Projekt č.35/2. Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů. Technická specifikace. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt č.35/2. Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů. Technická specifikace. DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA"

Transkript

1 DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA Projekt č.35/2 na řešení revitalizace Moravskoslezského kraje Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice - 2. Etapa Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů Technická specifikace Projektová dokumentace Ing. Josef Havelka vedoucí odštěpného závodu ODRA říjen 2014 Strana 1 (celkem 11)

2 OBSAH: 1 ÚVOD TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY Přípravné práce Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy Vrtné práce na relikvidaci (opakované likvidaci) vrtů Rekultivace dotčených pozemků KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU... 7 Seznam příloh: 1/ Příloha č. 1 - Topografická situace 8 hlubinných průzkumných vrtů NP 523, NP 542, NP 543, NP 545, NP 548, NP 550, NP 782, NP 803 2/ Příloha č. 2 - Lokalizace 8 hlubinných průzkumných vrtů 3/ Příloha č. 3 - Dílčí Technické projekty k provedení relikvidace 8 hlubinných průzkumných vrtů Strana 2 (celkem 11)

3 1 ÚVOD Na žádost organizace DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, Ostrava Vítkovice, schválila Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje dne na svém 34. jednání projekt č. 35/2 s názvem Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice. Předmětné hlubinné průzkumné vrty byly součástí úkolu ze sedmdesátých let, kdy byl prováděn intenzivní geologický průzkum v Beskydech dle projektu geologických prací z roku 1971 (autor Dr. Z. Strakoš, CSc.; č. úkolu: ). Hlubinné průzkumné vrty byly realizovány za účelem ověření ložisek černého uhlí. Kromě navrtání ložisek černého uhlí však byly při realizaci průzkumných vrtů zachyceny i plynové kolektory. Nekontrolované výstupy zemních plynů z nedostatečně likvidovaných hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovic, Veřovic a Frenštátu pod Radhoštěm představují reálné nebezpeční pro obyvatelstvo předmětného regionu. Likvidace vrtů prováděna v minulosti nebyla provedena dostatečně kvalitně z hlediska zajištění hermetičnosti možných výstupů zemních plynů. Případné nahromadění explozívního, nekontrolovaně vystupujícího, zemního plynu, stejně tak jako možnost pouhého plošného zapálení zemního plynu v místě výstupu, ohrožují lidské zdraví a dokonce i lidské životy. Projekt má ryze bezpečnostní charakter zaměřený na bezpečnost obyvatelstva. Uvedený projekt Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice - 2. Etapa - Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů navazuje na ukončenou 1. Etapu průzkumu, kterou bylo určeno a projektově zpracováno k relikvidaci celkem 8 hlubinných průzkumných vrtů: NP 523, NP 542, NP 543, NP 545, NP 548, NP 550, NP 782 a NP 803. Vlastní práce budou zahrnovat následující činnosti: Přípravné práce, Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy, Vrtné práce na relikvidaci vrtu, Rekultivace dotčených pozemků, Zpracování závěrečné zprávy. Strana 3 (celkem 11)

4 2 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA ZAKÁZKY V následujících kapitolách je popsán předmět a rozsah požadovaných prací nezbytných ke kvalitní a účelné realizaci projektu 35/2 Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice - 2. Etapa - Relikvidace hlubinných průzkumných vrtů. Tyto kapitoly jsou popsány unifikovaně pro osm relikvidovaných NP vrtů. Základní údaje o lokálním umístění vrtů jsou uvedeny v příloze č. 2 - Přehled základních údajů 8 hlubinných průzkumných vrtů a příloze č. 1 - Topografická situace. Základní technické údaje o vrtech, ze kterých vycházejí detailní popisy činností jednotlivých položek pro relikvidaci, jsou uvedeny v příloze č. 3 - Dílčí Technické projekty k provedení relikvidace 8 hlubinných průzkumných vrtů. U dvou vrtů (NP 543, NP 782) nebyla v minulosti provedena likvidace až po povrch a tyto odlišnosti zahajovacích relikvidačních prací popisuje kapitola 2.3 Vlastní práce na relikvidaci vrtů. Provedení díla zahrnuje: 1) Přípravné práce, 2) Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy (montáž, demontáž, přeprava), 3) Vrtné práce na relikvidaci vrtů, 4) Rekultivace dotčených pozemků, 5) Zpracování závěrečné zprávy. K zajištění bezpečnosti provozu a ochrany zdraví budou v místě všech realizovaných prací, prováděných v souladu s projektovou dokumentací, přijata základní bezpečnostní a zajišťovací protiplynová opatření a po celou dobu prací bude prováděno monitorování koncentrací zemních plynů v místě ústí relikvidovaného vrtu. 2.1 Přípravné práce Jelikož pracovní plochy a příjezdové cesty k jednotlivým NP vrtům byly po ukončení prací na vrtech demontovány, bude nutné k nim připravit novou dočasnou příjezdovou cestu a pracovní plochu pro umístění vrtné soupravy a obslužné technologie. Příjezdová cesta a vlastní pracovní plocha bude konstruována z betonových panelů. Vzdálenosti ústí vrtů od možné příjezdové komunikace jsou obsahem Přílohy č. 2. Upravit bude nutno i vrtný sklep a základy na parametry pro konkrétní realizační vrtnou soupravu, včetně terénních úprav pláně (odkopávky, náspy) pro položení zmíněné pracovní panelové plochy. Této činnosti bude předcházet u všech vrtů odstranění původních betonových zbytků povalů a vrtného sklepa, které jsou zčásti znatelné na povrchu terénu, nebo byly lokalizovány geofyzikálním Strana 4 (celkem 11)

5 průzkumem a průzkumnými výkopovými pracemi. Přehled je uveden v Příloze č. 2. Ornice bude uložena na deponii. Součástí přípravných prací zhotovitele bude rovněž geodetické vytyčení ústí vrtů NP 523, NP 542, NP 545, NP 548, NP 550 a NP 803. Dále zajištění vstupů na pozemky, vyřešení střetů zájmů včetně vypořádání vztahů s vlastníky dotčených pozemků (případných nájmů) po dobu relikvidace vrtu, vytýčení inženýrských sítí, vyřízení nezbytného správního řízení za účelem povolení prací PHČ (povolení hornické činnosti), zpracování projekční přípravy vlastní likvidace vrtu a vyřízení povolení realizace prací pro konkrétní hlubinné průzkumné vrty ve vztahu k legislativním podmínkám ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění), ochrany LPF (zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění) a ve vztahu k podmínkám prací v CHKO Beskydy a v CHLÚ Trojanovice, z důvodu lokalizace vrtů na pozemcích různého způsobu ochrany půdního fondu. Rovněž bude provedeno proměření možných úniků zemních plynů do objektů a proměření možného znečištění podzemní vody v povolených studnách do vzdálenosti 200 m od ústí vrtu, před a po relikvidaci vrtu. Měření úniku zemních plynů v objektech a analýza podzemní vody ve studnách, budou provedeny AZL. Výsledky měření AZL jsou doloženy protokolem o zkoušce. Během celé doby realizace prací v místě ústí relikvidovaných vrtů bude prováděno monitorování koncentrací zemních plynů za přítomnosti odborného bezpečnostního dohledu. 2.2 Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy Dle ukončení přípravných prací jednotlivých pracovišť a časového harmonogramu relikvidace 8 NP vrtů, bude na danou lokalitu nastěhována vrtná souprava, která umožní bezpečné provedení prací. Součástí vrtné soupravy bude výplachový systém a soustava hydraulických preventrů. Po dokončení stěhování budou v souladu s báňskými předpisy zahájeny práce. Po ukončení likvidace vrtu bude vrtná souprava demontována a s ostatním souvisejícím zařízením bude z pracoviště odvezena na místo dalšího pracoviště. Strana 5 (celkem 11)

6 2.3 Vrtné práce na relikvidaci vrtů Vrty NP 523, NP 542, NP 545, NP 548, NP 550, NP 803 Po zahájení prací proběhne příprava a navaření nového ústí vrtu, montáž preventru, odvrtání cementových mostků, pročištění vrtů pod bázi prvního zkoušeného obzoru. Následně proběhne komplex karotážních měření. Podle výsledku karotáže bude navržen způsob tlakové cementace v souladu s vyhláškou 239/1998 Sb., a provedena vlastní tlaková cementace (před cementací musí být vyhotoven laboratorní rozbor cementu). Po ověření hermetičnosti bude zbytek pažnic docementován do hloubky cca 30m pod místo rozpojení pažnic. Na základě výsledků interpretace akustického cementlogu bude případně provedeno rozpojení těžební pažnicové kolony a její vytažení. Následně se provede tlaková cementace místa rozpojení pažnic dle platné vyhlášky č.239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po provedení hermetičnosti mostku budou pažnice úvodní kolony vyplněny cementovou směsí. Ústí vrtu bude upáleno v hloubce 1,8 m pod povrchem a zavařeno ocelovou deskou. Nad ústím bude zhotovena cementová deska. Tímto budou práce soupravou ukončeny a souprava demontována a odstěhována. Blíže je tato část rozpracována v Technickém projektu a technologickém postupu prací k provedení likvidace jednotlivých vrtů (Příloha č. 3) Vrty NP 543, NP 782 Po zahájení prací proběhne demontáž vrchní části produkčního kříže. Následně vrt bude umrtven, provede se montáž hydraulického preventru včetně tlakových zkoušek. Budou vytaženy stupačky a ostatní zařízení zapuštěné do vrtu a vrt pročištěn pod bázi prvního zkoušeného obzoru. Podle výsledku karotáže bude navržen způsob tlakové cementace v souladu s vyhláškou 239/1998 Sb., a provedena vlastní tlaková cementace (před cementací musí být vyhotoven laboratorní rozbor cementu). Po ověření hermetičnosti bude zbytek pažnic docementován do hloubky cca 30m pod místo rozpojení pažnic. Na základě výsledků interpretace akustického cementlogu bude případně provedeno rozpojení těžební pažnicové kolony a její vytažení. Následně se provede tlaková cementace místa rozpojení pažnic dle platné vyhlášky č.239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Po provedení hermetičnosti mostku budou pažnice úvodní kolony vyplněny cementovou směsí. Ústí vrtu bude upáleno v hloubce 1,8 m pod povrchem a zavařeno ocelovou deskou. Nad ústím bude zhotovena cementová deska. Tímto budou práce soupravou ukončeny a souprava demontována a odstěhována. Strana 6 (celkem 11)

7 Blíže je tato část rozpracována v Technickém projektu a technologickém postupu prací, včetně všech parametrů potřebných k provedení relikvidace jednotlivých vrtů (Příloha č. 3). 2.4 Rekultivace dotčených pozemků, následný průzkum Po odstěhování vrtné soupravy proběhne demontáž panelové plochy obslužné technologie, příjezdové cesty, vrtného sklepa a základových pásů a všech zbytků původního betonového vrtného sklepa a původních základových pásů, odvoz suti a podsypu na skládku. Uvedení terénu v okolí likvidovaného vrtu do původního stavu a provedení biologické rekultivace. Součástí této etapy je kontrolní atmogeochemický průzkum akreditovanou zkušební laboratoří dle standardního operačního postupu za účelem ověření hermetičnosti po likvidaci vrtu. Následně bude pozemek protokolárně předán majiteli. 2.5 Zpracování závěrečné zprávy Zpracování závěrečné, tištěné souhrnné zprávy, včetně výsledků metanscreeningu (atmogeochemického průzkumu) a veškeré související dokumentace ve dvou vyhotoveních. Závěrečná zpráva bude předána rovněž na CD-R nosiči. 3 KOMENTÁŘ K JEDNOTLIVÝM POLOŽKÁM ROZPOČTU Výčet a množství jednotlivých položek souvisejících s činností projektu 35/2 - Odstranění nekontrolovaných výstupů zemních plynů z hlubinných průzkumných vrtů v oblasti Trojanovice 2. Etapa, jsou pro vyšší přehlednost popsány v této kapitole unifikovaně. V případech rozdílných měrných jednotek dílčích činností, jsou konkrétní hodnoty (počty měrných jednotek) uvedeny v položkovém rozpočtu a v popisu položek. Tyto jsou stanoveny dle základních údajů lokalizace 8 hlubinných průzkumných vrtů (Příloha č. 2), dle zpracovaných dílčích Technických projektů k provedení relikvidace 8 hlubinných průzkumných vrtů (Příloha č. 3) a dle již realizovaných projektů relikvidace NP vrtů. P 1. Přípravné práce P 1.1. Inženýrská činnost zajištění vstupu na pozemky, vyřešení střetů zájmů, správní řízení, geodetické vytyčení, příprava podmínek pracoviště Pro zahájení realizace projektu relikvidace jednotlivých NP vrtů budou zajištěny vstupy na pozemky, vyřízeny střety zájmů včetně případných nájmů, vytýčeny inženýrské sítě, či přeložky sítí. Dále budou zajištěna nezbytná správní řízení za účelem povolení prací PHČ (povolení hornické činnosti). Rovněž budou vyřízeny Strana 7 (celkem 11)

8 podmínky povolení realizace prací ve vztahu k legislativním podmínkám ochrany ZPF (Zemědělského půdního fondu), ochrany LPF (Lesního půdního fondu) a ve vztahu k podmínkám prací v CHKO Beskydy a v CHLÚ Trojanovice. Dále bude provedena z důvodu možného znečištění analýza podzemní vody akreditovanou laboratoří v povolených studnách, které jsou umístěny do vzdálenosti 200 m od ústí vrtu, a to před a po provedené relikvidaci vrtu. Výsledky měření AZL budou doloženy protokolem o zkoušce. Zahájení likvidace vrtu bude ohlášeno Obvodnímu báňskému úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Ústí vrtů NP 523, NP 542, NP 545, NP 548, NP 550 a NP 803 budou geodeticky vytyčena. P 1.2. Měření úniku zemních plynů ve stavebních objektech do vzdálenosti 200 m od ústí vrtu - před a po relikvidaci NP vrtu, pasportizace objektů, projekt, závěrečná zpráva Před zahájením vlastních prací na relikvidaci vrtů bude ke každému vrtu zpracován projekt k provedení měření možných úniků zemních plynů ve všech stavebních objektech vzdálených do 200 m od ústí vrtu. Měření úniku zemních plynů v objektech bude provedeno AZL. Stejné proměření možných úniků zemních plynů bude provedeno i po ukončení vlastní relikvidace NP vrtu. Výsledky měření AZL budou doloženy protokolem o zkoušce v závěrečné zprávě ke každému NP vrtu. Za účelem zpracování projektu Měření úniku zemních plynů ve stavebních objektech a vyhodnocení výsledků měření formou závěrečné zprávy s grafickým vyjádřením ke všem stavebním objektům vzdálených do 200 m od konkrétního relikvidovaného vrtu, bude provedena pro každý objekt pasportizace, tj. zaměření a grafické zakreslení suterénních prostor. Počty objektů jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Lokalizace 8 hlubinných průzkumných vrtů. P 1.3. Příprava pracovní plochy pro umístění vrtné soupravy a obslužné technologie Příprava terénu pracovní plochy pro uložení panelů do roviny, po ukončení relikvidace uvedení terénu do původního stavu Demontáž původního betonového povalu, vrtného sklepa Úprava vrtného sklepa a základových pásů V rozsahu panelové plochy a příjezdové cesty bude pro relikvidaci vrtu provedena skrývka ornice, eventuálně vykáceny porosty. Před položením panelů bude provedena terénní úprava pláně do roviny (odkopávky, náspy, zhutnění). Plocha pro Strana 8 (celkem 11)

9 obslužnou technologii v ploše 30m x 50m = m 2 a příjezdové cesty o šířce 5m bude připravena z betonových panelů. Vzdálenost příjezdové cesty je konkrétní pro každý vrt, o délce uvedené v položkovém rozpočtu a Příloze č. 2 - Lokalizace 8 hlubinných průzkumných vrtů. Po demontáži původního betonového povalu, vrtného sklepa, bude upraven vrtný sklep a základové pásy na parametry pro konkrétní realizační vrtnou soupravu. V této položce je zahrnuto i uvedení terénu (úprava pláně) do původního stavu, bez zpětného návozu ornice. P 2. Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy Nastěhování vrtné soupravy (montáž, demontáž, přeprava), výplachového systému, soustavy hydraulických preventrů a veškerého technologického vybavení na konkrétní lokalitu relikvidovaného NP vrtu. P 3. Vrtné práce na relikvidaci vrtů Detailně jsou činnosti pro relikvidační práce popsány v dílčích Technických projektech k provedení relikvidace 8 hlubinných průzkumných vrtů (Příloha č. 3). Náklady dílčích činností na vrtné práce relikvidace NP vrtů rovněž vycházejí z Technického projektu a technologického postupu prací (dále TP) k provedení relikvidace jednotlivých NP vrtů a předpokládané množství technologického materiálu (počet měrných jednotek) je uvedeno v dílčích položkách rozpočtu. Vrtné práce jsou rozděleny do následujících položek činností: P 3.1. Vlastní výkony vrtné soupravy Výkony vrtné soupravy včetně výplachového čerpadla, výplachového systému, doplnění vrtu pracovní kapalinou, umrtvení vrtu, demontáž vrchní části, vytažení původních stupaček atd., jsou stanoveny dle parametrů základních technických údajů o vrtu uvedených v TP. P 3.2. Technologický materiál Předpokládané množství vody na výrobu pracovních kapalin, výplachu, a cementaci. Chemikálie na výrobu výplachu pracovních kapalin a úpravu cementační kaše, urychlovače, zpomalovače tuhnutí cementu. Strana 9 (celkem 11)

10 Předpokládané množství spotřeby nafty na provoz vrtné soupravy, čerpadla a agregátu na výrobu elektrické energie. Dláta a frézy - výroba, případně nákup fréz, nákup valivých dlát potřebných pro pročištění vrtu. Předpokládané množství cementu class S 32,5 na výrobu cementových kaší za účelem izolace vrtu. Mazadla potřebná k udržování závitů vrtného nářadí. P 3.3. Přídavná zařízení Vrtné nářadí - vrtné tyče, zátěžky, stupačky, unášecí tyč, elevátory tyčové, pažnicové, stupačkové P 3.4. Ostatní výkony Tlakové zkoušky ústí vrtu - montáž, zapojení a odtlakování hydraulického preventrů včetně ústí vrtu. Operátor řízení soupravy - řízení, dozor, kontrola činnosti při vlastních pracích. Navaření nového ústí, zavaření pažnicových kolon, - upálení a navaření nového ústí, zavaření jednotlivých kolon ocelovými deskami. U vrtů NP 543 a NP 782 bude provedeno jen zavaření pažnicových kolon. Defektoskopie provedení kontroly kvality svárů, navaření nového ústí jednotlivých kolon. CA-cementace, laboratorní rozbory. Činnosti spojené s cementačním agregátem včetně obsluhy při cementacích mostků, provádění laboratorních rozborů cementů před každou cementací, ověření hermetičnosti cementových mostků a průběžné vyhodnocování tlakovým záznamníkem. Likvidace odpadů pevných a kapalných částí - likvidace pracovních kapalin, výplachů a materiálu vzniklého při pročišťování vrtu. P 3.5. Doprava Nákladní i osobní doprava - dovoz vrtného materiálu, chemikálií, cementu, technologického materiálu a osobní doprava, včetně ubytování v místě pracoviště. P 3.6. EKM Elektrokarotážní měření včetně interpretace, rozpojování pažnic těžební kolony. Strana 10 (celkem 11)

11 P 4. Rekultivace dotčených pozemků P 4.1. Demontáž betonové plochy a technologických objektů Demontáž základových pásů, šachty Po ukončení prací bude odstraněna betonová - panelová plocha obslužné technologie včetně odstranění podkladu zpevněné pracovní plochy, základových pásů vrtného sklepa, příjezdové cesty. Bude provedena demontáž vrtného sklepa, šachty vrtu. P 4.2. Odvoz odpadů vzniklých při demontáži plochy a technologických objektů Podsyp a odpady vzniklé při demontáži pracovní plochy obslužné technologie, původního betonového vrtného sklepa a zbytků povalu, budou odvezeny na skládku v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. P 4.3. Kontrolní atmogeochemický průzkum (metanscreening) V rámci této položky bude proveden kontrolní atmogeochemický průzkum akreditovanou zkušební laboratoří dle standardního operačního postupu za účelem ověření hermetičnosti po likvidaci vrtu v ploše 100x100m, v základní síti 5x5m se středem plochy v ústí vrtu. V případě naměřené koncentrace metanu, bude v daném místě lokalizace upřesněn výstup metanu zahuštěním měřících bodů. Rovněž bude vypracována závěrečná zpráva kontrolního metanscreeningu s akreditovaným protokolem a grafickým vyjádřením změřených výstupů důlních plynů. P 4.4. Vlastní rekultivace pozemků Uvedení terénu konkrétní plochy relikvidovaného vrtu do původního stavu, provedení návozu a rozprostření ornice. Následně bude provedena biologická rekultivace a protokolární předání pozemku majiteli. P 5. Zpracování závěrečné zprávy Zpracování souhrnné závěrečné zprávy a všech dílčích závěrečných zpráv jednotlivých NP vrtů s doloženou veškerou související dokumentací v tištěné podobě, včetně měření úniku zemních plynů v objektech, analýzy podzemní vody v povolených studnách a atmogeochemického průzkumu s vyhodnocením výsledků. Závěrečná zpráva ve dvou tištěných vyhotoveních, bude rovněž předána v digitální podobě na CD-R nosiči, ve stejném rozsahu jako tištěná verze. Strana 11 (celkem 11)

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY

Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 10 OBRUBNÍKY, KRAJNÍKY, CHODNÍKY A DOPRAVNÍ PLOCHY Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ

STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Č E S K Á K O M O R A A R C H I T E K T Ů Č E S K Á K O M O R A A UT O R I Z O V A N Ý CH I N Ž E N Ý R Ů A T E CH N I K Ů STANDARDY PROFESNÍCH VÝKONŮ A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ Metodická pomůcka (manuál)

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu.

Nároky na plochu vč. ochranných a bezpečnostních pásem plynovodů a zařízení plynu. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 3.4.101 ZPŮSOB NAPOJENÍ

Více

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Analýza... 18 3. Závěr... 47 Analytická část - přílohy....49 květen 2010 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Metodický postup zpracování analytická část... 4 1.2. Vymezení pojmu brownfields... 7 1.3. Stávající stav brownfields v České republice... 8 1.4. Mezinárodní zkušenosti

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne 20. 4. 2009 Č.j.: 27563/ENV/09 podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ

Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 12 TRVALÉ OPLOCENÍ Schváleno: MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008, s účinností

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více