Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?"

Transkript

1 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

2

3 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

4 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál? CEVRO Institut Academic Press Edice Policy Studies, svazek 2 AECR je uznána a částečně financována Evropským parlamentem. Názory vyjádřené v této publikaci nemusí být v souladu s názory Evropského parlamentu. Vydavatel: CEVRO Institut, o. p. s., Jungmannova 17, Praha 1 - Nové Město, tel.: , Výroba: Nakladatelství Jalna, Mickiewiczova 17, Praha 6, tel.: , Produkce: Jiří Sládeček Grafická úprava a sazba: Martin Sládeček Tisk: PBtisk a. s. Vydání první Praha, 2013 ISBN

5 Obsah Josef Šíma Úvod 5 Andreas Hoffmann Je euro příbuzným zlatého standardu? 7 Josef Mládek Některé nezamýšlené důsledky uvolněné měnové politiky pro rozvinuté a rozvíjející se ekonomiky 29 Václav Rybáček Soukromé splátky vládních dluhů, lze dluhy splatit? 49

6

7 Úvod Druhá publikace z řady analytických studií Policy Studies vycházející v rámci CEVRO Institut Academic Press je věnována problematice dluhů. Jedná se o velmi žhavé téma dneška, které autoři tohoto svazku přibližují obdobně jako tomu bylo v minulé publikaci Platit, či neplatit Eurem? za pomoci netechnického jazyka s důrazem na vizuální zachycení hlavních trendů a veličin. Každý z autorů na problém nahlédl z poněkud jiného úhlu, aby společně mohli ukázat na opomínané aspekty a souvislosti, a odhalili tak tvůrcům hospodářských politik, novinářům i laické veřejnosti nové pohledy na aktuální problémy dneška. Andreas Hoffmann z Institutu pro studium hospodářské politiky na Univerzitě v Lipsku ve svém textu analyzuje podobnost a rozdíly mezi fungováním eura dnes a zlatého standardu 19. a začátku 20. století. Tvrdí, že vzhledem k silnému politickému závazku zemí vůči projektu eura se podstata obou systému liší. Státy dle něj nemají možnost z eura vyskočit, vrátit se k původním měnám a pomoci si z krize znehodnocením měny. Zároveň řešení současné strukturální krize skrze transfery napříč zónou státy demotivuje od potřebných strukturálních reforem. Text Josefa Mládka z Vysoké školy ekonomické zkoumá vedlejší efekty a nezamýšlené dopady expanzivních měnových politik centrálních bank vyspělého světa na vývoj v rozvíjejících se ekonomikách. Ukazuje, jak tyto politiky podpořily rychlý růst zadlužení, komoditní boom a pro-cyklický vývoj investic. Stávající vývoj v této části světa označuje za neudržitelný a prognózuje, že se potíže Evropy brzy přesunou do těchto zemí. V závěrečném článku publikace upozorňuje Václav Rybáček z vysoké školy CEVRO Institut a Českého statistického úřadu na provázanost soukromých a vládních dluhů. Ukazuje, že standardní členění dluhů je zavádějící, že veškeré dluhy jsou v podstatě dluhy soukromými a že vzhledem ke své výši je není možné splatit jinak než s pomocí inflace. Všechny texty publikace ukazují na důležitost studia hospodářské politiky a já věřím, že je ocení nejen posluchači nového studijního oboru vysoké školy CEVRO Institut Hospodářská politika, ale i široká veřejnost. prof. Josef Šíma, Ph.D. rektor vysoká škola CEVRO Institut CEVRO Institut 5

8

9 Je euro příbuzným zlatého standardu? Financování vládních dluhů a politické závazky v historické perspektivě Andreas Hoffmann Andreas Hoffmann působí jako odborný asistent na Univerzitě v Lipsku (Německo). Ve svém výzkumu se zaměřuje na mezinárodní finance, měnovou politiku a finanční krize. 1 Úvod Významný obhájce zlatého standardu Jesus Huerta de Soto (2012) navzdory současným potížím eurozóny argumentuje, že euro by mělo být zachováno, neboť představuje za druhé nejlepší řešení hned po zlatém standardu. Z pohledu klasického liberalismu poukazuje na podobnost společné měny euro a zlatého standardu, a také na významné výhody měnové unie oproti alternativnímu systému flexibilních směnných kurzů. De Soto (2012) považuje za hlavní výhodu společné měny skutečnost, že se evropské vlády vzdaly měnového nacionalismu. Zlatý standard i euro omezují sílu vlád tím, že zabraňují národním centrálním bankám manipulovat směnným kurzem a monetizovat vládní dluhy. Jak dále zdůvodňuje, současná společná měna i zlatý standard vyžadují důležité reformy a/nebo výdajové škrty v zemích, které čelí vážným dluhovým a strukturálním potížím. Z tohoto pohledu by euro mělo být považováno za blízkého příbuzného zlatého standardu. V následující studii se pokusím diskutovat zmíněné podobnosti ale také rozdíly v institucionálním nastavení klasického zlatého standardu ( ) a Evropské měnové unie (EMU) (1999 ). Dané charakteristiky jednak ovlivňují dluhové financování vlád, jednak možnosti vlád na krizi reagovat. Následuji argumentaci autora, že eliminace měnového nacionalismu a politický závazek vůči pravidlům společné měny původně omezovaly rozsah vládních aktivit a poskytly určitou důvěryhodnost fiskálním politikám. Právě důvěryhodnost se stala hlavním motorem integrace kapitálových trhů a také příčinou nízkých nákladů vlád na vlastní dluhy v obou měnových režimech. CEVRO Institut 7

10 Narozdíl od de Sota (2012) však zdůrazňuji fakt, že ani zlatý standard ani euro samy o sobě reformy a výdajové škrty nevynucují. Ochota uskutečnit reformy a výdajové škrty je spíše ovlivněna existujícími politickými závazky. Rozdílnost institucionálního prostředí obou měnových systémů je spojena s různou mírou politické závaznosti vůči společné měně, a tím též ovlivňuje způsoby, jak se země s dluhovými problémy vyrovnávají. Snaha zachovat zlatý standard i v krizových obdobích vyvolává nutnost provedení reforem a kredibilních politik, v opačném případě země musí zlatý standard opustit. Jinými slovy musí tak existovat silný závazek vůči mechanismu zlatého standardu, aby jej země byla schopna udržet. Kupř. Portugalsko opustilo zlatý standard v letech poté, co deflační tlaky učinily vysoký objem dluhů neudržitelným. Ovšem silnější institucionální integrace a obecný politický závazek vůči evropskému projektu a euru samotnému otevírají dnes prostor pro záchranná opatření, která tlaky na přizpůsobení zmírňují. Výsledkem je na jedné straně motivace euro udržet, na druhé straně potřebné reformy odkládat. Záchranné mechanismy nejenže spíše zesílily všeobecný politický závazek vůči společné měně, ale také přispěly k silnější institucionální integraci. Jak v následujícím textu argumentuji, příbuznost eura a zlatého standardu se v průběhu krize snižuje. Obzvláště často zmiňovaný posun směrem k fiskální unii se tak jeví jako riskantní. Důvěryhodnost eurozóny jako celku tak může být poškozena např. trvalými fiskálními transfery, jež umožňují nezbytné reformy a fiskální konsolidaci odkládat. 2 Institucionální prostředí De Soto (2012) uvádí několik argumentů, proč považovat euro za měnový mechanismus příbuzný zlatému standardu. V prvé řadě se v obou systémech země vzdávají měnové suverenity ve prospěch společného standardu, resp. měny. Stejně tak lze ovšem nalézt výrazné rozdíly, jak v institucionálním uspořádání, tak i v politické zavázanosti vůči zlatému standardu. 2.1 Klasický zlatý standard Klasický zlatý standard představuje projekt, jenž nebyl centrálně plánován. Vlády v 60. letech 19. století cítily potřebu měnové standardizace především ve prospěch vzájemného obchodu. Nebylo sporu, který měnový standard si zvolit (Eichengreen and James 2003, Flaundreau et al. 1998). 8 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

11 Zlato během 70. a 80. letech 19. století vyvolalo růst. Z jakých důvodů? Především zlatý standard fungoval v ekonomice s největším a nejlikvidnějším kapitálovým trhem té doby, tedy ve Velké Británii. Pro země se zlatým standardem to znamenala možnost si ve Velké Británii vypůjčit při nižších nákladech právě (Eichengreen and James 2003, Bordo and Rockoff 1996). Navíc přejít na zlatý standard znamenalo díky klesajícím transakčním nákladům pozitivní impuls vzájemnému obchodu s Británií, ale i dalšími zeměmi se stejným měnovým systémem (Lopez- -Cordoba and Meissner 2003). Podle Eichengreen and James (2003) skutečnost, že Británie, Německo a Spojené státy používaly zlato, byla zásadním důvodem jeho dalšího rozšíření. With the three major industrial countries on gold, a new world order was born (Eichengreen and James 2003, p. 6). Měnové suverenity se ve prospěch zlata a stability měnových kurzů vzdala před První světovou válkou většina evropských zemí. Pro přijetí zlatého standardu nebylo nutné plnit formální pravidla či smlouvy, ve skutečnosti mohly země kdykoli směnitelnost za zlato opustit (a také tak činily, obzvláště před rokem 1895) (Flaundreau et al. 1998). Tato změna byla vcelku jednoduše proveditelná vzhledem k tomu, že země i nadále používaly svoji vlastní měnu, dluhy byly obvykle denominovány v domácí měně a nikoli ve zlatě. Přestože byla úroveň mezinárodní integrace velmi vysoká, země netvořily optimální měnovou oblast dle kritérií navržených v Mundell (1961). Zlatý standard tedy z této perspektivy dokonalou měnovou oblastí nebyl, stejně jako dnes můžeme pozorovat podstatné rozdíly mezi Německem či Británii na jedné, a Portugalskem či Řeckem na druhé straně. Země bez možnosti využít nástroje měnové politiky tedy musely spoléhat na domácí fiskální politiku či strukturální přizpůsobení. Zlatý standard byl v Anglii vnímán jako pouhá část klasického liberálního programu, který sestával ze stabilní měny, vyrovnaných rozpočtů a volného pohybu výrobních faktorů vyjádřených v tzv. Gladstonian Trinity. 2.2 Euro Vznik eura naopak vykazoval odlišné charakteristiky. Eurozóna byla utvořena a naplánována jako ostrov měnové unifikace uvnitř světa většinou tvořeného systémem flexibilních směnných kurzů a volného pohybu kapitálu. Argumenty ve prospěch eura byly spíše politické, euro se stalo součástí procesu utváření evropské politické unie. Stejně jako u zlatého standardu ekonomické argumenty mířily na nižší transakční náklady a snížení nejistot ve finančním a obchodním světě (viz. De Grauwe 2009). Zásadní odlišností je, že při zlatém standardu si země své domácí měny dále držely, ovšem připojení k eurozóně znamená tyto měny opustit. Evropská unie CEVRO Institut 9

12 pro účely důvěryhodného a nezvratného zavedení eura utvořila několik institucí a nespoléhá pouze na jednostranné závazky vlád vůči společné měně. Na jedné straně mají možnost do eurozóny vstoupit pouze státy EU, členské státy eurozóny tak užívají stejný právní základ, jejž odsouhlasily samotným vstupem do EU. Na druhé straně EU zřídila v 90. letech instituce, jež mají garantovat 1) svobodný obchod, 2) stabilní měnu a 3) vyrovnané rozpočty, tedy složky zmiňované Gladstonian Trinity. Zaprvé, smlouva o jednotném trhu zajišťuje volný pohyb kapitálu uvnitř eurozóny. Zadruhé, ECB má za úkol garantovat stabilitu měny definovanou jako dvouprocentní růst inflace, tudíž poskytovat více měnové stability než jaké byly země schopny dosáhnout před zavedením eura. Zatřetí, Maastrichtská smlouva (neobsahující žádnou záchrannou doložku) a Pak stability a růstu mají udržet měnu stabilní a přispět k vyrovnaným rozpočtům a udržitelným financím. Eurozóna není optimální měnovou oblastí, nicméně někteří ekonomové se domnívají, že např. rostoucí obchod přispěje k její optimalizaci ex post (Frankel and Rose 1998). Základní ideou je synchronní cyklus, který umožní nezávislé měnové politice typu one-size fits all čelit šokům napříč celou měnovou oblastí. Ve srovnání s klasickým zlatým standardem jde o podstatný rozdíl, neboť zde byla měnová politika zcela vyloučena. ECB může reagovat na potencionální šoky, ovšem její politika ovlivní všechny země zóny. Dokud bude eurozóna nedokonalou měnovou oblastí, do té doby musí být šoky řešeny reformami či fiskální politikou. 3 Politická důvěryhodnost a náklady vládních dluhů Institucionální prostředí eurozóny a klasického zlatého standardu se do značné míry velmi lišilo, zůstává však důležitá podobnost. Až do roku 2007 klesaly náklady vlád na dluhové financování, stejný proces však probíhal i v klasickém zlatém standardu. Euro i zlato poskytovalo určitou politickou kredibilitu, jež ovšem závisí na udržitelnosti fiskálních politik a nízkých inflačních očekáváních. 3.1 Klasický zlatý standard Období zlatého standard ( ) bylo charakteristické relativně vysokým stupněm mezinárodní integrace, svobodu a stabilitou. Úzká propojenost mezinárodních finančních center umožnila v klasickém zlatém standardu značnou integraci kapitálových trhů a také mezinárodní konvergenci. 10 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

13 Graf 1: Rozdíly výnosů z vládních dluhopisů v Evropě (srovnáno se sazbou v Británii) procenta ročně leden 1870 leden 1876 leden 1882 leden 1888 leden 1894 leden 1900 leden 1906 leden 1912 Německo Rusko Itálie Španělsko Francie Zdroj: Website of R. Sylla, (Investor s Monthly Manual) Vzdání se měnové suverenity současně snížilo inflační očekávání a stabilita měnového kurzu snížila transakční náklady a nejistoty (Obstfeld a Taylor, 2003). Setrvání na zlatém standardu snižovalo před První světovou válkou náklady vlád na vlastní dluhy. Graf 1 ilustruje právě konvergenci výnosů z dluhopisů evropských vlád. Za jádrové členy zlatého standardu lze považovat země jako Německo, Francie či Itálie, které dlouhodobě udržovaly směnitelnost beze změn v paritách. Tyto země tak byly schopny se refinancovat za úrokové sazby, jež pouze o málo převyšovaly bezrizikové úrokové sazby v Británii (Bordo a Rockoff 1996). Relativně nízké dlouhodobé úrokové sazby v Británii a dalších zemí jádra zlatého standardu umožňovaly výrazné kapitálové toky z bohatých do chudých zemí, jež přispěly k růstu rozvojových trhů (Schularick a Steger 2010). Graf 1 ukazuje pokles výnos ruských dluhopisů, přestože se Rusko až do roku 1897 ke zlatému standardu nepřipojilo. S příchodem nového století začaly výrazně klesat dokonce i úrokové sazby jižních zemí (zde Španělska). Výnosy z dluhopisů evropských vlád se tak ve výsledku sbližovaly až do roku Dle de Sota (2012) zlatý standard curbs and limits the arbitrary decisions of politicians and authorities. It disciplines the behavior of all the agents who participate in the democratic process. Graf 2 ilustruje, že země setrvávající dlouhodobě na zlatém CEVRO Institut 11

14 Graf 2a: Úroveň dluhů k HDP v zemích jádra: vládní dluh v procentech HDP Velká Británie Dánsko Francie Německo Švédsko Nizozemí Data: IMF Public Debt Database 250 Graf 2b: Úroveň dluhů k HDP v zemích jižních Evropy: vládní dluh v procentech HDP Portugalsko Řecko Španělsko Itálie Data: IMF Public Debt Database 12 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

15 Graf 2c: Úroveň dluhů k HDP v zemích střední a východní Evropy: vládní dluh v procentech HDP Rakousko Rusko Data: IMF Public Debt Database standardu (země jádra) vykazují nižší úroveň dluhů vůči HDP. Naopak jižní a země střední a východní Evropy, které nebyly trvalými členy zlatého standardu, vykazují úroveň dluhů vyšší. Je tak zřejmé, že ačkoli vlády nebyly zavázány žádnými smlouvami, byli politici při výkonu fiskální politiky omezeni. Zlatý standard sám o sobě však neposkytoval ochranu proti problémům s vládními dluhy. Investoři měli jednoduchý přístup k informacím o politických událostech a k datům, důvěra a reputace politik vedly ke konvergenci ve výnosech z dluhopisů. Trvalé rozpočtové deficity však nebyly slučitelné s nízkými náklady na výpůjčky, ale také se samotným setrváním na zlatém standardu. Země s vyšší úrovní dluhů k HDP nikoli překvapivě čelily vyšším výnosům, přestože na zlatém standardu fungovaly (Flandreau a Zumer 2004). Stejně tak rozvojové země byly schopné na mezinárodních trzích dosáhnout na dlouhodobé úvěry při klesajících úrokových sazbách pouze při zdravých makroekonomických základech (Mauro et al. 2008, s ). Relativní úroveň dluhů k HDP se v zemích jádra lišila, nicméně vzájemně konvergovala a v neposlední řadě vykazovala klesající trend s tím, jak průměrný růst HDP převyšoval objem fiskálních deficitů. Úroveň dluhů přesto neměla hlavní vliv na důvěryhodnost vládních financí, nýbrž schopnost vybírat daně, ekonomický vývoj a výhled do budoucna (Sylla a Wallis 1998). CEVRO Institut 13

16 3.2 EU Politická důvěryhodnost eurozóny byla vytvořena vznikem institucí eurozóny (Poterba and Reuben 2001, Hallerberg and Wolff 2008). Fiskální a měnová harmonizace prostřednictvím Maastrichtské smlouvy vyžaduje stabilní vládní finance a makroekonomickou konvergenci (viz. Côté and Graham 2004). Vlivem snah o plnění maastrichtských kritérií můžeme od roku 1996 pozorovat znatelnou integraci kapitálových trhů. Vyšší úroveň očekávané návratnosti přilákala na periferii kupř. německé úspory. Vysoké úrokové sazby v jižní Evropě poté započaly pokles k úrovním německých úrokových sazeb. Až do roku 2006 však současně dochází na jihu Evropy, resp. periferii eurozóny, k rychlejšímu růstu mezd i HDP (graf 3). Kapitálové toky z jádrových zemí EU na periferii tak byly následovány růstem exportu relativně k importům a daly tak vzniknout výrazným nerovnováhám uvnitř evropského obchodu (Schnabl and Zemanek 2011). Celkově vzato finanční integrace eurozóny připomínala integraci, jež probíhala při klasickém zlatém standardu. Jelikož je přijetí eura považována za akt neodvolatelný (a zavázaly se respektovat principy eurozóny), pak při očekávání makroekonomické konvergence vzniklo přesvědčení, že banky a regulátoři nebudou rozlišovat dluhopisy jednotlivých států eurozóny. Graf 4 ilustruje, že zavedení eura a opuštění národních měn šlo ruku v ruce s konvergencí v úrovni spreadů ve výnosech evropských vládních dluhopisů. Oproti německým bondům se udržoval pouze mírný rozdíl. Stupeň konvergence je spíše srovnatelný s poslední periodou klasického zlatého standardu. Můžeme namítnout, že měnová unie obecně redukuje riziko selhání jejích členů. Investoři očekávají, že členský stát v problémech bude zachráněn ostatními státy či centrální bankou (Bernoth et al. 2004). Společně s politickými závazky vůči euru s a institucionální integrací přispěly právě tyto faktory ke konvergenci nákladů vládních dluhů. Klauzule, jež má zabraňovat fiskální výpomoci, se tak nejeví jako hodnověrná. Nízké úrokové sazby, které vyvolaly neudržitelný úvěrový boom v jižní Evropě a v zemích jádra, navíc přispěly k posílení dojmu konvergence a kredibility fiskální politiky. Země periférie totiž v prostředí uměle nízkých úrokových sazeb vykazovaly vyšší růst, úvěrový boom zastínil růst fiskálních výdajů a relativní úroveň dluhů k HDP měla tendenci k poklesu. Rozdíly ve výnosech z dluhopisů v zemích eurozóny tak během let 2002 až 2006 ve většině závisely spíše na faktorech jako mezinárodní rizika a vyhlídky na konvergenci v úrovních dluhů k HDP (see e. g. Codogno et al. 2003). 14 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

17 Graf 3: Mzdy v Evropě: = Německo Řecko Irsko Itálie Španělsko Portugalsko Data: IMF, International Financial Statistics Graf 4: Rozdíly ve výnosech vládních dluhopisů v eurozóně (oproti německým dluhopisům) 3 2,5 procenta ročně 2 1,5 1 0,5 0 leden 1996 leden 1998 leden 2000 leden 2002 leden 2004 leden 2006 Francie Řecko Itálie Portugalsko Irsko Španělsko Data: IMF, International Financial Statistics CEVRO Institut 15

18 Graf 5: Rozdíl ve výnosech vládních dluhopisů při fixních kurzech (oproti německým dluhopisům) procenta ročně leden 2001 červenec 2001 leden 2002 červenec 2002 leden 2003 červenec 2003 leden 2004 červenec 2004 leden 2005 červenec 2005 Lotyšsko Estonsko Litva Bulharsko Data: Eurostat Důležitost očekávání ekonomické výkonosti pro kredibilitu fiskální politiky může být obzvláště dobře dokumentována na příkladu nových členských států EU. I když se země střední a východní Evropy nestaly členy eurozóny již v 90. letech, již samotné očekávání členství v EU vyvolalo na kapitálových trzích podobný proces, jenž probíhal ve starých členských zemí, včetně zlepšující se makroekonomické stability. Pro nové členské státy EU znamenalo připojení k EU následnou povinnost participovat také na unii měnové. Země střední a východní Evropy akceptovaly společné instituce mající zajišťovat udržitelnou fiskální politiku, což přispělo k haló efektu EU, jenž ovlivnil vládní dluhopisy zmíněných zemí. Náklady vládních dluhů podstatně klesly již po rozhodnutí o vstupu do EU (Luengnaruemitchai and Schadler 2007). Proces dohánění zemí střední a východní Evropy získal po roce 2000 další impuls. Očekávání konvergence a nízké úrokové sazby převážily ostatní faktory, které umožnily podstatný růst, jako byly nízké sazby ECB (Ebner 2009). Znatelný přísun kapitálu a nadměrné půjčky v zahraničí se odrazily ve vyšších tempech růstu úvěrů a vysokých deficitech běžného účtu (Égert et al. 2006, Hoffmann 2010), což platilo obzvláště pro země s fixním směnným kursem vůči 16 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

19 Graf 6: Rozdíl ve výnosech vládních dluhopisů u zemí s plovoucím kurzem (oproti německým dluhopisům) procenta ročně leden 2001 červenec 2001 leden 2002 červenec 2002 leden 2003 červenec 2003 leden 2004 červenec 2004 leden 2005 červenec 2005 Česká republika Polsko Maďarsko Rumunsko Slovensko Data: Eurostat euru. Pevně zavěšení, jako je euro či zlatý standard, tak poskytuje dodatečnou kredibilitu (graf 5). Náklady vládních dluhů však na stavu fiskální politiky zcela nezávislé nebyly. To lze ilustrovat na příklad členských států EU, které užívaly flexibilní směnný kurz a současně souhlasily se svým připojením k eurozóně. Na jedné straně Polsko, Slovensko či Česká republika, kde náklady na vládní dluhy po oznámení členství v EU podstatně klesly. Fiskální politika se při očekávání konvergence stala hodnověrnou. Na druhé straně země procházející výrazným volebním cyklem z klesajících nákladů na dluhy v takové míře neprofitovaly, přestože se také staly členy EU a akceptovaly stejné instituce (graf 6). Vývoj výnosů z vládních dluhopisů české, polské a slovenské vlády je srovnatelné s výnosy ruské a rakousko-uherské v 80. a 90. letech 19. století. Zatímco Rusko a Rakousko-Uhersko udržovaly floating vůči zlatému standardu, dokud nepřešly na zlato na konci 90. let, silná propojenost se zlatými zeměmi, otevřenost kapitálového účtu a obezřetná fiskální politika jim umožnily půjčovat si při klesajících úrokových sazbách na mezinárodních trzích. Graf 2 ukazuje, jak fiskální obezřetnost v Rusku a Rakousko-Uhersku vedla ke klesající úrovni dluhu k HDP v letech 1884 až 1910, resp. po roce CEVRO Institut 17

20 4 Problémy s vládními dluhy a politické závazky Politický závazek vůči zlatému standardu byl jednostranným aktem. Země měly možnost buď opustit zavěšení na zlato v případě vážných dluhových potíží, anebo snížit výdaje a provést výrazné reformy. Obecný politický závazek vůči euru a ostatním evropským zemím však umožňuje zemím udržet si euro, ale současně nutné reformy zpožďovat. 4.1 Zlatý standard V této části budu čerpat z rozsáhlé analýzy evropské zkušenosti se zlatem provedené v Flaundreau et al. (1998). Autoři docházejí k závěru, že schopnost zemí setrvat na zlatém standardu závisí především na cenových pohybech a fiskální politice. Pro země na zlatém standardu vždy existovala možnost oddělit v případě krize národní měnu od zlata, neboť země se svých národních měn nevzdaly, pouze je učinily směnitelné do zlata. Zatímco největší evropské země (s klesající úrovní dluhu k HDP) byly trvalými členy zlatého standardu, země jižní, střední a východní Evropy za zlato nejen přecházely, ale také z něj posléze vystupovaly, jak je zřejmé z tabulky 1. Vysvětlením těchto kroků jsou cenové pohyby. Až do roku 1896 působil zlatý standard spíše deflačně, neboť růst v zemích jádra nemohl být vyrovnán odpovídajícími objevy nalezišť zlata (graf 7). Krize jako Baring crisis navíc přispěly v 90. letech 19. století k růstu volatility na mezinárodních trzích s tím, jak rizikově averzní britští investoři začali stále více rozlišovat mezi dlužníky. Země s vyšším vládními dluhy tak následně čelily problémům a potřebě fiskálního přizpůsobení, neboť deflační tendence zvýšily očekávanou budoucí úroveň dluhů k HDP. A náklady dluhů tak rostly. Během 80. a začátkem 90. let 19. století se výše uvedené stalo problémem zejména v jižní Evropě (graf 2), ale také např. v Argentině, kde deflační tlaky a růst nákladů na dluhy vedly k narušení nezávislost centrální banky a ke ztrátě důvěry ve zlatý standard. V letech opustilo zlatý standard Portugalsko, které znehodnotilo měnu a přestalo splácet vnější dluhy. Pouze po krátkou dobu bylo schopnost na zlatém fungovat také Řecko (Flandreau et al 1998) (tabulka 1). Pokud se tlak na vládní finance stával enormním bez reálné možnosti dosáhnout udržitelných deficitů, pak jednostranná povaha závazku zemí vůči zlatému standardu ponechávala možnost úniku. Na rozdíl od politického závazku zlatý standard sám o sobě země k reformám nenutil. Opustit zlato však obvykle znamenalo, že investoři dosáhnou ztrát ze znehodnocení národní měny a budou tak váhat při dalším financování budoucích dluhů. Motivace k reformám tak byla zřejmá. 18 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

21 Tabulka 1: Zlatý standard ve střední, východní a jižní Evropě ( ) Jižní periferie Střední a východní Evropa Řecko Itálie Portugalsko Španělsko Polsko Rakousko Maďarsko Rusko Rumunsko Data: Reinhart and Rogoff (2011). 1 znamená, že země funguje v daném roce na zlatém standardu. CEVRO Institut 19

22 Graf 7: Inflace v Evropě: procenta ročně Data: Reinhart and Rogoff (2011), průměr pro Francii, Německo, Řesko, Finsko, Itálii, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Velkou Británii, Rakousko, Belgii a Dánsko Graf 8: Počet zemí na zlatém standardu: Data: Reinhart and Rogoff (2011) 20 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

23 Následkem deflačních tlaků počet zemí na zlatém standardu až do 90. let stagnoval (graf 8). Po roce 1896 ovšem již inflace nabývala v průměru kladných hodnot (graf 7), což vyvolalo rozšíření zlatého standardu do dalších zemí (graf 8). Vzdání se měnového nacionalismu bylo méně nákladné pro země s vyššími podíly dluhů k HDP. Dokonce i země střední a východní Evropy, které byly daleko rozvinutější než zbytek Evropy, byl schopen přejít na zlato během inflační periody. Zlatý standard tedy přispěl k poklesu nákladů na dluhy a pomohl při financování procesu dohánění (Flaundreau et al. 1998). 4.2 Eurozóna a nové členské země EU Dodržování principů eurozóny je v zásadě ztíženo faktory, jako jsou cenové pohyby a fiskální obtíže na periferii. Ekonomiky eurozóny se od roku 2006 začaly přehřívat a inflace byla na vzestupu. V reakci na růst inflace zvýšila ECB úrokové sazby. Růst úrokových sazeb však zhoršil ekonomický výhled a tím i stabilitu trhu jak na periferii, tak v nových členských zemích. Růst úvěrů a cen aktiv stagnoval. V neposlední řadě náhlý kolaps Lehman Brothers a následná velká recese obrátily finanční svět naruby. Boom ve stavebnictví a objem úvěrů se na periferii eurozóny změnily v pokles. Krize amerického hypotekárního trhu v letech přispěla napříč finančním světem k růstu rizikové averze. V momentě kdy vyschla likvidita na hlavních kapitálových trzích čelily rozvojové trhy významnému odtoku kapitálu a tlakům na znehodnocení měny. Krize byla následována rozsáhlými finančními výpomocemi soukromým a veřejným bankám, ale také podnikům, což vytvořilo dodatečný tlak na růst poměru dluhu k HDP. Splasknutí bublin na periferii navíc přineslo zklamání ohledně rychlé ekonomické konvergence v Evropě. Investoři následně započali rozlišovat mezi různými vládními dluhopisy. Tzv. spready ve výnosech dluhopisů dosáhly úrovně před vznikem eurozóny (graf 9). Toto diferencování nebylo motivováno pouze poměry dluhů k HDP, jinak by Německo muselo čelit většími potížemi s financování než Španělsko (graf 10). Růst nákladů na vládní výpůjčky byl způsoben především zhoršením očekávaného vývoje ekonomik, daňových příjmů a udržitelností bilancí běžných účtů. (Barrios et al. 2012, Aßmann and Boysen-Hogrefe 2012). Jak uvádí Huerta de Soto (2012), the arrival of the Great Recession of 2008 has [ ] further revealed to everyone the disciplinary nature of the euro: for the first time, the countries of the monetary union have had to face a deep economic recession without monetary-policy autonomy. Získat zpět důvěru trhů, zlepšit ekonomický výhled a setrvat na společné měně tak teoreticky vyžaduje hodnověrné reformy především na trhu práce a konzervativní fiskální politiku. Například prasknutí bublin v Řecku jasně odhalilo, že růst CEVRO Institut 21

24 Graf 9: Výnosy z dluhopisů zemí eurozóny: procenta ročně leden 1990 leden 1994 leden 1998 leden 2002 leden 2006 leden 2010 Francie Německo Řecko Itálie Portugalsko Irsko Španělsko Data: IMF, IFS v průběhu první dekády nového století byl neudržitelný. Negativní míry růstu a snižující se objem daňových příjmů zhoršovalo udržitelnost fiskálních politik a způsobilo růst nákladů na vládní půjčky. Protože ohromné daňové úniky a rigidní trh práce omezily manévrovací prostor vlád ve snaze odvrátit fiskální krizi, jediným řešením se tak zůstaly fiskální škrty. Tento postup je obzvláště obtížný v deflačním prostředí, které samo o sobě na růst dluhů tlačí. Výdajové škrty tak nemusí přispívat ke snižování deficitů, pokud růst klesá a dostane se do spirály poklesu (De Grauwe and Ji 2013). Evropská zkušenost se zlatým standardem a eurem jsou zde však ještě vice podobné. S deflačními tlaky a negativními růsty HDP, se vlády dostávají do deflační pasti. S tím, jak roste úroveň dluhů k HDP, fiskální politika ztrácí svoji kredibilitu. Pokud by Řecko dnes užívalo zlato jako svůj standard, pravděpodobně by přerušilo vazbu své měny na zlato, znehodnotilo svoji měnu a vyhlásilo default podobně jako Portugalsko v letech Členové eurozóny se však naopak cítí vůči měně euro zavázáni. Pokud by však toto tvrzení bylo bezvýhradně pravdivé, bylo by euro silným motorem reforem, než kdy bylo zlato. Řecko by muselo liberalizovat svůj trh práce a snížit byrokracii, jež znesnadňuje podnikání, jinak by bylo uvrženo do chaosu. 22 Evropa v krizi, co s dluhy a jak dál?

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY Platit, či neplatit eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně eurozóny

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Teorie predikce měnových kurzů Autor BP: Martin Stehlík Vedoucí BP: Ing. Petr Hájek Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI

RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI RÁMEC STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOSTI NÁRODNÍ EKONOMICKÁ RADA VLÁDY Michal Mejstřík (editor) a kolektiv NERV Rámec Strategie konkurenceschopnosti a výchozí náměty NERVu (Závěrečná zpráva podskupin Národní

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

RESEARCH AND POLICY NOTES 3

RESEARCH AND POLICY NOTES 3 RESEARCH AND POLICY NOTES 3 Michal Franta, Tomáš Holub, Petr Král, Ivana Kubicová, Kateřina Šmídková, Bořek Vašíček: Měnový kurz jako nástroj při nulových úrokových sazbách: případ ČR 2 0 1 4 RESEARCH

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416)

Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické aspekty energetiky I (MEB 416) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Holandská nemoc Případová studie Ruské federace Seminární práce do předmětu Technicko-ekonomické

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Český statistický úřad Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy v letech 1993 až 2012 Červen 2013 Úvod České domácnosti zaznamenaly v posledních dvou dekádách několik období, která změnila způsob

Více

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE

NADMĚRNÝ RŮST ÚVĚRŮ JAKO INDIKÁTOR FINANČNÍ (NE)STABILITY A JEHO VYUŽITÍ V MAKROOBEZŘETNOSTNÍ POLITICE 111 Adam Geršl, Jakub Seidler Nadměrný růst úvěrů je často považován za indikátor budoucích problémů ve finančním sektoru. Tento článek se věnuje otázce, jak nejlépe určit, zda pozorované zadlužení privátního

Více