Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM 404/2012 Pomáhat a chránit - vzdělání se nebránit.

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 15/2005 sb.

3 OBSAH Strany 1. Základní údaje o škole Údaje o škole Prostorové zajištění výuky Budova školy Stěhování Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení Školská rada Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Externí pracovníci Zkratky názvů předmětů Ostatní pracovníci Přehled oborů vzdělání Přehled oborů vzdělávání Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/ Údaje o výsledcích vzdělání žáků Údaje o integrovaných žácích Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Školní parlament Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Školení nepedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Společné školní akce (Karviná + Zlín) Školní akce Karviná Školí akce Zlín Kurzy a soustředění Praxe, exkurze besedy Zlín Praxe, exkurze besedy Karviná Projektové dny Přehled soutěží, výsledky v soutěžích Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o výsledcích ostatních vnějších kontrol Vyřizování stížností a autoevaluace Vyřizování informací a stížností Sebehodnocení školy Základní údaje o hospodaření školy Analýza výnosů Analýza nákladů Národní a mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr... 68

4 1. Základní údaje o škole Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o Údaje o škole Název školy: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Místo poskytování vzdělávání: Leonovova 1795/23, Karviná Hranice Broučkova 372, Zlín Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikátor zařízen: Identifikátor ředitelství: Identifikační číslo: Zřizovatel: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Ředitel školy: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Zástupce ředitele školy: Karviná Mgr. Jana Skýpalová Zlín Mgr. Viktor Brebera Školská rada: Předseda: Dr., Mgr. Zbyněk Domin Členové: JUDr. Ladislav Svoboda Martina Brožová Telefon: Karviná Zlín www: 1

5 1.2. Prostorové zajištění výuky V závěru školního roku 2010/2011 jsme se přestěhovali z Karviné Darkova. S lítostí jsme opustili tuto budovu, kde jsme strávili radostné, ale i neradostné chvíle. Blízkost řeky Olše a možnost další povodně vedla naši ředitelku k tomu, že jsme našli nové prostory. Září 2012 jsme tedy již začínali v novém. Naše škola je v nájemním vztahu s městem Karviná. Budova se nachází nedaleko centra města, v blízkosti autobusových zastávek. SOŠ OOM Zlín začala působit jako pobočka SOŠ OOM Karviná ve školním roce 2009/2010. Škola je situována na okraji Zlína v budově Střední zdravotnické a vyšší zdravotnické školy Zlín na základě nájemní smlouvy. Současně využívá veškeré zázemí této školy a částečně i materiálně technické vybavení (vybavení odborných učeben výpočetní techniky) a sportovní zázemí školy (tělocvičnu, posilovnu, venkovní hřiště). Díky velmi dobré poloze jsou pro sport využívány i okolní přírodní terény 1.1 Budova školy SOŠ OOM KARVINÁ učebny pro všeobecně vzdělávací předměty 4 učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2 tělocvična pro TV a STV - 1 posilovna 1 2

6 SOŠ OOM ZLÍN učebny pro všeobecné vzdělávací předměty 3; učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2; tělocvična 1; posilovna, tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1 Žáci využívají šatní boxy, umístěné v suterénu budovy. Mají k dispozici školní bufet a jídelnu. 3

7 1.2 Stěhování Karviná První roky druhého desetiletí 21. století jsou pro nás zlomové. V roce 2010 nás zastihla velká povodeň, ze které jsme se sice vzpamatovali, ale školní rok 2010/2011 zahájili zhruba se čtrnáctidenním zpožděním. Voda bohužel zanechala stopy na budově školy vlhkost a plíseň prolézala našimi zdmi častěji a větší míře na povrch, a tak nám nezbylo nic jiného, než se přestěhovat jinam. Začalo shánění a domlouvání nových prostor. Nakonec vše dobře dopadlo a během měsíce června jsme postupně všechno zabalili a připravili. Den D nastal , kdy došlo k přestěhování vybavení, učebnic a pomůcek na naši novou adresu. Během celých letních prázdnin pak na novém působišti probíhaly opravy a zvelebování interiéru, aby žáci mohli nastoupit do školy s adresou: SOŠ OOM s.r.o., Leonovova 1795, Karviná - Hranice. Zlín Prostory na ZŠ Želechovice byly pro nás bohužel s rostoucím počtem žáků již nevyhovující, především z prostorového hlediska, a hledali jsme take strategicky lepší místo pro naši školu. Kvalitu výuky máme na předních místech svého žebříčku, proto 4

8 jsme se rozhodli k radikálnímu kroku, a to stěhování. Poslední červnové dny 2011 jsme s žáky věnovali balení a stěhování a začátek nového školního 2011/2012 už proběhl v nových prostorách v budově Střední zdravotnické školy, Broučkova 372, Zlín. 1.3 Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze 22. srpna 1994 pod č. j /94-61, ve znění pozdějších rozhodnutí a výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka ze dne 17. října 1997 byla zřízena Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná Darkov, ul. Svornosti 1, s.r.o. Změnou zápisu v obchodním rejstříku s účinností ode dne 29. ledna 2007 se zřizovatelem školy stala Ing. Slávka Krystová Florková, MBA. Datum zřízení školy: Zařazení do sítě: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j /94-61 ze dne s účinností od Poslední rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 2522/ / , s účinností od Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné vycházejí zejména z vize a z dlouhodobého záměru školy, ze strategie rozvoje a z dlouhodobých cílů školy. 5

9 6

10 Střední odborné školy ochrany osob a majetku Karviná na školní rok 2011/2012 Politika kvality Střední odborné školy ochrany osob a majetku vychází z legislativních požadavků, z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech: Směr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy: zvyšování odbornosti pracovníků školy (plánování vzdělávání) a realizace poznatků ve výuce zkvalitnění výuky novými výukovými programy a zavedením ICT zavedení elektronické knihovny jako databáze studijních podkladů pro žáky i pedagogy otevření nového studijního oboru pro denní studium: Technické lyceum rozšiřování a zkvalitňování nabídky e-learningového studia pro širší skupinu uchazečů tvorba ŠVP v jednotlivých oborech vzdělávání inovace vybavení školy a didaktických pomůcek zmapování uplatnění absolventů školy a pomoc při výběru povolání zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozšíření mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků a zapojení se do soutěží rozvíjení spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání realizace projektů financovaných z grantů Evropské unie; zkvalitněním náboru a akcí pro veřejnost a žáky základních škol naplnit kapacitu školy Strategie, cíle, financování a termíny plnění budou specifikovány v ročním plánu školy vždy k běžného roku. V Karviné dne Ing. Slavka Krystová Florková, MBA 7

11 1.4 Školská rada Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Školská rada pracovala ve školním roce 2011/12 v následujícím složení: Předseda: Dr. Mgr. Zbyněk Domin, učitel, zvolen pedagogy školy Členové: JUDr. Ladislav Svoboda, učitel, jmenován zřizovatelkou školy Martina Brožová, zvolena rodiči a plnoletými žáky V minulém období se rada zajímala o způsob hodnocení práce školy, postupy spojené se zaváděním ŠVP do života, dále o způsob prezentace školy (PR) na veřejnosti a dopady této činnosti na počty zájemců o studium nebo přijímání nových studentů. Školská rada pracovala v souladu s podmínkami vymezenými platnou legislativou a scházela se pravidelně. 2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vzhledem k náročnosti výuky na škole bezpečnostně-právního typu je základním předpokladem personální práce ve škole obsazování učitelských míst odborníky splňujícími platnou legislativu v oblasti potřebné kvalifikace nezbytné k výkonu povolání, zejména pak v souladu s požadavky Ministerstva vnitra ČR. Pouze výjimečně se tato strategie nedaří v některých exponovaných oborech (výuka cizích jazyků). U takto angažovaných uchazečů je ale i přesto vyžadována dostatečná odborná úroveň a nezbytností je požadované vzdělání si neprodleně doplnit. Ve školním roce bylo zaměstnáno celkem 29 pedagogických pracovníků, z toho 13 pracovníků interních a 16 externích. 8

12 2.1 Pedagogičtí pracovníci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Bolková Barbora, Mgr. CJL, RUJ 4 Karviná Domin Zbyněk, Dr. Mgr. PSY, TEA, PAD, KYN 21 Karviná Godál Petr STV, TEV,BIO 12 Karviná Kempná Kateřina, Bc. ANJ 10 Karviná Řezák Martin, Mgr. TEV, STV 1 Karviná Němeček Tomáš ANJ 2 Karviná Skýpalová Jana, Mgr. MAT, ICT, CHE <25 Karviná Svoboda Ladislav, JUDr. PRA, SPA, PEN, SOP <25 Karviná Stachowiczová Andrea, Mgr. RUJ, ONA, SOP 3 Karviná Adámková Martina, Mgr. CJL 1 Zlín Brebera Viktor, Mgr. STV, ZEM 3 Zlín Vichlenda Milan, JUDr., Ph.D. BEC, KRE, PEN, KRA <25 Zlín Lehký Jiří PRA, BEC, KRE, PEN <25 Zlín 9

13 2.2 Externí pracovníci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Hellerová Věra, Mgr. NEJ <25 Karviná Feranc Martin, Ing. Bc. BEC 3 Karviná Homan Aleš, Mgr. Ph.D. CJL 18 Karviná Kubíčková Pavla, PaedDr. FYZ 15 Karviná Kříž Martin, Mgr. KAT, REA 15 Karviná Svobodová Marie, Mgr. DEJ, ZEM <25 Karviná Szweda Jaroslav STV 11 Karviná Viačková Zlatuše, Mgr. KRE 2 Karviná Vřeťonko Olena, Bc. EKO, UCE 3 Karviná Král Jiří STV 3 Zlín Mrázová Lucie, Ing. ICT, TEA 1 Zlín Žmolíková Lucie, Bc. ZSV, DHV, PSY 1 Zlín Vavruša Leopold, Mgr. BIO, CHE <25 Zlín Cváček Jan, Dr., Mgr. ZSV, DHV, PSY <25 Zlín Molková Lea, Mgr. RUJ, ANJ <25 Zlín Štefánek Petr, Mgr. ANJ <25 Zlín 10

14 2.3 Zkratky názvů předmětů DEJ Dějepis ZEM Zeměpis RUJ Ruský jazyk KAT Katastrální správa CHE Chemie REA Realitní činnost ANJ Anglický jazyk BEC Bezpečnostní příprava MAT Matematika NEJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd BIO Biologie DHV Demokratická a humanitní výchova PRA Právo TEA Technika administrativy PSY Psychologie CJL Český jazyk a literatura UCE Účetnictví FYZ Fyzika PAD Právní administrativa TEV Tělesná výchova KRA Kriminalistika STV Speciální tělesná výchova KRE Kriminologie ICT Informační a komunikační technologie PEN Penologie ONA Občanská Nauka DHV Demokratická a humanitní výchova KYN Kynologie EKO Ekonomie 2.4 Ostatní pracovníci Jméno pracovníka zařazení praxe Krystová Florková Slavka, Ing., MBA zřizovatelka, ředitelka 20 Vagundová Andrea asistentka ředitelky, Karviná nesleduje se Zichová Jitka asistentka ředitelky, Zlín nesleduje se Gumelová Jarmila uklízečka nesleduje se Komárová Rozália uklízečka nesleduje se Vašková Lydie uklízečka nesleduje se Vašek Boris topič nesleduje se Komár Andrej školník nesleduje se 11

15 3 Přehled oborů vzdělání Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. SOŠ OOM se profiluje jako škola poskytující vzdělání v oblasti právní a bezpečnostně-právní v následujícím rozsahu: a) studium 4letých denních studijních oborů; b) studium 3letých nástavbových studijních oborů; Struktura vyučovaných studijních oborů ve školním roce 2011/2012 byla následující: 3.1 Přehled oborů vzdělávání Kód oboru RVP ŠVP Kdo vydal učební dokumenty Pod č. j. Platnost od MŠMT ČR M/001 Ochrana osob a majetku / L/501 Veřejně pořádková činnost MŠMT ČR / MŠMT ČR M/006 Právní administrativa / Veřejnosprávní M/01 Právní administrativa SOŠ OOM činnost Bezpečnostně SOŠOOM M/01 Ochrana osob a majetku SOŠ OOM právní činnost 480/ Údaje o přijímacím řízení V rámci oboru Ochrana osob a majetku konají zájemci přijímací řízení složené z vyhodnocení přihlášky, testu tělesné zdatnosti a psychologického testu. Uchazeči o obor Veřejnosprávní činnost mají přijímací řízení pouze na základě vyhodnocení přihlášky. Vzhledem k malému počtu uchazečů, nebude tento obor ve školním roce 2012/2013 otevírán. 12

16 4.1 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Kód oboru M/01 Název oboru Bezpečnostně právní činnost 1. kolo Poč. přij. Přihl. Přij. Celkem M/01 Veřejnosprávní činnost L/501 Veřejně pořádková činnost Od školního roku 2012/2013 začne působit SOŠ OOM Ostrava jako pobočka SOŠ OOM Karviná. V dubnu 2012 již proběhlo přijímací řízení na tuto školu, která sídlí na ulici Ľ. Štúra 1085 v Ostravě Porubě 5 Údaje o výsledcích vzdělání žáků Z přehledu a analýzy prospěchu žáků je patrné, že z celkového počtu prospělo 2,29 % žáků s vyznamenáním, prospělo 79,31 % a neuspělo pouze 5,74 %. Žáci, kterým byl prodloužen termín hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno SOŠOOM Hodnocení ukončení studia (maturitní zkoušky): Maturitní zkouška probíhala dle ustanovení MŠMT. Ústní část a profilová část maturitní zkoušky proběhla v termínu ve Zlíně a v Karviné od do Součásti profilové části maturitní zkoušky byla praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy pro obory Ochrana osob a majetku a Veřejně pořádková činnost a praktická maturitní zkoušky z odborných předmětů pro obor Právní administrativa. Obě praktické zkoušky proběhly Písemná část společné 13

17 části maturitní zkoušky pak probíhala v termínu od do Ve společné části žáci maturovali z českého jazyka a literatury a jako další předmět si mohli vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Předměty profilové části jsou následující: obor Ochrana osob a majetku: právo, bezpečnostní příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova, obor Právní administrativa: právo, sociální politika nebo realitní činnost nebo katastrální správa, praktická zkouška z odborných předmětů, obor Veřejně pořádková činnost: základy práva, služební příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova. Ve čtvrtém ročníku denního studia a třetím ročníku dálkového studia bylo 42 žáků. K maturitě bylo připuštěno v prvním termínu 39 žáků. Kód oboru Název oboru Počet žáků Nepřipuštěno v ŘT Vyznamenáno Prospělo Neprospělo M/001 Ochrana osob a majetku M/006 Právní administrativa L/501 Veřejně pořádková činnost Pedagogický sbor školy podporuje tvořivost, soutěživost a dovednosti žáků a koordinuje jejich vzdělání v oblasti občanské, právní a etické výchovy v rámci výuky. Dokladem zaměření školy na pozitivní hodnocení a motivaci žáků jsou například pochvaly a ceny ředitelky školy udělené v rámci školních dovednostních a znalostních soutěží a za vzornou reprezentaci školy. 14

18 a) Pochvaly a ocenění Pochvala 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod práce pro třídu; Třídní učitel 4 7 reprezentace školy práce v parlamentu; práce pro třídu;reprezentace školy práce pro školu; Ředitelka školy 7 10 reprezentace školy práce pro školu; reprezentace školy b) Napomenutí a důtky Napomenutí a důtky 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod Napomenutí třídního učitele 2 neoml. absence, porušování ŠŘ 5 neoml. absence, porušování ŠŘ Důtka třídního učitele 9 porušování ŠŘ 4 porušování ŠŘ Důtka ředitelky školy 0 neoml. absence, porušování ŠŘ 3 neoml. absence, porušování ŠŘ 15

19 5.1 Údaje o integrovaných žácích Pro všechny žáky zařazené do programu speciální péče je vypracován individuální vzdělávací plán pro teoretickou výuku. Na realizaci programu spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, popř. v místě bydliště žáka, s rodiči a učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního plánu týká. Koordinaci IVP zajišťují výchovní poradci a třídní učitel. 16

20 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavním cílem výchovného působení ve škole je snaha snižovat rizika a vlivy, jež narušují zdravý a bezproblémový vývoj žáků, proto patří k prioritním aktivitám prevence sociálně-patologických jevů, výchova ke zdravému životnímu stylu a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Těmto aktivitám se věnuje především úsek výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, jež se výrazně podílí na monitoringu a diagnostice žáků s výukovými a výchovnými problémy. Konkrétní výchovná činnost školy vychází zejména z plánu výchovného poradenství, z preventivního programu školy a z plánů jednotlivých tříd. Důraz je kladen také na pozitivní ovlivňování třídní dynamiky pro přechod žáků ze ZŠ do nového kolektivu realizací adaptačních pobytů pro žáky prvních ročníků. Zaměřuje se na sebepoznání žáků, komunikaci a prevenci šikany. Škola se v součinnosti s Policií ČR v Karviné aktivně podílela na besedách pro žáky základních škol v Karviné a okolí v rámci společného projektu Bezpečné 17

21 bruslení - in line. Žáci naší školy předvedli na těchto besedách ukázky laické i profesní sebeobrany. V rámci společného cvičení SOŠ OOM Zlín a dalších jednotek IZS na téma: Krizové situace v budově školy, viz níže, byly provedeny besedy se žáky. Besedy se týkaly násilí ve třídách, násilí mezi spolužáky, negativních pohledů na učitele apod. Jednalo se o řízené diskuse tříd se školním psychologem Dr. Cváčkem a psychologem z řad PČR, konkrétně s PhDr. Kamilovou Valovou. Tyto rozhovory navázaly právě na uvedené cvičení v budově školy a objasňovaly jeho princip, důvody a cíle. Žákům bylo prezentováno několik rovin a možností řešení svých problémů, a bylo poukázáno na chybná řešení. 6.1 Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Práce se žáky je zaměřena více na profesní orientaci, především se jedná o pomoc při výběru vysokých škol, případně vyšších odborných škol. Jsou ve věku přechodu pubescence v adolescenci, a proto poradenství musí reagovat i na tuto skutečnost. V prvních měsících školního roku je věnována pozornost prvním ročníkům, jejichž žáci si prožívají problematiku přechodu na jinou školu. Poradce je zde nápomocen při zvládání nového stylu učení, vytváření nového třídního kolektivu a zvládání nových kamarádských vztahů. Zvýšenou pozornost věnuje patologickým jevům, jako jsou záškoláctví, závislosti, šikanování, nadměrná absence a špatný prospěch v počátku školního roku, kdy e možno mnoha problémům ještě předejít. Zajímá se i o talentované žáky, monitoruje výsledky našich studentů na různých 18

22 soutěžích a beseduje s rodiči. Podílí se na přípravě dnů otevřených dveří, přijímacího řízení a ve spolupráci se žáky naší školy organizuje prezentaci Střední odborné školy ochrany osob a majetku na jednotlivých základních školách. I v letošním roce se výchovný poradce podílel na zabezpečení úvodního adaptačního kurzu žáků prvních ročníků, v letošním roce pro Karvinou a Zlín již zvlášť. Cílem tohoto kurzu je vzájemné seznámení žáků i učitelů ještě dříve, než si společně zasednou do školních lavic. Z praxe již víme, že vzájemné poznávání žáků a třídních učitelů vede ke kvalitnějším sociálním vztahům, což má dopad i na kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu. Zkušenosti, které jsme získali při realizaci podobných akcí v uplynulých čtyřech letech, nás přesvědčili, že navázání vzájemných vztahů v neformálním prostředí vede rovněž k účinnější prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů. Žáci hned na počátku studia také například zjistí, že vzájemná spolupráce je lepší, než soupeření. Pro třetí a čtvrté ročníky zpracovává výchovný poradce přehledné informace o přijímacím řízení na vysoké školy, předává informace a zajímavosti, které škola obdrží od studijních oddělení jednotlivých fakult. Je nápomocen při vyhledávání potřebných informací o požadovaných studijních oborech a zprostředkovává kontakty na různé vysoké školy, kde je uveden i návod na vyplňování přihlášek na vysoké školy. Již druhým rokem spolupracujeme s Univerzitou obrany v Brně. Společným postupem umožňujeme jak žákům, tak i zaměstnancům školy získávat komplexní informace o nabídce studia a celoživotního vzdělávání na UO. Pracovníci UO, Fakulty ekonomiky a managementu (pplk. Ing. Kozůbek, Ph.D. a pplk. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.) navštívili osobně naše školy s připravenou prezentací o UO a besedou směřující k osvětlení možností studiu na této univerzitě. 19

23 6.2 Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Minimální preventivní program a) šikana, rasismus a sociální klima třídy Ve všech ročnících zabezpečují třídní učitelé formou třídnických hodin a třídních akcí rozvoj osobnosti a zkvalitnění kolektivní spolupráce. Podle učebních plánů jednotlivých předmětů působí výchovně vyučující na všechny žáky naší školy. Před nástupem do školy bylo připraveno soustředění žáků prvních ročníků v Malých Svatoňovicích. Práce se žáky se soustředila na spolupráci, sebepoznávání a vytváření kvalitního třídního kolektivu. Připravené činnosti vedly k vytvoření přátelského prostředí nevynuceného školní realitou a k otevřenější komunikaci mezi studenty a přítomnými pedagogy. b) alkohol, kouření a drogy V této oblasti jsme i nadále spolupracovali s pracovníky PPP Karviná a Zlín, Zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. V rámci jednotlivých předmětů se vyučující soustředili dle učebních plánů jednotlivých předmětů na účinky škodlivých látek ve vztahu k lidskému tělu a to jak po stránce biologické, tak i po stránce psychologické. c) systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, problematika záškoláctví, vandalismu a kriminality mládeže Především v občanské výchově a základech společenských věd se upevňuje správné právní vědomí u všech žáků. Žáci byli upozorňováni na všechny patologické jevy v dnešní společnosti. Diskusí jsme umožnili žáků vytvářet si vlastní postoje k dané problematice. d) práce v jednotlivých ročnících Při práci se žáky využíváme všechna témata, která připouští diskusi a užití příkladů ze života společnosti. V jednotlivých předmětech se jedná především o následující témata: 20

24 ZSV: biologická a sociální determinace psychiky, psychologie osobnosti, charakter a poruchy osobnosti, psychologie poznávání, halucinace a klamy, vývojová psychologie vliv škodlivých látek na vývoj člověka, člověk v sociálním prostoru, náročné a problémové situace, strategie zvládání stresu, duševní hygiena, zdraví a partnerské vztahy, sebeprosazování ve skupinovém a společenském životě, základní problémy života ve společnosti, vztah práva a morálky, jednotlivé oblasti právního řádu ČR, především právo ústavní, rodinné, správní a trestní právo, nová náboženství a sekty, logika argumentace a chybná argumentace. Cizí jazyky: rodina, moderní životní styl, mládež a volný čas, problémy dnešní mládeže, zdraví, nemoci a drogy, rodina, výchova a osobní vztahy, 21

25 mladí a staří pod jednou střechou, sledování televize, reklama, výchova k dobrým mezilidským vztahům charita, kde hledat pomoc, pokud máte mezilidské problémy, ochrana přírody, jak aktivně bojovat proti kouření, boj za občanská práva (volební právo žen), boj za svobodu, proti bezpráví: Kdo jsou současní hrdinové? Znáte mladého, člověka, odměněného za odvahu? život v konzumní společnosti. Skutečně potřebujeme vše, co je na trhu? Dá se pomoci člověku závislému na alkoholu (jinak závislému)? jak předcházet problémům v rodině (s rodiči, sourozenci), zdravý životní styl: stravování, sport, přátelství, záliby, kultura a sport jako aktivní záliby. Jazyk český literatura: využívat literárních děl pro diskusi nad společenskými problémy. Jako například: Lion Feuchtwanger: Židovka z Toleda, diskuse o nesnášenlivosti ras a náboženství, náměty pro eseje, slohové práce úvahového charakteru. Biologie a chemie: anatomie a fyziologie člověka, ekologie toxické látky, ochrana zdraví a přírody, 22

26 přírodní a cizí látky způsobující psychologické a fyziologické změny v organismu člověka. Tělesná výchova: upevňování a rozvoj spolupráce v třídním kolektivu formou kolektivních sportů florbal, kopaná, odbíjená, košíková atd. rozvíjení zdravé osobnosti v individuálních disciplínách atletiky a gymnastiky. V celém komplexu prevence usilujeme o spolupráci všech pedagogů, především s výchovnými poradci, školním preventistou a vedením školy. 6.3 Školní parlament Zástupci školního parlamentu v jednotlivých třídách: 1. A Mikoláš Daniel, Füriová Nicole 2. A Švejda Martin, Jung Radek, Šochman Daniel 3. A Slováčková Katka, Kornas Tomáš 4. A Wachtarczyková Tereza, Bobková Katka koordinátor: Dr., Mgr. Domin Zbyněk (pedagog, výchovný poradce, metodik SPJ). Současně se školní parlament aktivně zapojuje do pořádání školních akcí jako například níže uvedená. Super žák Každé dva roky je vyhlašován SUPER ŽÁK. Akce je pořádána školním parlamentem. Hodnotí se celkový přístup ke studiu, zapojenost do školních aktivit, oblíbenost v kolektivu, pomoc ostatním spolužákům apod. Nominace navrhují sami žáci, učitelé se zapojují svým hlasem až v závěru. Letos se umístily opět "stálice" za čtvrtého ročníku: Tereza a Kateřina, ale je vidět, že ani Veronika s Danem z druhého 23

27 ročníku a prvňačka Veronika se nenechají zahanbit a šlapou jim na paty. Uvidíme opět za dva roky. Trůn bude volný. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit vedení školy, které dlouhodobě vytváří dobré podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Snahou je umožnit všem pracovníkům jejich odborný a kvalifikační růst zejména v těch oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků (oblast kutikulární reformy, rozvoj profesních kompetencí učitele, vzdělávání pro udržitelný rozvoj). Při stanovení plánu DVPP je přihlíženo ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a rozpočtovým možnostem školy. V tomto školním roce se podařilo několika učitelům odborných předmětů absolvovat odborné stáže u Krajského ředitelství PČR ve Zlíně. Tato spolupráce byla velmi kladně přijata a bude pokračovat v dalším školním roce. Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozmezí tří let. Požadavky doby a zavádění nových legislativ diktují nutnost celoživotního vzdělávání a zkvalitňování práce každého pedagoga. Vedení školy stanovily tyto priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: plnění kvalifikačních předpokladů informační a komunikační technologie školní vzdělávací program, nová maturita, jazykové vzdělávání legislativa, prohlubování znalostí samostudium 24

28 Karviná Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Jméno příjmení Absolvovaná školení Zadavatel pro písemnou část MZ Hodnocení, sebehodnocení - způsoby a kritéria při hodnocení žáků Barbora Bolková Zbyněk Domin Petr Godál Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP Školení první pomoci EU peníze školám konzultační seminář management školy mediální výchova v hodinách českého jazyka Komplexní výcvik mediace Integrační korekční program pro děti s ADHD Metody řešení kázeňských problémů u žáků SŠ Účinná intervence u dětí nejen s poruchami chování Školení první pomoci Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Školení první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Prevence úrazů výukou pádové techniky Jarek Szweda Jana Skýpalová Slavka Florková Krystová Andrea Stachowiczová Martin Řezák Školení první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Celostátní setkání matematiků SOŠ, SOU Školení první pomoci Novela zákoníku práce ve školské praxi EKOKOM- odpady a obaly Traumatologický plán - poskytování první pomoci Novela zákoníku práce ve školské praxi Hodnocení, sebehodnocení - způsoby a kritéria při hodnocení žáků Zadavatel pro písemnou část MZ Školení první pomoci EU peníze školám Lidská práva ve výuce Amnesty International EKOKOM- odpady a obaly Traumatologický plán - poskytování první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Prevence úrazů výukou pádové techniky 25

29 Zlín Jméno příjmení Absolvovaná školení Školení první pomoci v jednotlivých oblastech tělesné výchovy Viktor Brebera Školení první pomoci - AED Školení v oblasti plavání, gymnastiky a úpolů Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Jiří Lehký Milan Vichlenda Martina Adámková Jiří Král Antonín Prokeš Jan Cváček Odborná stáž u PČR Zlín - 2. až 4. července 2012 (cizinecká policie) Odborná stáž u PČR Zlín 2. až 4. července 2012 (kriminální policie) Traumatologický plán - poskytování první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Odborná stáž u PČR Zlín 4. až 8. června (operační středisko PČR) Odborná stáž u PČR Zlín 26

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice Název ŠVP Zámečník Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 3.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma vzdělávání ročníkový Povinné předměty 1. ročník

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více