Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded"

Transkript

1 Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

2 Důležitá upozornění Důležitá upozornění Q Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napáen pouze následovně (při připoení OpenStage Key Module 15): Pomocí příslušného originálního napáeče. Číslo předmětu: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=UK, 3=US). Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnouli se problémy, obraťte se na správce systému. Používete pouze originální příslušenství Siemens! Používání iného příslušenství e nebezpečné a vede k neplatnosti záruky, ručení výrobce a označení CE. Označení CE Shoda přístroe se směrnicí EU 1999/5/EC e potvrzena označením CE. Výrobce, Siemens Enterprise Communication GmbH, tímto prohlašue, že zařízení OpenStage e ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroe e třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístroů slouží ako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a sou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístroů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého ste produkt zakoupili, od svého konzultačního partnera v oblasti prodee. Tyto výroky platí en pro zařízení, která sou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhaí evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. 2 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

3 Důležitá upozornění Stanoviště telefonu Telefon by se měl používat v kontrolovaném prostředí s teplotním rozmezím 5 C až 40 C. Pro dobrou kvalitu hlasitého telefonování by měl prostor před mikrofonem (vpředu vpravo) zůstat volný. Optimální vzdálenost pro hlasité telefonování e 50 cm. Nepoužívete telefon v místnosti s vysokou prašností to může značně snížit eho životnost. Nevystavute telefon přímému slunečnímu inému tepelnému záření, ť může poškodit elektronické součásti a plastový kryt. Nepoužívete telefon ve vlhkém prostředí (např. koupelny). Podpora produktu na Internetu Informace a podporu k našim produktům nadete na Internetu: Technické pokyny, aktuální informace k aktualizaci firmware, často kladené otázky a další nadete na Internetu: TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 3

4 Obsah Obsah Důležitá upozornění Označení CE Stanoviště telefonu Podpora produktu na Internetu Obecné informace K návodu k použití Servis Použití Informace o typu telefonu Kvalita hlasitého telefonování a čitelnost displee Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce Skupinové funkce První seznámení OpenStage Uživatelské rozhraní OpenStage 15 T OpenStage Key Module Tlačítka Tlačítka pro nastavení zvuku Tlačítko schránky a tlačítko menu Tlačítka pro listování Volně programovatelná tlačítka funkcí Číslicová tlačítka Disple Klidový stav Schránka Zprávy Hlasové zprávy Seznam volaících Servisní menu Základní funkce Příem volání Příem volání sluchátkem Příem volání přes reproduktor (hlasité telefonování) Přepnutí na hlasité telefonování Přepnutí na sluchátko Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru Volba/volání Volba Volba se zavěšeným sluchátkem Volba tlačítkem cílové volby TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

5 Obsah Opakování volby Ukončení hovoru Odmítnutí volání Vypnutí/zapnutí mikrofonu Volání druhého účastníka (zpětný dotaz) Střídání k právě čekaícímu účastníkovi (střídání mezi hovory) Předání hovoru Přesměrování volání Variabilní přesměrování Přesměrování po čase (CFNR) Přesměrování volání v síti provozovatele/ přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Zpětné volání Uložení zpětného volání Příem zpětného volání Kontrola/smazání uloženého zpětného volání Komfortní funkce Příem volání Převzetí volání pro spolupracovnici/spolupracovníka Přímé hlasité oslovení Příem volání ze vstupního telefonu u dveří/otvírání dveří Volba/volání Bloková volba/oprava telefonního čísla Seznam volaících Volba z interního telefonního seznamu Volba z telefonní databáze (LDAP) (ne pro HiPath 500) Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby Volba tlačítky pro zkrácené volby Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor 45 Diskretní oslovení spolupracovnice/spolupracovníka (ne pro HiPath 500) Automatické sestavení spoení/horká linka Rezervace linky Přidělení telefonního čísla Zprostředkovaná volba/podpora volby TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 5

6 Obsah Během hovoru Druhé volání (upozornění) Zákaz/povolení druhého volání (automatické upozornění) Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Uložení telefonního čísla Parkování hovoru Přidržení externích hovorů Vedení konference Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Záznam hovoru Předání hovoru po ohlášení Vyslání signálu do sítě (ne pro HiPath 500) Pokud ste nebyli spoeni Upozornění připomenutí Napoení vstup do hovoru Noční zapoení Programování tlačítek funkcí Zřízení tlačítek funkcí Přehled funkcí Zřízení tlačítka postupu Zřízení tlačítek cílové volby Smazání programování tlačítek funkcí Zobrazení/přiřazení hovorného Zobrazení hovorného pro Váš telefon Zobrazení hovorného pro iný telefon Volba s přiřazením hovorného Privátní oblast/zabezpečení Zapnutí/vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka Naslouchání/tané napoení (ne pro HiPath 500) Kontrola místnosti (sledování zvuků) Identifikace anonymního volaícího zachycení Zamknutí telefonu proti zneužití Zamknutí cizího telefonu proti zneužití Uložení osobního identifikačního čísla TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

7 Obsah Další funkce/služby Funkce termínu Uložení termínu Připomenutí termínu Posílání zpráv Sestavení a posílání zpráv Prohlížení a zpracování přiatých zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Smazání textové odpovědi Zobrazení počtu čekaících volání/zobrazení přetížení Použití iného telefonu ako vlastního pro eden hovor Informační text při přímu faxu/zpráva na telefonním záznamníku Výměna telefonního čísla (výměna koncového zařízení/stěhování/relokace) Smazání služeb/funkcí (smazání platné v celém systému pro eden telefon) Zapnutí funkcí pro iný telefon Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště DISA (přímý přístup do systému) Funkce v ISDN pomocí volby kódu (klávesnicová volba) Připoené počítače/ovládání programů /telefonní datová služba Komunikace s počítačovými aplikacemi pomocí rozhraní CSTA Zapnutí/vypnutí spínače (en pro HiPath 3000) Senzory (en u HiPath 33x0/35x0) Vyhledávání osob (ne pro HiPath 500) Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát Linky Používání linek Obsazení linky Tlačítka linky Příem volání tlačítky linky Volba tlačítky linky Držení a opakovaný příem hovoru na tlačítku linky Střídavé telefonování na více linkách Uvolnění konference MULAP Tlačítka pro přímou volbu Příem volání tlačítky pro přímou volbu Přímá volba účastníka skupiny Předání probíhaícího hovoru Převzetí volání pro iného účastníka skupiny Přesměrování volání pro linky Přepnutí vyzvánění přímo k vedoucí(mu) TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 7

8 Obsah Skupinové funkce Zapnutí/vypnutí skupinového vyzvánění Převzetí volání pro spolupracovnici/spolupracovníka ve skupině Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání (UCD) Speciální funkce v LAN (ne u HiPath 500) Vypnutí ze skupinové přípoky/skupinové vyzvánění Přepnutí přesměrování volání Noční zapoení Přiřazení vyzvánění Zapnutí přepínačů (en pro HiPath 3000) Otvírání dveří Individuální nastavení telefonu Nastavení kontrastu Nastavení zvuku Změna hlasitosti přímu během hovoru Změna hlasitosti vyzvánění Změna melodie vyzvánění Nastavení hlasitosti upozorňovacího tónu Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Nastavení azyka pro funkce Kontrola telefonu Kontrola funkčnosti Kontrola přiřazení tlačítek TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

9 Obsah Rozdílná zobrazení na displei v prostředí HiPath 4000 (ne pro HiPath 500) Rádce pro uživatele Chybová hlášení na displei Konzultační partner v případě problémů Odstraňování poruch funkcí Údržba telefonu Popisování tlačítek Restřík Přehled funkcí a kódů TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 9

10 Obecné informace Obecné informace K návodu k použití Informace v tomto dokumentu obsahuí obecné popisy technických možností, které nemusí být v konkrétním případě vždy k dispozici. Požadované funkce e třeba stanovit při uzavírání smlouvy. Pokud zistíte, že některé funkce na telefonu nesou k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro telefon zřízena - obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici - obraťte se prosím na nebližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. Tento návod k použití Vám umožní poznat OpenStage a eho funkce. Obsahue důležité informace pro bezpečný a řádný provoz OpenStage. Řiďte se přesně těmito pokyny, aby nedošlo k chybám při obsluze a mohli ste svů multifunkční telefon v síti optimálně používat. Tento návod k použití by si měl přečíst a dodržovat každý, kdo instalue, obsluhue programue OpenStage. Tento návod k použití e sestaven komfortně, tzn., že budete krok za krokem seznamováni s ovládáním OpenStage. Správa e popsána v samostatné příručce. Zkrácený návod k použití obsahue rychlé a spolehlivé vysvětlení často používaných funkcí. Servis Pro Vaši vlastní bezpečnost si prosím pečlivě přečtěte odstavec s bezpečnostními pokyny. Dodržute přesně tyto instrukce, abyste neohrozili sebe ostatní a nepoškodili zařízení. Servisní oddělení Siemens může řešit pouze problémy vady na samotném zařízení. Máte-li dotazy k používání, obraťte se prosím na svého distributora správce sítě. Máte-li dotazy k telefonní přípoce, obraťte se prosím na svého provozovatele sítě. V případě problémů vad na zařízení volete prosím servisní telefonní číslo ve Vaší zemi. 10 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

11 Obecné informace Použití Telefon OpenStage byl vyvinut ako zařízení pro přenos hlasu a e určen pro umístění na pracovní stůl příp. na stěnu. Každé iné použití e v rozporu s eho určením. Informace o typu telefonu Identifikační údae o telefonu nadete na typovém štítku na spodní straně zařízení zde e uvedeno přesné označení produktu a eho sériové číslo. Potřebné údae o komunikační platformě obdržíte popř. od svého správce systému. Tyto údae musíte uvádět vždy při kontaktu s naším servisním oddělením, pokud se vyskytnou problémy poruchy. Kvalita hlasitého telefonování a čitelnost displee Pro zaištění dobré kvality hlasitého telefonování dbete prosím na to, aby byl prostor před mikrofonem (vpředu vpravo) volný. Optimální vzdálenost e asi 50 cm. Pro dosažení co nelepší čitelnosti displee postupute následovně: Umístěte telefon a nastavte disple tak, abyste si ho mohli pohodlně prohlížet a přitom zabránit odrazu světla. Seřiďte kontrast podle svých potřeb strana 111. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

12 Obecné informace Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce Váš telefon OpenStage 15 T e vícelinkový. To znamená, že na rozdíl od ednolinkových telefonů může na něm zřídit Váš správce systému více linek. Každá z těchto linek má k dispozici vlastní telefonní číslo, prostřednictvím kterého lze provádět popř. přiímat volání. Volně programovatelná tlačítka funguí u vícelinkového telefonu ako tlačítka linky strana 92. Při telefonování s vícelinkovým telefonem musíte přihlížet k některým zvláštnostem strana 93. Zvláštnost tvoří konfigurace CHESE. Přitom se edná o vícelinkový telefon se zvláštními funkcemi (např. Přepnutí vyzvánění a Převzetí ) strana 91 speciálně přizpůsobený situaci Šéf-sekretariát. Skupinové funkce Pro eště efektivněší telefonování může Váš správce systému zřídit skupinové funkce, ako např. skupiny pro převzetí volání, skupinové přípoky a skupiny pro distribuci volání. 12 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

13 První seznámení OpenStage První seznámení OpenStage Následuící informace seznamuí uživatele s často používanými ovládacími prvky a zobrazením na displei. Uživatelské rozhraní OpenStage 15 T Pomocí sluchátka můžete telefonovat ako obvykle. 2 Disple Vám intuitivně pomáhá při ovládání telefonu strana Pro optimální nastavení zvukových vlastností Vašeho telefonu máte k dispozici tlačítka pro nastavení zvuku strana O Tlačítko schránky a N tlačítko menu. 5 Číslicová tlačítka slouží k zadávání telefonních čísel/kódů. 6 Pomocí tlačítek pro listování ovládáte telefon strana Volně programovatelným tlačítkům můžete přiřadit funkce (např. Rozpoení) strana 59. Vlastnosti telefonu OpenStage 15 T Konstrukce displee LCD, 24 x 2 znaků Plně duplexní funkce hlasitého telefonování Montáž na zeď TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

14 První seznámení OpenStage OpenStage Key Module 15 OpenStage Key Module 15 e přídavný modul, který lze upevnit z boku na telefon a který Vám poskytue dalších 18 prosvícených a volně programovatelných tlačítek. Tato tlačítka můžete steně ako u telefonu přiřadit a používat podle svého přání strana 16. Ke svému OpenStage 15 T můžete připoit maximálně eden OpenStage Key Module TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

15 První seznámení OpenStage Tlačítka Tlačítka pro nastavení zvuku Tlačítko Funkce při stisku tlačítka - Nastavení nižší hlasitosti a světleších kontrastů strana 111. n Zapnutí/vypnutí reproduktoru (s červenou světelnou signalizací LED) strana Nastavení vyšší hlasitosti a tmavších kontrastů strana 111. Tlačítko schránky a tlačítko menu Tlačítko O N Funkce při stisku tlačítka Otevření schránky (s červenou světelnou signalizací LED) strana 19. Otevření servisního menu (s červenou světelnou signalizací LED) strana 21. Tlačítka pro listování Těmito obslužnými prvky ovládáte většinu funkcí telefonu a zobrazení na displei: Tlačítko Funkce při stisku tlačítka < Otevření menu klidového stavu strana 18 listování v menu zpět. = Provedení akce. : Otevření menu klidového stavu strana 18 listování v menu vpřed. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

16 První seznámení OpenStage Volně programovatelná tlačítka funkcí Váš OpenStage 15 T má k dispozici 8 prosvícených tlačítek, kterým můžete přiřadit funkce telefonní čísla. Počet volně programovatelných tlačítek zvýšíte připoením přídavného modulu strana 14. Peter Fox CILE? V závislosti na naprogramování použite tlačítka ako: tlačítka funkcí strana 59 tlačítka cílové volby/pro přímou volbu strana 64 Na edno tlačítko lze naprogramovat ednu funkci. Zřízení tlačítek pro přímou volbu musí uvolnit Váš správce systému. Tlačítkům pro přímou volbu můžete přiřadit interní telefonní číslo ze systému HiPath Krátkým dotykem vyvoláte naprogramovanou funkci popř. zaháíte volbu uloženého telefonního čísla. Dlouhým dotykem otevřete menu pro programování tlačítka funkce strana 59. K Vašemu OpenStage sou dodávány popisné štítky. Do bílých polí štítků napište funkci méno. Stav funkce poznáte podle světelné signalizace (LED) příslušného tlačítka. Světelené signalizace (LED) u tlačítek funkcí/tlačítek pro přímé volání LED Význam tlačítka funkce Význam tlačítka pro přímé volání Snesvítí Funkce e vypnuta. Linka e volná. Tbliká [1] Funkce e aktivní. Linka e obsazena. Rsvítí Funkce e zapnuta. Volání na lince [1] Blikaící tlačítka sou v tomto návodu k použití bez ohledu na interval blikání zobrazena tímto symbolem. Interval blikání se liší pro různé stavy, které sou přesně popsány na příslušných místech v návodu. U vícelinkového telefonu funguí volně programovatelná tlačítka ako tlačítka linky strana TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

17 První seznámení OpenStage Číslicová tlačítka V situacích, ve kterých e možné zadávání textu, můžete vedle číslic 0 až 9, mřížky a hvězdičky zadávat číslicovými tlačítky také text, interpunkční znaménka a zvláštní znaky. K tomu musíte číslicová tlačítka několikrát stisknout. Příklad: Chcete-li napsat h, stiskněte 2x číslicové tlačítko 4. Chcete-li zadat v alfanumerickém zadávacím poli číslici, můžete také dlouze stisknout příslušné tlačítko. Abecední popis číslicových tlačítek Vám pomáhá také při zadávání Vanity čísel (telefonní číslo v podobě ména např MUSTER = ). TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

18 První seznámení OpenStage Disple OpenStage 15 T e vybaven nastavitelným monochromatickým LCD displeem. Nastavte kontrast podle svých potřeb strana 111. Klidový stav Pokud netelefonuete popř. neprovádíte nastavení, nachází se Váš telefon v klidovém stavu. Příklad: čas 13:15 Po f datum otevření menu klidového stavu vlastní telefonní číslo Menu klidového stavu Stisknete-li v klidovém stavu tlačítko 3-cestného navigačního prvku strana 15, zobrazí se menu klidového stavu. Zde můžete vyvolat různé funkce. Menu klidového stavu obsahue vybrané funkce ze servisního menu strana 21. Menu klidového stavu může obsahovat následuící záznamy: seznam volaicich presmerovani zap. telefon zamknout NERUSIT zapnout [1] textove odp. zap. vyzvaneni zapnuto poslat zpravu odeslane zpravy [2] zpetne volani [3] telefonni seznam primou odpov. zap. zobraz. cisla vyp upozorn. bez tonu DISA interne [1] musí být uvolněn správcem systému [2] zobrazue se en, dokud si eště příemce neprohlédnul zprávy [3] zobrazue se en, když sou uloženy žádosti o zpětné volání 18 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

19 První seznámení OpenStage Schránka V závislosti na Vašem komunikačním systému a eho konfiguraci (zeptete se správce systému) máte pomocí tlačítka Schránka přístup ke zprávám o službách, ako např. HiPath XPressions. Zprávy Jednotlivým interním účastníkům skupinám můžete posílat krátké textové zprávy (informační texty). V menu klidového stavu strana 18 ste na nové zprávy upozorňováni následovně: Signalizace tlačítka O se rozsvítí Na displei se zobrazí zobrazit zpravy. Stiskněte tlačítko schránky O. Příklad: informace o volaícím zprava od: Coco,Chanel text? f menu funkcí zobrazení zprávy Popis ke zpracování záznamů strana 78. Hlasové zprávy V případě připoeného systému hlasové paměti (např. Entry Voice Mail) sou došlé zprávy rovněž signalizovány svítícím tlačítkem Schránka. Dodatečně se na displei zobrazí příslušné hlášení (např. u Entry Voice Mail: X novych zprav ). Pro poslech hlasových zpráv sledute prosím výzvy na displei. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

20 První seznámení OpenStage Seznam volaících Jestliže nemůžete přimout externí a/ interní volání, uloží se žádost o volání do seznamu volaících. Uložit lze také přiatá volání (zeptete se správce systému). Váš telefon ukládá až 10 volání v časovém pořadí. Každé volání e opatřeno časovým údaem. Zobrazení začíná neaktuálněším eště nesmazaným záznamem ze seznamu. U volání od steného volaícího účastníka se nevytváří pokaždé nový záznam v seznamu volání, nýbrž se aktualizue en poslední platný časový úda pro tohoto volaícího. Každý seznam, který obsahue alespoň eden záznam, se Vám v menu klidového stavu strana 18 nabízí automaticky strana 40. Volaící účastníci, kteří nepředávaí identifikační číslo, nelze zahrnout do seznamu volaících. Uvidíte informace o volaícím a okamžiku volání. Příklad: informace o volaícím Peter obsazeno :25 f menu funkcí čas datum stav telefonu během pokusu o volání Popis ke zpracování seznamů volání strana TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

21 První seznámení OpenStage Servisní menu Pomocí tlačítka menu N vyvoláte servisní menu Vašeho komunikačního systému. Dokud se nacházíte v menu, svítí signalizace tlačítka menu červeně. Příklad:: název menu servisni menu: *7= volit zkrac. c.? f k dispozici sou další záznamy možnost menu Dvoitá šipka vedle záznamu znamená, že příslušný záznam obsahue další možnosti. Struktura menu zahrnue několik úrovní. V rámci této struktury se v prvním řádku zobrazí právě volené menu a v druhém možnost tohoto menu. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

22 Základní funkce Základní funkce Aby bylo možné provést na zařízení popsané kroky, doporučue se pozorně si pročíst úvodní kapitolu První seznámení s OpenStage strana 13. Příem volání Váš telefon vyzvání standardně určitým volacím signálem: V případě interního volání zazvoní ednou za čtyři vteřiny (ednotónové pořadí). V případě externího volání zazvoní co čtyři vteřiny dvakrát krátce za sebou (dvoutónové pořadí). V případě volání vstupního telefonu u dveří zazvoní co čtyři vteřiny třikrát krátce za sebou (třítónové pořadí). V případě druhého volání uslyšíte zhruba co 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). Správce systému může pro Vás změnit volací rytmy externích a interních volání. Tzn., že pro konkrétní interní volaící lze stanovit určité rytmy volání. Na displei se zobrazí telefonní číslo méno volaícího. Příem volání sluchátkem Telefon vyzvání. Zobrazí se volaící účastník. ^ Zvedněte sluchátko. + - Nastavte hlasitost hovoru. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastavní požadovaná hlasitost. 22 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

23 Základní funkce Příem volání přes reproduktor (hlasité telefonování) n popř. + - Pokyny k hlasitému telefonování: Řekněte svému telefonnímu partnerovi, že telefonuete hlasitě. Během hlasitého telefonování nastavte hlasitost reproduktoru. Optimální vzdálenost od telefonu e při hlasitém telefonování asi 50 cm. Telefon vyzvání. Zobrazí se volaící. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Nastavte hlasitost reproduktoru. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastavní požadovaná hlasitost. Ukončení hovoru n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

24 Základní funkce Přepnutí na hlasité telefonování Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. n\ Držte tlačítko stisknuté a přitom položte sluchátko. Poté tlačítko uvolněte. Pokračute v hovoru. popř. + - Nastavte hlasitost hovoru. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastavní požadovaná hlasitost. Přepnutí na sluchátko ^ a [ Předpoklad: Telefonuete hlasitě. Zvedněte sluchátko. Pokračute v hovoru. Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru Osoby v místnosti mohou naslouchat Vašemu hovoru. Řekněte svému telefonnímu partneru, že zapínáte reproduktor. Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. Zapnutí n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Vypnutí n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. 24 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

25 Základní funkce Volba/volání Volba ^ Zvedněte sluchátko. Interní: Zadete číslo volaného. Externí: Zadete přestupný volaící znak (např. 0) a číslo volaného. Účastník se nehlásí má obsazeno: \ Položte sluchátko. Volba se zavěšeným sluchátkem Interní: Zadete číslo volaného. Externí: Zadete přestupný volaící znak (např. 0) a číslo volaného. Váš systém může být naprogramován tak, že musíte před volbou interního čísla stisknout tlačítko interní. Před volbou externího telefonního čísla pak nemusíte volit externí kód (e zapnuto automatické obsazení linky zeptete se správce systému). Účastník se ohlásí přes reproduktor: ^ Zvedněte sluchátko. V případě zavěšeného sluchátka telefonute hlasitě. Účastník se nehlásí má obsazeno: n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

26 Základní funkce S Volba tlačítkem cílové volby Předpoklad: Pod tlačítko cílové volby ste uložili telefonní číslo strana 64. Stiskněte tlačítko s uloženým telefonním číslem. Je-li číslo uloženo na druhé úrovni tlačítek, stiskněte předtím tlačítko Shift. Tlačítko cílové volby můžete stisknout také během hovoru, spustí se automaticky zpětný dotaz strana 28. listovat? volat? S Opakování volby Deset naposledy volených externích čísel se automaticky uloží. Je-li tato funkce zřízena (zeptete se správce systému), uloží se také zadaná čísla proektu strana 68. Ty můžete znovu volit stiskem tlačítka. Zobrazení a volba uložených telefonních čísel Předpoklad: Je zřízeno tlačítko Opakování volby. Stiskněte tlačítko Opakování volby (= naposledy volené telefonní číslo). Stiskněte 2x tlačítko (= druhé naposledy volené telefonní číslo). Stiskněte 3x tlačítko (= třetí naposledy volené telefonní číslo). Potvrďte, dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo. Ukončení hovoru n Stiskněte svítící tlačítko. \ Položte sluchátko. 26 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

HiPath 4000. optipoint 410 advance. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 advance. Návod k použití HiPath 4000 otipoint 410 advance Návod k oužití K návodu k oužití K návodu k oužití Tento návod k oužití oisuje telefon otipoint 410 advance ve soluráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí 2.0.

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

Několik slov o Vašem systému

Několik slov o Vašem systému Několik slov o Vašem systému Bezpečnostní systém DSC je zkonstruován tak, aby Vám poskytoval co možná největší pohodlí. Přečtěte si pečlivě tuto příručku. Instalační technik Vám vysvětlí všechny příkazy

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz 2N NetStar Obchodní popis systému Verze 1.0.0 www.2n.cz 1 Obsah Autoclip routing... 9 Assistant. Operátor Call Waiting... 9 CallBack... 10 CLIP modifikace... 10 Hotelové služby... 11 Incoming Hold CLIP...

Více