PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012"

Transkript

1 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k

2 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony Harmonogram 4. Návrh na usnesení 5. Pílohy: a) UEFA Stadium Infrastrukture Regulations Edition 2006 b) Seznam podklad a doporuení c) Formulá pro zpracování definitivního stavu pasportu stadion I.Gambrinus ligy a II.ligy MFS k d) Formulá pro zpracování podklad pro vypracování jednotných pasport stadion FL a MSFL, hiš a stadion využívaných pro mládežnické soutže a tréninkový proces všech sledovaných klub a soutží (po pípad divizí) e) Ochranné pásmo stadionu 2

3 1. PRVODNÍ ZPRÁVA 1.1) Dosavadní rámcové hodnocení. Z prbhu i výsledk Projektu vyplývá, že jeho plnní rozložené do nkolika let a etap, pineslo jednoznan pozitivní výsledky. Celé hodnocení vychází hlavn z porovnání dnešního skuteného stavu s tím, na jaké nedobré úrovni byla vtšina stadión ped nastartováním Projektu Ten byl u pevážné vtšiny natolik špatný, že to velmi výrazn ovlivovalo prbh regulérnosti obou soutží. Na tomto neutšeném stavu se nejvíce podílely: - nejednotné rozmry hiš a velikosti hrací plochy, - délka dobh za brankami i šíka výbh podél pomezních ar, - nedostatená kvalita trávník, - malé a špatn vybavené šatny i ostatní sportovn-technické zázemí, - další nedostatky ásti stadion, jako chybjící umlé osvtlení, nedostatené divácké kapacity i jejich vybavení ap. To vše pak bylo v rámci Projektu z velké ásti postupn odstranno a navíc se tímto vylepšením stadion zlepšily i další podmínky a z nich pedevším ty, které se týkají jejich celkové bezpenosti. Na stadionech došlo ke zmnám i v oblasti zvýšení kulturnosti prostedí. Tu lze popsat tak, že byla provedena celková obnova sportovn-technického zázemí, zlepšilo se vybavení prostor pro diváky (WC, oberstvení, instalace nových sedaek a pod). Souasn s tím se realizovalo i zvtšení potu zakrytých míst pro diváky a bylo vyešeno separování nepizpsobivých divák do samostatných sektor pro vlajkonoše host i domácích. Dnešní dosažené výsledky, pak jasn dokazují správnost nastavení úrovn všech jednotlivých parametr tohoto úkolu. Pesto je teba, abychom si všichni znova a te, ped zahájením nového Projektu , uvdomili, co tehdy vyhlášení vlastního programu vyvolalo, za diskuze mezi kluby a MFS. Vtšinou se všichni intenzivn bránily jeho realizaci a dokonce byly i hledány možnosti, jak nkterá jeho ustanovení zrušit, nebo obejít pomocí výjimek. Tím se velmi podstatn zpomalil celý prbh a výrazn narušily oekávané výsledky celého Projektu Takového pístupu bychom se mli, u této nové koncepce Projektu. 2012, zcela jednoznan vyvarovat. Zásadní problém spoíval hlavn v tom, že se pestalo brzy dodržovat rozdlení úkol do jednotlivých etap a tím pak docházelo k tomu, že plnní daných úkol bylo chaotické a velice složit se dal sledovat jeho postup. V dsledku toho pak vznikaly velké rozdíly v celkové úrovni vybavenosti jednotlivých stadion. Na každém stadionu probíhaly jiné práce než bylo teba a nedailo se udržet míru vybavení v takovém smru, aby bylo možno souasn s tím sjednotit i rozdílnou úrove stavu jednotlivých stadion. To se pak negativn odrazilo pi realizaci nkterých, zcela zásadních postupech pvodní koncepce.. Jeden z hlavních úkol Projektu , sjednocení velikostí hrací plochy a rozmr hišt, byl neuvážen odložen na pozdjší dobu a to znamenalo tak zásadní porušení celého plánu, že málem došlo ke zniení vlastního zámru. K potebné náprav došlo až pozdji a toto opatení konen prosplo nejen regulérnosti prbhu soutží, ale i celé této akce. Dodnes je však ústedním motivem nkterých klub poukazovat na to, co ti ostatní neplní, když to oni postavili na svých stadionech za znaných finanních a realizaních potíží. 3

4 Žádný klub však nepoukazuje na to, co na jeho stadiónu chybí a dokdy si ty své závady skuten sám odstraní. Pes všechny tyto skutenosti se však musí zcela jednoznan konstatovat, že náš Projekt nejen výrazn napomohl ke zvýšení regulérnosti a kulturnosti prostedí našich stadion, ale i k dalšímu rozvoji celého našeho ligového fotbalu. Stejn významn pak také pomohl našim ligovým klubm snadnji dosáhnout parametr pedepsaných Licenního ízení UEFA v oblasti Infrastruktury. Souasn s tím vším, je si teba uvdomit i tu skutenost, že Projekt nebyl oproti pvodnímu programu, zcela úpln realizován, nebo u nkterých stadion byla splnna jen snížená kritéria. Je však teba také pipomenout tu skutenost, že se jenom díky úinnému a trplivému vyjednávání našich zástupc s UEFA, podailo MFS, získat souhlas k realizaci nkterých snížených ukazatel a použít pak tyto pi Licenním ízení s kluby I. Gambrinus ligy. Za úspch lze považovat i to, že se podailo obhájit snížené parametry i pro stadiony II.ligy MFS na pevážn splnitelnou mez, nebránící dalšímu rozvoji. Tím nám bylo umožnno dosáhnout zvýšení regulérnosti i této soutže. V budoucnu však budeme muset poítat se srovnáním výchozích podmínek a to už hned pi další modernizaci stadion II.ligy MFS. Dležité pro náš ligový fotbal je to, že pedepsané parametry splují hlavn ty stadióny, na kterých nás budou reprezentovat kluby, hrající v evropských pohárových soutžích. Všichni si však musíme znovu a jednoznan ujasnit, že organizaní zmny provedené oproti pvodním parametrm Projektu , snižují úrove našich stadion a jsou použitelné pouze doasné. Mohou maximáln platit ješt jen tuto sezónu a v žádném pípad nemohou nadále zstat trvalého charakteru. Je proto nutné, všechny tyto nedostatky odstranit už v rámci I. etapy Projektu ! K tomu úelu a i pro další postupy je, v tomto materiálu pipraven nový systém ešení sestavený do návrhu harmonogramu jednotlivých stadion, Projektu ligové stadiony 2012! 1.2) Další postup. Chceme jist dokázat, že se v této záležitosti již umíme dostaten orientovat. Proto musíme i dále dsledn postupovat tak, aby se nám podailo naplnit všechny následující ukazatele: a.) Pokud nebude možno zvýšit kapacitu míst k sezení jinak (nová výstavba, komplexní rekonstrukce) bude nejlépe alespo u 4. stadion I.Gambrinus ligy dosáhnout k roku 2012, min. kapacitu krytých míst k sezení a jednat s UEFA o souhlas k jejich využívání pro soutže UEFA. v kategorii Elite. b.) Vybudovat nejmén dva nové stadiony, jeden v echách a druhý na Morav v kategorii Elite o kapacit min míst k sezení, vybavených min. potem krytých míst umožujících úast našich klub ve všech nejvyšších pohárových soutží UEFA; c.) U ostatních stadion I.GL., pak ponechat dosažené kapacity podle pvodních ukazatel a u nových postupujících pizpsobit pedepsanou kapacitu divák (2.kategorii pokyn UEFA) a to na míst pro sedící diváky, (3.kategorii) na míst pro sedící diváky. 4

5 d.) U mstských stadion II.ligy MFS dosáhnout k roku 2012 kapacitu min sedících divák. To se týká i stadion tch klub, u kterých lze pedpokládat, že budou postupovat v jednotlivých letech do I.GL., ale je teba si uvdomit, že tato kapacita (3.tis. míst) limituje možnosti hrát jen nkteré vyšší pohárové soutže UEFA. e.) Ostatní stadiony II.ligy MFS by mli mít kapacitu divák cca sedících divák. (Je však teba vytvoit možnost ochranného pásma pro pípadné rozšíení kapacity až na divák). f.) Kapacita stadion FL a MSFL musí být min. 200 míst k sezení na hlavní tribun, vetn nezbytného vymezení ochranného pásma o velikosti 115x76m. (To bude sloužit v pípad postupu do II.ligy MFS pro umístní potebné a odpovídající hrací plochy). S další plochou je teba uvažovat ješt na pípadné na zvtšení námi požadované divácké kapacity min. 500 míst. Poznámka: Pokud není stanoveno u jednotlivých kategorií jinak, je u fotbalových stadion teba, aby min. 1/3 míst k sezení byla umístna na kryté hlavní tribun. Dále je nutné, aby 5% z celkové kapacity divák, bylo vždy reservováno pro poteby divák host. g.) prostory pro média (dostaten vybavené presscentrum, pracovní místnost, recepce pro všechny akreditace, nezbytné poty míst pro píšící novináe, komentátorské kabinky pro rozhlas a televizi, dostatené prostory pro umístní TV kamer, TV studia, WC, separovaný vstup a východ, pístup do mix zóny a nutné zázemí pro fotografy(pracovní místnost, možnost pístupu na WC a k oberstvení, vstup na hrací plochu) a to vše dostaten vybavené v souladu s LM (pultíky, wi-fi a pod.) h.) vnitního i vnjšího ozvuení vnitní i vnjší ozvuení stadionu je nezbytným zaízením, které je nutné pro veškerou komunikaci a ízení chodu stadionu a to nejen pi vlastním utkání. Ta vnitní se týká všech prostor uvnit stadionu a to hrací plochy, tribun pro diváky, celého zázemí stadionu, schodiš a prchod, VIP ap., vnjší pak pokrývá prostor od stadionu až po jeho oplocení, hlavn pro informaci a ízení divák v prostoru ped a kolem pokladen až ke vstupm. Hlavním úkolem ozvuení je, krom komunikace s diváky, i organizace pi ízené evakuaci stadionu a jeho nezbytná návaznost na monitoring. Ne všechny prostory mohou být vybaveny monitoringem, ale ozvuení je všude nutné! i.) vnitního a vnjšího monitoringu Soubžn s instalací monitoringu musí se realizovat v plném rozsahu i kompletní ozvuení, bez kterého nelze provozovat zcela funkní monitoring! Ke pevážné vtšin kamer, je teba piadit reproduktor a to k ízení všech potebných bezpenostních opatení. (rozsah a termíny monitoringu budou ureny až po schválení samostatného materiálu, který se touto problematikou zaobírá zcela komplexn). 5

6 j.) turniket a retardér ve všech vstupech do stadionu i do jiných vstupních objekt, musí být umístny turnikety nebo jiná vstupní zaízení (jsou nezbytné pro zprovoznní etapy monitoringu, ale i ozvuení. Ob zaízení budou umístny na konstrukci turniket; u budov pak nade dvemi ostatních vstup). k.) ošetovny pro diváky (mimo pvodn jedné ošetovny pro diváky, musí být nyní, podle nového požadavku UEFA, vybaven ošetovnou každý sektor, krom VH a VD) l.) WC muži jedna záchodová mísa na 200 divák, jeden pisoár pro 125 divák m.) WC ženy jedna záchodová mísa na 200 divák n.) oberstvení min. jedno v každém sektoru; u VD i VH mže být oberstvení umístno i mimo sektor, který je pak obsluhován zvenku, podávacím okénkem, o.) vstupy a východy, únikové (evakuaní) východy, pimen potu míst pro diváky každého daného sektoru píslušné ásti stadionu, p.) nkterých bezpenostních opatení (nap. systém jednotného bezpenostního znaení mezinárodn uznávanými pictogramy, únikové cesty dle evakuaního plánu, dostatené žluté znaení všech nezbytných míst, stanovené poty pedepsaných daných typ sedaek umístných v jednotlivých adách, šíky prchod a schodiš ap.) Kapacity výše uvedeného vybavení stadion musí být ešeny podle kategorizace dané novým naízením UEFA Stadium Infrastrukture Regulations platným od ! Pokud máme souasný stav tch zaízení, které jsme si již schválili ve vyšší kategorii platí pro naše stadiony jednoznan ty jsou vyšších parametry. Na druhé stran nás nemže uspokojit, že vtšina nkterých nezbytných kapacit je prozatím ešena pomocí tzv. Organizaních opatení. Jejich odstranní bude nutno, krom jiného, realizovat bezpodmínen v I.etap nového Projektu do konce roku Naproti tomu, je však teba konstatovat, že se jen pomocí organizaních opatení podailo Certifikovat nkteré stadiony tak, aby se na nich mohla hrát všechna utkání I.Gambrinus ligy a II.ligy MFS. Tyto stadiony, jen díky tomu, prošly i Licenním ízením v kapitole Infrastruktura. Tento negativní poznatek vybavenosti našich stadion musí být jednoznan v nastávajícím období zcela eliminován! 6

7 1.3.) Pasport fotbalových stadion: Pehled souasného stavu vybavenosti všech stadion bude zpracován dodaten, na jednotných formuláích, platných pro všechna fotbalová hišt, až po definitivním schválení tohoto materiálu. Dvodem je to, že se výstavba stadion neustále a rychle vyvíjí a nebylo by vhodné, v daném meziobdobí schvalovacího ízení tohoto materiálu, nkomu upírat dosažené úspchy pi modernizaci jejich stadion! Pesto Komise pro bezpenost a výstavbu stadion soubžn s tímto materiálem pracuje na podkladech pro elektronické zavedení komplexního Pasportu všech vybraných fotbalových stadion. Výsledné hodnocení bude tvoit dokument, od kterého se bude odvíjet nastavení základních parametr Projektu Píslušné vzory tabulek pro zpracování jednotných pasport jsou obsaženy v píloze tohoto materiálu.) 7

8 2. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Realizací navrhovaného Projektu ligové stadiony 2012 by se mla na všech sledovaných stadionech naplnit požadovaná vybavenost. Pomocí ní je možno dosáhnout vybavení našich fotbalových stadion (min.u I. Gambrinus ligy) až na úrove srovnatelnou s tmi, na kterých se hrají evropské pohárové soutže. Pvodní, již splnné cíle dané Projektem. 2003, se nemní a plynule navazují na nové standardy vydané UEFA. Ty jsou zohlednny v tomto novelizovaném návrhu Projektu. 2012! Uvnit v jeho textu je kladen velký draz na zvýšení úrovn a kvality dosavadního vybavení našich stadion. Náš návrh je smrován na dosažení podstatn lepší kulturnosti prostedí a hlavn pak na zvýšení bezpenosti stadion! Z hlediska vcného naplnní programu se navrhuje rozdlit nový Projekt ligové stadiony do roku 2012 takto: 1.) Stadiony pro I.Gambrinus ligu, 2.) Stadiony pro II.ligu MFS, 3.) Stadiony FL a MSFL (a to s tím zámrem, že bude teba v následujících letech postupn doplnit tento materiál i o pasportizaci divizních stadion, nebo dalších nižších soutží. Fotbal, jako jeden z nejvtších našich sport by si jist zasloužil mít takovou kompletní evidenci hiš a stadion!). Dvodem výše uvedeného lenní je snadnjší stanovení i sledování rozsahu vybavení jednotlivých skupin stadión a to hlavn v pípad postup klub do vyšších soutží. Základním dokumentem, od kterého se budou všechna další ešení odvíjet, je:dkladn a jednotn zpracovaný pasport vybraných druh stadion. Pasport jednotlivých stadion, všech uvedených kategorií, bude výhradn založen jen v elektronické podob a na jednotném formulái. Bude tak stejn ve všech položkách, prbžn doplován i soustavn novelizován a bude po internetu dostupný všem fotbalovým klubm (sbr podklad z nižších soutží po dohod s FL i MSFL již probíhá a bude realizován zjednodušenou formou na k tomu vydaném vzoru) Výstupy zpracování pasportu za I.Gambrinus ligu a II.ligu MFS budou v MFS využívat kluby, Výkonný výbor MFS, Ligové shromáždní a píslušná oddlení MFS. Aktualizace pasportu bude neustále udržována prostednictvím Komise BVS. ídící komise FL a MSFL budou mít k dispozici databázi údaj za všechny další kluby nižších soutží zúastnných na této pasportizaci. (doporuuje se, aby i tato ást byla vedena z jednoho centra a to na úrovni Komise BVS MFS). Všechny vstupní údaje za I.Gambrinus ligu a II.ligu MFS, budou zpracovány Komisí pro BVS pímo na stadionech za úasti zástupc jednotlivých klub. Dále pak bude tato ást doplována, pímým kontaktem mezi ureným pracovníkem klubu a sekretáem Komise BVS. U stadion na nichž se hrají soutže FL a MSFL, bude Komise pro BVS spolupracovat na zavedení pasportu s obmi ídícími komisemi a vlastní podklady zpracuje tak, aby i tyto údaje mohly být zapsány do jednotného formuláe vedeného v elektronické podob. Centrální evidence (databáze) bude zajišována prostednictvím sekretáe Komise pro BVS a u klub k tomu urenou osobou. Všechny nové zmny budou okamžit, po sdlení od jednotlivých klub zpracovány tak, aby každý druhý následující den, po jejich pedání na MFS byly tyto nejnovjší údaje 8

9 k dispozici vedení a VV MFS i ídícím komisím FL a MSFL a uvedeny na webových stránkách MFS. Tímto zpsobem dosáhneme toho, že náš pasport bude neustále živý i aktuální. (nebude jej teba, vždy po uritých cyklech, složit obnovovat, nebo pracn vytváet celý znova). 2.1.) Stadiony pro I. Gambrinus ligu: a.) Je možno konstatovat, že jsou v naší republice, nkteré fotbalové stadiony, které až na specifické, nedostatky (nap.: drobná organizaní opatení ve vnitním vybavení apod.) dosahují ve své kategorii srovnatelných parametr se stejn velikými stadiony v Evrop. Po odstranní všech souasných nedostatk se budou u tchto stadion, (až na nov stanovená kriteria o potu divák) zcela bez problém a snadno plnit, nov nastavené ukazatele, dané Projektem ligové stadiony 2012 (nedoporuuje se uvádt jejich názvy až do doby, než bude provedeno porovnání jejich vybavení s novými údaji Projektu , novelizovaným Licenním manuálem UEFA a také s výsledkem posledního pasportizaního šetení v roce vyhlášení tohoto materiálu). b.) U zbývající vtšiny fotbalových stadion bude rozsah úprav zahrnovat vždy nkolik, od sebe se lišících úkol. Ty také budou vycházet ze skuteného stavu daného pasportem a budou se muset ešit zvláš a to samostatn pro každý stadion. Další postup kompletace bude probíhat individuáln a to vždy jen podle samostatn vypracovaného harmonogramu pro každý uritý jednotlivý stadion.! Pitom se musí zcela jednoznan respektovat hlavní úkoly dané Celkovým harmonogramem Projektu Úrove stadion I. Gambrinus ligy a jejich vybavení pro následující období vychází z kategorizace dané tímto materiálem, Licenním manuálem ást VII. Infrastruktura a z Pedpis UEFA infrastruktura stadion vydaných 2006 (UEFA Stadium Infrastructure Regulations. Edition 2006) Tyto kriteria jsou stanovena v úrovni 1.,2.,3., a Elite. Nkterá námi nastavená minimální kriteria Projektu (2003) splují elitní ukazatele výše uvedeného pedpisu UEFA; nkteré jsou také i vyšší, ale protože jsou už pevážn splnna a jsou rozhodující pro úrove našeho fotbalu jako takové, není nutné je zbyten snižovat a výše jejich nastavení se proto pokládá za nemnnou.. Ty druhé, které nemohou mít žádnou jinou alternativu, nebo jsou dány pravidly fotbalu, nejsou v tomto materiálu nijak komentovány (rozmry branky, náhradní branka, vzdálenost pokutového kopu ap.,). Pokud to bude kluby, nebo VV MFS požadováno, lze o n tento materiál doplnit. Pedepsané ukazatele stadionu se musí splnit tak, aby bylo možno obdržet jednu z certifikací a to bu: stadium category 3., nebo ELITE.! (min. pro domácí soutže I. GL, je kategorie 2). Pokud to bude od zpracovatele požadováno, mže dokument UEFA Stadium Infrastrukture Regulations Editions 2006, po jeho pekladu licencovaným pekladatelem, tvoit i jednu z píloh tohoto materiálu. Ve všech následujících kapitolách jsou uvedeny kritéria i ukazatele z výše popsaného materiálu UEFA a jejich úvodní preambule jsou v kapitole B., této ásti materiálu. Do každé jednotlivé ásti Projektu jsou zahrnuty pedepsané tabulky a odvolávky na piazené jednotlivé lánky z materiálu UEFA. Pestože logika uspoádání našeho materiálu je sestavena v jinak postupném azením za sebou (hrací plocha, sportovn-technické zázemí, diváci a média) než je tomu v dokumentu UEFA, obsahuje náš materiál všechna daná ustanovení. 9

10 Hlavní kriteria fotbalových stadion pro I. Gambrinus ligu (II. Strukturální kritéria.): hrací plochu a její vybavení: Rozmry hišt: Kategorie Délka Šíka Dodatené stadionu požadavky m m m 68 m Elite bez oplocení hišt a.) rozmry hrací plochy: kategorie 2, a 3.;min. 115x76 m, Elite = min.120x80m. b.) rozmry hišt: Elite i 3. kategorie = musí být jednoznan jen 105 x 68 m, c.) pokud je ligový stadion zaazen jen do kategorie 2., musí mít vždy rozmry hrací plochy 115x76 m a rozmry hišt 105x68 m. Jiná alternativa neexistuje! - travnatá hrací plocha musí splovat svojí kvalitou kriterium AB, krom toho musí být rovná a v jedné nivelet, dále pak vybavena takovým odvodovacím systémem, který bude schopen v dostatené míe zajistit potebné vsakování vody, - musí vyhovovat všem rozmrm a požadavkm uvedeným v pedcházejících bodech a c. - pi první rekonstrukci plochy trávníku je nutné zlepšit kvalitu této plochy, instalací jejího vyhívání (lhta realizace je prozatím stanovena nejpozdji do zahájení sezóny 2008 / 9) - pokud bude odsouhlaseno používání umlého trávníku i pro hišt I.Gambrinus ligy, lze provést i tuto zmnu povrchu hrací plochy, pi ponechání dosavadní funkce vyhívání této plochy; nový umlý povrch (trávník) musí však mít Licenci UEFA, - upravit povrchy výbh a dobh tak, aby byly rovné, pokud možno celé travnaté (povolené minimum však je 1,5m široký travnatý pruh za brankovými a pomezními arami), bez jakýchkoliv pekážek (na píklad: betonové obrubníky, pozstatky LA disciplin s dosud nezakrytými betonovými ástmi, jako jsou rzné druhy obrubník kolem nich, vrhaské kruhy i odvodovací kanálky, nezakrytá doskoišt nebo ocel. poklopy ap.) Ta všechna zakrytí musí být celé provedeny ve stejné nivelet se híštm a dostaten pekryté umlým trávníkem, nejlépe III. generace, - s položením umlého trávník vn pomezních ar se zatím neuvažuje. Platí i nadále min. 1,5 m široký pruh pírodního trávníku, (vývoj je odvislý od pípadného rozhodnutí UEFA), - jsou-li k tomu píznivé podmínky, vycházející z velikosti prostoru pro umístní hrací plochy je vhodné, vytvoit vn kolem hrací plochy (ta je min. 115x76m), cca 2.m široký pojízdný pás, - pístup hrá a rozhodích na hrací plochu je veden krytým, nelépe vysouvacím tunelem o rozmru min. š = 2,5 m, v = 2,2 m; délka vysunutí musí být proveditelná až do vzdálenosti 7,5 m od nejbližšího sedícího diváka v 1. ad pilehlého hledišt, 10

11 - zajistit odpovídající velikost stídaek a jejich pedepsané umístní (kryté, min. 13 míst k sezení na pedepsaných sedakách se zádovým opradlem vysokým min. 30 cm, situovanými pod hlavní tribunou, od sebe umístnými minimáln ve vzdálenosti 10 m; (to znamená 5m od osy hišt na každou stranu), v prostoru mezi stídakami by mlo být místo pro tvrtého rozhodího. Vzdálenost ela stídaek od pilehlé pomezní áry je 5 m, - podél pomezní áry (nebo až za reklamními panely) na stran kde jsou umístny stídaky musí být vymezen dostatený prostor pro rozcviení náhradník, - reklamní panely je teba instalovat v pedepsané výšce (90 cm) a je teba jejich umístn ešit do urené vzdálenosti od pomezních ar (min. 4m), a od brankových ar (min. 5m za stedem branky a plynule ubývající až na vzdálenost 3m u rohového praporku), d.) další vybavení: - instalovat na stadionech min.1.digitální, velkoplošný ukazatel skóre, viditelný ze všech diváckých sektor uvnit hledišt stadionu (pokud na nj není z nkterého místa hledišt vidt, musí tam být uvnit osazeny dva ukazatele), - zajistit min.1.vedlejší pístup na hrací plochu urený jen pro: P-R, poadatele, bezpenostní službu, nezbytné zamstnance provozovatele, ale také i pro akreditované fotografy (ti všichni nesmí používat hlavní krytý vstup na hrací plochu, nebo ten je urený výhradn jen pro hráe, rozhodí a pro nezbytný doprovod obou družstev pro vyjmenované skupiny je nezbytné dále zajistit zázemí (šatny nebo místo pro jejich soustední, dále pak WC a možnost dostupného oberstvení, - pro fotografy dále pracovní místnost i píslušná parkovací místa v dosahu vstupu, jednoznan na hrací ploše vymezit prostory pro fotografy (v délce 10 m za obmi brankami a 30 m návazn na n /pes roh/ podél pomezních ar, vždy na té volné polovin, kde se nepohybují pomezní rozhodí). Je nutné, tyto prostory min. vybavit nezbytným množstvím mobilních wi-fi pipojovacích míst a to do potu podle provedené akreditace, - vybavit stadion umlým osvtlením hrací plochy o intenzit, která je uvedená v následující tabulce: Nové požadavky UEFA na umlé osvtlení a náhradní zdroj Kategorie Ev(lx) smrem k Ev(lx) smrem k Náhradní stadionu stabilním kamerám mobilním kamerám zdroj dtto dtto min.2/ okamžit bez Elite min min perušení - pro plynulé užívání umlého osvtlení hrací plochy, je nejlépe instalovat stabilní náhradní zdroj umlého osvtlení hišt. (mže být i mobilní, pokud není vlastní musí být smlouva o jeho pípadném zapjování) U kategorie 3. a Elite, je nutné zajistit takový náhradní zdroj, který zabezpeí plynulé osvtlení bez jeho jakéhokoliv perušení, 11

12 - zajistit dostatené ozvuení hrací plochy, - pokud na hrací ploše, bude teba ešit rozvody pro následný monitoring. pak je nezbytné pedem pipravit potebné, s tím spojené práce. Celé ešení vlastního monitoringu je však pedmtem samostatného materiálu. Vlastní monitoring hrací plochy bude však až jeho poslední etapou. - u hrací plochy je nutné instalovat pt stožár na vyvšení vlajek, - oplocení hrací plochy proti vniknutí na hišt je teba ešit u každého stadionu individuáln nejlépe kombinovaným zpsobem. - u skupiny stadion Elite, je zcela nepípustné instalovat oplocení hrací plochy. - pro pípad ízené evakuace smrem na hrací plochu musí být stadion vybaven píslušným nouzovým osvtlením. + doešení vybavení sportovn-technického zázemí (uvedené ukazatele a dané údaje jsou minimální a zcela nezbytné). a.) parametry sportovn-technického zázemí, dosažené Projektem ligové stadiony 2003 se nebudou v žádném pípad snižovat a zstanou nadále platné v plném rozsahu! Podle dosažené výše naplnní daných kritérií se uruje druh a úrove kategorie stadionu. Pístup a odchod hrá obou tým do a ven sportovn technického zázemí stadionu musí mít soukromý, bezpený a dostaten od všech chránný vstup, umístný co nejblíže k tomu urenému, samostatnému chránnému parkovišti. b.)sportovn-technické zázemí musí být vybaveno nouzovým osvtlením všech vnitních prostor. c.) nezbytné vybavení: - šatny hrá host a domácích ( 80 m2 naše kriteria jsou dostatená) ob dv šatny by mly mít vždy stejnou podlahovou plochu o výme min.4/80m2, nejlépe v lenní m2, tj. vlastní šatna, místnost maséra, WC, sprchy a umývárna. Stejné uspoádání i pedepsanou návaznost provoz by mly všechny šatny jakékoli velikosti ( m2). Souástí šaten mže být i pevlékací (istá šatna) s min. 25. skínkami. Kapacita potu hrá ve vlastní šatn by mla být navržena pro 25 míst na utkání. Pro nekonfliktní provoz je dobré, když na šatnu plynule navazují: místnost maséra (min.12m2), pak WC (2.ks záchod.mís, 3.ks pisoár,min. 6m2), potom sprchy (min. 5.cedník, 2.umývadla, min.12m2). Šatna domácích pak mže být ješt dále vybavena i dalšími prostory jako je kompletní regenerace, klubovna a pod. ( ale musí být možnost tyto další prostory v pípad poteby, od sebe min. oddlit nap.: uzamením dveí ). Dvodem tohoto opatení je zajistit stejné podmínky obma soupem v pípad, že oba dva budou na stadionu jako hosté (na p.: finále poháru). Vybavení šaten mobiliáem je ureno Licenním manuálem UEFA na období píslušné sezóny (dále pro všechno vybavení jen zkratka: Vybavení viz LM). - šatna pro rozhodí (24 40 m2, v nkterých pípadech 2. šatny): umístné v návaznosti na šatny hrá domácích. Nejlépe 2.šatny 12

13 (2/24m2 + 2/16m2) vybavené sprchami (2ks), WC (1), umývadlo se zrcadlem (1ks).Pro pípad, že se jako rozhodí zúastují i ženy, je teba pro n zajistit druhou šatnu (16m2) jako tu, kterou v tom pípad bude používat, ta mén poetná skupina rozhodích. (Pi nezbytné krajní situaci se dá též využít místnost pro delegáty, nebo pro trenéry, pokud tyto místnosti mají uvnit, krom WC i sprchu. Delegáty nebo trenéry lze pak i opakovan, (ale jen pro takový pípad), umístit do jiné, pibližn tomu odpovídající místnosti. Vybavení viz LM, - místnost pro delegáty ( 2/16 m2): nejlépe umístná v pímé návaznosti na šatnu rozhodích, kdy mže být využita i jako šatna menší skupiny rozhodích (nap. pro ženy). Velikost nesmí být menší nž 2/16m2. Uvnit musí být vybavena WC a umývadlem, (pípadn sprchou pro rozhodí) Pokud nemá náhradní místnost hygienické zaízení musí být v jejím dosahu WC s umývadlem, urené po dobu utkání, jen výhradn pro potebu delegát. Vybavení viz LM - místnost pro antidoping: ( 3 / 24 m2 ) musí mít ti, za sebou jednoznan navazující prostory: ekárnu cca12m2, místnost dopingového inspektora cca 9m2, hygienickou buku cca 3m2, vybavenou 1.WC, 1.sprchou a 1.umývadlem. Do této hygienické buky je pístup možný jen z místnosti inspektora ATD. Prostory pro antidoping musí být umístny v blízkosti šaten hrá. Velikost antidopingu je celkem 3/24m2. (nov možnost i 20 m2) Vybavení viz LM, - ošetovna pro hráe a rozhodí: ( 1 / 20 m2) jedna místnost 1/20m2, vybavená umývadlem s teplou vodou. Vybavení viz LM, Sportovn-technické zázemí stadionu musí být všude vybaveno jednotnými mezinárodn platnými pictogramy (oznaení všech místností, únik a pístupových koridor), rovnž tak žlutým (nebo jiným výrazným) bezpenostním znaením na k tomu urených místech, ozvuení všech výše uvedených místností musí být z dvod bezpenosti ešeno samostatnými, jednotliv ovládanými reproduktory, monitoring ve sportovn technickém zázemí bude sledovat jen pístupové komunikace, chodby, vchody (východy) nebo soukromí hrá, rozhodích, delegát i ostatních nesmí být monitoringem v žádném pípad narušeno. Monitoring jako takový bude soubžn s Projektem 2012, ešen, samostatným materiálem. Všechny pedcházející uvedené prostory musí být situovány ve zcela bezpené zón hlavní tribuny, ve stanovené návaznosti i poadí; a nesmí mít do nich pístup žádná veejnost ani novinái (vyjímka platí pouze pro média a to jen ke vstupu do mix zóny po ukonení utkání). d.) parkování: Stadion musí být vybaven chránným parkovištm pro dva autobusy (pro každý team jedno parkovací stání) a 10. stání pro osobní automobily funkcioná (rozhodí, delegát policejní velitel, hasi atd.). Podrobnji je popsáno parkování v samostatné kapitole. 13

14 + sektory pro diváky (kapacita stadionu): Podle nové smrnice UEFA platné od , jsou kriteria pro kapacity divák stanoveny takto: Kategorie stadionu Požadovaná kapacita míst k sezení míst k sezení Elite míst k sezení, piemž z toho min míst musí být umístno na krytých tribunách. ( Nasazení ukazatel o potu divák zcela negativn ovlivuje tu skutenost, že na našich stadionech, u kterých jsme podle pvodních kriterií UEFA, v rámci pvodního Projektu vycházely z údaj, u kterých byl stanoven hlavní ukazatel ve výši (resp.) sedících divák. Tato kategorie však již není uvádna v nových Smrnicích UEFA a proto navrhujeme, aby pro MFS byla posunuta hranice pro kategorii 3., až na pvodních míst.(což je pípustné!) - z hlediska lenní hledišt stadion na samostatné ásti je nutné, aby každý z nich ml min. 4. zcela samostatné divácké sektory, v jejichž potu pak tvoí sektory vlajkonoš host (VH) i vlajkonoš domácích (VD) dva úpln zcela separované, samostatné celky. - každý sektor musí mít min. 1. velkoprostorový únikový východ pro ízenou evakuaci, dále pak potebný poet vstup (min.1) opatených retardéry a turnikety odpovídajících kapacit jednotlivého sektoru a dále pak ten samý poet východ (min. 1), které svým potem musí odpovídat dané kapacit. - dále v píslušném sektoru musí být pedepsané množství WC pro muže a ženy, (1.záchod. mísa pro muže na 200 divák a 125 pisoár; pro ženy pak 1.záchod. mísa na 200 divák), - je nutné, aby každý sektor ml min. 1.stánek s oberstvením, - vlastní pokladnu (min. 1.samostatné prodejní okénko), která musí být stranou a nesmí navazovat pímo na vstup do pedmtného sektoru. - V.I.P., je samostatný subsektor umístný nejblíže stedu hlavní tribuny. V tribun, návazn pímo za místy k sezení pro V.I.P., musí být recepní prostor pro oberstvení této skupiny divák. Prostor VIP musí být umístn na stejné tribun 14

15 jako jsou situovány šatny a prostory médií. Pro klubové soutže UEFA musí mít V.I.P., krom jiného, diváckou kapacitu jejíž rozsah je stanoven podle níže uvedené tabulky: Kapacita V.I.P., podle nových smrnic UEFA platných od musí splovat následující kriteria: Kategorie Min. poet Min. poet VIP Zcela oddlené sedaek oberstvení stadionu VIP sedaek urených pro hosty pro VIP Elite m2 Místa k sezení musí být umístna na tak široké podest, aby tato umožovala divákm V.I.P., pohodlný prchod kolem kesílek, již sedících divák. Prostory pro V.I.P., musí být umístny na kryté tribun a mít svj vlastní, elektronicky zabezpeený vstup i samostatný východ, které jsou již od vnjšku stadionu oddlené od veejnosti i ostatních provoz a sektor. K vybavení patí i odpovídající poet WC pro muže a ženy, Vybavení VIP, viz LM, - subsektor imobilních divák: musí být umístn v míst, kde tmto divákm nemže nic zakrývat jejich výhled. Kapacita míst pro imobilní diváky je 3.místa / divák. Pokud je tato kapacita menší, musí tu být alespo zachována nezbytná reserva ješt pro další potebné plochy (to v pípad, že se tu pro výpoet používá kriterium, které vychází z prmrné návštvy imobilních divák). V prostoru musí být i místa pro doprovod (asistenty), 1. speciální WC / 10 TP, možnost donášky oberstvení a z dvod bezpenosti zcela separovaný, samostatný bezbariérový (min.1.) vstup i (min.1.) východ a taky speciáln upravenou samostatnou pokladnu, Vybavení viz LM, - ostatní sektory umístné na jednotlivých tribunách: provést odpovídající zkulturnní všech WC muž a žen, jejich vybavení dostateným potem záchodových mís a pisoár odpovídajících kapacit dané potem míst k sezení v píslušném sektoru, nebo postavením zcela nových 15

16 hygienických zaízení, (minimum dané Licenním manuálem je 5.záchod. mís, 8.pisoár pro muže; a 5.záchod. mís pro ženy na divák), je ideální když prchod divák používajících obou WC je ešen jako jednosmrný!, Vybavení viz LM, - oberstvení: opravit, nebo realizovat nové stabilní stánky odpovídající píslušným normám EU. Pouze u oberstvení je umožnno, že je lze umístit mezi dva sektory a obsluhovat oba sektory najednou pes min. dv samostatná výdejní okénka, Vybavení viz LM, - turnikety a retardéry: modernizovat, nebo nov instalovat odpovídající zaízení, uzpsobit tomu samostatné vstupy a východy ze stadionu a ty pak osadit kamerovým systémem a tzv. vnjším ozvuením samostatnými reproduktory (bez osazení tchto reproduktor není monitoring funkní pro ízení pohybu a sledování divák) - pokladny: uzpsobit tak, aby nenavazovaly pímo na vstupy do stadión - informaní i bezpenostní znaení: všechna znaení (orientaní tabule s rozmístním sektor, návštvních ád, jednotných pictogram), je nezbytné umístit jak na všechny pokladny, tak i na všechny vstupy, - ošetovna pro diváky: zídit v každém sektoru stabilní a ádn vybavenou je novým požadavkem UEFA. To platí i pro místa zdravotník. Vše pak viditeln oznait jednotnými pictogramy! Vybavení viz LM, - oddlení sektor: zcela úpln oddlit všechny jednotlivé divácké sektory mezi sebou oplocením nebránícím výhledu divák na hrací plochu. Oddlení provést v celé délce od vstup až po místa k sezení. (dtto nap.: v plexisklu od médií i V.I.P.) Mezi sektory mohou být pouze písn stežené prchody sloužící pro pípady ízené evakuace stadiónu! - velikost stupn (podesty): optimální výška stupn je 40 cm, hloubka (šíka) stupn pak 80 cm. Je nutné neprovádt umístní sedaek na nedostaten široké stupn (podesty) menší než 80 cm (potom chybí potebná prchodnost jednotlivých ad). Pokud není jiné ešení je u starších stadion nezbytné instalovat do tchto ad jen sedaky se sklopnými sedáky. - sedaky: musí být samostatné, s výškou opradla nad 30 cm. Roztee mezi sedakami a jejich poet v jedné ad ešit dle SN (17. resp. 34 ks). Uvnit rizikových sektor dodržet dle Ujednání MFS s P R. (max. 20.míst v jedné ad, s šíkou schodišt min. 2,0m). To lze realizovat u starších stadion pouze 16

17 v pípad, když prchody navazující na toto schodišt nejsou užší než 2m. Ideální skladba (sestava) pro šíku jednoho sektoru je: délka ady 10m, schodišt široké 2m, navazující délka ady 20m, schodišt široké 2m, délka ady 10m. Takto vytvoené lenní spluje poty míst daných SN (s jednostranným schodištm 17, s oboustranným pak 34) - bezpenostní žluté znaení doplnit nedostatené, nebo úpln chybjící a jednotné znaení únikových cest (první a poslední schod, jejich hrany se shora a s ela tchto schod, rámy všech dveí, ostní otvor jednotlivých prchod, zaátek a konec rampy ap.), - piktogramy: píchod a odchod divák ešit v tchto koridorech pomocí jednotných mezinárodn platných pictogram, - nouzové osvtlení: hledišt a únikových cest je nezbytné! (musí být ešeno v souladu s evakuaním plánem, - sektory pro vlajkonoše host i domácích: dokompletovat Tyto sektory musí být dosud oddleny od ostatních zvlášt pevným oplocením o výšce min.1,8m. Kapacity hygienických zaízení musí vycházet z dané normy a být pizpsobeny potu míst v sektorech VD i VH. Oba sektory musí mít zcela separované vstupy, opatené retardéry a turnikety. Dále tu musí být samostatné východy a vedle turniket malou branku, pro vykázání pípadných nepizpsobivých divák, stranou ven mimo vnjší oplocení stadionu. Každý tento sektor musí mít svoji samostatnou, od tch ostatních oddlenou pokladnu. Oberstvení pro vlajkonoše mže být umístno i mimo sektor a obsluhováno zvenku podávacím okénkem. Oba sektory musí být ešeny tak, aby umožovaly pípadn nutný zásah Policie R (t.zn. boní vstupy), - ozvuení: hledišt jednotlivých sektor, pístupových koridor, ochoz, schodiš, pokladen ap., je bezpodmínen nutné ešit v koordinaci s monitoringem tak, aby tyto reproduktory pokrývaly min. stejná místa, jako kamery monitoringu (hlavním dvodem je poteba využití možnosti koordinace výstup informací mezi monitoringem a ozvuením, na píklad: - v krajním pípad, pi ešení nutnosti ízené evakuace stadionu), - monitoring všech ásti stadionu, je ešen samostatným materiálem, Vybavení celé ásti sektor - viz LM. + vybavení sektoru pro média: - je teba separovat prostory médií od ostatních sektor, pístupy do všech prostor medií by se nemly kížit s koridory pro diváky, ani s pístupy do sektor V.I.P. a ani hrá domácích i host. Mly by se tedy, podle možností, postupn odstranit i souasné spolené soubhy pístup do médií a V.I.P., 17

18 - mix zóna: mix-zóna a presscentrum budou jedinými místy, kde mže docházet ke kontaktm médií s hrái i funkcioná ze stídaky. Mix zóna ( míst), by mla být snadno dostupná ze šatem obou mužstev, od krytého pístupu na hrací plochu a od vchodu do sektoru médií. Je vhodné, když mix-zóna navazuje na presscentrum. To by mlo být též snadno pístupné, jak ze sektoru médií, tak i ze šaten hrá host i domácích. Pro bleskové rozhovory se hrái by ml být vyhrazen uzavený prostor v míx-zón. Vybavení viz LM - prostor pro píšící novináe: je nutné pi urování nezbytné poteby vycházet z následujících tabulek UEFA: Kategorie Minimum Minimální poet umístní prostoru tisku stadionu množství míst vybavených míst k sezení pultíky na psaní Elite v centrální ásti hlavní tribuny, co nejblíže k šatnám hrá a zaízením médií Poet stabilních míst pro píšící novináe musí být vybaven dostateným potem (kapacitou) jednotlivých náležitostí odpovídajících skutené akreditaci. Tato místa by mla být vybavena samostatnými sedakami, pultíky na psaní, dále také jejich osvtlením pro veerní utkání a též odpovídajícím potem wi-fi zásuvek pro pipojení notebuk. Je vhodné, když je pilehlý sektor uzpsoben tak, aby se do jeho ásti dal v pípad poteby (poháry UEFA), umístit další potebný poet míst pro všechny akreditované píšící novináe. Podle požadavk píšících noviná pak doasn doplnit takto vzniklá místa, instalací píslušným mobilním vybavením (pultíky, zásuvky, osvtlení, wi-fi, ap.) Takto vzniklé rozšíení subsektoru pro poteby píšících noviná, musí mít i tu možnost, být mobiln oddleno od zbývající ásti pvodního pilehlého sektoru. Vybavení viz LM 18

19 - boxy pro televizní a rozhlasové komentátory: Pozice pro umístní komentátorských kabinek pro TV a rozhlas: Kategorie stadionu Minimální poet Elite 40 Každá komentátorská kabinka by mla uvnit mít ti místa k sezení! Tyto boxy je teba ešit v blízkosti TV plošiny. Je také možno pro nkterá stanovená utkání uvažovat s uritým mobilním ešením, které vychází z potu oficiálních akreditací, obdobn, jako je tomu u míst pro píšící novináe. I tyto boxy musí mít potebný poet zásuvek pro pipojení píslušné techniky i Pípadné osvtlení. Vybavení viz LM - posice pro umístní kamery: Jednoznaná posice pro situování hlavní kamery je na západní (hlavní) tribun Tato musí být umístna v takové výšce nad hrací plochou, která dává záruku, že bude dosaženo optimální kvality obrazu. Musí být situována pesn nad stedovou arou hišt a to v takové výšce, která s rovinou stedu hišt svírá úhel Na plošinu pro TV kamery, musí být možno situovat tolik kamer kolik jich požádá o akreditaci. Dostatený prostor není vždy možno zajistit. Podle toho, jak stadion napluje požadovanou potebu, bývá zaazen do píslušné kategorie. Je však teba poítat s tím, jedna kamera potebuje pro svoje umístní min. prostor 4 m2 (optimáln 3x2m). Krom toho, již uvedeného, je dále nezbytné pesn vymezit i místa pro stabilní penaltové TV kamery v prostoru za (a nad) obmi brankami a to samé pro (nejlépe pojízdné) offside TV kamery, které jsou umístné na hlavní tribun nad prostorem trestného území, Plocha vymezená pro umístní tchto kamer musí mít dostatené místo pro popojíždní, nebo odpovídající prostor pro stabilní kameru. 19

20 Vymezená plocha pro umístní kamery musí mít následující minimální rozmry: Kategorie stadionu Velikost plochy pro umístní kamery 1. 4 m m m2 Elite 12 m2 Vybavení viz LM - pracovní místnost médií: Sektor médií musí mít min. jednu místnost vybavenou psacími stolky a pístupy na zaízení spoj (wi-fi). Podle smrnice UEFA musí mít pracovní místnost min. následující rozmry: Kategorie stadionu Poet míst k sezení m m m2 Elite Pracovišt by mlo být rozdleno na dv oblasti, bufet s jednoduchým oberstvením a pracovišt vybavené požadovaným zaízením pro innost médií Toaleta a sociální zaízení (pro ob pohlaví) jsou samozejmostí. Poet WC je odvozen od celkového potu osob pohybujících se uvnit celého sektoru médií (min / 1), Vybavení viz LM, 20

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit

ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit ADAPT Evropské kurikulum pro oblast aplikovaných pohybových aktivit Kapitola 1: Pojetí...2 Kapitola 2: Zdravotní postižení...16 Kapitola 3: Diagnostika...76 Kapitola 4: Intervence...95 Kapitola 5: Sporty

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace

Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě. Městské části Praha 11. - Část 2. Zpracování typového projektu modernizace Modernizace hlídaných a placených parkovišť ve správě Městské části Praha 11 ZPRACOVAL: M.O.Z. Consult s.r.o. Washingtonova 1599/17 110 00 Praha 1 ZADAVATEL: Jihoměstská parkovací a.s. Ocelíkova 672/1

Více

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé

Sociální ubytovny jako dlouhodobé bydlení pro sociálně slabé ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Jakubské náměstí 3, 658 34 00 Brno Tel.: 542423111, Fax: 542423190, IČO: 60556552 www. uur.cz, nav ratilova@uur.cz, rohrerov a@uur.cz Úkol B.10/BP Sociální ubytovny

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY EKOŠKOLKY A LESNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Praktický manuál pro aktivní rodiče, pedagogy a zřizovatele mateřských škol Tereza Vošahlíková a kol. MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

Více

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE -

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE - ROZPIS SOUTĚŽE - 2014/2015 1 TIPSPORT EXTRALIGA mistrovství ČR Adresa: Český svaz ledního hokeje Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9 tel.:

Více