Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Karviné 25. září 2012 Předkládá: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA ředitelka školy č.j. SOŠOOM 404/2012 Pomáhat a chránit - vzdělání se nebránit.

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a vyhlášky č. 15/2005 sb.

3 OBSAH Strany 1. Základní údaje o škole Údaje o škole Prostorové zajištění výuky Budova školy Stěhování Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení Školská rada Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Pedagogičtí pracovníci Externí pracovníci Zkratky názvů předmětů Ostatní pracovníci Přehled oborů vzdělání Přehled oborů vzdělávání Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/ Údaje o výsledcích vzdělání žáků Údaje o integrovaných žácích Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Školní parlament Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Školení nepedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Společné školní akce (Karviná + Zlín) Školní akce Karviná Školí akce Zlín Kurzy a soustředění Praxe, exkurze besedy Zlín Praxe, exkurze besedy Karviná Projektové dny Přehled soutěží, výsledky v soutěžích Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o výsledcích ostatních vnějších kontrol Vyřizování stížností a autoevaluace Vyřizování informací a stížností Sebehodnocení školy Základní údaje o hospodaření školy Analýza výnosů Analýza nákladů Národní a mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi Údaje o spolupráci s odbornými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Závěr... 68

4 1. Základní údaje o škole Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o Údaje o škole Název školy: Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Místo poskytování vzdělávání: Leonovova 1795/23, Karviná Hranice Broučkova 372, Zlín Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikátor zařízen: Identifikátor ředitelství: Identifikační číslo: Zřizovatel: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Ředitel školy: Ing. Slavka Krystová Florková, MBA Zástupce ředitele školy: Karviná Mgr. Jana Skýpalová Zlín Mgr. Viktor Brebera Školská rada: Předseda: Dr., Mgr. Zbyněk Domin Členové: JUDr. Ladislav Svoboda Martina Brožová Telefon: Karviná Zlín www: 1

5 1.2. Prostorové zajištění výuky V závěru školního roku 2010/2011 jsme se přestěhovali z Karviné Darkova. S lítostí jsme opustili tuto budovu, kde jsme strávili radostné, ale i neradostné chvíle. Blízkost řeky Olše a možnost další povodně vedla naši ředitelku k tomu, že jsme našli nové prostory. Září 2012 jsme tedy již začínali v novém. Naše škola je v nájemním vztahu s městem Karviná. Budova se nachází nedaleko centra města, v blízkosti autobusových zastávek. SOŠ OOM Zlín začala působit jako pobočka SOŠ OOM Karviná ve školním roce 2009/2010. Škola je situována na okraji Zlína v budově Střední zdravotnické a vyšší zdravotnické školy Zlín na základě nájemní smlouvy. Současně využívá veškeré zázemí této školy a částečně i materiálně technické vybavení (vybavení odborných učeben výpočetní techniky) a sportovní zázemí školy (tělocvičnu, posilovnu, venkovní hřiště). Díky velmi dobré poloze jsou pro sport využívány i okolní přírodní terény 1.1 Budova školy SOŠ OOM KARVINÁ učebny pro všeobecně vzdělávací předměty 4 učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2 tělocvična pro TV a STV - 1 posilovna 1 2

6 SOŠ OOM ZLÍN učebny pro všeobecné vzdělávací předměty 3; učebny výpočetní techniky a techniky administrativy 2; tělocvična 1; posilovna, tělocvična pro speciální tělesnou výchovu 1 Žáci využívají šatní boxy, umístěné v suterénu budovy. Mají k dispozici školní bufet a jídelnu. 3

7 1.2 Stěhování Karviná První roky druhého desetiletí 21. století jsou pro nás zlomové. V roce 2010 nás zastihla velká povodeň, ze které jsme se sice vzpamatovali, ale školní rok 2010/2011 zahájili zhruba se čtrnáctidenním zpožděním. Voda bohužel zanechala stopy na budově školy vlhkost a plíseň prolézala našimi zdmi častěji a větší míře na povrch, a tak nám nezbylo nic jiného, než se přestěhovat jinam. Začalo shánění a domlouvání nových prostor. Nakonec vše dobře dopadlo a během měsíce června jsme postupně všechno zabalili a připravili. Den D nastal , kdy došlo k přestěhování vybavení, učebnic a pomůcek na naši novou adresu. Během celých letních prázdnin pak na novém působišti probíhaly opravy a zvelebování interiéru, aby žáci mohli nastoupit do školy s adresou: SOŠ OOM s.r.o., Leonovova 1795, Karviná - Hranice. Zlín Prostory na ZŠ Želechovice byly pro nás bohužel s rostoucím počtem žáků již nevyhovující, především z prostorového hlediska, a hledali jsme take strategicky lepší místo pro naši školu. Kvalitu výuky máme na předních místech svého žebříčku, proto 4

8 jsme se rozhodli k radikálnímu kroku, a to stěhování. Poslední červnové dny 2011 jsme s žáky věnovali balení a stěhování a začátek nového školního 2011/2012 už proběhl v nových prostorách v budově Střední zdravotnické školy, Broučkova 372, Zlín. 1.3 Zařazení do rejstříku škol a školských zařízení Na základě rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol ze 22. srpna 1994 pod č. j /94-61, ve znění pozdějších rozhodnutí a výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka ze dne 17. října 1997 byla zřízena Střední odborná škola ochrany osob a majetku, Karviná Darkov, ul. Svornosti 1, s.r.o. Změnou zápisu v obchodním rejstříku s účinností ode dne 29. ledna 2007 se zřizovatelem školy stala Ing. Slávka Krystová Florková, MBA. Datum zřízení školy: Zařazení do sítě: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j /94-61 ze dne s účinností od Poslední rozhodnutí: Rozhodnutí MŠMT ČR č. j. 2522/ / , s účinností od Hlavní směry zaměření a koncepce rozvoje Střední odborné školy ochrany osob a majetku v Karviné vycházejí zejména z vize a z dlouhodobého záměru školy, ze strategie rozvoje a z dlouhodobých cílů školy. 5

9 6

10 Střední odborné školy ochrany osob a majetku Karviná na školní rok 2011/2012 Politika kvality Střední odborné školy ochrany osob a majetku vychází z legislativních požadavků, z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech: Směr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy: zvyšování odbornosti pracovníků školy (plánování vzdělávání) a realizace poznatků ve výuce zkvalitnění výuky novými výukovými programy a zavedením ICT zavedení elektronické knihovny jako databáze studijních podkladů pro žáky i pedagogy otevření nového studijního oboru pro denní studium: Technické lyceum rozšiřování a zkvalitňování nabídky e-learningového studia pro širší skupinu uchazečů tvorba ŠVP v jednotlivých oborech vzdělávání inovace vybavení školy a didaktických pomůcek zmapování uplatnění absolventů školy a pomoc při výběru povolání zkvalitnění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozšíření mimoškolních aktivit formou zájmových kroužků a zapojení se do soutěží rozvíjení spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání realizace projektů financovaných z grantů Evropské unie; zkvalitněním náboru a akcí pro veřejnost a žáky základních škol naplnit kapacitu školy Strategie, cíle, financování a termíny plnění budou specifikovány v ročním plánu školy vždy k běžného roku. V Karviné dne Ing. Slavka Krystová Florková, MBA 7

11 1.4 Školská rada Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Školská rada pracovala ve školním roce 2011/12 v následujícím složení: Předseda: Dr. Mgr. Zbyněk Domin, učitel, zvolen pedagogy školy Členové: JUDr. Ladislav Svoboda, učitel, jmenován zřizovatelkou školy Martina Brožová, zvolena rodiči a plnoletými žáky V minulém období se rada zajímala o způsob hodnocení práce školy, postupy spojené se zaváděním ŠVP do života, dále o způsob prezentace školy (PR) na veřejnosti a dopady této činnosti na počty zájemců o studium nebo přijímání nových studentů. Školská rada pracovala v souladu s podmínkami vymezenými platnou legislativou a scházela se pravidelně. 2 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Vzhledem k náročnosti výuky na škole bezpečnostně-právního typu je základním předpokladem personální práce ve škole obsazování učitelských míst odborníky splňujícími platnou legislativu v oblasti potřebné kvalifikace nezbytné k výkonu povolání, zejména pak v souladu s požadavky Ministerstva vnitra ČR. Pouze výjimečně se tato strategie nedaří v některých exponovaných oborech (výuka cizích jazyků). U takto angažovaných uchazečů je ale i přesto vyžadována dostatečná odborná úroveň a nezbytností je požadované vzdělání si neprodleně doplnit. Ve školním roce bylo zaměstnáno celkem 29 pedagogických pracovníků, z toho 13 pracovníků interních a 16 externích. 8

12 2.1 Pedagogičtí pracovníci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Bolková Barbora, Mgr. CJL, RUJ 4 Karviná Domin Zbyněk, Dr. Mgr. PSY, TEA, PAD, KYN 21 Karviná Godál Petr STV, TEV,BIO 12 Karviná Kempná Kateřina, Bc. ANJ 10 Karviná Řezák Martin, Mgr. TEV, STV 1 Karviná Němeček Tomáš ANJ 2 Karviná Skýpalová Jana, Mgr. MAT, ICT, CHE <25 Karviná Svoboda Ladislav, JUDr. PRA, SPA, PEN, SOP <25 Karviná Stachowiczová Andrea, Mgr. RUJ, ONA, SOP 3 Karviná Adámková Martina, Mgr. CJL 1 Zlín Brebera Viktor, Mgr. STV, ZEM 3 Zlín Vichlenda Milan, JUDr., Ph.D. BEC, KRE, PEN, KRA <25 Zlín Lehký Jiří PRA, BEC, KRE, PEN <25 Zlín 9

13 2.2 Externí pracovníci Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Pedagogický pracovník Vyučované předměty praxe SOŠ OOM Hellerová Věra, Mgr. NEJ <25 Karviná Feranc Martin, Ing. Bc. BEC 3 Karviná Homan Aleš, Mgr. Ph.D. CJL 18 Karviná Kubíčková Pavla, PaedDr. FYZ 15 Karviná Kříž Martin, Mgr. KAT, REA 15 Karviná Svobodová Marie, Mgr. DEJ, ZEM <25 Karviná Szweda Jaroslav STV 11 Karviná Viačková Zlatuše, Mgr. KRE 2 Karviná Vřeťonko Olena, Bc. EKO, UCE 3 Karviná Král Jiří STV 3 Zlín Mrázová Lucie, Ing. ICT, TEA 1 Zlín Žmolíková Lucie, Bc. ZSV, DHV, PSY 1 Zlín Vavruša Leopold, Mgr. BIO, CHE <25 Zlín Cváček Jan, Dr., Mgr. ZSV, DHV, PSY <25 Zlín Molková Lea, Mgr. RUJ, ANJ <25 Zlín Štefánek Petr, Mgr. ANJ <25 Zlín 10

14 2.3 Zkratky názvů předmětů DEJ Dějepis ZEM Zeměpis RUJ Ruský jazyk KAT Katastrální správa CHE Chemie REA Realitní činnost ANJ Anglický jazyk BEC Bezpečnostní příprava MAT Matematika NEJ Německý jazyk ZSV Základy společenských věd BIO Biologie DHV Demokratická a humanitní výchova PRA Právo TEA Technika administrativy PSY Psychologie CJL Český jazyk a literatura UCE Účetnictví FYZ Fyzika PAD Právní administrativa TEV Tělesná výchova KRA Kriminalistika STV Speciální tělesná výchova KRE Kriminologie ICT Informační a komunikační technologie PEN Penologie ONA Občanská Nauka DHV Demokratická a humanitní výchova KYN Kynologie EKO Ekonomie 2.4 Ostatní pracovníci Jméno pracovníka zařazení praxe Krystová Florková Slavka, Ing., MBA zřizovatelka, ředitelka 20 Vagundová Andrea asistentka ředitelky, Karviná nesleduje se Zichová Jitka asistentka ředitelky, Zlín nesleduje se Gumelová Jarmila uklízečka nesleduje se Komárová Rozália uklízečka nesleduje se Vašková Lydie uklízečka nesleduje se Vašek Boris topič nesleduje se Komár Andrej školník nesleduje se 11

15 3 Přehled oborů vzdělání Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. SOŠ OOM se profiluje jako škola poskytující vzdělání v oblasti právní a bezpečnostně-právní v následujícím rozsahu: a) studium 4letých denních studijních oborů; b) studium 3letých nástavbových studijních oborů; Struktura vyučovaných studijních oborů ve školním roce 2011/2012 byla následující: 3.1 Přehled oborů vzdělávání Kód oboru RVP ŠVP Kdo vydal učební dokumenty Pod č. j. Platnost od MŠMT ČR M/001 Ochrana osob a majetku / L/501 Veřejně pořádková činnost MŠMT ČR / MŠMT ČR M/006 Právní administrativa / Veřejnosprávní M/01 Právní administrativa SOŠ OOM činnost Bezpečnostně SOŠOOM M/01 Ochrana osob a majetku SOŠ OOM právní činnost 480/ Údaje o přijímacím řízení V rámci oboru Ochrana osob a majetku konají zájemci přijímací řízení složené z vyhodnocení přihlášky, testu tělesné zdatnosti a psychologického testu. Uchazeči o obor Veřejnosprávní činnost mají přijímací řízení pouze na základě vyhodnocení přihlášky. Vzhledem k malému počtu uchazečů, nebude tento obor ve školním roce 2012/2013 otevírán. 12

16 4.1 Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011 Kód oboru M/01 Název oboru Bezpečnostně právní činnost 1. kolo Poč. přij. Přihl. Přij. Celkem M/01 Veřejnosprávní činnost L/501 Veřejně pořádková činnost Od školního roku 2012/2013 začne působit SOŠ OOM Ostrava jako pobočka SOŠ OOM Karviná. V dubnu 2012 již proběhlo přijímací řízení na tuto školu, která sídlí na ulici Ľ. Štúra 1085 v Ostravě Porubě 5 Údaje o výsledcích vzdělání žáků Z přehledu a analýzy prospěchu žáků je patrné, že z celkového počtu prospělo 2,29 % žáků s vyznamenáním, prospělo 79,31 % a neuspělo pouze 5,74 %. Žáci, kterým byl prodloužen termín hodnocení, uzavřeli ročník v řádném termínu. Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok Počet žáků k Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno SOŠOOM Hodnocení ukončení studia (maturitní zkoušky): Maturitní zkouška probíhala dle ustanovení MŠMT. Ústní část a profilová část maturitní zkoušky proběhla v termínu ve Zlíně a v Karviné od do Součásti profilové části maturitní zkoušky byla praktická zkouška ze speciální tělesné výchovy pro obory Ochrana osob a majetku a Veřejně pořádková činnost a praktická maturitní zkoušky z odborných předmětů pro obor Právní administrativa. Obě praktické zkoušky proběhly Písemná část společné 13

17 části maturitní zkoušky pak probíhala v termínu od do Ve společné části žáci maturovali z českého jazyka a literatury a jako další předmět si mohli vybrat buď matematiku, nebo cizí jazyk. Předměty profilové části jsou následující: obor Ochrana osob a majetku: právo, bezpečnostní příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova, obor Právní administrativa: právo, sociální politika nebo realitní činnost nebo katastrální správa, praktická zkouška z odborných předmětů, obor Veřejně pořádková činnost: základy práva, služební příprava a kriminalistika, speciální tělesná výchova. Ve čtvrtém ročníku denního studia a třetím ročníku dálkového studia bylo 42 žáků. K maturitě bylo připuštěno v prvním termínu 39 žáků. Kód oboru Název oboru Počet žáků Nepřipuštěno v ŘT Vyznamenáno Prospělo Neprospělo M/001 Ochrana osob a majetku M/006 Právní administrativa L/501 Veřejně pořádková činnost Pedagogický sbor školy podporuje tvořivost, soutěživost a dovednosti žáků a koordinuje jejich vzdělání v oblasti občanské, právní a etické výchovy v rámci výuky. Dokladem zaměření školy na pozitivní hodnocení a motivaci žáků jsou například pochvaly a ceny ředitelky školy udělené v rámci školních dovednostních a znalostních soutěží a za vzornou reprezentaci školy. 14

18 a) Pochvaly a ocenění Pochvala 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod práce pro třídu; Třídní učitel 4 7 reprezentace školy práce v parlamentu; práce pro třídu;reprezentace školy práce pro školu; Ředitelka školy 7 10 reprezentace školy práce pro školu; reprezentace školy b) Napomenutí a důtky Napomenutí a důtky 1. pololetí školního roku 2. pololetí školního roku Počet žáků důvod Počet žáků důvod Napomenutí třídního učitele 2 neoml. absence, porušování ŠŘ 5 neoml. absence, porušování ŠŘ Důtka třídního učitele 9 porušování ŠŘ 4 porušování ŠŘ Důtka ředitelky školy 0 neoml. absence, porušování ŠŘ 3 neoml. absence, porušování ŠŘ 15

19 5.1 Údaje o integrovaných žácích Pro všechny žáky zařazené do programu speciální péče je vypracován individuální vzdělávací plán pro teoretickou výuku. Na realizaci programu spolupracuje škola s pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, popř. v místě bydliště žáka, s rodiči a učiteli předmětů, jichž se podle povahy znevýhodnění žáka úprava učebního plánu týká. Koordinaci IVP zajišťují výchovní poradci a třídní učitel. 16

20 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hlavním cílem výchovného působení ve škole je snaha snižovat rizika a vlivy, jež narušují zdravý a bezproblémový vývoj žáků, proto patří k prioritním aktivitám prevence sociálně-patologických jevů, výchova ke zdravému životnímu stylu a vytváření pozitivního klimatu ve škole. Těmto aktivitám se věnuje především úsek výchovného poradenství a prevence sociálně-patologických jevů ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli výchov a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Karviné a ve Zlíně, jež se výrazně podílí na monitoringu a diagnostice žáků s výukovými a výchovnými problémy. Konkrétní výchovná činnost školy vychází zejména z plánu výchovného poradenství, z preventivního programu školy a z plánů jednotlivých tříd. Důraz je kladen také na pozitivní ovlivňování třídní dynamiky pro přechod žáků ze ZŠ do nového kolektivu realizací adaptačních pobytů pro žáky prvních ročníků. Zaměřuje se na sebepoznání žáků, komunikaci a prevenci šikany. Škola se v součinnosti s Policií ČR v Karviné aktivně podílela na besedách pro žáky základních škol v Karviné a okolí v rámci společného projektu Bezpečné 17

21 bruslení - in line. Žáci naší školy předvedli na těchto besedách ukázky laické i profesní sebeobrany. V rámci společného cvičení SOŠ OOM Zlín a dalších jednotek IZS na téma: Krizové situace v budově školy, viz níže, byly provedeny besedy se žáky. Besedy se týkaly násilí ve třídách, násilí mezi spolužáky, negativních pohledů na učitele apod. Jednalo se o řízené diskuse tříd se školním psychologem Dr. Cváčkem a psychologem z řad PČR, konkrétně s PhDr. Kamilovou Valovou. Tyto rozhovory navázaly právě na uvedené cvičení v budově školy a objasňovaly jeho princip, důvody a cíle. Žákům bylo prezentováno několik rovin a možností řešení svých problémů, a bylo poukázáno na chybná řešení. 6.1 Závěrečná práce o plnění výchovného poradenství Práce se žáky je zaměřena více na profesní orientaci, především se jedná o pomoc při výběru vysokých škol, případně vyšších odborných škol. Jsou ve věku přechodu pubescence v adolescenci, a proto poradenství musí reagovat i na tuto skutečnost. V prvních měsících školního roku je věnována pozornost prvním ročníkům, jejichž žáci si prožívají problematiku přechodu na jinou školu. Poradce je zde nápomocen při zvládání nového stylu učení, vytváření nového třídního kolektivu a zvládání nových kamarádských vztahů. Zvýšenou pozornost věnuje patologickým jevům, jako jsou záškoláctví, závislosti, šikanování, nadměrná absence a špatný prospěch v počátku školního roku, kdy e možno mnoha problémům ještě předejít. Zajímá se i o talentované žáky, monitoruje výsledky našich studentů na různých 18

22 soutěžích a beseduje s rodiči. Podílí se na přípravě dnů otevřených dveří, přijímacího řízení a ve spolupráci se žáky naší školy organizuje prezentaci Střední odborné školy ochrany osob a majetku na jednotlivých základních školách. I v letošním roce se výchovný poradce podílel na zabezpečení úvodního adaptačního kurzu žáků prvních ročníků, v letošním roce pro Karvinou a Zlín již zvlášť. Cílem tohoto kurzu je vzájemné seznámení žáků i učitelů ještě dříve, než si společně zasednou do školních lavic. Z praxe již víme, že vzájemné poznávání žáků a třídních učitelů vede ke kvalitnějším sociálním vztahům, což má dopad i na kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu. Zkušenosti, které jsme získali při realizaci podobných akcí v uplynulých čtyřech letech, nás přesvědčili, že navázání vzájemných vztahů v neformálním prostředí vede rovněž k účinnější prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů. Žáci hned na počátku studia také například zjistí, že vzájemná spolupráce je lepší, než soupeření. Pro třetí a čtvrté ročníky zpracovává výchovný poradce přehledné informace o přijímacím řízení na vysoké školy, předává informace a zajímavosti, které škola obdrží od studijních oddělení jednotlivých fakult. Je nápomocen při vyhledávání potřebných informací o požadovaných studijních oborech a zprostředkovává kontakty na různé vysoké školy, kde je uveden i návod na vyplňování přihlášek na vysoké školy. Již druhým rokem spolupracujeme s Univerzitou obrany v Brně. Společným postupem umožňujeme jak žákům, tak i zaměstnancům školy získávat komplexní informace o nabídce studia a celoživotního vzdělávání na UO. Pracovníci UO, Fakulty ekonomiky a managementu (pplk. Ing. Kozůbek, Ph.D. a pplk. Ing. Pavel Foltin, Ph.D.) navštívili osobně naše školy s připravenou prezentací o UO a besedou směřující k osvětlení možností studiu na této univerzitě. 19

23 6.2 Závěrečná zpráva o plnění MPP v rámci školní preventivní strategie Minimální preventivní program a) šikana, rasismus a sociální klima třídy Ve všech ročnících zabezpečují třídní učitelé formou třídnických hodin a třídních akcí rozvoj osobnosti a zkvalitnění kolektivní spolupráce. Podle učebních plánů jednotlivých předmětů působí výchovně vyučující na všechny žáky naší školy. Před nástupem do školy bylo připraveno soustředění žáků prvních ročníků v Malých Svatoňovicích. Práce se žáky se soustředila na spolupráci, sebepoznávání a vytváření kvalitního třídního kolektivu. Připravené činnosti vedly k vytvoření přátelského prostředí nevynuceného školní realitou a k otevřenější komunikaci mezi studenty a přítomnými pedagogy. b) alkohol, kouření a drogy V této oblasti jsme i nadále spolupracovali s pracovníky PPP Karviná a Zlín, Zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. V rámci jednotlivých předmětů se vyučující soustředili dle učebních plánů jednotlivých předmětů na účinky škodlivých látek ve vztahu k lidskému tělu a to jak po stránce biologické, tak i po stránce psychologické. c) systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, problematika záškoláctví, vandalismu a kriminality mládeže Především v občanské výchově a základech společenských věd se upevňuje správné právní vědomí u všech žáků. Žáci byli upozorňováni na všechny patologické jevy v dnešní společnosti. Diskusí jsme umožnili žáků vytvářet si vlastní postoje k dané problematice. d) práce v jednotlivých ročnících Při práci se žáky využíváme všechna témata, která připouští diskusi a užití příkladů ze života společnosti. V jednotlivých předmětech se jedná především o následující témata: 20

24 ZSV: biologická a sociální determinace psychiky, psychologie osobnosti, charakter a poruchy osobnosti, psychologie poznávání, halucinace a klamy, vývojová psychologie vliv škodlivých látek na vývoj člověka, člověk v sociálním prostoru, náročné a problémové situace, strategie zvládání stresu, duševní hygiena, zdraví a partnerské vztahy, sebeprosazování ve skupinovém a společenském životě, základní problémy života ve společnosti, vztah práva a morálky, jednotlivé oblasti právního řádu ČR, především právo ústavní, rodinné, správní a trestní právo, nová náboženství a sekty, logika argumentace a chybná argumentace. Cizí jazyky: rodina, moderní životní styl, mládež a volný čas, problémy dnešní mládeže, zdraví, nemoci a drogy, rodina, výchova a osobní vztahy, 21

25 mladí a staří pod jednou střechou, sledování televize, reklama, výchova k dobrým mezilidským vztahům charita, kde hledat pomoc, pokud máte mezilidské problémy, ochrana přírody, jak aktivně bojovat proti kouření, boj za občanská práva (volební právo žen), boj za svobodu, proti bezpráví: Kdo jsou současní hrdinové? Znáte mladého, člověka, odměněného za odvahu? život v konzumní společnosti. Skutečně potřebujeme vše, co je na trhu? Dá se pomoci člověku závislému na alkoholu (jinak závislému)? jak předcházet problémům v rodině (s rodiči, sourozenci), zdravý životní styl: stravování, sport, přátelství, záliby, kultura a sport jako aktivní záliby. Jazyk český literatura: využívat literárních děl pro diskusi nad společenskými problémy. Jako například: Lion Feuchtwanger: Židovka z Toleda, diskuse o nesnášenlivosti ras a náboženství, náměty pro eseje, slohové práce úvahového charakteru. Biologie a chemie: anatomie a fyziologie člověka, ekologie toxické látky, ochrana zdraví a přírody, 22

26 přírodní a cizí látky způsobující psychologické a fyziologické změny v organismu člověka. Tělesná výchova: upevňování a rozvoj spolupráce v třídním kolektivu formou kolektivních sportů florbal, kopaná, odbíjená, košíková atd. rozvíjení zdravé osobnosti v individuálních disciplínách atletiky a gymnastiky. V celém komplexu prevence usilujeme o spolupráci všech pedagogů, především s výchovnými poradci, školním preventistou a vedením školy. 6.3 Školní parlament Zástupci školního parlamentu v jednotlivých třídách: 1. A Mikoláš Daniel, Füriová Nicole 2. A Švejda Martin, Jung Radek, Šochman Daniel 3. A Slováčková Katka, Kornas Tomáš 4. A Wachtarczyková Tereza, Bobková Katka koordinátor: Dr., Mgr. Domin Zbyněk (pedagog, výchovný poradce, metodik SPJ). Současně se školní parlament aktivně zapojuje do pořádání školních akcí jako například níže uvedená. Super žák Každé dva roky je vyhlašován SUPER ŽÁK. Akce je pořádána školním parlamentem. Hodnotí se celkový přístup ke studiu, zapojenost do školních aktivit, oblíbenost v kolektivu, pomoc ostatním spolužákům apod. Nominace navrhují sami žáci, učitelé se zapojují svým hlasem až v závěru. Letos se umístily opět "stálice" za čtvrtého ročníku: Tereza a Kateřina, ale je vidět, že ani Veronika s Danem z druhého 23

27 ročníku a prvňačka Veronika se nenechají zahanbit a šlapou jim na paty. Uvidíme opět za dva roky. Trůn bude volný. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků je jednou z priorit vedení školy, které dlouhodobě vytváří dobré podmínky pro zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Snahou je umožnit všem pracovníkům jejich odborný a kvalifikační růst zejména v těch oblastech, které přímo navazují na realizované programy školy a odbornost pracovníků (oblast kutikulární reformy, rozvoj profesních kompetencí učitele, vzdělávání pro udržitelný rozvoj). Při stanovení plánu DVPP je přihlíženo ke studijním zájmům pedagogického pracovníka a rozpočtovým možnostem školy. V tomto školním roce se podařilo několika učitelům odborných předmětů absolvovat odborné stáže u Krajského ředitelství PČR ve Zlíně. Tato spolupráce byla velmi kladně přijata a bude pokračovat v dalším školním roce. Škola má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v rozmezí tří let. Požadavky doby a zavádění nových legislativ diktují nutnost celoživotního vzdělávání a zkvalitňování práce každého pedagoga. Vedení školy stanovily tyto priority v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: plnění kvalifikačních předpokladů informační a komunikační technologie školní vzdělávací program, nová maturita, jazykové vzdělávání legislativa, prohlubování znalostí samostudium 24

28 Karviná Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Jméno příjmení Absolvovaná školení Zadavatel pro písemnou část MZ Hodnocení, sebehodnocení - způsoby a kritéria při hodnocení žáků Barbora Bolková Zbyněk Domin Petr Godál Hodnotitel písemné práce pro žáky s PUP Hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP Školení první pomoci EU peníze školám konzultační seminář management školy mediální výchova v hodinách českého jazyka Komplexní výcvik mediace Integrační korekční program pro děti s ADHD Metody řešení kázeňských problémů u žáků SŠ Účinná intervence u dětí nejen s poruchami chování Školení první pomoci Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Školení první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Prevence úrazů výukou pádové techniky Jarek Szweda Jana Skýpalová Slavka Florková Krystová Andrea Stachowiczová Martin Řezák Školení první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Celostátní setkání matematiků SOŠ, SOU Školení první pomoci Novela zákoníku práce ve školské praxi EKOKOM- odpady a obaly Traumatologický plán - poskytování první pomoci Novela zákoníku práce ve školské praxi Hodnocení, sebehodnocení - způsoby a kritéria při hodnocení žáků Zadavatel pro písemnou část MZ Školení první pomoci EU peníze školám Lidská práva ve výuce Amnesty International EKOKOM- odpady a obaly Traumatologický plán - poskytování první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Prevence úrazů výukou pádové techniky 25

29 Zlín Jméno příjmení Absolvovaná školení Školení první pomoci v jednotlivých oblastech tělesné výchovy Viktor Brebera Školení první pomoci - AED Školení v oblasti plavání, gymnastiky a úpolů Výuka tělesné výchovy a školská legislativa Jiří Lehký Milan Vichlenda Martina Adámková Jiří Král Antonín Prokeš Jan Cváček Odborná stáž u PČR Zlín - 2. až 4. července 2012 (cizinecká policie) Odborná stáž u PČR Zlín 2. až 4. července 2012 (kriminální policie) Traumatologický plán - poskytování první pomoci Instruktorský kurz s akreditací MŠMT Instruktor sebeobrany Odborná stáž u PČR Zlín 4. až 8. června (operační středisko PČR) Odborná stáž u PČR Zlín 26

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2010/2011 Strana 1 (celkem 50) STRUKTURA VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 pro střední školy a vyšší odborné školy Struktura vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová

2012/2013. Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1. Ing. Sylva Taufmannová 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 1 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více