (2001) deficit vládního rozpočtu (bez ohledu na těžbu ropy) nesmí překročit 4% z Vládního ropného fondu v rámci hospodářského cyklu Ano Ne Ano Ne Nový Zéland Fiscal Responsibility Act (1994) vláda si stanoví konkrétní cíle, zákon jen vyžaduje přebytky v rámci přiměřeně dlouhého období Ano Ano Ne Ne Polsko SGP (2004) Act on Public Finance (1999) stanovuje horní limit celkového večejného dluhu na 60% z HDP Ano Ne Ne Ne Portugalsko Ano Ne Ne Ne Rakousko - 3% z HDP - hranice deficitu - 60% z HDP - hranice veřejného dluhu Domestic Stability Pact (2000) - při nedodržení je udělena sankce Ano Ne Ne Ne Řecko Ano Ne Ne Ne Slovensko SGP (2004) Ano Ne Ne Ne Španělsko Ano Ne Ne Ne Švédsko Švýcarsko Velká Británie Fiscal Budget Act (1996, pozměněno 1999) stanovuje výdajové limity (nominálně) pro následující 3 roky a 27 resortů Ano Ano Ne Ne Debt containment rule (2001, v účinnosti od 2003) stanovuje strop pro výdaje tak, aby se vyrovnaly příjmům - přizpůsobeno hospodářskému cyklu Ano Ano Ano Ne Code for fiscal stability (1998) Zlaté pravidlo: vláda si může vypůjčit pouze pro investiční účely, ne na úhradu bežných výdajů Uzákoněné změny na příjmech a výdajích musí být v pětiletém horizontu rozpočtově neutrální Ano Ne Ne Ano Zdroj: OECD 10

Posílení fiskálního rámce ČR

Posílení fiskálního rámce ČR Posílení fiskálního rámce ČR David PRUŠVIC odbor Finanční politika Národní rozpočtové rámce: Evropská legislativa a zkušenosti z EU 9. října 2014, Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR České republiky,

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Rozpočtový deficit a veřejný dluh

Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah přednášky Rozpočtový deficit a veřejný dluh Teorie krátkodobé fiskální nerovnováhy Teorie dlouhodobé fiskální nerovnováhy Fiskální kritéria Definice fiskální nerovnováhy nesoulad mezi veřejnými příjmy

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS

Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS Fiskální strategie ve světle nové makroekonomické predikce Premiér Petr NEČAS ministr Ministr financí financí Miroslav KALOUSEK Ministerstvo financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257

Více

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně

26.3.2014. Příprava a členství v EU. Příprava na vstup do EU (před rokem 2004) Po vstupu do EU (po roce 2004) Příprava a členství v eurozóně 27. března, 2014, Brno Ex ante koordinace hospodářských politik co čeká ČR? doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Mendel European Centre Jean Monnet Centre of Excelllence Příprava a členství v EU strana 2 Příprava

Více

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR

Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Nejvyššíčas pro snižování deficitu veřejných rozpočtů! Mirek Topolánek předseda vlády ČR Vývoj strukturálních deficitů v EU Zlepšení strukturálních deficitů díky pozitivnímu ekonomickému vývoji v roce

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

ROZPOČTOVÝ PAKT a prohloubení rozpočtové spolupráce z pohledu české ekonomiky

ROZPOČTOVÝ PAKT a prohloubení rozpočtové spolupráce z pohledu české ekonomiky /6/4 ROZPOČTOVÝ PAKT a prohloubení rozpočtové spolupráce z pohledu české ekonomiky Milan Lisický Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (ECFIN) Brno 7. března 4 Stanoviska zde uvedená

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Koaliční pohled na návrh ústavního zákona (a dalších) o rozpočtové odpovědnosti

Koaliční pohled na návrh ústavního zákona (a dalších) o rozpočtové odpovědnosti Koaliční pohled na návrh ústavního zákona (a dalších) o rozpočtové odpovědnosti Ing. arch. Jaroslav Klaška, místopředseda Rozpočtového výboru PSP NEJDE O TO ZDA, ALE JAK BÝT ROZPOČTOVĚ ODPOVĚDNÝ VI. Národní

Více

(Nelegislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE RADY 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států

(Nelegislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE RADY 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států 23.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 306/41 II (Nelegislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

Fiskální vize ODS 2020 Zdravé veřejné finance

Fiskální vize ODS 2020 Zdravé veřejné finance Fiskální vize ODS 2020 Zdravé veřejné finance Ing. Martin Kocourek České Bud jovice, 25. ledna 2010 Úvod ČR chybí jasně formulovaná dlouhodobá rozpočtová strategie a zásady zdravého rozpočtového hospodaření

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky

Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO EKONOMIKU A FINANCE Mladá Boleslav, 10. května 2006 Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky Marek MORA Obsah a struktura prezentace 1.

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku

Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 435 final Doporučení pro ROZHODNUTÍ RADY, kterým se zrušuje rozhodnutí 2010/282/EU o existenci nadměrného schodku v Rakousku CS CS Doporučení pro ROZHODNUTÍ

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům

Rozpočtová kázeň v EU. Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Rozpočtová kázeň v EU Tomáš Pavelka 5.6.2014 Evropský dům Pakt stability a růstu Rok 1997, cíl fiskální disciplína za účelem stability eurozóny. Preventivní část Stabilizační programy/konvergenční programy.

Více

Soustava veřejných rozpočtů 10

Soustava veřejných rozpočtů 10 Soustava veřejných rozpočtů 10 Ing. Yvona Legierská 30.10.2015 1 30.10.2015 1. Soustava veřejných rozpočtů a její právní úprava a ekonomický význam 2. Rozpočtový proces 3. Územní rozpočty 4. Hospodaření

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

NERV Veřejné finance Červen 2011

NERV Veřejné finance Červen 2011 NERV Veřejné finance Červen 2011 Obsah A B C D Úvod Navrhovaná opatření Daňové otázky Best practices 2 A Úvod V ČR i ve světě existuje jednotnost názorů na nutnost a formu reforem (přes české politické

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Ministerstvo financí České republiky Finanční ústava (rozpočtová odpovědnost)

Ministerstvo financí České republiky Finanční ústava (rozpočtová odpovědnost) Finanční ústava (rozpočtová odpovědnost) Miroslav Matej Ministerstvo financí prosinec 2015 Rozpočtová odpovědnost navrhovaná právní úprava: ústavní zákon o rozpočtové odpovědnosti zákon o pravidlech rozpočtové

Více

XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy

XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy XVII. celostátní konference Právní úprava rozpočtové odpovědnosti - dopad na samosprávy Ministerstvo financí prosinec 2014 Navrhovaná právní úprava implementace směrnice EU o rozpočtových rámcích členských

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska

Návrh STANOVISKO RADY. k programu hospodářského partnerství Španělska EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu hospodářského partnerství Španělska CS CS 2013/0393 (NLE) Návrh STANOVISKO RADY k programu

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 25. září 2013 č. 729 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

Veřejné zakázky Stavební fórum,

Veřejné zakázky Stavební fórum, Veřejné zakázky Stavební fórum, 10.6.2010 Efektivita veřejného investičního procesu versus efektivita veřejného zadávání Analýza předpokladů v České republice Základní otázky veřejného nakupování - veřejného

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Přijetí eura v ČR současný stav, perspektivy Hospodářská a měnová unie Michal Částek Etapy přijetí eura První etapa: ČS je členem EU není součástí ERM II (Exchange rate mechanism -mechanismu směnných

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005

Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zhodnocení současného stavu financování zdravotnictví (pohled Ministerstva financí) Euro Forum, duben 2005 Zorný úhel Ministerstva financí nové atributy veřejných financí Fiskální udržitelnost veřejných

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008

Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Karlovarský kraj Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2008 Komentář k návrhu rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008 Pravidla pro sestavení, schvalování a čerpání rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2008

Více

Finanční krize a česká ekonomika

Finanční krize a česká ekonomika Finanční krize a česká ekonomika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Finanční krize, její fiskální důsledky, konsolidace Bankovní institut, Praha, 9. prosince 2011 Obsah Příčiny krize eurozóny

Více

N Á V R H. Střednědobé výdajové rámce

N Á V R H. Střednědobé výdajové rámce N Á V R H Střednědobé výdajové rámce na léta 2015 a 2016 Č.j. MF 60 669/2013/11-1104 1. Úvod Na základě ustanovení 8 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

Více

NERV: FISKÁLNÍ OPATŘENÍ (MARTIN POSPÍŠIL EXTERNISTA NERV, KOMENTÁŘE DRAHOMÍRA VAŠKOVÁ MF ČR)

NERV: FISKÁLNÍ OPATŘENÍ (MARTIN POSPÍŠIL EXTERNISTA NERV, KOMENTÁŘE DRAHOMÍRA VAŠKOVÁ MF ČR) NERV: FISKÁLNÍ OPATŘENÍ (MARTIN POSPÍŠIL EXTERNISTA NERV, KOMENTÁŘE DRAHOMÍRA VAŠKOVÁ MF ČR) Zkušenosti z minulých reformních snah MATERIÁL K DISKUSI Minulé fiskální reformy zaměřené na ozdravění VF v

Více

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Konference 5 let reformy účetnictví státu IPSAS a/vs. EPSAS doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1 IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012

TNÍ POKLADNA. tní pokladny (IISSP) Hradec Králové 2. dubna 2012 STÁTN TNÍ POKLADNA Integrovaný informační systém m Státn tní pokladny (IISSP) Mgr. Radoslav Bulíř ředitel odboru Rozvoj ICT MF Ministerstvo financí radoslav.bulir@mfcr.cz Page 1 Hradec Králové 2. dubna

Více

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně

Strategie přistoupení České republiky k eurozóně Strategie přistoupení České republiky k eurozóně (Společný dokument vlády ČR a ČNB) 1. Přístupový proces České republiky (ČR) do Evropské unie (EU) se úspěšně završuje. V prosinci 2002 byla na summitu

Více

Stabilita veřejných financí

Stabilita veřejných financí Stabilita veřejných financí Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová Česká bankovní asociace Aktuální problémy fiskální politiky Mezinárodní konference Newton College Praha, 25. září 2015 Rizika veřejného dluhu

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Pakt stability a růstu Madrid - zasedání ER v prosinci 1995 Rozpočtová disciplína má klíčový význam jak pro úspěch hospodářské a měnové unie tak pro p

Pakt stability a růstu Madrid - zasedání ER v prosinci 1995 Rozpočtová disciplína má klíčový význam jak pro úspěch hospodářské a měnové unie tak pro p Konvergenční zprávy, Pakt stability a růstu Hospodářská a měnová unie Pakt stability a růstu Madrid - zasedání ER v prosinci 1995 Rozpočtová disciplína má klíčový význam jak pro úspěch hospodářské a měnové

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.5.2012 COM(2012) 315 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2012 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na období

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D.

Makroekonomie I. Opakování. Řešení. Příklad. Příklad. Řešení b) 106,5. Příklady k zápočtu. Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Opakování Makroekonomie I y k zápočtu Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Vypočítejte index CPI pro rok 2006, pokud inflace za období 2006/2005 činila 4,41% a CPI roku 2005 činilo 102. Zaokrouhlujte

Více

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů

Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu. Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Podnikatelé a zaměstnavatelé pro posílení ekonomického růstu Jan Wiesner Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Senát 11. května 2011 Podpora udržitelného růstu a zaměstnanosti V porovnání

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80-

Literatura - zdroje. Kučerová, I.: Ekonomiky. Karolinum Praha ISBN80- Ekonomiky ČZ EU v 90. letech a počátkem nového milénia VSFS Mezinárodní ekonomická integrace KSM 5. 1. 2008 1 Literatura - zdroje Čerpáno z: Kučerová, I.: Ekonomiky členských států Evropské unie. Karolinum

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011

DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011. Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY 2011 Aleš Rod Liberální institut 14. června 2011 15. ČERVNA 2011 DEN DAŇOVÉ SVOBODY LETOS OSLAVÍME VE STŘEDU 15. ČERVNA 2011. NA STÁT JSME PRACOVALI 165 DNÍ. 2 Den daňové svobody co

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 8. 2007 37 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 1. září 2015 Aktuální informace z oblasti financování obcí Vývoj sdílených daňových příjmů obcí

Více

Rozpočtový výhled na roky

Rozpočtový výhled na roky Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Města Bystřice nad Pernštejnem Rozpočtový výhled na roky pro město Bystřice nad Pernštejnem Předkládá: Ing.Jana Jurošová vedoucí odboru financí a obecního

Více

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A

9263/15 ls/jp/bl 1 DG B 3A - DG G 1A Rada Evropské unie Brusel 15. června 2015 (OR. en) 9263/15 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada UEM 198 ECOFIN 404 SOC 366 COMPET 278 ENV 361 EDUC 184

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10547/13 ECOFIN 472 UEM 167

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10547/13 ECOFIN 472 UEM 167 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 5. června 2013 (07.06) (OR. en) 10547/13 ECOFIN 472 UEM 167 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí:

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Úspěchy & Plány Ministerstva financí

Úspěchy & Plány Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. září 2009 č. 1175 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více