Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM 404/2012 Pomáhat a chránit - vzdělání se nebránit.

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 15/2005 sb.

3 OBSAH Strany 1. Základní údaje o škole Údaje o škole Prostorové zajištění výuky Budova školy Stěhování Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení Školská rada Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Externí pracovníci Zkratky názvů předmětů Ostatní pracovníci Přehled oborů vzdělání Přehled oborů vzdělávání Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/ Údaje o výsledcích vzdělání žáků Údaje o integrovaných žácích Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Školní parlament Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Školení nepedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Společné školní akce (Karviná + Zlín) Školní akce Karviná Školí akce Zlín Kurzy a soustředění Praxe, exkurze besedy Zlín Praxe, exkurze besedy Karviná Projektové dny Přehled soutěží, výsledky v soutěžích Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o výsledcích ostatních vnějších kontrol Vyřizování stížností a autoevaluace Vyřizování informací a stížností Sebehodnocení školy Základní údaje o hospodaření školy Analýza výnosů Analýza nákladů Národní a mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr... 68

4 1. Základní údaje o škole Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o Údaje o škole Název školy: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Místo poskytování vzdělávání: Leonovova 1795/23, Karviná Hranice Broučkova 372, Zlín Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikátor zařízen: Identifikátor ředitelství: Identifikační číslo: Zřizovatel: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Ředitel školy: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Zástupce ředitele školy: Karviná Mgr. Jana Skýpalová Zlín Mgr. Viktor Brebera Školská rada: Předseda: Dr., Mgr. Zbyněk Domin Členové: JUDr. Ladislav Svoboda Martina Brožová Telefon: Karviná Zlín www: 1

5 1.2. Prostorové zajištění výuky V závěru školního roku 2010/2011 jsme se přestěhovali z Karviné Darkova. S lítostí jsme opustili tuto budovu, kde jsme strávili radostné, ale i neradostné chvíle. Blízkost řeky Olše a možnost další povodně vedla naši ředitelku k tomu, že jsme našli nové prostory. Září 2012 jsme tedy již začínali v novém. Naše škola je v nájemním vztahu s městem Karviná. Budova se nachází nedaleko centra města, v blízkosti autobusových zastávek. SOŠ OOM Zlín začala působit jako pobočka SOŠ OOM Karviná ve školním roce 2009/2010. Škola je situována na okraji Zlína v budově Střední zdravotnické a vyšší zdravotnické školy Zlín na základě nájemní smlouvy. Současně využívá veškeré zázemí této školy a částečně i materiálně technické vybavení (vybavení odborných učeben výpočetní techniky) a sportovní zázemí školy (tělocvičnu, posilovnu, venkovní hřiště). Díky velmi dobré poloze jsou pro sport využívány i okolní přírodní terény 1.1 Budova školy SOŠ OOM KARVINÁ učebny pro všeobecně vzdělávací předměty 4 učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2 tělocvična pro TV a STV - 1 posilovna 1 2

6 SOŠ OOM ZLÍN učebny pro všeobecné vzdělávací předměty 3; učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2; tělocvična 1; posilovna, tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1 Žáci využívají šatní boxy, umístěné v suterénu budovy. Mají k dispozici školní bufet a jídelnu. 3

7 1.2 Stěhování Karviná První roky druhého desetiletí 21. století jsou pro nás zlomové. V roce 2010 nás zastihla velká povodeň, ze které jsme se sice vzpamatovali, ale školní rok 2010/2011 zahájili zhruba se čtrnáctidenním zpožděním. Voda bohužel zanechala stopy na budově školy vlhkost a plíseň prolézala našimi zdmi častěji a větší míře na povrch, a tak nám nezbylo nic jiného, než se přestěhovat jinam. Začalo shánění a domlouvání nových prostor. Nakonec vše dobře dopadlo a během měsíce června jsme postupně všechno zabalili a připravili. Den D nastal , kdy došlo k přestěhování vybavení, učebnic a pomůcek na naši novou adresu. Během celých letních prázdnin pak na novém působišti probíhaly opravy a zvelebování interiéru, aby žáci mohli nastoupit do školy s adresou: SOŠ OOM s.r.o., Leonovova 1795, Karviná - Hranice. Zlín Prostory na ZŠ Želechovice byly pro nás bohužel s rostoucím počtem žáků již nevyhovující, především z prostorového hlediska, a hledali jsme take strategicky lepší místo pro naši školu. Kvalitu výuky máme na předních místech svého žebříčku, proto 4

8 jsme se rozhodli k radikálnímu kroku, a to stěhování. Poslední červnové dny 2011 jsme s žáky věnovali balení a stěhování a začátek nového školního 2011/2012 už proběhl v nových prostorách v budově Střední zdravotnické školy, Broučkova 372, Zlín. 1.3 Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze 22. srpna 1994 pod č. j /94-61, ve znění pozdějších rozhodnutí a výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka ze dne 17. října 1997 byla zřízena Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná Darkov, ul. Svornosti 1, s.r.o. Změnou zápisu v obchodním rejstříku s účinností ode dne 29. ledna 2007 se zřizovatelem školy stala Ing. Slávka Krystová Florková, MBA. Datum zřízení školy: Zařazení do sítě: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j /94-61 ze dne s účinností od Poslední rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 2522/ / , s účinností od Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné vycházejí zejména z vize a z dlouhodobého záměru školy, ze strategie rozvoje a z dlouhodobých cílů školy. 5

9 6

10 Střední odborné školy ochrany osob a majetku Karviná na školní rok 2011/2012 Politika kvality Střední odborné školy ochrany osob a majetku vychází z legislativních požadavků, z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech: Směr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy: zvyšování odbornosti pracovníků školy (plánování vzdělávání) a realizace poznatků ve výuce zkvalitnění výuky novými výukovými programy a zavedením ICT zavedení elektronické knihovny jako databáze studijních podkladů pro žáky i pedagogy otevření nového studijního oboru pro denní studium: Technické lyceum rozšiřování a zkvalitňování nabídky e-learningového studia pro širší skupinu uchazečů tvorba ŠVP v jednotlivých oborech vzdělávání inovace vybavení školy a didaktických pomůcek zmapování uplatnění absolventů školy a pomoc při výběru povolání zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozšíření mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků a zapojení se do soutěží rozvíjení spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání realizace projektů financovaných z grantů Evropské unie; zkvalitněním náboru a akcí pro veřejnost a žáky základních škol naplnit kapacitu školy Strategie, cíle, financování a termíny plnění budou specifikovány v ročním plánu školy vždy k běžného roku. V Karviné dne Ing. Slavka Krystová Florková, MBA 7

11 1.4 Školská rada Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Školská rada pracovala ve školním roce 2011/12 v následujícím složení: Předseda: Dr. Mgr. Zbyněk Domin, učitel, zvolen pedagogy školy Členové: JUDr. Ladislav Svoboda, učitel, jmenován zřizovatelkou školy Martina Brožová, zvolena rodiči a plnoletými žáky V minulém období se rada zajímala o způsob hodnocení práce školy, postupy spojené se zaváděním ŠVP do života, dále o způsob prezentace školy (PR) na veřejnosti a dopady této činnosti na počty zájemců o studium nebo přijímání nových studentů. Školská rada pracovala v souladu s podmínkami vymezenými platnou legislativou a scházela se pravidelně. 2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vzhledem k náročnosti výuky na škole bezpečnostně-právního typu je základním předpokladem personální práce ve škole obsazování učitelských míst odborníky splňujícími platnou legislativu v oblasti potřebné kvalifikace nezbytné k výkonu povolání, zejména pak v souladu s požadavky Ministerstva vnitra ČR. Pouze výjimečně se tato strategie nedaří v některých exponovaných oborech (výuka cizích jazyků). U takto angažovaných uchazečů je ale i přesto vyžadována dostatečná odborná úroveň a nezbytností je požadované vzdělání si neprodleně doplnit. Ve školním roce bylo zaměstnáno celkem 29 pedagogických pracovníků, z toho 13 pracovníků interních a 16 externích. 8

12 2.1 Pedagogičtí pracovníci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Bolková Barbora, Mgr. CJL, RUJ 4 Karviná Domin Zbyněk, Dr. Mgr. PSY, TEA, PAD, KYN 21 Karviná Godál Petr STV, TEV,BIO 12 Karviná Kempná Kateřina, Bc. ANJ 10 Karviná Řezák Martin, Mgr. TEV, STV 1 Karviná Němeček Tomáš ANJ 2 Karviná Skýpalová Jana, Mgr. MAT, ICT, CHE <25 Karviná Svoboda Ladislav, JUDr. PRA, SPA, PEN, SOP <25 Karviná Stachowiczová Andrea, Mgr. RUJ, ONA, SOP 3 Karviná Adámková Martina, Mgr. CJL 1 Zlín Brebera Viktor, Mgr. STV, ZEM 3 Zlín Vichlenda Milan, JUDr., Ph.D. BEC, KRE, PEN, KRA <25 Zlín Lehký Jiří PRA, BEC, KRE, PEN <25 Zlín 9

13 2.2 Externí pracovníci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Hellerová Věra, Mgr. NEJ <25 Karviná Feranc Martin, Ing. Bc. BEC 3 Karviná Homan Aleš, Mgr. Ph.D. CJL 18 Karviná Kubíčková Pavla, PaedDr. FYZ 15 Karviná Kříž Martin, Mgr. KAT, REA 15 Karviná Svobodová Marie, Mgr. DEJ, ZEM <25 Karviná Szweda Jaroslav STV 11 Karviná Viačková Zlatuše, Mgr. KRE 2 Karviná Vřeťonko Olena, Bc. EKO, UCE 3 Karviná Král Jiří STV 3 Zlín Mrázová Lucie, Ing. ICT, TEA 1 Zlín Žmolíková Lucie, Bc. ZSV, DHV, PSY 1 Zlín Vavruša Leopold, Mgr. BIO, CHE <25 Zlín Cváček Jan, Dr., Mgr. ZSV, DHV, PSY <25 Zlín Molková Lea, Mgr. RUJ, ANJ <25 Zlín Štefánek Petr, Mgr. ANJ <25 Zlín 10

14 2.3 Zkratky názvů předmětů DEJ Dějepis ZEM Zeměpis RUJ Ruský jazyk KAT Katastrální správa CHE Chemie REA Realitní činnost ANJ Anglický jazyk BEC Bezpečnostní příprava MAT Matematika NEJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd BIO Biologie DHV Demokratická a humanitní výchova PRA Právo TEA Technika administrativy PSY Psychologie CJL Český jazyk a literatura UCE Účetnictví FYZ Fyzika PAD Právní administrativa TEV Tělesná výchova KRA Kriminalistika STV Speciální tělesná výchova KRE Kriminologie ICT Informační a komunikační technologie PEN Penologie ONA Občanská Nauka DHV Demokratická a humanitní výchova KYN Kynologie EKO Ekonomie 2.4 Ostatní pracovníci Jméno pracovníka zařazení praxe Krystová Florková Slavka, Ing., MBA zřizovatelka, ředitelka 20 Vagundová Andrea asistentka ředitelky, Karviná nesleduje se Zichová Jitka asistentka ředitelky, Zlín nesleduje se Gumelová Jarmila uklízečka nesleduje se Komárová Rozália uklízečka nesleduje se Vašková Lydie uklízečka nesleduje se Vašek Boris topič nesleduje se Komár Andrej školník nesleduje se 11

15 3 Přehled oborů vzdělání Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. SOŠ OOM se profiluje jako škola poskytující vzdělání v oblasti právní a bezpečnostně-právní v následujícím rozsahu: a) studium 4letých denních studijních oborů; b) studium 3letých nástavbových studijních oborů; Struktura vyučovaných studijních oborů ve školním roce 2011/2012 byla následující: 3.1 Přehled oborů vzdělávání Kód oboru RVP ŠVP Kdo vydal učební dokumenty Pod č. j. Platnost od MŠMT ČR M/001 Ochrana osob a majetku / L/501 Veřejně pořádková činnost MŠMT ČR / MŠMT ČR M/006 Právní administrativa / Veřejnosprávní M/01 Právní administrativa SOŠ OOM činnost Bezpečnostně SOŠOOM M/01 Ochrana osob a majetku SOŠ OOM právní činnost 480/ Údaje o přijímacím řízení V rámci oboru Ochrana osob a majetku konají zájemci přijímací řízení složené z vyhodnocení přihlášky, testu tělesné zdatnosti a psychologického testu. Uchazeči o obor Veřejnosprávní činnost mají přijímací řízení pouze na základě vyhodnocení přihlášky. Vzhledem k malému počtu uchazečů, nebude tento obor ve školním roce 2012/2013 otevírán. 12

16 4.1 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Kód oboru M/01 Název oboru Bezpečnostně právní činnost 1. kolo Poč. přij. Přihl. Přij. Celkem M/01 Veřejnosprávní činnost L/501 Veřejně pořádková činnost Od školního roku 2012/2013 začne působit SOŠ OOM Ostrava jako pobočka SOŠ OOM Karviná. V dubnu 2012 již proběhlo přijímací řízení na tuto školu, která sídlí na ulici Ľ. Štúra 1085 v Ostravě Porubě 5 Údaje o výsledcích vzdělání žáků Z přehledu a analýzy prospěchu žáků je patrné, že z celkového počtu prospělo 2,29 % žáků s vyznamenáním, prospělo 79,31 % a neuspělo pouze 5,74 %. Žáci, kterým byl prodloužen termín hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno SOŠOOM Hodnocení ukončení studia (maturitní zkoušky): Maturitní zkouška probíhala dle ustanovení MŠMT. Ústní část a profilová část maturitní zkoušky proběhla v termínu ve Zlíně a v Karviné od do Součásti profilové části maturitní zkoušky byla praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy pro obory Ochrana osob a majetku a Veřejně pořádková činnost a praktická maturitní zkoušky z odborných předmětů pro obor Právní administrativa. Obě praktické zkoušky proběhly Písemná část společné 13

17 části maturitní zkoušky pak probíhala v termínu od do Ve společné části žáci maturovali z českého jazyka a literatury a jako další předmět si mohli vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Předměty profilové části jsou následující: obor Ochrana osob a majetku: právo, bezpečnostní příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova, obor Právní administrativa: právo, sociální politika nebo realitní činnost nebo katastrální správa, praktická zkouška z odborných předmětů, obor Veřejně pořádková činnost: základy práva, služební příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova. Ve čtvrtém ročníku denního studia a třetím ročníku dálkového studia bylo 42 žáků. K maturitě bylo připuštěno v prvním termínu 39 žáků. Kód oboru Název oboru Počet žáků Nepřipuštěno v ŘT Vyznamenáno Prospělo Neprospělo M/001 Ochrana osob a majetku M/006 Právní administrativa L/501 Veřejně pořádková činnost Pedagogický sbor školy podporuje tvořivost, soutěživost a dovednosti žáků a koordinuje jejich vzdělání v oblasti občanské, právní a etické výchovy v rámci výuky. Dokladem zaměření školy na pozitivní hodnocení a motivaci žáků jsou například pochvaly a ceny ředitelky školy udělené v rámci školních dovednostních a znalostních soutěží a za vzornou reprezentaci školy. 14

18 a) Pochvaly a ocenění Pochvala 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod práce pro třídu; Třídní učitel 4 7 reprezentace školy práce v parlamentu; práce pro třídu;reprezentace školy práce pro školu; Ředitelka školy 7 10 reprezentace školy práce pro školu; reprezentace školy b) Napomenutí a důtky Napomenutí a důtky 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod Napomenutí třídního učitele 2 neoml. absence, porušování ŠŘ 5 neoml. absence, porušování ŠŘ Důtka třídního učitele 9 porušování ŠŘ 4 porušování ŠŘ Důtka ředitelky školy 0 neoml. absence, porušování ŠŘ 3 neoml. absence, porušování ŠŘ 15

19 5.1 Údaje o integrovaných žácích Pro všechny žáky zařazené do programu speciální péče je vypracován individuální vzdělávací plán pro teoretickou výuku. Na realizaci programu spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, popř. v místě bydliště žáka, s rodiči a učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního plánu týká. Koordinaci IVP zajišťují výchovní poradci a třídní učitel. 16

20 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavním cílem výchovného působení ve škole je snaha snižovat rizika a vlivy, jež narušují zdravý a bezproblémový vývoj žáků, proto patří k prioritním aktivitám prevence sociálně-patologických jevů, výchova ke zdravému životnímu stylu a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Těmto aktivitám se věnuje především úsek výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, jež se výrazně podílí na monitoringu a diagnostice žáků s výukovými a výchovnými problémy. Konkrétní výchovná činnost školy vychází zejména z plánu výchovného poradenství, z preventivního programu školy a z plánů jednotlivých tříd. Důraz je kladen také na pozitivní ovlivňování třídní dynamiky pro přechod žáků ze ZŠ do nového kolektivu realizací adaptačních pobytů pro žáky prvních ročníků. Zaměřuje se na sebepoznání žáků, komunikaci a prevenci šikany. Škola se v součinnosti s Policií ČR v Karviné aktivně podílela na besedách pro žáky základních škol v Karviné a okolí v rámci společného projektu Bezpečné 17

21 bruslení - in line. Žáci naší školy předvedli na těchto besedách ukázky laické i profesní sebeobrany. V rámci společného cvičení SOŠ OOM Zlín a dalších jednotek IZS na téma: Krizové situace v budově školy, viz níže, byly provedeny besedy se žáky. Besedy se týkaly násilí ve třídách, násilí mezi spolužáky, negativních pohledů na učitele apod. Jednalo se o řízené diskuse tříd se školním psychologem Dr. Cváčkem a psychologem z řad PČR, konkrétně s PhDr. Kamilovou Valovou. Tyto rozhovory navázaly právě na uvedené cvičení v budově školy a objasňovaly jeho princip, důvody a cíle. Žákům bylo prezentováno několik rovin a možností řešení svých problémů, a bylo poukázáno na chybná řešení. 6.1 Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Práce se žáky je zaměřena více na profesní orientaci, především se jedná o pomoc při výběru vysokých škol, případně vyšších odborných škol. Jsou ve věku přechodu pubescence v adolescenci, a proto poradenství musí reagovat i na tuto skutečnost. V prvních měsících školního roku je věnována pozornost prvním ročníkům, jejichž žáci si prožívají problematiku přechodu na jinou školu. Poradce je zde nápomocen při zvládání nového stylu učení, vytváření nového třídního kolektivu a zvládání nových kamarádských vztahů. Zvýšenou pozornost věnuje patologickým jevům, jako jsou záškoláctví, závislosti, šikanování, nadměrná absence a špatný prospěch v počátku školního roku, kdy e možno mnoha problémům ještě předejít. Zajímá se i o talentované žáky, monitoruje výsledky našich studentů na různých 18

22 soutěžích a beseduje s rodiči. Podílí se na přípravě dnů otevřených dveří, přijímacího řízení a ve spolupráci se žáky naší školy organizuje prezentaci Střední odborné školy ochrany osob a majetku na jednotlivých základních školách. I v letošním roce se výchovný poradce podílel na zabezpečení úvodního adaptačního kurzu žáků prvních ročníků, v letošním roce pro Karvinou a Zlín již zvlášť. Cílem tohoto kurzu je vzájemné seznámení žáků i učitelů ještě dříve, než si společně zasednou do školních lavic. Z praxe již víme, že vzájemné poznávání žáků a třídních učitelů vede ke kvalitnějším sociálním vztahům, což má dopad i na kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu. Zkušenosti, které jsme získali při realizaci podobných akcí v uplynulých čtyřech letech, nás přesvědčili, že navázání vzájemných vztahů v neformálním prostředí vede rovněž k účinnější prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů. Žáci hned na počátku studia také například zjistí, že vzájemná spolupráce je lepší, než soupeření. Pro třetí a čtvrté ročníky zpracovává výchovný poradce přehledné informace o přijímacím řízení na vysoké školy, předává informace a zajímavosti, které škola obdrží od studijních oddělení jednotlivých fakult. Je nápomocen při vyhledávání potřebných informací o požadovaných studijních oborech a zprostředkovává kontakty na různé vysoké školy, kde je uveden i návod na vyplňování přihlášek na vysoké školy. Již druhým rokem spolupracujeme s Univerzitou obrany v Brně. Společným postupem umožňujeme jak žákům, tak i zaměstnancům školy získávat komplexní informace o nabídce studia a celoživotního vzdělávání na UO. Pracovníci UO, Fakulty ekonomiky a managementu (pplk. Ing. Kozůbek, Ph.D. a pplk. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.) navštívili osobně naše školy s připravenou prezentací o UO a besedou směřující k osvětlení možností studiu na této univerzitě. 19

23 6.2 Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Minimální preventivní program a) šikana, rasismus a sociální klima třídy Ve všech ročnících zabezpečují třídní učitelé formou třídnických hodin a třídních akcí rozvoj osobnosti a zkvalitnění kolektivní spolupráce. Podle učebních plánů jednotlivých předmětů působí výchovně vyučující na všechny žáky naší školy. Před nástupem do školy bylo připraveno soustředění žáků prvních ročníků v Malých Svatoňovicích. Práce se žáky se soustředila na spolupráci, sebepoznávání a vytváření kvalitního třídního kolektivu. Připravené činnosti vedly k vytvoření přátelského prostředí nevynuceného školní realitou a k otevřenější komunikaci mezi studenty a přítomnými pedagogy. b) alkohol, kouření a drogy V této oblasti jsme i nadále spolupracovali s pracovníky PPP Karviná a Zlín, Zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. V rámci jednotlivých předmětů se vyučující soustředili dle učebních plánů jednotlivých předmětů na účinky škodlivých látek ve vztahu k lidskému tělu a to jak po stránce biologické, tak i po stránce psychologické. c) systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, problematika záškoláctví, vandalismu a kriminality mládeže Především v občanské výchově a základech společenských věd se upevňuje správné právní vědomí u všech žáků. Žáci byli upozorňováni na všechny patologické jevy v dnešní společnosti. Diskusí jsme umožnili žáků vytvářet si vlastní postoje k dané problematice. d) práce v jednotlivých ročnících Při práci se žáky využíváme všechna témata, která připouští diskusi a užití příkladů ze života společnosti. V jednotlivých předmětech se jedná především o následující témata: 20

24 ZSV: biologická a sociální determinace psychiky, psychologie osobnosti, charakter a poruchy osobnosti, psychologie poznávání, halucinace a klamy, vývojová psychologie vliv škodlivých látek na vývoj člověka, člověk v sociálním prostoru, náročné a problémové situace, strategie zvládání stresu, duševní hygiena, zdraví a partnerské vztahy, sebeprosazování ve skupinovém a společenském životě, základní problémy života ve společnosti, vztah práva a morálky, jednotlivé oblasti právního řádu ČR, především právo ústavní, rodinné, správní a trestní právo, nová náboženství a sekty, logika argumentace a chybná argumentace. Cizí jazyky: rodina, moderní životní styl, mládež a volný čas, problémy dnešní mládeže, zdraví, nemoci a drogy, rodina, výchova a osobní vztahy, 21

25 mladí a staří pod jednou střechou, sledování televize, reklama, výchova k dobrým mezilidským vztahům charita, kde hledat pomoc, pokud máte mezilidské problémy, ochrana přírody, jak aktivně bojovat proti kouření, boj za občanská práva (volební právo žen), boj za svobodu, proti bezpráví: Kdo jsou současní hrdinové? Znáte mladého, člověka, odměněného za odvahu? život v konzumní společnosti. Skutečně potřebujeme vše, co je na trhu? Dá se pomoci člověku závislému na alkoholu (jinak závislému)? jak předcházet problémům v rodině (s rodiči, sourozenci), zdravý životní styl: stravování, sport, přátelství, záliby, kultura a sport jako aktivní záliby. Jazyk český literatura: využívat literárních děl pro diskusi nad společenskými problémy. Jako například: Lion Feuchtwanger: Židovka z Toleda, diskuse o nesnášenlivosti ras a náboženství, náměty pro eseje, slohové práce úvahového charakteru. Biologie a chemie: anatomie a fyziologie člověka, ekologie toxické látky, ochrana zdraví a přírody, 22

26 přírodní a cizí látky způsobující psychologické a fyziologické změny v organismu člověka. Tělesná výchova: upevňování a rozvoj spolupráce v třídním kolektivu formou kolektivních sportů florbal, kopaná, odbíjená, košíková atd. rozvíjení zdravé osobnosti v individuálních disciplínách atletiky a gymnastiky. V celém komplexu prevence usilujeme o spolupráci všech pedagogů, především s výchovnými poradci, školním preventistou a vedením školy. 6.3 Školní parlament Zástupci školního parlamentu v jednotlivých třídách: 1. A Mikoláš Daniel, Füriová Nicole 2. A Švejda Martin, Jung Radek, Šochman Daniel 3. A Slováčková Katka, Kornas Tomáš 4. A Wachtarczyková Tereza, Bobková Katka koordinátor: Dr., Mgr. Domin Zbyněk (pedagog, výchovný poradce, metodik SPJ). Současně se školní parlament aktivně zapojuje do pořádání školních akcí jako například níže uvedená. Super žák Každé dva roky je vyhlašován SUPER ŽÁK. Akce je pořádána školním parlamentem. Hodnotí se celkový přístup ke studiu, zapojenost do školních aktivit, oblíbenost v kolektivu, pomoc ostatním spolužákům apod. Nominace navrhují sami žáci, učitelé se zapojují svým hlasem až v závěru. Letos se umístily opět "stálice" za čtvrtého ročníku: Tereza a Kateřina, ale je vidět, že ani Veronika s Danem z druhého 23

27 ročníku a prvňačka Veronika se nenechají zahanbit a šlapou jim na paty. Uvidíme opět za dva roky. Trůn bude volný. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit vedení školy, které dlouhodobě vytváří dobré podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Snahou je umožnit všem pracovníkům jejich odborný a kvalifikační růst zejména v těch oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků (oblast kutikulární reformy, rozvoj profesních kompetencí učitele, vzdělávání pro udržitelný rozvoj). Při stanovení plánu DVPP je přihlíženo ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a rozpočtovým možnostem školy. V tomto školním roce se podařilo několika učitelům odborných předmětů absolvovat odborné stáže u Krajského ředitelství PČR ve Zlíně. Tato spolupráce byla velmi kladně přijata a bude pokračovat v dalším školním roce. Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozmezí tří let. Požadavky doby a zavádění nových legislativ diktují nutnost celoživotního vzdělávání a zkvalitňování práce každého pedagoga. Vedení školy stanovily tyto priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: plnění kvalifikačních předpokladů informační a komunikační technologie školní vzdělávací program, nová maturita, jazykové vzdělávání legislativa, prohlubování znalostí samostudium 24

28 Karviná Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Jméno příjmení Absolvovaná školení Zadavatel pro písemnou část MZ Hodnocení, sebehodnocení - způsoby a kritéria při hodnocení žáků Barbora Bolková Zbyněk Domin Petr Godál Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP Školení první pomoci EU peníze školám konzultační seminář management školy mediální výchova v hodinách českého jazyka Komplexní výcvik mediace Integrační korekční program pro děti s ADHD Metody řešení kázeňských problémů u žáků SŠ Účinná intervence u dětí nejen s poruchami chování Školení první pomoci Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Školení první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Prevence úrazů výukou pádové techniky Jarek Szweda Jana Skýpalová Slavka Florková Krystová Andrea Stachowiczová Martin Řezák Školení první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Celostátní setkání matematiků SOŠ, SOU Školení první pomoci Novela zákoníku práce ve školské praxi EKOKOM- odpady a obaly Traumatologický plán - poskytování první pomoci Novela zákoníku práce ve školské praxi Hodnocení, sebehodnocení - způsoby a kritéria při hodnocení žáků Zadavatel pro písemnou část MZ Školení první pomoci EU peníze školám Lidská práva ve výuce Amnesty International EKOKOM- odpady a obaly Traumatologický plán - poskytování první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Prevence úrazů výukou pádové techniky 25

29 Zlín Jméno příjmení Absolvovaná školení Školení první pomoci v jednotlivých oblastech tělesné výchovy Viktor Brebera Školení první pomoci - AED Školení v oblasti plavání, gymnastiky a úpolů Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Jiří Lehký Milan Vichlenda Martina Adámková Jiří Král Antonín Prokeš Jan Cváček Odborná stáž u PČR Zlín - 2. až 4. července 2012 (cizinecká policie) Odborná stáž u PČR Zlín 2. až 4. července 2012 (kriminální policie) Traumatologický plán - poskytování první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Odborná stáž u PČR Zlín 4. až 8. června (operační středisko PČR) Odborná stáž u PČR Zlín 26

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Popis realizace IT Škola, název, adresa Střední škola Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška Pulická 695, 518 01 Dobruška Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: RsDr. Mgr.Zbyněk Domin, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Slavka Krystová Florková,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa:

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1028/08-04. okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1028/08-04 Název školy: Základní škola a mateřská škola Chodová Planá, okres Tachov, příspěvková organizace Adresa: Pohraniční stráže

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy

Doporučené metody a formy práce pro 1. stupeň ZŠ, zařazení, mezipředmětové vztahy Příloha 2 Výběr metod a forem práce Základním kritériem pro výběr odpovídající metody je cíl výuky. Pedagog vybírá a přizpůsobuje metody a formy práce žáků podle dané oblasti výuky, podle připravenosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více