Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokumentace. HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T. Návod k použití. Communication for the open minded"

Transkript

1 Dokumentace HiPath 500, HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

2 Důležitá upozornění Důležitá upozornění Q Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napáen pouze následovně (při připoení OpenStage Key Module 15): Pomocí příslušného originálního napáeče. Číslo předmětu: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=UK, 3=US). Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnouli se problémy, obraťte se na správce systému. Používete pouze originální příslušenství Siemens! Používání iného příslušenství e nebezpečné a vede k neplatnosti záruky, ručení výrobce a označení CE. Označení CE Shoda přístroe se směrnicí EU 1999/5/EC e potvrzena označením CE. Výrobce, Siemens Enterprise Communication GmbH, tímto prohlašue, že zařízení OpenStage e ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Všechny elektrické a elektronické přístroe e třeba likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu na místech k tomu určených. Odborná likvidace a oddělený sběr starých přístroů slouží ako prevence potenciálních škod na zdraví a životním prostředí a sou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení. Podrobné informace o likvidaci starých přístroů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého ste produkt zakoupili, od svého konzultačního partnera v oblasti prodee. Tyto výroky platí en pro zařízení, která sou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhaí evropské směrnici 2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení. 2 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

3 Důležitá upozornění Stanoviště telefonu Telefon by se měl používat v kontrolovaném prostředí s teplotním rozmezím 5 C až 40 C. Pro dobrou kvalitu hlasitého telefonování by měl prostor před mikrofonem (vpředu vpravo) zůstat volný. Optimální vzdálenost pro hlasité telefonování e 50 cm. Nepoužívete telefon v místnosti s vysokou prašností to může značně snížit eho životnost. Nevystavute telefon přímému slunečnímu inému tepelnému záření, ť může poškodit elektronické součásti a plastový kryt. Nepoužívete telefon ve vlhkém prostředí (např. koupelny). Podpora produktu na Internetu Informace a podporu k našim produktům nadete na Internetu: Technické pokyny, aktuální informace k aktualizaci firmware, často kladené otázky a další nadete na Internetu: TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 3

4 Obsah Obsah Důležitá upozornění Označení CE Stanoviště telefonu Podpora produktu na Internetu Obecné informace K návodu k použití Servis Použití Informace o typu telefonu Kvalita hlasitého telefonování a čitelnost displee Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce Skupinové funkce První seznámení OpenStage Uživatelské rozhraní OpenStage 15 T OpenStage Key Module Tlačítka Tlačítka pro nastavení zvuku Tlačítko schránky a tlačítko menu Tlačítka pro listování Volně programovatelná tlačítka funkcí Číslicová tlačítka Disple Klidový stav Schránka Zprávy Hlasové zprávy Seznam volaících Servisní menu Základní funkce Příem volání Příem volání sluchátkem Příem volání přes reproduktor (hlasité telefonování) Přepnutí na hlasité telefonování Přepnutí na sluchátko Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru Volba/volání Volba Volba se zavěšeným sluchátkem Volba tlačítkem cílové volby TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

5 Obsah Opakování volby Ukončení hovoru Odmítnutí volání Vypnutí/zapnutí mikrofonu Volání druhého účastníka (zpětný dotaz) Střídání k právě čekaícímu účastníkovi (střídání mezi hovory) Předání hovoru Přesměrování volání Variabilní přesměrování Přesměrování po čase (CFNR) Přesměrování volání v síti provozovatele/ přesměrování mnohonásobného telefonního čísla (MSN) Zpětné volání Uložení zpětného volání Příem zpětného volání Kontrola/smazání uloženého zpětného volání Komfortní funkce Příem volání Převzetí volání pro spolupracovnici/spolupracovníka Přímé hlasité oslovení Příem volání ze vstupního telefonu u dveří/otvírání dveří Volba/volání Bloková volba/oprava telefonního čísla Seznam volaících Volba z interního telefonního seznamu Volba z telefonní databáze (LDAP) (ne pro HiPath 500) Volba pomocí centrálních čísel pro zkrácené volby Volba tlačítky pro zkrácené volby Přímé oslovení spolupracovnice/spolupracovníka přes reproduktor 45 Diskretní oslovení spolupracovnice/spolupracovníka (ne pro HiPath 500) Automatické sestavení spoení/horká linka Rezervace linky Přidělení telefonního čísla Zprostředkovaná volba/podpora volby TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 5

6 Obsah Během hovoru Druhé volání (upozornění) Zákaz/povolení druhého volání (automatické upozornění) Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu Uložení telefonního čísla Parkování hovoru Přidržení externích hovorů Vedení konference Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF) Záznam hovoru Předání hovoru po ohlášení Vyslání signálu do sítě (ne pro HiPath 500) Pokud ste nebyli spoeni Upozornění připomenutí Napoení vstup do hovoru Noční zapoení Programování tlačítek funkcí Zřízení tlačítek funkcí Přehled funkcí Zřízení tlačítka postupu Zřízení tlačítek cílové volby Smazání programování tlačítek funkcí Zobrazení/přiřazení hovorného Zobrazení hovorného pro Váš telefon Zobrazení hovorného pro iný telefon Volba s přiřazením hovorného Privátní oblast/zabezpečení Zapnutí/vypnutí vyzvánění Zapnutí/vypnutí funkce Nerušit Potlačení zobrazení telefonního čísla u volaného účastníka Naslouchání/tané napoení (ne pro HiPath 500) Kontrola místnosti (sledování zvuků) Identifikace anonymního volaícího zachycení Zamknutí telefonu proti zneužití Zamknutí cizího telefonu proti zneužití Uložení osobního identifikačního čísla TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

7 Obsah Další funkce/služby Funkce termínu Uložení termínu Připomenutí termínu Posílání zpráv Sestavení a posílání zpráv Prohlížení a zpracování přiatých zpráv Zanechání zprávy/textové odpovědi Smazání textové odpovědi Zobrazení počtu čekaících volání/zobrazení přetížení Použití iného telefonu ako vlastního pro eden hovor Informační text při přímu faxu/zpráva na telefonním záznamníku Výměna telefonního čísla (výměna koncového zařízení/stěhování/relokace) Smazání služeb/funkcí (smazání platné v celém systému pro eden telefon) Zapnutí funkcí pro iný telefon Využití systémových funkcí ze vzdáleného pracoviště DISA (přímý přístup do systému) Funkce v ISDN pomocí volby kódu (klávesnicová volba) Připoené počítače/ovládání programů /telefonní datová služba Komunikace s počítačovými aplikacemi pomocí rozhraní CSTA Zapnutí/vypnutí spínače (en pro HiPath 3000) Senzory (en u HiPath 33x0/35x0) Vyhledávání osob (ne pro HiPath 500) Telefonování ve skupině Šéf-sekretariát Linky Používání linek Obsazení linky Tlačítka linky Příem volání tlačítky linky Volba tlačítky linky Držení a opakovaný příem hovoru na tlačítku linky Střídavé telefonování na více linkách Uvolnění konference MULAP Tlačítka pro přímou volbu Příem volání tlačítky pro přímou volbu Přímá volba účastníka skupiny Předání probíhaícího hovoru Převzetí volání pro iného účastníka skupiny Přesměrování volání pro linky Přepnutí vyzvánění přímo k vedoucí(mu) TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 7

8 Obsah Skupinové funkce Zapnutí/vypnutí skupinového vyzvánění Převzetí volání pro spolupracovnici/spolupracovníka ve skupině Přiřazení vyzvánění Rovnoměrná distribuce volání (UCD) Speciální funkce v LAN (ne u HiPath 500) Vypnutí ze skupinové přípoky/skupinové vyzvánění Přepnutí přesměrování volání Noční zapoení Přiřazení vyzvánění Zapnutí přepínačů (en pro HiPath 3000) Otvírání dveří Individuální nastavení telefonu Nastavení kontrastu Nastavení zvuku Změna hlasitosti přímu během hovoru Změna hlasitosti vyzvánění Změna melodie vyzvánění Nastavení hlasitosti upozorňovacího tónu Přizpůsobení hlasitého telefonování akustice místnosti Vypnutí/zapnutí vyzvánění Nastavení azyka pro funkce Kontrola telefonu Kontrola funkčnosti Kontrola přiřazení tlačítek TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

9 Obsah Rozdílná zobrazení na displei v prostředí HiPath 4000 (ne pro HiPath 500) Rádce pro uživatele Chybová hlášení na displei Konzultační partner v případě problémů Odstraňování poruch funkcí Údržba telefonu Popisování tlačítek Restřík Přehled funkcí a kódů TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA 9

10 Obecné informace Obecné informace K návodu k použití Informace v tomto dokumentu obsahuí obecné popisy technických možností, které nemusí být v konkrétním případě vždy k dispozici. Požadované funkce e třeba stanovit při uzavírání smlouvy. Pokud zistíte, že některé funkce na telefonu nesou k dispozici, může to mít tyto příčiny: Funkce není pro telefon zřízena - obraťte se prosím na správce systému. Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici - obraťte se prosím na nebližší pobočku Siemens ohledně dovybavení. Tento návod k použití Vám umožní poznat OpenStage a eho funkce. Obsahue důležité informace pro bezpečný a řádný provoz OpenStage. Řiďte se přesně těmito pokyny, aby nedošlo k chybám při obsluze a mohli ste svů multifunkční telefon v síti optimálně používat. Tento návod k použití by si měl přečíst a dodržovat každý, kdo instalue, obsluhue programue OpenStage. Tento návod k použití e sestaven komfortně, tzn., že budete krok za krokem seznamováni s ovládáním OpenStage. Správa e popsána v samostatné příručce. Zkrácený návod k použití obsahue rychlé a spolehlivé vysvětlení často používaných funkcí. Servis Pro Vaši vlastní bezpečnost si prosím pečlivě přečtěte odstavec s bezpečnostními pokyny. Dodržute přesně tyto instrukce, abyste neohrozili sebe ostatní a nepoškodili zařízení. Servisní oddělení Siemens může řešit pouze problémy vady na samotném zařízení. Máte-li dotazy k používání, obraťte se prosím na svého distributora správce sítě. Máte-li dotazy k telefonní přípoce, obraťte se prosím na svého provozovatele sítě. V případě problémů vad na zařízení volete prosím servisní telefonní číslo ve Vaší zemi. 10 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

11 Obecné informace Použití Telefon OpenStage byl vyvinut ako zařízení pro přenos hlasu a e určen pro umístění na pracovní stůl příp. na stěnu. Každé iné použití e v rozporu s eho určením. Informace o typu telefonu Identifikační údae o telefonu nadete na typovém štítku na spodní straně zařízení zde e uvedeno přesné označení produktu a eho sériové číslo. Potřebné údae o komunikační platformě obdržíte popř. od svého správce systému. Tyto údae musíte uvádět vždy při kontaktu s naším servisním oddělením, pokud se vyskytnou problémy poruchy. Kvalita hlasitého telefonování a čitelnost displee Pro zaištění dobré kvality hlasitého telefonování dbete prosím na to, aby byl prostor před mikrofonem (vpředu vpravo) volný. Optimální vzdálenost e asi 50 cm. Pro dosažení co nelepší čitelnosti displee postupute následovně: Umístěte telefon a nastavte disple tak, abyste si ho mohli pohodlně prohlížet a přitom zabránit odrazu světla. Seřiďte kontrast podle svých potřeb strana 111. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

12 Obecné informace Vícelinkový telefon, šéf-sekretářské funkce Váš telefon OpenStage 15 T e vícelinkový. To znamená, že na rozdíl od ednolinkových telefonů může na něm zřídit Váš správce systému více linek. Každá z těchto linek má k dispozici vlastní telefonní číslo, prostřednictvím kterého lze provádět popř. přiímat volání. Volně programovatelná tlačítka funguí u vícelinkového telefonu ako tlačítka linky strana 92. Při telefonování s vícelinkovým telefonem musíte přihlížet k některým zvláštnostem strana 93. Zvláštnost tvoří konfigurace CHESE. Přitom se edná o vícelinkový telefon se zvláštními funkcemi (např. Přepnutí vyzvánění a Převzetí ) strana 91 speciálně přizpůsobený situaci Šéf-sekretariát. Skupinové funkce Pro eště efektivněší telefonování může Váš správce systému zřídit skupinové funkce, ako např. skupiny pro převzetí volání, skupinové přípoky a skupiny pro distribuci volání. 12 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

13 První seznámení OpenStage První seznámení OpenStage Následuící informace seznamuí uživatele s často používanými ovládacími prvky a zobrazením na displei. Uživatelské rozhraní OpenStage 15 T Pomocí sluchátka můžete telefonovat ako obvykle. 2 Disple Vám intuitivně pomáhá při ovládání telefonu strana Pro optimální nastavení zvukových vlastností Vašeho telefonu máte k dispozici tlačítka pro nastavení zvuku strana O Tlačítko schránky a N tlačítko menu. 5 Číslicová tlačítka slouží k zadávání telefonních čísel/kódů. 6 Pomocí tlačítek pro listování ovládáte telefon strana Volně programovatelným tlačítkům můžete přiřadit funkce (např. Rozpoení) strana 59. Vlastnosti telefonu OpenStage 15 T Konstrukce displee LCD, 24 x 2 znaků Plně duplexní funkce hlasitého telefonování Montáž na zeď TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

14 První seznámení OpenStage OpenStage Key Module 15 OpenStage Key Module 15 e přídavný modul, který lze upevnit z boku na telefon a který Vám poskytue dalších 18 prosvícených a volně programovatelných tlačítek. Tato tlačítka můžete steně ako u telefonu přiřadit a používat podle svého přání strana 16. Ke svému OpenStage 15 T můžete připoit maximálně eden OpenStage Key Module TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

15 První seznámení OpenStage Tlačítka Tlačítka pro nastavení zvuku Tlačítko Funkce při stisku tlačítka - Nastavení nižší hlasitosti a světleších kontrastů strana 111. n Zapnutí/vypnutí reproduktoru (s červenou světelnou signalizací LED) strana Nastavení vyšší hlasitosti a tmavších kontrastů strana 111. Tlačítko schránky a tlačítko menu Tlačítko O N Funkce při stisku tlačítka Otevření schránky (s červenou světelnou signalizací LED) strana 19. Otevření servisního menu (s červenou světelnou signalizací LED) strana 21. Tlačítka pro listování Těmito obslužnými prvky ovládáte většinu funkcí telefonu a zobrazení na displei: Tlačítko Funkce při stisku tlačítka < Otevření menu klidového stavu strana 18 listování v menu zpět. = Provedení akce. : Otevření menu klidového stavu strana 18 listování v menu vpřed. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

16 První seznámení OpenStage Volně programovatelná tlačítka funkcí Váš OpenStage 15 T má k dispozici 8 prosvícených tlačítek, kterým můžete přiřadit funkce telefonní čísla. Počet volně programovatelných tlačítek zvýšíte připoením přídavného modulu strana 14. Peter Fox CILE? V závislosti na naprogramování použite tlačítka ako: tlačítka funkcí strana 59 tlačítka cílové volby/pro přímou volbu strana 64 Na edno tlačítko lze naprogramovat ednu funkci. Zřízení tlačítek pro přímou volbu musí uvolnit Váš správce systému. Tlačítkům pro přímou volbu můžete přiřadit interní telefonní číslo ze systému HiPath Krátkým dotykem vyvoláte naprogramovanou funkci popř. zaháíte volbu uloženého telefonního čísla. Dlouhým dotykem otevřete menu pro programování tlačítka funkce strana 59. K Vašemu OpenStage sou dodávány popisné štítky. Do bílých polí štítků napište funkci méno. Stav funkce poznáte podle světelné signalizace (LED) příslušného tlačítka. Světelené signalizace (LED) u tlačítek funkcí/tlačítek pro přímé volání LED Význam tlačítka funkce Význam tlačítka pro přímé volání Snesvítí Funkce e vypnuta. Linka e volná. Tbliká [1] Funkce e aktivní. Linka e obsazena. Rsvítí Funkce e zapnuta. Volání na lince [1] Blikaící tlačítka sou v tomto návodu k použití bez ohledu na interval blikání zobrazena tímto symbolem. Interval blikání se liší pro různé stavy, které sou přesně popsány na příslušných místech v návodu. U vícelinkového telefonu funguí volně programovatelná tlačítka ako tlačítka linky strana TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

17 První seznámení OpenStage Číslicová tlačítka V situacích, ve kterých e možné zadávání textu, můžete vedle číslic 0 až 9, mřížky a hvězdičky zadávat číslicovými tlačítky také text, interpunkční znaménka a zvláštní znaky. K tomu musíte číslicová tlačítka několikrát stisknout. Příklad: Chcete-li napsat h, stiskněte 2x číslicové tlačítko 4. Chcete-li zadat v alfanumerickém zadávacím poli číslici, můžete také dlouze stisknout příslušné tlačítko. Abecední popis číslicových tlačítek Vám pomáhá také při zadávání Vanity čísel (telefonní číslo v podobě ména např MUSTER = ). TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

18 První seznámení OpenStage Disple OpenStage 15 T e vybaven nastavitelným monochromatickým LCD displeem. Nastavte kontrast podle svých potřeb strana 111. Klidový stav Pokud netelefonuete popř. neprovádíte nastavení, nachází se Váš telefon v klidovém stavu. Příklad: čas 13:15 Po f datum otevření menu klidového stavu vlastní telefonní číslo Menu klidového stavu Stisknete-li v klidovém stavu tlačítko 3-cestného navigačního prvku strana 15, zobrazí se menu klidového stavu. Zde můžete vyvolat různé funkce. Menu klidového stavu obsahue vybrané funkce ze servisního menu strana 21. Menu klidového stavu může obsahovat následuící záznamy: seznam volaicich presmerovani zap. telefon zamknout NERUSIT zapnout [1] textove odp. zap. vyzvaneni zapnuto poslat zpravu odeslane zpravy [2] zpetne volani [3] telefonni seznam primou odpov. zap. zobraz. cisla vyp upozorn. bez tonu DISA interne [1] musí být uvolněn správcem systému [2] zobrazue se en, dokud si eště příemce neprohlédnul zprávy [3] zobrazue se en, když sou uloženy žádosti o zpětné volání 18 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

19 První seznámení OpenStage Schránka V závislosti na Vašem komunikačním systému a eho konfiguraci (zeptete se správce systému) máte pomocí tlačítka Schránka přístup ke zprávám o službách, ako např. HiPath XPressions. Zprávy Jednotlivým interním účastníkům skupinám můžete posílat krátké textové zprávy (informační texty). V menu klidového stavu strana 18 ste na nové zprávy upozorňováni následovně: Signalizace tlačítka O se rozsvítí Na displei se zobrazí zobrazit zpravy. Stiskněte tlačítko schránky O. Příklad: informace o volaícím zprava od: Coco,Chanel text? f menu funkcí zobrazení zprávy Popis ke zpracování záznamů strana 78. Hlasové zprávy V případě připoeného systému hlasové paměti (např. Entry Voice Mail) sou došlé zprávy rovněž signalizovány svítícím tlačítkem Schránka. Dodatečně se na displei zobrazí příslušné hlášení (např. u Entry Voice Mail: X novych zprav ). Pro poslech hlasových zpráv sledute prosím výzvy na displei. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

20 První seznámení OpenStage Seznam volaících Jestliže nemůžete přimout externí a/ interní volání, uloží se žádost o volání do seznamu volaících. Uložit lze také přiatá volání (zeptete se správce systému). Váš telefon ukládá až 10 volání v časovém pořadí. Každé volání e opatřeno časovým údaem. Zobrazení začíná neaktuálněším eště nesmazaným záznamem ze seznamu. U volání od steného volaícího účastníka se nevytváří pokaždé nový záznam v seznamu volání, nýbrž se aktualizue en poslední platný časový úda pro tohoto volaícího. Každý seznam, který obsahue alespoň eden záznam, se Vám v menu klidového stavu strana 18 nabízí automaticky strana 40. Volaící účastníci, kteří nepředávaí identifikační číslo, nelze zahrnout do seznamu volaících. Uvidíte informace o volaícím a okamžiku volání. Příklad: informace o volaícím Peter obsazeno :25 f menu funkcí čas datum stav telefonu během pokusu o volání Popis ke zpracování seznamů volání strana TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

21 První seznámení OpenStage Servisní menu Pomocí tlačítka menu N vyvoláte servisní menu Vašeho komunikačního systému. Dokud se nacházíte v menu, svítí signalizace tlačítka menu červeně. Příklad:: název menu servisni menu: *7= volit zkrac. c.? f k dispozici sou další záznamy možnost menu Dvoitá šipka vedle záznamu znamená, že příslušný záznam obsahue další možnosti. Struktura menu zahrnue několik úrovní. V rámci této struktury se v prvním řádku zobrazí právě volené menu a v druhém možnost tohoto menu. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

22 Základní funkce Základní funkce Aby bylo možné provést na zařízení popsané kroky, doporučue se pozorně si pročíst úvodní kapitolu První seznámení s OpenStage strana 13. Příem volání Váš telefon vyzvání standardně určitým volacím signálem: V případě interního volání zazvoní ednou za čtyři vteřiny (ednotónové pořadí). V případě externího volání zazvoní co čtyři vteřiny dvakrát krátce za sebou (dvoutónové pořadí). V případě volání vstupního telefonu u dveří zazvoní co čtyři vteřiny třikrát krátce za sebou (třítónové pořadí). V případě druhého volání uslyšíte zhruba co 6 vteřin krátký signální tón (pípnutí). Správce systému může pro Vás změnit volací rytmy externích a interních volání. Tzn., že pro konkrétní interní volaící lze stanovit určité rytmy volání. Na displei se zobrazí telefonní číslo méno volaícího. Příem volání sluchátkem Telefon vyzvání. Zobrazí se volaící účastník. ^ Zvedněte sluchátko. + - Nastavte hlasitost hovoru. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastavní požadovaná hlasitost. 22 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

23 Základní funkce Příem volání přes reproduktor (hlasité telefonování) n popř. + - Pokyny k hlasitému telefonování: Řekněte svému telefonnímu partnerovi, že telefonuete hlasitě. Během hlasitého telefonování nastavte hlasitost reproduktoru. Optimální vzdálenost od telefonu e při hlasitém telefonování asi 50 cm. Telefon vyzvání. Zobrazí se volaící. Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Nastavte hlasitost reproduktoru. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastavní požadovaná hlasitost. Ukončení hovoru n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

24 Základní funkce Přepnutí na hlasité telefonování Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. n\ Držte tlačítko stisknuté a přitom položte sluchátko. Poté tlačítko uvolněte. Pokračute v hovoru. popř. + - Nastavte hlasitost hovoru. Tiskněte tlačítka tak dlouho, dokud se nenastavní požadovaná hlasitost. Přepnutí na sluchátko ^ a [ Předpoklad: Telefonuete hlasitě. Zvedněte sluchátko. Pokračute v hovoru. Hlasitý příposlech v místnosti během hovoru Osoby v místnosti mohou naslouchat Vašemu hovoru. Řekněte svému telefonnímu partneru, že zapínáte reproduktor. Předpoklad: Hovoříte přes sluchátko. Zapnutí n Stiskněte tlačítko. Signalizace se rozsvítí. Vypnutí n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. 24 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

25 Základní funkce Volba/volání Volba ^ Zvedněte sluchátko. Interní: Zadete číslo volaného. Externí: Zadete přestupný volaící znak (např. 0) a číslo volaného. Účastník se nehlásí má obsazeno: \ Položte sluchátko. Volba se zavěšeným sluchátkem Interní: Zadete číslo volaného. Externí: Zadete přestupný volaící znak (např. 0) a číslo volaného. Váš systém může být naprogramován tak, že musíte před volbou interního čísla stisknout tlačítko interní. Před volbou externího telefonního čísla pak nemusíte volit externí kód (e zapnuto automatické obsazení linky zeptete se správce systému). Účastník se ohlásí přes reproduktor: ^ Zvedněte sluchátko. V případě zavěšeného sluchátka telefonute hlasitě. Účastník se nehlásí má obsazeno: n Stiskněte tlačítko. Signalizace zhasne. TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

26 Základní funkce S Volba tlačítkem cílové volby Předpoklad: Pod tlačítko cílové volby ste uložili telefonní číslo strana 64. Stiskněte tlačítko s uloženým telefonním číslem. Je-li číslo uloženo na druhé úrovni tlačítek, stiskněte předtím tlačítko Shift. Tlačítko cílové volby můžete stisknout také během hovoru, spustí se automaticky zpětný dotaz strana 28. listovat? volat? S Opakování volby Deset naposledy volených externích čísel se automaticky uloží. Je-li tato funkce zřízena (zeptete se správce systému), uloží se také zadaná čísla proektu strana 68. Ty můžete znovu volit stiskem tlačítka. Zobrazení a volba uložených telefonních čísel Předpoklad: Je zřízeno tlačítko Opakování volby. Stiskněte tlačítko Opakování volby (= naposledy volené telefonní číslo). Stiskněte 2x tlačítko (= druhé naposledy volené telefonní číslo). Stiskněte 3x tlačítko (= třetí naposledy volené telefonní číslo). Potvrďte, dokud se nezobrazí požadované telefonní číslo. Ukončení hovoru n Stiskněte svítící tlačítko. \ Položte sluchátko. 26 TELCONNECT s.r.o. PRAHA BRNO OSTRAVA

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000 OpenStage 20 T www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Více

Dokumentace. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Dokumentace. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Dokumentace HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 40, OpenStage 40 G OpenStage Key Module 40 OpenStage Busy Lamp Field 40 Návod k použití Communication for the open minded Siemens

Více

Dokumentace. HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 20 E, OpenStage 20, OpenStage 20 G. Návod k použití

Dokumentace. HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 20 E, OpenStage 20, OpenStage 20 G. Návod k použití Dokumentace HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath OpenOffice OpenStage 20 E, OpenStage 20, OpenStage 20 G Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Více

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 40 T OpenStage Key Module 40 / Busy Lamp Field 40. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000. OpenStage 40 T OpenStage Key Module 40 / Busy Lamp Field 40. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000 OpenStage 40 T OpenStage Key Module 40 / Busy Lamp Field 40 www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li

Více

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 20 T. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 OpenStage 20 T www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Teleon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li se problémy, obraťte se na správce systému.

Více

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití

HiPath 4000. optipoint 410 economy optipoint 410 standard. Návod k použití HiPath 4000 optipoint 410 economy optipoint 410 standard Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefon optipoint 410 ve spolupráci s komunikačním serverem HiPath 4000, verzí

Více

Dokumentace. HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 60/80 T OpenStage Key Module. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 60/80 T OpenStage Key Module. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000, HiPath 5000 OpenStage 60/80 T OpenStage Key Module Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění

Více

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 1100 HiPath 1120, HiPath 1150, HiPath 1190 OpenStage 15 T Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Úvod Úvod Řada HiPath 1100

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte

Více

HiPath 3000 Hicom 150 E/H

HiPath 3000 Hicom 150 E/H HiPath 3000 Hicom 150 E/H optipoint 500 entry Stručný návod k použití Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! Používejte pouze originální příslušenství

Více

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM

HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 SMG HiPath 5000 RSM HiPath 3000 / HiPath AllServe Hicom 150 E/H Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Návod k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje funkce,

Více

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance

HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H. Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance HiPath 4000 Hicom 300 E/300 H Stručný návod k použití optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Informace o telefonu Důležitá upozornění Neprovozujte telefon

Více

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití

Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN. Návod k použití Hicom 150 E Telefony s tónovou volbou Telefony s impulsní volbou Telefony pro ISDN Návod k použití Obsah Hicom 150 E... 5 Vysvětlení symbolů... 5 Příjem volání... 6 Volba spojení... 6 Zpětný dotaz (neplatí

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití

HiPath 1200. optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. Návod k použití HiPath 1200 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K tomuto návodu k použití K tomuto návodu k použití Tento návod k použití popisuje telefony

Více

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise

Informace. OpenStage. OpenStage 20/40/60/80. www.siemens.com/enterprise Informace OpenStage OpenStage 20/40/60/80 www.siemens.com/enterprise IP telefony OpenStage 40 (podobný OpenStage 20 kromě 1 ) Napájení PC [1] pouze OpenStage 40 [2] pouze OpenStage 40 HFA Přepínač Náhlavní

Více

HiPath 3000 HiPath AllServe

HiPath 3000 HiPath AllServe HiPath 3000 HiPath AllServe Hicom 150 E/H optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití Důležitá upozornění Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím

Více

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference

Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Hicom 300 E / 300 H Návod k použití optiset E standard optiset E advance optiset E advance plus optiset E advance conference Information and Communications 28.11.00 standard-300v30-de-uv.fm Hicom 300 E

Více

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional

HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional HiPath 3000/4000 optipoint WL 2 professional Zkrácený návod k použití Informace o přenosné části Informace o přenosné části Důležitá upozornění Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. OpenStage 60/80 OpenStage Key Module. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 OpenStage 60/80 OpenStage Key Module www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Q Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napájen pouze následovně: Pomocí

Více

Návod k použití. HiPath OpenStage 40 OpenStage Key Module 40.

Návod k použití. HiPath OpenStage 40 OpenStage Key Module 40. Návod k použití HiPath 4000 OpenStage 40 OpenStage Key Module 40 www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Q Z bezpečnostních důvodů smí být telefon napájen pouze následovně: Pomocí

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Návod k použití. HiPath OpenStage 40 T OpenStage Key Module 40.

Návod k použití. HiPath OpenStage 40 T OpenStage Key Module 40. Návod k použití HiPath 4000 OpenStage 40 T OpenStage Key Module 40 www.siemens.cz/enterprise Důležitá upozornění Důležitá upozornění Telefon přídavný modul nikdy neotvírete! Vyskytnou-li se problémy, obraťte

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Hicom 150 E optiset E entry

Hicom 150 E optiset E entry Hicom 150 E optiset E entry Návod k použití 2 Tento návod k použití popisuje všechny funkce a postupy. Dostupnost některých funkcí závisí na individuálním oprávnění telefonu a na konfiguraci systému. Při

Více

HiPath 500 HiPath 3000 HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance.

HiPath 500 HiPath 3000 HiPath optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance. HiPath 500 HiPath 3000 HiPath 5000 optipoint 500 economy optipoint 500 basic optipoint 500 standard optipoint 500 advance Návod k použití K návodu k použití K návodu k použití Tento návod k použití popisuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6755 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6755 Digitální telefon Aastra 6755 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno:

Více

Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu!

Neprovozujte telefon v prostředí s nebezpečím výbuchu! HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 5000 optipoint 420 economy optipoint 420 economy plus optipoint 420 standard optipoint 420 advance optipoint SLK module Návod k použití K návodu k použití K návodu k použití

Více

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na komunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Telefonní přístroje T3

Více

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030

HiPath HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1130 HiPath 1150 HiPath 1190 Návod k použití Systémový telefon Profiset 3030 Obsah Instalační pokyny... 3 Instalace... 4 Systémový telefon Profiset 3030... 5 Charakteristiky...

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000

AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 AC-Win IP V1.0, Komfortní spojovatelská pracoviště pro HiPath 4000 Komfortní spojovatelské pracoviště AC-Win IP V1.0 pro IP systémy HiPath 4000 je realizováno jako aplikace Windows na osobním počítači.

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Hicom 150 E. optiset E standard optiset E advance plus/comfort optiset E advance conference/ conference

Hicom 150 E. optiset E standard optiset E advance plus/comfort optiset E advance conference/ conference Hicom 150 E optiset E standard optiset E advance plus/comfort optiset E advance conference/ conference Návod k použití 2 Při čištění telefonu nepoužívejte abrazivní prostředky chemikálie, které poškozují

Více

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz Dokumentace OpenScape Voice (HiPath 8000) OpenStage 15 SIP OpenStage 20 SIP, OpenStage 20G SIP, OpenStage 20E SIP OpenStage 40 SIP, OpenStage 40G SIP OpenStage 60 SIP, OpenStage 60G SIP OpenStage 80 SIP,

Více

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Dokumentace. Zkrácený návod k použití. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications Dokumentace HiPath 3000, HiPath 4000, OpenScape Office, OpenScape 4000 OpenStage 10/15/20/30/40/60/80 T OpenStage 15/20E/20/40/60/80 OpenStage 20/40/60/80 G Zkrácený návod k použití Communication for the

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou

CLASSE 100 V12E Handsfree video telefon s indukční smyčkou J J N P CLASSE 00 VE 5 Popis Přední pohled vodičový handsfree video telefon s indukční smyčkou je přednastaven na různé typy instalace v závislosti na použité příslušenství: instalace na zeď, zapuštěná

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté š anonymní volání zapnuté Stručný přehled Euroset 5020 8 7 6 9 10 11 12 1 1 u tlačítko zpětného dotazu stisknuté P pauza z pamět' neobsahuje žádná data { telefon uzamčený zzzz při pokusu o spojení: telefon uzamčený 0 9 telefonní

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Comfort připojený na telekomunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní přístroje

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/5 VLASTNOSTI Modul řady 1155 Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek (dvě tlačítka přímo na modulu) Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu

Více

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté

ë ohlášení čekajícího volání zapnuté Stručný přehled Gigaset 5015 * 8 7 6 Tlačítka 1 Tlačítka cílové volby 2 Tlačítko opakování volby 3 Tlačítko zpětného dotazu 4 Tlačítko vypnutí zvuku (Mute) 5 Tlačítko Shift 6 Tlačítko snížení hlasitosti

Více

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití

s_cz.fm euroset 805 S Návod k použití .. euroset S Návod k použití .. euroset S euroset S MUTE R SET REDIAL RECALL ABC q DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ M MEM Vkládací popisný štítek M - opakování volby uloženého čísla Cílová tlačítka SET -

Více

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na telekomunikační pobočkový systém Integral 5E. Návod na obsluhu

Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na telekomunikační pobočkový systém Integral 5E. Návod na obsluhu Digitální ISDN telefon T3 Compact připojený na telekomunikační pobočkový systém Integral 5E Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální

Více

Systémové telefony optiset E

Systémové telefony optiset E Systémové telefony optiset E pro Hicom 300 E / Hicom 300 H Koncepce digitálních telefonních přístrojů řady optiset E umožňuje rychlý a snadný přístup k telefonním funkcím systému Hicom 300 E / 300 H. Princip

Více

HiPath Display Telephone Book

HiPath Display Telephone Book HiPath Display Telepho Book Displejový telefonní seznam (DTB) pro HiPath 4000 a Hicom 300 Můžete ze svého telefonu volit všechna telefonní čísla ve Vaší podnikové síti a víte vždy, kdo zavolal v době Vaší

Více

Uživatelský návod 4020 Poznejte svůj telefon

Uživatelský návod 4020 Poznejte svůj telefon Poznejte svůj telefon Máte ALCATEL Premium REFLEXES digitální telefon. 1 lefon Displej Displej zobrazuje několik stránek informací týkajících se současného hovoru. Svítíc í diod a upozorňuje na zprávy.

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2

DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 DOMOVNÍ VIDEOTELEFON AIKO 1716/1 a 1716/2 Videotelefony 1716/1 a 1716/2 jsou navrženy pouze pro instalaci v systémech 1083 (2Voice). POPIS A VLASTNOSTI 1 - Displej 2 - Mikrofon 3 - Signalizace ztlumení

Více

EX3262C Instalační a uživatelský manuál

EX3262C Instalační a uživatelský manuál EX3262C Instalační a uživatelský manuál Technická data: Napájení telefonu je prováděno pomocí sběrnice Klidový odběr: Odběr při provozu: 8 ma 0,4 A Obrazovka: Barevné LCD 4 Pracovní teplota: 0 50 C Maximální

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu

Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55. Návod na obsluhu Digitální telefon T3 Classic připojený na komunikační server Integral 55 Návod na obsluhu 2 Důležitá upozornění a informace Připojení digitálního telefonu T3 k telefonní síti Digitální telefonní přístroje

Více

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded

Dokumentace. HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office. Návod k použití. Communication for the open minded Dokumentace HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless Office Návod k použití Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.hipath.cz V1 R3.x V1 R4.x

Více

Hicom Attendant P Návod k použití a instalaci Spojovatelské pracoviště na PC pro Hicom 150 E / H, HiPath 3500, HiPath All Serve 150

Hicom Attendant P Návod k použití a instalaci Spojovatelské pracoviště na PC pro Hicom 150 E / H, HiPath 3500, HiPath All Serve 150 Hicom Attendant P Návod k použití a instalaci Spojovatelské pracoviště na PC pro Hicom 150 E / H, HiPath 3500, HiPath All Serve 150 Information and Communications K návodu k použití Tento návod k použití

Více

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz

ESCORT cz. Uživatelský manuál. Cz ESCORT cz Uživatelský manuál Cz-9138-2 Ovládání Místní přístup Po zdvihnutí místního telefonu zadejte přístupový kód (implicitně [*08]) a modul ESCORT zdvihne linku. Dálkový telefonický přístup Ovládání

Více

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití

HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0. Zkrácený návod k použití HiPath 3000/4000/5000 opticlient 130 V5.0 Zkrácený návod k použití Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které nejsou při konkrétním použití vždy k dispozici v uvedené

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Hicom 150 E optiset E memory. Návod k použití

Hicom 150 E optiset E memory. Návod k použití Hicom 150 E optiset E memory Návod k použití 2 Při čištění telefonu nepoužívejte abrazivní prostředky chemikálie, které poškozují předměty z plastu. Obslužné prvky přístroje optiset E memory 1) 6) 7) 8)

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Spojovatelké pracoviště (AC) Sytémový telefon optipoint 500 economy optipoint 500 baic optipoint 500 tandard optipoint 500 advance Zkrácený návod k použití

Více

Návod na použití Telefonní komunikátor TPC Stránka 1

Návod na použití Telefonní komunikátor TPC Stránka 1 Návod na použití Telefonní komunikátor TPC Stránka 1 Obsah 1 Popis... 2 2 Popis konektorů... 3 3 Montáž... 4 4 DIP přepínače... 4 4.1 (SW401)... 4 4.2 Nastavení adresy (SW501)... 5 5 Nastavení telefonních

Více

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer)

Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Návod pro instalaci jednotky 1083/78, 1083/77 a 1083/62 (jednotka 1083/77 je bez funkce připojení externích kamer) Popis 1 - kamera 2 LED pro signalizaci sběrnice 3 mikrofon 4 integrovaná tlačítka 5 jmenovky

Více

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc

Přístroj je napájen ze systémového napájecího zdroje 13Vac / 15Vdc Digitální videotelefon pro DUO systém PT562W Technická specifikace: Napájení přístroje Proudový odběr (pracovní) Proudový odběr (klidový) Zobrazení Čas náběhu Provozní teplota 0-50 C Max. vlhkost 90% RH

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Instalační návod. CLASSE 100 Standard (A12M) A B C 95 mm 192 mm 45 mm. Popis. Příslušenství. Technická data. Rozměry. Legenda.

Instalační návod. CLASSE 100 Standard (A12M) A B C 95 mm 192 mm 45 mm. Popis. Příslušenství. Technická data. Rozměry. Legenda. POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. CLASSE 00 Standard (AM) Instalační

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Návod k montáži a obsluze. Bytová stanice s interkomem 1280..

Návod k montáži a obsluze. Bytová stanice s interkomem 1280.. Návod k montáži a obsluze Bytová stanice s interkomem 1280.. Popis přístroje Bytová stanice s interkomem patří k vstupnímu komunikačnímu systému Gira a skládá se z těchto součástí: 3 4 5 2 1 6 1 Vazební

Více

Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210

Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod EN/LZTBS160 1320 R1A Ericsson Enterprise AB 2003 Obsah Obsah Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 12 Odchozí volání...

Více

Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212

Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212 Dialog 4222 Office / Dialog 3211 & 3212 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod 1 EN/LZTBS 160 1321 R1A Ericsson Enterprise AB 2003 2 Obsah Obsah Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 14

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet

Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Panasonic KX-TGP500 Příručka uživatele Vodafone OneNet Popis tlačítek telefonu 2 3 4 1 7 8 9 10 1 Indikátor vyzvánění/nabíjení 2 Hlasitý reproduktor

Více

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod

Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210. Komunikační platforma BusinessPhone. Uživatelský návod Ericsson Dialog 4220 Lite/ Dialog 3210 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Translation Damovo Česká republika s.r.o. 2004 Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 14

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Ericsson Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212

Ericsson Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Ericsson Dialog 4222 Office/Dialog 3211 & 3212 Komunikační platforma BusinessPhone Uživatelský návod Obsah Obsah strana Úvod... 4 Popis... 6 Příchozí volání... 18 Odchozí volání... 22 V průběhu volání...

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení

Typ : TD6100 * CA7100 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL. Instalace a zapojení Typ : TD600 * CA700 DIGITÁLNÍ TLAČÍTKOVÝ PANEL Tlačítkový panel vyrobený z eloxovaného hliníku s 2 ocelovými tlačítky a 4místným číslicovým displejem. Umožňuje adresovat až 255 domácích telefonů a obsahuje

Více

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka

FRITZ!Fon MT-F. Zkrácená uživatelská příručka FRITZ!Fon MT-F Zkrácená uživatelská příručka - - Začínáme s FRITZ!Fon MT-F Práci s FRITZ!Fon MT-F můžete začít v několika jednoduchých krocích. Bezpečnostní instrukce Vyvarujte se vniknutí kapaliny do

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Systémové telefony optiset E pro malé a střední systémy Hicom

Systémové telefony optiset E pro malé a střední systémy Hicom Systémové telefony optiset E pro malé a střední systémy Hicom Digitální telefony řady optiset E se používají po celém světě jako koncové komunikační přístroje k systémům Hicom. Základním rysem jejich obsluhy

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití

HiPath 1100. HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190. Analogové telefony DTMF a DP. Zkrácený návod k použití HiPath 1100 HiPath 1120 HiPath 1150 HiPath 1190 Analogové telefony DTMF a DP Zkrácený návod k použití Vysvětlení symbolů Symbol ( d ) ll,q,p.. w n s t Vysvětlení Jestliže používáte analogový telefon s

Více

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 4000. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 4000 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Enterprise www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce

Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce Průvodce aplikací GTS Webový portál pro správce www.centrex.gts.cz Strana 1 z 14 Obsah 1 Přihlášení do portálu Centrex... 3 2 Hlavní stránka aplikace základní popis... 3 3 Použití interaktivní nápovědy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740

NÁVOD K OBSLUZE. TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / M6501 Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE M740 Digitální telefon M740 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office. www.siemens.cz/enterprise

Návod k použití. HiPath 3000/HiPath500. Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office. www.siemens.cz/enterprise Návod k použití HiPath 3000/HiPath500 Gigaset S3 professional v systému HiPath Cordless Office www.siemens.cz/enterprise Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Přenosná část Nebezpečí: Nepoužívejte přenosnou

Více